Top Banner
ASTEKARIA - 2007ko abenduaren 14an - XII. urtea - Usurbil, 304. zenbakia Fr uta eta barazkiei uta eta barazkiei bur bur uzko err uzko err epor epor tajea tajea www.noaua.com Igande honetan, Santo Tomas azoka Igande honetan, Santo Tomas azoka
20

NOAUA!! 304 alea

Mar 17, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA!! 304 alea

ASTEKARIA - 2007ko abenduaren 14an - XII. urtea - Usurbil, 304. zenbakia

FFrruta eta barazkiei uta eta barazkiei

burburuzko erruzko erreporeportajeatajea

ww

w.n

oaua

.com

Igande honetan, Santo Tomas azoka

Igande honetan, Santo Tomas azoka

Page 2: NOAUA!! 304 alea
Page 3: NOAUA!! 304 alea

3Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

ATA R I KO H A I Z E A

6. Or.

Aurkibidea

15. Or.ASTEBURUKO FUTBOL PARTIDAK

ATEZ ATEKO ZABOR BILKETA

5. Or.

FRUTA ETA BARAZKIEN ONURAK

8. Or.ESPERIENTZIAK TRUKATZEKO TAILERRA

10. Or.

IGANDEAN, SANTO TOMAS AZOKA 13. Or.

UDAL AURREKONTUAK HIZPIDE

14. Or.JOSTAILUEI BURUZKO ERAKUSKETA

NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil943 36 03 21 - [email protected] - www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, [email protected]

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected]

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]

Publizitatea: Intza Salsamendi, [email protected]

Kolaboratzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria AngelesArruti, Ainhoa Salsamendi, Maria Jesus Urbieta, Nerea Korta, AritzGorriti, Jone Eizmendi, Ainara Arnaiz, Begoña Rekondo, IñakiAgirresarobe, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Iñaki Labaka, KoldoHuegun, Aloña Loidi, Imanol Goenaga, Agustin Esnaola, Alex Tello,Pako Agudo, Sara Lazkano, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, XabierArregi, Edorta Agirre, Pello Aranburu, Ainara Uribe, Joseba Pellejero,Maider Makazaga, Aloña Pulido, Ainhoa Azpiroz, Aitor Landaluze,Josu Aranberri, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi, Idoia Torregarai.Denborapasak: LUMA, O.E.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti,Agurtzane Solaberrieta, Joxe Luis Arrastoa, Alaitz Aizpurua.

Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.

Banaketa: Miren Azkonobieta, Txelo Vidal eta Kerman Errekondo.

Elektrikaria: Iñaki Salsamendi.

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

IKA MIKA ATALEAN PARTE HARTU NAHI BADUZU, GOGOAN IZAN IDATZIAK

GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITUELA. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI

IKA-MIKA BAINO GEHIAGO ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRIS-TEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITA-RATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU. IDATZIA ARGITARATZE-DATA BAINA ASTEBETE

LEHENAGO EKARRI BEHAR DA.

NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean eta, orohar, aldizkarianadierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Albistea iruditan

Eguberrien atarian gaudelaigartzen hasiak gara.Gabonetako ohiturak

berritzeko garaia da, beraz. Batzukhasi dira gabon eskeak prestatzekoentseguekin. Zumarte MusikaEskolakoak ez dira atzean geratu.Eguberrietako kantuekin osatutakoerrepertorioa eskainiko baitute dato-rren asteartean, abenduak 18,Sutegiko auditorioan. Arratsaldeko19:00etan hasiko den saioan,Zumarte Musika Eskolako hiruabesbatzak entzuteko aukera izangodugu.

Abenduaren 18an, Sutegin,

Gabonetako kontzertua Zumarteren eskutik

Arratsaldeko 19:00etan hasiko da kontzertua.

Page 4: NOAUA!! 304 alea

4 Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

HE R O R R E K E S A N

AITOR LANDALUZE

Zeruraino igo nintzen, ikusteko; infernuraino jaitsi nin-tzen ulertzeko. Hala ere berdin geratu nintzen. Portaerak

ulertzen jakin gabe geratu nintzen. Zuzentasunaren parametro-ak berriz ere kale egiten zidaten, arrazoiak berriz ere, beste eran-tzun batzuen bidez konparatu behar nituen, faltsukeri eta inte-res ilunetan hain zuzen ere, tristea baina eraginkorra. Kondenaezaren aitzakietan dena balekoa omen eta eskubiderik oinarriz-koenak ere galtzeko arriskua zilegi geratzen da. Batzuei demo-krazia azterketa jartzen zaie, aldez aurretik zero batekin puntua-tutako azterketa jarri ere, aztertzaileak inongo azterketa edofroga gainditu gabe dauden bitartean. Interes kolektiboak edopertsonalak nahastu, zigorra mendekuaz jantzi, aurrena zigorraezarri ondoren epaitu, gezurra edota faltsua dena egia bihurtu,arrazoietaz paso egin, asmoak zigortu, dena zaku berdineansartu...

Gehienak ezikusiarena egin, edota beste alde batera begiratu,“arazoa” ez konpontzeko “arazoaren” ondorioak arazo bilakatu“arazoa” bera iraun arazteko. Zergatik? Nola? Berriro ere zeruraigo inpernura jaitsi eta berriz ere erantzunak faltsukerian etainteres ilunetan topa behar, hau nekea, eta gainera berriz ere

min gehiago, ezbehar gehiago. Baten bat edo batzuk honetazbizi da eta berea mantentzearren egoera honen mantentzeaabsurdoraino luzatu behar.

Politikariak, lehen mailako izen entzutetsu eta ospetsuhoriek, beren pentsioa hileetara joanez ziurtatu duten horiek,jauntxoak, handikiak, soldata onez birkazainez eta bestelakoapaingarriz hornitutakoak. Jakintsu eta gizazalez mozorroturikberen handitasuna ez galtzearren besteen mina infiniturainoluzatzera prest daudenak, soldata handiz ordainduak hogeitahamar edota dirudienez ehun urteraino luza dezakete “arazoa”beren estatus erosoa mantentzearren. Nola liteke hainbeste urtepasata berdin edota okerrago jarraitzea? Zergatik ez dira zintzo-tzen eta, ezinezko lana badute ahal duenari utzi, edota konpon-ketarik ez badu zer dela eta ez dute onartzen? Galdera honenerantzunaren bila berriz ere zerura igo eta inpernura jaitsi etaerantzuna ulertu ahal izateko gezurra eta faltsukeriari begiratubehar. Nekagarria berriz ere. Dagoeneko San Pedrok etaSatanasek nire ingenuidadeaz parra egiten didate. Dirudienezpresoak ez ditugu bakarrik utziko, laster denak elkarrekin egon-go gara eta. Ramon junai lekua eiten!

A i t o r L a n d a l u z e - L u i s A r a n a l d e - A r i t z G o r r i t i - I m a n o l U b e d a - Ne r e a Z i n k u n e g i - I d o i a To r r e g a r a i - J o x e P i ñ a s - Un a i A g i r r e

Beti(ra)ko arazoa

Ika-mika

“Zubietako makrokartzela” hitzaldia 1 - Usurbilgo jendartea 0

Hitzaldia: ZubietakoMakrokartzela. Egungo gaia,

interesantea dirudi.Hizlariak: Cesar Manzanos eta Mikel

Goenaga. Adituak, gaia ondo ezagutzendute eta zuzeneko informazioa jakitekoaparteko aukera.

Tokia: Sutegin. Primeran! Etxetikhurbil.

