Top Banner
ASTEKARIA - 2010eko apirilaren 16an - XIII. urtea - Usurbil, 403. zenbakia Alokair Alokair u sozialeko sei u sozialeko sei etx etx ebizitza, lehiaketa pr ebizitza, lehiaketa pr oz oz esuan esuan www.noaua.com Igande honetan, Mendi Lasterketa Aginagan Igande honetan, Mendi Lasterketa Aginagan
20

NOAUA! 403 alea

Mar 09, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 403 alea

ASTEKARIA - 2010eko apirilaren 16an - XIII. urtea - Usurbil, 403. zenbakia

AlokairAlokairu sozialeko seiu sozialeko sei

etxetxebizitza, lehiaketa prebizitza, lehiaketa prozozesuanesuan

ww

w.n

oaua

.com

Igande honetan,

Mendi Lasterketa AginaganIgande honetan,

Mendi Lasterketa Aginagan

Page 2: NOAUA! 403 alea
Page 3: NOAUA! 403 alea

3Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

ATA R I KO H A I Z E A

AurkibideaNOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil943 36 03 21 - [email protected] - www.noaua.com

Jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, [email protected]

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected]

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]

Publizitatea: Bea Alda, [email protected]

Kolaboratzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria AngelesArruti, Ainhoa Salsamendi, Maria Jesus Urbieta, Nerea Korta, AritzGorriti, Jone Eizmendi, Ainara Arnaiz, Begoña Rekondo, IñakiAgirresarobe, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Iñaki Labaka, KoldoHuegun, Aloña Loidi, Imanol Goenaga, Agustin Esnaola, Alex Tello,Pako Agudo, Sara Lazkano, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, XabierArregi, Edorta Agirre, Pello Aranburu, Ainara Uribe, Joseba Pellejero,Maider Makazaga, Aloña Pulido, Ainhoa Azpiroz, Aitor Landaluze,Josu Aranberri, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi, Idoia Torregarai.Denborapasak: LUMA, O.E.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti, Alaitz Aizpurua.

Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.

Banaketa: Lourdes Kamino, Olatz Rezola.

Tirada: 2.800 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

14. Or.JUANJO ESTEVEZ KIROLARIA

HAUR ESKOLAN MATRIKULAZIOA IREKITA

EGUNKARIAKOAK, ZIGORRETIK LIBRE

6. Or.

9. Or.

12. Or.

KRONISTAK KALEJIRAN

Albistea iruditan

Andatzatik Arantzazura oinez

Ostegun Santuan, Andatzamendia eta Arantzazu lotzendituzte oinez. Aspaldiko ohi-

tura da. Irudian dituzue aurtengo AsteSantuan mendi martxa horretan partehartu duten mendizaleak. Duela hiruhamarkada edo, dozena erdi bat lagunhasi ziren Andatza-Arantzazu martxaegiten. Gero Donostiakoak, Zarautzaldekoak... elkartzen hasi ziren. Eta gaurarte. Hori bai, kanpotarrak biltzen joanbadira ere, urtero Usurbilgo frontoiatzetik abiatzen dira, goizeko 5:00etan.Eta Arantzazura arratsaldeko 19:00etaniristen dira. Beraz, atera kontuak. Giroonean joaten dira sikiera...

Urtero, Ostegun Santuarekin osatzen dute Andatza etaArantzazu arteko bidea.

Page 4: NOAUA! 403 alea

4 Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

HE R O R R E K E S A N

IDOIA TORREGARAI

Nire amak izeba Pilarri deitzen dionean, belarria adi-adi jartzen det, horrelako gauzak entzuten dituda-

lako:- Aizan Pilar, noiz jun bihar diñau hortik euna pasatzea?- Lehengo igandian Zarautza jun giñunen Joxe ta biyok.

Makiña denda ikusi geñixkiñan: Jesus! Han bazionendenetik!

- Bazkaldu're earki in giñin; plater earrak atea xixkiunen.- ...Inbiriya. Horixe da sentitzen dudana bi ahizpak hizke-

tan entzuten ditudanean. Konplizitatea, gertutasuna, kon-fidantza eta goxotasuna nabaritzen ditut “xixkiunen” eta“genixkiñan” horien atzean. Tamalez, nik ez nuen nokaikasteko aukerarik izan. “Aizan”-etik aurrera galdu egitennaiz. Ez zidaten egin. Eta ni baino gazteagoei ere berdin-tsu. Egongo da etxeren bat edo beste mantendu dena,baina orokorrean nire kinta eta ondorengoak “zuka” hazigara. Mutiletan, berriz, Usurbilen hika sasoi ederrean

dagoela nabaria da. Ni baino 20 urte gazteagoak diren ilo-bek txiki-txikitatik erabiltzen dute, eta kaxkoan buelta batemanez gero, mutilkoxkor ia denak beraien artean hikaegiten dutela nabaria da. Eta zer nolako gozamena ematenduen horrek. Ez dakit ba, jatortasuna, sanidadea transmi-titzen dit.

Nesketan ordea ez da berdina gertatzen, eta ez dakit zer-gatik, izan ere, ni baino urte gutxi batzuk zaharragoakdirenei (berrogeialdian sartutakoak) entzuten diet nokalasai ederrean. Nere amonak noka egiten zien amari etaizebari, baina neri berriz, amak ez dit sekula egin. Zer ger-tatu zen ba tarte horretan tradizio hori eteteko? Zergaitiagaldetzen diodanean “eztakit ba” esaten du, eta noka egi-teko eskatzen badiot ezinezkoa da, parrez lehertzen hastenda lotsatuta eta “zukin etzait ateatzen”, botatzen dit.

Nik ere alaba daukat, baina noka ezagutzeko amonakizeba Pilarrekin noiz hitz egiten duen zain egon beharkodugu, belarria adi-adi.

Luis Aranalde - Aitor Landaluze - Imanol Ubeda - Aritz Gorriti - Nerea Zinkunegi - Maialen Unanue - Ugaitz Agirre - Joxe Piñas - Unai Agirre - Idoia Torregarai

Genixkiñan

Aintzane Ezenarroren

hitzaldia Udarregin izango da.

Usurbilgo Aralar udal taldearenekimena izan da. Datorren aste-

an, apirilak 20 asteartea, AintzaneEzenarro Eusko Legebiltzarreko parla-mentariak hitzaldia eskainiko duUdarregi ikastolan. "Ezker abertzalealternatiboa sendotzen" izenburua duAintzane Ezenarroren solasaldiak.

Apirilaren 20an asteartea, arratsaldeko19:00etatik aurrera, Aintzane EzenarroAralarreko legebiltzarkideak "Ezker aber-

tzale alternatiboa sendotzen" izenekohitzaldia eskainiko du.

Zinegotzi eta legebiltzarkideAintzane Ezenarro Aralarreko bozera-

mailea da Eusko Legebiltzarrean.Kazetaritza eta soziologia politikoanlizentziatua, 2003ko udal hauteskundee-tatik zinegotzia da Getarian, eta legebil-tzarkidea 2005etik hona. Azken legeal-dian, Aralar taldeko bozeramalea daEusko Legebiltzarrean.

Aintzane Ezenarro Aralarreko parlamentariak

hitzaldia eskainiko du datorren astean Udarregin

Page 5: NOAUA! 403 alea

5Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

KO N T Z E J U TX I K I A

Ika-mika

Aupa lagun

Bi hilabete baino gehiago pasatudira ezker abertzaleak barne ezta-

baida bukatu zuenetik, eta hausnarketa-ren ondorioak eta hurrengo urteetarakoapustu politikoa hezurmamitzen dituenZutik Euskal Herria agiria plazaratuzuenetik.

Ez da gutxi azken hilabeteetan egindugun lana, baina, eztabaida amaituta,lana orain hasten dela esan dezakegu.

Dudarik gabe, ezker abertzalearen eki-men politikoa ari da panorama eta ego-era politikoa astintzen, eta horretanjarraitu nahi dugu.

Eztabaida amaituta, eta ildo politikoazehaztuta, datozen hilabeteetarako plan-gintza ere prest dago, eta, orain, plangin-tza hori zureganatu nahi dugu. Hurrengohilabeteetan emango ditugun pausoakjasotzen dira bertan. Plangintza naziona-

laz gain, herriko plangintzaren berri ereeman nahi dizugu. Beraz, eskutitz honenbidez apirilaren 21ean egingo dugunherri batzarrerako deia egin nahi dizugu.

Eguna: apirilak 21, asteazkena.Ordua: 19:30.Tokia: Sutegi kultur etxea.Han ikusiko garelakoan,

Usurbilgo ezker abertzalea

Alokairu sozialeko 6 etxebizitza eskuratzeko aukera

Udalak alokairu sozialera bide-ratuko ditu Maixu Etxeko seietxebizitzak. Eskaerak aur-

kezteko epea zabalik dago maiatzaren6ra arte. Udalean eskura litezke argibi-deak eta eskaera orriak. Bizilekuok zoz-keta bidez esleituko dira.

