Top Banner
SEMINÁŘ PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE ze 2. výzvy v rámci Programu „ Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem 26.6.2008 Hradec Králové
53

26.6.2008 Hradec Králové

Jan 17, 2016

Download

Documents

clare

SEMINÁŘ PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE ze 2. výzvy v rámci Programu „ Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji“ financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckým krajem. 26.6.2008 Hradec Králové. Všeobecné informace o průběhu 2. výzvy. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • SEMIN PRO KONEN PJEMCE ze 2. vzvyv rmci Programu Posilovn socilnch, vzdlvacch a zdravotnickch slueb v Krlovhradeckm kraji financovanho z FM EHP/Norska a Krlovhradeckm krajem

  26.6.2008 Hradec Krlov

 • Veobecn informace o prbhu 2. vzvy

 • Prbh 2. vzvydo 14:00 dne 7.3.2008 odevzdno 36 dost

  alokovan stka 1.209.931,50 EUR + vyuit pebytku z 1. vzvy (7.343,28 EUR) = 1.217.274,78 EUR fixn kurz: 1 EUR = 27,84 Kpoadovan finann podpora kumulativn dosahovala 3.562.647,18 EUR => 3x vce ne alokovan stka

  I. fze hodnocen (posuzovn formlnch nleitost a oprvnnosti) probhala do 1.4.2008 => vechny pedloen dosti postoupily do dalho kola hodnocen (hodnocen kvality)

 • Prbh 2. vzvyII. fze hodnocen (hodnocen kvality) probhala do 30.4.2008 (jednn Komise Rady KHK pro mezinrodn zleitosti) => proveden pedvbr sub-projekt s doporuenm na projednn Rad KHK Maximum ven poet = 20 Nejvy dosaen ven poet = 19,0 Nejni dosaen ven poet = 4,6

  Fze pedbnch kontrol u pedvybranch sub-projekt 5.5.-16.5.2008

  14.5.2008 jednn Rady KHK projednn pedvybranch sub-projekt s doporuenm k projednn Zastupitelstvu KHK

  19.6.2008 jednn Zastupitelstva KHK definitivn schvlen sub-projekt celkem 12 (1.217.274,78 EUR)

 • Prbh 2. vzvyKumulativn souet indiktor za vechny pedloen dosti

 • Prbh 2. vzvyZamen pedloench sub-projekt

 • Naplnn indiktor po schvlen sub-projekt v rmci obou vzevPrbh 2. vzvy

 • Harmonogram dalho postupu

 • Harmonogram Doruen potebnch dokument, kter jsou podmnkou pro podpis Smlouvy konen termn pro doruen je 15.7.2008 (do 12:00) => m dve tm lpe (tento den je posledn mon pro zadn materil do Rady KHK, nebude-li vas dodno, nebude V projekt projednn na Rad 23.7.2008 => posune se datum podpisu Smlouvy)Jednn Rady KHK schvlen znn Smlouvy s KP dne 23.7.2008Podpis Smlouvy ze strany KP(potek srpna)Podpis Smlouvy ze strany Zprostedkovatele (v nvaznosti na podpis konenho pjemce)

 • Podmnky uzaven Smlouvy o poskytnut finann podpory

 • Smluvn strany 1. Krlovhradeck kraj jako Zprostedkovatel Programu2. Konen pjemce Konen pjemce je povinen realizovat sub-projekt, naplnit jeho vstupy a udret je v souladu s podmnkami Smlouvy o poskytnut finann podpory.

 • Stavebn povolen s nabytm prvn moci (vetn projektov dokumentace) nebo jin relevantn doklad nap. souhlas stavebnho adu s ohlenou stavbouDoklad o zajitn finannho kryt (usnesen zastupitelstva obce nebo kraje, vpis z tu, vrov smlouva, apod.)Identifikace bankovnho tu (nadefinovan formul)Aktualizovan rozpoet sub-projektu (+polokov rozpoet) - podpis+raztkoFotodokumentaci stvajcho stavu ped zatkem realizace sub-projektu (na CD)

  Ped podpisem Smlouvy nutno doloit*:* pokud nebyly odevzdny a jsou relevantn Termn odevzdn: 15.7.2008

