Top Banner
UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Ing. Jan Chromý Teze dizertační práce Multimediální podpora výuky na získání vědecko-akademické hodnosti philosophiae doctor v doktorském studijním programu 7507V Specializace v pedagogice oboru Teorie vyučování technických předmětů Hradec Králové listopad 2005
36

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ · 2006-10-28 · UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ Ing. Jan Chromý

Jul 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, HRADEC KRÁLOVÉ

  PEDAGOGICKÁ FAKULTA

  KATEDRA TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ

  Ing. Jan Chromý

  Teze dizertační práce

  Multimediální podpora výuky

  na získání vědecko-akademické hodnosti philosophiae doctor

  v doktorském studijním programu 7507V Specializace v pedagogice

  oboru Teorie vyučování technických předmětů

  Hradec Králové listopad 2005

 • Dizertační práce byla vypracovaná v externí formě doktorského studia na

  katedře technických předmětů PdF UHK v Hradci Králové.

  Předkladatel: Ing. Jan Chromý, katedra marketingu, VŠH v Praze 8

  Školitel: prof. Dipl. Ing. Dr. phil. DDDr.h.c. Adolf Melezinek

  Oponenti: prof. PhDr. Gabriel Švejda, CSc.

  doc. PaedDr. Jiří Nikl, CSc.

  doc. Ing. Ladislav Hájek, CSc.

  Autoreferát byl rozeslaný: 16.12.2006

  Obhajoba dizertační práce se koná: 30.1.2006

  před komisí pro obhajobu dizertační práce v oboru doktorského studia

  jmenovanou děkanem PdF UHK doc. Ing. Vladimírem Jehličkou, CSc.

  7507V Specializace v pedagogice, obor Teorie vyučování technických předmětů

  na katedře technických předmětů, PdF UHK v Hradci Králové

  Komise: doc. Ing. A. Pokorný, CSc. (ČVUT Praha) – předseda

  prof. Dipl. Ing. Dr. phil. DDDr.h.c. A. Melezinek (Klagenfurt)

  doc. RNDr. PhDr. A. Slabý, CSc. (UHK)

  doc. Ing. J. Měřička, CSc. (ČVUT Praha)

  prof. Ing. R. Dubovská, DrSc. (UHK)

  prof. PhDr. B. Kraus, CSc. (UHK)

  2

 • ObsahI. SOUHRN.................................................................................................................................4II. MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VÝUKY.............................................................................5

  CÍLE........................................................................................................................................51 SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU.................................................................................62 MÉDIA – ZÁKLAD MULTIMÉDIÍ...................................................................................73 MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ..................................................................................104 MULTIMEDIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTORY............................................................115 HODNOCENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROSTOR...........................126 OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO HODNOCENÍ......................................................................197 DISKUSE – NÁVRH SMĚRŮ DALŠÍHO VÝZKUMU..................................................238 ZÁVĚR..............................................................................................................................289 Seznam použité literatury...................................................................................................28

  III. PUBLIKAČNÍ ČINNOST AUTORA.................................................................................35a) Skripta...............................................................................................................................35b) Sborníky konferencí..........................................................................................................35c) Časopisy............................................................................................................................35

  3

 • I. SOUHRNMultimedia tvoří velmi rozsáhlou oblast. Je možné se soustředit výhradně

  na technické prostředky, nebo pedagogické, didaktické, psychologické a další

  podmínky jejich využívání. Je možné se rovněž zabývat hodnocením splnění

  podmínek jejich optimálního provozu.

  Důležitý je ale také globální pohled na celou problematiku multimedií.

  Technické vybavení musí odpovídat pedagogickým, didaktickým a

  psychologickým podmínkám jejich využívání a musí být splněny optimální

  podmínky jejich provozu.

  Proto se ve své práci zabývám všemi uvedenými faktory a soustřeďuji se

  na hodnocení vzdělávacích prostor.

  V části „1 Seznámení s problematikou se zabývám významem

  multimédií, hledáním definic základních pojmů, nezbytných pro další práci.

  Významnou pasáž věnuji souvislostem dvou základních pojmů médium a

  multimédium.

  V části „2 Média – základ multimédií“ se zabývám analýzou

  pedagogických, didaktických, psychologických a technických podmínek

  využívání didaktických technických prostředků. Ty zprostředkovávají prezentaci

  jednotlivých médií a současně také tvoří základní podmínky vzniku prostředí,

  které umožňuje multimediální vyučování.

  Část „3 Multimediální pracoviště“ věnuji počítačem řízeným výukovým

  systémům, počítačovým sítím a dalším prvkům didaktických technických

  prostředků, které mohou přímo vytvářet základní podmínky pro multimediální

  vyučování. Uvádím zde také konkrétní příklad moderního multimediálního

  pracoviště pro hromadné vyučování. Důraz přitom kladu na druhy přístrojů,

  nikoliv na přesný a konkrétní název přístroje, protože tyto údaje podléhají

  rychlému vývoji přístrojů. Nezabývám se také učebními pomůckami, například

  softwarovým vybavením, protože jejich volba je závislá na účelu použití a je

  značně variabilní.

  4

 • Podmínkám, které musí splňovat vzdělávací prostor, v němž bude probíhat

  multimediální výuka, věnuji část „4 – Multimediální vzdělávací prostor“. Zde

  popisuji podmínky optimálního provozu didaktických technických prostředků a

  věnuji se i jejich ovlivňování (například u dataprojektoru).

  Část „5 Hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor“ tvoří jednu

  z nosných částí celé práce. Analyzuji zde možné způsoby hodnocení, které jsou

  prováděny na základě právních dokumentů v České republice, ale i ve světě,

  zejména v členských zemích EU a OECD. Kriticky je hodnotím a následně

  vymezuji kritéria pro jednoduché hodnocení multimediálních vzdělávacích

  prostor a popisuji metodiku navrhovaného hodnocení.

  V části „6 Ověření navrženého hodnocení“ ověřuji možnost praktického

  použití navržené metodiky hodnocení. Následně posuzuji jeho použitelnost a

  efektivitu. Na základě získaných zkušeností uvádím SWOT analýzu navrženého

  řešení.

  Získané poznatky mi v části „7 Diskuse – návrh směrů dalšího

  výzkumu“ slouží jako podklad pro návrh směrů dalšího výzkumu, případně pro

  návrh dalšího ověřování předložené metodiky hodnocení v šíři, která přesahuje

  rámec této práce.

  V části „8 Závěr“ analyzuji splnění cílů jednotlivých částí práce i práce

  jako celku. Uvádím zde syntézu získaných poznatků a své hodnocení výsledků

  práce.

  II. MULTIMEDIÁLNÍ PODPORA VÝUKY

  CÍLE

  Cílem praktické části této práce je navrhnout metodiku hodnocení

  multimediálních vzdělávacích prostor, ověřit její praktické využití a navrhnout

  směry dalšího výzkumu.

  5

 • Cíli teoretické části jsou:

  - posouzení významu multimediální výuky,

  - definování základních pojmů,

  - provedení analýzy jednotlivých médií z hlediska pedagogického,

  psychologického a technického,

  - provedení analýzy multimediálních pracovišť z hlediska pedagogického,

  psychologického a technického,

  - stanovení základních provozních podmínek pro didaktické technické

  prostředky v multimediálních vzdělávacích prostorech.

  1 SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU

  V této části jsem posuzoval význam multimédií a stanovil jsem definice

  základních pojmů, z nichž vychází další práce. Aplikoval jsem přitom metodu

  obsahové analýzy tištěných a dalších pramenů, českých i zahraničních, metodu

  komparace a metodu kritického hodnocení.

  Význam multimedií

  Uvedl jsem zde mnoho pramenů, z nichž většina hodnotí význam

  multimédií kladně. Zabýval jsem se ale i negativními stránkami jejich používání.

  Definice základních pojmů

  V této části jsem dospěl k základním definicím potřebným pro další práci.

  Mezi nejdůležitější definice patří:

  Pojem médium - jeden z komunikačních prostředků, který slouží jako

  materiálně-energetický nosič znaků obsahující informace.

  Pojem multimédium - materiálně-energetický nosič informací, obsahující

  nejméně tři navzájem nezávisle použitelné informační kanály vedoucí buď

  6

 • k nebo od učícího se systému. Z nich nejméně dva vedou směrem k učícímu se

  systému a nejméně jeden slouží k přenosu reakce učícího se systému směrem

  k vyučovacímu systému.

  Pojem interaktivní - umožňující dvoucestný (vzájemný) tok informací.

  Pojem multimediální výuka - výuka s využíváním multimédií.

  Pojem multimediální vzdělávací prostor - vzdělávací prostor vybavený

  didaktickými technickými prostředky tak, aby v něm mohla probíhat

  multimediální výuka.

  Pojem didaktické technické prostředky - přístroje a zařízení, které

  zpřístupňují smyslům studentů informace obsažené v pomůckách. Přitom

  pomůcka determinuje využívání těchto prostředků.

