Top Banner
Usurbil, 108. zenbakia 2001eko martxoaren 9a VI.urtea H A M A B O S K A R I A Ger Ger o eta izokin o eta izokin gehiago Oria ibaian gehiago Oria ibaian
23

NOAUA!! 108 alea

Mar 09, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA!! 108 alea

Usurbil, 108. zenbakia2001eko martxoaren 9a VI.urtea

H A M A B O S K A R I A

GerGero eta izokin o eta izokin gehiago Oria ibaiangehiago Oria ibaian

Page 2: NOAUA!! 108 alea

AizpuruaAizpurua

Zure mahaia ondo horniZure mahaia ondo horni--tu nahi baduzu gureantu nahi baduzu gurean

duzu aukera!duzu aukera!

TTelesforelesforo Ardoako Ardoak

K a l e N a g u s i a , 2 5Te l f : 9 4 3 3 6 1 2 2 0

ALALTZARIAK AUKERANTZARIAK AUKERAN1.OOO metroko erakusketa- Prezio harrigarriak

Punta-puntako markak %50ean: Altzari-trinko, lastaira etalastaira-azpikoen aukera haundia

Sofa eta besaulkiak, logelak, aulkiak, mahaiakEhundaka altzairu %50ean

Mailatu txikiekin eta gabekoak Osinalde pol igonoa Tel . : 943 37 09 66

TXIMINIAALTZARIAK

Page 3: NOAUA!! 108 alea

a zo z oe z a

i

Txerrimunik ordainetan

Zorionak Christian! Zortzi urtebeteko dituzu martxoaren11n. Muxu haundi bat zureanaia, aiton-amonak etagurasoen partez. Ea zortziurte hauekin txintxoagoabihurtzen zaren!

Zorionak Xabier SanchoSagardia! Martxoaren 1eanbederatzi urte egin zituengure etxeko txikiak. Muxuhaundi bat etxeko guztienpartez.

Hona hemen edonor zoriontzeko tartea. Bere urtebetetze eguna delako, ezkondu egin direlako edotatituluren bat lortu duelako dohainik, bazkide direnek nahiz ez direnek tarte hau erabili dezakete. Ekarri

jarri beharreko testua eta argazkia. Hurrengo alea: martxoaren 23an

Ekartzeko azken eguna: martxoaren 16a

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

Usurbil 108.zk. Noaua! 3

• Udala 37 19 51• Udaltzaingoa 36 11 12• Obrak eta Zerbitzuak 37 01 48• Anbulategia 36 20 13• Udarregi ikastola 36 12 16• Udarregi (Kalezar) 36 45 00• Agerialde ikastetxea 36 38 95• Oiardo kiroldegia 37 24 98• Zumarte 37 15 94• Etumeta 37 20 01• Taxi geltokia 36 21 78• D.Y.A. 46 46 22• Ertzantza 112• Suhiltzaileak 112• Larrialdiak 112• Anbulantziak 112• Posta Kutxa• Gure Pakea 37 32 28• Gure Elkartea 37 17 51• Arrate egoitza 36 63 40• Eusko Tren 47 09 76• Noaua! aldizkaria 36 03 21• Bake epaitegia 37 23 36• Oa farmazia 36 12 17• Iturralde farmazia 36 33 95• Zubietako Herri Batzarra 37 20 77• Argindarra (Iberduero) 47 09 76

Astegunetan

6.00/22.00

Asteburu eta jaiegunetan

7.00/22.00

Gainontzeko orduak telefonoz.

Atea itxita aurkitzen baduzudeitu telefono honetara

943-361112

U d a l t z a i n g o a r e no r d u t e g i aai, esan

Hildakoak2001-02-24

Ignacio Eceiza Iraola63 urteZubieta

2001-02-25Milagros Zanguitu

Larreategui78 urteZubieta

M a r t x o aM a r t x o aAstel. Astear. Asteaz. Osteg. Ostira. Larun. Igand.

5121926

6132027

7142128

18

152229

29

162330

310172431

4111825

06.0306.3307.0307.3308.0308.3309.0310.0310.3311.0312.0312.3313.0313.3314.0314.3315.0315.3316.0316.3317.0317.3318.0318.3319.0319.3320.0320.3321.0322.03

UsurbilDonostia Zarautz06.2406.5407.2407.5408.2408.5409.2410.2411.2412.2412.5413.2413.5414.2414.5415.2415.5416.2416.5417.2417.5418.2418.5419.2419.5420.2420.5421.2422.2422.54

Usurbil06.0806.3807.0807.3808.0808.3809.0810.0811.0812.0812.3813.0813.3814.0814.3815.0815.3816.0816.3817.0817.3818.0818.3819.0819.3820.0820.3821.0822.0822.38

Zarautz06.3907.0907.3908.0908.3909.0909.3910.3911.3912.3913.0913.3914.0914.3915.0915.3916.0916.3917.0917.3918.0918.3919.0919.3920.0920.3921.0921.3922.3921.09

Donostia05.4706.1706.4707.1707.4708.1708.4709.4710.1710.4711.4712.1712.4713.1713.4714.1714.4715.1715.4716.1716.4717.1717.4718.1718.4719.1719.4720.1720.4721.47

06.2006.5007.2007.5008.2008.5009.2010.2010.5011.2012.2012.5013.2013.5014.2014.5015.2015.5016.2016.5017.2017.5018.2018.5019.2019.5020.2020.5021.2022.20

Eusko Tren-en negukotren ordutegia

Imanol GoenagaOyarzabal2001-01-31Kaleberri

Eneko LopezBerloso

2001-03-02Kaleberri

Jaiotzak

Page 4: NOAUA!! 108 alea

Argitaratzailea

Noaua! Kultur ElkarteaBordaberri 3 Eguzkitzaldea20.170 Usurbil (Gipuzkoa)Tlf. eta faxa: 943 36 03 21E-mail:[email protected] orria: http://www.topagunea.jalgi.com/noaua/

Kazetarien koordinatzaileaJosu Aranberri

KazetariakJosu Aranberri, Amagoia Mujika, OlatzLasagabaster eta Agurtzane Solaberrieta

PublizitateaAgurtzane Solaberrieta

ZuzentzaileaEneko Harreguy

KolaboratzaileakInes Kamino, Iñaki Labaka, Iratxe Begiris-tain, Amagoia Mujika, Xabier Arregi, Pa-ko Agudo, Alfontso Vidal, Alazne Begiris-tain, Zaloa Arnaiz, Agurtzane Solaberrie-ta, Joseba Pellejero, Ainara Uribe, EiderJauregi, Mikel Bengoetxea, Agustin Es-naola, Olatz Goenaga, Urko Manterola,Eneko Harreguy, Karmele Urdanpilleta,Joseba Zubeldia, Imanol Goenaga, An-doni Udabe, Eukene Kamino, IsaakMuñoz, Olatz De Miguel, Jone Eizmendi,Jokin Zubiaur, Maria Jesus Urbieta, IñakiAgirresarobe eta Mari Angeles Arruti.

AdministrazioaArantxa Usarralde, Aintzane Aizpuruaeta Nagore Gonzalez.

Erredakzio Kontseilua:Josu Aranberri, Amagoia Mujika, Gari-koitz Udabe, Olatz Lasagabaster etaAgurtzane Solaberrieta.

Maketazioa eta diseinua

Olatz Goenaga, Zaloa Arnaiz eta IbonBeristain.

DokumentazioaIdoia Agirre, Aintzane Aizpurua, Leire Mu-jika, Leire Unanue eta Nagore Gonzalez

InformatikaPili Lizaso eta Karlos Aizpurua

BanaketaMertxe Jimenez, Xabier Kamino, TxeloVidal eta Iker Muguruza

ElektrikariaIñaki Salsamendi

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96

ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza

Noaua! hamabostekariak ez du bere gain har-tzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien

erantzunkizunik.

Noaua! Kultur Elkarteko jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-20.00

astegunetan

H A M A B O S K A R I A2001

eko

ma

rtxo

are

n 9a

4 Noaua! 108.zk. Usurbil

er irizten?

Euskal Herrira!

Euskal presoakAzala:

Izokinak baldean otsailaren13an Oria ibaian aske utzi

aurretik

GipuzkoakoForu Aldundiak

diruz lagundutakoaldizkaria

Kultura sailakdiruz lagundutako

aldizkaria

Otxoatar anaiek izanda-ko istripuaren ondoren“boom” izugarria

eman zaio txirrindulari eta autogidarien arteko ikamikari. Urte-an zehar honelako istripu ugariizaten dira, baina ospea duentxirrindulari baten heriotzak aza-leratzen ditu txirrindulariok erre-pidean pasatzen ditugun arris-kuak.

Guk Kostaldeko bidea har-tzen dugu entrenatzera errepi-dera ateratzen garenean. Biordu egin behar baldin baditu-gu Zumaiara joan-etorria egitendugu, baina entrenamenduluzeagoak egiterakoan Debaedo Azpeitia alderako bideahartzen dugu. Usurbildik Zarau-tzaino Haimarrekin joaten naizgehienetan. Bide honetan trafi-ko ugari izaten da, eta bide-bazterrik ez dagoenez nahikoaarriskutsua izaten da. Gu ohitu-ta gaudenez askotan ez zaiguarriskutsua iruditzen, bainabeste bide lasaiagoetan ibil-tzen den txirrindulariren batgurekin etortzen denean arris-kutsua iruditzen zaio.

Haimar eta biok binaka joa-ten gara, parez pare, etaZarautzen beste talde batekinbiltzen garenean ere binakajoaten gara. Debekatutadagoela badakigu, baina gureburua babestearren egitendugu. Zortzi txirrindulari goaze-nean binaka joaten gara.Banaka hiladan joango bagina

zortzi lagun aurreratu beharkolituzke ibilgailu batek eta horiarriskutsuagoa da. Binaka joa-nez gero lau txirrindulari joangobagina bezala da, eta parezpare goazenez ibilgailuek abia-dura mantxotu egiten dute gupasa aurretik.

Mota guztietako jendeatopatzen dugu errepidean. Horibai, bost ibilgailuetatik batekbozina jotzen digu. Txirrindula-riok oztopo bat garela dirudi,beti gaizki goazela, eta hori ezda horrela. Jendeari errespetuhaundiagoa eskatuko nioke.Bion arteko errespetua garran-tzitsua da eta horretarako ezin-bestekoa da guztiok edukazioaizatea. Guk ere okerrak egitenditugu, denok ez baikara per-fektuak. Hala ere, garbi dagoe-na da galtzeko gehien gukdaukagula, gu baikara ahule-nak.