 • Aktualizovan rozpoet sub-projektu formul byl rozeslan na jednotliv KP, pop. je ke staen na naich www strnkch (dodaten opravena poloka 5% => 9% v kapitole DPH-IV a DPH-NIV) podstatn zmny oproti formuli P2a (odevzdn se dost): a) rozlenn DPH na DPH-IV a DPH-NIV => nutno rozpotat b) byly upraveny nzvy nkterch kapitol sprvn zaazen poloek mezi investice i neinvestice (pesuny nap.: stavebn dozor, opravy, apod.) mono doplnit detailnj specifikaci u obecnjch poloek nelze narozpotovat novou poloku v rmci kapitoly, ve kter pvodn dn poloka nebyla uvedena

 • Aktualizovan rozpoet sub-projektu stky by mly bt v souladu s pvodnm rozpotem (zmny vyplvajc ji z vsledk vbrovho zen doporuujeme zapracovat, v ppad vy ceny => pesun do neoprvnn sti rozpotu (vcenklad) schvlen finann prostedky nelze mnit, resp. navyovat => ve co bude nad rmec schvlen finann podpory = vcenklad (neoprvnn st rozpotu)

 • Rozvren dost o platbu (KP 85%, KP 90%) mlo ji bt doloeno (elektronicky i v listinn podob) dleit dokument pro rozvren dost o platbu za cel Program 3-msn nebo 6-msn reim upozorujeme na poddimenzovn plateb = > p. pokud za dan obdob bude proinvestovno vce ne jste mli pln dosti o platbu = problm s proplacenm => dleitost pedfinancovn a dostatku finannch prostedk

 • Povinnosti konenho pjemce

 • Termny zahjen a ukonen sub-projektuTermny zahjen a ukonen - uvedeny ve Smlouv a jsou pro KP zvazn => KP m povinnost zahjit a ukonit prce na sub-projektu datem uvedenm ve Smlouvod podpisu Smlouvy je na realizaci max. 24 msc (s ohledem na uvedenou dobu realizace) Ukonen sub-projektuUkonen prac na sub-projektu => uzaven vech aktivit sub-projektu v souladu se Smlouvou, pop. jejmi dodatky (zdokladovn tto skutenosti)Finann ukonen sub-projektu => dokonen vech plateb spojench s realizac sub-projektu a vyplacen zdrnho.

 • Zvltn bankovn etKP je povinen vst (v korunch) zvltn et nebo podet ke svmu bankovnmu tu

  Mus bt pedem specifikovn ve Smlouv

  Financovn je povoleno i z vrovho tu (mus bt uveden ve Smlouv)

  Platby v hotovosti do 5.000 K => pro platby v hotovosti je povinnost vst zvltn pokladnu pro sub-projekt (ve zstatku v pokladn je max. 20.000 K)

  Bankovn poplatky zahrnut do rozpotu sub-projektu jsou oprvnnmi nklady jedn se vak pouze o poplatky za veden zvltnho tu

 • etnictv a dokladyPovinnost vst oddlenou analytickou etn evidenci (soulad se zkonem . 563/1991 Sb., o etnictv) nebo vst daovou evidenci (soulad s 7b zkona . 586/1992 Sb., o danch z pjmu => specifikace viz PPP(str.16-17))=> transakce souvisejc se sub-projektem mus bt oddlen od transakc, kter se sub-projektem nesouvis

  Vechny pijat faktury mus bt vystaveny na KP a mus bt podloeny objednvkami nebo smlouvami o dodvce slueb, zbo nebo stavebnch prac

 • ArchivacePovinnost uchovvat vechny etn psemnosti, vekerou dokumentaci sub-projektu (Smlouvu o poskytnut finann podpory vetn vekerch dalch materil), inventurn soupisy i dal psemnosti v psemn podob, na technickch nosich dat nebo na mikrografickch zznamech

  Ve uchovvat na jednom mst po dobu minimln 10 let od ukonen sub-projektu

 • Veejn zakzkyPovinnost zadvat veejn zakzky dle postup uvedench v zkon . 137/2006 Sb., o veejnch zakzkch

  Pi zakzkch malho rozsahu (do 5.000 EUR v pepotu cena v K bez DPH) => nutno dodret zsady uveden v 6 zkona . 137/2006 Sb. princip transparentnosti, nediskriminace a rovnho zachzen

  Pi zakzkch malho rozsahu (nad 5.000 EUR v pepotu cena v K bez DPH) je povinn osloven alespo 3 firem a zskn alespo 3 finannch nabdek pro danou zakzku

  Lhta mezi vzvou dodavatelm a termnem pro pedloen jejich cenovch nabdek mus bt min. 10 kalendnch dn

