Top Banner
EU peníze středním školám Vzdělávací materiály Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice 6. prosince 2012
32

EU peníze středním školám Vzdělávací materiály

Mar 23, 2016

Download

Documents

MANDEL

EU peníze středním školám Vzdělávací materiály. Gymnázium, SOŠ a SOU Hořice 6. prosince 2012. Přehled vzdělávacích materiálů Charakteristika vzdělávacích materiálů (DUM) Realizace vzdělávacích materiálů Autorská práva Organizační zajištění tvorby vzdělávacích materiálů Příklady šablon - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

ablony klovch aktivit

EU penze stednm kolmVzdlvac materilyGymnzium, SO a SOU Hoice 6. prosince 20121Prezentujc za sebou:ablony VII Petr Neina (1. VII/2, VII/3, VII/1)ablony II Jaroslava Turkov, Pavla Oriniakov (II/1-II/5)ablony I a VI Simona edablona IV, V Eva Zelendovablona III Jan Hausner

1Obsah prezentacePehled vzdlvacch materilCharakteristika vzdlvacch materil (DUM)Realizace vzdlvacch materilAutorsk prvaOrganizan zajitn tvorby vzdlvacch materilPklady ablonKdovn (oznaovn) vzdlvacch materilSchvalovn monitorovacch zprv vzdlvacch materilUkzky vzdlvacch materil

Tma ablona Vstup tensk a inform. gramotnost I-2 2 sady vzdlvacch materil po 32 kusech Ciz jazyky II-2 2 sady vzdlvacch materil po 32 kusech Vyuvn ICT III-2 3 sady vzdlvacch materil po 20 kusech, propojen s evaluanm nstrojem kola21 MatematikaIV-2 2 sady vzdlvacch materil po 32 kusech Odborn kompetence V-2 2 sady vzdlvacch materil po 32 kusech v odbornm vzdlvn, u gymnzi i v oblasti lovk a proda a lovk a spolenost Finann a ekon. gramotnost VI-2 2 sady vzdlvacch materil po 20 kusech

Charakteristika ablon zamench na inovaci a zkvalitnn vukyI/2, II/2, III/2, IV/2, V/2, VI/2Cl: inovace a zven kvality vukyClov skupina: ci stednch kolDokldan vstup: sady inovativnch vzdlvacch materil, oven v bn vuce (oven vpraxi nen hrazeno zprojektu) a sdlen s ostatnmi pedagogickmi pracovnky nebo veejn publikovan. Oven mus bt evidovno v zznamovm archu (ploha monitorovac zprvy) a v tdn knize.

4Zznamov archZZNAMOV ARCH oven nov vytvoench/inovovanch materilslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.XXXX slo a nzev ablony klov aktivity Tematick oblast

Poad. . Dat. oven Tda Tma Ozna. materilu Jmno vyuujcho

2.6.2011Forma realizace ablon zamench na inovaciInovativn pstup: nov zdroje informac, nov zpracovn informac, vyuit novho softwaru a prce s nm.Vzdlvac materil je uren pro vzdlvn a pmou prci k. Soust vdy mus bt pracovn listy, testy, lohy, interaktivn vstupy, evaluan nstroje nebo jin vukov pomcky pro pmou prci k.

Zpsob realizace ablon zamench na inovaciVstup: 2 sady po 32 vzdlvacch materilech: I/2, II/2, IV/2, V/23 sady po 20 vzdlvacch materilech: III/2 (ICT)2 sady po 20 vzdlvacch materilech: VI/2 (finann gramotnost)

Jedna sada je ucelen soubor vzdlvacch materil v jedn tematick oblasti. Tematick oblast je ucelen st - logick celek uiva.Zamen tematick oblasti se uvede ve formuli zznamovho archu (ploha monitorovac zprvy).