  Souvislost médií s multimédii

  Při analýze souvislostí s ohledem na směrný cíl práce, tj. návrh metodiky

  hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor jsem dospěl porovnáním

  definic k následujícímu závěru. Multimediální vyučování vzniká při použití

  několika různých médií a při současné interaktivní komunikaci. Interaktivní

  komunikace je při vyučování záležitostí lidského faktoru. Protože cíl práce je

  orientován směrem k hodnocení vzdělávacích prostor pro podporu

  multimediální výuky, zabývám se v dalších částech zejména hodnocením

  příslušných didaktických technických prostředků, které umožňují prezentaci

  jednotlivých médií.

  2 MÉDIA – ZÁKLAD MULTIMÉDIÍ

  V této části jsem provedl analýzu jednotlivých médií z hlediska

  pedagogického a psychologického a analýzu didaktických technických

  prostředků jednotlivých médií. K dosažení zvolených cílů jsem aplikoval

  7

 • metodu obsahové analýzy tištěných a dalších pramenů, českých i zahraničních,

  metodu komparace a metodu kritického hodnocení.

  Přitom jsem dospěl k rozdělení médií, které je uvedeno na obr. 1.

  Obr. 1: Schéma rozdělení médií

  Na základě analýzy didaktických technických prostředků jsem dospěl

  k jejich rozdělení, které je uvedeno na obr. 2.

  V této části jsem zabýval didaktickými technickými prostředky a jejich

  prvky:

  Statická média

  V této části jsem definoval jejich rozdělení na text a nepohyblivý obraz.

  Dále jsem uvedl popis činitelů, které ovlivňují jejich využívání při vyučování.

  K prezentaci statických médií slouží didaktické technické prostředky.

  Stanovil jsem základní pravidla pro jejich optimální provoz a jejich rozdělení na

  zařízení pro nepromítaná statická média a projekční techniku pro statická

  média. Současně jsem uvedl přehled prvků didaktických technických prostředků

  a jejich orientační parametry.

  8

  text nepohyblivé obrázky

  pohyblivé obrázkyzvuky

  statická média

  dynamická média

  Základní rozdělení jednotlivých médií

 • Obr. 2: Rozdělení didaktických technických prostředků

  Didaktické technické prostředky pro dynamická média

  V této části jsem definoval rozdělení dynamických médií na pohyblivý

  obraz a zvuk.

  K prezentaci dynamických médií slouží didaktické technické prostředky.

  Stanovil jsem jejich rozdělení na zařízení: pro prezentaci pohyblivého obrazu,

  pro prezentaci zvuku, televizní techniku a počítače a počítačem řízené systémy.

  Určil jsem základní pravidla pro jejich optimální provoz. Dále jsem uvedl popis

  činitelů, které determinují jejich využívání při vyučování. Současně jsem uvedl

  9

  Didaktické

  technické

  prostředky

  Počítače,počítačem

  řízené výukové systémy a sítě

  Televizní technika

  Zvuková technika

  Promítací technicka

  Zařízení pro nepromítaný

  záznam

  - knihy, skripta

  - noviny, časopisy,

  - sešity,

  - nástěnky s obsahem

  - školní tabule

  - flipcharty apod.

  - statická – episkopy,

  vizualizéry, diaprojektory,

  diaprohlížečky, zpětné

  projektory, dataprojektory

  - dynamická – filmové

  kamery, prohlížečky

  - rozhlasové přijímače

  - gramofony

  - magnetofony

  - CD a MP3 přehrávače

  - přehravače minidisků

  - paměťové přehrávače

  - videomagnetofony

  - videokamery

  - televize

  - CD a DVD video

  - uzavřený televizní okruh

  - projekční panely- p

  očíta

  če a

  jeho

  per

  ifern

  í jed

  notk

  y

  - poč

  ítačo

  vé sí

  tě a

  Inte

  rnet

  - e-le

  arni

  ng

 • přehled prvků didaktických technických prostředků a jejich orientační

  parametry.

  3 MULTIMEDIÁLNÍ PRACOVIŠTĚ

  V této části jsem provedl analýzu multimediálních pracovišť z hlediska

  pedagogického a psychologického a analýzu didaktických výukových

  prostředků, z nichž se multimediální pracoviště mohou skládat.

  Aplikoval jsem přitom metodu obsahové analýzy literárních a dalších

  pramenů, českých i zahraničních, metodu komparace a metodu kritického

  hodnocení.

  Vhodné prostředí pro multimediální vyučování poskytuje počítač. Proto

  jsem analyzoval možnosti počítačů, počítačových sítí a dalších didaktických

  technických prostředků, které mají za určitých podmínek význam z hlediska

  multimedií. Uvedl jsem zde přehled prvků didaktických technických prostředků

  a na závěr také příklad multimediálního pracoviště.

  K získání představy, jaké vybavení bychom museli pořídit, abychom byli

  schopni pracovat s veškerými v dnešní době běžnými médii a jejich

  didaktickými technickými prvky, jsem sestavil obrázek č. 3, kde je uveden

  detailní seznam prostředků pro všechna známá média a orientační možnosti

  jejich vzájemného propojení. Na obrázku jsou důležité také možnosti

  vzájemného propojení jednotlivých prostředků do funkčního celku. Ty jsou zde

  znázorněny čarami, spojujícími jednotlivé prvky. Takto sestavený celek by

  vytvořil předpoklady pro použití všech dnes známých médií.

  Celé multimediální pracoviště jsem navrhl vybavit takto: dostatečně

  výkonný počítač (DVD zapisovací mechanika, grafická karta pro převod TV a

  videosignálu, zvuková karta pro 5.1 reproduktorů, síťovou kartou), elektronická

  tabule (SmartBoard), reprosoustava 5.1, multifunkční barevná tiskárna.

  10

 • Obr. 3: Příklad kompletně vybaveného pracoviště

  11

  PočítačTelevize

  Videorekordér

  (DVD apod.)

  Satelit HI FI věž

  Televizní

  anténa

  Rozhlasová

  anténaSatelitní

  anténa

  Televizní

  kamera pro PC

  Internet přes

  radiové vlny

  Telefonní

  síť

  Mobilní

  telefon

  Scanner

  Tiskárna

  Plotter

  Digitální

  fotoaparát

  Počítačové sítě

  Kabelová televize

  Internet nebo jiné sítě

  Videoprojektor

  Kamkordér

  Telefonní

  anténa

  Hudební nástroj

  (dataprojektor)

 • 4 MULTIMEDIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROSTORY

  V této části jsem stanovil základní pravidla, která musíme dodržet, aby

  byly zajištěny optimální podmínky pro vyučování z hlediska používání jednoho

  multimediálního pracoviště za předpokladu frontálního vyučování. Aplikoval

  jsem přitom metodu obsahové analýzy literárních a dalších pramenů, českých i

  zahraničních. Dále jsem provedl syntézu zjištěných požadavků pro jednotlivá

  média do požadavků pro multimediální vzdělávací prostor.

  Viditelnost

  Z hlediska učeben a sálů jsem analyzoval požadavky na osvětlení učebny,

  umístění projekčních ploch a obrazovek.

  Zvuk

  Stanovil jsem základní požadavky na zajištění kvalitní prezentace zvuku ve

  vzdělávacím prostoru.

  5 HODNOCENÍ MULTIMEDIÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH

  PROSTOR

  V této části jsem navrhl metodiku hodnocení multimediálních vzdělávacích

  prostor.

  Nejdříve jsem na základě analýzy odborných pramenů uvedl prováděná

  hodnocení vzdělávacích prostor a komparativní metodou posoudil vhodnost

  jejich použití pro hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor.

  Dále jsem analyzoval možné způsoby hodnocení multimediálních

  vzdělávacích prostor a syntézou získaných poznatků vymezil kritéria pro

  12

 • hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor. Popsal jsem metodiku

  navrhovaného hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor.

  Vymezení oblasti hodnocení

  Rozborem a kritickým hodnocením získaných poznatků jsem dospěl

  k závěru, že je nutné každý vzdělávací prostor hodnotit dle jeho vybavení

  didaktickými technickými prostředky, které jsem stanovil v části 3. Současně je

  nutné hodnotit podmínky provozu těchto prostředků.

  Stávající prováděná hodnocení vzdělávacích prostor

  Analýzou současného stavu v České republice, zemích Evropské unie a ve

  světě jsem dospěl k závěru, že je kladen důraz na sebehodnocení škol

  (autoevaluaci), přičemž není přesně stanovena žádná metodika tohoto

  hodnocení. U nás je sebehodnocení škol předepsáno zákonem č. 15/2004 Sb. pro

  školy 1. a 2. stupně. Pro vysoké školy je pak podle §21, odst.(1) zákona

  č.111/1998 Sb. předepsána výroční zpráva. Další požadavky při žádosti o

  akreditaci studijního programu vyplývají z vyhlášky č.42/1999 Sb.

