Top Banner
V ý R O č N í Z P R á V A Z A R O K 2 0 1 9 FAKULTNí NEMOCNICE HRADEC KRáLOVé
49

Fakultní nemocnice Hradec králoVé

Apr 02, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Váení pátelé,
hodnocení uplynulého roku je vdy ponkud zatíeno situací, ve které je psáno – v tomto pípad se to projevuje
výraznji ne jindy – v první polovin roku 2020 provozn dominovala epidemiologická situace, její hodnocení se stane
jist výraznou ástí textu v píštím roce.
O roce 2019 lze z pohledu Fakultní nemocnice Hradec Králové prohlásit, e byl úspšný. Samozejm jsme se
setkali s problémy a potíemi, ale positiva pevaovala. Zdravotnická innost FN HK byla a je velmi úspšná a stále se
rozvíjí. Nelze vyjmenovat všechny nové postupy, metody, zlepšení diagnostické i léebné pée – bylo by to
nespravedlivé, kdybychom nkoho opomenuli. Zeteln jsme vylepšili i pístrojové vybavení, pedevším v zobrazovacích
metodách (sonografie, mamografické pístroje, upgrade magnetické resonance), ale i mnohé jiné – jmenujme alespo
lineární urychlovae (dokonení výmny dvou stávajících a poízení nového 3. lineárního urychlovae), nové
anestesiologické pístroje, zaízení pro detekci sentinelové uzliny, operaní lasery a plasmové koagulace a mnohé další.
Kvalita medicíny ale zdaleka není jen v pístrojích – rozhodující jsou kvalitní pracovníci. Proto jsme velkou pozornost
vnovali personalistice (zízení funkce personálního námstka bylo jen jedním z krok) a s potšením meme
konstatovat, e dalších pt koleg bylo jmenováno profesory, 19 obhájilo disertaní práci a získalo titul Ph.D, 28 léka a
6 JVŠ úspšn sloilo atestaní zkoušku. Zásadn jsme zmnili politiku k mladým kolegm v atestaní píprav – všichni
mají takový pracovní úvazek, aby mohli pistoupit k atestaci co nejdíve.
V ekonomických ástech zprávy najdete podrobnosti – zde chci jen pipomenout, e roní rozpoet Fakultní
nemocnice je piblin 7,5 miliardy K a dokladem správného a úelného hospodaení je nejen hladký prbh hloubkové
kontroly ministerstva zdravotnictví, ale i to, e jsme byli vyhodnoceni mezi srovnatelnými zaízeními jako FN s „nejlepším
finanním zdravím“. Nemáme ádné finanní pohledávky po lht splatnosti a ádné dluhy, rozpoet a jeho výsledek je
positivní. Je ale poteba pipomenout, e náklady stále rostou – nejvíce mzdové, které se blíí padesáti procentm
rozpotu, ale i náklady na léky, pedevším na tzv. centrovou lébu. Moderní medicína je stále draší.
Ze stavebních aktivit pipomenu alespo zahájení stavby transfusního oddlení; pipravujeme ale mnohé další a
doufáme, e i tak ji kvalitní nemocnici ješt vylepšíme. Velkým problémem je stav budovy kliniky infekních nemocí,
prostorová roztíštnost neonatologické pée, havarijní nedostatek lek pro pacienty s plicními nemocemi, stále se
obtín vyrovnáváme s tlakem na lka intensivní pée. Nejednoduchá je situace zdravotnických zaízení v kraji, co se
mnohdy projeví neekaným a nkdy docela dramatickým tlakem na péi, kterou pak musíme poskytnout ve FN.
Jist ale ani v naší fakultní nemocnici není vše ideální a bezchybné. Máme napíklad stále jednu z nejdelších
ošetovacích dob ze srovnatelných zdravotnických zaízení. Obdreli jsme 144 stíností – ale jen 20 z nich bylo
„oprávnných“ – obvykle na jednání zdravotník. Tady je stále co zlepšovat. Ale daí se to – ve stejném období jsme
dostali také 235 dkovných dopis a vtšina z nich chování našeho personálu vysoce oceovala. Dotazník spokojenosti
pacient jak v hospitalizaní, tak ambulantní sfée vyjádil naprostou spokojenost ve více ne 90 procentech – to je
skvlé. Daí se nám i ve vdeckých aktivitách – pracovníci nemocnice ešili 86 výzkumných projekt, publikovali 244
prací v asopisech s impakt faktorem. Zdá se, e jsou to vysoká ísla, ale podrobný rozbor by i zde ukázal ješt njaké
reservy.
2
V kadém pípad se ale meme za rokem 2019 ohlédnout s dobrým pocitem. Je to zásluhou všech zamstnanc
fakultní nemocnice, zdravotnických, ale i provozních a pomocných. Jsme jist jedna z nejlepších fakultních nemocnic
v tomto stát, a tak mi dovolte, abych i zde vyjádil podkování a hlubokou úctu všem našim zamstnancm, kteí se na
tom podílejí.
editel Fakultní nemocnice Hradec Králové
5OBSAHvýroní zpráva 2019
I.  Rok 2019 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové .......................................... 6 
1.  Organizaní útvary a jejich vedoucí pracovníci .......................................... 6  1.1.  Správa .................................................................................................. 6  1.2.  Nemocniní lékárna .................................................................................................. 9  1.3.  Klinická pracovišt .................................................................................................. 9 
2.  Hlavní události, personální a organizaní zmny ve FN HK v roce 2019 ........................................ 16  II.  Zdravotnická innost ........................................ 18 
1.  Nemocnice jako celek ........................................ 18  2.  Spektrum hospitalizovaných pacient ........................................ 20  3.  Oblast kvality zdravotní pée ........................................ 21 
3.1.  Oblast kvality a bezpeí pée o pacienty ................................................................................................ 21  3.2.  Program kvality zdravotní pée ................................................................................................ 22 
4.  Výzkum a šíení znalostí ........................................ 24  4.1.  Koncepce výzkumu ................................................................................................ 24  4.2.  Šíení znalostí a publikaní innost ................................................................................................ 24 
III.  Ekonomika ........................................ 25 
1.  Hospodaení ........................................ 25  1.1.  Celkové výsledky hospodaení ................................................................................................ 25  1.2.  Pohledávky a závazky ................................................................................................ 27  1.3.  Vnitní hospodaení ................................................................................................ 27 
2.  Zamstnanci ........................................ 28  2.1.  Poty a struktura zamstnanc ................................................................................................ 28 
3.  Mzdy ........................................ 31  3.1.  Vývoj personálních náklad (bez asového rozlišení) ............................................................................... 31  3.2.  Prmrné výdlky podle kategorií pracovník ........................................................................................... 31 
4.  Investice ........................................ 32  IV.  kontrolní innost ........................................ 34 
1.  Kontrolní innost ........................................ 34  1.1.  Vnitní kontrola ................................................................................................ 34  1.2.  Vnjší kontrola ................................................................................................ 39 
2.  Interní audit ........................................ 40  2.1.  Interní audit kvality ................................................................................................ 40  2.2.  Interní audit finanní ................................................................................................ 40 
3.  Kybernetická bezpenost a ochrana osobních údaj ........................................ 41  V.  Tabulkové pílohy ........................................ 42 
výroní zpráva 2019ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ6
4
1. Organizaní útvary a jejich vedoucí pracovníci
1.1. Správa
vedoucí sekretariátu editele Ing. Eva Kvapilová
vedoucí právního odboru Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D.
vedoucí odboru ízení kvality a kontroly Mgr. Hana Drábková
vedoucí oddlení nemocniní hygieny MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D.
vedoucí oddlení krizového managementu Mgr. Jií Folvarský
interní auditor Ing. Jaroslav Jakl
pedseda výboru pro ízení kybernetické bezpenosti MUDr. Miroslav Mšan, Ph.D.
manaer kybernetické bezpenosti Ing. Josef Zemek
povenec pro ochranu osobních údaj Ing. Jií Ropek
dohlíející pracovníci na pracovištích s ionizujícím záením MUDr. Miroslav Šercl, CSc.
MUDr. Pavel Ryška, Ph.D. Ing. Linda Kašaová, Ph.D.