Gernika ibilbidea 13an Udarregi ikas-tola ondoan kokatu eta Maixu Etxe ize-nez ezagunagoak diren udal jabetzako seietxebizitzetako maizterrak aukeratzekolehiaketa abiatu du Udalak. Oinarriakkaleratu eta izen emateko epea zabaldudu. Eskaerak udal erregistroan aurkezte-ko interesdunek maiatzaren 6ra artekoepea dute. Leku berean eskura litezkeeskabide-orriak eta hautatze-prozeduraarautzen duten pleguak. Zozketa bidezesleituko dira sei bizilekuak.

Babes bereziko gizarte sektoreek, lehentasunaEtxebizitzak 80 metro karratukoak

dira eta hiru logela dituzte. Oinarrionarabera, Usurbilgo herritarrek parte hardezakete lehiaketan. Hiru etxebizitzagorde dira babes bereziko gizarte-sektore-entzat; adin txikikoak dituzten guraso

bakar, banandu, dibortziatu, genero-indarkeriaren biktima, alargun edota laukideko sendientzat. Etxebizitza bana,kupo orokorrerako, babes bereziko bestegizarte sektoreentzat (30 urtetik gorako-ak, ezindu psikikoak) eta lau kide bainogehiagoz osatutako sendientzat.

Kontratua, urtebeterako Errenta kontratuak urtebeterako sina-

tuko dira, eta urtero luzagarriak izangodira bost urte bete arte. Kontratua amai-tzean, maizterrek etxebizitza Udalarenesku utzi beharko dute berriz. Ordaindubeharreko kuota, maizterraren diru-sarreren araberakoa izango da. Hau ere,urtero berraztertuko da.

Eskaerak aurkezteko epeamaiatzaren 6a arteLehiaketan parte hartzeari dagokione-

an, etxebizitza babestuetara aurkeztekoohiko baldintzak bete behar dira: etxe-bizitzarik ez izatea, diru-sarrera jakinbat… Beharragatik bada, etxebizitzaduten herritarrak ere aurkez litezkelehiaketara, baina alokairuko etxebizitzaegokituz gero, berea errentan jarribeharko dute.

Udarregi eta Agerialdeko

ikastolen artean dago Maixu Etxea.

Zubiaurrenea, 5Telf: 943 37 10 42

Atsobakar eremuan kokatu nahiden konpostatze egitasmoa gau-

zatzeko, Arau Subsidiarioetan udalba-tzak onartua duen aldaketari lotuta,kautelazko etendura ebazpen bana jasodu Udalak. Bi erakundeetatik jaso dujakinarazpena, martxoaren 30ekoosoko bilkuran gobernu taldeak berrieman zuenez; Foru Aldunditik etaLasarte-Oriako Udaletik.

Konpostaje planta, airean

Page 6: NOAUA! 403 alea

6 Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

KA L E J I R A N

Ederra da benetan euritsua izan ezarren, hotza izan den neguaren ostean

eguzkia ateratzen ikustea, goxatzen duelasentitzea eta udaberria usaintzea.

Azken egun hauetako eguraldiarekin jen-dea ere mugitzen hasten dela ohartzen zara;

baserrietako baserritarrak lurrak prestatzen ikusten diragoldearekin edo barazkiak landatzen edo haziak ereiten…Animaliak ere gustora kanpora atera dituztelako, salto etabrinko batetik bestera. Txoriak zer esanik ez, kantu konta-ri batak besteari, zuhaixketako oraindik adar biluztuetansaltoka… Eta gu ere berdin, eguraldiak goxatu ordukooinetako egokiak jantzi eta paseo bat ematera, mendi alde-ra, lehen eguzki izpiak hartzera…

Aitortu behar dut nik ere berdina egin dudala egun haue-tan eta gozatu dut, ederki gozatu gainera. Astelehen Santuegunean Andatzara joatea erabaki nuen. Soinean nerama-naz gain beste ezer barik, hantxe abiatu nintzen lasai ede-rrean tipi tapa Igartzazabal baserritik barrena eta oraintxePuelara iristen ari nintzela: “Mekauen, harrapatu zeak!!”.Kukua kantari alajaina eta nik poltsikoetara so egin eta

deus ez. Kontuak kontu, ez al da ederra kukua kantarisomatzea? Ez al zaizue iruditzen geroz eta gutxiago entzu-ten zaiola kukuari? Zergatik ote? Nik ez dakit zergatik izan-go ote den baina pentsatzen dut naturarengan egiten arigaren kalteak zeresanik izango duela, beste behin ere.

Norbait perezak jota egongo balitz, animatzen dut bene-tan horrelako egunak aprobetxatzera eta hankak apur batastintzeaz gain, birikak betetzera, begiak alaitzera eta ingu-ruaz gozatzera.

UdaberriaKALEZAR MAIDER MAKAZAGA

Atzera begira jarri ezkero kosta egiten zaitSantuenean frontoi bat egin behar zutela

esan zidaten lehen aldia. Orduan pala bat eskubakarrez jasotzeko gai ez nintzen, baina ilusioaegin zidan. Gertuen geneukan frontoiaKaxkokoa izanda Santuenekoak, Txokoaldeneta tarteka sendategian egiten zituzten pala saio-

ak eta noski adin harekin komeriak auzotik urrutiratzeko.Urteak pasa eta frontoia auzoan oraindik egiteko. Egoerakbehartuta udako opor haietan lagunak bildu, palak eta pilotakhartu eta erriberatik Txokoalderaino joaten ginen. Bakarrenbatzuk ausartzen ziren trenbidearen tuneletik joaten. Gauregun pala aise jasotzen dut esku batekin, baita ezkerrarekinere, pilota lurretik jasotzeko garaian etortzen zait burura zen-bat urte pasa diren Txokoaldera joaten ginenetik.

Ea ba oraingoan auzoko frontoia errealitatea bihurtzen den.Aurkituko dut norbait pilotak jasotzeko behar badut ere,baina palan apusturen bat jokatuko dudala dudarik ez izan.

Bestalde, San Inazio egunean Ibai-Ondo elkarteak urterokobazkaria antolatzen lan dezente izango du. 50. urteurrenaizanda egun osorako ekintzak antolatzen ari dira jai eguna goi-zetik gauera arte izateko. Ea ba zer prestatzen diguten.

Amestutako frontoiaSANTUENEA PAKO AGUDO

Atxegalde non hasi eta non bukatzenda orain? Lehen ez zen zaila asma-

tzea. Hilerri zaharra igaro eta Udarregiikastola aldera igotzeko eskailera pareanjarriko zuen mugarria batek baino gehia-gok. Orain ordea bidean egin dituztenbizileku berriak nongoak dira? Kaleberri edoAtxegaldekoak? Horixe bera galdetzen nion neure burua-ri lehengo batean Atxegaldera oinez joan eta etxe berrieibegira ari nintzela. Behera begiratu, eta bizilagun berrieiordea ongi etorriko alfonbra gorria jarri zaienik ezinesan. Burutu diren lanen ondorioz, hilerri zaharrarenparetik Atxegaldera doan bidea txukundu beharreandago. Eta ibilgailuak aipatuta, ezin ahaztu ziurrenikauzoak duen arazo nagusietakoa; aparkaleku faltarena. Ezdu konponbide erraza, kaleen estutasunagatik eta noski,garai batetik hona etxe guztietan bataz beste auto kopu-rua bikoiztu delako. Eta hori, orain eduki ontzirik ezdagoenik. Urtea bete berri duen atez ateko bilketak eka-rri du bai txukuntasuna Atxegaldera. Eta birziklatzekoohitura handiagoa, ontzi zaharren desagerpena, aparkale-ku gehiago… Hobeto gaude… dudipe!

Bideak eta bazterrak

ATXEGALDE ARITZ GORRITI

Aurrerantzean, Kalejiran ataleko 8 kronikak txandaka argitaratuko ditugu. Txokoalde eta Urdaiagako kronikak hurrengo batean bilduko ditugu.

Page 7: NOAUA! 403 alea

Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

KA L E J I R A N 7Zuberotarrak: usadio bihurtzenAGINAGA LONTXO ZUBIRIA

Kalean zapata garbitzea oraindik ofizio den lekuabatean, fruitu eta fruitu lehor, antxume buru,

erropa eta barruko erropa, jostailu, zeramika, oilo etaoilar, lehen eta bigarren eskuko oinetakoak, hortz pos-tizoak, alfonbra, musikari eta sekula garbiketarik eza-gutu gabeko tailerrak eta obrako materiala atzera etaaurrera garraiatzen duten astoak biltzen diren eta larru

usain barnerakoia gainetik kendu ezin den kale estu baino estuagodiren horietako batean: “Español, francés, italiano?” galdezka. “Vasco”erantzun ostean, “buena gente, berberes de aqui” dioten lekuan, irri-barre, laguntasun faltarik ikusi ez dugun tokian, etxeak jausten dirabuztina eta harria eta lastoz eginak daudelako asko. Goseak urreratze-an eta ogia dakusanean, eskuak ahora daramatza gose dela jakiteraemateko. “Tori ogia erdia” eta eskua luzatu du pozik. Berarekin berebizia gorderik baleraman bezela, gurdian jaso eta eskertzeko, ageri ezzen lekutik ere, gazta atera du guri eskaintzeko.

