Top Banner
#EUlaw Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2017 r.
44

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej · instytucje postanowiły zapewnić obywatelom Unii otwarte, ... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie uznał prawo

Feb 27, 2019

Download

Documents

truongtram
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

#EUlaw

Kontrola stosowaniaprawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

PL PL

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

1

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Przedmowa ...................................................................................................................................... 2

Egzekwowanie prawa ma kluczowe znaczenie dla waciwego wdraania polityki UE ................... 4

1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji ....................................................................... 7

2. Poczony jednolity rynek cyfrowy ........................................................................................ 14

3. Stabilna unia energetyczna z perspektywiczn polityk przeciwdziaania zmianie klimatu . 17

4. Pogbiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewntrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysowej ........................................................................................................................ 20

5. Pogbiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa ....................................... 33

6. Obszar sprawiedliwoci i przestrzegania praw podstawowych oparty na wzajemnym zaufaniu ................................................................................................................................. 36

7. W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji .................................................................. 40

2

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Przedmowa

Jeden z moich wielkich poprzednikw, Walter Hallstein, powiedzia, e Unia Europejska jest przede

wszystkim wsplnot prawa. Te sowa zmotywoway mnie do podjcia studiw prawniczych,

a nastpnie uksztatoway moj karier polityczn. I w moim przekonaniu te sowa nie straciy na

aktualnoci. Prawo pozostaje naszym najskuteczniejszym narzdziem sucym walce

o sprawiedliwo, ochronie swobd i wypenieniu naszych zobowiza wobec obywateli.

Dlatego te, jak obejmowaem stanowisko w listopadzie 2014 r., obiecaem, e od pocztku

przyjmiemy podejcie bardziej ukierunkowane na ksztatowanie polityki i tworzenie prawa. Obecnie

dymy do tego, aby nasze wnioski dotyczce polityki byy oparte na dowodach i konsultacjach

publicznych. Taki sposb pracy, stanowicy podstaw Programu lepszego stanowienia prawa, ma na

celu zapewni, aby kady rodek zawarty w zbiorze przepisw UE by adekwatny do zaoonych

celw oraz jak najatwiejszy we wdroeniu i stosowaniu.

Skuteczno kadego przepisu, niezalenie od tego jak starannie zosta opracowany i przygotowany,

zaley jednak od jego wdroenia. Dlatego te Komisja jest tak samo zainteresowana zapewnieniem

naleytego stosowania prawa, jak wczeniej jego opracowaniem. Kluczowym czynnikiem sucym

skutecznemu wprowadzeniu w ycie prawa UE jest wsppraca i komunikacja midzy Komisj

i pastwami czonkowskimi. Dlatego te, jeeli chodzi o kwestie dotyczce egzekwowania prawa,

zawsze na pierwszym miejscu stawiaem dialog. I dlatego te bdziemy nadal wspiera pastwa

czonkowskie we wdraaniu prawa UE.

Jednoczenie musimy podj zdecydowane dziaania przeciwko powanym naruszeniom prawa Unii.

Majc to na uwadze, w 2016 r. okrelilimy jasne priorytety w prowadzonych przez nas pracach nad

rozpatrywaniem skarg i postpowaniami w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa

czonkowskiego. Od tamtej pory nasze wysiki w zakresie egzekwowania prawa koncentruj si na

najwaniejszych naruszeniach prawa Unii, w przypadku ktrych dziaania na szczeblu europejskim

mog przynie rzeczywist warto dodan. Nasz rol jest z jednej strony wspieranie pastw

czonkowskich we wdraaniu prawa UE, a z drugiej zdecydowane ciganie pojawiajcych si

powanych narusze. Te role id w parze.

Niniejsze sprawozdanie dotyczce stosowania prawa Unii w 2017 r. obejmuje pierwszy rok

obowizywania tego nowego, bardziej kierunkowanego podejcia. Pierwsze rezultaty potwierdzaj, e

nowe podejcie przynosi ju korzyci.

Swobodny przepyw pracownikw jest jednym z najwikszych osigni UE, lecz Europejczycy nie

zawsze maj poczucie, e odbywa si on w sposb sprawiedliwy. Z tego powodu w 2014 r.

przyjlimy przepisy dotyczce egzekwowania dyrektywy o delegowaniu pracownikw, ktre weszy

w ycie w 2016 r. i dostarczaj organom krajowym dodatkowych narzdzi sucych walce

z naduyciami, oszustwami i prac nierejestrowan. W 2017 r. Komisja wykorzystaa swoje

uprawnienia wykonawcze, aby zapewni naleyte i skuteczne wdroenie tych przepisw przez

pastwa czonkowskie. Z naszych narzdzi przeciwdziaajcych naruszeniom prawa korzystamy

rwnie w obszarze ochrony konsumentw. To w widoczny sposb wpywa na ycie Europejczykw,

na przykad dziki zapewnieniu, aby osoby wybierajce si na wycieczki zorganizowane otrzymyway

zwrot pienidzy, jeeli biuro podry organizujce wycieczk ogosi upado.

Egzekwowanie prawa ma rwnie due znaczenie w przestrzeni internetowej. Coraz wiksza liczba

obywateli jest coraz czciej zaniepokojona, jeeli chodzi o ochron ich danych osobowych. Dlatego

te wprowadzilimy nowe przepisy, ktre ustanowiy nowy globalny standard ochrony prywatnoci

obywateli. W 2017 r. cile wsppracowalimy z pastwami czonkowskimi, aby przygotowa je na

3

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

wejcie w ycie tych przepisw w maju 2018 r. To pokazuje, jak du wag przywizujemy do

wspierania pastw czonkowskich w przestrzeganiu prawa UE od najwczeniejszego etapu.

Przyjlimy takie samo podejcie, jeeli chodzi o przepisy, ktre zwikszaj nasze bezpieczestwo

i chroni pienidze podatnikw. Obecnie urzdujca Komisja nasilia walk z praniem pienidzy

i finansowaniem terroryzmu, aby pastwa czonkowskie mogy cilej wsppracowa w celu

powstrzymania przestpczoci transgranicznej o takim charakterze. W 2017 r. wspieralimy ten

proces, podejmujc zdecydowane dziaania, aby nowe unijne przepisy dotyczce przeciwdziaania

praniu pienidzy zostay naleycie transponowane do prawa krajowego.

Te przykady pokazuj, w jaki sposb prawo moe doprowadzi do zmian i jak jego egzekwowanie

moe zapewni, aby te zmiany byy odczuwalne w yciu codziennym Europejczykw. To wanie

znaczy y we wsplnocie prawa.

Przewodniczcy Komisji Europejskiej

Jean-Claude Juncker

4

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Egzekwowanie prawa ma kluczowe znaczenie dla waciwego wdraania polityki UE

Unia Europejska moe realizowa swoje polityki tylko wwczas gdy pastwa czonkowskie stosuj

i wdraaj prawo UE w sposb prawidowy i bez zbdnej zwoki. Aby zapewni realizacj celw polityk

UE w terenie, Komisja wykorzystuje szerok gam narzdzi, w tym postpowania w sprawie

uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego.

Bardziej strategiczne podejcie do egzekwowania przepisw UE

W swoim komunikacie Prawo Unii: lepsze wyniki dziki lepszemu stosowaniu Komisja ogosia nowe

podejcie do swojej polityki dotyczcej postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa

czonkowskiego. W pierwszej kolejnoci Komisja zajmie si problemami, w przypadku ktrych jej

dziaania w zakresie egzekwowania prawa mog przynie realne zmiany i zapewni rzeczywist

warto dodan osobom fizycznym i przedsibiorstwom.

Na przykad jednolity rynek UE daje ogromne moliwoci europejskim przedsibiorstwom,

a konsumentom wiksz moliwo wyboru oraz nisze ceny. Pozwala obywatelom podrowa,

mieszka, pracowa i studiowa w dowolnym miejscu. Korzyci te nie maj jednak szansy zaistnie,

jeeli pastwo czonkowskie nie stosuje ani nie wdraa przepisw dotyczcych jednolitego rynku lub

gdy przepisy te s niweczone przez inne bariery.

W warunkach podziau kompetencji midzy instytucjami europejskimi Komisja Europejska ponosi

ogln odpowiedzialno za wszczcie procesu legislacyjnego. Rada i Parlament Europejski

podejmuj decyzje w sprawie wnioskw Komisji. Pastwa czonkowskie s odpowiedzialne za

terminowe i prawidowe stosowanie, wdraanie i egzekwowanie prawa Unii w krajowym porzdku

prawnym. Krg ten zamyka Komisja: po przyjciu wnioskw jako prawa Unii monitoruje, czy pastwa

czonkowskie prawidowo stosuj to prawo i w razie potrzeby podejmuje stosowne dziaania.

Na mocy Porozumienia midzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa te trzy

instytucje postanowiy zapewni obywatelom Unii otwarte, zrozumiae i dostpne przepisy UE, ktre

mog by skutecznie wdraane. Wsppracujc z pastwami czonkowskimi Komisja dba, aby to

postanowienie byo realizowane. Czyni to, przygotowujc plany wdraania, aby pomc pastwom

czonkowskim we wdraaniu prawa Unii. Przygotowujc wnioski dotyczce dyrektyw, Komisja

prowadzi z pastwami czonkowskimi dialogi, czy potrzebne s dokumenty wyjaniajce, tj.

dokumenty wyjaniajce, w jaki sposb pastwa te transponoway dan dyrektyw do prawa

krajowego. Dialog ten jest kontynuowany w trakcie procedur ustawodawczych oraz na kolejnych

etapach transpozycji do prawa krajowego, wdraania i stosowania prawa Unii.

Zgodnie z zobowizaniami podjtymi w komunikatach Strategia jednolitego rynku i Prawo Unii: lepsze wyniki dziki lepszemu stosowaniu w 2017 r. Komisja zorganizowaa w ramach dialogu spotkania dotyczce zgodnoci z przepisami, w ktrych udzia wziy trzy pastwa czonkowskie: Belgia, Irlandia i Wochy. Rozmowy dotyczyy gwnie stwierdzonych w tabeli wynikw rynku wewntrznego brakw w zakresie zgodnoci z przepisami i transpozycji do prawa krajowego, toczcych si postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego oraz nowych rozwiza w strategii jednolitego rynku. Dialogi okazay si przydatne w gromadzeniu wiedzy na temat poszczeglnych pastw i ocenie sytuacji przepisw dotyczcych jednolitego rynku w tych pastwach czonkowskich.

Po przyjciu przepisw pastwa czonkowskie musz skutecznie i terminowo wdraa i stosowa

przepisy UE, aby zapewni spoeczestwu spodziewane korzyci.

