Top Banner
! ! H A M A B O S K A R I A ! ! Usurbil, 103. zenbakia Usurbil, 103. zenbakia 2000ko abenduaren 22a V.urtea 2000ko abenduaren 22a V.urtea Guztiok er Guztiok er otu otu ote gara? ote gara?
52

NOAUA! 103 alea

Mar 13, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 103 alea

!!H A M A B O S K A R I A

!!Usurbil, 103. zenbakiaUsurbil, 103. zenbakia2000ko abenduaren 22a V.urtea2000ko abenduaren 22a V.urtea

Guztiok erGuztiok erotuotuote gara?ote gara?

Page 2: NOAUA! 103 alea

ABB EE RR EE ZZ II AA RR TT UU AABB EE RR EE ZZ II AA RR TT UU AA

EEgguurrrreezzkkoo eettaa aalluummii--nniiooeegguurrrreezzkkoo lleeiihhooaakk

Aginaga Telf: 943 37 15 71

UU RR DD AA NN TT ZZ IIUU RR DD AA NN TT ZZ II

USURBILGO OFIZIOAK ZUREESKURA DITUZU

JJ OO SS EE MM AA RR IIJJ OO SS EE MM AA RR IIII KK UU TT ZZ AAII KK UU TT ZZ AA

Ugarte, 4 Kalezar

Telf eta faxa: 943 37 12

aa

% 943 363370- 361439

Mugikorra: 649435475 649435476I Ñ A K I I Ñ A K I

L A T A I L L A D EL A T A I L L A D EIturgintza gas eta berogintzaI N S T A L A K U N T Z A K

Mobila: 609 888021

aaa

J. OrbegozoIturgi

ntza - Gasa - Berokuntza

37 29 37 - 36 59 26%Bizkarra 1, 1.esk. JJ OO SS EE AA NN TT OO NN II OO EE LL OO RR ZZ AA

%943 83 09 37 670 397504

Enpapelaketak eta pinturakorokorrean

Telf: 943 36 60 19- 36 34 60

roztegiak

Elektrizitatea

P inturak

Iturgintza

E skaiola

I geltseritza

. Pikor pintura eta gotele lanak

. Papereztatze- lanak

. Pintura-lanak orohar

MMoobbii llaa:: 662299 4466 0099 6666

MMII KKEE LL IIZZAAGGII--Goiz-Argi etxea, 37KalezarTelf: 943 36 50 95

Kale Nagusia, 1%% 943 37 26 79 %% 36 51 25Santuenea %% 629 42 05 65

E R R A Z K I NE R R A Z K I NIGELTSERITZAIGELTSERITZA

JOSE AIZPURUA UNANUEIgeltseritza eta pintura

Muna Lurra, 20 - 1.BUSURBILTel.: 943 36 37 67

Pintore kalea, 1 - 3.ALASARTE-ORIATel.: 36 17 83

JJOOSSUUEE AARRAANNzzaaZZIISSTTRROO--I g e l t s e r i t z a e t a p i n t u r a

J u a n J o s e e n e a , 6K a l e z a r

% 943 36 05 50- 606 37 21 05

qq I t u r g i n t z a o r o k o r r e a nqq B e r o k u n t z a kqq G a s a

Neurriko altzariakErrotaberri kalea, 3 Osinalde%% 943 36 14 48 - 36 31 24

Galtzaragaina 2-2B

Telf 943 37 34 70

J O S E B A J O S E B A A R A N G U R E NA R A N G U R E N

% 943 36 43 64

JJ OO SS EE RR AA MM OO NNII BB AA RR GG OO II EE NN

Mobila: 600 024 825

BAINUKO ALTZARIAK

Telf; 943 36 46 37

Gida honetan azaldu nahi badu-zu, deitu!

943 36 03 21 telefonora

Page 3: NOAUA! 103 alea

a zo z oe z a

i

Txerrimunik ordainetanZorionak Eider! Abenduaren29an 22 urte beteko dituzueta orduan “oraindik 21”ezingo duzu esan. Ondopasa eta besarkada haundibat!

Berandu bada ere ez pentsahitaz ahaztuta geundenik.Pasa den abenduaren10ean hire eguna izanhunan. Zorionak eta urteaskoan.

Datorren abenduaren 28anahalik eta ondoen pasa deza-zula opa dizugu. Inuxenteeneguna izan arren ez gara zutazahaztuko, ez horixe! Muxuhaundi bat etxekoen partez.Urte askotarako Esther!

Zorionak eta muxu haundi batTomax eta Arrate. Etxeko txikiakdagoeneko lau urte bete ditu,orduan bere aitak zenbat ote? Bionzorionak ospatzeko zerbait prestatuezazue!

Hona hemen edonor zoriontzeko tartea. Bere urtebetetze eguna delako, ezkondu egin direlako edota titulu-ren bat lortu duelako dohainik, bazkide direnek nahiz ez direnek tarte hau erabili dezakete. Ekarri jarri

beharreko testua eta argazkia.

Hurrengo alea: urtarrilaren 12an Ekartzeko azken eguna: urtarrilaren 5a

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 3

Etxebeste, 1 Tel.:943 36 11 15

LIZA R DILIBU R U D EN D A

Eguberri zoriontsuak!

8 Liburu eta CDtanberrikuntza ugari!

Erosi hemen Gabonetakooparia!

%

XABIER EDARITEGIA

Kontseju zarra, 13 943 36 04 66

Etor zaitez, eta dasta itzazuGoierriko produktuak

7 Idiazabal gazta7 Beasaingo odolkiak...

Urte berri on!

LURDESFRUTAK

Bizkarre,3 Telf: 943 37 23 68

EguberriEguberrizoriontsuakzoriontsuak

opa dizkizuegu!opa dizkizuegu!

BEREZITASUNAKTxerrikumea,

Txuleta eta ArraiaAginaga 36 27 73% SEKAÑA

Urte berri on!

.. FotokopiakFotokopiak

.. Fotokopiak koloretanFotokopiak koloretan

.. Plastifikazioak (DIN A2 arte)Plastifikazioak (DIN A2 arte)

.. Fax zerbitzua (jaso eta bidaltzeko)Fax zerbitzua (jaso eta bidaltzeko)

.. Planoen kopiak (AO arte)Planoen kopiak (AO arte)

.. Ordenadoreko lanakOrdenadoreko lanak

.. Enkuadraketak (wire-o, kiribilak,liburua)Enkuadraketak (wire-o, kiribilak,liburua)

.. Zure argazkia puzle bateanZure argazkia puzle batean

Telf: 943 37 64 24 Fax: 943 37 61 55Juan de Garay kalea20160 Lasarte-Oria

Kalkos kopisteria

Urte berri on!

Urtea amaitzera doa eta hauxeduzue 2000. urteko azken alea. Datorren urtean indarberriturik

etortzeko asmotan gara, baina lasai-tzeko denbora pixka bat izan deza-gun hiru astetan ez duzue Noaua!

aldizkaririk jasoko. Hori bai, urtarrila-ren 12an berriz ere zuen etxeetan

izango duzue.

Astegunetan

6.00/22.00

Asteburu eta jaiegunetan

7.00/22.00

Gainontzeko orduak telefonoz.

Atea itxita aurkitzen baduzudeitu telefono honetara

943-361112

U d a l t z a i n g o a r e no r d u t e g i a

Page 4: NOAUA! 103 alea

Argitaratzailea

Noaua! Kultur ElkarteaBordaberri 3 Eguzkitzaldea20.170 Usurbil (Gipuzkoa)Tlf. eta faxa: 943 36 03 21E-mail:[email protected] orria: http://www.topagunea.com/noaua/

Kazetarien koordinatzaileaJosu Aranberri

KazetariakJosu Aranberri, Amagoia Mujika, OlatzLasagabaster eta Agurtzane Solaberrieta

PublizitateaAgurtzane Solaberrieta

ZuzentzaileaEneko Harreguy

KolaboratzaileakInes Kamino, Iñaki Labaka, Iratxe Begiris-tain, Amagoia Mujika, Xabier Arregi, Pa-ko Agudo, Alfontso Vidal, Alazne Begiris-tain, Zaloa Arnaiz, Agurtzane Solaberrie-ta, Joseba Pellejero, Ainara Uribe, EiderJauregi, Mikel Bengoetxea, Agustin Es-naola, Olatz Goenaga, Urko Manterola,Eneko Harreguy, Karmele Urdanpilleta,Joseba Zubeldia, Imanol Goenaga, An-doni Udabe, Manuel Begiristain, EukeneKamino, Isaak Muñoz, Olatz De Miguel,Jone Eizmendi, Jokin Zubiaur, MariaJesus Urbieta, Iñaki Agirresarobe etaMari Angeles Arruti.

AdministrazioaArantxa Usarralde, Aitor Pikabea, Aintza-ne Aizpurua eta Nagore Gonzalez.

Erredakzio Kontseilua:Josu Aranberri, Amagoia Mujika, Gari-koitz Udabe, Olatz Lasagabaster etaAgurtzane Solaberrieta.

Maketazioa eta diseinua

Olatz Goenaga, Zaloa Arnaiz eta IbonBeristain.

DokumentazioaIdoia Agirre, Aintzane Aizpurua, Leire Mu-jika, Leire Unanue eta Nagore Gonzalez

InformatikaPili Lizaso eta Karlos Aizpurua

BanaketaMertxe Jimenez, Xabier Kamino, TxeloVidal eta Iker Muguruza

ElektrikariaIñaki Salsamendi

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96

ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza

Noaua! hamabostekariak ez du bere gain har-tzen aldizkarian adierazitako esanen eta iritzien

erantzunkizunik.

Noaua! Kultur Elkarteko jendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-20.00

astegunetan

!!H A M A B O S K A R I A

!!

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

4 Noaua! 103.zk. Usurbil

er irizten?

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Azala:Herriko harategietan

aurkitu dezakezun behikiaGipuzkoako

Foru Aldundiakdiruz lagundutako

aldizkaria

Kultura sailakdiruz lagundutako

aldizkaria

Jolasak zein jostailuekberebiziko garrantzia dutehaurraren lehen urteetan,umearen heziketa konstrukti-boa eta interaktiboa gara-tzen laguntzen baitute. Hauguztia jakinik, ez al dagarrantzitsua jolasak eta jos-tailuak ondo aukeratzea?

Gaur egungo iragarkiakikusita, ordea, zeharo txundi-tuta geratzen naiz. Guztiakerasokorrak eta sexistak dira.Jostailu mordoa dago,aukera izugarria, baina osogutxi dira didaktikoak. Gai-nera, argi eta garbi finka-tzen dute jostailua norentzatden: panpinak neskentzateta untziak, robotak... muti-lentzat. A ze astakeria!

Sexismoaz gain, indarkeriaeta borroka da egungo jos-tailuen funtsa, bateko robo-tak eta besteko heroi borro-kalariak direla medio. Inda-

rra neurtzeko jostailuak dira,garrantzitsuena boteretsue-na nor den jakitea da.Honetan ere sexuak zerikusihaundia du, gainera. Borro-ka, boterea, indarra... hauekguztiak beti mutilen esku jar-tzen dituzte. Neskek, berriz,nahikoa lan izaten dutepanpinak orrazten etaapaintzen. Hau hezigarriaote? Eta mutiko batek pan-pina bat eskatzearen auke-ra uzten al dute iragarkiok?Neska batek ezin al du gus-tuko izan kotxe bat?

Jostailu didaktikoak egonbadaude, gurasoen lanada, ordea, hauek bilatu etaegoki aukeratzea. Erosketagaraia den honetan aita-amak hausnarketa bat egi-tera gonbidatuko nituzke.Seme-alaben heziketak ezdu gutxiago merezi eta.

“Nolako jolasak,“Nolako jolasak,halako umeak”halako umeak”

Aiora Godinez Aiora Godinez Pedagogia ikaslea

Page 5: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 5

erriketan

Noiz hasi zinen judoan ibiltzen?

Orain dela bederatzi edo hamar urte. Lagun bathasi zen eta nire lagun onena zenez ni ere bai.

Borroka librean ere ibiltzen zara. Zein ezberdintasundago bi kirol hauen artean?

Ia berdina da, baina puntuazioa beste modu bateraegiten da. Erropa ere ezberdina da, judo egiteko

jantzi txuria erabiltzen da eta borroka librean elastikoestu bat eta bota batzuk. Gainera, borroka librean

epaileak txilibitua erabiltzen du eta judoan ez. Beste-la entrenamendu bera eskatzen du.

Zein koloreko gerrikoa daukazu orain?

Marroia daukat orain eta bi edo hiru urte darama-tzat gerriko berarekin. Denbora batean oraingoz

honekin jarraituko dut eta ondoren beltza ateratze-ko asmoa dut.

Txapelketeta askotan hartzen duzue parte ezta?

Urtean zehar dexente izaten ditugu: Gipuzkoakoa,Euskadikoa eta Espainiakoa besteak beste. Kanpora

ere joaten gara gonbidatzen gaituztenean.

Nola aritzen zarete txapelketa hauetan banaka alataldeka?

Ni banaka ibiltzen naiz normalean, baina badagobai banaka eta bai taldeka ibiltzen den jendea ere.

Euskadiko txapelketan adibidez, taldeka lehiatzenda. Pisu batzuk daude eta pisu guztietako jendea

baduzu talde bat daukazu.

Asko entrenatzen al duzue?

Astean hiru egunetan izaten dugu entrenamendua,ordu eta erdiz. Pixka bat gogorra da. Entrenatzaileakexijitu egiten digu eta asko saiatu behar izaten dugu.

Entrenamenduak talde ezberdinetan egiten aldizue?

Bai. Adinaren arabera egiten dira taldeak, bainabestela berdin du gerriko ezberdina edukitzea.

Kanpora joaten al zarete?

Ni askotan joan izan naiz, gehienbat borroka libreadela eta; Sevilla, Murtziara, Granadara, Zaragozara,Madrilera... Beste batzuk gehiago ateratzen dira,Holanda edota Yugoslavian egon izan baitira.

Aurten Gipuzkoako Foru Aldundiak sari bat emandizu? Zer dela eta izan da hau?

Niri eta Josu Arrutiri eman digute saria lortu ditugunemaitzengatik, Espainiako txapeldunak izan baikaraborroka librean. Plaka bat eman digute sari bezala.

Sari hau jasotzen duzun lehenengo aldia al da?

Bai eta hurrengo astean “deportista promesa” dei-tzen den beste bat jaso behar dut, hau ere Gipuzko-ako Foru Aldundiak emana.

Zer suposatu du zuretzako horrelako sari bat jasotze-ak?

Emaitza onak egin eta horrelako sari bat jasotzeakasko poztu nau. Jarraitzeko gogoa ematen dizu gai-nera.

Zenbat sari jaso dituzu dagoeneko?

Ez dakit. Kutxa batean dauzkat sartuta eta garrantzi-tsuak direnak apal batean. Hor dauzkat esaterakoEspainiako eta Gipuzkoako txapelketetan irabazita-koak.

Honetan jarraitzeko asmorik ba al duzu?

Eskubaloia utzi egingo dut eta judoan eta borrokalibrean arituko naiz soilik.

SerSergio Montes Guerragio Montes Guerra15 urte ditu eta ja ez daki non15 urte ditu eta ja ez daki nonsartu jasotzen dituen sari guzsartu jasotzen dituen sari guz--

tiak. Etorkizunean judo etatiak. Etorkizunean judo etaborrborroka libroka librea praktikatzenea praktikatzen

jarraitzeko asmoa du.jarraitzeko asmoa du.

KIROLAK MODA

Errealeko txandal berriaren prezio ofiziala16.990 pezetakoa da. Gabonetangurean 15.000 pezetetan edukiko duzu!

Beraz, aprobetxa ezazu!U R T E B E R R I ON !

Puntapax Kalea,7Tlf 36 21 64USURBIL

Page 6: NOAUA! 103 alea

alej i ran20

00ko

ab

en

du

are

n 2

2a6 Noaua! 103.zk. Usurbil

Euskara erakustea pekatu omen da

KALEBERRI Iñaki Agirresarobe

Olatz Goenaga

Gabon garaia, festa garaia

TXOKOALDE

Dagoeneko abenduansartu gara, urteko azken

hilabetean. Abendua hitzaneguarekin lotzen dugu, bainabaita jai egun eta gabonekinere.

Hilabete hau jaiez josia dago;kontsezio eguna, Santo Tomaseguna, Eguberri eguna, San

Esteban txiki eguna eta urteza-har eguna.

Egun hauetako batzuetanlanera joan beharra izatendugu baina giro ederra sortzendiren egunak dira. San Estebantxiki eguna, izenak dioen beza-la, San Esteban doneareneguna da. Bai, San Esteban

eguna urtean bi aldiz ospa-tzen da, udaran etaneguan.

Neguko jai hau abendua-ren 26an izaten da, etaermitan meza entzun ondo-ren haragi egosia eta txori-zoa dastatzeko aukera iza-ten, hori bai, ardoa mahaigainean beti!. Garai bate-an goizean mezetara joan

eta arratsaldean Txokoalderajeisten ziren jai hau ospatzera,dantzaldia izaten baitzen Saltxi-pi sagardotegian. Urte sasoihonetan eguraldi ona egiteazaila denez sagardotegikoaterpean biltzen ziren dantzal-dirako.

Txokoaldetarrok ez duguegun seinalaturik jai egitekoeta ez dugu santurik ere, bainaSan Estebangoak gure auzokojaiak izango balira bezala da.Familia elkartu eta jatorduberezi bat egiteko aitzakia iza-ten dira besteak beste jai egunhauek. Gabonetako jai egune-tan ere, Txokoalden familiaasko elkartzen gara, bakoitzabere etxean, gabon jai hauekospatuz.

Bost urte irakasle ibili naizeneuskaltegian, euskalduntze

alorrean urratsen bat emandudalakoan nago. Ikasleakezagutu, zer nolako hutsuneakzituzten aztertu, klaseak nolaeman niezaizkieken planteatu,eta azkenik, AEK-k duen meto-dologiaz jabetuz, ikasleenganahurbildu besterik ez nuen egin.

Ikasleak klaseko partaide iza-nik, beraien hutsuneak ahaliketa modu erosoen eta gusta-garrienean konpontzen saiatuzbesterik ez da ematen ohikoklasea. Bere ingurune hurbilanolakoa den jakinik, euskaraknolako eragina eta bultzadaeman dezakeen aztertzeandatza eguneroko lan hori.Orain arte batzuentzat ezeza-guna izan den hori ezagutarazieta gure kulturaren ateak

zabaldu, euskara nola gozaeta bizi daitekeen erakutsi,honekin guztiarekin aberastasu-na baino ez zaio eskaintzen.

Urterik urte hainbat ikasleigaro da herriko Etumeta eus-kaltegitik eta hizkuntza ikasi hei-nean, batzuk ederki txertatudira euskal giroan. Beste ba-tzuk, ordea, hizkuntzaz jabetuez eta bere horretan gelditudira. Alor honetan euskaldunzaharren jokaera funtsezkoaizan da euskaldun berrien hiz-kuntza maila aberasterakoaneta eguneroko bizimoduraegokitzerakoan. Beraz, euskal-dun zaharrok kalean ere irakas-le izan behar dugu hizkuntzakaletar bihurtzeko ahalegine-an, euskara ez dadin klasebarruan gera.