Emakumeek burua estalita daramaten herrialdeetako bat, errepi-de erdian denak Bartzelonako kamixeta jantzita futbolari izateakdakartzan ondorioekin amesten dutenak. Herriko plazan txirulajoz, sugeak dantzarazten dituen herria, esku eta karta iragarleakberen bezeroekin bilera egiten duten lurra.

Lurralde hartako asko sufritutako seme asko jaso ditu gurelurrak. Gure gizarteak, askotan, onartzen ez dituenak, noren ardu-ra den galdetu gabe.

Galdetu gabeKALEBERR I ENEKO HARREGUY

Aste honetan Zubietako EskolaTxikiko hainbat guraso

Gasteizko Legebiltzarrera joan da alder-di politikoei gure eskola txikia handitze-ko proiektua aurkeztera eta euren babe-sa lortzera.

Aspaldi gabe ume eskasiagatik eskola ixtear egonziren hezkuntzako arduradunak baina garai hartakozuzendari zein gurasoek lortu zuten Zubietak gaur-daino bere eskola edukitzea. Orain, berriz, arazoaalderantzizkoa da: ume ugari dago herrian eta eskolanleku nahikorik ez. Gurasoek 12 urtera arteko zerbi-tzua (Lehen Hezkuntza osoa) ematea ahalbidetukoduen eraikin-handitzearen proiektua prestatu zutenbaina orain arte ezezkoa eman dio alderdi sozialista-ren Jaurlaritzak.

Gurasoek hara eta hona jo dute babes eske(Usurbilgo eta Donostiako Udalak, Arartekoa, sindi-katuak, alderdi politikoak, komunikabideak...) eta eabada Legebiltzarreko agerraldiak orain arte egindakolan eskergak merezi duen emaitzarik ematen duen.Udaberria are ederragoa horrela...

ParlamenturaZUB IETA DENIS ELORTZA

Urtetan errepikatzen dena, usadioabihurtzen omen da, eta halaxe gerta-

tzen ari da, zuberotarren eta Oria ibai ondokojendeen artean: Urdiñarben dagoen“Bilxokua” elkarteko kideak eta hainbat agina-gatar eta usurbildar elkartzen dituen afaria. Ez

da lehen aldiz aipatzen dudan gertakizuna, urteroko bilerabihurtu dugulako, baina aurtengoan ere bertan bizi izan dengiroak bultzatu nau “Noaua”ko irakurleoi kontatzera,Aginagan dagoen Urdaira sagardotegian izandako festa.

Argazkia ikusi orduko ohartuko zarete Zuberoa aldeanaginagatar eta usurbildarrok giro ezin hobean igaro genue-la gaua. Euskara bakarra izan arren, oraindik ere bi euskal-kien arteko tarteak Zuberoako eta Gipuzkoako herritarroielkarri erabat entenditzeko sortzen dizkigun arazotxoakalde batera utzirik, gauari hasiera eman genion jendeakelkar ulertzeko dagoen modurik onenarekin: euskal kantakbata bestearen atzetik kantatuz. Hala segitu genuen, Patxikbidali gintuen arte.

Aurtengoan gainera, punta-puntako bertsolaria izandugu gure artean, Eusebio Lasarte oriotarra. Berak ere abes-tu zizkigun hainbat bertso eta nola ez, bere abesti xelebree-

na ere bai, italieraz, hainbeste aldiz entzun dugunok“Eusebio mi cantare” deitzen dioguna. Eusebio, une gogo-rrak ari da pasatzen, baina pozik egon zen gure artean, betidenak bere alaitasunaz kutsatzen, eta udazkenean gurekinbatera Urdiñarben egoteko gogoa azaldu zigun. Amaitzekoesan, zuberotarren eta aginaga-usurbildarren artean antola-tzen ditugun otordu eta ekitaldi hauetan guztietan ateakirekita daudela gurekin joan nahi duen edozeinentzat.

Page 8: NOAUA! 403 alea

Buruntzaldeko LanbideHeziketako ikasle batzuk las-ter arituko dira langile enpre-

setan. Eta, epe batean, ikasle horietakobatzuk ardurak hartzera ere heldukodira, edota enpresa berriak sortzera,beste langile batzuenganako erantzuki-zuna izatera. Baina lan munduak ez du,orokorrean, euskaraz egiten, gaztela-niaz hitz egitera ohitu da. Gaiarekikokontzientzia pizteko, heziketa zikloakdauzkaten eskoletako ikasleei zuzendu-tako hainbat hitzaldi antolatu dituzteBuruntzaldeko udalek.

Ikasle horietako gehienak euskaldunateratzen dira euskal eskolatik; askokjaso dute, gainera, lanbide heziketakoprestakuntza ere euskaraz, baina, lehenez bezala egun, lan munduak ez du,orokorrean, euskaraz egiten, gaztelaniazhitz egitera ohitu da. Bi errealitatehorien arteko hausturak konponbideaeskatzen du, gure gizartea gero eta elebi-dunagoa delako, eta gazteen arteangutxi direlako euskaraz ez dakitenak.

Lan mundua ez da bakarturik biziden entea, gizartearen sarean txertatutaegonik harekiko harremanetatik elika-tzen dena, baizik. Hori dela eta,Buruntzaldeko udalek ikasleei zuzendu-tako hainbat hitzaldi antolatu dituzte,eta aurtengoan, gure gizartean osohedatuta dauden hizkuntzen erabilera-rekin loturiko hainbat uste kolokan jar-tzea da helburua, hizkuntzen garran-tziari buruz hausnartzea.

Errotuta dauden uste horien artean,besteak beste, hitzaldiaren muina direnhurrengo hauek: hizkuntza bakarrajakinda hobeto moldatuko ginateke,hizkuntza batzuk beste batzuk bainogarrantzitsuagoak dira, hizkuntzakdefendatu behar dira, estatu bati hiz-kuntza bakarra dagokio, eta hizkuntzaahulak eta indartsuagoak daude.

Baina, usteak erdiak ustel. Hastekoesan behar da, gizakion arteko benetakoezberdintasunak ez daudela azalarenedota ilearen kolorean, hizkuntza etakulturetan baizik, azken hauek islatzendutelarik komunitate batek urteetangaratu duen munduaren ikuskera, eta,

jakina, hizkuntzak ez dira ezer hiztunikgabe, eta hiztunen eskubideak dira,beraz, bermatu behar direnak, ez hiz-kuntzenak. Eta hizkuntzen garrantzia-ren inguruan zer esan? Zein hizkuntzaizango da garrantzitsuagoa norberakerabili ohi duena baino?

Hizkuntzak egoki kudeatzeari ematenzaion garrantziari neurria hartzeko, aldebatetik, horretan ari diren arrakastahandiko enpresa batzuen izena aipatzeabaino hobeagorik ez dago, Google,Microsoft, New Yorkeko metroa,TomTom, mundu mailan, edotaBuruntzaldeko Fagor Automation -Berriola, Selak, Fagor V. LuzuriagaUsurbil, Mondragon Sistemas deInformación, Latz, Tximela, HatorAholkularitza, Orona, TSST, Deman,AMR Refractarios, eta hainbat finantzaerakunde, eta bestetik, datu garrantzi-tsua ere, hizkuntza-zerbitzuen merkatua10.500 milioitik gorakoa dela mun-duan, eta urtero %20 hazten dela. Aterabada, kontuak.

Euskaraz lan egin nahi duteBukatzeko, eta hasierako hariari hel-

duta, heziketa zikloetako ikasleek hitzal-dia entzun ondoren bete zuten galdete-giari emandako erantzunen balorazioa-ren arabera, %93k uste du hizkuntza-kudeaketa neurri batean baliagarria zaio-la enpresari, eta etorkizunean euskarazlan egin nahiko luketen galdetuta, hiruikasletik bik neurri bateko adostasunaazaldu dute (%65).

* Buruntzaldeko Euskara Batzordeenanalisian oinarritua.

8 Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

PI L-P I L E A N

Heziketa zikloak,

lan mundua eta euskara

Buruntzaldeko lanbideheziketako ikasleek euskaraz

lan egin nahi dute.

