Top Banner
ASTEKARIA - 2008ko otsailaren 15ean - XII. urtea - Usurbil, 312. zenbakia I gande honetan, Z gande honetan, Z arautz eta arautz eta Z umaia ar umaia ar teko mendi ibilaldia teko mendi ibilaldia www.noaua.com Itziar Basterrika, EHAKko parlamentari zubietarra “Herri honetarako dugun planteamendua ez digute aurrera eramaten utzi nahi” Itziar Basterrika, EHAKko parlamentari zubietarra “Herri honetarako dugun planteamendua ez digute aurrera eramaten utzi nahi”
20

NOAUA!! 312 alea

Mar 22, 2016

Download

Documents

egunea

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOAUA!! 312 alea

ASTEKARIA - 2008ko otsailaren 15ean - XII. urtea - Usurbil, 312. zenbakia

IIgande honetan, Zgande honetan, Zarautz etaarautz eta

ZZumaia arumaia arteko mendi ibilaldiateko mendi ibilaldia

ww

w.n

oaua

.com

Itziar Basterrika, EHAKko parlamentari zubietarra

“Herri honetarako dugun planteamendua

ez digute aurrera eramaten utzi nahi”

Itziar Basterrika, EHAKko parlamentari zubietarra

“Herri honetarako dugun planteamendua

ez digute aurrera eramaten utzi nahi”

Page 2: NOAUA!! 312 alea
Page 3: NOAUA!! 312 alea

3Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

ATA R I KO H A I Z E A

6. Or.

Aurkibidea

15. Or.HERNANIKO KIROLDEGIAREN AFERA

USURBILI BURUZKO DVD PROIEKZIOA 5. Or.

HAUTESKUNDEAK LUZURIAGAN

8. Or.

ITZIAR BASTERRIKA PARLAMENTARIA 10. Or.

SAHARAREN ALDEKO KARABANA

12. Or.

UNAI LATAILLADEREN SOLASEAN

14. Or.DBH MAILAKOAK, ARALARREN

NOAUA! Kultur Elkartea Bordaberri 3 Eguzkitzaldea - 20.170 Usurbil943 36 03 21 - [email protected] - www.noaua.comJendaurreko ordutegia: 10.00-14.00 / 16.00-19.00 astegunetan

Elkarteko lehendakaria: Ana Aizpurua, [email protected]

Aldizkariko koordinatzailea: Imanol Ubeda, [email protected]

Idazkaria: Alaitz Aizpurua, [email protected]

Publizitatea: Intza Salsamendi, [email protected]

Kolaboratzaileak: Lontxo Zubiria, Ane Manzisidor, Maria AngelesArruti, Ainhoa Salsamendi, Maria Jesus Urbieta, Nerea Korta, AritzGorriti, Jone Eizmendi, Ainara Arnaiz, Begoña Rekondo, IñakiAgirresarobe, Ana Urdangarin, Eneko Harreguy, Iñaki Labaka, KoldoHuegun, Aloña Loidi, Imanol Goenaga, Agustin Esnaola, Alex Tello,Pako Agudo, Sara Lazkano, Nerea Aizpurua, Alazne Begiristain, XabierArregi, Edorta Agirre, Pello Aranburu, Ainara Uribe, Joseba Pellejero,Maider Makazaga, Aloña Pulido, Ainhoa Azpiroz, Aitor Landaluze,Josu Aranberri, Luis Aranalde, Nerea Zinkunegi, Idoia Torregarai.Denborapasak: LUMA, O.E.

Erredakzio kontseilua: Imanol Ubeda, Aritz Gorriti,Agurtzane Solaberrieta, Joxe Luis Arrastoa, Alaitz Aizpurua.

Informatika: Topaguneko informatika zerbitzua.

Banaketa: Miren Azkonobieta, Txelo Vidal eta Kerman Errekondo.

Tirada: 2.600 ale

Lege-Gordailua: SS-668-96 - ISSN: 1136-6818

Inprimategia: Antza. Zirkuitu Ibilbidea, 2. 20160 Lasarte-Oria.

IKA MIKA ATALEAN PARTE HARTU NAHI BADUZU, GOGOAN IZAN IDATZIAK

GEHIENEZ 2.000 KARAKTERE IZANGO DITUELA. ALE BAKOITZEAN EZ DIRA BI

IKA-MIKA BAINO GEHIAGO ARGITARATUKO. IKA-MIKA BAT BAINO GEHIAGO IRIS-TEN BADA, NOAUA!k IDATZI HORIETAKO BAT HURRENGO ALE BATEAN ARGITA-RATZEKO ESKUBIDEA IZANGO DU. IDATZIA ARGITARATZE-DATA BAINA ASTEBETE

LEHENAGO EKARRI BEHAR DA.

NOAUA!k ez du bere gain hartzen IKA MIKA atalean eta, orohar, aldizkarianadierazitako esanen eta iritzien erantzunkizunik.

Euskal Herrira!

Euskal presoak

Albistea iruditan

Suspentsioa salatzeko elkarretaratzea

EAE-ANV eta EHAKren aurkaabian diren ilegalizazio proze-

suak salatzeko, elkarretaratze eta mani-festazio jendetsu eta zaratatsua eginziren pasa den otsailaren 8an kaxkoan,“Independentzia aurrera, EuskalHerria kalera” lemapean. Salatzekoantolatu diren ekitaldi sortan lehenaizan zen. Asteburuko kotxe karabana-rekin eta Bilboko manifestazio nazio-nalarekin batera, asteazkenean, otsaila-ren 13an ez ohiko eta premiazko udal-batza plenoa egin zen. Ostegun hone-tarako greba eguna deituta dago, dei-tzaileen esanetan, “salbuespen egoerasalatu eta independentziari eta markodemokratikoari baietza esateko”.

irudian, abian diren ilegalizazio prozesuak salatzeko

pasa den otsailaren 8an egin zen manifestazio zaratatsua.

Page 4: NOAUA!! 312 alea

4 Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

HE R O R R E K E S A N

ARITZ GORRITI

Gertakari ilunen urteurren “borobil” horietakoak ditu-gu aurten. Uztailean Egin egunkaria eta Egin irratia

itxi zituztenetik hamar urte beteko dira. Gertuago, otsaila-ren 20 honetan, bost urte beteko dira EuskaldunonEgunkaria itxi zutenetik. Itxierak eta noski, atxiloketak, tor-tura salaketak, sufrimendua haientzat eta haien senideen-tzat... 18/98 sumariotzar horretan epaitu zituzten Eginekohainbat langile. Egunkariakoak auzibidean dira.

Berriako webgunean sartzeko ohitura duzuenok, honakotartea aurkituko duzue goiburu honekin; “munduan librebizi ahal izateko, Egunkaria libre munduan bizi ahal izate-ko. Egunkaria libre!”. Egunkariaren Alde Elkartearen txokoada aipaturikoa eta berria.info atariko loturen artean dago.

Atari interesgarria, 2003ko otsailaren 20ko egun beltzhartatik hona gertatutakoa oroitzeko. Azken egunetakoalbisteetako bat, Egunkariako langile ohiek egindako batza-

rra izan da. Auzipetuei babesa agertu eta urteurrena gaineanizanda, antolatuko diren mobilizazioetan parte hartzera dei-tzen dute. Haien hamabi lankide eta lagunak epaituak izate-ko zain direla gogoratzearekin batera, argi diote zein denegindako “huts egite” bakarra: “euskarazko egunkari batsortu eta bultzatzea izan zen gure delitu bakarra”. Bainabeste behin, arrazoi nahikoa iruditzen zaie batzuei auzitegie-tara eramateko. Alderdiak, haien ordezkariak, boto emaile-ak, komunikabideak... isilarazten tematu dira azken urteluzeetan. Baina ez dute isiltasunik lortu. Noiz arte, zentzu-rik ez duten atxikoketak, epaiketak, kartzelaratzeak eta abarluzea? Galdera baino okerragoa da erantzuna, nire ikuspegi-tik behintzat; ez baitakit. Eta oraindik larriagoa dena, egoe-rak beti egin dezake okerrera, jada dena libre izanda, muga-rik ez baitute. Eta lotsa gutxirekin, haien jarrera arrazoitze-ko gai dira oraindik!

A i t o r L a n d a l u z e - L u i s A r a n a l d e - A r i t z G o r r i t i - I m a n o l U b e d a - Ne r e a Z i n k u n e g i - I d o i a To r r e g a r a i - J o x e P i ñ a s - Un a i A g i r r e

Gertakari beltzen urteurrenak

Ika-mika

Etxebizitzak eta herria

Azkeneko urteetan gure herrianetxebizitzaren kopurua handitu

egin da, eta usurbildarrak eta etorriberriak ekipamenduak eskatzen dute etahala: ikastolan epe motzean lekurik ez,haurtzandegian berdin, kiroldegia iahankaz gora, liburutegian tankeran, etahau Udalaren erru borobila da.