Bestalde, helduen euskaldun-tzean ere egin da lanik azkenurteotan, hala, seme-alabakeredu euskaldunetan dituztengurasoentzako ikastaroak bide-ratu dira. Ikastaro eta hezitzeprograma hauen guztiengakoa, ordea, euskara ikasge-latik kalera eta etxera erama-tean datza.

Azkenik, Usurbilgo Etumetaeuskaltegiak bere historianzehar antolatu dituen ekitaldimordoa azpimarratzekoa da:Korrika, irteerak, kultur ekital-diak...

Europako hizkuntzarik zaha-rrena irakastea eta bere hone-tan bizitzen erakustea kultura-ren esparrua zabaltzea da. Horipekatu baldin bada, dena dapekatu.

Page 7: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 7

alej i ran

Urte berriarekin proiektu berriak

KALEZAR Urko Manterola

Kontuz!Zaloa ArnaizATXEGALDE

Aurtengo nire azken kroni-ka den honetan, beste

hainbatetan bezala, ez daukatzer idatzi haundirik.

Aurreko alean Ainarak esanzuen bezala, egia da, bai,

hemen ez da giro obra kon-tuak direla medio. Oraingoan,ordea, beste kontu batekinnatorkizue, norbait obrekin etaberritze lanekin aspertuta egonbaitaiteke dagoeneko.

Epe laburreragure ingurune-an izango direnzenbait proiektuaipatu beharditut. Batetik,Artzabalen,badakit ez delaKalezar baina,etxebizitzaberriak egitenhastekoakomen dira.Honekin batera,

Harane erreka bazterrean,Puntapaxetik hasi eta Ostapealderaino, parke bat egitekoproiektua dago. Egitasmohonen barne, garbitegi zaha-rreko eskilarak konpontzekotanomen dira.

Proiektuak proiektu berrikun-tza oro ona izan daiteke gureauzoarentzat. Hala, berehalamartxan jartzea eta emaitzatxukuna izatea eskatzea beste-rik ez daukat.

Bide batez, eta aurtengo nireazken agerpena dela kontuanizanik, tartetxo honetaz baliatu-ko naiz auzotar zein herritarguztiei eguberri onak eta urteberri hobea opatzeko. Dato-rren urtera arte, ADIO!

Auzo zoragarri hau muinobatean kokaturik dago.

Hau dela eta, nonahi eskilarakikus ditzakegu; batzuk garbiak,beste batzuk berriz hobe ezesatea. Baina modu bateanedo bestean, eskilarak izatenjarraitzen dute.

Auzoan zehar zenbat eskilaradauden kontatzen hasiko bagi-na kontxo, Noaua!ko lehiaketa-rako galdera polita!

Egunero eskilaratatik gora etabehera ibiltzen garenak askogara eta tartean umeak, lurre-ra erortzeko arrisku handienadutenak. Eskilarak segurtasunaematen dute maldan beherabaina pausua gaizki emanezgero, segurtasunak ez du asko-

tarako balio, are gutxiago arris-ku hori erraztu ditzakeen zen-bait elementuk (irudikoa kasu)

bere horretan jarraitzen badu-te.

Irudian ikusten duzuena ez dabromarako kontua. Auzoa era-berritu zutenetik (eraberritzenbukatu zutela esatea ere) zulo-txoari laguntzen dioten lau tor-loiu horiek oraindik lorategizoragarri horretan jarraitzendute. Ez dut pentsatu ere eginnahi, kasualitatez gertatzenbada ere, zer gertatuko litzate-keen hortxe bertan norbaitlurrera eroriko balitz.

Tira, ingurune honetan hain-bat gauza bere horretan utzitadaudenez eta oraingoz horrelajarraitzeko itxura dutenez,gauza bakarra esango dizuet:kontuz ibili!

Page 8: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

8 Noaua! 103.zk. Usurbil

a lej i ran

Agustin EsnaolaSANTUENEA

Nik nahiago dut Olentzaro,gizon gaztea jaistea, Ara-

larko menditik basajaunenagintearen amaiera eta jesu-sen etorrera aditzera ematenduen hori jaistea. Onenzarokedota Olentzarok “gauza onengaraia” adierazten du. Euskalohitura zaharretan zerria hil-tzen zeneko San Martin ingu-rua esan nahi zuen.

Ez ordea, Olentzerok: pertso-nai komikoa, ikatzaz zikindutaageri zaigu. Ezjakina, tripon-tzia, pipa hortzetan hartutajanaria soberan duena. Txape-la zulatua buru gainean etabertan txoriek beren habiaeginda duten ondutako bela-rraz betetako burua. Horixe da

Olentzeroren irudia, guri ema-ten digutena behintzat bai.

Hau ikusirik zein ote da gureauzoan, abenduaren 24anarratsaldeko 18:30etan gurdibaten gainean aterako dena?Olentzaro edo Olentzero? Zeinote da?

Ikusi nahi baduzu, azaldu zai-tez Tragoxka tabernara. Auzo-ek gure pertsonaia ezagunaagurtzeko aukera.

Euria egiten badu nonbabestuko dugu gure pertso-naia mitikoa? Hau galderaona da, ez baitago aterperikgure auzoan. Ez du axolik,horretara ohituta gaudenezziur aterpe txikiren bat topa-tzen dugula.

Dena den, auzo guztiak gon-bidatuta zaudete abenduaren24an arratsaldeko 6:30etantragoxka tabernaren aurreanparte hartzera. Ez ahaztu, zeinda gure pertsonaia Olentzaroedo Olentzero?

Auzora nor jaitsiko ote da menditik?

URDAIAGA Joseba Zubeldia

Usurbil gure auzotik ikusita

Jakina da azken urteotanUsurbilgo herria handiago-

tzen, zabaltzen, ari dela, egin-dako lanak ez baitira alperrika-koak izan. Hori argi eta garbiikus daiteke gure auzotik, izanere hemendik herriaren ikuspe-gi oso zabala baitago.

Orain urte gutxi, duela hamarhamabost bat urte inguru, Usur-bilek dituen auzo ezberdinakbereiztea erraza izaten zen,beraien arteko banaketa garbiikusten zen, Kalezar eta Kaxko-aren artekoa esaterako.

Gaur egun, ordea, auzoezberdinen arteko zelaietaneraikuntza ezberdinak egin

dira, eta ondorioz, auzo ezber-dinak batuta baleude bezalageratu dira.

Usurbil herria handiagotzen arida, beraz; ez, ordea, bizilekuei

dagokionez bakarrik. Industriagune berriak sortzen ari dira,baita lehen zeudenak zabal-tzen ere, herriko lan jardueramartxa onean doa nonbait!Ezin esan, beraz, Usurbilek etor-kizun txarra duenik.

Beste gai bati helduz, Usurbil-go elizaren dorrean azkenal-dian egin dituzten konponke-tek bere fruitua eman dutelaesan beharra dago, erabateraberrituta agertzen baita.Egunez kolore argiago batduela ikus daiteke, hormetakoharriek izandako garbitze lanenondorioz. Gauez, berriz, jarri diz-kioten argiak direla eta osoargitsu agertzen da.

Page 9: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 9

alej i ran

Iratxe BegiristainAGINAGA

Beste bat gehiago

ZUBIETA Karmele Urdanpilleta

Urte bukaerako mendi bueltak

Data seinalatuak datozki-gu: gabon gaua, Olentze-

ro, urtezahar eguna... jan egu-nak, azken finean. Era askotaraospatzen dira, bakoitzak ohiedo ahal duen moduan. Haue-tako bat pertsonalki gustukodudana eta oso gutxi egitendena da: urtezahar egunekomendi buelta; batzuk Aizkorrira,besteak Txindokira, zonaldebakoitzaren arabera edobakoitzak gustuko duen lekua-ren arabera. Egun hauetan ezdago izerdi pixka bat botatzeabaino sentipen hoberik. Guru-tzera igo eta nola ez: turroipiska bat janez, txanpaintrago bat edatea.

Ez dezala inork pentsa,

ordea, egun horretan txoznaberezirik egoten denik gailurre-an, ez! Motxilan hartu eta gora.Inguruko guztia ikusiz egotekoaukerarik bada, ez da lekuhoberik izango urteko balan-tzea egin eta hurrengo urtearibegira dauden ikuspegiez min-tzatzeko.

Gau honetan parranda gutxiegin edo gosaritara iristen dire-nentzat aldiz, urteberri egunekozita (eskualde honetan behin-tzat) Adarran izaten da. Gailu-rra egin eta Bexabira gosari-hamaiketakoa egitera. Bada,ordea, azken aldian modanjartzen ari den zerbait ere: ton-torrera igo gabe zuzeneanBexabira joatea, alegia.

Aurtengo urteari agur esateatxoko honetatik niri egokitu zai-danez ezin buka nezake denoiurteberri on bat opatu gabeeta Olentzerori urteroko eskariaegin gabe: datorren urtekogabon egunak bereziak izandaitezela falta diren guztiaketxean ditugula txanpain brin-dis haundi bat eginez .

Beste bat gehiago esangodu batek; ez xamurra eta

biguina izan delako, erantsikodu beste bigarren batek; 2000.hau korapilatsua eta berezia,tartekatuko du hirugarrenbatek. Hala ere, azkar zoazengero eta azkarrago; urtaroensegida zirkulu osoa itxiz, behineta berriz errepikatzearena danaturarena, eta behin etaberriz berritzearena.

Biluztu ditu jada uda oparoanmardul zeuden zuhaitzak, eran-tzi estalian zegoena kanporaazalduz; ixilik, astiro, pasakorraden utzi eta iraungo duenaazalduz... gauza bagina geuere horixe bera geure

barruarekin egiteko. Errotikaldatu, errotik berritu!

Sortua den guztiaren nagusijarri gaituenak galde egingobaligu; jakin al duzu nagusigo-ak dituen betebeharrak etazereginak, eskubide eta onurakzeintzuk diren? Garen etadezakegun onenaren mailannola gabiltza? Zein neurritangabiltza?

Eguberriak bete-betean ditu-gu. Agian ez duzu izango sua-ren ondoko gaztain erre berrienusain gozorik, ez eta danbolinhots zipli-zaplarik, ez eta artazu-riketa eta inguruko kontakizunzaharrik, agian, ezta nahikozenukeen senitarte gozoan

esertzerik edo horretarakoaukerarik ere. Baina bihotzondoko magala oraindik bero,hanka punttatan norbait eseri-ta eta alboan zenbait dituzulatransmititu beharreko elezaha-rrak asetzen eta itxaropenaleak jalkitzen etsita eta berorikgabe norbait balitz... zailtasu-nen berri dakien harek samur-tasunez jalkitako istorio sarkorbezain argitsuak. Eta probatu-ko bagenu geure, Euskal Herri-ko bezain unibertsal diren, ele-zahar hauek gogoratzen ziuregon bat baino gehiago izan-go liratekeela gure izatearekinbat egingo luketeenak.

Gabon zoriontsuak eta urteberri oparoa herritar guztiei.

Page 10: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

10 Noaua! 103.zk. Usurbil

ontzeju txikia

Nekazaritza jarduerakberpizteko udalakezarritako diru

laguntzen araudia haserazonartu du udalak. Bi dirula-guntza mota izango dituz-te: batetik 30 m3tik gorakour kontsumoa merkeagoizango dute eta bestetiknekazaritza jarduerarakoeraikin berriak eraikitzeanedo eraberritze lanak egi-terakoan udalak ezarritakozerga itzuliko zaie.

Horretarako, ordea, udalakeskatzen dituen baldintzakbete beharko dira. Alde bate-tik Foru Aldundiak ezarrita di-tuen Nekazaritza Lan Unitatee-tako bat gainditu beharra da-go, bestetik nahiz eta aurrekobaldintza ez bete, Lanbidearteko gutxieneko soldatarairisten ez bada dirulaguntzakjasotzeko aukera izango da,eta azkenik, jarduera jabego-en kasuan, urteko irabazia 5milioi edo haundiagoa badaez da dirulaguntzarik jasoko.

Nekazal jarduera bezalahurrengo hauek hartzen dirakontuan:

- Laboreko jarduerak: bara-tza, fruitugintza, loragintza,mintegiak eta perretxikuak.

- Basogintza jarduerak: baso-ko fruitu, hazi edo landareenekoizpen edota bilketa etamendia oinarri bezala dituztenbilketa jarduerak, beti ere,meatzaritza eta hidrologiako-ak kontuan hartu gabe.

- Abelazkuntza jarduerak:behitegi, arditegi, txerritegiak,oreinak, bisoiak, ahateak, an-tzarrak, zalditegiak (moxalakbertan jaio eta bertan haztenbadira), hegazti zaintza, untxizaintza, erlezaintza eta ustia-keta zinegetikoak.

- Tolarea duten eta “txotx”garaian bakarrik aritzen dirensagardotegiak; arautegi hone-tan, “txotx” garaia urtekobakoitzeko urtarrilaren 1etikapirilaren 15erako epea izan-go da.

Bestalde, nekazal jardueramodura kontuan hartuko ezdirenak ere zehaztu ditu uda-lak:

- Moxalak bertan jaio etahazten ez dituzten zalditegiak.

- Txakurtegi, animalia dendaedo aterpeak, hiltegi industria-lak eta antzekoak.

- Parke zoologikoak, edozeinmotatakoak edota animalierakusketak.

- Etxeko animalien haztegiak(txoriak, katuak...).

- Piszifaktoriak.

- Tolarerik gabeko sagardo-

tegiak edota “txotx” garaitikkanpo aritzen diren sagardo-tegiak.

Baldintza guzti horiek bete-tzen dituzten nekazaritza jar-duerek bi dirulaguntza ezber-din jaso ahal izango dituzte:

Alde batetik 30 m3tik gorakour kontsumoa merkeago izan-go dute. Bigarren tarifa m3

bakoitzeko 69 pezeta kobratubeharrean 36 pezeta kobratu-ko zaie. Beste aldetik, nekaza-ritza jarduerarako eraikinberriak egiterakoan, edo era-berritze lanak egiterakoanudalak ezarritzako zerga itzuli-ko zaie.

Horrez gain, nekazaritza jar-duerari lotutako etxebizitzaberriak egiterakoan edo era-berritzerakoan eskatzailearendedikazioaren arabera aplika-tuko dira portzentaiak:

- Nekazaritzara dedikaziorikgabekoak ez dute dirulagun-tzik izango.

- Eskatzailea nekazaritza jar-duerarik izan gabe, lanbidearteko gutxieneko soldatarairisten ez bada, eraberritzeobretan soilik, udalak ezarrita-ko zerga osoa itzuliko zaie diru-laguntza gisa.

Nekazaritza jarNekazaritza jarduerak berpizteko diruduerak berpizteko dirulaguntzen araudia onartu dalaguntzen araudia onartu da

Ur kontsumoamerkeago izan

dezakete baldintzahauek betetzen

dituzten nekazariedo abeltzainek

Page 11: NOAUA! 103 alea

AizpuruaAizpurua

Eguberritan zure mahaiaEguberritan zure mahaiaondo hornitu nahi baduzuondo hornitu nahi baduzu

gurean duzu aukera!gurean duzu aukera!

TTelesforelesforo Ardoako Ardoak

U R T E B E R R I O N !

ALKORTAAUTOSERBITZUA

U RT E

BE R

R I O

N !

U RT E

BE R

R I O

N !

Beheko kalea, 4Telf : 943 36 57 42

.. FFrruuttaakk

.. BBaarraazzkkiiaakk

.. EEttxxeekkoo pprroodduukkttooaakk

.. KKoonnggeellaattuuaakk

.. .... ..

ALUMINIOZKO ALUMINIOZKO

AROZTEGIAAROZTEGIAALUAL, S.L.

Ugaldea industrialdea 20 behea

Telf: 943 37 05 06 - Fax: 943 37 05 50

20170 USURBIL

U R T E B E R R I O N !

Zorionak etaurte berri on!

ANTXETA

Eguzkitza, 4Telf: 943 37 03

Page 12: NOAUA! 103 alea

3 Matematika3 Fisika3 Kinika

3 Ing e l e sa3 Informatika

MM aa ii ll aa GG uu zz tt ii ee --Zorionak eta Urte berri on!

Kale Nagusia, 10 behea atzekoKale Nagusia, 10 behea atzekoaldea aldea

H a r r i L a n a k

Azpirozen zerbitzua UsurbilenMUR ERROTULAZIOAK

Kale Nagusia, 10 - Telf: 943 36 30 21Telf: 943 59 22 09 - ANDOAIN -

HHii lleerrrriiaakk,, ppaanntteeooiiaakk eettaa hhii lleettaaaappaaiinnkkeettaakk

BBaasseerrrrii eettaa eeddoozzeeiinn eettxxeeeettaarraa--kkoo eerrrroottuullooaakk

OOrrooiittzzaappeenn ppllaakkaakk

U R T E U R T E B E R R I O N !B E R R I O N !

A s t e b u r u e t a n b o k a d i l o a k

Igandetan ganba-ziri mundialak!

Pintxoetan aukera zabala

A l p e r r o b u r u , 1T e l f : 9 4 3 3 6 6 1 2 1

U R T E B E R R I O N !U R T E B E R R I O N !Sa n E s t e b a n k a l e a , 8T e l f : 9 4 3 3 6 2 7 7 0

K a f e b e r e z i a

Txanpaina hozten jarria daukagu!

U R T E B E R R I O N !U R T E B E R R I O N !

Page 13: NOAUA! 103 alea

Estatuen erasoen aurrean,eraikiz erantzun!

Nazio eraikuntzaren bidean, euskal hezkuntza nazionala eraiki!

Amnistia

AskatasunaUrte be

rri on!

L A B E G O X OO k i n d e g i a - G o z o t e g i a

Kale Nagusia, 2 Telf: 943 37 33 48 943 37 09 13

Eguberri etaurte berri jaizoriontsaukopa dizkizue-

gu!

G a b o n z o r i o n t s u a kp a s a d i t z a z u e l a

U R T E B E R R I O N !

Page 14: NOAUA! 103 alea

Txanpaina hozten jarria daukagu!

U R T E B E R R I O N !U R T E B E R R I O N !

KRIBETZIKRIBETZIlleennttzzeerriiaa eettaa ppeerrffuummee ddeennddaalleennttzzeerriiaa eettaa ppeerrffuummee ddeennddaa

Zubiaurrenea, 10 Tel f : 943 36 03 37

Urte berri on!

U r t e b e r r i o n !ELDUAIENHIZKUNTZ ESKOLA

I n g e l e s aI n g e l e s a

Zubiaurrenea, 6Telf eta faxa: 943 37 14 02

KETPETFirstCertificateHizkuntz Eskola Ofizila

Emaitza onak atera nahi badituzue!

