Top Banner
H A M A B O S T E K A R I A 700 HEKT 700 HEKT AREA ET AREA ET A 562 A 562 METRO FEST METRO FEST ARAKO ARAKO 1997ko apirilak 30 Usurbil, 19. Zenbakia
21

NOAUA! 19 alea

Mar 13, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 19 alea

H A M A B O S T E K A R I A

700 HEKT700 HEKTAREA ETAREA ETA 562A 562METRO FESTMETRO FESTARAKOARAKO

1997ko apirilak 30 Usurbil, 19. Zenbakia

Page 2: NOAUA! 19 alea

"Markesaren alabainteresatuaUrdaiagako ermitanbertan ezkonduaapirilak ho(ge)itaboste(g)un seinalatuazuei informatzekohantxe zen Noaua!

a zo z oe z a

i19

97ko

ap

irila

k30

2 Noaua! 19.zk. Usurbil

Usurbilgo Udalakdiruz lagundutako

aldizkaria

Dagoeneko 331 usurbildarbazkide ditu Noaua!-k

Zu ere egin zaitez bazkide!

HILDAKOAK

JAIOTZAK

EZKONTZAKa

i,e

san • Udala 37 19 51

• Udaltzaingoa 36 11 12• Anbulategia 36 20 13• Udarregi ikastola 36 12 16• Agerialdeko ikastetxea 36 38 95• Oiardo kiroldegia 37 24 98• Zumarte musika eskola 37 15 94• Etumeta euskaltegia 37 20 01

• Taxi geltokia 36 21 78• D.Y.A. 46 46 22• Gurutze Gorria 27 22 22• Gure Pakea egoitza 37 32 28• Gure Elkartea egoitza 37 17 51• Arrate egoitza 36 63 40• Eusko Tren informazioa 47 09 76• Noaua! aldizkaria 36 03 21

Kultura sailakdiruz lagundutako

aldizkaria

Olatz Uli Arruti(1997-04-07)Atxegalde

Leire Begiristain Lopez(1997-04- 09)

Aginaga

Mº del Mar Franco Merino(Kalezar)

etaAndoni Arretxe Susperregi

(Hernani)(1997-04-12)

Juan Karlos Apaolaza(Kalezar)

eta Mari Carmen Garcia

(Zumaia)(1997-04-26)

1997-4-25Carlos Lope Tomé

57 urteZubiaurrenea, Kaleberri

Arantxa Maiz Pagola(Kaleberri)

eta Xabier Udabe Pagola (Kalezar)

(1997-04-26)

Page 3: NOAUA! 19 alea

1997koa

pirila

k30

Usurbil 19.zk. Noaua! 3

er irizten?

Maitzaren lehenakMunduko langileriaren-

gan esanahi berezia hartzenduen bezalaxe, Euskal Herrianere bere sakontasuneanadierazten da.

Euskal Herriko langileriaksufritzen duen erasoa atalezberdinetan kokatzen delaesan genezake. Hor dugu,besteak beste, MadrilenPatronalaren zuzendaritzare-kin CCOO eta UGT sindika-tuek adostu berri duten LANERREFORMA berria. Langileeneta lan-harremanetarakoeuskal esparruaren aurkakohitzarmena izateaz gain,Euskal Herriko ERAIKUNTZANAZIONALARI egiten dioneraso bortitza.

Adostu berri duten Lan-Erreforma berriarekin aldibaterako kontratuek berehorretan jarraitzen dute.Zabor-kontratuei dagokienez,aldaketa eskasak jasotzenditu. Kontratu "mugagabe"berria arautzen da. Antza,egungo langile finkoak apur-ka ordezkatzeko lan merka-tuan sartzeko oztopoak dituz-tenei zuzendutakoa eta lan-gileria osoarengan segurta-sun eza areagotzen duena.

Kaleratzea errazagoa etamerkeagoa izango da. Lanbanaketaz, lanaldi murrizke-taz, aparteko orduaz, ETTaz,esaldi borobilak agertzendira, baina patronalari ezzaio gai horietaz konprome-zurik hartzera behartzen.Negoziazio kolektiboari, ber-rriz, zentralismo espainiar ito-garria jartzen zaio. Euskalesparruan negoziatzen direnhitzarmenak zapuztea duxede. Euskal sindikatu gehien-goak lan-harremanetarakoEuskal esparrua eskuratzekoduen eskubidea oztopatuegiten du.

Euskal Herriko ERAIKUNTZANAZIONALArentzat ezezik,langilearentzat ere, Madrilenadostu berri duten akordioaatzerapauso nabarmenadelako, LAB sindikatuak SALA-TU egiten du.

Maiatzaren 1ean, EuskalHerriko langileon eskubideakBERE OSOTASUNEAN harturik,LAB sindikatua, EUSKALHERRIA ERAIKI ENPLEGUARENALDE esaldiarekin kaleratukoda, eta Usurbilgo herriari deiegiten dio DONOSTIAN egin-go den MANIFESTALDIANparte har dezan.

Noaua!Usurbilgo hamabostekaria

Argitaratzailea: Noaua!Kultur Elkartea. Kale Nagusia,37 - 20.170 USURBIL (Gipuzkoa)Tlf. eta faxa (943) 36 03 21.e-mail:[email protected]

Zuzendaria: Olatz Altuna.Kazetariak: Ainhoa Azpiroz,Idoia Torregarai, JosuAranberri, Garikoitz Udabe.Kolaboratzaileak: Pedro MariMatxain, Nere Amenabar, InesKamino, Leire Atxega, IñakiLabaka, Iratxe Begiristain,Begoña Zubiria, AmagoiaMujika, Xabier Arregi, PakoAgudo, Alfonso Vidal, NievesAranburu, Luis Aranalde etaZaloa Arnaiz Administrazioa:Arantxa Usarralde, AitorPikabea eta Nerea Kamino.Erredakzio Kontseilua: OlatzAltuna, Garikoitz Udabe, JoseJabier Furundarena, IñigoAzpiroz, Idoia Torregarai, JosuAranberri , Ainhoa Azpiroz.

Maketazioa: SusanaMartin. Argazkia: Joxe AntonioLabaien. Informatika: Pili Liza-so. Banaketa: Mertxe Jimenez,Txelo Vidal eta Iker Muguruza.Sukaldaria: Joxe Mari Sarasola,Tirada: 2.200 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96

ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza,Industrialdea 1 - 2, 20.160Lasarte-Oria.

Noaua! hamabostekariakez du bere gain hartzen aldiz-karian adierazitako esaneneta iritzien erantzunkizunik.

H A R A T E G I A

Atxega Alde, 34Usurbil 36 57 42%

Eguneko bazkariaketa afariak

Nagusia,6Tlf 36 27 25

20170 Usurbil(Gipuzkoa)

Maiatzaren lehena,langileon eguna

Bittor Iribar

LABeko afiliatua

TABERNAPintxo bereziaketagiro aparta Irazu kalea, 9

Tlf: 36 02 17

PORTADA: Andatza egu-neko erromeria. Aitor

Alkortaren gaztetasunazohartu noizkoa den jakite-

ko.

Page 4: NOAUA! 19 alea

ZUBERROTARREN ESKERRONA

Idazle batentzat, alfer xamarfama daukanarentzat gainera,ez da errez, aitzur-pikotxa era-bili ondoan, lumaren hartzeazuen guzien bihotz-onezkoelkartasuna eskertzeko. Gurebihotz harkorretarik, zuenbihotz oparoki emaileetaraabiatzen dira egun Habiaelkartearen eta Eperra ikasto-laren goraintziak.

Alabaina, iragan abendoa-ren 14ean Sohütan lanak hasigenituen bakardade sozialikhandienean: interlokutore pu-bliko baten bilatze urratsekhuts egin zuten, lekuko haute-tsien borondate politiko eska-sez, baina hauek gero, berenindar guzia balantzan jarri zu-ten ikastola berri proiektoaabandona ginezan. Ez duguamor eman, eta laguntza eto-rri zaigu.

Abendoaren 14 euritsu etahotz hartaz geroztik hemenzenbaitek ikusi duzuen bezala,lanak aitzina doatzi, girorik

hoberenean, eta orain segurgaude aurtengo eskola-sar-tzea Sohütako egoitz berritue-tan antolatuko dugula: segur-tamenak izpirituaren lasaitasu-na ekarten digu nolazpait.Ordea, segurtamen eta izpiri-tuaren lasaitasun horren oina-rrian, elkartasuna dago, etanolako elkartasuna! Mila mol-detakoa, diru emaitzak noski,bai eta auzolan proposame-nak: ugariak dira jadanik Sohütatik pasatu diren edozeinelkarteen, jendeen, herrienesku-ukaldiak. Larunbat zen-baitetan, Sohütak Babel iduridu, harritik harrira, zutik jartzendela, euskarazko erakaskuntza-rentzat zuzen eta duin izangoden aterbea.

