Top Banner
HAMABOSKARIA - 2005eko otsailaren 4a - X. urtea - Usurbil, 198. zenbakia E rr rr egional mailako futbol egional mailako futbol taldea, igoera fasean taldea, igoera fasean Zubietako Eskola Txikia, matrikulazio berrien premian Zubietako Eskola Txikia, matrikulazio berrien premian www.noaua.com
24

NOAUA!! 198 alea

Mar 09, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA!! 198 alea

HAMABOSKARIA - 2005eko otsailaren 4a - X. urtea - Usurbil, 198. zenbakia

EErrrregional mailako futbolegional mailako futboltaldea, igoera faseantaldea, igoera fasean

Zubietako Eskola Txikia,

matrikulazio berrien premian

Zubietako Eskola Txikia,

matrikulazio berrien premian

ww

w.n

oaua

.com

Page 2: NOAUA!! 198 alea
Page 3: NOAUA!! 198 alea

3Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

ATA R I KO H A I Z E A

Azken aste hauetan hotza eta elu-rra izan dira protagonista nagu-

siak Euskal Herri osoan. Duela 30 urteinguru ere elurrak bisita egin zigun.Argazkian ikusten duzuen moduanherri osoa zuriz estali zen. Gaur egunargazkia leku beretik aterako bagenu ezgenuke hementxe ikusten dugun paisaizoragarri hau ikusiko, izan ere etxeberriak direla eta, zelai eta baratz gutxia-go baitaude zuritasun horretaz gozatze-ko. Hala ere, oraindik San Estebangogaina eta Andatza mendia geratzenzaizkigu. Zuriz estalitako paisaiak ezditugu askotan ikusten eta seguru egunhauetan usurbildar askok elurraz goza-tzeko tartea ederki aprobetxatu dugula.

Zaloa Arnaiz IbargurenEgilea: Luis Arnaiz., 1975, Elizaldea Jabea: Luis Arnaiz

Euskal Herrira!

Euskal presoak

GipuzkoakoForu Aldundiak

diruz lagundutakoaldizkaria

Kultura sailak diruzlagundutako

aldizkaria

4. Orr.

6. Orr.

14. Orr.

Aurkibidea

BERRIEMAILEAK KALEJIRAN

ZUTABEAN, IDOIA TORREGARAI

22. Orr.AGENDAKO EKITALDI AIPAGARRIENAK

10. Orr.

ZUBIETAKO ESKOLA TXIKIA

12. Orr.UGARTE, JOSANTON ARTZEREN BEGIETAN

15. Orr.“OESTEA”, INAUTERIETAKO GAI NAGUSIA

16. Orr.ZABORRA GUTXITZEKO KANPAINA

USURBIL, UDALSAREA 21 TALDEAN

Argitaratzailea: NOAUA! Kultur ElkarteaBordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil (Gipuzkoa)

Tlf.: 943 36 03 21 / [email protected] www.noaua.com

Koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected] Publizitatea: [email protected]: Lontxo Zubiria, Oxkar Santamaria, MariaAngeles Arruti, Maria Jesus Urbieta, Jone Eizmendi, Ekiñe Olaizola,Iñaki Labaka, Amagoia Mujika, Xabier Arregi, Pako Agudo,Alfontso Vidal, Alazne Begiristain, Ana Urdangarin, Joseba Pellejero,Ainara Uribe, Eider Jauregi, Mikel Bengoetxea, Agustin Esnaola,Eneko Harreguy, Salome Portu, Pello Aranburu, Joseba Zubeldia,Imanol Goenaga, Andoni Udabe, Eukene Kamino, Aloña Pulido,Isaak Muñoz, Olatz De Miguel, Iñaki Agirresarobe. Denborapasak:LUMA, O.E.Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]: Aitziber Aranberri.Erredakzio Kontseilua: Imanol Ubeda, Zaloa Arnaiz, Maialen Saez,Agurtzane Solaberrieta, Joxe Luis Arrastoa, Alaitz Aizpurua.Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.Banaketa: Miren Azkonobieta, Txelo Vidal eta Kerman ErrekondoElektrikaria: Iñaki Salsamendi.Tirada: 2.600 aleLege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818Inprimategia: Antza.

NOAUA! hamaboskariak ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

NOAUA! Kultur Elkarteko jendaurreko ordutegia:10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

AZALAZubietako Eskola Txikia, igande goiz batean.

Datozen bi aleetan, JosAnton ArtzekUgarte baserriari buruz ekarri dizkigunhausnarketak argitaratuko ditugu.

Txirrikitutik

Page 4: NOAUA!! 198 alea

4 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

HE R O R R E K E S A N

Idoia TorregaraiErok(om)eriak

Asko gustatzen zait animaliekin hitz egitea; batezere nirekin bizi direnekin (konfidantza kontuada, bistan da). Gehienetan pentsatzen dut per-

tsona askok baino gehiago ulertzen nautela, eta hitz egi-terik izango balute, oso zentzuzkoak diren gauzak esan-go zizkidatelakoan nago. Bi hankakoek esango genitue-nak baino zentzuzkoagoak. Izan ere, eroen santua denSanta Ageda inguru hauetan, gure mundu hau eta gugeroni inoiz baino txoratuagoa gabiltzala iruditzen zait.

Ez naiz sartuko orain osaba Sam-en buruzagitza berri-ro ere gehiengo bategatik esku berdinetan zergatik gera-tu den aztertzera, ez eta inoiz existitu ez diren armabatzuk aitzaki hartuta benetako armek eragin duten kal-tea azaltzera. Egia esan, azalpen askoren beharrik ez dutehauek, hain bistakoak dira eta erokeri hauek.

Ez dut ere asko ulertzen denentzat hain preziatua denbizitza, hain kontraesanerako diren argudioetarako era-biltzea gaur egun eta hain balio desberdina izatea.Gehiago balio al du bizitza estatubatuar batek irakiarrakbaino? Edo nola da posible azken hiru hamarkadetanmilaka (edo miloika?) pertsona hiltzera kondenatu duenHIESaren aurrean kondoia gaixotasun latz hori gehiagoez hedatzeko bide eraginkorra dela ukatzeko? Edo zerga-tik da hain txarra maitatua izango den bizitza bat mun-dura ekartzea, ohi baino beranduago bada ere? Ez aldugu eskubiderik bizitza ekartzeko? Eta modu duineanhiltzeko? Ez al dira galdera hauek guztiak kontraesanko-rrak? Hau komeria!

Ixildu egin behar dudala uste dut, katuak erotzat hartubaino lehen.

Ika-mika

Badirudi baietz, are gehiago azkenen-go hilabeteetan heriotzak eragin

dituzten eragile bakarrak estatu frantsesaeta espainiarra diren heinean. Ara hor SaraFernandez eta Leo Esteban estatu espainia-rrak aurrera daraman dispertsio politikoa-ren ondorio zuzena. Oihane Errazkin fran-tziar estatuak daraman suntsipen espetxepolitikaren ondorio lazgarria. Baino badi-rudi batzuei garrantzitsuago zaiela ETAkMadrilen bost kontenedore lehertu izanaeta Batasunak ez gaitseztea, KarmeleSolagurenen hilotza oraindik beroa dagoenbitartean. Asaldatuta eta ia tximetatik tira-ka agertzen dira politikari profesionalakhorrelako ekintzekin bake prozesua oztopa-tu eta zapuzten dela eta. Baina zertaz aridira hitz egiten! Ze bake prozesu ta ze pro-zesu ondoko! Hemen zoritxarrez gatazkakbere gordinean dirau eta berau konpontze-ko proposamen bakarra dago mahai gaine-an. Eta hau Belodromoko ekitaldian EzkerAbertzaleak aurkeztua da! Baina politikariprofesionalak, batetik berau iraindu ta tras-gibersatzen diraute eta bestetik, su-etenmagikoa eta gaitzespenak eskatzen dituzte.Non ziren ordea gaitzezpen politikan mur-gilduta diharduten horiek arestian aipatu-tako heriotzen momentuan. Agian ez diragatazkaren ondorio? Usurbilen bertan zazpipreso politiko gara ilegalki dispertsatuak

eta dozenaka senide eta lagun milaka kilo-metro egitera zigortuak gurekin 40 minutueskaxeko elkarrizketalditxo bat egin ahalizateko.

Norbaitek esango du, ahaztu zaidalaVentanas San Migueli jarritako leherkaria!Ez, ez zait ahaztu, ahaztu ez zaizkidan beza-la eskolta ematera beharturik daudenUsurbilgo hiru zinegotziak. Leherkariarenaurkako mozioa tita batean prestatu duteudal korporazioan. Baina non ziren gauregungo alkatea eta zenbait zinegotziOihana Lizaso eta ni neu basatiki torturatugintuztenean. Are gehiago gaur egungokorporazio osoa Usurbilgo bizilagun dugunKarlos Martin sekulako montaia judizialeta mediatikoaren ondorioz atxilatu etaespetxeratu zutenean. Memoria freskatze-ko; ustezko zerrenda famatu batean bereizena agertzen zela eta. Esan dezakete onar-tu zituela akusazioak (ez dakit onartuzituen edo ez). Baina horrela balitz ereneronek ere onartu nituen majina batgauza, zer erremedio.

Baina horrela ez goaz inora, sufrimentua-ren pilota handituz eta norena den handia-goa eztabaidatuz. Badugu garaia gatazkabehin betiko konpontzeko. Eragile guztienarteko elkarrizketaz lortuko dugu helbu-rua, bakea alegia.

Izenburuko galderaren erantzuna, zori-

txarrez, ez da. Konponbidea erraietara jotabilatuko dugu eta ez etxea teilatutik eraiki-tzen hasita edo eta eztabaida antzuetan gal-duta. Ezker abertzaleak atea berriki irekidu, gatazka konponbidean jarri asmoz.Baino gainerako eragileek beraiek betetzenez dituzten aurre baldintzak exigitzen diz-kiote.

Ez nuke gutuntxo hau amaitu nahi azke-nengo NOAUA!n Luis Mari Ormaetxeakidatziriko gutunari aipamentxo bat egingabe. Pentsatu nahi nikek ez haizela gaiztozedo eta fede txarrez ari, baina zoritxarrez ezduk horrela. Baduk honezkero urte mor-doxka bat politika munduan murgilduta.Beraz badakik zein den eragile bakoitzarenpapera xake tableroan. Galdera pozointsuaeta intentzio oso maltzurrekoa plazaratuhuen, -zer leku ote du gaurkoak proposa-men honen barruan?- Ederki asko dakikhik ere San Miguel enpresari jarritakoleherkaria ez dela bake proposameneankabitzen. Baizik eta sufrimendu guzti haubehin betikoz gainditzeko egina dela pro-posamen hori. Baina hik nahiago duk ares-tian aipaturiko politiko profesionalenpaperean sartu eta kaka mareatzen ibilibenetako konponbidea bilatu ordez. Hikjakingo duk zein intentzio izkutatzen ditu-zuen jarrera horien atzean.

Jokin Errasti

Bakea ETA erakundearen indarkeria eza ote?

Ainhoa Azpiroz - Aitor Landaluze - Jakoba Errekondo - Luis Aranalde - Nerea Zinkunegi - Idoia Torregarai

Zutabea

Page 5: NOAUA!! 198 alea

5Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

PI L-P I L E A N

Ika-mika

Pedro Antonio Sanchezek eskutitz batargitaratu du NOAUA!ren aurreko

alean. Bertan, Luixmari Ormaetxearen etaJoxe Antonio Altunaren arteko gutun-tru-keari buruzko iritzia eta balorazioa bota du:lotsagarria irizten dio J. A. Altunaren joka-bideari.

