Top Banner
1 PROJEKTY BADAWCZE UNII PROJEKTY BADAWCZE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ 7. PROGRAM RAMOWY 7. PROGRAM RAMOWY ANDRZEJ SIEMASZKO KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE
34

PROJEKTY BADAWCZE UNII EUROPEJSKIEJ - icoz.uni.lodz.pl · PROJEKTY BADAWCZE UNII EUROPEJSKIEJ 7. ... POLSKA PLATFORMA ... podniesieniu konkurencyjno ści sektora w gospodarce europejskiej.

Feb 27, 2019

Download

Documents

dinh_dan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

1

PROJEKTY BADAWCZE UNII PROJEKTY BADAWCZE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ

7. PROGRAM RAMOWY7. PROGRAM RAMOWY

ANDRZEJ SIEMASZKOKRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMW BADAWCZYCH UE

A.Siemaszko 2

STRATEGIA LIZBOSKASTRATEGIA LIZBOSKApodstaw dla rozwoju gospodarczego, konkurencyjnoci, podstaw dla rozwoju gospodarczego, konkurencyjnoci,

zatrudnienia i zrwnowaonego rozwoju Europyzatrudnienia i zrwnowaonego rozwoju Europy

najwaniejsze zadanie: budowa gospodarki opartej na wiedzy i budowa spoeczestwa wiedzy (Science and technology, thekey to Europes future - Guidelines for future EU policy to suport research COM(2004)0353).

Wiosenna Rada Europejska (marzec 2005) okrelia obszar wiedzy i innowacyjnoci dla rozwoju (knowledge andinnovation for growth) jako jeden z trzech gwnych filarw Lisbon Action Programme.

Komisja Europejska: znaczce zwikszenie wydatkw na badania i rozwj technologiczny prowadzce do osignicia poziomu 3% PKB na badania

1/3 - strumie rodkw publicznych 2/3 - prywatne inwestycje w badania i rozwj technologii

A.Siemaszko 3

7 Program Ramowy UE7 Program Ramowy UE

2007 - 2013budet 73 + 4 mld euro

73.315.313.612.010.48.87.35.9budetmldeuro

total2013201220112010200920082007

Building the ERA of Building the ERA of Knowledge for GrowthKnowledge for Growth

A.Siemaszko 4

Cooperation Collaborative researchCooperation Collaborative research

People Human PotentialPeople Human Potential

JRC (nuclear)JRC (nuclear)

Ideas Frontier ResearchIdeas Frontier Research

Capacities Research CapacityCapacities Research Capacity

JRC (non-nuclear)JRC (non-nuclear)

EuratomEuratom

+

7 Program Ramowy UE7 Program Ramowy UE

A.Siemaszko 5

Collaborative research(Collaborative projects; Networks of Excellence; Co ordination/support actions)

Collaborative research(Collaborative projects; Networks of Excellence; Co ordination/support actions)

Joint Technology InitiativesJoint Technology Initiatives

Coordination of non-Community research programmes(ERA-NET; ERA-NET+; Article 169)

Coordination of non-Community research programmes(ERA-NET; ERA-NET+; Article 169)

International CooperationInternational Cooperation

Cooperation Collaborative researchCooperation Collaborative research

Under each theme there will be sufficient flexibility to addressboth Emerging needsand Unforeseen policy needs

Dissemination of knowledge and transfer of results will be supported in all thematic areas

Support will be implemented across all themes through:

A.Siemaszko 6

6. Environment (inc. climate change) 6. Environment (inc. climate change)

Environmental TechnologiesEnvironmental Technologies

Earth observation and assessment toolsEarth observation and assessment tools

Sustainable Management of ResourcesSustainable Management of Resources

Climate change, pollution and risksClimate change, pollution and risks

A.Siemaszko 7

Presentation by Riku Vahala Former Secretary General of Water Supply and

Sanitation Technology Platform European association of water suppliers and

wastewater operators, EUREAU Finnish Water and Wastewater Works Association

Water Supply and Sanitation Technology Platform

A.Siemaszko 8

Water supply and sanitation Water supply and sanitation technology platform (WSSTP)technology platform (WSSTP)

Marek Nawalany

Jan Skowronek

Wiesaw Kaczmarek

????