Ordua: Azaroak 28, arratsaldeko19,30etan. Fantastiko, ez dut inongobilerarik. Beno Anderrek futbol entre-namendua, Olatzek etxeko lanak, biko-tekidea okupatuta (ezin berarekin kon-tatu)... Ze arraio, moldatuko naiz!.

Jende ugari joango delakoan garaiziristea erabaki dut ohitura dudan bezala.Hau dezepzioa! Hamabi pertsona aretoguztian eta horietako hiru antolatzaile-ak. Harridura oraindik ezin irentsirik

butakan esertzen naiz.Gauza asko entzun ditugu eta guztiak

aberasgarriak. Makrokartzela hauek erai-kitzeko atzean dauden multinazionaleninteres ekonomikoak, gure lurraldetankokaturik dauden espetxeen egoera pre-karioa, espetxe politika egoki baten ingu-ruko azalpenak (planteamendu eta arra-zonamenduak), Madrilen hartutako era-bakiak Euskal Herriko inongo errealita-teari erantzuten ez diola, EuskoJaurlaritzaren aginduz egindako azterketabaten berri ere plazaratu dute zigor-bete-tzearen sistemari buruzkoa, Donostiakoudalak Zubietan dituen asmoez hitz eginda, Eusko Jaurlaritzak Zubietan dituenlurrekin zer gertatuko den ere mahai gai-nean jarri da. Talde politikoen jarrera etainplikazioaz eta beste hainbat gairi buruzere hitz egin da.

Zalantza eta galdera ugari erantzunezin diren zenbait kontutan. Jendarteamobilizatuz eta gure nahiak eta indarrakelkar lanean batuz ekin beharko diegugure aldarrikapenei, bestela, kokatunahi dizkiguten Makrokartzela,Militarren kuartela eta errauskailua ustebaino lehenago ikusiko ditugu ezarritaZubietako lurretan. Berdin dioDonostian edo Usurbil aldean izan.Orduan beranduegi izango baita eskuakburura eramateko. Orain da garaia etaekin diezaiogun lanari. Atzetik datozenbelaunaldiak eskertuko baitigute.Makrokartzelaren aurkako plataformari“jarrai horrela” esanez eta Cesar etaMikeli nire esker beroenak emanezbukatu nahi dut gogoeta hau.

Itziar Basterrika

TEL. 36 61 97

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- beheaLASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa

.,

n-o-nn

”i

n-

-.ae-r-n,

Page 5: NOAUA!! 304 alea

5Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

PI L-P I L E A N

Ika-mika

Animo Olatz

Zubietako Herri Batzarrak hase-rre ikusi du nola preso hartu eta

eraman dizkiguten Olatz Altuna etabeste ehun erdi euskal herritar, 18/98sumarioaren baitan.

Espainiar estatuak argi utzi duEuskal Herriko mugimendu politikoeta sozialak zigortuko dituela, jendeaerakunde demokratikoetan parte har-tzera bultzatzen duen bitartean: horrahor, kontraesana.

Herri Batzarrak gogor salatzen duHerria kriminalizatzeko aspaldikojoera hori, demokraziaz kontra-kontra-koa baita.

Eta, une latz hauetan, Olatzen seni-de eta adiskideekin bat eginik, animo-ak eman nahi dizkie, denon arteanaurrera egin eta gure ondorengoeiEuskal Herri hobea utz diezaiegun.

Zubietako Herri Batzarra

Ika-mika

Abenduaren 13an ordubeteko lanuztea

18/98 auzia abian jarri zutenetik ia10 urte igaro direnean Espainiako

inkisizio gaurkotuak bere epaia emandu. Atxiloketak, hedabideak itxita,antolakundeak ilegalizatuta, torturaketa kartzela. Hori da auzi honek eguneskaintzen digun balantzearen irudia.

Epaiketa hasi zutenean oso argi esangenuen: epaiketa Euskal Herri osoarenkontrakoa zela. Auzipetuen eserlekuetanEuskal Herria zegoen ordezkatuta,Euskal Herriaren borroka epaitu nahizuen Espainiak eta hori da zigortu dute-na. Euskal Herriaren alde arlo askotanlana egindako eta egiten ari zen pertso-nak eraman dizkigute; euskalgintzan,herrigintzan, kulturgintzan...

Gertatutako 46 atxiloketa hauen aurre-an 18/98+ Lan Taldeak arbuio eta hase-rrea baino ezin ditu azaldu. Eskubide zibileta politikoen aurkako eraso zuzena da;epaiketak iraun duen 17 hilabeteetan

salatzen aritu garenaren ondorio latza. Atxiloketa hauek epaia ezagutu gabe

eman dira; gure ustez aurrez idatzitakosententziaren erakusle baino ez dira. Ezindugu aipatu gabe utzi pertsona hauei era-giten ari zaiena, gehitutako zigorra alegia.

Salatu nahi dugu baita ere atxiloketahauekin ematen ari den joku mediatikoa.Berriro ere gertatu da komunikabidebatzuek, auziperatuek eta hauen aboka-tuek baino informazio gehiago izatea.

Egoera honi eta datoztenei aurre egi-teko irten gaitezen kalera eta, ez gaite-zen gera geldirik injustizi izugarri honenaurrean. Gogorazten dizuegu abendua-ren 13an, ordubeteko lanuztea deituadagoela, 12:00etatik 13:00era.

46 lagun horien artean da OlatzAltuna herrikidea, gure aldetik besarka-darik beroena helarazi nahi diogu berarieta familiari.

18/98+ lan taldea

Asteleheneko Ogasun Batzordean

aurrekontu proiektua aztertu zen

Astelehenean bildu zirenUdaleko alderdi politikoetakobozeramaileak. Ogasuneko

Informazio Batzorderako deia eginazuten eta ezohiko saioan, urte berrirakoaurrekontu proiektua ezagutarazi zen.

EAE-ANVtik alkate Xabier MikelErrekondo eta Juanjo Olaizola, AralartikJoxe Ramon Furundarena, EAJ-PNVtikIñaki Illarramendi, EAtik LuismariOrmaetxea eta PSE-EEko AmaiaGoyaran bildu ziren pleno aretoan.

Udal gobernuak prestatutako aurre-kontua ezagutzeko aukera izan zutengainerako udal ordezkari politikoek.

Batzar irekia zen Herritarrei ere aste hasieran jarritako

hitzordura bertaratzeko deialdia eginzitzaien. Batzar irekia zen, eta ekarpe-nak egiteko aukera izan arren, saioahasi zen unean ez zen inor hurbildupleno aretora.

Soto del Real espetxean

sartu dute Olatz Altuna

18/98 auziko epaileak bederatziurteko kartzela zigorra ezarri

zion Olatz Altunari. Soto Del Realespetxean sartu dute. Berari idazte-ko helbidea hauxe da:

Olatz Altunamodulo 12

C.P. Madrid V (Soto del Real)Carretera Comarcal 611, Km 37,628.770 Soto del Real (Madrid)

Marisa Alejandro, AvilaraBestetik, Marisa Alejandro

Batasuneko kidea, espetxez aldatuzuten aurreko astean:

Marisa AlejandroPrision Provincial Apdo. 206

05194 Brieva - Avila

Ostegunean, lanuzteaAbenduaren 13an ordubeteko

lanuztera deitu dituzte 18/98koauzipetuek euskal herritar guztiak:eguerdiko 12:00etatik 13:00era.

Irudian, Asteleheneko batzordea.