Kamioia gidatzea da kamioi-larien lana, beste batzuk lanerajoaten dira ibilgailuarekin. Gu,berriz, errepidera entrenatzerajoaten gara, hori da gure lana.Jendearentzat gu oztopo batgara eta horrek ez du horrelaizan behar. Konponbidea zeinden? Bien arteko errespetua.Bide guztietan bide-bazterrakjartzea ezinezkoa da eta bide-gorriak jartzea ere ez da kon-ponbidea. Izan ere, txirrindulariprofesional edo afizionatuekhor entrenatzea oso zaila delauste dut.

Bion arteko errespetuada irtenbideaJoseba ZubeldiaTxirrindularia

Page 5: NOAUA!! 108 alea

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

Usurbil 108.zk. Noaua! 5

erriketan

Ekuadorrera joan zinen. Handik bueltatu zineneanbizitza guztiz aldatua zenuen, ezta?

Bai. Bi aldiz egon nintzen han. Lehenengo aldiz1997an joan nintzen eta hiru hilabetez egon nintzen,gero urte eta erdirako joan nintzen. Gustatu egin zi-

tzaidan esperientzia eta berriz errepikatu nahi izannuen. Bigarren aldiz etxera itzuli nintzenean bizitza

erabat aldatua nuen. Ezkonduta etorri nintzen.

Han ezkondu zinen orduan.

Bai. Han ezkondu nintzen zibiletik eta gero hona eto-rri ginenean elizatik ezkondu ginen.

Nolakoa izan zen Ekuadorren egon zinen garai hura?

Niri egokitu zitzaidan bizitza zaila zen orduan. Ja krisihaundia zegoen. Ni ume abandonatuekin ibili nin-

tzen eta gu ez ginen apenas enteratzen. Beno ente-ratu bai, bankuak eta itxiak egoten zirelako eta diru

falta zegoelako, baina tira.

Herri txikietan ibili al zinen?

Herri txikietara joaten nintzen oihana ikustera, berta-ko errealitatea ezagutzera... baina gehienbat hiri

haundi batean egon nintzen, 150.000 biztanleko hiribatean: Lojan.

Nolako esperientzia izan zen zuretzat?

Ikasi, pila bat ikasi nuen. Umeekin ibili nintzen gehien-bat eta umeek gauza asko erakusten dizkizute. Ema-

ten duzuna baino askoz ere gehiago daukazu jaso-tzeko, eta esperientzia oso ona izan zen, gero errepi-

katu egin nuen, pentsa. Oso aberatsa izan zen etahorrelakoetan konturatzen zara benetan pobrezia

noraino iristen den. Gu oso ondo bizi gaa.

Nola hartu zenuen hara joateko erabakia?

Aspaldi neukan horrelako esperientzia bat izateko

gogoa. Hirugarren mundua ezagutu eta besteeilaguntzeko gogoa nuen. Garai batean, 1997an ,lanean nenbilen, baina uzteko aukera izan nuen, etaudaran joatea erabaki nuen. Aukera batzuk emanzizkidaten India edo Ekuadorrera joateko eta azke-nean Indiakoa atzera bota eta Ecuadorrera joan nin-tzen. Lagun bat utzi nuen nire lanean ordezko modu-ra eta bueltatu nintzenean jarraitu egin nuen.

Berriz joango al zinateke horrelako zerbait egitera?

Bai. Baina orain egoera ezberdina da, alaba etaandrearekin ez da berdina, erabakia ez dago soiliknire esku.

Zer egiten zenuten han umeekin?

Gehienbat beraiekin egon, ume horiek maitasunhaundia behar baitute. Goizean esnatu, jantzi, gosa-ria eman, haunditxoenak ikastolara eraman , bestee-kin jolas batzuk egin eta gero ba, jana eman, hor-tzak garbituarazi eta arratsaldean ekintza desberdi-nak egiten genituen.

Zer zen aterpetxe bat?

Bai. Jokoak eta edukitzen genituen prestatuta.Gauza beraiekin egotea zen. Gero han geundelahemengo laguntzarekin etabar telebista bat erosigenuen eta horren aurrean denbora asko pasatzenzuten.

Ze adin bitartekoak ziren umeak?

Txikiena bederatzi hilabeterekin etorri zen. Batzukabandonatuak ziren. Gogoratzen dut aterpetxekozuzendariarekin zakarren artean ume bat aurkitugenuela, urte eta erdi zituen. Haundienak hamaikaurte izango zituen eta adin horien artean laurogeitahamazazpi ume zeuden, zein baino zein hobeak..

Olatz Lasagabaster

Mikel Elexpe AginagaMikel Elexpe AginagaEkuadorren urtebete baino gehiago

egon zen hango ume abandonatuakalaitu nahian. Esperientzia izugarria izanzela aitortu digu eta orain bere egoerabestelakoa bada ere gustora joango

litzateke berri Ekuador aldera.

Gizon eta emakumezkoenmodako arropa guztia hemen aurkituko duzu

Etxebeste kalea, 3- tlf. 943 36 11 06Udaberriko moda berria zuretzat!

Zapatak,Kanpinak,Kremailerak (poltsak,zamarrak, galtzak...)

GiltzakGiltzak

kopiatzenkopiatzen

ditugu!ditugu!

Kale Nagusia, 2 Tel: 943 37 27 95 Kale Nagusia, 2 Tel. 943 36 59 43

HAURJANTZIAK

Page 6: NOAUA!! 108 alea

ale20

01e

ko m

art

xoa

ren

9a6 Noaua! 108.zk. Usurbil

Urte askoan, biloba. Tori!

- Baina zer da hau?

- Zure aitona zenaren gutu-nak jasotzeko erabiltzen nuenkutxa. Benetan, balio handiadu niretzat eta ondo erabiltzeaeta gordetzea nahi nuke.

Arratsaldean iritsi zitzaionAndoniri kanpoan zituen lagunaskotako baten gutuna. “Jasodut zure eskutitza, eta zorionakbi aldiz eman beharrean nago:batetik, urteak bete dituzulako;eta bestetik, zuk desiotakokazetari lana lortu duzulako.Zorionak.”. Nahiz eta amonakbezala, gutun mordoxka batpilatuta izan, Andoniri lehengutuna balitz bezalako ilusioaegin zion hark; urteak eta lana,

biak batera, zoriontzen zaizkio-lako. Iritsi berri zitzaion eskutitzhura, txukun-txukun tolestu etagutunazalean jaso zuen ostera.Gutunak, iritsi egunaren arabe-ra ordenatuak zituenez, azkenhau azpi-azpian jaso zuen(lehen gutuna udalekutakolagun batena zen). Amonarenoparia estreinatuko zuen gero.Gogo bizia zuen eta kontuhandienarekin amonak opari-tutako eta hainbeste historiazuen kutxan sartu zituen. Otsai-la martxoa baino lehenago.(...)

Andoniri, kazetaria zen alde-tik ere, asko gustatzen zitzaionirakurtzea; eta ilunabar hartan- oraingoan nobelarik hartzeke-kutxa zahar eta bezain baliotsuhura hartu eta aspaldiko gutu-nak irakurtzera, gogoratzera

joan zen, eguzkia ondo sartzenzen leku lasai batera. Eguzkiaondo sartuta ere, han jarraitzenzuen irakurtzen, begiak neka-neka egin eta ixten ari zitzaiz-kiola ohartu zen arte. Hainbestezituen irakurtzeko!

Hurrengo eguna lanean eginbehar zuen. Ordenagailuarenaurrean jarri beharrak kentzenzizkion gogoak. Baina besteirtenbiderik ezean... Hortaz,pantaila piztu eta betazal-ertzetako makarrak kendutalanari ekin zion. Hamaika e-mailzituen irakurtzeko zain. Bazirenlan kontuekin zerikusia zutenak,baina gehienak zorion e-mailakziren.

Aspaldian ez zen eguzkianola sartzen zen ikustera joan.Eta kutxak hautsak hartu du.

Kutxa

KALEBERRI Eneko Harreguy

Iñaki Labaka

Hesiak behin eta berriz txikituz

TXOKOALDE

Erroizpe elkartean martxoa-ren 11n bazkideek biltzar

orokorra izango dute. Aurrene-ko deialdia hamaiketan izangoda eta bigarrena, berriz,orduerdi beranduago. Bertan,zuzendaritza batzordeko kideekaktaren irakurketa egin ondo-ren, edukinen kontaketareneta diruaren gorabeherarenberriak emango dituzte. Bazki-deei dagozkien zenbait gaiaztertu eta gero, bukatzeko,lehendakari berria izendatzekoeta nahi adina galdera egitekoaukera izango da. Ea batzarhonetara deituta dauden 80bazkideetatik gehiengoa ager-tzen den.

Bestalde, nik idatzitako azkenkronikan, Permeindegi baserria-ren parean, bihurgune arrisku-

tsu pare bat daudenez, istripuugari gertatzen zirela etamendi aldera eta ibai alderababesteko dauden segurtasunhesiak ibilgailuek askotan apur-tzen zituztela komentatzennuen.

Geroztik errepideak zaintzendituzten langi-leek porlana-ren bidez txu-kun txukunberriz zutituzuten hesiberria, bainaez epe luzera-ko. Aste hone-tan kamioibatek jo eta bialdeetakohesiak txikituditu. Auskalo

zenbat aldiz gertatu den berdi-na! Hemen brigada fijo batezarri beharko dute, txikituahala ostera osatzeko. Per-meindegi baserrian ez dira lasaibiziko, alajaina, ibilgailuren batetxe gainera etorriko zaien bel-durrez.

Page 7: NOAUA!! 108 alea

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

e j i ran

Azkenaldian komunikabi-deetan jasotako berri

batek bultzatu nau kronika-arti-kulu-iritzi hau idaztera. Askotanentzun izan dugu, azken bola-dan, Euskal Herriko jaiotze-tasamunduko baxuenetarikoa delaeta barne-barnean zera pen-tsatu dut; nik ume ugari ikustendizkiat, ba, gure herriko frontoiinguruan, baita Kalezarko kale-kantoietan ere, iskanbila ede-rra sortuz.

