Top Banner
ASTEKARIA | 2013ko martxoaren 8an | XVII. urtea | USURBIL | 523. zenbakia | www.noaua.com
20

NOAUA! 523 alea

Mar 11, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 523 alea

ASTEKARIA | 2013ko martxoaren 8an | XVII. urtea | USURBIL | 523. zenbakia | www.noaua.com

Page 2: NOAUA! 523 alea
Page 3: NOAUA! 523 alea

ATARIKO HAIZEA 3523. zenbakia

Elkarteko lehendakaria:Ana Aizpurua.Aldizkariko koordinatzailea:Imanol Ubeda.Idazkaria: Aizpea Aizpurua.Publizitatea: Arantxa Zulaika,[email protected] berria: Erroitz S. L.

Erredakzio kontseilua,[email protected]:Imanol Ubeda, Aritz Lasarte,Aizpea Aizpurua.Banaketa: Olatz Rezola, LurdesKamino.Laguntzaileak: Lontxo Zubiria,Maria Angeles Arruti, Ainara

Arnaiz, Unai Aizpurua, MariaJesus Urbieta, Maddi Galbete,Ana Urdangarin, Maddi Zaldua,Iñaki Larrañaga, Pako Agudo,Jon Etxabe, Alazne Begiristain,Denis Elortza, Pello Aranburu,Xabier Aranburu, Inma Balda,Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,

Maialen Unanue, Ugaitz Agirre,Joxe Piñas, Unai Agirre, IdoiaTorregarai eta Udarregi ikastola.Tirada: 2.800 ale.Lege-Gordailua: SS-668-96ISSN: 1136-6818.Inprimategia: Antza. ZirkuituIbilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Kultur ElkarteaBordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// [email protected] /// www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10:00-14:00 / 16:00-19:00 astegunetan

Euskaraz bizitzekosustapen lanekin jarraitzeko asmoa

Herri eragile desberdinetako or-dezkariak elkartu ziren pasaden astean Potxoenean. Guz-tiak, Usurbilen euskaraz bizi-

tzea sustatzeko zer egin zitekeen azter-tzeko asmoz. Bertaratu zirenek hain zu-zen, herritar gehiagoren parte hartzeakomenigarritzat jo zuten. Neurri batean,duela bi aste argitara eman genuen albis-tearekin lotuta dago bilkura hau. Guraso-ek seme-alabekin euskaraz mintzatzekojoera duten arren, seme-alabarik ez dago-en uneetan gurasoak elkarren artean er-daraz komunikatzeko ohitura handiagoadutela. Soziolinguistika Klusterreko eus-kararen erabilera neurketak eman zuendatu hori.

Albistea iruditan

Laburrean

Potxoenean elkartu ziren herriko talde ezberdinetako kideak.

Bonolotoko saritu bat,Urbilen47.567 euro irabazi zituen aurreko astean, Urbilmerkatalguneko loterienadministrazioanBono-lotoan jokatu zuen lagun batek. Joan den urri-tik, saltokihonekbanatzenduenhirugarrensariada honakoa.

Dantza Taldearen historiajasoko duen liburuaUsurbilgoDantzaTaldearenhistoria jasokoduenliburuaprestatzendabiltza.Materialikduenedo-nork utzi nahiko balu, argazkiak bereziki,[email protected] idatzi edo650 422 601 zenbakira deitu dezala.

Mertxe Aizpurua,Udalbiltzako lehendakariMartxan da Udalbiltza berria. Usurbilgo Udale-ko alkate Mertxe Aizpurua izango da udal hau-tetsiak biltzen dituen erakundehonetako lehen-dakariberria. Udalbiltzaberriarekinbategindute-nak 1.257 udal ordezkari dira guztira.

Page 4: NOAUA! 523 alea

Imanol Ubeda | Aritz Gorriti | Nerea Zinkunegi | Joxe Piñas | Idoia Torregarai | Unai Agirre | Maialen Unanue | Luis Aranalde | Ugaitz Agirre

Hitz potoloez hitz bi

Saharako bandera udaletxeko balkoian Atalluko larrialdi gunea tokiz aldatu da

1976komartxoaren3anEspai-niakoPoliziakGasteizenAsis-koSanFrantziskoelizarenbar-

nean bost langile hil zituen. Sarras-kiaren 37. urteurrena izan berri daberaz, etaMartxoak 3 elkarteak zeraeskatudioEspainiakoestatuari: era-giniko "mina" aitor dezala.

Egun horretako Berrian, CesarArrondokgutunbatemanzuenargi-tara, “Martxoaren 3a: egia, justizia,erreparazioa”, izenburupean. La Pla-ta(Argentina)Unibertsitatekoirakas-leadaArrondoeta“diasporakookereelkartasunezbategitendugu1976komartxoaren3angertatutakoerailke-tak oroitarazteko ekitaldiekin, etaegia, justizia eta erreparazioa galde-giten (...)”.

Tamalez, maiz entzun ditugunaldarrikapenak dira hauek. XX.men-dean gauza batzuk oso gaizki egindiren seinale. Nola ulertu, bestela.Hainbesteetahaindiferentediraegia,justizia eta erreparazio eske dituguntaldeak eta gizabanakoak.

Ezdiraazalekokontuakhoriek.Hitzpotoloak dira egia, justizia, errepa-razioa. Izugarrikeria guztietan ager-tzendirenaldarrikapenak.Hemenetamundukobesteedozeintokitan.Bai-na ez dugu urruti joan behar, gure

ingurune hurbilean asko dira alda-rrikapenhoriekegitendabiltzankolek-tiboak,gizabanakoak.Adibidebatzukhementxe.

Torturak jasan dituzten ia 200lagunek parte hartu dute Oso latzaizanda.TorturaenEuskalHerria libu-ruan. Justizia eta erreparazioa alda-rrikatu zuten torturak jasan dituz-tenpertsonentzat.2012koabendua-ren 1ean hala jaso zen naiz.infoweborrialdean.

Hilabetebatzuk lehenago,2012kootsailaren4anhainzuzen(hala jasoadago berria.info web orrian), hauxezioen Idoia Mendiak, artean EuskoJaurlaritzako bozeramale zela."Garrantzitsua da biktima guztieijustizia,aitortzaetaerreparazioaegi-tea". Erronkanagusia “memoriapar-tekatubat lortzea”dela,hori ereesa-ten zuen Mendiak. ETAren jardunakez duela bueltarik eta egiaztatzebatzordea lanean serio ari zela gai-neratu.

Gorripidea kolektiboaren blogarilotuta ere topatu dut hiruko sakra-tua, titularhonetanjasoa: “Egia, Jus-tizia, Erreparazioa. Ez Errepikatzeko”.Goiburu hau duen idatzia 2009kourriaren7anemanzenargitara: "Ira-ganariburuzegiaesatenbadugu,aka-

so gauza izango gara orainari buruzegiaesateko.Gureeskuetandagolur-pean hainbeste urteetan gordetaegon den historia berreskuratzea.Egia Ikertzea. Asko egin dugu, bainagehiagoegitekogelditzenzaigu.Noizarte justiziarik gabe?”. 36ko gerranfrankistekfusilatutakoezmintzodira.

Bilaketa azkar batean jasotakoemaitzak dira zenbatu ditudan adi-bide hauek guztiak. Batek bainogehiagok akaso, erabileraren erabi-leraz, ahultzen joan ote diren alda-rrikapenakdirelapentsatukodu.Bali-teke. Bainahori baino sakonagoadakontua. Alegia, iritzi-artikulu hone-tan zenbatu ditudan adibide denekdute premiatasun handi bat, denekdute aitortza-eske larri bat.

Horregatik diot, ez garela oso finibili azkenhamarkadetan. Itxi gabe-ko zauriei beste zauri batzuk batuzjoan zaizkiolako herri honi. Eta zau-ri zaharraketaezhainzaharrak, ixte-ke daude oraindik. Baina ez daudebi zauri mota bakarrik. Konplexua-goa da asuntua. Esate baterako,badira 36ko gerra pairatu ondoren,ETAren indarkeria pairatu dutenfamilia sozialistak. Badira, 36kogerra pairatu eta gero, Estatuarensegurtasun indarren indarkeriapai-

ratu duten sozialistak ere (edotasozialista-abertzaleak,nahibezala).Batean zein bestean lerratzeko joe-rak nagusi dira oraindik baina argiibili behar da gero, eremu konplika-tua baita saminarena. Pertsonala.Emozioei lotua.

Azken kontuhonen eskutik datorbeste hitz potolo bat: berradiskide-tzea. Asko aipatu da azken bi urte-otan. Maiz aipatuagatik, ez pentsabere horretan etorriko denik. Lanakizango ditugula oraindik. Hala ere,ez nuke etsipenean kokatu nahi.Alderantziz.Pausobatzukemandira,batzuentzatgutxiegi.Gehiagoemanbeharko direla pentsatuko duteaskok. Baliteke.

Azkenaldian ikusi ditudanargaz-ki batzuk, ordea, oso atseginak eginzaizkit. Gazte Zukgua taldeko kide-enetaJuventudesSocialistasdeEus-kadi-Egazeko kideen arteko bilerajasotzen duen argazkia, esate bate-rako. Irribarrez ageri ziren, gainera.

Denok elkarren lagun izatea ez daerraza izango. Ez du zertan horrelaizan behar gainera. Baina hurkoa,aldamenekoa etsaitzat ez hartzea,osasungarria izateaz gain, pausohandiadelaustedut.Etorkizunagai-lentzen has dadin behingoz.

Imanol Ubeda

4 HERORREK ESAN 2013ko martxoaren 8an

Otsailak 27 batean aldarrikatu zen Saharako Errepublika. 37 urte bete dira aur-ten eta Udalak Saharako bandera udaletxeko balkoian zintzilikatu zuen.

“Atalluko larrialdi gunea lekuz aldatu da. Orain Garbiguneko sarreraren ondo-an dago”, ohar hau helarazi digu Usurbilgo Udalak. Argibideak, irudian.

Page 5: NOAUA! 523 alea

KONTZEJU TXIKIA 5523. zenbakia

Martxoak 1-15“Usurbilgo emakumeak protago-nista” argazki erakusketa, OiardoKiroldegian eta Artzabalen.