7Tematick oblastTematick oblast, ve kter jsou inovativn vzdlvac materily vytveny, mus bt navzan na VP nebo platn dokument, podle kterho kola u.Gymnzia: tematick oblast me bt ucelenou soust jednoho vzdlvacho oboru, tematickho okruhu, celku, tmatu, nebo vyuovacho pedmtu.Tematick oblast me bt i ucelen st prezovho tmatuMe bt logicky propojena jinmi kritrii, kter odpovdaj potebm koly. Volba tematick oblasti v kompetenci koly

Kvalita vzdlvacch materilvznikaj vsouladu sprojektovm zmrem kolyjako vsledek inovovan ppravy pedagogickho pracovnka koly na hodinujsou vsouladu sautorskmi prvyuniktn pro kolu, kter je vytvoila, nejde o kopie nebo subdodvku pro vce kolslou k dosaen vsledku, kter byl stanoven vprojektovm zmruoveny pi hodin a o tom existuje zznamsdleny mezi pedagogickmi pracovnky nebo veejnost

Kvalitn vzdlvac materil: kontext vyuit, vyuvn ovench informac, dodrovn autorskch prv a sprvn citace pouitch zdroj, zkvalitnn vuky, nvodn pro pouit.

9Zdraznit adatelm, e vzdlvac materily jsou krom nakoupenho eleza jedin, co jim po ukonen projektu zstane (projekt nem udritelnost). Je tedy v zjmu koly, aby byly kvalitn a kola je mohla vyuvat i v dalch letech a mohli s nimi pracovat i jin pedagogov nvodn k pouit anotace bude obsahovat obor, pedmt, vyuovanou ltku ke kter je materil uren, ronk, kdo ho vytvoil a ve kterm kolnm roce. Zvlt pro odborn koly je tato informace dleit jednak mon osobn konzultace jinho pedagoga koly s autorem materilu, jednak za urit asov obdob me bt materil zastaral uitel by tedy ml vdt, kdy materil vznikl, jestli ho nem aktualizovat, upravit.Anotaceoborpedmt, tematick oblastvyuovan ltka, ke kter je materil urenronkautorkoln rok2.6.2011z vytvoench vzdlvac materil plyne pro autora pm finann prospch

neplat stejn podmnky jako pro koln dla uit v bn pedagogick praxi (viz 35 zkona 121/2000 Sb. autorsk zkon)

neplat stejn podmnky jako pro komern dla

Autorsk prvaAutorsk prvaDlo: literrn a jin dlo umleck a dlo vdeck, kter je jedinenm vsledkem tvr innosti autora a je vyjdeno v jakkoli objektivn vnmateln podob vetn podoby elektronick, trvale nebo doasn, bez ohledu na jeho rozsah, el nebo vznamDUM je autorskm dlem, pokud se jedn o vsledek tvr innosti. Nemus bt autorskm dlem, pokud se jedn pouze o pepis obecn znmch informac.Za komern vyuit dla je povaovno pouit dla za elem dosaen hospodskho prospchu (komern vydn vytvoench vzdlvacch materil nap. jako skripta).DUM nen komern dlo dle 35 AZ, jedn se o zamstnaneck dlo dle 58 AZ.Jak sprvn citovatKde hledat inspiraci pro sprvn citovn pouitch zdroj?webov strnky portlu RVP:http://autori.rvp.cz/obecne-informace/citace

V jak me lze vyuvat ciz zdroje?monost vyuvat tzv. malou citaci - citace v odvodniteln mekad inovovan materil mus mt pidanou hodnotu a citace/zdroje vyuv jen ve skuten odvodniteln me.

13Lze vyuvat sti text, zvuk a vide za pedpokladu, e zdroj je dn citovn (viz http://autori.rvp.cz/obecne-informace/citace)Obrzky je mon vyuvat pouze z otevench databz nebo pi zajitn souhlasu autoravoln pouiteln licence: public domain, Creative Commonshttp://commons.wikimedia.org/wikista uvst minimln monou citaci uvedenou na webovch strnkch portlu RVP (odkaz na strnku s obrzkem a datum staen)http://generator.citace.com/uvdjte odkazy na obrzek i s jeho zdrojovmi informacemivechny potebn informace o dle budou patrn po kliknut na odkazPklady otevench databz:http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Pagehttp://cs.wikipedia.org

Dleit je prhlednost pvodu fotografie a licennch podmnek pouitelnosti.

Organizan a personln zajitn tvorby sad vzdlvacch materilVytven sady vzdlvacch materil mohou bt ureny rznm ronkm.

Za vbr pedagogickch pracovnk a pln jejich odmn zodpovd editel koly.

Pedagogit pracovnci mus bt vpracovn prvnm vztahu knositeli projektu.