Ing. Jakub Grepl
Ing. Jií Kulí
Bc. Vojtch Gruzska
nemocniní dietolog MUDr. Roman Mottl, Ph.D.
vedoucí lékaské knihovny PhDr. Olga Pitašová
Námstci editele
vedoucí odboru financí a analýz Ing. Jitka Šmehlíková
vedoucí odboru ekonomických informací Ing. Jaroslava Rodrová
vedoucí odboru výpoetních systém Ing. Miroslav Procházka
Personální námstkyn Ing. Milena Hudská, Ph.D., od 1. 5. 2019
vedoucí mzdového oddlení Ing. Petra Šrámková
vedoucí personálního oddlení Mgr. Martin Formánek do 31. 3. 2019
Ing. Vendula Šlechtová od 1. 4. 2019
vedoucí oddlení pée o zamstnance Ing. Vladimíra Svobodová
vedoucí oddlení vzdlávání Mgr. Monika Jandová
vedoucí správy ubytovacích zaízení Ing. Pavel Barto
vedoucí referátu BOZP Ing. Rena Syrková
7výroní zpráva 2019 ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ
5
Lékaský námstek prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Lékaský námstek MUDr. Miroslav Mšan, Ph.D.
referát pro DRG MUDr. Jana Barnatová
Lékaský námstek MUDr. Zdenk Tušl
samostatný specialista PR a marketingu Bc. Jakub Sochor
Námstek pro strategické ízení a rozvoj Ing. Karel Antoš, Ph.D.
vedoucí Centra transferu biomedicínských technologií Mgr. Lucie Bartošová, Ph.D.
vedoucí Centra biomedicínského výzkumu doc. PharmDr. Ondej Soukup, Ph.D., od 1. 7. 2019
vedoucí oddlení projektové podpory Mgr. Dora Truncová
vedoucí reprografického centra Jií Kopecký
Provozn technický námstek Ing. Zdenk Chaloupka
vedoucí odboru investic Ing. František Novák do 22. 8. 2019
Ing. Petr Skála, Ph.D., od 23. 8. 2019
vedoucí technického odboru Ing. Pavel Zeiner
vedoucí odboru energetiky a odpadového hospodáství Zbynk Zikl
vedoucí provozního odboru Ing. Zdenk Chaloupka
vedoucí oddlení zdravotnické techniky Ing. Roman Sýkora
vedoucí stravovacího odboru Pavel Košál
vedoucí dopravního odboru Ing. Jana Daková
vedoucí prádelny Ing. Petr Martínek
referát poární prevence Ing. Zdenk Valenta
Námstek pro ošetovatelskou péi – hlavní sestra Mgr. Dana Vaková
vedoucí oddlení sociální pée Ludmila Nmcová
vedoucí oddlení nutriních terapeut Hana Barešová
Obchodní námstek Ing. Michal Filip
vedoucí oddlení pro veejné zakázky Ing. Vladimír Ducho
vedoucí odboru MTZ a skladového hospodáství Ing. Monika Radinová
výroní zpráva 2019ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ8
6
Mgr. Hana Drábková Ing. Eva Kvapilová
Ing. Michal Filip Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D.
MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D. prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
MUDr. Michal Hudík MUDr. Miroslav Mšan, Ph.D.
Ing. Milena Hudská, Ph.D. Ing. Jitka Šmehlíková
Ing. Zdenk Chaloupka MUDr. Zdenk Tušl
Ing. Jaroslav Jakl Mgr. Dana Vaková
Poradní sbor editele
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
plk. doc. MUDr. Jií Páral, Ph.D., MBA, FICS
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
komise pro nosokomiální nákazy MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D.
komise pro vdu a výzkum prof. MUDr. Vladimír Palika, CSc., dr. h. c.
komise pro pracovní rizika a OOPP Ing. Rena Syrková
komise stravovací MUDr. Roman Mottl, Ph.D.
komise bytová MUDr. Jindich Preis, Ph.D., FEBPS
ústední inventarizaní komise Ing. Jitka Šmehlíková
komise škodní Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D.
komise likvidaní Bc. Petr Novotný
etická komise MUDr. Jií Vortel
léková komise MUDr. Karel Macek, CSc.
komise pro pjky z FKSP Ing. Jií Ropek
odškodovací komise Ing. Rena Syrková
komise pro klinickou dokumentaci a NIS MUDr. Miroslav Mšan, Ph.D.
komise organizace nutriní pée a nutriní podpory MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
rada pro nákladné pacienty MUDr. Tomáš Suchý
redakní rada asopisu SCAN prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.
redakní rada pro internet a intranet Ing. Karel Antoš, Ph.D.
7
bezpenostní komise k ochran majetku FN HK Mgr. Jií Folvarský
komise pro zahraniní pracovní cesty Ing. Eva Kvapilová
rada pro komercionalizaci Ing. Karel Antoš, Ph.D.
1.2. Nemocniní lékárna
zástupce vedoucího lékárníka PharmDr. Martina Maíková
PharmDr. Tereza Korejsová od 18. 11. 2019
vedoucí laborantka Šárka Mareková
zástupce pednosty pro LP MUDr. Martin Hoda
vrchní sestra Jana Fridrichová
II. interní gastroenterologická klinika
zástupce pednostky pro LP MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
vrchní sestra Kvtoslava Hametová Vašíková
Klinika infekních nemocí
zástupce pednosty pro LP MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
vrchní sestra Lenka Kohoutková
zástupce pednosty pro LP MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
vrchní sestra Mgr. Jana Kollarová
Neurologická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Pavel Kunc, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Alexandra Horáková
9výroní zpráva 2019 ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ
6
Mgr. Hana Drábková Ing. Eva Kvapilová
Ing. Michal Filip Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D.
MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D. prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
MUDr. Michal Hudík MUDr. Miroslav Mšan, Ph.D.
Ing. Milena Hudská, Ph.D. Ing. Jitka Šmehlíková
Ing. Zdenk Chaloupka MUDr. Zdenk Tušl
Ing. Jaroslav Jakl Mgr. Dana Vaková
Poradní sbor editele
MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
plk. doc. MUDr. Jií Páral, Ph.D., MBA, FICS
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
komise pro nosokomiální nákazy MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D.
komise pro vdu a výzkum prof. MUDr. Vladimír Palika, CSc., dr. h. c.
komise pro pracovní rizika a OOPP Ing. Rena Syrková
komise stravovací MUDr. Roman Mottl, Ph.D.
komise bytová MUDr. Jindich Preis, Ph.D., FEBPS
ústední inventarizaní komise Ing. Jitka Šmehlíková
komise škodní Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D.
komise likvidaní Bc. Petr Novotný
etická komise MUDr. Jií Vortel
léková komise MUDr. Karel Macek, CSc.
komise pro pjky z FKSP Ing. Jií Ropek
odškodovací komise Ing. Rena Syrková
komise pro klinickou dokumentaci a NIS MUDr. Miroslav Mšan, Ph.D.
komise organizace nutriní pée a nutriní podpory MUDr. Eduard Havel, Ph.D.
rada pro nákladné pacienty MUDr. Tomáš Suchý
redakní rada asopisu SCAN prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.
redakní rada pro internet a intranet Ing. Karel Antoš, Ph.D.
7
bezpenostní komise k ochran majetku FN HK Mgr. Jií Folvarský
komise pro zahraniní pracovní cesty Ing. Eva Kvapilová
rada pro komercionalizaci Ing. Karel Antoš, Ph.D.
1.2. Nemocniní lékárna
zástupce vedoucího lékárníka PharmDr. Martina Maíková
PharmDr. Tereza Korejsová od 18. 11. 2019
vedoucí laborantka Šárka Mareková
zástupce pednosty pro LP MUDr. Martin Hoda
vrchní sestra Jana Fridrichová
II. interní gastroenterologická klinika
zástupce pednostky pro LP MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
vrchní sestra Kvtoslava Hametová Vašíková
Klinika infekních nemocí
zástupce pednosty pro LP MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
vrchní sestra Lenka Kohoutková
zástupce pednosty pro LP MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
vrchní sestra Mgr. Jana Kollarová
Neurologická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Pavel Kunc, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Alexandra Horáková
výroní zpráva 2019ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ10
8
zástupce pednosty pro LP MUDr. Jela Hrniarová
vrchní sestra Ladislav Kí od 1. 10. 2019
Klinika pracovního lékaství
zástupce pednosty pro LP MUDr. Karin Boušová, Ph.D.
vrchní sestra Hana Rinnová
zástupce pednostky pro LP MUDr. Antonín Lukeš
zástupce pednostky pro LP pro neonatologický úsek doc. MUDr. Zdenk Kokštein, CSc.
vrchní sestra Bc. Jitka Nováková
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
pednosta doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
zástupce pednosty pro LP pro anesteziolog. ást MUDr. Tomáš Suchý
zástupce pednosty pro LP pro intenzivní péi MUDr. Renata erná Paízková, Ph.D., LL.M.,
od 1. 3. 2019
Klinika nemocí koních a pohlavních
pednosta doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
zástupce pednosty pro LP MUDr. Pavla iinská
vrchní sestra Jana Krpatová
Klinika onkologie a radioterapie
zástupce pednosty pro LP MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
vrchní sestra Mgr. Dagmar Švecová
III. interní gerontometabolická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Pavel Vyroubal, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Miloš Ulrich
Oddlení lékaské genetiky
vrchní sestra Zuzana Jeková
vrchní sestra Zuzana Kmentová
vrchní sestra Stanislava Macháková
vrchní sestra Iveta Lodrová
zástupce pednosty pro LP – kardiochirurgie prof. MUDr. Pavel áek, Ph.D.
zástupce pednosty pro LP – hrudní chirurgie MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.
vrchní sestra Mgr. Dana Vlášková
Chirurgická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Tomáš Hroch
zástupce pednosty pro LP pro traumatologii MUDr. Tomáš Ddek, Ph.D.
