Top Banner
ASTEKARIA | 2013ko urtarrilaren 25a | XVII. urtea | USURBIL | 517. zenbakia | www.noaua.com
20

NOAUA! 517 alea

Mar 28, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA! 517 alea

ASTEKARIA | 2013ko urtarrilaren 25a | XVII. urtea | USURBIL | 517. zenbakia | www.noaua.com

Page 2: NOAUA! 517 alea
Page 3: NOAUA! 517 alea

ATARIKO HAIZEA 3517. zenbakia

Elkarteko lehendakaria:Ana Aizpurua. Aldizkariko koordinatzailea:Imanol Ubeda. Idazkaria: Aizpea Aizpurua. Publizitatea: Arantxa Zulaika,[email protected] berria: Erroitz S. L.

Erredakzio kontseilua,[email protected]:Imanol Ubeda, Aritz Gorriti,Aizpea Aizpurua. Banaketa: Olatz Rezola, IratxeBegiristain.Laguntzaileak: Lontxo Zubiria,Maria Angeles Arruti, Ainara

Arnaiz, Unai Aizpurua, MariaJesus Urbieta, Maddi Galbete,Ana Urdangarin, Maddi Zaldua,Iñaki Larrañaga, Pako Agudo,Jon Etxabe, Alazne Begiristain,Denis Elortza, Pello Aranburu,Xabier Aranburu, Inma Balda,Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi,

Maialen Unanue, Ugaitz Agirre,Joxe Piñas, Unai Agirre, IdoiaTorregarai eta Udarregi ikastola.Tirada: 2.800 ale. Lege-Gordailua: SS-668-96ISSN: 1136-6818. Inprimategia: Antza. ZirkuituIbilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Kultur Elkartea Bordaberri, 3 - Eguzkitzaldea. 20.170 Usurbil

943 360 321 /// [email protected] /// www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10:00-14:00 / 16:00-19:00 astegunetan

Danborra joz, Donostiari aurre hartzen

Oztopo izan ez arren, eguraldiaren meha-txupean ospatu ziren urtarrilaren 18andanborrada saioak. Urtero moduan,

Donostiari aurre hartuz, San Sebastian egu-naren bezperatan, hitzordurako egoki jantzi-ta, danborra gerri bueltan lotuta, eta makilakeskutan agertu ziren emanaldietara, Usurbil-go edota Zubietako ikasleak. Aurten, SanSebastian eguna eta bezpera asteburuan ego-kitu direnez, ostiralez ospatu ziren saioak. Uda-rregi Ikastolan bi; lehenik, Haur Hezkuntzako-ena. Azken orduan, atzeko jolastokitik Agerial-deko sarrera ondoko frontoi estalira lekuz alda-tu zuten ikuskizuna. Lehen Hezkuntzakoena,aurreikusitako gunean, eraikin gorriko patio-an ospatu zen. Zubietan beste hainbeste eginzuten eskola txikian. Ikasleak danborra jotzen,eta Udarregi Ikastolan bezala, bertaratutakosenideak, ahalik eta leku onenaren bila lehe-nik, eta erretratu hoberenak lortzeko argazki-lari eta kamerari lanetan ikusi genituen gero.

Albistea iruditan

Laburrean

Euria ez zen traba izan Lehen Hezkuntzako ikasleentzat. Zubietan aldiz, Eskola Txikiko patioan aritu

behar izan zuten. Web orrialdean, www.noaua.com, Zubietako saioaren bideoa aurkituko duzue.

Sorturen batzarra, larunbathonetan PotxoeneanAzken txanpan da Sorturen eratze prozesuan.Larunbat honetarako batzarra deitu dute, goi-zeko 10:00etan Potxoenean. Barne antolaketaeta funtzionamendu ereduari buruz jardungodute.

Sortu kongresu bidez eratuko da, otsailaren23an. Eratze prozesuari buruzko argibide gehia-go sortu.net web orrialdean.

Presoen eskubideen aldeko elkarretaratzeaOstiral honetan, urtarrilak 25, euskal preso poli-tikoen eskubideen aldeko elkarretaratzea egingoda. Hilabete bakoitzeko azken ostiralean egitenden legez.

Halakoetan egin ohi duen moduan, Herrirakdeialdian parte hartzera deitu nahi ditu herrita-rrak. Ohi bezala, iluntzeko 20:00etan, Mikel Laboaplazan.

Lokal komertzial izandakoetxebizitzen esleipenazLokal komertzial izandako etxebizitzak preziotasatuan esleituko dira, eta zozketa bidez. Zoz-ketarako, salmenta zein alokairu bidez izan,zerrenda bana osatuko da. Urtarrilaren 31raarte izena emateko aukera dute interesdunek,zerrenda hauetan. Eskaerak eta beharrezkodokumentazioa udal erregistroan aurkeztubeharko dira.

Page 4: NOAUA! 517 alea

Imanol Ubeda | Aritz Gorriti | Nerea Zinkunegi | Joxe Piñas | Idoia Torregarai | Unai Agirre | Maialen Unanue | Luis Aranalde | Ugaitz Agirre

Kaleak eta espaloiak garbitu

Normalean kontrakoa badaere, oraingoan Olentze-rok usurbildarrei eskaera

bat egiteko, Noaua!! Aldizkariarenbulegora eskutitz bat bidali du.Horrelaxe dio:

Opariak eskatzeko zuen gutu-nak jaso genituenean, tartean“Kaleak eta espaloiak garbitu” izen-buruarekin eskutitz bat zegoen.Guk, Mari Domingik, Kottonioastoak eta neronek, Usurbil gar-bitasun eta zabor kudeaketan herrieredua daukagunez, gutuna ira-kurtzen ez genuen jarraitu. Aben-duaren 24ko gaua iritsi zenean etaeskaera honi jaramonik egin gabe,opariak zuen etxeetan banatzenhasi ginen.

Baina gaua hasi eta segituanlehenengo arazoa sortu zen: hala-ko batean Kottonio, ikaraz bete-ta, arrantza egiten hasi zen: espa-loian geldirik, ez atzera ez aurre-ra. Mari Domingik eta biok ezgenekien zer gertatzen zen, bainalaster iritsi zitzaigun usain txarra,lurretik. Elkarrekin bueltak ema-ten hasi ginen, lurra miatzen… etagure oinetakoetan azaldu zenezbehar honen arrazoia: txakur-

kakak. Kaka hura garbitu genuenbaina, hurrengo espaloian bestebi topatu genituen, eta hurrengo-an beste horrenbeste… AzkeneanKottoniori muturrean eta hanke-tan zapiak jartzea erabaki genuen.Ez genuen besterik eta opariak era-mateko erabiltzen ditugun bostzaku erabili genituen. Bereetanzeuden opariak ezin genituen kale-etan utzi eta tamalez Errekatxiki-ra joan ginen eta errekara bota eginbehar izan genituen.

Handik, gure lanari eutsi nahian,Kale Nagusira abiatu ginen. Bai-na laster sortu zen bigarren ozto-poa: espaloietan kotxeak aparka-tuta zeuden… Nola pentsatzenduzue portaleetan sar gaitezkee-la? Imajinatzen al duzue MariDomingi, neroni eta Kottoniokotxeen gainetik pasa nahian etaera berean kotxeetan arrastorik etakolperik ez uzten? Zaila benetan.Jarraian gertatu zena sinestezinabada ere, horrela izan zela zin egi-ten dizuegu: horretan geundene-an kotxe bat espaloi gainetik gure-gana zetorrela! Hau ikusi genue-nean izugarrizko beldurraz han-dik hanka egitea erabaki genuen,

Kale Nagusian opari guztiak bana-tu gabe.

Ordurako usurbildarron jokae-rak etsipen handia sortu bazigunere, erdigune aldera etorri ginengure lanarekin jarraitzeko asmoz.Kaleetan inor ez bazegoen ere, kaleeta espaloi erdietan taberna etakafetegietako mahaiak eta aulkiakzeuden bilduta… berriro zailtasu-nak gure lanari ekin geniezaion.Eta orduan estresa, etsipena etaikarari aurre egiteko horrela esanzidan Mari(txu) Domingik:

- “Ardo gorria ekarri al dek”.Eta abestiak adierazten duen

bezala, irri maltzur baten bidezbaieztatu nion. Orduan Mari(txu)Domingik abesten erantzun zidan:

- “Kottonio Potxoenea-ko hor-man lotu eta gu hemen eserita,biok edango dugu nahi dugun guz-tiya”.

Horrela esan eta horrela egingenuen. Txurrutari eusten genionbitartean, banatzeko gelditzenzitzaizkigun opariekin zer eginpentsatzen egon ginen. Hasieran,Dema Plazan sua egin eta bertanerretzea bururatu zitzaidan. Bai-na Kottoniok, usurbildarrak erraus-

tegiaren kontra daudenez Kaxko-an sua egitea ez zela egokia azal-du zidan. Nik orduan Kottoniorizera esan nion:

- “Nolako kontraesana da hauba! Erraustegiaren kontra egoteaeta Sutegia kaxkoan edukitzea!”.Ordurako txolinduta nengoelaaitortu behar dut…

Badakizue bere momentua iri-tsi arte Olentzerori buruzko egi guz-tiak ezin direla kontatu. Beraz,guk berdina egingo dugu: nolaamaitu genuen gaua eta non ezku-tatu ditugun opariak ez dizueguesango.