Egun Usurbilen gira,Etxebeste jaunak ameriketakososarekin ordaindu elizarenmaldan, sahetsean, aurrean,Eperra ikastolaren alde monta-tu duzuen besta honetan: gukez dugu amerikarik, altaUsurbilgo elizaren hormarenantzeko eraikinak lurrasetarikaltxarazten ditugu, gure altxor

bakarra, euskarak euskalduneta lurralde hauetako bizidunegiten gaituen sendimenduadelarik. Sokratesek ez ote zuenidatz arazi bere ikasgelarenatarrian "zotüka zitaie!" lema,guk ere ausarki balia dezake-guna, ikastola ezik herriareneraikitzeko, eta gure beharrennahiz ametsen arabera bizia-razteko.

Eskuak katxez hanpaturikdauzkan idazle alfer xamarhau bietan hunkiturik dagogaur Usurbilen izaiteaz: lehenieta ez duelako jakingo elkarta-sun honen guziaren eskertzekohitz egokien atzemaiten, etabigarrenik gogoan dituelakohemen, aspaldi handian, higa-tu gau eta goizurrako zurbai-lak. Hara egia funtsean erranik.

Eskerrik hanitx bera.Elkarrekin eraikitzen dugu

ikastola berria Zuberoan.Itxaro Borda

Eperra ikastolako zuzendaria

1997

koa

piri

lak

304 Noaua! 19.zk.Usurbil

Kale Nagusia, 2Tlf. 36 40 58

Haurjantziak

Kale Nagusia, 2 Tel. 36 59 43Irazu kalea, 3 - Tlf. 37 00 13

pintxoak, bokataketa plater konbinatuak

xirr

ikit

uti

k

ka-mika

Erramua frontoiarenestalki berrian. Ohiturazaharrek oraindik irau-ten dutela, bai horixe!

Arkitektoaren esanetaneraikuntza berria egite-rakoan erramua jartzenzuten lehen, ondorenlanak amaitzerakoanjabeek afari edo baz-

kari bat ordain zezaten.Kasu honetan herrita-rrok gara frontoiaren

jabe eta herri bazkari-ren bat egin beharko

dugu.

Idatzi hau apirilaren 27an irakurrizuen Aitzagan, Zuberoko Eperra ikas-

tolaren aldeko egunean.

Page 5: NOAUA! 19 alea

erriketan

Nolatan sartu zinen ileapaintzaile?

Beno, nire ama ere ileapaintzailea da, etasuposatzen dut beti mundu hori ikusi dudala,

eta azkenean ni ere bertan sartu nintzen.Gainera, asko gustatzen zait nire lana.

Asko kosta al zitzaizun lana aurkitzea?

Urte bete pasa nuen ikasketa hauek osatzen,eta amaitutakoan ez nuen lanik aurkitu. Beraz,

Illunben sukaldari hasi nintzen lanean.

Eta Txaroren ileapaindegian nolatan bukatuduzu?

Txarok laguntzaile bat behar zuela eta nirekingogoratu zen, berak deitu zidan. Orduan 17

urte nituen. Noski, hasieran buruak garbitu etalurra eskobatu egiten nuen. Denborarekin hasi

nintzen gauza "garrantzitsuagoak" egiten.

Eskolan erakutsitakoak balio izan al zizunorduan?

Oso gauza desberdina da eskolan erakustendizutena eta gero lanean aurkitzen duzuna. Ez

dauka ia zerikusirik. Gainera, zorte oso ona izandut Txaro bezalako profesional batekin lan egi-

ten, berak erakutsi dizkit "truko" pila bat.

Zer da zure lanbideko gauzarik zailena?

Niretzat behintzat jendeak zer nahi duen jakitea.Jendeak askotan ez daki zer egin nahi duen,

gero zuk ez duzu ondo ulertu eta amaieranbezeroa ez da gustora geratzen. Horregatik

nahiago dut aldizkari bateko argazkiarekin etor-tzen zaidana, horrela behintzat badakit zer nahi

duen. Horrela biontzat hobe.

Zein dira bezero onenak?

Dudarik gabe, 40 urte inguru dituztenak.

Zergatik?

Horiek astero etortzen direlako.

Gazteak ez dira etortzen, ala?

Bai, baina behin etorriz gero, ez dira denboraeder batean berriro bueltatzen. Gainera, orainegiten diren ile orrazkerak irauteko eginakdaude.

Egun normal batean zenbat jende etortzen da?

Beno, ideia bat egiteko, 15 pertsonako egunanahiko ona dela esan daiteke. Bestela, 10 ingu-ru edo. Hala ere, zaila da kontuak ateratzea,egun batean pila bat etortzen dira, eta besteania inor ez.

Eta zein garaitan etortzen da jende gehien?

Komunioak direnean, gabonetan etaSantixabeletan.

Hain garrantzitsua al da aldizkari "arroxak" edu-kitzea ileapaindegietan?

Bai. Astero-astero erosten ditugu. Segituan har-tzen digute kargu aste batean erosten ez badi-tugu. Kontuan izan behar da denbora asko pa-satzen dela ileapaindegian sartuta, eta aldizkarihauek hizketarako gaia eta "giroa" sortaraztendute.

Eta herriko kontu txikik ere lantzen al dira?

Batzuk bai, baina normalean "kotilleoa" bainogehiago herriko berri jakiten duzu. Niri behintzatoso ondo datorkit informazio hau, herriarekinlotura mantentzen laguntzen dit. Hala ere, betihona etortzen saiatzen naiz.

Zer egiteko eskatzen dizu jendeak?

Gezurra badirudi ere, izugarrizko eragina dutefamosoek. Haiek nola jarri, ziur egon jende pilabatek orrazkera hori eskatuko dizula.

Udaran ze orrazkera eramango da?

Orain eramaten ari dena: ilea kapetan eta "bri-llo" biziekin.

1997koa

pirila

k30

Usurbil 19.zk. Noaua! 5

Kale nagusia, 2-2-2DTlf. Denda 36 46 37

Etxea 36 52 99

BAINUKOALTZARIAK

ITURGINDEGIA

Mota guztietako Aseguroakzure zerbitzurako

MARKEL OLAIZOLAASEGURU AGENTEA / Zbk. 200009

Aritzeta, 1 Tlf: (943) 37 18 0720170 Usurbil (Gipuzkoa)

GENERALIAseguru Konpainia

USURBILGO HORTZ KLINIKAHaginak ondo dabiltzanean, sabela poz!

Kale Nagusia, 2 1.C4Tlf 37 08 78

20170USURBIL

FERNANDO PEREZ-MOSSO NENNINGERANTONIO BERNAL RUIZ DE OÑA

ANE LOIDI LEUNDATxokoaldetarra dugu 27 urteko gazte hau, baina

duela bi urtetik hona Getarian bizi da. Hamar urtedaramatza ileapaintzale lanean egun erdiz, eta

duela zortzi hilabete bere bizitzako oparirik onenajaso du: Intza, bere alaba.

Page 6: NOAUA! 19 alea

Egia esan, arazo hau kon-pontzea ez dakit nori dago-kion, baina zerbait egin deza-tela. Atxegaldetarroi lasai loegiten utzi mesedez!

TXOKOALDE

IñakiLabaka

Agur angula denboral-diari

Anguleroek bukatu dituzteangula harrapaketak.

Aurtengoa urte eskasa izanomen da. Angula oso gutxiharrapatu da Oria ibaian. An-gulak egin duen prezioak poz-tu du piskat anguleroa, inoizbaino garestiago saltzeko au-kera izan baitu. Hala ere saia-tu ez direnik ezin esan. AsteSantua pasata ere ibai bazte-rretan farol argiak ikusteko au-kera izan dugu. Baia gordeeta hurrengo urtean probatubeharko da ostera. Hobeaizango ote da!

Txokoaldeko frontoiari estal-kia jartzeko aurrerapausoaeman du udalak. Ba zen ga-raia! Horrenbeste denborafrontoi berrituaren zain etaguztia geldirik. Eguna joan,eguna etorri frontoi zaharrabere horretan. Oraingoanudalak frontoiko estalkia egi-teko lanen adjudikazioa lehia-ketara atera du. 10 milioikoaurrekontua izango du estalkiberriaren eraikuntzak eta au-rrekontu horretara moldatubeharko dute lan hori egin na-hi duten enpresek. Pauso ho-nekin datorren urterako pilo-tan ibili ahal izatea espero du-gu. Ea egia den.