zástupce pednosty pro LP pro cévní chirurgii MUDr. Igor Guka, Ph.D.
zástupce pednosty pro LP pro plastickou chirurgii MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Eva Capoušková
Oddlení dtské chirurgie a traumatologie
vedoucí léka MUDr. Radek Štichhauer, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Miroslava Kaplová
Neurochirurgická klinika
pednosta prof. MUDr. Svatopluk ehák, CSc., do 30. 9. 2019
doc. MUDr. Tomáš esák, Ph.D., od 1. 10. 2019
zástupce pednosty pro LP MUDr. Václav Málek, Ph.D., do 31. 10. 2019
MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D., od 1. 11. 2019
vrchní sestra Bc. Martina Oborníková do 30. 11. 2019
Bc. Lenka Kramáová, DiS., od 1. 12. 2019
Ortopedická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Tomáš Kuera, Ph.D.
vrchní sestra Mgr. Jaroslava Manáková
11výroní zpráva 2019 ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ
8
zástupce pednosty pro LP MUDr. Jela Hrniarová
vrchní sestra Ladislav Kí od 1. 10. 2019
Klinika pracovního lékaství
zástupce pednosty pro LP MUDr. Karin Boušová, Ph.D.
vrchní sestra Hana Rinnová
zástupce pednostky pro LP MUDr. Antonín Lukeš
zástupce pednostky pro LP pro neonatologický úsek doc. MUDr. Zdenk Kokštein, CSc.
vrchní sestra Bc. Jitka Nováková
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
pednosta doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
zástupce pednosty pro LP pro anesteziolog. ást MUDr. Tomáš Suchý
zástupce pednosty pro LP pro intenzivní péi MUDr. Renata erná Paízková, Ph.D., LL.M.,
od 1. 3. 2019
Klinika nemocí koních a pohlavních
pednosta doc. MUDr. Miloslav Salavec, CSc.
zástupce pednosty pro LP MUDr. Pavla iinská
vrchní sestra Jana Krpatová
Klinika onkologie a radioterapie
zástupce pednosty pro LP MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
vrchní sestra Mgr. Dagmar Švecová
III. interní gerontometabolická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Pavel Vyroubal, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Miloš Ulrich
Oddlení lékaské genetiky
vrchní sestra Zuzana Jeková
vrchní sestra Zuzana Kmentová
vrchní sestra Stanislava Macháková
vrchní sestra Iveta Lodrová
zástupce pednosty pro LP – kardiochirurgie prof. MUDr. Pavel áek, Ph.D.
zástupce pednosty pro LP – hrudní chirurgie MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.
vrchní sestra Mgr. Dana Vlášková
Chirurgická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Tomáš Hroch
zástupce pednosty pro LP pro traumatologii MUDr. Tomáš Ddek, Ph.D.
zástupce pednosty pro LP pro cévní chirurgii MUDr. Igor Guka, Ph.D.
zástupce pednosty pro LP pro plastickou chirurgii MUDr. Aleš Fibír, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Eva Capoušková
Oddlení dtské chirurgie a traumatologie
vedoucí léka MUDr. Radek Štichhauer, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Miroslava Kaplová
Neurochirurgická klinika
pednosta prof. MUDr. Svatopluk ehák, CSc., do 30. 9. 2019
doc. MUDr. Tomáš esák, Ph.D., od 1. 10. 2019
zástupce pednosty pro LP MUDr. Václav Málek, Ph.D., do 31. 10. 2019
MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D., od 1. 11. 2019
vrchní sestra Bc. Martina Oborníková do 30. 11. 2019
Bc. Lenka Kramáová, DiS., od 1. 12. 2019
Ortopedická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Tomáš Kuera, Ph.D.
vrchní sestra Mgr. Jaroslava Manáková
výroní zpráva 2019ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ12
10
zástupce pednosty pro LP MUDr. Josef Košina
vrchní sestra Bc. Lenka Pásztorová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
pednosta prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
zástupce pednosty pro LP MUDr. Jaroslav Rika
vrchní sestra Bc. Ivana Roanová
Oní klinika
zástupce pednostky pro LP MUDr. Jana Kadlecová, Ph.D.
vrchní sestra Daniela Jelínková
zástupce pednosty pro LP MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.
vrchní sestra Ivana Kolešová
Porodnická a gynekologická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Iveta Liebichová
IV. interní hematologická klinika
zástupkyn pednosty pro LP MUDr. David Belada, Ph.D.
vrchní sestra Vladislava Pavlicová
vedoucí laborant Zdeka Pavlíková
zástupce pednosty pro LP MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
vedoucí laborant Jitka Souková
vrchní sestra Jana Tebešková
vedoucí laborant Hana Krejí
zástupce pednosty pro LP MUDr. Taána Lízlerová
vedoucí fyzioterapeut Mgr. Ondej Nmeek
Oddlení nukleární medicíny
vrchní sestra Eva erná
zástupce pednosty pro LP MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.
vedoucí laborantka Zdeka Fejglová
vedoucí laborantka Hana Jindrová do 28. 2. 2019
Bc. Dáša Kiovská od 1. 3. 2019
Tkáová ústedna
vedoucí laborantka Jitka Jirušková
pednosta prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
zástupce pednosty pro LP MUDr. Irena Krmová, CSc.
vedoucí laborantka Milena Jarošová
zástupce pednostky pro LP MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D.
vedoucí laborantka Mgr. Miroslava Förstlová
Oddlení centrálních sál a sterilizace
vedoucí léka MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Petra Sováková do 30. 4. 2019
Bc. Pavlína Kutílková od 1. 5. 2019
13výroní zpráva 2019 ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ
10
zástupce pednosty pro LP MUDr. Josef Košina
vrchní sestra Bc. Lenka Pásztorová
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
pednosta prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D.
zástupce pednosty pro LP MUDr. Jaroslav Rika
vrchní sestra Bc. Ivana Roanová
Oní klinika
zástupce pednostky pro LP MUDr. Jana Kadlecová, Ph.D.
vrchní sestra Daniela Jelínková
zástupce pednosty pro LP MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.
vrchní sestra Ivana Kolešová
Porodnická a gynekologická klinika
zástupce pednosty pro LP MUDr. Ivo Kalousek, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Iveta Liebichová
IV. interní hematologická klinika
zástupkyn pednosty pro LP MUDr. David Belada, Ph.D.
vrchní sestra Vladislava Pavlicová
vedoucí laborant Zdeka Pavlíková
zástupce pednosty pro LP MUDr. Pavel Ryška, Ph.D.
vedoucí laborant Jitka Souková
vrchní sestra Jana Tebešková
vedoucí laborant Hana Krejí
zástupce pednosty pro LP MUDr. Taána Lízlerová
vedoucí fyzioterapeut Mgr. Ondej Nmeek
Oddlení nukleární medicíny
vrchní sestra Eva erná
zástupce pednosty pro LP MUDr. Miroslav Podhola, Ph.D.
vedoucí laborantka Zdeka Fejglová
vedoucí laborantka Hana Jindrová do 28. 2. 2019
Bc. Dáša Kiovská od 1. 3. 2019
Tkáová ústedna
vedoucí laborantka Jitka Jirušková
pednosta prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
zástupce pednosty pro LP MUDr. Irena Krmová, CSc.
vedoucí laborantka Milena Jarošová
zástupce pednostky pro LP MUDr. Lenka Ryšková, Ph.D.
vedoucí laborantka Mgr. Miroslava Förstlová
Oddlení centrálních sál a sterilizace
vedoucí léka MUDr. Vladimír Brzek, Ph.D.
vrchní sestra Bc. Petra Sováková do 30. 4. 2019
Bc. Pavlína Kutílková od 1. 5. 2019
výroní zpráva 2019ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ14
12
pednostka MUDr. Ladislava Pavlíková
vedoucí laborantka Bc. Jana Blaková
esko-ínské centrum TCM – innost ukonena k 28. 2. 2019
vedoucí léka MUDr. František Musil, Ph.D.
vrchní sestra Andrea Mencáková
Traumatologické centrum pro dti MUDr. Jindich Preis, Ph.D., FEBPS
Transplantaní centrum MUDr. Igor Guka, Ph.D.
Komplexní onkologické centrum prof. MUDr. Jií Petera, Ph.D.
Komplexní cerebrovaskulární centrum prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Komplexní kardiovaskulární centrum prof. MUDr. Jan Vojáek, Ph.D.
Perinatologické centrum doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Stedisko speciální zdravotní pée o osoby ozáené pi radianích nehodách prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.
Centrum vysoce specializované zdravotní pée o pacienta s cystickou fibrózou MUDr. Hubert Vaníek, Ph.D.
Hematoonkologické centrum doc. MUDr. Pavel ák, Ph.D.
Centrum pro diagnostiku a lébu demyelizaních onemocnní doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Centrum vysoce specializované pée v oblasti onkogynekologie prof. MUDr. Jií Špaek, Ph.D.
