Top Banner
EU peníze středním EU peníze středním školám školám tzv. šablony tzv. šablony
24

EU peníze středním školám

Jan 24, 2016

Download

Documents

galya

EU peníze středním školám. tzv. šablony. SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt. získala grant z ESF – operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt s názvem EU peníze středním školám Doba realizace: září 2012 – srpen 2014. Obecné informace. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: EU peníze středním školám

EU peníze středním školámEU peníze středním školám

tzv. šablonytzv. šablony

Page 2: EU peníze středním školám

SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt.SOŠ a SOU Kralupy n. Vlt.

získala grant z ESF – operačního programu Vzdělávání pro získala grant z ESF – operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt s názvem konkurenceschopnost na projekt s názvem

EU peníze středním školámEU peníze středním školám Doba realizace: září 2012 – srpen 2014 Doba realizace: září 2012 – srpen 2014

Page 3: EU peníze středním školám

Obecné informaceObecné informace• oprávněný žadatel oprávněný žadatel - střední škola se sídlem mimo hl.

město Praha• výše dotace: výše dotace:

300 000 Kč + počet žáků školy x 2 432 Kč300 000 Kč + počet žáků školy x 2 432 Kčv našem případě tedy: v našem případě tedy:

= = cca 850 000 Kčcca 850 000 Kč• doba trvání projektudoba trvání projektu: : maximálně 2 roky• zahájení projektuzahájení projektu: : nejpozději 3. 9. 2012• ukončení projektuukončení projektu: : nejdéle do 31. 8. 2014

Page 4: EU peníze středním školám

Podpořené oblastiPodpořené oblasti

I.I. Čtenářská gramotnost – ČJLČtenářská gramotnost – ČJLII.II. Cizí jazyky – AJ, NJCizí jazyky – AJ, NJIII.III. ICTICTIV.IV. MatematikaMatematikaV.V. Odborné kompetence – odborné předmětyOdborné kompetence – odborné předměty------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cíl:Cíl: zkvalitnění přípravy žáků na státní maturitu zkvalitnění přípravy žáků na státní maturitu

Page 5: EU peníze středním školám

Typy šablonTypy šablon1.1. Individualizace vzdělávání – skupinová výuka (možno Individualizace vzdělávání – skupinová výuka (možno

ČJL, AJ, NJ, M, ICT)ČJL, AJ, NJ, M, ICT)výstupvýstup: zápis odučených hodin v třídní knize: zápis odučených hodin v třídní knize

2.2. Inovace výuky – použití nových forem a metod výuky, Inovace výuky – použití nových forem a metod výuky, vytvoření nových výukových materiálů (možno vše)vytvoření nových výukových materiálů (možno vše) výstupvýstup: sady inovativních vzdělávacích : sady inovativních vzdělávacích materiálů, ověřené v běžné výuce (možno i v materiálů, ověřené v běžné výuce (možno i v suplované hodině) a sdílené s ostatními učiteli nebo suplované hodině) a sdílené s ostatními učiteli nebo veřejně publikované, se stručnou metodikou. Ověření veřejně publikované, se stručnou metodikou. Ověření musí být evidováno v záznamovém archu (příloha musí být evidováno v záznamovém archu (příloha monitorovací zprávy) a v třídní knizemonitorovací zprávy) a v třídní knize

Page 6: EU peníze středním školám

ČJLČJLšablonašablona výstupvýstup výše výše

dotacedotaceI / 1I / 1

individualizace výukyindividualizace výuky2x2x

64 vyučovacích hodin 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro odučených navíc pro

skupinu žákůskupinu žáků

91 968,-91 968,-183 936,-183 936,-

Page 7: EU peníze středním školám

ČJL: I/1 ČJL: I/1 I / 1I / 1Vytváření koncepce zlepšení čtenářské a informační gramotnosti v rámci celé školy a vytváření

skupin žáků, kteří: využívají multimediální učebnu při výuce ČJL výuka skupiny žáků, kterým se věnuje zvláštní podpora při přípravě na maturitní zkoušku z ČJL individuální výuka žáků s SPU