Martxoak 6, asteazkena18:30 Emakumeon eskubideenaldeko palakadak! Emakumeenbinakako pala txapelketa fron-toian.

Martxoak 7, osteguna17:00Muralpintaketa frontoian.18:30 Emakumeon eskubideenaldeko palakadak! Emakumeen

binakako pala txapelketa fron-toian.21:00 Bertso-afaria Artzabalen,MaialenLujanbio,UxueAlberdietaAmaia Agirrerekin. Itziar Sanz deOjerren“Gozamenez”klownbaka-rrizketa. Sarrerak 15 eurotan sal-gai, Txiribogan eta Artzabalen.Antolatzailea: Usurbilgo Pareki-

detasun Kontseilua.Laguntzailea: Bota PunttubaBertso Eskola.

Martxoak 8, ostirala17:30 Gazteentzako oka jolasfeminista Mikel Laboa plazan(eguraldi txarrarekin, frontoian).23:00 Kontzertu gaua UsurbilgoGaztetxean: Mutxurdinak (Usur-bil) eta Ddik (Irun).Ondoren, kulero karrera eta kara-oke feminista!Antolatzailea: Itaya Gazte Asan-blada.

Aralar, Bildu etaPSE-EE udal talde-ek, martxoaren 8koEmakume Langile-

aren Nazioarteko Egunarenharira aurkezturiko Adieraz-pen Instituzionala aho batezonartu zuen udalbatzak, az-ken osoko ohiko bilkuran.

Parekidetasun alorraz ardu-ratzen den gobernu taldekokide Enara Arbizuk irakurrizuen adierazpenean, besteakbeste, egun aplikatzen ari di-ren murrizketek urteetan bo-rrokatutako emakumeen es-kubideen galera dakartela sa-latzen da. “Atzerakada horrenadierazgarri ditugu, batetik,abortuaren legearen errefor-ma iragartzen ari direla” etapertsonak zaintzeko lagun-tzen murrizketa.

BALIABIDEEN PREMIATestuak, emakumeen bizimo-du duintasuna, eta gorputzeta bizitzaren jabe, subjektupolitiko eta etorkizun politi-koaren zuzeneko eragile izanbehar direla aldarrikatzen du.Horretarako ordea, funtsezko-tzat jotzen da, erakundeekberdintasunerako politiketara-ko baliabideak jartzea. Horre-gatik, horiek kentzeko “erre-forma oro guztiz gaitzetsiegingo dugu” dio udalbatzakonarturiko testuak.Mozioak gainera, alor ho-

netan Udalak dituen zenbaitlehentasunen berri ematen

du: berdintasun politika pu-blikoak garatzea, udal gober-nu-ekintzek genero-ikuspegia

kontuan hartzea, emakumeenelkarteekiko elkarrizketa poli-tikoa indartzea edota indarke-

Otsailaren 26ko osoko ohiko bilkuran onartu zen mozioa.

Martxoaren 8ko AdierazpenInstituzionala onartu du Udalak

ria matxistaren aurkako etaberdintasunerako politikaketengabe uztartzea.

Emakumeon Eguneko hitzorduak

Page 6: NOAUA! 523 alea

6 KONTZEJU TXIKIA 2013ko martxoaren 8an

Iazko uztailean Estras-burgoko Giza Eskubide-en Tribunalak aho batezEspainiako Auzitegi

Konstituzionalaren 197/2006doktrina “ez legezkoa eta oi-narrizko eskubideen aurka-koa dela ebatzi ondoren, be-rau bertan behera uzteko es-katzen du udal honek. On-dorioz eta nazioarteko gizaeskubideen legeria aplika-tuz, 197/2006 doktrina apli-katu zaien euskal preso guz-tiak berehalakoan aske uzte-ko eskatzen dugu”.

Otsailaren 26ko oso ohikobilkuran, Bilduk eta Arala-rrek batera aurkeztu eta ba-besturiko mozioaren eskaki-zunetako bat da hau. PSE-EE, Hamaikabat eta EAJ-PNV abstenitu ziren. Honezgain, “Euskal Herrian bizidugun itxaropen eta kon-ponbide aukeraren aurrean,euskal presoen aurkako sal-buespeneko legeria bertanbehera uzteko eskatzen duudal honek”.

83 PRESORI EZARRI ZAIEDOKTRINA HAUEbazpen honen berri, herri-tarrei eta Europako Kontsei-luko Giza EskubideetarakoKomisionatua den Nils Muiz-nieks Jaunari ematekoak di-ra. Testuak, doktrina honekeragindako ondorioak zenba-kitan ere jasotzen ditu: “83euskal preso politikori ezarrizaie doktrina. Horietako 12,garaian ezarritako kondenazgain doktrinaren kondena lu-zapena bete ostean atera dirakalera. Gaur egun, 67 diradoktrina hau aplikaturik kar-tzelan aurkitzen diren preso-ak. Horietatik 54 kondenarenluzapena ari dira betetzen,eta beste 13ri doktrina apli-katu zaie ezarri zitzaien kon-

dena bete aurretik. Beste 4lagun kalean daude, baina

doktrina ezarria dute”. Egoe-ra honetan dago, Ramon Uri-be herritarra. Zigor osoa be-teta kalean behar zuen jada,baina espetxeraturik jarrai-tzen du.Honen aurrean, Auzitegi

Konstituzionalak hartutakoerabakiak zeintzuk diren erejasotzen du mozioak: “47

Zigor osoa beteta kalean egon beharrean, doktrina honen pean dago espetxeraturik oraindik Ramon Uribe.

DOKTRINA, DATUTANGaur egun, 67 dira

doktrina hau aplikaturikkartzelan aurkitzen diren

presoak

197/2006 doktrina bertan beherauzteko eskaera egin du Udalak

erabaki jakinarazi ditu (bes-te 20 kasu erabakitzeke).Horietatik 3 tramitera har-tzea ukatuak izan dira, 22tramitera onartuak, eta bes-te 3ren kasuan anparoaonartua izan da, hiru presohauek kalera atera direlarik.Beste 19 kasu ukatuak izandira”.

Afagik, GipuzkoakoAlzheimerduneneta Bestelako De-mentziadunen Se-

nitartekoen eta Lagunen El-karteak mozio bat tramitatuazuen, otsailaren 26an burutuzen osoko ohiko bilkuran,udalbatzak eztabaidatu etaonar zezan. Usurbilgo Udalari"Alzheimerrarekiko hiri soli-darioan" bilakatzea eskatzenzion testuak. Baina mozio

hau azkenean, beste plenobatera eramatekotan geratuziren, gai honen inguruko"informazio gehiago eskatunahi dugulako", Mertxe Aiz-purua alkateak zioenez. "Ezdakigu zertara konprometi-tzen gaituen", gaineratuzuen. Eta honenbestez, infor-mazio gehiago izan ahala,hurrengo osoko bilkura bate-ra eramateko proposamenaegin zuten gobernu taldetik.

Horregatik, ez zen mozioaonartu edo alboratzeko au-rreikusitako bozketarik izan.Testua hurrengo pleno bateantratatzearen inguruan bozka-tu zuten udal taldeek. Emai-tza, honako hauxe: Bildu,Aralar eta EAJ-PNV alde. Ha-maikabat eta PSE-EE absteni-tuta. Gehiengo osoak halaerabakita, mozioa beraz, hu-rrengo saio batean aztertukodute.

Afagi elkartekoen mozioa aurreragobozkatzea erabaki dute

Page 7: NOAUA! 523 alea

KONTZEJU TXIKIA 7523. zenbakia

Otsailaren26aneskualde-ko alkate guztiek lanki-detzan aurkezturiko

Enplegu Planaren barruan,egungo egoeran enplegua sus-tatzeko, kontratazioak egitekodirulaguntzakeskaintzendituz-te eskualdeko enpresa, profe-sional eta laneratzea sustatzenduten erakundeentzako.

Kontratazio hauek egitekoepea hurrengomartxoaren 4tik-AldizkariOfizialeanargitaratu-ko den eguna- ekainaren 30bitartean izango da eta hauta-gaien hautaketa Lanbide- Eus-kal Enplegu Zerbitzuaren bidezegingo da.

Dirulaguntza 2013ko mar-txoaren 4tik irailaren 30a bitar-tean kontratatutako hilabeteosobakoitzeko itzulketarikgabe-ko 641,40€koa izango da.

Kontratazio hauek, lanaldiosorakodiraetagutxienez6hila-beteko iraupena izan beharkodute. Kontratatu ahal izangodiren langileakeskualdekoUda-lerrirenbateanerroldatuakegonbeharko dute eta lan eskatzai-le moduan ere izena emandaegonbeharkodira Lanbide Eus-kal Enplegu Zerbitzuan.

ekainaren 30a baino lehenEnpresa edo profesional intere-satuekeskaerak aurkeztekoepeaekainaren 30 arte izango dute,eta AndoaingoUdalaren Susta-pen eta Gazteria Saileko erre-gistroaneginbeharkoda(LaSalleetorbidea 6. Urigain etxea).

Informazio gehiago: JosuneMu j i k a (943371951 ) ,[email protected]

Buruntzaldeko Enple-gu Plana aurkeztuzen aurreko asteanAndoaingo udaletxe-

an. Bertan izan ziren plan hauabian jarri duten sei herrietakoalkateak: Ana Carrere (Ando-ain), Andoni Gartzia (Astiga-rraga), Luis Intxauspe (Herna-ni), Pablo Barrio (Lasarte-Oria), Mikel Pagola (Urnieta)eta Mertxe Aizpurua (Usurbil).

Ana Carrerek azaldu bezala,“2012aren hasieran ikusi ge-nuen eskualdeko herri bakoi-tza bere aldetik genbiltzala en-plegu gaiei zegokienean, ezzegoela gure artean inolakokoordinaziorik. Horren aurre-an, iazko maiatzean eskualde-ko lankidetza protokoloa sina-tu genuen, eta hortik hasita,Enplegu Plana diseinatu da seiherrientzat”.Prozesu horren baitan, alde

batetik, diagnostiko sozioeko-nomiko kuantitatibo bat eginda, eta bestetik, mahai sekto-rial bakoitzeko eragileen pro-posamenak jaso dira.