AIDS centrum MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
Angiocentrum doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
Centrum pro poruchy spánku a biorytmu MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
Diabetologické centrum MUDr. Markéta Kubíková
Osteologické centrum MUDr. Ladislava Pavlíková
Centrum klinické farmakologie MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA
Gastroenterologické centrum prof. MUDr. Marcela Kopáová, Ph.D.
Centrum intenzivní medicíny doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Centrum antibiotické politiky doc. MUDr. Helena emliková, Ph.D.
Centrum pro výzkum a vývoj prof. MUDr. Zdenk Zadák, CSc.
Transfúzní rada prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.
Centrum okování a cestovní medicíny MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
Centrum pro idiopatické stevní zánty MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
Centrum pro antitrombotickou terapii a poruchy hemostázy doc. MUDr. Petr Dulíek, Ph.D.
13
Centrum vysoce specializované hematoonkologické pée pro dti MUDr. Jií Hak
Dtské diabetologické centrum MUDr. David Neumann, Ph.D.
Centrum pneumoonkochirurgické pée MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.
Centrum vysoce specializované onkourologické pée prof. MUDr. Miloš Broák, Ph.D., od 1. 10. 2019
15výroní zpráva 2019 ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ
12
pednostka MUDr. Ladislava Pavlíková
vedoucí laborantka Bc. Jana Blaková
esko-ínské centrum TCM – innost ukonena k 28. 2. 2019
vedoucí léka MUDr. František Musil, Ph.D.
vrchní sestra Andrea Mencáková
Traumatologické centrum pro dti MUDr. Jindich Preis, Ph.D., FEBPS
Transplantaní centrum MUDr. Igor Guka, Ph.D.
Komplexní onkologické centrum prof. MUDr. Jií Petera, Ph.D.
Komplexní cerebrovaskulární centrum prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO
Komplexní kardiovaskulární centrum prof. MUDr. Jan Vojáek, Ph.D.
Perinatologické centrum doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.
Stedisko speciální zdravotní pée o osoby ozáené pi radianích nehodách prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.
Centrum vysoce specializované zdravotní pée o pacienta s cystickou fibrózou MUDr. Hubert Vaníek, Ph.D.
Hematoonkologické centrum doc. MUDr. Pavel ák, Ph.D.
Centrum pro diagnostiku a lébu demyelizaních onemocnní doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., FEAN
Centrum vysoce specializované pée v oblasti onkogynekologie prof. MUDr. Jií Špaek, Ph.D.
AIDS centrum MUDr. Jaroslav Kapla, Ph.D.
Angiocentrum doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.
Centrum pro poruchy spánku a biorytmu MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
Diabetologické centrum MUDr. Markéta Kubíková
Osteologické centrum MUDr. Ladislava Pavlíková
Centrum klinické farmakologie MUDr. PharmDr. Kamil Rudolf, Ph.D., MBA
Gastroenterologické centrum prof. MUDr. Marcela Kopáová, Ph.D.
Centrum intenzivní medicíny doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
Centrum antibiotické politiky doc. MUDr. Helena emliková, Ph.D.
Centrum pro výzkum a vývoj prof. MUDr. Zdenk Zadák, CSc.
Transfúzní rada prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.
Centrum okování a cestovní medicíny MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.
Centrum pro idiopatické stevní zánty MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
Centrum pro antitrombotickou terapii a poruchy hemostázy doc. MUDr. Petr Dulíek, Ph.D.
13
Centrum vysoce specializované hematoonkologické pée pro dti MUDr. Jií Hak
Dtské diabetologické centrum MUDr. David Neumann, Ph.D.
Centrum pneumoonkochirurgické pée MUDr. Ivo Hanke, Ph.D.
Centrum vysoce specializované onkourologické pée prof. MUDr. Miloš Broák, Ph.D., od 1. 10. 2019
výroní zpráva 2019ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ16
14
2. Hlavní události, personální a organizaní zmny ve FN HK v roce 2019
leden - zízení týmu pro péi o pacienty s ukonenou aktivní kurativní lébou na lkových oddleních
klinik, stacioná a ambulancí (paliativní tým)
únor - ukonena innost Centra tradiní ínské medicíny
bezen - k 1. 3. 2019 MUDr. Renata erná Paízková, Ph.D., LL.M., jmenována do funkce zástupkyn
pednosty KARIM pro intenzivní medicínu
- dokonení stavebních úprav pro lineární urychlova . 3 - Klinika onkologie a radioterapie –
60,7 mil. K – dotace MZR
- ultrazvukové pístroje – 1. interní klinika, KARIM, 3. interní klinika, Chirurgická klinika – 8,8 mil.
K – hrazeno z vlastních zdroj
duben - transportní inkubátor – Dtská klinika – 1,7 mil. K – EU IROP 4
kvten - k 1. 5. 2019 Ing. Milena Hudská, Ph.D., jmenována do funkce personální námstkyn,
reorganizace personální a mzdové agendy z podízenosti ekonomického námstka do
samostatného personálního úseku
- k 23. 5. 2019 prof. MUDr. Pavel áek, Ph.D., jmenován profesorem
- k 23. 5. 2019 prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., jmenován profesorem
- dokonení dostavby budovy odboru výpoetních systém (OVS)
- laser operaní – Plicní klinika, ORL – 1,9 mil. K – hrazeno z vlastních zdroj
- fakoemulsifikaní pístroj – Oní klinika – 1,9 mil. K – hrazeno z vlastních zdroj
erven - sanitní vozidla - 2 ks – Dopravní odbor – 2,8 mil. K – hrazeno z vlastních zdroj
ervenec - k 1. 7. 2019 doc. PharmDr. Ondej Soukup, Ph.D., jmenován do funkce vedoucího centra
biomedicínského výzkumu
- stomatologické soupravy - 8 ks – Stomatologická klinika – 4,2 mil. K – hrazeno z vlastních
zdroj
- plazmová koagulace – Porodnicko-gynekologická klinika – 2,5 mil. K – EU IROP 3
- kapilární elektroforéza – ÚKBD – 1,2 mil. K – hrazeno z vlastních zdroj
srpen - k 23. 8. 2019 Ing. Petr Skála, Ph.D., jmenován do funkce vedoucího odboru investic
- zahájení stavby Transfuzního oddlení
- dokonení akce Oprava komunikací a odvodnní FN HK Labská - bytový dm . p. 1131-1133
- úprava reimu pohotovosti Dtské kliniky a Oddlení dtské chirurgie a traumatologie – zmna
vstup a organizace, pidání sanitá, pesun ordinace LSPP
záí - lineární urychlova 2 – Klinika onkologie a radioterapie – 61,7 mil. K – dotace MZR
- linka angiografická – 1. interní klinika – 20 mil. K – dotace MZR
- upgrade magnetické rezonance – Radiologická klinika – 18,8 mil. K – EU IROP 3
- mamografické pístroje - 2 ks – Radiologická klinika – 16,4 mil. K – EU IROP 3
- myky podloních mís - 15 ks – 3,4 mil. K – hrazeno z vlastních zdroj
- videokolonoskop – Dtská klinika – 1,6 mil. K – hrazeno z vlastních zdroj
- videobronchoskop – Plicní klinika – 1,1 mil. K – hrazeno z vlastních zdroj
17výroní zpráva 2019 ROK 2019 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ
15
íjen - k 1. 10. 2019 doc. MUDr. Tomáš esák, Ph.D., jmenován do funkce pednosty
Neurochirurgické kliniky
- pístroj k detekci sentinelové uzliny – Porodnicko-gynekologická klinika – 5,6 mil. K – EU
IROP3
listopad - k 1. 11. 2019 MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D., jmenován do funkce zástupce pednosty pro LP
Neurochirurgické kliniky
- anesteziologické pístroje - 3 ks – KARIM – 3,4 mil. K – EU IROP 3
- reader multifunkní modulární – CBV – 2 mil. K – hrazeno z výzkumu
- výpoetní algoritmus pro brachyterapii – Klinika onkologie a radioterapie – 1,3 mil. K – hrazeno
z vlastních zdroj
prosinec - k 15. 12. 2019 prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA, jmenován profesorem
- k 15. 12. 2019 prof. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D., jmenován profesorem
- k 15. 12. 2019 prof. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D., jmenován profesorem
- zízení Stediska pro výuku kardiopulmonální resuscitace (KPR) a ešení urgentních stav
- mimotlní obh – OCSS – 9,1 mil. K – hrazeno z vlastních zdroj
18 výroní zpráva 2019ZDRAVOTNICKÁ INNOST
16
Rozsah a struktura zdravotnických inností byla ovlivnna mimo jiné úhradovým mechanismem platným pro r. 2019 ve
vazb na referenní rok 2017. Úhradová vyhláška stanovila základní principy úhrady obdobné jako v r. 2018. Základním
úhradovým principem v hospitalizaním segmentu byla paušální úhrada s vyuitím regulace min. výše produkce
vycházející z DRG. V hospitalizaním segmentu bylo paušálu dosaeno pi naplnní alespo 97 % objemu produkce
referenního roku 2017. V ambulantním segmentu byla paušální úhrada garantována pí dosaení stejného objemu
produkce jako v referenním r. 2017.