1997

koa

piri

lak

306 Noaua! 19.zk. Usurbil

a lej i ranURDAIAGA

LeireAtxega

Andatza eguna gertueta mendia zikin

Andatzan ibiltzen direnohizko mendizaleak

zeharo haserretuta dabiltzaazken egunetan. Buzoi ondo-ko txabolean norbaitek leihoeta teilatuko kristal guztiak txi-kitu ditu. Ze kalte egingo zuenba!. Gaua pasatzeko etaatseden hartzeko toki osoegokia denari, orain sapaitikura sartzen zaio. Hori gutxibalitz mendi gaina zaborrezjosita omen dago. AsteSantuan jende ugari ibili zeneta haiek utzitako zaborraizango da. Hain paraje ederraegoera horretan uztea pena-garria da benetan.

Datorren iganderako, garbitueta txukunduko ote dute!,maiatzeko lehen igandea iza-nik Andatza eguna ospatzenbaita, Bestela a ze paisaiaikusi beharko duen jendeak.Egun berezi horretanAndatzara igotzen den mendi-zaleak jendilaje horrek eginduena ez duela egingo espe-ro dugu. Mendia garbi man-tentzen ahalegindu behardugu. Ea ba ahal den garbita-sun haundienaz Andatzanegun polita pasatzen dugun.Horretarako eguraldi ona ezin-bestekoa izango da.Hainbeste egun euririk gabepasa ondoren ez al du baegun horretan egingo!

ATXEGALDE

AmagoiaMujika

Kexekin gora eta behera

Ezer baino lehen gurekexuek erantzuna izan

dutela azpimarratu beharradago. Izan ere, aurreko alee-tan eskatu genuen modura,errepide nagusira jeistekoeskaileretan barandila jarridute. Argazkian ikus dezake-zuen moduan paretaren kon-tra jarri dute barandila.Eskerrak. Aspaldian euririk eginez badu ere, maiatzerako euriegunak iragarri dituzte, etabustitzen direnean eskailerahoien egoera tamalgarria iza-ten da. Barandilarekin ezbe-har gutxiago gertatuko dira,ziur egon.

Bestalde, ohitura ez haustea-rren, beste kexu batzuk iritsidira niregana. Alde batetik,Agerialde inguruan bizi direnauzokideen kexak ditugu: hai-zea kaleak astintzen hastendenean ikastetxeko alarmaedozein momentutan martxanjartzen omen da. Honek loagalerazten die atxegaldetarhauei. Gaueko isiltasuneanalarma hotsa, eta ezin lo egin.Bestetik, Osinalde eremuindustrialaren parean daudenetxeetan berdina gertatzenda. Lantegietako alarmarekinlo egin behar izaten duteaskotan, alarma ez baitutenahi bezain azkar isilarazten.

Page 7: NOAUA! 19 alea

KALEBERRI

InesKamino

Motzaeneko etxeakegiten hasi dira

Betiko ohiturari jarraituzeraikuntza lanetaz hitze-

gin behar dizuet oraingohonetan ere. Agian ohituratxarra izango da, baina beste-rik ez dagoenean... Hitz zapa-rrada haundi samarra beharizaten dut tarte hau betetze-ko, eta ez dagoen tokitik ezinatera. Auzotarren kexuak etaeraikuntza lanak dira estuasu-netik ateratzen nauten gaak.

Motzaeneko baratzarenakegin du. Hemendik aurreraMotzaneko etxeetaz hitzegin-go da garai bateko baratzazbaino gehiago. Apirilaren21ean ekin zioten lanari Iraba-ko langileek. Oraingoz abiadabizian hasi dira, ikusi eginbehar gero noiz amaituko du-ten. Guztira 16 etxebizitzaizango ditu, garaje eta lokalkomertzialez gain. Etxebizitzahauetako bat erosi nahi due-nak 15 milioitik gora ordaindubeharko du, hori baita preziobaxuena. 22 milioi ere es-katzen omen dituzte. Eta guz-tia garajerik gabe, izan ere,

1997koa

pirila

k30

Usurbil 19.zk. Noaua! 7

ej i ran etxearen azpiko garajeren batnahi duenak bi milioitik goraordaindu beharko du.

ZUBIETA

XabierArregi

Letrak Zubieta hizpidehartuta

Kalekantoitik liburu mardule-ra ekarri du Anjel Lertxun-

dik ondoko abestia:

Zubietako neskatxak hama-bost urtetako

Amontegin dabiltza gailegoe-kin bapo

Aidanean, zer izango eta,larru-jotzea da "amontegin ibil-tzea". Azkuek jaso zuen kantahau Zubietan. Hori bai,Orotariko Hiztegian garbi askoazaltzen denez Nafarroakoada abestiko Zubieta (neskatxakere hala izango dira).

Letra musikatuak dira JonSarasuaren "Zubietan" kopla-sortakoak. Oskorrik jarri die doi-nua bertso polit horiei. Honahemen pasarte bat:

Gaixo jartzen direneanneskatxa suharrak

ilargitan sendatzen dituztesukarrak

Hego haize gau epeladago Zubietan

errekak bero-bero doazzubietan

Ez dakigu zierto zein Zubietazuen Jonek buruan bertsohoriek idaztean; baina, kantazaharrarekin duten antza ikusi-ta, pentsa liteke Nafarroakoaizango dela hau ere.

Letra bidezkoak J.R. Zubimen-dik oraindik orain kaleratu due-n liburuan daudenak. Iritzi arti-kuluak bildu ditu Joxe Ramo-nek liburuan, euskara txukun,aberats eta irakurterrazean.

Letra itzuliak Edorta Agirrek

Joan Mari Irigoieni erdaratudizkionak. "Poliedroaren Hosto-ak" nobelaren itzulpen molda-tua da "La Tierra y el Aire" ize-nez argitaratuko dena. Itzalhandiko lana. Eta itzalekoletrak Josu Urrutikoetxearen"Giltzapeko Sukaldaritza" liburu-txoan Edortak egokituta kalera-tu direnak.

Guri buruzkoak batzuk, gureakbesteak: bada letratikZubietan.

KALEZAR

BegoñaZubiria

San Juanak iristeko bihilabete falta

Maiatzean sartzera goaze-nen honetan Noaua!ko

egutegiari begirada bat botadiodanean ohartu naiz: SanJuanetarako bi hilabete bainagutxiago falta dira. Konturatubaino lehen Kalezarko festakgainean ditugu!. Baina ez pen-tsa jai batzordea geldirik dago-enik, izan ere, jadanik auzokojaien egitaraua osatzen aridira. Aurrerapenen bat emate-koa nintzen, baina hanka sartubeharrean hobe izango dabeste hilabete itxarotea.

Bestalde, aurreko alean Kutxafundazioak Kalezarko "humilla-dero edo negartokia" eraberri-tzeko asmoa zuela agertu zen.Zaharrek badakite zein denleku hori, baina gazteek? Honahemen Kalezarko "negartokia".

Page 8: NOAUA! 19 alea

erorrek esan

1997

koa

piri

lak

308 Noaua! 19.zk. Usurbil

Lore eta lore landareakSan EstebanTlf. 36 22 55

Lore eta lore landareakSan EstebanTlf. 36 22 55

URTINEALORATEGIA

EustakioZabalaKaleberri

Beno, kalehau oinezko-

entzat jartzeaondo ikusten dut, bainan nikkale horretan uzten dut furgo-neta, eta hori dela eta nahia-go nuke Etxebeste kaleadagoen bezala utziko balute.

IdoiaArrieta

Aginaga

Bai. Uste dutkale hau ez

dela ezinbes-tekoa autoentzat. Gainera,inguru honetan haurrak jolas-ten ibiltzen dira, eta oinezko-entzat balitz lasaiago egon-go nintzateke.

JosePrados

Atxegalde

Ni oinezko-entzat

bihurtzearenaldekoa naiz guztiz. Bertatikkotxeak ibiltzeko tokirik ereez dago eta! Beraz, oinezko-en kalea izan beharko luke,hori egitea izango litzatezentzuzkoena, behintzat.

AmaiaUllateBizkarre

Primerakoproiektua

iruditzen zait.Izan ere, askotan umeakkale horretara ateratzen dira,batez ere frontoi izkinera, etanoiz edo noiz kotxe bat delaeta sustoren bat ere hartuizan dugu bertan.

BenitoAranburuAginaga

Niretzat kalehau oinez-

koentzatbakarrik izan beharko luke.Batez ere oso estua delako.Zabalagoa izango balitz etaautoak lasai ibiltzeko adinaizan... ba beno, baina denbezalakoa ikusita, hobe dasoilik jendearentzat izatea,erosoagoa da horrela.

JexusTapiaAtxegalde

Oso ondoiruditzen

zait Etxebestekalea oinezkoentzat bihurz-tea. Kale honek ez daukakotxeak ibiltzeko nahiko toki-rik, ez itxurarik. Aparkatzekolekurik ere ez dago eta!

ArantxaErrekondoKaleberri

Bai, batez erehaurrengatik,

beti kezkatuta ibil-tzen gara auto batek joko dituenala ez. Gainera, ez dut uste arazohaundiegirik dagoenik bertan, eztrafikoarengatik eta ez eta apar-katuta egoten den kotxe kopu-ruarengatik, izan ere, jadanik iainork ez du bertan aparkatzen.