HIRU ILDO NAGUSIMartxotik aurrera abian jarrikoden Enplegu Planak 484.772euroko aurrekontua du; kopu-ru horretatik 334.000 euroLanbidek hartzen ditu beregain. Sei proiektu biltzen dituplanak, hiru ildo nagusitan ba-natuta.Enplegu eta formakuntzaren

atalean, bi proiektu aurreikus-ten dira: Leitzarango TurismoAktiboko Zentroa, batetik, etaHiri eta industri hondakinenkudeaketa, bestetik. Bigarrenlan ildoa autoenpleguarena da:bederatzi enpresa berri sortze-ko aholkularitza eskainiko da;hain zuzen ere, zerbitzu haumartxan dago dagoeneko, etaAndoaingo Urigain kultur etxe-an egin liteke eskaera. Azke-

nik, kontratazioa sustatzeahelburu duen ildoa legoke;besteak beste, langabetuakkontratatzeagatik diru-lagun-tzak emango zaizkie enpresei.Zerbitzu guztiak eskualde

osoko herritarrentzat izangodira, eta proiektu horietatiksortuko diren lanpostuak es-kualde mailan banatuko dira.

JARRAIPENA BEHAR DUAipatu bezala, Buruntzaldeanez zegoen arlo honetan inola-ko aurrekaririk; hain zuzenere, Buruntzaldea da EuskalAutonomi Erkidegoan enple-guaren arloan eskualde maila-ko inolako egiturarik ez dueneskualde bakarra. “Hutsetikhasita egin den proiektu batizan da, eta zentzu horretan,udal teknikariei bereziki lanhandia eskatu die”, azalduzuen Andoaingo alkateak. Gai-neratu zuenez, Lanbidetik osoepe zorrotzak jarri zizkieten,eta zentzu horretan ere ahale-gin berezia egin behar izanzen. Baina emandako erantzu-na oso ona izan da. Oso modupositiboan baloratzen dugu seiherrietako teknikarien zeinudal ordezkarien artean sortu-riko elkarlana”, azpimarratuzuen Ana Carrerek, “eta planhau epe motzerako izan arren,amaitu ondoren ere lanean ja-rraitu behar dugu, langabezia-

ri aurre egin beharra baitagoezinbestean. Beraz, zentzu ho-rretan hausnarketa egin behar-ko da hemendik aurrera emanbeharreko pausoak zein direnzehazteko. Edozein kasutan,orain abian jartzera goazenplan hau etorkizunean eman-go diren urrats horientzat oi-narri izango da, dudarik gabe”.

PROIEKTUAKEnplegua eta formakuntzaLeitzarango Turismo Aktiboko

Zentroa:

6 lan kontratu /116.876,63 euro.

Hiri eta industri hondakinen ku-

deaketa:

6 lan kontratu /103.353,89 euro.

Autoenplegua9 enpresa berri sortzeko aholku-

laritza:

14 lanpostu / 56.490,00 euro.

Kontrataziorako laguntzak,Herritarrentzako zerbitzuakEnpresak: kontratazioengatiko

laguntza zuzenetarako deial-

dia: 51 lan kontratu /

203.599,48 euro.

Enpresen azterketa zerbitzua2 lan kontratu /68.521,49 euro.

Usurbilgo Udala, mendi bideenerrekuperazioa2 lan kontratu / 31.246,37 euro.

Buruntzaldeko enplegu planaaurkeztu dute udal ordezkariek

Aurreko astean egin zen Enplegu Planaren aurkezpena Andoainen.

Ezkerretara dago Mertxe Aizpurua, Usurbilgo alkatea.

Langabeakkontratatzekodirulaguntzakizango diraDonostialdean

Page 8: NOAUA! 523 alea

8 KONTZEJU TXIKIA 2013ko martxoaren 8an

Ikastolako eraikin berria egiteko Arau Sub-sidiarioetako Agerialde eremuari dago-kion xehetasun azterketa behin betiko

onartuzen,otsailaren26koosokobilkuran.Boz-keta: Bildu eta Aralar alde, PSE-EE eta EAJ-PNV abstenituta eta Hamaikabat aurka.

Udarregiren eraikin berrikoazterlana, behin betiko onartua

Alkartasuna Kooperatibak antolatu duikastaro hau, martxoaren 9rako. Lauorduko iraupena izango du: 9:00etan

hasi eta 13:00etan amaituko da. 2 ordu teo-riko eta beste bi praktiko izango dira. Doanemandaiteke izena,[email protected] idatzita, Alkartasunako egoitzarajoanda edo 943 361 114 telefono zenbakiradeituta.

Sagastien kimaketari buruzkoikastaroa, hiru ordukoa eta doan

Sahararherriarekikoelkartasuna

Estatu sahararra aldarrikatu zute-neko 37 urte betetzen dira otsai-laren 27 honetan. Urteurren honi

lotuta, saharar herriarekiko elkartasunadierazpena aho batez onartu zuenudalbatzak, aurreko astean burutu zenosoko ohiko bilkuran. PSE-EE udal tal-deakaurkezturiko testuak jasotzendue-nez, "Usurbilgo Udaleko udalbatzaksaharar herriari bere elkartasuna adie-raztendio eta isolamenduarekin etabiziduten defizit humanitarioarekin amai-tzeko irtenbidea bilatzea eskatzen dioestatu espainiar eta marokoarrari. Eraberean, Alkateari Saharar ErrepublikaArabiar Demokratikoko bandera jartzeaproposatzen zaio otsailaren 27an uda-letxean, estatu sahararra aldarrikatuzeneko 37. urteurren egunean". Bande-ra egun horretan udaletxeko balkoianeskegi zuten.

ELKARTASUNA INDARTZENUdalbatzaren babes osoa jaso zuenmozioa PSE-EEko bozeramaile RicardoCrespok irakurri zuen. “Duela hamarka-da askotatik herri euskaldun eta herrisahararraren artean, elkartasunean etaGizaEskubideakerrespetatzekobeharre-anoinarrituadagoenelkartasuna indar-tzen lagundukoduen keinua izangoda”,bandera jartzearena, dio testuak. Saha-rarrekdutenautodeterminaziorakoesku-bideaoraindikezdelagauzatueregogo-rarazten da bertan. Artean, sahararrak40 urte horma batek zatituriko bi zonal-deetan banatuta bizi direla salatzen dumozioak. Bozeramaile sozialistak, testuhonekin, "Euskadiko elkarte batzueneskaerari ahotsa eman diogu" adierazizuen.

Agerialdeko eremuari dagokion xehetasun azterketa behin betiko onartu da.

Alkartasunak antolatu du ikastaroa.Alkartasunak antolatu du ikastaroa.

Page 9: NOAUA! 523 alea

HERRIKO TALDEAK 9523. zenbakia

Badator edizio borobilera, hamargarrene-raheldudeneuskarazkofilmlaburrenurte-roko emanaldia. Aurten lehenago, mar-

txoaren 13rako antolatu du “Laburbira” ekime-na, NOAUA! Kultur Elkarteak. Arratsaldeko19:30etan Sutegiko auditorioan. Sarrera doa-koa izango da. Guztira, azken urteotan ekoitzidiren euskarazko zortzi proiekzio ikusteko auke-raegongoda.Ordubetepasatxo iraungoduema-naldiak.

Usurbilgo saioa, Topagunea Euskara Elkarte-en Federazioak Euskal Herrian barrena antola-tuduenzirkuitubatenbarruankokatzenda.Guz-tira, 20 herritan antolatuko dute film laburrenproiekzioa. Euskarazko ikus-entzunezko pro-

dukzioaezagutarazi etaherrietakokultur eskain-tza aberastea du helburu, ekimen honek. Hauekdira, 2013ko Laburbira emanaldiko izenburuak:

"BEERBUG" (8´), Ander Mendia Etxebarria."DESENTXUFATUAK" (9´45´´), Bernues anaiak."DEUS ET MACHINA" (8´30´´), K. Almandoz."OINAZE EGOITZAK" (9´30´´),Erabaki Prod.: Oihan Amezua, Karlos Ibarbia,Netzer Bereziartua, Asier Sustaeta."TORTILA" (8´15´´), Iñigo Lopez."ELKARTEA" (16´), Kote Camacho."HAMAIKETAKOA" (4´), Telmo Esnal."BERRIRO IGO NAUZU" (9´25´´),Carlos Rodriguez.www.topagunea.org/laburbira

Laburbira hemen da

Martxoaren9an,17:00etanDancehallTailerra antolatu du Usurbilgo Gaz-tetxeak. Raquel Koroma dantzariak

eskainikodusaioagaztetxeanbertan. Izenema-teko deitu 627 285 904 telefono zenbakiraedo idatzi [email protected]. Tailerrahiruordukoa izangoda.Pre-zioa, 15 euro.

“Animatu pagotxa handia da eta aldakakinoiz ez bezala mugituko ditugu eta! Neskanahizmutilentzatda,denokhardezakegupar-te! Animatu eta zabaldu berria!”, luzatu dutegonbita Gaztetxetik.

Dancehall zer den ere azaldu dute: “Reg-gae mota bat da, baina gehiengoak entzunohi duena baino askoz ere erritmo azkarra-goak ditu. Raquel karrera luzekodantzaria da,eskarmentu handia du irakasle-lanetan, etanazioarteko artista askorekin egin du dantza.Egun, Londresen ari da lanean, eta egunbatzuetarako itzulikodaEuskalHerrira.Orain-

goz, Euskal Herrian emango duenMasterclassbakarra izango da Usurbilgoa. Izugarrizkoluxua izango da bera gure artean izatea. Gor-putza askatu eta kriston ariketa egingo dugu,arratsalde ederra pasatzeaz gain. Beraz, ani-matu eta eman izena, izen-ematea jada zaba-lik dago eta”.

Neska nahiz mutilentzat,dancehall ikasteko tailerra

EHGAM-ek hainbatekitaldi antolatu dituUsurbilen

"Trans-Bi-Les-Gay Txotx 2013" ekime-na antolatu du EHGAM elkarteak, mar-txoaren16rakoUsurbilen.Biltzekohitzor-dua 18:00etan finkatu dute Donostia-ko Hotel Amara Plaza ondoko bus gel-tokian. 18:30etan Usurbilen, Txirristranabiatuko den triki-poteoarekin jarraitu-kodute.Ondoren,afariaArratzainsagar-dotegian. Eta azkenik, 1:00etatik aurre-ra jaialdia antolatu dute DonostiakoDoka kafe antzokian, 2ttor etaUmeaMJdj-ekin. Prezioa: 24 euro sagardotegikoafaria. 32 eurotan, afaria eta autobusa.

