Top Banner
Problemy Unii Europejskiej Ochrona środowiska
33

Problemy Unii Europejskiej

Feb 18, 2015

Download

Documents

prezentacja
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Problemy Unii Europejskiej

Chromy wiat!Obowizujce w Unii Europejskiej normy w zakresie ochrony rodowiska nale do najwyszych na wiecie. S one efektem wieloletnich prac i obejmuj szereg kwestii. Obecnie do najwaniejszych problemw nale: walka ze zmianami klimatu, ochrona rnorodnoci biologicznej, ograniczenie problemw zdrowotnych wynikajcych z zanieczyszczenia rodowiska oraz bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobw naturalnych.

Geneza Polityki Ochrony rodowiska w Unii EuropejskiejRok 1972 uznaje si za pocztek budowania wsplnej polityki rodowiskowej, wieloletnich programw dziaania w ochronie rodowiska oraz opartego na zawartych w nich priorytetach prawa w postaci dyrektyw i rozporzdze. Komisja Europejska przedstawia Radzie Pierwszy Program Dziaa na lata 1973-1975. Sformuowane w nim zostay podstawowe zasady polityki ochrony rodowiska WE, w tym zasada podejmowania rodkw ostronoci i prewencji oraz odpowiedzialnoci finansowej sprawcy zanieczyszcze.

Czwarty Program Dziaa na okres 19871992 okaza si przeomowy dla polityki ochrony rodowiska. W Jednolitym Akcie Europejskim z 1987 r. Wsplnota otrzymaa podstaw prawn w kwestii dziaa podejmowanych w dziedzinie rodowiska. Do Traktatu EWG wprowadzono nowy tytu "rodowisko naturalne", a zawarte w nim przepisy wprowadziy zasady: ostronoci, prewencji, naprawy szkd wyrzdzonych rodowisku naturalnemu w pierwszym rzdzie u rda, odpowiedzialnoci sprawcy za degradacj rodowiska, integracji z innymi politykami Wsplnoty oraz subsydiarnoci.

"Ku zrwnowaeniu" Pity Program Dziaa, 1993-1997, przeduony do roku 2000. By on po czci realizacj zaoe Traktatu z Maastricht, ktry jako pierwszy okreli osigniecie zrwnowaonego rozwoju jako gwny cel UE. Program ten bazowa na wzrocie wiadomoci ekologicznej oraz by wyrazem wspodpowiedzialnoci za przyszy rozwj Wsplnoty Europejskiej. Zastosowano w nim po raz pierwszy tzw. podejcie horyzontalne, w ktrym bierze si pod uwag wszelkie przyczyny zanieczyszcze (w odrnieniu od poprzednio przyjtego tzw. podejcia wertykalnego lub sektorowego). Sformuowano rwnie priorytety dziaania w obszarze ochrony rodowiska.

Szsty Program Dziaa na Rzecz rodowiska zatytuowany "rodowisko 2010: Nasza przyszo zaley od naszego wyboru" 20012010. Priorytetami s przeciwdziaanie zmianom klimatycznym (efektowi cieplarnianemu), ochrona przyrody i biornorodnoci (zwikszenie obszarw chronionych, w tym mrz), dbao o wpyw rodowiska na zdrowie (surowsze normy), oszczdne wykorzystanie zasobw naturalnych oraz rozsdna gospodarka odpadami (recykling).

Kierunek rozwoju Unii Europejskiej w pierwszym dziesicioleciu XX w. wyznacza rwnie Strategia Lizboska z 2000 r. Zgodnie z ni, Unia Europejska do 2010 r. ma sta si najbardziej konkurencyjn i opart na wiedzy gospodark. W 2001 r. doczono do niej rozdzia dotyczcy ochrony rodowiska (Strategia Zrwnowaonego Rozwoju UE). Istotnymi elementami ksztatowania polityki ochrony rodowiska w UE s rwnie porozumienia midzynarodowe, zawarte przez Wsplnot. Do najwaniejszych z nich mona zaliczy Protok z Kioto (1997 r.) - dotyczcy ograniczenia emisji gazw cieplarnianych oraz Konwencja Genewska z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odlegoci.