Baina bukatzeko bai adierazinahi dizuegu horrela jarraituz gero,guretzat ezinezkoa izango delahurrengo urtean opariak bana-tzea. Gure laguna den Papa Noel-i gure partez Usurbila etorri nahiduen galdetu beharko diogu, berelera eta oreinekin teilatuetara igodaiteke eta tximinietatik sartu opa-riak banatzeko. Zuek, usurbildarrok,aurre egin beharko diezue zuenkontraesanei.

Besterik gabe, Kottonio, MariDomingi eta Olentzero agurtzendira”.

Joxe Piñas

4 HERORREK ESAN 2013ko urtarrilaren 25ean

Utzikeriaren uholdeak

Egun hauetan alerta guztiakpiztu dira gure ibaietan uhol-deak izateko arriskua han-

dia izan dugulako. Denok ibaiaribegira jarri gara, 2011ko azaroanizan ziren uholdeek eragin zituz-ten kalte handiak errepikatukoote ziren beldur. Urgardenetiksarritan adierazi dugu administra-zioek ibaien egoerarekiko ardurafalta dutela: ibaiak euren bazte-rretaz eta uraz gozatzeko inguru-ne naturalak bezala babestu beha-rrean, arrisku eta zikinkeria iturridira eta. Errealitate honen aurre-

an sortu zen Urgarden kolektiboa,ibaiak garbitzeko antolatu dituenhainbat auzolanen bidez bolun-tariotza eta ibaiekiko ezagutzasustatu dituelarik. Denbora hone-tan ibaiak utziak daudela, zabortonelada ugari jasotzen dutela,euren sarbideak oztopatu eta hor-mez mugatu direla eta ubideakestolderia moduan jokatzen dute-la ohartu gara.

Ibaien egoera hobetzeko presaz-ko neurriak hartzea beharrezkoada, baina ez dugu uste ibaiak bide-ratzeko aurreikusitako lanek ara-

zoari irtenbidea emango dietenik,bien bitartean ibaietan metatzenden zaborrak presa moduan joka-tu eta une berean urbanizazioakuholde lautadetara hedatzen bal-din badira.

Administrazioek euren ardurakbere gain hartzen dituzten bitar-tean, gure inguruaren egoerahobetzeko asmoz, jende gutxirenartean bada ere, egin daitekeenaldaketa ikaragarria erakutsi nahidugu. Ez dugu zaborrik nahi gureibaietan, eta ez dugu nahi ere zaborhau itsasora heltzerik. Honekin

guztiarekin ez ditugu adminis-trazioaren neurriak erreklamatzensoilik, herritarren kontzientzia-zioa eta konpromisoa ere bultza-tu nahi ditugu.

Martxoaren 2an larunbata, Urgar-den taldeak, herriko beste zenbaittaldeekin batera eta udalak lagun-duta, ibaiko bazterrak garbitzeko deiadu. Informazio gehiago, Urgarden([email protected]), Punta-pax Kanoe, Usurbil Zero Zabor, Gaz-te Asanblada.

Urgarden taldea

Ika-Mika

Page 5: NOAUA! 517 alea

HERRIKO TALDEAK 5517. zenbakia

Inauteri Festa berritua dator. Orain-goan, egunez ospatzeko apustuaegin nahi da. Honenbestez, otsaila-ren 9ko egitarauko hitzordu nagu-

siak goizetik gauera arte luzatuko dira.Aldaketen artean, afaririk ez dela anto-latuko, bazkaria baizik Olarrondo jate-txean.

TXARTELA, 18 EUROTANOtordurako sarrerak 18 eurotan salgaidaude otsailaren 6ra arte, NOAUA!koegoitzan, Irratin eta Txiribogan. Aur-tengo Inauteri Festako berrikuntzetakobat dugu bazkariarena, baina ez baka-rra. Erraldoien kalejira ospatzeko as-moa dago eta. Prestaketa lanak abiatudira. Mozorrotzeko gaia berriz, joanden astekarian iragarri genizuen; musi-ka dugu, aurtengo jantziak prestatzekoaitzakia. Aurtengoan, mozorrotzeko aitzakia mu-

sika izango da. Orain, buruari bueltakeman eta otsaileko bigarren larunbatera-ko jantzia diseinatzen hasteko garaia da.Aurreko astean iragarri genuen moduan,

berrikuntza nabarmenak izango dituaurtengo Inauteri Festak. Besteak beste,erraldoiekin kalejira ari dira prestatzengazte batzuk.

Inauteri Festa begibistan daBAZKALTZEN OSPATZEKO AUKERA IZANGO DA AURTEN; TXARTELAK DAGOENEKO SALGAI DIRA

Inauteri Festan egingo den bazkarirako txartelak Irratin, Txiribogan eta NOAUA!n daude salgai.

Gure Pakea elkartekoenurteko batzarra, ostiral honetan

Gure Pakea elkarteko zuzendaritza batzor-deak ohiko biltzar nagusia antolatu du osti-ral honetan, urtarrilaren 25ean. Deialdi baka-rra egin du, arratsaldeko 16:30etarako Artza-balen, elkarteko areto nagusian. Zazpi pun-tuko gai zerrenda jorratuko dute bileran. Tar-tean, zuzendaritza talde berria aurkeztukodute. Hona hemen, bilerako gai zerrenda osoa:1.- Lehendakariaren agurra.2.- Aurreko biltzar nagusiaren akta irakur-tzea eta onartzea, hala badagokio.3.- 2012ko memoria irakurtzea eta onartzea,hala badagokio.4.- Honako hauek irakurtzea eta onartzea,hala badagokie:

A 2012-12-31ko diru sarreren eta gastuen balantzea.B 2012-12-31an itxitako diru egoeraren balantzea.

5.- Batzorde berria aurkeztea.6.- 2013. urtean egin daitezkeen aktibitateberrien proposamenak.7.- Galde-erantzunak.

Yoga eta erlaxazio teknikenikastaroa antolatu duteAginagan

San Praixku Guraso Elkarteak, Hitz Aho Uda-rregi Ikastolako Guraso Elkartearen laguntzaz,eskolan eta etxean haurrei irakasteko yogaeta erlaxazio tekniken ikastaroa antolatu du.Urtarrilaren 28an hasiko da, sei saioz osatuaegongo den ikastaroa. Klaseak hain zuzen,Aginagako ludotekan eskainiko dira. Hilaren28tik aurrera, astelehen arratsaldetan, 17:00-19:00 artean.

Ikastaroa Marina Pintos yoga irakasleakbideratuko du. Yoga haurrei eta eskola ingu-runeetan ematen trebatua dago bera. Ikas-taro berri honetarako izen ematea irekita dagojada, 687 865 658 telefono zenbakian. Inte-resdunentzat, gogorarazi berriz; ikastaroaurtarrilaren 28an hasiko dela.

ANTXOMOLANTXAKOBAZKIDEEN BATZARRAUrtarrilaren 29an asteartea, 18:30ean Agina-gako ludotekan, bazkideen batzarra antolatudu Antxomolantxa Elkarteak.

Urtarrilaren 31n, Andatza Mendi Taldearen bilera

Usurbilgo Andatza Mendizaleen Kirol Taldeakbere egoeraren berri eman eta egitasmoak aur-kezteko bilera bat egiteko asmoa du.

Urtarrilaren 31n osteguna, Artzabalen arra-tsaldeko 19:00etan. Gai zerrenda honakoa izan-go da:

1.- 2.012 urteko kontuen aurkezpena eta memoria.2.- 2.013 urterako egiitasmoak.3.- Galderak eta eskaerak.

DEBA-ZUMAIARA IRTEERAOtsailaren 10ean igandea. Goizeko 8:00etantrena hartu Debaraino eta kostako bidetik flysch-ak ikusiz Zumaiara iritsi, berriro herrira trene-an itzultzeko.

Page 6: NOAUA! 517 alea

6 KALEJIRAN 2013ko urtarrilaren 25ean

Aginagan kezkatuta egoteko motiboak dauzkagu gure lurrei datorkien etor-kizunagatik. Alde batetik, orain dela urte batzuk egindako arau subsidia-rioen aitzakian, nekazaritzarako diren lurrak pabilioiak egiteko erabili nahi

dira, noiz eta mundua krisi ekonomiko betean dagoenean, pabiloiak soberan edo-non, justifikatu ezinezko moduan.

Baina bestelako erasoak ere nozitzen dituzte gure lurrek. Esate baterako, zenbaitherritarrek bere sailak modu itsusian ixteko hartu duen jokabidearekin, horrekin bate-ra betidanik herritar guztientzako irekita ezagutu ditugun bideak itxiz. Egia da geroeta lur-sail gehiago dagoela Aginagako erriberetan bere horretan utzita, eta berta-ko bideak lehen baino gutxiago erabiltzen direla. Baina ez dut uste hori norberak berelurrak sare astun eta lodiekin ixten hasteko arrazoia denik. Zer nahi dugu, gure erri-berak gartzela handi baten itxura hartzea?

