Top Banner

Click here to load reader

30.MAY.2013 13:52 0213145420 #3973 P.001 /003 I' · PDF filemetodica predarii limbii ~i literaturii mateme. cat ~i pentru metodica predarii matematicii. ... metodica predarii Iimbii

Jul 19, 2018

ReportDownload

Documents

phungkhanh

 • Directia Generali Management, Resurse Umane ~j Retea $eolarA Nationall

  30.MAY.2013 13:52 0213145420 DGMRU #3973 P.001 /003I'MINISTERULI . ~ EDUCA TIEl""\' I NATIONALENT. yJdffi'b9't;j-"20'13

  Citre Inspectoratul Scolar Judeteanllnspectoratul ~colar al Munieipiului Bucure,ti

  In atenpa doamneil domnului inspector ,colar general

  in confonmtate cu prevederile art. 242, aIin (4) din Legea educatiei nationale Dr. 1/ 2011. cumodificarile ~i completarile ulterioare. "grOOuldidactic II se obtine de catre personalul didactic depredare care are 0 vechime la catedrA de eel putln 4 ani de la obtinerea definitivarii ,in inv!t!mAnt.prin promovarea urmitoarelor probe:

  a) 0 inspectie ~colara speciala. precedata de eel putin doua inspectli ~colare curente e~onatepe parcursul celor 4 ani;

  b) un test din metodica specialitatii. cu abordari interdisciplinare ~i de creativitate. elabomt pebaza unei tematici ~i a unei bibliogratii aprobate de Ministeml Educatiei, Cercetarii, Tineretulm ~iSportului, pentrn fiecare specialitate in parte;

  c) 0 proM, oraIa de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educatiei,Cercetarii, Tineretului ~i Sportului, care cuprinde ~i elemente de psihologie ~ de sociologiceducationala. "

  Precizam ca pentru cadrele didactice incadrate in inviitamantul primar ~i pre:jcolart probeleprevazute la lit. b) ~i c) ale art. 242, aIin (4) sunt organizate de institutiile de mv~t!mAnt superior~centre de perfectlonare ~i constau in:

  Pentro invititorll institutori/ profesori pentru invAtAmintul primar, din invitimantulde masi, din unitaPle ~colare eu limba de predare romina:1. Proba sensa: metodica predMii limbii ~i literaturii ramAne, metodica predmimatematicii;2. Proba ora1~:pedagogie ~ielemente de psihologie ~i de sociologie educationala;

  Pentru educatoarel institutoril profesori pentru invitimAntul pre~eoJar dininvatblAntul de masa, din unititile prqcoJare eu predare in limba romana:1. Proba serisa: metodica predarii activitatilor instru.ctiv~educat.ivein gradinita de copii:2. Proba oral!: pedagogie ~ielemente de psihologie ~i de sociologie educational!;

  Pentru mvititorll institutoril profesori pentru mvitimantul primar, din invifimintulde masR, din unititile ~eolare eu limba de predare in una dintre Umbile miuorititilor:1. Proba serisa: - metodica predArii limbii ~i literaturii romMe la clasele cu predare inlimbile minorit3tilort metodi~ predarii limbii ~i literaturii maternet precum ~i metodicapredarii matematicii;2. Proba orala-:pedagogie ~i elemente de psihologie ~ide sociologie educational!.Se vor elabora subiecte atat pentru metodica predMii limbii ~i literaturii remADe, pentru

  metodica predarii limbii ~i literaturii mateme. cat ~ipentru metodica predarii matematicii.

  Sn-. General Berthelot nt. 28-30, Sector 1,010168, B\.lcur~ti

  Tel: +40 (0)21 405 56 54

  Fax: +40 (0)21 31454 20www.edu.ro

 • 30.MAY.2013 13:52 0213145420 DGMRU#3973 P.002 /003

  Pentru edueatoareJ institutoriJ profesori pentru invatiimintul prqcolar, din

  invitamantul de masi, din unitiitile pre~~olare cu liD1ba de predare in una dintrelimbile minorititilor: ..1. Proba serisa: - metodiea predmii activitaplor de limba romana., metodica predariilimbii ~i literatUrii mateme;2. Proba orala: pedagogie ~i elemente de psihologie ~ide sociologie educaponaU\;

  Pentru cadrele didactice incadrate in invatiimintul special - Divel primar, din unititilecolare cn limba de predare roman!:1. Proba serisa: metodica predarii psihopedagogiei speciale;2. Proba oral!: pedagogie ~ielemente de psihologie ~i de sociologie educationaU\;

  sau:1. Proba scris~: metodica predarii Iimbii ~i literaturii romane ~i metodica predariimatematicii;2. Proba oral!: pedagogie ~i elemente de psihologie ~i de sociologie educational~;