Je teba zajistit archivaci sad vzdlvacch materil a jejich zpstupnn vem pedagogickm pracovnkm koly u ablony III/2 zveejnn na veejn dostupnm portlu. Dokldn vstup: Pedmtem kontroly budou sady vzdlvacch materil a zznam vtdn knize o oven vytvoen sady vrmci bn vuky. Zznam vtdn knize mus bt oznaen tak, aby bylo zejm, e oven probhlo (nap. pozn. EU OPVK).

16Pravidla zveejnn stejn jako u 1.4Pklady ablon zamench na inovaci a monosti jejich naplnnI/2 Inovace IG pklady a)32 pracovnch list - kvybranm textm vjedn tematick oblasti (me jt i texty zodborn literatury) sotzkami a koly, kter pomhaj budovat porozumn vznamu textu a jeho hodnocen nebo na nalzn informac vtextu (v odbornm vzdlvn zejm.: techniky ten, vyhledvn informac, odkazovn vetn prce s IT). Texty mohou bt kopiemi zdostupn literatury za podmnky dnho citovn zdroj. 32 vzdlvacch materil spodrobnmi daji, nvody, odkazy na internetu a jinmi vukovmi objekty, kter se vztahuj kjedn tematick oblasti a umouj vyjt vstc rznm uebnm stylm k. Tyto vzdlvac materily mohou slouit jako doplnk uebnice pro vyuovac hodinu.I/2 Inovace IG pklady b)32 lekc e-learningu vkonkrtn tematick oblasti. 32 vzdlvacch materil pro tematickou oblast jak se uit, sukzkami a vysvtlenmi rznch technik ten, zpracovn informac, mylenkovch map, schmat a diagram, poizovn vpisk, zpracovn vlastnho pehledu, skldn zkouek, motivace kceloivotnmu uen apod.32 pracovnch list kmetodice pro rozvoj kritickho mylen a tvoivho uplatnn informac ztextu, se zadnm een problmu, vytven vlastnch hypotz a jejich potvrzovn, skupinov prce pi nalzn een.III/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICTDIGITLN UEBN MATERILYDUM: pracovn listy, prezentace, testy, videa, zvukov ukzky, animace, flashe, simulace, hry, hodnocen, webquesty (na studenta orientovan forma inovativnho zpsobu konstruktivnho uplatnn vzdlvacch technologi ve vukovm procesu; uitelem pipraven aktivita nebo lekce podporujc samostatnou prci k, kter ve vech fzch pln vyuv technick prostedky - zvlt internet)DUM: metodicky zpracovan ji existujc odkazy DUM: pipraven a sdlen pomoc digitlnch technologi, ale sm o sob je uren i pro vyuit bez digitlnch technologi. DUM: veker aktivity odvozen od digitlnch technologi (laboratorn cvien, GPS, geografick mapovn, digitln fotografie apod.), kter aktivizuj ka

III/2 Inovace a zkvalitnn vuky prostednictvm ICT

Vyuit vukovch materil jednotlivch nakladatel (komern vytvoen vukov materily), za podmnek, e sada bude tvoena:dvaceti metodickmi listy, kter budou popisovat dvacet rozdlnch zpsob vyuit vukovho materilu/vukovch materil ve vucevyhodnocen vukovch materil z hlediska zven znalost a dovednost ka

IV/2 Inovace a zkvalitnn vuky smujc k rozvoji matematick gramotnosti k Digitln uebn materily:prezentace a interaktivn animace/prezentace uren k vyuit pedagogickm pracovnkem pi vkladu nebo kem pi samostatnm studiu; nov vytvoen webov strnky pro aktivity k; materily uren pro testovn a ovovn znalost a dovednost k pomocpotae; vukov aktivita e-learningovho kurzu, kter je uren km; simulace geometrickch konstrukc, odvozen dleitch matematickch vztah; simulace matematickch zvislost pomoc tabulkovho kalkultoru; IV/2 Inovace a zkvalitnn vuky smujc k rozvoji matematick gramotnosti k pracovn list (vukov lekce) nap. s internetovmi odkazy uren pro samostatnou nebo skupinovou prci k na potai; vukov situace i loha vytvoen v simulanm software uren k samostatnmu een kem. Dal monosti: pracovn listy (vukov lekce), ve kterch se matematick uivo aplikuje na situace zpraktickho ivota nebo se vnm zrove rozvjej odborn kompetencemetodiky, kter rozvjej mezipedmtovou spoluprci, doplnn vdy pracovnmi listy pro kymodely fyzick objekty