Hala ere, gai hauen berrizehatzagoa dutenek hemen-dik urte batzuetara Euskal Herri-ko populazioa dezentez zaha-rragoa izango dela diote,umeak gutxitzen ari direla hel-duekin alderatuz gero. Jende-

ak ez al du haurrak munduraekartzeko gogorik, hala?

Denok dakigu arazoa ez delahori bakarrik (bestela errazalegoke, denak jo ta su hasi izer-di patsetan eta kitto!).

Batetik, lan finko batensegurtasuna, bestetik etxebizi-tza... Arazoa uste baino kon-plexuagoa da. Kontuak kontu,jaiotza gutxi eta aldaketarakoegoera iluna, epe laburrera,behinik behin.

Hala eta guztiz ere, eskala txi-kiago bat hartu eta Euskal Herriosoa beharrean, Usurbil baka-rrik aztertzen badugu, gauzekbeste traza bat hartzen dute.

Dagoeneko ez naiz jaiotze-

tasari buruz mintzo, bai, ordea,populazioarekin zerikusi zuzenaduen arrazoi bati buruz. Ez aldago gero eta etxebizitzagehiago Usurbilen? Egunetikegunera haunditzen ari daberez hain handia ez denherria. Pentsa zein punturaino,lehen Kalezar alderatuta gera-tzen zela herrigunetik eta orain,berriz, ia bat eginda gaude.Ezin jakin non hasten den bateta non bukatzen den bestea.

Ez ote gara herria zibilizazioa-ren atzaparretatik gertuegi jar-tzen ari? Ez ote gara besteguztiengandik bereiztu izangaituen herri-nortasuna galtzenari? Ez al da hala izango!

Hausnarketak, tarteka, behintzat

KALEZAR Andoni Udabe

Pasa berri diren inauteriezjardungo naiz oraingoan,

duela aste pare bat Usurbilennagusi izan zen "panoramak"ez du, eta, gutxiago merezi.Nire auzo honetako kutsuaematekotan, gaiak badu eldu-lekurik. Atxegaldeko emakumekuadrilak, aurten ere, lezioaeman baitigu. Urtero legez,nagikeria bazter eta mozorroasoinean, kalera atera diraauzotar hauek.

Askok dugu, oraindik orain,zer ikasia gu baino helduago-ez. Aho betez hor aritzen garagaztetasunaren baloreakdefendatuz, lotsagabekeria,umorea eta freskotasuna, bes-teak beste. Aurtengoan,ordea, errepaso ederra haingazte ez izan arren, are gazte-

ago sentitzen diren herritar zen-baitek emanikoa, gure auzokoemakumeak edota herrikogizon kuadrila batek kasu.

Inauteriak izan arren, herritaraskok nahiago izan du ezmozorrotu eta edozein parran-dan bezala, kalera irten festagogoan. Ez dakit noren lepobehar zuen antolaketa lanakere ez dira batere txukunakizan. Oraindik gogoan ditut,mozorro berria soinean, larun-bat goiz partean jolaserakogogoz frontoira gerturaturikohaurrak. Ezeren esperoan egoneta gero, etxera bueltatubehar; ziur petril gaineanhamaika zerrikeri irentsi ostean.

Beti hor aritzen gara usurbil-darrak garela eta gure herriagoratzen. Ezer gutxi balio dute

hitzek, ordea, baldin eta herri-ko festa baten aurrean (xumeaizanagatik gure-gurea baita),kanpoko aukeraren alde egi-ten badugu.

Badakit Negu Gorriak taldea-ren kontzertua zela eta gazteaskok Anoeta alderako joeraizan zuela. Badakit hau ez delaTolosa. Badakit eguneroko mar-txan nekeza dela buruari era-gin eta lau trapuren bila armai-ru zaharrean murgiltzea. Bada-kit, badakit eta badakit.

Baina, agian, guztion aldetikgutxieneko ahalegina eginezgero, inauteri ederrak izangogenituen Usurbilen, xumeakbezain ederrak. Agian, guztioksaiakera txikia eginik etxeko txi-kienei ez zitzaien jolasik faltatu-ko. Agian, agian, agian...

Badakit, baina agian...Amagoia MujikaATXEGALDE

Usurbil 108.zk. Noaua! 7

Page 8: NOAUA!! 108 alea

2001

eko

ma

rtxo

are

n 9a

8 Noaua! 108.zk. Usurbil

a le

Pako AgudoSANTUENEA

Oraindik neguak ez gaituutzi, baina gure auzokide

zaharrenak lehen baino gehia-gotan ikusten ditugu kaleanpaseatzen. Lasai egon etxetikez dituzte bota eta! Izan ere,egun hauetan zaharren egoi-tza itxita baitago.

Orain arte egon diren ardura-dunek uztea erabaki dute etazahar egoitzako taberna berrizirekita ikusteko aukeraketa bategin beharko da. Horixe dahain zuzen ere, egun hauetanhitzetik hortzera dagoen gainagusia.

Kiniela antzeko bat ere mar-txan jarria dute auzo batzuk.Poliki-poliki jendea hautagaiakzeintzuk izango diren asmatu

nahian dabil eta horrekin bate-ra, lehen aipatu bezala, bakoi-tzak bere kiniela egiten ere arida.

Badakigu euria ez deladenon gustokoa izaten, etataberna bat tabernari ezberdi-narekin ez delabera izango.Hala ere, emandiezaiogundenon arteanaukera sartzenden berriari,izan ere, ziurbainago gogozhasiko direlaeta.

Bestalde, etabukatzeko esan,

auzoko auto gidatzaileeizubian jarri dituzten trafiko-sei-naleez kexu egiteari uztekoeskatuko nieke, izan ere, seina-le hauei esker oinezkookhemendik igarotzerakoan bel-durra aldentzea lortu baitugu.

Zahar Egoitzako arduradun berria

URDAIAGA Eider Jauregi

Noaua! aldizkariaren aurre-ko aleetako batean ingu-

ru hauetan basurde ugari zebi-lela irakurtzen genuen, bainaez dira basurdeak gure ingu-ruan dabiltzan bakarrak. Azeriasko dabiltza azken aldian etagure baserriko oilasko batzuketa arkume bat ere eramandizkigu dagoeneko.

Azeria, animalia babestuaizanik, baserritarrok zer egin ezdakigula geratzen gara asko-tan, izan ere hauen aurka ezindugu ezer egin. Azeria oso ani-malia azkarra da eta gurebegiekin ikusi ahal izan dugugure oilotegitik oilaskoak edooiloak eramaten. Hala ere,

guztiz debekatuta daukaguhauen aurkako zepo eta tran-pak jartzea. Baina nor egitenda galera hauen erantzule?

Salaketa jartzean esatendigute beraiek ez dutela argiikusten azeria izan den ala ez,hori frogatu eginbehar dela.Baina nola?Nahiz eta gurebegiekin ikusiguk ezin duguinolaz ere ezerfrogatu, azeriakberarekin era-maten baituharrapatzenduen guztia.

Eta nork esaten dio autorita-teei guri falta zaizkigula? Nolasinistarazi behar diegu sarraskihau? Beharbada kamararenbat jarri beharko dugu oilote-gian! Hau ere ikustekoa izangolitzateke.

Azeriak

Page 9: NOAUA!! 108 alea

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

Usurbil 108.zk. Noaua! 9

j i ran

Maria Angeles ArrutiAGINAGA

Munta handiko kontuaketa albisteak heldu dira

Zubietara azken aldian. Horienartean beldurgarriena EuskoJaurlaritzak iragarritakoa: bimilatik gora etxe egitekoasmoa omen dute, etahorretarako lurrak erosi-ta omen dauzkatedagoeneko. Plan horrekgordinki erakusten dugure herriaren etorkizu-na kolokan dagoela.Eraso gogorra da, zubie-tarrok aintzat hartugabe egindakoa.

Horrekin batera, bainahonakoan geu jakitungarela, eman zaiohasierako onarpena

plaza ingurua urbanizatzekoproiektuari. Zubietako plazainguruak egundo ezagutuduen aldaketarik handienaekarriko du urbanizazio horrek.Hasierako onarpenaren ondo-

ren, orain jendaurrean erakus-teko eta alegazioak aurkeztekoepea irekiko da.

Saneamenduari dagozkionberriak ere heldu zaizkigu Herri-Batzarrera. Añarbeko manko-

munitateak adierazi digu-nez, aurten bertan hasikoomen dira obrak.

Agerikoa denez, bada zerkonta eta zertaz hitz egin.Horretarako asanbladabat deitzea erabaki duHerri-Batzarrak. Herri-bileradatorren martxoaren24an egingo dugu. Lasterhelduko zaizuen deialdianzehaztuko da zein ordu-tan eta non izango denasanblada.

Herri-asanbladaZUBIETA Xabier Arregi

1971ko martxoaren 6anbete dira ezkondu nitzela

30 urte, ta ospakizunak mereziduen bezela, lehenendabizikoaldia baita Amagoiari jarribeharrekoak esan gabe kroni-ka nik idazten dudala, aldanondoen idazten saiatuko naiz.Izan ere, azken 30 urte hauetangure auzo honetan zer aldake-ta izan diran agertzeko estatisti-ka txiki bat egitea bururatu zait.

Urte hartan 12 etxe ta baserrita 23 etxebizitza zeuden 144biztanlerekin; gaur egun,ordea, 71 biztanle etxe tabaserri berdinetan. Erdiak gera-la konturatuko zineten. Baserrihoietatik 6 bakarrik dira gana-duak dauzkatenak ta hoiekdituzten behi, txekor, ardi ta

txakur guztiak bat eginda ereez dakit osatuko gendukeengarai hartako biztanleen kopu-rua.

Batzuk ezkondu ta kanporabizitzera joanak dira, ta besteasko beste mundu batera joanzaizkigu. Gaur burua altxakobalue erriberan egin dituztengarbitasunak ikusteko zer esan-go ote lukete?Larrak ta abolziztrinak hautsbihurtu dituzte(badago aurre-rapena) tagero makalaaldatzekoasmoa omendute. Itzalhaundia egiten

omen dute arbol hoiek ia urtebatzuetan hori ikusteko zoriaizaten dugun.

Ta azkenik, nere auzotarreibarkamena eskatu nahi dietdenboraldi hontan zerbait gaiz-ki egin edo esan badin badet(intentzio txarrez ez zen izango,hori ziurtatzen dizuet) ta eske-rrak onartua izan naizelako.