Nowa polityka Komisji w zakresie egzekwowania prawa stanowi podstaw osignicia celw polityki

UE. W zwizku z tym Komisja powinna dziaa stanowczo i szybko, gdy naruszenia utrudniaj

osignicie celw polityki UE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.POLhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32016Q0512(01)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2015:550:FINhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.POLhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.POL

5

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

W 2017 r. Komisja podja szybkie dziaania i uruchomia postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko 16 pastwom czonkowskim, ktre nie przedsiwziy rodkw majcych na celu zmniejszenie zuycia lekkich plastikowych toreb na zakupy zgodnie z wymogami okrelonymi w dyrektywie w sprawie toreb plastikowych. Zgodnie z przepisami UE pastwa czonkowskie powinny osign ten cel, wprowadzajc opat za lekkie plastikowe torby na zakupy lub gwarantujc, e wykorzystywana bdzie ograniczona liczba takich toreb w przeliczeniu na osob rocznie.

Komisja wyranie okrelia priorytety, ktrymi bdzie si kierowa przy podejmowaniu dziaa

w zwizku z domniemanymi naruszeniami prawa Unii. Zgodnie z tymi priorytetami i politycznym

zobowizaniem do przyjcia bardziej strategicznego podejcia do egzekwowania prawa Unii Komisja

zamykaa sprawy, gdy wydawao si to waciwe z politycznego punktu widzenia.

W 2017 r. Komisja Europejska zamkna postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego w dziedzinie gier hazardowych online oraz zwizane z tym skargi przeciwko kilku pastwom czonkowskim.

Komisja nie traktuje priorytetowo moliwoci wykorzystywania swoich uprawnie w zakresie postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom do promowania jednolitego rynku UE

w dziedzinie usug hazardowych online.

Trybuna Sprawiedliwoci Unii Europejskiej wielokrotnie uzna prawo pastw czonkowskich do ograniczenia usug w zakresie gier hazardowych, w przypadku gdy jest to konieczne do ochrony celw lecych w interesie publicznym, takich jak: ochrona nieletnich, walka z uzalenieniem od hazardu, a take zwalczanie nieprawidowoci i naduy finansowych.

Komisja uznaje szersz legitymacj polityczn celw sucych interesowi publicznemu, ktre pastwa czonkowskie realizuj, regulujc usugi zwizane z grami hazardowymi.

Komisja bdzie nadal wspiera pastwa czonkowskie w ich wysikach zmierzajcych do modernizacji krajowych ram prawnych dotyczcych gier hazardowych online i uatwia wspprac midzy krajowymi regulatorami gier hazardowych. Jednoczenie, w wietle licznych wyrokw Trybunau Sprawiedliwoci UE w sprawie krajowego ustawodawstwa dotyczcego gier hazardowych Komisja jest zdania, e sdy krajowe mog sprawniej ni ona rozpatrywa skargi w sektorze gier hazardowych.

Aby zapewni szybsze przestrzeganie przepisw w przypadkach, w ktrych ma to znaczenie, Komisja

skorygowaa swoj polityk w zakresie korzystania z mechanizmu EU Pilot. W ramach tego

mechanizmu Komisja nieformalnie zgasza pastwom czonkowskim swoje obawy dotyczce

ewentualnych uchybie zobowizaniom przed wszczciem formalnego postpowania. EU Pilot nie

jest ju domylnym mechanizmem angaowania si w dialog z pastwami czonkowskimi na temat

domniemanych narusze prawa Unii. Zamiast tego Komisja bdzie normalnie uruchamia

postpowanie w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego bez korzystania

z mechanizmu EU Pilot. To wyjania znaczny spadek liczby nowych postpowa w ramach

mechanizmu EU Pilot, ktre Komisja wszcza w 2017 r.

Poniewa Komisja przywizuje du wag do prowadzenia dochodze w sprawach, w ktrych

pastwa czonkowskie nie przekazay informacji o swoich krajowych rodkach transponujcych

dyrektywy, zaostrzya swj system sankcji w odniesieniu do takich spraw. Gdy takie postpowania

w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego zostan wniesione do Trybunau

Sprawiedliwoci, Komisja bdzie systematycznie wystpowa do Trybunau o nakadanie kary

w formie ryczatu, jak rwnie okresowej kary pieninej. Komisja bdzie stosowa t polityk

w odniesieniu do postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego, ktre

wszczto po opublikowaniu komunikatu Prawo Unii: lepsze wyniki dziki lepszemu stosowaniu

w dniu 19 stycznia 2017 r. Z uwagi na krtki okres, jaki upyn od tamtej pory, Komisja nie skierowaa

do Trybunau adnej sprawy w ramach nowego systemu sankcji w 2017 r.

Komisja w dalszym cigu przywizuje du wag do pomocy ze strony obywateli, przedsibiorstw

i innych zainteresowanych stron w wykrywaniu narusze prawa Unii. Jednoczenie rwnie wane jest,

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1577_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1577_pl.htmhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32015L0720http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5109_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5109_pl.htmhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.POL

6

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

aby spoeczestwo zrozumiao charakter procesu uchybienia zobowizaniom pastwa

czonkowskiego i odpowiednio okrelio swoje oczekiwania. Podstawowym celem postpowania

w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego jest zapewnienie, aby pastwa

czonkowskie przestrzegay prawa Unii, a nie przeprowadzenie indywidualnego dochodzenia roszcze

lub odszkodowania. Niektre kategorie spraw mona czsto skutecznie rozwiza, stosujc inne,

bardziej odpowiednie mechanizmy na szczeblu unijnym i krajowym, takie jak SOLVIT, sdy krajowe

i krajowi rzecznicy praw obywatelskich. Komunikat Prawo Unii: lepsze wyniki dziki lepszemu

stosowaniu zapewni podstawy do dziaania, zobowizujc do zacienienia wsppracy z europejsk

sieci rzecznikw praw obywatelskich w celu promowania dobrej administracji w stosowaniu prawa

Unii na szczeblu krajowym.

W 2017 r. zobowizanie to stanowi podstaw dziaania Komisji. Wsplnie z Europejskim Rzecznikiem

Praw Obywatelskich i europejsk sieci rzecznikw praw obywatelskich Komisja zorganizowaa

warsztaty majce na celu lepsz wymian informacji zarwno na temat toczcych si postpowa

w sprawie narusze prawa Unii, jak i mechanizmw dochodzenia roszcze dostpnych obywatelom.

Parlamenty narodowe odgrywaj zasadnicz rol we wdraaniu przepisw UE do krajowego porzdku

prawnego. W zwizku z powyszym Komisja moe tylko z zadowoleniem przyj ich rosnce

zainteresowanie kwestiami zwizanymi z wdraaniem, stosowaniem i skutecznym egzekwowaniem

prawa Unii. Oprcz regularnej wymiany informacji z parlamentami narodowymi na temat wnioskw

ustawodawczych Komisja pogbia ten dialog, wprowadzajc konkretne kwestie zwizane

z egzekwowaniem prawa. W 2017 r. Komisja skorzystaa z tej okazji, aby wyjani swoj now

polityk w zakresie egzekwowania prawa w ramach wymiany informacji z parlamentami narodowymi

Niemiec i Czech.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.POLhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.018.01.0010.01.POL

7

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji

Priorytetem Komisji Junckera jest pobudzenie inwestycji, ktre przyczyni si do powstania nowych

miejsc pracy, oraz podniesienie konkurencyjnoci Europy. Wysiki podejmowane na rzecz stworzenia

waciwego otoczenia regulacyjnego w celu wsparcia przedsibiorstw i tworzenia nowych miejsc pracy

pjd jednak na marne, jeeli pastwa czonkowskie nie wdro przepisw UE prawidowo i w terminie.

Zapewnienie sprawiedliwych warunkw pracy w caej UE

Swobodny przepyw

pracownikw na jednolitym

rynku idzie w parze

z zapewnieniem podobnego

poziomu ochrony w miejscu

pracy na obszarze caej UE. W

dyrektywie w sprawie czasu

pracy ustanowiono minimalne

wymagania w zakresie

bezpieczestwa i ochrony

zdrowia w odniesieniu do

organizacji czasu pracy. Dugi

czas pracy oraz

niewystarczajcy odpoczynek

(w szczeglnoci przez duszy

okres) mog mie szkodliwy

wpyw na zdrowie pracownikw (w postaci wyszych wskanikw wypadkw i bdw, wikszego

stresu i zmczenia, krtkookresowych i dugookresowych zagroe dla zdrowia).

W kwietniu 2017 r. Komisja przedstawia komunikat wyjaniajcy dotyczcy dyrektywy w sprawie

czasu pracy oraz sprawozdania w sprawie wykonania tej dyrektywy. Instrumenty te maj na celu

wyjanienie majcego zastosowanie prawodawstwa. Celem komunikatu jest przede wszystkim pomoc

organom krajowym, prawnikom praktykom i partnerom spoecznym w wykadni dyrektywy.

Niespjne stosowanie dyrektywy w sprawie czasu pracy w pastwach czonkowskich pozostawio

pewne kategorie pracownikw bez ochrony, jak ta dyrektywa zapewnia. W sektorze publicznym siy

zbrojne, policja i suby ochrony ludnoci, takie jak suby wizienne i stra poarna, nie zawsze

odnosiy korzyci z dyrektywy. Jeeli chodzi o sektor prywatny, w niektrych pastwach czonkowskich

pracownicy krajowi nie zawsze mogli korzysta z praw przysugujcych im na mocy dyrektywy. Prawo

do corocznego patnego urlopu jeden z podstawowych elementw dyrektywy nie zawsze byo

prawidowo wczane do prawa krajowego.

Po wszczciu przez Komisj postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego Francja i Hiszpania zmieniy swoje ustawodawstwo w 2017 r. w celu rozszerzenia korzyci pyncych z dyrektywy w sprawie czasu pracy na pewne kategorie czonkw ich si policyjnych.

W cigu ostatnich 20 lat dziaania Komisji w zakresie egzekwowania prawa przyczyniy si do

wyeliminowania tych niedocigni. Ponadto w ponad 50 wyrokach i postanowieniach Trybunau

Sprawiedliwoci UE dokonano wykadni przepisw dyrektywy w sprawie czasu pracy. Wpyw tych

wykadni jest znaczny: s one wykorzystywane przez sdy krajowe do interpretacji prawa krajowego,

a co za tym idzie obowizuj pracodawcw.