Beharbada, pake-pakean uzteko eskatuduenez, ez genuke Joxe Antoniori buruzkoaipamenetan aurrera egin beharko, baina P.A. Sanchez delako horrek esandakoakburu-bihotzak astindu dizkigu eta ezindugu isilik geratu, hain dira partzialak etabidegabeak emandako arrazoiak!Bidegabekeria horri erantzun nahiak era-man gaitu eskutitz hau elkarrekin idaztera.

P. A. Sanchezek plano politikoan koka-tzen du Ormaetxearen gutuna, "kritikapolitikoa oinarri hartuta" idatzita dagoelaesaten du. Gezurra da. Joxe Antonioriplano erabat pertsonalean zuzentzen zaioOrmaetxea, zuka, eta eskutitzaren izenbu-ruak berak garbi erakusten du hori: "JoxeAntonio, non zaude?" Eta UHLri (ez JoxeAntoniori) kritika egiteko, oso modu gaiz-toan erabiltzen du Joxe Antonio, oraingoUHLrekin desados egon beharko lukeelaerakutsi nahirik. Tratu pertsonal horri eus-ten dio Joxe Antoniok erantzunean, hika,eta horregatik da zilegi eta ulergarria arra-zoi pertsonalak erabiltzea. Horiek horrela,

nor da delako P. A. Sanchez hori, JoxeAntonioren eta Ormaetxearen iritzi-trukepertsonalean bizipenen eta sentimenduenerabilera kritikatzeko? Gaiztoa izan beharda gero "Zer da zure egoera [pertsonala],eskudoa kritikarik ez izateko? Inmunitateanahi al duzu?" bezalakoak botatzeko!Zitala.

Hara, Joxe Antoniok, udalean emandituen hamasei urte luzeetan, herritarreniritziak eta kritikak kargu publikoaridagozkion ardurarekin jaso ditu, familiarenegoera inoiz hizpidera ekarri gabe. Orain,ardura publikoak erabat utzita dituela, ino-lako arrazoibiderik gabe jarri dute jendau-rreko ika-mikan Ormaetxeak eta P. A.Sanchez delako horrek. Batak maltzurki,eta besteak maltzurki eta zikin. Zer delaeta? Noiz arte behartuko dute denon aho-tan egotera?

Joxe Antoniori kritika egiteko asmohorretan, mehatxatuez ari da delako P. A.Sanchez hori, besteak beste, orain delahamar bat urteko kasuak aipatuz. Ikuspegimotza erakutsi, eta hala ere urrutira joanbehar izan du, horratik! Hain urrutira joangabe ere, erraz osa daiteke zerrenda luzebat, herri honetan mehatxuak, tratu txa-rrak, torturak, kartzela... jasan behar izanduten herrikideen kasuekin. Joxe Antoniokberak hainbat mehatxu, inhabilitazio eta

kartzelara joateko arrisku jasan behar izanditu, herriaren borondatea defenditzeaga-tik. Eta, guk dakigunez, begirunez tratatuditu beti gatazka politikoaren ondorioakjasan dituztenak. Areago, gatazkaren kon-ponbidean aurrera egitea izan da JoxeAntonioren jardun politikoaren iparra.Denon eskubideak errespetatuz, denontzatonargarria izango den pakea lortzea, alegia.

"Zer pentsatu behar dugu zuk babestuegiten zenituela ekintza hauek? Laguntzaematen zeniela?" galderak egitean urrutiradoa, berriz ere, delako P. A. Sanchez hori,eta zentzurik gabeko logika beldurgarriaaplikatzen du, Espainia eta Frantzia aldekozenbait fiskal eta epaileren estiloan. Ezdakigu zehar-salaketa doako horien tamai-naz eta arriskuaz jabetzen den delako P. A.Sanchez hori. Kontu handiagoa behar luke"ni enpresagizon bat naiz" esaten duenbatek. Enpresagizona izango da, bainagizona izateko asko falta duela iruditzenzaigu.

Bukatzeko, eskutitz-truke honetan erabi-li eta endredatu dutenak salatzearekin bate-ra, besarkada bat helarazi nahi diogu JoxeAntoniori.

Sinatzaileak: Aitor Eleta, ItziarBasterrika, Josune Unanue eta beste 18lagun.

Pedro Antonio Sanchez ezezagun bati

Iragan urtarrilaren 21ean, NOAUA!hamaboskariaren 197 aleko laugarren

orrian, “Lotsagarria!!” izenburua daramangutuna argitaratu genuen Ika-mika izene-ko atalean. Idatzi hori dela eta, hainbatbazkide galdezka etorri dira NOAUA!koegoitzara. Sinaduraren benetakotasuna,hau da, Pedro Antonio Sanchezen izenabenetakoa ote den jakin nahian.

Iaz, NOAUA!ko Erredakzio Batzordeakirakurleei eskainitako atala arautzeko“Ika-mikarako araudia” onartu zuen.

Araudi horren bigarren puntuak haudio: "Ika-mikan argitaratzeko ekarritako

idatziaren egilea azalduko da testuarenamaieran, argi eta garbi. Ezizena ere onardaiteke, baina idatziaren egile den gizaba-nakoaren edo elkartearen IFK edo balioki-dea egiaztatu eta gero. Zuzenean bestepertsona bati zuzenduta dagoenean, izen-abizenekin argitaratuko da Ika-mikarakoidatzia".

Gaurko egunean, ezin izan dugu sina-duraren benetakotasuna konprobatzerikizan. Hori dela eta, Pedro AntonioSanchez delakoa ezizena bada, publikokibarkamenak eskatu beharrean gaude,“Ika-mikarako araudiak” dioen bezala,

"idatziaren egile den gizabanakoaren edoelkartearen IFK edo baliokidea" aurretikez egiaztatzeagatik.

Honi lotuta, aurrerantzean, Ika-mikara-ko idatzien egileak (edo kasuan kasu, ida-tziaren arduradun egiten denak), idatzia-rekin batera Naziotasun Agiria edo balio-kidea aurkeztu beharko du NOAUA!koegoitzan bertan. Neurri honek postazbidalitako idatziei, zuzenean bulegora eka-rritako idatziei edo e-postaz igortzen direnidatzi guztiei eragingo die.

Imanol Ubeda, urtarrilaren 31n

garraioakZABOR BILKETA

TELF: 943 37 01 46

Okerrak zuzenduz

Page 6: NOAUA!! 198 alea

6 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

KA L E J I R A N

Kaixo auzokide. Aldizkari honen zirrikituakbete asmoz, duela gutxi gonbitea luzatu

zidaten, eta hasieran zalantzak izan banituen ere,nere garuneko neurona herdoilduak martxan jar-tzeko bederen, balioko duelakoan, hemen nator-kizue.

Aspaldi ez bezala, aurten, txikitan jasatengenuen negu gogor horietakoa suertatzen arizaigu, elur txingor eta izotzekin, nahi adina oila-gor etorri ez bazaigu ere.

Gainontzean, auzoari dagokionez, aspaldikourtetan, asmo hutsean geratzen diren proiektu etaasmoak dira nagusi, hala nola, betiko etxebizitzenkontuak, lanez gain, auzoaren zorigaitzeko ardatzbihurtuko den trenaren desdoblamentua, sozieda-dearen etorkizuna etabar. Baina gai hauen berripixkanaka aurrerantzean emango dizuet.

Gaur, negu honek bezainbesteko hotzikaraksortzen dituen urteurren bat datorkit burura,nahiz eta auzoko mugetatik at izan, aipatzeamerezi duena. Ausbitxeko konzentrazio kanpoa-ren askatzea, hain zuzen ere.

Duela urte batzuk, horrelako kanpo batean ego-teko parada izan nuen, Matjausenen, eta zin dagi-zuet bizi guztian ez zaidala ahaztuko han sentitu-tako zirrara, guztiok, bizitzan behin gutxienez,bisitatu beharko genukeen tokia, ea gure aurreko-ek egindako ankerkeriez lotsatu eta mundu jus-tuago bat eraikitzen saiatzen garen.

Baina badirudi ezetz, ze garai batean biktimaizandakoak historiako pasarterik beltzenak idaz-ten ari dira. Bukatzeko elkartasun besarkadarikberoenak XXI. mendeko konzentrazio kanpoetanharrapaturik dauden guztiei. Gora Palestina!

Urteurren bat gogoan

Sarri, ni ere gauza askotaz akordatzen naiz.Akordatzen naiz jaio eta lehen ikasketa egu-

netarako Kalexarko ikastolara joaten nintzelaamaren besotik eta malkotik tiraka. Biharkoumeek ezingo dute hartaz akordatu, azken egunhauetan erabat suntzitzen ari baitira.

Akordatzen naiz kaxkoko frontoian pilotan gen-biltzan une askotan nola nagusiagoak etorri etafrontoia utzi behar izaten genien. Gaur gogora-tzen naiz helduak pilotaren atzetik joan beharduela.

Akordatzen naiz gure frontoi atzeko txirristaarriskutsu bezain erakargarriaz harro geundela."Zuek herrian ez daukazue halakorik" gure defen-tsetako bat zela bestetakoen aurrean.

Akordatzen naiz geldirik egon ezik beste edozergauza egiteko gai ginenean, zenbat pilota joateneta galtzen zitzaizkigun Paris etxeko aldamenekoharresiaren atzera. Ez dakit nondik agertzen zirenbaina gordeketan etxearen barruan ezkutatzenginenean, pilota mordoxka bat barreiatzen zenlurretik; agian, guk buruan generabilen mamuak

(halaxe uste baikenuen) sartzen zituen barrura.Ikastolan, arratsaldeko lau t'erdiak jo bezain las-

ter egindako korrika saioaz akordatzen naiz,kirol-degia ireki zuteneko estrenoan. Eta Oiardo aurre-tik saskibaloi partiduak non jokatzen ziren: gerokotxe aparkaleku bihurtu zutena eta egun, urtegutxi batzuk arte ardiek jaten zuten belardiarenlursailekin bat egin eta Askatasun porlana arnas-ten den lekuan. Gogoratzen dut.

Akordatzen naiz entrenatzera bidean Haraneerreka bera zein urruti zegoen iruditzen zitzaigula.Gaur egun, etxebizitzez estalia dagoelako-edo, ezzaigu hain urruti gertatzen.

Eta idatziaren mugak oztopatzen dizkidanezakordatzen naiz; eta akordatzen ez naizenak...!

Baina Harane futbol zelaiaz ere akordatu nahi-ko nuke. Euritan, lokatzez blai eginda arropakpisu asko hartzen zuen garaiaz. Ikuzgailuak garbi-tu ezin zituen arropaz (galtzerdi zuriak marroiamaitzen zutenekoaz). Jendea oso gutxi motibatuizandu duen zelaiaz. Kirolariok geronek zaindukoez bagenu aspaldi kasu gutxi egindako zelaiaz...

