Top Banner
EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK
22

EU peníze středním školám - ssremesel.cz

Apr 07, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
EU peníze stedním školámOPVK
• Finanní alokace: 1, 5 mld. K pro R • Minimální ástka: 300 000 K na projekt
Výše dotace pro SŠED F-M Výpoet dotace
300 000 K + (2 432 K x poet ák) = 300 000 + 2 432 x 884 ák = 2 449 888,- K
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE
• Vytváel se ped podáním projektové ádosti • Musí vycházet ze vzdlávacích dokument školy • Pináší odpovdi na otázky:
1. Co je cílem projektu? 2. Poet podpoených ák? 3. Poet podpoených pedagog? 4. Jaký bude konený výsledek projektu? 5. Jakým zpsobem bude rozpoznáno dosaení zmny a jak tato
zmna bude hodnocena? - projektový zámr SŠED F-M
P.. Úsek/obor Jméno uitele TV Poet šablon Poet kurz Poznámka
1. Anglický jazyk ing. Srovnalová 1 šablona 1 min 4 hod.
2. Anglický jazyk Mgr. Frkal 1 šablona 1 min 4 hod.
3. Anglický jazyk Mgr. Sztwiertniová 1 šablona 1 min 4 hod.
4. Anglický jazyk Mgr. Stodola 1 šablona 1 min 4 hod.
5. Anglický jazyk Mgr. Kološová 1 šablona 1 min 4 hod.
PEHLED VYTVOENÝCH DUM na SŠED F-M
Celkový pehled vytvoených digitálních uebních materiál k 31.1.2014
Název šablony Poet sad - plán Poet sad - skutenost Celkový poet DUM
III/2 48 48 960
V/2 2 2 64
VI/2 2 2 40
1064 digitálních uebních materiál
Evaluaní nástroj Profil Škola21 - píloha projektového zámru ICT plánu školy (povinnost v rámci projektu!!!) • Vstupní a výstupní evaluace bude pílohou závrené
monitorovací zprávy – Registrace na http://skola21.rvp.cz - ukázka barokní malíství
– Škola urí v jaké fázi vývoje se nachází a které oblasti plánuje rozvíjet
– Výstupem je elektronická i tištná verze podklad pro ICT plán - tento výstup bude piloen k projektovému zámru a kopie výstupu k závrené monitorovací zpráv
INNOST KOORDINÁTORA
1. Má klíovou roli ve vyuívání ICT na škole a je jednou z hlavních podmínek výše uvedeného profilu škola 21.
2. Úzká spolupráce s ICT technikem v oblasti zabezpeování bezporuchového chodu internetu, sít a program.
2. ízení innosti pedagogických pracovník zodpovdných na jednotlivých úsecích za správný chod výukových program, zejména - instalace, upgrade, školení.
3. Vyuívání ICT technologií v komunikaci školy s rodii, studenty, vyuívání e-learning, sociálních sítí atd.
SOFTWARE, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA SŠED A MONOSTI JEJICH VYUITÍ
• Ve výuce všeobecn-vzdlávacích pedmt
• Ve výuce odborných pedmt
SOFTWARE VE VÝUCE VŠEOBECN-VZDLÁVACÍCH PEDMT
EDU base - výuka všech pedmt, diagnostika (5 druh test), sestavení a tisk uebních materiál, e-learning
Microsoft office - Word, Excel, PowerPoint atd. Zoner photo studio - úprava fotografií ActivInspire - tvorba prezentací a výuka prostednictvím interaktivní
tabule (zájemci o školení!!!) Wink - prezentaní a výukový program s vyuitím video sekvencí
SolidWorks - tvorba 3D model, kreslení technické dokumentace a výuka velkého mnoství odborných pedmt (nap. materiály, konstrukce, konstrukní cviení, technologie aj.)
SolidCAM - CNC obrábní vetn 3D simulace ArtCAM - grafický program + CNC obrábní MerickCalk 3000 - náezové plány VISKON - devostavby a devné konstrukce vetn kreslení technické
dokumntace a 3D model Compass - veškeré druhy schodiš vetn 3D zobrazení, technické
- ProfiCAD - k výuce a kreslení elektrotechnické dokumentace - Eagle - návrh a kreslení tištných spoj - So Machine - výuka automatizace a ízení - Inels - inteligentní systémy domovní elektroinstalace - ZelioSoft - inteligentní relé Zelio, jednoduché ídící systémy - PinacleStudio - stihové studio, úprava a tvorba videa
SOFTWARE VE VÝUCE ODBORNÝCH PEDMT - STAVEBNÍ
ArchiCAD 16 - tvorba 3D model, kreslení technické dokumentace a výuka velkého mnoství odborných pedmt (nap. materiály, konstrukce, technologie aj.)
ARTLANTIS - doplnk ArchiCAD, vizualizace vytvoených dokument VISKON - devostavby a devné konstrukce vetn kreslení technické
dokumntace a 3D model Compass - veškeré druhy schodiš vetn 3D zobrazení, technické
dokumentace a CNC výstup
• Evidence v tídní knize
• Doloení materiál (CD, DVD)
• Vykázání potu podpoených ák
VI/2 VYTVÁENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANNÍ GRAMOTNOSTI
• Podpora finanní gramotnosti, tak aby se áci orientovali ve správ osobních/rodinných financích
• Výstup: 2 sady vzdlávacích materiál ( v kadé sad je 20 vzdlávacích materiál )
• Standard finanní gramotnosti
MONITOROVÁNÍ PROJEKTU
1. Pedmt kontroly MZ • Výstupy zvolených šablon • Monitorovací indikátory • Další povinnosti vyplývající z Píruky OP 1.5
2. Celkem 5 MZ Prbná MZ – pedkládá se 1 x za 5 msíc (do 30 dn) Závrená monitorovací zpráva - pedkládá se po ukonení realizace projektu za období zbývající 4 msíc (do 60 dn)
MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Doposud byly realizovány 4 MZ, pátá závrená - musí být dokonena a zaslána na MŠMT R v prbhu února a bezna 2014
KONTROLY NA MÍST
1. Kontroly na míst - ovování výstup • Záznamy v tídní knize • Inovované výukové materiály
2. Publicita • Vyvšení plakátu • Souhlas se zveejnním v seznamu píjemc na stránkách MŠMT
3. Archivace • Všechny dokumenty související s realizací projektu – do roku 2025 – v
pípad kontroly je musí pedloit • Archivace = zálohování, vytváení kopií soubor
UKÁZKY Z TVORBY DUM
Veškeré materiály vytvoené v rámci projektu jsou pístupné na www stránkách školy po spuštní dalších odkaz.
Všechny materiály musí být vyuívány ve výuce
(ji bez záznamových arch - pouze poznámka
v tídní knize a pedagogickém deníku v rámci trvalé udritelnosti projektu. VanV VacI
Mgr. Karel Volný