 • Veejn zakzkyVeker dokumentace zadvacho zen mus bt uchovna po dobu 10 let po ukonen realizace sub-projektuDodvky zbo, slueb nebo prac nad 5.000 EUR mohou bt realizovny jen na zklad psemn smlouvy => podrobnosti, ke kterm mus bt dodavatel zavzn jsou uvedeny v PPP (str.18)

 • Upozornn5.000 EUR pepoet na CZK => v Pokynech pro pjemce (str. 19); plat, e pro pepoet mezi EUR a CZK se pouije smnn kurz platn pro msc, ve kterm byla veejn zakzka vyhlena, publikovan v srii C ednho vstnku Evropskch spoleenstvhttp://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ =>

  Zde doplnte CZK

 • PojitnVeker pojistiteln majetek mus bt proti pokozen, znien a ztrt pojitn neprodlen od jeho pozen

  Z pojistn smlouvy nebo jinho dokladu toto pojitn mus bt zejm

  Doba pojitn mus bt minimln stejn dlouh jako doba udritelnosti sub-projektu

  Pojistn udlosti je povinnost neprodlen hlsit projektovm manaerm

 • PublicitaKP je povinen zajistit vechny formy publicity a informovanosti, ke kterm se zavzal ji v dosti o poskytnut finann podpory

  Ve oznaeno logy Programu a formulac: Podpoeno Programem financovanm z prostedk Islandu, Lichtentejnska a Norska v rmci Finannho mechanismu EHP a Norskho finannho mechanismu a Krlovhradeckm krajem.

  Loga ke staen na www.eeagrants.cz (vektorov formt)

  Podrobnosti k jednotlivm typm publicity viz kapitola 5.7 PPP (str. 21-22)publikace Publicita: Propagan materily technick podmnky (tak soust PPP ploha .7)

 • Udritelnost a drbaUdritelnost sub-projektuKP je povinen prokazateln a pln splnit el sub-projektuInvestice do nemovitost a pozemk => doba udritelnosti je 10 letV ppad pozen pouze hmotnho a/nebo nehmotnho majetku => doba udritelnosti je 5 letMonitorovna ron na zklad Monitorovac zprvy o zajitn udritelnosti sub-projektu, pedkld se do 10 dn od ukonen ronho monitorovacho obdobdrbaKP povinen zajistit min.1% z celkovch nklad sub-projektu na drbu => ron po dobu udritelnosti => pevst na zvltn et sub-projektu (vpis ze zvltnho tu se pikld k Monitorovac zprv o zajitn udritelnosti sub-projektu) => pravdpodobn bude jet specifikovno po schvlen zmn KFM

 • etrn zachzen s vekerm pouitm materilem

  KP je povinen zajistit, e veker materil ze stavenit je znovu pouit, recyklovn a je s nm nakldno a/nebo je uloen zpsobem etrnm k ivotnmu prosted => zdokladovno (povinn odevzdvna ploha o nakldn s odpady)

 • ZMNY V SUB-PROJEKTU

 • KP je povinen hlsit jakkoliv zmny v sub-projektuTypy zmn:nepodstatn zmny sub-projektu podstatn zmny sub-projektu

 • Nepodstatn zmny sub-projektu neovlivn charakter sub-projektu KP o nich informuje v nejbli monitorovac zprvPklady:Formln zmny v prbhu monitorovacho obdob (zmna adresy pro doruen, zmna statutrnch zstupc, kontaktnch osob, apod.)Vcn zmny v prbhu monitorovacho obdob (zmna realizanho tmu, nepodstatn zmna harmonogramu realizace jednotlivch aktivit, apod.)Zmny rozpotu v rmci etapy (mezi jednotlivmi kapitolami => do 15% rozpotu kapitoly ze kter jsou finan. prostedky pesouvny a zrove do 15% rozpotu kapitoly do kter jsou finan. prostedky pesouvny) Pesun finannch prostedk mezi jednotlivmi etapami v rmci stejn rozpotov kapitoly (do 15% - podmnky viz ve)

 • Podstatn zmny sub-projektu ovlivn charakter sub-projektu (p. cle sub-projektu, monitorovac indiktory, apod.)