  Zahraniční školy zajišťují sebehodnocení různým způsobem, například

  zapojením v Projektu efektivní autoevaluace (ESSE). Nejrozšířenější je systém

  pro autoevaluaci European Business Excellence Model – EFQM. Používaný je

  také systematického nástroje pro řízení kvality ISO 9001.

  Ani jedno hodnocení neřeší detailně problematiku hodnocení vzdělávacích

  prostor. Hodnocení jsou orientována zejména kvantitativně, například sledují

  počet počítačů ve škole apod. Případně sledují dodržování hygienických

  podmínek, například počet studentů na jednotku prostoru či plochy. Neobsahují

  ale hodnocení všech podmínek pro kvalitní provoz didaktických technických

  prostředků ve vzdělávacím prostoru.

  13

 • Ani publikace Education at a Glance 2005, kterou vydává OECD

  neobsahuje hodnocení vzdělávacích prostor. Ekonomické údaje jsou zde velmi

  přehledně uvedeny ve srovnání mezd učitelů, nákladů škol na 1 žáka apod.

  Návrh způsobu hodnocení

  Hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor jsem navrhl provádět

  z hlediska ekonomického a mimoekonomického.

  Ekonomické hodnocení

  Ze statistických údajů, zveřejňovaných UIV (podobně jako OECD), je

  v ekonomické oblasti patrný důraz na výdaje. Nelze však zjistit výdaje

  strukturované tak, aby bylo možné usoudit, jakou část uváděných výdajů tvoří

  výdaje na provoz multimediálních vzdělávacích prostor.

  Tyto údaje jsem navrhl získat využitím údajů z vedeného podvojného

  účetnictví dle Zákona o účetnictví č.31/2004 Sb. Je možné přesně stanovit

  výdaje spojené s vybavením a provozem multimediálních vzdělávacích prostor,

  resp. vzdělávacích prostor vybavených pro multimediální vyučování. Drobnou

  zákonnou úpravou jejich struktury a následným automatickým přepočtem

  pomocí tabulkového procesoru (kalkulátoru) lze získat údaje, jejichž obdoba je

  v odborných kruzích zejména v USA nazývána TCO - celková cena vlastnictví.

  Tento pojem zahrnuje nejen pořizovací náklady vlastních didaktických

  technických prostředků umístěných v učebně, ale i náklady na softwarové

  vybavení, údržbu, opravy, správu sítě, školení apod., tedy všechny náklady,

  které s didaktickými technickými prostředky souvisí. Zajímavé údaje lze pak

  získat například porovnáním nákladů na didaktické technické prostředky a

  ostatních nákladů přepočtených na jednoho studenta.

  Získané údaje jsou přitom objektivní, srovnatelné mezi školami stejného

  typu a hodnocení lze kdykoliv opakovat.

  14

 • Mimoekonomické hodnocení

  Mimoekonomické hodnocení jsem navrhl provádět ve dvou zásadních

  krocích:

  - popis učebny způsobem ryze technickým způsobem a sledování

  objektivních parametrů (rozměry vzdělávacího prostoru, vybavení

  didaktickými technickými prostředky a podmínkami jejich provozu),

  - hodnocení účastníky výuky (studenti a vyučující) a statistickým

  zpracováním získaných odpovědí.

  Provádění hodnocení

  V této části jsem navrhl spojení s prováděným sebehodnocením škol.

  V tom případě by byl školám 1. a 2. stupně poskytnut podklad pro část jejich

  sebehodnocení, který by zaručoval metodickou jednotnost a srovnatelnost

  zjištěných údajů. Stávající právní předpisy poskytnutí takového podkladu pro

  autoevaluaci umožňují. Je jen záležitostí vedení škol, zda by navrženou

  metodiku školy dodržovaly.

  Česká školní inspekce by v případě používání tohoto návrhu měla jednotné

  kvantitativní i kvalitativní podklady pro svoji inspekční činnost.

  Pro vysoké školy je situace obdobná. Stávající právní předpisy rovněž

  poskytnutí jednotného podkladu pro vypracování části výročních zpráv

  umožňují. Navíc část údajů, které vyžaduje pro udělení nebo prodloužení

  akreditace Akreditační komise MŠMT, by byla stejná.

  Další výhodou při zpracování navrhovaného sebehodnocení je, že lze celou

  metodiku zahrnout i do interních předpisů u škol s certifikací ISO 9001 : 2000,

  což by následně mohlo přinést zvýšení kvality managementu jakosti.

  15

 • Postup ekonomického hodnocení

  Pro rychlejší vyhledávání údajů v účetnictví školy jsem navrhl doplnit

  syntetické účty účtové rozvahy analytickou evidencí tak, aby příslušné náklady

  na didaktické technické prostředky byly odlišeny.

  Těmito syntetickými účty jsou:

  500 – spotřebované nákupy (doplnit analytickou evidenci didaktických

  technických předmětů),

  511 – opravy a udržování (doplnit analytickou evidenci didaktických

  technických prostředků),

  518 – ostatní služby (doplnit analytickou evidenci didaktických

  technických prostředků a učebních pomůcek s nimi souvisejících),

  521 – mzdové náklady (doplnit analytickou evidenci všech správců

  didaktických technických prostředků),

  524 – zákonné pojištění (doplnit analytickou evidenci všech správců

  didaktických technických prostředků),

  551 – odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (doplnit

  analytickou evidenci didaktických technických prostředků a učebních pomůcek

  s nimi souvisejících, například software).

  Vlastní výpočty pro hodnocení navrhuji dále rozdělit na následující části:

  - výpočet nákladů celé školy,

  - výpočet nákladů na didaktické technické prostředky,

  - výpočet nákladů na vzdělávací prostory bez didaktických technických

  prostředků,

  - přepočet získaných údajů na jednoho studenta školy.

  Abych maximálně usnadnil provádění navrženého ekonomického

  hodnocení, naprogramoval jsem v tabulkovém procesoru všechny potřebné

  16

 • funkce, včetně přehledů uvedených v tabulkách. Program je nahrán na CD

  umístěném v příloze práce. Popis jeho ovládání jsem dále uvedl.

  Postup mimoekonomického hodnocení

  Mimoekonomické hodnocení se skládá ze tří částí, které se liší zdrojem

  získaných údajů. Jsou to hodnocení:

  - technické,

  - studentů,

  - vyučujících.

  Pro všechny části mimoekonomického hodnocení jsem naprogramoval

  v tabulkovém procesoru MS Excel všechny potřebné funkce, včetně přehledů

  uvedených v tabulkách. Program je nahrán na CD umístěném v příloze práce.

  Technické hodnocení

  Otevřený soubor obsahuje prostor pro údaje o 20-ti učebnách. Důležitou

  roli má Ped+Psych a Technická. Obě vždy pro všechny příslušné didaktické

  technické prostředky obsahují hypertextový odkaz na soubor s rozsáhlou

  nápovědou. V souvislosti s názvy je to popis pedagogických a psychologických

  vlivů příslušných prostředků a technický popis příslušných prostředků.

  Další nápovědy jsou uvedeny u vybraných buněk jako komentář, který se

  zobrazí při pohybu kurzorem myši přes příslušnou buňku.

  Další usnadnění přináší výběry prvků didaktických technických prostředků

  a odpovědí na některé otázky ze seznamu.

  V rámci tohoto hodnocení se zadávají:

  - parametry učebny (počet míst pro studenty,délka, šířka vzdělávacího

  prostoru, vhodnost učebny pro způsob vyučování, počet hodin týdně

  dle rozvrhu

  17

 • - přehled didaktických technických prostředků (v členění dle části 2;

  parametry ovlivňující jejich používání: vzdálenosti diváků, rozměry

  projekčních ploch apod.; počet a vybavení počítačů, připojení

  k počítačové síti apod.).

  Všechny zadávané a vypočítané hodnoty lze vytisknout v textové podobě i

  v grafickém porovnání.

  Názory studentů

  V této části jsem navrhl statistické vyhodnocení získaných názorů.

  Všechny potřebné výpočty jsou prováděny po zadání příslušných počtů hlasů.

  Studenti vyjadřují své hodnocení provozu všech didaktických technických

  prostředků v každém vzdělávacím prostoru učebně, to je následně statisticky

  vyhodnoceno. Výsledky jsou uváděny s udáním minima a maxima intervalu

  spolehlivosti odpovědí při spolehlivosti 95 %.

  Výsledky je pak možné zobrazit i formou grafického porovnání údajů.

  Názory vyučujících

  Pro vyučující jsem za klíčovou považoval otázku, zda je dostupný určitý

  didaktický technický prostředek, potažmo vybavení umožňujícího multimediální

  vyučování. Tím je hodnoceno, zda vyučující mají pro vedení vyučování

  dostupné prostředky, které musí dát při plánování výuky do souvislostí

  s ostatními veličinami:

  - cílem,

  - učivem,

  - psychickou strukturou,

  - sociální strukturou,

  - metodami.