Przepisy UE w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy (BHP) ustanawiaj wysokie standardy

ochrony pracownikw przed zagroeniami dla zdrowia i bezpieczestwa w miejscu pracy.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=plhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=plhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=plhttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=plhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1517313799574&uri=CELEX:52017DC0254http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1314&langId=pl

8

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Przyczyniaj si do zapobiegania chorobom i wypadkom zwizanym z prac, co wpywa na popraw

jakoci ycia ludzi. W 2017 r. dziaania Komisji w zakresie egzekwowania prawa w tym obszarze

zmusiy pastwa czonkowskie do wprowadzenia w ycie przepisw krajowych w celu zapewnienia

zgodnoci z prawem Unii, w szczeglnoci z dyrektyw w sprawie naraenia zawodowego na

dziaanie pl elektromagnetycznych.

Egzekwowanie przepisw w zakresie ochrony rodowiska

W 2017 r. Komisja podja dziaania

prawne w celu rozwizania problemu

nieodpowiedniego wdraania przepisw

w zakresie ochrony rodowiska.

Komisja skierowaa spraw przeciwko Polsce do Trybunau Sprawiedliwoci UE w zwizku ze zwikszon wycink drzew w Puszczy Biaowieskiej, ktra jest jednym z ostatnich w Europie lasw pierwotnych i chronionym obszarem Natura 2000. Obszar ten zapewnia ochron gatunkw i siedlisk, do ktrych istnienia niezbdne s stare drzewostany, w tym martwe drewno. Dla niektrych z tych gatunkw Puszcza Biaowieska jest najwaniejszym lub nawet ostatnim miejscem wystpowania w Polsce. Poniewa wycinka rozpocza si na du skal, Komisja zwrcia si rwnie do Trybunau o zastosowanie rodkw tymczasowych nakazujcych Polsce natychmiastowe zawieszenie prac. Trybuna przyj wniosek Komisji i nakaza Polsce natychmiastowe zaprzestanie aktywnych dziaa gospodarki lenej w Puszczy Biaowieskiej, z wyjtkiem przypadkw, w ktrych s one bezwzgldnie konieczne do zapewnienia bezpieczestwa publicznego. Trybuna rwnie po raz pierwszy potwierdzi, e Polsce mog grozi kary finansowe, jeeli nie zastosuje si do orzeczenia Trybunau.

Gwnym wyzwaniem pozostaje poprawa jakoci powietrza. Pomimo cicego na pastwach

czonkowskich obowizku zagwarantowania dobrej jakoci powietrza dla spoeczestwa, jako ta ju

od lat stanowi problem w wielu miejscach. Niska jako powietrza powoduje co roku wicej ofiar

miertelnych ni wypadki drogowe.

W 2017 r. toczyo si cznie 30 postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego w zwizku ze zbyt wysokimi poziomami czstek staych (PM

10)), dwutlenku azotu

(NO2) i dwutlenku siarki (SO2) w powietrzu. Zanieczyszczenia te, powstajce gwnie w wyniku dziaalnoci czowieka, takiej jak transport, przemys i ogrzewanie gospodarstw domowych, mog powodowa zaburzenia oddechowe, raka puc oraz przedwczesne zgony. W przeomowym orzeczeniu dotyczcym Bugarii w sprawie przekroczenia dopuszczalnych wartoci emisji czstek staych Trybuna Sprawiedliwoci podtrzyma dziaania Komisji w zakresie egzekwowania prawa. Komisja bdzie w dalszym cigu prowadzi postpowania przeciwko innym pastwom czonkowskim w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego w odniesieniu do jakoci powietrza.

Pastwa czonkowskie musz rwnie posiada odpowiednie systemy odprowadzania i oczyszczania

ciekw komunalnych, poniewa nieoczyszczone cieki stwarzaj zagroenie dla zdrowia ludzkiego,

wd rdldowych i rodowiska morskiego.

W 2017 r. Trybuna Sprawiedliwoci podtrzyma argumenty Komisji w sprawach przeciwko Zjednoczonemu Krlestwu i Grecji dotyczcych niewystarczajcego oczyszczania ciekw komunalnych.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013L0035http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013L0035http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1948_pl.htmhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-441/17%20R&td=ALLhttp://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189624&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189624&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-502/15&td=ALLhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-202/16&td=ALL

9

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

W 2017 r. Komisja aktywnie prowadzia postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa

czonkowskiego przeciwko pastwom czonkowskim, ktre nie wdroyy zmienionej dyrektywy

w sprawie oceny oddziaywania na rodowisko do prawodawstwa krajowego. Dyrektywa ta upraszcza

przepisy dotyczce oceny potencjalnego oddziaywania przedsiwzi na rodowisko.

Jednoczenie Komisja cile wsppracowaa z organami krajowymi i innymi zainteresowanymi

stronami w celu wspierania zgodnoci i rozwizywania problemw na wczesnym etapie. W lutym

2017 r. opublikowano sprawozdania krajowe z przegldu wdraania polityki ochrony rodowiska,

w ktrych przedstawiono pierwszy w historii kompleksowy przegld sposobu, w jaki pastwa

czonkowskie faktycznie stosuj polityk i przepisy UE w zakresie ochrony rodowiska. Na podstawie

tych sprawozda Komisja rozpocza dialog z pastwami czonkowskimi. Ponadto Komisja ustanowia

instrument partnerski, aby uatwi wymian wiedzy eksperckiej midzy krajowymi, regionalnymi

i lokalnymi organami publicznymi odpowiedzialnymi za wdraanie przepisw i polityki UE w zakresie

ochrony rodowiska.

Egzekwowanie przepisw rolnych

Wsplna polityka rolna

i egzekwowanie zwizanych z ni

przepisw UE zapewnia wsparcie

dochodw rolniczych i sprawia, e

rolnictwo staje si bardziej przyjazne

dla rodowiska. Dziaania te

przyczyniaj si rwnie do

zwikszenia konkurencyjnoci sektora

i efektywnej gospodarki zasobami,

a take oglnie do wspierania ycia na

obszarach wiejskich.

W 2017 r. dziaania Komisji majce na

celu egzekwowanie przepisw

w dziedzinie rolnictwa koncentroway

si na monitorowaniu sposobu wdraania przez pastwa czonkowskie reformy patnoci

bezporednich. Komisja rozpocza dialog dwustronny z pastwami czonkowskimi, ktre

nieprawidowo wykorzystyway pomoc finansow w ramach systemu dobrowolnego wsparcia

zwizanego z produkcj do wspierania rodzajw rolnictwa lub sektorw borykajcych si z innymi

trudnociami ni ryzyko zaniechania uprawy lub spadku produkcji.

Trudnoci napotkane w praktyce pokazay, e obowizujce przepisy wymagaj sprecyzowania.

W zwizku z tym w grudniu 2017 r. Komisja przyja rozporzdzenie dostosowujce warunki, na jakich

pastwa czonkowskie mog przyznawa rolnikom wsparcie finansowe w ramach systemu

dobrowolnego wsparcia zwizanego z produkcj.

W drodze dialogu Komisja przekonaa organy krajowe pastwa czonkowskiego do zmiany dyskryminujcego przepisu, ktry uniemoliwia osobom niepenosprawnym ubieganie si o wsparcie finansowe na modernizacj ich gospodarstw rolnych.

Kazeiny, substancja wystpujca w mleku, maj szeroki zakres zastosowa w przemyle. S one

stosowane w wielu branach jako rodek wicy, stanowi gwny skadnik sera i maj zastosowanie

jako dodatek do ywnoci. Przepisy UE dotyczce etykietowania kazein i kazeinianw uatwiaj

podmiotom prowadzcym przedsibiorstwa spoywcze swobodny przepyw tych produktw.

http://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index2_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htmhttps://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_plhttps://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments_plhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.314.01.0001.01.POL

10

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Komisja aktywnie ledzia postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego prowadzone przeciwko Cyprowi, Wochom i Zjednoczonemu Krlestwu, poniewa pastwa te nie wprowadziy w odpowiednim czasie norm handlowych dotyczcych kazein i kazeinianw do swoich przepisw krajowych.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_pl.htm

11

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Egzekwowanie przepisw w zakresie gospodarki morskiej i rybowstwa

Aby pomc Europie w przejciu

na gospodark o obiegu

zamknitym, ktra w bardziej

zrwnowaony sposb

wykorzystuje zasoby naturalne,

naley zarzdza zasobami

rybnymi w sposb

zrwnowaony. Jest to rwnie

konieczne w celu zapewnienia

miejsc pracy oraz wzrostu

w sektorze gospodarki rybnej

w perspektywie

dugookresowej. W zwizku

z tym w 2017 r. strategia

Komisji w zakresie

egzekwowania prawa

koncentrowaa si na obszarach ochrony i kontroli rybowstwa, ktre maj kluczowe znaczenie dla

budowy gospodarki o obiegu zamknitym.

Jeeli pastwa czonkowskie nie wprowadz natychmiastowych i skutecznych rodkw, aby zapobiec

nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym poowom, utrudni to UE zwalczanie takich praktyk

na caym wiecie.

Komisja wszcza postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Portugalii, poniewa statki rybackie pywajce pod bander portugalsk i prowadzce dziaalno na wodach podlegajcych Organizacji Rybowstwa Pnocno-Zachodniego Atlantyku wielokrotnie i przez dugi czas bray udzia w dziaalnoci poowowej, ktra powodowaa naruszanie rodkw ochronnych tej organizacji.

Krajowe systemy monitorowania rybowstwa musz przewidywa odstraszajce sankcje za powane

naruszenia przepisw unijnej wsplnej polityki rybowstwa. Komisja podja dziaania majce na celu

usunicie brakw systemowych, ktre utrudniaj wykrywanie nielegalnej dziaalnoci poowowej

szkodzcej zrwnowaonemu rozwojowi.

W ramach wsplnej polityki rybowstwa statki rybackie UE maj jednakowy dostp do wd i zasobw

na wszystkich wodach UE. Pastwa czonkowskie musz zapewni statkom pywajcym pod bander

innych pastw UE swobodny dostp do wd podlegajcych ich jurysdykcji w celu prowadzenia

pooww.

Komisja podja dalsze dziaania w zakresie postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Rumunii, ktra nie zapewnia statkom rybackim z innych pastw czonkowskich rwnego dostpu do swoich wd.