Izena eman behar da aurretikIzen emateko epea irekita dago, mar-txoaren11raarte.EuskadikoKutxakokon-tu korronte zenbaki honetan egin behardira ordainketak, nork bere izen abize-nakadieraziz:30350063820630030222.Informazio gehiago: 667 435 570,[email protected], ehgam.org edofacebook.com/ehgam.

Bihurri ludotekanizena ematekoazken aukeraUrtekokuotaordaintzekoepeaamaitze-ardago,bazkideek10euroordaindubehardituzte eta lehen aldiz bazkide egin nahidutenek 30 euro ordaindu beharkodituzte. Bazkide berriek, Bihurri ludote-kara hurbildu behar dute izena emate-ra, asteazkenetanarratsaldeko17:00eta-tik 18:00etara.

Lehenik ordea, dirua sartu behar daKutxaren kontu zenbaki honetan:

2101 0069 15 0012641833.Hori egin ondoren, ziurtagiria ludo-

tekara eraman behar da, eta “mesedez,bazkide izateari utzi nahi diotenek, gil-tza itzultzea eta izen abizenak emateaeskertuko genuke, bazkideen kontrolaerabatekoa izan dadin”, adierazi diguteBihurriko guraso batzuk.

Denaden, zalantzarenbat argitunahiduenak edo informazio gehiago esku-ratu, deitu dezala 655726680 telefonozenbakira edo e-mail bat igorri dezalahelbide honetara:

[email protected]

Argazkian, “Elkartea” film laburreko aktoreetako batzuk.

Hiru orduko iraupena izango du tailerrak.

Page 10: NOAUA! 523 alea

10 ELKARRIZKETA 2013ko martxoaren 8an

Zizurkilgo HuyckWangner (Perot) en-presako langileak,martxoaren 7ari begi-

ra daude. Ostegun honetan ja-sotzekoak dituzte, kaleratuakizan direla jakinarazten dietengutunak. Lantegia itxi eta lanikgabe geratuko zirela jakin zu-tenetik, urtarrilaren 21etik, gre-ba mugagabean daude. Bateginik guztiak, ia ehun langile-ak. Honen guztiaren atzean,enpresa taldearen estrategiadagoela salatzen dute, Zizur-kilgo plantan orain arte iraba-ziak baino ez baitira egon. Langatazka konpontzeko erakun-deen inplikazioa eskatzen du-te. Langile kaltetuen artean ba-dira Usurbilgo bi herritar. Haie-tako batekin hitz egin du NO-AUA!-k.

Urtarrilaren 21ean jakinarazizitzaizuen enpresa ixtekoerabakia. Bat batean?Imanol Zaldua. Ostiral bateankomentatzen dute, astelehene-an bilera bat dagoela Astorian,Donostian. Hara joaten garaeta esaten digute hilabeteralantegia itxi egingo dela. Ordu-ra arte normal ari ginen lane-an. Dena ondo zihoan. Urtarri-la heldu eta hau.

Gaur egun, langileok zer ego-eratan zaudete?Greban gaude gu, kaleratuakizan arte. Berez, hilabetekokontsulta epea otsailaren25ean bukatu zen, akordiorikgabe. Gero legez, hamabostegun dituzte kaleratze eskuti-tzak bidaltzeko. Martxoaren7an agortuko da epea. Orduanbidaliko digute eskutitza. Bu-rofax bat ailegatuko zaigu etajada kalean egongo gara.

Egoera honen aurrean, bidejudizialera jotzeko asmoa du-zue?Martxoaren 7ra arte oraindik,

negoziaketa batzuk egongo di-rela pentsatzen dugu. Bainabai, gure planteamendua epai-ketara joatea da, EEE-a balio-gabetu dezaten eskatzeko. En-presak ez du mugitu ezer, ezdu ezertarako borondaterikizan. Enpleguko ikuskatzailee-kin egon gara, Eusko Jaurlari-tzarekin. Ia inplikatzen diren.Gure alde daudela diote. Ez da-kit argazkian ateratzeko edobenetan zerbait egiteko den.

Eusko Jaurlaritzak badu etaeskumena, egoera honetanzerbait egiteko?Hori da. Azkenean gure aldedaudela diote, lagunduko gai-tuztela, euren esku dagoenguztia egingo dutela. Ia zer egi-ten duten. Guk eurak inplika-tzea nahi dugu. Erakundeen la-guntza behar dugu hau aurreraeramateko.

Langileen artean zer giro da-go?

Oso giro ona dago, lan taldeakosatu dira, eta denok bat egin-da gaude. Denak kalean gaude-nez, denok batera goaz. Pan-kartak eta kartelak jartzenegon gara, larunbatean mani-festazioa egin genuen Tolosan,hedabideetara eta udaletxeeta-ra joan gara…

Mobilizazio desberdinak bu-rutu dituzue. Zeintzuk diraantolatu dituzuen hurrengohitzorduak?Astelehenero egiten duguasanblada eta bertan erabaki-tzen dugu aste osoan zer egin-go dugun. Enpresarekin nego-ziaketak zeudenean, kartelaketa pankartak, kotxe karaba-nak antolatu, sinadurak bildu,enpresako ateetan kanpaldiaegiten aritu gara... Hedabidee-tara joaten saiatu gara gure iri-tzia emateko. Ahalik eta oihar-tzun handiena izaten saiatukogara.

Erakundeetan baita, aurkez-tu dituzuen mozioen bidez?Bai. Negoziaketa bilera batean,Astorian gure protesta egitenginela, Iñigo Urkullu lehenda-karia Donostiako San Telmorazetorrela jakin genuen. Uneaaprobetxatu genuen, hara joa-

Bi usurbildar daude Huyck Wangner Peroten lanean. Imanol Zalduarekin aritu gara solasean.Bi usurbildar daude Huyck Wangner Peroten lanean. Imanol Zalduarekin aritu gara solasean.

IMANOL ZALDUA

“Denok bat egindagaude. Denak kalean

gaudenez, denokbatera goaz”

Imanol Zaldua, Perot enpresako langilea

“Erakundeen laguntza behar dugu”

teko. Berarekin egon ginen. Be-re esku zegoen guztia egingozuela esan zigun. Arantxa Ta-pia industriako sailburuarekinhitz egingo zuela. Ia kasu egi-ten diguten eta ez den bakarrikargazkian ateratzeko.

ELKARTASUN MOZIOAONARTU DU UDALAKZizurkilen kokatua dagoenHuyck Wangner (Perot) enpre-sako langileei elkartasunaadierazi zien udalbatzak otsai-laren 26ko osoko bilkuran,"bereziki bertan lan egitenduen usurbildarrari". Bertandiharduten 81 langileetatik 75kaleratuak izango direla jaki-narazi zieten enpresako kon-tseilariak joan den urtarrilaren21ean. Egun, greba mugagabe-an dira. Erakunde publikoeninplikazioa eskatzen dute lan-gileek, arazo hau konpontze-ko. Bide judiziala jorratzea ereez dute baztertzen. Testuingu-ru horretan, besteak beste,langileek euren udalerrietakoudaletxeetara jo eta azkenosoko bilkuran irakurri etaaho batez onartu zen mozioaerregistratu zuten. Bilduk,Aralarrek eta PSE-EEk eramanzuten osoko bilkurara.

Page 11: NOAUA! 523 alea

ELKARRIZKETA 11523. zenbakia

Errauskailuarenaurka, eskualdekoalkate gehienak

Ez dugu errauskailurik nahi;inonez”,adierazi zutenaurre-ko astean Zubietako errebote

plazan bildu ziren eskualdeko uda-letako ordezkariek. Zubieta, Usurbil,Donostia, Lasarte-Oria, Andoain,Astigarraga eta Hernaniko udalordezkariek, gipuzkoarrei zuzendu-ta, arduraz jokatu eta errausketarenaukerabehinbetikoalboratzeaeska-tzen diete. Errauskailuek eragitendituzten osasun arazoez ohartarazietagogoraekarrizutenMadrilgoCar-los III Institutuko ikerlariek adiera-zitakoa:"errausketaknabarmenhan-ditzen du minbizia izateko aukera,inguruko herritarren artean".

Zer dago kaleratze hauenatzean?Imanol Zaldua. Lantegi hauenpresa talde batekoa da. Seiedo zazpi planta egongo diramundu osoan. Esan liteke gurelantegia dela une honetan,pertsonako produkzio altuenaduen lantegia. Gure lantegiadoa ondoen, urtero irabaziakditu. Argi dago hau guztia, tal-dearen estrategia dela. Iraba-ziak izan arren, irabazi horie-tatik inbertsioetarako diru batgordetzen genuen. Enpresakbost milioi euroko finantzia-zioa eskatu zigun, mailegumoduko bat, gero bueltatzeko.Diru horrekin gelditu da en-presa taldea. Azkenean itoegin gaituzte. Lan erreformabaliatu dute.

Egun batetik bestera, lanto-kira sartu ezinik geratu zine-

ten?Urtarrilaren 18an kamioiaketorri eta biltegiko guztia era-maten hasi ziren. Astelehenairitsi eta enpresa itxi egingozutela. 21ean esan eta 25eanEEE-a indarrean jarri zuten.Aste osoan zer gertatzen arizen jakin gabe egon ginen. Hi-laren 25ean jada inor ezin zen

sartu enpresara. Asteburuan bilangileek bakarrik, asteburuanlan egitea egokitzen zitzaigula-ko. Han egon ginen, besteinork ezin zuen sartu. Barrerajarrita, segurtasun zerbitzuare-kin. Autoa kanpoan utzi etaguk oinez sartu behar izan ge-nuen lantokira. Eta gero jadaastelehenetik aurrera inork

Urtarrilean itxi zuten enpresa.

“Gure lantegiak urtero irabaziak izan ditu”ezin izan zuen sartu lantokira,itxita baitzegoen. Han sarre-ran, etxetxo bat jarria dugu,egun osoan guardian gaude,makinak eta eraman ez ditza-ten. Makinak eramaten badi-tuzte, akabo. Han gaude zain-tzen, taldeka, txandatuz.