Nahiko nuke

KKoollddooHHuueegguunn

Tx

ok

oal

de

Kal

eber

ri

EEnneekkoo

HHaarrrreegguuyy

Page 7: NOAUA!! 198 alea

7Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

KA L E J I R A N

Agur bero bat herrikideoi! Zer moduz zabil-tzate hotzari aurre egiten? Egia esan, ez da

batere erraza, ipar-haize hori edozein zirrikitutatiksartzen baita! Halere, ezin ukatu dezaket niri politairuditu zaidanik. Komunikabideetan hainbesteentzun ondoren, zain ere bageundela esango nukeea gure bazterrak noiz zurituko. Eta tira, asteazkengoizean jeiki eta dena zuri! Noski, denak bezala,honek ere badu bere alderdi txarra eta hori errepi-deena dela esan behar. Dena ezin baita!

Eta orain beste gai bati helduz, argazkian azaltzendirenak ezagutzen al dituzue?

Eta argazkia non aterea dagoen? Zenbatek eginote dute jolas bertako txoko eta bazterretan.

Pasa den egunean Ihauteri gaiaren inguruan hiz-ketan genbiltzala, aurtengo gaia “Indioak eta bake-roak” zela eta, hortxe ibili ginen zerbait egingo otegenuen berriketan eta dudatan.

Egia esan, oso festa alaiak direla iruditzen zait,barrea berezkoa duten jaiak baina, hala ere, gehiegi

animatzen ez garenaren sentsazioa daukat.Horregatik, eta beti ere gauzak errazte aldera, argaz-ki hau jarri nahi izan dut tartean bakeroak daude-nez eta ziur indioren bat ere egongo dela, hartuideiak, ireki armairuak, hartu trapuak (hotzari aurreegiteko) eta atera kalera, norbere buruaz barre egi-ten jakitea baino gauza hobeagorik ez da eta!

Aio, ondo pasa eta ondo izan!

Elurra mara mara, mozorroak prestatzera!

Elurra ari du. Bi gradu kanpoan. Baina beno,Urbil-era noa; etxetik irten, autobusa hartu…

Ah ez, egia! Autobusa hartzeko ia herritik atera behardut eta! Eta trena? Ez, trena ez. Oraindik urrutiagodago eta, Errekalden izoztu ondoren, Lasarten geldi-tu beharko dut.

Beraz, banoa oinez Etxealdiako zubi azpira.Bukatu gabeko San Inazio errotonda ondoan autobatek ia harrapatu nau eta espaloiaren bila hasi naiz.Non ote? Zubi azpira iritsi naizenerako ez ditutsudurra eta behatzak nabaritzen. Hori gutxi balitz,kotxe batek sabaian zuen elurra gainera erori zait.

Badator autobusa (10 minutu berandu). Ezkerrekohanka oraindik zintzilik dudala martxan jarri da.<<Jesus, gizona!>> (ia erori naiz). Txanponak bila-tzen hasi naiz. << Urbilera zenbat?>>, <<95 xenti-mo>>, <<Zeeer? Hemendik Txiki Erdira?>>.Balantzaka eta ahal dudan moduan metalezko barraheldu dut (lekurik ez). Ai, ez nintzen oroitzen! Hauez da “barrura” sartzen. Txiki Erdiko geltokira iritsi,autobusetik salto egin eta oreka berreskuratzendudan bitartean autoen azpian ez bukatzea lortu dut.

Espaloia?Fabrika artetik nabilela ideia bat darabilt buruan:

ez al zegoen ba “hurbil”? Benetan 2005. urtean gau-dela? Ez al da errazagoa izango duela ia mende erdigure aita egunero ibiltzen zen bezala oinez etortzea?

Urbil-eko aparkalekuan kotxe baten aurretik“sprint”-a bota ondoren barrura sartu naiz. Pare batordu beranduago beldurtzen hasi naiz; orain ere zubiazpira?

Noiz arte jarraitu behar dugu usurbildarrokIndiana Jones bezala, oztopoak eta arriskuak gaindi-tzen, gure herriko auzo batera joateko? GaineraDonostiako bidaia ordainduz? Noiz arte tren zerbi-tzu hau, Txiki Erdin geltokia duen arren gelditzen ezdena? Eta noizko Urbilen autobus geltoki seguru bat(bidaia guztietan)?

Dirudienez ahaztu zaigu garraio publikoa bultzatubehar dugula. Baina horrela ezinezkoa da! Argi dagoEuskotrenek Usurbilen duen konpetentzia ezakgureganako ardura falta ikaragarria dakarrela. Argidago gurekin nahi dutena egiten dutela. Eta gu begi-ra gelditzen gara.

Horrela ezin da

MMaaiiddeerrMMaakkaazzaaggaa

Ka

lez

ar

NNeerreeaaKKoorrttaa

Atx

egal

de

Page 8: NOAUA!! 198 alea

8

Azken urteotan ikusi dugu gure auzokodinamika nahiko eskaxa zela. Egia esan

auzo guztietan gertatu den gauza izan daiteke-la esan dezakegu. Askotan entzun izan dut,balonmanoko aktibitate guztia kiroldegira pasazenetik erabat jeitsi dela auzoko bizia. Festetanere gero eta jende gutxiagok parte hartzen du.Egia esan, gazte asko joan da gure auzotik etxe-bizitzen kontua dela eta.

Nik beti pentsatu izan dut edozein dinamikagaltzen denean ezin dela behartu eta jendeareniniziatibarik ez dagoenean ezin dela ezer egin.Gaurko honetan, berriz, notizi on batekinnator. Asko poztu nauen berri bat dakarkizuetNOAUA!k eskeintzen digun txoko honetara.Auzoko zenbait gurasok elkarte bat osatu dute.Ez dakit gurasoen elkartea deitu edo auzotarre-

na soilki. Kontua da, badirela hilabeteak beraien eska-

erak egiten hasi zirela. Eskaera hauen aurreanudalak, haurrekin ibiltzeko (aterperik ez baita)eskola txikiko gela utzi zien. Dagoeneko,ordea, elkarte moduan antolatu dira eta besteeskaintza batzuk ere luzatu dituzte auzotarren-tzat. Ikastaroak antolatu dituzte edozeinentzateta horien artean helduentzat dantza ikastaroa.

Gogoz hasi dira auzotarrak lanean, kartelak,bilera dialdiak… egin dituzte dagoeneko.Deialdiak auzoko horma eta portaletan erejarri dituzte, baina agian bada norbait oraindikenteratu ez dena eta animatuko litzatekeenahorrelako ekimenetan. Beraz. zorionak guztihau egiten ari direnei eta animatu ideiak ditue-en gainontzeko guztiak gerturatu eta parte har-tzera.

Auzoa bizi berritua

Ez dakit aurtengo negu honetan zer gerta-tzen den baina beti gaude alerta egoeran.

Haizearengatik ez bada, hotzarengatik,…Eta azkenean, irratian eta telebistan hainbeste

entzun eta gero, hotz “siberiarra” iritsi da gurera.Asteazken goizean txuritu zitzaigun ingurua.Nahiz eta elurrak ez duen denbora asko iraun,zoragarri zeuden inguruko paraje guztiak: erribe-rako baratzak, mendi aldea, etxeek ere oso itxurapolita zuten beren teilatu txuriekin.

Elurrak beti izan du halako majia moduko bat.Ni gogoan dut, txikiak ginenean elurra egitekozer ilusio izaten genuen. Aiamendi txuritzenbazen, gurean ere elurra egiteko aukera handiazegoen. A ze urduritasunak! Goizean jeiki etalehenengo gauza lehiotik begiratzea izaten zen.Elurra egiten zuenean pozik! Egun guztia izatengenuen elurretan jolasean aritzeko eta gainera ezzen ikastolarik izaten.

Oroitzapenak! Orain ordea beste kezka batzukditugu buruan. Elurra egiten badu lanera joatekoarazoak izango ditugula, errepide txarrak…

Ilusioa ez beste guztia ote den ere sentitzen dugu-na!

Nire etxean esaten duten bezala: “elurra osopolita da, baia, baina leihotik begira egoteko”.Nik pentsatzen dut, barruan dugun ume horriateratzen utzi beharko geniokela noizean behin.On egingo liguke denoi, estresak alde batera utzieta elur-egun hauetako batean, elur-bolak elkarribotaz pixka bat disfrutatzea.

Ea aukera izaten dugun!

Teilatu txuriak

ZZaallooaa LLeeoozz

San

tuen

eaU

rda

iag

a

AAllaazznneeBBeeggiirriissttaaiinn

Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

KA L E J I R A N

Page 9: NOAUA!! 198 alea

9Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

KA L E J I R A N

Kaixo denoi! Aurreko aste horretan ez dugugiro izan, eh! Siberiatik zuzenean etorritako

haizeak eta ekaitzak ederki freskatu ditu bazterrak.Etxe gehienetako tximinietatik kea etengabe atera-tzen zen. Denok ere, epelean gusturago geunden etakalean ez dugu jende askorik ikusi. Elurra egin dubai, baina errepideak arriskutsu jartzeko gaina beste-rik ez. Gustura hartuko genuke inguruak txuri-txurijartzen dituen horietako elurtetxoren bat, plastikoakhartu eta belardietan behera jaisteko baina…

Azken asteburu hauetan, Aginagako frontoiareninguruan saltsa pixka bat sortu zaigu. Izan ere, Berriatxapelketako partidak bertan jokatzen ari dira.Txapelketa hau Euskal Herriko kluben artekoa dugueta hementxe dabiltza probintzia guztietako pilota-riak txapelketa irabazi nahian. Esan bezala, kanpokojendea etortzen da beraien herriko pilotariak anima-tzera, baina hala ere ez zaigu frontoia betetzen, berazanimatu denok eta akaso hemen ikusiko ditugu etor-kizuneko “ Titin“ eta gainontzekoak.

Sagardotegi garaia ere iritsi zaigu, inguruko sagar-dotegietan badabil jendea. Azkenaldian modan jarrizaigu hauetara autobusean joatea eta ez da ideia txa-rra. Badakizue, behin hara joanez gero txotx batzukegin behar izaten dira eta gero autoa hartzeko egoe-rarik onenean ez gara izaten askotan. Eta honekinlotuz, gehienok badakizue errepidean nola dauden50 kilometro orduko baina azkarrago ez joateko sei-naleak. Batzutan ahaztu egiten zaigu hauei kasu egi-tea eta azkarxeago pasatzeko tentazioa izaten dugu,kontuz! Orain dela aste batzuk 80 kilometro ordu-ko abiaduran joateagatik norbaiti 400 euroko multajarri omen diote, ederra broma! Askotan min gehie-na honek ematen digu, multa ordaindu behar izate-ak, baina kontuan izan behar dugu errepide hauherriaren erdi-erditik pasatzen dela eta jende askokgurutzatzen duela oinez, beraz, adi ibili behar duguedozein momentutan aiton-amona edo haurren battopa dezakegulako errepidea gurutzatzen. Hurrenarte!

Saltsa frontoi inguruan

Joan den eguneko egunkarian agertzen zenez,Donostiako Udalak badu Zubieta aldean etxe-

ak eraikitzeko asmoa epe motzera. Odon Elorza jau-nak adierazi zuenez, Hipodromo aldean, 1.278etxebizitza egiteko asmoa dute, erdiak babes ofizia-lekoak izango direlarik, eta beste erdiak merkatulibrekoak. Eremu hau, hipodromo gainealdeankokatzen da, Zubietako mendi aldera. Plan hau,405.000 metro karratuetan egingo da, DonostiakoGros auzoak duen zabalera berdina. Plan horretanere, badirudi beste asmoak ere badituztela, hala nolaHipodromoa berritzea eta beste instalazio batzukeraikitzea.