Konkurencja o przestrze na naszych wodach o urzdzenia wykorzystujce energi ze rde

odnawialnych, akwakultur i inne zastosowania sprawia, e konieczne stao si zarzdzanie

naszymi morzami w bardziej spjny sposb. Planowanie przestrzenne obszarw morskich funkcjonuje

ponad granicami i sektorami, aby caa dziaalno czowieka na morzu prowadzona bya w sposb

wydajny, bezpieczny i zrwnowaony. W 2017 r. Komisja podja kroki w celu zapewnienia

terminowego wdroenia wsplnych unijnych ram planowania przestrzennego obszarw morskich

w przepisach krajowych pastw czonkowskich.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-234_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-234_pl.htmhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0089

12

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Egzekwowanie przepisw dotyczcych polityki regionalnej

Europejskie fundusze

strukturalne i inwestycyjne

wspieraj inwestycje

w kluczowych obszarach

polityki generujcych wzrost

gospodarczy w caej UE. Aby

zapewni jak

najefektywniejsze

wykorzystanie funduszy,

pastwa czonkowskie musz

speni pewne warunki

wstpne. Komisja sprawdza,

czy zostay one spenione.

Inwestycje prowadzone

w pastwach czonkowskich

musz by zgodne z tymi

samymi przepisami i normami UE, ktre maj zastosowanie w rnych sektorach, takich jak ochrona

rodowiska, zatrudnienie czy badania naukowe.

W 2017 r. dziaania Komisji koncentroway si na egzekwowaniu warunkw wstpnych w dziedzinie

zamwie publicznych, pomocy pastwa, kompleksowych planw inwestycji transportowych oraz

w sektorze gospodarki wodnej i ciekowej.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders-0/european-structural-and-investment-funds_plhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders-0/european-structural-and-investment-funds_plhttp://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2017/the-value-added-of-ex-ante-conditionalities-in-the-european-structural-and-investment-funds-esi-fundshttp://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2017/the-value-added-of-ex-ante-conditionalities-in-the-european-structural-and-investment-funds-esi-funds

13

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Zwalczanie naduy finansowych popenianych na szkod budetu UE

W 2017 r. Komisja

kontynuowaa dziaania

nastpcze w przypadkach,

ktre doprowadziy do utraty

dochodw do budetu UE.

Europejski Urzd ds.

Zwalczania Naduy

Finansowych (OLAF)

opublikowa sprawozdanie

dotyczce powanego

przypadku oszustw celnych,

ktre miay miejsce w 2017 r.

Dotyczy to midzynarodowych

zorganizowanych grup

przestpczych wyszukujcych

porty UE objte najsabsz kontrol, aby unikn pacenia ce przez skadanie faszywych deklaracji

zaniajcych warto wyrobw wkienniczych i obuwia przywoonych z Chin. Poniewa zarwno ca,

jak i podatek od wartoci dodanej oblicza si na podstawie wartoci przywoonych towarw oszuci

mog w ten sposb bezprawnie korzysta z braku odpowiednich kontroli, pacc znacznie mniej ni

jest to prawnie wymagane. W ramach prowadzonego dochodzenia OLAF wykaza, e najwaniejszym

centrum tego nielegalnego handlu byo Zjednoczone Krlestwo. Ze wzgldu na fakt, e towary te byy

gwnie przeznaczone na rynki innych pastw czonkowskich, w tym Francji, Hiszpanii, Niemiec

i Woch, miao to znaczcy wpyw na przychody zwizane z podatkiem od wartoci dodanej w tych

pastwach czonkowskich. W 2017 r. w ramach prowadzonych inspekcji Komisja potwierdzia wnioski

z dochodzenia OLAFu i fakt, e w latach 20112017 dochodzio do naduy finansowych

w Zjednoczonym Krlestwie. Komisja ponownie zwrcia si do wadz Zjednoczonego Krlestwa

o ostateczne wdroenie skutecznych rodkw zaradczych w celu zapobieenia przywozowi z Chin

wyrobw wkienniczych i obuwia o znacznie zanionej wartoci. rodki te zostay ju wdroone przez

inne pastwa czonkowskie zgodnie z zaleceniami Komisji skierowanymi do wszystkich pastw

czonkowskich, w tym Zjednoczonego Krlestwa. Komisja podja odpowiednie kroki w celu ochrony

interesw finansowych Unii i zwrcia si do Zjednoczonego Krlestwa o wprowadzenie niezbdnych

rodkw w celu udostpnienia wszystkich kwot nalenych budetowi UE.

Komisja wniosa do Trybunau Sprawiedliwoci spraw przeciwko Niderlandom i Zjednoczonemu Krlestwu z powodu nieuiszczenia przez te pastwa cznej kwoty 20 mln EUR nalenoci celnych utraconych przez budet UE (pomniejszonej o koszty poboru). W przypadku obu pastw czonkowskich utrata tradycyjnych zasobw wasnych w budecie UE wynika z nieprawidowo wystawionych wiadectw przez ich kraje i terytoria zamorskie. W przypadku Zjednoczonego Krlestwa aluminium przywoono na terytorium zamorskie (Anguilla) z pastw niebdcych czonkami UE, a nastpnie ponownie wywoono do UE. Przywz niesusznie zosta objty zwolnieniem z nalenoci celnych UE, poniewa Anguilla nie powinna bya wystawia wiadectw wywozowych. Jeeli chodzi o Niderlandy, przywz mleka w proszku i ryu z Curaao w latach 19972000 oraz kasz i produktw ryowych z Aruby w latach 20022003 zosta niesusznie zwolniony z nalenoci celnych UE przy przywozie do Europy, poniewa te terytoria nie powinny byy wydawa wiadectw EUR 1. Zarwno Curaao, jak i Aruba s terytoriami zamorskimi Niderlandw. Jeeli dane pastwo czonkowskie nie wniesie swojego wkadu do budetu UE w jego penej wysokoci, pozostae pastwa czonkowskie musz uzupenia rnic.

.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-395%2F17&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=453655http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-391%2F17&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=453455http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=fr&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C,T,F&cit=none%2CC%2CCJ%2CR%2C2008E%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2Ctrue%2Cfalse%2Cfalse&num=C-391%2F17&td=;ALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=453455

14

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

2. Poczony jednolity rynek cyfrowy

Strategia jednolitego rynku cyfrowego ma na celu zniesienie barier w internecie, z powodu ktrych

mieszkacy UE nie mog korzysta z niektrych towarw i usug.

Egzekwowanie zasady dotyczcej roamingu po cenach krajowych

Od dnia 15 czerwca 2017 r.

zasady dotyczce roamingu

po cenach krajowych maj

zastosowanie do wszystkich

podrnych z UE. Oznacza

to, e podczas pobytu

w innym pastwie

czonkowskim pac oni tak

sam cen za poczenia,

wiadomoci tekstowe

i transmisj danych w sieci jak

w pastwie czonkowskim

swojego zamieszkania.

W 2017 r. Komisja cile monitorowaa, czy pastwa czonkowskie prawidowo stosuj rozporzdzenie UE w sprawie roamingu. Monitorowanie wykazao, e z duym powodzeniem wdroono nowe przepisy dotyczce roamingu, a od dnia 15 czerwca 2017 r. znacznie wzrosa liczba pocze w roamingu prowadzonych przez podrujcych.

Zagwarantowanie zaufania do transakcji internetowych

Podpis elektroniczny, ktry

umoliwia podpisywanie

dokumentw w wiecie

internetu, na podobnej

zasadzie jak rczne

podpisywanie dokumentw

w wiecie poza internetem,

jest ju rzeczywistoci w UE.

Konieczne s jednak usugi

zaufania inne ni podpis

elektroniczny, aby transakcje

elektroniczne prowadzone

w ramach scenariuszy

transgranicznych (podobnie

jak na poziomie krajowym)

byy bezpieczne i prawnie

wice.

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_pl.htmhttps://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/mobile-roaming-costs/index_pl.htmhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R2120http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R2120https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentificationhttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/trust-services-and-eidentification

15

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

W 2017 r. Komisja podja dziaania w celu zapewnienia prawidowego stosowania rozporzdzenia UE w sprawie usug zaufania w caej UE. Podja rwnie dziaania majce na celu zapewnienie, aby podpisy elektroniczne, pieczci elektroniczne, znaczniki czasu, usugi dorczenia elektronicznego i uwierzytelnianie witryn internetowych miay charakter transgraniczny oraz taki sam status prawny w caej UE, jak w przypadku tradycyjnych procesw z wykorzystaniem dokumentw papierowych.

Zapewnienie lepszej cznoci internetowej

Dyrektywa w sprawie

ograniczenia kosztw sieci

szerokopasmowych

przyczynia si do

zmniejszenia kosztw

wprowadzenia szybkiego

internetu o 30%, co

oznacza, e wicej osb w

UE ma do niego dostp.

Prawidowe wdroenie

dyrektywy ma zasadnicze

znaczenie dla ukoczenia

tworzenia jednolitego rynku

cyfrowego UE i zwikszenia

cznoci.

Po wszczciu przez Komisj postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego wikszo pastw czonkowskich wdroya dyrektyw w sprawie ograniczenia kosztw sieci szerokopasmowych do prawa krajowego. Pod koniec 2017 r. Trybuna Sprawiedliwoci nadal prowadzi sprawy przeciwko Belgii i Sowacji.

Zapewnienie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych

Dyrektywa w sprawie

zbiorowego zarzdzania

prawami autorskimi

przyczynia si do

usprawnienia zarzdzania

organizacjami zbiorowego

zarzdzania i zwikszenia

ich przejrzystoci.

Organizacje te zarzdzaj

prawami autorskimi

i prawami pokrewnymi

w imieniu podmiotw praw

autorskich i praw

pokrewnych, takich jak

twrcy, kompozytorzy lub

wykonawcy w caej

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.POLhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.POLhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1937_en.htm

16

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Europie. Uatwiaj one udzielanie licencji, pobieranie i podzia nalenoci licencyjnych oraz

propagowanie rnorodnoci ekspresji kulturalnej. Dyrektywa przyczynia si rwnie do wikszej

dostpnoci i moliwoci wyboru muzyki online w Europie, w tym poza granicami krajowymi.

Komisja podja dalsze kroki w ramach postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Bugarii, Hiszpanii, Luksemburgowi, Polsce i Rumunii w zwizku z niewdroeniem w terminie dyrektywy w sprawie zbiorowego zarzdzania prawami autorskimi.

Stosowanie przepisw dotyczcych praw autorskich w odniesieniu do stron internetowych sucych

wzajemnej wymianie plikw wyjaniono w wyroku Trybunau Sprawiedliwoci UE w sprawie platformy

The Pirate Bay. Platforma The Pirate Bay umoliwia uytkownikom udostpnianie i przesyanie

w segmentach (torrenty) utworw chronionych prawami autorskimi, przechowywanych na ich

komputerach. Co do zasady podmioty prawa autorskiego nie wyraay zgody na udostpnianie swoich

utworw przez administratorw i uytkownikw tego rodzaju stron. Trybuna orzek, e udzielenie

dostpu do platformy wymiany online, takiej jak platforma The Private Bay, oraz zarzdzanie ni

moe stanowi naruszenie praw autorskich UE. Nawet jeeli dane utwory chronione prawem

autorskim s umieszczane w internecie przez uytkownikw platformy wymiany online, a nie przez

sam platform, administratorzy tej platformy odgrywaj kluczow rol w udostpnianiu tych utworw

wszystkim uytkownikom platformy.