Laster hasiko da Lanbide

Prestakuntza Programetan

izena emateko epea

Usurbilgo Udala eta EuskoJaurlaritzako Hezkuntza

Saileko lankidetzaren ondorio diraHasierako Lanbide PrestakuntzaProgramak. Bi helburu garrantzitsuditu:

-Lanbide bat ikasteaz gain, eskual-deko enpresetan lan-praktikak egindaitezke, lan-munduan sartzekoaukera handiak zabalduz.

-DBH graduatua lortzeko etaLanbide Heziketako erdi-mailakozikloetara sartu ahal izateko laguntzaeskaini.

HARTZAILEAK:-16-18 urte bitarteko gazteak.

Egoera berezietan 15 urteko gazteakaukera izango dute programan partehartzeko.

-DBH graduatua lortu ez dutengazteak.

-Lanbide bat ikasi nahi duten gaz-teak.

Doaneko ikasketak dira. Ikasle etagurasoentzako ez du inolako kargaekonomikorik suposatzen. Bi ikas-turte dira guztira (2.100 ordu).

ESPEZIALITATEAK:Eskualde mailan lan-koordinatua

egiten da. Usurbilgo Udalak bi espe-zialitate eskaintzen ditu:

- Sukaldari-zerbitzari langilea(kamarero-barmana-mahaiak zerbi-tzatu; gozogintza; okina; sukaldari-tza).

- Ile-apainketa eta edergintzalaguntzailea.

Andoaingo Udalak bi espezialitateeskaintzen ditu:

- Soldadurako langilea.- Karrozeriako langilea.

ATE-IREKIAK, IZENA-EMATEA:Eskualdeko ikastetxeetako orienta-

tzaileentzat “ate-irekiak” antolatudira apirilaren 28an.

Interesatuak Usurbilgo Udalarekinharremanetan jarri: 943 36 04 65

E-posta: [email protected]: apirilaren 29tik

uztailaren 16ra bitarte.

Page 9: NOAUA! 403 alea

Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

PI L-P I L E A N 9Poza, denona

Absoluzioa gurea da, garaipenaEuskal Herriarena, poza deno-na. Esaldi horrekin laburbildu

zuten Egunkaria auziko bost auzipetuekapirilaren 12an Auzitegi Nazionalakjakinarazi zuen epaiaren aurrean egin-dako balorazioa. Pozik eta esker onekobabesa adierazi zieten guztiei, euskalgizarteari modu berezian, baina aldiberean erne egoteko eskatu, oraindikpieza ekonomikoari lotutako epaiketaburutzeke baitago. Artean, apirilaren25erako eskerrak emateko ekitaldiadeitu dute Bilboko Euskaldunan.

Hedabideen ikusmin handia eraginzuen, Egunkaria auzian auziperatutakobost lagunek- Martxelo Otamendik,Xabier Oleagak, Iñaki Uriak, TxemaAuzmendik eta Joan Mari Torrealdaik-asteartean eskaini behar zuten agerral-diak. Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkea hedabideez bete zen.

“Zama handia geneukan”Bost auzipetuen izenean Joan Mari

Torrealdatik irakurri zuen poztasuna,kezkak, elkartasun eta esker hitzak tar-tekatu zituen oharra. Pozik eta lasaiagodaudela adierazi zuen. “Pozik gaude.Pozik daude gure etxeetan, gure fami-liak. Zama handia geneukan gainean etaarindu egin da”, zioen. Nahiz oharrakaipatu moduan, kaltea eginda dagoen,“atzerabiderik gabe”.

Poztasunarekin batera, epaiak suposa-tzen duen garaipena ere ahotan hartuzuten auzipetu ohiek, AuzitegiNazionalean nahi zuten epai zigortzaileaez dutelako lortu eta Egunkaria birrin-du zutela gogorarazi arren, “lehenengo-aren errautsetatik Berria sortu zen. Hurabai sekulako garaipena”.

Esker ona usurbildarrentzatZazpi urteotako bidean babesa adie-

raz dieten guztiak eskertu nahi izanzituzten bost auziperatu ohiek pasa den

asteartean egindako agerraldian.Prentsaurrekoaren ondoren, NOAUA!riegindako adierazpenetan, Torrealdaikgogoan izan zituen usurbildarrak ere:“ezin dut ahaztu Usurbilgo herriakhasieratik izan zuen jarrera, zer berota-sunarekin hartu ninduen kartzelatikbueltan, eta gerora ere. Alde horretatikgure poza, gu boston esker on bihurtzeanahi genuke, Usurbilgo herriarentzateta usurbildar guztientzat”, adierazizuen Torrealdaik.

Auzipetuak, Asteartean

egindako agerraldian.

Page 10: NOAUA! 403 alea

10 Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

HE R R I KO TA L D E A K

Kalea antzoki bihurtuko da berriz ereApirilaren 24an larunbata ospatuko da III. KaleAntzerki Eguna

Hil honetako azken larunba-tean frontoia, Mikel Laboaplaza, Artzabal edota

Kaxkotik barrena osteratxo bat egitenduenak, itxuraldatuta ikusiko du ingu-rua. Herritarrak edo Usurbila datozenbisitariak kalean, Euskal Herriko txokodesberdinetatik datozen antzezle talde-en emanaldiez gozatzen harrapatukoditu. Gerturatzen ari da apirilaren 24a,antolatzaileen arabera xumea bezainikusgarria izango den III. KaleAntzerki Eguna.

Maite Agirresarobe herritarrak kaleantzerki jaialdia iragartzeko prestatuduen kartelean, iazko edizioko irudi batageri da; herritarrak frontoiko harmaile-tan eta aurrean, antzezle bat emanaldibetean buruz behera. Udalarekin batera,Txerriki Antzerkiko kideek antolatuduten Kale Antzerki Egunaren hiruga-rren edizioko helburuarekin bat egitendu bertan irudikatutakoak; urtean egunbatez bada ere, prestatu duten egita-rauarekin herria irauli nahi dute, herri-tarrak ikuspuntu desberdin bat izateraeta jaialdian parte hartzera bultzatu.

Aurtengoan ere, adina ez da jaialdiragerturatzeko muga izango. Haur, gazteeta helduentzat, bisitan datozenentzat,eta bereziki, usurbildarrak erakarri nahidituzte Kale Antzerki Egunera.Antzerkia izango da, aurtengo egitarau-ko ardatz nagusia. Antolatzaileen esane-tan, eguna eguerditik indartsu hasikoda, eta emanaldien maila ona gauerdiraarte mantenduko da.

Euskal Herriko txoko desberdinetatiketorritako antzezleek 9 obra ezberdin

eskainiko dituzte. Zirkoa, clown estiloa,umorea, koreografia ikusgarriak, edotaemanaldi ibiltariek izango dute tarteaapirilaren 24ko jaialdian.

Puntako antzerki taldeakAurreko edizioen ostean, lan berriak

estreinatzera datozen talde ezagunakizango dira; Alproja zarauztarrak,Lasarte-Oriako Landaberri taldea, urru-nagotik Etxauriko Atikus, LuhusokoKili Kolo Zirko… Eta jaialdia bukatueta borobiltzeko usurbildarrak; Riki,Txer eta Konpainia bals-a dantzatzekogonbita luzatuz. Antolatzaileek prestatuduten eskaintzarekin, ukitu desberdinbat eman nahi diote jaialdiari. “Antzerkiparrandatik egun pasa polit batera” jauziegin nahi dute.

Bezperan, bakarrizketakAntzerki eguna larunbatarekin ospa-

tuko da, apirilaren 24an, baina bezpe-ran, apirilaren 23an ostirala, umorezbetetako bakarrizketa saioak izango diraArtzabalgo tabernan. 23:00etan hasita,hauek izango dira hitz aspertuan aritukodirenak: Jone Gorostarzu, OlatzEtxeberria eta Xabi Barriola berastegia-rrak eta Antigua auzoko Txiki.

Argazkian, Iazko Kale Antzerki eguneko saio bat.

“Euskal Herriko txokodesberdinetatik etorritakoantzezleek 9 obra ezberdin

eskainiko dituzte”

EUSKAL ANTZEZLEEN TOPALEKU

Apirilak 24 larunbata

III Kale Antzerki Eguna12:00h Malas Kompañias Zirko,

Bilbo: "Ukelele jauna". Tokia:Artzabal.

12:50h Hortzmuga, Zaratamo:"Olympikas 2012". Tokia: frontoia.

16:00h Teatro Salitre, Bilbo: "Onegin, mon amour". Tokia: Artzabal.

17:20h Landaberri, Lasarte-Oria:"Dantzan blai!". Tokia: frontoia.

18:20h La Tirili, Gasteiz:"Gertakizuna". Tokia: Kaxkoa.

19:30h Atikus, Etxauri: "HomoSapiensaren gainbehera". Tokia:Mikel Laboa plaza.

22:30h Alproja, Zarautz: "Nibanoa". Tokia: Kaxkoa.

23:30h Kilikolo Zirko, Luhuso:"Bi". Tokia: frontoia.