Ikusten denez, ez da makala Donostiako Udalakegin nahi duena, etxe mordoa baita eta horrekdudarik gabe, bere eragina izango du. Aspalditikentzuten dugu, bai, Donostiako Udalatik eta baitaJaurlaritzatik ere, zenbait plan urbanistiko badituz-tela Zubietarentzat; dirudienez, Zubieta oso goxokigozoa da, izan ere, Donostiatik hurbil egonez, terre-no zabalak eskeintzen ditu etxeak eraikitzeko etahori, aro hauetan, oso gustagarria da zenbait politi-

ko eta promotoreentzat.Ikusi beharko da etorkizunean, “zubietar” berri

horiek, zenbateraino inplikatzen diren herriko ekin-tzetan eta zenbateraino hartuko dute bere buruazubietartzat, nik nere zalantzak baditut.

Bistan da nire ustez, hau hasiera besterik ez dela,etorkizunean aldaketa haundiak ezagutuko ditugugure herrian, eta ez dakit guztiak onerako izangodiren…gure zubietar nortasuna kolokan ikustendut.

Gure nortasuna kolokan

AAiinnhhooaa

SSaallssaammeennddii

Ag

ina

ga

Zu

bie

ta

MMiikkeell

BBeennggooeettxxeeaa

Page 10: NOAUA!! 198 alea

10 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

KO N T Z E J U TX I K I A

Urtarrileko ohiko udalbatzaplenoan, Usurbilgo UdalakJasangarritasunerako Euskal

Udalerrien Sarean sartzea erabaki zuen(Udalsarea 21 delakoan). Era honetan,EAEko hiru lurralde historikoetakobeste 37 udalerrirekin bat egingo duUsurbilgo Udalak.

Funtsean, Tokiko Agenda 21 dinami-zatzeko osatu zen Udalsarea 21 bilgunea.

Euskal sare honek gaitasun teknikozeta metodologikoz hornitu nahi dituudalak, Tokiko Agenda 21 prozesua etajasangarritasuna udal-kudeaketan txerta-tu asmoz.

Era berean, udalen esku beharrezkobaliabideak jarri nahi dira, TokikoAgenda 21en garapena errazteko etahobetzeko asmoz.

Ez hori bakarrik. Udalen eta adminis-trazioen arteko komunikazioa, lankide-tza eta informazio-trukea ere sustatukodu Udalsarea 21 taldeak. Era honetan,udalaz gaindiko politiken garapeneanjasangarritasuna txerta dadin lan egingo

du udalerrien Euskal Sareak.Usurbilgo Udalak, hartu duen eraba-

kiari esker, Tokiko Agenda 21 prozesuafinantzatzeko gaitasuna handitzeaz gain,proiektu komunak garatzeko laguntzajaso ahal izango du.

Usurbilgo Udala, 2002ko martxoaren13tik Buruntzaldeko Udaltalde 21eanda. Orain, EAEko beste 37 udalerrirekinbatera, Jasangarritasunerako UdalerrienEuskal Sarean izango da, Udalsarea 21delakoan.

Jasangarritasunerako UdalerrienEuskal Sarean sartuko da Usurbil

Jasangarritasunarenfilosofia txerta dadin sortuda Udalerrien Euskal Sarea.

Usurbilgo Herri Lan platafor-mak (UHL) euskal presoen

aldeko mozioa aurkeztu zuen urtarri-leko ohiko plenoan. UHLren propo-samena, ordea, ez zen aurrera atera.EAk eta EAJ-PNVk, euren balorazioaazaldu eta gero, abstentzioari helduzioten. PSE-EEk eta PPk, berriz,UHLren mozioaren aurkako botoaeman zuten.

“Euskal Preso Politikoen Kolekti-boa, gainontzeko euskal eragileengisan, Euskal Herriaren hitza eta era-bakia gauzatzeko bidean, zuzeneanparte hartzeko duen eskubidea alda-rrikatzea” eskatu zion UHLk Udalari.Hala nola, isolamendu eta sakabana-ketarekin bukatu eta euskal presoek

Euskal Herrian egoteko duten eskubi-dea bere egitea; presoen borrokaldia-rekin bat egin eta antolatzen direnmobilizazioetan parte hartzeko deiaherritarrei luzatzea eskatzen zitzaionUdalari. Mozioa ez zen aurrera atera.

Europako Konstituzio itunarenalde bozkatzeko mozioa

Alderdi Popularreko zinegotzi denManuel Michelenak EuropakoKonstituzio itunaren aldeko mozioaaurkeztu zuen. Sentsibilizazio kanpai-na abiarazi eta itunaren alde azaltzeaeskatzen zion Udalari. PP eta PSE-EEalde bozkatu arren, mozio hau ez zenaurrera atera, EAk eta EAJ-PNVkaurka bozkatu zutelako.

Euskal presoak Euskal Herriraekartzeko mozioa aurkeztu zuen UHLk

Administrarilaguntzaile lanpoltsa

Urtarrilaren 25ean, ohiko tokikoGobernu Batzordean, adminis-

trari laguntzaile lanpoltsa osatzea era-baki zen.

Usurbilgo Udalan, administrarilaguntzaileak aldi baterako kontratatze-ko eta interinoki izendatzeko beharraksortu izan dira. Beraz, administrarilaguntzaileko lanpostua behin betikoizaeraz kontratatu bitartean, lanpoltsabat osatzea erabaki da.

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean etaUdaletxeko iragarki taulan argitaratuarte oinarriak ez dira baliozkoak izango.

Itsasikararen ondorioeiaurre egiteko dirulaguntza

Asiako hego-ekialdean izandakoitsasikara dela eta, Eudel

Elkarteak hondamendiak eragindakokalteak arintzeko Laguntza Fondoa sor-tzea erabaki du. Modu horretan, intere-sa duten udalek egoki deritzoten diru-ekarpena eman ahal izango dute. Honilotuta, Asiako hego-ekialdean izandakoitsasikarak eragindako kalteak arintzenlagundu asmoz, Usurbilgo UdalakEudel Elkarteari 27.000 eurotako diru-laguntza ematea erabaki du.

Kultur Etxekoekipamenduak

Urtarrilaren 18an egin zen ez-ohiko tokiko Gobernu Batzor-

dean erabakitakoaren arabera, Montte-ren altzariekin hornituko da KulturEtxe berriko liburutegia. 74.348,22euroko inbertsioa egingo da.

Gobernu Batzorde horretan bertan,ekipamendu eszenikoaz hitz egin zen.Auditorioaren ekipamendu eszenikoaTelesonic SA enpresak egingo du.58.576,46 euroko inbertsioa eskatukodu auditorioaren lehen zatiko ekipa-mendu eszenikoak.

Page 11: NOAUA!! 198 alea

11Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

KO N T Z E J U TX I K I A

Lan munduan euskara sustatzeko plana adostu dute Buruntzaldeko Udalek

Euskara gizarte esparruak irabazinahian dabil azken urte hauetan:irakaskuntza, administrazioa...

Lan mundua eremu estrategikoa da eus-kararen etorkizuna bermatu nahi bada.Hainbat erakunde eta enpresek heldudiote erronka horri, euskararen normali-zazio planak abian jarriz. Horien arteandira Buruntzaldeko udalak.

Euskara lan munduan txertatzeko erron-karekin bat egin dute Buruntzaldeko hain-bat udalek. Andoaingo, Astigarragako,Hernaniko, Lasarte-Oriako, Urnietako etaUsurbilgo udalak aspalditik ari dira eurenherrietan euskararen erabilera normalizatunahian.

Buruntzaldeko aipaturiko udalek bateraegiten dituzte hainbat lan eta ekimen,euren ahaleginak optimizatu nahian.Horietako ekimen bat honakoa da: lanmunduan euskararen erabilera normaliza-tzeko plana.

Plan hori garatzeko Jarraipen Batzordeaosatu da Buruntzaldean. Batzorde hori,udaletako, lanbide heziketako eta sindika-tuetako ordezkariek osatzen dute.

Buruntzaldeko udalek, dena den, EmunHizkuntza Aholkularitzaren laguntza izan-go dute. Emunek euskararen erabilera nor-malizatzeko planak diseinatu eta inple-mentatzen ditu enpresetan, erakundepublikoetan, eskualdeetan…

Plan horrek bi zati izango ditu: batetik,euskara normalizatzeko lan munduarengarrantzia gizarteratzeko komunikazioplana osatu. Bestetik, herri horietanhainbat esperientzia pilotu abian jartzekosustapen plana bideratu.

Horretarako, urrats hauek emangodira:

enpresei eskutitza eta triptikoa bidali,hainbat enpresekin telefonoz harremane-tan jarri, bilera eguna zehaztu, euskaraplanak enpresari aurkeztu, esperientziapilotuak martxan jarri...

Esperientzia pilotuak aukeratu ondo-ren, enpresa bakoitzean euskararen erabi-lera normalizatzeko planak diseinatu etainplementatuko dira. Horretarako, uda-lek eta Eusko Jaurlaritzak enpresa horiekdiruz lagunduko dituzte. Beraz, horiekdira ekimen honen erronkak: herribakoitzean hainbat esperientzia pilotuabian jartzea; eta enpresa bakoitzean eus-kararen erabilera normalizatzeko planadiseinatzea eta inplementatzea, eta enpre-sa horietan euskararen erabilera handituzenpresei hobetzen laguntzea.

Plana garatzeko Jarraipen Batzordea osatu da Buruntzaldean.

Telf: 943 37 64 24 Fax: 943 37 61 55Juan de Garay kalea20160 Lasarte-Oria

Page 12: NOAUA!! 198 alea

12 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

ER R E P O R TA J E A

Orain duela zenbait urteAmagoia Mujikari agindunion zerbait idatziko nue-

la NOAUA! honetarako. Noiz,zehaztu gabe. Zorrotzeko zubipetikpasa da geroztik urik, bai etauholderik. Hobe noizbait inoiz ezbaino, ez, Amagoia? Ugarte baserri-ari buruz hasiko naiz.

Ugarte baserria botatzera zijoazelalehenengoz irakurri nuenean,aldizkari honetan, hain xuxen, halakoizugarrikeria iruditu zitzaidan, nonuste izan nuen albiste honenemailearen, Zaloa Arnaizen, gaizkiulerturen bat izango zela, eta, egiaesan, ez nion kasu haundirik egin.Geroztik, ordea, izan da beste albis-terik, eta ez zorionekorik, zoritxarrez.Zaloak ez zuela gaizki ulertu, alegia.

Lehen etorri zaidan galdera: “Erotual gara, Ugarte bota?”. Usurbileneraikuntza eder asko dugu, eta hauenartean ederrenetakoa, zalantzarikgabe, Ugarte baserria. Eta ez gure he-rrian bakarrik, Euskal Herri osoan ezdira beste hogei baserri egongo honenmailakoak, ez haunditasun nola eder-tasun aldetik. Gu, bertakook, ohitutagaude, baina kanpoko norbait etor-tzen zaigunean, eta baserri honenaurpegiaren zabaltasun oparoaikusten, harrituta geratzen da.Harrituago oraindik atzekaldea ikus-tean, ohi ez bezala, are oraindik ede-rragoa baitu, bere harri landuzkoeskailera zabal eta horma irtenekin.Teilatua, berriz, Puntapax aldetikbegiratzean, lehen hitza: “Hori ezdek, motel, teilatua; hori enparantzadek!” Erreparatzekoa da ere, baserrihoni aldaketak egin behar izandizkiotenean, hala nola tolare-sagar-dotegia eta beste etxe-ordekoa erans-tean, zein egoki eginak izan diren,berriak zaha-rrari irainik egin gabe.Eta hau botatzekotan gabiltza!