Zatoztegurekin!

Page 15: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 15

ontzeju txikia

Udalean hainbeste zeresaneman duen Euskararen

Erabilera Normalizatzeko Behinbehineko Premiazko Neurriakbehin betirako onartu zirenpasa den azaroaren 28an.Usurbildarren berezko hizkun-tza euskara dela kontuan har-tuta, udal ordezkari politikoek,udal langileek edo udalarekinlotuta dauden erakunde nahizenpresek euskararen ulerme-nean, mintzamenean eta ira-kurmenean oinarrizko mailabehintzat izatea beharrezko-tzat ikusi da.

Euskararen Erabilpena Arau-tzeko Oinarrizko Legeak herri-tarren hizkuntza eskubideakaitortu eta herri-aginteek hiz-kuntzaren arloan dituztenbetebeharrak ezartzen ditu.Eskubide eta betebehar horiekgauzatzeko asmotan, udalakeuskararen egoera eta erabi-lera arautzen duen EuskararenUdal Ordenantza onartu zuen1989an.

Bestalde, UEMAk bere estatu-tuetan dio, besteak beste,udal partaideen administrazio-etako barne jardueran etaudalerrietako esparru guztietaneuskararen erabilera bermatu

behar dela. Ondorioz, UEMAkeuskararen erabilera normali-zatzeko plangintza abiatzeaerabaki zuen 1995ean udaleskumeneko eremuetan, etahorretarako, lehen azterketakegin zituen hurrengo urteanzehar.

EAEko dekretuaren bigarren plangintzaldia

Euskal Autonomi Erkidegoko86/1997 dekretuak abian jarrizuen bigarren plangintzaldia(1997-2002) eta honekin euska-raren erabilera areagotzealortu nahi da administraziokojardunbideetan. Urrats hauekinlotuta, euskararen aholku ba-tzarrak aurrez proposatu ondo-ren, euskararen erabilera nor-malizatzeko behin behinekopremiazko neurriak onartzeaproposatu zuen udaleko eus-kara batzordeak eta irailaren26ko udalbatzan onartu zenbera.

Aurkeztutako alegazioak ain-tzakotzat hartu eta eskatutakoegokitzapenak kontuan hartuondoren, behin betiko onartuziren euskararen erabilera nor-malizatzeko premiazko neu-rriak.

2000. urteko hiru hilabetearenkobraketek hilabete batekoatzerapena izan dute udalarenborondatez kanpoko arazoen-gatik. Dena ondo joanda aza-roan kobratu behar ziren errezi-bo horiek, baina arazo batzuenondorioz abenduan kobratzenari dira. Guzti honengatik bar-kamena eskatu nahi du udalak.

Udalak eta Eusko Ikaskuntzakhitzarmen bat sinatu zuten pasaden abenduaren 21ean. Histo-riaren azterketa bat egiten hasiaurretik nondik eta nola hasijakiteko eskema bat beharrez-kotzat ikusi zuen udalak. EuskoIkaskuntzaren lana izango daUsurbilen jorratu daitezkeen arlohistorikoak zehaztu eta hauekineskema bat egitea. Eskemahorren arabera udalak erabaki-ko du historiaren zein arlo etanola jorratu. Horrez gain, ikerke-ta hori egiteko beka deialdiaere Eusko Ikaskuntzak egingodu datorren urtean.

Ura-estolderia etazaborraren kobraketa

-

Hitzarmena Udalaeta Eusko Ikaskuntzak

-

Herriko udalean hutsik dau-den udal eraikinen garbiketara-ko behin betiko garbitzaile etapeoi kale garbitzaile lanpostuakbetetzeko deialdia egin duudalak. Bi lanpostuetarako hau-taketak oposizio bidez egingodira eta eskaerak EstatukoAldizkari Ofizialean argitaratzenden egunetik hasi eta ondoren-go 20 eguneko epean aurkeztuahal izango dira. Betebeharre-ko baldintzak, lanpostuen fun-tzioak etab. jakin nahi dituenakudalean izango ditu argibideguztiak.

Bi lanpostutarakodeialdia egin du udalak

-

Premiazko neurriak euskararenerabilera normalizatzeko

Euskara eta kultura teknikaria

Udalak kultura eta Hizkun-tzaren Normalizaziorako

teknikaria hartzeko asmoa du.Usurbilgo gaur egungo kultureta hizkuntza egoera azter-tzea eta nahi diren helburuaklortzeko udalaren kultura, eus-kara eta gazteria arloko pro-gramazioa sustatzea, aholkuakematea eta teknikoki lagun-tzea izango dira besteak bestebere eginbeharrak. Horrez gainbai udalean eta baita herrimailan ere, euskara sustatueta normalizatzeko helburua

izan beharko du, hizkuntz politi-ka programa egin, kudeatugaratuz.

Hala ere, lanpostu hau ateraizanak emango du zeresanik.Izan ere, udalean kultura, eus-kara eta gazterian idazkari la-nak egiten dituen Lurdes Zubel-diak udalaren aurkako salake-ta jartzeko asmoa baitu. Lurde-sek 15 urte inguru daramatzaudalean lanean eta lanpostuhori lortzeko oposiziotara aurkez-tea ez zaio bidezkoa iruditu.

Page 16: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

16 Noaua! 103.zk. Usurbil

Olentzero eta Jaiotza frontoian elkartukodira abenduaren 24an

Gabon egunaren bezpe-ran Parrokiko taldearen

Jaiotzak eta Gestoraren Olen-tzerok herriko txoko ugaripasako dituzte kantu kantari.Biak arratsalde partean atera-ko badira ere ibilbide ezberdi-na izango dute, baina azkenbi urteetako ohiturari jarraituzamaieran herriko frontoianelkartuko dira.

Parrokiko taldeak urte askodaramatza Jaiotzarekin kanta-ri. Abenduaren 24an arratsal-de partean baserritar jantziakarmairutik atera, parroki aurre-an bildu eta urteroko ibilbideaegiten dute gabon kantuakabestuz. Aurten ere ez dutehutsik egingo eta hor ibilikodira arratsaldeko 16.00etatikaurrera auzoz auzo Jaiotzaaurrean dutela.

Euskal presoen aldeko olen-tzero, berriz, ekitaldi berriagoada. Duela sei urte inguru Usur-bilgo Amnistiaren Aldeko Ba-tzordeak Euskal Presoak EuskalHerriratzeko eskatuz olentzero-rekin kantu kantari ibiltzea era-baki zuen, eta azken urteeta-ko ohiturari jarraituz hor arikodira kantu kantari.

Aurten ere, azken bi urtee-tan bezala, Gaztañagakoerrotondan elkartu eta elkarre-kin joango dira frontoira. Ber-tan, giza eskubideak aldarrika-tu eta euskal presoak EuskalHerriratzea eskatuko duteGure Artera Bilguneak antola-tu duen ekitaldi berezi batenbidez.

Barrikotea, sardina zarra eta gaztainak trikitixa eta bertsoekin inuxente eguneanInuxentada izango ote

da? Batek daki. Zuek era-baki beharko duzue frontoialdera agertu ala ez. Guriesan digutenez behintzatbarrikotetik sagardoa edaneta sardina zarrak edo gaztai-nak jateko aukera izango daabenduaren 28an. Eta ezhori bakarrik, Unai Agirre etaMikel Legarreta bertsolariakhara eta hona ibiliko baitiraherriko trikitilariekin.

Azken urteetako egoeraberean egongo dira usurbil-darrak inuxente eguna iristendenean. Sagardo Egunarenlagunek barrikotea dagoelairagartzen dute baina azkenmomenturarte ez da jakiteninuxentada izango den alaez. Azken urteetan nahikoajan eta edateko aukera izan

da, baina ez ahaztu duelabi urte ez zela horretarakoaukerarik izan, ez baitzutenezer prestatu.

Inuxentada ez bada arra-tsaldeko 19.00ak alderahasiko da festa. SagardoEgunaren Lagunek barriko-tea jarriko dema plazainguruan eta horrez gainsardina zarrak eta gaztai-nak banatuko dira barruakasetu asmoz. Aurten, gaine-ra, guzti honi bizitasunaemateko triki-bertso kalejiraantolatu dute Noaua! KulturElkarteak, Usurbilgo Taber-narien Elkarteak eta uda-lak. Unai Agirre eta MikelLegarreta bertsolariaktabernaz taberna ibilikodira herriko trikitilarienlaguntzarekin.

il-pilean

Page 17: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 17

Herriko Dj.-ak jarriko dute musika frontoian urtezahar gaupasan

Urte zaharrari agur esaneta berriari ongietorria

emateko ekitaldiren bat anto-latzen zaleak gara Usurbilen.Azken 10 urteetan gaueko2.00etatik aurrera musika tal-deren batek alaitzen zuenfrontoi ingurua eta diskotekakere bere tartea izaten zuen,baina aurtengoan ez dahorrelakorik izango. Frontoiadiskoteka bihurtuko da orain-go honetan.

Urtezahar gauean estiloezberdinetako musikarekindantza egiteko aukerarik ezda faltako. Azken urteetantaberna giroa nagusitu da etafrontoian izaten zen musika tal-deak ez zuen arrakasta haun-dirik izaten. Horregatik, urteza-har gaueko antolatzaileekfrontoia, urtean egun batez,

diskoteka bihurtuko dute. Musi-ka jartzen ohituak daudenherritarrak izango dira gaineraurtezahar diskotekako disk-joc-keiak, Jokin Eizagirre, JosebaUnanue, Haritz Harreguy, IkerAlduntzin, Karlos Aizpurua etaJosu Iparragirre arduratukobaitira horretaz. Frontoiak dis-koteka itxura izan dezan

behar bezala apainduko duteeta nahi duenak oholtza gai-nera igo eta beste guztientzatdantzatzeko aukera ere izan-go du. Musika ekipoa, berriz,egun horretarako bereziki kon-tratatutakoa izango da. Horibai, diskoteka hau bereziaizango da, bertan ez baitaedaririk salduko.

Erregeak urtarrilaren 5ean arratsaldeko19.30etan iritsiko dira frontoira

Erregeen kabalgatak eretartetxo bat izango du

herrian aurtengo honetan.Urdaiaga aldera arratsaldeko18.00ak aldera iritsiko badiraere, herriko zenbait auzoetatikpasa ondoren 19.30ak alderaizango ditugu herriko fron-toian. Beraz, badakizue, kara-meloak hartu eta opariren batjasotzeko erregeak ikusi nahibadituzue...

Hala ere, oparia eskatu nahiduzuenok goizean esnatu be-harra izango duzue. Izan ere,11.30ak aldera iritsiko da erre-geen “karteroa” zuen eskuti-tzak jasotzeko asmoarekin. Az-ken urteetan, txiki eta haundi,herritar asko gerturatzen daerregeen ordezkaria ikusteraeta aurten ere opariak jaso na-hi badituzue badakizue zer egin.

Arratsaldeko 18.00etarakoerregeak Urdaiagan izango dira.Bertako ermitan atseden hartueta Santueneatik barrena Kale-zarrera joan, hemendik Atxegal-dera pasa eta 19.30etarakoherriko frontoian izango dituguMeltxor, Gaspar eta Baltasar.Hala ere, hauek laguntzaileak

beharko dituzte eta ZiortzaGazte Elkartearen esku utzi dutehauek biltzearen ardura. Beraz,antortxero izan nahi duten 15urtetik gorako neska-mutilekurtarrilaren 3an arratsaldeko20.00etan bilera izango duteZiortza Gazte Elkarteak parro-kian duen lokalean.

il-pilean

Page 18: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

18 Noaua! 103.zk. Usurbil

Azken hilabete-otan bizidugun giro

politiko nahasiak ego-era oso tentsionatueta gogorra eragindu. Zenbaitetan badi-rudi irteerarik gabekotunel madarikatuangaudela, hau konpon-tzerik ez dagoela,fatalitate bazterezinaeta etengabea dela.

Gizarteak oro harhori guztia baldinbadauka buruan buel-taka, zeresanik ez guk.Noizbait ikusiko al ditu-gu gure seme-alabak, aita-amak, anai-arrebak edota lagu-nak herrian, kalean, etxean?Sufrimendua eta samina baretuezezik, areagotzen ari dela esan-go genuke. Urteetako zama geroeta astunago suertatzen da etagero eta zailago eramaten.

Egoera zakartu honek gainera,aspalditik jasan izan dugun diskri-minazio “demokratikoa” gehia-gotu egiten du. Bi klasetako bikti-ma edo kaltetuak daudehemen, edo bakarra esanbeharko genuke? Izan ere, egu-nero ari gara ikusten eta entzu-ten komunikabide gehienek,interes zehatzak jarraituz, nolaalde batekoen samina erakutsi,saldu, kontsolatu edo saritzenduten besteena ezkutatzen edogutxiesten duten bitartean. Non-bait gure senitartekoek eta gukgeuk merezia dugu, lehenengo-ak egin dutenagatik (oraindikepaituak izan ez badira ere) etaguk horrelako seme-alabak mun-dura ekartzeagatik.

Hau irakurtzen ari zareten askokpentsatuko duzue exajeratzen arigarela, hori ez duela inork sines-ten, hemen Euskal Herrian behin-tzat, badakigula hori ez delahorrela, gauzak konplexuagoakdirela. Baina pixkanaka-pixkana-ka, ustekabean gure burmuine-tan sartzen ari diren mezuak dirahau guztiak eta konturatu gabebere eragina dute.

Hori da gure baitan poliki-polikisartzen ari direna: hemen ezzagok ezer egiterik, hor konponpresoak eta bere arazoak, alferri-kakoa dena, ni ondo natxiokbehintzat eta...

Urteak, ordea, zeharo kontra-koa erakutsi digute. Hemen ezdagoela ezer mugitzen ez baga-ra, astintzen ez badugu, borroka-tzen ez bagara. Egoera gogorre-tan eta gogorragoetan, gehia-go.

Eta horrelakoan gaude gauregun, egoera oso gogorrean.Egunero ikusten ari gara guresenitarteko preso eta iheslarienbizimodua gero eta zailago bila-katzen ari dela. Ikusi besterik ezdago espetxeetako bizi-baldin-tzak nola gogortu dituzten (unehonetan bertan Patxi Segurolaherritarra zigor-ziegetan dugu LaSanté-ko espetxean), dispertsioaindarrean diharduela (nondaude presoak Euskal Herriratzenahalegintzeko agintari eta institu-zio askoren promesak?); berenlegeak urratsen badituzte ere,espultsioak eta estradizioak eten-gabeak direla; guztion lotsarako,tortura eguneroko ogia dela.

Baina egoera larritze hori ez daberez etortzen, helburu eta arra-zoi jakin batzuek eraginda baizik.Ez gara sartuko hemen azterketaxinpleetan noren errua ote denedo ez, ez baitago aski lekurikarazo hain konplexua bi lerrotan

azaltzeko eta gainera,gure ikuspegia soilik azal-duko genuke.

Hala eta guztiz ere, ezindugu aukera hau pasa-tzen utzi pare bat gauzaargi eta garbi adierazigabe:

1) Guk ez dugu errekono-zimendurik, dominarik etamalkotan laguntzaileriknahi. Guk nahi dugunada malko gehiagorik ezizatea, inongo aldean;gure senitartekoak gure-kin izatea nahi dugu etainor gehiago egoera

horretan aurkitu ez dadin; jende-ari mobilizatzera deitu behar ezizatea da nahi duguna etahorretarako EGOERA HAU ERRO-TIK KONPONDU BEHAR DA edohobeto esanda, KONPONDUBEHAR DUGU.

2) Gaurkoa egoera latza bal-din bada ere, are eta erantzuki-zun handiagoz ekin behar diogu.Lehen ere ezagutu ditugu horre-lakoak eta kalera irten gara,gizartea jabetu arazi dugu mugi-tzeko beharraz, indar politiko, sin-dikal eta eragile sozialak astina-razi ditugu. Orain ere egoeraktamainako ahalegina eskatzendu. Beraz etsipena alde baterautzi eta mugitu beharra dago.Gure Herriak, gure senitartekoak,gu guztiok merezi dugu eta.

Oharra: datozen asteetan zen-bait ekimen burutuko dira. Partehartzera deitzen zaituztegu etabereziki herrian bertan egingodirenetan:

23an: Manifestazioa Donostian

Usurbilen:

24an: Olentzero erreibindikati-boa Euskal Presoak Euskal Herrira.

26-30eraItxialdi-gose greba.

30ean: Herriko gudariei ome-naldia. Aurten omenaldi bereziaJoxe Martin Sagardiari, bereerailketaren 20. urteurrenean.

Usurbilgo Senideak

Hau konpontzeko mugitu Hau konpontzeko mugitu beharra dagobeharra dago

ka-mika

Page 19: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 19

ka-mika

MitarMitard edo zigord edo zigor-ziegak-ziegak

OrOrgano musikargano musikaren emanaldiaen emanaldia

Patxi Segurola usurbil-darra, beste sei euskalpresok bezala, protes-

ta burutzen ari da La Santé-ko espetxean joan den aza-roaren 15etik, gutxiengobizi-baldintza duinak lortze-arren eta, batez ere, bestekideekin harremana izatekoeta isolamenduaren aurka.

Egun zigor-ziegetan(mitard) aurkitzen da. Berta-ko bizi-baldintzak azalduz ida-tzia bidali digu. Hona hemen,laburbilduz bertan esatenduena:

- 3 x 2 m. eta 3,5 metroaltuerako “gela”, irekitzen ezden metro bateko leihoare-kin, kristalaren ordez, ia argi-rik sartzen uzten ez duenplastiko lodiarekin. Leihoakbarroteak eta metalezkosareak ditu kanpoan zeinbarrualdean.

- Argia: 60 w. bonbila bat

sabaian sartuta, kanpotikpiztu eta itzaltzen dena. Ba-tzuetan gau osoa piztutauzten diete edo piztu etaitzali ibiltzen dira.

- Ate bikoiztua. Barrukoabarroteduna eta kanpokoaleihatila txiki batekin.

- Ohea, apala, mahai gisa-ko zerbait eta aulkia dirabertako “altzariak”, guztiazimentuzkoa eta lurrarilotuak. Dena grisa, bai pare-tak, bai lurra, bai sabaia, baialtzariak.

- Komun turkoa eta beregainean zulotxo bat parete-an iturri gisa. Jaboi txiki bateta eskuoihala. Hori da dau-katen guztia garbiketarako,bai norberaren zein plater,lurra edo komunaren garbi-ketarako. Astean bitan soilikateratzen dituzte dutxaraeta orduan bakarrik moztendute bizarra. Soinean dara-

maten arropa bakarrik dau-kate.

- Hotza, hezetasuna eta isil-tasuna dira nagusi. Funtzio-narioak kenduta, ez duteinor ikusten. Irakurri edo ida-tzi; hori da egiterik dutengauza bakarra baina argifalta dela eta (mahaia kon-trargitan dago gainera) osozaila da.