Felix Aizpurua LiteraturaLehiaketako sari banaketa

Ostegun honetan, FelixAizpurua Literatura

Lehiaketan irabazle izan direnei sariakbanatuko zaizkie. Lehiaketa honetan 8eta 16 urte bitarteko Usurbilgo haureta gazteek parte hartzen dute, hauekadinaren arabera lau taldetan banatzendirelarik. 17:00etan Sutegi kultur etxe-ko auditorioan.

Page 6: NOAUA!! 304 alea

6 Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

EL K A R R I Z K E TA

Pasa den azaroa amaierako ple-noan, EAE-ANVko zinegotziImanol Azpirozek 2008ra begi-

ra zaborren kudeaketari lotutako egitas-moa aurkeztu zuen. Horietako bi neu-rri, azpimarragarrienak herritarrei zuze-nean eragingo dietelako, honakoak dira;atez ateko bilketa sistema abian jarrinahi du Udalak. Eta hor bildutakoaherrian bertan ireki nahi den konposteta garbigunera eraman nahi da.

NOAUA. Lehen neurria, atez atekobilketa izango da, ezta?

Imanol Azpiroz. Atez ateko sistemajarri nahi dugu bilketan. Zati guztienaegin daiteke, edo zati organikoa etaerreusarena. Azken aukera horrekin hasi-ko gara. Gaur egun, Udalak edukiontziberdeetan bilketa masan egiten du.Bertan bildu ohi dena bitan zatitukogenuke; batetik, organikoa dena eta bes-tetik, birziklatu litekeen erreusa biltzea.

N. Zabor poltsa uzterakoan, zer nola-ko aldaketa suposatuko die herritarrei?

I. A. Horren guztiaren diseinua egitenari gara une honetan. Papera, kartoia etabeira jasotzeko dauden edukiontziekorain arte bezala jarraituko lukete. Bainagainerakoa zeharo aldatuko litzateke.Hasteko, bestelako edukiontziak kaletikkenduko lirateke. Zabor poltsa norberakbere etxe atarira jaitsi beharko luke.Udalak etxe bakoitzean ontzi batzukjarriko ditu. Eta ontzi horietara jaitsibeharko da materia organikoa. Erreusaberriz, edozein poltsatan jaitsi ahal izan-

go da. Gai organikoak ziur aski asteanlautan jasoko dira, eta erreusa asteanbehin. Eta bilketa egiten den bakoitzean,badira zenbait zati berezi, nahiz etaerreusa izan, aparte birziklatu litezkee-nak; umeen oihalak, konpresak…

Gai organikoak biltzen diren egune-tan, aparte, bereizita bilduko lirateke

aipatutako beste zati berezi hauek.

N. Horrekin zer lortu daiteke?I. A. Momentu guztian familia bakoi-

tza zer sortzen ari den identifikatutaegongo da. Horregatik diogu, ondo egi-ten duenari lagundu egin behar zaiola,eta gaizki egiten duenari bere jarreraaldatzea gomendatu behar zaio.

Orain arteko bilketa masiboan zegoenanonimotasuna desagertzen den unean,gauzak zeharo aldatuko dira. Bakoitzakzer atera duen jakin baitaiteke. Sistemahonetan, bilketa da garrantzia gehienduena. Hori ondo eginez gero, konposta-tzea erraza da. Hobe poltsik gabe etaontzietan, prozesua erraztu eta konposta-jearen kalitatea ziurtatu bailiteke.

Atez ateko bilketa martxan

jarri nahi du Udalak 2008an...

Imanol Azpiroz, zinegotzia eta San Markos mankomunitatean ordezkaria.

IMANOL AZPIROZ

“Orain arteko bilketa masi-boan zegoen anonimotasuna

desagertzen den unean,gauzak zeharo aldatuko dira”

Page 7: NOAUA!! 304 alea

7Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

EL K A R R I Z K E TA

Etxez etxeko bilketa da Udalakurte berrirako aurreikustenduen lehen neurria. Bigarrena,

bildutakoa norabait eramatea; herrianbertan eraiki nahi den konpost garbigu-ne berrira. Egingo diren aldaketa horie-taz guztietaz informatzeko hainbathitzaldi eskaintzeko asmoa du Udalak.

NOAUA. Atez ate bildutakoa herrianegingo den konpost gunera eramannahi da, ezta?

Imanol Azpiroz. Konposta gune batsoilik ez, bertan garbigune bat ere jartze-ko baliatu nahi genuke. Bi gauza horieklotu nahi genituzke; garbigunea, eta kon-posta gunea bestetik. Konpost garbi gunedeituko diogu.

Herritar bakoitzak zaborrarekin lotu-tako leku bat, edozein zabor, izorratutakoetxeko tresneria uzteko erreferentzia izandezala herrian. Herrian bertan egongodirela kontenedore batzuk halako tresnahoriek eramateko. San Markoseraino era-man behar izaten denean, askotan hori ezda betetzen.

N. Neurri hauek martxan jartzekoepeez hitz egin genezake?

I. A. Aldunditik finantzaketa agindudigute. Orduan, data bat emateko egon-go ginateke. 2008an hasi nahi genuke.Horretarako, hitzaldiak eskainiko dira.Jende guztiarengana iritsi beharra dago,atariz atari. Bando, hitzaldi, NOAUA!eta errausketaren aurkako plataformarenbidez, iritsiko gara guztiengana. Bestelekuetan konprobatu ahal izan dutenez,neurri horiekin egoera hilabete bateko

epean zeharo aldatzen da.

N. Epe luzerako asmoa, zaborra zero?I. A. Epe luzera lan asko egin beharra

dago, herritik hasita. Merkatalguneekinadibidez. Zabor mordoa sortzen dute etabestetik, eredu ere badira. Epe luzerabide hauek jorratzea errentagarriagoazaiela konbentzitu behar ditugu. Horilortzen dugun garaian, egina egongo dazati nagusi bat.

Bestalde, erreusa geratuko da, birzikla-tu ezin litekeen zatia. Material horiekinzer egin erabaki beharko da. Azpiegiturajarri horiek desagerrarazteko, zabortegibat jarri... Edo lana egin material horiekordezkatzeko. 2020rako zaborra zerokorrontean mundu mailan lanean dabil-tzan erakunde horiek hori bultzatu nahidute, ekodiseinua lantzea, eta zaborramurriztea.

N. Aldunditik erraustegiko lanak2009an hasiko direla berretsi dute.Urtebete baino ez da geratzen beraz?

I. A. Argi eta garbi esan behar zaio jen-deari, haiek zabaldu nahi duten mezuagezurra dela. Dena egina dagoela eta alfe-rrikakoa dela esaten dutenean, hemendik

aurrera erabakitako gauza bat balegobezala. Hori gezurra da. Lehen ere,horrelako majina bat esan dituzte. Hor,lan hori nahi adina erraztuko dutenkomunikabideak dituzte. Egia da, haiekbadakite gauz mordo bat gaizki eginakdituztela, PIGRUGetik eta partzuergotikhasita. Benetan, auzitegietan jarritakohelegiteekin zer gerta daitekeen, beldu-rrez akabatzen daude. Baina une hone-tan, politikari berriak daude eta inoizbaino gehiago sentitu behar dute jendea-ren presioa. Nik animatuko nituztemobilizatzera. Orain da garaia, gero alfe-rrik izango da. Ahal bezain beste modualternatibo martxan jarrita, orduan etaindar gehiago izango dugu esateko, posi-ble dela errausketarik gabeko zaborkudeaketa egitea.