Jakoba Errekondok oraindik orainaipatzen zigunez, Usurbilen hirubaserri omen dira bi ardatzeko

tolareak dituztenak: Zubietako Aiz-purua, Urdaiagako Saltxipi (oraindela gutxi arte) eta Ugarte. Honentolareari, oso zabala denez, azpikalde-tik eusteko jarri behar izan zizkiotenzurezko habe eta kapirioak -azpizumillak- ikusgarriak dira benetan-jatetxea, hor, tolarepean zegoeneanguztiok ondo ikus genitzakeenez-;horrelako zurajerik ez dut beste inonikusi. Neurri horietako materiala ate-ratzeko, gutxienez larehun bat urtekoharitzak beharko zituzten. Eta hau jota bota?

Anaia eta biok txalaparta ikastenhasi ginenean, tolare horren ondoanegin genituen hasierako saioak, berta-ko patzolak erabiliz, tolareak betibotatzen zuen sagardo lurrinez ingu-raturik.

Bertako arkitekturaren ereduUgarte, hemengo arkitektura jator-

raren, euskal senak hemen sortu etagaratuaren, eredu gain-gainekoa da -Saroe eta Atxega jauregiak baino area-go, bistan da-. Harri landuz nolagordinez eta zurez egina, garai batekohargin- eta zurgin-maisuek, aurre-koengandik jasotako jakinduria

baliatuz, ohi zuten zentzu eta trebeta-sunez egina; luxurik eta alferrikako a-paindura haundirik gabe, edertasunsoil eta halako jauntasuna berekinduela. Jauregi bat da, zinez, eta gure-tzat, beste biak baino zenbatez jau-regiagoa! Gaur etxeak, edo etxe ize-nekoak, lurraren erraietan beherasartu egiten dira; baserriek, aldiz, lur-retik gora sortuak dirudite, ingurukozuhaitzak edo mendixkak bezalaxe.Horietakoa dugu Ugarte, eta hala bizidugu usurbildarrok ere; hor ezagutudugu beti jaio ezkerezkotik, geure pai-saiaren osagai bizia bezala. Haren au-rretik igarotzean gogora datorzkigubertan mendeetan zehar bizitu diren,eta Usurbil egin diguten, hainbat etahainbat familia. Usurbil hiribildubezala eratu zenean duela seirehundikgora urte, Josu Tellabidek dioenez,Ugartekoak tartean zitezkeen seguru-enik. Ugarte oinetxe da, hau da, leinuedo familia baten sortetxea. Etaoinetxeak herri baten zutabeak direlaezin dezakegu ahaztu, bai historia, baiekonomia nola kultura aldetik. Etahori ezereztekotan gabiltza?

Askotan baserriak botatzeko aitza-kia, hauen egoera txarra konponezina

Zutik ondo dagoenari eutsiko bagenio...

“Anaia eta biok txalaparta ikasten hasi ginenean, tolare

horren ondoan egin genituen hasierako saioak”.

Page 13: NOAUA!! 198 alea

13Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

ER R E P O R TA J E A

dela eta, edo Eguzkitzaren kasuan,herriko sarrera galerazten zuela, edoAitzezar eta Alperro, pabeloiak eginbehar zirela eta, izan ohi da. (Egiaesan, berehala bilatzen dituzte zaharrabistatik kentzeko aitzakiak; beldurdira, nonbait, egingo duten berriarenzatarkeria nabarmenegi geratuko ezote den zaharraren edertasunarenaldean). Baina Ugarterekin ez da ho-rrelakorik, ez du biderik galerazten,eta gainera ez duela urte asko zahar-berritua da zeharo, eta ez nornahirengidaritzapean, baizik eta azken mendeerdi honetan gure herriak eman duenarkitektorik ospetsuenaren, Luis PeñaGantxegiren. Hain zuzen, duela gutxiestatu espaiñiarreko Arkitektoen Ko-legioak urrezko domiñaz ohoratua,bere bizitza guztiko lan bikainagatik.Zer asmorekin eta nola egin zen gogo-ratu nahi dugu orain.

Duela 30 urte berreraikiaDuela hogeitamarren bat urte,

baserriaren egoera txarra ikusita, gaineta barren, aldaketak egin beharreangertatu ziren Ugartekoak. Ordukonagusiak, Erramun Etxeberria-Berreiartza zenak, adiskideak ginenez,galdetu zidan, ea lanotarako PeñaGantxegi arkitektoari deitzea zer iru-ditzen zitzaidan. Luis bera eta berelana ezagutzen nituenez, oso egokiazela esan nion. Arkitekto honek beza-la gutxik ezagutzen zuen euskalarkitektura, eta gutxik bezalaerabiltzen berau etxegintza berrian.Baina, Erramunek, baserria inondikere bota gabe zaharberritu nahi, base-rriak bere arnasa galduko zuen beldur.Ezinezkoa zela esan zion PeñaGantxegik, hormetako mortairuazeharo hondatua zeukala eta, bainalasai egoteko, behar bezala egingozirela lanak, lehengoa izango zela U-garte. Orduan, Erramunek, deseraikibehar bazen, gero guztia lehen zegoenbezal-bezalaxe uztekotan. Beraz, ha-rriz harri eta zurez zur deseraiki, uste-lak baztertu, eta berriro, dena, harrizharri eta zurez zur, gora, bakoitza le-hen zegoen tokian kokatuz, berreraikizuten baserria. Barrengo zuraje-lana -

haritzez, nik uste-, baserrietan ohizenean oinarrituz, bikainki diseinatuzuen Peña Gantxegik. Azeri larrutzeabaina nekezagoa, baina zaharberritzeeredugarria egin zuten, lehengo itxuraeta egiturari eutsiz. Erramunen por-taera ere eredugarria -zoritxarrezbakan gertatzen dena-, ez baitzueninork horretara behartzen, eta, noski,askoz merkeago zitzaiokeen bestelaegin balu. Garbi utzi zuen Ugartekonagusiak, nahiz eta bere askaziarena ezizan, oinetxe horren duin zela, jaunbat zela: Dirua baino lehenagotzatzeuzkala bere arbasoak, lehengo etaoraingo herriarekiko begirune etamaitasuna. Zabortegian bukatu beharal du gizon honen ahalegina?Gaur egin nahi dutena Ugarterekin,Erramunek ere egin zezakeen; bazekien ondo asko nola egin,enpresaburu zenez, eta zinegotzi etadiputatu izana, gainera. Baina ez zuenegin.

Kultura kaleanAlde askotatik da garrantzitsua ho-

rrelako baserria herri barruan egotea,urrutira joan beharrik gabe, herrita-rrek eguneroko bizitzan berarekin

topo egin eta bere edertasunaz gozatuahal izatea, naturalki. Hau da, kulturakalean, eta ez soilik museoetan edoliburuetan edo eskoletan. Baserriarenikusteak, mendeetako gu guztion his-toria bizierazten digu; bertan bizitu-takoen bizimodua gogoratzen: Nolaziren bertan jaiotzen, hazi, hezi, bizieta hiltzen, eta garai batean, nola etxeondoko baratzean lurperatzenzituzten lur gozoan, horrela biziak etahilak senitartean bizitzen jarraitzenzutelarik. Jende normala nola bizi zeneta den ez ahaztea komeni zaigu, batezere, geuri, beti kanpoan gabiltzanok:Jaio, ospitalean jaiotzen; biberoiahartu, haurtzaindegian; hazi, eskolan;hezi, telebista barruan; bizi, fabrikan;zahartu, zahar-etxe dotoreetan; etaehortzi, tanatorian lurperatzen gaituz-tenoi, behin apainki makilatuondoren, hildakoen itxura txarrikeduki ez dezagun. Ahaztuko zaigubestela zentzuzko bizimodurik izandaitekeenik ere. Gogoratzen garenbitartean, beti dagoke itxaropenik!

JosAnton Artze

“Ugarte oinetxe da, hau da, leinu edo familia batensortetxea. Eta oinetxeak herri baten zutabeak

direla ezin dezakegu ahaztu”.

Datorren alean jarraituko du

Page 14: NOAUA!! 198 alea

14 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

PO R R U S A L D A

Seme-alabak ditu Edurne Arregik.Biak, Zubietako Eskola Txikianikasitakoak. Alaba jada

Udarregin da. Semea, berriz, datorrenikasturtean Zubieta utzi eta Udarreginhasiko da. Azken urteotan, HaurHezkuntzako ziklo osoa eta LehenHezkuntzako lehen bi ikasturteak eginondoren, Udarregira joan ohi dira ikasle-ak. Datorren ikasturtean, ordea, egoerabestelakoa izan daiteke. Izan ere, oraindauden ikasleen herenak-edo datorrenurtean bukatzen baitu Zubietako etapa.Horrek zer esan nahi du? Matrikulazioberririk ematen ez bada, ikasle faltan,eskola arriskuan egon daitekeela.Santuenean antzeko zerbait gertatu zenduela ez hainbeste. Horren beldur diraEdurne eta gainontzeko gurasoak.

Zubietan, ikasle kopurua txikia izan daazken bolada honetan. Baina orain arteanez da arazo-iturri izan. EuskoJaurlaritzako Hezkuntza Delegaritzak,duela urte batzuk, baldintza bat jarrizuen: eskola bizirik mantendu ahal izate-ko, urtero bi haur berri matrikulatzea,gutxieneko kopuruari eutsiz. Orain arte,nola edo hala baldintza hori bete da.Baina datorren ikasturtean gauzak beste-lakoak izan daitezke. Delegaritzak, ezahaztu, Eskola ixteko aukera du.

Etxebizitza berrien baitanBaina Zubietan etxe ugari egin berri

dira-eta, nola da posible? Pentsatukoduzu. Kontua da etxe berrietako lanak ezdirela oraindik amaitu. Etxe-jabeek abuz-turako espero dituzte giltzak. Bien bitarte-an, etxe berrien jabeek Usurbil, Lasarte-Oria edo Donostian bizitzen jarraitzendute. Giltzen esperoan. Bien bitartean,Usurbil, Lasarte-Oria edo Donostiakoikastetxe edo haurtzaindegietara eramatendituzte haurrak. Bitxiena zera da: bizila-gun berri gehienak zubietarrak izangodirela. Egun Zubietatik kanpo bizi dire-nak, baina etxe berriekin batera herriraitzuliko diren zubietarrak.

Zer behar du Eskola Txikiak bizirikirauteko? Matrikulazio berriak. Eta gakoazubietarren esku dago. Laster, deserritikherrira itzuliko diren zubietar bikoteenesku. Izan ere, nahiz eta giltzarik eskuratuez, nahiz eta Zubietan oraindik bizitzen

hasi ez, haurrak bertako Eskola Txikianmatrikulatu ditzakete.

Edurne Arregi gurasoetako bat da.Ahalegin handia suposatzen duela aitor-tzen badu ere, zera adierazi nahi die lasterZubietako etxe berrietara bizitzera etorri-ko diren gurasoei: "beren haurrakZubietan eskolatzeko aukera kontuan hardezatela". Badaki batzuentzat ahaleginhandia izan daitekeela, egunero bueltakaibili behar izatea. Baina akaso datozenurteetarako utziz gero, berandu izan dai-teke. Etxe berrietara bizitzera etortzerako,Eskola itxirik egon daiteke-eta.

