Top Banner

of 46

Metodica Predarii Fizicii Carte Word

Oct 30, 2015

ReportDownload

Documents

METODICAPREDARIIFIZICII.

Metodica este o parte a didacticii care studiaza principiile, metodele si formele de predare invatare a unei discipline scolare tinand seama de specificul acesteia. Metodica are in vedere atat teoria cat si practica procesului didactic .Metodica predarii fizicii urmareste fundamentarea stiintifica a procesului de invatamant al fizicii si face recomandari privind metodele, mijloacele si strategiile de optimizare a acestuia, dorindu-se astfel un ghid teoretic si practic pentru profesorul de la catedra, conducatorul nemijlocit al activitatii de invatare scolara a fizicii.Didactica studiaza procesul de invatamant urmarind dezvoltarea armonioasa a personalitatii elevului in concordanta cu idealul educational si cu sarcinile sociale ale epocii respective. Metodicile de predare ale diverselor materii scolare se subordoneaza didacticii generale .Metodica predarii fizicii este o particularizare a didacticii la cazul studiului fizicii, scopul cel mai important al metodicii predarii fizicii ramane imbunatatirea modalitatilor de transmitere a cunostintelor de fizica, urmarind participarea constienta a elevilor la procesul de instruire si autoinstruire ,la desavarsirea propriei lor personalitati.

FIZICA STIINTA ,FIZICA MATERIE SCOLARA.Fizica scolara este derivata din fizica stiinta dar se deosebeste de aceasta nu numai prin gradul de aprofundare si prin intindere ci si prin faptul ca elevul isi insuseste ceea ce fizica ca stiinta a achizitionat prin cautari laborioase si de durata. Fizica scolara condenseaza cunostintele de baza, le prelucreaza didactic si le face accesibile elevilor, astfel incat sa se realizeze un transfer optim de cunostinte elevilor in domeniul fizicii.Ca stiinta si ca obiect de invatamant fizica studiaza fenomenele generale ale naturii, continand un ansamblu de adevaruri stiintifice structurate pe domenii ca mecanica, acustica, termodinamica, electricitatea, optica, fizica starii solide si fizica atomicaMetodica predarii fizicii precizeaza care parte a stiintei poate fi preluata de fizica scolara si cum vor fi prelucrate pedagogic aceste continuturi spre a fi asimilate cu minim de efort de catre eleviAlaturi de matematica, chimie, biologie, fizicaareun rol important in formarea tehnico-stiintifica a elevilor, cunostintele de fizicafiind absolut necesare pentru obtinerea oricarei pregatiri, fie stiintifica fie umanista, tehnica sau artistica.SARCINILE METODICII PREDARII FIZICIIMetodica predarii fizicii trebuie sa stabileasca ce si cat sa se invete , in ce ordine , dar mai ales cum sa se invete , in acest scop isi elaboreaza criterii de selectare a cunostintelor de fizica care se preiau de fizica scolara, precizeaza ce deprinderi si ce priceperi se cer formate la elevi , determina volumul si ordinea de invatare, ca si modalitatile prin care elevii isi vorinsusi cunostintele respective .Principalele sarcini ale metodicii predarii fizicii sunt :-stabileste criteriile de selectare a continuturilor de idei, notiuni si probleme de baza ale stiintei fizice;-ordoneaza si sistematizeaza aceste continuturi care, corelate cu celede la alte materii , formeaza un sistem unitar;-intocmeste si perfectioneaza programele de fizica, analizeaza si aproba manualele scolare de fizica;-stabileste metodele, procedeele si mijloacele ,ca si formele de organizare care sa permita insusirea continuturilor selectate;-prelucreaza stiintific metodele didactice clasice si cauta metode mai eficiente , pe care sa le integreze sistemului de invatamant al fizicii;-asugura relatii de colaborare profesor-elevi, echilibrul functional intre predare si invatare, intre gradul de prelucrare didactica a continutului si efortul pretins elevilor in asimilare;-evalueaza eficienta procesului de invatare scolara a fizicii si propune solutiide ameliorare aacestuia;-urmareste formarea la elevi a deprinderilor eficiente de instruire si autoinstruire.SURSELE METODICII PREDARII FIZICII :-practica instructiv educativa a profesorului in procesul didactic ;-literatura de profil pedagogic, didactic, metodic;-programele scolare de fizica si indicatiile metodice oficiale;-lucrarile consfatuirilorsi simpozioanelor pe teme didactice;-cercetari proprii privind optimizarea invatamantului fizicii.