  18

 • Vyhodnocení názoru vyučujících je prováděno obdobně jako názoru

  studentů. Pouze názor vyučujících není orientován k hodnocení konkrétního

  vzdělávacího prostoru, ale celé školy

  Textové hodnocení školy

  V toto textovém výstupu jsem navrhl hodnocení školy na základě

  hodnocení ekonomického a technického. Jde o kdykoliv rychle ověřitelné a

  srovnatelné údaje.

  Doporučení pro tisk hodnocení

  Všechny potřebné údaje jsou ukládány v elektronické podobě. Protože jsem

  program pro evidenci a výpočty dělal pouze jako ukázku možností

  navrhovaného hodnocení, zvolil jsem nejjednodušší a provizorní řešení. Proto je

  tisk některých tabulek, které shromažďují údaje o 20 učebnách nereálný.

  S ohledem na to jsem v této části uvedl údaje o druhu tisku, aby si uživatel mohl

  zvolit údaje a způsob jejich prezentace při tisku.

  6 OVĚŘENÍ NAVRŽENÉHO HODNOCENÍ

  V této části jsem se zabýval praktickým ověřením navrženého hodnocení

  vzdělávacích prostor a jeho metodiky na konkrétním praktickém příkladě a

  získané zkušenosti jsem vyhodnotit s využitím SWOT analýzy.

  Protože navrženou metodiku hodnocení multimediálních vzdělávacích

  prostor aplikuji v programech umístěných na přiloženém CD, bylo ověření dané

  metodiky současně ověřením funkčnosti programů.

  Pro ověření navrhované metodiky hodnocení vzdělávacích prostor jsem

  využil údajů získaných na Vysoké škole hotelové, na které učím. Údaje byly

  získány z účetní závěrky roku 2003. Další údaje jsou platné rovněž k tomuto

  roku.

  19

 • Všechny potřebné údaje jsou uvedeny v tabulkách v příloze. Celá příloha

  obsahuje dvě části, elektronickou a tištěnou.

  Elektronická část je uložena na přiloženém CD.

  Tištěná příloha obsahuje:

  - textové hodnocení (příloha A),

  - ekonomické hodnocení (příloha B),

  - technické hodnocení (příloha C),

  - vyhodnocení názoru studentů (příloha D),

  - vyhodnocení názoru vyučujících (příloha E).

  Získané poznatky jsem rozdělil a hodnotil podle následujících oblastí:

  - dostupnost potřebných údajů a náklady na jejich získání,

  - vztah údajů, metod a prostředků k lidskému faktoru,

  - realizovatelnost hodnocení navrženými metodami,

  - srovnatelnost,

  - opakovatelnost hodnocení,

  - objektivnost hodnocení,

  - možnosti využití hodnocení.

  Dostupnost potřebných údajů, náklady na jejich získání

  Dostupnost potřebných údajů je výhodou navržené metodiky hodnocení.

  Jejich získání nevyžaduje náklady. Pouze získání údajů od účastníků výuky je

  časově náročnější a je nutné ho s ohledem na použitelnost údajů pečlivě

  připravit.

  Vztah údajů, metod a prostředků k lidskému faktoru

  Ekonomické a technické hodnocení není ovlivňováno lidským faktorem.

  Při vyhodnocení názoru vyučujících se projevil problém s nedostatečným

  počtem respondentů. Při vyhodnocení názoru studentů se projevuje hlavně

  20

 • neznalost všech vzdělávacích prostor školy. Proto vyhodnocení jejich názorů

  statistickými metodami nemusí být vždy spolehlivé.

  Realizovatelnost hodnocení navrženými metodami

  Navrženými metodami lze hodnocení beze zbytku realizovat. Během

  ověřování se nevyskytly problémy, které by vyžadovaly změnu metody.

  Srovnatelnost

  Získané ekonomické a technické údaje jsou srovnatelné. Údaje získané od

  účastníků výuky mají omezenou srovnatelnost danou vlivem, který jsem popsal

  u hodnocení lidského faktoru.

  Opakovatelnost hodnocení

  Navrhované ekonomické a technické hodnocení je beze zbytku

  opakovatelné. Hodnocení účastníky výuky je poplatné jejich počtu a znalosti

  všech vzdělávacích prostor školy. Tomu pak odpovídá podmíněná

  opakovatelnost hodnocení.

  Objektivnost hodnocení

  Navrhované ekonomické a technické hodnocení je objektivní. Hodnocení

  účastníky výuky je poplatné jejich počtu a znalosti všech vzdělávacích prostor

  školy. Tomu pak odpovídá podmíněná objektivita hodnocení.

  Možnosti využití hodnocení

  Navrhované ekonomické a technické hodnocení lze využít při

  sebehodnocení školy. Je tedy použitelné i v případě, že škola má certifikát ISO

  9001:2000 a navrhovanou metodiku zavede do svých interních předpisů.

  Bylo by rovněž možné využít navrhované ekonomické a technické

  hodnocení Českou školní inspekcí jako pomůcku pro sebehodnocení škol.

  21

 • Některé získané údaje by mohly nalézt uplatnění i při obnovování

  akreditací Akreditační komisí MŠMT.

  SWOT analýza

  Zjištění získaná při ověřování navrhovaného hodnocení jsem na závěr této

  části srovnal do tabulek SWOT analýzy, které přehledně určují výhody silné a

  slabé stránky, příležitosti a hrozby navrhovaného hodnocení.

  22

 • SWOT analýza pro navrhované hodnocení vzdělávacích prostor

  (soubory Hodnocení, Názory studentů, Názory vyučujících)H. oblast Silné stránky Slabé stránky

  Dostupnost

  údajů

  Dostupné, bez nákladů Nutná příprava průzkumů

  Lidský faktor Ekonomické a technické hodnocení

  neovlivní.

  Kvalitní nápověda programu.

  Nutný dostatečný počet respondentů

  Metody Jednoduché, zpracování bez problémů Srovnatelnost Ekonomické a technické hodnocení Opakovatelnost U ekonomického a technického

  hodnoceníObjektivnost U ekonomického a technického

  hodnocení Možnosti využ.

  Příležitosti HrozbyDostupnost

  údajů

  Lze vylepšit zavedením analytické

  evidence. Opakované technické

  hodnocení má údaje již zadané.Lidský faktor Řešit nedostatečný počet respondentů

  při hodnocení účastníky výuky

  Nedostatečný počet respondentů při

  hodnocení účastníky výuky.Metody Využít hodnocení ke zkvalitnění

  vyučování

  Při nevhodném škálování

  SrovnatelnostOpakovatelnostObjektivnost

  Řešit v souvislosti s nedostatečným

  počtem respondentů

  Nezaručena u hodnocení účastníky

  výukyNezaručena u hodnocení účastníky

  výukyNezaručena u hodnocení účastníky

  výuky (lze ovlivnit)Možnosti

  využití

  Sebekontrola školy, ISO 9001:2000,

  ČŠI, AK. Využívání učeben

  Počet míst na jednu hodinu týdněObr. 4: SWOT analýza navrhovaného hodnocení

  23

 • 7 DISKUSE – NÁVRH SMĚRŮ DALŠÍHO VÝZKUMU

  Diskuse

  V této části jsem porovnával výchozí stav pro návrh metodiky hodnocení

  s možnostmi, které by přineslo navrhované hodnocení.

  Stávající prováděná hodnocení vzdělávacích prostor:

  - Z hlediska metodiky hodnocení vzdělávacích prostor školy nelze ani

  jedno z používaných hodnocení beze zbytku použít,

  - Srovnatelnost údajů stávajících způsobů hodnocení nelze objektivně

  posoudit. Určitá hodnocení například kvantitativních ukazatelů by byla

  jistě srovnatelná, ale pouze v případě, že by například školy 1. a 2.

  stupně měly ustanovením zákona č. 15/2004 Sb., případně upravující

  vyhláškou, stanovenu povinnost je uvádět. Přitom průzkum provedený

  Českou školní inspekcí [2005] dospěl k závěru, že většina škol se

  autoevaluací zabývá, vidí v nich důležitou zpětnou vazbu své činnosti.

  Lepší situace je díky Akreditační komisi u vysokých škol. Ale ani zde

  není vše v pořádku, jak lze usoudit z příkladů výročních zpráv,

  uvedených v části 5.

  - Objektivnost současného způsobu hodnocení je s ohledem na

  nejednotnost modelu vlastního hodnocení i nejednotnost zpracování

  výročních zpráv a absenci konkretizujících předpisů diskutabilní.

  - Opakovatelnost způsobu současného hodnocení je rovněž

  diskutabilní.

  - K uváděným nedostatkům lze připojit i výsledky dotazníkového šetření

  po inspekci, ve které ředitelé škol a školských zařízení kritizují některé

  skutečnosti.