Realizace: 64 odučených hodin nově vytvořené skupiny žáků, nového povinného nebo volitelného předmětu se

zaměřením na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti v průběhu 2 školních roků oddělená skupinová výuka téhož vyučovacího předmětu nový povinný či volitelný předmět žáci musí být zapsáni ve skupinové výuce nebo novém povinném či novém povinně volitelném

předmětu v rozsahu nejméně 32 hodin ročně nebo 1 skupina 32 hodin v průběhu 2 školních roků v případě skupinové výuky je třeba, aby škola měla předem zpracována kritéria pro zařazení žáka do

dané skupiny. Kritéria nemohou být formální (vhodným kritériem pro dělení může být i skutečnost, že v rámci jedné třídy jsou vzděláváni žáci různých oborů vzdělání).

v rámci šablony může být podpořena 1 skupina nebo 2 skupiny v celkové časové dotaci 64 hodin za dobu realizace projektu

Page 8: EU peníze středním školám

ČJL: I/1 ČJL: I/1 Finance mohou být použity:Finance mohou být použity:• plat učitelů• materiální podpora vyučovacího procesu – výukový software, knihy,

učebnice a pracovní sešity, slovníky a odborná literatura, audio a video materiály, didaktické pomůcky, materiály pro testování žáků ….

Page 9: EU peníze středním školám

Cizí jazykCizí jazykšablonašablona výstupvýstup výše dotacevýše dotace

II / 1II / 1individualizace výukyindividualizace výuky

2x2x

64 vyučovacích hodin 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro odučených navíc pro skupinu žákůskupinu žáků

54 720,- 54 720,- 109 440,-109 440,-

II / 2II / 2inovace výukyinovace výuky

1x1x

2 sady vzdělávacích 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusechmateriálů po 32 kusech 53 262,-53 262,-

Page 10: EU peníze středním školám

Cizí jazyk: II/1 Cizí jazyk: II/1

Realizace:Realizace: rozdělení vyučovacích hodiny cizích jazyků – dělení žáků do

skupin u povinných i volitelných předmětů nad stávající rámec

zařazení dalšího volitelného předmětu - konverzace v cizím jazyce, překladatelský seminář, literární seminář aj.

zapojení rodilého mluvčího do vyučování

Page 11: EU peníze středním školám

Cizí jazyk: II/1 Cizí jazyk: II/1

Finance mohou být použity:Finance mohou být použity:plat učiteleplat učitelemateriální podpora výuky cizích jazyků –materiální podpora výuky cizích jazyků –

nákup pomůcek:nákup pomůcek:- výukový software- videokamera- audio a video materiály- slovníky, encyklopedie, cizojazyčná literatura - předplatné časopisů na podporu výuky cizích jazyků- Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 15 –19 let

Page 12: EU peníze středním školám

Cizí jazyk: II/2 Cizí jazyk: II/2

Realizace:Realizace:• podpora inovativní přípravy pedagogů na podpora inovativní přípravy pedagogů na

výukuvýuku• výstupy: 2 sady po 32 inovativních výstupy: 2 sady po 32 inovativních

vzdělávacích materiálech pro dvě témata, vzdělávacích materiálech pro dvě témata, které budou ověřeny v praxi v rámci běžné které budou ověřeny v praxi v rámci běžné výukyvýuky

• 1 sada = 32 vzdělávacích materiálů pro 1 téma1 sada = 32 vzdělávacích materiálů pro 1 téma

Page 13: EU peníze středním školám

Cizí jazyk: II/2 Cizí jazyk: II/2 Příklady sad vzdělávacích materiálů:Příklady sad vzdělávacích materiálů:

- prezentace přibližující reálie cizích měst, zemí, návazné pracovní listy

- přípravy a pracovní listy pro 32 vyučovacích hodin konverzace v cizím jazyce

- metodika, přípravy a pracovní listy pro 32 vyučovacích hodin pro práci s evropským jazykovým portfoliem žáků ve věku 15 –19 let

Page 14: EU peníze středním školám

Cizí jazyk: II/2Cizí jazyk: II/2

Finance mohou být použity:Finance mohou být použity:odměna autorovi/autorůmodměna autorovi/autorůmmateriální podpora tvorby vzdělávacích sadmateriální podpora tvorby vzdělávacích sad

- materiál

- fotoaparát- notebook- software pro tvorbu výukových programů (lze i licence)- videokamera- didaktické pomůcky

Page 15: EU peníze středním školám

ICTICTšablonašablona výstupvýstup výše dotacevýše dotace

III / 1III / 1individualizace výukyindividualizace výuky

2x2x

64 vyučovacích hodin 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro odučených navíc pro

skupinu žáků, propojení skupinu žáků, propojení s evaluačním nástrojem s evaluačním nástrojem