00:40h Riki, Txer eta Konpainia,Usurbil: "Azken Bals-a". Tokia:Kaxkoa.

Antolatzaileak: Txerriki AntzerkiTaldea eta Udala.

Oharra: euria egingo balu, ikuskizu-nak frontoian eta Askatasuna plazanburutuko lirateke.

Page 11: NOAUA! 403 alea

Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

HE R R I KO TA L D E A K 11

Topagunea euskara elkarteenfederazioak Film LaburrenZirkuitua antolatu du zaz-

pigarren aldiz. Aurrerantzean, zirkui-tu honek “Laburbira” izango du izen-buru. Apirilaren 12an hasi eta maia-tzaren 16ra bitartean, herri ezberdi-netan aditzera emango dira euskalzinegileen film laburretako batzuk.Apirilaren 22an, Sutegira iritsiko daLaburbira.

Datorren astean, apirilak 22 ostegu-na, azken bolada honetan egin direnfilm labur batzuk ikus ahal izango diraSutegin. Emanaldia arratsaldeko20:00etan hasiko da eta bertan lanhauek jarriko dira ikusgai: KoldoAlmandozen “Ahate pasa”; Telmo

Esnalen “Amona putz!”; Jose LuisBarredo eta Iñigo Garciaren “Clarketa Boris”; Arkaitz Basterraren“Esaiok”; Iñigo Sanzen “Nora zoaz”;Urko Mauduit eta Ioseba Salaberriren“Odisea etxaldean”; eta “Zorionhutsa”, ikasle batzuen artean egina.

Tartean, aktore ezagunakFilm labur hauetan hainbat aktore

ezagun aurkituko ditugu.Aldameneko irudian azaltzen dena,esate baterako: Kontxu Odriozolakamonaren papera egiten du “Amonaputz!” filmean. Sinopsia laburrabezain argigarria da: “zenbaitetan,ume txikiak dituzten senar-emazteekamonaren falta igartzen dute, zenbai-tetan, soilik”.

Txikiak bai baina eskasak ezDatorren astean, film laburren proiekzioa Sutegin, NOAUA!ren eskutik

Kontxu Odriozola da film

labur honetako protagonista.

Page 12: NOAUA! 403 alea

12 Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

NOAUA! TXIKI

Haur Eskolan matrikulatzeko garaia da

Udarregi Ikastolako matrikula-zio kanpaina otsailean izanzen. Oraingoan, 0-2 urte

bitarteko Haur Hezkuntzan matrikula-tzeko epea ireki da. 2008-2009 eta2010ean jaio eta jaioko diren haurrenkasua da. Apirilaren 30ean amaituko damatrikulatzeko epea. Informazio gehia-go, Eskolan bertan jaso daiteke edota943 374 061 telefono zenbakira deituz.

Familia berrien kasua Familia berrien kasuan, izena emate-

ko garaian “zuzenena eta errazena daHaur Eskolara deitzea eta ordua eska-tzea datuak jaso eta emateko”, hala ustedu Mariaje Imazek. Idazkaria eta koor-dinatzailearen artean burutzen dituzteelkarrizketa motzak; haurrari buruzko-ak, eta dauden eskaintzen artean fami-liei egokien doazkienei buruzko gauze-taz hitz egiteko, gehien bat.

Jada Eskolan dabiltzanen kasuaJada Haur Eskolan haurrak dituzte-

nak, ez badute aldaketarik egin beharedo bestelako eskakizunik ez badute,ziurtatu besterik ez lukete egin beharko,baina Mariaje Imazen esanetan, “ego-kiena egunero dauden hezitzaileekin etaidazkariarekin nahiz koordinatzaileare-kin hitz egitea litzateke”.

Eskaintza, kalitatezkoaHaur Eskolak, sortu zenetik hona,

osasun heziketari, elikadurari, gurasoeizuzenduriko zerbitzu pedagogikoei arre-ta berezia jarri izan die.

Mariaje Imaz Udarregi Ikastolakozuzendaria ere iritzi berekoa da, osozaindua dela Haur Eskolaren eskaintza.“Dena den honek ez du esan nahi hobe-tzeko ez dagoenik eta horretan ari gara,ahal dugun eta dakigun guztia adinhorretako haurren eta beren familien

beharrei erantzuteko ahaleginean”, adie-razi digu.

Ikasleak, eskolako oiloei

jana ematen.

Page 13: NOAUA! 403 alea

13Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

NOAUA! TXIKI

Ingelerako udaleku irekiak

antolatu ditu Udarregi ikastolak

Joko, eskulan edota ipuin konta-ketez hornitutako eskaintzare-kin, modu desberdin bezain

dibertigarrian ingelera ikasteko aukeraeskaini nahi du aurtengo udan Udarregiikastolak. Goizero lau orduz jatorrizkoingeles hiztunekin egoteko aukera izan-go dute 5-12 urte arteko haur eta gazte-txoek. Udaleku irekiotan izen ematekoepea zabalik dago, apirilaren 23ra arte.

HH3 eta Lehen Hezkuntza osokoikasleek ingelera ikasi edota hobetzekoaukera izango dute uda honetan,Udarregi ikastolatik mugitu ere egingabe. Udaleku irekiak antolatu ditu ikas-tolak, ekainaren 30etik uztailaren 27ra.

Talde txikitan ikasizTalde txikitan banatuko dira ikasleak,

eta talde bakoitzeko monitorea, jatorriz-ko ingeles hiztun bat izango da.

Denetariko ekintzak antolatuko dituzte;jokoak, eskulanak, antzerki emanaldiak,proiektuak… Hori bai, guztia ingeleraznoski.

Udalekuak, ikastolan bertanSaioak goizez izango dira, astelehene-

tik ostiralera 9:00-13:00 artean, ikasto-lan bertan. Eskaintza 5-12 urte artekohaur eta gaztetxoei zuzendua dago.Matrikulatzeko prezioa, udalekuetanizena eman duen ikasle kopuruaren ara-berakoa izango da. Udalekuon ingurukoargibideekin batera, izen emateko orriajaitsi liteke udarregi.com web orrialdetik.Udaleku irekietan matrikulatzeko epeazabalik egongo da apirilaren 23ra arte.

MonitoreaIkastolatik jakinarazten dutenez,

monitorea etxean hartzen duenak doanparte hartu ahal izango du udalekuetan

hilabetez. Monitoreak egoteko etxerik ezbalu, udalekuak bertan behera geratukodira.

Udalekuak Udarregin bertaneskainiko dira eta irekiak

izango dira.

Datorren astean,

euskal ipuinak

udal liburutegian

Apirilean Liburuaren Egunaospatu ohi da. Arrazoi hori

tarteko, Miriam Mendoza ipuinkontalaria Udal Liburutegianizango da datorren astean.

Apirilaren 22an osteguna, 4urteko umeei euskal ipuinak kon-tatuko dizkie arratsaldeko18:00etan hasita.

Haurrekin oinarrizko prebentzioa lantzeko ikastaroa

Jardunaldi praktikoak antolatuditu Udalak, gurasoak izan edo

izango direnentzat; lehen mailakooinarrizko prebentzioari lotutakosaioa. Maitasuna, osasuna, elkarlaguntza edota gaitasun kontzeptuakhasieratik lantzea helburu duen ikasta-roa gidatzeaz arduratuko da JoxeRamon Maduit psikologo eta psikote-rapeuta reichianoarekin. Lehen maila-ko prebentzio eta prebentzio komuni-

tarioan aditua eta ASKA erakundekokidea da bera.

Jardunaldi praktikoak apirilaren19an burutuko dira Haur Eskolakobeheko aretoan, arratsaldeko18:30etan hasita. Izena emateko epeazabalik dago apirilaren 15era arte,udaletxeko erregistroan. Ikastaroa doa-koa izango da. Guraso direnei, haurrakeurekin eramatea proposatzen dieteantolatzaileek.

Page 14: NOAUA! 403 alea

14 Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

IZERDI PATSETAN

Juanjo Estevezek lehen aldiz parte hartuko du

Aginagako Mendi Lasterketan

Sari potoloak eta hamaiketako ederra

Proba amaieran, sari potoloe-kin batera, antolatzaileek

hamaiketakoa doan banatuko duteparte hartzaile eta bertaratutakodiren ikusleen artean.

Iazkoarekin alderatuta,Aginagako Mendi Lasterketako zir-kuitua asfalto gutxiagokoa eta men-ditsuagoa izango omen da.

Lasterketan parte hartu nahi due-nak, 10 euroren truke aldez aurretikizena emateko aukera du oraindikherrikrossa.com web orrialdean.Bestela proba egunean bertan, igan-de honetan, 9:30etik 10:30eraAginagako frontoian bertan izenaeman ahal izango du, 15 eurorentruke.