  24

 • Navrhovaná metodika hodnocení multimediálních vzdělávacích prostor

  Spatřuje východisko ve stanovení přesných postupů při sebehodnocení. To

  lze použít u škol 1. a 2. stupně, kde je vyžadováno zákonem, ale ho lze využít u

  vysokých škol při různých příležitostech. Příležitosti jsou dány například

  povinností sestavit výroční zprávu, předkládat Akreditační komisi žádosti o

  akreditaci apod. Dále mají všechny školy, certifikované dle ČSN EN ISO 9001 :

  2000, možnost navrhované hodnocení zakomponovat do svých interních

  předpisů Systému managementu jakosti a využít ho tak ke zvýšení předpokladů

  kvalitní výuky prostřednictvím didaktických technických prostředků.

  Důraz při sestavování návrhu hodnocení jsem mimo jiné kladl na:

  - jednoduchost získávání údajů;

  - využitelnost získaných údajů při následující inspekci;

  - použití nápovědy, která plní funkci metodickou a poradní, pokud jde o

  využívání didaktických technických prostředků při výuce;

  - libovolnou odbornost a kvalifikaci osob provádějících hodnocení.

  Navrhované hodnocení přitom obsahuje mimo jiné i hodnocení, která

  posuzují možnosti optimálního provozu didaktických technických prostředků,

  jejichž současné používání tvoří základní předpoklady multimediálního

  vyučování. Podle analyzovaných pramenů v části 5 se žádné hodnocení

  podmínkami kvalitního provozu didaktických technických prostředků

  nezabývalo.

  Ověřování navrženého hodnocení prokázalo jeho určité klady i

  nedostatky.

  - Navrženými metodami lze hodnocení beze zbytku kdykoliv

  realizovat. Během ověřování se nevyskytly problémy, které by

  vyžadovaly změnu metody.

  25

 • - Získané ekonomické a technické údaje jsou srovnatelné. Zejména jsou

  srovnatelné náklady na provoz vzdělávacích prostor, didaktických

  technických prostředků a jejich poměr vůči dotacím nebo školnému.

  Údaje o časovém využívání vzdělávacích prostor rovněž poskytují

  možnost srovnání. Podmíněnou srovnatelnost mají údaje získané od

  obou účastníků výuky. Zde se projevuje nízký počet vyučujících pro

  statistické vyhodnocení a neznalost všech vzdělávacích prostor

  studenty.

  - Navrhované ekonomické a technické hodnocení je beze zbytku

  opakovatelné. Hodnocení účastníky výuky je poplatné jejich počtu a

  znalosti všech vzdělávacích prostor školy. Tomu pak odpovídá

  podmíněná opakovatelnost hodnocení.

  - Navrhované ekonomické a technické hodnocení je objektivní.

  Hodnocení účastníky výuky je poplatné jejich počtu a znalosti všech

  vzdělávacích prostor školy. Tomu pak odpovídá podmíněná

  objektivita hodnocení.

  - Navrhované ekonomické a technické hodnocení lze využít při

  sebehodnocení školy. Je tedy použitelné i v případě, že škola má

  certifikát ISO 9001:2000 a navrhovanou metodiku zavede do svých

  interních předpisů.

  - Bylo by rovněž možné využít navrhovaného ekonomického a

  technického hodnocení Českou školní inspekcí jako pomůcku pro

  sebehodnocení škol, viz vyhláška č.15/2005 Sb.

  - Některé získané údaje by mohly nalézt uplatnění i při obnovování

  akreditací Akreditační komisí.

  Návrh směrů dalšího výzkumu

  V prvé řadě navrhuji opatření k odstranění vlivů vedoucích k negativnímu

  posuzování srovnatelnosti, opakovatelnosti a objektivnosti navrhované

  26

 • metodiky. Tyto vlivy spočívají v posuzování názoru studentů a vyučujících,

  konkrétně v nízkém počtu vyučujících pro spolehlivost statistického průzkumu a

  z údajů získaných od studentů, kteří neznají všechny vzdělávací prostory školy.

  Možnost dotazování pouze studentů, kteří určitý vzdělávací prostor školy znají,

  by snížilo počet respondentů a ten by mohl následně negativně ovlivnit

  spolehlivost hodnocení. Názor obou účastníků výuky je proto třeba

  posuzovat jiným, vhodnějším způsobem.

  Navrhované hodnocení nebralo ohled na využívání didaktických

  technických prostředků při výuce, proto navrhuji orientovat se při dalším

  výzkumu tímto směrem. Vzhledem k výše popsané situaci (část 5) při hodnocení

  vzdělávacích prostor školy, by studie, zabývající se využíváním didaktických

  technických prostředků studenty i vyučujícími, a návrh jednoduché metodiky

  hodnocení mohly být zdrojem žádaného efektu.

  Ankety zjišťující údaje o využívání či provozních podmínkách

  didaktických technických prostředků a jejich následné statistické vyhodnocování

  by mohly být vystřídány například snímkováním pracovního dne. Tento pojem

  je známý a běžně používaný například ve strojírenské technologii. V pedagogice

  je rovněž používán. Pozorovatel si při něm zaznamenává do připravené tabulky

  po krátkých časových úsecích činnosti studenta a vyučujícího a následně je

  vyhodnocuje. Realizovat takový postup delší dobu ve všech učebnách školy,

  vybavených didaktickými technickými prostředky, je nereálný. Lze ale

  uskutečnit náhodné snímkování, krátkými náhledy.

  Ideový návrh směru dalšího výzkumu

  Pověřená osoba na základě plánu připraveného z hlediska statistiky

  provede velmi krátký náhled do učebny a poznamená si do tabulky činnosti

  žáků, vyučujícího a didaktické technické prostředky, které jsou v provozu. To

  lze následně při dostatečném počtu náhledů vyhodnotit statistickými metodami

  a určit například efektivitu využívání didaktických technických prostředků.

  27

 • Výhodami při takovém hodnocení by byly:

  - sledování využívání didaktických technických prostředků;

  - určování jejich efektivity při výuce;

  - sledování činnosti vyučujících i studentů při výuce;

  - studenti ani vyučující by nemuseli vědět, že je jejich činnost

  monitorována a výsledky by nebyly v tomto ohledu zkreslené.

  Naplánování a ověření tohoto návrhu ale vyžaduje pečlivou přípravu a

  dostatek času na ověření. Mimo jiné zejména proto, že je nutné vypracovat

  jednoduchou, na provedení časově nepříliš náročnou metodiku hodnocení a

  dostatečně ji v praxi ověřit.

  8 ZÁVĚR

  V této části jsem vyhodnotil splnění cílů jednotlivých částí práce s využitím

  předpokládaných metod a dospěl jsem k závěrečnému konstatování:

  1) Cíle všech jednotlivých částí práce byly splněny.

  2) Byl splněn směrný cíl práce – návrh metodiky hodnocení

  multimediálních vzdělávacích prostor, ověřeno její praktické

  využití a navrženy směry dalšího výzkumu.

  28

 • 9 Seznam použité literatury

  ABC [online]. [cit.2003-06-25]. Dostupné z WWW:.AGRODAT [online]. [cit.2003-02-10]. Dostupné z WWW:AKUSTIKA [online]. [cit.2002-05-12]. Dostupné z WWW:.ALZASOFT [online]. [cit.2005-01-21]. Dostupná z WWW: . ASCHOFF, Volker. Band 1 – Hörsaalplanung : Grundlagen und Ergebnisse der Auditoriologie

  Empfehlungen fűr den Bau von Hörsälen. Essen: Vulkan-Verlag Dr.W.Classen Nachf. GmbH&Co KG, 1971. ISBN 3-8027-3124-7.

  ATRE [online]. [cit.2005-08-09]. Dostupné z WWW:.AUTOCONT [online]. [cit.2002-09-22]. Dostupné z WWW:.AV MEDIA [online]. [cit.2002-12-10]. Dostupné z WWW: .BARON-POLAŇCZYK, Eunika. Selected aspects of design and usage of multimedia didactic

  materials. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-318-2.

  BECK, Ondřej. Instalujeme domácí kino [online]. [cit.2002-05-12]. Dostupné z WWW:<http://zabava.atlas.cz/clanek.asp?cid=429&rid=17&from_id=474&back_id=684>. BEDNÁŘ, Pavel. Interiér. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02315-X.BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. 1.vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.BÍLEK, Martin. Využití Internetu ve vysokoškolské přípravě učitelů. c2000 [cit.2005-09-09] Dostupné

  z WWW:< http://lide.uhk.cz/home/pdf/ucitel/bilekma1/www/vsped.htm>.BÍLEK, Martin. K integraci v přírodovědném vzdělávání. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001.

  ISBN 80-7041-400-6.BÍNA, Daniel. Texty, technológie a pedagogika médií. Technológia vzdelávania. 2003, no. 2, s.14-17.