Azkeneko Udalak 1000 etxebizitzaprogramatuak jarri ditu hauen artean.Gure gazteak lepotik zintzilika bankobaten menpean geratzea behartuakdaude. Prezioak harrigarriak dira, apar-tamendu bat erosi (86.000 euro) kasko-an eta jubilatu arte bankoari diruaordaintzen. Hau ez da justua.

Beste gauza aipatu behar dena kolpehonekin Olarriondo eta Ugarteko etxe-bizitzak egiten badira, ordeka lurrak

agortu egiten dira eta mendi maldetaneraikitzen hasi beharra, eta gainera etxe-bizitza hauek ez dira izango usurbilda-rrentzat, baizik edozeinentzat.

Plan hau burutzeak soziologikokiherriaren aldaketa nabarmena ekarrikodu. Siadeco taldeak horrelako ikerketabat 1979an egin zuen eta gure herrikoUdalak (alkate eta zinegotzi) beldurtuegin ziren, eta plan handi hura,Lasarteko (maketa Udaletxeko ganbaranjasota dago) Zumaburu auzoarenkopia, Urbarte tankerakoa zorionez baz-tertua geratu zen. Europako buruzagiekgizon emakume klonikoak nahi dituzte.

Olarriondo-Ugarteko proiektuakUraren Lege eta Araudia puskatzen du,hain erraz ezin da erreka txikitu.

Bukatzeko: zein legek debekatzen du,

etxebizitza guztiak babestuak edo preziotasatuarekin eraikitzea? Edo zein legekdebekatzen du guztiak alkilatzeko etxe-bizitzat egitea? Eraikitzaleak aberastu-nagusitu eta herritarrak pobre eta zor-dun?

Ezin dena gure gazteei halako lepo-koa kolkoan jarri bere bizitza guztirako,guk orain dela 20 urte zintzilikatuakegon ginen bezala baina soldata erdiabankoari ordaintzen eta %17ko intere-sa ordaintzen genuen, eta orain soldataosoa 40 urterako % 5 interesa.

Espero dut pentsamendu hauekingaurko Udalak, alkate eta zinegotzi,norabide honetan balazta erabilikoduela, herritarren gehiengoaren izenean.

Manu Aranburu, Ekologista Taldea

Page 5: NOAUA!! 312 alea

5Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

PI L-P I L E A N

Usurbil eta usurbildarrak,garai batekoak eta orain-goak, koadrilak, ikasleak,

sendiak, jaietako argazkiak...Herriaren seirehun urteko historia-ren errepaso bat ematen duNafartarrak Kultur Taldeak irudieta bideo baten bidez osatu duenDVD-ak. Iaz proiektatu zuten lehenaldiz. Izandako harrera tarteko,proiekzioa errepikatuko dute ostiralhonetan, otsailak 15, 22:30etanSutegin.

Bilintx bonbardaketa batekArratzainen harrapatu eta heriotz-zauria eragin zionekoa, Santa Kruzkoapaizaren ihesaldia, Pirinioetakoazken harrespilak, Udarregi etaAtxega sendiaren bizitza eta eragina...Usurbilgo pasarte historiko asko iru-dikatzen dituzte, berriagoak direnbeste hainbatek bezala. NafartarrakKultur Taldeak DVD batean irudibilduma egin eta herriko historiarenerrepasoa egiten du. Pisu handia

dute, noski, gaurko eta atzokoherriak eta herritarrek. Gaurko etaatzoko Usurbilek eta usurbildarrek.DVD-a iaz eskaini zuten lehen aldiz.Otsailaren 15ean, Nafartarrak-enlana ezagutzeko bigarren aukeraSutegin, 22:30etan.

Salgai, ostiraletik aurreraProiekzioa Sutegin bakarrik ez,

norberak etxean ere ikus dezake.Hain zuzen, egun horretan bertan,DVD-a salgai jarriko baitute 5 euro-tan Sutegin. Hortik aurrera, zenbaitsaltokitan ere eskuragarri izango da.

Ostiral honetan jarriko da salgai

Usurbil eta usurbildarren inguruko DVDa

Otsailak 15, ostirala22:30ean, “Usurbilgo pasarte his-

torikoak”. Usurbili buruzko DVDproiekzioa Sutegin. Iraupena: 55minutu. Egun horretan, DVDa sal-gai 5 eurotan.

Otsailak 29, ostirala22:30ean, “Loreak mendian,

hondakinak lurpean eta bideak gai-nean” antzezlana Sutegin. MattinIrigoienek zuzendutako obra.Transgenikoak, 2x2 autobia… hiz-pide dituen antzerkia.

Nafartarrak taldeak

antolatutako ekitaldiak

1971ko bideo bat jasotzen da DVDan

Usurbilek herri izaera “ofiziala”eskuratu zueneko seirehun urte

bete ziren 1971.urtean. Iaz ikusi ahal izanzen lehen aldiz, seigarren mendeurrenaospatzeko grabatu zen bideoa. Udalordezkariak meza saioan, dantzariekinbatera herriko kaleetatik egin zuten ibilal-dia, orduko Kalezaharren eta Udalekobalkoitik hiru bertsolari ezagunek botata-ko bertsoak... Eta urte haietako adin guz-tietako usurbildarrak ageri dira aipatuikus-entzunezkoan.

Aspaldiko grabazioaKuriosoa da, gaur egun bideoak graba-

tu eta ikusi daitezkeen arren, garai hartanez ziren ugariak horrelako grabazioakegin eta izatea. Eta esan bezala, 70eko

hamarkada hasieran herrian egindakograbazio bat dago Nafartarrak-en DVD-an. Iazko proiekziora arte herri mailanerakutsi gabekoa. Eta hilaren 15ean, ema-naldian 5 eurotan salgai izango dena.

Bideoan hiru bertsolari azaltzendira kantari, udaletxeko balkoian.Espainiako bandera dago zintzilik.

Nafartarrak Kultur Taldeak DVD batean irudi bilduma

osatu eta herriko historiaren errepasoa egin du.

Page 6: NOAUA!! 312 alea

6 Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

EL K A R R I Z K E TA

Pasa den otsailaren 11n,Araba, Bizkaia etaGipuzkoako soin heziketa-

ko irakasleek, horietako askoSOHAT-en (Soin HeziketarenAldeko Taldea) bilduak, grebaeguna izan zuten. Ikastetxeek soinheziketan eskaini beharreko gutxie-neko ordu kopurua murriztea plan-teatu baitu Eusko Jaurlaritzak. Etaneurri horrekin, zientzien eta hiz-kuntzen alorrak indartu. Horrenaurka agertzeko, aste hasieranGasteizen bildu ziren grebarekin bategin zuten irakasle, ikasle, guraso,kirolari edota sendagileak. Udarregiikastolako soin heziketako irakasleUnai Latailladek xehetasun gehiago.

NOAUA. %40ko ordu murrizketaplanteatzen da Soin Heziketan?

Unai Lataillade. Bai. Beste erreali-tate bat ere bada; gaur egun jarriakdauden gutxienekoak ere ez dirabetetzen ikastetxe gehienetan. Ezdute zertan jaitsi gorputz heziketakoordu kopurua. Errealitateak esatendigu, gaur egungo gutxienekoak ezdirela betetzen. Gutxieneko horiekjaitsita, are gehiago murriztera jokoda.

N. Hezkuntza Sailburuak aipa-tzen du, ikastetxeek dutela neurrihori aplikatzeko autonomia?

U. L. Bestalde, kurrikulum berrihonetan Eusko Jaurlaritzak ordukopuru bat jarri nahi izan du; auto-

nomia ematea ikastetxe bakoitzarierabakitzeko zer potentziatu nahiduen, dauden errealitate ezberdinenarabera. Ikastetxeei autonomia ordubatzuk ematea zentzuzkoa da, bainaautonomia ordu horiek soin hezike-tatik bakarrik atera dituzte.

Prozesu honetan guztian ez duteeseri, entzun edota eztabaidarakojarrera izan. Gure taldea HezkuntzaSailekoen atzetik ibili da, zer ikuspe-gi duten jakiteko. Urtarrilean biltzealortu zuten, eta Hezkuntza Sailekoekiritziz aldatzeko inolako asmorik ezzutela argi esan zuten. Azken egune-tan, Gobernutik ikastetxeetara deikaaritu dira, greba egin behar otegenuen galdezka, klaseak bertanbehera utzi ote ditugun jakin nahian.