...eta bildutakoa herrian ireki nahiden konpost eta garbigunera eraman

Beira, papera eta ontziak orainarte bezala birziklatzen

jarraituko dugu.

IMANOL AZPIROZ

“Bi gauza elkartu nahigenituzke; garbigunea etakonposta gunea lotu nahi

genituzke. Konpost garbigunea deituko diogu”

ARITZ GORRITI ________________________

Page 8: NOAUA!! 304 alea

8 Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

HE R R I KO TA L D E A K

Esperientzia Eskola izenekoekimenak 50 urtetik gorakoherritarren gune irekia izan

nahi du. Era guztietako esperientziakelkar trukatzeko. Baina baita kulturaeta hezkuntza arloko gaiak ikastekoere. Abenduaren 20an egingo daEsperientzia Eskola tailerraren aur-kezpena Sutegin.

Esperientzia Eskola tailerraren hel-buruak hauek dira:

- Garapen pertsonala indartzea,esparru fisiko, psikiko eta sozialeangaitasunez, osasunez eta arrakastaz ari-tzeko.

- Prestakuntza. Gaur egungo gizar-tea ulertu eta aztertzeko moduak etaezagutzak eguneratzea.

- Partaidetza. Pertsona talde honekgizartean eragin ahal izatea, eginkizunbizi, baliagarri eta pozgarria garatuz.

- Belaunaldi desberdinen artekoharremanak estutu eta harremansozialak indartu.

Usurbilen martxan jarri nahi denesperientzia dagoeneko hainbat herri-tan egin da: Zarautzen, Orion,Lasarte-orian... Usurbilen, abendua-

ren 20an egingo da ekimen honenaurkezpena. Arratsaldeko 18:30eanSutegin.

Tailerra, astean behinGutxienez 15eko talde bat osatu

beharko da. Tailerra urtarrilean hasieta ekainean amaituko litzateke.Eskolak astean behin bakarrik eman-go lirateke eta eguna eta ordua izenaematen dutenek zehaztuko dute.

Udal Gizarte Zerbitzuek antolatudute ikastaro hau. Baina Mugabeelkartea izango da Esperientzia Eskolatailerra aurrera eramango duena.Aitzibier Indart Mugabe elkartekokide da. Berak azaldu digunez, “tailerhauek 50 urtetik gorakoei zuzenduta

daude eta ez da aldez aurretiko titula-ziorik behar”.

Usurbilen eskaini nahi den tailerra,“4-5 moduloetan antolatu dugu.Besteak beste, bizitzarako filosofiazarituko gara, teknologi berrietara ger-turatuko gara eta gizarte harremanaketa komunikazioa ere landuko dugu”,adierazi ditu Aitziber Indartek.

Tailer hauen inguruko informaziogehiago, abenduaren 20an osteguna,arratsaldeko 18:30ean Sutegin egingoden aurkezpenean.

Esperientziak trukatzeko tailerra

antolatu nahi dute Udal Gizarte Zerbitzuek

Adinduak oraindik gauza asko

eskaini diezaioke gizarteari.ESPERIENTZIA ESKOLA

“50 urtetik gorako pertsoneizuzenduta dago tailerra.

Aurkezpena abenduaren 20anosteguna egingo da Sutegin,

arratsaldeko 18:30ean”

Hasi da Mendi Astea ABENDUAK 11, 12, 13“Bidaia eta mendi irteeren argazki

eta bideo lehiaketa”-ra aurkezturikolanen emanaldia: Adarra, Abaguneak,Senegal, Amalurrari eskutik helduta,Tailandia, Txile: herrialde lehortua etaUdarregiko mendi taldearen irteerak.Sutegin, 20:00etan. Sarrera doan.

ABENDUAK 14 OSTIRALAMetereologiari buruzko hitzaldia.

Hizlaria: Gloria Latasa. Sutegin, ilun-tzeko 20:00etan. Sarrera doan.

ABENDUAK 15 LARUNBATAMendi ibilaldia: Oiartzun-Arantza.

(Izen-ematea Mendi Astean, abendua-

ren 11 eta 12an edo [email protected] helbidean). Irteera, goizeko8:30ean kiroldegi aurretik.

Mendi ibilaldiaren ondoren, bazka-ria izango da Arantzako Aterpetxean.

Bazkalostean, “Bidaia eta mendi irte-eren argazki eta bideo lehiaketa”-kosari-banaketa egingo da.

ABENDUAK 16 IGANDEAHaurrentzako mendi-irteera. Irteera:

goizeko 9:00etan kiroldegi aurretik.

Asegurua egiteko aukeraMendiko asegurua egiteko bi auke-

ra eskaintzen ditu Andatza MendiElkarteak: asteartero 20:30ean, uda-

letxe ondoan, DYAren egoitza azpirahurbilduta. Bestela, Mendi Asteanatera daiteke, iluntzeko 19:00etikaurrera, Sutegin. Informazio gehiago,elkartearen e-postara idatzita eskuradaiteke: [email protected]

Iaz, orientazio ikastaroanparte hartu zuten lagunak.

Page 9: NOAUA!! 304 alea
Page 10: NOAUA!! 304 alea

10 Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

PU B L I E R R E P O R TA J E A

Irensten dugunak eraginda, gor-putzeko hainbat organoetan gaitoxikoak sortzen dira. Sabela

betetzeko jaten dugunak ere horretanzeresan handia du. Are gehiago, gehie-gikeriak egiten diren garaietan, etaeguberrietan zer esanik ez. Hori delaeta, gorputza apur bat zaintzea inoiz ezdago soberan, eta datozen jai egunakkontuan hartuta, elikagai osasuntsuakdastatzeko aukera zabala dago. Merezidu, geure buruari on egingo baitiotefruta eta barazkiek.

Toxikoak botatzeko, bikainakGorputzeko zenbait ataletan dauden

toxinak ezabatzeko, frutak ezin egokia-goak dira. Gogora dezagun, txanpainare-kin eta kanpaien erritmora, mahats aleakirensten ematen diogu ongi etorria urteberriari. Gabonetako menuko osagaiezin hobea da. Mahats ale eraginkorre-nak haziak dituztenak dira, bizitzarengermena baitute.

Bestalde, aditu batzuk, hiru egunekoproba bat egitea proposatzen dute; den-bora tarte horretan, soilik garaian garaikofrutak jan eta ura edatea. Toxinak gaine-tik kentzeko eta horren eragina nabar-mentzeko ezin hobea omen da. Bainahorrelako erabakiak eta asmoak, medi-kuen zaintzapean gauzatzea gomenda-tzen da. Are gehiago, gaixotasunen battartean dagoenean.

Frutekin batera, gure gorputza desin-toxikatzen laguntzeko likido gaiak eda-tea, ura bereziki, ezinbestekoa da.Toxinak arrastaka eramaten laguntzen dueta. Pixak, arnasketak edota izerdiakegingo du gainerakoa.

Bultzada horretan ere lagun ezinhobe-ak dira barazkiak. Elikagai arrastoei bul-tza egin eta horiek desegiteko apropose-

nak. Horien kasuan, sukaldean prestatze-ko moduak baldintzatuko du neurri han-dian, haiek gure gorputzari eragin die-zaioketen onura.

Koipe onak fruitu lehorretanFruitu lehorrek (almendrak, intxau-

rrak...) eta fruta lehortuak (orejoiak, aran-pasak eta mahaspasak) eguberrietakoohiko produktuak baino alternatiba gozo,atsegin eta osasungarriagoak dira.