- Egunean ordubete atera-tzen dituzte 'kanpora',bakarka, patio txiki batera,harresitua, zeru gisa,2,5metroko altueran, barro-teak eta metalezko sareaduena.

BIZI-BALDINTZA DUINAKGURE SENITARTEKOENTZAT !

ISOLAMENDURIK EZ, SAKA-BANAKETARIK EZ !

ETXEAN NAHI DITUGU!

Usurbilgo Senideak

Abenduak 23an, larun-batean, Salbatore eli-zan organo musikaren

emanaldia izango dugu.

Organo musika elizkizunekinoso lotua egon da beti, etahori azpimarratuz aurtengohonetan musika emanaldiaelizkizunarekin, hau da, meza-rekin txertatuko dugu. Besteera batean esateko, organokontzertua mezaren barruankokatuz egingo dugu.

Organo-jolea Shanti Bandazumaiar gaztea (20 urte) izan-go dugu; gaur egun Donostia-ko kontserbatorioan ikasketakburutzen ari dena.

Kontzertuak 4 musika obraizango ditu:

Lehena, meza aurretik en-tzungo dugu. Buxteude kon-

posagile alemaniarraren "Pre-ludioa eta fuga" (sol m).

Bigarrena, mezaren barruan,ofertorio garaian. AntonioCabezón-en "Pavana con suglosa".

Hirugarrena,jaunartzegaraian. J.S.Bach-en koralbat: "Zatozsinesgabeensalbatzailea".

Laugarrena,amaieran.AlbertoGinastera-ren"toccata,villancico efuga".

Lehen piezaarratsaldeko

7:45etan entzungo dugu. Bi-garrena eta hirugarrena me-zaren barruan, eta laugarre-na, amaieran, 8:45ak aldera.

Organoaren lagunak

Page 20: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

20 Noaua! 103.zk. Usurbil

rreportaia

Abenduaren 30eanJoxe Martin SagardiaUsurbilen heriotzaren

20.urteurrena beteko da. Horidela eta, urtero egin ohi daegun horretan herriko gudarihilei (Nazkaz, Arrantzale etaUsurbil) omenaldia herrikofrontoian, baina aurten zerbaitberezia egin nahi dela iragarridute antolatzaileek. Guk ereherriarentzat hain samintsuakizan ziren 1980ko azken egunhaiek gogora ekarri eta JoxeMartin Sagardia zertxobaitgehiago ezagutu nahi izandugu erreportaia honetan.

Joxe Martin Sagardia Usurbil1980ko abenduaren 30ean hilzuten Miarritzen. Egun batzukberanduago, “Batallón VascoEspañol” deritzon talde arma-tua Joxe Martin errefuxiatua-ren hilketaren egile aitortu zenBilbon “Efe” agentziak zuenbulegora egindako dei batenbidez.

Goiz hotz hartan, eguneroegin ohi zuen bezala, kotxezjoan behar zuen lantokira,Hendaiako tailer batzuetara.Autoraino iritsi, Pirineo Atlantia-rretako matrikula zuen Renault12 berderaino, eta denborapixka bat eman zuen izotzakhartutako kristala garbitzenbarrura sartu baino lehen.Autoa martxan jarritakoanleherketa batek Joxe Martinenibilgailua txikitu zuen. Leherke-taren indarrak bi hankak ebakizizkion, eta Joxe Martinen hilo-tza burdin txikituen artean gel-ditu zen.

Usurbil hiltzeko erabilitako me-todoa bi urte lehenago JoseMiguel Beñaran Argala hiltze-ko baliatu zuten bera zen: go-ma-2 kilo batzuk, hari bitartezlehertarazteko sistema batekin.

Erahilketa izan zen egunberean, 1980eko abenduaren

30ean hain zuzen ere, El Paísegunkariak zekarren albistebatean, polizia iturrien arabe-ra ordurarteko euskal erbeste-ratuen aurkako atentatuekOAS erakunde frantses faxista-ko kide ohiek eginak zirela ira-kurri zitekeen: “Komandokokide bakoitzeko eta ekintzakomilioi bat pezeta” jasotzenomen zuten ordain gisa. Halaere, lehen aipatu bezala,“Batallón Vasco Español”ekerahil zuten Joxe Martin.

Joxe Martin Sagardiaren aur-kako ekintza EspainiakoGobernuak, Gobernu frantse-saren laguntzaz, Ipar EuskalHerrian euskal errefuxiatuenaurka martxan jarri zuen gerrazikinaren bosgarren erahilketaizan zen. Izan ere, gobernua-ren talde parapolizialek lehen-dik Argala, Korta, Pantu etaPeriko errefuxiatuak hil baitzi-tuzten.

Joxe Martinen heriotza jakinbezain laister asanblada eta

AGUR JOXE MARTINNun hago nora joan haiz

gure lagun Joxe Martinhirekin bildu nahi diagu

hagoken tokitanhire heriotzak utzi dik

Euskadi osoan minhagoken lekuanizantzak atsegin.

Hiri deitzen zitekenJoxe Martin “Usurbil”askatasunaren bila

beti itzan ibildenok ba zekiagunortzuk haueten hil

hire heriotzatazez gaituk egongo ixil.

UCD ez da bakarrikhire hiltzaile

alboan ba dizkikzenbait laguntzaileesanez dabiltzanak

direla abertzalebaita gainera ere

pakearen zalebazekiagu nortzuk dian

herri askatzaile.

Lehergailu batek zatitu dikhire gorputz guzia

zati hoitatik sortuko dekborrokarako azia

hi haiz herriarentzataskatasun haizia

hi haiz herriarentzategizko bizia.

Negarrez utzi dekgaur herri euskalduna

gure artetik joan haizelakoJoxe Martin laguna

baina borrokak betekodik

hik utzitako hutsunazihur egon ai lortuko dela

independentzi eguna.

Usurbildarrok ez galdetugertaera hau nolazuek ere eskeini

herriari odola.Jarrai zazute Joxe Martinek

erakutsitako eskolaez badezute entzun nahi

ezer ez dizuela ajola.

Gure artetik joan haizaskatasun herri bila

hiretaz oroitzen ditukEuskadi eta Usurbila.Ez diagu sinestu nahi

hagokenik hilahire lanaren frutuaegi bihurtu dadila

egin deken guztiagatikhiri esker mila.

Joxe Martin SagarJoxe Martin Sagardia hil zutela 20dia hil zutela 20urte beteko dira abenduarurte beteko dira abenduaren 30eanen 30ean

Page 21: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 21

rreportaia

mobilizazio ugari egin zirenherrian, baita Euskal Herriosoan ere. Udalak ere ezohikoplenoa deitu zuen eta bertan,alderdi politiko guztiek onartu-ta, honako mozioa onartu zen(euskaratuta eta laburbilduta):

1) Usurbilgo Udalak herrikobizilaguna den Joxe MartinSagardiaren erahilketa gai-tzesten dugu.

2) Joxe Martinek herri honenaskatsasunaren alde biziaeman duen borrokalariadenez, idei politiko guztiengainetik, bere pertsona omen-du nahi dugu.

3) Bere senitartekoei gureelkartasuna adierazi nahidiegu eta abenduaren 30aeta 31a dolu egun ofizialakdeklaratzen ditugu.

4) Udaletxeko balkoian ikurri-na krespoi beltzarekin jarrikodugu eta herritarrei berdinaegitera gonbidatzen ditugu.

5) Era berean, hurrengo egu-netanegingo diren mobilizazio-etan parte hartzeko deia luza-tzen dugu.

Gobernu Zibilak ez zuenudalak gehiengo osoaz ados-tutako mozio hau onartu etaUdaletxeko balkoitik ikurrinakentzeko agindua eman zuen.

Omenaldi ugari egin zitzaizkion

Joxe Martinen gorpua aben-duaren 31ean ekarri zuten he-rrira, kasu hauetan egin behardiren tramiteak egin eta gero.Lehen omenaldia Miarritzenegin zitzaion eta handik mugaigaro ondoren Usurbila ekarrizuten. Inoiz gertatu ez bezala,omenaldi hontan espainiar Kon-tsularen ordezkaritza egon zenJoxe Martinen senitartekoeeibere dolumina agertzeko. Ga-raiko egunkariek aditzera emanzutenez “Espainiako gober-nuaren aurpegi garbiketa batizan zen, ekintza hauekin zeri-kusirik bazutela ezkutatzeko”.

Muga igarotzeko zailtasunugari izan bazituzten ere, hilka-pera zeraman kotxearen atze-tik beste 40 kotxe zituztela iritsiziren herrira. Errepide nagusitiketorri ziren Lezo, Orereta,Donostia, Lasarte eta Usurbilgurutzatuz. Herri hauetan guz-tietan ere ehundako herritarbildu ziren Joxe Martini azkenagurra emateko.

Behin Usurbila iritsi ondoren,bere lagunek gorpua bizkarre-an hartuta bere amarentabernara eraman zuten etabertan ezarri zen hilkapera.

Milaka lagun bildu zirenherriko frontoian

Hurrengo egunean, urtarrila-ren 1ean hain zuzen ere, berehileta egin zen herriko fron-toian. Milaka lagun bildu zirenbertan- 4000 eta 6000 pertso-na inguru orduko Eginek kale-ratu zuenaren arabera- JoxeMartini azken agurra ematera.Orduan HASIko buruzagia zenSanti Brouard eta beste HBkoburuzagi batzuk, Jokin Gorosti-di tartean zela, parte hartuzuten omenaldian. Urtarrilaren3an, berriz, Miarritzen manifes-taldi jendetsua burutu zenJoxe Martinen erahilketa sala-tzeko.

Joxe Martin Arrasateko Lan-bide Eskolan hasi zen, bainaez zuen luzaroan iraun. Lehe-nengo mailan bi gai utzi zitueneta berriz errepikatu beharizan zuen. Berak ezetz etaamak herriko lantegi batekonagusiarekin hitz egin zuenzeukan lanik gogorrena emanziezaion nazkatu eta berriroikasketei helduko zien espe-rantzaz. Ez zuen lortu, etaazkenean Michelin enpresakokooperatiba batean laneanhasi zen harakin modura.

1973an herria utzi beharizan zuen

1973ko abenduaren 3an,aita hil eta hilabete gutxira,herria utzi behar izan zuen.Elena Zalduak, bere amak,era honetara gogoratzen duegun hura: “Goizaldean lagunbatek deitu zuen etxekoatera. Joxe Martinekin egonnahi zuela esan zidan, ehizerajoateko, eta nik esan nion loegiten uzteko ordu haietan.Enkargua eman behar ziolaesan zidan. Biak logelan zeu-dela Goardia Zibila zebilelaikusi nuen. Zer gertatzen zengaldetu nion, eta berak zeraerantzun zidan: badakizuama, jendea edozer dela eta

Usurbildarrek herriko sarreran itxaron zuten Sagardiaren gorpua.

Page 22: NOAUA! 103 alea

Joxe Martinek eta biokbatera ihes egingenuen, 1973ko aben-

duaren 3an. Egun horretanguardia zibil ugari zebilenherrian, eta egokiena ezku-tatzea izango zela esan zigu-ten. Bakoitzak bere bideahartu bagenuen ere, 1974kourtarrilaren 19an elkar topoegin genuen etxe batean,eta hurrengo eguneanmuga elkarrekin igaro genuen. Han eta hemenibili ginen etxebizitza bat topatzeko ahaleginetaneta, azkenean, Miarritzera joan ginen bizitzera.Biok elkarrekin geundela, Periko etorri zen gurekinbizitzera. Bi urte egin genituen Miarritzen, 1974tik1976 urte arte.

Borroka ugari izan genituen errefuxiatu kartalortu ahal izateko. Errefuxiatu izaera ez zigutene-zonartzen, gose greba egin genuen Angelukoeliza batean. Guk 22 egun egin genituen, eta,azkenean karta eskuratu genuen. Gose greba-

ren ondorena ez zen ona izan,izan ere, berehala aurreantopatzen genuen guztia jatenhasi baikinen eroak bezala,eta hori gure kalterako izanzen.

Lehen aldiz atxilotu zuten egunhura ere gogoratzen dut.Argalarekin zegoela, pistolabat harrapatu zioten eta atxi-lotu egin zuten. Etxea garbitze-

ko agindua eman zidaten, laister polizia hanizango nuelako. Zortea izan zuen, ez baitzuendenbora asko eman espetxean.

Gero, banandu egin ginen, ni Maulera joannintzen. Bertan nengoela jakin nuen Joxe Martinhil egin zutela Miarritzen. Oso gogorra izan zenhori niretzat. Inpotentzia, gorrotoa, samina...dena nahastuta nituen. Ez dut sekula egun huraahaztuko. Joxe Martin oso pertsona ona, alaiaeta irekia zen. Egoskorra ere bazen, bai organiza-zioan, bai izaeraz. Lagunen oso laguna zen.

Joxe Mari Arriaga“Motza”

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

22 Noaua! 103.zk. Usurbil

eramaten dute, eta badazpa-da amonaren etxera joangonaiz.”

Biharamunean telefonozhots egin zuen etxera: “Egunbatzuetan ez naiz azalduko”.Joxe Martinen lagun bat atxi-lotu zuten eta Goardia Zibila

etxera eta lanera joan zitzaionbila. “Urtarrilaren 21era arte eznuen bere berririk izan, Donos-tiako danborradara arte. Ipa-rraldetik deitu zidan orduan,eta ikustera joateko eskatu.Elkarrizketa haren ondorenulertu nuen batzuetan etxeraoso berandu etorri eta galtzakerabat lokaztuta iristearen zer-gatia. Nik azalpenak eskatzen

nizkion eta berak zera erantzu-ten zidan: Ez kezkatu,ni ondonago”.

Bi aldiz konfinatua

Ipar Euskal Herrian besteerbesterartu batzuekin bizi izanzen. Maiatzaren 15ean Doni-bane Lohizunen atxilotu zutenArgalarekin zegoela. Honekmuga igaro berria zuen etaJoxe Martinek pistola bat zera-manez sei hilabeteko espetxezigorra ezarri zioten.

1976ko apirilean, Espainiakoerrege-erreginak Frantziaraegindako bidaia zela eta, poli-zia frantsesak hainbat erbeste-ratu atxilotu eta Yeu irlara kon-finatu zituen lau hilabetez.Bera ere tartean zegoen. IparEuskal Herrira itzulita, 1977komaiatzaren 26an atxilotu etaPorquerolles-era eramanzuten.

Ama eta anai-arrebak maizjoaten ziren bisita egitera Mia-rritzeko etxera, amari denbo-raldi batez kanpoan egongo

zela esaten zionean izan ezik.“Parisera noa bidaian, esatenzuen... baina nik banekienzein bidaia mota zen”, dio Ele-nak. Semea ikusi ezin zuendenbora hauetan, berezkogoibeltasunari Goardia Zibila-ren bisitak erantsi behar zi-tzaizkion. “Oso maiz etortzenziren tabernara, etxera azalduote zen galdezka, bazekitelaBizkaian edo Donostian zebile-la...”

Erahilketa izan baino astebe-te lehenago familiaren bisitaizan zuen, eta Joxe Martineklasaitu egin nahi izan zituenIpar Euskal Herrian ultraeskui-naren jarduera zela eta. “Lasaiama, Gabonak datoz eta ziurez dutela ezer egingo. Halaere, hiltzen banaute zuk indar-tsua izan behar duzu eta nitazharro sentitu. Nik borrokan ari-tzea erabaki dut herri honekmerezi duelauste dudalako”,esan zion amari azkenekoaldiz.

Agurtzane Solaberrieta

rreportaia

“Angelun 22 egunetako gose greba egin ondoren,errefuxiatu karta lortu genuen”

Erailketa izanbaino astebete

lehenagofamiliaren bisi-ta izan zuen

Joxe Mari Arriaga“Motza”

Page 23: NOAUA! 103 alea

GGAAZZTTEE MMOODDAARRII EESSKKEEIINNIITTAAGGAAZZTTEE MMOODDAARRII EESSKKEEIINNIITTAA

GGIIZZOONNEEZZKKOO,, EEMMAAKKUUMMEEZZGGIIZZOONNEEZZKKOO,, EEMMAAKKUUMMEEZZ----KKOO KKOO

BBRRAANNCCHH (( GGIIZZOONNEEZZKKOOEENN MMOODDAA ))BBRRAANNCCHH (( GGIIZZOONNEEZZKKOOEENN MMOODDAA ))

Gabon zoriontsuakpasa ditzazuela

U R T E B E R R I O N !

l Bulegoetako materialal Liburudendetako

artikuloak

Ugaldea industrialdea. 19. pabiloia20170 USURBIL

Telf.: 943 36 58 92 - Fax: 943 37 16 86

U r t e b e r r i o n !

Page 24: NOAUA! 103 alea

ALALTZARIAK AUKERANTZARIAK AUKERAN1.OOO metroko erakusketa- Prezio harrigarriak

Punta-puntako markak %50ean: Altzari-trinko, lastaira etalastaira-azpikoen aukera haundia

Sofa eta besaulkiak, logelak, aulkiak, mahaiakEhundaka altzairu %50ean

Mailatu txikiekin eta gabekoak Osinalde pol igonoa Tel . : 943 37 09 66

TXIMINIAALTZARIAK

U r t e b e r r i o n !

P A T R I J A T E T X E A

Egunero bazkariak eta afariak

Kale Nagusia, 6 Telf: 943 36 27 25

ZORIONAK eta URTE BERRI ON!ZORIONAK eta URTE BERRI ON!

txinpartasagardotegia

jatetxea

. Razioak, bazkariak, afariak, pin-txoak. Sagardotegiko menua. Plater

Urte guzt ian zehar zabal ik!

Urbil Merka-taritzagunea Telf: 943 37 66 98

Page 25: NOAUA! 103 alea

IleapaindegiaINTZAINTZA IleapaindegiaIleapaindegia

77 II LL EE AA PP AA II NN DD EE GG II NN TT ZZ AA

77 MM AA NN II KK UU RR AA

77 PP EE DD II KK UU RR AA

77 DD EE PP II LL AA ZZ II OO AA KK

77 MM AA SS AA JJ EE AA KK

77 SS OO LL AA RR II UU MM AA

% 1 0 a r% 1 0 a r e n b e h e r a p e n a e n b e h e r a p e n a 2 5 u r t e k o b e h e r a k o 2 5 u r t e k o b e h e r a k o

g a z t e e i e t a g a z t e e i e t a N o a u a ! k o b a z k i d e e i !N o a u a ! k o b a z k i d e e i !

Telf: 943 36 36 41 Zorionak eta urte berri on!

Zorionak etaurte berri on!

Giro eta musikaatsegina!

San Esteban kalea, 1Telf : 943 36 00 80

ENPAPELAKETAK ETAPINTURAK OROKORREAN

M A R G O A K - PA P E R A K

Kale Nagusia, 1 Tlf: 36 60 19- 36 34 60

Zorionak eta urte berri on!

Page 26: NOAUA! 103 alea

Txiriboga Taberna

Irazu kalea, 3 -Telf: 943 37 00 13

Ondo ibiliGabon jaietan!Pintxoak, bokatak

plater konbinatuak...