Produkzioa badaramatelako?Gu ondo ari ginen lanean. Bai-na gu “merkeenak garenez”,eta beraiek gure lantokia ixteaerabaki dutenez, Italia, Alema-nia eta Austriara banatu dutelana. Enpresa ondo zihoalazioten. Eta orain egun batetikbestera hau guztia. Enpresataldearen estrategia bat da hau.Guri lan ikuskatzaileak esan zi-gun, enpresak ez zuela boron-daterik negoziatzeko eta txos-ten negatibo bat egingo diotelaenpresari. Ia horrek laguntzendigun.

Errauste planta egitas-moa behin betikobertan behera uztekoazken bultzada ema-

tera deituak zeuden herrita-rrak Dema plazan, igandeeguerdian. Usurbil Zero Zabor(UZZ) taldeak ekimen berezibat antolatua zuen bertan.Hasteko, 2010eko Santixabelakzaintzen aritu zen jaietakomaskota berreskuratu zuten.Urte hartan, errauste plantabat zintzilikatu zuten. Eta nos-ki, jaien amaieran, maskotahura ez zuten erre, aurreragoberrerabiltzeko gorde zen.Martxoaren 3an atera zutenberriz kalera, Dema plaza erdi-ra hain zuzen.

Ekitaldiaren une garrantzi-tsuena, ordubatak ingururakozegoen iragarria. Ordura arte,errauste plantari bultza eginezbanaka, binaka, taldeka atera-tako argazkietako herritarrak

(usurbilzz.wordpress.com hel-bidean ikusgai) denak batu zi-ren, errauste planta txikiareninguruan. Egitasmo hau behin-goz bertan behera uztea eska-tzeko argazki erraldoia aterazuten guztiek. Bertan beherauzteko azken bultzada irudika-tu zuten argazkien bidez, bai-na baita musikarekin ere. Eus-kal kantek horretarako etagehiagorako ematen baitute.Dema plazan bildutakoak,

“Hik bultza gogor hortikan, tabultza nik hemendikan, ikusi-ko dek nola nola laster erorikodan” abesten entzun genituen,antolakuntzak plazan bertanjarritako oholtzan, trikitilarieneta Asier Azpiroz zubietarrarenbertsoez lagunduta. Bertso etaargazki artean, hitza hartu zu-ten baita antolatzaileek. Ozenaldarrikatu zuten beste behin,ez dutela erraustegirik nahi, ezhemen eta ez inon.

“Atez ate dudipe” abestia ere entzun zen igandean.

Erraustegiari bultzaka, bertan behera uzteko

Page 12: NOAUA! 523 alea

12 ELKARRIZKETA 2013ko martxoaren 8an

Asteburuan hasikoda IX. SoinurbilMusika Astea. Aur-tengo egitarauan

bada, emanaldi berezirik. Le-hen aldiz, Zumarteko Zubietaeta Usurbilgo taldeetako Mu-sika Txokoko 16 haur ikusikoditugu ipuin musikatu bateanparte hartzen. Martxoaren12an, 18:00etan Sutegin.Emanaldiaz eta Musika Txo-koaz galdetu diogu, irakasleAraitz Larreari.

Zer egiten duzue MusikaTxokoan?Araitz Larrea. 4-7 urte arteko60 bat haur inguruk partehartzen dute. Musika bizi etasentitzen irakasten dugu. Tau-pada, musika barnera-tzea asko lantzendugu.

Haur txikiez arigara. Zer moduzmoldatzen dira?Beraiek nahi dutenmoduan mugitzeraohituta daude. Erritmokonkretu bat mantentzea kos-tatzen zaie. Klasean, erritmohori lortzen saiatzen gara,landuz, sentituz. Behin ondosentitzen dutenean, orduanesaten diezu, egiten dugunhau beltza da, edo bi kortxe-ak dira. Orduan segituan erla-zionatzen dute gauza bat bes-tearekin.

Klase egun bat deskriba eza-zu.Kalean erabiltzen ez diren oi-netakoak erabiltzen ditugu.Etortzen direnean denak bo-robilean esertzen dira. Taupa-dekin hasten gara, baina ba-koitzak bere izena esanez.Gero notak irakurtzera pasa-tzen gara. Abesti berriren batdagoenean, ipuin, dantza etamarrazkiak egiten dituzte.

Eta bitarteanabestu egitendugu, hori bai-ta interesatzenzaiguna. Agianabesten dugukanta bat hogeialdiz, baina be-raiek ez dira

konturatzen.

Soinurbileko zuen emanal-diak ere osagai horiek izan-go ditu, ipuina, musika. Zoo-logiko batean girotua egon-go omen da?Ipuina, musika eta mugimen-dua uztartuko ditugu. Ez dutasko aurreratu nahi. Beraiekere ez dakite ipuina. Ez dietkontatu ipuina, Sutegiko ema-naldian arreta mantentzeko.Bestela ipuina badakite, aus-kalo zer gertatu daitekeen.Esango dudana da, zoologiko-ra doan musika eskolako tal-de bat dela. Animalia desber-dinak ikusten dituzte zoologi-koan. Abesti desberdinak en-tzuten dira. Gero instrumentubat ikasten du ikasle batek.

Oihanera joaten da. Hortikaurrera… asteartean.

Jendaurreko zuen lehensaioa izango da?Bai. Ikasturte bukaeran betiegiten dugu emanaldia Uda-rregi Ikastolan, dantzarekin.Ipuin musikala behin ere ezdugu egin. Lehenengo aldiada.

Erronka berria beraz. Noladoaz orain arteko prestake-ta lanak?Laguntza asko dugu, zortehandia izan dugu. Lezoko Es-tanis Carrera irakasle, lankide,lagunarena, berak utzi dit be-harrezko guztia. Partituraguztiak berriro egin beharizan ditut, haurrei abestiakirakatsi. Musika zuzenean en-tzungo da, instrumentuak Zu-marteko irakasleek joko dituz-te. Alde horretatik euren la-guntza pila bat eskertzen diet.Leire Agirre ipuin kontalariaere han izango da, berak kon-tatuko du ipuina. Lezon eginadu hau.

Musika Txokoko haurrek emanaldiberezia eskainiko dute Soinurbilen

Zumarteko Musika Txokoan aritzen da irakasle lanetan Araitz Larrea.

Nola daude haurrak eguno-tan?Oso ilusionatuta. Esan nienmomentuan, segituan hasi zi-ren ia zer mozorro jantzi be-har zuten galdetzen eta zeregin behar genuen, dantzanola egin… Klaseetan ere en-tseatzen, gogotsu daude, ur-duri.

“Ez dut askoaurreratu nahi

baina ipuina, musikaeta mugimenduauztartuko ditugu”

“Ez da ohikokontzertua izango”

Zergatik joan behar genukezuen emanaldira?Araitz Larrea.Herriko txikiekparte hartuko dutelako eta du-ten ilusioagatik. Irakasleengatik,musika instrumentuekin hanegongo direnez, musika kanpo-ratzeko modu bat baita. Eta Soi-nurbil delako ere. Musika entzu-teko beste modu bat izango da.Ez da ohiko kontzertua. Ez duzerikusirik, betiko patroiarekin.Polita izango da, gustura ikusieta entzuteko modukoa.

Page 13: NOAUA! 523 alea

ELKARRIZKETA 13523. zenbakia

Musikalen generoa arrakas-tatsua izaten ari da jendar-tean. Zer dela eta?Araitz Larrea. Ez dakit. Per-tsona bakoitzaren arabera da-go hori. Niretzat musika denada. Txikiekin lan egitea gehia-go oraindik, eta ikustea be-raiek nola bizi duten ipuin batkontatzen duzunean. Edoabesti bat irakasten diezune-an, zer modutan begiratzendizuten ikustea... Arrakastazergatik? Agian barrura iristenzaizulako.

Barruko lana kanporatzekoere aukera ezin egokiagoa.Zuen taldea da agian ezeza-gunena?Ikasturte bukaeran eskaintzendugu emanaldia, barruan egi-ten duguna erakusteko. Ikas-tola bete egiten da. Ez gaudeohituta txikiekin halako ipuinmusikal bat egitera. Baina osopolita izan da.

Esperientziak merezi izandu?Bai. Batez ere haurrek izanduten erreakzioa, ez nuen es-

pero. Nola partehartu duten, eu-ren irribarrea,gogoa. Eznuen hain-beste espero.

Zumarteko mu-sika eskaintzarenbarruan, zer ekarpenegiten du Musika Txokoak?Musika barneratzen hasten di-ra. Musika Mintzairara iristendirenean, 8 urterekin, jada na-baritzen zaie barneratua dute-la erritmoa. Ezagutzen dituz-

tela nota guztiak, errit-mo idatzia. Maila osotxikian, baina Musi-ka Mintzairan has-ten direnerako eza-gutzen dute parti-turak zer diren.

Oinarri baten lan-ketari buruz arigara?

Bizi, dantzatu, mugitu, senti-tzeaz. Behin sentitzen duzu-nean kanporatzea ere erraza-go egiten zaizu. Gero grafikoaikastea ere, ez da hain abs-

“Behin sentitzen duzunean,kanporatzea ere errazago egiten zaizu”

Haurrek gogotsu parte hartu ohi dute (argazkia: www.zumarte.org).

Atejoka dugu Zumar-te Musika Eskolaketa Usurbilgo Uda-lak antolaturiko Soi-

nurbil Musika Astea. Bedera-tzigarren edizioa, martxoaren9tik 15era ospatuko da. Lotuduten ekitaldi eskaintzan, badanabarmentzeko moduko hi-tzordurik; Motxila 21 taldekoenemanaldia. Down sindromeaduten gazte batzuk, euren la-gun eta senideekin batera osa-turiko taldea da Motxila 21.Musika Astea eurek estreinatu-ko dute, larunbat honetan.

IX. SOINURBILMartxoak 9, larunbata19:00 Motxila 21 frontoian.

Martxoak 10, igandeaZumaiako Musika Banda.11:30 Kalean, 12:30 Frontoian.

Martxoak 12, asteartea18:00 Ipuin musikatuak. Zu-marteko musika txokoko ikas-leen emanaldia Sutegin.