V úhradovém mechanismu r. 2019 byly speciálním zpsobem hrazeny léky vázané na centra.
Do kategorie hospitalizací vyjmutých z platby pípadovým paušálem, které byly hrazeny dle systému DRG (dle výše
vykázaného case mixu bez limitace), stejn jako v r. 2018 patili novorozenci, porody a hosp. pípady pacient s HIV.
Výše uvedený úhradový rámec ovlivuje pohled na tradiní základní ukazatele.
Lkový fond v r. 2019 zstává stejný jako v r. 2018, pokraoval však mezironí nárst potu uzavených lek, by
v niším tempu ne mezi r. 2018 a r. 2017, a to s ohledem na dílí personální problémy na vybraných klinických
pracovištích, a to pesto, e se prmrný pepotený poet pracovník za FN celkem meziron zvýšil o 1,0 %.
Poet hospitalizovaných pacient se oproti roku 2018 sníil o cca 0,5 %, poet ošetovacích dní se sníil o 0,3 %.
Pokles souvisel s vyšší uzávrou lek s vazbou na personál.
Tab. II.1 Základní kapacitní a výkonové ukazatele FN
Ukazatele 2017 2018 2019 19/18 v % Kapacitní Prmrný poet lek 1 375 1 375 1 375 100,0 Prmrný pepotený poet léka celkem 611,6 620,7 644,7 103,9 Prmrný pepotený poet léka a všech VŠ 753,9 770,8 795,7 103,2 Prmrný pepotený poet NLP+POD celkem 2 572,4 2 582,5 2 595,4 100,5 Prmrný pepotený poet pracovník celkem 4 499,1 4 538,3 4 583,3 101,0 Výkonové Poet hospitalizovaných pacient 40 675 40 428 40 236 99,5 Poet ošetovacích dn (tis.) 356,6 349,8 348,7 99,7 Poet uzavených lek (dny) v % 7,7 8,5 8,8 103,5 Prmrná délka ošetovací doby (akutní lka) 8,4 8,3 8,3 100,0 Vyuití lek (%) - z maximálního potu lek 71,1 69,7 69,5 99,7 - z disponibilního potu lek 77 76,2 76,2 100,0 Prmrné náklady (K) - na 1 hospitalizaci 131 715 142 882 153 647 107,5 - na 1 ošetovací den 15 023 16 512 17 730 107,4 Ošetovací dny resuscitaní a intenzívní pée 52 994 51 529 51 490 99,9 Prmrná závanost 1 OD res. a int. pée v K 11 159 10 996 11 159 101,5 Poet OD res. a int. pée ze všech OD (v %) 14,9 14,7 14,8 100,2 Poet operovaných pacient 25 082 25 225 25 239 100,1 Poet ambulantních vyšetení (tis.) 713,5 719,8 728,8 101,3 Body celkem (mil.) 3 101,1 3 090,5 3 138,3 101,5 Body na 1 hospitalizaci 49 819 49 541 50 161 101,3 Body na 1 lékae (tis.) 5 070 4 979 4 868 97,8
16
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
<0,1> <2,3> <4,7> <8,14> <15,21> <22,28> <29,35> <36,49> <50,63> 64 a více
po e
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
po e
19výroní zpráva 2019 ZDRAVOTNICKÁ INNOST
16
Rozsah a struktura zdravotnických inností byla ovlivnna mimo jiné úhradovým mechanismem platným pro r. 2019 ve
vazb na referenní rok 2017. Úhradová vyhláška stanovila základní principy úhrady obdobné jako v r. 2018. Základním
úhradovým principem v hospitalizaním segmentu byla paušální úhrada s vyuitím regulace min. výše produkce
vycházející z DRG. V hospitalizaním segmentu bylo paušálu dosaeno pi naplnní alespo 97 % objemu produkce
referenního roku 2017. V ambulantním segmentu byla paušální úhrada garantována pí dosaení stejného objemu
produkce jako v referenním r. 2017.
V úhradovém mechanismu r. 2019 byly speciálním zpsobem hrazeny léky vázané na centra.
Do kategorie hospitalizací vyjmutých z platby pípadovým paušálem, které byly hrazeny dle systému DRG (dle výše
vykázaného case mixu bez limitace), stejn jako v r. 2018 patili novorozenci, porody a hosp. pípady pacient s HIV.
Výše uvedený úhradový rámec ovlivuje pohled na tradiní základní ukazatele.
Lkový fond v r. 2019 zstává stejný jako v r. 2018, pokraoval však mezironí nárst potu uzavených lek, by
v niším tempu ne mezi r. 2018 a r. 2017, a to s ohledem na dílí personální problémy na vybraných klinických
pracovištích, a to pesto, e se prmrný pepotený poet pracovník za FN celkem meziron zvýšil o 1,0 %.
Poet hospitalizovaných pacient se oproti roku 2018 sníil o cca 0,5 %, poet ošetovacích dní se sníil o 0,3 %.
Pokles souvisel s vyšší uzávrou lek s vazbou na personál.
Tab. II.1 Základní kapacitní a výkonové ukazatele FN
Ukazatele 2017 2018 2019 19/18 v % Kapacitní Prmrný poet lek 1 375 1 375 1 375 100,0 Prmrný pepotený poet léka celkem 611,6 620,7 644,7 103,9 Prmrný pepotený poet léka a všech VŠ 753,9 770,8 795,7 103,2 Prmrný pepotený poet NLP+POD celkem 2 572,4 2 582,5 2 595,4 100,5 Prmrný pepotený poet pracovník celkem 4 499,1 4 538,3 4 583,3 101,0 Výkonové Poet hospitalizovaných pacient 40 675 40 428 40 236 99,5 Poet ošetovacích dn (tis.) 356,6 349,8 348,7 99,7 Poet uzavených lek (dny) v % 7,7 8,5 8,8 103,5 Prmrná délka ošetovací doby (akutní lka) 8,4 8,3 8,3 100,0 Vyuití lek (%) - z maximálního potu lek 71,1 69,7 69,5 99,7 - z disponibilního potu lek 77 76,2 76,2 100,0 Prmrné náklady (K) - na 1 hospitalizaci 131 715 142 882 153 647 107,5 - na 1 ošetovací den 15 023 16 512 17 730 107,4 Ošetovací dny resuscitaní a intenzívní pée 52 994 51 529 51 490 99,9 Prmrná závanost 1 OD res. a int. pée v K 11 159 10 996 11 159 101,5 Poet OD res. a int. pée ze všech OD (v %) 14,9 14,7 14,8 100,2 Poet operovaných pacient 25 082 25 225 25 239 100,1 Poet ambulantních vyšetení (tis.) 713,5 719,8 728,8 101,3 Body celkem (mil.) 3 101,1 3 090,5 3 138,3 101,5 Body na 1 hospitalizaci 49 819 49 541 50 161 101,3 Body na 1 lékae (tis.) 5 070 4 979 4 868 97,8
15
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
<0,1> <2,3> <4,7> <8,14><15,21><22,28><29,35><36,49><50,63>64 a více
po e
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
po e
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
<0,1> <2,3> <4,7> <8,14> <15,21> <22,28> <29,35> <36,49> <50,63> 64 a více
po e
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
po e
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
<0,1> <2,3> <4,7> <8,14><15,21><22,28><29,35><36,49><50,63>64 a více
po e
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
<0,1> <2,3> <4,7> <8,14> <15,21> <22,28> <29,35> <36,49> <50,63> 64 a více
po e
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
po e
20 výroní zpráva 2019ZDRAVOTNICKÁ INNOST
18
2. Spektrum hospitalizovaných pacient
Podíl hospitalizací z jiných okres (podle bývalého lenní) ne z okresu Hradec Králové (tab. II.2.3a)) zstává celkov
stále na hranici 54 %. Nejvíce pacient mimo okres (nad 70 %) mají tradin vysoce specializované kliniky IV. interní
hematologická klinika, kardiochirurgická, oní a neurochirurgická klinika. K významnému nárstu mimookresních i
mimokrajských pacient došlo na klinice nemocí koních a pohlavních, v obou pípadech o více ne 20 %.
Naopak k poklesu potu pacient z obou sledovaných oblastí (o cca 13 %, resp. 20 %) došlo na klinice plicní a klinice
rehabilitaní. Zhruba 9% nárst u mimokrajských pacient zaznamenaly kliniky dtská a porodnická a gynekologická. U
ostatních zstávají geografické proporce spádu celkem stabilní.
Vysoká míra specializace i v rámci regionu je patrná u klinik s nadprmrným podílem pacient s bydlištm mimo
Královéhradecký kraj. Patí mezi n zejména IV. interní hematologická klinika s tém polovinou takových pacient a
vysoký podíl tém 40 % má tradin také kardiochirurgická klinika, i kdy ob kliniky v loském roce svj podíl mírn
sníily. Vysoký podíl nad 30 % má odd. dtské chirurgie a traumatologie a kliniky neurochirurgická a dtská.