Cele, Zasady i Prawo Ochrony rodowiska w UECele polityki UE w dziedzinie rodowiska naturalnego zostay okrelone w art. 191 ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposb nastpujcy: zachowanie, ochrony i poprawy jakoci rodowiska naturalnego, ochrona zdrowia czowieka, ostrone i racjonalne wykorzystanie zasobw naturalnych, promowanie na paszczynie midzynarodowej rodkw zmierzajcych do rozwizywania regionalnych lub wiatowych problemw rodowiska naturalnego, w szczeglnoci zwalczania zmian klimatu.

Wikszo prawodawstwa UE w ochronie rodowiska ma charakter sektorowy (dotyczy poszczeglnych dziaw rodowiska lub rodzaju uciliwoci). Wrd regulacji sektorowych mona wyrni nastpujce obszary tematyczne: Powietrze i emisje przemysowe Woda Przyroda i biornorodno Odpady Chemikalia Ochrona ludnoci Haas GMO

Zwyka procedura prawodawcza

Organy UE Zajmujce Si Ochorn rodowiskaDyrekcja Generalna ds. rodowiska Komisji Europejskiej Komisja Ochrony rodowiska, Zdrowia i Praw Konsumentw w Parlamencie Europejskim (ENVI) Rada Unii Europejskiej ds. rodowiska Europejska Agencja rodowiska (European Environment Agency) Egzekwowanie Przestrzegania Unijnego Prawa Ochrony rodowiska

Wydatki na ochron rodowiska

Egzekwowanie i przestrzeganie prawaEgzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przez Komisj i Trybuna Sprawiedliwoci UE Moliwo naoenia kar finansowych Egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa przed krajowymi organami administracyjnymi i sdowymi

Ochrona powietrzaJako powietrza w UE okrela tzw. dyrektywa ramowa 96/62/WE. Dyrektywy te moemy podzieli na cztery grupy: normy jakoci powietrza odnosz si do dopuszczalnych wartoci ste dwutlenku siarki, pyw, oowiu, dwutlenku azotu oraz ozonu troposferycznego, dyrektywy okrelajce jako produktw, ktra wpywa na stopie zanieczyszczenia powietrza (gwnie paliw) oraz okrelajce ograniczenia produkcji i stosowania substancji zuboajcych warstw ozonow, np. zawartoci oowiu w benzynie i siarki w niektrych paliwach pynnych, azbest, niebezpieczne substancje chemiczne, wymagania dotyczce pojazdw silnikowych, dopuszczaln emisje zanieczyszcze do powietrza przez zakady przemysowe dotycz one emisji z zakadw przemysowych, spalarni odpadw, magazynw produktw petrochemicznych oraz ich dystrybucji do stacji paliw oraz emisji z duych obiektw energetycznego spalania paliw.

Emisja zanieczyszcze powietrza na wiecie w roku 2006

Ochrona wdUnia Europejska przyja szereg regulacji w zakresie ochrony wd i gospodarowania zasobami wodnymi: standardy wd pobieranych do konsumpcji, wd w kpieliskach oraz wymaga dla zachowania ycia ryb, miczakw i skorupiakw, wymagania w zakresie kanalizacji i oczyszczania ciekw komunalnych, zanieczyszcze wd azotanami pochodzenia rolniczego, warunkw, sposobu i czstotliwoci pobierania prbek do analiz oraz metod oznaczania zawartoci substancji w wodach i ciekach, zrzutw do wd niektrych substancji niebezpiecznych np. metali cikich. detergentw, pestycydw.

