Top Banner
EU peníze středním školám Vzdělávací materiály Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice 6. prosince 2012
32

EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Mar 23, 2016

Download

Documents

MANDEL

EU peníze středním školám Vzdělávací materiály. Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice 6. prosince 2012. Přehled vzdělávacích materiálů Charakteristika vzdělávacích materiálů (DUM) Realizace vzdělávacích materiálů Autorská práva Organizační zajištění tvorby vzdělávacích materiálů Příklady šablon - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

EU peníze středním školámVzdělávací materiály

Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice

6. prosince 2012

Page 2: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Obsah prezentace1. Přehled vzdělávacích materiálů

2. Charakteristika vzdělávacích materiálů (DUM)

3. Realizace vzdělávacích materiálů

4. Autorská práva

5. Organizační zajištění tvorby vzdělávacích materiálů

6. Příklady šablon

7. Kódování (označování) vzdělávacích materiálů

8. Schvalování monitorovacích zpráv vzdělávacích materiálů

9. Ukázky vzdělávacích materiálů

Page 3: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Téma Šablona Výstup Čtenářská a inform. gramotnost I-2 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech

Cizí jazyky II-2 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech

Využívání ICT III-2 3 sady vzdělávacích materiálů po 20 kusech, propojení s evaluačním nástrojem Škola21

Matematika IV-2 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Odborné kompetence V-2

2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech v odborném vzdělávání,

u gymnázií i v oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost

Finanční a ekon. gramotnost VI-2 2 sady vzdělávacích materiálů po 20 kusech

Page 4: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Charakteristika šablon zaměřených na inovaci a zkvalitnění výuky

I/2, II/2, III/2, IV/2, V/2, VI/2

• Cíl: inovace a zvýšení kvality výuky

• Cílová skupina: žáci středních škol

• Dokládaný výstup: sady inovativních vzdělávacích materiálů, ověřené v běžné výuce (ověření v praxi není hrazeno z projektu) a sdílené s ostatními pedagogickými pracovníky nebo veřejně publikované. Ověření musí být evidováno v záznamovém archu (příloha monitorovací zprávy) a v třídní knize.

Page 5: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Záznamový arch

ZÁZNAMOVÝ ARCH – ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.XXXX

Číslo a název šablony klíčové aktivity

Tematická oblast

Pořad. č. Dat. ověření Třída Téma Označ. materiálu Jméno vyučujícího

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2011

Page 6: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Forma realizace šablon zaměřených na inovaci

• Inovativní přístup: nové zdroje informací, nové zpracování informací, využití nového softwaru a práce s ním.

• Vzdělávací materiál je určen pro vzdělávání a přímou práci žáků. Součástí vždy musí být pracovní listy, testy, úlohy, interaktivní vstupy, evaluační nástroje nebo jiné výukové pomůcky pro přímou práci žáků.

Page 7: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Způsob realizace šablon zaměřených na inovaci

Výstup:

• 2 sady po 32 vzdělávacích materiálech: I/2, II/2, IV/2, V/2• 3 sady po 20 vzdělávacích materiálech: III/2 (ICT)• 2 sady po 20 vzdělávacích materiálech: VI/2 (finanční gramotnost)

• Jedna sada je ucelený soubor vzdělávacích materiálů v jedné tematické oblasti.

• Tematická oblast je ucelená část - logický celek – učiva.• Zaměření tematické oblasti se uvede ve formuláři záznamového archu

(příloha monitorovací zprávy).

Page 8: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Tematická oblast

Tematická oblast, ve které jsou inovativní vzdělávací materiály vytvářeny, musí být navázaná na ŠVP nebo platný dokument, podle kterého škola učí.

Gymnázia: tematická oblast může být ucelenou součástí jednoho vzdělávacího oboru, tematického okruhu, celku, tématu, nebo vyučovacího předmětu.

Tematická oblast může být i ucelená část průřezového tématu

Může být logicky propojena jinými kritérii, která odpovídají potřebám školy.