N. Nondik dator murrizketaasmoa?

U. L. PISA txostenaren haritikdator. Europako herrialde ezberdine-tako hezkuntza sistemen arteko alde-

raketa bat egiten da bertan. Txostenhorren arabera, antza denez, mate-matika eta hizkuntzen alorrean emai-tza txarragoak atera dira hemen,beste leku batzuetan baino.Konparaketa hori kontuan hartuta,arlo horiek indartu nahi dituzte. Etanondik kendu? Murrizketa gorputzhezkuntzari orduak kenduta eginnahi dute. Baina murrizketak arloguztietakoa behar luke. Hala ere, alorhonetan, Europa mailatik kontrakoasmoak datoz. EuroparParlamentutik gorputz heziketaindartu behar dela diote, osasunarazo asko prebenitzeko mailarikonena kirol jarduera fisikoak susta-tzea dela uste baitute.

N. Osasun arazo horiek erehemen prebenitu behar dira?

U. L. Kontraesanetan erortzendira. Soin heziketa orduak kentzendira, baina osasun zerbitzuetan kris-toren gastua egiten da. Gaixotu

udarregi ikastolako soin heziketako irakasleek ere greba

egunarekin bat egin zuten otsailaren 11n.

Unai Lataillade, soin heziketako irakaslea

“Gaur egun, soin heziketako gutxieneko orduak ez dira betetzen”

“Prozesu honetan guztian,ez dute eseri, entzun edotaeztabaidarako jarrera izan”

UNAI LATAILLADE

Page 7: NOAUA!! 312 alea

baino lehen, ahalik eta gutxien gai-xotzea landu beharko da. Neurri haukontrako norabidean doa.

N. Nola ikusten duzue etorkizu-na?

U. L. Astelehenekoa, PPk sartuta-ko emendakin baten inguruko ezta-baida izan behar zuen. Nik positibo-tzat jotzen dut jendea mugitzen aridela ikustea. Dena den, komunikabi-deetan gaiak ez du beharko genukeenoihartzuna. Errealitatean, alderdipolitikoek erabaki behar dute. Bainaez dugu etsi behar.

N. Kurrikulum dokumentua beraezerezean geratzen dela diozue. Zerdio dokumentu horrek soin hezike-taz?

U. L. Kurrikulumean jarritakoordutegia murriztu dute. Eta aldiberean, kurrikulumean aipatu etaeman behar ditugun konpetentzi etaedukiak gehitu dituzte. Kontraesannabarmena da. Ezingo genuke kurri-

kulum hori bete, inondik inora.Kurrikulum hau betetzeko ere gehitubeharko lukete ordu kopurua.Ditugunekin ere ez ginateke iritsiko.

N. Hezkuntzaren alorrean, soinheziketari behar besteko garrantziaez zaio ematen ezta?

U. L. Neurri batean ondo etorri dahau guztia, jendea kontzientziadadin, gorputz heziketa ez dela ondopasatzeko arlo hori. Nik uste gizarteaez dagoela behar den bezala kon-tzientziatuta, zenbateko garrantziaduen gorputzaren benetako lanketabatek. Norbere burua hobeto ezagu-tu, emozioak ondo landu, emozio

ezberdinak garatu, identifikatzen etabideratzen ikasten laguntzen du soinheziketak. Azkenean, haurraren hezi-keta integrala lortzen da, gorputzheziketaren bidez. Askotan gelarenitxitasun horretan ematen ez dena,harreman mailan. Horrek guztiakizugarrizko transferentzia du egune-roko bizitzara. Benetako heziketara.Baina ez da ikusten.

N. Izenean bertan ere nabari da.Gimnasia deitzen zaio arloari, gor-putz hezkuntza deitu beharrean?

U. L. Izenetik hasita. Gimnasiakirol konkretu bati dagokion arlo batda. Soin heziketa, gorputzaren hezi-keta integrala da. Hor dena sartzenda; burua, gorputza, adimena, emo-zioak, harremanak… Soina dena da,ez gorputza bakarrik; autokontrola,autoestimua, harremanak... Haurrekgainera ondo pasatzen dute, eta horigeure alde dugu.

7Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

EL K A R R I Z K E TA

“Ordutegia murriztu dute.Eta aldi berean, emanbeharreko konpetentzi

eta edukiak gehitu”

UNAI LATAILLADE

ARITZ GORRITI _________________________

Protesta ekitaldia Eusko LegebiltzarreanSoin Heziketako gutxieneko ordu

kopurua murriztu edo ez?Galdera horri erantzun behar ziotenpasa den otsailaren 11n, EuskoLegebiltzarreko HezkuntzaBatzordean bildu behar zuten ordez-kari politikoek. Eztabaidatzekoa zenemendakinak, ikastetxeetan soin hezi-ketako klase orduak murrizteko asmoadu. %40raino gutxitu daiteke aipatuarloari eskainitako denbora.Galdutako ordu horien ordez, zien-tzien eta hizkuntzen arloak indartzea-ren aldeko apustua egin nahi da.Dekretua onartuko balute, datorren2008-09 ikasturtean indarrean sartu-ko litzateke.

Baina Legebiltzarreko bilkura ber-tan behera utzi zuten, emendakinaaurkeztu behar zuen PPko ordezkariagaixo zegoela argudiatuta.

75.000 sinaduraEztabaida hasi behar zuen unean,

kanpoan irakasleak, ikasleak, guraso-ak, kirolariak, sindikatuak… bildu

ziren. Hain zuzen, dekretu horren aur-kako greba eguna deitua zuten, Araba,Bizkaia eta Gipuzkoako soin heziketa-ko irakasleek. Planteatzen ari den neu-rri horren aurka jasotako 75.000 sina-dura entregatu zituzten EuskoJaurlaritzan. Gero, manifestaldianabiatu ziren eztabaida guneraino,Legebiltzarreraino. Kaleratu dutenoharrean, argi diote: “erabaki horie-

kin, gure arloaren duintasuna, fun-tzioa eta gure lana bera ere kolokanjarri dira”. Ikastetxeei eman nahi zaienautonomia mailarekin, gutxienekohoriek bete ez eta ordu kopuruakbeherantz joko duela ohartaraztendute. Udarregi ikastolako soin hezike-tako irakasleek eta alor horretan lane-an dabiltzan beste zenbait herritarrekbat egin zuten greba egunarekin.

Euskal Autonomia Erkidegoko soinketa irakasleak protestan,

aurreko astelehenean.

Page 8: NOAUA!! 312 alea

8 Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

PI L-P I L E A N

Zarautz eta Zumaia arteko mendi ibilaldia

osatuko du igande honetan Udarregi Mendi Taldeak

Ikastolako guraso batzuen ekime-nez osatu zen Udarregi Mendi

Taldea. Igande honetan, beste irteerabat egingo dute. Zarautz eta Zumaiaarteko ibilaldia osatuko dute.

Goizeko 8:50ean abiatuko diraUsurbilgo tren geltokitik. Zarautzerabitarteko joan etorria, trenez egingoda. Goizeko mendi buelta izangodenez, eguerdirako etxean izangodira. Beraz, mendi martxa honetanparte hartu nahi duenak erraza dauka,igandean goizeko 8:50ean tren gelto-kira hurbildu dadila. Irudian dituzue azken ibilaldiko partehartzaileak.

Eguberriak pasa eta orduantxehasi ohi da Saharako errefu-xiatuei laguntzeko kanpaina.

Ordutik hona bildutako elikagaiak etaosasungaiak larunbat honetan eraman-go dituzte Tindoufeko (Aljeria) kan-paldietara. Usurbilen, aurten, 950 kilobildu dira. Usurbilgo Udalak, bestetik,3.000 euroko dirulaguntza eman du.

Iaz baino gutxiago bildu da aurtenUsurbilen. Hala aitortu digu LuismaLopez usurbildarrak, kanpaina honenkoordinatzailea Gipuzkoan. 950 kiloizan dira 2008an jaso zirenak, iaz 1.000kilotik pasa zen bildutakoa.

Luisma Lopezen esanetan, “ekonomiaez dago egoera onenean eta horrek era-gina izan du aurtengo bilketan”. Beste

herri batzuetan ere, antzekoa gertatuomen da.

Bilbotik SahararaDena den, jaitsiera ez da hainbestera-

koa izan. Luisma Lopezek adierazi digu-nez, “makal samar hasi zen bilketa etaazken asteetan egin zen elikagaien bilke-ta handiena”.

Usurbilen nahiz Euskal Herrian bil-dutako guztiarekin osatuko daSahararaino iritsiko den karabana,larunbat honetan Bilbotik abiatukodena. 24 izango dira ibilgailuak, horie-tatik 12 trailerrak.

Udalak 3.000 euro eman dituLuisma Lopezek eskerrak eman nahi

dizkie herritar denei. Eta bereziki Dia,

Aliprox, Aginagako Eiza, Aritzeta salto-kiei eta Udarregi ikastolari.

Udalak, beste urte batzuetan eginbezalaxe, 3.000 euroko dirulaguntzaeman dio ekimen honi.

Iaz baino gutxiago bildu da

aurtengo kanpainan.