  KP mus podat dost o zmnu v sub-projektu (nejpozdji do 60-ti dn ped termnem ukonen sub-projektu) => podmnkou implementace zmny je souhlas Zprostedkovatele

  KP nesm zmnu zahjit ped jejm odsouhlasenm

  Zakldaj povinnost vypracovat Dodatek ke Smlouv

 • Podstatn zmny sub-projektuPklady:Zmna data ukonen sub-projektuJakkoliv zmna tkajc se monitorovacch indiktorZmna bankovnho tu sub-projektuZmna z pltce na nepltce DPHFinann pesuny mezi kapitolami - vy ne 15%Finann pesuny mezi etapami v rmci stejn rozpotov kapitoly - vy ne 15%Jakkoliv pesun finannch prostedk mezi etapami v rmci rznch kapitolKad zmna, kter ovlivn efektivnost sub-projektu

 • UpozornnV dnm ppad nelze nrokovat naven schvlen finann podpory!Upozornn pokud si nejste jisti, o jakou zmnu se jedn a jak dl postupovat, v pedstihu ji zkonzultujte.

 • MONITORING A KONTROLY SUB-PROJEKTU

 • Monitoring sub-projektuViz kapitola 6 Monitoring sub-projektu PPP a plohy PPP . 5

  publikace Prvodce vyplnnm monitorovacch zprv

  Formul vlastn monitorovac zprvy

  Formule ploh k monitorovacm zprvm

  Ve k dispozici ke staen na naich www strnkch a tak je ve soust Pokyn pro pjemce

 • Monitoring sub-projektuKP je povinen pedkldat pravideln monitorovac zprvy, a to nejpozdji do 1 msce od ukonen monitorovacho obdobMonitorovac obdob je 3 msce (potno od data zahjen sub-projektu uvedenm ve Smlouv)Formul Prbn/Zvren monitorovac zprva bez dosti/s dost o platbu (bude k dispozici ke staen z internetu + kadmu zasln emailem)=> nutno upravit dle poteby a typu monitorovac zprvy

  Prbn MZ bez dosti/se dost o platbu

  Li se seznamem dokldanch povinnch plohNedte-li o platbu, vtinu povinnch ploh; dte-li o platbu, povinn plohy dokldteKe kad monitorovac zprv se pedkldaj pouze ty plohy, kter souvis se zrealizovanm obdobm

 • Monitoring sub-projektuZvren monitorovac zprva se dost o platbuKP d o platbuVyhodnocuje realizaci a potvrzuje dosaen vstupy (naplnn monitorovac indiktory)Po jejm schvlen je KP vyplaceno zdrn (20% z finann podpory)

  Monitorovac zprva o zajitn udritelnosti sub-projektuOdevzdvna kad rok po dobu udritelnosti sub-projektuDo 10-ti kalendnch dn od uplynut kadho rokuPlohy vpis ze zvltnho tu potvrzujc vynaloen 1% z celkovch nklad na drbu a doklad o zaplacen pojitn

 • Monitoring sub-projektuObsah monitorovacch zprvTechnick st shrnuje prbh realizace a dosaen clFinann st pehled o finannm plnn (skuten vdaje)

  Povinn plohy (pi pedloen dosti o platbu)dost o platbu (formul)Kopie doklad souvisejcch se zadvacm zenm na dodavatele odevzdat i s MZ bez dosti o platbuKopie uzavench smluv - odevzdat i s MZ bez dosti o platbuKopie etnch dokladVpisy ze zvltnho tuestn prohlen KP o nakldn s odpady v prbhu realizace sub-projektu - odevzdat vdy i s MZ bez dosti o platbuPodklady prokazujc dodren pravidel pro publicitu - odevzdat vdy i s MZ bez dosti o platbuDal poadovan dokumenty viz PPP (str.24-25) a soust formule monitorovac zprvy

 • KontrolyAdministrativn a fyzick prbh Administrativn prbh kontrola doklad (soust MZ, oznmen zmny)Fyzick prbh kontrola na mst (oven skutenho stavu)

  Typy kontrol:

  Pedbn kontrola Byla uskutenna

  Prbn kontrola (oven plnn smluvnch podmnek)Bez dosti o platbu administrativn kontrola MZS dost o platbu administrativn a fyzick kontrola, pop. namtkov kontrola zadvacho zen, kontrola pi dosti o zmnu

  Nsledn kontrolaKontrola Zvren zprvy (administrativn + fyzick => naplnn indiktor)

  Kontrola udritelnostiAdministrativn kontrola vdyFyzick kontrola na zklad analzy rizik

 • KontrolyKontroln orgny

  KFMVbor FM EHPMinisterstvo zahraninch vc NorskaRada auditor ESVOad generlnho auditoraNejvy kontroln adNrodn kontaktn msto (Ministerstvo financ R)Mstn pslun finann adyKrlovhradeck krajJakkoliv jin orgn poven ke kontrole