Volba tematické oblasti – v kompetenci školy

Page 9: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Kvalita vzdělávacích materiálů• vznikají v souladu s projektovým záměrem školy• jako výsledek inovované přípravy pedagogického pracovníka školy

na hodinu• jsou v souladu s autorskými právy• unikátní pro školu, která je vytvořila, nejde o kopie nebo subdodávku pro více

škol• slouží k dosažení výsledku, který byl stanoven v projektovém záměru• ověřeny při hodině a o tom existuje záznam• sdíleny mezi pedagogickými pracovníky nebo veřejností

Kvalitní vzdělávací materiál: kontext využití, využívání ověřených informací, dodržování autorských práv a správné citace použitých zdrojů, zkvalitnění výuky, návodný pro použití.

Page 10: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Anotace

• obor

• předmět, tematická oblast

• vyučovaná látka, ke které je materiál určen

• ročník

• autor

• školní rok

2.6.2011

Page 11: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

• z vytvořených vzdělávací materiálů plyne pro autora přímý finanční prospěch

• neplatí stejné podmínky jako pro školní díla užitá v běžné pedagogické praxi (viz § 35 zákona 121/2000 Sb. autorský zákon)

• neplatí stejné podmínky jako pro komerční díla

Autorská práva

Page 12: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Autorská práva• Dílo: literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným

výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam

• DUM je autorským dílem, pokud se jedná o výsledek tvůrčí činnosti. Nemusí být autorským dílem, pokud se jedná pouze o přepis obecně známých informací.

• Za komerční využití díla je považováno použití díla za účelem dosažení hospodářského prospěchu (komerční vydání vytvořených vzdělávacích materiálů – např. jako skripta).

• DUM není komerční dílo dle § 35 AZ, jedná se o zaměstnanecké dílo dle §58 AZ.

Page 13: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Jak správně citovat

Kde hledat inspiraci pro správné citování použitých zdrojů?webové stránky portálu RVP:

http://autori.rvp.cz/obecne-informace/citace

V jaké míře lze využívat cizí zdroje?• možnost využívat tzv. malou citaci - citace v odůvodnitelné míře

• každý inovovaný materiál musí mít přidanou hodnotu a citace/zdroje využívá jen ve skutečně odůvodnitelné míře.

13

Page 14: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

• Lze využívat části textů, zvuků a videí za předpokladu, že zdroj je řádně citován (viz http://autori.rvp.cz/obecne-informace/citace)

• Obrázky je možné využívat pouze z otevřených databází nebo při zajištění souhlasu autora

volně použitelné licence: public domain, Creative Commons http://commons.wikimedia.org/wiki stačí uvést minimální možnou citaci uvedenou na webových stránkách

portálu RVP (odkaz na stránku s obrázkem a datum stažení) http://generator.citace.com/

• uvádějte odkazy na obrázek i s jeho zdrojovými informacemi• všechny potřebné informace o díle budou patrné po kliknutí na odkaz

Page 15: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Příklady otevřených databází:

http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

http://cs.wikipedia.org

Důležitá je průhlednost původu fotografie a licenčních podmínek použitelnosti.

Page 16: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Organizační a personální zajištění tvorby sad vzdělávacích materiálů

• Vytvářené sady vzdělávacích materiálů mohou být určeny různým ročníkům.

• Za výběr pedagogických pracovníků a plán jejich odměn zodpovídá ředitel školy.

• Pedagogičtí pracovníci musí být v pracovně právním vztahu k nositeli projektu.

• Je třeba zajistit archivaci sad vzdělávacích materiálů a jejich zpřístupnění všem pedagogickým pracovníkům školy – u šablony III/2 zveřejnění na veřejně dostupném portálu.

Dokládání výstupů: Předmětem kontroly budou sady vzdělávacích materiálů a záznam

v třídní knize o ověření vytvořené sady v rámci běžné výuky. Záznam v třídní knize musí být označen tak, aby bylo zřejmé, že ověření proběhlo (např. pozn. „EU OPVK“).