30 urte auzo honetan

Page 10: NOAUA!! 108 alea

Bustinzulo keramika taldeaketa udalak hitzarmen bat

sinatu berri dute. Udalak herrikoetxeen izenak ez galtze arrenhauetan keramikazko plakakjartzeko aukera eman nahi izandie izen bat duten herriko 140etxe baino gehiagori. Horreta-rako eskutitz bana bidali zi-tzaien eta orain arte baiezkoaeman dutenentzat plaka hauekegiten hasiko da BustinzuloKeramika taldea.

Herriko 20 etxe ingururenjabeek agertu dute plaka haujartzeko asmoa, baina hauekdenak batera ezin direnez eginpixkanaka-pixkanaka egiteaerabaki dute. Lehenik eta behinKale Nagusiko zortzi etxeren ize-

nen keramikazko plakak egingodituzte.

Bustinzulo Keramika taldeaklehen ere egin izan ditu horrela-koak, ez etxeen izenekin, bainabai kaleen izenekin. Izan ere,1994. urte inguruan kale bakoi-tzaren izenarekin keramikazkoplakak egin baitzituzten. Horrezgain, frontoiko estalki berriaegin zutenean ezker paretarenatzeko aldean dagoen muralaere beraiek egin zuten.

1983. urte inguruan sortu zentalde honetako kideak Zumartemusika eskolaren azpian dutenlokalean biltzen dira. Hemendikaurrera etxeen izenen plakekin,behintzat, ez zaie lanik faltako.

2001

eko

ma

rtxo

are

n 9a

10 Noaua! 108.zk. Usurbil

ontz

Etxe izendegien plakak egingoditu Bustinzulo taldeak

✓ Pintxoak✓ E g u n e k om e n u a k✓ B o ka t a k✓ Platerko n b i n a t u a k✓ Razioak,...

Kale Nagusia, 35 Telf; 943 36 25 60

Kale Nagusia, 9USURBILTlf. 943 37 33 48 943 37 09 13 P A T R I

J A T E T X E A

Bat-batean

Beka deialdia

Kale izendegiankale bat gehiago

Udalak herriko udal artxibo-ko argazkiak antolatu eta di-gitalizatzeko beka bat eman-go du Eusko Ikaskuntzarenbitartez. Guzti hau gauzatze-ko 1.800.000 pezeta bideratu-ko dira eta bekadungaiakdokumentazioan, digitalizazio-an, irudi tratamenduan etaofimatikan adituak izan behardute edota egin beharrekolanaren arloan esperientziadutela frogatzera behartuakdaude. Horrez gain, EuskoIkaskuntzako kide izan behar-ko da. Dokumentazioa EuskoIkaskuntzaren bulegoetanaurkeztu beharko da martxo-aren 15a baino lehen.

Txaramunto aldean egitenari diren etxebizitzak ziztubizian doaz aurrera. Etxebizi-tza horien inguruko urbaniza-zioan kale berri bat sortu daeta udalak izen bat emateaerabaki du. Pasa den otsaila-ren 27an egin zen udalbatzankale berriari “Txaramunto”izena jartzea onartu zen. Izanere, urbanizazio berria eginaurretik bertan zegoen etxea-ren izena jartzea erabakidute, toponimoari galdetzekoaukera baztertuz. Kale izende-gia Gipuzkoako Aldizkari Ofi-zialera bidali eta eguneratuostean jendaurrean jarriko da.

x i r r ik i tut ik

Paris etxeko atzekoparke berrian agertuden graffitia

Page 11: NOAUA!! 108 alea

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

Usurbil 108.zk. Noaua! 11

zeju txikia

Aurrezki garbia Gipuzkoa-ko udaletan batazbeste

boskoiztu egin den bitarteanUsurbilen %5,5 igo da azkenbost urteetan. 1993. urtean77.711.994 milioi pezetakoaurrezkia zuen udalak, 1999.urtean, berriz, 434.068.419pezetara iritsi zen kopuru hori.Hau da udalak, esku askeare-kin, nahi duen helburuetarako(inbertsioetarako batez ere)bideratu dezakeen dirua.

Udal baten aurrekontuetangutxi edo gehiago urtero erre-pikatzen diren sarrera arruntaketa gastu arruntak daude.Urtero udalak zergetatik, trans-ferentzia arruntetatik eta insti-tuzioetatik kobratzen duendiruak osatzen du sarreraarrunta, gastu arrunta kalkula-tzerako orduan, berriz, pertso-nal gastuak, funtzinamendugastuak, transferentziak, maile-guen interesak eta hauenamortizazioak hartzen dirakontutan. Aurrenekoari biga-rrena kendu eta ateratzen

den soberakina izango daaurrezki garbia.

Usurbilen aurrezki hori urtezurte goruntz joan da azkenurteetan. 1993. urtean77.711.994 pezeta zituen uda-lak, 1999an, aldiz, 434.068.419pezeta. Zein izan da igoerahorren arrazoia? Xabier Olanodiruzainaren arabera gastuarruntek igoera neurtuagoaizan duten bitartean sarreraarruntak asko igo dira azken ur-teetan. “Hala ere aurrezki gar-bi horren igoera aztertzerako-an beti errepikatzen ez direnfaktore batzuei ere begiratubehar zaie: herrian obra haun-di batzuk egin dira, Eroskiesate baterako, eta horienbidez sarrera arruntek goraegiten dute”.

Aurrezki hori nahi duenerakoerabili dezake udalak, bainanormalean inbertsioak egiteko

erabiltzen da. “Inbertsioakaurrezki honen arabera egitendira, bestela maileguetara jobeharra dago. Aurrezki horigero eta haundiagoa badainbertsio gehiago egin daitez-ke, baina horrekin ez bada iris-ten finantziaketa zorpetzeare-kin konpontzen da, hau da,maileguekin”.

1999an, adibidez,397.493.203 pezeta gastatuzituen udalak inbertsioetan.Aurrezki garbia haundiagoaizan zela kontutan hartuta ezzuen maileguetara jo beharrikizan. “1998an 5.000-10.000 biz-tanle dituzten herrietan bataz-beste biztanleko 44.865 pezetagastatu ziren inbertsioetan,baina Usurbilen 75.497 peze-ta”. 1998an, ordea, 100 milioipezetako mailegua eskatubehar izan zuen Atxegaldekourbanizazioari aurre egiteko.Inbertsioak 468 milioi pezetaingurukoak izan ziren etaaurrezkiarekin bakarrik ezinizan zen hori guztia bideratu.

Udalaren aurrezki garbia %5,5 igo daazkenengo zortzi urtetan

LATAILLADEITURGINTZA GAS ETA BEROGINTZAI N S T A L A K U N T Z A K

ARIZTITXO KALEA, 8 BEHERA20170 USURBIL

TLF: (943) 36 26 35- 36 33 48Mobila: 609 888021

I T U R G I N T Z AI T U R G I N T Z A

JOSEBAJOSEBAARANGURENARANGUREN

Telf: 943 36 43 64

JOSUEARANZAZISTROKIIGELTSERITZA

etaP I N T U R A

Juan Jose enea, 6Kalezar

Telf: 943 36 05 50 606 37 21 05

Aurrezki hori normaleaninbertsiotarako erabilia

Urtea

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

Aurrezki garbia

434.068.419

261.813.311

175.967.101

104.454.671

78.869.788

36.912.576

77.711.994

Inbertsioa

397.493.203

468.744.958

130.316.069

81.746.663

102.929.246

51.131.576

55.051.627

Maileguak

0

100.000.000

0

0

20.000.000

38.666.913

18.000.000

Zor bizia

436.097.143

496.219.904

525.932.370

503.611.533

545.202.267

565.908.023

563.822.643

Zor bizia

436.097.143

496.219.904

525.932.370

503.611.533

545.202.267

565.908.023

563.822.643

Zergen sarrera

139.303.713

134.871.848

124.884.529

119.701.754

111.063.992

109.219.308

103.796.000

Page 12: NOAUA!! 108 alea

2001

eko

ma

rtxo

are

n 9a

12 Noaua! 108.zk. Usurbil

rrep

Ibaiko erregea, izokina, Oria ibairaitzultzeko ahaleginetan

Oria ibaia zikinkeriaz betetaikusten genuen duela urtebatzuk. Aparra alde batetik,plastikoak bestetik... eta haraeta hona begiratu eta... arrai-nen arrastorik ez, nola ba. Oriaibaia urte askotan izokinentzatbizileku egokia izan bazen ere,XIX. mende bukaeratik XX.mendearen ia amaiera arteerabat degradatu zen ibaia.Industrializazioaren hondaki-nak ziren izokinen etsai nagu-siak eta zentral hidroelektrikoe-tan jarritako presen instalazio-ek ere ez zieten ezertan lagun-tzen. Honekin batera, espeziehau neurrigabe harrapatu iza-nak, ur gezatan nahiz gazitan,beherako joerari azken zasta-tekoa eman zion.

XIX. mendearen amaieran,biztanleen hainbat sektore ha-siak ziren gizakia ibaietan sor-tzen ari zen kalteez ohartzen,eta ondorioz, izokinengan,uren aldaketen aurrean senti-bera den animalia batengan,hain zuzen ere. Hori dela etahainbat erakundetatik birpo-pulaketak martxan jarri ziren.“Urumea, Oria eta Urola ibaiakbirpopulatzeari ekin zitzaion,

izokin arruntaren bi mila kumeibairatuz...” zioen 1909. urteanGipuzkoako Foru Aldundiakonartutako erabaki batek.

Hala ere, azken hamarka-dan Oria ibaian egindakosaneamendue lanei esker izo-kina berriz ere gure artean da.Hainbat industria kutsatzailedesagertzeaz gain, hiri isurke-ten kontrola haundiago-tzearekin batera gure ibaikouren egoera nabarmen hobe-tzen ari da. Gauzak horrela,1995. urtean Foru AldundiakOria ibaian izokina ibairatzekoplan bat martxan jarri zuen.Iñigo Mendiola Foru Aldundikonekazaritza saileko teknikaria-ren esanetan “prozesu man-txoa da, baina izandakoemaitzak ikusita honelakoahaleginak egitea merezi du”.