Tab. II.2 Spektrum hospitalizovaných pacient (1) dle místa bydlišt
% hospitalizovaných s bydlištm Poet Klinika/oddlení mimo bývalý okres Hradec Králové mimo kraj HK hospitalizací 2017 2018 2019 2019 v r. 2019 I. interní kardioangiologická klinika 54,0 52,2 54,0 12,9 3 329 II. interní gastroenterologická klinika 45,0 45,1 47,1 24,8 1 616 Klinika infekních nemocí 43,2 43,2 48,2 14,6 1 277 Plicní klinika 53,7 48,7 40,8 10,9 1 249 Neurologická klinika 52,5 54,5 52,1 19,0 2 086 Psychiatrická klinika 58,6 56,4 57,0 20,7 1 098 Dtská klinika 53,0 55,2 55,4 30,8 3 812 KARIM 60,1 59,6 57,4 23,4 462 Klinika nemocí koních a pohlavních 61,4 64,9 67,4 25,6 454 Klinika onkologie a radioterapie 64,2 58,6 61,3 18,9 1 554 III. interní gerontometabolická klinika 28,2 28,6 26,8 14,2 2 315 Kardiochirurgická klinika 78,0 78,0 77,3 39,7 1 497 Chirurgická klinika 49,7 49,1 47,9 21,2 3 785 Odd. dtské chirurgie a traumatologie 65,3 65,6 68,9 33,9 1 382 Neurochirurgická klinika 73,8 71,2 71,7 32,2 2 178 Ortopedická klinika 46,2 44,2 42,9 19,8 2 186 Urologická klinika 56,2 56,5 56,6 27,5 2 110 Klinika otorinolaryngologie a chir. hlavy a krku 61,4 62,5 60,3 21,6 2 075 Oní klinika 74,5 72,9 72,6 19,6 876 Porodnická a gynekologická klinika 43,6 45,8 45,8 23,4 4 364 IV. interní hematologická klinika 76,1 80,0 77,0 45,7 2 038 Rehabilitaní klinika 36,9 35,5 31,9 15,8 764 FN celkem 54,6 54,4 54,0 23,7 42 507
1) z hospitalizaních pobyt na jedné klinice, podle data ukonení
21výroní zpráva 2019 ZDRAVOTNICKÁ INNOST
18
2. Spektrum hospitalizovaných pacient
Podíl hospitalizací z jiných okres (podle bývalého lenní) ne z okresu Hradec Králové (tab. II.2.3a)) zstává celkov
stále na hranici 54 %. Nejvíce pacient mimo okres (nad 70 %) mají tradin vysoce specializované kliniky IV. interní
hematologická klinika, kardiochirurgická, oní a neurochirurgická klinika. K významnému nárstu mimookresních i
mimokrajských pacient došlo na klinice nemocí koních a pohlavních, v obou pípadech o více ne 20 %.
Naopak k poklesu potu pacient z obou sledovaných oblastí (o cca 13 %, resp. 20 %) došlo na klinice plicní a klinice
rehabilitaní. Zhruba 9% nárst u mimokrajských pacient zaznamenaly kliniky dtská a porodnická a gynekologická. U
ostatních zstávají geografické proporce spádu celkem stabilní.
Vysoká míra specializace i v rámci regionu je patrná u klinik s nadprmrným podílem pacient s bydlištm mimo
Královéhradecký kraj. Patí mezi n zejména IV. interní hematologická klinika s tém polovinou takových pacient a
vysoký podíl tém 40 % má tradin také kardiochirurgická klinika, i kdy ob kliniky v loském roce svj podíl mírn
sníily. Vysoký podíl nad 30 % má odd. dtské chirurgie a traumatologie a kliniky neurochirurgická a dtská.
Tab. II.2 Spektrum hospitalizovaných pacient (1) dle místa bydlišt
% hospitalizovaných s bydlištm Poet Klinika/oddlení mimo bývalý okres Hradec Králové mimo kraj HK hospitalizací 2017 2018 2019 2019 v r. 2019 I. interní kardioangiologická klinika 54,0 52,2 54,0 12,9 3 329 II. interní gastroenterologická klinika 45,0 45,1 47,1 24,8 1 616 Klinika infekních nemocí 43,2 43,2 48,2 14,6 1 277 Plicní klinika 53,7 48,7 40,8 10,9 1 249 Neurologická klinika 52,5 54,5 52,1 19,0 2 086 Psychiatrická klinika 58,6 56,4 57,0 20,7 1 098 Dtská klinika 53,0 55,2 55,4 30,8 3 812 KARIM 60,1 59,6 57,4 23,4 462 Klinika nemocí koních a pohlavních 61,4 64,9 67,4 25,6 454 Klinika onkologie a radioterapie 64,2 58,6 61,3 18,9 1 554 III. interní gerontometabolická klinika 28,2 28,6 26,8 14,2 2 315 Kardiochirurgická klinika 78,0 78,0 77,3 39,7 1 497 Chirurgická klinika 49,7 49,1 47,9 21,2 3 785 Odd. dtské chirurgie a traumatologie 65,3 65,6 68,9 33,9 1 382 Neurochirurgická klinika 73,8 71,2 71,7 32,2 2 178 Ortopedická klinika 46,2 44,2 42,9 19,8 2 186 Urologická klinika 56,2 56,5 56,6 27,5 2 110 Klinika otorinolaryngologie a chir. hlavy a krku 61,4 62,5 60,3 21,6 2 075 Oní klinika 74,5 72,9 72,6 19,6 876 Porodnická a gynekologická klinika 43,6 45,8 45,8 23,4 4 364 IV. interní hematologická klinika 76,1 80,0 77,0 45,7 2 038 Rehabilitaní klinika 36,9 35,5 31,9 15,8 764 FN celkem 54,6 54,4 54,0 23,7 42 507
1) z hospitalizaních pobyt na jedné klinice, podle data ukonení
19
3. Oblast kvality zdravotní pée
3.1. Oblast kvality a bezpeí pée o pacienty V roce 2019 pokraovala ada aktivit pispívajících ke zlepšení kvality a bezpeí pée o pacienty ve FN HK. Za úsek
NOP byla v asových adách vedena evidence a zpracování indikátor kvality ošetovatelské pée (pády a dekubity).
Pro sledování a vyhodnocování pád jsme vyuívali systém hlášení neádoucích událostí. Pro dekubity jsme vyuívali
webové aplikace Kanceláe zdravotního pojištní, z.s. dle doporuené metodiky MZ R, kde jsme se mohli porovnávat
s jinými pracovišti na národní úrovni. Výsledky z obou šetení za rok 2019 jsme zveejnili na interních webových
stránkách a zárove prezentovali na klinických pracovištích. Zpracovaná data z oblastí šetení pád a dekubit jsme
poprvé posílali do celostátního systému hlášení neádoucích událostí, kde jsme se mohli porovnat s jinými pracovišti na
národní úrovni.
V rámci celostátní soute Bezpená nemocnice jsme podali projekt „K operaci bezpenjší“, na kterém se velkou
mrou podíleli NLP z Centrálních operaních sál.
V prbhu celého roku probíhala úzká spolupráce s Odborem ízení kvality a kontroly v rámci revize vnitních
pedpis, kontrol, audit a hodnocení kvality ošetovatelské pée se zamením na pímé poskytování ošetovatelské
pée a ošetovatelskou dokumentaci a systematickou organizaci práce nelékaských zdravotnických pracovník na
jednotlivých pracovištích dle nastavených pravidel.
Pro monost poskytovat kvalitní a bezpenou péi pacientm byla ve spolupráci s obchodním úsekem zakoupena a
obnovena ada ošetovatelských pomcek jako nap. antidekubitní matrace pro pacienty ve vyšším stupni rizika vzniku
dekubit. V rámci sdruených nákup u vybraných pomcek pro ošetovatelskou péi spolupracujeme s ostatními
fakultními nemocnicemi.
Pokraovala spolupráce s oddlením nemocniní hygieny, a to zejména s epidemiologickou sestrou pi ešení
epidemiologických otázek v rámci ošetovatelské pée.
V innosti pokraovala také pracovní skupina sester ošetujících chronické rány a defekty úzce spolupracující
s klinickými pracovišti, posilovala se také aktivita lenek v oblasti edukace a vzdlávání. Na základ toho byl uspoádán
kurz hojení ran pro NLP. lenky skupiny na svých pravidelných semináích prezentovaly kazuistiky pacient, nové
obvazové materiály, techniky v léb ran, aj. V rámci plnní Resortního bezpenostního cíle RBC 8 – Prevence vzniku
proleenin/dekubit u hospitalizovaných pacient pokraovala práce sester na klinikách v nastavené jednotné metodice
prevence a léby dekubit a ran v rámci FN HK. Otázkám prevence a léby dekubit jsme se vnovali s lenkami
pracovní skupiny i na mezinárodním ošetovatelském kongresu, a to XXV. královéhradeckých ošetovatelských dnech.