AITZAGAHERRIKOTABERNA

Pintxoak, bokatak, plater, konbinatuak,...

E u s k a l p r e s o a ke t x e r a !

J . O rb e g o z

oI t u r g i n t z a - G a s a - B e r o k u n t z a

Bizkarra 1, 1.esk. 37 29 37 - 36 59 26%

Zorionak eta urte berri on!

Page 27: NOAUA! 103 alea

Usurbilgo Eusko Alderdi Jeltza-leak 2001. urte baketsua opa

dizueEguberrion!!

• Aroztegi orokorra.• Armario enpotratuak.• Etxeko erreformak.• Parket flotantea...

Tel.: 943 371200Mobila: 610 413131

Helbide berriaOria etorbidea 4, behea (Errekatxo jatetxearen ondoan).

I. URRUZOLA A R O Z T E G I A

Zure konfidantzazko arotzahelbide berrian

Zorionak etaurte beri on!

Page 28: NOAUA! 103 alea

Usurbilgo Udalapresoak etxeratzen,euskara bultzatzen

nekazaritza indartzeneta aberria eraikitzen!

Urte berri on!

Page 29: NOAUA! 103 alea

Muna Lurra, 2 Telf; 943 37 04 62

E s t e t i k a z e n t r o aE s t e t i k a z e n t r o aTatuaiakBetileen trukaketa eta permanenteaEstetikaSolariuma

Zorionak etaurte berri on!

Ana OlasagastiASEGURUAKEtxebeste kalea, 9 Telf: 943 36 00 83

Eguberri zoriontsuak opa dizkuzuegu!

VENTVENTANASANASSAN MIGUELSAN MIGUEL OSINA KALEA, 6

943/ 36 24 5720170 USURBIL

Itxitura motaguztietan espezializatua

LEIHO- FABRIKATZAILELEIHO- FABRIKATZAILEONENAONENA

Urte berri on!

MMeennddee bbeerrrrii oonn eettaa ppaakkeettssuuaa ooppaa ddiizzuueegguu uussuurrbbiillddaarr gguuzzttiiooii!!

2001.urteko egute-gia ale honekinbatera eskuratuahal izango duzu

!!K U L T U R E L K A R T E A

!!

Page 30: NOAUA! 103 alea

Telf: 943 36 07 77 Faxa: 943 36 35 85A g i n a g a

Eguberri jai zoriontsuak opa diz-kizuegu guztioi!

SETABU TAILERRAK, S.M.ERREMENTARITZA-GALDARAGINTZA

SOLDADURA

BURDINEZKO ATEAK

BURDIN SAREAK

PLANOTIK EGINDAKO PIEZAK

Ugarte industrialdea, 7 Pabiloia20.170 Usurbil (Gipuzkoa)

TELF: 943 36 08 48FAXA: 943 37 24 67

Eskatu aurrekontua konpromezurik gabe

Zorionak eta

urte berri on!

U R T E B E R R I O N !U R T E B E R R I O N !

M I K E LA R R A I N D E G I A

Alperroburu, 1Telf; 943 36 63 56

Page 31: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 31

lkarrizketa

Imanol Zubiondo: “Akordeoiak etorkizunpolita du, jendea indarrarekin dator”

Bederatzi urte besterik ezzituela hasi zen akorde-oia jotzen eta Lasarte-

Oriako Zero Sette AkordeoiOrkestrako kide izatera pasazen gero. Aurten, pasa denurtean bezala, “Cantabria”Nazioarteko Akordeoi Lehia-keta irabazi dute Torrelave-gan. Lan haundia egiten dutehorrelako sariak eskuratu ahalizateko, eta epaimahaiakberaien lana aintzakotzat har-tzea oso garrantzitsua dela dioImanol Zubiondok.

Noiz hasi zinen akordeoia jo-tzen? Zerk bultzatu zintuen?

1980. urtean hasi nintzen, bede-ratzi urte nituela. Lagunak soinuajotzen ikusten nituen eta eskolazgain beste zerbait egiten hastekogogoa nuenez, horretan hasi nin-tzen.

Usurbilen hasi al zinen?

Ez, Lasarten hasi nintzen Anto-nio Mercerorekin ikasten. Usurbi-len beranduago hasi ziren etamusika eskola martxan jarri zene-an hemen geratzen hasi ziren.

Talde honetan ibili al zarahasieratik?

Ez. Beranduago izan zen hori.Talde hau 1987.urtean sortu zeneta hamalau urterekin hasi nin-tzen han.

Zero Sette da taldearen izena.Zer dela eta jaso zuen izen hau?

Orkestra sortu zenean tresnaklortzeko laguntza eman zigun Ita-liako Zero Sette enpresak etalaguntza horren ordainetan tal-deari izen hori jarri genion.

Asko entsaiatzen al duzue?

Asteazkenetan bi ordu inguruematen ditugu eta larunbatetanbeste hiru ordu. Gainera etxeanere bere lana eskatzen du. Obrakprestatu behar direnean bakoitzaetxean bere kabuz aritzen da etaentsaioetan denon artean hobe-tzen ditugu gauzak.

Jende asko al zarete taldean ?

Garai batean hogeita hamarpertsona edo ibili ginen, bainaorain hogei gabiltza.

Saio asko egiten al dituzue?

Sei bat finkoak izaten dira, baiLasarten edo baita beste KulturElkarte batzuekin batera eskain-tzen ditugunak hain zuzen ere.Kanpora ere joaten gara zenbaitasteburutan eta beste estatu ba-tzuetara joaten saiatzen gara.

Zein da jendearen jarrera?Nolako harrera izaten duzue?

Jendeak ez du interes haundie-girik erakusten. Musika klasikoaeta garaikidea eskaintzen saia-tzen gara eta klasikoan mugitzenbaldin bazara, akordeoia tresnaberria izanik ez du onarpengehiegirik. Bestetik, orkestra edotalde moduan gazte jendearenaldetik ere ez du onarpenik.

Akordeoiaz gain beste musikatresnarik jotzen al duzue?

Orain hauspozko akordeoia,akordeoi elektroniko bat, akorde-oi baxua eta perkusioa ditugu.

Talde asko ibiltzen al dira?

Bai. Gertatzen dena da Estatuespainiarrean Euskal Herrian dau-dela talde gehienak.

Aurten ere, iaz bezala, Torrela-vegan egindako “Cantabria” IX.

Nazioarteko Akordeoi Lehiaketanlehenengo saria jaso duzue Oho-rezko Kategorian. Nola bizitzendituzue garaipen hauek?

Alde batetik egin duzun lanaaintzakotzat hartzen dutela ikus-ten duzu, baina bestetik ez duzudaukazunarekin konformatubehar, hobetzera jo behar duzu.Dena den, indarra ematen dizulan horrekin jarraitzeko eta askoanimatzen zaitu.

Zer eskatzen da txapelketahorietan?

Bi obra eskaintzen dira. Bataderrigorrezkoa da eta taldeakduen teknikaren maila neurtzekobalio du, eta bestea librea daeta obra horretan interpretazioaldetik zer adierazten duzunneurtzeko erabiltzen da.

Maila altua al dago?

Bai. Europan egiten diren txa-pelketetan maila haundia dago,teknika aldetik batez ere. Bestela,estatu mailan, Euskal Herriandago mailarik altuena.

Nola ikusten duzu akordeoiarenetorkizuna?

Nik uste dut igotzen joangodela, baina talde dinamika horre-tan sartzea azkenaldi honetanarazo haundiagoa da. Bestelaegoera ona da eta jendea inda-rrarekin dator.

Page 32: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

32 Noaua! 103.zk. Usurbil

lkarrizketa

Udalean bost urtez Eus-kal Herritarrokeko zine-gotzi izan ondoren

dimisioa aurkeztu zuen pasaden hilabetean Xabier Pikabe-ak. Euskara maite du, eta bizioraindik gehiago. EuskalSozialisten Biltzarrean ibiliondoren bera izan zen EuskalHerrian Euskaraz taldearensortzaileetako bat eta frankis-mo garaian ere zinegotzilanak bete zituen udalean.Dimisioa aurkeztu badu ere, ezda geldirik egongo, euskara-ren mesetan noski.

Nola sartu zinen udaleanzinegotzi modura?

Espetxean nengoenean1995-1999 legealdirako udale-rako Herri Batasunako hauta-gaietako bat izan nahi al nuengaldetu zidaten eta zerrendanzazpigarrena jartzeko esannien nik. Herri Batasunak zazpizinegotzi lortu zituenez udale-an sartu nintzen.

Aurretik ere zinego-tzia izan zinen ezta?

1969-70 inguruan,Frankismo garaian.Orduan hasi zen Usur-bil euskararen norma-lizazioa egiten,orduan sortu zen ikas-tola, orduan hasiziren etorkinen inte-grazio lanak, dantzaritxikiak, txistu eskolaketab. Garai hartanSiadecok egin zueninkestaren araberaUsurbilen %40ak hitzegiten zuen euskaraz.Pixkanaka-pixkanakaeuskara normaliza-tzen joan da etagaur egun euskaradakitenak %77a dira

eta %67-68ak hitz egiten dueuskaraz. Portzentaiei begira-tuta, Gipuzkoa mailan euska-raz gehien Usurbilen hitz egitendela uste dut, fenomeno hauez da inon gertatzen.

Nola zegoen udala euskaramailan zu sartu zinenean?

Garai hartatik hona udaleanlan haundia egin da euskaramailan. Joxe Mari Irazustakadibidez, lan haundia egin zu-en eta baita gero Iñigo Azpiro-zek ere. Lehen euskara kultura-ren menpe zegoen, astean be-hin ere ez zuten ziurrenik eus-kara landuko. Iñigo Azpirozeketa bere taldeak euskarak hi-leroko trataera bat behar zu-ela ikusi zuten eta euskarari be-re batzorde propioa jarri zitza-ion. Lana bazegoen. Euskara-ren normalizazio planak gomabezalakoak dira, zenbat luzatunahi den hainbeste lan dagonormalizazio plangintzan.

Zinegotzi izan zaren bost urtehauetan zeintzuk izan diraeuskara arloan lorpenik haun-dienak?

Alde batetik aholku batza-rren sorrera garrantzitsua izanda. Bai kultura eta bai euskaraarloan herriko taldeetako kide-ak nahiz edozein herritar biltze-ko aholku batzarrak sortu ziren,eta bide batez herriari emanzitzaion hitza. Bestalde,Noaua! aldizkariaren sorreraere garrantzitsua izan da. 1995inguruan herrian EuskaldunonEgunkaria oso jende gutxik ira-kurtzen zuen, eta Argia erebai. Orain jendeak, guk ustebaino gehiago irakurtzen duNoaua!.

Usurbil UEMAn zu euskarazinegotzia zinenean sartu zenezta?

Bai, halaxe da. Behin UEMA-ko bilera batetara joan nintze-nean, gure herria oraindik

UEMAn sartu gabe zego-en, Usurbil gora Usurbilbehera behin eta berrizaipatzen zuten gureherria. Hori ikusita, nikazterketa bat egin nueneta Usurbilek UEMAn sar-tzeko baldintzak bete-tzen zituela ikusi nuen.Komenigarria zen gureherria bertan egotea.Hainbat herrik bat eginikeuskara arloan indarhaundiagoa egin die-zaieke Osakidetza edoepaitegiak bezalako insti-tuzioei. Horregatik UEMAnsartzea aurrerapausohaundia izan zen.

Zer eman dio UEMAk Usur-bili?

UEMAri begira udaleanbertan plagintza garran-

Xabier Pikabea: “Konexio falta izan dadimititzeko arrazoi nagusia”

Page 33: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 33

lkarrizketa

tzitsuak egin ziren. Ni sartu nin-tzenean euskara traketsa, uler-kaitza erabiltzen zen. Hori kon-pontzeko euskaraz trebatzekoikastaroak eman ziren, herriaribere hizkuntzan hitz eginbehar zitzaiola erakutsiz. Jen-deak dexente ikasi zuen etaaurrerapauso nahiko haundiaeman zen. Hala ere, herriare-kin hartuemana dutenek urte-ro-urtero trebatze saioak eginbeharko litzatekeela uste dut.

Herrian euskarari dagokio-nez zer aldaketa eman daurte hauetan?

Euskararik txarrena erdarazhitz egitea da, baina hurren-goa euskara traketsa, ulergai-tza erabiltzea. Karteletan, adi-bidez, lehen euskara ulergai-tza erabiltzen zen. Orain, be-rriz, horrelakoak gutxiago ikus-ten dira. Euskararenganakokontzientzia aldatu egin delairuditzen zait eta herriak euska-ra askoz hobea erabiltzen du.Izan dugun borrokarik haun-diena mintzamenarena izanda. Duela bost bat urte jendeaskok euskal gaztelaniaz hitzegiten zuen, euskaraz aurrenaerdaraz gero... Azken urteetanherriak berak aurrerakuntzahaundia egin du, eta horrenadierazgarri da azken legeal-dian mintzamena lau puntuigotzea. Orain beste inkestabat egitera doaz eta ikusikodugu ea zer ateratzen den.

Iaz beste lau urterako zine-gotzi modura aukeratu zintuenherriak. Urtebete pasa ondo-ren dimisioa aurkeztu duzu.Zeintzuk izan dira dimititzekoarrazoi nagusiak?

Arrazoiak ugari izan dira. Ezdut uste kontu guztietan arra-zoi osoa izango dudanik, ba-tzuetan arrazoiaren zati bat ba-tek izaten du eta beste zatiabesteak, norberak bestearenaez baitu ikusten askotan. Halaere, arrazoirik nagusiena nireeta Euskal Herritarrok-ekobeste zinegotzien artean sortuden konexio falta izan da. Horzilborreste bat sortu da.

Zer dela eta?

Euskara arloan ikaragarrizkolan pila dago egiteke. Gauregun dijoan martxan euskara-ren normalizazioa bideratzeko150 urtetik gora beharko lirate-ke, eta hori ezinezkoa da. Horproiektuak egin behar dira etagero burutu. Baina horiekburutzeko baliabideak behardira. Gaur euskarak bai konta-bilitateak eta bai hirigintzakbaino lan haundiagoa dauka,lau aldiz haundiago esangonuke nik. Giza baliabideak,berriz, hamar aldiz txikiagoakdira. Nik giza baliabide horiekeskatu beharra dauzkat. Mer-kataritza kanpainak, adibidez,izugarrizko arrakasta izan zuen.Baina guzti horrek jarraipenbat behar du. Iragarkiak ia

denak euskaraz jartzen hasiziren, baina orain hainbat etahainbat iragarki erdaraz ikus-ten dira.

Orduan komunikazio faltanabarmena izan da.

Bai. Euskarari zegozkiongauza asko eta asko ez zizki-daten komunikatzen, nolabaitesateko baztertua eta ezinduasentitu naiz. Talde batek ezbadizu laguntzen bakarka ari-tzea baino hobe zen uztea.Nik zera pentsatzen nuen: nihemen eragozpen baldinbanaiz euskararen mesedeta-rako banoa etxera. Beste arra-zoiak ere badaude, bainaeuskarari dagokionez hori daarrazoi nagusia. Askotanmotor bat naizela esatendidate, oso aurreratuta joatennaizela, baina nik ez dut ustehori horrela denik.

Udalean euskarari beharbesteko garrantzia ez al zaioba ematen?

Ez zaio ematen, eta hori ezdut nik bakarrik esaten.Garrantzia hori ez ematea,orohar, politiko guztiena da.Xabier Mendiguren Kontseilukoarduradunak esan berri dupolitikariek euskara lehen mai-lan jarri behar dutela, eta zori-txarrez hori ez da gertatzen.Kontabilitatean adibidez, lau-pabost pertsona daude uda-lean, euskaran nahi izanikbeste lau pertsona beharkolirateke, lana badago eta. Nikez nuen eskatzen lau pertsonajartzea nik iaztik eskatzen nuenpertsona bat liberatua izateaeuskara arloan. Euskara idaz-karitza deitzen zaiona ez dahori bakarrik, kultura, gazteria,itzultzaile idazkaritza lanak erebetetzen baititu. Eta horrelaezin da euskara aurrera atera.

Euskara teknikaririk ez zutennahi beraz.

Euskal Herritarrokek udaleaneuskara teknikari bat jartzekoeskatu zidaten eta nik LurdesZubeldia jarri nahi nuen. Euska-Euskararen alde gogor jardun du lanean udalean Xabier Pikabeak

Page 34: NOAUA! 103 alea

ra teknikaria izateko euskalfilologoa izatea ezinbestekoazela izan zen jarri zuten lehe-nengo aitzakia. Engainatuaizan nintzen, hori ez baitzenegia. Gero, berriz eskatzerako-an pertsonalgoaren kupoabeteta zegoela eta figura horiezin zela sortu esan zidaten.Hala ere, beste sailetan langileberriak sartu dira, baina euska-ra arloan ez. Pena da, izan ereudalak lehen mailan izanbehar du euskara eta politiko-ak horretaz jabetzen ez direnbitartean euskarak jai du. Bidehonetatik jarraituz gero hizkun-tza nagusiak aurrera aterakobaitira, eta euskara ez. Nimotor bat izango naiz, bainabesteak arrankatu gabedaude oraindik. Nik ez dutesaten arrazoi osoa dudanik,baina aurrez esan dudanaesango dut behin eta berriz.

Euskara Aholku Batzarrarekinere zerbait gertatu da ezta?

Herriak politikoengan siniste-ko ezinbestekoa du instituzioe-tan parte hartzea. Nik euskaraarloan plangintza bat eginnuen. Euskararen inguruan nordabiltza lanean? Noaua!, ikas-tola, AEK, Bertso eskola...badaude euskararekiko zere-sana dutenak. horiei bakarrikez zitzaien gonbitea egin, kul-turako elkarte guztiei egin zi-tzaien deialdia. Hilabeteanbehin biltzen ginen eta taldepolita zegoen. Honek bere frui-

tua ematen zuela ikusita sortuziren beste Aholku Batzarrak.Aholku Batzar horiek nahiz etaerabakiorrak edo binkulanteakez izan, Herri Batasunaren filo-sofiarekin, borondate politiko-arekin, horko erabakiak binku-lanteak izan daitezkeela argigelditu zen. Euskara AholkuBatzarrak urtebete eman duudalean “Euskararen erabileranormalizatzeko behin-behine-ko premiazko plana” egiten.Beste zinegotziek ez dute ino-lako ekarpenik egin, sindika-tuek ere ez... Azkenean planhonekin iskanbila sortu da.

Zer pasa da plan horrekin?