Duela hiru urte bi izokin igoziren ibaian gora, bost 1998.urtean eta iaz ezusteko galan-ta hartu zuten, 53 izokin sartubaitziren Kantauri itsasotik Oriaibaira. Hazkundehonen

arrazoiak zeintzuk diren ezindela jakin esan digu Iñigok.“Urte ona izan zen leku asko-tan, eta Oria ibaian ere bai.Hala ere, ibai hau gero etagarbiagoa dago eta egitenari garen ahaleginak lehenda-biziko fruituak ematen hasidirela esango nuke nik. Uragarbi xamar badago eta uremaria maila onean izanezgero izokina lasai joan daitekeOria iaian gora. Oriotik Usurbi-laino ia ez du oztoporik etaOrbeldiko presan pasabideajarri genuenez, izokin gero etagehiago igotzen hasi dira”.

Izokinek salto haundiak ema-ten dituzten arren Orbeldikopresa ezin izaten zuten gaindi-tu. Horregatik, eskailera antze-ko bat jarri zuten hauei presagainditzen lagundu eta zen-bat izokin etortzen diren zen-

batzeko. “Orbeldiko

XXI. mendeko 40 ha-markadan bere erre-getza galdu ondoren,

ibaiko erregea, izokina, Oriaibaiko uretara itzuli da garaibatean zuen nagusitasunaberreskuratu asmoz. Duela hiruurte bi izokin harrapatu zituz-ten Orbeldiko pasatokian,1998an bost eta iaz, berriz,marka guztiak apurtu eta 53izokin izan ziren Oria ibaiangora joateko ausardia izanzutenak.

Oria ibaian izokina ibairatzeko plana

Orbeldiko pasabideanharrapatzen dituzte izokinak

Page 13: NOAUA!! 108 alea

pasabidean harrapatzen ditu-gu Orian gora igotzen direnizokinak. Iaz hasieran sartu zire-nak sei kilo ingurukoak zireneta azkenengoak, txikiagoak,bi kilo ingurukoak. Izan ere,bidaiari nekaezin hauen pisuaitsasoan pasa duten denbora-ren araberakoa izaten da.Urtebete pasa badute 2 edo 3kilokoak izaten dira eta bi urtepasa behar izaten dituzte laukilo baino gehiago hartzeko”.

Eskailera horretan igotzenhasten direnean, guardak eto-rri arte ez aurrera eta ez atzeragelditzen dira pasabidearenbukaeran eta Iñigo Mendiolakesandakoaren arebera zenba-tu eta pisatu ondoren norabi-de ezberdina hartzen dute izo-kinek. “Iaz igo ziren izokinetatik32 Leizaran ibaira eramangenituen. Harri ugariz beteta-ko zoruaz gain, izokinak oxige-no askoko ura behar du, urgarbia, errunaldia egiteko. Lei-zaranek baldintza horiek errazbetetzen ditu eta leku egokiairuditzen zaigu izokinaren bir-populazioarako. Hori bai, uda-berrian errunaldia egitenduten hala ez jakiteko eta izo-kin kumeak jaio diren jakitekoazterketa bat egiten dugu”.Beste bi eme, berriz, IrungoIbarla haztegira eraman zituz-ten eta beste guztiak Oriaibaian bertan askatu eta hornonbait ibiliko dira.

Oria ibaian izokinak berres-kuratzeko ahalegina ez da ho-rretara bakarrik mugatzen. Pa-sa den otsailaren 14an, adibi-dez, Irungo Ibarla haztegianhazitako 600 esgin (14 zentime-tro inguruko izokinak) ibairatuzituzten Lasarte-Orian. Ekainaedo uztaila aldera, berriz, izo-kinkumeen txanda izango da.

Izokinak gutxieneko tamai-nua lortu behar du itsasorabidaia egiteko behar bezala-

ko baldintzetan egon dadin,bestela ezin izango baitaibaian behera jaitsi. Horrega-tik, Oria ibaian ibairatutakoesgin hauek ibaia ezagutu etapixka bat indartzen direneanudaberri aldera ibaian beheraabiatuko dira. Nahikoa indar

dutenak itsasora iritsi etabidaia luze bati ekingo diote,besteak, berriz, bidean hilkodira.

Ibaia utzi ondoren urtebeteeta hiru urte bitartean, behinitzultzeko tamaina egokia lor-tuz gero, izokina bere sorlekueta helmugarekikoak egitekoprestatzen da. Espeziea irau-narazteko deiak izokinak ume-tako bizilekura itzultzeko bideahartzera eramaten ditu. Ez daezagutzen zehatz mehatz zerijarraitzen dioten sortu zirenekoibai arroraino iristeko. Hala,usaimenaz gain, ibilbideanorientatzeko erabili ohi dituz-ten beste hainbat elementuaipatzen dira, besteak beste:eguzki eta ilargiaren kokale-kua, lurraren eremu magnetikoeta elektromagnetikoak, lurra-ren grabitate eremuak, korron-te ozeaniko haundiak eta ura-ren gazitasuna eta hotzberoa.Noizbait itzuliko ote dira Oriaibaira otsailean aske utzi zituz-ten izokinak? Adituek diotenezmila izokinetatik bik lortzendute jatorrizko ibaira itzultzea.

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

Usurbil 108.zk. Noaua! 13

portaia

32 izokin Leizaran ibairaeraman zituzten

Izokinak harrapatzerakoanhainbat ikamika

Azken bi mendeetan motaguztietako legez kanpokomaterialak erabili izan diraibaiko erregea kanpora araz-teko. Oria ibaian nasak (heso-lez lotutako sareak jartzenzituzten ibaia itxi eta izokinaharrapatuta gelditzeko) eta1955. urtean debekatu zituz-ten sareak erabiltzen zirengarai batean.

Nasen inguruan hainbat ika-mika sortu izan dira Aginaganhasi eta Zubieta bitarte-an.1556.urtean, adibidez,Juan Atxega eta aginagata-rren artean auzi bat izan zenibaiko nazak zirela eta.1707ko idatzi batean agina-garrek debekaturik zeuden

arrantza sareak erabiltzenzituztela eta izokin naza Arro-arte izeneko kokalekuan jar-tzen zutela aipatzen da. 1744-ko espediente baten araberaZubietako zubiaren inguruankokaturiko nazak zirela etaLasarteko herrerientzako mer-kantziaz kargaturiko untziakezin zuten bertatik pasa.

Izan ere, nazak jartzen zituz-tenen eta ontzien jabeenartean sortzen ziren istilurikhaundienak, ibaiaren iazabalera osoa hartzen zute-naza hauek untzien joan eto-rria oztopatzen zuten eta.Garai hartan angulak ez zirenaipatu ere egiten, izokinakbai, ordea.

Page 14: NOAUA!! 108 alea

orrus20

01e

ko m

art

xoa

ren

9a14 Noaua! 108.zk. Usurbil

Iheslari politikoen egoerari buruz informazio astea antolatu dute

Zubietako urbanizazio proiektua onartu da

Errepresioaren inguruanlanean diharduten zen-

bait elkartek (Gure Artera Bil-guneak, Amnistiaren aldekoBatzordeak eta Senideak)datorren martxoaren 19anhasita, hainbat ekimen presta-tu dituzte, errepresioa tarteko,ihes egin eta bere herritikkanpo daudenen egoera eza-gutarazteko.

“Espetxeetan dauden eus-kal preso politikoen egoerarenberri maiz izaten du, jakin nahiduenak behintzat. Baina badi-ra Euskal Herriak bizi duen ga-tazka politikoaren ondoriozbeste errepresio mota ezagutueta ezagutzen dituzten euskalherritar asko eta horien proble-matikaz ezer gutxi ezagutzenda. Hutsune honi nolabait au-rre egin nahian prestatu duguaste hau” diote antolatzaileek.

Duela aste gutxi ezagutzeraeman ziren datuen arabera bimilatik gora errefuxiatu daude

Euskal Herritik kanpo, mun-duan zehar barreiaturik, egoe-ra oso ezberdinak pairatuz.

Orain urte asko Estatu fran-tzesak errefuxiatu izaera aitor-tzen zien. Gerora nolabaiteko“tolerantzia” izan zuen haueki-ko, baina aspaldi honetangobernu espainiarrarekin bateginda, iheslarien jazarpenari,

atxiloketari, deportazioari edoestradizioari ekin dio.

Hauei aurre egiten saiatzendira. Maila pertsonalean seni-de, lagun eta dauden herrial-deko hiritarren elkartasunariesker. Baina beren izaera poli-tikoari helduz, iheslarien kolek-tiboak zenbait ekimen hartuditu azken urteotan. Horrela,euskaldunak direnez, etaberen aerrian bizitzeko eskubi-dea aldarrikatuz, konfinamen-dua, deportazioa edo ezkutuahautsita, Ipar Euskal Herrirabizitzera etortzen dira.

Badakite zapaltzen gaituztenbi Estatuen unean uneko inte-res politikoen arabera, atxilo-tuak eta polizia espainolarientregatuak izateko arriskuadutela. Hala ere, EuskalHerrian bizitzeko eskubideariatxikiz, arrisku horri aurre egineta beren herriko eraikuntzaprozesuan protagonista izannahi dutela aldarrikatu dute.

Donostiako udalak Zubie-tako urbanizazio proiek-

tua onartu zuen pasa denotsailaren 20ko gobernubatzordean. Plan partzialean96 etxebizitza eraikitzea era-baki zen eta proiektu honekinZubietako kaxkoa bide berrieta etxe berriekin inguratukoda.

Urbanizazio proiektu honekinduela hiru urte onartu zenplan partziala zerbait aldatuda. 322 milioitatik 500 milioita-ra pasa dira urbanizazio gas-tuak eta Donostia eta Usurbil-go udalek 25 milioina pezetagehiago jarriko dituzte.

Proiektu honen arabera,urbanizazioak aldaketa batzukizango ditu eta Zubietako kax-koaren inguruan egingo diren

etxebizitza eta bideetan hain-zuzen ere. Ibilgailuak kaxkotikez pasatzeko kanpo aldeanbide berri bat egingo dute,eta beste bideak bide sarenagusi honekin lotuko direlazehazten da. Horrez gain, be-rrikuntza horien ondorioz kalte-

tuko diren eremuak galtza-daztatuko dira besteak beste.

Lurren mugimendua, bideazpiegituretako inbertsioak,kaxkotik ez pasatzeko bidea-ren gauzatzea etab. Donos-tiako udalak zuzenduko ditu.