Urteak daramatza Behobia-Donostia eta antzeko probe-tan parte hartzen, baina

aurten erronka berri bati heldu dioJuanjo Estevez usurbildarrak; mendikotxapelketetan trebatzen hasi da. Parebat lasterketetan atera da jada entrena-mendu moduan, igande honetanAginagan burutuko den MendiLasterketan estreinakoz parte hartzerabaitoa.

NOAUA! Egun gutxi geratzen da las-terketarako, prestakizun lanak zermoduz doaz?

Juanjo Estevez. Astean lau egunetanentrenatzen nabil. Andatza inguruan,aldapak igotzen.

N. Prestaketa lanak gogortu dituzuegunotan?

J. E. Orain bai. Asteazken edo ostegu-nera arte korrika gogor egiten dut,baina gero ostirala lasai hartzen dut.

N. Mendiko probetan aurten hasizara parte hartzen?

J. E. Orain arte beti Behobia-

Donostian eta inguruko herrietako las-terketetan parte hartu izan dut. Aurtenlehen aldiz, Najeran (Errioxa) maratoierdia egin nuen. Berako maratoi erdianparte hartu berri dut. Aginagako MendiLasterketari begira, entrenamendumodukoa izan da.

N. Aginagan bezala, lasterketa eremuezagunean burutzea, abantaila da zure-tzat?

J. E. Agian bai. Ibilbidea aldez aurre-tik ezagutzen duzu. Bide zati gogorrena,badakizu zein izango den. Aldi bereanordea, bertako partaide asko daude.Beraz, alde horretatik abantaila handirikez dut izango.

N. Mendi lasterketak ezagututa,errepidekoak baino nahiago dituzu?

J. E. Hobe mendikoak, beste saltsabat dute. Errepidekoak monotonoagoakdira; hemendik Zubietara, joan etorri...Mendikoa niretzat gogorragoa, bainapolitagoa da.

N. Beste proba batzuetan parte har-tzeko asmorik ba al duzu?

J. E. Berako erdi maratoiarekin bate-ra, bada beste bat Pagoetan eta bertanparte hartzeko asmoa dut. Erabat harra-patu nau kirol jarduera honek.

N. Herri lasterketek geroz eta partehartze handiagoa dute. Zer dela etazure ustez?

J.E. Harrapatzen zaituzte. Aste batkirolik egin gabe pasa izan dudanean,faltan sumatzen dut. Probetan ikustenduzu jendea, zure lagunak, zure lagunenlagunak eta probatzeko gogoa ematendizu. Jendeak probatu eta zaletu bihur-tzen da.

N. Noiztik zabiltza lasterka?J. E. Aspalditik. 2000. urte inguruan

hasi nintzen Behobia-Donostian partehartzen, koadrilarekin. Bederatzi edohamar bat urtez egin dut. Azpeitia-Azkoitian ere atera izan naiz. Hemeninguruko proba guztietan parte hartzendut.

300 metroko igoeraLuzera: 14 km.Probaren hasiera: 11:00.Irteera eta helmuga: Aginagako Ariztitxo pilotalekua.Altuera maximoa: 300 metro.Izen ematea: aldez aurretik 10 eurotan, herrikrossa.com web orrialdean. Egunean bertan 15 euro, 9:30-10:30.Iazkoan, 144 lasterkari.

Juanjo aurten hasi da mendi

lasterketetan parte hartzen.

“Urtean bi lasterketa dituguherrian eta oso polita daetxean bertan parte hartu

ahal izatea”

JUANJO ESTEVEZ

Page 15: NOAUA! 403 alea

15Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

IZERDI PATSETAN

Usurbil Cup txapelketan, izen ematea zabalik

Kiroltasuna oinarri izangoduen Usurbil Cup txapel-keta jokatuko da udaberri

honetan ere. Antolaketa lanetaraitzuli den Usurbil Futbol Taldeakizen emateko epea zabaldu du jada.LH eta DBHko ikasleek parte hardezakete. Partidak maiatza bukaeranhasiko direla aurreikusten da.

6-16 urte arteko gaztetxoei zuzen-dutako futbol txapelketa ospatuko daaurten ere, udaberri partean. UsurbilCup antolatzen ari da Usurbil FubolTaldea. Jada, izena emateko tartea fin-katu dute. Epea ostiral honetatik, api-rilak 16tik hilaren 30era arte luzatukoda Oiardo Kiroldegian. Maila haueta-ko talde usurbildarrek parte hartuahal izango dute txapelketan: mini-benjaminek (LH 1-2), benjaminek(LH 3-4), alebinek (LH 5-6), infanti-lek (DBH 1-2) eta kadete mailakoek(DBH 3-4).

Izena ematerakoan, gutunazal batenbarruan datu hauek aurkeztu beharkodira: jokalarien izen abizenak eta jaio-tze datak, taldeko entrenatzaile edoarduradunaren NAN fotokopia, tal-dearen izena eta zer mailatan jokatukoduten. Mutil edo neskenak, eta taldemistoak ere osa litezke, gehienez jotahamar jokalarikoak. Talde bakoitzak40 euroko kuota ordaindu beharko du

izena ematerakoan. Txapelketaren egutegia kirol ekime-

nean parte hartuko duen talde kopu-ruaren arabera zehaztuko da. Bainaantolatzaileek aurreikusten dutenez,maiatzeko bigarren hamabostaldianhasiko da Usurbil Cup. Asmoa, azkenneurketak Santixabeletan jokatzealitzateke.

Antolatzaile, Usurbil FTUrtebeteko etenaldiaren ostean,

Usurbil Cup txapelketa prestatzekolanetara itzuli da Usurbil FT. Iazkoantolatzaileen lana eskertu nahi dutefutbol taldetik.

Kiroltasuna, oinarrizkoaLehiakortasun kutsuko hainbat

jarrera saihetsi nahi ditu Usurbil FT-k, Usurbil Cup ekimenean. Herrigiroko eta lagun arteko egitasmoaizanda, haur eta gaztetxoak neurkete-tan ondo pasatzea bultzatu nahi dute.“Haurrak ilusioz bizitzeko tresna batda”, adierazi dute Usurbil FT-tik.

Jokalarien artean elkar laguntza etaelkarbizitza bultzatu, irabazi eta gal-tzea zer den ikasi eta jokalari bakoitza-ren autonomia ere landu nahi da.Tentsio, exijentzia edota antsia eragindezaketen jarrera desegokiak baztertueta kiroltasuna, jokalariei zuzenduta-ko mezu baikorrak, eta lasaitasunabultzatu nahi dute partidetan. Sorlitezkeen gatazketan bitartekari edotaoreka lanak burutzeko antolatzaileekezinbestekotzat jotzen dute kasuankasuko entrenatzaile eta gurasoenlaguntza. Antolatzaileak ere noski,halako jarrerak zaintzeko lanetan jar-dungo dute, txapelketak iraun artean.

Maiatzean hasiko da Usurbil

Cup, baina aldez aurretik

izena eman behar da.

“Talde bakoitzak 40 euroordaindu beharko du

izena ematerakoan”

IZEN-EMATEA, KIROLDEGIAN

Eskubaloiko kadete

neskak, Euskadiko

Txapelketan

Euskal Ligan bigarren postuansailkatu ondoren, asteburu

honetan, apirilaren 16tik 18ra,Euskadiko Txapelketa jokatzekoaukera izango du Usurbilgo eskuba-loiko kadete mailako nesken talde-ak. Ermuan hiru neurketa jokatukodituzte; bat etxekoen aurka, etabeste bietan, Zarautz eta Basauriizango dituzte aurrez aurre.Entrenatzaileek gogorarazi dutenez,lehia ikusgarria izango da, mailahandia baitago. Taldea gogotsudoala iragarri dute.

Jubenilak, Espainiako SektoreanApirileko azken asteburuan

berriz, martxoan EuskadikoTxapelketan parte hartu zutenjubenil nesken txanda izango daberriz. Espainiako Sektorea jokatu-ko dute.

Page 16: NOAUA! 403 alea

16 Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

HERRIKO TALDEAK

Usurbil-Mendizorrotz-Kukuarri-

Aginaga-Usurbil mendi ibilaldia

Usurbilgo AndatzaMendizale Elkarteak anto-latu du ibilaldia eta dato-

rren astean egingo da, apirilaren25ean igandea. “Urtero legez, apirile-an, mendi martxa edo ibilaldi batantolatu dugu eta aurtengoaUsurbilen hasi eta bukatuko da:Usurbil-Mendizorrotz-Kukuarri-Agiña-Usurbil”, adierazi diguteAndatza taldeko kideek.

Ibilbidea Mendizorrotz eta Kukuarriinguruan burutuko da eta kostaldekopaisaia ederraz gozatzeko aukera izangoda, izan ere, ibilbidearen zati bateanitsasoaren ondo-ondoan ibiltzekoaukera dago eta itsas-labar eta inguruikusgarriez gozatzeko aukera politaizango da. Horretaz gain, Usurbilgoauzo, herri-bide eta landa inguruakezagutzeko aukera ezin hobea ereeskaintzen du mendi ibilaldi honek.