Aholu Batzarrak “Euskararenerabilera normalizatzekobehin-behineko premiazkoplana” Euskara Batzorderaeramateko agindu zidan, handiktamena eman genion etaalkateak plenoko gai zerren-dan sartu zuen. Euskal Herrita-rrokeko bileran, ordea, mahaigainean gelditu behar zuelaerabaki zen. Zergatik? Alkate-ari kontrako ekarpen ugari iritsiomen zitzaizkion. Baina ekar-penak egiteko plenoan onartuondoren ez al da ba 15 egu-neko epea uzten? Baietz,baina ekarpen horiek eginzituztenekin hitz egin beharomen zen plenoan onartubaino lehen. Nik hori ez nuenulertu. Nire ustez plenoanonartu ondoren ekarpenhoriek aztertu behar ziren,

baina Aholku Batzarrean,hemen landu baitzen planhori. Alkateak, ordea, sentsibili-tateak urratu zirela ere esanzidan. Nik Aholku Batzarreanmahai gainean utziko zelaesan nuen eta hauek ere ezzuten ulertu eman zuten zer-gatia. Hemen sortu zen txispa.Ekarpen horiek Aholku Batza-rrak aztertu behar zituela esa-ten nuen nik, eta ez alkateaketa bere aldamenekoak. Bifilosofia kontrajarri zeuden hor:batzuk jende gutxiagorekingauzak hobeto konpontzendirela zioten, besteek, berriz,esaten zuten langilea herria-ren zerbitzurako dagoela etaez herria langilearen zerbitzu-rako. Nire ustez euskararenarazoa baldin bada alkateakez dauka hor zertan sarturik-Sartzekotan maila pertsonale-an sartu beharko luke, besteakbezalaxe.

Orduan, Aholku Batzarrarenlana gutxietsia izan al zen?

Edozein udaletan alkatearenbotere konzentrazioa banatubehar da. Kultura, nekazaritzaeta zerbitzuak, hirigintza etab.zinegotzien artean banatuzalkateak bere boterea horien-gan utzi beharra du. Euskara-ren gaia dela? Euskara idazka-ritzak bideratuko du beraridagokion mailetan, AholkuBatzarrean adibidez. Eta bestearloetan berdin. Alkate baten-tzat lagungarria da gainera.Mahai horiek gainera udalakontrolatu egiten dute etapolitikoei sinisgarritasuna hor-tik bakarrik etorriko zaie, beste-la ez. Alkateak hirigintzan bereAholku Batzarra sortuko balugehiago kontrolatua izangolitzateke eta herriak nahidituen babes ofizialeko etxebi-zitzak egingo lirateke. Honelaherrietan sortzen diren zurru-murruak desagertuko lirateke.Arlo guztietan Aholku Batza-rrak sortuko balirateke herribaten batasuna etorriko litza-teke segidan.

Josu AranberriXabier Pikabeak lan haundia egin zuen Usurbil UEMAn sartu zedin

lkarrizketa20

00ko

ab

en

du

are

n 2

2a34 Noaua! 103.zk. Usurbil

Xabier Pikabeak lan haundia egin zuen Usurbil UEMAn sartu zedin

Page 35: NOAUA! 103 alea

Bat joan eta bestea eto-rri. Izan ere Koldo Lizaso“Dranba” izango da

udalean Xabier Pikabearenlekua hartuko duena. Udalhauteskundeetan Euskal Herri-tarrokeko bederatzigarrenzerrendagaia zen bera, etazinegotzi izatearen kontuaustekabean etorri bazaio ere,herriaren alde lan egitekoprest agertu zaigu.

Bi urte eta erdi dituzu legeal-di honetan lan egiteko. Zein-tzuk izango dira zure helburunagusiak?

Herri programa dago oina-rrian. Usurbilen lan asko eginda talde lanean, bai euskaraeta bai beste arloetan ere. Ho-rregatik zentzu berean aurrerajo behar dugu, malgutasunez,inposatu gabe, gure bizimoduaeuskaraz egiten ohitzeko eus-kara aurrera atera dadin. Oz-topo eta zailtasun asko dau-dela badakigu, baina aurreraegin behar dugu. Euskaldunbezala pentsatzen ohitu behardugu eta horrek dakarren guz-tiarekin euskaraz bizitzen. Aha-legin hori guztiona da, zinego-tziena, taldeena, aholku ba-tzarrarena, euskara batzorde-arena eta udalarena ere bai.

Euskara arloan orain arteko-aren hildotik jarraituko al da?

Euskara mailan tresna balio-garriak badaude eta zabalta-sun osoz gauzak adostuz au-rrera atera behar da euskara.

Ustekabean etorri al zaizuzinegotzi izatearen kontua?

Egia esan legealdi honetanzinegotzi izango nintzenik eznuen uste. Gure taldearenzerrenda egin genueneanbeste taldeei eskatzen genio-nean eredu izan beharrageneukan. Bederatzigarren

zerrendagaia nintzen eta arris-ku hori hor zegoen. Beste zortzizinegotzi horiei edozei gorabe-hera gertatuaz gero badakizuhor zaudela.

Zinegotzi izatearekin bateraasko aldatuko al da zure egu-neroko bizimodua?

Herriaren alde, Euskal Herria-ren alde lan egiten ohitutanago eta urte asko darama-tzat hortan nire ahalegintxoaeginez. Orain herriaren gertue-neko instituziotik lan egiteatokatu zaidanez leku bateanedo egitura batean lan eginbeharrean udalean burubela-rri lan egin beharko dut.

Zer batzorderen ardura izan-go duzu?

Orain arteko egitura man-tenduz Xabierrek zituen ardu-rak hartuko ditut. Euskara ba-tzordearen arduraduna izangonaiz eta beste batzorde ba-tzuetan arduradunaren alda-menean egongo naiz. Dauka-dan denboraren araberaherritik kanpoko egituretan ereparte hartuko dut, hala nola,

Udalbiltzako euskara adarre-an, UEMAn...

Nola ikusten duzu herria eus-kara maila eta erabilerarenaldetik?

Herri euskalduna da Usurbil,abertzalea, baina beti dagozer egin eta hobetua. Euskal-dunen artean euskarazkoharremana izan behar dugueta egunero eta unero euska-raz bizitzen saiatu behar dugu.Euskaraz ez dakiena euskarazikas dezan eta euskaraz bizi-tzen saia dedin animatu behardugu. Lan munduan, adibidez,hutsune haundia dago etazentzu horretan malgutasunosoz lan egin beharra dago.

Zer iruditu zaizu Xabier Pika-bearen dimisioa?

Nik bere eritzia errespetatzendut. Bera ahal duen guztia egi-ten ahalegindu da eta horre-taz ez daukat zeresanik. Bakoi-tzak egiten du bere aukera, ba-koitzak ikusten ditu bere mugak,bere gorabeherak eta Xabie-rrek aukera hori egin duenezerrespetatu egin behar da.

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 35

lkarrizketa

Koldo Lizaso: “Oztopo guztien gainetikKoldo Lizaso: “Oztopo guztien gainetikaurraurrera egin behar du euskarak”era egin behar du euskarak”

Page 36: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

36 Noaua! 103.zk. Usurbil

“Behi eroen” gaitzak eraginik

izango al du Gabonetako

menuan? Nolaikusten duzu

egoera?

“Behi eroen” gaitzak eraginik

izango al du Gabonetako

menuan? Nolaikusten duzu

egoera?

erorrek esan

Naiara Arriola

Arrobitxulo

Eragin pixka batizango du agian,

baina ez dakit.Gogoratzen gare-

nean, agian uko egingo diogubehiaren haragiari baina orain-goz denetik jaten dugu. Denaden egia da orain oilaskoa edotxerria gehiago jaten dugula.

Joxe Zubiria

Kalezar

Ni lasai nago, ezzait iruditzen

hemen horrelakorikdagoenik. Txuletak

berdin jan ditugu aste honetaneta arriskurik ez dut ikusten. Lehenere behi batzuk txarrak zirela esa-ten zuten eta orain hauek ateradira, baina ez nau arduratzen.

Kattalin Arzallus

Kaleberri

Ez zait iruditzeneragina izango

duenik. Kontua dela iruditzenzait, tartean baten bat egongozen, baina ez dut beldurrik.Lehen horrelako gauzak ereentzuten genituen, baina gukberdina erosten jarraituko dugu.

Iñaki Urkia

Kalezar

Guk ez dugumenua alda-

tuko hori dela eta.Ez zait iruditzen

Euskal Herrian arriskurik dagoe-nik kontu horrekin. Zentru haun-dietan arriskua haundiagoaizango da, baina ni lasai nago.Hemen bertako haragia askojaten da.

Ana Martinez

Bizkarre

Ez dut uste eragi-nik izango due-

nik. Arazoa lehenlarriagoa zen,

orain kontrol haundiagoa dagoeta ez zait iruditzen inongo ara-zorik dagoenik. Gure etxeanberdina jaten jarraituko dugu.

Mikel Balentziaga

Donostia

Zerbait zango du,bai. Gure etxean

bestela ere haragi gutxi jatendugu. Agian, hemengo haragia-ren salmenta igo egingo da etaalde horretatik bertakoentzakopositiboa izango da.

Antonio Agirre

Kaleberri

Guk berdin-ber-din jango

dugu. Orain azal-du da, baina

aspaldiko kontua da hori.Lehen ere entzuten zen pentsutxarra ematen zitzaiela, etalehen ere horrelakoak jandaegongo gara. Herri txikietangainera, ez zait iruditzen arris-kurik dagoenik.

Mertxe Pikabea

Aginaga

Ez zait iruditzenEuskal Herrian

horrek eraginik duenik, hemenbertako haragia jaten baitagehienbat. Arazoa zaharrarenharagiarekin etor daiteke, Gali-ziatik eta kanpotik asko ekar-tzen delako. Gainontzean ezzait iruditzen eragina izangoduenik.

3 Pintxoak3 Egunekomenuak3 Bokatak3 Platerkonbinatuak3 Razioak,...

Kale Nagusia, 35 Telf; 943 36 25 60

zorionak

Ugaldea poligonoa 36 - 2 - EskUsurbil - Gipuzkoa

en 37 19 54%

SERIGRAFIAT A n PO G R A F IA

KAMISETEN INPRIMAKETA

INDUSTRI ETaIRA GARKI SERIGRAFIA

Page 37: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 102.zk. Noaua! 37

zerdi patsetan

Gabon onak pasa!

Zure kirol arropa eta material guztia!

Kale nagusia, 10 Telf.: 943 36 60 50

USURBILGO HORTZ KLINIKAOsasunez urratu aurtengo Gabonak!Osasunez urratu aurtengo Gabonak!

Kale Nagusia, 2 1.C4Tlf 37 08 78

20170USURBIL

FERNANDO PEREZ-MOSSO NENNINGERANTONIO BERNAL RUIZ DE OÑA

Karlos Aizpurua bigarrKarlos Aizpurua bigarren Espainiakoen Espainiakozesta punta txapelketanzesta punta txapelketan

Txapelik bereganatu ez badu ere bifinal jokatu ditu Karlos Aizpurua usur-

bildarrak azken asteetan. Pasa den aben-duaren 2 eta 3an Palentzian izan zenEspainiako binakako Zesta punta Txapel-keta jokatzen. Abenduaren 16an, berriz,Gipuzkoako kluben arteko txapelketakofinala jokatu zuen.

Ez du zorte haundirik izan bi txapelkete-tan. Palentzian jokatu zen Espainiako txa-pelketan lau bikote ziren nor edo nor. Fina-lerdietako partiduan Kataluniako bikotea35-28 hartu zuten mendean Karlos Aizpu-rua eta Koldo Rabalan andoaindarrakosatutako bikoteak. Finalean, ordea, ezinizan zuten garaipenik lortu. Galiziako tal-dea ordezkatzen duten Gernikarrek 35-23irabazi zieten. Ez du zorterik usurbildarrak,duela bi urte ere laugarren postua lortubaitzuen txapelketa berean.

Abenduaren 16an, berriz, Gipuzkoako llu-ben arteko zesta punta txapelketa jokatuzen Andoaingo frontoian. Andoaingo Gaz-teleku Pelota Elkartea ordezkatuz bigarrenpostua eskuratu zuten. Pelota elkarte bere-ko pelotariak izan zituzten aurrez-aurre,baina ezin izan zuten garaipena eskuratu.35-25 izan zen partidako azken emaitza.Hurrengoan izango da!

Kale nagusia, 10

Usurbil 37 00 08%

Urte berri on!

Zapatak,Kanpinak,Kremailerak (poltsak,zamarrak, galtzak...)

GiltzakGiltzakkopiatzenkopiatzenditugu!ditugu!

Kale Nagusia, 2 Tel: 943 37 27 95

Eguberri etaurte berri on!

MARKEL OLAIZOLAASEGURU AGENTEA / Zbk. 200009

Tlf: 943 37 18 07 Mobila:617 33290920170 Usurbil (Gipuzkoa)

GENERALIAseguru Konpainia

Page 38: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

piri

lare

n 2

1a38 Noaua! 88.zk. Usurbil

zerdi patsetan

Iñaki ErrIñaki Errekondo eta Mikel Arrekondo eta Mikel Arroyo lauoyo laueta ereta erdian txapeldundian txapeldun

Pasa den abenduaren 3anjokatu ziren Aitzaga Elkarteak

antolatzen duen lau eta erdi barru-ko binakako pelota txapelketakoazken partiduak. Iñaki Errekondoeta Mikel Arroyok lortu zuten txa-pela Mikel Aranburu eta ArkaitzPortularrumeri 22-19 irabazi ondo-ren. Hirugarren postua, berriz, Ina-xio Arruti eta Koldo Lizasok eskura-tu zuten, 22-15 irabazi baitzienJosu Errekondo eta Jokin Eizagirre-ri. Jokalarai onenaren saria ArkaitzPortularrumerentzat izan zen.

T R U K ERUKE

JANTZIAK

Erdiko kalea, 2Tel:37 34 81

Urte berri on!Urte berri on!

%

Gabon jaietan!

Kale nagusia, 27T elefonoa: 36 11 10

AGIRREZABAL estankoa

Kale Nagusia, 2 Tel. 943 36 59 43

Urte berri on!

Page 39: NOAUA! 103 alea

2000ko M

aia

tzak 5a

Usurbil 89.zk. Noaua! 39

TTakolo, Pirritx eta Porrakolo, Pirritx eta Porrotx Usurbilenotx Usurbilen

Zumarteko abesbatza KatalunianZumarteko abesbatza Katalunian

orrusalda

Hiru pailazo hauek beren herria utzi eta festagiroan Usurbila etorri ziren pasa den aben-

duaren 17an. Oiardo Kiroldegian “Parrandan”beren azken lana aurkeztu zuten bi saio eginez,eta haur nahiz ugari bildu zituzten bertan. Etxefe-

roa bota, zaku laisterketa egin, buruhaundiekinibili, harria jaso, txarangarekin dantza egin etanoski, parranda ere egin zuten Takolo, Pirritx etaPorrotxek kiroldegira gerturatu ziren guztienlaguntzarekin.

Autobusa hartu eta Katalunia aldera astebu-rua pasatzera joan zitzaigun Zumarteko

abesbatza pasa den abenduaren 15ean. Duelahilabete batzuk Sant Cugat-eko haurren abes-batzakoak izan ziren Usurbilen eta oraingo hone-tan herrikoak Sant Cugat aldera joan eta berta-koen etxeetan egin zuten lo.

Larunbatean bi kontzertu eman zituzten: goize-an Bañolasen eta arratsaldean Bañolasen.Hemen arrakasta haundia lortu omen zuten, jen-

dea zutik jarrita denbora luzean egon baitzentxalo jotzen. Igandean, berriz, Bartzelona bisitatuzuten eta kalean abesten ere hasi omen ziren.

Agurne Alkortaren esanetan oso gustora etorridira Zumarteko abesbatza osatzen duten haureta gazteak. “Harrera oso ona egin digute SantCugat-en eta gustora egon gara bertakoekin.Banaka edo binaka hangoen etxeetan lo egindugu eta opariak eta guzti egin dizkigute handikaldegin baino lehen”.

Page 40: NOAUA! 103 alea

Txistorraz gain, izanzen beste protago-nistarik pasa den

igandeko I.Santo Tomasazokan, hamaika postuekosaturiko azoka eta Ixa-bel I.a, besteak beste.Berrikuntza ugrirekin eto-rri da, beraz, aurtengoSanto Tomas.

Pasa den igandean herrikopilotalekuak I.Santo Tomasazoka hartu zuen. Aurreko ur-teetan Donostiako egun ha-undiaren aurretik herrian txis-torra jateko aukera izan denarren, aurtengo festak eskain-tzen zuen besterik. Urterobezala, Ziortza Elkarteko gaz-teak aritu ziren sukaldari lane-tan txistorra eta taloa eginez.

Baina txistorra ez zen, besteurteetan bezala, festako pro-tagonista nagusia izan. Taber-narien Elkarteak, Noaua! Kul-tur Elkarteak, Ziortza taldeaketa Udalak antolatuta, etaNekazaritza Batzordearenlaguntzaz, hamaika postuezberdin ezarri ziren denetari-ko produktuak bildu zituenazokan. Bertan izan zirenBehemendi nekazaritza elkar-

teko zazpi postu eta bertakolau. Herrian ez da azokagehiegirik izaten, hala, neka-zariek benetan eskertu zutenberen produktuak plazaratze-ko aukera hau.

Eskasia hau ikusita, azokare-kin antolatzaileek bultzadaeman nahi izan diote herrikonekazaritzari, Usurbilen bertankalitate handiko produktuakbaititugu.

Aurtengoan parte hartzeaoso garrantzitsua izan ezbada ere, festaren balantzeabaikorra da. Hemen ere,beste guztietan bezala, zaile-na bidea irekitzea baita.

Barazkiak, Eusko Labeldunoilaskoak, fruituak, behi-esnea, etxean egindakogozogintza, eztia, intxaurrak

eta artisautza, kalitatezkohamaika produktu izan zenikusgai. Bukaeran, epaima-haiak azokako postu txukune-naren lehenengo saria Zubie-tako Zugasti baserriari emanzion. Bertako etxekoandreak,Pilar Arroyok, gustura jasozuen 10.000 pezetako saria.

Ixabel I.ak bertaratutakoenikusmira zabaldu zuen. Euskalarrazako 103 kiloko zerria izanbaitzen zozketan. Beste urtee-tan arkumea zozketatzenbada ere, aurten Santo Toma-setan ohikoa den zerria ekarrida Oronoz-Mugairetik. IxabelI.a Kalezar aldera joango da,Julian Izagirre izan baita aur-tengo zorteduna.

Tabernarien Elkarteak bereaportazioa propioa egin zuen.Postu berezi samarra ezarrizuten tabernariek, tabernetanagertutako arropa salgai jarribaitzuten. Parranda batenostean, denetariko arropaazaltzen omen da taberne-tan, hala, Benta tabernakoPaulino Ibargoien dendarilanetan aritu zen umore tonunabarmenean.