Pod koniec roku Komisja przyja rwnie pakiet praw wasnoci intelektualnej. Zawiera on wskazwki

dotyczce interpretacji dyrektywy w sprawie egzekwowania praw wasnoci intelektualnej, uatwiajce

pastwom czonkowskim jej wdroenie.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_pl.htmhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0026http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-610%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=380761

17

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

3. Stabilna unia energetyczna z perspektywiczn polityk przeciwdziaania zmianie klimatu

Europejska unia energetyczna oznacza zapewnienie gospodarstwom domowym i przedsibiorstwom

bezpiecznej, czystej i przystpnej cenowo energii dziki umoliwieniu swobodnego przepywu energii

przez granice krajowe w obrbie w UE. Stymuluje ona rwnie rozwj nowych technologii

i zmodernizowanej infrastruktury w celu obnienia rachunkw gospodarstw domowych, stworzenia

nowych miejsc pracy i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Unia energetyczna przyczyni si do

zrwnowaonego zuycia energii dziki ograniczeniu emisji gazw cieplarnianych, zanieczyszcze

i naszej zalenoci od paliw kopalnych.

Przeksztacenie sektora energetycznego w sektor bezpieczny, pewny i zrwnowaony, w ktrego centrum zainteresowania znajduje si konsument

Konkurencja w rodowisku

dostawcw energii sprawia, e

gospodarstwa domowe,

przedsibiorstwa i przemys

korzystaj z przystpnych cen

energii. Z tego wzgldu dziaania

Komisji w zakresie egzekwowania

prawa w sektorze energetycznym

w 2017 r. koncentroway si m.in. na

wdroeniu dyrektyw w sprawie

trzeciego pakietu energetycznego i

rozporzdzenia TEN-E.

Waciwe wdroenie przepisw UE

w sektorze energetycznym ma

decydujce znaczenie pod

wzgldem ograniczenia zuycia

energii i sprawienia, by byo ono

bardziej zrwnowaone. Przyczynia

si rwnie do ograniczenia emisji

dwutlenku wgla i zalenoci od

paliw kopalnych, zapewniajc

jednoczenie niezawodne dostawy energii, w szczeglnoci konsumentom najbardziej podatnym na

zagroenia. Dziaania Komisji w zakresie egzekwowania prawa dotyczce dyrektywy w sprawie

efektywnoci energetycznej, dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw, dyrektywy

w sprawie odnawialnych rde energii, i rozporzdzenia w sprawie bezpieczestwa dostaw gazu

ukierunkowane byy na wsparcie realizacji tych celw.

Dyrektywa w sprawie efektywnoci energetycznej i dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynkw wprowadzaj szereg przepisw dotyczcych dostarczania konsumentom wiarygodnych informacji na temat ich potrzeb energetycznych i wzorcw zuycia. Przepisy te egzekwowano w 2017 r. w drodze postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Republice Czeskiej, Grecji, Hiszpanii, otwie, Malcie i Niderlandom.

Komisja przedsiwzia szereg rodkw w zakresie egzekwowania, aby zapewni wprowadzenie

krajowych ram bezpiecznego i odpowiedzialnego gospodarowania wypalonym paliwem jdrowym

i odpadami promieniotwrczymi przez pastwa czonkowskie oraz w celu udoskonalenia ram

prawnych dotyczcych substancji promieniotwrczych w wodzie pitnej. Priorytetem byo rwnie

egzekwowanie wymogw bezpieczestwa w odniesieniu do dziaalnoci zwizanej ze zoami ropy

naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_plhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=enhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-125_en.htm?locale=enhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013R0347http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32012L0027http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32012L0027http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32010L0031http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009L0028http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.280.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2017:280:TOChttps://ec.europa.eu/energy/en/june-2017-commission-requests-czech-republic-and-netherlands-fully-comply-energy-performancehttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_pl.htmhttps://ec.europa.eu/energy/en/october-2017-energy-efficiency-commission-calls-spain-correctly-implement-eu-rules-energy-efficiencyhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-234_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_pl.htmhttps://ec.europa.eu/energy/en/june-2017-commission-requests-czech-republic-and-netherlands-fully-comply-energy-performance

18

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

W tym celu Komisja podja dalsze kroki w ramach postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Republice Czeskiej, Chorwacji, Wochom, Austrii i Portugalii w zwizku z nieprzyjciem krajowych programw gospodarowania odpadami promieniotwrczymi i wypalonym paliwem jdrowym zgodnie z normami UE. Ponadto Komisja wszcza postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Belgii, Danii, Luksemburgowi, Austrii i Sowenii w zwizku z niewdroeniem w terminie zmian dyrektywy o bezpieczestwie jdrowym do ich prawa krajowego.

W latach 20162017 Komisja zintensyfikowaa swoje dziaania w sektorze energetycznym,

przedstawiajc szereg wnioskw ustawodawczych. W 2017 r. Parlament Europejski i Rada przyjy

dwa z tych wnioskw (rozporzdzenie w sprawie etykietowania energetycznego i rozporzdzenie

w sprawie bezpieczestwa dostaw gazu).

Wdroenie porozumienia klimatycznego z Parya

W 2015 r. na konferencji

paryskiej w sprawie zmiany

klimatu UE i jej partnerzy

stworzyli szerok koalicj

o wysokim poziomie ambicji,

ktra doprowadzia do

zawarcia porozumienia

paryskiego. W porozumieniu

okrelono globalny plan

dziaania, majcy na celu

wprowadzenie wiata na

drog ku zapobieeniu

niebezpiecznej zmianie

klimatu. Aby wdroy

porozumienie paryskie,

Komisja Europejska

przedstawia ambitny zestaw

oglnogospodarczych celw

ukierunkowanych na

ograniczenie do 2030 r. emisji gazw cieplarnianych w UE o co najmniej 40% w stosunku do poziomu

z 1990 r. Istotnym warunkiem realizacji tych celw jest pene wdroenie i cise egzekwowanie

istniejcych przepisw dotyczcych klimatu.

W zwizku z tym w 2017 r. Komisja cile monitorowaa stosowanie istniejcych przepisw

dotyczcych zmiany klimatu.

Jako e tylko pi pastw czonkowskich dokonao terminowej transpozycji dyrektywy w sprawie jakoci paliw do prawa krajowego, Komisja wszcza postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko kademu z pozostaych pastw czonkowskich. Dyrektywa rozwizuje problem emisji gazw cieplarnianych z zanieczyszczajcych paliw wykorzystywanych w transporcie drogowym poprzez naoenie na dostawcw obowizku ograniczenia rednich emisji takich paliw. Zwaywszy, e sektor transportu jest jednym z najwikszych emitentw dwutlenku wgla w UE, wane jest aby pastwa czonkowskie dokonay transpozycji dyrektywy w wyznaczonym terminie.

Komisja zainicjowaa rwnie dwustronne dialogi, majc na celu zapewnienie, aby pastwa

czonkowskie przestrzegay dyrektywy w sprawie geologicznego skadowania dwutlenku wgla.

Wychwytywanie i geologiczne skadowanie dwutlenku wgla jest technik wychwytywania dwutlenku

wgla z duych rde takich jak elektrownie, sprania go i transportowania na odpowiednie

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_pl.htmhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.198.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2017:198:TOChttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.280.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2017:280:TOChttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.280.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2017:280:TOChttp://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.phphttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015L0652http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015L0652http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1509701456465&uri=CELEX:02009L0031-20120217

19

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

skadowiska, gdzie jest zataczany do gruntu. Technologia ta moe w znacznym stopniu przyczyni si

do ograniczenia emisji gazw cieplarnianych w Europie.

Komisja podja podobne dziaania, aby zapewni stosowanie przez pastwa czonkowskie

rozporzdzenia w sprawie fluorowanych gazw cieplarnianych. Ma to celu ograniczenie emisji gazw

wytwarzanych przez czowieka, wykorzystywanych w wielu zastosowaniach przemysowych. S to

bardzo trwae gazy cieplarniane, ktre mog utrzymywa si w atmosferze przez stulecia.

Komisja rwnie aktywnie monitorowaa przestrzeganie przez pastwa czonkowskie rozporzdzenia

ustanawiajcego oglnounijne ramy monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku wgla

z transportu morskiego. Ograniczenie emisji gazw cieplarnianych pochodzcych z eglugi morskiej

jest wanym krokiem w kierunku osignicia celw porozumienia paryskiego.

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych ma zasadnicze znaczenie dla transportu,

aby sta si czysty i konkurencyjny w caej Europie. W listopadzie 2017 r. Komisja przyja pakiet

w sprawie czystej mobilnoci, ktrego celem jest wzmocnienie pozycji UE jako wiatowego lidera

w dziedzinie czystych ekologicznie pojazdw. Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw

alternatywnych suy ustanowieniu wsplnych ram rozwijania na du skal infrastruktury

w odniesieniu do paliw alternatywnych w caej Europie. Dyrektywa przyczynia si do zmniejszenia

zalenoci transportu od ropy naftowej, ograniczenia jego wpywu na rodowisko i wzmocnienia

wiodcej roli Europy w przeciwdziaaniu zmianie klimatu. W dyrektywie okrelono minimalne wymogi

dotyczce budowy infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktw adowania pojazdw

elektrycznych oraz punktw tankowania pojazdw napdzanych gazem ziemnym i wodorem.

W zwizku z tym, e 21 pastw czonkowskich nie wdroyo w terminie dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Komisja uruchomia postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko kademu z tych pastw.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1509698238573&uri=CELEX:32014R0517http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578704973&uri=CELEX:32015R0757http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578704973&uri=CELEX:32015R0757http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578704973&uri=CELEX:32015R0757http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4243_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4243_en.htmhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0094http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0094

20

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

4. Pogbiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewntrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysowej

Jednolity rynek UE pozostaje najcenniejszym atutem Europy dla osb fizycznych i przedsibiorstw.

Rynek ten daje ogromne moliwoci europejskim przedsibiorstwom, a konsumentom zapewnia

wiksz moliwo wyboru oraz nisze ceny. Pozwala obywatelom podrowa, mieszka, pracowa

i studiowa w dowolnym miejscu. Korzyci tych nie mona jednak osign, jeeli przepisy dotyczce

jednolitego rynku nie s stosowane i wdraane lub gdy ograniczaj je inne bariery.