Martxoak 13, asteazkena18:00 Organo erakustaldiaSalbatore elizan.

Martxoak 14, osteguna18:30 Hernaniko musika es-kolarekin trukaketa Sutegikoauditorioan.

Martxoak 15, ostirala19:00 Errenteria musikalekoJazz Konboa eta Xafol Klaketaldea Sutegin.

traktua egiten.

Garrantzitsua izango da,haurren fantasia munduare-kin bat egitea?Izugarri. Banku batean eser-tzera noanean haurrek bada-kite ipuin bat kontatzera noa-la. Hor esertzen naizen mo-mentuan, begiak irekitzenzaizkie. Notak irakasteko ga-raian ere, nota bakoitzakipuin bat du, abesti bat, gukasmatutako dantza bat. Minotaren atzean adibidez Mikeldago, lehenengo pisuan biziden Milaneko futbolaria, han-ka puskatu duena… Hori denaentzun egin dute. Gero musi-ka bat jartzen dugu, egina da-goena espresuki horrentzateta dantza bat egiten dugu.Dantzarekin ere abestia gehia-go barneratzen dute. Geropentagraman, eskua erabiltze-an, lehenengo pisuan Mikelbizi dela esaten diet. Ezin dubosgarrenera igo, hanka pus-katua baitu. Ipuina entzun etabarneratu dutenek hain argiikusten dute. Ez dute inongoarazorik, notak irakurtzeko.

Motxila 21 taldearekin hasiko da Soinurbil Musika Astea

“MusikaMintzairara

iristen direnean,jada nabaritzen zaie

barneratuadutela

erritmoa”

Down sindromea duten Nafarroako gazte batzuk eratu zuten taldea.

Page 14: NOAUA! 523 alea

14 2013ko martxoaren 8an14 PIL-PILEAN

Auzolaneangogotsu jarraitzenduteAgi-nagan,Elizazaharraeraberritzeko lane-tan murgilduta. Larunbat honetan,

martxoaren 9an lehen hila beteko da, alda-mioak jarri eta beharrezko prestakuntza jaso

ostean,boluntarioak lanariekinziotenetik. Joanden ostegunean, Euskal Telebistako “Euskadidirecto” saiokoak bisitan izan zituzten. Berta-ko auzolan esperientziaren berri eman zuten,Aginagatik zuzenean.

Telebistakoen bisita, Aginagan

Martxoaren 16an, Sen musika taldeaoholtza gainera itzuliko da. Itzule-rako lehenkontzertuagainera,Usur-

bilgo Gaztetxean eskainiko du. Gogoan izan,talde kideetako bat usurbildarra dela, HaritzHarreguy, taldeko kantuen egile eta gitarris-ta. “Aukerapolita izangodamartxoaren16koa,aspaldian talde handi hau entzun bai bainaezin ikusi izan dugu eta”, adierazi dute kon-tzertuko antolatzaileek. Hamar urteren oste-an datoz bueltan, Sen taldekoak. “Taldearen2 diskoetako pop-rock doinuei hautsa kenduetaberrizereentzungai izangodiraeurenmelo-dia itsaskor eta sendoak”, adierazi dute anto-latzaileek. Urte osoko bira prestatzen ari diraSentaldekoak.Gaztetxekoemanaldiarenoste-an,martxoaamaieranospatukodenGazteDan-badan ere jotzekoak baitira.

Sen taldekoenitzulerako kontzertuaUsurbilgo gaztetxean

Saresozialetarako jauziaemandu,Burun-tzaldeko udalek elkarlanean sorturikoBuruntzaldea Euskaraz-ek. “Egin zaitez

jarraitzaile. Gustatuko zaizu”, luzatu dutegonbita prentsa ohar bidez, egitasmo honeneragileek. Buruntzaldea Euskaraz sare sozia-letan aurkitzeko egin beharrekoa erraza da.“Bertan,ekimen,egitasmo,etagertakari ezber-dinen berri emango da, eta horrez gain, albis-teak elkarbanatzeko aukera ere izango da.Buruntzaldeko udalek, euskararen erabileraindartzeko, eskaintzen dituzten beka, dirula-guntza, zerbitzu eta lan-eskaintzen berri ereizango duzu”, gaineratu dute. Hauek helbide-ak:facebook.com/pages/Buruntzaldea-Euska-raz/217851421686563#twitter.com/BuruntzaldeaEus

BuruntzaldeaEuskaraz, baitasare sozialetan ere

Eko jardunaldienamaiera

Bestalde, ostegun honetan,martxo-aren7anamaitukodiraItayakanto-laturiko“Eko-topaketak”.18:30eta-

tik aurrera, iragarritako azken ikastaroaburutuko daUsurbilgo gaztetxean. “Ener-gia iturri desberdinak aprobetxatzeko gukgeuk etxean egin ditzakegun tramanku-luei buruzko tertulia izango dugu ( eguz-ki-sukaldea,uraberotzekosistemak, ...),hale-reezdirafaltakoadibidepraktikoak!”,berrieman dute antolatzaileek.

ElkarretaratzeaMartxoaren1ean,hilerobezala, kutsadu-rarenaurkakoelkarretaratzeadeituazego-enMikel Laboaplazan. “Ucin-ekgureosa-sunarekin jolasten du” lemapean burutuzen, Itayaren mobilizazioa.

Futbol partidakMartxoak 9, larunbata, Haranen9:00 Alebin neskak futbol 8 Udarregi.10:15 Infantil neskak F-8.13:00 Kadete areto futbola.15:30 Jubenilak.

Eskubaloi partidakMartxoak 9, larunbata11:00 Alebin mutilak:Udarregi 6 A-Udarregi 6 B12:00 Infantil neskak:Udarregi C Usurbil-Eibar A16:30 Senior neskak:Atez Ate Usurbil-C.B. Kukullaga18:15 Senior mutilak, 2. territoriala:Usurbil K.E.-La Salle Legazpi

Martxoak 10, igandea10:00 Infantil neskak:Udarregi A-Eibar A11:30 Kadete mutilak, 2. territoriala:Usurbil K.E.-Saieko

Auzolanean gogotsu jarraitzen dute Aginaga partean, Eliza zaharra eraberritzen.

Page 15: NOAUA! 523 alea

15523. zenbakia IZERDI PATSETAN 15

Kirol txokoetarakoizen emateaHurrengo astean apuntatu ahalizango da, Usurbil FT-k Aste San-tutarakoantolatudituenkirol txo-koetan. Martxoaren 12an eta15ean, 16:45-18:00 arteanHara-nen. Kuota, 40 eurokoa da. Eki-mena, apirilaren 2tik 6ra burutu-ko dela berri eman dute antola-tzaileek. Inskripzioorriaketa infor-maz io geh i ago ,[email protected] helbidean.

Bestetik, honakooharra jaso berridugu Usurbil FT-tik: "UFTkoekasteburuan urdaiazpiko eta ardobotilaren zozketa egin dugu, DIAsaltokiarenkolaborazioarekin.Zoz-ketako zenbakia, 2349 izan zen.Saria oraingoan Oriora joan da".

Ezkerra-Goizuetamendi ibilaldiaAndatzakoek Ezkerreta-Goizue-ta ibilbidea osatzera gonbida-tzen dituzte herritarrak, igandehonetan,martxoaren10ean.Goi-zeko 7:00etan jarri dute biltzekohitzordua, Oiardo Kiroldegian.Irteerara joateko izena aldezaurretik eman behar zen, mar-txoaren 6a baino lehen. Ibilbideamaieran otordua egingo da.Janaria norberak eraman behar-ko du. Edatekoa aldiz, Andatza-koen esku. Informazio gehiago:andatzamendizale.info

1997-2002 urte arteanjaiotakoei zuzenduri-ko eskubaloiari loturi-ko udalekuak antola-

tu dituzte uztailaren 14tik20ra. Benito Mugika Eskuba-loi Kanpusa hain zuzen, Liza-rrako Nuestra Señora dePuyn. Gonbita luzatua duteantolatzaileek; “etor zaitezastebetez eskubaloiaz goza-tzera eta ondo pasatzera. Zu-re adin bereko gazteekin elkarbizitzeko aukera izango du-zu, eskubaloi entrenamen-duak izango dituzu eta den-bora librean ekintza ezberdi-nak egiteko aukera izango du-zu. Goi mailako kirolari etaentrenatzaileen bisita izangodugu eta beraien esperien-tziez hitz egingo dizuete”.

Kanpusaren prezioa, 320 euro-koa da. Eta prezioaren ba-rruan sartzen dira: ostatua etapentsio osoa, autobusean joanetorria, kamiseta eta argazkiofiziala, ekintzetarako eta en-trenamenduetarako materiala,eta erantzukizun zibileko ase-gurua.

ORDAINKETAKMAIATZERAKOIzen emateko orria bete beharda, eta Kutxako kontu korron-te zenbaki honetan ordainketaegin, parte hartzailearen izenabizenak adieraziz eta “Cam-pus Lizarra” jarrita: 2101 005227 0012918959. Izen emateorria eta bankuko ziurtagiriaEskubaloi Federaziora bidalibehar da, helbide honetara:

Anoeta Pasealekua 5, 31 bule-goa, 20014 Donostia. Edo, [email protected] helbide-ra. Inskripzio orriakafedegi.com edo kirolak.netweb orrietan lortu daitezke.Apuntatzerakoan %100a or-daindu liteke, edo %50. Etabeste erdia, maiatzaren 31 bai-no lehen. Apuntatzeko epea,maiatzaren 17an itxiko dute.Informazio gehiago: 626 27 8396 (Julian Eskide) edo 607 3370 31 (David Rodriguez).

Eskubaloi kanpusa antolatu dute

Otsailaren 22an eta23an AndoaingoLeitzaran eta Ara-xes ibaietan ospa-

tu zen euli arrantza txapel-ketako seigarren edizioanusurbildar bat saritu dute;Victor Gonzalez.

Pieza gehien arrantzatuzuen lehiakidea izan zenVictor. Tartean, 63 zentime-tro luze zituen amuarrainbat harrapatu zuen. Bestehainbatek 50 cm-tik gorako-ak. Txapelketa Aitor Urru-zunok eta Ivan Vergek ira-

bazi zuten. Eurak izan zi-ren baita, iazko garaileak.