KoroSegurolaArrobitxulo

Oso egokia iru-ditzen zait.

Batez ere hau-rrengatik. Gaur egun geroz etakale gutxiago ditugu oinez ibil-tzeko, eta hori oso beharrezkoada bai haurrentzat eta guretzatere.

Bideo eta ArgazkiakUsurbil tlf 36 14 87 oiartzun

Ondo iruditzenOndo iruditzenal zaizu Udalakal zaizu UdalakEtxebeste kaleaEtxebeste kalea

oinezkoentzatoinezkoentzatbihurtzeko duenbihurtzeko duen

prproiektua?oiektua?

Page 9: NOAUA! 19 alea

Udala herriko informazioiturri nagusia delaentzun izan dugu behin

eta berriz. Udalbatzek, gober-nu batzordeek... ematen dutezeresanik. Lanpostuak, lurerosketak, adjudikazioak etabeste hainbat informazionahasten da lapiko haundihorretan. Nori ez zaizkio kontuhauek atsegin?

Langileen eguna gaineandugula ikusita, lanpostu kon-tuekin ekingo diogu. Izan ere,apirilaren 12an udalak sortuzuen lorazain laguntzaile lan-posturako frogak egin ziren.Emaitza onenak Pedro MariAgirre Mujikak lortu zituen etasei hilabetetan arituko dalanean. Bestalde beste bi lan-postutarako deialdia egitekoasmoa du udalak: batetik,oposizio askearen bidez peoibat kontratatu nahi du.Oposaketan parte hartzekohemezortzi urte beteta eduki-tzea, oinarrizko ikasketen edobaliokideen titulua edukitzeaeta B-1 gida-agiriaren jabe iza-tea ezinbesteko baldintzakizango dira. Bestetik, igeltserobat kontratatzeko oposaketadeialdia egingo du. Igeltseritzalanpostu hau lortzeko 18 urteeduki eta B-1 gida-baimenaedukitzeaz gain, eskola gra-duatu, lehen mailako LanbideHeziketa edo titulu baliokidebaten jabe izan beharko du.

Anbulategi zaharrajubilatuentzat prestatze-ko lehiaketa

Kaleberriko jubilatuak behin

baino gehiagotan izangozuten hizpide kontu hau: Noizegin behar dute guretzat egoi-tza berria? Jadanik mugimen-dua hasi da. Gaztanazpindagoen anbulategi zaharrajubilatuentzat prestatzekolanak kontratatzeko lehiaketairekiko da laister. Aurrekontuak25.227.203 milioitakoa izangoda.

Txokoalden trenbidearenigarobidea albiste

Udalak, Txokoaldetik erriberarajoateko pasabide nagusitikbide bat egiteko asmoa zuelaagertu genuen lehengo bate-an. Honen arabera, EuskoTrenbideakek egingo dituproiektua nahiz obra, etaudala lurrak lortzeaz arduratu-ko da. Proiektua egin ondorenkaltetutako lur-jabeekin ados-tasunera iristen saiatu da alka-tea. Guztiak ados agertu ezdirenez desjabetzapen espe-dienteari ekingo zaio. Onda-sun eta eskubideen zerrenda,

jendaurrean jarriko da,Aldizkari Ofizialean argitaratuz15 eguneko epean interesa-tuek ondasunen egoerari bu-ruzko alegazioak jar ditzaten.

Eman S.A lantegiakindustrial pabelloia

eraikiko du

Eman S.A arte grafikoan ari-tzen den inprimategi bat da.Asteasuainen, lehen AbrasivasDogo zegoen lekuan lantegibat eraikitzeko eskaera eginzion Usurbilgo udalari etahonek baimena eman dio.Lizentzia eman eta sei hilabe-teko epean hasi beharkodituzte lanak eta bi urtekoepean amaituta egon behar-ko dute.

"Kultur etxe" atzeko udallurzatia adjudikatu da

Langabezi egoeran aurkitzenden Juan Cruz Osa eta FelixHernani jubilatuek erabili ahalizango dute baratza moduanlurzati hori.

Udalak kamioi-furgoneta hau erosi berri du.

ontzeju txikia1997ko

ap

irilak

30Noaua! 19.zk. Usurbil 9

ETXE-ALDIA, 1TLF 36 27 70

20170USURBIL

kafe berezia

Peoi eta igeltsero lanpostuak zuen zain

TABERNA-JATETXEA

EGUZKITZA, 420.170 USURBIL TEL: 37 03 44

Page 10: NOAUA! 19 alea

1997

koa

piri

lak

3010 Noaua! 19.zk. Usurbil

rreportaia

Urtero bezala, aurten eremaiatzaren lehenengoigandean (maiatzak 4)

Andatza eguna ospatukodugu usurbildar askok.Aurtengo eguna, ordea, bere-zia da. Izan ere, Andatza KKEkegun hau antolatzen duen 20.urtea baita.

1997ko maiatzaren 22an an-tolatu zuen lehen aldiz Anda-tza KKEk lehen Andatza egu-na, elkartea sortu eta denboralaburrean. Elkarteak izen horiizanda, zerbait berezia eginbe-har zutela pentsatu zuten.Bai-na horretaz gain, JabierArrutik, elkartearen sorrerakokideak azaldu digunez,"Andatza eguna 1933an egi-ten hasi zirela jakin genuen.Erromeria eta guzti ospatzenzen orduan ere, eta bertan bil-tzen ziren Zizurkil, Aia etaOrioko jendearekin. Gainera,garai hartan jarri zituzten guru-tzeko plaka eta ikurriña; gero,gerra denboran norbaitekhautsi zuena. Andatza egunaberreskuratu genuenean, pla-ka eta ikurriña berriro jarri geni-

tuen. Lehengo Andatza egunamaiatzaren 22an ospatugenuen, baina gurutzeareneguna maiatzaren lehen egu-netan ospatzen zenez, azkene-an beti maiatzaren lehen igan-dean ospatzea erabakigenuen".

Andatza eguna berriro ospa-tzen hasi zen lehen urteetanZizurkilgo mendi elkartea gon-bidatu bezala etorri zen, etahurrengo urtean, berriz,Aiakoa. Gaur egun, Andatzamendiarekin muga dutenherriak etortzen dira gurekinbatera festa ospatzera.Jabierrek adierazi digunez,"era honetan ohitura zaharraberreskuratu egin genuen".

Prestaketa haundia

Duela 20 urte egiten zituztenprestaketak eta aurten egingo

direnen artean ez dago des-berdintasun haundirik, bikasuetan, lan ugari dago egi-teko. Dena antolatuta utzibehar hurrengo egunerako:bazkaria prestatzeko etaeguna behar den bezala ate-ratzeko behar diren hainbatgauza prest egon behar dute.Gainera, Andatza KKEko kidebatzuk bertan lo egiten dutebezperan, guztia zaintzeko.

Meza eta babarrun-jana

Aurten ere, urteroko moduanospatuko da Andatza eguna.Patxi Pagola, Andatza KKEkokideak adierazi digunez, "goi-zeko 9.00etan irtengo garaudaletxe aurretik. Eguerdiko12.00etan meza izango da,eta 14.00etan, berriz, baba-rrun-jana. Egun guztian zehartrikitilari eta bertsolariak izangoditugu, gainera". Babarrun-janarengatik, haurrek 1.000pezeta ordaindu beharkodute; helduek 1.500 pezetaeta bazkideek 1.000 pezeta.Eguraldi txarra egingo balu,bazkaria Ageri Alde ikastetxe-an egingo litzateke. Ziurgaude, batean edo bestean,ederki pasatzeko parada izan-go dela.

Ondo pasatzea, ordea, ezda oraingo kontua bakarrik.Jabierrek kontatu digunez, "ur-te batean Martuteneko gar-tzelan meza ematen zuen a-paiza etorri zen. Badirudi egunhorretan eguzkiak gehiegi jozuela eta ondorioz, "egarri"haundia jarri zitzaion. Horrela,eguna amaitu zenean, kotxez,bariantea alde batetik besterazeharkatu eta izkinean geratuzen kotxea eta guzti. Gukkotxea ateratzen eta gorde-tzen lagundu genion, Ertzain-tza etorri zenean, ez zegoen ezistripurik ez kotxerik. Nola poztu

Urtez-urte Andatzaren eguna ospatzen

Eguerdiko 12.00etan meza izango da aurtengo Andatza egunean.Ondoren dantzarako eta babarrunak jateko aukera.

1933.urteanhasi zenAndatzaren eguna

Page 11: NOAUA! 19 alea

zen apaiza gu ikustean!".