Gainera, ez da ahaztu behar, elikagaienergetikoak ere badirela. Besteak beste,duten koipeagatik. Kontraesana dirudienarren, koipe mota ezberdinak daude; oneta txarrak. Modu batekoak edo besteko-

ak diren jakiteko, odolean kolesterolmaila modulatzeko gaitasunari begiratubehar zaio. Fruitu lehorren kasuan, koipe“onak” dira, kolesterolaren maila plasma-tikoa murrizten baitu. Eta bihotzerakoosasungarria da.

Buruntzaldeko lehiaketa, azken txanpan“Eska itzazu frutak eta barazkiak eus-

karaz” kanpainaren barruan, lehiaketabat antolatu da Buruntzaldean. Animatuparte hartzera ondoko orrialdeko hizkizopa beteta, hauek azken egunak baitira!

Parte hartzeko beste modu bat kanpai-narekin bat egin duten fruta eta barazkidendetako batera hurbiltzea da. Bertan,erosketen truke hizki sopa osatzeko eskuorri bat jaso daiteke. Kasu horretan, aipa-tu saltokietan jarritako kaxetan utzibehar da orria abenduaren 17a bainolehen. Hilaren 18an egingo da zozketaeta saltoki bakoitzeko bi bezerok 50euroko erosketa bono bana jasoko dute,aipatu dendatan xahutzeko. Orain arte,harrera ezin hobea izan du ekimenak.

Gabonetako gehiegikeriak saihesteko,

frutak eta barazkiak lagun

Geure buruari on egiten diete fruta eta barazkiek.

FRUTA, OSASUGARRIA

“Frutekin batera, guregorputza desintoxikatzenlaguntzeko likido gaiak

edatea, ura bereziki, ezinbestekoa da”

Gehiegikeri asko egiten den garaia gainean dugu.Neurri handirik jarri gabe, nahikoa jan eta edatekotartea hartzen da eguberrietan. Baina betikoa, zailenaizan arren, norbere esku dago ohitura horiek aldatzea

eta horretan laguntzeko gairik ez da falta. Frutak etabarazkiak dira horren adibide nagusiak. Osagai horie-kin egin daitezkeen sukaldeko errezeta merke, errazeta goxoak asko dira.

Page 11: NOAUA!! 304 alea

PUBLIERREPORTAJEA: ARITZ GORRITI, INTZA SALSAMENDI. ARGITARATZAILEAK: BURUNTZALDEKO HERRI HEDABIDEAK. SUSTATZAILEAK: BURUNTZALDEKO UDAL EUSKARA BATZORDEAK.

Page 12: NOAUA!! 304 alea
Page 13: NOAUA!! 304 alea

Larunbat honetan, bertso-afaria Agerialden

Aspaldiko partez, bertso-afaribatean partehartzeko aukera

izango dugu. Larunbat honetanAgerialden egingo den bertso-afa-rian, Fredi Paia eta Xabier Sukiabertsolariak arituko dira kantari.

Agerialdeko jangelan egingo denbertso-afaria gaueko 21:00etan hasi-ko da.

Hori bai, afarirako txartelak aldezaurretik erosi behar dira: 18 eurotandaude salgai, Lizardi dendan eta

Txiriboga taber-nan.

Bertso-afarikomenua hauxeizango da: pata-tak makailauare-kin, saiheskia,mamia eta kafek o n p l e t o a .Afalostean hasi-ko da Fredi Paia eta Xabier Sukiarenbertso-saioa.

Xabier Sukia

bertsolaria.

Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

HE R R I KO TA L D E A K 13Herri kirolak

igandeko Santo Tomas azokan

Aurtengoan, abenduaren 16are-kin egokituko da Santo Tomaseguneko azoka Usurbilen.

Herritarrek eginiko sagardoa dastatuahal izango dugu. Bertako ekoizleekegindako babarrunak ikusteko aukera ereizango da. Eta lehiaketa bidez aukeratu-ko dira aurtengo sagardo eta babarrunonenak. Lehiaketa eta gero, herri kirolsaioa hasiko da frontoian: Jakoba Otegiharrijasotzailea eta Etxebeste etaTxapartegi aizkolariak.

Sagardo zein babarrun lehiaketetaraaurkezteko epea abenduaren 11n amaituzen. Baina gogora ekar ditzagun lehiake-ten nondik norakoak.

Sagardo lehiaketaEtxean edo baserrian egindako sagardoa

bildu ohi da Santo Tomas azokan.Sagardotegiek, ordea, ezin dute lehiaketahonetan parte hartu.

Babarrun lehiaketaBabarrun lehiaketan, ezaugarri hauek

hartuko dira kontuan: itxura, kolorea,berdintasuna, dizdira, garbitasuna...

Sari ederrakBabarrun zein sagardo lehiaketan,

ondorengo sariak izango dira:

Irabazlearentzat, saria: 150 euro ¤etatxapela.

Bigarren geratzen denarentzat: 80¤eur o.Hirugarren saria: 50 euro.

Bukatzeko, Herri KirolakAurtengo Santo Tomaseko azokan izan-

go da bestelako ikuskizunik. Estrainekoz,herri kirol saio aparta ikusteko aukeraizango dugu. Eguerdiko 13:30ak alderahasiko den saioan, Jakoba Otegi harrijaso-tzailea izango da. 16 urte ditu Aizarnakogazte honek eta 80 kg bola eta 100 kgerrektangularrarekin arituko da.

Etxebeste eta Txapartegi aizkolariak erelanean izango dira. Lehenbizikoak kanabateko enborra etzanda moztuko du etabigarrenak kana bateko enborra zutikakomodalitatean.

Antzerki Tailerraren emanaldia Sutegin

Abenduaren 14an ostirala,Santueneko Antzerki Tailerrak ema-naldia eskainiko du Sutegin, arratsal-deko 18:00etan hasita.

Gabon kanten tailerraSantuenean

Abenduaren 15ean, arratsaldeko18:30ean gabonetako kantuen ikas-taroa eskainiko du JosuneAranburuk Santuenea elkartean.Ondoren, pintxo goxoak.

Gabonetako antzerkiaAbenduaren 20an, arratsaldeko

18:30ean, gabonetako antzerkia hau-rrentzat Santuenea elkartean: “Loreeta Ikatz” du izena antzezlanak.

Jaiotza Lehiaketan izena emateko epea

hilaren 20an amaituko daSantueneko Jaiotza Lehiaketan 13

urte edo urte gutxiago dituzten gaz-teek bakarrik har dezakete parte.Lanak aurkezteko epea abenduaren20an amaituko da.

Lehen saria 100 euro eta “oleoan”pintatzeko kutxatxoa. Bigarren saria,50 ¤eur o eta “oleoan” pintatzekokutxatxoa. Hirugarren saria, 50 euro.Argibide gehiago: 943 367 262.

NOAUA!k antolatzen du urtero

Santo Tomas azoka.

Gabon eskeko

entseguak Zubietan

Ostiral honetan, abenduak14, Zubietako eskola txi-

kian bilduko dira arratsaldeko19:00etan, Gabonetako kantakentseatzeko. “Gabon egunekoarratsaldean eskean ateratzengarenean itxuraz kantatzeko hel-burua dute entseguok. Animatuzaitezte eta etorri", adierazi digu-te Zubieta Lantzeneko kideek.