  ISSN 1335-003X.BOHÁČEK, Ivan. Virutální realita a rakovina. Vesmír [online] c.1996 [cit.2005-09-10] Dostupné

  z WWW:. ISSN 1214–4029.BRANDEJS, Michal. Architektura počítačů [online]. [cit.2002-07-15]. Dostupné z WWW:.BRDIČKA, Bořivoj. Učení s počítačem. c1995 [cit.2002-08-10] Dostupné z WWW:<

  http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/ucspoc/index.html> .BRDIČKA, Bořivoj. Jak se mění vzdělávání: Informační a komunikační technologie v Evropě. c1999

  [cit.2005-09-10] Dostupné z WWW:.BROŽ, Milan. Mistrovství v Microsoft Excel 2000 a 2002. 1.vyd. Praha: ComputerPress, 2002. ISBN

  80-7226-8009-0.BYSTŘICKÝ, Václav, KAŇKA, Jan. Osvětlení. 2.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1999. ISBN 80-01-

  01585-8.COLLINS, William. Collins Cobuild Student´s Dictionary on DVD. Wilmington: Dr.Lang group Ltd.,

  Electronic Publishing Association LLC, 2001. COMFOR[online]. [cit.2003-06-22]. Dostupné z WWW:.COWART, Robert. Windows 95. 1.vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 1996. ISBN 80-7169-331-6.COWIE, Anthony. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. 4.vyd. Oxford: Oxford University Press,

  1989. ISBN 0-19-431136-8.CS21 [online]. [cit.2003-06-10]. Dostupné z WWW:.CYRUS, Pavel; SLABÝ, Antonín; BÍLEK, Martin. Informační technologie v přípravě středoškolských

  učitelů technických předmětů. 1.vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1997. ISBN 80-7041-278-X.ČANDÍK, Marek. Moderní internetové technologie a databáze. In Sborník příspěvků z mezinárodní

  konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-954-7.

  ČÁP, Jan. Psychologie pro učitele. 3.vyd. Praha: SPN, 1987. ISBN 14-225-87.ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. 1.vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.ČERNOCHOVÁ, Miroslava; KOMRSKA, Tomáš; NOVÁK, Jaroslav. Využití počítače při vyučování.

  1.vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178272-6.

  29

 • ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Autoevaluace základních astředních škol: sonda ve vybraném vzorku škol za školní rok 2002 – 2003 a 2003 – 2004 [online]. c2004 [cit.2005-10-10]. Dostupné z WWW:.

  ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2003/2004 [online]. c2004 [cit.2005-10-11]. Dostupné z WWW:.

  ČSN EN ISO 9001 ed.2. Systémy managementu jakosti: Požadavky.DANIELS, Harold, Lee. Interaction of cognitive style and learner control of presentation mode in

  hypermedia environment [online]. [cit.2005-11-04]. PhD.Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, 1996. Dostupné z WWW:

  .DAVIES, Peter. The American Heritage Dictionary of the English Language. 1.vyd. New York: Dell

  Publishions CO., INC, 1980. ISBN 0-440-10207-3.DATART [online]. [cit.2003-06-10]. Dostupné z WWW:.DOBROVSKÁ, Dana. Psychologie pro techniky. 1.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1993. ISBN80-01-

  02140-8.DOBROVSKÁ, Dana. K některým klíčovým pojmům v inženýrsko-pedagogickém vzdělávání. In

  Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-954-7.

  DRAHOVZAL, Jan; KILIÁN, Oldřich; KOHOUTEK, Rudolf. Didaktika odborných předmětů. 1.vyd. Brno: Paido, 1997. ISBN 80-85931-35-4.

  DVOŘÁČEK, Jiří. Obecná pedagogika pro techniky. 1.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02189-0.

  EBOOK [online]. [cit.2003-05-10]. Dostupné z WWW:.

  EGER, Ludvík. Blended learning. Aula. 2004, vol.12, no.3, s.21-23. ISSN 1210-6658. ENCYKLOPÆDIA BRITANNICA [online]. [cit. 2002-08-10]. Dostupná z WWW:

  . ENCYKLOPEDIE DIDEROT on CD ROM. 1.vyd. Praha : EPA Software, s.r.o., 1999.EXCELFOTO [online]. [cit.2003-05-25]. Dostupné z WWW:.FRANK, Helmar. Kybernetische Grundlagen der Pädagogik. 2.Aufl. Baden – Baden: AGIS-Verlag,

  1969. In MELEZINEK, Adolf. Inženýrská pedagogika. 2.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. ISBN 80-0101214-X.

  FRANK, Helmar. Kybernetik – Brücke zwischen den Wissenschaften. Frankfurt – Main: Umschau – Verlag, 1970. In MELEZINEK, Adolf. Inženýrská pedagogika. 2.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. ISBN 80-0101214-X.

  FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-063-4.GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 1.vyd. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.GEBAROWSKÝ, Jiří. Podnikatel, daně, finance. 1.vyd. Praha: IMPRIMA, 1993. ISBN 80-901388-2-

  9.GENIUS [online]. [cit.2002-04-12]. Dostupné z WWW:. GENIUS MULTIMEDIA. User´s manual - Sound Maker Live 5.1. China: Genius Multimedia, 2002.

  ISBN nemáGILDER, George. O informačním věku [online]. c1995 [cit.2005-02-03]. Dostupný

  z WWW:.GRUNDIG [online]. [cit.2002-02-22]. Dostupné z WWW:.GURALNIK, David. Webster´s new World Dictionary. 2.vyd. New York: Simon & Schuster, 1981.

  ISBN 0-671-41815-7.GUTENBERG NET [online]. [cit.2003-05-18]. Dostupné z WWW:. HAIČMAN, Eugen. Virtuální realita. Britské listy [online] c.2001 [cit.2005-04-8]. Dostupné

  z WWW:. ISSN 1213-1792.HANUSKA, Slavomír; PAVLOVKIN, Ján. Úloha výchovy a vzdelávania v informačnej spoločnosti

  v krajinách Európskej únie. Technológia vzdelávania. 2003, no. 2, s.5-7. ISSN 1335-003X.HAUSNER, Milan. Nové trendy ve vzdělávání aneb letem multimediálním světem. 1.vyd. Praha: SPN,

  1995. ISBN 80-85937-20-4.

  30

 • HAUSNER, Milan. Rozhovor na dálku: Počítače a Internet v britském školství. Česká škola [online] c2002 [cit.2005-09-08]. Dostupný z WWW:< http://www.ceskaskola.cz/

  ICTveskole/AR.asp?ARI=2442&CAI=2131>.HAVRÁNEK, Bohuslav a kol. Slovník spisovného jazyka českého. 2.vyd. Praha: Academia –

  nakladatelství ČSAV, 1989. 21-060-88.HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1.vyd. Praha: SPN, 1988. 14-279-88.HOCKICKOVÁ, Beáta; HAŠKOVÁ, Alena. Mediálna výchova jako súčasť profesijnej prípravy

  učiteľov cudzích jazykov. Technológia vzdelávania. 2004, no. 6, s.3-5. ISSN 1335-003X.HOCKICKOVÁ, Beáta; HAŠKOVÁ, Alena. Teoretické východiská interpretácie vzdelávacích médií

  z hľadiska technológie vzdelávania. Technológia vzdelávania. 2004, no. 10, s.9-14. ISSN 1335-003X.HORNBY, A., S. Oxford English Dictionary. 2.vyd. on CD ROM, version 3.0. Oxford: Oxford

  University Press, 2002.HORVÁTHOVÁ, Jarmila. Funkcie a úlohy masmédií vo vysokoškolskej príprave cudzích jazykov.

  Slovenský Učiteľ – príloha Technologie vzdelávania. 2004, no. 8, s.12-15. ISSN 1335-003X.HOUROVÁ, Martina. Výběr dataprojektoru dle potřeb výuky. In Sborník příspěvků z mezinárodní

  konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-318-2.

  CHROMÝ, Jan. Informační technologie a technika – hardware. 1.vyd. Praha: VŠH v Praze 8, 2001. 06-02-01.

  CHROMÝ, Jan; SOBEK, Miloš. Multimediální technologie a technika on CD ROM. 1.vyd. Praha: VŠH v Praze 8, 2003.

  CHROMÝ, Jan; SOBEK, Miloš. Multimedia – hardware pro mediální a marketingové komunikace. 1.vyd. Praha: VŠH v Praze 8, 2004. ISBN 80-86578-40-2.

  CHROMÝ, Jan. Ekonomické ukazatele provozu multimediální učebny. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-318-2.

  CHROMÝ, Jan. Ovlivňování kvality multimediální prezentace. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-954-7.

  CHUDÝ, Štefan. Niektoré hardwarové požiadavky pre tvorbu multimediálnych materiálov. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-954-7.

  CHUDÝ, Štefan. Multimédiá a niektoré multimediálne komponenty súčasnosti. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-954-7.