  Pentru cadrele didactice tncadrate In invitim4ntul special - nive) pre,colar din unitatiJe

  prqcolare ~u limba de predare romana:1. Proba scrisa: metodica predArii psihopedagogiei speciale;2. Proba oral!: pedagogie $i elemente de psihologie ~i de sociologie edueationala;

  sau:1. Proba serisa: metodica predmii activitatilor instructiv-edueative in grAdinita de copii;2. Proba orala-:pedagogie ~i elemente de psihologie ~i de sociologic eauca,ponat/1;

  Pentru cadrele didactice incadrate in lnvitimintul special - Divel primar, din uDititile,colare cu limba de predare in una dintre limbile minoritituor:1. Proba scris~: metodica pred!rii psihopedagogiei speciale;2. Proba orala: pedagogic ~i elemente de psihologie ~i de sociologie educaponala-;

  sau:1. Proba scrisa: metoaica predarii limbii ~i literaturii romfu1e la clasele cu predare inlimbile minoritatilort metodica predlirii limbii ~i literaturii mateme. precum ~i metodicapredm-iimatematicii;2. Proba ora1a:pedagogie ~i elemente de psih,ologie ~i de sociologie eauca,ponalA;

  Pentru cadrele didactice incadrate in invifAmintul special - Divel pre,&:olar din unititilepre~colare ~u limba de predare in una dintre limbile miDoritifilor:1. Proba scrisa: metoaica'predarii pSihopedagogiei speciale;2. Proba orala-:pedagogie ~i elemente de psiholagie ~i de sociologie educapona.ti\;

  san:

  1. Proba serisa: metodiea predirii activitaplor de limba romana, metodica predirii limbii~iliteraturii materne;2. Proba orala: pedagogie ~i elemente de pSihologie $i de sociologie educational a.;

  ,in baza prevederilor art. 3 din OMEN nr. 3129/ 01.02.2013 privind modificarea ~icompletarea OMBCTS nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind fonnareacontinua a personalului din invi\tmnntului preuniversitar, subiectele pentru probele de eumenpentrU obtinerea gradelor didactice se stabilesc in plenu! comisiei de examinare, pe baza weitematici ~i bibliografii diu programele in vigoare, respectiv:

  - progratna privind metodica predarii limbii ~i literaturii romane pentru lnVatatorilinstitutori~i programa privind metodica pred~i matematicii pentru mvatatorilinstitutori, aprobateprin O.M. 3701/26.04.2000;

 • 30.MAY.2013 13:53 0213145420 DGMRU#3973 P.003 /003

  - programa privind metodica predarii a.ctivimfilor instructiv-educative in grndinita de copii,aprobata prin C.M. 6305/2008;

  - programa privind metodica predarii limbii ~i literaturii romane la unitatile ~co1arelpre~colare cu predare in limbile minori~ti1or, pentru inv~t primar (anexa 4), pentrulnvatamant pre~colar (anexa. 3). aprobata prin a.M. 6020/24.11.2008;

  - programa de pedagogie pentru invatitoril institutoril educatoare din invi1tmnantul de mas!~i din lnvatamfultul special, aproba~ prin C.M. 2687/27.11.2007; din aceasti1programa sevor elabora subiectele pentru proha oralt1pentru toate cadrele didactice din lnvatamAntulprimar ~ipre~colar.

  Programele valabile pentru examenul de acordare a gradului didactic II, sesiunea august 2013pot fi accesate pe site-ul Ministerului Educafiei Naponale, www.edu.ro.

  Nota: conform prevederilor art. 5 din OMEN nr. 3129/ 01.02.2013, pentru promovareaexamenului de a.cordare a gractuJui dida.ctic II, candidatul trebuic sa obtina eel putin nota 8 (opt) Iainspectia speciala ~ieel putin nota 8 (opt) la testul din metodica spec:iaJititii ~i respectiv.la. probaorali din cadruJ examenului. Candidatii care nu obtin nota minimA Ia 0 proM nu se pot prezenta laprobele urrnatoare.

  Media generala de promovare a examenului de acordare a gradului didactic U secalculeaza ca meclie aritrnetica a celor trei probe (inspecpa spe4!iali, testul diD metodicaspecialititii, proba oralA din cadruI examenului). Media generalA de promovare a examenului deacordare a gradului didactic II esre de eel putin 8 (opt).

  Expert,Livia lsabela Nichitescu

  ;t4-