Aste honetan abiatuko da Sahararen aldeko euskal karabana

Page 9: NOAUA!! 312 alea

Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

PI L-P I L E A N 9“Usurbil herria, haurren laguna?”

Joxe Ramon Mauduitek hitzaldia eskainiko du datorren astean Sutegin

Otsailaren 20an asteazkena,hitzaldi interesgarri batenlekuko izango da Sutegi

Kultur Etxea. Gaia, izenburuanaipatu duguna: “Usurbil herria, hau-rren laguna?”. Hizlaria, Joxe RamonMauduit, Haur Eskolarekin maiz lanegin duen psikoterapeuta.

Orain dela hilabete batzuk, herrihonetako ama batzuei inkesta bategin zitzaien. Haurdunaldiaren ingu-ruko galdeketa izan zen. Datorrenasteazkenean, hilak 20, inkesta honenemaitzak aztertuko dira. Baina inkes-ta horretatik haratago doa hitzaldia-ren helburua. Haurren heziketandenok gara eragingarri, etxekoak, ins-tituzioak, profesionalak... Eta hitzal-dia denei zuzenduta dago. Herri mai-lan denen artean nola lan egin daite-keen aztertuko da.

Hezitzaileen lan onaJoxe Ramon Mauduit adituaren

ustez, Kalezarren dagoen HaurEskolako hezitzaileak lan ona egitenari dira. Haurrekin, gurasoekin eta

baita lankideen artean ere.Joxe Ramon Mauduiten ustez,

“Usurbilgo hezitzaileek urteak dara-matzate egokitzapen on bat lortzekobaliabideak martxan jartzen, eta hau-rrentzako eta beren etorkizunerakoondorio txarrenetako bat saihesten:hau da, gurasoekiko haustura emo-zionala, eta horrek haurrak bereburuarekiko eta bizi behar dutenmunduarekiko egokitzen izangodituen ondorioak saihesten. Ikerketaaskok agerian utzi dute garai horretanemozioa oso hauskorra dela”.

Bide horretan aurrera egiten jarrai-tzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko,“guztion ardura” izan behar duelauste du Joxe Ramon Mauduitek,datorren asteko hitzaldia eskainikoduen adituak.

Guztion inplikazioaHorregatik, garrantzitsutzat jo du

instituzioen, haurren guraso eta seni-deen nahiz irakasle eta profesionaleninplikazioa. Hitzaldia, otsailaren20an asteazkena egingo da, arratsal-deko 18:00etan Sutegin.

Joxe Ramon mauduit,

hitzaldia eskainiko duen aditua.

Errausketaren aurkako bertso-afaria Araeta jatetxean

Zubietako Araeta jatetxeanerrausketaren aurkako bertso-

afaria egingo da datorren otsailaren23an. 20:30etan hasiko den ekital-dian, Andoni Egaña eta AmetsArzallus bertsolariek parte hartukodute. Aurretik, hitzaldia izango da19:00etan Zubietako lokalean.

Bertso afarirako txartelak salgai dira30 eurotan (12 urtera arteko haurrek15 eurotan). Txiribogan, Bentan, ArdiBeltzen eta Barazarren eskura daitez-ke. Txartelak lortzeko azken eguna,otsailak 18.

Andoni egaña eta Amets

Arzallus arituko dira kantuan.

1979ko kinto bazkaria

1979an jaio zirenak sagardote-gian biltzeko asmoa dute.

Martxoaren 1ean egingo da bilku-ra, Saizarrenean. Eguerdiko14:00etan hasiko da bazkaria. Izenaemateko aukera dago Txiribogatabernan. Otsailaren 28an amaitu-ko da izena emateko epea.

Eskulan tailerraAginagan

Aginagako Antxomolantxaelkarteak eskulan tailerra

martxan jarria du. Baina izenaemateko epea zabaldu du berriz.Tailerrean parte hartu nahi dute-nek informazio gehiago eskuradezakete 650 692 458 zenbakian(Aingeru). Klaseak ostiralero izan-go dira, 17:00-18:30 artean.

Page 10: NOAUA!! 312 alea

10 Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

EL K A R R I Z K E TA

Otsailak 8 ostirala. Eguerdiko14:00etan, irratian albistea:“Baltasar Garzon epaileak

EAE-ANVren eta EHAKren jarduerakhiru urtez etetea agindu du”. EuskoLegebiltzarrean bilkura eguna da.Eguerdiko 15:00etan, telefonoaren bes-taldetik, Itziar Basterrika gure deiarierantzunez: “Gasteiztik ateratzen arinaiz oraintxe, etxean zerbait jan eta17:00etarako NOAUAn naiz”. Kazetariizan garen denbora honetan guztian,halako prestutasunik gutxitan aurkitudugu politikari batengan. Garaiak zailakdiren arren, zubietar honek ez du lane-rako grina galdu. Bere solasaldian, itxa-ropena kutsatzen duen horietakoa dagainera. Bizi ditugun garai hauetan, ezda gutxi.

NOAUA. Auzitegi Nazionalarenaginduz, EAE-ANV eta EHAK alder-dien jarduerak eten egingo dira gutxie-nez hiru urtez. Azken egunotakozurrunbiloa eta gero, bestelako eraba-kirik espero al zenuten?

Itziar Basterrika, EHAK. Iragarritakokontua izan da. Bagenekien horrelakozerbait gerta zitekeela. Erabaki politikobati mozorroa ipini diote, juridikokiirtenbide bat eman ahal izateko.

N. Eusko Legebiltzarreko legealdiaamaitzeko beste urtebete geratzen da.Hauteskunde berri batzuen aurrean,ezingo zenukete berriz aurkeztu.

I. B. Teorian, Ibarretxeren galdekizu-na eta gero hauteskunde prozesua eto-rriko balitz, ez, ezingo genuke aurkeztu.

N. Gaur (otsailak 8 ostirala), hain

juxtu, ilegalizazioaren aurkako ez-legezko proposamena aurkeztu duzueEusko Legebiltzarrean.

I. B. Azken aste hauetan esan dugunbezala, zerbait egitekotan ilegalizazioaeman aurretik egin behar zen.Ilegalizazioaren aurka bagaude, aurre-tik egin behar dela zerbait eta ez ondo-ren, ilegalizazioa gauzatu denean.

Baina ikusiaz zer nolako giroa zego-en, ilegalizazioa atzo ez bazen gauremango zela, proposamen hori man-tentzeak ez zuela logikarik ikusi dugu.Egoera salatu eta gero, erretiratu egindugu ez-legezko proposamen hori.

Honekin batera, Juan Joxe Ibarretxelehendakariarekin, Izaskun BilbaoLegebiltzarreko lehendakariarekin etatalde parlamentarioekin bilera-errondabat egitea eskatu genuen. Batez ere, ile-galizazioaren aurrean euren jarrera eza-

gutzeko. Eta egia esan, ez genuen sorpresa

handirik hartu.

N. Egin da erronda hori, beraz.I. B. Parlamentuko lehendakari

Izaskun Bilbaorekin bildu ginen lehen-dabizi eta oso kaxkarra izan zen emaitza.PPrekin ez baina gainontzeko talde par-lamentarioekin bildu gara. Hirukoaordezkatzen duen taldeak gure aldekoaldarrikapen bat egiteko borondateare-kin ikusi genuen. Euren esku utzi genuen

Irakaslea ogibidez, azken urteak Eusko Legebiltzarrean egin

ditu, EHAKren izenean parlamentari hautatu zutenetik.

Itziar Basterrika, EHAKko parlamentaria

“Argi dago ez gaudela estatu demokratiko batean”

“Alderdien Legearen kontraazaltzeaz gain, gehiago eginbehar dela adierazi diogu

lehendakariari”

ITZIAR BASTERRIKA

Page 11: NOAUA!! 312 alea

11Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

EL K A R R I Z K E TA

zer nolako atxikimendua egingo zuten. Lehendakariarekin ere bildu ginen

(otsailaren 1ean) eta tentsio handikoaizan zen bilera. Gobernuaren izenean ile-galizazioa salatu dutela adierazi zigun;hitz politak bai baina askoz gehiago eginzitekeela erantzun genion guk (EHAKkokideek). Behin eta berriz AlderdienLegearen kontra azaldu bai baina gehia-go egin behar dela adierazi genion.

N. Herritarrei mobilizazioetara deitueta alderdiei, ilegalizazioa salatzeazaparte, urrats gehiago emateko eskaeraegin diezue. Legebiltzarrean daudenalderdiek zer egin dezakete, hori gehia-go zehaztu al daiteke?