 • KontrolyUpozornnKonen pjemce je povinen podrobit se kontrolm po dobu 10-ti let od ukonen sub-projektu. Stejn tak i dodavatel, kter je smluvn zavzn ve smlouv s konenm pjemcem, je povinen podrobit se tmto kontrolm. ke kontrolm dle podrobnji viz PPP (str. 27-30)

 • FINANN ZEN

 • Finann zenZsada spolufinancovn dle typu adateleNen poskytovna zloha => zptn proplcendost o platbu etnost dle nastavench poadavk v tabulce Rozvren dost o platbuPo ukonen monitorovacho obdob lze podat o refundaci tch vdaj, kter byly v tomto obdob prokazateln zaplaceny

  UpozornnRozhodujc je datum proveden platby dodavateli/zhotoviteli ze zvltnho bankovnho tu.

 • Finann zenZdrn 20% z poskytnut finann podpory => vyplaceno po schvlen Zvren monitorovac zprvy s dost o platbu

  Proplaceny jsou pouze oprvnn nklady => neoprvnn nklady a vcenklady hrad KP

  Veker vdaje doloeny etnmi doklady

  Bezhotovostn platby (hotovostn platby pouze do 5.000 K)

 • Finann zenPedkld KPProvd ZPVystavuje ZP kone. pjemciPedkld KPProvd ZPProvd ZP

 • podrobn viz Pokyny pro pjemce str. 33 - 36

  Plat, e:

  oprvnn nklad je uznateln od data rozhodnut Zastupitelstva Krlovhradeckho kraje o poskytnut finann podpory;

  oprvnn nklady jsou vsouladu scli a aktivitami Programu;

  jsou nevyhnuteln krealizaci sub-projektu a jsou zdvodniteln dle princip efektivnho finannho zen;

  jakkoliv vnos vytvoen sub-projektem, kter je financovn vrmci Programu, nen mon zahrnout jako soust rmce spolufinancovn sub-projektu a zrove mus bt odeten od celkovch oprvnnch nklad. V opanm ppad je to dvod k zamtnut finann podpory;

  vcenklady je konen pjemce povinen hradit ze svch vlastnch zdroj.

  Oprvnn nklady

 • Oprvnn nkladyOprvnn investin nklady

  stavebn prce !

  nkup nezastavnho pozemku (pokud se jedn o investici vyvolanou rekonstrukc nebo vstavbou sportovi nebo relaxanch zn (max. 10% celkovch oprvnnch nklad)

  nkup samostatnch movitch vc (> 40.000 K)

  nkup hardware a software (nklady jsou oprvnny pouze pokud pispj kdosaen vy efektivity poskytovanch slueb)

  nkup pouitho strojnho a technologickho zazen

  nkup specifickho dopravnho prostedku (pokud je prokazateln nezbytn pro udritelnost sub-projektu)

 • Oprvnn nkladyosobn nklady na zamstnance konenho pjemce nutno postupovat dle Pokynu . 1 NKM Oprvnnost osobnch vdaj na zamstnance a extern experty - zvazn

  nkup slueb !

  nkup drobnho hmotnho majetku

  reijn nklady (nesm pekroit 5% z celkovho oprvnnch nklad sub-projektu)

  finann a jin nklady - pouze poplatky za veden tu

  prvn sluby

  notsk poplatky

  odborn posudky

  nklady na publicitu

  DPH (je oprvnnm nkladem, pokud adatel nen pltcem DPH) DPH-IV x DPH-NIV

  Oprvnn neinvestin nklady

 • Neoprvnn nkladynklady na ppravu dokumentace k dosti o poskytnut finann podpory

  bytov vstavba

  stabilizan nklady na zamstnance

  reijn nklady nesouvisejc se sub-projektem

  nkup osobnch automobil

  kancelsk vybaven

  DPH (je neoprvnnm nkladem, pokud adatel je pltcem DPH)

  dan

  nklady na opravu

  poplatky charakteru sankce a pokut

  manka, kody

 • Neoprvnn nkladynhrady na soudn spory

  nklady souvisejc s odmnami

  sprvn poplatky

  leasing

  mare a akontace u leasingu

  roky z vru

 • Informan zdroje

 • http://www.kr-kralovehradecky.cz/

  oddl Evropsk Unie, EHP granty a dotace

  sekce Finann podpora na rovni kraje

  podsekce Finann mechanismy EHP/Norska

 • Mgr. Tereza Hanuovthanusova@kr-kralovehradecky.cz495 817 317

  Mgr. Ivana Kudrnovikudrnacova@kr-kralovehradecky.cz495 817 229

  www.kr-kralovehradecky.cz

  Dkujeme na pozornost