Amagoia Mujika

2000

ko a

piri

lare

n 2

1a40 Noaua! 88.zk. Usurbil

Lehenengo txistorra mokadua aukeranLehenengo txistorra mokadua aukeranSanto TSanto Tomas azoka eraberrituanomas azoka eraberrituan

Zubietako Zugasti baserriko PilarArroyoren postuak eraman zuen

I. Santo Tomas azokako saria.

Ixabel I.a Kale-zar aldera joan-

go da, JulianIzagirre izan

baita zozketarenirabazlea.

arkesaneko petriletik

Page 41: NOAUA! 103 alea

2000ko M

aia

tzak 5a

Usurbil 89.zk. Noaua! 41

Udalak Bizkarre kale-an duen lokalakhemendik aurrera

izango du erabilpenik, era-bilpen emankorra, gaine-ra. Pasa den igandeanireki baitzituen Sagarlanzentruak bere ateak. Añor-gako bi anai-arreba etahernaniar baten esku izan-go den lokalak, sagar dul-tzearen elaborazioa izangodu ardatz.

Aitor Etxeandia hernania-rra, orain Iruñean bizi denarren, eta Añorgako Anttoneta Alazne Olaizola dira sortuberri den Sagarlan enpresakokideak. Dagoeneko badira 8urte sagar dultzearen produk-zioan dihardutela Añorgandituzten sagastiekin. Baserrianartisau moduan egindakodultzeak, ordea, ez ditu mer-katuratzeko beharrezko direnerregistro eta osasun baldin-tzak betetzen.

Hala, hirukote honek Behe-mendi nekazaritza elkartea-rengana jo zuen “sagar dul-tzearen produkzioa jardueraekonomiko gisa garatu nahigenuela proposatuz”, halaxeadierazi zuen Antton Olaizo-lak. Behemendiri ideia gusta-tu eta lokal bila hasi zen.Hala, Udalarekin harremane-tan jarri eta honek Bizkarrekaleko gunea eskaini zion.Orduantxe jarri zen martxanSagarlan enpresa.

Proiektu berri honen helburunagusia, beraz, baserrian arti-sau moduan egiten den pro-duktua merkaturatzekomoduan ekoiztea da. Bidehonetatik, Sagarlan zentroberrian ekoiztutako dultzeak

erregistroko zein osasun bal-dintza guztiak beteko ditu etamerkaturatzeko prest izangoda. Gainera, Udalak etaBehemendik hitzartutakoarenarabera, fruitu elaboraziorakozerbitzu hau Beterriko fruituekoizle guztien esku izangoda. Hau da, bere dultzeaekoiztu nahi duen orok Sagar-laneko ateak irekiak izangoditu.

Sagarraren eraldaketa ezda enpresa berri honek izan-go duen egiteko bakarra.Batetik, fruitugintza arloko

ikastaroak eskainiko ditu etabestetik, aholkularitza lanaere beteko du.

Beraz, urtarriletik aurrera Eus-kal Herri osoko merkataritza-guneetan topatuko duguSagarki izeneko produktuberria. Apustu ausarta egindute, gainera, Sagarlanekohiru kideek. Anttonen hitze-tan, “merkatuko alor guztieta-ra helarazi nahi dugu gureproduktua, sagardotegietan,harategi-urdaitegietan etabaita gainontzeko dendetanere”.

Sagarrarekin hasiko badiraere, zentru berriak fruitu guz-tiekin eginiko dultzeak egitekoaukera eskaintzen du, halaeta guztiz ere, Sagarlanekokideek martxan jarritakoproiektua, oraingoz behintzat,nahikoa apustu badela ustedute.

Amagoia Mujika

Inguruko fruitu ekoizleentzako zerbitzuaInguruko fruitu ekoizleentzako zerbitzuaeskainiko du sagar dultzeareskainiko du sagar dultzearen zentruaken zentruak

Sagar dultzea-ren produkzioa

jarduera ekono-miko gisa garatu

nahi du Sagarlanek

arkesaneko petriletik

Page 42: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

42 Noaua! 103.zk. Usurbil

txeko berri

Eguberritako xextuaren zozketaGabonak pasa ondo-

ren jan eta edatekogogorik baduzue honahemen Noaua! KulturElkarteak bere bazkide etaaldizkarian publizitateaegiten dutenei eskaintzendien aukera parega-bea. Urtarrilaren 3angoiko hori bezalakohiru xextu zozketatukoditugu.

Xextu horietako batpublizitatea egiten du-zuenon artean banatu-ko dugu. Zozketa egu-na baino lehen zenba-ki bana bidaliko zai-zue, eta zuen zenbakiatokatzen bada... bahorixe, xextua zuretzat.

Beste biak berriz, bazkideen-tzat izango dira.

Zuen bazkide zenbakiakzortea eman diezazueke.Xexto bakoitzean produktuhauek daude: Saizarkosagardoa eta Belmont

sagardoz-a, Kandidoardoa, Markel Olaizo-laren etxeko patxara-na, Joxe Mari Arrutirentxorizoak, Galardikobabarrunak, Joxe MariAlduntzinen eztia,Juan Joxe Arrospide-ren onttoak, Aitzagakotxanpaina, AndresBruño e Hijos-enmariskoa, Agiña pipe-rrak eta Angulas Agi-naga gula.

2.000. urteko egutegia zuentzat2.000. urteko egutegia zuentzat2001. urtea gaine-

an dugula! Urteaazkar pasa da etaia ohartu ere egingabe datorren urte-ko egutegiari begi-ra jarri beharraizango dugu guz-tiok.

Guk behintzatzuengan pentsatueta kontu haundizprestatu dugu dato-rren urteko egute-gia. Herriko jai,egun eta ekitaldigarrantzitsuenaketa hainbat argazkibildu ditugu bertaneta 2001. urtean

sartu baino lehenzuen etxeetan izan-go da.

Zaloa Arnaizekdiseinatu eta egindu aurtengoa, baitadotore atera ere!Ziur jaso bezain las-ter zuen sukaldeedo etxeko txoko-ren batean jarrikoduzuela Noaua!koegutegia. Guk halanahi genuke behin-tzat. Bitartean, ondopasa 2000.urteaamaitzeko faltadiren egun haueketa Urteberrion guz-tioi!

Page 43: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 43

rreportaia

Behi eroen gaitzak (BehienEntzelopatia Espongiformea-ren gaitza) erabat aztoratu dugizartea azken hilabeteetan.Gaitz hori Britainia Haundiandetektatu zen estreinekoz 80hamarkadan, Frantzian lehenkasua agertu zen 1991. urteaneta pertsonongan eragin gai-tza duen gaixotasun hilgarrihonek larrialdi gorriaren alar-ma sortu zuen berriz ere1997an. Hala ere, aurtengoazaroan behikiaren krisia area-gotu egin da. Frantzian behieroen kasuak etengabe azal-tzen hasi ziren eta Galizian erelehen behi eroa atzemanzuten.

Euskal Herrian orain arte ezda behi eroen kasurik izan,baina Galiziako agerpenekingizarteak zalantzan jarri duGipuzkoako nahiz Euskal Herri-ko ganaduaren kalitatea.Hala ere, Gipuzkoan hazi etahiltzen den behiaren haragiaosasuntsu dagoela esatekoarrazoiak badaude. Behieroen kasuak agertzen hasizirenetik Euskal Herriko hara-giaren osasun azterketeilehentasuna eman die Euskalgobernuak.

Foru Aldundiekin lankide-tzan, alde batetik behiei ema-

ten zaizkien pentsuak etenga-be aztertzen dira, bai ekoiztendutenean, bai banaketan etabai bere erabilpenean ere.Beste aldetik behi-hiltegian hil-tzen diren abereei etengabeegiten zaizkie analisiak. Horrezgain ganadu hustiapenetakobehi eta txekorrak aztertzendira aldizka odolaren, ileareneta pixa aztertuz, eta harate-gian saltzen den haragia erebai.

Juan Altuna usurbildarrak,adibidez, haragitarako behienhustiapena dauka. Limousinarrazako lau behi ekarri zituen1986. urtean eta gaur egunguztira 70 abere inguru ditu.Bere esanetan osasun aldetikbere txekor eta behi guztiakerabat kontrolatuta daude.“Alde batetik Eusko Jaurlaritza-tik etortzen dira eta EuskalLabelekoak ere hemen izaten

ditut askotan. Odola eta pixaaztertzeaz gain pentsua ereaztertzen dute, eta nik, adibi-dez, pentsu bera erabiltzendut aspalditik. Guk pentsu kon-zentraturik ez dugu erabiltzen.Bertako behikia indartu nahibadugu dena kontrolpean iza-tea ezinbestekoa da eta gauregun hori lortzeko lan haundiaegiten ari da”.

Gipuzkoan haragitarakoganadua haztea lehen sekto-reko jarduera garrantzitsuenabihurtu da dagoeneko. Gali-ziako edo Asturiaseko abel-tzaintzarekin alderatu ezinbada ere esnetako behiak iza-tetik haragitarako behi etatxekorrak izatera pasatzen aridira hemengo baserritarrak.Hala ere, Gipuzkoako behihaztegiak txikiak dira eta osogutxitan izaten dituzte 250buru baino gehiago. Gipuzko-ako Foru Aldundiak egindakozentsuaren arabera 4.752 hus-tiapen daude eta 83.139 buru.Horietatik 30.900 ugalketarabideratuak dira, 25.622 esnea-ren ekoizpenera eta 21.865behi-hiltegietara eramateko

AlarAlar ma gorr ia piz tu da behima gorr ia piz tu da behierer oen gaixotasunaroen gaixotasunar ekinekin

Harategietakoharagiaz gain, Txekorrak eta

behiak etengabeaztertzen dituzteeta jaten dutena

ere bai.

Behi eroen gaitzaren ager-penak hankaz gora jarridu gizarte osoa. Jendea

erabat beldurtuta utzi dute Fran-tzian eta Galizian atzeman direnkasuek eta Usurbilen ere behieta txalaren haragiaren eroske-tek beherakada nabarmenaizan dute. Alarma gorria piztuada dagoeneko eta kaltetuak,gehienetan bezala, haragitarakobehiak hazten dituzten abeltzai-nak dira. Baina ba ote dagoharategietan behi haragia ezerosteraino iristeko arrazorik?

Gipuzkoan 250 buru bainogehiagoko haztegi gutxi

Page 44: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

44 Noaua! 103.zk. Usurbil

rreportaia

dira. Usurbilen, berriz, 98 hustia-pen daude zentsu horren ara-bera eta 1.229 buru. Ugalketa-rako dira 421 dira ugalketara-ko, 511 esnetarako eta 297 hil-tegira eramateko dira.

Gipuzkoan dagoen behikia-ren kontsumoari, ordea, ekoiz-pen honek ezin dio aurre egin.Urtean 12.294.000 kilo ingurubehi haragi jaten dugu etaekoizpena ez da 7.500.000 kilo-etara iristen. Horregatik,eskaintza eta eskaeraren dife-rentzia orekatzeko Gipuzkoatikkanpo ekartzen da behikia.Euskadiko Nekazaritza Depar-tamenduak emandakodatuen arabera, Gipuzkoakoharategietan erosi daitekeenbehikiaren %55a Euskal Herrikobehi-hiltegietan hildakoa da.Hauetatik %40a Euskal Herrianjaio eta hazitakoak dira eta%15a Frantziatik, Irlandatik edoEspainiatik ekarritakoak izatendira. Gainontzeko %45a kana-lean ekartzen da kanpotik.%27a Binefarko hiltegikoak da,Teruelgo hiltegikoa %13a)etagainontzeko %5a Danimarka,Alemania eta Hegoameriketa-tik ekartzen da.

Frantzian behi eroen kasuakagertzearekin batera neurrizorrotzagoak hartzen hasi dira.Europear Batasuneko Nekaza-ritza Ministroen Kontseiluakabereak elikatzeko animalienproteinak (arrainenak izanezik) erabiltzea debekatu du.Abere okelez eta hezurrez egi-niko irina eta pentsuak debe-katuta egongo dira urtarrilaren1etik aurrera. 30 hilabetetikgorako behiak hiltzea erabakida, baldin entzefalopatiaespongiformearen froga gain-ditzen ez badute. EuskalHerrian, ordea, froga hau 20hilabeteko ganaduari ere egi-ten zaio. Guztira 13.000 buruaztertzen ari dira Euskal Auto-nomi Ekartean.

Gipuzkoan jaten den behi-kiaren gehiengoa 12tik 16 hila-bete bitarteko txalarena da.Horregatik behi eroen gaixota-sunaren arriskurik ez dagoelaziurtatzen dute adituek. J.J.Badiola Zaragozako Albaitari-tza Fakultateko buruaren esa-netan Espainian behi eroen-gatik kezkatzeko arrazoirik ezdago, “abereekin egindako iri-naren ordez soja erabiltzenbaita”. 1994. urtetik irin motahori debekatuta dago. Babatxikia, belarra eta illarrekinbatera soja irina bakarrik ema-ten zaie.

Horretan zerikusi haundia duINEKO kooperatibak. Itziarkokooperatiba honetan behi etatxekorrentzat pentsua egitenda besteak beste, etaGiouz-koako 270 nekazari eta abel-tzain bertako bazkideak dira.Jasone Lizaso INEKO-ko geren-teak dioenez abereen etaharagiaren kontsumitzaileenongizatea bermatzea daberaien helburu nagusia.“Pentsua egiteko inoiz ez duguabereekin egindako irinik edoabere grasarik erabili. Artoa,garagarra, garia, babak etaoloa erabiltzen ditugu lehen-

gai gisa. Horrez gain sojaz egi-niko irina, erremolatxarenmamia, alfalfa granulatua,kotoi hazia, arto eta girasola-ren lika eta animalien jatorriz-ko grasa dira erabiltzen ditu-gun produktuak”. Hala ere,lehengai nahiz produktuen etapentsuaren kontrola erabate-ko dela argi utzi nahi dute.

Behikia jateko beldurra izate-ko arrazoirik ez badago erekaltea egina dago. “Jendeaskok uste du baserritarra delabehi eroen gaitzaren errudunaeta hori ez da horrela - dioJuan Altunak - Komunakabi-deek oso gaizki bideratu dutearazoa eta jendea izututadago. Telebistan behi eroeninguruko albisteak ematendituztenean ibili ezin dutenbehi pintto horien irudiak jar-tzen dizkigute behin eta berriz,baina guzti honen erantzuleizan daitezkeenak ez dira ate-ratzen. Nire ustez politika kon-tua da dena, milioi ugari bai-taude jokoan”.

Herriko harategie-tako behikia

erosteari uztekoarrazoirik ez

dagoela segurtatzen dute

Neurri zorrotzagoak hartzenhasi dira leku guztietan

Produktu eta lehengai naturalez egindako pentsua

Page 45: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 45

rreportaia

Behi eroen gaitza, eguneroko gaiabihurtu zaigu azkenaldian prentsan.Gainera, gaia ikuspegi sentsazionalistabatetik tratatua izan da, jendearenartean izua sortuz. Esan beharra dagobaserritarrok lana ondo egiteko sekula-ko ahalegina egiten dugula, baina ber-tako administrazioak ez dira jabetuondo egindako lana baloratzeak duengarrantziaz. Hauentzat helburua merkeeta asko ekoiztea da, eta horrela arigara orain dela 20 urteko prezioetanharagia saltzen.

Nekazaritza politika honen ondorioada behi belarjaleak kanibal bihurtuizana. Ganaduak behar dituen protei-nak (soja, ilarra eta baba) ezin diraEuropan ekoiztu mundu mailako neka-zaritza politika diseinatzen dutenen era-bakiz. Proteina hau Estatu Batuetatikerostera behartuta gaude, eta horrekekarri du zenbait naziotan gastuak mer-ketzeko abereei abere proteinak ema-ten hastea. Euskal Herrian, gaur egungosalerosketa merkatu zabalak behi eroengaitzaz guztiz libre gaudela esatea era-gozten badigu ere, hemen ez dagoepidemiarik.

Azpimarratu beharra dago, baserrita-rrok ez daukagula errurik gai honetan.Agintari politikoek har dezatela eurengain agertutako eskandaluen ardura,sektorearen egituraketarik ez baituteegin nahi izan. Hor jarraitzen dute txekorhazkuntzan erabiltzen diren hormona,antibiotiko, kortikoide eta bestelako esti-mulagarriak. Bertako administrazioakkanpoko haragi dudagarriei eskua sar-tzen dieten bitartean, eta hemengonekazaritza politikak bere horretanjarraitzen duen bitartean, eskandaluberrien arriskua hor edukiko dugu. EAEngabezia guzti hori labelaren irudiarekinestali nahi dute. Labelak baserritarrarenlana aprobetxatu du irudian oinarrituta-ko marka bat sortzeko. Ez du sektorerikestrukturatu, eta elikadurari ez dio dau-kan garrantzirik eman. Arazo hau sus-traitik behar dute konpondu: elikadura,manejoa... eta ondorioz prezioak.

Nekazariok eta gizarte osoak kalita-tezko ekoizpenak eskatu behar ditu,produktuarekin eta ingurugiroarekinerrespetuzko praktikak bultzatuz gurebaserri txikiek bizirik iraun dezaten. Eus-kal Herrian badugu nekazaritza hori, etahorrelako kasuek gure lanaren balioazjabetu eta lan hau baloratzeko baliobeharko luke.

ENHEko Aitor Aranburu

Baserritarron lanabaloratu behar da

Ez dut uste Euskal Herrian behieroen kasurik egongo denik

Joakin AlkortaAlkorta harategia

Nahiz eta guk Usurbil etainguruko baserrietako

ganaduaren haragia erabilibehi eroen inguruan esan denguztiak eragina izan du jende-arengan. Komunikabideetanesandakoarekin erosleak bel-durtu egin dira eta behi hara-giaren salmenta nabarmen jei-tsi da Frantzian behi eroenkasuak agertzen hasi zirenetik.Jendearen buruan komunikabi-deek eman duten irudia geldi-tu da eta hori da arazoa. Niriez zait iruditzen Euskal Herrianbehi eroen kasurik egongodenik. Nik behintzat hemengoharagia lasai jateko esangonieke usurbildarrei.

Gipuzkoako baserrietan txe-kor eta behiei osasun azterketaugari egiten zaizkie urteanzehar. Horrez gain, behi-hilte-gian beste azterketa batzuk

egiten dituzte eta harategianbertan hilabetean behinhemen izaten ditugu haragiaaztertzen. Dena kontrolatuadago.

Guzti honekin kaltetuenakbaserritarrak eta gu gara. Gukezin badugu behikirik saldubaserritarrek ezin dute txekorriksaldu, denok soka berean bai-kaude. Baserritarrak konfiantzaguztiarekin txekorrak etabehiak hazten baditu eta jen-deak konfiantzarik ez badu...Beste kontu bat da hipermer-katu haundietako haragia.Hauek kanpoko haragi ugariekartzen dute, tonelada ugarisatzen dira, baina ez da jakitennondik eta nola. Azken fineanbehi eroen kasuak non azaldudiren ez dute garbi esaten, etaguztiok zaku berean sartu gai-tuzte.