I. B. Guk proposamen zehatzik ezdugu egin. Iruditzen zaigu talde bakoi-tzaren baitan dagoela zer nolako erantzu-na eman behar duen egoera honen aurre-an. Gure ustez, asko hitz egiten da ilega-lizazioaz. Alderdien Legearen aurkadaude ia denak, baina praktikan ere horidemostratu egin behar da. Teoria etapraktika ez doaz bat. Ze Madriletik dato-zen agindu guztiak EAJ-PNVk bete egi-ten ditu isil-isilean. Hori utzi nahi duguagerian. Udaletxeetako karguak hartzera-koan, esate baterako, planto bat egitekoaukera zeukan (EAJ-PNVk), “aurkanago eta ez dut udaletxea osatuko” esa-

nez. Hori egiterik bazen. Eta zilegia litza-teke gainera.

N. Erabaki honek ondorio zehatz batizango du epe laburrean: EAE-ANVkezingo du hauteskundeetara aurkeztu.

I. B. Beraiek beti esaten dute estatudemokratiko batean gaudela, eta argidago inondik inora ez gaudela estatudemokratiko batean. Demokratikokiezin da onartu talde politiko bat edoideia politiko batzuk defendatzen duensektore bat isilarazi nahi izatea. Argi dagodemokrazia hori ez dela ulergarria.Azken finean, herri honetarako dugunplanteamendua ez digute aurrera erama-ten utzi nahi.

Borroka horretan sutsu eta sendodefendatzen garela ikusi dutenean, etaaurrera ateratzeko ahalmena dugula ikusidutenean, izutu egin dira eta gu isiltzekomodu bakarra erasoa, erasoa eta erasoaizan da. Hemen gatazka politiko batdago eta hori konpontzen ez dugunbitartean, alferrikako lanean gaude.PSOEk hori ez du ikusi nahi. BadirudiLoiolako hitzarmen horretan, gauzaksinatu behar zirenean izutu egin zirela etaatzera egin zutela. Hori diote han egonzirenek.

N. Ilegalizazioek, atxiloketek edotaerabaki judizialek eragin zuzena izandute herri honetan. Aitzaga elkartearenegoitza bi urtez itxita, MarisaAlejandro Batasuneko kidea kartzelan,18/98 auziarengatik Olatz Altunaespetxean, laster auzitarako bideanizango da Joan Mari TorrealdaiEgunkariaren kasuarekin…

I. B. Ezker abertzaleko edozein kidekartzelan sartzen dutenean, ezker aber-tzalearen aldarrikapena ozenki plazara-tzen da herri honetan. Baina atxilotuaden pertsona hurbilekoa denean, askozgehiago hunkitzen zaitu atxilotze horrek.Olatzen kasuan gainera, lagun baduzu,oraindik handiagoa da sentimendu hori(Itziar hunkitu egin da, malkoak azaldudira bere begietan eta une batez ezin duelkarrizketarekin jarraitu). Bere delitubakarra herri honen aldarrikapenak etaeskubide sozial guztiak aurrera eramateaizan da. Zubieta, bere neurrian, bolkatuegin da. Eta berari babes horren berri iri-tsiko zitzaiola uste dut.

Alderdiaren jarduera eten

duten arren, parlamentari kar-

gua mantenduko du zubietarrak.

“Gu isiltzeko modu bakarra erasoa, erasoa

eta erasoa izan da”

ITZIAR BASTERRIKA

Politika fikzioa egiteko eskatukodizugu. Hautes-kundeak eta

gero, bizi dugun tentsio-egoera hauluzatu egingo da ala ez?

Itziar Basterrika. Argeleko proze-sutik hona (1989) bide bat jorratuda. Loiolan (2006) badirudi erabakibatzuk hartu zirela eta zehaztasunakegiteko garaia iritsi zenean hautsiegin zela mahai hori. Baina oinarri

batzuk finkatu ziren. Hori azpima-rratzekoa da. Gaur egun, akaso egoe-ra ez da negoziazio bati ekiteko ego-kiena, baina noizbait berriz hasikobalitz negoziazio prozesu bat,Loiolako mahai horretatik abiatukolitzateke. Lurraldetasuna eta erabaki-tzeko eskubidea finkatzera iritsi bazi-ren, hori bada zerbait.

Galderari erantzunez, martxoaren

9ko hauteskundeak eta gero, erasoekjarraituko dutela uste dut. Bainanoizbait eman beharko zaio bueltaegoerari. Dena den, historiak eraku-tsi du ezker abertzalea erasotua izandela behin eta berriz eta hala ere altxaegin dela. Orain ere erasotuak garabaina altxatuko gara. Gu ez bagara,atzetik etorriko dira beste batzuk.Horretaz ere konturatu dira.

“Argeleko prozesutik hona bide bat jorratu da”

IMANOL UBEDA __________________________

Page 12: NOAUA!! 312 alea

12 Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

PI L-P I L E A N

Bost hautesleku jarriko dira

martxoaren 9an.

Otsailaren 6an egin ziren hautes-kunde sindikalak Fagor

Ederlan, V. Luzuriaga lantegian. Aurrerantzean ere, CCOO izango

da enpresa komitean delegatu gehienizango dituen sindikatua, bost ordez-karirekin. LAB sindikatua izango da

bigarren indarra, hiru delegaturekin.Duela lau urteko emaitzekin aldera-tuz, LABek delegatu bat gehiago izan-go du aurrerantzean.

UGTk beste bi delegatu izango ditu(duela lau urte baino bat gutxiago).

ELA sindikatuak boto gehixeago

jaso arren, duela lau urteko ordezkari-tza izango du enpresa komitean, bidelegatu.

Azkenik, ESK sindikatuak ordezkaribakarra izango du (duela lau urte,ordea, bi ziren ESKren delegatuakkomitean).

Hauteskunde sindikalak egin berri dira Luzuriagan

Dagoeneko gauza jakina denez,Espainiako Gorteetarako hau-

teskundeak martxoaren 9an egingodira. Aurten, lehen aldiz, bi hautes-leku gehiago izango dira. Honi esker,Santuenea eta Aginagako herritarrekez dute kaxkora etorri beharko.

Espainiako Gorteetarako hautes-kundeetan, guztira, bederatzi mahaijarriko dira eta horretarako bost guneegokituko dira: Udarregi ikastola,Santueneko Zahar Egoitza,Kalezarreko Haur Eskola, AginagakoHerri Ikastetxea eta Zubietako

Lanbide Eskola. Hautes-mahaietan izango diren

herritarren izenak ere zehaztu dira.Lehengo astean, ez ohiko eta pre-miazko udalbatza plenoa egin zen etabertan zehaztu ziren hautes-mahaie-tan izango diren herritarrak.

Martxoaren 9ko hauteskundeetan, hautes-mahaiak

jarriko dituzte lehen aldiz Santuenean eta Aginagan

KAXKOAN, HIRU MAHAI

Udarregi ikastolan (Gernika Ibilbidea, 11) 001 Ataleko A mahaia (A-K abizenak)001 Ataleko B mahaia (L-Z abizenak)004 Ataleko U mahaia (A-Z abizenak)

SANTUENEAN, BI MAHAI

Gure Elkartea, Zahar Egoitzan (Santuenea auzoa, 11)002 Ataleko 01 A mahaia (A-K abizenak)002 Ataleko 01 B mahaia (L-Z abizenak)

KALEZARREN, BI MAHAI

Haur Eskolan (Kalezar auzoa) 003 Ataleko 01 A mahaia (A-K abizenak)003 Ataleko 01 B mahaia (L-Z abizenak)

AGINAGAN, MAHAI BAT

Herri Ikastetxean (Erriberako kalea, 7)002 Ataleko 02 C mahaia (A-Z abizenak)

ZUBIETAN, MAHAI BAT

Lanbide Eskolan (Zubieta auzoa 9)003 Ataleko 02 C mahaia (A-Z abizenak)

Guztira bederatzi mahai jarriko dira

ESPEZIALISTAK

Urtea 2004 2008

Zentsoa 302 322

Botoemaleak 292 291

Nuloak 1 2

Zuriak 1 2

3896702957

52112643524

13312

10

24211

10

12196

356

16180

350

11010

3

11010

3

24322

13

35221

13

ADMINISTR.

2004 2008

94 92

80 69

0 0

2 0

LABCCOOUGTELAESK

Komitea

ESPEZIALISTAK Victorio LuzuriagaHauteskunde sindikalak

ADMINISTRARIAK

2004 2008 2004 2008 2004 2008 2004 2008BOTOAK DELEGATUAK BOTOAK DELEGATUAK

2004 2008KOMITEA

Page 13: NOAUA!! 312 alea

13Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

PI L-P I L E A N

Usurbilgo AlkartasunaBaserritarren KooperatibaElkarteak 100 urte betetzen

ditu aurten. Urteurrena gogora ekarriz,hainbat ekitaldi jarri dituzte martxan:hitzaldiak, ikastaroak eta baita jaialdieder bat ere. Alkartasunatik jakinarazidigutenez, ikastaro eta hitzaldi guztiakdoan izango dira. Lehenengo hitzaldi-ikastaroa sagastien landaketari buruz-koa izango da.