Eguna: apirilak 25 igandea.Irteera: Andatza Mendizale Elkartearen egoitza aurretik irtengo da ibilaldia (Udaletxe plaza).

Ordua: 8:00.Iraupena: 5-6 ordu inguru.Sendagile eta hornialdi zerbitzuak:ibilaldian zehar, leku jakinetan. Anoa postua, Orioko Bentan egongo da.Bukaeran opariak: parte hartzaile guztien artean zozketatuko dira.Izen ematea: egun berean egin beharko da: 10 euro.

NOAUA!ko balantzeak eta egitasmoak

Martxoaren 30ean, NOAUA!Kultur Elkarteko bazkideen

batzar nagusia deituta zegoen.2009ko memoria zein balantze eko-nomikoa eta 2010erako egitasmoakzein aurrekontuak eskura ditzaketeinteresa agertzen duten bazkideek.

2009ko balantzea ona izan da mailaekonomikoan. Eta zentzu horretan,2010 urterako aurreikuspenak ere bideberean doaz.

2010erako egitasmoen artean, aste-kariaren diseinu aldaketa burutu nahida. Baina lehenik eta behin, astekaria-ren gaineko hausnarketa bat egin nahida. NOAUA!ren inguruko iritziak bil-duko dira eta bazkideek hausnarketan

partehartzeko aukera izango dute. Webguneari dagokionez, atal berri

batzuk jarri dira martxan, NoauaTBadibidez, eta sare sozialekin lotzekobidea eman zaie www.noaua.com weborrialdeko albisteei.

Mendi ibilaldia Kukuarritik

igaroko da.

www.noaua.com webgunean

hainbat berrikuntza egin dira.

Page 17: NOAUA! 403 alea

Agenda

Goardiako farmaziakApirilak 15, ostegunaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Apirilak 16, ostiralaDe Miguel, Nagusia32 Lasarte

Apirilak 17, larunbataIturralde, Bordaberri 1 UsurbilRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Apirilak 18, igandeaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Apirilak 19, astelehenaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Apirilak 20, astearteaGil, Nagusia 24 Lasarte

Apirilak 21, asteazkenaAcha-Orbea, Hipodromo etor. 6 Lasarte

Apirilak 22, ostegunaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Apirilak 23, ostiralaOrue, Jaizkibel 2 Lasarte

Apirilak 24, larunbata Oa, Kontseju Zarra 11 UsurbilUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

Apirilak 25, igandeaUrbistondo, San Franzisko 1 Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZChucla farmazia (22:00-09:00),Kardaberaz, 48, Hernani (943 551 793)*Usurbilen, soilik eguerdira arte

Apirilak 16 ostirala- “Etxean suaren arriskuetatik babes-

tu zaitez”, hitzaldia Artzabalen,17:30.

Apirilak 19 astelehena- “Maitasuna, osasuna, elkar lagun-

tza eta gaitasuna hasieratik lantzen”,18:30ean hitzaldia Haur Eskolan.

Apirilak 22 osteguna- “Bizkarra eta artikulazioak nola

zaindu”, 17:30ean hitzaldia Artzabalen.- Miriam Mendoza ipuin kontalaria

Udal Liburutegian, 18:00etan.- Laburbira, euskarazko film laburren

proiekzioa Sutegin, 20:00etan.

17Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

INGO AL DEU?

Osasun alorreko hiru hitzaldi

antolatu ditu Gure Pakea elkarteak

Gomendioak, informazioaeta batez ere, osasuna hizpi-de izango dute Gure Pakea

elkarteak eta Kutxak apirilerako anto-latu dituzten hiru hitzaldietan.Denetariko gaiak jorratuko dituzte;saio batean, komunikazioa eta lagun-tasunak duten garrantzia, bestean sua-ren prebentzioari buruz jardungo duteedota gorputz zainketen gaia ere jorra-tuko dute. Hitzaldiak ordu eta lekuberean izango dira, 17:30eanArtzabalgo egoitzako areto nagusian.

Apirilak 16, ostirala"Etxean suaren arriskuetatik babestu zaitez". Artzabalen, 17:30.

Apirilak 22, osteguna"Bizkarra eta artikulazioak nola zaindu". Artzabalen, 17:30ean.

Apirilak 27, asteartea“Komunikazioa eta laguntasuna,

bizitza osasuntsurako giltzarri”.Artzabalen, arratsaldeko 17:30ean.

Etxean suaren arriskuaz

hitz egingo da aste honetako

hitzaldian.

Herri Arteko Pilota

Txapelketan, Alegia

lehen aurkaria

Herri Arteko PilotaTxapelketa asteburu hone-

tan hasiko da. Usurbilgo taldearen lehen aur-

karia Alegia izango da. Joanekopartidak larunbat honetan joka-tuko dira Alegian, goizeko9:30etik aurrera. Eta itzulerakoakdatorren astean Usurbilen.Alegiari irabaziko balio,Azkoitiaren kontra jokatu behar-ko luke Usurbilgo taldeak, maia-tzeko lehen bi asteburuetan.

Santixabel Pilota

Txapelketa larunbat

honetan hasiko da

Jaiak urruti daude. Orduanjokatu ohi dira Santixabel

Pilota Txapelketako finalak, jube-nil zein nagusien mailakoak.Aurten, nagusien artean 43 bikotearituko dira eta jubenilen artean,25 bikote. Herrialde ezberdineta-tik etorriko dira txapelketa haujokatzera. Lehen norgehiagokak,ordea, asteburu honetan jokatukodira Usurbilgo frontoian.Larunbatean zein igandean, goize-ko 10:00etan hasita.

Page 18: NOAUA! 403 alea

18 Noaua! - 2010eko apirilaren 16a

GAZI, GOZO, GEZA

ETXEBIZITZA

- 60 metro karratuko pisua salgai kaxkoan. 2 gela,komuna, sukaldea eta trasteroa. Dena berrituta,hiru balkoi eta oso eguzkitsua. 686969112

-Etxebizitza alokatzen da, Oropesa de Mar (Castelló)herrian. 655 731 915.

- Etxebizitza bat alokatzen da Usurbilen, erdigunean.Abala beharrezkoa. Gauez deitu. 646 537 253.

- Lau logeletako etxebizitza salgai Atxegalden. Ganbaraere badu.Aukera dago etxe azpian garajea eroste-ko.Interesaturik bazaude deitu telefono honetara:699720940

- Salgai dago Usurbilen etxe familiar polit bat, kiroldegi ondoan. Tel. 646.041915 Amaia.- Kale Nagusia 10, lokal komertziala salgai, 133 m2.

943 364 637 / 943 365 299-Alokairuko pisu baten bila nabil Usurbilen. 606 457

112.- Neska euskaldunak pisu bat hartuko luke errentan

Usurbilen. Interesatuak deitu 647 486 232.- Landetxe bat saltzen da Alfaron (Errioxan).

Astebukaerak eta oporraldietarako egokia.Terreno eta pistinarekin. Herritik 1,2 kilometro-tara. 2 logela, egongela tximenearekin, sukaldea,komuna eta portxea. 675702428 (gauetan).

- Etxe bat konpartitzeko pertsona baten bila nabil.Interesatuak deitu 20:00etatik aurrera661568471.

- Gela bat alokairuan pertsona serio batentzat, pisuberri batean. 300 euro, gastuak aparte. Usurbilinguruan. 609 901 734 edo 943 575 788.

- Muna Lurra kalea 16, 3.C salgai. Eguzkitsua etaberritua. Interesatuak deitu: 637225620.

- Pisu bila nabil Usurbilen. Alokairuan nahi nuke.664 885 737.

-95metro karratuko etxebizitza salgai Kaxkoan.Erreforma behar du baina aldaketak egitekoaukera asko. 638279184.

- Orion babes ofizialeko etxe bat daukat etaUsurbilen babes ofizialeko etxeren bat daukannorbaitekin aldatuko nuke. Interesatuak deitu663600020.

- 230 metro karratuko etxea salgai, 2 solairuko bor-darekin. 2800 metro karratuko lursailean.Kalezarreko eremu urbanoan. 665720913.

- Baserri bat alokatu nahi nuke, Zubietan, Aginaganedo Usurbilen. 630 274 906.

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala, komuna,sukaldea, bi balkoi, igogailua, ganbara. Kaxkoan.607 924 407.

-Santuenea 26an 60metro karratuko etxea daukagusalgai. 2 gela, sukaldea handia, etxeak kanpokal-dera ematen du, gasa eta kalefazioa ditu.200.000. 666539284.

- Etxe berria salgai kaxkoan. 3 logela, bainua, komu-na,... eta trasteroarekin. 685731792.

- Logela bat alokatu nahi da etxe konpartitu batean.671800275.