Gure bizi osoan (eta mende erdia pasea dugu) herritarrentzako zabalik egon direnbideak orain ere zabalik jarraitzea, inguruko herritarrek erriko alaguneetara edo ingu-ruko soroetara joateko betidanik eduki dugun pasatzeko eskubideari eustea... ez dutuste lur-jabetza elkarren aurka daudenik. Eta bitartean ezertan ari al da Usurbilgoudala arazo honetan? Nire iritzia: oraintxe bertan Usurbilgo udaleko agintariak ezi-kusia egiten ari dira, Aginagako herritarrok eskubideak galtzen ditugun bitartean.

Eskubideak galtzen

LONTXO ZUBIRIA

AGINAGA

Entzun,dantzatu, gozatu eta sentitu daiteke. Unetristeak poztu ditzake eta baita alaiak indartu ere.Aurten otsailaren 9an, herria dantzan jarriko da.

Musika; hau izan da 2013.urteko inauterietan mozorrotze-ko gai aukeratua. Etxeko trapu zaharrak atera eta hautsakastintzeko momentua iritsi zaigu beste behin. Mozorroaerabakitzeko ere nahiko komeri izaten diren arren, guk au-keratu dugu geurea; tela erosi, diseinua egin, koloreak au-keratu … erabaki behar dira orain. Izango dira Elvis Pres-ley-ak, txarangak, Xabier Leteak, batukadak, Amy Wine-house-ak, gitar-joleak, heavyak, Benito Lertxundiak, eta-bar, baina guk ez dugu horietako bat ere aukeratu.

Zuek erabaki al duzue zuena? Prest al duzue? Dantzatuko da herria! Pertsonaia bakoitzak emanen dio

bere nortasun, musika eta erritmoa eta ea guztien arteandoinu polit bat sortzen dugun! Ondo pasa eta gozatu!

Dantzatuko da herria!

MADDI ZALDUA

KALEBERRI

Kazuelan sartuta, Aginagatik urruti. Hor gabiltzaolio artean dantzari. Baratxuriari heldu eta piperminaz ihesi. Soziedadetako suak dantzan darraite.

Errioa utzi eta olio saltsan igeri, plof plof!Kazuela artetik adi adi begira jarri gara. Zer da hori? Sukal-

dariek, frantziar soldadu, ingeles gudariek kaleak hartu aldituzte? Guda? Karnabalak? Aste kulturala? Txarangak aurre-tik, txarangak atzetik. Tiro hotsak bailitzan erritmo bereankalean gora eta behera kuadrilak. Anoetako erreinutik bi kai-noikada ziztada bizian. Danba, danba! Anoetatik burrunbadator, bartzelonatar gudariak aurretik. Tiro hotsek jarraitzendute, beste bi handik, bakarra hemendik. Beste bat entzunda. Bukatzera doa eta danba , azkena. Algara eta poza nagu-si. Azkenean erredoblea herriko semearen partetik. Imanoljeneralaren ezusteko estrategia, konkista geurea da!. Histo-ria aldatu da. Dabidek Goliat garaitu du. Bartzelonako ekai-tza, Sarriegiren doinuak baretu du. Gu berriz kazuelan, urte-ro legez. Hurrengo urtean zer? Euria goitik behera, betikolegez. Gure etxean 2 egunetik bat euria egiten du, eta bes-te eguna ere bustia izan ohi da. Gauza batzuk aldatu dira,beste asko, sekula sekulorum ez. Mundu “erreal” bat bazenmunduan…Txuri urdina agian?

U20: zuri eta urdinez

UNAI AIZPURUA

ATXEGALDE

Lehenik eta behin, eskerrik asko eman nahi dizkiot linterna txikibat eskutan duela eta argia eginez Kalezarretik barrena Arra-tzain aldera doan bidetik gora eta behera paseatzen dabilen ho-

rri. Ez linterna horri esker kotxez goazenok ikusten gaituelako, ez! Lin-terna horri esker kotxez goazenok ilunpetan doan oinezko hori ikustendugulako! Alferrik ibiliko gara kotxea erabiltzen dugunok eta oinezko-ok elkarri errua botatzen, zein dabilen okerren leporatuz. Horretan luzearitu gintezke eta ziur aski inora iritsi ez. Hortaz, alferrikako ekintzetanaritu ordez hobe dugu neurriak berehala hartzea. Errazena Udaletxeraeskaera luzatzea litzateke: zergatik ez San Estebanera doan bidean be-zala argiak jartzea? Bai, aspaldiko eskaera da eta baiezko erantzunasasoi honetan zaila da, herriko lehentasunak kontuan hartzen baditu-gu.

Beraz, guk geuk hartu beharko ditugu neurriak: ibilgailuz goazenokabiadura murriztu eta oinez goazenok, berriz, guk ikustea baino, beste-ek gu ikustea askoz garrantzitsuagoa delako izan gaitezen nabarmena-go bide horretan. Iluna gainean dugunean denok garbi ikusten duguoinezkoak ikustaraztea garrantzitsua dela, baina, eguneko argia ahul-tzen eta iluna erabatekoa ez den momentua aurrekoa baino arriskutsua-goa da: denok erdi argitasun horrekin zerbait ikusten dugula pentsatzenbaitugu, arriskutsua gainera etortzen zaigun arte. Horrela edo hartaraez diezaiogun paseatzeari utzi!

Nork zer ikusi?

INMA BALDA

KALEZAR

Page 7: NOAUA! 517 alea

HERRIKO TALDEAK 7517. zenbakia

dagoen kontua izan dela kon-turatu dira liburuaren egile-ak", adierazi digu ArantxaManterolak, Aitzagako kideak.10.000 bat kasu zenbatutadaude liburuan.

ELKARLANAREN EMAITZAUsurbilgo Udala eta EuskalMemoria Fundazioaren artekoharremanak lehendik datoz."Azaroaren 14an, FrankismoaEuskal Herrian eta Usurbilenhitzaldia antolatu genuen Fun-daziokoekin batera. Liburuhau bazetorrela jakinik, urta-rrilaren 31ko hitzaldia adostugenuen", azaldu digu AlaitzAizpuruak.

Usurbilen bada antzeko argi-talpenik, “Herriak badaki” ize-nekoa. Arantxa Manterolakdioenez, Fundaziokoek beti

“Oso latza izan da” liburuaren aurkezpenaantolatu dute Aitzaga elkarteak eta Udalak

Hiltzear zegoela,“oso latza izan da”esan ei zuen JoxeArregik. 1981ko

otsaila zen eta Madrilgo ospita-le batean hil zen, hori esan etagutxira. Hortik Euskal Memo-ria Fundazioak atera berriduen liburuaren izenburua.Urtarrilaren 31n aurkeztukoda liburua Sutegin.

Julen Arzuagak apailatu li-buruan jaso diren datuak “osointeresgarriak dira, horrelakobildumarik ez baita behin ereegin", adierazi digu ArantxaManterolak. Beti faltako dazerbait, baina herriz herri saremodukoa osatzen ari dira Fun-dazioko kideak, "gure istorioakere konta daitezen, normaleanbakarrik istorio ofizialak kon-tatzen direlako".

Alaitz Aizpurua udal zine-gotziaren ustez, kontatzeazgain, gainditzeko ere balio du-te urtarrilaren 31n eskainikoden hitzaldiaren moduko eki-menek. Alaitz Aizpuruarenesanetan, tratu txar horiek"kontatu gabe eta transmititugabe, ariketa hori egin gabeezin dira gainditu".

SISTEMATIZATUTAAspaldikoak nahiz azken bo-ladakoak, ugari dira liburuanjaso diren testigantzak. "Garaiezberdinetan lege aldaketakegon dira, babes legal horiematearren edo. Frankismoa-ren garaitik sistematizatuta

goraipatu dute lan hori, Usur-bilen dagoeneko aurreratutadagoelako memoria hori jaso-tzeko ahalegina, beste herribatzuetan egiteke dagoena.

HERRITAR DENEI IREKIAHerritar guztiei zuzendutakohitzaldia dela dio ArantxaManterolak: “une politiko ho-netan, non eta sufrimenduguztiak gogoratu eta argitara-tu behar diren, uste dut herri-tar guztiek jakiteko modukoadela hauxe”, tratu txar etatortura kasuena alegia.

Nuria Alzugaraik aurkeztu-ko du liburua. Leire Gallaste-gi donostiarrak bere testigan-tza eskainiko du eta Usurbi-len antzekorik jasan dutenentestigantzak jasotzeko ahale-ginean ari dira Aitzagakoak.

UrtarrilarUrtarrilaren 31n egingo da aurken 31n egingo da aurkezpena, Sutegin.ezpena, Sutegin.

Usurbilen 40 batkasu zenbatu dira“Oso latza izan da” (2012) liburua-ren tematika ere ukitzen du “He-rriak badaki, Usurbilgo memoriaerrepresiboa” (2002) izeneko libu-ruak. 1973tik 2002ra, torturak etatratu txarrak salatu dituzten 33 he-rritar ageri dira liburu horretan.2002tik 2013ra, beste sei salaketaizan dira Usurbilen. Guztira, 40 batkasu. Eta hauetaz aparte, badiratratu txarrak jaso izan zituzten bes-te herritar batzuk baina ez zutensekula publikoki salatzerik nahi izan.