Landaketa ikastaro honetan,“Barietateak eta txertaketa” izenekohitzaldia eskainiko da lehen lehenik.Ondoren, neguko kimaketa ikastaropraktikoa egingo da, inguruko sagastibatean.

Hitzaldia otsailaren 23a larunbataizango da, goizeko 9:30etik aurrera,Usurbilgo Sutegi kultur aretoan. AitorEtxeandiak eskainiko du Alkartasunakantolatu duen hitzaldia.

Ikastaroa otsailaren 23an

egingo da Sutegin.

Sagastien landaketari buruzko ikastaroa,

Alkartasuna Kooperatibaren eskutik

Usurbilgo Udalak 2008. urtera-ko zerga egutegia onartu du.

Ordainketak egiteko, ondorengoepeak zehaztu dira.

Trakzio mekanikoko ibilgailuenzerga. Martxoaren 1etik maiatzaren2ra arte.

O. H. Z. (Ondasun higiezinenzerga, kontribuzioa, landa eta hiri iza-erakoak). Maiatzaren 15etik uztaila-ren 4ra.

E. J. Z. (Ekonomi jarduera zerga).Urriaren 1etik azaroaren 10era bitarte-koa.

Espaloian zehar ibilgailuak sartzea(badoa). Irailaren 1etik urriaren 1eraarte.

Aurrez aipatu erroldetako erreziboakhelbideratutako errezibuak epe bukae-ran kargatuko dira zergapekoak eman-dako kontu korrontean.

Ura, estolderia eta zaborra, hiruhilabeteroko erroldak:4.go hiruhilabetea: (2007):

Otsailaren 1etik martxoaren 15era.1.go hiruhilabetea: ekainaren 1etik

uztailaren 15era.2.go hiruhilabetea: irailaren 1etik

urriaren 15era.3.go hiruhilabetea: azaroaren 1etik

abenduaren 15era.Helbideraturiko agiriak borondatez-

ko epearen amaierako hilabetearenaurreneko egunean kobratuko dira.

Asteroko merkatuaren erabilpentasa:

1.go hiruhilabetea: apirilaren 1etikapirilaren 30era.

2.go hiruhilabetea: uztailaren 1etikuztailaren 30era.

3.go hiruhilabetea: urriaren 1etikurriaren 30era.

Errolda fiskalek biltzen dituzten agi-riak, likidazioak ez direnez, agiriakkolektiboki jakinaraziko dira, helbide-ratu gabe dauden kasuan komunikazioagiriak korreo arruntaren bidez bidali-ko direlarik.

Obra baimenaren zergak, Jarduerairekiera zerga... Tokiko GobernuBatzarrak edo Alkatetza Dekretu bidezhartutako erabakiarekin batera dago-kion kitapen edo likidazioa jakinarazi-ko da zergadunaren helbide fiskalera,bertan adierazten den epean ordainke-ta egin dezan interesatuak.

Adierazitako epe hori bukatu ondo-ren eta zergadunak zerga ordaindu ezduen kasuan premiamendu bidezkojardubideari ekingo zaio besterik gabe,ordaindu ez diren kuotek dagokiongainkargua, berandutza interesak etadagozkion gastuak hartu beharkodituztelarik bere gain.

Hauxe izango da 2008ko udal zerga egutegia

Kontribuzioan hobariak

familia ugarientzat

Usurbilgo Udalak kontribuzioariburuzko zerga onartu du, fami-

lia ugarientzat hobaria onartuz.Interesatuek informazioa udaletxekozergabilketa sailean eska dezakete.

Hobariaz baliatzeko baldintza for-malak:

- Aplikazioaren zerga aldiari dago-kion sortze egunean, urtarrilaren 1ean,familia ugariaren titular izaera dauka-ten hiri Ondasun Higiezinen gainekoZergaren subjektu pasiboek dokumen-tazio hau aurkeztu beharko dute:

- *Interesdunaren eskabidea, Udalakerraztuko du eredua.

- *Familia Ugarien tituluaren foto-kopia konpultsatua.

- *Udalak urtarrilaren 1ean familiaunitateko kideak erroldatuak daudelaegiaztatuko du.

- * Ohiko etxebizitzaz gain, besteetxebizitza bat jabetzan izan ezkero ezda hobaririk aplikatuko.

- *2008rako bideratzen den eskaerak, famili ugariaren titulua iraungi bitar-tean izango du eragina, beti ereUdalak ofizioz ordenantzatan onartu-ko liratekeen aldaketak aplikatukodituelarik.

Hobariaren eskaera 2008ko otsaila-ren 28a baino lehen egin beharko da.

Page 14: NOAUA!! 312 alea

14 Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

NO A U A! TX I K I

Azaroan Aralarren izan ginenDBH 2.mailako ikasleek.Aralar Nafarroako Lekunberri

herriaren inguruko mendikate bat da.

Guarda-etxetik abiatu eta han ibiliginen bertako pagadian hostoen “krix-krax” entzunez, mapa eta iparrorratzarenlaguntzaz OTADIko trikuharria topatugenuen. Bidean perretxikoak jaso, argaz-kiak atera,...

Ondoren TTUTTURRE mendia, kostaala kosta igo genuen (1.232m.) eta nahizaldapa gogorra izan, merezi zuen. Hangopuntatik Gaintza, Azpiroz, Betelu,Errazkin,... herriak ikusten ziren, bertsobat idatzi eta buzoian utzi, argazki batzuekatera eta, beheko zelai eder batetara bazkal-tzera jaitsi ginen.

Gehien gustatu zitzaiguna, bazkal ondo-rengo momentua izan zen artzaien jokoakegin baikenituen: lehenengo, txintxina,makil jokoa, oso polita zen, gero korrikaapustuak eta azkenik, gorputz jaurtiketak:talde guztia bi ilaratan jarri, besoak aurre-koari heldu eta kide bat gora botaz, ilaraosoa pasatzen zuen.

Ordu bete inguru ibili ondoren, autobu-sera iritsi ginen. Oso esperientzi ona izanzen, gauza asko ikasi genituen eta paisaiaoso politak ikusiz, ederki igaro genueneguna. Gainera eguraldiak lagundu zigun,baina oso nekatuta iritsi ginen.

DBH 2 mailakoak, Aralar mendikatean

Aralarrera egindako irteeraren irudiak.

Izaro Asteasuinzarra

kartel lehiaketa batean garaile

Izaro Asteasuinzarra DBH 4.mailakoikasleak aipamen berezia eta 60 euro-

tako saria jaso ditu Donostiako SantoTomas Lizeoak antolatu duen XXIV.Mari Karmen Alzueta kartel lehiaketan.

Inauterietako argazkiak,

ikastolaren webgunean ikusgai

Ikastolako ikasleek Inauterietakokalejiran hartu zuten parte. Festa

kiroldegian amaitu zen. Argazkiakwww.udarregi.com webgunean aurkitu-ko dituzue.

Udako kanpaldietarako begiraleak

behar ditu Ikastolen Elkarteak

Ikastolen Elkartea, urterobezala, udako kanpaldietarako

begirale bila hasi da. Emailez igo-rri digun eskaeraren arabera,hauek dira betebeharreko baldin-tzak: euskalduna izatea, 18 urtebeteta izatea eta aisialdian espe-rientzia izatea.

Izen emateko epea, apirilaren1ean amaituko da eta begirale iza-teko gazteek bete behar dituztenbaldintzak hauek dira:

-Euskalduna izatea.-18 urte beteta izatea.-Aisialdian esperientzia izatea.Kontutan hartuko dira baita ere,

ikasketak, begirale titulua eta bes-telako gaitasun pertsonalak.

Informazio guztia honako web-gunean aurkituko duzue:

www.bieikastola.netBertan agertzen den begirale fitxa

jaitsi, bete eta helbide elektronikohonetara bidali behar da:

[email protected]

Page 15: NOAUA!! 312 alea

Azken urteetan Andoain,Lasarte-Oria, Usurbil,Urnieta eta Hernaniko uda-

lerriek kirol zerbitzu mankomuna-tuak eskaini dituzte Buruntzaldean.Baina antza denez, etorkizun hurbilbatean eten egin daiteke zerbitzuhori. Bereziki, Hernanikoari dago-kionez.

Izan ere, 2007ko abenduaren 20anegin zen ez ohiko udal batzarrean,Hernaniko udal ordezkariek ahobatezBuruntzaldeko kiroldegien artekohitzarmena salatzea erabaki zuten.Zehazteko dago zertan eragingo duenerabakiak, eta erabiltzaileen arteanbada kezka nagusia: Usurbilgo kirol-degiko txartela duten erabiltzaileeiHernanikoa erabiltzea galaraztea.