Page 17: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Příklady šablon zaměřených na inovaci

a možnosti jejich naplnění

Page 18: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

I/2 Inovace ČIG – příklady a)

32 pracovních listů - k vybraným textům v jedné tematické oblasti (může jít i texty z odborné literatury) s otázkami a úkoly, které pomáhají budovat porozumění významu textu a jeho hodnocení nebo na nalézání informací v textu (v odborném vzdělávání zejm.: techniky čtení, vyhledávání informací, odkazování včetně práce s IT). Texty mohou být kopiemi z dostupné literatury za podmínky řádného citování zdrojů.

32 vzdělávacích materiálů s podrobnými údaji, návody, odkazy na internetu a jinými výukovými objekty, které se vztahují k jedné tematické oblasti a umožňují vyjít vstříc různým učebním stylům žáků. Tyto vzdělávací materiály mohou sloužit jako doplněk učebnice pro vyučovací hodinu.

Page 19: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

I/2 Inovace ČIG – příklady b)

32 lekcí e-learningu v konkrétní tematické oblasti.

32 vzdělávacích materiálů pro tematickou oblast „jak se učit“, s ukázkami a vysvětleními různých technik čtení, zpracování informací, myšlenkových map, schémat a diagramů, pořizování výpisků, zpracování vlastního přehledu, skládání zkoušek, motivace k celoživotnímu učení apod.

32 pracovních listů k metodice pro rozvoj kritického myšlení a tvořivého uplatnění informací z textu, se zadáním řešení problému, vytváření vlastních hypotéz a jejich potvrzování, skupinové práce při nalézání řešení.

Page 20: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLYDUM: pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, animace,

flashe, simulace, hry, hodnocení, webquesty (na studenta orientovaná forma inovativního způsobu konstruktivního uplatnění vzdělávacích technologií ve výukovém procesu; učitelem připravená aktivita nebo lekce podporující samostatnou práci žáků, která ve všech fázích plně využívá technické prostředky - zvláště internet)

DUM: metodicky zpracované již existující odkazy DUM: připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je

určen i pro využití bez digitálních technologií. DUM: veškeré aktivity odvozené od digitálních technologií (laboratorní

cvičení, GPS, geografické mapování, digitální fotografie apod.), které aktivizují žáka

Page 21: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Využití výukových materiálů jednotlivých nakladatelů (komerčně vytvořené výukové materiály), za podmínek, že sada bude tvořena:

• dvaceti metodickými listy, které budou popisovat dvacet rozdílných způsobů využití výukového materiálu/výukových materiálů ve výuce

• vyhodnocení výukových materiálů z hlediska zvýšení znalostí a dovedností žáka

Page 22: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

k rozvoji matematické gramotnosti žáků Digitální učební materiály:• prezentace a interaktivní animace/prezentace určené k využití pedagogickým

pracovníkem při výkladu nebo žákem při samostatném studiu;

• nově vytvořené webové stránky pro aktivity žáků;

• materiály určené pro testování a ověřování znalostí a dovedností žáků pomocípočítače;

• výuková aktivita e-learningového kurzu, který je určený žákům;

• simulace geometrických konstrukcí, odvození důležitých matematických vztahů;

• simulace matematických závislostí pomocí tabulkového kalkulátoru;

Page 23: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků

• pracovní list (výukové lekce) např. s internetovými odkazy určený pro samostatnou nebo skupinovou práci žáků na počítači;

• výuková situace či úloha vytvořená v simulačním software určená k samostatnému řešení žákem.

Další možnosti: • pracovní listy (výukové lekce), ve kterých se matematické učivo aplikuje na

situace z praktického života nebo se v něm zároveň rozvíjejí odborné kompetence

• metodiky, které rozvíjejí mezipředmětovou spolupráci, doplněné vždy pracovními listy pro žáky

• modely – fyzické objekty

Page 24: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Kódování přílohPravidla pro kódování příloh k jednotlivým šablonám naleznete v dokumentu Příloha č. 2 -

Výstupy a monitorovací indikátory - dokládání a značení příloh.pdf.