Urtarrilaren 31n, hitzaldia Sutegin19:30ean, Sutegin. Antolatzaileak:Aitzaga elkartea, Usurbilgo Udala.Aurkezlea: Nuria Alzugarai. Testigantzak: Leire Gallastegi etahainbat herritar.

Page 8: NOAUA! 517 alea

8 ELKARRIZKETA 2013ko urtarrilaren 25ean

I. U. Lehenengo bilerangehienbat, AEKren partetikzeuden proposamenak bota zi-ren. Eta bilerara azaldu zireneragileek ere bota zituzten eu-ren proposamenak. Printzi-pioz, Korrika Kultural barneanUsurbil mailan omenaldia da-goenez larunbatean, ez genuenplanteatzen ekitaldi nagusirikegitea Korrika bitarte. Bainabai badaudela ekintza batzuk

Euskara ikasten ari direnen omenez,larunbateko Korrikaren jaialdia

Txotx festa izango dafrontoi inguruan, etaegun osoz. Jaialdiariburuz eta martxoko

Korrika 18 prestatzeko herrianosatu den batzordeari buruzkozehaztasun gehiago Iker Urme-netak eman dizkigu, Lasarte-Oria eta Usurbilgo Korrikakoarduradunak.

Korrika Batzordea zer helbu-rurekin osatu da?Iker Urmeneta. Korrika beraeta Korrikaren aurretik egin be-harreko lana koordinatzekoosatu da. Helburu nagusia, ka-su honetan Usurbil mailanegin beharreko ekintzak guz-tion artean auzolanean eta el-karlanean burutzea da. Horre-gatik, zenbat eta jende edo era-gile gehienek parte hartu, gau-za gehiago egiteko aukeraegongo da. Bilguneak herrikoeragileek bertan parte hartu etaproposamenak egiteko aukeraematen du. Guztion artean,Korrika ahalik eta indartsuenaegiteko.

Korrika heldu artean, zeregingo da herrian?

zehaztu zirenak. Bat, ginkana-rena. Euskal Herri mailako eki-men bat izango da. Eskualde-ka, aurre kanporaketak egiteaplanteatzen da. Gero Gipuzkoamailan herrialdeko kanporake-ta izango litzateke, eta finala,Baionan martxoaren 24an, Ko-rrika bukatzen den egunean.

Aurtengo nobedadeetako batda ginkana.I. U. Denetariko probak egon-go dira. Kirol probak, bertsoakegiteko probak… Gune bakoi-tzean proba bat egin beharkoda. Frogak gaindituta pistaizango lukete hurrengo gunerajoateko. Asmoa gizon eta ema-

Euskararen aldeko lasterketa bat baino zerbait gehiagoGinkanaren helburua Korrikalaguntzea izango da. Ekarpe-nak egiteko, herritarrek zebeste aukera izango dituzte?Iker Urmeneta. Korrika Lagun-tzailea. 12 euro ordainduta pinbat jasotzen da. Bere datuak ja-sota, astebeteko epean etxeratxartel bat iritsiko litzaioke, etatxartel horren bidez izango lukeaukera zenbait dendetan, des-kontuak edo beherapenak jaso-

tzeko. Katalogo bat atera dute,katalogo horiek ikusgai jarri di-tugu. Katalogo horietan ager-tzen diren dendetan beherape-nak jasotzeko aukera izango lu-kete. Korrika laguntzaile egitekoaukera dugu Usurbilen, Aitza-gan, Txirristran eta euskaltegian.Herritarrak horren bidez ere Ko-rrika laguntzera animatzen ditu-gu. Badakigu Korrika euskararenaldeko lasterketa bat dela, baina

horren atzean ere diru bilketabat egiteko asmoa dago.

Beste aukera, kilometroa, ki-lometro erdia… erostea. I. U. Aurrerago Korrika Lagunegiteko aukera egongo da. Korri-ka Lagunekin, dendek edo elkar-teek aukera izango dute nahiduten ekarpen ekonomikoa egi-teko. Eta gero jada, kilometroakerosteko aukera izango lukete,

norbanako, elkarte, dena delakoenpresek… Hori jada, aurreragoegingo genukeen lan bat izangoda.

Komentatu, mus txapelketabat antolatzeko asmoa dugulaGipuzkoa mailan. Usurbilen erehori egiteko asmoa dugula. Da-tak oraindik zehazteke daude.Asmoa, kanporaketak herrianegin eta finala sariekin, Gipuz-koa mailakoa izatea da.

Korrika badator martxoan. Ekimenaren 18. edizioan euskara ikasten ari direnak omendu nahi dituzte.Lehenengo omenaldia hain zuzen, larunbat honetan jasoko dute: Usurbilen egingo den festan.

IkIker Urmeneta, Ker Urmeneta, Korrikakorrikako aro arduraduna Usurbilen eta Lasarte-duraduna Usurbilen eta Lasarte- Orian. Orian.

kumeen zortziko taldeak osa-tzea da. Printzipioz 16 urtetikgorakoentzako frogak izangolirateke eta asmoa da gehien-bat, Korrikaren aurtengoomenduak euskara ikasten aridirenak izanik, ikasleak partehartzea. Baina baita ere herrirairekitzea eta usurbildarrak ereparte hartzeko aukera izatea.

Taldea nola osatzeko asmoaduzue?I. U. Urtarrilaren 28ra arte tal-deak apuntatzeko epea izangoda. Euskaltegian eta taberne-tan jarriko ditugu zerrendak.Zortziko taldeak izango dira.Taldeak osatu, apuntatu eta te-lefono bat eman dezatela.Otsailean aurre kanporaketakegingo dira. Martxoan, herrial-de mailako final aurrekoa egin-go litzateke eta finala martxoa-ren 24an. Talde bakoitzeko 40euro ordaindu beharko dira, 5euro pertsonako eta kamisetabat izango du opari. Eta geroirabazleak ere sari bat izangoluke. Eta finalera iritsiz geroBaionan, sari potoloagoa izan-go litzateke.

IKER URMENETA“Korrika Batzordean,

herriko eragileek partehartu eta proposamenak

egiteko aukera dute”

Page 9: NOAUA! 517 alea

ELKARRIZKETA 9517. zenbakia

dugu, dantzatzeko.19:00etan kantu jira izangodugu Usurbilgo Kantu Talde-aren eskutik. Eta gero21:00etan Esne Beltzak kon-tzertua eskainiko du, taldehau baita Korrikaren kantaegin duena.

“Ikasleak dira aurtengo protagonistak”

Ikasleak omenduko dituenlarunbateko jaialdiaren etaKorrikaren atarian, zer girobizi duzue euskaltegian?Iker Urmeneta. Ikasleakkontzientziatu nahi ditugu,beraiek direla aurtengo pro-tagonistak eta beraiek hartubehar dutela paper hori.Omenaldiaren eguna horre-tara dator. Asmoa zen, jaihonen bidez beraiek ereomentzea. Eta jai horretanere, euskaraz hitz egiteko,beste herritarrekin hartuemanak izateko eta euskarazbizi daitekeela frogatzeko,aukera izatea.

Zer izango dugu larunbate-an Usurbilen?I. U. Nazio mailako ekitaldibat izango da. Euskal Herriosoko ikasleak, jende oroetorriko da. Printzipioz egi-tarauari dagokionez, kaleanimazioarekin hasiko daeguna 11:00ak aldera.13:00etan bertsolariak etatxotx irekiera izango dugu.Sagardotegi festa modukobat antolatu da frontoi etaDema plaza inguruan. Gerojada 14:00etan bazkariaizango da, Bizkaiko EHNE-koek prestatuko dute.16:30etan, garrantzitsuena,ekitaldia izango da eta ber-tan omenduko dira euskaraikasten ari direnak.18:00etan erromeria izango

Zer aurreikuspen dituzuelarunbaterako?I. U. Jendea Euskal Herrikoherrialde guztietatik etorrikodela aurreikusten da. Herri-tarrak parte hartzera anima-tzen ditugu. Eguneko jai batizango da. Gauerdira arte lu-zatzea aurreikusten da. Aha-lik eta jende gehiena bildunahi dugu; haurrak, gazte-ak, helduak… eta berezikiikasleak. Guztien arteaneuskararen jai bat izateanahi da Usurbilen.

Esne Beltza arituko da larunbatean frontoian, Korrika Omenaldian.

KORRIKA OMENALDIAKale animazioarekin

hasiko da larunbatekofesta. Eta 13:00etan

txotx irekiera egingo da

Larunbaterakosarrerak salgaidira oraindik

Korrika Omenaldirako sarrerak sal-gai jarri dituzte 10 eurotan, Etu-meta AEK euskaltegian, Txirristraneta Aitzagan. Sarreraren truke,Dema plazan eta frontoian koka-tuko den sagardotegian bazkaldu,sagardoa edan, edota iluntzean,Esne Beltzaren kontzertua ikusiahal izango da.

EGITARAUAUrtarrilak 26, larunbataKorrika Omenaldia: Ikasleen jaiaGoiz osoan zehar, kale animazioa(trikitilariak, txaranga…).13:00 Bertsolariak eta kupelenirekiera.14:30 Bazkaria.16:30 Ekitaldi nagusia.18:00 Erromeria.19:00 Kantu jira.21:00 Esne Beltzaren kontzertua.