Erabakia ez dago indarreanHernaniko udalbatzaren erabakia

dagoeneko Hernaniko Udalaren web-gunean eskegita dago. AndoaingoAllurralde kiroldegiko arduradunekalbistea baieztatu dute baina oraindikere hartutako erabaki hori ez delaindarrean jarri gaineratu dute.Oraindik ere, beraz, usurbildarrek

Hernaniko kirol instalazioak erabilditzakete eta, alderantziz, hernania-rrek Usurbilgoak.

Buruntzaldeko herrien artekohitzarmena ez da hautsiko

Udal erabakia formala bada ere,oraindik ez da indarrean jarri.Hernanik hartzen duen behin betikoerabakiaren harira, BuruntzaldekoKirol Patronatuek bere iritzia zein denjakinaraziko dute. Kiroldegietakoarduradunek oso argi duteBuruntzaldeko hitzarmena ez delahautsiko. Akaso Hernani bere kabuzirtengo da baina beste herrien artekokonpromisoari orain arte bezala eutsi-ko zaio.

Hernaniko kiroldegia,

Buruntzaldeko eskaintzatik kanpo?

15Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

I Z E R D I PAT S E TA N

Hernaniko udala ez dago pozik

Buruntzaldeko kiroldegien arteko

hitzarmenarekin.

Eskubaloi taldearen

sariak badu irabazlea

Bi pertsonentzat afaria Atxegajauregian. Hori da Usurbil

KE eskubaloi taldeak egindako zoz-ketan Jose Mari Sarasolak irabaziduen saria. Izango dira zozketagehiago, izan ere, eskubaloi taldeko-ek tarteka horrelako zozketak egitendituzte. Honakoan, Usurbil KE tal-deak Atxega jauregiaren ahaleginaeskertu nahi du.

Kirol emaitzei dagokionez, hirupartida jokatu ziren eta beste hirubertan behera geratu ziren. Kadetemutilek 47-26 irabazi zuten, Jaujataldearen aurka. Jubenil mailan,Egiari gailendu zitzaion 33-40 emai-tzarekin. Eta senior 2. Territorialmailan, Usurbil KE taldeak 25-23irabazi zion BKL taldeari.

Page 16: NOAUA!! 312 alea

16 Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

INGO AL DEU?

Otsailak 14, ostegunaUrbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Otsailak 15, ostiralaOrue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

Otsailak 16, larunbataUrbistondo, San Frantzisko 1, LasarteOa, Kontseju Zarra 11, Usurbil*

Otsailak 17, igandeaUrbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Otsailak 18, astelehenaDe Miguel, Kale Nagusia 32, Lasarte

Otsailak 19, astearteaRodriguez, Nagusia 42 atz Lasarte

Otsailak 20, asteazkenaGil, Kale Nagusia 24, Lasarte

Otsailak 21, ostegunaAcha-Orbea, Hipodromoa 6, Lasarte

Otsailak 22, ostiralaUrbistondo, San Frantzisko 1, Lasarte

Otsailak 23, larunbataOrue, Jaizkibel plaza 2, LasarteIturralde, Borda Berri 1, Usurbil*

Otsailak 24, igandeaOrue, Jaizkibel plaza 2, Lasarte

GOARDIAKO FARMAZIA,GAUEZCorrea Farmazia (22:00-09:00),Perkaiztegi kalea, 8 Hernani 943 33 60 22*Usurbilen, soilik eguerdira arte

ASTEGUNETANZubieta-Donostia

7:55*/ 9:30(T) / 13:15(T)14:35*(T) / 19:15(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

7:15* /9:00 / 12:45(T)13:45* /18:45

LARUNBATETANZubieta-Donostia

8:15(T) / 12:45 15:15(T) / 21:35(T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)

12:15(T) / 14:30(T) / 21:00(T)

JAI EGUNETANZubieta-Donostia

11:25(T) / 13:30(T) 15:30(T) / 21:35 (T)

Donostia-Zubieta(Gipuzkoa plazatik)11:00(T) / 13:00(T) 15:00(T) / 21:00 (T)

Zubieta-Donostia TST autobusak

T: Autobus aldaketa beharrezkoa da*: Eskola egunetan / Tf. 943 36 17 40

Eguneko goardiako farmaziak

Page 17: NOAUA!! 312 alea

17Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

INGO AL DEU?

Otsailak 15 ostirala- “Usurbilgo pasarte historikoak,DVDaren emanaldia”. Sutegin, gaue-ko 22:30ean. Antolatzailea:Nafartarrak.

Otsailak 17 igandea- “Izotz Aroa 2” pelikula. Arratsaldeko17:00etan Sutegin.

Otsailak 20 asteazkena- Joxe Ramon Mauduit, “Usurbil,haurren herria” hitzaldia. Arratsaldeko18:00etan Sutegin.

Otsailak 22 ostirala- IT txartela eskuratzeko azterketaKzGunean. 9:00etatik 11:00etara.943 36 14 12.

Otsailak 26 asteartea- “Mugarik gabeko hirian” filma etaoroimena galtzeari buruzko hitzaldiaAmaia Zulaikaren eskutik. Gazteleraz,arratsaldeko 16:00etan Sutegin.

Otsailak 27 asteazkena- Kultura Aholku Batzordearen bilera.19:00etan udaletxean.

Otsailak 29 ostirala- “Loreak mendian, hondakinak lur-pean eta bideak gainean”, antzerkisaioa Sutegin. Donapaleu AntzerkiTaldeak Mattin Irigoienek idatzitakoantzerkia eskainiko du. Gai sozialaklantzen dira antzerki honetan: aldebabetik Pirinioetako 2x2 autobideaeta, bestetik, transgenikoena. Bi ber-tsolari ere izango dira antzerki saiohonetan.

Ordua: gaueko 22:30ean. Taldea:Kitxikazank. Antolatzailea: NafartarrakKultur Taldea. Sarrera: takilan, 5 euro.

Agenda

Duela hogei mila urte, izoztutaez hiltzearren, munduan bizi

diren izaki guztiak hegoalderantzjoko dute. Manfred mamuta, Sidhartza alferrontzia, Diego tigrea etaScrat urtxintxa ezkur-zalea izan ezik.Hori da igande honetan Sutegin eus-karaz ikus ahal izango den pelikula-ren mamia. Sarrerak egunean bertanjarriko dira salgai, 2 eurotan.

Igande honetan, “Izotz Aroa 2” filma Sutegin

Lan berriarekin, errepertorioklasikoari heldu dio AmaiaZubiriak, bereziki,

Iparraldeko tradizioa gogora eka-rriz: “Maitia nun zira”, “Amodioazoin den zoroa”, “Ura isuririk”,“Goizean argi hastean”, “Nik badutmaiteño bat”, “Kalla kantuz”,“Adios izar ederra”, “Prima ejerra”...“Donostiako hiru damatxo” eta“Ama ezkondu” kantuak ere jasoditu lan berri honetan. Hori gutxibalitz, historikoak izan diren bikantariren bertsioak egin ditu:Lourdes Iriondoren “Hala ere” etaEstitxuren “Ave Maria” ezagunak.

30 urtez musikanAmaia Zubiria Zubietan jaio zen

1947an. Etxean aurkitu omen zuenkanturako giroa eta zaletasuna.

Haizea taldearekin egin zen eza-gun, 1977 urtean. Dagoeneko,

beraz, hiru hamarkada egin ditumusikaren munduan.

Haizearekin aritzeaz gain, hainbatdisko plazaratu zituen TxominArtolarekin, beste hainbat PascalGaignerekin, horien artean “Egunargi hartan” izenekoa, 1985an. Etabakarka ere, hainbat lan argitaratuditu. “Nabil” diskoarekin kantuarenplazara itzuli da berriz ere AmaiaZubiria kantaria.

“Nabil” diskoa,

Amaia Zubiriaren berriena

Iparraldeko tradizioan

erreparatu du Amaia Zubiriak.

Otsailaren 17an igandea,

17:00etan hasiko da pelikula.

Page 18: NOAUA!! 312 alea

18 Noaua! - 2008ko otsailaren 15ean

GAZI, GOZO, GEZA

ETXEBIZITZA

-Usurbilen 3 logelatako etxebizitza alokatzendut. Abala eskatzen da. 943373481.

- Terrenoa duen borda bat hartuko nuke Usurbiledo inguruan. 664774024

- Terrenoa daukan baserri bat erosiko nuke.664774024

-75.000 metro karratuko terrenoa daukan base-rri bat daukat salgai. Argi indarra telefonoaeta ura ditu. Agroturismo bat jartzeko osoegokia. 664774024.

- San Esteban kaleko 13 zenbakian 4. solairukoetxe bat daukat alokatzeko. Ez dauka igogai-lurik. Kontaktuan jartzeko: 943362088

- Etxe bat alokatuko nuke norbaitekinUsurbilen, 639370633 (Bixen).