Page 14: NOAUA!! 304 alea

14 Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

NO A U A! TX I K I

Autobusak DBH 1eko 50 ikas-leak Astigarragan utzi gin-tuen. Udaletxera joan ginen

lehenengo eta handik Rezola sagardo-tegira. Arkubidetik Santio auzora iritsiginen eta oinez aurrera jarraitugenuen. Pixka bat geroxeago “Goikoetxe” eta “Bortane” zeuden. “Alorre”baserritik “Atokira” joan ginen etahandik aterpetxera. Sagardoa nola egi-ten zen eta sagarraren zatiak ikasi geni-tuen.

Aterpetxean bazkaldu egin genuen etagero jolastu. Azkenean, iritsi zen denoknahi genuena, mendiaren maketa egingenuen:

-Lehenik, zuloak egin genizkion“poliespanari”puntzoia erabiliz sestra-kurbak zituen planoari.

-Gero, alkoholezko metxeroarekinpuntzoia berotuta poliespana moztugenuen.

-Ondoren, piezak bata bestearen gai-

nean jarri eta maketari, pintatu beharzen aldean, marrak egin genizkion.

-Margotu egin genituen pieza guztiakkolore desberdinekin ondoren.

-Azkenean, kola eman eta lehortzen

jarri genuen gure maketa polita.Denok bukatu genuenean, menditik

jaitsi eta autobusez etxera itzuli ginen.

DBH 1eko ikasleak

Aterpetxean bazkaldu eta gero jolasean ibili ginen.

Santiagomendira ibilbidea

Gabonen bueltan jostailueninguruko ekintza ugariizango dira Usurbilen.

Batetik, Usurbilgo udalak“Jostailuen erakusketa” antolatu du,eta bestetik, Udarregi IkastolakoHitz Aho Guraso Elkarteak “Jostailuerabilien azoka” antolatu du.

Gabonetan publizitate handia iza-ten dugu, baina, hala eta guztiz ere,nabarmena da jostailuen inguruandagoen hutsune informatiboa.

Jostailu erakusketa SuteginHorrenbestez, maiz zaila suertatu

daitekeen aukeratze horretan lagun-tzeko asmoz, Usurbilgo udalakTxatxilipurdi Elkartearen bidez jos-tailu erakusketa jarriko du Sutegikoerakusketa aretoan.

Abenduaren 14 eta 15ean jostailuerakusketa ikusgai egongo da, beraz,arratsaldeko 17:00etatik 20:00etaraSutegiko erakusketa aretoan.

Jostailu azoka frontoianErabilitako jostailuen azoka, aldiz,

larunbatean bakarrik egingo da,11:00etatik 13:30etara frontoian.Azoka Udarregi Ikastolako Hitz AhoGuraso Elkarteak antolatu du.

Ekimen honen helburuak honakohauek dira: Berrerabilpena bultzatzea;haur eta gazteen artean elkartrukea sus-tatzea; erabilpena, jabegoaren gainetikjartzea; gehiegizko kontsumoaz oharta-raztea.

Gurasoei deialdi bat egin zaie,beraien seme-alabek erabiltzen edobehar ez dituzten jostailu, ipuin, libu-ru, DVD eta antzekoak eskatuz.Abenduaren 13ra arte, 17:00etatik19:00etara Sutegiko erakusketa aretoanegongo dira Hitz Ahokoak materialhori bildu ahal izateko. Biltzen dena,abenduaren 15eko azokan erakusgaijarriko da eta egun honetan umeeketxetik ekarriko dutena, azokan dagoenzerbaitengatik trukatu ahal izangodute.

Hori bai, azokan parte hartzeko, jos-tailuak osorik egon behar dute.Norberari hartzea gustatuko litzaiokeenmoduan. Bestetik, bilketa egunetanjasotzen dena muxutruk emango da.Horren truke, nahi izanez gero, txartelbat jasoko du bakoitzak azoka eguneanbeste jostailuren batengatik aldatzeko.

Azoka egunean jostailuak trukatzeko8 urtetik beherakoek arduradun bate-kin parte hartu beharko dute.

Azkenik, CDrom, DVD eta antzeko-ek jatorrizkoak izan beharko dute.

Azokaren bukaeran geratzen direnjostailuak ikastolarentzat izango dira.

Asteburu honetan, jostailu erakusketa eta jostailu azoka

Jostailu azoka larunbatean egin-go da, goizeko 11:00etan frontoian.

Page 15: NOAUA!! 304 alea

15Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

I Z E R D I PAT S E TA N

2007. urtea amaitzera doa etaherriko futbol taldeek aurtengoazken partidak jokatuko dituz-

te asteburu honetan. Erregional maila-ko bi taldeek Harane futbol zelaianjokatuko dute, emakumezkoek etakadeteek, berriz, etxetik kanpo.Ondoren hiru asteko atsedenaldia izan-go dute, urtarrileko lehen asteburuanitzuliko baitira lehiaketara.

Urte amaiera gero eta gertuago dago.Bi aste besterik ez dira falta 2007. urteaamaitzeko eta herriko kirol talde desber-dinei ere urteari agur esateko garaia iri-tsi zaie. Usurbil Futbol Taldeko kideek,adibidez, asteburu honetan izangodituzte aurtengo azken neurketak.

Larunbatean, 1. ErrejionalekoakLarunbatean arratsaldeko 16.00etan

jokatuko du Harane futbol zelaian 1.Erregional mailako taldeak. OreretakoBeti Ona taldea izango du aurrez aurreIker Dorronsorok zuzendutako taldeaketa azken jardunaldietako ibilbide onarijarraituz urtea garaipen batekin buka-tzea izango dute helburu nagusia.

Izan ere, lau jardunaldi daramatzatepartidarik galdu gabe eta jokoan zeuden12 puntuetatik 8 eskuratu ostean sailka-penaren erdialdean kokatu dira 16 pun-turekin. Hauxe izango da lehen itzulianetxean jokatuko duten azken neurketa,urte hasierarekin batera jokatuko baitu-te azkena Lesakan Beti Gazteren aurka,eta garaipena lortzea ezinbestekoa izan-go da 13 jardunaldi jokatu ostean usur-bildarrek baino 5 puntu gutxiago dituen

Beti Ona taldearen aurka.

Igandean, 2. ErrejionalekoakIgandean, aldiz, 2. Erregional mailako

taldearen txanda izango da. Arratsaldeko16.00etan hasita Getariaren aurka joka-tuko dute Harane futbol zelaian. Ez daneurketa erraza izango. Getariarrakgorantz doaz sailkapenean denboraldiakaurrera egin ahala eta 13 jardunaldi joka-tu ostean 4. postuan kokatu dira 23 pun-turekin. Usurbildarrak, berriz, 6. postuandira 13 punturekin. Hala ere, orain arteHaranen partidarik galdu gabe dagoherriko taldea eta etxeko azken bi parti-dak berdindu badituzte ere garaipenbatekin amaitu nahiko dute urtea.

Emakumeak, UrnietanEmakumezkoen taldeari dagokionez,

Urnietan izango dute hitzordua larun-

bat arratsaldean herriko neskek. Kopatxapelketako 3. jardunaldia izango dutejokoan eta pasa den asteburuan atsede-na izan ondoren, Urnietako neskenaurka neurtuko dituzte indarrak. Bitaldeak partidarik irabazi gabe daudetxapelketa honetan eta lehen puntuakeskuratzea izango dute helburu.

Kadeteak, liderraren aurkaAzkenik, 1. kadete mailako futbol

taldeak Intxaurrondo liderraren aurkajokatuko du etxetik kanpoko neurketa.Hauxe izango da ligako azken jardunal-dia eta herriko jokalari gazteek garaipe-na lortu beharko dute sailkapenekoazken postua utzi nahi badute behin-tzat.