A.Siemaszko 9

Vision for 2030Vision for 2030

Written by five separate working groups: Water for nature Water for people Water for industry Water for agriculture Horizontal (enablers)

Reviewed by over 300 experts Merged into a common vision Is now available and open to

public consultation

A.Siemaszko 10

Water cycle is managed Water cycle is managed in an integrated way by:in an integrated way by:

Better understanding of the impacts and interactions of all water-related activities

Decision support systems On-line monitoring Early warning systems

Emergency response plans

Better communication and community involvement

A.Siemaszko 11

Demand and supply Demand and supply are balanced by:are balanced by:

Saving water in agriculture, industry and households

Using new water sources

Closing water cycles and re-using water

Detecting, controlling and repairing leakages

Effective incentives

A.Siemaszko 12

Quality and security Quality and security are ensured by:are ensured by:

Assessing and managing risks at all levels of the water cycle

Removing the targeted compounds and micro-organisms from all types of water

Monitoring water quality comprehensively

A.Siemaszko 13

Environmental impact Environmental impact is reduced by:is reduced by:

Reducing the water-based emissions

Introducing usable products from biosolidsto the market

Reducing energy consumption

Producing less waste

A.Siemaszko 14

Assets are managed Assets are managed costcost--efficiently by:efficiently by:

Maintaining and replacing them at the right moment and at the right place with minimum disturbances to third parties

Knowing all possible effects of failures

Better construction materials and replacement technologies

Low maintenance and long-lived pipes, pumps and robust processes

A.Siemaszko 15

Europe has Europe has contributed to contributed to the the MDGsMDGs by:by:

Providing low cost and sustainable technologies and tailor-made system solutions

Education and training programmes

Increasing political will to invest

A.Siemaszko 16

To enable this happen we To enable this happen we also need...also need...

To understand the value of water Better investment climate to water

infrastructure More training, communication and

knowledge dissemination European standardisation Better understanding of public

perception Innovative policy and legislation and much more...

A.Siemaszko 17

Summary Summary

WSSTP is an open and transparent platform for all the relevant stakeholders

WSSTP vision is a basis for developing European SRA

To achieve the vision, we all need to work together

If needed, the vision will be revised

More information:www.wsstp.org

18

POLSKA PLATFORMA POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA TECHNOLOGICZNA RODOWISKARODOWISKA

Jan SkowronekInstytut Ekologii Terenw Uprzemysowionych

ENVITECH-Net Midzynarodowa Naukowa Sie Tematyczna Technologii Ochrony rodowiska

A.Siemaszko 19

POLSKA PLATFORMA POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA RODOWISKATECHNOLOGICZNA RODOWISKA

Mobilizacja i skupienie najwaniejszych instytucjiprzemysowych, badawczych, grup decyzyjnych i grup uytkownikw na poziomie krajowym i europejskim wok kluczowych technologii

zainicjowanie i wdroenie StrategicznegoProgramu Badawczego rozwoju tych technologii w perspektywie rednio- i dugofalowej,

wypracowanie regulacji prawnych i standardwtechnologicznych,

pokonywanie barier technologicznych i pozatechnologicznych,

skuteczniejsze wspomaganie dziaalnociinnowacyjnej zorientowanej na nowoczesnetechnologie ochrony rodowiska;

A.Siemaszko 20

POLSKA PLATFORMA POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA RODOWISKATECHNOLOGICZNA RODOWISKA

dziaania zwizane z wdraaniem w Polsce wypracowanego przez Komisj EuropejskPlanu Dziaa na Rzecz Technologii rodowiskowych (EnvironmentalTechnologies Action Plan - ETAP) zgodnie z Komunikatem KE (COM)2005 16 FinalSprawozdanie z Realizacji Planu Dziaania w Dziedzinie Technologii rodowiskowych w 2004 r

A.Siemaszko 21

POLSKA PLATFORMA POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA RODOWISKATECHNOLOGICZNA RODOWISKA

zwikszenie sprawnoci wdraania i komercjalizacjiwynikw bada oraz przyspieszenia transferutechnologiirodowiskowych;

efektywniejsze wykorzystanierodkw zarwnoprzewidzianych na podnoszenie konkurencyjnocigospodarki jak i na wyrwnywanie rnic w rozwojuregionalnym a take pochodzcych z innychrdekrajowych i zagranicznych obejmujcych finansowanieprojektw badawczo-wdroeniowych rozwizatechnologicznych zapobiegajcych negatywnymskutkom rodowiskowym lub eliminuj cych je,