Eskolaren zerbitzuak, matrikulazioaren arabera"Baten batek esan dezake: beste ikastetxe-

etan ordutegi zabala, garraioa eta jangela-zerbitzua eskaintzen dituzte. Tira, horrega-tik ez dadila izan. Zubietak ere garraioa,jatetxea eta ordutegi malgua eskaini deza-ke", adierazi digu Edurne Arregik.Matrikulazioaren arabera dago hori guz-tia. Matrikulazioak gora egingo balu, zer-bitzuak ere handitzeko aukera egongolitzateke. Dena katea bat da.

Zubietakoak izango diren haurrakZubietatik kanpo ikasten ari diren bitarte-an, badira "kanpotik" etorri diren ikasle-ak. Haur Hezkuntza garaian, 25 ikasleengelen ordez, kopuru murritzeko gelenalde egin duten gurasoei esker.

Horietakoa da Maite Azpiolea. Lasarte-Orian bizi da eta inguruan eskola publi-ko duen arren, umea Zubietara eramatendu. Eta ez da bakarra. Badira eskola-ere-dua gustuko dutelako, Lasarte-Oriatik,Donostiatik edo Errekaldetik espreskietorri izan diren gurasoak.

Maite Azpiolea Zubietaren aldekoapustua arrazoitu digu: “umeak koxkorrakdiren bitartean, aberasgarria da gela bereanadin ezberdinekoekin aritzea. Adin horre-tan, helduagoen erreferentzia garrantzitsuada. Gainera, gela masifikatuetan bainotalde txikietan errazago integratzen da hau-rra”. Zubietako ingurua ere bada pisuzkoarrazoia Maitentzat: “eskolak parkea, bela-rra, zuhaitzak ditu patioan. Kaleak oinez-koak dira, frontoia berria da eta zaratagutxiko herria da”.

Eskola, herriaren etorkizunaMaitek azaldu digun bezala, “badira

umeak Usurbildik Lasarte-Oriara erama-ten dituztenak. Badira Lasarte-OriatikUsurbila eramaten dituztenak. Zergatik ezeskola txikietara? Herri txikietako bizitzangarrantzi handia dauka eskolak zabalikirautea. Belaunaldi berrien mesedetan. Etagurean”. Beste datu interesgarri bat ereeman digu. Aurten Zubietan izan diren 4matrikula berriak ez dira Zubietako ume-enak izan. Bat Usurbilgoa, besteaAñorgakoa eta bi Lasarte-Oriakoak.Bitxia, ezta?

Zubietako Eskola Txikia, oraina eta etorkizuna

2003ko erretratuan Julen iñarra, Haritz Berasategi, Ander irure-tagoyena, Txomin Bordagaray, Estitxu Berasategi, Manex Martinez deGuereñu eta Iker Zaldua. Informazio gehiago, 943 37 29 31 telefo-noan (Idoia edo Mila)

Page 15: NOAUA!! 198 alea

15Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

PO R R U S A L D A

Aurten, Santa Ageda etaInauteriak egun berean suer-tatu dira. Udarregi Ikastolan,

esate baterako, ospakizun bakarraegingo da otsailaren 4an.Biharamunean, ordea, hainbat koadri-len ahaleginari esker, Amerikako“Oeste” itxura hartuko du herriak.Hori otsailaren 5ean izango da, larun-batean. Baina ez ahaztu “AngularenEhorzketa”, Zumarte Musika Eskolakotsailaren 8rako antolatu duen ekital-dia.

Inauteri giroa, lehen lehenik,Udarregi Ikastolara iritsiko da.Otsailaren 4an, ostirala, Goizeko10:00etatik 11:30era, ikasleek kalezkale girotuko dute herria, batera dan-tzatuz. Hiru talde egingo dituzte(Lehen Hezkuntzakoak bi talde etahirugarrena DBHkoak) eta hiru ibilbi-de ezberdinetik zehar arituko dira.

-10:30etatik 11:30etara, HaurHezkuntzakoek Santa Ageda bezpera-ko ohiturari eutsiko diote.

-11:30etatik 12:30etara, denak bate-ra, kiroldegian.

Hori otsailaren 4an izango da.Hurrengo egunean ere, Inauteria izan-go da nagusi. NOAUA!k antolatuduen festan, haurrak eta helduak izan-go dira protagonistak.

Santa Ageda eskeaBertso Eskolakoak ere, nola ez,

Santa Ageda eskean irtengo dira otsai-laren 4an. Bertso Eskolak antolaturi-ko ekitaldi honetan parte hartu nahiduen orok baserritarrez jantzirik eto-rri beharko du. Bertaratutakoakhotzari aurre egiteko abesten ibilikodira eta, gainera, giro onean.

Gogoan izan Txaramuntotik irten-go dela Santa Ageda eskea, arratsalde-ko 19:00etan.

Inauterietan, “Oeste” giroan

Iaz, gazte hauek izan ziren Inauterietako protagonistak.

“Angularen ehorzketa”

Inauteriei agur esateko, ZumarteMusika Eskolak "Angularen

Ehorzketa" antolatu du.Datorren otsailaren 8an, arratsaldeko

19:00etan, txistu eta talde instrumenta-lak Zumartetik irten eta frontoi bideahartuko du. Lutoz jantzita eta tristurazbeteta egon arren, angula guztiz erre artemusika izango da nagusi.

GOIZEAN, HAURRAK NAGUSI

11:00etan frontoian. Umeentzakojokoak eta tailerrak, sorpresak...Oharra: mozorrotuta agertu behar da.

ARRATSALDEAN, KALEJIRA

18:30ean koadrilen elkartzea eta

kalejiraren hasiera, herriko trikitila-riek girotua. 21:00etan, afaria sagar-dotegian. Ondoren, parranda mun-diala.

Antolatzailea: NOAUA!.Babeslea: Usurbilgo Udala.

Otsailak 5, larunbata Inauteri Jaia

Page 16: NOAUA!! 198 alea

16 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

PI L-P I L E A N

Iaz, otsaila amaieran ospatuzen Sagarrondotik jaia.

Aurten, ordea, martxoarenlehen asteburuan ospatuko da.Sagardoa eta musika-ekitaldiakizango dira protagonista nagu-siak. Baina iaz bezalaxe, aurtenere herri arteko herri-kirol saio-ak antolatuko dira.

Sagarrondotik,Martxoan

Sara eta Berako laukoteak, Edu Zelaietapoetaren “Mugaldekoak” poema libu-

ruan oinarriturik, mugaz bi aldeko komuni-kazioa uztartu nahi du, hesia gaindi daiteke-la ohartarazteko. Folk-pop eta country musi-ka oinarritzat hartuta, ironia eta umorea tar-tekatzen dituzte olerkiekin batera.Emanaldia Udarregi Ikastolan egingo da,otsailaren 11n, ostirala, gaueko 22:30ean.Antolatzailea: Nafartarrak Kultur Taldea.

Bidasoatik datozen kantu-olerkiak

San Markos MankomunitateakSortu zabor gutxiago kanpainaabiarazi zuen 2004ko azaroaren

azkeneko astean. Mankomunitateakprentsa-ohar bidez jakinarazi duenez,“partaidetzari dagokionez, hasieranzeuden aurreikuspenak erabat gainditudira”.

Hiritarrak kontzientziatu eta sentsi-bilizatu asmoz, hainbat ekimen bidera-tu ditu San Markos Mankomuni-tateak. Tartean, hizpide dugun Sortuzabor gutxiago izenekoa. Era honetangaratu zen kanpaina:

- Postontzietan 112.000 informazio-liburuxka banatu ziren. Hala,Mankomunitateko etxebizitza gehie-netara iritsi zen. Liburuxka horietanhondakinak murrizteko, berrerabiltze-ko eta birziklatzeko aukeren berri ema-ten zen.

- Kontsumo arduratsuari eta honda-kinei buruzko tailerrak garatu zirenherriz herri. Gainera, tailer horiek San

Markoseko Mankomunitateko elkar-teei eta bigarren hezkuntzako ikaste-txeei ere eskaini zitzaizkien. Usurbilen,Udarregi Ikastolak jaso zuen lehen tai-lerra, abenduaren 16an hain zuzen.Hamar lagun bildu ziren tailerrean.Duela gutxi, Helduen HeziketaEskolan (EPA delakoan), 25 lagunenaurrean egin zen kontsumo ardura-tsuari buruzko tailerra.

- Informazio-puntu ibiltaria.Etxebizitzetako olio erabiliak nahizhondakin arriskutsuak jasotzen dituenkamioiarekin batera iritsi zen gureartera informazio-puntu ibiltaria.Puntu horretan, kontsumo arduratsu-rako tailerren berri ematen zen eta, eraberean, hondakinei buruzko zalantzakargitzen ziren. Trukean, NOAUA!niragarri genuen bezala, erosketak egite-ko poltsa tolesgarria oparitzen zen.

Publizitatea ekiditeko ekimenaPostontzietara iristen zaigun publizi-

tatea mugatu asmoz, San Markos

Mankomunitateak beste ekimen batabiarazi du. Mankomunitateak pegati-nak argitaratu ditu eta eskatzaile guz-tiei doan bidaltzeko prest azaldu da.Mankomunitateko bizilagunen komu-nitateetako lehendakari guztiei 25.000informazio-eskutitz bidali dizkie eta,antza denez, geroz eta hiritar gehiagokazaldu du publizitate hori guztia gel-diarazteko interesa.

Zaborra gutxitzeko azken kanpainarekinpozik azaldu da San Markos Mankomunitatea

Kontsumo arduratsua sustatzekotailerrak antolatu ditu San

Markos Mankomunitateak.

Page 17: NOAUA!! 198 alea

17Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

I Z E R D I PAT S E TA N

Igoera fasean da erregional mailako futbol taldea

Jokalari bat eta entrenatzaileasalbu, taldeko gainontzeko kide-ak usurbildarrak dira. Usurbil

FT taldeko kide den Josu Aranberrikazaldu digunez, “azken urteetan kan-poan jokatzen aritu diren jokalaribatzuk itzuli dira”. Taldea fin aritu daligaxkan eta, horri esker, orain igoeratxartela lortzeko zorian dira.

Xabier Orbegozo EHU-UPV talde-tik, Imanol Mujika Zarautz taldetik,Unai Lataillade Ibarra areto futbol tal-detik eta Eneko Harreguy Oriotik.Ibon Bordak eta Haritz Zubiaurrek,berriz, futbola utzia zuten Usurbilgotaldea bigarren erregional mailara jaitsizenetik. Hauek ere, aurtengo denboral-dian itzuli dira taldera. Gainon-tzekoak, Igor Guadix, Etxaniz anaiak,Jokin Rezola, Aitor Otamendi, JaviRecio edota Jon Ugartemendia iazkodenboralditik jarraitzen dute. Taldeakmaila ona erakutsi du eta horri esker,ilusioz dira Usurbil FTko zaleak.

Haranen sendo aritu diraLigaxkan, hiru lehenengo postuetan

sartzea zen helburua. Igoera fasea jokatuahal izateko, lehen hiru postuetan sail-katu behar zuten. Eta baita lortu ere.

Hasieran kanpoko partidetan emaitzaonik lortu ez bazuten ere, bigarren itzu-lian ez zuten partidarik galdu. Orainarte, Haranen jokatutako neurketa guz-tiak irabazi dituzte, bat izan ezik.