Informazio gehiago: korrika.orgedo 607 609 379 (Etumeta AEK eus-kaltegia).

Kontzertu gaua,UsurbilgoGaztetxean

Korrika Omenaldiko jaia bukatuostean, larunbat gauerditik aurre-ra kontzertu gaua antolatu duteUsurbilgo Gaztetxean. MakuluKen eta Mendeku Itxua taldeenemanaldia ikusteko aukera egon-go da, Alkartasuna Kooperatiba-ko egoitza ohian. Berri emandutenez, “ateratako dirua Korri-kako kilometroa erosteko erabi-liko da”.

Korrika Batzordean parte hartzeko gonbitea

Herri eragileek edo herrita-rrek zer ekarpen egin dezake-te Korrika Batzordean? Iker Urmeneta. Nahi duenakeuskaltegira etorri eta gurekin

harremanetan jarri dadila. Ez dagoinolako arazorik euren proposa-menak aurrera ateratzeko.

Gu pozik, beraien parte hartze-arekin.

Page 10: NOAUA! 517 alea

10 IRUDITAN 2013ko urtarrilaren 25ean

Urak gainezka / Urak igaro ondorenUR-JASAK EZ ZITUEN KALTE HANDIAK ERAGIN, BAINA KEZKA NAGUSI IZAN ZEN HAINBAT ORDUZ

Babilonia, urak gainezka Babilonia, ur-jasa igaro ondoren

Zubieta, urak gainezka Zubieta, ur-jasa igaro ondoren

Atallu, urak gainezka Atallu, ur-jasa igaro ondoren

Santuenea, urak gainezka Santuenea, ur-jasa igaro ondoren

Page 11: NOAUA! 517 alea

PIL-PILEAN 11517. zenbakia

Kontuak larri dabiltza bazte-rretan. Lan gabe geratzekobeldur naiz. Biharamuneanzer? Nola elikatuko gara

etxean? Honela dio Usurbiltzenek ar-gitara eman berri duen diptikoak.Orain gutxi egin duten ikerketa batenarabera, “nahikoa genituzke 55 hekta-rea lur modu egokian lantzea Usurbil-go herritar guztiak elikatzeko. Eta lu-rra soberan dugu”. Xehetasun gehiagoeskainiko dituzte otsailaren 2an anto-latu dituzten jardunaldietan.

Usurbil, elikaduran ere burujabe?du izenburu Usurbiltzenek otsailaren2rako Sutegin antolatu duen topake-tak. Goizeko 9:30ean hasi eta arratsal-deko 18:00etan amaituko da eta parte-hartzailea eta bizia izango dela diote.Haurrak zaintzeko zerbitzua ere izan-go da, hala behar izanez gero. Izen-ematea telefonoz (618 868 188) edotaemailez [email protected] egin daiteke.

“ELIKADURA BURUJABETZA ETA FINANTZA ETIKOAK”Aurreko asteko NOAUA!n aurreratu ge-nuen moduan, “Elikadura burujabetzaeta finantza etikoak” jardunaldiakegingo dira ostegun honetan, urtarrilak24, Sutegin eta Potxoenean. Fiare eta

55 hektarea lur, herri osoa elikatzeko nahikoa

Etxalde EH baserritarren mugimendua ere ari da ostegun honetako jardunaldia sustatzen.

Via Campesina taldeen ekimenak,bistan denez, Usurbiltzenen antzekoabiapuntua du. Ostegun honetakojardunaldietan izena emateko epeairekita dago oraindik. 944 153 496(Itziar). Edota e-mailez, hona idatziz: [email protected]

Page 12: NOAUA! 517 alea
Page 13: NOAUA! 517 alea

ITAYA GAZTE TALDEAREN TARTEA 13517. zenbakia

Urtarrilak 27, igandeanUsurbilgo Gaztetxean arra-tsaldeko 18:30etan “AHTa-ren aurkako borroka eta

desobedientzia” hitzaldia izango daMugitu! Mugimenduko Mikel Alvare-zen eskutik.

Argi dago Euskal Herrian garraiobi-de arazo bat dugula. Lurralde osoaerrepidez josia dugu eta, hala ere, ber-tan ibiltzen den trafikoa geroz etahandiagoa da. Arazo honek irtenbidegarbia du: garraiobide gehiago, han-diagoak, azkarragoak … behar ditugu.Hala al da? Azter dezagun gai hau.

Arazo bati soluzioa aurkitzeko or-duan ez da egokia errazena dirudienkonponbideari heltzea, arazoareniturrira jo behar da. Hau ikusirik,zein da Euskal Herriko garraio sarea-ren arazo iturria? Euskal Gobernuakdio garraioaren eboluzioa ikusiriketorkizunean auto eta kamioi gehia-go ibiliko direla errepideetan eta ho-rri aurre egiteko ari dira eraikitzenDonostiako zinturoi berria, Gasteiz -Eibar autobidea, Abiadura HandikoTrena … Baina, hau ez da arazoareniturrira joatea! Arazoaren iturria gar-bia da: garraioaren gorakada.

KAMIOIEN JARIOAArazoa identifikatu dugu, garraioa-ren igoera etengabea, azter dezagunhau. Euskal Herriko garraioaren por-tzentaia altu bat Frantzia-Espainiakonexioa egiteko kamioiak dira. Ka-mioi guzti hauek Euskal Herritik pa-satzen dira berentzako biderik azka-rrena eta merkeena delako eta guriez digute sosik ere uzten; errepidegehiago eraikitzen jarraitzen badugunormala kamioi gehiago pasatzea.

Bestalde, Euskal Herri barruko ga-rraioen gehiengoa ikasleen edo lan-gileen lanpostuetarako joanaldiak di-ra, garraio hauek eskualdetik kanpogutxietan izaten direlarik. Garraioen%25a aisialdikoak dira, hauek eregehienetan eskualde barrukoak iza-nik.

Abiadura handiko trenak hiribu-ruak lotuko lituzke, merkantzia ga-rraiorik gabe. Datu ofizialak ikusirik,honek Euskal Herriko trafikoaren%2a baino gutxiago suposatzen du.

Hau ikusirik garbi dago, EuskalHerrian eskualde barruko garraioabultzatu behar dela arazoari benetanaurre egiteko. Garraio publikoarensarea hobetu, lanpostuetara joatekoautoa elkarbanatu, bertako produk-tuak bertan kontsumitu… 5000 mi-lioi? AHTan gastatu ordez horrelakosoluzioak bultzatuko balira ziuregon Euskal Herriko garraio arazoa

asko hobetuko litzatekeela. Behar alduzu Abiadura Handiko Trena?

ITAYA taldea

Mugitu MugimenduaMugitu Mugimenduak helburutzat di-tu AHT proiektuaren inposaketari au-rre egitea eta jendartean garraio etagizarte ereduaren inguruko benetakoeztabaida ematea, hala nola, herrienerabakitzeko ahalmena errespetatuaizan dadin lortzea.

http://mugitu.blogspot.com.es/

Urtarrilak 27, igandeaAHT-aren aurkako borroka eta desobe-dientzia. Hitzaldia arratsaldeko18:30ean Usurbilgo Gaztetxean. Hizlaria: Mikel Alvarez, Mugitu! mugi-mendukoa.

Abiadura handiko trena: behar al duzu?URTARRILAREN 27AN “AHT-AREN AURKAKO BORROKA ETA DESOBEDIENTZIA” HITZALDIA GAZTETXEAN

Mugitu! Mugimenduko ordezkari batek emango du igandeko hitzaldia.

Page 14: NOAUA! 517 alea

14 2013ko urtarrilaren 25ean14 HERRIKO TALDEAK

Urtarrileko kantujira larunbate-ko Korrika Omenaldiaren bai-tan ospatuko da. Hitzorduhonetan parte hartzeaz gain,

herritarrak entsegu saioetara gonbida-tzen dituzte Kantu Taldekoek. Astearte-ro biltzen dira, 18:30-19:30 artean Uda-rregi Ikastolan, Susi Elosegi irakaslearengidaritzapean. Izen ematea, 5 eurokoada.

Kantu Taldetik berri eman dutenez,"gurean edonork har dezake parte. Eus-kal Kantak ikasteko eta kantatzeko go-goa edukitzea nahikoa da. Gure kanta-gintza sustatuz eta transmitituz aurrerajarraituko dugu euskaraz abestea nahidugulako, gure kultura eta izaera pro-pioa adierazi nahi dugulako, gure herriamaite dugulako... Azken batean, abes-ten duen HERRIA ez da inoiz hilko!".Zenbait berrikuntza txertatu dituztelaere gaineratu dute Kantu Taldekoek, eta

Santa Ageda bezperari begira daudelajada. "Aurten kantu berriekin (zaharrakbirkantatuz) hasi gara: Mikel Markezen"Hiri hartan izan zen", Uxue Alberdiren"Zure besarkadari jarriak", herrikoia

den "Lelotxo montañako" edo Zea May-sen "Negua joan da ta", besteak beste.Santa Ageda bezpera ere bertan dugu-nez entseguetan sartuko gara orain",adierazi dute.