Zapewnienie niezakconej konkurencji

Kady ma prawo do penego

odszkodowania za szkody

wyrzdzone w wyniku

naruszenia unijnych

przepisw ochrony

konkurencji, np. dziaania

kartelu lub naduywania

pozycji dominujcej na rynku.

W praktyce wikszo ofiar,

w szczeglnoci mae

i rednie przedsibiorstwa

oraz konsumenci, rzadko

otrzymuje jednak

odszkodowanie od sprawcw

naruszenia. Pene

odszkodowanie jest prawem

UE, ale korzystanie z niego podlega przepisom krajowym. Te przepisy czsto powoduj, e

wnoszenie powdztwa w sprawie roszcze odszkodowawczych z tytuu naruszenia prawa konkurencji

jest kosztowne i trudne. Dyrektywa w sprawie roszcze odszkodowawczych z tytuu naruszenia prawa

konkurencji przyjta w 2014 r. umoliwia osobom fizycznym i przedsibiorstwom wystpowanie

z roszczeniami o odszkodowanie, na przykad uatwiajc im dostp do dowodw potwierdzajcych

poniesione szkody i dajc im wicej czasu na wniesienie roszcze do sdw krajowych.

W 2017 r. Komisja monitorowaa wdraanie dyrektywy do przepisw krajowych.

W styczniu 2017 r. Komisja wszcza postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko 21 pastwom czonkowskim w zwizku z dyrektyw w sprawie roszcze odszkodowawczych z tytuu naruszenia prawa konkurencji. Od tego czasu wikszo z tych pastw przedsiwzia rodki majce na celu wdroenie dyrektywy do przepisw krajowych. Do koca 2017 r. jedynie Bugaria, Grecja i Portugalia nie przyjy jeszcze niezbdnych rodkw.

Jeeli chodzi o egzekwowanie przez organy publiczne przepisw w zakresie ochrony konkurencji,

w grudniu 2017 r. Grecja zaproponowaa Komisji szereg rodkw zaradczych, ktre umoliwiaj

stronom trzecim dostp do wytwarzania energii elektrycznej z wgla brunatnego. Ma to na celu

rozwizanie problemw w zakresie konkurencji wskazanych przez Komisj w decyzji z 2008 r.

Ponadto w 2017 r. Komisja kontynuowaa rozmowy z wadzami francuskimi w celu znalezienia

odpowiednich rodkw sucych rozwianiu obaw zwizanych z konkurencj, ktre po raz pierwszy

zgosia w 2015 r. Wi si one z faktem, e przyznajc wikszo posiadanych przez pastwo

koncesji w sektorze energii hydroelektrycznej jednemu przedsibiorstwu, Francja utrzymaa lub

umocnia pozycj dominujc tego przedsibiorstwa na francuskim rynku energii elektrycznej

z naruszeniem regu konkurencji UE.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0104https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0104

21

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

W dziedzinie pomocy pastwa konsekwentne egzekwowanie decyzji w sprawie pomocy pastwa ma

zasadnicze znaczenie dla wiarygodnoci systemu kontroli pomocy pastwa stosowanego przez

Komisj.

Komisja podja czynnoci prawne przeciwko Grecji w zwizku z niewykonaniem decyzji Komisji z 2008 r., nakazujcej odzyskanie niezgodnej z prawem pomocy pastwa przyznanej Hellenic Shipyards.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=PL&num=C-93/17

22

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Zapewnianie swobodnego przepywu pracownikw

Obywatele Unii maj prawo

do pracy w dowolnie

wybranym przez siebie

pastwie czonkowskim.

Jednoczenie naley chroni

prawa pracownikw, ktrzy

decyduj si na prac za

granic. Na mocy dyrektywy

w sprawie rodkw

uatwiajcych korzystanie

z praw przyznanych

pracownikom w kontekcie

swobodnego przepywu

pracownikw pastwa

czonkowskie musz

zapewni pracownikom

mobilnym w UE dostp do skutecznej ochrony prawnej w przypadku naruszenia ich praw. Pastwa

czonkowskie musz rwnie wyznaczy co najmniej jedn instytucj, ktra bdzie propagowa rwne

traktowanie, zapewnia wsparcie i pomoc pracownikom mobilnym w UE oraz propagowa aktywny

dialog midzy partnerami spoecznymi, organizacjami pozarzdowymi i organami publicznymi.

W 2017 r. Komisja kontynuowaa postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko omiu pastwom czonkowskim (Republice Czeskiej, Estonii, Cyprowi, Litwie, Luksemburgowi, Austrii, Portugalii i Rumunii), ktre w terminie nie wdroyy do swoich przepisw krajowych obowizkw wynikajcych z dyrektywy w sprawie rodkw uatwiajcych korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekcie swobodnego przepywu pracownikw. W wyniku tych dziaa wszystkie pastwa czonkowskie przedsiwziy niezbdne rodki w celu wdroenia dyrektywy przed kocem 2017 r.

Swobodny przepyw jest jedn z najwikszych zalet jednolitego rynku, ale musi odbywa si w sposb

sprawiedliwy. Aby zapobiec dumpingowi socjalnemu w wiadczeniu usug, dyrektywa w sprawie

egzekwowania dyrektywy dotyczcej delegowania pracownikw zapewnia organom krajowym

narzdzia do zwalczania naduy i oszustw oraz do poprawy ich wsppracy administracyjnej

i wymiany informacji.

W 2017 r. Komisja wykorzystaa swoje uprawnienia wykonawcze, aby zapewni niezwoczne wdroenie przez pastwa czonkowskie dyrektywy o egzekwowaniu do przepisw krajowych. Podjto dalsze kroki w ramach postpowa w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego wszcztych przeciwko 10 pastwom czonkowskim (Republice Czeskiej, Cyprowi, Hiszpanii, Chorwacji, Wgrom, Luksemburgowi, Portugalii, Rumunii, Sowenii i Szwecji). W wyniku tych dziaa wszystkie pastwa czonkowskie przedsiwziy niezbdne rodki w celu wdroenia dyrektywy przed kocem 2017 r.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0054https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0054http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0067http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0067

23

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Zapewnianie swobodnego przepywu towarw

W wietle przepisw UE wadze krajowe s odpowiedzialne za sprawdzenie czy dany typ pojazdu

spenia wszystkie normy UE, zanim poszczeglne samochody zostan wprowadzone do obrotu na

jednolitym rynku. Jeeli producent samochodw narusza wymogi prawne, organy krajowe musz

podj dziaania naprawcze (np. nakazujc wycofanie) i zastosowa skuteczne, odstraszajce

i proporcjonalne kary w ramach prawodawstwa krajowego. W 2017 r. Komisja w dalszym cigu

monitorowaa egzekwowanie tych przepisw przez pastwa czonkowskie.

W sektorze przemysu samochodowego, po ujawnieniu we wrzeniu 2015 r., e grupa Volkswagena wykorzystuje oprogramowanie do celw uchylania si od przestrzegania norm emisji w odniesieniu do niektrych zanieczyszcze powietrza, Komisja stwierdzia, e kilka pastw czonkowskich nie ustanowio ani nie zastosowao systemw sankcji w celu zniechcenia producentw samochodw do naruszania przepisw dotyczcych emisji zanieczyszcze przez pojazdy. W 2017 r. Komisja podja dalsze kroki przeciwko Niemcom, Grecji, Hiszpanii, Luksemburgowi i Zjednoczonemu Krlestwu w zwizku z niewypenieniem zobowiza wynikajcych z prawodawstwa UE w zakresie homologacji typu pojazdw.

Komisja wszcza rwnie postpowanie w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Wochom w zwizku z niewypenieniem zobowiza okrelonych w przepisach UE dotyczcych homologacji typu pojazdw w odniesieniu do samochodw Fiat Chrysler.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1288_en.htm

24

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Zapewnianie swobody przedsibiorczoci

Komisja uwanie ledzia zmiany w wgierskiej ustawie o szkolnictwie wyszym. W ramach tych zmian dodano nowe wymogi dotyczce:

koniecznoci zawarcia umw dwustronnych midzy Wgrami a instytucjami szkolnictwa wyszego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego; oraz

koniecznoci wiadczenia usug szkolnictwa wyszego rwnie w kraju pochodzenia.

Komisja wszcza postpowanie w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Wgrom, poniewa zmiany te ograniczyy dziaalno uniwersytetw z UE i spoza UE.

Zgodnie z dyrektyw w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych obywatele Unii maj prawo do

tego, aby ich kwalifikacje zawodowe byy uznawane w innym pastwie czonkowskim.

Interwencja Komisji doprowadzia do uznania kwalifikacji zawodowych chorwackich pielgniarek przez wadze Irlandii i Austrii.

W nastpstwie dziaa Komisji w zakresie egzekwowania prawa Polska zniosa minimalne stawki w umowach midzy rzecznikami patentowymi ich klientami. Komisja skierowaa do Trybunau Sprawiedliwoci spraw przeciwko Niemcom w zwizku z naoeniem staych stawek za usugi architektw i inynierw, ktre maj zastosowanie wycznie do architektw i inynierw w Niemczech.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5004_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3646_EN.htm

25

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Lepsze informowanie i pomoc dla obywateli i przedsibiorstw

W maju 2017 r. Komisja przyja pakiet

narzdzi majcych na celu popraw

praktycznego funkcjonowania jednolitego

rynku UE w odniesieniu do osb

fizycznych i przedsibiorstw.

Plan dziaania SOLVIT wzmacnia rol

SOLVIT jako praktycznego

i nieformalnego rodka dochodzenia

roszcze w przypadkach, gdy prawa

obywateli i przedsibiorstw w UE zostay

naruszone przez organy publiczne

w sporach transgranicznych. Zgodnie

z tym planem skarga przedoona

Komisji moe zosta przekazana do

SOLVIT.

Jednoczenie Komisja przyja ambitny

wniosek w sprawie jednolitego portalu

cyfrowego, ktry stanowi odpowied na

zapotrzebowanie przedsibiorstw,

obywateli i innych zainteresowanych stron na lepszy dostp do jednolitego rynku. Jednolity portal

cyfrowy zapewni uytkownikom atwy dostp online do informacji na temat przepisw UE i przepisw

krajowych, procedur dotyczcych stosowania si do tych przepisw oraz pomocy i wsparcia na

szczeblu UE i krajowym. Uytkownicy transgraniczni powinni mie dostp do tych usug online

i korzysta z nich w taki sam sposb, jak uytkownicy krajowi. Portal bdzie wspiera transgraniczne

stosowanie zasady jednorazowoci dziki zapewnieniu mechanizmu zautomatyzowanej

transgranicznej wymiany dowodw. Zasada jednorazowoci ma zagwarantowa, e obywatele

i przedsibiorstwa bd mieli obowizek dostarczenia administracji publicznej tych samych informacji

tylko raz.