Andatzako ur eta lurrak

Istorioak istorio, Andatza egu-neko arazorik haundiena urifalta izaten da, izan ere, ezlehen eta ez orain ez dago itu-rririk Andatzako gailurrean.Eguraldi ona egiten duenean,behintzat, guztiontzat ura iza-tea nahikoa arazo bihurtzenda. Aspaldidanik hasi ziren urabidoietan igotzen, eta aurtenere horrela jarraitzeko asmoadago. Patxi Pagolak azaldudigunez,"aurten ere bidoiakemango ditugu, baina horre-taz gain, deposito bat ere jarrinahi dugu. Ez dakit, ordea, horiposible izango ote den".

Andatzak ur gutxi badu ere,lurrez aberatsa da. Orotara,

Andatza edo Irisasi mendiak,gutxi gora behera, 700 hekta-rea ditu. Hauetatik 475 hekta-rea "insicnis" pinuak betetzenditu, 100 hektarea "itsasoko"pinuak, eta gainontzekoak liza-rrak, haritzak eta gaztainakdira banatuta dago.

Juan Zapirain, Andatzakobasozainak esan digunez,"hainbeste pinu egotearenarrazoia pinua oso errentaga-rria izatea. Hau da, azkar haz-

ten da (35-40 urte) eta egurona izateaz gain, egur kopuruhaundia ematen du. Adibidegisa, laster 40 hektareatakopinudia botatzeko asmoa duForu Aldundiak bertan, etahonen balioa, gutxi gora behe-ra, 60 eta 80 milioi pezeta arte-an egon daiteke".

Zuhaitzez gain, ordea,Andatzak beste altxor batzukere ezkutatzen ditu: basurdea,azeria, basahuntza, azkonarra,erbia, untxia, oilagorra, zape-laitza, aztorea, mirua... dirabertako basoan bizi diren ani-malietako batzuk.

Hau guztia eskaintzen diguAndatzak. Guk egun bateskaintzea ederki merezia du.

Idoia Torregarai

portaia1997ko

ap

irilak

30Usurbil 19.zk. Noaua! 11

Hamahiru urte joan dira, ez alferrik!, 1984ko AndatzaEgunerako idatzi nituenetik kontu hauek. Orduko har-

tan gutxitxo zabaldu oman zirela eta, hemen dituzu ostera,berriro argitaratzeak merezi duelakoan. Gauza ederrabaita, izan ere, nork bere herriko historiaren berririk nagu-sienetik jakitea. Usurbil, Aginaga eta Zubieta ez dira atzogoizekoak, eta garai bateko hamaikatxo kontu ikastekogaude. Ba al zenekien, esate baterako, ez dugula beharbezala erabiltzen "Andatza" izena?

Andatza eta Irisasi

Guk Andatza deitzen diogun mendiaren izena, aspaldi-aspalditik datorren izena Irisasi da: Irisasi mendia, horixe duberezko izena.

Zer da, hortaz, Andatza izena? Izen berria? Ez horixe, ain-tzina-aintzinatik dator Andatza izena ere; baina ez damendiaren izena, baizik eta mendi-gailur batena.Jakinguduzu, noski, Usurbilgo mendirik haundiena den horrek bigailu-mutur dituela: bata, gurutzea dagoenekoa; eta bes-tea, antena-eta daudenetakoa. Gurutzea dagoen mendi-gailur horren izena, eta horrena bakarrik, da Andatza. Etabeste gailur-muturraren izena Iria edo Irigain da.

Mendi hori bat bakarra da, beraz: Irisasi mendia. Etamendi bakar horrek bi gailur-mutur ditu: Andatza eta Iria(Irigain). Lehengo zaharrek, behintzat, izen horiek erabil-tzen omen zituzten, joan deneko zazpiehun urteotakopaperetan ageri denez.

Txindoki eta Beterri

Izen aldaketa hori, alegia, mendi-zati baten izena ema-tea mendi osoari, eta aintzinako izena galtzera uztea, ezda hemengo kontua bakarrik. Beste horrenbeste gertatuomen da Txindoki deitzen diogun mendiarekin: Goierrikomendi horren izena, berezko izena, Larrunarri omen da,eta ez Txindoki. Larrunarri izenez azaltzen omen da paper

zahar guztietan, eta oraindik ere bizi omen dira betiLarrunarri deitu izan diotenetako goierritar batzuk.

Donostialdea eta beterri

Leku-izena kontu honekin ari garenez, ba al dakizu bestealdaketa bat datorkigula gainera? Aldaketa larri samarra,gainera; ez baita huskeria Usurbil (eta beste hainbat uda-lerri) Donostiaren itzalean izendatu nahi izatea.

Horixe egiteko asmoa dute; nonbait: Donostialdea dei-tzen diote, ofizialki, Gipuzkoako gure eskualde honi. AkaboBegerri, akabo Kostaldea, eta akabo BIdasoa aldea!Hemendik aurrera, dena Donostialdea! Horixe da donos-tiarren kabitu ezina!

Izen-aldaketa hori eragozteko garaiz dabiltzanez, ustedut Usurbilgo udalak baduela zer esana eta zer egina gaihorretan ere. Zuri zer iruditzen zaizu?

Joxe Ramon Zubimendi

ANDATZA ETA IRISASI

Andatzaedo Irisasimendiak

700 hekta-rea ditu

Page 12: NOAUA! 19 alea

1997

koa

piri

lak

3012 Usurbil 19.zk. Noaua!

orrusalda

Usurbil eta UEMA uztarri berean: bi mahainguru interesgarri

Hiru kilo inguruko liburuan 1977-97 bitarteko liburugintza

Azken hogei urteotako euskal liburugintzaaztertzen duen "Euskal kultura gaur.

Liburuaren mundua" izeneko liburuak eman duzeresanik azken bi aste hauetan. Joan MariTorrealdai izan da egilea. Usurbilen bizi den idaz-le, soziologo eta kazetariak liburugintzaren pro-zesu osoa kontatzen du. Honez gain, euskal idaz-leen azterketa egiten du eta ia 300 idazleri egin-dako inkesta da azterketa horren iturri.Torrealdairen iritziz 284 euskal idazle aktibodaude egun, hauetatik %54 gipuzkoarrak. Idazlelanetatik %5-6 bizi da inkesta honen arabera eta532ri idazle profesional izatea gustatuko litzaieke.Koloretako hainbat argazki eta grafikoz hornitu-ta, 736 orrialde ditu liburuak.

Presoen alde hiru egunetako itxialdian

Euskal presoak Euskal Herrira ekartzeko eskatuzitxialdia egin zuten 15 herritarrek Udarregi

zaharrean apirilaren 18tik 20ra. Horrekin bateraenkarteladak eta manifestaldiak ere izan ziren.Ramon Uribe usurbildar presoa ere gose grebanegon da, eta berarekiko elkartasuna adierazteaere izan du helburu itxialdiak. Gaur egun 567euskal preso politiko 74 gartzela desberdinetansakabanaturik daude. Horietatik 125ek kaleanegon beharko lukete kondenaren 3/4ak betedituztelako. Eta guztiek beraien eskubideak ziur-tatuta eduki beharko lituzteke. Hori horrela ezdelako, hori salatzeko eta aldarazteko burutuzuten hiru egunetako itxialdia.

Usurbil ekainaren erdialdera UEMA (UdalerriEuskaldunen Mankomunitatean) sartuko denez

bi mahainguru egin dira, apirilaren 22an bata eta24an bestea.

Aurrenekoan, Esteban Agirre UEMAko EuskaraTeknikariak eta Joxe Javier Iñigo EKBko idazkari nagu-siak "euskararen erabilera" izan zuten mintzagai.Lehendabizikoaren esanetan "euskararen presentziaadministrazioan oso txikia da, baina Usurbilen ez dahori gertatzen; XIX. mendetik hasita udal ordenantzakeuskaraz baititu".

Bigarrenean, Xabier Intxaurraga, EAko kideak etaJoseba Albarez HBko kideak UEMAk dituen zailtasu-nak azaldu zituzten, momentu honetan 130 udalerri-tatik 31 bakarrik baitaude UEMAn. Mahainguruan iza-tekoa zen Eusebio Larrazabal EAJko kidea ez zen eto-rri horretarako arrazoi politikoak zituela argudiatuz.

Arg

:Eg

in

Page 13: NOAUA! 19 alea

1997koa

pirila

k30

Usurbil 19.zk. Noaua! 13

usalda41 MENDIAZALE

AZPEITITIK USUR-BILA

Apirilaren 20an 41partaide animatuziren Andatza KKEkantolatutako trabe-siara. Hauetatik 20inguru ziren herrita-rrak eta gainontze-koak inguruko herri-takoak. 11 ordutakotrabesia hau 8 ordu-tan egin zuenBillabonako taldebatek, markarikonena eginez.Denbora gehienapasa zutenak, berriz,usurbildar batzukizan ziren: 12 ordut´erdi. Beste urteta-koa baino luzeagoaizan da aurtengotrabesia, eta jende-ak nekatuta bukatuzuen. Hala ere, etxe-ra gustora buelta-tzeko diploma banajaso zuten denek,eta beste 11 sari erezozketatu ziren(mendirako materia-lak).