Kantu taldekoekin entseatzeko gonbitaASTEARTE ARRATSALDETAN ELKARTZEN DIRA UDARREGI IKASTOLAN, SUSI ELOSEGI IRAKASLEAREKIN

Entseguetako batean ateratako argazkian ageri dira Usurbilgo Kantu Taldeko hainbat kide.

Bihurri haur ludotekan izen emateko garaia da

Bazkidetzak ordaintzeko epeaireki dute Bihurri haur ludote-kakoek. Bertako kide egin nahidutenek, bazkide berriek alegia,

30 euro ordaindu beharko dituzte. Jadabazkide direnek 10 euro. Bazkide izateariutzi nahi diotenek orain dute baita, gil-tzak itzultzeko garaia. Izen emate epehau martxora arte luzatuko da. Apunta-tzeko, asteazken arratsaldetan, 17:00-18:00 artean garai bateko Gure Pakea el-karteko egoitzara gerturatu beharko da.Ordainketari buruzko argibide gehiagoere bertan jaso ahal izango dira.

Kutsaduraren aurkakoelkarretaratzea

Ingurumenari loturiko bi hitzordu deitu dituITAYA Gazte Asanbladak asteotarako. Lehe-na, igande honetarako, 18:30ean Usurbil-go Gaztetxean.

Bigarrenik, kutsaduraren aurkako elka-rretaratzea deitu dute otsailaren 1erako,20:00etan Mikel Laboa plazan.

Asteazken arratsaldetan eman daiteke izena,

17:00etatik 18:00etara Gure Pakea elkartean.

Page 15: NOAUA! 517 alea

15517. zenbakia IZERDI PATSETAN 15

Selekzioarekinjokatzeko deialdia

Usurbil Kirol Elkartetik berri emandutenez, bigarrenez Eneko IribarZumeta eskubaloiko infantilen tal-deko jokalaria, Gipuzkoako Selek-zioarekin jokatzera deitu dute.Gipuzkoako Selekzioarekin entre-natu ahal izango du, igande hone-tan, 10:00-12:00 artean Zumarra-gako Ispilla kiroldegian.

Pilota partidakUrtarrilak 25 ostirala, 19:00etan AginaganEuskal Herriko TxapelketaEskuz binaka nagusiakUSURBIL (A. Portu-J. Urruzola)ZARAMAGA (Gasteiz)

Udaberri TxapelketaEskuz binaka nagusiak 1. mailaUSURBIL (Mendizabal-Katalina)AÑORGA 1

Paleta Goma nagusiak 2. mailaUSURBIL 1 (Alzuri-Urdanpilleta)BELOKI 1 (Zumarraga)

Paleta Goma nagusiak 1. mailaUSURBIL (J. Arruti - J. Olaizola)IKASBERRI (Azpeitia)

Urtarrilak 27 igandeaEguerdiko 11:30ean UsurbilenEskuz binaka alebinakUSURBIL (J. Zumeta-I. Galarraga)HERNANI 2

Eskuz binaka jubenilak 3. mailaUSURBIL (Portularrume-Irazusta)EIBAR 1

Futbol partidakUrtarrilak 26, larunbata10:00 Alebin Mutilak Futbol 8 Udarregi 510:00 Alebin Mutilak Futbol 8 Udarregi 6A.11:15 Infantil neskak F-8. 15:30 Neskak.17:30 Jubenilak.

Urtarrilak 27, igandea10:00 Alebinak Futbol Eskola.

“Denbora dezente daramateigandeko proba prestatzen”

Txirrindulariz betekodira Andatza ingu-ruak, igande goiz ho-netan, Irisasi BTT

2013 “Hotzak akabatzen” men-di zeharkaldia ospatuko baita.Partaideentzat, 9:30etan jarridute biltzeko hitzordua fron-toian. Izena eman ez dutenek,8:15-9:30 artean ager daitezelaapuntatzera, pilotalekura.Amaitzean, barrikotea, hamai-ketakoa eta opariak zozketatu-ko dira. Iaz proban parte hartuzutenetako bat, Miren Ezeizadugu. Esperientzia errepikatuasmo du urtarrilaren 27an.

Nolatan animatu zara berrizproba honetan parte hartze-ra?Miren Ezeiza. Iaz probatu ge-nuen. Zirkuitua egitera bi igan-de lehenago joan ginen etagustatu egin zitzaigun. Baitaproba eguneko giroa ere.

Ibilbidean aldaketak aurten.Nola eragingo dizue?M. E. Lasai hartu beharra da-go, kilometro asko izango bai-tira, bukaera nahiko gogorraizango dela iruditzen zait. Iaz,Andatzatik behin pistara sartueta Txokoaldera jaitsi ginen.Aurten, jaitsiera ez da hain zu-zena izango.

Iazkoan eguraldia ez zenutenzuen alde izan.M. E. Ikusgarria izan zen. Egu-raldi txarra iragarria zegoenarren, ez genuen elurrik espe-ro. Ez da berdina, talde murriz-tu batean igo edo hainbestejende igo. Bat bestearen atzetikigo ginen. Erorketengatik ere,baina nik gehienbat hotzagatikjaitsieran sufritu nuen.

Iaz adibidez, 200 partaidebaina emakume gutxi, ezta?M. E. Hiruzpalau eta ezagu-nak; ni, laguna, Zubietako bat,

eta besteren bat izango zen.Aurten ere ez dakit zenbatizango garen, baina pentsatzendut berdinak izango garela,beste inor apuntatzen ez badabehintzat. Neskak parte hartze-ra animatzen ditut. Bizikletan,entrenamenduetan ordu askobehar dituzu. Aurreko probe-tan eta helburu batzuk lortze-ko, familia pixka bat aparteutzi behar da.

Familia, lana eta kirola uztar-tu beharra. Nola antolatzenzara?M. E. Orduz kanpo entrenatubeharra dago. Gu normaleangauetan. Iluntzeko 20:30etatik22:30ak arte hartu izan ditugubizikletak eta linternekin ibiliizan gara Igeldotik barrena.Hori astean zehar. Eta gero as-teburuetan, hemendik Itziareta Deba aldera, Tolosara, edoZumarragako buelta egin izandugu.

Proba honen ondoren,2013ari begira zer asmo?M. E. Hasiera batean Treparris-cos egiteko asmoa genuen. Au-rre inskripzioa egin dugu, bai-na ez zaigu tokatu. Helburubat dugu orain, lagun arteko li-latoia prestatzea. Eta gero ate-ratzen diren probekin, ikusikodugu zer egin. Duatloiekin aur-ten oso ilusionatuta gaude. Iaz

ondo joan zitzaizkigun. Ia Be-hobian parte hartzen dugun.

Iganderako apuntatu ez dire-nentzat azken hitzak. M. E. Ibilaldi oso polita dela.Egun polita plan desberdin bategin eta ondo pasatzeko. Ha-maiketako eta sari asko daudegainera. Hori bai, prestatutaetor daitezela. Antolatzaileeiesan bikain aritu zirela, eta aur-ten berdin izango dela esperodut. Denbora dezente daramateproba hau prestatzen. Bete la-nak egin behar izan dituzte bi-deko zati batzuetan. Beraien al-detik ere, lan asko egin dute.

“Hotzak akabatzen”Trabesia herrikoia izango da,denborarik hartu gabe.Irteera eta helmuga: Usurbil-go frontoian.Irteera ordua: 9:30ean.Bukaeran: Hamaiketakobikaina barrikote eta guzti etaopari zozketa.Kamisetak: izena ematenduten aurreneko 250 partehar-tzaileek kamiseta berria izan-go dute opari.Dutxak: herriko kiroldegian.Bizikletak garbitzeko man-gerak jarriko dira.Kaskoa, derrigorrezkoa.Luzera: 2 ibilbide, motza etaluzea.Zailtasun maila: Ertaina.

Miren Ezeizak eman dizkigu zeharkaldiaren xehetasun gehiago.

Page 16: NOAUA! 517 alea

16 GAZI, GOZO, GEZA 2013ko urtarrilaren 25ean

ETXEBIZITZASalgai

Etxe bat salgai Munalurran. Denakanpo aldera. 3 gela, sukaldeaegongelarekin, komun bat, etaterraza bat armairu batekin etadena itxita. Tel. 637 225 620.

Pisua salgai Atxegalden. Sukal-dea, egongela handia, 3 logelabalkoiekin (horietako bat itxia),bi komun, igogailua eta ganba-ra handia. Lehen 240.000 euro-tan, orain 216.000 eurotan!!!662 056 899

Pisua salgai Txaramunton. Berria,bi logela, egongela, terraza ikus-garria. Trastero handia. 276.000euro. 615 720 245.

Pisu bat salgai Atxegalden. 3 gela,bi komun, sukalde eta salarekin.662 439 880.

Pisua salgai Kaxkoan. Pisu berria,lehen mailako materialekin egi-na. 608 227 462. Prezioa jaitsidugu; orain, 36 milioi pezeta-tan (216.000 euro inguru)

Etxea salgai Santuenea auzoan.64 metro karratu. Dena kanpo-aldera. Egoera ezin hobean. Mer-kea, 678 581 991.

Etxea salgai Kalezarren bistaederrekin. 2 solairu, bakoitza115 metro koadro. Eta 2 solai-ruko borda dena 3.000 m lur sai-lean. 665720913 / 665720914

Kaxkoan atiko berria salgai. 2logela, sala, komuna, sukaldeaeta 2 terraza handi bista ede-rrekin. Trasteroa eta garajea.665720913 / 665720914.