V rámci celosvtového dne „Stop dekubitm“ jsme se úastnili národních aktivit (mezinárodní konference, kulatý stl
poádaný MZ R), byl poádán regionální seminá s velkým ohlasem nejen ve FN HK, ale i v našem regionu. Pro laickou
veejnost byla poádána výstava a prezentace pomcek a výrobk pro prevenci a lébu dekubit.
Dobrovolnictví V roce 2019 pokraovala innost dobrovolník na vybraných klinických pracovištích FN HK. Dobrovolníci v naší
nemocnici psobí od roku 2005. Dobrovolníky jsou lidé rzných vkových kategorií, pedevším pak studenti a lidé
v dchodovém vku. S pacienty trávili as u lka povídáním, etbou, herními aktivitami, ale také doprovázeli pacienty
po areálu nemocnice. Pípravu a supervize dobrovolník zajišuje Diecézní katolická charita Hradec Králové, s ní máme
navázanou velmi dobrou spolupráci. Nov FN HK navázala spolupráci s organizací Amélie, z.s., která zajišuje pípravu
dobrovolník, vnujících se výhradn pacientm s onkologickým onemocnním. Celkem za rok 2019 ve FN HK
prbn pomáhalo 12 dobrovolník a s pacienty strávili celkem 424 hodin.
FN HK je zapojena do projektu MZ R na podporu dobrovolnické innosti ve zdravotních slubách.
22 výroní zpráva 2019ZDRAVOTNICKÁ INNOST
20
3.2. Program kvality zdravotní pée Program kvality a bezpeí vycházel ze základního dokumentu Program kvality a bezpeí a poadavk ustanovení
zákona . 372/2011 Sb. o zdravotních slubách v rámci zajištní kvality a bezpeí poskytovaných zdravotních slueb,
zejména pak plnním povinných podmínek interního hodnocení kvality a trvalým naplováním standard externího
hodnocení kvality a bezpeí. Hlavními innostmi v oblasti programu kvality a bezpeí byla realizace interních audit
a kontrol, sledování a vyhodnocování indikátor kvality, management rizik a revize funknosti nastavených proces.
Souástí celého procesu bylo také naplování osmi rezortních bezpenostních cíl, které jsou vyhlášeny
Ministerstvem zdravotnictví R a jsou zameny zejména na bezpenost poskytování zdravotní pée.
Interní auditní innost byla pedevším zamena na kvalitu a bezpenost jednotlivých proces a dále byla vyuívána
metoda tzv. stopování proces od píjmu pacienta a po ukonení pée.
Pokraoval program aktualizace vnitních pedpis souvisejících s novelami právních pedpis, doporueními
a realizací systémových nápravných opatení.
Indikátory kvality V roce 2019 se pokraovalo ve sledování a vyhodnocování indikátor kvality dle jednotné metodiky definované v ZD_15
Program kvality a bezpeí FN HK.
Ve FN HK jsou dlouhodob stanoveny celonemocniní indikátory kvality:
- Sledování dekubit,
- sledování neádoucích (mimoádných) událostí,
- sledování spokojenosti hospitalizovaných pacient,
Vyhodnocování celonemocniních indikátor kvality probíhá na úrovní vedení FN HK v rámci Rady kvality a výsledky
jsou prezentovány klinickým pracovištím.
Na základ této metodiky byla aktualizována jednotná forma prezentace indikátor kvality v asové ad doplnná o data
z roku 2019.
Management rizik ve FN HK Management a analýza rizik je nedílnou souástí „celonemocniního“ ízení. Aktuální oblasti managementu rizik:
- Krizové ízení,
- poární ochrana,
- analýza rizik provozu.
Nejastji pouívanou metodou pro analýzu rizik v oblasti kvality a bezpeí ve FN HK je metoda FMEA (Failure Mode
and Effects Analysis, analýza moného výskytu a vlivu vad). Metoda FMEA je v rámci managementu rizik vyuívána
i v dalších systémech kvality a bezpeí ve FN HK v oblastech:
- Krizového ízení,
- analýzy rizik provozu.
Realizace managementu rizik v roce 2019 byla zmena na procesy, které pomocí analýzy vyšly jako rizikové a ty
byly provovány v rámci plánované auditní innosti.
ekací a objednací doby Od roku 2015 je sledování délky ekacích dob na plánované výkony a vyšetení upraveno dle ustanovení ve vstníku .
16/2015, ve kterém Ministerstvo zdravotnictví R, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona . 372/2011 Sb. o
zdravotních slubách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních slubách), uveejuje minimální poadavky
pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpeí poskytovaných zdravotních slueb, je tato oblast uvedena
jako jeden z povinných standard.
V oblasti sledování délky ekacích a objednacích dob se primárn soustedíme na poadavky Naízení vlády
307/2012 Sb., o místní a asové dostupnosti zdravotních slueb jako podklad pro jednání s pojišovnou a další ekací a
objednací doby monitorujeme.
Aktualizace probíhá 1x za pl roku a informace jsou umístny na webových stránkách FN HK www.fnhk.cz v sekci
Pacient a jeho blízcí, aby mli pacienti aktuální informace a mohli je vyuít pro rozhodování po vyuití zdravotních slueb.
23výroní zpráva 2019 ZDRAVOTNICKÁ INNOST
20
3.2. Program kvality zdravotní pée Program kvality a bezpeí vycházel ze základního dokumentu Program kvality a bezpeí a poadavk ustanovení
zákona . 372/2011 Sb. o zdravotních slubách v rámci zajištní kvality a bezpeí poskytovaných zdravotních slueb,
zejména pak plnním povinných podmínek interního hodnocení kvality a trvalým naplováním standard externího
hodnocení kvality a bezpeí. Hlavními innostmi v oblasti programu kvality a bezpeí byla realizace interních audit
a kontrol, sledování a vyhodnocování indikátor kvality, management rizik a revize funknosti nastavených proces.
Souástí celého procesu bylo také naplování osmi rezortních bezpenostních cíl, které jsou vyhlášeny
Ministerstvem zdravotnictví R a jsou zameny zejména na bezpenost poskytování zdravotní pée.
Interní auditní innost byla pedevším zamena na kvalitu a bezpenost jednotlivých proces a dále byla vyuívána
metoda tzv. stopování proces od píjmu pacienta a po ukonení pée.
Pokraoval program aktualizace vnitních pedpis souvisejících s novelami právních pedpis, doporueními
a realizací systémových nápravných opatení.
Indikátory kvality V roce 2019 se pokraovalo ve sledování a vyhodnocování indikátor kvality dle jednotné metodiky definované v ZD_15
Program kvality a bezpeí FN HK.
Ve FN HK jsou dlouhodob stanoveny celonemocniní indikátory kvality:
- Sledování dekubit,
- sledování neádoucích (mimoádných) událostí,
- sledování spokojenosti hospitalizovaných pacient,
Vyhodnocování celonemocniních indikátor kvality probíhá na úrovní vedení FN HK v rámci Rady kvality a výsledky
jsou prezentovány klinickým pracovištím.
Na základ této metodiky byla aktualizována jednotná forma prezentace indikátor kvality v asové ad doplnná o data
z roku 2019.
Management rizik ve FN HK Management a analýza rizik je nedílnou souástí „celonemocniního“ ízení. Aktuální oblasti managementu rizik:
- Krizové ízení,
- poární ochrana,
- analýza rizik provozu.
Nejastji pouívanou metodou pro analýzu rizik v oblasti kvality a bezpeí ve FN HK je metoda FMEA (Failure Mode
and Effects Analysis, analýza moného výskytu a vlivu vad). Metoda FMEA je v rámci managementu rizik vyuívána
i v dalších systémech kvality a bezpeí ve FN HK v oblastech:
- Krizového ízení,
- analýzy rizik provozu.
Realizace managementu rizik v roce 2019 byla zmena na procesy, které pomocí analýzy vyšly jako rizikové a ty
byly provovány v rámci plánované auditní innosti.
ekací a objednací doby Od roku 2015 je sledování délky ekacích dob na plánované výkony a vyšetení upraveno dle ustanovení ve vstníku .
16/2015, ve kterém Ministerstvo zdravotnictví R, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 písm. b) zákona . 372/2011 Sb. o
zdravotních slubách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních slubách), uveejuje minimální poadavky
pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpeí poskytovaných zdravotních slueb, je tato oblast uvedena
jako jeden z povinných standard.
V oblasti sledování délky ekacích a objednacích dob se primárn soustedíme na poadavky Naízení vlády
307/2012 Sb., o místní a asové dostupnosti zdravotních slueb jako podklad pro jednání s pojišovnou a další ekací a
objednací doby monitorujeme.
Aktualizace probíhá 1x za pl roku a informace jsou umístny na webových stránkách FN HK www.fnhk.cz v sekci
Pacient a jeho blízcí, aby mli pacienti aktuální informace a mohli je vyuít pro rozhodování po vyuití zdravotních slueb.