mobilizacja istotnych rodkw prywatnych i publicznych

wsppraca z europejskimi platformami technologicznymi

A.Siemaszko 22

Zaoyciele PPTZaoyciele PPT

1. ALGADER HOFMAN Sp. z o.o., Warszawa,

2. ARKADIS Ekokonrem sp z o.o., Wrocaw,

3. DISA. sp. z o.o., Marki 4. HYDROPROJEKT Sp. z

o.o.,Warszawa, 5. EKOLOG Zak ad

Energetyki Cieplnej i Usug Bytowych w Zielonkach, Stary Targ

6. Zakad Ochrony rodowiska "SUPERBOS" Sp. z o.o.Jelenia Gra

7. Krajowa Izba Gospodarcza8. Krajowy Punkt Kontaktowy

Programw Badawczych UE

9. Poudniowy Koncern Energetyczny, Katowice

10. Fabryka Kot w RAFAKO S.A., Racibrz

11. H. CEGIELSKI S.A., Pozna12. SUTCO Polska Sp. z o.o.

Sosnowiec13. PROTE Jerzy lusarczyk,

Pozna14. HYDROBUDOWA 9 PIB Sp. z

o.o., Pozna15. FOSTER Wheeler Energia16. CZT Energia- rodowisko-

Zdrowie- G wny Instytut Grnictwa, Katowice

17. CZT - Politechnika lska 18. ENVITECH-Net

A.Siemaszko 23

Polskie Platformy TechnologicznePolskie Platformy Technologiczne

Definicja PPT to konsorcjum zrzeszajce kluczowe polskie

przedsibiorstwa, jednostki naukowe, orodki decyzyjne, finansowe i spoeczne majce na celu sformuowanie wizji rozwoju wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie strategii zmierzajcej do jej realizacji oraz przygotowanie spjnego planu dziaania. Plan dziaania musi uwzgldnia rozwj bada i podejmowanie strategicznych inicjatyw technologicznych sucych wzrostowi innowacji oraz podniesieniu konkurencyjnoci sektora w gospodarce europejskiej. Celem PPT jest bliska wsppraca z odpowiednimi ETP, aktywne uczestnictwo w 7. Programie Ramowym UE oraz w Krajowym Programie Ramowym.

A.Siemaszko 24

POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNEPOLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE

PPT ywnoci

PPT Biotechnologii

PPT Wodoru i Ogniw Paliwowych

PPT Metali

PPT Lotnictwa

PPT Zrwnowaonych Systemw Energetycznych i Czystej Karboenergii

PPT Transportu Wodnego

PPT Przemysu Tekstylnego

PPT Zrwnowaonej Chemii

PPT Transportu Drogowego

A.Siemaszko 25

POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZE POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZE 22

PP Technologii Mobilnych i Komunikacji Bezprzewodowej

PPT Transportu SzynowegoPPT Ochrony rodowiskaPPT Sektora Leno-DrzewnegoPPT BudownictwaPPT Opto i NanoelektronikiPPT Procesw ProdukcjiPPT Systemw BezpieczestwaPPT Zaawansowanych MateriawPPT Bezpieczestwo Pracy w PrzemylePPT Bezpieczestwa WewntrznegoPPT Innowacyjnej Medycyny

A.Siemaszko 26

KOMITET KOORDYNACYJNY POLSKICH KOMITET KOORDYNACYJNY POLSKICH PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH PLATFORM TECHNOLOGICZNYCH

PREZYDIUMPREZYDIUM Marek Darecki Przewodnicz cy KK PPT Andrzej Babuchowski Waldemar Sielski Bogusaw Smlski Elbieta Syrda Zbigniew mieszek

SEKRETARIATSEKRETARIAT

Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny KK PPT Andrzej Sawi ski Renata Rycerz

A.Siemaszko 27

POLISH TECHNOLOGY PLATFORM FOR FOODPOLISH TECHNOLOGY PLATFORM FOR FOOD

?

AS

ALPEX

MYNY POLSKIE

CONSTAR

SOKOW

SPOMLEK

MLEKPOL

AGROTECH

SOLIDARNO

Organisations

Research units

Industry

WAMADIREC

KPK

RADAGOSPODARKIYWNOCIOWEJ

MORFISH

SRA: high quality food apples twarog

green heart of Europe

A.Siemaszko 28

KNOWLEDGEKNOWLEDGE--BASEDBASED ECONOMYECONOMY

Centers of Advanced Technology

Centers of ExcellenceBusiness incubators

Technological Parks

National Innovation Network

AS

BIM

AERONET

MAZCZT

E-SR-ZDR

HUMANOTEX

TIFORA

TECHNP

ZPCZT

ITAM

ICHB

POMORZERIMAMI

CHEMCAT

WCBMIZATEM

TELEINFO

BIOTECHMEDAGROTECH

AKCENT

CZTCHEM

DSCZT

SCZT

CAMATBIOTON

OPTOEL

AKCELERATOR

ATERROR

A.Siemaszko 29

Krajowy Program Ramowy

Ustawa o zasadach finansowania nauki uchwalona 8 padziernika 2004(wejdzie w ycie 5 lutego 2005):Krajowy Program Ramowy okrela priorytetowe kierunki badanaukowych lub prac rozwojowych. Minister Nauki ustala Krajowy Program Ramowy na podstawie propozycji przekazanych przez ministrw, wojewodw, organy samorzdu wojewdztwa, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, szkoy wysze, jednostki naukowe lub organizacje samorzdu gospodarczego o zasigu oglnokrajowym (Art. 10, pkt. 2). Ustawa umoliwia finansowanie Projektw Badawczych Zamawianych o tematyce okrelonej w KPR