Victor Gonzalez,arrantzan saritua

Igandean,Oiartzunen

Uztailean egingo da Lizarran.

Pieza gehien arrantzatu zituen

lehiakidea izan zen.

Aste Santuan egingo dira txokoak.

Igande honetan, UdaberrikoTxapelketako lehen fasea os-patuko da Oiartzungo kirolde-gian, goizeko 10:00etatik12:30ak arte. AntolatzaileakGipuzkoako federazioa etaTximeleta kirol elkartea di-ra.”Gimnasta guztiei zorteona opa diegu eta ondo pasadezatela”, adierazi digute Txi-meletako kideek.

Udarregi taldekoak.Udarregi taldekoak.

Page 16: NOAUA! 523 alea

16 GAZI, GOZO, GEZA 2013ko martxoaren 8an

ETXEBIZITZASalgai

EtxebizitzasalgaiKalezarren,120metro koadro. 16 m terraza, 80m jardina eta garaje itxia 2 pla-zakoa. 676 453 176.

Pisua salgaiMunalurran, guztizberritua, 1. pisua igogailu gabe,+60metrokotrasteroarekinpisuazpian.2gela,aireegokitua,kale-fakzioa, parket... ikusgarria.220.000 euro. 636393237

EtxebatsalgaiMunalurran.Denakanpo aldera. 3 gela, sukaldeaegongelarekin, komun bat, etaterraza bat armairu batekin etadena itxita. Tel. 637 225 620.

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-dea, egongela handia, 3 logelabalkoiekin (horietako bat itxia),bi komun, igogailua eta ganba-ra handia. Lehen 240.000 euro,orain 216.000. 662 056 899

PisuasalgaiTxaramunton.Berria,bi logela, egongela, terraza ikus-garria. Trasterohandia. 276.000euro. 615 720 245.

PisubatsalgaiAtxegalden.3gela,bi komun, sukalde eta salarekin.662 439 880.

PisuasalgaiKaxkoan.Pisuberria,lehenmailakomaterialekin egi-na. 608 227 462. Prezioa jaitsidugu; orain, 36 milioi pezeta-tan (216.000 euro inguru)

Etxea salgai Santuenea auzoan.64 metro karratu. Dena kanpo-aldera.Egoeraezinhobean.Mer-kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bistaederrekin. 2 solairu, bakoitza115 metro koadro. Eta 2 solai-rukobordadena3.000mlur sai-lean. 665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2logela, sala, komuna, sukaldeaeta 2 terraza handi bista ede-rrekin. Trasteroa eta garajea.665720913 / 665720914.

Pisua salgai, San Esteban kalea

11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-ten du, eguzkitsua. Hiru gela,sukaldeeta jangelarekin, komu-na, terraza eta ganbararekin.943 455 202 edo 697 530 792.

Pisuasalgai,SanIgnazio5.3gela,100 metro koadro, terraza.340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3logela, egongela, sukaldea, 2komun,7metrokoganbara.Osoeguzkitsua, bizitzen jartzeko.699680265. 32 milioi pezeta.

Etxebizitza bat salgai Usurbilen.60 metro. 3 gela, egongela,sukaldea, komunaeta trasteroa.943 37 26 33 - 943 36 22 15.

Duplex bat salgai Santuenean,espazio zabalak, dena kanpoaldera, 20 metro koadro traste-roa, berrituta, fatxada, teilatuakonpondu berriak. 677 471 648.

Atxegalden lau logeletakopisuasalgai. Dena berriturik. Prezioa:251.000 euro. 699 720 940.

AlokairuanPisua alokatzen da kaxkoan. 3gela, 2 komun, sukaldea, egon-gela, trasteroa, garajea eta igo-gailuarekin. Tel. 656 783 228.

Etxe bat alokairuanAtxegalden.Tel. 659 921 235.

Logela bat alokairuan Zubietan.350 euro. 655 744 039.

Alokairuandagoenetxebatkon-partitzeko pertsona baten bilanabil. 661568471

Pisua edo pisuko gelak aloka-tzen dira Kontseju Zarra kalean.

Pisu eguzkitsua, kanpoalderaematen du. Alokairu prezioa:700 euro (pisu osoa), 300 eurogelabakoitza. 650262101 /678697 213.

Logela bat alokatzen da Usur-bilgo pisu berritu batean. 657700 408

Bi solairuko etxea alokairuanKalezarren. Baratzea egitekoaukera. 665 720 913.

Pisua alokagai Santuenean,berria, dena kanpoaldera, argi-tasun handikoa. 67 7471 648.

4 logeletakoetxebizitzabat [email protected]

Pisua alokairuan Santuenean,65mberritua, 2 logela, 650euro.Tf: 667 438 145.

Alokairuko pisu baten bila nabilUsurbilen. 674 848 346

Pisu bat alokatzen da, lau gela,sukaldea, sala eta komunarekin.609 011 816 / 943 366 318

Usurbilen edo inguruan, alokai-ru konpartituan etxe baten bilanabil (ekainetik aurrera). 622856 181.

85 metroko etxebizitza aloka-tzendutkaxkoan.3gela,2 terra-za eta trasteroa. 616064059(gauetan deitu).

MOTORRAsalmenta,garajeak

GarajeitxibatalokatzendaZubia-rrenea 10ean. Tel. 620 024 663.

Kale nagusian garaje itxi bat alo-katzen da: ate automatikoa etakotxeaetamotoasartzekomodu-koa 667984083

Garaje itxi bat alokagai Artzaba-len, frontoi ondoan. 647120253

Peugeot Satelismarkakomotoasalgai. 4.000 km. Urte eta erdidu. 627 342 464.

Lokal bat alokatzen da Atxegal-den.2 solairuditu, eta90metro.Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxiaalokatzen da. 620 416 963.

Garajea salgai Txaramunton. 15metro karratu, 28.000 euro.Negoziagarria. 667 715 075

Seat Ibiza salgai. 1004TDI. 2004.urtekoa.Osoegoeraonean.2.000euro. 667 715 075

Bajukomertziala salgaiAtxegal-den. 50m2, etxebizitza lizentziaateratzeko aukera. [email protected]

LANPOSTUAKLan eskaerak

Neska bat eskaintzen da, espe-rientziaduna haurrak edo hel-duak zaintzeko. Edozein ordu-tan lanegitekoprest.660041361

34 urteko neska arduratsu etaformala etxeko lanak egitekolan bila, plantxatu, janaria pres-tatu... Garbiketa lanetarako orohar. 633 921 026 (Alejandra)

Matematikako klase partikula-rrak ematen ditut 672 427 870.Goimailako ingenieritza ikaske-tak egin ditut.

Euskara klaseak ematen ditut.Euskal filologian lizentziatuaetairakaskuntzan esperientziadu-na. Haur eta gazteentzako kla-seak.Azterketenprestaketa (EGA,HABE, IVAP, IRALE). 653 710 073

Mutil katalan gazte euskaldunberri bat eskaintzen da, adine-koak zaintzeko edo katalanera-

koklaseakemateko.677290212(Roger).

Neskaeuskalduna, 47urteditut.Geriatriako titulua dut eta arra-tsaldetan jendeazaintzekoprestnago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-duna, arratsaldeetan6-12urte-tako umeei, inglesa irakastekoprest, baita etxeko lanak egitenlaguntzeko. Esperientzia dau-kat. Prezioa adostuko da:684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,Udajolaseko begirale eta haurhezkuntzako ikasketekin. 661626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,akademian lan egindakoa, LH1. mailatik Batxilergoko 2.mai-lara arteko ikasleei klaseak ema-teko prest. 685772602 (Nerea)

24 urteko mutil bat eskaintzenda LH-ko etaDBH-ko klase par-tikularrak emateko. 636601644

Matematika klaseak,maila guz-tietan, 19urtetako esperientzia,646717676

Usurbilgo neska euskaldunanaiz, goizez nahiz arratsaldez,klasepartikularrakematekozeinhaurrakzaintzekoprest. 688661997 / 943 365 005".

Neska gazte bat eskaintzen daumeak zaindu eta klase parti-kularrak emateko. Telefonoa:660 778 314 (Maddi)

21urtekoneskausurbildar eus-kaldun bat, haurrak zainduedota klase partikularrak ema-teko LH-n nahiz DBH-n. Espe-rientziaduna. 666041971 (Ane)

Jardineritzako lanakegitendituttxukun eta modu onean: 677443 140 (Iñaki).

18 urteko mutil bat lanerakoprest. Baratzean laguntzeko,morroi lanetarako, tabernan lanegiteko edo enkarguak egite-ko. Tlf.: 626 735 354.

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Iera! Mar-txoaren 11n, bost urtebeteko dituzu, txoko-marrubizko muxu askoasko, etxeko guztienpartez. Ondo ondopasa eguna!

Zorionak Uxue!Martxoaren 6 an, seiurte beteko dituzu.Zorionak eta muxupotoloak Maialen,Saioa, Olatz etaetxekoen partetik.

Zorionak Naiara!Martxoaren 8anbost urte betekodituzu, ondo ondopasa eta muxuasko etxekoenpartez.

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /[email protected] Oharrak bidaltzeko azken eguna:astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-kiko balitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

Ohar, zorion-agur, jaio edo hildakoenberri emateko azken eguna: asteartea,

eguerdiko 11:[email protected]

Aupa Manex Zubiaur! Beñatlehengusua zu ezagutzeko irrikitandago. Muxu handi bat Lekeitiotik etaongi etorri gure artera Manex!!

HeriotzakJexux Manterola Arizeta67 urterekin hil zen,otsailaren 28an

Page 17: NOAUA! 523 alea

GAZI, GOZO, GEZA 17523. zenbakia

Interna moduan edo ordukalan egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxekolanak egiteko.Ordukaedo inter-na moduan. 608 774 999.

Interna moduan edo ordukalan egingo nuke. 609632030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-tzaile moduan lan egingo nuke.650 032 454.

Esperientzia handia izan etaarduratsuadenneskaeskaintzenda garbiketa lanetarako. 618030 296.