Gospodarka odpadamiPolityka Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami opiera si na trzech podstawowych zasadach: zapobieganie powstawaniu odpadw. recykling i powtrne uycie. Jeli nie jest moliwe zapobieenie powstawaniu odpadw, jak najwicej surowcw powinno by odzyskiwanych z odpadw. Zasada ta ma zastosowanie w szczeglnoci w regulacjach dotyczcych poszczeglnych rodzajw odpadw (opakowania, wraki samochodowe, baterie, zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny). dpowiednie skadowanie i kontrola. Odpady, ktre nie mog zosta poddane recyklingowi lub powtrnie uyte, powinny zosta bezpiecznie spalone, Skadowanie odpadw powinno by ostatecznoci.

Ochrona przed haasemWprowadzenie europejskich norm spowoduje konieczno zmian konstrukcyjnych i wymaga jakociowych w stosunku do urzdze: sprzt i maszyny budowlane, koparki hydrauliczne, liniowe, spycharki, adowarki i koparkoadowarki, sprarki, urawie wieowe, rczne kruszarki betonu i moty, kosiarki trawy, agregaty prdotwrcze, generatory spawalnicze, maszyny i urzdzenia fabryk elementw budowlanych, zmechanizowany sprzt domowy. Polskie wymagania nie byy zgodne w tym obszarze z unijnymi, co spowodowao konieczno oceny zgodnoci wyrobw z wymaganiami i wprowadzenie obowizku certyfikacji tych wyrobw.

GMOPostp technologiczny i naukowy w dziedzinie genetyki spowodowa konieczno kontroli rozmiaru zmian, jakie powoduj te modyfikacje. Unia Europejska w celu ochrony zdrowia ludzi oraz rodowiska wprowadzia reglamentacje prawne w zakresie: kontrolowanego wykorzystania genetycznie modyfikowanych mikroorganizmw zamierzonego uwalniania do rodowiska genetycznie modyfikowanych mikroorganizmw dostosowujca do postpu technicznego.

Przepisy te dotycz gwnie przemysu spoywczego, farmaceutycznego, ochrony rodowiska (biologiczne oczyszczanie ciekw) i produkcji biopreparatw.

Ochrona ludnoci

Ochrona biornorodnoci i przyrodyNajwaniejszymi instrumentami prawnymi sucymi ochronie przyrody i biornowrodnoci w Unii Europejskiej s: Dyrektywa ptasia- ustanawia ona system ochrony gatunkw dzikiego ptactwa, wystpujcych naturalnie na europejskim terytorium pastw czonkowskich. Dyrektywa wprowadza zakaz niszczenia i zanieczyszczania naturalnych siedlisk ptakw, poszenia, chwytania i zabijania ptactwa przez czowieka, niszczenia ich gniazd, wybierania jaj oraz handlu ywymi lub martwymi okazami ptakw. Dyrektywa zezwala na polowanie tylko okrelonych gatunkw ptakw. Jednoczenie zobowizuje pastwa czonkowskie do wprowadzenia okrelonego systemu kontroli praktyk owieckich.

Dyrektywa siedliskowa- skada si ona z ochrony siedlisk i ochrony gatunkw Celem utrzymywania sieci Natura 2000 jest umoliwienie zachowania typw siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkw we waciwym stanie ochrony w ich naturalnym zasigu lub, w stosownych przypadkach, ich odtworzenia.

ChemikaliaPrawo Unii Europejskiej w tym zakresie koncentruje si na sposobie wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji chemicznych, importu i eksportu niektrych z nich oraz oceny ryzyka ich oddziaywania na ycie ludzkie i rodowisko. W tym obszarze dorobek prawny UE jest rwnie bogaty. Szczegowo opisuj to dyrektywy i rozporzdzenia Rady dotyczce m.in.: klasyfikacji, znakowania i opakowania substancji niebezpiecznych, zasad oceny ryzyka dla czowieka i rodowiska powodowanego przez te substancje, listy substancji notyfikowanych.

Dzikujemy za uwag

Wykonay: Katarzyna Krucz Paulina aszewska Patrycja Niewiadomska Dagmara Roj

Co sdzisz o...GMO, czy Polska powinna zazwoli czy zakaza upraw tego typu? dziaaniach unii wzgldem ochrony rodowiska?