Pisua salgai, San Esteban kalea11n. 4. pisua. Kanpoaldera ema-ten du, eguzkitsua. Hiru gela,sukalde eta jangelarekin, komu-

na, terraza eta ganbararekin.943 455 202 edo 697 530 792.

Pisua salgai, San Ignazio 5. 3 gela,100 metro koadro, terraza.340.000 euro. 648 013 277

90 m pisua salgai Usurbilen. 3logela, egongela, sukaldea, 2komun, 7 metroko ganbara. Osoeguzkitsua, bizitzen jartzeko.699680265. 32 milioi pezeta.

Etxebizitza bat salgai Usurbilen.60 metro. 3 gela, egongela,sukaldea, komuna eta trasteroa.943 37 26 33 - 943 36 22 15.

Duplex bat salgai Santuenean,espazio zabalak, dena kanpoaldera, 20 metro koadro traste-roa, berrituta, fatxada, teilatuakonpondu berriak. 677 471 648.

Atxegalden lau logeletako pisuasalgai. Dena berriturik. Prezioa:251.000 euro. 699 720 940.

AlokairuanEtxe bat alokatzen da Santue-nean. Tel. 679 366 415.

Alokairuan dagoen etxe bat kon-partitzeko pertsona baten bilanabil. 661568471

Usurbilgo kaxkoan etxe bat alo-katzen da, 3 gela, sukaldea,komuna, egongela, trasteroa etaigogailuarekin. 943 37 14 95 -695 76 78 21 – 657 71 13 35

Pisua edo pisuko gelak aloka-tzen dira Kontseju Zarra kalean.Pisu eguzkitsua, kanpoalderaematen du. Alokairu prezioa:700 euro (pisu osoa), 300 eurogela bakoitza. 650 262 101 / 678697 213.

Logela bat alokatzen da Usur-bilgo pisu berritu batean. 657700 408

Bi solairuko etxea alokairuanKalezarren. Baratzea egitekoaukera. 665 720 913.

Pisua alokagai Santuenean,berria, dena kanpoaldera, argi-tasun handikoa. 67 7471 648.

4 logeletako etxebizitza bat alo-katzen da Atxegalden. [email protected]

Pisua alokairuan Santuenean,65m berritua, 2 logela, 650 euro.Tf: 667 438 145.

Alokairuko pisu baten bila nabilUsurbilen. 674 848 346

Pisu bat alokatzen da, lau gela,sukaldea, sala eta komunarekin.609 011 816 / 943 366 318

Usurbilen edo inguruan, alokai-ru konpartituan etxe baten bilanabil (ekainetik aurrera). 622856 181.

85 metroko etxebizitza aloka-tzen dut kaxkoan. 3 gela, 2 terra-za eta trasteroa. 616064059(gauetan deitu).

MOTORRAsalmenta, garajeak

Garaje itxi bat alokagai Artzaba-len, frontoi ondoan. 647120253

Peugeot Satelis markako motoasalgai. 4.000 km. Urte eta erdidu. 627 342 464.

Lokal bat alokatzen da Atxegal-den. 2 solairu ditu, eta 90 metro.Tel. 653 714 672.

Txaramunto kalean garaje itxiaalokatzen da. 620 416 963.

1999. urteko Ford Mondeo fami-liarra salgai, 1.500 eurotan. Ego-era onean. 652 706 518

Garajea salgai Txaramunton. 15metro karratu, 28.000 euro.Negoziagarria. 667 715 075

Seat Ibiza salgai. 1004 TDI. 2004.urtekoa. Oso egoera onean. 2.000euro. 667 715 075

Karbonozko bizikleta bat salgai.Ultegra taldekoa. Prezio ona.600 244 126.

Baju komertziala salgai Atxegal-den. 50m2, etxebizitza lizentziaateratzeko aukera. [email protected]

LANPOSTUAKLan eskaerak

Mutil katalan gazte euskaldunberri bat eskaintzen da, adine-koak zaintzeko edo katalanera-ko klaseak emateko. 677 290 212(Roger).

Neska euskalduna, 47 urte ditut.Geriatriako titulua dut eta arra-tsaldetan jendea zaintzeko prestnago. 618 558 842

Usurbilgo neska gazte ardura-duna, arratsaldeetan 6-12 urte-tako umeei, inglesa irakastekoprest, baita etxeko lanak egitenlaguntzeko. Esperientzia daukat.Prezioa adostuko da: 684092731

Esperientzia haurrak zaintzen,Udajolaseko begirale eta haurhezkuntzako ikasketekin. 661626 500 (Maialen).

Neska gazte esperiantziaduna,akademian lan egindakoa, LH 1.mailatik Batxilergoko 2.mailaraarteko ikasleei klaseak ematekoprest. 685 772 602 (Nerea)

24 urteko mutil bat eskaintzenda LH-ko eta DBH-ko klase par-tikularrak emateko. 636601644

Matematika klaseak, maila guz-tietan, 19 urtetako esperientzia,646717676

Usurbilgo neska euskalduna naiz,goizez nahiz arratsaldez, klasepartikularrak emateko zein hau-rrak zaintzeko prest. 688 661 997/ 943 365 005".

Neska gazte bat eskaintzen daumeak zaindu eta klase parti-kularrak emateko. Telefonoa:660 778 314 (Maddi)

21 urteko neska usurbildar eus-kaldun bat, haurrak zaindu edo-ta klase partikularrak ematekoLH-n nahiz DBH-n. Esperientzia-duna. 666 041 971 (Ane)

Jardineritzako lanak egiten dituttxukun eta modu onean: 677 443140 (Iñaki).

18 urteko mutil bat lanerakoprest. Baratzean laguntzeko,morroi lanetarako, tabernanlan egiteko edo enkarguak egi-teko. Tlf.: 626 735 354.

Interna moduan edo orduka lan

OHARREI DAGOKIEN ARAUTEGIA

Zorionak Inge! 5 urte betekodituzu urtarrilaren 26an.Zorionak eta muxu handihandi bat familikoen partez!

Zorionak Iñaki! Urtarrilaren23an, 10 urte egin dituzu. Afaria oso goxoa zegoen!!! Horrela izatenjarraitu, edo agian pixka bat txintxoago eh!!!! Ondo ondo pasa eguna!

Zorionak Luken! Sekulakofesta prestatu genuen 22anzuretzat!! Milaka muxutxugoxo zure lehen urtebetetze-

an Danel, Unax eta gurasoen partez!!

Orri honetan agertzen diren oharrak doakoak dira. Telefo-noz edo emailez helarazi daitezke: 943 360 321 /[email protected] Oharrak bidaltzeko azken eguna:astelehena, arratsaldeko 18:00ak. Atal bakoitzaren goikal-dean ipiniko ditugu berrienak. Oharra egokia ez dela eraba-kiko balitz, NOAUA!k ohar hori argitaratu gabe utziko luke.

HeriotzakRufina Arregi Ameztoy87 urterekin hil zenurtarrilaren 22an, Aginaga

Eleuterio Errasti Reparaz81 urterekin hil zenurtarrilaren 21ean, Aginaga

Page 17: NOAUA! 517 alea

GAZI, GOZO, GEZA 17517. zenbakia

egingo nuke. 636929990.

Helduak zaindu edota etxekolanak egiteko. Orduka edo inter-na moduan. 608 774 999.

Interna moduan edo orduka lanegingo nuke. 609632030.

Zerbitzari edo sukaldari lagun-tzaile moduan lan egingo nuke.650 032 454.

Esperientzia handia izan etaarduratsua den neska eskaintzenda garbiketa lanetarako. 618030 296.

Ontziak garbitzeko edo sukalda-ri laguntzaile gisa lan egingonuke. 677 108 568

Emakume esperientziadun bateskaintzen da umeak edo per-tsona helduak zaindu eta etxe-ko lanak egiteko. Claudia.663 117 579.

Gizonezko bat eskaintzen da,jatorriz euskalduna, edozeinlanetarako. Helduak zaindu,sukaldean lagundu edo baserri-ko lanetan aritzeko. 627 206 451.

Emakume bat eskaintzen da,adineko pertsonak zaintzeko,etxeko lanak egiteko eta osta-laritza lanetan aritzeko. Internamoduan ere bai. 673 445 903.

Emakumea eskaintzen da, ordu-ka etxeko lanak egi teko .662 247 324

Umeak zainduko nituzke arra-tsaldez edo zerbitzari moduanlan egingo nuke asteburuetan.638 894 845.

Neska euskalduna eta usurbil-darra, eta arratsaldetan hau-rrak zaintzeko zein klase par-tikularrak emateko prest. Atze-rriko Hizkuntzako Majisteri-tzan eta Haur Hezkuntzandiplomatua. Badut esperientzia.652712099.

Lan eskaintzak

Usurbil aldean komertzialakbehar dira. Seriotasuna eta bal-dintza onak. 943 440 487.