Jednolity portal cyfrowy stanowi odpowied na potrzeby uytkownikw w wiecie cyfrowym. Mgby on

uatwi przedsibiorstwom zaoszczdzenie ponad 11 mld EUR rocznie, a obywatelom Unii nawet

do 855 000 godzin ich czasu rocznie. Inicjatywa ta zachca rwnie pastwa czonkowskie do

przyjcia strategii w zakresie administracji elektronicznej oraz do oferowania nowoczesnych

i skutecznych usug publicznych.

W 2017 r., w cisej wsppracy z pastwami czonkowskimi, Komisja zainicjowaa integracj rejestrw

przedsibiorstw, ktra uatwi dostp do informacji o przedsibiorstwach w UE zarwno w kraju, jak i za

granic.

Za porednictwem jednolitego europejskiego portalu e-Sprawiedliwo integracja rejestrw

przedsibiorstw umoliwia na obszarze caej UE elektroniczny dostp do informacji

o przedsibiorstwach we wszystkich rejestrach przedsibiorstw w pastwach czonkowskich. System

ten umoliwi przedsibiorstwom, konsumentom, inwestorom i organom uzyskanie wikszej iloci

informacji na temat przedsibiorstw, z ktrymi maj do czynienia lub z ktrymi chc prowadzi

interesy. Ostatecznym celem jest zwikszenie zaufania do jednolitego rynku dziki przejrzystoci

i aktualnym informacjom na temat przedsibiorstw w UE.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htmhttp://ec.europa.eu/solvit/index_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1086_en.htmhttps://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-pl.dohttps://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-pl.do

26

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Egzekwowanie przepisw unii rynkw kapitaowych, przepisw dotyczcych usug finansowych i swobodnego przepywu kapitau

Dziaania Komisji w zakresie egzekwowania przepisw w 2017 r. koncentroway si na zapewnieniu

wdroenia przez pastwa czonkowskie dyrektyw przyjtych w nastpstwie kryzysu finansowego. Ich

celem jest szersze otwarcie unijnych rynkw usug finansowych, zwikszenie odpornoci i stabilnoci

sektora finansowego oraz poprawa ochrony inwestorw. Obejmuj one dyrektywy o rachunkowoci

i o badaniach sprawozda finansowych, dyrektyw o kredycie hipotecznym, dyrektyw w sprawie

rachunkw patniczych oraz dyrektyw zmieniajc dyrektyw o rachunkowoci w odniesieniu do

ujawniania informacji niefinansowych przez niektre due jednostki

Prawie wszystkie pastwa czonkowskie przyjy do koca 2017 r. rodki w celu nadania tym

dyrektywom mocy prawnej w ich przepisach krajowych. W wielu przypadkach rodki te zostay

przyjte po wszczciu przez Komisj postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa

czonkowskiego.

Dyrektywa w sprawie rynkw instrumentw finansowych stanowi podstaw reform, ktre UE

wprowadzia w celu poprawy ochrony inwestorw po kryzysie finansowym. Nowe przepisy wzmocni

jednolity rynek, umoliwiajc obrt instrumentami finansowymi na przejrzystych, dobrze

nadzorowanych, konkurencyjnych i stabilnych rynkach caego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

Komisja wszcza postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko 19 pastwom czonkowskim z powodu opnie w transpozycji dyrektywy w sprawie rynkw instrumentw finansowych do przepisw krajowych.

Waciwe wdroenie dyrektywy w sprawie rynkw instrumentw finansowych i innych odpowiednich

dyrektyw (takich jak dyrektywa w sprawie przejrzystoci) jest niezbdne do celw osignicia unii

rynkw kapitaowych. Unia rynkw kapitaowych ma na celu popraw dostpu do finansowania,

w szczeglnoci dla innowacyjnych przedsibiorstw, przedsibiorstw typu start-up oraz maych

i rednich przedsibiorstw. Ma ona rwnie prowadzi do zwikszenia atrakcyjnoci rynkw

kapitaowych dla inwestorw indywidualnych i instytucjonalnych oraz uatwi inwestycje

transgraniczne.

Komisja monitorowaa przestrzeganie przez pastwa czonkowskie zasady swobodnego przepywu kapitau. Wniosa do Trybunau Sprawiedliwoci spraw przeciwko Wgrom w zwizku z nieprzestrzeganiem przepisw UE dotyczcych praw inwestorw transgranicznych inwestujcych

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0056https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0056http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32014L0017https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32014L0092https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32014L0092http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0095http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0095https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0065http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=PL&num=C-235/17

27

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

w grunty rolne. Wgry przyjy ustaw, ktra zlikwidowaa niektre prawa uytkowania umowy dajce prawo do korzystania z nieruchomoci i czerpania z niej zyskw bdce w posiadaniu inwestorw na Wgrzech. Pozbawio to zarwno zagranicznych, jak i krajowych inwestorw ich praw nabytych oraz wartoci inwestycji bez zapewnienia im jednoczenie rekompensaty.

28

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Egzekwowanie przepisw w zakresie opodatkowania i ce

Strategia Komisji w zakresie egzekwowania przepisw celnych

koncentrowaa si na zapewnieniu prawidowego i jednolitego

stosowania unijnego kodeksu celnego przez pastwa czonkowskie

oraz na wykrywaniu opat o skutku rwnowanym nalenociom

celnym, nawet na obszarze UE.

Po wszczciu przez Komisj postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego wadze woskie zmieniy swoje przepisy w celu usunicia sprzecznego z unijnym kodeksem celnym ograniczenia bezporedniego przedstawicielstwa celnego.

Komisja przeprowadzia postpowanie wyjaniajce w celu sprawdzenia zgodnoci przepisw

krajowych dotyczcych kontroli rodkw pieninych z przepisami UE.

W wyniku interwencji Komisji Dania zmienia jednolity dokument administracyjny stosowany w ramach procedur celnych, ktry nie by zgodny z wymogami przepisw prawa celnego UE.

W obszarze podatkw porednich w swoich wysikach na rzecz egzekwowania prawa Komisja

przyznaa pierwszestwo ciganiu narusze, ktre ograniczaj wolnoci wynikajce z Traktatu i maj

duy wpyw na funkcjonowanie rynku wewntrznego.

W ramach elektronicznego systemu monitorowania adunkw Wgry zwrciy si do przedsibiorstw o zgaszanie do administracji podatkowej wewntrzunijnych (i niektrych krajowych) przemieszcze realizowanych na drogach publicznych. Taki system jest sprzeczny z dyrektyw VAT, poniewa przede wszystkim wpywa na transgraniczne transakcje UE i nakada due obcienia na przedsibiorstwa przy przekraczaniu granic. Komisja wszcza przeciwko Wgrom postpowanie w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego.

Komisja wszcza postpowanie przeciwko Wochom, ktre wykluczaj obywateli innych ni woscy, ktrzy nie zamierzaj osiedli si we Woszech, z korzystania z obnionej stawki majcej zastosowanie do zakupu pierwszego domu nieluksusowego.

Jedn z korzyci pyncych z rynku wewntrznego jest swoboda przemieszczania si, prowadzenia

dziaalnoci i inwestowania ponad granicami pastw przez osoby fizyczne i przedsibiorstwa. Jednak

z uwagi na fakt, e podatki bezporednie nie s zharmonizowane w caej UE, swoboda ta moe

oznacza, e niektrym podatnikom uda si unikn podatku lub uchyli si od pacenia podatku w ich

kraju rezydencji podatkowej. Organy podatkowe w UE zgodziy si zatem na cilejsz wspprac

w celu zapewnienia uiszczania podatkw oraz zwalczania oszustw podatkowych i uchylania si od

opodatkowania. Wsppraca ta zostaa usankcjonowana w dyrektywie w sprawie wsppracy

administracyjnej. Dyrektywa umoliwia pastwom czonkowskim, w kontekcie coraz bardziej

zglobalizowanego otoczenia, zapewnienie sprawiedliwego udziau wszystkich podatnikw

w uiszczaniu podatkw. Jest to podstawowe narzdzie przejrzystoci suce zwalczaniu praktyk

uchylania si od opodatkowania, ktre zostay ujawnione w wyniku sprawy LuxLeaks oraz

w dokumentacji dotyczcej dokumentw panamskich i dokumentw z rajw podatkowych.

Dziaania Komisji w zakresie egzekwowania przepisw w 2017 r. koncentroway si na zapewnieniu

wdroenia przez pastwa czonkowskie istotnych zmian wprowadzonych do tej dyrektywy. Zmiany te

dotycz wymiany informacji dotyczcych interpretacji prawa podatkowego oraz sprawozdawczoci

w podziale na kraje. Do koca 2017 r. prawie wszystkie pastwa czonkowskie przyjy wymagane

rodki.

W przeomowym wyroku wielkiej izby Trybuna Sprawiedliwoci orzek, e sdy jednego pastwa

czonkowskiego mog dokonywa oceny zgodnoci z prawem wnioskw o udzielenie informacji

podatkowych przesanych przez inne pastwo czonkowskie na mocy dyrektywy w sprawie wsppracy

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code_enhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_pl.htmhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32011L0016https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32011L0016https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32015L2376https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L0881https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016L0881http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=en&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=pl&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-682%252F15&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=431854

29

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

administracyjnej. Ocena taka ogranicza si jednak do sprawdzenia, czy poszukiwane informacje nie

s w sposb oczywisty pozbawione wszelkiego przewidywalnego zwizku z dan kontrol podatkow.

W 2017 r. Komisja zamkna postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Niemcom (w zakresie przepisw dotyczcych podatku od spadkw na specjalne renty alimentacyjne) i Grecji (w odniesieniu do traktowania pod wzgldem podatku od spadkw zapisw na rzecz organizacji nienastawionych na zysk oraz gwnego miejsca zamieszkania) po wprowadzeniu przez nie zmian.

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentw

W maju 2017 r. Komisja

zakoczya ocen gwnych

elementw unijnego prawa

ochrony konsumentw i prawa

marketingowego. Oglnie rzecz

biorc, Komisja stwierdzia, e

istniejce przepisy s nadal

adekwatne do zaoonych celw,

jeeli bd odpowiednio

egzekwowane i stosowane.