Číslo šablony v kódu vždy vypisujte arabskými číslicemi, bez lomítek a bez mezer:

např. šablona I/2 se v kódování označí jako 12

např. šablona II/2 se v kódování označí 22

Pokud uvádíte v kódování příjmení, uveďte ho bez diakritiky.

Číslo přílohy – je zde prostor pro vlastní označení výstupu příjemcem

Kódování výstupů:

VY_číslo šablony_INOVACE_číslo přílohy

VY_číslo šablony_ZAZNAM_číslo přílohy

24

Page 25: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

VY=Výstupy (vždy sledovat povinné výstupy u šablon) Inovace

Pozor na číslo šablony – I/2=12, II/2=22, III/2=32, IV/2=42, V/2=52, VI/2=62

skupina č.šablony možné označení přílohy daného materiálu v monitorovacím období – si určuje škola (matematika.3. ročník. pořadové č. nově vzniklého materiálu = 01-64)

označení druhu výstupu

VY_42_INOVACE_MA.3.06

Page 26: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Co není inovovaný produkt:

‾ Vyučovací hodina

‾ Nově zakoupené učebnice, pomůcky, vybavení učebny

‾ Webové stránky s informací o projektu, zprávy v tisku

‾ Stáže, konference, exkurze

‾ Prezentace produktů projektu

‾ Akreditace produktu

‾ Žákovské práce, které dále neslouží ke vzdělávání

‾ Zakoupené, již hotové vzdělávací materiály

26

Page 27: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Kvalita vzdělávacích materiálů:

Vzhledem k povinnosti sdílení/zveřejnění vzdělávacích materiálů stanovuje Příručka pro žadatele a příjemce povinnost uvádět anotace vzdělávacích materiálů

Anotace obsahuje: datum vytvoření, jméno autora, ročník, předmět nebo tematickou oblast, výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce

Anotace může být zpracována pro celou sadu nebo pro každý vzdělávací materiál zvlášť

Vzdělávací materiály musí vždy sloužit ke vzdělávání žáků.

Pozor na autorská práva

Podrobné informace k této problematice – Příručka pro žadatele a příjemce str. 19/20

27

Page 28: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Schvalování vzdělávacích materiálů MŠMT- odesílají se celé sady po jejich zkompletování a ověření ve výuce

- odesílají se spolu se záznamovými listy

- MŠMT schválí monitorovací zprávu zpravidla do měsíce od jejího obdržení – pokud obsahuje nedostatky, vrátí škole k přepracování (5denní lhůta)

- pokud nejsou nedostatky odstraněny uspokojivě, může být zpráva vrácene ještě jednou

- výukové materiály jsou kontrolovány a mohou být vráceny po celou dobu realizace projektu

- nesplnění alespoň 50 % výstupů, tj. sad výukových materiálů, znamená odebrání celé dotace

- splnění 50 – 99 % výstupů – bude ponechána poměrná část dotace

2.6.2011

Page 29: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Schvalování vzdělávacích materiálů MŠMT- formální náležitosti záznamového archu- tematická oblast- návaznost tematické oblasti na ŠVP (RVP)- anotace- originalita materiálů- interaktivita materiálů

2.6.2011

Page 30: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Ukázky vzdělávacích materiálů

www.rvp.cz

DUM

Gymnaziální vzdělávání

Žlázy s vnitřní sekrecí prezentace

Žlázy s vnitřní sekrecí pracovní list

http://dum.rvp.cz/materialy/zlazy-s-vnitrni-sekreci.html

Page 31: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Ukázky vzdělávacích materiálů

http://dum.rvp.cz/materialy/hudba-obdobi-baroka.html

http://dum.rvp.cz/materialy/psychicke-poruchy-fobie.html

http://dum.rvp.cz/materialy/dopisy-z-valek-1.html

http://www.jazykyinteraktivne.cz/

Page 32: EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Děkuji za pozornost

Alena Svátková

[email protected]

+420 603 710 952