Škola21Škola21

152 640,-152 640,-305 280,-305 280,-

Page 16: EU peníze středním školám

ICT: III/1 ICT: III/1 Příklady realizace:Příklady realizace:• Skupina žáků řeší školní projekt: výsledek = zveřejněná zpráva o

projektu, reálné výstupy žáků• Skupina žáků se účastní mezinárodního projektu: etwinning,

e-learningová řešení, využití blogů, podcasting a dalších aplikací• Skupina žáků se vzdělává jinou formou, jsou vytvářeny distanční

přístupy žáků ke studiu. Řešení vzdělávání dlouhodobě nepřítomných žáků (individuální studijní plány, dlouhodobá nemoc, pro večerní, dálkovou a kombinovanou formu vzdělávání a pro zkrácené studium apod.)

• Skupina žáků využívá moderní komunikační prostředky (blog,chat) pro podporu individuálních dovedností skupiny žáků

Page 17: EU peníze středním školám

ICT: III/1 ICT: III/1 Finance mohou být použity:Finance mohou být použity:plat učiteleplat učitelemateriální podpora výukymateriální podpora výuky- výukový software- knihy, učebnice a pracovní sešity- slovníky a odborná literatura- audio a video materiály- didaktické pomůcky- materiály pro testování žáků- hardware (PC, notebook, interaktivní tabule...)

Page 18: EU peníze středním školám

matematikamatematikašablonašablona výstupvýstup výše dotacevýše dotace

IV / 1IV / 1individualizace výukyindividualizace výuky

2x2x

64 vyučovacích hodin 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro odučených navíc pro

skupinu žákůskupinu žáků57 280,-57 280,-114 560,-114 560,-

Page 19: EU peníze středním školám

matematika: IV/1matematika: IV/1

Realizace:Realizace: soustředěná podpora skupině žáků s hlubším zájmem o obor vzdělávání, která

zpracovává v rámci odborného předmětu vlastní ročníkovou práci, která integruje poznatky matematiky v odborném vzdělávání

výuka nového volitelného předmětu pro skupinu žáků se zájmem o matematiku (matematický klub)

výuka skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří za podpory asistenta pedagoga nebo druhého pedagoga zlepšují své individuální schopnosti v oblasti matematické gramotnosti

Page 20: EU peníze středním školám

matematika: IV/1matematika: IV/1

Finance mohou být použity:Finance mohou být použity:• plat učitele / učitelů• materiální podpora vyučovacího procesu –

výukový software, knihy, učebnice a pracovní sešity, slovníky a odborná literatura, audio a video materiály, didaktické pomůcky, materiály pro testování žáků ….

Page 21: EU peníze středním školám

odborné předmětyodborné předmětyšablonašablona výstupvýstup výše dotacevýše dotace

V / 2V / 2inovace výukyinovace výuky

2x2x

2 sady vzdělávacích 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 materiálů po 32 kusech v odborném kusech v odborném vzdělávání vzdělávání

45 830,45 830, --91 660,-91 660,-

Page 22: EU peníze středním školám

odborné předměty: V/2odborné předměty: V/2 Realizace:Realizace: 2 sady vzdělávacích materiálů pro 2 tematické oblasti ve výuce, které budou ověřeny v

rámci běžné výuky rozvoj odborných kompetencí ve středním odborném vzdělávání možno propojit s rozvojem v oblasti všeobecně vzdělávací DUMy a další: - nový / inovovaný učební text k odborným tématům (tedy i skripta s připojením pracovních listů pro přímou účast žáků)

- přípravy a/nebo pracovní list pro praktické vyučování- popis postupu pro praktické vyučování- metodika, příprava anebo pracovní list pro výuku odborných předmětů- příprava a pracovní list pro odborné vzdělávání žáků s SPU- příprava a pracovní list pro vedení a přípravu žáků pro studentské odborné projekty,

k soutěžím odborných dovedností, ke SOČ- přípravy a pracovní listy pro žáky v oblasti BOZP- prezentace témat s úlohami pro přímou práci žáků

Page 23: EU peníze středním školám

odborné předměty: V/2odborné předměty: V/2

Finance mohou být použity:Finance mohou být použity: odměna autorovi/autorůmodměna autorovi/autorům materiální podpora tvorby vzdělávacích sadmateriální podpora tvorby vzdělávacích sad

- materiál- fotoaparát- notebook- software pro tvorbu výukových programů (lze i licence)- videokamera- didaktické pomůcky

Page 24: EU peníze středním školám