Tematyka Krajowego Programu Ramowego zosta a okrelona na podstawie strategii zdefiniowanych przez Platformy Tech nologiczne

A.Siemaszko 30

Program Operacyjny Nauka, nowoczesne Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i spoecze stwo informacyjnetechnologie i spoecze stwo informacyjne

20072007--20132013

Postulowany budet 5.9 mld eurow tym 2.9 mld eurorodkw UE

Priorytet I 3.2 mld euroWzmocnienie potencjau nauki

Priorytet II 1.7 mld euroWzmocnienie wsppracy nauki z gospodark

Priorytet III 0.5 mld euroWsparcie rozwoju spoeczestwa informacyjnego

A.Siemaszko 31

Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i spoecze stwo informacyjne spoecze stwo informacyjne

PRIORYTET IPRIORYTET I

1.1. Wzmocnienie potencjau kadrowego nauki projekty zwikszajce zainteresowanie studentw i

absolwentw uczelni podejmowaniem pracy naukowej projekty doskonalenia specjalistycznego pracownikw

naukowo-badawczych projekty dotyczce podejmowania nowej i priorytetowej

tematyki badawczej, w tym we wsppracy bilateralnej z zagranicznymi jednostkami naukowymi

1.2. Wzmocnienie struktury organizacyjnej i wyposaenia jednostek naukowych rozwj klastrw badawczo-technologicznych w oparciu o

sieci i konsorcja naukowe (w tym CD i CZT) rozwj centrw badawczo-rozwojowych i specjalistycznych

laboratoriw wiadczcych usugi dla gospodarki wsparcie projektw dotyczcych konsolidacji i tworzenia

wsplnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych

A.Siemaszko 32

Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i spoecze stwo informacyjne spoecze stwo informacyjne

PRIORYTET IPRIORYTET I

1.3. Ukierunkowanie bada naukowych i prac rozwojowych na dziedziny i dyscypliny naukowe stymulujce rozwj gospodarczy kraju

wsparcie dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pastwa (projekty badawcze zamawiane w ramach Krajowego Programu Ramowego oraz programw wieloletnich)

okrelenie kierunkw bada naukowych i prac rozwojowych zmierzajcych do stworzenia systemu koordynacji polityki innowacyjnej oraz racjonalizacji wykorzystania rodkw finansowych na nauk

1.4. Synergia z nauk europejsk i wiatow wsppracy konsorcjw i sieci naukowych, w tym CZT, CD oraz

polskich platform technologicznych, z ich europejskimi odpowiednikami,

wsppracy badawczej i rozwojowej, w tym zwikszanie udziau przedsibiorstw w programach i inicjatywach europejskich,

sieci Krajowego Punktu Kontaktowego, polskich platform technologicznych i innych sieci uczestniczcych w 7 PR.

A.Siemaszko 33

Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i spoecze stwo informacyjne spoecze stwo informacyjne

PRIORYTET IIPRIORYTET II

2.1 Wsparcie bada naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na wykorzystanie w gospodarce,

dofinansowanie projektw o charakterze aplikacyjnym i rozwojowym na potrzeby brany/gazi przemysowej, szczeglnie MP

dofinansowanie bada stosowanych, przemysowych i przedkonkurencyjnych oraz prac rozwojowych prowadzonych przez przedsibiorstwa lub grupy przedsibiorstw we wsppracy z jednostkami naukowymi oraz konsorcjami

dofinansowanie projektw w zakresie wsparcia prac wdroeniowych i transferu technologii jako kontynuacji realizowanego projektu celowego.

2.2 Wsparcie dostpu do wynikw dziaalnoci B+R. rozwj infrastruktury informacyjnej i informatycznej oraz jej zasobw

cyfrowych w zakresie rejestracji potrzeb przedsibiorcw na prace B+R promocja i upowszechnianie wynikw bada wsparcie komercjalizacji wynikw bada naukowych i prac rozwojowych

(ksztatowanie umiejtnoci marketingowych i komercjalizacji wynikw bada)

A.Siemaszko 34

CTO UWMIM

UMKATR

UPR

PLPIW

PB

IUNG

ISK

PO

UWr

AM

NCP-Poland

PKOSZ

AROBR

PPAM

Pw

PTI

IPJKAPESGGW

IETU

IMN

SMwIPRZ

PPNT

PS

HITECH

CTT

PG

AE

WSM

WCTT

FRPPAM

Pl

IChPW

UJCMAGH

PK

IAF

PWUW

UMC

MIR

AS

CNTK

US

AE

AMUGd

NCP-POLAND NETWORK

Thematic Contact PointsLocal Contact Points

Regional Contact Points

NCP

OPI

IO

MCE

UJBWM

FPB

PCT

FIn

IE

CITT

KUL

UMCS

PAM

SP

AB

http://www.6pr.pl