  IMAX [online]. [cit.2005-01-21]. Dostupné z WWW:.JIREŠ, Ondřej. Virtuální realita [online] [cit.2002-10-11]. Dostupné z WWW:< http:www.beyondd.com/texty/jires.htm>.JIREŠ, Ondřej. Virtuální realita na Internetu [online] [cit.2005-11-11]. Dostupné z WWW:

  .IHEANACHO, Chiemeka, Clement. Effects of two multimedia computer-assisted language learning

  programs on vocabulary acquisition of intermediate level ESL students [online]. [cit.2005-11-04]. PhD.Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, 1997. Dostupné z WWW:.

  JONASSEN, David,H. Multimedia and hypermedia [online]. c1996 [cit.2005-11-04]. Chap.8, Computers in the Clasroom: Mindtools for Critical Thinking. Dostupný z WWW:.

  JŮVA, Vladimír; JŮVA, Vladimír. Úvod do pedagogiky. 1.vyd. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-78-8.

  KATOLICKÝ, Arnošt. Elektronické knihy [online]. [cit.2001-04-04]. Dostupné z WWW:.

  KATOLICKÝ, Arnošt. E-books [online]. [cit.2005-06-12]. Dostupné z WWW:.KLEMENT, Milan; CHRÁSKA, Miroslav. Rozvoj kompetencí učitelů v oblasti práce s ICT. In Sborník

  příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-966-0.

  31

 • KLEŇHOVÁ, Michaela; RAABOVÁ, Eva; ŠŤASTNOVÁ, Pavlína. České školstvív mezinárodním srovnání: Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 2005. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2005. ISBN 80-211-0499-6.

  KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 6.vyd. Praha: SPN a.s., 2002. ISBN 80-7235-023-4.KOLEKTIV DTP STUDIO, divize Shareware. Internet do kapsy. On CD ROM Praha: DTP Studio

  s.r.o., 1996.KOŠŤÁL, Karel. Sbírka fyzikálních vzorců a pouček. 4.vyd. Praha: SNTL, 1970. 04-311-70KOUBA, Luděk a kol. Technické systémy ve výuce. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7066-898-

  9.KRELOVÁ, Katarína. IKT a vzdelávanie. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference:

  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-318-2.

  Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005 č.j. 1407/05-I. LACHMANN, Petr. Slabikář uživatele osobního počítače. 1.vyd. Praha: ARSCI, 1993. ISBN 80-

  901452-0-5.LÁNSKÝ, Miloš; FIALOVÁ, Irena. Vzdělávací kybernetika ve výzkumu a výuce. 1.vyd. Dobřichovice:

  KAVA-PECH, 1994. ISBN 80-85853-02-7.LEVINSKÝ, Otto; a kol. Technický naučný slovník. 2.vyd. Praha: SNTL, 1982. ISBN 04-002-81.LEWIS, Chris. 101 praktických rad: Multimédia. 1.vyd. Praha: Ikar, 1998. ISBN 80-7202-287-3.LÍSALOVÁ, Jindra. Videokonference. On CD ROM Vysokoškolská pedagogika pro učitele – inženýry.

  2.vyd. Praha: CSVŠ, 2004.MANĚNA, Václav; DRTINA, René. Zásady tvorby elektronických prezentací. In Sborníkpříspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec

  Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-954-7.MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. 1.vyd. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.MARTINCOVÁ, Olga a kol. Nová slova v češtině – slovník neologizmů. 1.vyd. Praha: Academia, 1998.

  ISBN 80-200-0640-0.MC LUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím. 1.vyd. Praha: Odeon, 1991. ISBN nemáMEDIATRONIC [online]. [cit.2003-06-04]. Dostupné z WWW:.MELEZINEK, Adolf. Inženýrská pedagogika. 2.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1994. ISBN 80-

  0101214-X.MELEZINEK, Adolf. Ingenieurpädagogik : Praxis der Vermittlung technischen Wissens. 1.vyd. Wien:

  Wien New York Springer, 1999. ISBN 3-211-83305-6.MELEZINEK, Adolf. Unterrichtstechnologie: Einführung in die Medienverwendung im

  Bildungswesen.: 1.vyd. Wien: Wien New York Springer, 1982. ISBN 3-211-81727-1.MERRIAN-WEBSTER Inc. & LONGMAN Group Ltd. Longman Family Dictionary. 1.vyd. Praha :

  Aventinum, 1991. ISBN 80-85277-30-1.METCALF, Jonathan; THOMPSON, Della; DAINTITH, John. DK Illustrated Oxford Dictionary.

  London: Dorling Kindersley Limited & Oxford University Press, 1998. ISBN 0-7513-1110-3.MEZERA, Petr. Nauka o budovách 40/41 (Občanské stavby 2): Stavby pro výchovu a vzdělávání.

  Textová část. 1.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01865-2. MICROSOFT PRESS. Základy sítí – Training Kitl. 1.vyd. Praha: Computer Press, 1999. ISBN 80-

  7226-158-4.MICHEK, Stanislav. Vlastní hodnocení školy: Úvodní studie [online]. c2005 [cit.2005-11-20].

  Dostupné z WWW:.MINASI, Mark. Velký průvodce hardwarem. 1.vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 1998. ISBN 80-

  7169-667-6Missouri District Case Study [online]. c2004 [2005-11-20].Dostupné z WWW:.MUNZAR, Vladimír; BURDA, Zdeněk; SVOBODOVÁ, Alena. Účetnictví pro 2.ročník obchodních

  akademií. 3.vyd. Praha: Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-323-X.MUNZAR, Vladimír; KLEISNER, Václav. Účetnictví pro 3.ročník obchodních akademií. 1.vyd. Praha:

  Fortuna, 1994. ISBN 80-7168-106-7.MUTHER, Richard. Systematické projektování (S.L.P). 1.vyd. Praha: SNTL, 1970. 04-318-69 V.MUTHER, Richard; HAGANÄS, Knut. Systematické navrhování manipulace s materiálem (S.H.A.).

  1.vyd. Praha: SNTL, 1973. 04-316-73 V.

  32

 • MÜLLEROVÁ, Libuše. Podvojné účetnictví I. 1.vyd. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-176-4.MÜLLEROVÁ, Libuše. Podvojné účetnictví II. 1.vyd. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-788-6. NEKNIHY [online]. [cit.2003-02-01]. Dostupné z WWW:.NEUMAJER, Ondřej. Školy a ICT. Učitelské listy. 2000/2001, no.8, s.19-20. ISSN 1210-6313. NIKL, Jiří. Technické výukové prostředky ve vzdělávacím procesu. On CD ROM Vysokoškolská

  pedagogika pro učitele – inženýry. 1.vyd. Praha: CSVŠ, 2001.NIKL, Jiří. Výpočetní technika ve vzdělávacím procesu. On CD ROM Vysokoškolská pedagogika pro

  učitele – inženýry. 1.vyd. Praha: CSVŠ, 2001.NIKL, Jiří: Autorský systém Authorware professional ve vzdělávacím procesu. On CD ROM

  Vysokoškolská pedagogika pro učitele – inženýry. 1.vyd. Praha: CSVŠ, 2001.NOVÁK, Ilja. Statistika. 1.vyd. Praha: VŠH v Praze 8, 2001. 03-01-01. NOVOTNÝ, Martin. Daňové zákony – úplná znění platná v roce 2003. 1.vyd. Praha: Newsletter, 2002.

  ISBN 80-86394-85-9.Organizace International Association for the Evaluation of Educational Achievement [online]. c1999

  [2005-10-10]. Dostupné z WWW. PASTYŘÍK, Pavel. Hardware osobního počítače. 1.vyd. Žďár nad Sázavou: Informační a metodické

  centrum, 1994. ISBN nemáPEARSON EDUCATION, publishing as Infoplease. The Columbia Electronic Encyclopedia [online].

  c2005 [ci.2005-11-04]. Dostupné z WWW:.

  PELIKAN, Jaroslav. [online]. [cit.2002-07-15]. Dostupné z WWW:.

  PETŘKOVÁ, Anna. Úvod do tvorby srozumitelného textu. On CD ROM Vysokoškolská pedagogika pro učitele – inženýry. 2.vyd. Praha: CSVŠ, 2004.

  PIECUCH, Aleksander. Zasady kompozycji w multimedialnych programach prezentacyjnych. Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-966-0.

  POLÁKOVÁ, Eva. Prostriedky masovej komunikácie, multikultúrna spoločnosť a vzdelávaníe. 1.vyd. Nitra: PF UKF, 2001. ISBN 80-8050-396-6.

  Projekt efektivní autoevaluace škol (ESSE) [online]. c2002 [cit.2005-10-11]. Dostupné z WWW:.

  PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. 1.vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4.

  PRŮCHA, Jan. Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. 1.vyd. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-49-4.

  RAMSEY, Theresa, D. The effects of multimedia interface design on original learning andRetention [online]. [cit.2005-11-04]. Master Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, 1996. Dostupné z WWW:.