- Usurbilen etxebizitza salgai. 3 logela, sala,komuna, sukaldea, bi balkoi, igogailua, gan-bara. Kaxkoan. 607 924 407.

- Usurbilen etxebizitza salgai. Sukaldea, jangela,egongela, bi logela eta komuna. Dena amue-blatua eta egoera onean. Agentziarik ez.600645629

-Pisua salgai Atxegalden. 4 logela, bi komun,sukaldea, egongela eta trasteroa. Berritua.53.000.000 pezeta. 696 693 710.

- Gela bat alokatzen zaio gizonezko langile bati.250 euro/hilabetean, sukaldea erabiltzekoeskubidearekin eta arropen garbiketa barne.687348223.

-Etxebizitza salgai. 86m karratu erabilgarriak +13m karratu balkoi(eguzkitsua), 3 logela,bainua, komuna, kalefazioa, trasteroa eta igo-gailua. 318.000 euro. Tf: 688670561.

- Apartamentu-duplex rustikoa saltzen du parti-kularrak. Zubietan Elizaren ondoan dago etaetxebizitza sartzeko moduan dago. 245.000euro. 678084020.

- Hiru logelatako etxe baten bila gabiltzaUsurbilen. Agentziarik ez. 616064059.

- Etxea salgai Kale Nagusian. 90 m. Igogailua,garajea, trasteroa. 943361383.

- Pisua salgai. Santuenean, 16 zbkia 4. pisua, 33milioitan (negoziagarria). 667802888.

- Usurbilen bi logelako etxe bat daukagu salgai.666 539284.

- Pisu bat edo etxe bat alokatu nahiko nuke.650082049.

- 3 logeletako etxe bat salgai, kaxkoan. Igogailua,ganbara eta balkoiduna. 655 72 06 66.

- Pisua alokatuko nuke Usurbilen. 661 702 708.- Salgai. Kaxkoan, 3 logelako etxea trasteroare-

kin. Garajea aukeran. 685731792- Bi gela edo gela bateko apartamentu baten

bila nabil. 687 650 066 (Maria).

SALEROSKETAK / GARAJEAK

-Usurbilen33 metro karratutako garaje bat aloka-

tzen dut. Sarrera handiarekin, biltegi moduanerabiltzeko egokia izan daiteke. Ura eta argiadauzka. 943373481.

- Kale Nagusian garaje itxi bat alokatzen dugu.Kotxeak sartzeko egokia, lokal moduan ezdugu alokatzen. 85 euro hilabetean.Interesatuak deitu 943361235 telefonora.

- Volswagen Transporter Shuttle 2.5 TDI, 130zaldikoa salgai. 2005eko abuztukoa. Gris ilunkolorekoa. Lo egiteko prestatua, gortinak, tol-doa eta hozkailua... 687571009.

- Volswagen California bat daukagu salgai. 92.urtekoa, 2400eko motorra, konponduberria... 650004264 edo 943243379.

- Citroen Picasso Diesel salgai. 4 urte. 617 24 26 60 (Nere).

- Land Rover 4.6 (lp) todoterrenoa salgai. 8 urte.455.000 km. Extra asko. Ruben. 609408401.

-Hiru ateko Honda Civic salgai. Beti garajeanegondakoa. 620625823.

- Mercedes Vito Mixta 112 CDI bat saltzendut. Aire egokitua, kristal tintatuak, bigarrenbateria, berogailu autonomoa... Dena horni-tua, 610 431 999.

- 5 urte dituen Renault Megane Coupe batdaukat salgai. 637 760 852.

LANPOSTUAKLan-eskaintzak- Astean 3 edo 4 egunez eta egunean 3 orduz (goi-

zez ahal bada) pertsona helduak zaintzeko etaetxeko lanak egiteko emakume euskaldunbaten bila gabiltza. Ordutegian flexibilitateaizatea eta auto propioa izatea baloratuko da.607233255 / 616273785.

-Neska euskaldun (ahal bada) baten bila gabiltzaume bat zaintzeko astean bi goizetan eta zen-bait arratsaldetan. 635715142.

- LH edota DBHko ikasleei klase partikularrakemateko prest egongo al zinateke? Udarregiikastolan, lan hori beteko luketen pertsonekinzerrenda bat osatzen ari gara. Interesatuakpasa Ikastolatik.

- Astean bi egunetan etxeko lanak egin eta tar-teka umea zaintzeko pertsona baten bilanabil. 627278907.

- Urte osoz, astebukaeratan lan egiteko zerbi-tzari baten bila gabiltza. 943366710.

Lan-eskaerak- Etxeko lanak egiteko edo haur zein pertsona

helduak zaintzeko eskaintzen da pertsona bat.671884360.

- Etxeko lanak egiteko edo umeak zaintzeko ema-kume bat eskaintzen da. 636934237.

- Etxeko lanak egiteko emakumea eskaintzenda. Goizez edo arratsaldez lan egiteko prest.Deitu: 679 79 61 01.

- Pertsona helduak zein haurrak zaintzeko edoetxeko lanak egiteko neska bat eskaintzen da.677343326

- Emakume bat eskaintzen da etxeko lanak egi-teko, pertsona helduak zein haurrak zaintze-ko. 630274906

- Emakume bat eskaintzen da umeak edo per-tsona helduak zaintzeko. Telefono zenbakia:676221378.

- Neska bat eskaintzen da umeak zaintzeko zeinetxekolanak egiteko. Egun osoko disponibili-tatea. 679742413.

- Portalak eta eskailerak garbitzeko neska bateskaintzen da. Esperientzia horrelako lanetan.690 784 113.

- Oporrak, ospakizunak, edozein motatako bide-oak montatzen dituen profesionala eskaintzenda. Telefono zenbakia: 943555835/ 617 242660.

- Etxeko lanak egin, pertsona helduak zainduedo jatetxe batean lan egiteko prest nago. 610669 335.

- Neska bat eskaintzen da etxeko lanak egitekoeta umeak zein pertsona helduak zaintzeko.618434990.

- Etxeko lanak egiteko edo pertsona helduakzein haurrak zaintzeko emakume bat eskain-tzen da. 620 646 769.

BESTELAKOAK / GALDUTAKOAK

-Erregeek telebista modernoa ekarri badizue etazaharra botatzeko asmorik badaukazu, neure-kin kontaktuan jarri: bila joango nintzake:675 71 72 67. Diru pixka bat ordaintzekoprest nago ere.

-Naranja eta gorri koloreko bi raketa galdu ditu-gu; bat handia, bestea txikia. Aurkitu baduzu,deitu: 692 837 951.

- Abenduaren 4an giltzak galdu nituen giltzatakobeltz batekin. Aurkitu badituzu eskertukodugu deitzea: 685 72 56 81.

-Usurbilgo gazte kuadrila bat gara eta lokal batalokatu nahi genuke herrian. 943360744.

- Kotxeko aulkitxoa salgai. Maxi Cosi Priori XP.110 euro, erdi prezioan. 652 764 620.

- Egurrezko aulkiak salgai. Aritz egurrez egini-koak. 943 36 20 49.

- Lur zatitxo bat hartuko nuke, baratz txiki batosatzeko. 615744076.

- Bigarren eskuko trikitixa bat erosiko nuke.656 76 52 13.

- Snow egiteko tabla bat fijazioekin salgai. Tf:679 185 102.

- Argazki zaharrak berritzen eta txukuntzendira. Baita bideoak editatu ere. 617 242 660/[email protected]

Zorionak Julen! Etxekopottoloak 3 urte betekoditu otsailaren 14an.Ondo-ondo pasa eta muxu handi bat!

Zorionak Nahia!Otsailaren 19an urte beteegingo duzu, Zorionaketa muxu pila, pila, pila...Zuhaitz, aitatxo eta amatxoren partez.

Zorionak Inaxi! Jaso ezazuzure familiaren partez zorionagurrik beroena. Urte askoanhorrelaxe jarraitu dezazulabihotz-bihotzez.

HERIOTZAK

Eugenio Campoo HoyosOtsailaren 6an hil zen 67 urte zituela. Kaleberri.

Juan Olasagasti BengoetxeaOtsailaren 3an hil zen 80 urte zituela. Kaleberri.

Manuela Manzano BalseraOtsailaren 5ean hil zen 76 urte zituela. Santuenea.

Julian Encinas OrmazabalOtsailaren 9an hil zen, 74 urte zituela. Kalezar.

JAIOTZAK

Unai Sarasua GalanOtsailaren 5ean jaio zen.

Aixa Iglesias CarrascoOtsailaren 2an jaio zen.

Inge Mutiloa VidalUrtarrilaren 26an jaio zen.

Page 19: NOAUA!! 312 alea
Page 20: NOAUA!! 312 alea