-Lasarten apartamentu bat salgai, egoera onean.Erdigunean. Toki lasaia eta berritu berria. Bikotebatentzat egokia. 657708866

SALEROSKETAK / GARAJEAK

- Zazpi plaza dituen Kia Carnival bat saltzen dugu.2004 urtekoa da eta 118.000 km dauzka, ondozaindua eta beti garajean egondakoa. 669353942

-Kotxe bat daukat salgai: Oso egoera onean, betigaragean. Honda Civic bat da 3 atekoa, prezioainteresgarria. Tlf 656742089

- Bizkarre kalean garaje itxi bat daukagu salgai.Altura bikoitza du eta altilo bat egina dauka.Interesatuak deitu 943576957 telefonora.

- Aprilia Chester R-125 motorra daukagu salgai.

Egoera onean eta prezio interesgarria.661618970

-Karabana bat salgai. Modelo zaharra da baina egoe-ra oso onean dago. Prezio interesgarria.646514494

-Mitsubishi L200 bat salgai. SS-AZ eta egoeraonean. 646514494

- Mendiko terrenoak erosiko nituzke. Basoa atera-tzeko edo basorik gabea ere bai. 943362237.

-Atxegalden 33 metro koadroko lokal bat alokatzenda. Sarrera egokia. 943373414. 280 euro hilean.

- Garaje bat alokatzen da Bizkarre kalean. Neurriak2,5m x 5m eta 2,1 metrotako altuera.943361265.

-50cc-ko motorra daukat salgai. Aukera paregabea. 2urte eta oso kilometro gutxi. Beti garajean, ondozaindua. 622369646.

- Sotano komertzial bat alokatzen da 600 eurotan.650938489

- Txoko polit bat alokatzen da. 650943847- Atxegalden Aristitxo kalean 90 metro karratu (bi

solairutan) dituen lokal bat alokatzen da.658716970.

LANPOSTUAKLan-eskaerak- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egiteko, per-

tsona helduak zein haurrak zaintzeko edo ostala-ritza lanetarako. Esperientziduna. 658107757

- Esperientziadun emakumea behar da goizez etxekolanak egin eta haurrak zaintzeko. Hiru orduz:goizeko zazpietatik hamarretara. 687 055 166.

- Astebukaeratan lan egiteko, zerbitzari moduan ari-tzeko pertsona bat behar dugu. 943 36 67 10.

Lan-eskaintzak- Neska bat, etxeko lanak edo haurrak zaintzeko

prest, goizez 8:00-15:00 artean. 679 742 413.- Astebukaeratan edo astean zehar goizeko 10tatik

arratsaldeko 4 arte garbiketa lanak edo pertsonahelduen zaintzan lan egingo nuke. Interesatuakdeitu 618410123

- Urte asko herrian daramatzan emakume bateskaintzen da, adineko pertsonak edota haurrakzaindu eta etxeko lanak egiteko. Ordutegi mal-gua. 687 348 223 edo 943 364 310.

- Emakume batek interna moduan pertsona helduakzein haurrak zaintzeko lana bilatzen du.660554968

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.676188411

-Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.630438571

-Gizon bat eskaintzen da pertsona helduak zaintzekoedo baserriko lanak egiteko. 662461568

- Jardineritza lanak egiten ditut, txukun eta moduonean. Iñaki: 677 44 31 40.

-Saltzaile, zerbitzari, pertsona helduak zein haurrakzaintzen edo garbiketa lanak egingo nituzke.Interesatuak deitu 656446835

- Pertsona helduak zaintzeko neska bat eskaintzenda. Esperientziduna. 606 800 837.

-Mekanikari gisa, baserrian, edota helduak zaintzekoprest nago. 648 785 026.

-Emakumea interna edo goiz zein arratsaldez ordukalan egiteko prest. 648 785 026.

- Zerbitzari, sukaldari laguntzaile edo garbitasunlanak egiteko neska bat eskaintzen da.664048228

- Mendian edo abeltzaintzan lan egiteko prest nago.666 38 26 97.

-Emakume bat orduka edo interna moduan laneanaritzeko eskaintzen da. 608 835 033.

- Matematika eta estatistika klaseak ematen ditut,

edozein mailan, esperientzia handia. 646 717676.

-Autoen mekanikari gisa lan egingo nuke. 943 368574.

- Etxeko lanak egiteko emakume bat eskaintzen da.620 185 927.

-Arratsaldetan umeak zaintzeko neska euskaldun bateskaintzen da. 685 716 774.

-Etxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da. 630768 325.

- Neska bat eskaintzen da haurrak edo pertsona hel-duak zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 620 364176.

-Pintore edo burdinlari gisa lan egiteko prest nago.654 217 752.

- Neska gazte esperientziaduna eta usurbildarra,arratsaldetan haurrak zaintzeko prest. 661 626500 // 943 371 348.

-Fisika eta matematikako klase partikularrak emate-ko prest, neska gazte esperientziaduna. LehenHezkuntzatik Batxilergo mailara arte. 685 772602 // 943 371 277.

- Etxeko lanak egiteko edo haur zein pertsona hel-duak zaintzeko eskaintzen da pertsona bat.671884360.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zeinetxekolanak egiteko. 679742413.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

- Flex markako ohe artikulatua eta latex koltxoia sal-gai. 700 euro. 667521874

- 1,35 metroko ohe artikulatu berri bat daukat salgai450 eurotan. 688803528.

-Wii kontsolaren softwarea aldatzen da segurtasuna-ren kopiak kargatu ahal izateko, DVDaren edoUSBaren bidez txipik instalatzeko beharrik gabe.Kontsola ez da irekitzen eta horrela, garantia ezda galtzen, dena softwarearen bidez egiten da.635729637

-Argazki zaharrak berritzen ditut. Bideoak monta-tzen ditut bai bideoarekin, bai argazkiekin DVDformatoan. 635729637

- Bideo-muntaiak egiten dituen pertsona bat behardugu. 943 374061.

- 160 luzera x 30 zabalera x 77 altuerako kaoba kolo-reko komoda bat daukat prezio onean salgai.636540788

- Aiako babarruna salgai, prezio onean. 670410273.-Dorleta Kinkildegia traspasatzen da. 609099824.- Zaldi bat jartzeko lur sail bat edo ikuilu bat aloka-

tuko nuke Usurbil edo inguruan: 616260451-7 gazteko lagun taldea gara eta lokal bat alokairuan

hartuko genuke, 200 bat euro. 606 101 980.- Ostalaritzako makinaria, kafetegiko altzariak salgai;

aulkiak, mahaiak, kafe-makina,...607 389 570 (Mireia). [email protected]

-Atxegalden 30 metro karratuko lokal bat alokatzenda (lehen Truke). 943 373 414.

- Informatikaria naiz. Ordenagailuen edo informati-kari buruz edozein zerbitzu behar izanez gero.Oskar: 609 468 759 [email protected]

- Ezkontzetan abesteko talde bokal bat nahi baduzu,deitu 665745071 (Iñaki)

- Ohea egiten den 3 plazako sofa bat daukat salgai125 euro. Kolore argia, txuri-beig kolorekoa.655731915

-Ezkontza zein ekitaldietan abesteko kantari lirikoa.Maketa bat entzungai daukat. 690784113

- Etxebizitzen erreforma orokorrak egiteko zerbi-tzua. Jon 672 173 466.

- Pottokak salgai, kalifikatuak eta subentzioa jaso-tzen ari direnak beraien moxal jaioberriekin etaurtebeteko behorra. Tf: 626 220 925.

Zorionak Ximio! Aurtengoaizango ote da pankarta honenatzean jarri beharko dugunazkena? Hala bedi!

Badaezpada ere prestatzen joanhadi, hurrengo urtebetetzeanbelarriak gorri-gorri jarriko dizkiagu-eta!

Zorionak Ziru! Martxoaren 21ean izan hituanhire urteak baina, gogoratu gaituk hitaz.Ondo ondo pasako huelakoan, ia "lagunak"noiz gonbidatzen hituan afaritara. Hire fansak!

Zorionak maitia!Apirilaren 8an eginzenituen 2 urte.Zorionak eta

muxu potoloak amatxo etaaitatxoren partez!

Zorionak Aitor!Apirilaren 11n10 urte betezenituelako.

Agiñako eskolako lagunak.

Zorionak Xuban! Apirilaren 4an egindituzu 5 urte.Zorionak eta muxu

handi bat etxeko guztienpartez. Ondo pasa!

HILDAKOAK

Marcelino Fernandez GallegoMartxoaren 28an hil zen91 urterekin

HILDAKOAK

Mari Cruz Segurola BilagaranApirilaren 2an hil zen82 urterekin

JAIOTZAK

Ane Ugarte Matxinandiarena, martxoak 13.

Malen Aizpurua Biurrarena, apirilak 2.

Irene Azpiroz Ivanushkina, apirilak 3.

Page 19: NOAUA! 403 alea
Page 20: NOAUA! 403 alea