KANPOTARRAKHERRITAR

Usurbila kanpotarasko etortzen dabizitzera, eta poliki-poliki herriko ohitura,hizkera eta bizimo-dura moldatu beha-rra izaten dute, gai-nera. Esperientziaeta moldaketa pro-zesu horiek elkarrigiro polit batean

kontatzeko asmozUsurbilen bizi direnkanpotarren artekobazkari bat antolatuda. Ekainaren 7anizango da Aginagasagardotegian.Animatzen denak,berriz, izena maia-tzaren 17a bainolehen eman behar-ko du herriko taber-netan jarri direnorrietan.

TIRABIRAKZUBIETA ALDEAN

Zubietako herribatzarrak, GazteAsanbladarekinbatera Gurtertzelkartearen lokalaistea erabaki zuen.Gurtertz elkarteaklehen Lokotxa aldiz-karia argitaratzenzuen, baina azkenurte hauetan elkar-teak ez du ekintzaberezirik egin. Lokalhonen hertsierakeman du zeresanikZubietan, eta hitzgogorrez gain borro-karen bat ere izanda.

ASKAPENARIDIRULAGUNTZA

Kuban, irailean,Euskal Herriareninguruan kultura eki-taldiz osatutakoastebetea aurreraeramateko.Askapena taldeari 100.000pezetako dirulagun-tza eman dio uda-lak.

Andatza K.Ek antolatutako diapositiba emanaldiaikustera jende ugari hurbildu zen Udarregi zaha-

rrera. Koke Lasak 1994an Peruko Andeetan izandakoesperientzia azaldu zuen diapositiben laguntzaz. Pisc(5.752), Chopicalpi (6.354), Huescaran (6.768) etaAlpamayo (5.847) mendietan ateratako irudi zoraga-rriak izan ziren ikusgai. Noiz joango ote gara gu?

Larrua Truk taldeak "Aurpegi biren jabe" berenlan berria zuzenean aurkeztu zuen joan den

apirilaren 18an Aginagako eliza zaharrean. JosuErrekondo "Motza", Joseba Agirresarobe "Txofo",Jexux Agirresarobe eta Haritz Harreguyk ordube-te baino gehiagoko kontzertua eskaini zuten.Hauen aurretik Folkcore Zarauzko taldeak eskainizituen bere abestiak. Talde honen emanaldianegon zirenek Harkaitz Iparragirre "Kale" zubieta-rra ikusi ahal izan zuten baxua jotzen.

Udalak kale garbigailua erosteko lehiaketaireki zuen orain dela hilabete inguru.

Apirilak 17an amaitu zen makina hauek aur-kezteko epea. Irudietan dituzuen bi kalegar-bigailu horiek besterik ez dituzte aurkeztu.Maiatzaren 6a baino lehen hartu beharzuten erabakia, baina udaleko ordezkarienesanetan bi ibilgailu hauek ez dituzte gusto-koak. Bai batak eta bai besteak ez dituztebaldintza egokiak betetzen eta agian auke-raketa hau bertan behera utziko dute bestelehiaketa bat ireki asmoz.

Page 14: NOAUA! 19 alea

1997

koa

piri

lak

3014 Noaua! 19.zk. Usurbil

KAR TA BEREZIAK

Jai eta aste,bazkariak eta afariak

2.000 pta.

Berebiziko "Menu Zumeta"3.200 pta.

Zuen zain geratzen gara!

ZUMET AJATETXEA

Txoko alde, Tel.: 36 27 13

GAZTE DENDA

Etxebeste kalea,3 - Tlf. 36 11 06

Orain, udaberrikopuntako moda

zerdi patsetan

KIROL KOPLA

AitziberAranberri

Ez naiz ni pelota-ria, baina nire

kuadrilako mutil batzuei "pelota-rena" egiteko kirol koplaz balia-tzea erabaki dut. Mikel Ibarretaeta Imanol Zarautz "Troia" Gipuz-ko-ako herri arteko txapelketanari dira buru-belarri. Apirilaren18an Zizurkil aldera joan zitzaizki-gun, eta emaitza ezin hobeakekarri ere bai. Hirutik hiru. OlaizolaII-Arruti, Ibarreta-Troia etaPortularrume- Huizi II bikoteekgaraipenak lortu zituzten.

Apirileko azken asteburuanUsurbilgo frontoian jokatu beharzituzten partiduak Michelingopelotalekuan jokatu behar.Eguraldia goibel omen zegoeneta estalkiaren faltan Lasarterajoatea erabaki, hau marka. Ezzen ustekaberik izan, 18-9, 22-18eta 22-7ko garaipenak eta Usurbilhurrengo kanporaketara.

Zorionik beroenak pelotarigazte hauentzat eta ea hurrengokanporaketarako autobusakantolatzen ditugun gure animoakberaiei eskaintzeko.

Ia ahaztu zitzaidan. Aurrekoalean Usurbilgo nesken taldeakOiartzunen aurka bina berdinduzuela jartzen zuen. Behin irabazi-ko eta hori ere kendu egin behar.2-1 irabazi eta denboraldiko lau-garren garaipena lortu genuelaargi geldi dadila. Azkenengoa ezdadila izan.

Eskubaloi taldea puntaren-puntan

Bejondeizuela mutilak!. Ezda txantxetako lorpena.

5500 biztanle dituen herribateko eskubaloi taldea F.C.Barcelona, Iruñeako SanAntonio eta ZaragozakoCorazonistas taldeen aurkaaritzea Espainiako txapelke-tan. Eta nola gainera!. Zorteapur bat falta izan zen denakgainditzeko. Nork sinistukozuen hori orain dela urtebatzuk. Azken hiru urteetanUsurbil K.E-ren izena ohikoaizan da txapelketa honetan,kadeteetan lehendabizi etajubeniletan azken bietan.

Aurten, jubenilek, Euskadimailan bigarren postua lortuondoren, Iruñean Espainiakotxapelketako lehen sektoreajokatu dute apirilaren 18tik20ra bitartean . Eibarrenmaiatzaren 1etik 4ra jokatukoden azken fasean egon ahalizateko lehen postua lortzeazen helburu nagusia.

Lehen jardunaldianNafarroako txapelduna, San

Antonio, zuten aurrez-aurre.Hauek beren kantxan joka-tzen zutenez partidu gogorraaurreikusten zen, baina neur-keta guztian aurretik egonondoren Usurbil K.E 24-30nagusitu zen.

Bigarren jardunaldian F.C.Barcelonaren aurkako nor-gehiagoka erabakiorra izanzitekeen. Garaipenak lehenpostua ziurtatuta utzi zezake-en. Eta halaxe izan zen, bainausurbildarren zoritxarrerako.Izan ere 35-28 galdu zuten.Kataluniarrak gehiago izanziren neurketa honetan. 13goletako errenta poltsikoanzuten bigarren zatian etaneurketari buelta ematea ezi-nezkoa izan zen usurbildarren-tzat.

Hirugarren jardunaldian 21-19 irabazi zuten ZaragozakoCorazonistas-en aurka, bainaazken faserako txartela gal-dua zuten jadanik. Hala erelan bikaina Usurbil K.Eko jube-nilek egin zutena!.

Iaz bezalaaurten ereEspainiakotxapelketa-

ko azkenfaserako

txartela ezdute lortu

Usurbil K. E.gazteek.F. C. Bar-

tzelonarenaurka

bakarrikgalduzuten

Page 15: NOAUA! 19 alea

Usurbil 19.zk. Noaua! 151997ko

ap

irilak

30

PINTXO BEREZIAKETA AUKERA ZABALA

Aritzeta, 2 Tel.: 37 10 42

BORDATXOEDARITEGIA

TelesforoArdoak

Kale Nagusia, 25Telf. 36 12 20

Zuremahairakoegokienak

%

Marmitak txukuntzen dira dekoraziorako

Joseba Zubeldia in-dartsu txirrindularitzan

Martxoan Gipuzkoako selekzio-arekin Frantziara joateko hauta-tua izan ondoren apirileanindarberrituta dabil Joseba.Orain arte postu onak eginakzituen, baina ez zuen garaipe-nik lortzen. Apirileko hirugarrenasteburua ordea, oparoa izanzen berarentzat, urteko lehengaraipena lortu baitzuen. Hila-ren 19an Legorretako laisterke-tan lehen postua eskuratu zuen.Hurrengo egunean Intxaurron-don garaipena eskura edukiarren bigarren egin zuen.