24 výroní zpráva 2019ZDRAVOTNICKÁ INNOST
22
4. Výzkum a šíení znalostí
Cílem FN HK je ve vybraných perspektivních oblastech s potebným lidským potenciálem odpovídající infrastrukturou
získat postavení výzkumného pracovišt se špikovou kvalitou výzkumu, schopného zapojovat se do evropských
výzkumných aktivit. V této oblasti FN HK úzce spolupracuje s UK LF HK a dalšími výzkumnými institucemi. FN HK si
systémov s pomocí vlastního centra transferu technologií vytváí vazby s výrobními subjekty tak, aby se zvýšila
úspšnost komercionalizace získaných výsledk a prohloubila se spolupráce ve výzkumných projektech financovaných
privátní sférou.
4.1. Koncepce výzkumu Koncepce výzkumu je definována ve vlastním strategickém dokumentu. V rámci výzkumné strategie jsou definovány ti
hlavní výzkumné smry, v rámci kterých jsou vytvoeny výzkumné skupiny.
Hlavní výzkumné smry jsou:
2) vznik a vývoj vkem podmínných onemocnní,
3) vývoj a hodnocení léiv, nové operaní postupy a technologie.
4.2. Šíení znalostí a publikaní innost Odborná pracovišt FN HK jsou výukovými základnami lékaských a farmaceutických, pípadn jiných fakult a výukovými
základnami pro specializaní a další vzdlávání léka, zubních léka, farmaceut, nelékaských zdravotnických
pracovník a jiných odborných pracovník ve zdravotnictví.
Ve FN HK rozvíjí svoji innost Centrum transferu biomedicínských technologií, aktivn vyhledává potenciáln
komern vyuitelné výzkumné a vývojové aktivity a spolupracuje s ešiteli pi ochran jejich výsledk a jejich následném
komerním vyuití. V roce 2019 byly na Úad prmyslového vlastnictví podány tyi patentové pihlášky, 1 pihláška
podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a dva uitné vzory. Licenní smlouva byla uzavena k jedné technologii.
Sedm patent bylo v roce 2019 udleno.
Ve FN HK probíhá rozsáhlá publikaní innost, za rok 2019 bylo publikováno 244 lánk v recenzovaných
asopisech s Impact Factorem.
Tab. III.1.1a) Souhrnný pehled hlavních ekonomických ukazatel
Ukazatel Mrná j. 2017 2018 2019 19/18 v % Náklady tis. K 6 280 823 6 780 417 7 412 992 109,33 Výnosy tis. K 6 281 605 6 781 030 7 464 598 110,08 Výsledek hospodaení po zdanní tis. K 782 613 51 606 8 418,60 Neuhrazená ztráta z minulých let tis. K 0 0 0 - Prm. pepotený poet zamstnanc úvazky 4 502,23 4 564,90 4 636,20 101,56 Dlouhod. hmot. majetek v pouívání (PC) tis. K 8 024 845 8 255 293 8 423 735 102,04 Dlouhod. hmot. majetek v pouívání (ZC) tis. K 4 051 938 4 133 965 4 177 538 101,05 Zásoby tis. K 187 578 194 222 207 599 106,89 Pohledávky z obchodního styku tis. K 413 614 570 351 614 221 107,69 Závazky a pjky (v. as. rozlišení a doh. pol.) tis. K 747 892 816 111 1 060 128 129,90 Fond odmn tis. K 3 915 3 915 3 915 100 Fond rezervní tis. K 59 133 63 002 63 807 101,28 Fond reprodukce investiního majetku tis. K 1 168 074 1 267 541 1 322 977 104,37
Vývoj vybraných druh náklad v posledních tech letech ukazuje následující graf III.1.1. Podrobné lenní náklad a
výnos je uvedeno v tabulce III.1.1b).
Graf III.1.1 Vývoj vybraných druh náklad
0 200 400 600 800
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
m il. K
Tab. III.1.1a) Souhrnný pehled hlavních ekonomických ukazatel
Ukazatel Mrná j. 2017 2018 2019 19/18 v % Náklady tis. K 6 280 823 6 780 417 7 412 992 109,33 Výnosy tis. K 6 281 605 6 781 030 7 464 598 110,08 Výsledek hospodaení po zdanní tis. K 782 613 51 606 8 418,60 Neuhrazená ztráta z minulých let tis. K 0 0 0 - Prm. pepotený poet zamstnanc úvazky 4 502,23 4 564,90 4 636,20 101,56 Dlouhod. hmot. majetek v pouívání (PC) tis. K 8 024 845 8 255 293 8 423 735 102,04 Dlouhod. hmot. majetek v pouívání (ZC) tis. K 4 051 938 4 133 965 4 177 538 101,05 Zásoby tis. K 187 578 194 222 207 599 106,89 Pohledávky z obchodního styku tis. K 413 614 570 351 614 221 107,69 Závazky a pjky (v. as. rozlišení a doh. pol.) tis. K 747 892 816 111 1 060 128 129,90 Fond odmn tis. K 3 915 3 915 3 915 100 Fond rezervní tis. K 59 133 63 002 63 807 101,28 Fond reprodukce investiního majetku tis. K 1 168 074 1 267 541 1 322 977 104,37
Vývoj vybraných druh náklad v posledních tech letech ukazuje následující graf III.1.1. Podrobné lenní náklad a
výnos je uvedeno v tabulce III.1.1b).
Graf III.1.1 Vývoj vybraných druh náklad
0 200 400 600 800
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
m il. K
0 200 400 600 800
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800
Léky SZM Odpisy Mzdy a p ojistné Ostatní náklady
m il. K è
24
Tab. III.1.1b) Struktura náklad a výnos (v tis. K)
Úet Náklady/výnosy 2017 2018 2019 podíl v % 19/18 % 5xx Náklady celkem: 5 892 737 6 780 417 7 412 992 100 118,03
v tom: 501 spoteba materiálu 2 776 441 2 994 028 3 196 406 43,12 106,76 v tom: léky 1 679 662 1 859 303 1 997 697 26,95 107,44 krev 73 425 78 095 75 872 1,02 97,15 zdravotnický materiál 858 822 892 630 952 384 12,85 106,69 502 spoteba energie 121 563 117 244 133 126 1,80 113,55 503 spoteba jiných neskladovatelných dodávek 0 0 0 0 0 504 prodané zboí 280 770 271 020 270 753 3,65 99,9 506 aktivace dlouhodobého majetku -127 -56 -322 0,00 575 507 aktivace obného majetku -486 658 - 515 656 -510 722 -6,89 99,04 508 zmna stavu zásob vlastní výroby 0 0 0 0 0 511 opravy a udrování 134 963 135 659 133 426 1,80 98,35 512 Cestovné 14 069 15 520 16 725 0,23 107,76 513 náklady na reprezentaci 1 350 1 287 1 788 0,02 138,92 516 aktivace vnitroorganizaních slueb 0 0 0 0 0 518 ostatní sluby 84 959 84 437 89 792 1,21 106,34 521 mzdové náklady 2 177 067 2 408 703 2 673 228 36,06 110,98 524 zákonné sociální pojištní 726 291 802 192 885 807 11,95 110,42 525 jiné sociální pojištní 9 224 9 976 11 130 0,15 111,57 527 zákonné sociální náklady 42 910 47 436 52 630 0,71 110,95 528 jiné sociální náklady 0 0 0 0 0 531 da silniní 162 160 146 0 91,25 532 da z nemovitostí 99 74 79 0 106,76 538 jiné dan a poplatky 314 276 501 0,01 181,52 54x ostatní náklady 88 711 90 573 101 690 1,37 112,27 544 v tom: prodaný materiál 70 746 71 901 73 939 1,00 102,83 551 odpisy dlouhodobého majetku 273 562 264 976 244 779 3,30 92,38 552..554 prodaný DHM a DNM 104 667 90 0 13,49 555 (556) tvorba a zútování rezerv, opravných poloek -6 857 2 064 21 138 0,29 1 024,13 557 náklady z vyazených pohledávek 1 085 1 134 1 205 0,02 106,26 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 27 271 32 149 41 656 0,56 129,57 56x finanní náklady 713 418 188 0 44,98 59x da a dodatené odvody dan z píjmu 12 837 16 136 47 753 0,64 295,94 6xx Výnosy celkem: 6 281 605 6 781 030 7 464 598 100 110,00 v tom: 601 výnosy z prodeje vlastních výrobk 661 1 110 1 344 0,02 121,08 602 výnosy z prodeje slueb 5 666 313 6 143 832 6 700 489 89,76 109,06 603 výnosy z pronájmu 10 121 11 106 11 790 0,16 106,16 604 výnosy z prodaného zboí 337 292 329 418 329 760 4,42 100,10 64x ostatní výnosy 137 329 158 955 286 272 3,84 180,10 644 v tom: výnosy z prodeje materiálu 46 783 46 871 47 999 0,64 102,41 645, 646 v tom: výnosy z prodeje DHM a DNM 148 451 185 0,00 41,02 66x finanní výnosy 203 132 261 0,00 197,73 67x výnosy z transfer 129 686 136 477 134 682 1,80 98,68
Výsledek hospodaení