Ontziakgarbitzekoedosukalda-ri laguntzaile gisa lan egingonuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bateskaintzen da umeak edo per-tsona helduak zaindu eta etxe-ko lanak egiteko. Claudia.663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,jatorriz euskalduna, edozeinlanetarako. Helduak zaindu,sukaldean lagunduedobaserri-ko lanetanaritzeko.627206451.

Emakume bat eskaintzen da,adineko pertsonak zaintzeko,etxeko lanak egiteko eta osta-laritza lanetan aritzeko. Internamoduan ere bai. 673 445 903.

Emakumeaeskaintzenda,ordu-ka etxeko lanak egiteko .662 247 324

Umeak zainduko nituzke arra-tsaldez edo zerbitzari moduanlan egingo nuke asteburuetan.

638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-

darra, etaarratsaldetanhaurrak

zaintzeko zein klase partikula-

rrakematekoprest.AtzerrikoHiz-

kuntzakoMajisteritzanetaHaur

Hezkuntzan diplomatua. Badut

esperientzia. 652712099.

Lan eskaintzakUsurbil aldean komertzialakbehar dira. Seriotasuna eta bal-dintza onak. 943 440 487.

Pizza banatzailea behar da Usu-bilgotabernabatean.943374330

BESTELAKOAKSetter-spaniel nahasketako txa-kurra galdu da Usurbilgo kaxko-an.Chip-adaukaeta txuri du ize-na. 608 60 32 52.

2. eskuko josteko makina bi sal-gai. Modu onean. 943 36 32 01.

Karbonozko bizikleta erdi berriasalgai.Prezioona.Tel.600244126

Txamarraeta jertsebatgaldudiraAtxegalden.Udarregiraigoetajeis-

tekoeskaileraondoan.660779160

Su egurra salgai. Haitza etaPagoa. (Etxera eramaten da).667 232 300.

Gazte usurbildarra, ordenagai-luko klaseak etxeetan ematekoprest. 943360503/672718721.

Eskuz egindako egurrezko palatxiki bat galdu genuen herrikofrontoian. Norbaitek aurkitubadu, itzultzeaeskertukogenio-ke. Tel. 639 469 577.

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekua

salgai gehi Maxi-Cosi EasyFixbasea,kotxearen Isofixean lotze-ko. 130 euro: 657795378

Usurbilgo gaztainak salgai. 635709 267 (Iker)

Artzai txakurkumeak Orbeaarrazakoak salgai 637 974 994

Etxean egindako ardi gazta sal-tzen da. 687 348 223

Hemengobabarrunasalgai: 637974 994.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-katuko nuke 616260 451

Hemengo intxaurraksalgai. 94367 11 60.

Ezkontzetanabestekotaldebokalbat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

Ezkontzazeinekitaldietanabes-teko kantari lirikoa. Maketa batentzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARIBehar ez dudan Daewoo marka-ko telebista, 28' bere kanpo TDTarekin, behar duenari ematekoprest. 657770131 WhatsApp.

Ordenagailuak, bulegoetakoeserlekuak,haur jokoak, liburuak,kirol materiala, ispiluak, lanpa-rak, alfonbrak, sehaskak, male-tak, bizikletak… Atalluko Garbi-gunean. Doan hartu daitezke.Astelehenetik ostiralera, 10:15-13:00 eta 16:00-19:00. Larun-batetan, 9:00-13:00.

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951Atez ateko bulegoa . . . . . . . . . . 900 776 776Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148Sexu Aholkularitza Gunea . . . . . 697 919 516Gizarte Zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . 943 377 110Diputazioa - Basetxea . . . . . . . . . 943 361 215Bake Epaitegia . . . . . . . . . . . . . . . 943 372 336Udarregi Ikastola . . . . . . . . . . . . . 943 361 216Haur Eskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 374 061Zubietako Lanbide Eskola. . . . . . 943 364 600Zubietako Herri Batzarra . . . . . . 943 372 077Hastapen tailerrak . . . . . . . . . . . . 943 360 465KZgunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 607 609 379Kalezar Eguneko Zentroa . . . . . . 943 365 249Gure Pakea Zahar Egoitza . . . . . 943 368 770Gure Elkartea Zahar Egoitza . . . . 943 371 751Arrate Zahar Egoitza . . . . . . . . . . 943 366 340Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650

Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976LurraldeBus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 000 117Korreos - posta zerbitzua. . . . . . 943 362 894Anbulategia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 362 013Oa botika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 376 076Iturralde botika . . . . . . . . . . . . . . 943 363 395DYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 464 622Gurutze Gorria . . . . . . . . . . . . . . . 943 272 222Emergentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Genero-indarkeria, arreta. . 900 840 111 / 016Gonzalez Ehorztetxea . . . . . . . . . 943 362 163Gipuzkoa Donostia Kutxa . . . . . . 943 361 202Euskadiko Kutxa-Laborala . . . . . 943 364 740Banco Guipuzcoano . . . . . . . . . . 943 370 006Banco Popular Español . . . . . . . . 943 370 411BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 377 155Caja Rural Kutxa . . . . . . . . . . . . . . 943 368 842Argindarra - Iberdrola. . . . . . . . . 901 202 020Gas naturala - Naturgas . . . . . . 902 123 456Telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004Euskaltel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 840 840

Telefono interesgarriak

U R T E O S O K O E G U T E G I A J A S O T Z E K O B I D A L I F A R M A 2 5 6 0 0 Z E N B A K I R A ( 1 , 3 9 B E Z b a r n e )

Osteguna 07 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Ostirala 08 ORUE Pl. Jaizkibel 2 Lasarte

Larunbata 09 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6 Lasarte

Igandea 10 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6 Lasarte

Astelehena 11 DE MIGUEL Kale Nagusia 32. Lasarte

Asteartea 12 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42 Lasarte

Asteazkena 13 GIL Kale Nagusia 24 behea Lasarte

Osteguna 14 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6 Lasarte

Ostirala 15 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Larunbata 16 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Igandea 17 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

* LARUNBATETAN,Usurbilgo bi farmaziak irekitaegongo dira: 9:00etatik13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZGarikoitz Aldabe. Perkaiztegikalea 8(Antziola). Hernani. 943 336 02222:00 - 09:00

Goardiako farmaziak martxoak 7-martxoak 17

Page 18: NOAUA! 523 alea

Agenda martxoa

Igande arratsaldean,´Mikrouhina´ antzezlana gaztetxean

Matilde zapaten bilduma egiten duenneska da, energiaz beterikoa. Tristanorduak liburuetan murgilduta igaro-

tzendituengazteada. TristanetaMatildeezkon-du eta denbora gutxira beren bizitzak hankazgora jarriko dituen gertaera gogor batekin egin-go dute topo: Adele, Tristanen arreba txikia, hilegiten da. Adeleren galeraren ondorioz, Tristanirteerarikgabekozulosakonetabeltzbateanhon-doratuko da.

2010.urteanSilviaManzanakGipuzkoakoForuAldundiaren Literatur Sormen Beka jaso zuenipuinen mundua eta antzerki mundua batzenduenegitasmobatekin.Horrela sortuzen "Matil-de y la burbuja" antzezlana, geroago erdarazko"Micro-onda" bihurtu zena ("Mikrouhina" eus-karazko bertsioan).

Eguna: martxoak 10 igandea.Ordua: 19:00etan, sarrera 3 euro.Lekua: Gaztetxean.Aktoreak: Jon Ander Alonso, Silvia Manzano.

AntxomolantxarenbatzarraBazkideei zuzenduriko bilera antolatudu Aginagako Antxomolantxa Elkarteak.Martxoaren 7an osteguna elkartuko diraarratsaldeko 18:30etan, Aginagako lu-dotekan. Bileran parte hartzeko deia lu-zatu nahi diete aginagarrei.

Donostiako KamaraKoralaren saioaLehengo kantuak eskainiko dituzte “etaikusiko dugu nola euskal kantuetan ohi-turak eta baloreak agertzen diren oso na-barmen”, ezagutzera eman dutenez. La-runbat honetan, martxoak 9, arratsaldeko19:30ean Salbatore elizan.

18 INGO AL DEU? 2013ko martxoaren 8an

Argazkian, antzezlaneko aktoreak.

8 ostirala17:30 Gazteentzako oka jolas feministaMikel Laboa plazan.23:00 Kontzertu gaua Usurbilgo Gaztetxe-an:Mutxurdinak(Usurbil)etaDdik (Irun).Ondo-ren, kulero karrera,karaoke feminista!

9 larunbataSagastien kimaketari buruzko ikastaroa9:00-13:00. Informazioa: 943 361 114.Dancehall tailerra. 17:00 gaztetxean.Donostiako Kamara Koralaren saioa.19:30ean Salbatore Eliza."Motxila 21" ikuskizuna. 19:30 frontoian.

10 igandeaEzkurra-Goizuetamendi ibilaldia7:00etanabiatuko dira Oiardo Kiroldegitik.Zumaiako Musika Banda 11:30ean kalean,12:30ean frontoian.Mikrouhina antzezlanagaztetxean,19:00.

Datozenak

Usurbilgo emakumeenerretratuak ikustekoazken egunak"Usurbilgoemakumeakprotagonista"argaz-ki erakusketa martxoaren 15ean ostiralaamaituko da. Argazkiak Oiardo Kiroldegianeta Artzabalen topatuko dituzue.

Hezkuntzako erreformaberriari buruzkohitzaldiaLOMCEzerden, legedi berriakekarrikodituenondorioak, eta horren aurrean eman beha-rreko erantzunaren inguruko informazioazabaldu asmoz, hitzaldia antolatu du EH Bil-duk martxoaren 18rako, 19:00etan Potxoe-nean. Ruben Iglesias arituko da gobernuespainiarrak bultzaturiko hezkuntza errefor-ma berriari buruz hizketan.

Martxoaren 21ean,Korrika TxikiKorrika 18 badator... Euskararen aldeko las-terketan, ordea, ikasleak izango dira korrikairtengodiren lehenak .Martxoaren21eanoste-guna, 14:30etik aurrera ibiliko dira herrianbarrena.Eta16:30ean, txokolatadaetaantzer-kia frontoian.

Korrika 18 edizioaren karabana ordea,urriaren23an larunbata iritsikodagureherri-ra, 16:30ak aldera. Aginagatik iritsiko da.

Page 19: NOAUA! 523 alea
Page 20: NOAUA! 523 alea