Usurbilgo igeriketataldea Zarautzen

Datorren maiatzaren 10eanUsurbilgo igeriketa taldeak Za-rauzko "Igeri Txapelketan" partehartuko du. 4, 6 eta 7. mailakoneska-mutilak Gipuzkoakobeste herrietako igerilariekinlehiatuko dira Zarauzko piszinanarratsaldeko 3.30etatik aurrera.Oihana Irazusta, ZuriñeOlasagasti, Maite Lopetegi,Nagore Maiz, MariaFurundarena eta Julen Otsaga-biak denboraldi honetakolehen txapelketa jokatuko dute.Animo neska-mutilak.

Areto futboleko txa-pelketaren hasieraMaiatzaren 2an, ostiralean,hasiko da Antxeta Areto Futboltaldeak urtero antolatzen duentxapelketa. 15 taldek emandute izena eta bi multzo egindira. Bakoitzean zortzi taldeegongo dira, elkarren aurkajokatzeko. Ondoren, final zortzi-renak, eta finalera arte kanpo-raketak. Ligaxkako partiduakSantueneko zelaian jokatukodira ostiral ilunabar eta larunbatarratsaldetan. Kanporaketak,aldiz, kiroldegiko barruko pistanizango dira.

patsetan

Aginaga Sagardotegia berrizfinalean Kontxako hondartzan

Euskadiko sambo selekzioarekinAzerbaijanera

Ohiturari jarraituz,eta huts egin ga-

be, Kontxako hondar-tzan senior mailakofinalean usurbildarrakizango ditugu. Apirila-ren 27an, EguzkiarenLagunak taldeari 4-2irabazi ondoren finale-rako txartela lortu zuenAginaga Sagardotegi-

ak. Hasieran BingoLondres izenarekin etagero Aginaga Sagar-dotegiaren izeneanzazpigarren aldizjarraian finalean izan-go dira. Azken partiduhau, maiatzaren 4anjokatuko dute SanIgnacio Donostiako tal-dearen aurka.

Anartz Aizpurua, etaVanesa Guevara

usurbildarrak Euskadikoselekzioarekin Euro-pako Sambo txapelke-tan aritzeko aukeratudituzte. Beraz, Azer-baijanera bidaiatukodute, maiatzaren 1etik4ra bitartean Europakotxapelketan parte har-

tzeko. Hauekin batera,Usurbil Judo Taldekoakdiren Mikel Ponga etaIbai Peña ere aukera-tuak izan dira. Oiardokiroldegian egindakoEuskadiko Sambo txa-pelketan 16 dominalortu ditu UsurbilgoJudo taldeak.

Page 16: NOAUA! 19 alea

Irriua, txori kantari bat da.Baina Usurbilgo herrian izenhonek esanahi zabalagoa

hartzen du: urteetan herrikobazterrak, batez ere eliz ingu-rua, kantuz apaintzen aritu denabesbatza baitugu. Herrian,kanpoan, etxean, kalean,bakarka edo taldean, kantuahartzen dute ahotan, eta kan-tuzaleak biltzen dituzte ingu-ruan.

Herriko zaharrenek ere aspal-ditik gogoratuko dute Usurbilgoabesbatza. Eta ez dute arrazoifaltarik, eliz inguruan, parrokiinguruan, beti izan baita kan-tuan aritzeko eta entzutekoaukera. Abesbatza hauenzuzendaritzaz herriko apaizakarduratzen ziren.

1980. urtea baino lehen, JuanMari Udabek hartu zuen ordealan hau, eta bera izan zen, DonJulian Txikiren ondorengozuzendaria. Handikgutxira, RamonUdabek hartukozuen Juan Mari bereanaiak utzitakozuzendari makila.Gaur egun, oraindikere, bera dugu Irriuabesbatzako zuzen-dari.

Baina ordurarterai-no Usurbilen izanda-ko abesbatzak,1980tik aurrera, nora-bidea aldatu zuen.Lehendabiziko lanaabesbatzari izenajartzea izan zen:horretan behintzat

ez zuten lan handirik izan; "Irriuizena bi arrazoirengatik propo-satu nuen: batetik, Irriua txoribat delako, eta txoriek kan-tuan aritzea dutelako gustoko.Eta bestetik, Irriua elizaren buel-tan ibiltzen delako gu bezala"esan digu Arantzazu Aranbu-ruk. Proposatu eta inongo ara-zorik gabe, onartu egin zutenizen hau. Garai honetan urratsberri batzuk eman nahi izanzituzten, eta hau izan zenestreineko pausoa

Dudarik gabe, 80. hamarka-da izan zen Irriu abesbatzaren"urrezko aroa". Etxean betikokontzertuak emateaz gain,Andoain, Donostia (Igeldon etaSanta Maria parrokian), Orioeta Zumaian eman baitzituztenemanaldiak. Eta EuskalTelebistak garai batean igandegoizetan eskaintzen zituenmeza nagusietan ere Irriu

abesbatzak abestu izan du:Usurbilgo parrokian grabatuzen bat, San Estebanen bestebi, eta Lazkaoko herrian azke-nekoa. Garai honetakoak diraabesbatzak gaur egun dituenjantzi dotoreak ere.

Betidanik, 40ren bat lagunekosatu dute usurbilgo Irriua.Baina noski, urteak ere ez diranonbait alferrik pasatzen, etataldea nahikoa zaharkituadago gaur egun. Hori da Irriuabesbatzak duen arazoriklarriena, hots, gazteak faltazaizkiela.

Eta ez pentsa lan askorik har-tzen dutenik: astean entseiubat egiten dute, ostegunetan.Eta data oso berezietan, gehi-enez bi. Izan ere, gaur egun,hainbat elizkizunetan, eta san-tixabeletan egiten den herrikotaldeen jaialdian abestendute, eta gauzak aldatzen ez

badira horrelajarraituko dute.

Badakizu, kantuaatsegin baduzu,kantuan aritzekogogoa izan ezkero,eta gaztea bazara,herriko txori kanta-rienen alboan kan-tatzeko aukeraederra duzu. Ahhh,eta hauen entzuleeigogorarazi, santixa-beletan izangodutela Irriu taldeakantuan entzutekohurrengo aukera.

Garikoitz Udabe

1997

koa

piri

lak

3016 Noaua! 19.zk. Usurbil

erriko taldeak

Irriua, kantuan behintzat abila.

Zumartegi industrialdeaAitzezarra kalea, 1

Tel.: 36 10 79 Usurbil

MASAJE LEKUA

Kale nagusia, 44- beheaLASARTE-ORIA

Kirol masajea eta masaje terapeutikoa

TEL. 36 61 97

Page 17: NOAUA! 19 alea

Askotan herriko leku edota argazkiei begira jartzen garalehiaketa honetako galde-erantzunak direla eta. Ba, orain-

goan, gora begiratu. Bai, bai, gora, zerura! Ze, galderahonen erantzuna bidali beharko diguzue Patri jatetxean bi

pertsonentzako afari bat irabazi nahi baduzue:Zenbat hegazkin pasako dira maiatzaren 4an Usurbildik?

a)- 10 baino gutxiagob)- 10-50 bitarteand)- 50 baino gehiago

Hiru erantzunetatik bat aukeratu eta maiatzaren 12rakogure buzoira bota dezakezue. Badakizue Kale nagusiko 37.

zenbakian gaudela. Eta... zorte on!

Egioleta sagardote-giraino joan ginenargazki hau atera-

tzera, eta egia esanez zaigu batere

ondo atera. Denaden, ziur Jone

Eizmendirentzatprestatzen duten

afaria goxo-goxoaeta ona izango

dela. Azken finean,argazkia baino

inportanteagoa daafaria, ezta?

1997koa

pirila

k30

Usurbil 19.zk. Noaua! 17

ehiaketa

Udarregi bertsolariaren omenez egindako monoli-toa nork egin ote zuen galdetzen genuen aurrekoalean, eta asko animatu zarete erantzuna emate-

ra. Eta bai ondo eman ere! Remigio Mendiburuizan zen frontoiaren ondoko monolito hori egin

zuena.

Monolitoa bere lekuan utzi eta Sekaña jatetxerabidean jarriko dena Angel Jimenez izango da.Beste baten konpainian afari eder bat egiteko

aukeran zara. Zorionak!

om

ikia

Aitz

ibe

rEl

ort

za

Buru-azalar en zainketaIle-apainketa

Etxebeste , 3 Tel. 37 16 85

BEREZITASUNAKTxerrikumea,

Txuleta eta ArraiaAginaga

36 27 73% SEKAÑAKale Nagusia, 25 Tlf. 36 25 60

ZENDOIA-ENEA

TABERNA

Goizeko 7tatik irekia

Gosariak, hamaiketakoak, eguneroko menuak eta bokatak

Arg

:Arg

ia

Page 18: NOAUA! 19 alea

APIRILAK 30 asteazkena

Zumarte musika eskolakbigarren kontzertu pedago-gikoa antolatu du Salbatoreelizan. Bertan, Zumarteeskusoinu taldeak, Usurbilgotxistulari taldeak, Zumarteperkusio taldeak etaZumarte orkestrak parte har-tuko dute. Kontzertua arra-tsaldeko 20.00etan hasikoda.