Page 15: NOAUA!! 108 alea

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

Usurbil 108.zk. Noaua! 15

salda

JOSE AIZPURUA UNANUEIgeltseritza eta pintura

Muna Lurra, 20 - 1.BUSURBILTel.: 943 36 37 67

Pintore kalea, 1 - 3.ALASARTE-ORIATel.: 36 17 83

MIKELIZAGIRRE

ELEKTRIZITATEAGoiz Argi etxea, 37

KalezarTelf: 943 36 50 95

Aritzeta 2 -2 1.ATel.: 94 3 3 6 19 51

Inauteriek ez zuten arrakasta haundirik izanherrian. Ondo hasi zen asteburua, Udarregi

ikastolako ikasleek jaialdi polita eskaini baitzutenotsailaren 23an, ostiralean, baina horrek ez zuenjarraipenik izan larunbatean. Azken urteetan ezbezala, jendea zain egon bazen ere, goizean ezzen haurrentzako jolasik izan. Arratsaldean,berriz, gaia finkatuta zegoela kontutan hartutaoso jende gutxi mozorrotu zen, eta ez zen besteurteetako girorik sortu frontoi inguruan.

Pasa den otsailaren 18tik otsailaren 25a bitar-tean Alejandro Tapia margolari usurbilda-

rraren artelanak egon ziren ikusgai Udarregi za-harreko erakusketa aretoan. Aginagan duen es-tudiotik koadroak Usurbila ekarri eta herritarreneskuera utzi ditu Mihixe Pintura Eskolak antolatu-tako bigarren erakusketa honetan. Erakusketahauek, ordea, jarraipena izango dute, apirileanJoxe Luis Zumeta herriko margolari entzutetsua-ren artelanak ikusteko aukera izango baita.

Joan den martxoaren 3an kirolde-gian musika eta erritmoa nagusitu

ziren, herrian lehenengoz AerobicMaratoia izan baitzen. 70 lagun ingurugerturatu zen ia bi orduko saiora, horie-tatik 16-18 inguru herritarrak. Urnieta,Andoain, Zarautz eta Donostia aldeko-ak izan ziren, nagusiki, gainontzekoparte hartzaileak.

Antolatzaile zein parte hartzaileakgustura zeuden amaieran, batzukespero baino jende gehiago animatuzelako eta besteak uste baino erraza-go aritu zirelako gustuko kirola egiten.

Ikusle kopurua izan zen, ziurrenik, azpimarratze-ko modukoa. Izan ere, antolatzaileek esperobaino jende gutxiago gerturatu zen Oirado kirol-

degira aipatu maratoia ikustera. Azkenean, hain-beste lotsa zituzten herritarrak benetan txukunerantzun zioten apustuari eta, gainera, aurreran-tzean errepikatzeko gogoz amaitu zuten.

70 lagun inguru bildu zituen herriko lehenengo Aerobic Maratoiak

Page 16: NOAUA!! 108 alea

2001

eko

ma

rtxo

are

n 9a

16 Noaua! 108.zk. Usurbil

zerdi p

Esteban Arrillaga UsurbilJudo Taldeko entrena-tzailea da. 15 urte pasa

dira donostiar honek taldehonen ardura hartu zuenetik,eta urte horietan Euskal Herri-ko talde onena bihurtu du.Ugari dira Espainiako txapel-ketetan lortutako dominak,oraindik eta gehiago Gipuzko-ako eta Euskadiko txapelkete-tan lortutakoak. Berari etabere ikasleei esker Usurbilezaguna da Espainiako lekugehienetan.

Nola eta noiz sartu ziren judomundu honetan?

Bost urterekin judo egiten hasinintzen Donostian eta denbora-rekin gerriko beltza lortzera iritsinintzen. Espainiako txapeldunere izan nintzen eta lehiake-tetan parte hartzeaz gain 18-19urterekin Lasarten klaseak ema-ten laguntzen nion nire ira-kasleari Hau auto istripubatean hil zenean nik hartubehar izan nuen ardura hori.

Eta nola hartu zenuenUsurbilerako bidea?

Bila etorri zitzaizkidan 1982.urtean. Usurbilen judo klase-ak emango al nituen galde-tu zidaten eta nire baiezko-aren ondoren 32 ikasle ingu-rurekin hasi nintzen. Hasierantalde bakarra izan nuen,gero bi, ondoren hiru... lauurtetik hasi eta helduetarai-no ditut orain. Gaur egun107 judokak osatzen dutetaldea.

Aspaldi honetan UsurbilJudo Taldea Euskadiko taldeonena da. Nola lortzen dahori?

Ikasleek beraiek lortu duteguztia. Herri honetakoekkirolarekiko duten jarrera(judoan behintzat) ezberdi-na da beste herrietakoekinalderatuz. Irunen ere klaseak

ematen ditut, entrenatzaileabera da baina emaitzak ez. Izanere, Usurbilgo taldean dutendena ematen dute, bai entre-namenduetan eta baita lehia-ketetan ere. Astean hiru egunezentrenatzen dugu, eta entrena-menduetatik guztiz nekatutaateratzen dira, dena ematenbaitute.

Beraz, herri egokira etorrizinen.

Baietz uste dut. Jendea, lekua,patronatua, udala.. honelakozerbaitek aurrera egin dezaningurukoen laguntza behar daeta guk zorte hori izan dugu. Tal-deko judoka bat ikastera kan-pora joaten bada atzetik dato-rren beste batek hartzen duharen lekua. Otsailaren 24 eta25ean, adibidez, bosgarren etaseigarren mailako ikasleekinDonostian izan ginen ingurukoherrietakoekin lehiatu eta

Gipuzkoako onenak zeintzukziren jakiteko. 15 ikasle eramannituen eta 11, inguru honetakoonenak izan dira.

Baina guzti honetan irakaslea-ren lanak zerikusirik ba al du?

Zerbait bai. Txikitatik entrena-tzeko era batekin ohitzen diraeta beste guztia bere kasa etor-tzen da. Batzurekin akats batzukizan ditut, baina gainontzeannire ikasleek duten guztia ema-ten dute.

Herriko jendeaz gain, kanpo-koak ere badaude ezta?

Espainia mailan zedozer eginnahi duten judokak Usurbilgotaldera etortzen dira. Tolosatik,Elgoibartik, Ergobiatik, Irundik...astean hiru aldiz etortzen diraentrenatzera.

Judoaz gain, sambo etaborroka librean ere aritzen

zarete.

Bai, eta emaitza onekin gai-nera. Osagarri modura egi-ten ditugu borroka motahoriek. Judoko entrenamen-duak oinarritzat hartuta soi-lik, borroka librean hasi etaEspainiako txapelketak ira-bazi ditugu, taldeka hiruga-rren postua eskuratu dugu,Europan hiru domina lortuditugu...

Lehiaketa askotan partehartzen duzue ezta?

Askotan irten gara EuskalHerritik. Udaran, adibidez,Alicantera goaz Portugaleraere joan ginen... Emaitzaonak nahi badira onenekinlehiatu beharra dago etahorregatik joaten gara kan-pora. Maiatza bitartekoegutegia oraintxu egin berridut eta asteburu guztietantxapelketak ditugu, batzue-tan haurrekin, gazteekinbestetan, eta helduekin erebai.

Josu Aranberri

Esteban Arrillaga: “Gure judokek dutenguztia ematen dute”

Page 17: NOAUA!! 108 alea

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

Usurbil 108.zk. Noaua! 17

patsetanE m a i t z a kE m a i t z a k

Futbola neskak

Martxoak 3-4Hernani 1 - Usurbil F.T 0

Eskubaloia

Otsailak 24-25Usurbil K.E. 22 - Escolapios 21 (2.N.)

Martxoak 3-4Ereintza 27- Usurbil K.E. 24 (2.N.)

Xapot 27- Usurbil K.E. 24 (ju.m)

Usurbil K.E. 14 - Zarautz 14 (ju.n)Arrasate 21 - Usurbil K.E. 18 (k.m)

Futbol aretoa

Otsailak 24-25Pello Arraind. 2 - Ayete 7 Antxeta 3 - Larramendi 4Txotx 7 - Gorren 4Laskorain 4 - Aitzaga 1 (Ju.n)

Martxoak 3-4R. Vizcaino 2 - Pello Arraind. 7Mikelson 4 - Txotx 2 Idiazabal - 5 Antxeta 5

Hondartzako futbola

Otsailak 10-11Aginaga Sag. 5 - Eguzkiaren lagunak 2

Mahai tenisaMahai tenisa FutbolaFutbola

Pasa den otsailaren 24anjokatu zen mahai tenise-

ko kadete mailako Gipuzko-ako txapelketa eta usurbil-darrek eman zuten zeresanik.Lasarte Oria Kirol Taldeanjokatzen duten Mikel Otaegieta Egoitz Mendikute usurbil-darrak txapeldun geldituziren kadete A mailan. MikelOtaegik banakako txapelke-tan lehengo postua eskuratuzuen lehendabizi eta ondo-ren, Egoitz Mendikuterekinbinakako txapela eskuratuzuen.

Usurbil Futbol Taldeko nes-kek zazpigarren postuanamaitu dute liga. 11 taldeziren multzoan, eta denbo-raldian zehar hirugarren pos-tua eskura izan badute ere,azken hiru partidak galduondoren postu horretarainojaitsi dira. Orain, kopa jokatu-ko dute. Bestalde, Kontxakohondartzako txapelketanligako lehen postuan da Agi-naga Sagardotegia. Hirupartida jokatu eta hirurak ira-bazi dituzte eta finalerdiakeskura dituzte.

ALKORTAALKORTAAUTOZERBITZUAAUTOZERBITZUA

F R U TA KB A R A Z K I A K

ET X E K O PRODUKTUAKK O N G E L AT U A KBeheko kalea, 4

Telf: 943 36 57 42

Euskal presoak etxera!

San EstebanTlf.: 943 36 22 55

Loreak - Lore landareak

Lore sortak - Koroak

ERRAZKINIgeltseritza

orokorra

Kale Nagusia, 1Telf: 943 37 26 79 eta 36 51 25Santuenea Mob: 629 42 05 65 ☎943 83 09 37 670 397504

Page 18: NOAUA!! 108 alea

2001

eko

ma

rtxo

are

n 9a

18 Noaua! 108.zk. Usurbil arke p

Kaki Arkarazo: “Jaialdi hau gure bizitzarenzati oso garrantzitsu baten bukaera izan da”

Otsailaren 25eanNegu Gorriak tal-

deak, Donostiako Anoe-tako belodromoa gai-nezka zegoela, bereazken kontzertua eskainizuen. Aspaldiko zaletuekez zuten hutsik egin, eztalehen aldiz Negu Gorriakzuzenean ikusteko auke-ra izan zuten gazteekere. Taldearen agurraizan zen eta, horrela,euskal rockaren historia-ko beste orrialde batidatzita utzi zuen taldeak.Kaki Arkarazo jaialdi his-toriko honen lekukoaipagarrienetariko batizan denez, beregana jodugu.