Niemniej jednak Komisja

zidentyfikowaa kilka luk. Z tego

powodu, a take w odpowiedzi na

przypadki wystpienia szkody

zbiorowej, takie jak skandal

zwizany z emisj

zanieczyszcze w 2015 r. lub

masowe odwoania lotw

w 2017 r. przez przedsibiorstwo lotnicze, co ma wpyw na setki tysicy konsumentw w caej UE,

Komisja przedstawi w 2018 r. nowy ad dla konsumentw. Umoliwi to zbiorow obron interesw

konsumentw za porednictwem organizacji przedstawicielskich. W ramach tej inicjatywy

zaoferowane zostan tasze i skuteczniejsze rodki suce powstrzymywaniu narusze, ktre

wyrzdzaj szkod wielu konsumentom w UE jednoczenie, i zaradzaniu im. Przyczyni si ona

rwnie do poprawy egzekwowania na drodze publicznoprawnej dziki wprowadzeniu bardziej

skutecznych, proporcjonalnych i odstraszajcych sankcji za naruszenia unijnego prawa ochrony

konsumentw.

Komisja zamkna postpowanie w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Wochom w zwizku z imprezami turystycznymi, poniewa pastwo to dostosowao swoje przepisy do dyrektywy Rady 90/314 WE z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podry, wakacji i wycieczek. Przepisy UE wymagaj od organizatorw wycieczek zapewnienia ochrony na wypadek niewypacalnoci, gwarantujcej, e w przypadku bankructwa organizatora podry konsumenci otrzymaj zwrot poniesionych kosztw i zostan odwiezieni z powrotem do kraju. Po ogoszeniu upadoci organizatora wyjazdw Todomondo w 2009 r. woski krajowy fundusz gwarancyjny otrzyma ponad 4 000 wnioskw o zwrot kosztw na czn kwot prawie 7 mln EUR. Zasoby funduszu byy jednak niewystarczajce do ich pokrycia. Po wszczciu przez Komisj postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego Wochy zastpiy niedofinansowany krajowy fundusz gwarancyjny obowizkiem wykupienia ubezpieczenia przez organizatorw turystyki i biura podry lub zapewnienia gwarancji bankowej na wszystkie patnoci, ktre otrzymuj od podrnych. Wochy podjy rwnie kroki w celu zwrotu kosztw wszystkim podrnym, ktrzy w przeszoci ponieli straty finansowe w wyniku upadoci firm turystycznych. W 2015 r. przyjto now dyrektyw w sprawie imprez turystycznych i powizanych usug turystycznych, ktra rozszerza zakres ochrony poza tradycyjne imprezy turystyczne, utrzymujc jednoczenie wysoki

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3494_pl.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4767_pl.htmhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015L2302

30

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

poziom ochrony podrnych przed niewypacalnoci firm turystycznych. Nowa dyrektywa miaa zosta wdroona przez pastwa czonkowskie do stycznia 2018 r. i obowizuje od lipca 2018 r. Komisja sprawdzi, czy przepisy krajowe s zgodne z now dyrektyw.

Pomimo przepisw bezpieczestwa o szerokim zasigu na rynku nadal istnieje zbyt wiele

niebezpiecznych i nielegalnych produktw, ktre mog stanowi powane zagroenie dla

konsumentw. W 2017 r. Komisja przyja pakiet towarowy, ktry przyczyni si do lepszego

egzekwowania zharmonizowanych przepisw UE w zakresie bezpieczestwa produktw.

31

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego

W dziedzinie zdrowia publicznego Komisja monitorowaa, czy pastwa czonkowskie skutecznie

wprowadziy do prawa krajowego przepisy dyrektywy w sprawie wyrobw tytoniowych. Dyrektywa ta

ma na celu ograniczenie uywania tytoniu, w szczeglnoci dziki zniechcaniu osb modych do

palenia oraz zapewnieniu, aby wszyscy obywatele byli w peni wiadomi szkodliwych skutkw

uywania tytoniu. Korzyci pynce ze spadku liczby osb palcych s oczywiste: ludzie s zdrowsi,

liczba chorb przewlekych i przedwczesnych zgonw zwizanych z paleniem tytoniu znacznie spada,

a take maj miejsce oszczdnoci o charakterze gospodarczym. Ograniczenie konsumpcji tytoniu

o zaledwie 2% przekada si na roczne oszczdnoci w opiece zdrowotnej w caej UE w wysokoci

okoo 506 mln EUR.

W 2017 r. Komisja zamkna postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Belgii, Danii, Grecji, Cyprowi, Litwie, Polsce, Rumunii i Sowenii, poniewa pastwa te przedsiwziy rodki majce na celu terminowe wdroenie dyrektywy w sprawie wyrobw tytoniowych do prawa krajowego.

Prawo pacjentw do dostpu do bezpiecznej opieki zdrowotnej o wysokiej jakoci w innych pastwach

UE ma nadal priorytetowe znaczenie dla Komisji. W 2017 r. Komisja cile monitorowaa wdraanie

dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentw w transgranicznej opiece zdrowotnej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_127_R_0001http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32011L0024

32

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Egzekwowanie przepisw w zakresie mobilnoci i transportu

W 2017 r. Komisja

prowadzia prace nad

zapewnieniem odpowiedniej

rwnowagi midzy ochron

socjaln pracownikw

transportu drogowego,

uczciw konkurencj

i swobod wiadczenia usug

transportowych w wymiarze

transgranicznym.

Komisja zaproponowaa

wyjanienie, w jaki sposb

warunki delegowania maj

zastosowanie do transportu

drogowego, a take

skuteczne rodki

egzekucyjne.

W 2017 r. Komisja zwrcia si do Grecji o pene stosowanie przepisw UE dotyczcych praw pasaerw podrujcych drog morsk. Greckie przepisy krajowe uniemoliwiy pasaerom pene korzystanie z praw przyznanych na mocy przepisw Unii Europejskiej w przypadku odwoania lub opnienia morskiej usugi przewozu pasaerskiego. W wyniku skargi wniesionej przez Komisj wadze greckie w peni wczyy do prawa krajowego prawo pasaerw do pomocy, zmiany planu podry lub zwrotu kosztw w przypadku odwoania lub opnienia odjazdu.

Transport drogowy jest najpowszechniej uywanym rodkiem transportu w UE i gwn przyczyn

wypadkw. Wiele wypadkw jest powodowanych przez usterki techniczne: codziennie na drogach

Europy w wypadkach spowodowanych usterkami technicznymi umiera powyej piciu osb. Kontrole

techniczne pojazdw maj w zwizku z tym zasadnicze znaczenie dla bezpieczestwa ruchu

drogowego.

W 2014 r. UE przyja nowe przepisy majce na celu zaostrzenie systemu bada i poszerzenie jego zakresu. Pakiet dotyczcy zdatnoci do ruchu drogowego ma zapobiega ponad 36 000 wypadkw zwizanych z usterkami technicznymi rocznie dziki:

poprawie jakoci bada pojazdw (dziki wsplnym minimalnym normom dotyczcym urzdze, szkolenia inspektorw i oceny usterek);

rozszerzeniu kontroli mocowania adunkw podczas kontroli drogowych pojazdw ciarowych;

poddawaniu obowizkowym badaniom elektronicznych podzespow odpowiadajcych za bezpieczestwo (takich jak ABS, ESC i poduszki powietrzne);

ograniczeniu faszowania przebiegu dziki rejestracji odczytw licznikw.

Poniewa 24 pastwa czonkowskie nie wdroyy pakietu dotyczcego zdatnoci do ruchu drogowego w terminie, Komisja wszcza przeciwko nim postpowanie w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego.

W odniesieniu do sektora kolejowego Trybuna Sprawiedliwoci potwierdzi, e pastwa czonkowskie

musz zapewni prowadzenie rozlicze przedsibiorstw kolejowych w sposb umoliwiajcy

monitorowanie zakazu przenoszenia rodkw publicznych przeznaczonych na zarzdzanie

infrastruktur na usugi transportowe. Pastwa czonkowskie nie maj obowizku utrzymywania

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_pl.htmhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1524127368240&uri=CELEX:32010R1177https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1524127368240&uri=CELEX:32010R1177https://ec.europa.eu/transport/road_safety/events-archive/2012_07_13_press_release_enhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-482/14&td=ALL

33

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

rozdzielnej ksigowoci w odniesieniu do kadego zamwienia publicznego na usugi. Komisja bdzie

aktywnie ledzi wykonanie wyroku.

W wanym wyroku Trybuna Sprawiedliwoci wyjani, e usuga porednictwa wiadczona przez

platform elektroniczn Uber, ktrej celem jest czenie, za opat i za pomoc aplikacji na smartfony,

nieprofesjonalnych kierowcw korzystajcych z wasnego pojazdu z osobami pragncymi odby

podr w miecie, musi zosta zaklasyfikowana jako usuga w dziedzinie transportu. W zwizku

z tym do pastw czonkowskich naley uregulowanie warunkw wiadczenia usug porednictwa,

takich jak UBER, zgodnie z oglnymi zasadami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

5. Pogbiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa

Pogbiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa jest podstawowym elementem odpowiedzi Komisji na kryzys gospodarczy i finansowy. Polityka ta ma na celu wzmocnienie gospodarki UE w sposb pozwalajcy stworzy wicej miejsc pracy i poprawi poziom ycia obywateli.

Egzekwowanie przepisw dotyczcych unii gospodarczej i walutowej

Unia gospodarcza i walutowa stanowi podstaw procesu integracji UE. Urzeczywistnienie unii

gospodarczej i walutowej nie jest celem samym w sobie, ale rodkiem do zapewnienia stabilnoci oraz

silniejszego, bardziej zrwnowaonego i sprzyjajcego wczeniu spoecznemu wzrostu w caej strefie

euro i w caej UE w celu poprawy ycia wszystkich obywateli.

W odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy z 2008 r. przyjto szereg aktw prawnych

(szeciopak z 2011 r. oraz dwupak z 2013 r.) w celu wzmocnienia ram zarzdzania gospodarczego

w UE. W 2017 r. Komisja zwrcia szczegln uwag na transpozycj dyrektywy w sprawie wymogw

dla ram budetowych pastw czonkowskich.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-434/15&td=ALLhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-898_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-196_en.htmhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011L0085https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32011L0085

34

Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej

Sprawozdanie roczne za 2017 r.

Ponadto euro moe stanowi siln i wiarygodn walut w oczach obywateli i przedsibiorstw tylko

wtedy, gdy bdzie odpowiednio chronione przed faszowaniem. W 2017 r. Komisja sprawdzia, w jaki

sposb pastwa czonkowskie wdraaj dyrektyw w sprawie prawnokarnych rodkw ochrony euro

i innych walut przed faszowaniem.

Komisja wszcza postpowania w sprawie uchybienia zobowizaniom pastwa czonkowskiego przeciwko Bugarii, Chorwacji, Luksemburgowi i Sowenii w zwizku z niewdroeniem w terminie do ich przepisw krajowych dyrektywy w sprawie prawnokar