Jendea ondo informatuta balego behikiajateko beldurrik ez luke izan behar

Jendeak komunikabideekeman dituzten behi eroen

inguruko berriak ez ditu ondoulertu. Nire ustez berri batzukinformatzeko baino gehiagodesinformatzeko eman dituzte.Bai txekorrak eta bai behiakjaiotzatik hiltzen diren arteondo kontrolatuta egon diraorain arte, eta hemendik aurre-ra gehiago oraindik. Non jaioaden, zer jan duen, zer gaixota-sun pasa dituen, hil ondorenzerbait baduen... azterketasakonak egiten dituzte. Ezdago beldurtzeko arrazoirik,sekula baino garantia gehiagodauka Euskal Herriko haragiak.

Izan ere, jendea beldurtutadagoela nabaritu dugu azkenhilabete honetan. Txekor hara-

gia nahikoa ondo saltzen arida, baina behiarena gutxiagoerosten da orain. Nire ustezkomunikabideen lana da hauguztia. Gaur egun telebista iadenok ikusten dugu, etahemen ikusitakoaren ondorenjendea behikia ez erosten hasida. Badirudi behi eroen gaiakomunikabideentzat altxor batbilakatu dela. Arazo honekzenbat eta gehiago iraunberaientzat hobe, honen ingu-ruko berriak ematen jarraitzekoaukera baitute. Hala ere, berrizdiot: haragia kontrolatua etaondo ziurtatuta dagoen bitar-tean haragi hori jateko beldurikez da izan behar.

Inaxio Lazkano(Dia-ko harategia)

Page 46: NOAUA! 103 alea

46 Noaua! 103.zk. Usurbil

il-pilean

Gabonak datozelaesatea sasoihonetan ez litza-

teke ezerren abisu, hone-taz konturatzeko nahikoabaita telebista piztea. Ezda, gainera, denboraluzez begira egon behar,hamar minuturen buruanhamaika iragarki jasotze-ko prestatu baitu gizakiaazken urteotan kaxa-ten-telak.

Urte sasoi honetan iragarkienbonbardaketa jasaten du-tenak haurrak dira nagusiki.Olentzero eta erregeak dato-zenaren aitzakiaz, publizitateenpresek saiakera oro etxekotxikienen arreta deitzera bide-ratzen dute. Inongo mugarikgabeko erasoa izaten da.

Iragarkien munduan, bestealor askotan bezala, badirabete beharreko arauak. Mugahauek zentzu askotakoak dira,bai denbora tarteari dagoz-kionak, baita mezua eta sin-bologia baldintzatzen dutenakere. Hala eta guztiz ere, publi-zitatearen munduan arauakez dira oso finkoak. Alorra be-ra nahikoa subjektiboa denez,mugak ezartzeko erabiltzendiren irizpideak ere moldako-rrak izan daitezke eta, ondo-rioz, ez dira beti eraginkorrak.

Iaz Estatu espainiarrean jos-tailuen inguruko 16 iragarkikentzea eskatu zuen Kontsumi-tzaileen Elkarteak, arauak ezbetetzeaz gain, asko oso sexis-tak zirelako. Finkatutako minu-tu kopurua gainditzea da ira-garki bat komunikabideetatikezabatzeko arrazoietako bat.Hala eta guztiz ere, adituak

zein Kontsumitzaileen Elkarteakbat datoz “luzera baino, ira-garkien mezua eta sinbologiaarazo larriagoa” dela baiezta-tzean.

Esaterako, egun telebistandauden jostailu iragarkien%30ak sexu rolak asko marka-tzen dituzte.

Haurrak, ikusle pasiboak

Publizitateak ikuslea engai-natu egiten du, gehiegikerie-tan erortzen delako. Helduek,badakite iragarkietan azaltzenden guztia ez dela beneta-koa, badakite exagerazioadagoela. Haurrek, ordea, ezdute publizitatea ikuspegi kriti-kotik ikusten, dena sinistendute. Honez gain, haurrak ikus-le pasiboak dira, zapping gu-txien egiten dutenak baitira.Hauek dira Javier Bringuek,Nafarroako Unibertsitateko ira-kasleak, bere tesian ateratakozenbait ondorio.

Egindako inkesta askorenarabera, haurrek gehiago ikus-ten dute telebista helduentza-ko orduetan, eurentzakoetanbaino. Afalosteko orduetan

famili giroan telebista ikusteaohikoa da. Hala, Bringue ira-kaslearen iritziz, “gurasoekmomentu hauek aprobetxatubeharko lituzkete iragarkia zerden eta zein helburu dituenazaltzeko seme-alabei”. Hau-rrei publizitatea ikuspegi kritiko-tik ikusten erakustea garrantzi-tsua baita oso.

Izan ere, telebistako heroiaketa jostailu “magiko” horiek,benetakoak ez diren ilusioakpizten dituzte haurrengan etaumeak sofritu egiten du jostai-lu batekin desilusioa hartzenduen bakoitzean.

Baina iragarkiak ezezik, az-ken urteotako jostailuak ere ezdira batere egokiak, ezta hezi-garriak ere. Eusko Jaurlaritzakaurtengo sei hilabeteetan jos-

Haurrek iragar-kietan azaltzenden guztia sinis-ten dute, ez dute

ikuspegi kritikorik

Haurrak, gabonetako iragarki Haurrak, gabonetako iragarki bonbarbonbardaketardaketaren biktima nagusien biktima nagusi20

00ko

ab

en

du

are

n 2

2a

Page 47: NOAUA! 103 alea

2000ko a

be

nd

ua

ren

22aUsurbil 103.zk. Noaua! 47

il-pilean

tailu ugari erretiratu du merka-tutik. Hauen artean, pieza txi-kiak zituztenak, ertz edo puntazorrotzetakoak eta margo toxi-koak zeuden, besteak beste.

Baina jostailuen ezaugarri fisi-koez gain, bada kezkatzekobeste arrazoirik: jostailuenmezua eta sinbologia. Eguntelebistan iragartzen diren jos-tailuak indarkeria dute nagusi,bateko borrokalariak eta bes-teko heroiak direla medio.

Gainera, jostailuak berakhamaika funtzio betetzen ditu,pila bidez, hori bai. Badanegar egiten duen panpina,bada barre egiten duen bestebat, bada pixa egiten duenbeste bat...ez al da aberasga-rriagoa panpina bakarrakdena egitea haurraren irudi-

menak bultzatuta? inolakopilarik gabe? Bestetik egunhain modan dauden bideo-jokoak daude. Hauek ikusitanon da lagunarteko jolasa? Ezal dira indibidualismoarenadierazpen gordina?

Honetan guztian gurasoekfuntsezko papera dutelagauza jakina da edo hala izanbeharko luke.

Jostailu bat aukeratzekoorduan zenbait irizpide kon-tuan hartzea funtsezkoa da:toxikotasuna, sexismoa, indar-keria, prezioa, bakarkakoa...eta, zein dira jostailu gomen-dagarrienak? sortzaileak dire-nak, adinari egokitzen zaizkie-nak, dinamikoak, lagunartekogiroa bultzatzen dutenak, pre-zioz neurrikoak direnak...

Har dezagun, esaterako,gabon hauetan hainbesteetxetan sartuko den bideo-jokoaren adibidea. Azkenurteotan joko hauen goraka-da garrantzitsua izan da eta,gainera, gehien aukeratutakobideo-jokoen artean sexismoaeta indarkeria da nagusi. Hauguztia jakinda eta haurrakhala eskatuta ere, bideo-jokobat utziko al du etxean aurtenolentzerok?

Guraso sena ahaztu gabe,benetan ona litzateke saiake-ra berezi bat egitea. Nahikogertukoa zaigun olerkari batenmusikatutako hitzak gogora-tuz, beti nahi duen guztiaeman, baina inoiz ez beharduena.

Amagoia Mujika

Pasa den abenduaren 17an Arrasateko Txatxilipurdi elkartearen ludoteka eta jostailuerakusketa izan zen ikusgai Udarregi ikastolan. Gerturatu ziren haurrek jostailu batekinasma daitezkeen hamaika jolas ezagutu zituzten. Garrantzitsuena ez baita jostailua bera,jolasa baizik. Gurasoek ere izan zuten zer ikasia, Olentzeroren eskutitza egoki idaztekoargibideak eman baitziren bertan, hau da, jostailu batek egokia izateko bete beharrekobaldintzen berri izan zuten.

Ludoteka eta jostailu erakusketa Ludoteka eta jostailu erakusketa TxatxilipurTxatxilipurdirdiren eskutiken eskutik

Page 48: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

48 Noaua! 103.zk. Usurbil

er diyo?

Gosea ez dadila aitzakia izan,gu mugiarazteko

Arkaitz Portularrume

qq qq AmnistiarAmnistiarenenAldeko BatzorAldeko Batzordekodekokideakidea

qq qq ArArotzaotza

Gabonak iritsi dira. Urterobezela, egun hauetansentsibilitate berezia

ernaltzen da gizakion bihotze-tan. Beti izan ohi dira bereziak,baina ziega batean edota izku-tuan bizi den batentzat?

Egun seinalatu hauetan,ordea, ezin ditugu ahantzi EuskalHerritik kanpo espainiar eta fran-tziar gartzeletan eta munduanbarreiaturik dauden euskaldu-nak. Euskal Herriko etxe askotanfaltatuko da senitartekoren bat,aita, ama, semea edota alaba.

Euskal Herriak eta euskaldu-nok, tamalez, egunerokotasuna-rekin oso uztartutik bizi dituguespetxeak, errepresioa, exilioabezalako hitz eta errealitateak.Bestela, ikusi besterik ez dauka-gu Euskal Preso Politikoek eureneskubideak errespetatzeko buru-tu dituzten hamaika borroka:besteak beste, Kolektiboakburuturiko gose-greba, gureherrian garatzen ari den nazioeraikuntzaren prozesuan partehartzeko duten eskubidea bete-arazteko eskatuz. Euskal presoakziega batean eta Euskal Herritikehundaka kilometrotara eginzezaketen guztia eman zuten.Halaxe da, eta berriro diot,eman zezaketen guztia emanzuten.

Albiste gordinak entzun geni-tuen hilabete haietan. Presoasko hil zorian ikusi genituen.Askok, halere, pentsatuko duzuealperrik izan zirela sufrimendueta samin haiek. Izan ere, preso-ak oraindik ere dispertsaturikjarraitzen baitute espainiar zeinfrantziar espetxetan barrena.Baina, ez da horrela. Presoakoraindik ere, nahiz eta legeakhorrelakorik ez adierazi, disper-tsioaren gatibu jarraitzen dute.

Baina, gose greba hori gureborrokan, hots, nazio eraikuntza-ren aldeko bidean, beste urratsbat izan zen, oraindik ere borro-kan diharduten bezala.

Guk ere tamaina honetakourratsak eta borrokak ematekoeta gauzatzeko ordua iritsi zaigu,nahiz eta gure ordua aspaldi iri-tsita dagoen.

Gatazkaren une samintsuene-tako batean bagaude ere, ezindugu etsi. Presoek ez dute etsi-tzen eta guk ere ezin dugu etsi.

Su-eten garaian euskal gizarte-an, presoen aferan bederen,sortu zen sentsibilitate eta borro-karako grina hori berpiztu behardugu berriz ere. Ezin ditugu pre-soak bakarrik utzi, orain, aregehiago. Sentsibilitate teorikohura, eta egun oraindik ereegon badagoena, gauzatzenhasi beharra daukagu. Hori delaeta, hainbat ekimen antolatudira Gabon hauetan; horietakobat, abenduaren 26tik 30a bitar-tean egingo den gose-greba.Uneoro euskal gizartea elkarta-suna adierazten ari bada ere,gure konpromezu maila haundi-tuz joan beharra daukagu, etaorain dugu aukera paregabea.

Amnistiaren Aldeko Batzordetikegin hauetan burutuko denbaraualdian usurbildarrei partehartzeko deia luzatzen dizuegu.Sarrera abnduaren 26ean,eguerdiko 12tan izango da etairteera abenduaren 30ean, arra-tsaldeko sei eta erdietan. Ezdezagun aukera hau alperrikgal!

PRESOAK SOS!

Euskal Preso eta iheslariaketxera!

Page 49: NOAUA! 103 alea

Usurbil 103.zk. Noaua! 492000ko a

be

nd

ua

ren

22aajerako

kondarrak

Lehiaketa

Zein dira argazkianateratzen direnen

izen-abizenak?

Asmatzaileen artean Bordatxotabernan bi pertsonentzat afaria

zozketatuko dugu

Horietako bosten izenakjakin nahi ditugu

ZUMET A MENUAK(Gutxienez 2 lagunentzat)

-Etxeko ahate foie-a aran pasa etapattarraz- Itsaski entsalada hozber o trufa zaporez- Zapoa txangurr oz beterik eta itsaskisaltsaz- Aspizuna patata pur e, onddo eta piklopiperraz haragi saltsetan- Etxeko azkenburukoen dastapena- Ogia eta kafea

Prezioa: 3800 pta. (pertsoneko)

ZUMET AJATETXEA

Txoko alde, Tel.: 36 27 13

Zerbitzu ofizialaZumartegi PoligonoaAitzezarra kalea, 120170 USURBIL

Tlf: 943 36 10 79Faxa: 943 36 62 92

Urte berri on!

Nork pentsatuko luke Zubietako plazan futbolean jokatzen zutela mende hasieran? Zueta-ko askok ez behintzat, oraingo honetan ez baitugu erantzun zuzenik jaso. Zezena, soinu

jolea etab. falta direlakoan zeundeten gehienok, baina hain dotore dauden hauek baloia-ren atzetik dabiltza Zubietako plazan ateratako argazkian. Beraz, erantzun zuzenik gabe

ezin saririk eman.

Aurreko argazkia ...eta erantzuna

Page 50: NOAUA! 103 alea

2000

ko a

be

nd

ua

ren

22a

50 Noaua! 103. zk. Usurbil

genda

Abenduak 24, igandea

Parroki taldea Jaiotzarekinkantu-kantari irtengo daarratsaldeko 16.00etanparroki aurretikEuskal Presoak Euskal Herri-ratzeko eskatuz olentzeroerrebeindikatiboa izangoda arratsaldean.

Abenduak 28, osteguna

Usurbilgo Sagardo Eguna-ren Lagunak taldeak anto-latuta barrikotea arratsal-deko 19.00etatik aurrera.Horrez gain gaztainak etasardinazarrak banatukodira.Noaua! Kultur Elkarteak,Usurbilgo Tabernarien elkar-teak eta udalak antolatutatriki-bertsoa tabernaz-taber-na. Unai Agirre eta MikelLegarreta herriko trikitilariezlagunduta.

Abenduak 30, larunbata

Herriko gudariei omenaldiafrontoian. Aurten omenaldiberezia Joxe Martin Sagar-diari, bere erailketaren 20.urteurrenean. Ekitaldia arra-tsaldeko 19.00etan hasikoda.

Urtarrilak 1, astelehena

Goizeko 2.00etatik aurreradiskoteka herriko frontoian.Herriko D.J-ek jarriko dutemota guztietako musika goi-zaldera arte.

Urtarrilak 5, ostirala

Ziortza Gazte Elkarteakantolatuta Erregeen kabal-gata. Urdaiagatik 18.00akaldean irtengo dira etafrontoira 19.30ak inguruaniritsiko dira. Goizeko11.30etan karteroa etorrikoda frontoira.

OharrakOharrak

Neska bat eskaintzen dagoizez haurrak zaindu,etxeko lanak egin edo adi-neko jendeari laguntzeko.Harremanetarako telefo-noa: 943 83 39 74

Gauetan haurrak zaindukonituzke, urtezahar eguneanere bai. Deitu 943 37 14 47telefonora (Belen).

Gabonetan ere primeranpasa nahi baduzu “Udajo-las” zain duzu. Izena emannahi baduzu deitu 943 3729 64 edo 653717089 telefo-noetara

Pisua alokairuan hartu nahigenuke Usurbilen. Telf. 94336 02 13 (Yolanda edoIñaki)

ABENDUAK 24 igandea OHARRAK

ABENDUAK 28 osteguna

ABENDUAK 30 larunbata

URTARRILAK 1 astelehena

URTARRILAK 5 ostirala

ll ll

ll

ll

ll

ll

ll

..

..

..

..

Elkarteen arteko III. Mus Txapel-keta dagoeneko martxan da.

Urtarrilaren amaieran izango diraazken musaldiak Mahaspildegi

Elkartean. Elkarte bakoitzak berebarne txapelketa antolatuko dueta elkarte bakoitzeko bi finalis-tek bere elkartea ordezkatukodute finalean. Mus txapelketa

honetan parte hartu nahi duzue-nok zuen elkarteetan izena

eman dezakezue.

San EstebanTlf.: 943 36 22 55

Loreak - Lore landareakLore sortak - Koroak

Eguberri zoriontsuakopa dizkizuegu!

Zorionak eta Urte berri on!

Gabonetako Gazte mailako I.Gabonetako Gazte mailako I.pala txapelketapala txapelketa

- 1980-86 urte bitartean jaiotako mutilak paletagomaz.

- 14 urtetik gorako neskak teniseko pelotarekin.

- Abenduaren 26an hasi eta urtarrilaren 7an buka-tu. Partiduak frontoian jokatuko dira goizetan.

-Izen-ematea Txiriboga tabernan urtarrilaren 23aneguerdiko 12.00etan. Bikoteko 1000 pezeta

Antolatzaileak: Usurbilgo Pelota Elkarteak eta herrikopelotazaleak

Page 51: NOAUA! 103 alea

1

2

3

4

5

67

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

TT

PP

DYA

N-634 errepidea

Aginaga

Kale Nagusia

Alperro buru

Donostia

San

Este

ban

kale

a

Zu

bia

urr

en

ea

Punt

apax

kal

ea

Etxe

best

e ka

lea

Irazu

ka

lea

Kale Zaharra kalea

1234567891011121314151617

Gorriti. 943 36 27 70Txurrut. 943 36 00 80Patri. 943 36 27 25Zendoia-enea. 943 36 25 60Sagasti. 943 36 60 03Antxeta.943 37 03 44Usurbil. 943 36 43 58Txapeldun. 943 37 04 57Oiardo. 943 37 24 98Karobi. 943 36 27 43Gure Pakea. 943 37 32 28Benta. 9i43 36 61 21Bordatxo. 943 37 10 42Xabier. 943 36 19 78Irrati. 943 36 06 16Aitzaga. 943 36 02 17Txiriboga. 943 37 00 13

Usurbilgo tabernarien elkarteaUsurbilgo tabernarien elkartea

Zorionak eta Urte berri on!Zorionak eta Urte berri on!

Page 52: NOAUA! 103 alea

M A H U K A ARROPA DENDA

AAuukkeerraa zzaabbaallaa ggiizzoonn nnaahhiizz eemmaakkuummeeeennttzzaatt!!AAuukkeerraa zzaabbaallaa ggiizzoonn nnaahhiizz eemmaakkuummeeeennttzzaatt!!

Hemen duzu zure oparia Hemen duzu zure oparia erosteko aukera!erosteko aukera!

Etxebeste kalea, 3 Telf: 943 36 11 06Zorionak eta Urte berri on!