Bost urte eta gero,Negu Gorriak oholtzagaineara itzuli da eta28.000 pertsona bilduditu hiru egunetan. Zersentitzen da?

Ez naiz pentsatzen jarriere egin, okerragoa izangodelako. Guk bagenekienjende asko etorriko zela,belo-dromoa beteko zela. Izan ere,Negu Gorriak taldea desager-tzera zihoalaren abisurik ezgenuen eman, ezta azkenjaialdia eskeini ere.

Gainera, gazte jendeaklehen aldiz Negu Gorriak zuze-nean entzuteko aukera izanzuen.

Halaxe izan da eta horrekerabat harritu gaitu. Guk utzigenuen ezkeroztik honuntzabeste belaunaldi batek, gaztejendeak ere, gure diskak en-tzuten zituela ez genuen uste-ezta inoiz zuzenean ez gaitue-la ikusi ere. Horrek harrituta utzigaitu. Guk utzi genuen garaitikgaur arte gure diskak entzutendirela ikusi da. Garai batean

egindako lanak beste belau-naldi batengan eragina izandu. Horrek ilusio haundia egindigu.

Zerk bultzatu zintuzten hiru-garren kontzertu bat eskein-tzera?

Hasieran ez genuen hiruga-rren kontzertua eskaintzekoinongo asmorik. Ni horrenaldekoa nintzen, baina gai-nontzeko taldekideek ez zutenoso garbi ikusten. Hala ere,egunak aurrera egin ahala,gauzak okertzen zihoazelaikustean, iritziz aldatu zuten.6000 pertsona inguru sarrerikgabe geratu zirela jakitean,larunbatean belodromo ingu-ruan arazo asko sor zitezkeelaaurreikusi genuen, batez erejende asko eta asko kolatzensaiatuko zirelako. Garbi zego-en jaialdi hau guri lagundu

zigun jendeari eskerrakemateko izan behar zuela.Horregatik giro bikain horioztopatu zezakeen edo-zein arrisku sahiestekoasmoz beste kontzertu batematea erabaki genuen.

Beste euskal talderen bateklortu ahal dezake halakoikusmira?

Oso baldintza bereziakeman beharko lirateke.Gureak ere oso bereziakizan dira: Galindorekin izanditugun “mobida” guztiak.Oiartzunera ere, Hitz Eginkontzertura, 15.000 pertso-na joan ziren. Baldintza nor-maletan guk ez genukebelodromoa beteko. Gai-nera, badakizu talde hauez duzula gehiago zuzene-an ikusiko eta jende asko-rentzat ez da azkenengoaldia, baizik eta lehenen-goa. Gaur egun mota guz-tietako oso talde onakdaude, baina badirudi ezdagoela karisma eta norta-

sun hori. Hala ere, etorkizune-an zergaitik ez?

Lehenbiziko bala, Hitz egin,Bertso-Hop, Hator hator, ...kantu mitikoak zuzenean en-tzuteko azken parada izan alzen igandekoa?

Igandeko kontzertua eraba-teko agurra izan zen. Gurebizitzaren zati oso garrantzitsubaten bukaera. Berriz ere en-tsaiatzen hasi behar genuelapentsatzeak, neke pixka bateman zigun, baina jaialdiakjoan diren bezala ikusita, penaere ematen dizu agur esateak.Ate bat ixteko modu polit batizan zen eta gure jarraitzaileeta lagun askori agur esatekomodu egokiena. Zor genuenzerbait izan zen.

Agurtzane Solaberrieta

Kaki Arkarazo kontzertuaren une batean.JON URBE

Page 19: NOAUA!! 108 alea

2001eko

ma

rtxoa

ren 9a

Usurbil 108.zk. Noaua! 19esanekopetriletik

Metalgintza sektorean hitzarmena sinatuezinik dabiltza ADEGI eta sindikatuak

Greba hotsak ez dira ixildumetalgintza sektorean. Lan

hitzarmena osatzerakoan patro-nala eta sindikatuak ez dira adosjartzen eta otsailaren 2an, 8aneta 9an egindako grebek jarrai-pena izan dezakete martxoan.Usurbilen ere grebak jarraipenzabala izan zuen sektore honeta-ko lantegietan langileen %80inguruk lana egiteari utzi baitzio-ten hiru egun horietan.

Metalgintzako sektorea daHego Euskal Herrian behargingehien biltzen dituen alorra.Gipuzkoan, adibidez, 50.000 lan-gile inguruk lan egiten dute sek-tore horretan eta Usurbilen eremetalarekin lan egiten duten lan-tegi ugari daude. Urtarrilarenbukaeran metalgintzako hitzar-mena negoziatzen, baina orain-dik ez dira akordio batetara iritsi.

Behin baino gehiagotan bildudira sindikatuak eta ADEGI(Gipuzkoako enpresarien elkar-tea) baina aldeak akordioa iriste-tik urrun daude. Sindikatuek itu-bak urtebeteko iraupena izateaproposatzen duten bitarteanpatronalak hitzarmenak iraupenluzeagoa izatea nahiago du.

Hala ere, lanorduen murrizketada negoziazio kolektibo honengakoa. Laupabost urtetan 35orduko lan astea lortzea posibleikusten dute sindikatuek eta 2001.urtean lanaldia 40 ordu jaisteaeskatzen dute. Patronalak,ordea, hitzarmena indarreanegongo den lau urteko aldianurte bakoitzean lanastea seiorduz murriztea proposatu die sin-dikatuei, baina hauek ez dutehori onartzen. Soldaten igoeretanere ez dira ados jartzen. Sindika-

tuek %5,5eko igoera eskatzendute eta ADEGIk %4,4ko igoeraproposatu zuen otsailaren 6anegin zuten bileran.

Ezadostasun horren ondoriozeta patronalaren jarrera itxia sa-latuz, ELA eta LABek deituta hirugreba egun egin ziren metal arlo-an otsailean. Izan ere, CCOO etaUGTk patronalak proposatutako-arekin ados egon arren grebaegitearen aurka azaldu zirenGipuzkoan. Sindikatuen arabera,otsailaren 2an 50 langiletik gora-ko enpresen %78k greba eginzuten, eta enpresa txikietan jarrai-pena %90eraino heldu zen. Otsai-laren 8an eta 9an, berriz, langile-en %80ak egin zuten bat ELA etaLabek egindako deialdiarekin. 50beharginetatik gorako enprese-tan %75ek egin zuten greba etalantegi txikietan %90ek.

Usurbilen ere jarraipena an-tzekoa izan zen Bittor Iribar LABe-

ko ordezkariaren esanetan. “Lan-tegi txikietan greba egin zutenhala ez jakitea zaila da, bainaherriko industrialdeetan daudenlantegien ateak itxita zaudenegun horietan”. Honela, Aramen-di, Ucin, Cortes, Ventanas SanMiguel eta Setabu lantegietangreba egin zen eta Luzuriaganoso boto gutxirengandik ez zenbaietza atera.

Azken bilera otsailaren 27anegin zuten sindikatuek eta ADE-GIk eta azken hauek ez zutenproposamen berririk aurkeztu.Hala ere, martxoaren 6an (alehau kaleratzerako egin izango dabilera hau) beren azken eskaintzaaurkeztuko zuela jakinarazi ziensindikatuei, baina beraien eskain-tza sindikatuen eskariengandikoso urrun dagoela aditzera emanzien. Delako eskaintza zuzenaizango ez balitz martxoaren 9anordezkarien manifestazio bat etamartxoaren 19eta 24n greba egi-teko asmoa azaldu dute ELA etaLab sindikatuek.

Josu Aranberri

GALARRAGAGARRAIOAK

LUR ONGARRIAK ZABOR BILKETA ZISTERNA BEREZIAK 37 01 46☎

✺✺

Greba deialdiek jarraipenzabala izan zuten

Page 20: NOAUA!! 108 alea

2001

eko

ma

rtxo

are

n 9a

20 Noaua! 108.zk. Usurbil

er diyo?

Zorionak gizonei, Emakume Langilearen Egunean!

Ana Aizpurua

❑❑ Autobus-gidaria❑❑ Bi alaben ama

Oso ondo pasa genuenmartxoaren 8an Usurbi-len. Oso erakusketa poli-

ta osatu zen Udarregi Zaharrekoerakusketa-aretoan herriko ema-kume batzuen arte-lanekin. Ede-rra da benetan dastatzea ema-kume sortzaileen lana; beren adi-mena eta ahalmenak. Hori bai,dena bertako “produktoekin”osatua, benetan atsegina. Izanere, zertarako jo kanpora produk-toen bila herrian baldin daditugu?

Ederra da, era berean, zer nola-ko erreztasuna dugun solasaldira-ko, edo beste askok esangoduten bezala, ez ixiltzeko. Berdindio gaia; literatura, sindikalismoa,zinea, eta ez propio, beste askokpentsatuko duzuen bezala, koti-leo edo txutxumutxuak. Azkenhau ez da emakumearen patri-monioa, baizik eta perfil edo sos-lai berezia duen pertsonarena,gizon edo andere izan, horrek ezdu axola.

Afaria ere zoragarri! 50 emaku-me inguru Patri jatetxean egunberezi bat ospatzen. Eta egunariamaiera ezinhobea emateko,Labriten emanaldia. Atsegina daherriko emakume sortzaileetarikobat, eta orain arte, musika mun-duan pixkanaka-pixkanaka berelehen urratsak ematen ari denemakume bat gure artean izateaguretzat hain garrantzitsua denegun honetan, herriko gainontze-ko emakumeekin batera martxo-aren 8a ospatzen. Atal honetansartzen ditugu gure gizonak,senarrak edota adiskideak.

Gure bizimoduaren %50a osa-tzen duten gizonezko horieiZORIONAK eman nahi dizkiegu.Arrazoiak, dudarik gabe, askoizan daitezke, baina honahemen, guretzat bederen,garrantzitsuena; zorionak emaku-mea ulertzeagatik berdintasune-an jardun behar dugula diogune-an, etxean nahiz etxetik kanpo.