Igoerako lehen partida irabaziLigaxkan erakutsi duten maila onari

heldu nahi diote igoera fasean.

Igoerako lehen partidan, txukun arituziren. Haranen jokatu zen eta UsurbilFTkoek Trintxerpe taldea gailenduzuten 4-0 emaitzarekin.

Datozen neurketak hauexek dituzue:otsailaren 13an, Danenaren aurkaZizurkilen. Otsailaren 20an, Haranen,Irungo Mariñoren aurka. Animo muti-lak!

Usurbildik kanpo ari ziren hainbat jokalari itzuli dira aurtengo denboraldian.

JUBENILAK, KOPANJubenilen bigarren mailako taldea Kopako Txapelketa

jokatzen ari da egunotan. Otsailaren 13an, Haranen aritu-ko dira Donostiako San Patricio taldearen aurka.

EMAKUMEZKOEN KOPAJubenilena bezalaxe, emakumezkoen taldea ere Kopa

eskuratzeko lehian murgilduta dago. Otsailaren 13an,Hondarribiaren aurka jokatuko dute Haranen.

Page 18: NOAUA!! 198 alea

18 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

NO A U A! TX I K I

HUTSUNEAK BETE

USO TX_R_A ERR_ZU

N_R_ JO_TEN Z_RA ZU

E_SK_L H_RR_KO M_NDI G_ZT_AK

EL_RR_Z B_TE_K D_T_ZU

GA_R GA_ER_KO Z_RE OST_T_A

NE_RE ETX_AN B_D_ZU

Urtarrilaren 30ean, goizeko 9:00etanjoan ginen kotxez Aiako Urdanetaauzoraino, bertatik oinez abiatu

ginen eguraldi oskarbi batekin baina 1-2 gra-duko tenperatura hotzarekin. Aste guztian elurdezente bota zuen eta bidean ur-putzuetan jelazegoen, lur lokaztua berriz, gor-gorra, ibiltzekoaproposa.

Eguerdi aldera, Altzolara iritsi ginen etabertako parkean atseden hartu genuen.Bertako elizaren horma aprobetxatuz egindadagoen frontoian, pelotan ibiltzeko aukeraizan genuen. Ondoren, berriro Urdanetarabeste bide batetik bueltatu eta bertan saldaberoa hartu eta gero, etxera etorri ginen goizatsegin bat igarota.

Ikastolako mendi-taldekoak, urtarrilaren 30ean egin

zuten irteeran. 20 heldu eta 18 gaztetxo bildu ziren.

Aian barrena

Usurbilgo Haur Eskolak, EkoNekazaritza elkartearekin elkar-

lanean, elikaduraren inguruko jardunal-di batzuk antolatu ditu. Helburu nagu-siak: elikadura osasuntsu eta orekatu batzein garrantzitsu den ohartaraztea, zeelikagai kontsumitu daitezkeen jakina-razi, zein ohitura diren komenigarriak...

Hizlarien agenda-arazoak direla medio,jardunaldien datetan azken orduko alda-ketak eman daitezke. Hala ere, hitzaldiguztiak irekiak izango dira eta HaurEskolako aretoan burutuko dira,18:00etan hasita. Haur Eskolako kideekparte hartzeko gonbite irekia egin dute.

Otsailak 9, asteazkena: Juan Gondra,EHUko Medikuntza eta Odontologiakofakultateko irakaslea. “Ohitura osasun-tsuak haurtzaroan eta nerabezaroan” ize-neko hitzaldia eskainiko du.

Martxoak 3, osteguna: Blanca Garcia,alergologa. Nafarroako OsasunZerbitzuan lanean dihardu eta zenbait eli-kagaik gizakiaren gorputzean sor dezake-ten erreakzioez hitz egingo du. Dietetikanadituak, Monika Romes, Amaia Ripalda.

Apirilak 7, osteguna: Malen Moya,medikuntza naturalean eta nutrizio energe-tikoan aditua. Jesus Calvillo, Fraisorokoirakaslea eta produkzio ekologikoan aditua.

Guraso Eskola prestatzenHaur Eskolak, Ongizate Zerbitzuaren

laguntzaz, Guraso Eskola delakoa abianjarriko du datozen asteetan. Eskola, 0-3urte bitarteko haurrak dituzten gurasoeidago zuzendua eta egunerokotasunean sordaitezkeen zalantzak argitzeko aukera izan-go da. Guraso Eskola honen funtsa dina-mikoa eta funtzionala izatea da. Otsailaren16an egingo da lehen saioa, beraz, ahaliketa azkarren izena ematea komeni da.

Norbaitek informazio gehiago nahikobalu edota izena ematera animatuko balitz,Haur Eskolara dei dezake: 943 37 40 61.Hurrengo alean, Eskolaren ingurukoinformazio zabalagoa emango dugu.

Elikadurari buruzko jardunaldiak Haur Eskolan

Page 19: NOAUA!! 198 alea

19Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

MA J E R A KO KO N D A R R A K

943 363370- 361439

Mugikorra: 649435475 649435476

FUNTZIOAKAldizkariko eta web guneko komertzialaPublizitatea kudeatu, diseinatu eta fakturatu.

Maketazio-diseinu lanakAldizkarirako zein elkarterako beharrezko diren maketazio zein diseinu lanak egin.

Argazkien tratamenduaWeb orrialderako zein aldizkarirako argazkiak atera eta moldatu.

Dokumentazio lanaArgazkien artxiboa osatu.

Kazetari-laguntzaileaPubli-erreportajeak idatzi, albisteak osatu.

BESTELAKOAK- Erredakzio Batzordean partehartu. - Elkartearen dinamikan lagundu.

PROFILA- Dokumentazioan, diseinuan edo

kazetaritzan ikasitakoa eta aritutakoa.- EGA edo baliokidea den agiria izatea.- Gida baimena edukitzea.- Teknologia berrietan trebatua izatea.- Antzeko lanetan esperientzia.- Usurbildarrek lehentasuna izango dute.

ZER ESKAINTZEN DALau orduko lan-saioa, gizarte segurantzare-kin. Sei hilabeteko lan kontratua, beste seihilabetez luzatzeko aukerarekin.

Interesatuak curriculum-a bidaliNOAUA!ko egoitzara, otsailaren 10a bainolehen.

NOAUA! Kultur ElkarteaBordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil Telefonoa: 943 36 03 21E-mail: [email protected]

NOAUA! aldizkarirako komertziala kontratatzeko lan deialdi irekia

Page 20: NOAUA!! 198 alea

20 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

INFORMAZIO PRAKTIKOA

Eguneko goardiako farmaziak

Bai esan?• Udala............................................... 37 19 51• Udaltzaingoa ........................... 36 11 12• Obrak eta Zerbitzuak..... 37 01 48• Anbulategia............................... 36 20 13• Udarregi ikastola................. 36 12 16• Udarregi (Agerialde)........ 36 38 95• Oiardo kiroldegia............... 37 24 98• Zumarte ...................................... 37 15 94• Etumeta ...................................... 37 20 01• Taxi geltokia............................. 36 21 78• D.Y.A.............................................. 46 46 22• Ertzantza................................................... 112• Suhiltzaileak.......................................... 112• Larrialdiak.............................................. 112• Anbulantziak........................................ 112• Gure Pakea................................ 37 32 28• Gure Elkartea.......................... 37 17 51• Arrate Egoitza......................... 36 63 40• Eusko Tren ................................ 47 09 76• Noaua! aldizkaria................ 36 03 21• Bake epaitegia........................ 37 23 36• Oa farmazia.............................. 37 60 76• Iturralde farmazia............... 36 33 95• Zubietako Batzarra ........... 37 20 77• Argindarra (Iberduero) . 47 09 76

Zubieta-DonostiaTST autobusak

ASTEGUNETANZubieta-Donostia

7:55*/ 9:30(T)/ 13:15(T)/ 14:35*(T)/ 19:15(T) Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

7:15* /9:00/ 12:45(T)/ 13:45*/18:45

LARUNBATETANZubieta-Donostia

8:15(T) / 12:45 / 15:15(T) / 21:35(T)Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

12:15(T) / 14:30(T) / 21:00(T)

JAI EGUNETANZubieta-Donostia

11:25(T)/ 13:30(T)/ 15,30(T)/ 21:35 (T)Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

11:00(T)/ 13:00(T)/ 15:00(T)/ 21:00 (T)

* Eskola egunetan T Autobus aldaketa beharrezkoa da. 943 361740.

06.03*06.33*07.03*07.3308.0308.33*09.03

10.3311.0312.0512.33*13.0313.33*14.0314.33*15.0315.33*16.0316.33*17.0317.33*18.0318.33*19.0319.33*20.03

21.0322.03

UsurbilDonostia Zarautz06.24*06.54*07.24*07.54*08.2408.54*09.2410.2411.24

12.2412.54*13.2413.54*14.2414.54*15.2415.54*16.2416.54*17.2417.54*18.2418.54*19.2419.54*20.2421.24

22.54

Usurbil06.08*06.38*07.08*07.38*08.0808.38*09.0810.0511.081111..2222//12.0812.38*13.0813.38*14.0814.38*15.0815.38*16.0816.38*17.0817.38*18.0818.38*19.0819.38*20.0821.082222..0077//22.38

Zarautz06.39*07.09*07.39*08.09*08.3909.09*09.3910.3911.391111..4477//12.3913.09*13.3914.09*14.3915.09*15.3916.09*16.3917.09*17.3918.09*18.3919.09*19.3920.09*20.3921.392222..3322//23.09

Donostia

05.47*06.17*06.47*07.1707.4708.17*08.470099..5522//10.1710.4711.5112.17*12.4713.17*13.4714.17*14.4715.17*15.4716.17*16.4717.17*17.4718.17*18.4719.17*19.472200..2211//20.4721.47

06.20*06.50*07.20*07.5008.2008.50*09.201100..2211//10.5011.2212.2012.50*13.2013.50*14.2014.50*15.2015.50*16.2016.50*17.2017.50*18.2018.50*19.2019.50*20.202200..4488//21.2022.20

Eusko Tren-en tren ordutegia

* Astegunetan bakarrik

08.0508.25**08.3509.0509.3009.3510.0510.3511.0511.3512.0512.25**12.3513.0513.3013.3514.0514.30**14.3515.0515.3015.3516.0516.3517.0517.3518.0518.3018.3519.0519.25**19.3520.0520.3020.3521.2521.3522.4522.3523.0500.2502.2504.2506.25

Usurbil

08.25

09.2009.25

10.25

11.25

12.2012.25

13.2013.25

14.2014.25

15.2015.25

16.25

17.25

18.2018.25

19.2019.25

20.2020.2521.2021.2522.3522.2522.55

UrbilDonostia Zarautz

07.10

08.15

09.1509.35

10.1510.35

11.15

12.15

13.1513.35

14.1514.35

15.1515.35

16.1516.35

17.15

18.15

19.1519.35

20.1521.1521.4022.15

07.0507.0507.3508.0508.0508.3509.0509.0509.3010.0510.0510.3011.0511.0512.0512.0513.0513.0513.3014.0514.0514.3015.0515.0515.3016.0516.0516.3017.0517.0518.0518.0519.0519.0519.3020.0520.0521.0521.3522.0523.3501.3503.3505.35