  REISENAUER, Roman. Metody matematické statistiky. 1.vyd. Praha: SNTL, 1965. 04-028-65.SADOWSKI, Wiesław. Matematická statistika. 1.vyd. Bratislava: Alfa, 1975. 63-022-75.SANDERS, Craig, Sidney. Integrating multimedia in technology education to improve college student

  comprehension, problem-solving skils, and attitudes toward instructional effectiveness [online]. [cit.2005-02-11]. PhD.Thesis. North Carolina State University, North Carolina, 2002. Dostupné z WWW:.

  SATANEK, Brandon. The Effects of Multidimensional Navigational Aids and Individual Differences on WWW Hypertext Navigation [online]. [cit. 2005-02-11]. Master Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, 1998. Dostupné z WWW:.

  Sdružení škol vyššího studia. Řízení kvality studia a služeb v krátkých typech terciárního vzdělávání. [online]. [cit.2002-10-10]. Dostupné z WWW:.

  Sdružení škol vyššího studia. Zpráva evaluační komise o Vyšší zdravotnické škole, Duškova 7, Praha 5 [online]. c2001 [cit.2005-10-10]. Dostupné z WWW:.

  33

 • Sdružení škol vyššího studia. Zpráva evaluační komise o Vyšší zdravotnické škole J. Podsedníka, Žerotínovo nám. 6, Brno [online]. c2001 [cit.2005-10-10]. Dostupné z WWW:.

  SEDLÁČEK, Jan; POULOVÁ, Petra. Multimediální prezentace v distanční formě studia. Technológia vzdelávania. 2000, no.7, s.12-14. ISSN 1335-003X.

  SINCLAIR, John. Collins Cobuild English Dictionary. 1.vyd. London: Harper Collins Publishers, 1995. ISBN 0-00-370-941-8.

  SLAVÍK, Jan, NOVÁK, Jaroslav. Počítač jako pomocník učitele: efektivní práce s informacemi ve škole. 1.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-149-5.

  SOFTWARE 602 [online]. [cit.2005-01-21]. Dostupné z WWW:.SOKOLOWSKI, Peter; ŠEDIVÁ, Zuzana. Multimédia: součastnost budoucnosti. 1.vyd. Praha: Grada,

  1994. ISBN 80-7169-081-3.SONY [online]. [cit.2002-02-20]. Dostupné z WWW:.STAHUJ.CZ: Svět software [online]. [cit.2003-06-10]. Dostupné WWW:.STEFFEY, Carrie, Swanay. The Effects of Visual and Verbal Cues in Multimedia Instruction

  [online]. c2001 [cit.2005-11-04]. PhD. Thesis. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia. Dostupné WWW:.

  SVOBODA, Vladimír. Potřebuji ještě učitele. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-318-2.

  STEINER, David. Akustika [online]. [cit.2002-05-121]. Dostupné z WWW:.STEINMETZ, Sol. Webster´s Desk Dictionary: edition 1996. New York : Gramercy Books, 1996. ISBN

  0-517-18198-3.STOLIČNÝ, Peter. Marketingová komunikace v oboru služeb. 1.vyd. Praha : VŠH v Praze 8, 2004.

  ISBN 80-86578-48-8.SUMMERS, Della. Longman Dictionary of English Language and Culture. 1.vyd. Essex : Longman

  Group UK Limited, 1992. ISBN 0-582-237-20-3.SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. 1.vyd. Praha: Svoboda, 1977. 25-004-77.ŠEBESTA, Ondřej, MORKES, David. MP3 a vše o něm. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. ISBN

  80-247-0013-1.Školský zákon. č.561/2004 Sb.ŠMOK, Ján. Úvod do teorie sdělování. 1.vyd. Praha: SPN, 1970. ISBN nemá.ŠRÁMEK, Dalibor. Virtuální realita může změnit tvář společenských věd. ScienceWorld [online]. c.2004 [2005-10-09] In Dostupné z WWW:< http://www.scienceworld.cz

  /sw.nsf/0/A9531F4C178ABE15C1256E970049205B?OpenDocument&cast=1>.ŠTALMACH, Petr. Daňové zákony a předpisy související. 1.vyd. Praha: SEVT a.s., 2002. ISBN 80-

  7049-173-6.ŠVEJDA, Gabriel. Základy technologie vzdělávání [online]. c1999 [cit 2005-10-20] Dostupné

  z WWW:.TECHTARGET The Most Target IT Media [online]. [cit.2002-08-10]. Dostupný z WWW:

  . TOLLINGEROVÁ, Dana. K teorii vyučovacích prostředků S.G.Šapovalenka. Učební pomůcky ve škole

  a v osvětě. 1977/78, no.10, s.156-157. TULKA, Jiří. Věda a vědecká metodologie (I). 2.vyd. Pardubice: Ediční středisko Univerzity Pardubice,

  2000. ISBN 80-7194-263-4.TURČÁNI, Milan; POLÁK, Jozef. Nový pohľad na pedagogické aspekty multimediálnej počítačovej

  podpory vysokoškolskej výučby. Technológia vzdelávania. 2003, no.2, s.8-10. ISSN 1335-003X.UHLÍŘOVÁ, Martina. Přijali učitelé počítač? [online]. c2004 [cit.2005-10-09]. Dostupné z WWW:

  . UIV [online]. [cit.2005-11-18]. Dostupné z WWW:< http://founder.uiv.cz/virtodd/vyber.asp>.UIV [online]. [cit.2005-10-09]. Dostupné z WWW:

 • Utah District Case Study [online]. c2003 [2005-11-20]. Dostupné z WWW:< http://classroomtco.cosn.org/2003_case_studies/utah.pdf>.

  VADKERTIOVÁ, Eva. Uplatnenie e-learningu v procese vzdelávania. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-954-7.

  VLTAVA [online]. [cit.2003-05-24]. Dostupné z WWW:.VTR [online]. [cit.2002-07-15]. Dostupné z WWW:.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

  školy č.15/2005 Sb.Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a

  vzdělávání dětí a mladistvých. č.410/2005 Sb. Vyhláška o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu. č.42/1999 Sb.Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. č.13/2005 Sb.Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání. č.10/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky č.48/2005

  Sb.Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy hotelové v Praze za rok 2004 [online]. c2005 [cit.2005-11-10].

  Dostupná z WWW:.Výroční zpráva Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů za rok 2004 [online]. c2005 [cit.2005-

  11-10]. Dostupná z WWW:.WALDVOGEL, F.A. Nová hranice ve vzdělávání – kybernetické slovo. Učitelské listy. 2000, no.4, str.

  15-17.Wielka Internetova Encyklopedia Multimedialna [online]. [cit.2002-08-10]. Dostupná z WWW:

  . WIENER, Norbert. Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích. 1.vyd. Praha:

  SNTL, 1960. Zákon o účetnictví č.31/2004 Sb.Zákon o vysokých školách č.111/1998 Sb.ZLATUŠKA, Jiří. Analýza podmínek pro přechod ČR k informační společnosti: Podklad pro Radu

  vlády ČR pro výzkum a vývoj [online]. c1998 [cit 2002-10-20] Dostupné z WWW:

 • b) Sborníky konferencíCHROMÝ, Jan. Ekonomické ukazatele provozu multimediální učebny. In Sborník příspěvků

  z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. ISBN 80-7041-318-2.

  CHROMÝ, Jan. Ovlivňování kvality multimediální prezentace. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-954-7.

  c) ČasopisyCHROMÝ, Jan. Využívání multimediální techniky v praxi. Paidagogos. 2004. No. 17. Olomouc: PF

  UP. ISSN 1213-3809.CHROMÝ, Jan. Zamyšlení nad informacemi v pedagogické práci. Učitelské listy – Česká škola.

  [online]. c.2004 [cit.2004-12-27]. Dostupné z WWW:.

  CHROMÝ, Jan. Výuka informatiky na Vysoké škole hotelové v Praze 8. AULA. 2005. No.1. Praha: CSVŠ, ISSN 1210-6658.

  CHROMÝ, Jan. Relativnost informace. Media4u Magazine. [online]. c.2004 [cit.2005-10-10]. No.1. Dostupné z WWW:. ISSN 1214-9187.

  CHROMÝ, Jan. Model ankety. Media4u Magazine. [online]. c.2005 [cit.2005-10-10]. No.1. Dostupné z WWW:. ISSN 1214-9187.

  CHROMÝ, Jan. Použití analogií ve výuce. Media4u Magazine. [online]. c.2005 [cit.2005-10-10]. No.1. Dostupné z WWW:. ISSN 1214-9187.

  CHROMÝ, Jan. Model pro výpočet a hodnocení průměru. Media4u Magazine. [online]. c.2005 [cit.2005-10-10]. No.2. Dostupné z WWW:. ISSN 1214-9187.

  CHROMÝ, Jan. Postup při tvorbě www stran 1. Media4u Magazine. [online]. c.2005 [cit.2005-10-10]. No.2. Dostupné z WWW:. ISSN 1214-9187.

  36

  STEFFEY, Carrie, Swanay. The Effects of Visual and Verbal Cues in Multimedia Instruction