Pozgarria da eguneroko eginki-zunetan, besteak beste, eroske-tak egiterako orduan, sukaldari-tzan edota etxeko lanetan lanakbanatu behar direla inongodudarik ez izatea. Edota ikasketakaukeratu edota emakumearen-tzat (noski, gizartean, tamalez,horrela ezarrita dagoelako) ezhoi-ko lanbide bat hautatzekoorduan laguntza izatea. Jarrerahauek guztiak, eguneroko bizitzantxikiak izan daitezkeen arren,denon artean gizartea eraldatze-ko gai garela erakusten dute.Baina, horretarako, gizon-emaku-meok proiektu berean mugiltzeaezinbestekoa dugu.

Oinarriak ja ezarrita daude,esate baterako; heziketa arloan,legedian, arauetan, seme-alabenarduradunen jokaeran, etab.Baina, ideietan eta sentimendue-tan bat etortzea edo hobeto kon-penetratzea geratzen zaigu.Oinarriak praktikara eramanbehar ditugu. Gizarte osoak horionartzen duenean, gizarte aurre-rapen garrantzitsu bat lortua izan-go dugu.

ZUMET A MENUAK(Gutxienez 2 lagunentzat)

-Etxeko ahate foie-a aran pasa etapattarraz- Itsaski entsalada hozber o trufa zaporez- Zapoa txangurr oz beterik eta itsaskisaltsaz- Aspizuna patata pur e, onddo eta piklopiperraz haragi saltsetan- Etxeko azkenburukoen dastapena- Ogia eta kafea

Prezioa: 3800 pta. (pertsoneko)

ZUMET AJATETXEA

Txoko alde, Tel.: 36 27 13 ☎ 943 363370- 361439

Mugikorra: 649435475 649435476

ZZuurree ppuubblliizziittaatteeaa

hheemmeenn jjaarrrrii nnaahhii

bbaadduuzzuu ddeeiittuu

994433 3366 0033 2211

tteelleeffoonnoorraa!!

Page 21: NOAUA!! 108 alea

Usurbil 108.zk. Noaua! 212001eko

ma

rtxoa

ren 9a

ajerakokondarrak

Lehiaketa

Esanak esan

Zer dago faltan, zer soberan?Asmatzaileen artean Antxeta tabernan bi pertsonentzat afaria zozketatuko dugu

Aurreko argazkia Erantzuna

Berr ia, beste bat* Arkonadari gol berri bat sartu diote.* Retegik tanto berri bat egin du.Elhuyar hiztegiak berri hitzari buruz, besteak beste, honako

adierak onartzen ditu: Egin berria, orain-oraingoa (nuevo,reciente, fresco).

- Eroritako etxea berria zen: duela gutzi egindakoa, alegia.Ondatu edo urratu gabea.

- Arropa modaz kanpokoa daukazu, baina berria oraindik,ondatu gabea.

Aurreko zerbaiten ordezkoa:- Zuzendari berria izendatu dute: lehen Joxe zen, orain, aldiz,

Pello.Azken aldi honetan, moda guztiz berria ari zaigu sartzen;

indar-indarrean datorkiguna berau. Beste bat esan beharrean,berri bat esaten, batez ere, gertakizunei loturik: *gol berria,

*tanto berria, *istripu berria...Gaztelaniaz ere, horrelako esaldiak hain jatorrak direnik: un

nuevo gol, un nuevo tanto, un nuevo accidente... eta horrela-koak esan beharrean.

Golak, tantoak, jokaldiak, istripuak... ez dira sartzen eta ezberritzen; gertatu egin ohi dira, eta kitto; beraz, berri hitzarentokian beste erabili behar da: beste gol bat sartu du, bestetanto bat egin du, eta abar.

Inoiz biak gerta daitezke zuzenak, baina adiera ezberdinekin:-Tratu berria egin diote (aurrekoa bertan behera utzi eta

berri-berri bat egin).- Beste tratu bat egin diote (lehengoaz gainera beste bat).Bazter ditzagun esaldi berri kaltegarriak. Eman euskarari

berea berezko esaldiak erabiliz.

Irabazlea

Joxe Mari Azpiroz

Saria

Tragoxka tabernanbi lagunentzat afaria

LITERALITERATURAREN TXOKOATURAREN TXOKOA

Nongoa da Nongoa da

J.M. Olaizola ?J.M. Olaizola ?

* Okerrak edo desegokiak

“101 gau” / J.M. Olaizola ‘Txiliku’ / Literatura 202 / 228 orri

Era guztietako gaiak eta osagaiak dauzka liburu pertsonaleta berezi honek: esaera zaharrak nahiz pasadizo xelebre-ak, mitologia klasikoa eta sineste berriak, botanika edo zoo-logia, han-hemen bildutako kantu eta poemak, ingurukonahiz urrutiko bitxikeriak, historia zein zientzia, sexua...

Edonondik ireki eta edonon laga litekeen obra da 101 gau,baina ohe-mahaiaren gainean utziz gero deitu egingo dizu,jakintzaz eta umorez ondutako magnetismo apal horrekin,beste ataltxo bat behinik irakur dezazun. Ezin jakin zenbatgau emango duzun liburu honen konpainian baina, bukatueta gero ere, beste gau askotan iraungo dizu seguruenikharen oroipen gozoak.

Asmatzaileen artean liburu honen biale zozketatuko ditugu. ErantzunakNoaua! Kultur Elkartera bidali edo

bertako postontzian utzi ditzazkezue.

Page 22: NOAUA!! 108 alea

2001

eko

ma

rtxo

are

n 9a

22 Noaua! 108. zk. Usurbil

genda

Martxoak 12, ostirala

Euskal prozesu demokrati-koaren aldeko konzentra-zioa. Bordatxo aurreko erro-tondan arratsaldeko20.00etan.

OHARRAK

Irakasle espezializatuekklase partikularrak ematendituzte Usurbilen bertan.DBH, Batxilergoa, zientziaknahiz letrak. Esperientzia.Interesa duenak deitu 94336 52 89 telefonora (Koro).

Neska bat behar da etxe-kolanak egin eta haurrakzaintzeko. Deitu 943 37 2938 telefonora (gauez).

Rossignol markako snowboard tabla salgai. 152 zm-koa. Fijazioekin. 30.000 pzta.Telf. 943 36 51 80

Emakume batek astelehene-tik ostiralera ordu pare batezlan egingo luke. Deitu 943 3616 71 telefonora.

Neska eskaintzen da ordukaetxeko lanak egiteko. Aste-bete goizez eta hurrengoaarratsaldez. Telf. 679258721.

Mahaspildegi elkartean baz-kide postua salduko nuke.Telf. 943 365231.

Duela 35 urte “Señorita Mari-txu”rekin ibiltzen genueneskolako entziklopedia esku-ratu nahi nuke gero buelta-tzekotan. Telf. 943 362865(Maria Angeles).

Chow chow arrazako txaku-rrak salgai. Pedigriarekin.Harremanetarako deitu 943362072 telefonora.

MARTXOAK 12 astelehena

OHARRAK

●●

✎✎

✎✎

✎✎

✎✎

✎✎

✎✎

✎✎

✎✎

Haginak ondo dabiltzanean, sabela poz!

20170USURBIL Telf: 943 37 64 24 Fax: 943 37 61 55

Juan de Garay kalea20160 Lasarte-Oria

Kalkos kopisteria✎✎ FotokopiakFotokopiak✎✎ Fotokopiak koloretanFotokopiak koloretan✎✎ Plastifikazioak (DIN A2 arte)Plastifikazioak (DIN A2 arte)✎✎ Fax zerbitzua (jaso eta bidaltzeko)Fax zerbitzua (jaso eta bidaltzeko)✎✎ Planoen kopiak (AO arte)Planoen kopiak (AO arte)✎✎ Ordenadoreko lanakOrdenadoreko lanak✎✎ Enkuadraketak (wire-o, kiribilak,liburua)Enkuadraketak (wire-o, kiribilak,liburua)✎✎ Zure argazkia puzle bateanZure argazkia puzle batean

IHESLARI POLITIKOEIBURUZKO

INFORMAZIO ASTEA❑ Astean zehar panel

informatiboak jarriko diraAitzagan.

❑ Astelehena, martxoa-ren 19an arratsaldeko20.00etan enkarteladaErrotondan iheslarienegoera salatzeko.

❑ Asteazkena, martxoa-ren 21ean, arratsaldeko19.30etan Udarregi Zaha-rrean, hitzaldia:

- Jon Enparantza, abokatua

- Iratxe Sorzabal, espultsatua

- Koldo Lizaso, errefuxiatu ohia eta espultsatua

- Joxe Mari Arriaga, errefuxiatu ohia etaespultsatua

❑ Larunbatean, bazkariherrikoia Xabier MiguelEzkerra errefuxiatu usur-bildarrarekin. Autobuseraeta bazkarira apuntatze-ko azken eguna: martxo-aren 21a, Aitzaga, Bentaeta Zendoia tabernetan.

Badator korrika 12Hori dela-eta korrika argazki zaharren

erakusketa bat antolatu nahi genuke etahorretarako zuen laguntza ezinbestekoadugu. Beraz, hasi bilatzen eta argazkiriktopatuz gero deitu 943 372001 telefonora

edo ekarri Etumeta euskalregira.

Aldez aurretik mila esker.

Page 23: NOAUA!! 108 alea

Egin txotx!Egin txotx!

Herriko Herriko

tolare tolare

sagardotegietan!sagardotegietan!

Egin txotx!Egin txotx!

herriko herriko

Tolare Tolare

Sagardotegietan!Sagardotegietan!

U R D A I R A

Aginaga, Te l f ; 943 37 26 91Egunero irekita, igande gauetan izan ezik.

iruin

Zubieta, Te l f ; 943 36 12 29Eguerdietan irekita eta igandeetan itxita.

A G I N A G A

Aginaga, Te l f : 943 36 67 10Etxeko sagardoa dastagai ur te osoan

S A I Z A R

Kalezar, Te l f ; 943 36 22 28Igande gauetan eta astelehen eguerdietan itxita.

I L L U N B E

Txokoalde, Te l f ; 943 37 16 49Sagardotegi eta jatetxeko menua egunero.