2. errejional mailakoak igande arratsaldean jokatuko dute Haranen.

JOSU ARANBERRI ________________________

Urteko azken neurketak futbol taldeentzat

Hiru eskubaloi partida kiroldegian

Oiardo kiroldegian 3 eskubaloipartida ikusteko aukera izango da

asteburu honetan. 2. Territorial mailakotaldeak Leizaran Ernio InmobiliariaAndoaingo taldea izango du aurrez aurre.Azken jardunaldian Bergaran galdu oste-an zaletuen aurrean garaipen berri batlortzeko aukera ezin hobea izango duAntonio Castrok zuzendutako taldeak.

Kadete mailako bi taldeek ere etxekopartidak izango dituzte. Nesken taldeakZumaiako Pulpo taldearen aurka jokatu-ko du. Txapelketa honetan neurketa

bakarra galdu ostean, 2. postua ziurtatu-ta dute herriko neskek, eta liga amaitzeardauden honetan beste garaipen bat lor-tzeko ez lukete arazorik izan behar.Mutilen taldeak, berriz, Urola Premanktaldea izango du aurrez aurre kiroldegian.Hauek ere 2. postuan kokatuta daude etadenboraldi bikaina burutzen ari dira.

Usurbil Kirol Elkarteko taldeek etxetikkanpo jokatuko dituzten partidei dago-kionez, 1. Territorial mailako taldeakazken jardunaldietako pattalaldia atzeanutzi nahiko du Tolosa C. F.ren aurkako

neurketa irabazita. Jubenil mailako muti-lek La Salle Legazpiaren aurka jokatukodute eta Verkol Aloña Mendiren aurkamaila bereko neskek.

Page 16: NOAUA!! 304 alea

16 Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

INGO AL DEU?

Abenduak 13, ostegunaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abenduak 14, ostiralaGil, Nagusia 24 Lasarte

Abenduak 15, larunbataRodriguez, Nagusia 42 atz LasarteIturralde, Bordaberri 1 Usurbil

Abenduak 16, igandeaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abenduak 17, astelehenaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6Lasarte

Abenduak 18, astearteaUrbistondo, San frantzisko 1, Lasarte

Abenduak 19, asteazkenaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Abenduak 20, ostegunaGil, Nagusia 24 Lasarte

Abenduak 21, ostiralaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Abenduak 22, larunbataGil, Nagusia 24 LasarteOa Kontzeju Zaharra 11 Usurbil

Abenduak 23, igandeaGil, Nagusia 24 Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZJ. Etxebeste Farmazia (22:00-09:00)Elkano 2 kalea, Hernani 943 55 20 87

2007ko egutegia noaua.com webgunean

ASTEGUNETANZubieta-Donostia

7:55*/ 9:30(T) / 13:15(T)14:35*(T) / 19:15(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

7:15* /9:00 / 12:45(T) 13:45* /18:45

LARUNBATETANZubieta-Donostia

8:15(T) / 12:45 15:15(T) / 21:35(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

12:15(T) / 14:30(T) / 21:00(T)

JAI EGUNETANZubieta-Donostia

11:25(T) / 13:30(T) 15:30(T) / 21:35 (T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)11:00(T) / 13:00(T) 15:00(T) / 21:00 (T)

Zubieta-Donostia TST autobusak

T: Autobus aldaketa beharrezkoa da*: Eskola egunetan / Tf. 943 36 17 40

Eguneko goardiako farmaziak

Page 17: NOAUA!! 304 alea

17Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

INGO AL DEU?

Abenduak 11/13 - Mendi Astea. Hiru egunetan, iluntzeko20:00etatik aurrera, Bidaia eta mendi irtee-ren argazki eta bideo lehiaketako lanenemanaldia Sutegin. Sarrera doan.

Abenduak 13 osteguna- Pello Añorga ipuin kontalaria udal libu-rutegian. 7 urtetik aurrerako haurrentzakosaioa 18:00etan hasiko da. - VI. Felix Aizpurua LiteraturaLehiaketako sari banaketa. 17:00etanSutegin.

Abenduak 14 ostirala- Santueneko antzerki tailerraren emanal-dia Sutegin. 18:00etan.- Metereologiari buruzko hitzaldia, GloriaLatasaren eskutik. 20:00etan Sutegin,sarrera doan. Mendi Astea.

Abenduak 15 larunbata- Mendi ibilaldia, Oiartzun-Arantza.8:30ean kiroldegi aurretik. Izena emateko,Mendi Astean edo helbide honetara ida-tziz: [email protected] Frontoian, 11:00etatik aurrera, jostailuerabilien azoka.- Gabon kanten tailerra SantueneaElkartean, 18:30ean.- EAE-ANVren ekitaldia frontoian. 19:00.- 21:00etan bertso afaria Udarregi ikasto-lako jangelan. Fredi Paia eta Xabier Sukiabertsolariekin.

Abenduak 16 igandea- Haurrentzako mendi irteera. 9:00etankiroldegi aurretik.- Santo Tomas azoka, goizez frontoian. - Txotxongiloak, “Beldurraren apoa”Sutegin, 17:00etan. 5-10 urteko haurren-tzat. Sarrera 2 euro. Aldez aurretik, eurobatean kiroldegian.

Agenda Larunbat honetan, elkarte arteko

X. Mus Txapelketaren finala

Duela hilabete hasi zen herrikobederatzi elkarteek antolatu

zuten mus txapelketa, finalera ailega-tu da. Hauek dira, azken norgehiago-kara ailegatu diren herritarrak:

AGINAGA: Joseba ErramunRezola-J.M. Orbegozo eta JoseMiguel Begiristain-Patxi Maioz.

ANDATZPE: Torregarai-Agirreza-bala eta Lertxundi-Alkorta.

MAHASPILDEGI: Lertxundi-Lertxundi eta Alkorta-Ikutza.

EGUZKI: Gabriel Sanchez-Antonio Lozano eta Lucio Vicente-Juan Francisco Diaz.

YOKO GARBI: Jose Mari-Juanitoeta Ramon-Angel.

AITZAGA: Arkaitz Portularrume-Xabier Orbegozo eta Markel Olaizola

- Albaro Bruño.ERROIZPE: Unai Loidi-Joxe Loidi

eta Mirotz Arrospide-Arkaitz Lizeaga.PEÑA PAGOLA: Justo Pulido-

Mikel Aranzasistroke eta Jose Martija-Jesus Uribe.

IBAI ONDO: Martxel Zubimendi-Bautista Bedaio eta Ilario Etxeberria-Moises Andres.

Larunbat honetan jokatuko dahamargarren edizio honetako finala.17:00etik aurrera Andatzpe elkarte-an. Bestalde, antolatzaileek txapelketahonetan lagundu duten guztiei eske-rrak eman nahi dizkiete: Antxeta,Iruin, Urdaira, Barazar, Maykar,Alamandegi, Saltxipi, Patri,Bordatxo, Irigoien, Aginaga, Araeta,Atxega, Olarrondo, Aialde Berri,Saizar, Txitxardin, Sekaña.

Larunbatean,

EAE-ANVren ekitaldia

Datorren urteko hauteskun-deei begira, EAE-ANVk

independentziaren aldeko aldarriaegin zuen duela aste batzuk.Ordutik, independentziaren aldekosinadura bilketa egiten aritu da.Horretaz aparte, Usurbilen, 160herritarren testigantzak bildu dira.Abenduaren 15ean arratsaldeko19:00etan, atxikimenduen kanpainaamaitutzat emango da ekitaldi batenbitartez. Testigantzekin osatutakobideoa eskainiko da frontoian etaondoren argazki erraldoi bat ateranahi da. Usurbilgo EAE-ANVk ber-tara azaltzeko deialdia egin du.