koly mohou v rmci tchto ablon vytvoit i skripta, rozdl je na poadovan poet vzdlvacch materil do sady. Po ukonen projektu je mon jejich knin vydn. U simulanch softwar a odbornch softwar dodaj koly manuly pro ky (obdobnm zpsobem jako skripta nebo jednotliv zadn loh, kter maj studenti v takovm softwaru vypracovat. Pokud jde vzdlvac materil z odbornho softwaru peklopit do HTML, je uznateln formt HTML, jinak plat vechny formty, kter byly u 1.423Kdovn plohPravidla pro kdovn ploh k jednotlivm ablonm naleznete v dokumentu Ploha . 2 - Vstupy a monitorovac indiktory - dokldn a znaen ploh.pdf.slo ablony v kdu vdy vypisujte arabskmi slicemi, bez lomtek a bez mezer: nap. ablona I/2 se v kdovn ozna jako 12 nap. ablona II/2 se v kdovn ozna 22Pokud uvdte v kdovn pjmen, uvete ho bez diakritiky. slo plohy je zde prostor pro vlastn oznaen vstupu pjemcemKdovn vstup: VY_slo ablony_INOVACE_slo plohyVY_slo ablony_ZAZNAM_slo plohy

24VY=Vstupy (vdy sledovat povinn vstupy u ablon) InovacePozor na slo ablony I/2=12, II/2=22, III/2=32, IV/2=42, V/2=52, VI/2=62skupina.ablonymon oznaen plohy danho materilu v monitorovacm obdob si uruje kola (matematika.3. ronk. poadov . nov vzniklho materilu = 01-64) oznaen druhu vstupuVY_42_INOVACE_MA.3.06Co nen inovovan produkt:Vyuovac hodinaNov zakoupen uebnice, pomcky, vybaven uebnyWebov strnky s informac o projektu, zprvy v tiskuSte, konference, exkurzePrezentace produkt projektuAkreditace produktukovsk prce, kter dle neslou ke vzdlvnZakoupen, ji hotov vzdlvac materily

26Kvalita vzdlvacch materil:Vzhledem k povinnosti sdlen/zveejnn vzdlvacch materil stanovuje Pruka pro adatele a pjemce povinnost uvdt anotace vzdlvacch materilAnotace obsahuje: datum vytvoen, jmno autora, ronk, pedmt nebo tematickou oblast, vstin popis zpsobu pouit vukovho materilu ve vuceAnotace me bt zpracovna pro celou sadu nebo pro kad vzdlvac materil zvlVzdlvac materily mus vdy slouit ke vzdlvn k.Pozor na autorsk prvaPodrobn informace k tto problematice Pruka pro adatele a pjemce str. 19/20

27Schvalovn vzdlvacch materil MMTodeslaj se cel sady po jejich zkompletovn a oven ve vuceodeslaj se spolu se zznamovmi listyMMT schvl monitorovac zprvu zpravidla do msce od jejho obdren pokud obsahuje nedostatky, vrt kole k pepracovn (5denn lhta)pokud nejsou nedostatky odstranny uspokojiv, me bt zprva vrcene jet jednouvukov materily jsou kontrolovny a mohou bt vrceny po celou dobu realizace projektunesplnn alespo 50 % vstup, tj. sad vukovch materil, znamen odebrn cel dotacesplnn 50 99 % vstup bude ponechna pomrn st dotace2.6.2011Schvalovn vzdlvacch materil MMTformln nleitosti zznamovho archutematick oblastnvaznost tematick oblasti na VP (RVP)anotaceoriginalita materilinteraktivita materil2.6.2011Ukzky vzdlvacch materilwww.rvp.czDUMGymnaziln vzdlvnlzy s vnitn sekrec prezentacelzy s vnitn sekrec pracovn listhttp://dum.rvp.cz/materialy/zlazy-s-vnitrni-sekreci.html

Ukzky vzdlvacch materilhttp://dum.rvp.cz/materialy/hudba-obdobi-baroka.htmlhttp://dum.rvp.cz/materialy/psychicke-poruchy-fobie.htmlhttp://dum.rvp.cz/materialy/dopisy-z-valek-1.html

http://www.jazykyinteraktivne.cz/

Dkuji za pozornost Alena Svtkovsvatkova@oakostelec.cz+420 603 710 952