UrbilUsurbil

06.4506.4507.1507.4507.4508.1508.4508.45

09.4509.45**

10.4510.4511.4511.4512.4512.45

13.4513.45

14.4514.45

15.4515.45

16.4516.4517.4517.4518.4518.45

19.4519.4520.4521.1521.4523.1501.1503.1505.15

Zarautz

07.3007.3008.0008.3008.4009.0009.3009.4010.0010.3010.4011.0011.3011.4012.3012.4013.3013.4013.55*14.3014.4015.0015.3015.4015.55*16.3016.4017.0017.3017.4018.3018.4019.3019.4020.0020.3020.4021.4022.0022.4000.0002.0004.0006.00

Donostia

Asteburutan

Larunbatlanegunetan

**Aiaraino*Aiatik dator

Soiliklarunbata gauez

# Larunbatetan, Orionautobus aldaketa Aiara

07.4008.0008.0008.4009.0009.0009.4010.0010.4011.0011.4012.0012.0012.4013.0013.0013.4014.0014.0014.4015.0015.0015.4016.0016.4017.0017.4018.0018.0018.4019.0019.0019.4020.0020.0021.0021.0022.1522.0022.3000:0002:0004.0006.00

08.25

08.5509.25

09.5510.2510.5511.2511.5512.25

12.5513.25

13.55 #14.25

14.5515.25

15.5516.2516.5517.2517.5518.25

18.5519.25

19.5520.25

20.55#21.4521.5523.0522.5523.2500.4502.4504.4506.45

Eusko Tren-enautobus ordutegia

// Zerbitzuberria, egunero

* Astegunetan bakarrik

// Zerbitzuberria, egunero

Otsailak 4, ostiralaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Otsailak 5, larunbataIturralde, Bordaberri 1 UsurbilGil, Nagusia 24 Lasarte

Otsailak 6, igandeaGil, Nagusia 24 Lasarte

Otsailak 7, astelehenaGil, Nagusia 24 Lasarte

Otsailak 8, astearteaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Otsailak 9, asteazkenaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Otsailak 10, ostegunaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Otsailak 11, ostiralaDe Miguel, Nagusia32 Lasarte

Otsailak 12, larunbataOa Kontzeju Zaharra 11 UsurbilAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Otsailak 13, igandeaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Otsailak 14, astelehenaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Otsailak 15, astearteaGil, Nagusia 24 Lasarte

Otsailak 16, asteazkenaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Otsailak 17, ostegunaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Otsailak 18, ostiralaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Otsailak 19, larunbataIturralde, Bordaberri 1 UsurbilUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Otsailak 20, igandeaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

GAUEKO GOARDIAKO FARMAZIAKUrte osoan gaueko goardiako farmazia guztiakHernanin egingo dira. Maria Jose Chucla,Kardaberaz Kalea 48, Hernani (943 55 17 93).

2005eko egutegi osoa noaua.com helbidean

Datorren NOAUA!OO t s a i l at s a i l a

As. Ar. Az. Os. Ost. La. Ig.

Hurrengo alea

7

14

21

28

661133

22002277

5

12

19

26

4

11

18

25

1

8

15

22

3

10

17

24

2

9

16

23

Page 21: NOAUA!! 198 alea

21Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

G A Z I G O Z O G E Z A

Oharrak

EETTXXEEBBIIZZIITTZZAA

- Estudio bat edo apartamendu bat alo-katuko nuke. Tf: 677 082 305.

- Alokairuan dagoen pisua edo aparta-mendua erosiko nuke. 943 364 469.

-Alokairuan konpartitzeko pisua edo gelahartu nahi dut. 647 97 38 44(Lourdes).

-Pisu bat alokatuko nuke. Premiazkoada. 661267503.

-Usurbil edo inguruetan pisua errentanhartuko genuke. Tf: 645722874.

SALEROSKETAK / GARAJEAK

-Baserriko babarrunak saltzen dira. Kiloa10 euro. 600901150.

- Garaje bat daukat alokairuan jartzekoKale Nagusian (Bizkarreko etxeetan)240eurotan. 100m2takoa da etakotxea erraz sartzen da. 943458284.

- Kotxe bat salgai daukagu 600 eurotan.Interesatuak edozein ordutan deitu635729637 telefonora.

- Aparkalekuak dauzkat salgai prezio osoonean Bizkarra 1-8 etxe taldean, KaleNagusia 3 zbkan. Interesatuak deitu607905859 (Imanol).

- Garaje itxi bat saltzen da Munalurrakalean 15.025 eurotan (2.500.000pta). Interesatuak deitu: 650938489.

- Honda Dominator 650 cc motorra ego-era oso onean. 617 707 024 (Jon).

LANPOSTUAK

Lan-eskaerak

- Neska bat eskaintzen da umeak, etxekolanak edo pertsona helduak zaintzeko:619 844 556.

- Taberna batean egingo nuke lan edoantzeko zerbaitetan. 652 757 495.

- Portalak eta eskilerak garbitzeko neskabat eskaintzen da. Esperientzia horre-lako lanetan. Interesatuak deitu 690784 113 telefono zenbakira.

Lan-eskaintzak

- Usurbilen taberna bat traspasatzen da.620 259 672.

- Pertsona bat behar da 6 urteko haur batzaintzeko eta etxeko lanak egiteko(plantxa, jana). Astelehenetik ostirale-ra 16:30tik 19:30ra. 686932720.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Ekonomika sukalde bat saltzen da (labeaere badu). 6 urte ditu, ondo zaindua.Prezioa negoziatuko da. 617242660 /943361751 (Nerea).

- Bideokamara bat saltzen dut, CanonXL1 semiprofesionala, bateria eta tri-podea barne. Gutxi erabilia berriadago. 943376902 - 665749615gauez.

- Kanping-karroa salgai, aluminiozko pane-larekin. Karabana bihurtzen da. 943 5518 32.

- Poltsa bat galdu dut herrian. Topatubaduzu deitu 637 046 389 telefonora.

- Pago egur txikitua eta lehorra salgai.Etxera eramaten da. Tf. 615755762.

- Astean zehar eski-begirale izateko jendeabehar du Ikastolen Elkarteak.943444702.

- Vespa Iris 200 motorra salgai. SS-Almatrikula. Salneurria 600 euro.656721158.

JAIOTZAK- Sare Garcia Molina2005eko urtarrilaren 9an.

- Oier Zubigaray Portu2005eko urtarrilaren 26an.

HERIOTZAK- Antonio Mugika Irastorza2005eko urtarrilaren 8an. 82 urte. Kalezar.

- Justa Mayoz Pagola2005eko urtarrilaren 21ean,82 urte zituela. Aginaga.

- Maria Concepcion Garcia Fernandez2005eko urtarrilaren 24an.

- Jose Holgado Pache2005eko urtarrilaren 28an.

Informazio iturria: Usurbilgo Bake Epaitegia

Txerrimunik ordainetan

Zorionak bikote!Fermin Apezetxeak43 urte egingo ditu

otsailaren 8an etaIntza Apezetxeak,

berriz, 3 urte otsailaren 11an. Famili guztiaren partez

zorionak eta muxu handi bana.

Zorionak Ianire! Otsailaren 8an hiru urte

beteko dituzulako, muxuasko etxekoen guztien partez!

Urte askotarako Inaxi! Datorren otsailaren 14an

irribarre honekin egun politapasa dezazula opa dizugu.Txanpainarekin txintxin egiteaez ahaztu, eh? Muxu asko zure familiarenpartetik.

San EstebanTlf.: 943 36 22 55

Irazu kalea, 3 Telf: 943 36 13 98

Page 22: NOAUA!! 198 alea

22 Noaua! - 2005eko otsailaren 4an

IN G O A L D E U?

Agenda Musikaren txokoa

Talde mungiarrakgarapen nabarme-

na izan du hastapenetikhona. Metal doinuak popmelodiez bustitzen dituz-te baita beste musika esti-loen eraginekin, psikode-lia esate baterako norta-sun handiko taldea osatuz. Giroaketa melodia dira indarrarekin bateraeuren identitatearen giltza.Mungiarren bostgarren lana daGame Over.

Aldaketa nabarmenadakar lan berriak. Izanere, diskoaren prestaketalanak hasi eta berehalaAitor Abiok taldea utzizuenetik, hirukoteanbilakatu baita PiLT.Taldearen soinua birdefi-

nitu egin dute kantu zuzen eta fres-koagoak sortuz, rockaren esentzirajoaz.

Zaletu zein ezezagunak harritueta asetuko dituen diskoa.

PiLTren lan berria, “Game over”

Zumarte Musika Eskolaren20. urteurrena prestatzeko deialdia

Egin kontu

IKASTAROAK NAGUSI WEB (20 ordu) 1. Otsailak 21-25, arratsaldez, 16:00-18:00.

(Euskaraz).

AZTERKETAK 1. IT Txartela. Otsailak 28 astelehena, goi-

zez, 11:00-13:00.

MINTEGIAK 1."Sarean Lagundu", martxoak 2 asteazkena,

goizez, 11:00-13:00. (Euskaraz). 2. "Interneten Bilatu", martxoak 4 ostirala,

goizez, 11:00-13:00. (Gaztelaniaz).

Oharra: otsailaren 14tik 18ra arte, 17:30etik19:30era, Lanbide Eskolakoentzat bakarrikegongo da irekita KzGunea.

KzGunea

Otsailak 4, ostirala- Afonia, Apunta, Despervicio.

22:00etan, Txokoaldeko gaztetxean.

Otsailak 5, astelehena- Inauteri Jaia. (Ikus 15. orrialdea).

Otsailak 8, asteartea- 19:00etatik aurrera, “Angularen ehorz-

keta” (Ikus 15. orrialdea).

Santa Ageda eskea

Datorren ostiralean, otsailak 4,Txaramuntotik Santa Ageda eskea

irtengo da arratsaldeko 19:00etan. BertsoEskolak antolaturiko ekitaldi honetan partehartu nahi duen orok baserritarrez jantziriketorri beharko du. Bertaratutakoak hotzariaurre egiteko abesten ibiliko dira eta, gaine-ra, giro onean.

Zumarte Musika Eskolak hogei-garren urteurrena ospatuko du

aurten. Hori dela eta, ekainaren25erako ekitaldi berezi bat antolatunahian dabiltza Zumarteko kideak.Labur-labur, hau izango litzateke egi-taraua: eguerdiz, txistularien kalejiraegingo litzateke. Ondoren, bazkariaeta, gauez, musika jaialdiaKiroldegian.

Ikuskizun honetan, Zumartetikpasa diren ikasle eta irakasle guztiak(edo ahal diren guztiak) elkartu nahidituzte. Ikasle eta irakasle izandakoguztiak bildu asmoz, deialdi zabalaegin nahi du Musika Eskolak. Partehartu nahi duenak, orritxo batean

bere datuak jarri (izen-abizena, helbi-dea, telefonoa, jotzen zuen instru-mentua, ze ahotsetan abesten zuen)eta Zumarteko buzoian utzi dezala.Bestela, telefonoz deitu, astearte,ostegun eta ostiraletan, arratsaldeko18:00etatik 20:00etara (telefonoz,943 371 594 zenbakian).

Page 23: NOAUA!! 198 alea
Page 24: NOAUA!! 198 alea

Txotxetik irten zera kristal fiñ garbira, saltatu dezu illun

betikan argira; atoz ederra, atoz, gauzkatzu begira,

eragiteko baso zaudenari jira.

Ramon Artola. “Sagardoaren grazia eta beste bertso asko”