Gazteentzako

olerki lehiaketa

Santuenea elkarteak antolatuduen lehiaketa honetan, 14

urtetik 20 urte bitarteko edonorkhar dezake parte. Gaia “Aiton amo-nak” izango da. Aparteko orri bate-an eta lanari grapatuta, datu hauekadieraziko dira: lanaren izenburua,egilearen izen-abizenak, jaiotakourtea, adina, helbidea, telefonoa,ikastetxea eta maila. LanakSantuenea elkartearen egoitzara era-man beharko dira, abenduaren21ean, arratsaldeko 17:00etatik20:00ak bitartean. Sari bakarraordenagailu portatila izango da.Argibide gehiago: 943 36 72 62.

Page 18: NOAUA!! 304 alea

18 Noaua! - 2007ko abenduaren 14an

GAZI, GOZO, GEZA

ETXEBIZITZA

- Hiru logelatako etxe baten bila gabiltzaUsurbilen. Agentziarik ez. 616064059.

- Etxea salgai Kale Nagusian. 90 m. Igogailua,garajea, trasteroa. Telefonoa: 943 36 13 83.

- Pisu bat salgai. Santuenea auzoan, 16 zenba-kia 4. pisua, 33 milioitan (negoziagarria).Interesatuak: 667802888.

- Usurbilen bi logelako etxe bat daukagu sal-gai. 666 539284.

- Pisu bat edo etxe bat alokatu nahiko nuke.650082049.

- Hiru logeletako etxe bat salgai, kaxkoan.Igogailua, ganbara eta balkoiduna. 655 7206 66.

- Pisua alokatuko nuke Usurbilen. Telefonozenbakia: 943 36 02 45 / 661 702 708.

- Salgai. Kaxkoan, 3 logelako etxea trastero-arekin. Garajea aukeran. 685731792

- Bi gela edo gela bateko apartamentu batenbila nabil Usurbilen. 687 650 066 (Maria).

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Garaje itxia salgai Etxe Zurin. 14 metrokarratukoa, entreplantarekin. Prezioa:15.000 euro. 646 717 676.

- Citroen Picasso Diesel salgai. 4 urte. 617 24 26 60 (Nere).

- Moto bat saltzeko, Richoo RR beltza, 49cm3. 649 302 733 (David). Ondo zain-dua, “extra” asko.

- Estrenatu gabeko Aprilia Scoter SR 50motoa saltzen dut. 649 356 081.

- Land Rover 4.6 (lp) todoterrenoa salgai. 8urte. 455.000 km. Oso ondo zainduta.Extra asko: gps, vdo, telebista eta telefo-noa. Ruben. Tfno. 609408401.

LANPOSTUAK

Lan-eskaintzak- LH edota DBHko ikasleei klase partikula-

rrak emateko prest egongo al zinateke?Udarregi ikastolan, lan hori beteko luke-ten pertsonekin zerrenda bat osatzen ari

gara. Interesatuak pasa Ikastolako zuzen-daritzatik.

- Ingelera emango duen irakasle bat behar daZubietan, astean behin edo bitan klaseakemateko. 943 36 07 59 (Pello).

- Astean bi egunetan etxeko lanak egin etatarteka umea zaintzeko pertsona baten bilanabil. Irailetik aurrera hasteko.627278907.

- Urte osoz, astebukaeratan lan egiteko zer-bitzari baten bila gabiltza. 943366710.

Lan-eskaerak- Etxeko lanak egiteko edo umeak zaintzeko

emakume bat eskaintzen da. 636934237.- Etxeko lanak egiteko emakumea eskain-

tzen da. Goizez edo arratsaldez lan egitekoprest. Deitu: 679 79 61 01.

- Emakume euskaldun bat eskaintzen da,egunero lauzpabost ordu lan egiteko. Egunosoko disponibilitatea. 687348223.

- Pertsona helduak zein haurrak zaintzekoedo etxeko lanak egiteko neska bat eskain-tzen da. 677343326

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanakegiteko, pertsona helduak zein haurrakzaintzeko. 630274906

- Emakume bat eskaintzen da umeak edopertsona helduak zaintzeko. Telefono zen-bakia: 676221378.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzekozein etxekolanak egiteko. Egun osoko dis-ponibilitatea. 679742413.

- Portalak eta eskailerak garbitzeko neskabat eskaintzen da. Esperientzia horrelakolanetan. 690 784 113.

- Oporrak, ospakizunak, edozein motatakobideoak montatzen dituen profesionalaeskaintzen da. Telefono zenbakia:943555835/ 617 242 660.

- Etxeko lanak egin, pertsona helduak zain-du edo jatetxe batean lan egiteko prestnago. 610 669 335.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egi-teko eta umeak zein pertsona helduakzaintzeko. 618434990.

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona hel-duak zein haurrak zaintzeko emakume bateskaintzen da. 620 646 769.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Zamarra mahukarik gabea aurkitu dugu.Alazne Arrutiren izena du. Zurea bada,deitu honako telefono zenbakira: 692 837951.

- Abenduaren 4an giltzak galdu nituen giltza-tako beltz batekin. Aurkitu badituzueskertuko dugu deitzea: 685 72 56 81.

-Usurbilgo gazte kuadrila bat gara eta lokalbat nahi genuke alokatu herrian.943360744.

-Euskotreneko autobusetan pensionistentxartela galdu dut. Txartelean nire izenaagertzen da Jose Luis San Sebastian.Aurkitu baduzu eskertuko nizuke943371471 telefonora deitzea.

- Azaroaren 18an Decathlon markako patine-te bat ahaztu zitzaigun Artzabalgo parke-an (edo inguruan). Eskertuko genuke aur-kitu duenak deituko balu: 685761079.

- Kotxeko aulkitxoa salgai. Maxi Cosi PrioriXP. 110 euro, erdi prezioan. 652 764 620.

- Egurrezko aulkiak salgai. Aritz egurrezeginikoak. 943 36 20 49.

- Lur zatitxo bat hartuko nuke, baratz txikibat osatzeko. 615744076.

- Bigarren eskuko trikitixa bat erosikonuke. 656 76 52 13.

- Benelli repetidora salgai 600 euro. 645 735750.

- Mercedes Vito Mixta 112 CDI bat saltzendut. Aire egokitua, kristal tintatuak, biga-rren bateria, berogailu autonomoa... Denahornitua, 610 431 999.

- 5 urte dituen Renault Megane Coupe batdaukat salgai. 637 760 852.

- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai.Tf: 679 185 102.

- Argazki zaharrak berritzen eta txukuntzendira. Baita bideoak editatu ere. 617 242660/ [email protected]

Bere lehen urtebetetzean,marrubizko muxu potolo batUnax txiki handiarentzakobere aiton amonen, osaba izeben eta lehengusu-lehen-

gusin guztien partetik. Zorionak!

Zorionak Irati! Abenduaren 4anzazpi urte bete zeni-tuen. Muxu potolobat etxeko guztien partetik.

JAIOTZAK

Paul Faz Zubimendi, azaroaren 27an.

Ana Perez Lopez, azaroaren 30ean.

Eider Zabaleta Molina, abenduaren 2an.

Page 19: NOAUA!! 304 alea
Page 20: NOAUA!! 304 alea