BESTELAKOAKKarbonozko bizikleta erdi berriasalgai. Prezio ona. Tel. 600 244 126

Txamarra eta jertse bat galdu diraAtxegalden. Udarregira igo eta jeis-teko eskailera ondoan. Aurkitubadituzu deitu 660 779 160

Su egurra salgai. Haitza etaPagoa. (Etxera eramaten da).667 232 300

Gazte usurbildarra, ordenagai-luko klaseak etxeetan ematekoprest. 943 360 503/672 718 721.

Eskuz egindako egurrezko palatxiki bat galdu genuen herrikofrontoian. Norbaitek aurkitubadu, itzultzea eskertuko genio-ke. Tel. 639 469 577.

Larru itxura duen txaketa beltzbat aurkitu dugu Aginagakofrontoian. Norbaitek galdu badu,udaltzainetatik pasa bila.

Graduatutako betaurrekoak gal-du ditut Usurbilen, Heat mar-kakoak (berri berriak) eta meta-lezko fundarekin (beltz kolore-koak). Norbaitek aurkitu baditu

udaltzaingoan utzi edo telefo-no mezua bidaltzea eskertukonuke (675 703 276).

Maxi-Cosi Cabriofix eserlekuasalgai gehi Maxi-Cosi EasyFixbasea, kotxearen Isofixean lotze-ko. 130 euro: 657795378

Usurbilgo gaztainak salgai. 635709 267 (Iker)

Hainbat produktu erabili gabe-ak salgai: uretako aleta berriak,mendiko bota teknikoak ("LaSportiva"), patinak (44 neurri-koak), eta erabiliagoak dauden"esku libreak". 679 471 831 (Jon)

Artzai txakurkumeak Orbeaarrazakoak salgai 637 974 994

Etxean egindako ardi gazta sal-tzen da. 687 348 223

Akordeoia saltzen dut. Gutxierabilia. 943 370 344.

Hemengo babarruna salgai: 637974 994.

Zaldi bat jartzeko lursaila alo-katuko nuke 616260 451

Hemengo intxaurrak salgai. 94367 11 60.

Ezkontzetan abesteko talde bokalbat nahi? 665 745 071 (Iñaki).

Ezkontza zein ekitaldietan abes-teko kantari lirikoa. Maketa batentzungai daukat. 690784113.

TRUKEAN, OPARIAngora arrazako 10 katu txikiopari. 628 745 443.

Udala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 371 951Atez ateko bulegoa . . . . . . . . . . 900 776 776 Udaltzaingoa. . . . . . . . . . . . . . . . . 943 361 112Udal zerbitzuak (Brigada) . . . . . . 943 370 148 Gizarte Zerbitzuak . . . . . . . . . . . . . 943 377 110Diputazioa - Basetxea . . . . . . . . . 943 361 215 Bake Epaitegia . . . . . . . . . . . . . . . 943 372 336Udarregi Ikastola . . . . . . . . . . . . . 943 361 216 Haur Eskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 374 061Zubietako Lanbide Eskola. . . . . . 943 364 600 Zubietako Herri Batzarra . . . . . . 943 372 077Hastapen tailerrak . . . . . . . . . . . . 943 360 465 KZgunea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 023 684Oiardo Kiroldegia . . . . . . . . . . . . . 943 372 498 Sutegi Udal Liburutegia . . . . . . . 943 360 692Zumarte Musika Eskola. . . . . . . . 943 371 594 Etumeta AEK Euskaltegia . . . . . . 607 609 379Kalezar Eguneko Zentroa . . . . . . 943 365 249 Gure Pakea Zahar Egoitza . . . . . 943 368 770Gure Elkartea Zahar Egoitza . . . . 943 371 751 Arrate Zahar Egoitza . . . . . . . . . . 943 366 340 Abere-Landare Babeslea. . . . . . . 943 376 650

Taxia (Angel) . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 928 770Taxia (Joxe Kruz) . . . . . . . . . . . . . 677 373 466 Eusko Tren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 470 976 Korreos - posta zerbitzua. . . . . . 943 362 894Anbulategia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 362 013 Oa botika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 376 076Iturralde botika . . . . . . . . . . . . . . 943 363 395 DYA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 464 622Gurutze Gorria . . . . . . . . . . . . . . . 943 272 222 Emergentziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Genero-indarkeria, arreta. . 900 840 111 / 016Gonzalez Ehorztetxea . . . . . . . . . 943 362 163Gipuzkoa Donostia Kutxa . . . . . . 943 361 202 Euskadiko Kutxa-Laborala . . . . . 943 364 740Banco Guipuzcoano . . . . . . . . . . 943 370 006 Banco Popular Español . . . . . . . . 943 370 411BBVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 943 377 155 Caja Rural Kutxa . . . . . . . . . . . . . . 943 368 842Argindarra - Iberdrola. . . . . . . . . 901 202 020 Gas naturala - Naturgas . . . . . . 902 123 456Telefonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 Euskaltel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 840 840

Telefono interesgarriak

U R T E O S O K O E G U T E G I A J A S O T Z E K O B I D A L I F A R M A 2 5 6 0 0 Z E N B A K I R A ( 1 , 3 9 B E Z b a r n e )

Osteguna 24 ACHA-ORBEA Hipodromo etor. 6 Lasarte

Ostirala 25 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Larunbata 26 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Igandea 27 URBISTONDO San Franzisko 1 Lasarte

Astelehena 28 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Asteartea 29 ORUE Pl. Jaizkibel 2 Lasarte

Asteazkena 30 DE MIGUEL Kale Nagusia 32 Lasarte

Osteguna 31 RODRIGUEZ Kale Nagusia 42 Lasarte

Ostirala 01 GIL Kale Nagusia 24 behea Lasarte

Larunbata 02 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

Igandea 03 GANDARIAS-URIBE Iñigo de Loyola 9 Lasarte

* LARUNBATETAN, Usurbilgo bi farmaziak irekitaegongo dira: 9:00etatik13:30era.

GOARDIAKO FARMAZIA, GAUEZGarikoitz Aldabe. Perkaiztegikalea 8(Antziola). Hernani. 943 336 02222:00 - 09:00

Goardiako farmaziak urtarrilak 24 / otsailak 3

Page 18: NOAUA! 517 alea

Agenda urtarrila

“Desioen arraina”, haurrentzako zinema igandean

Haurren artean elikadura osa-suntsua bultzatzea helburuduen filma programatu duUsurbilgo Udalak, igandera-

ko, urtarrilaren 27rako. “Desioen arrai-na” proiektatuko dute Sutegin, arratsal-deko 17:00etatik aurrera.

Ekitaldirako sarrerak 2 eurotan erosiahal izango dira, egunean bertan. 74 mi-nutuko iraupeneko ikus-entzunezkoa,Gorka Vazquez eta Ivan Onekak 2011nzuzendutako animaziozko azken lanada. Opil izeneko mutikoa da film hone-tako protagonista. Arraina jatea gorrotodu eta honen aurrean, zabor-janariairensteari uzteko jaki berezi bat presta-tuko dio amak: desioen arraina. Bere

eginkizuna lortzeko, protagonistak estra-lurtarren aurka borrokatu beharko du.

Korrika Omenaldian,Kantu jiraUrtarrileko azken larunbata izanik, ohi be-zala, kantu-jira ospatuko da urtarrilaren26an. 19:00etan abiatuko da Mikel Laboaplazatik. Oraingoan berezia izango da,Usurbilen ospatzekoa den Korrika Ome-naldia jaialdiaren baitan burutuko baita.

Eduardo ArbeloarenerakusketaAurreko astean ireki zenetik, EduardoArbeloaren artelanak bisitatzeko aukeradago Sutegiko aretoan. Estilo desberdi-netako margolan eta eskulturak ikusgaiizango dira, urtarrilaren 27ra arte. Era-kusketa ordutegia: 17:00-19:00.

Datozenak

Ogia egiteko ikastaroa Larunbat honetatik aurrera, Usurbiltzenekantolatua. Agerialdeko jangelan emangodira eskolak, 9:30etik eguerdiko 14:00eta-ra. Aldez aurretik eman behar da izena (608566 683, Beñat). Prezioa: 30 euro.

Larunbatean hasiko da“Nire sexualitatealantzen” ikastaroaUrtarrilaren 28an hasiko da eta Elena Jime-nez Sexu Aholkularitza Guneko sexologo-ak bideratuko du (argazkian). Astelehene-ro, elkartuko dira 14:30etik 16:30era yoga-ko lokalean. Izen-ematea: 943 377 110 [email protected]

18 INGO AL DEU? 2013ko urtarrilaren 25ean

17:00etan hasiko da proiekzioa. Sarrera 2 euro,

egunean bertan Sutegin salgai.

Elena Jimenezek gidatuko du ikastaroa.

25 ostiralaEuskal preso politikoen aldeko elkarre-taratzea Mikel Laboa plazan, 20:00etan.

26 larunbataKorrika Omenaldia, egunean zehar.Kantu Jira, 19:00etan Mikel Laboatik.Gauerdian, Makulu Ken eta Mendeku ItxuaUsurbilgo gaztetxean.

27 igandeaMendi bizikleta martxa, 9:30 frontoitik.“Desioen arraina”, zinea Sutegin, 17:00etan. AHTari buruzko hitzaldia, gaztetxean18:30ean. Hizlaria: Mikel Alvarez (Mugitu!).

Page 19: NOAUA! 517 alea
Page 20: NOAUA! 517 alea