MAIATZAK 5 astelehena

Euskal Herria Askatu!renkonzentrazioa errotondaaurrean. Arratsaldeko20.00etan.

MAIATZAK 10 larunbata

Larrua Truk taldearen kon-tzertua Añorgan, Latzenekinbatera.

MAIATZAK 12 astelehena

Euskal Herria Askatu!renkonzentrazioa errotondaaurrean. Arratsaldeko20.00etan.

OHARRAK

Maiatzaren 4ean Andatzaeguna ospatuko da urterobezala. Irteera udaletxeaurretik izango da goizeko9.00etan. Meza eguerdiko12.00etan eta bazkaria(babarrun jana) arratsalde-ko 14.00etan. Txartelakmaiatzaren 1 baino lehena-go eskuratu beharko diraTxiriboga edo Bordatxo

tabernan. Haurrak: 1000 pta.Helduak: 1500 pzt. Eta bazki-deak: 1000 pezeta. Euriaegingo balu, bazkaria AgeriAlden izango litzateke.

Macintosh Classic ordena-gailua eta inpresora dauz-kat salgai. Interesatuadagoen edozein, deitu eza-zue telefono honetara: 3603 89.

LANPOSTUAK

Usurbilgo Udala. Pioi batbehar da. 18 urte bainogehiago izan behar ditu,oinarrizko ikasketak edobaliokideren bat izatea etaB-1 gida agiria izatea beha-

rrezko baldintzak dira.

Usurbilgo Udala. Igeltserobat behar da. 18 urte bainogehiago eduki behar ditu, B-1 gida agiria, eta eskolagraduatu, lehen mailakoeskola graduatu edo titulubaliokidea.

Azkoitiako Udala. Bi udal-tzain behar dira. Baldintzak:18 eta 30 urte bitarte izatea,eskola graduatua, lehenmailako Lanbide Heziketaedo baliokid den titulua iza-tea, B-1 gida-baimena iza-tea. Izena emateko epea:97-5-14. Informazio gehiagoGipuzkoako GAOko 69. zen-bakian .

BBAAZZKKIIDDEE TTXXAARRTTEELLAA55000000 ppeezzeettaa uurrttee oossoorraakkoo

Izena:1.Abizena:2.Abizena:Helbidea:Herria:Tfnoa:Kontu Korrontea (20 digito):

HA

MA

BO

ST

EK

AR

IA

!

18 Noaua! 19.zk. Usurbil19

97ko

ap

irila

k 30

genda

MAIATZAK 5 astelehena

MAIATZAK 10 larunbata

MAIATZAK 12 astelehena

OHARRAK

LANPOSTUAK

APIRILAK 30 asteazkena

ll

ll

ll

ll

44

44

//

//

//

Usurbilgo odol emaileen elkarteak jakinarazten du datorren maia-tzaren 12an, goizeko 7.00etatik 9.00etara odola eman ahal izango

dela Usurbilgo anbulategian.

Page 19: NOAUA! 19 alea

MAIATZAK 1 osteguna

Erregional mailako futbol par-tidua (M): Mariño C.D.-Usurbil F.T.

Jubenil mailako futbol parti-dua (M): Usurbil F.T.- Allerru

S.D."B".

Kadete mailako eskubaloipartidua (N): Usurbil K.E.-Ereintza Tx. Oiardo kirolde-gian, goizeko 10.00etan.

Jubenil mailako eskubaloipartidua (N): Usurbil K.E.-Elgoibar. Oiardo kiroldegian,goizeko 11.30etan.

kadete mailako eskubaloipartidua (M): Egia- Usurbil.

MAIATZAK 3 larunbata

Areto futboleko partidua (M):Centro Extremeño- Antxetajatetxea.

kadete mailako eskubaloipartidua (N): Usurbil K.E.-Zarautz. Oiardo kiroldegian,arratsaldeko 16.30etan.

Jubenil mailako eskubaloipartidua (N): Pulpo- UsurbilK.E.

Kadete mailako eskubaloipartidua (M): Usurbil K.E.-Pulpo. Oiardo kiroldegian,arratsaldeko 18.00etan.

Errejional mailako eskubaloipartidua (M): Bergara- UsurbilK.E.

MAIATZAK 4 igandea

Kontxan hondartzako txapel-ketako finala: AginagaSagardotegia- Bar Ignacio.

Senior mailako saskibaloi par-tidua (M): Usurbil S.T.-Oriogi.

Erregional mailako futbol par-tidua (M): Usurbil F.T.- UrnietaK.E.

Jubenil mailako futbol parti-dua (M): Miren Bihotza C.D.-Usurbil F.T.

MAIATZAK 10 larunbata

Donostialdeko GimnasiaErritmikoaren topaketa etatxapelketa ospatuko da.Oiardon kiroldegian, arratsal-deko 17.00etan.

Usurbilgo Igeriketa Eskolakotaldeak "IgeriketaTxapelketa"n parte hartukodu. Arratsaldeko 15.30etan,

Zarauzko igerilekuan.

Areto futboleko partidua (M):Antxeta Jatetxea- Axular.

Kadete mailako eskubaloipartidua (N): Ereintza- UsurbilK.E.

Jubenil mailako eskubaloipartidua (M): Usurbil K.E.-Aloña Mendi. Oiardo kirolde-gian, arratsaldeko 16.00etan.

Kadete mailako eskubaloipartidua (M): Bidasoa- UsurbilK.E.

Errejional mailako eskubaloipartidua (M): Usurbil K.E.-Egia. Oiardo kiroldegian,17.30etan.

Senior mailako saskibaloi par-tidua (M): S.T.L. Uztapide.-Usurbil S.T.

Futbol partidua (N): UsurbilF.T.- Bergara K.E.

Erregional mailako futbol par-tidua (M): Celtic BidasoaC.D.- Usurbil F.T.

Jubenil mailako futbol parti-dua (M): Usurbil F.T.- Gazteak

1997ko a

pirila

k 30Usurbil 19.zk. Noaua! 19

i rol agendaMAIATZAK 1 osteguna

MAIATZAK 4 igandea

MAIATZAK 10 larunbataMAIATZAK 11 igandea

MAIATZAK 3 larunbata

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

ll

Apirilak 19-20Usurbil- Donibane, 4-1 (err. m)Usurbil- Irundarra, 7-2 (ka., m)Usurbil- Intxaurrondo, 1-4 (j., m)Aloña Mendi- Usurbil, 0-2 (n)Apirilak 26-27Gwuendoline-Usurbil 5-4 (er., m)Usurbil- Hondarribia, 1-1 (n)Aldapetarra- Usurbil 1-1 (kadet.)

Apirilak 19-20Arrate- Usurbil, 19-19 (Ju., n)Usurbil- Bidebieta, 18-18 (ka., n)Apirilak 26-27Pulpo- Usurbil, 6-7 (Kad. n)Usurbil- Zarautz, 28-25 (kad. m)Usurbil- Pulpo, 25-22 (errej. m)

Apirilak 19-20Usurbil- Txantxakua, 53-73

Apirilak 26-27Haurtzaro- Usurbil, 62-34

Apirilak 19-20Antxeta jatetxea- Elgoibar, 1-1Apirilak 26-27Antxeta - Aloña Mendi, 2-1

Apirilak 19-20Aginaga Sag.- Bocatta, 3-0.

ma

itza

k ESKUBALOIAFUTBOLA

ARETO FUTBOLA

ARETO FUTBOLASASKIBALOIA

Irazu kalea, 9-11. 20170 UsurbilTlf. eta Faxa: 37 02 69(Gipuzkoa)

GONZALEZEHORZKETAK

36 21 63%

Era guztietakozerbitzuak

EGUNEKO24 ORDUETANOlarriondo, 5 - 8San Esteban kalea, 1

Usurbil Tlf 36 00 80

Barruko arropa finak etaetxeko arropak

Aritzeta kalea, 1telefonoa: 36 17 87

Page 20: NOAUA! 19 alea

Dagoeneko 515.000pezeta bildu dituguzuberotarrentzat!Ezti salmetarekineta eltze-itsuetakodiruarekin 800.000pezetara iritsikogara!ESKERRIK ASKO GUZ-

TIOI!

Argazkiak: Joxean

Sohütako dantzariek herriko kaleakzeharkatu zituzten, eta usurbildarrek ereberen trebezia erakusteko aukera izan

zuten.Elkarrekin egindako bazkariaren ondo-ren, 500.000 pezetako txekea jaso zuen

Itxaro Bordak, Eperra ikastolako zuzenda-riak, irrifartsu.

Page 21: NOAUA! 19 alea