PREGATIREADE SPECIALITATESICEAMETODICA APROFESORULUIFacultatea asigura studentuluiatat o pregatire de specialitate cat si unametodica-didactica, urmarindu-seintegrarea acestuia la absolvire cu maxima eficienta la catredra.Disciplinele de specialitatecontin fundamentele specializarii ca fizician, pregatirea pedagogico-metodica si formeaza pentru cariera didactica, dar aceasta pregatire este insuficienta. Aceasta insuficienta este determinata de ponderea redusa a pregatirii metodice din facultate dar mai ales numarului prea mic de ore de practica pedagogica prevazut in planul de invatamant cat si al modului de organizare si desfaasurare. Numai imbinarea armonioasa a cunostintelor de specialitate cu o pregatire temeinica de metodica poate asigura reusita unei cariere didactice.De mentionat locul culturii generale a profesorului care ii permite intelegereaintr-un context mai larg a specialitatii lui si isipoate adapta metode specifice altor domenii, fapt care ii va largi baza teoretica si aplicativa permitand inovatiile si creatia in profesiunea lui.ABORDAREASISTEMICASITEHNOLOGICAAFIZICII .Stiintelefiziciiauinregistratinsemnateprogreseatuncicands-a descoperit ca,intoatedomeniile , indiferentdacaacesteasereferalanatura , societate , sau gandirepoatefipusainevidenta existentaunor elementeconstituiteinsisteme . Recunoastereaacstorasepoatefaceprinmanifestareaunorcaracteristicigeneralesianume : intreelementelecomponente existaolegaturareciproca , impreunacumediulsau , oricesistemformeazaounitatespecifica ; componenteleunui sistem reprezintasubsistemelesale ; oricesistemestederegulaocomponentaaunuisuprasistem .Acesteinsusiriaufostpuseinevidentasiindomeniuleducatiei , carecontineunansambludeelementerealizateinmodvoluntarsiorganizatinunitaticuscopulatingerii unorobiectivespecifice .Educatiacasistemaparecaelementcomponentalsuprasistemuluisocietatesila randuleicontine oseriedesubsistemedintrecareunulesteeducatia , scoalasauinvatamantul .Invatamantullarandulsau, areoseriedesubsistemecaresereferaladiferitedomenii de instruire, iar subordonateacestora se recunosc disciplineledeinstruire s.a.m.d.societateeducatieeducatiescolara( invatamant )instruirepentruundomeniuinstruireprintr-odisciplinaRaporturiledesubordonarealesistemelordindomenileducatiei . Pentruarecunoastecalitateadesistemeauneisituatiipedagogicetrebuiesaexisteurmatoareleelemente :_situatiarespectivasasedesfasoarecaunprocescontinuu ;_procesulsafieplasatintreo "intrare " reprezentatadeniveluldecomportamentalelevilorcareurmeazaaparticipalaprocesuldeinstruiresiun produsfinalreprezentatderezultateleobtinuteprininfluentareasistematicaexercitataasupraelevilor participantilaproces;_procesulsafieorientatprinobiectivedeterminatedinafarasistemului ;_procesulsaserealizezecaurmareaalegeriiuneistrategiicarevalorificaomultimederesurse ( metode deinvatamant , formedeorganizareaprocesuluiinstructiv - educativ , resursemateriale )sitineseama derestrictii ( conditiireale , timp , nivelulparticipantilor ) .- functionareasistemuluisafieasiguratadecircuitepermanentedeinformatie , deconexiune inversa caresa permita :-evaluareaprodusului;calitatea-evaluareastrategiei;eficienta-evaluareaprogresului . Analizaacestuimodelpermitediferentiereacelordoualaturiconvergentecarecaracterizeazaunprocesde invatamant :1. actiuneadeinstruiredesfasuratasubconducereaprofesorului ; actiunecarecuprinde : proiectarea ; desfasurarea ; evaluareasiperfectionreaprocesuluideinstruire ;2.actiuneadeinvataredesfasuratadeelevicaresuntsprijinitisainveteincadrulprocesuluideinstruireprinimbinareaoptimaatuturorresurselordecaresedispune .Necesitateadea optimizafunctionareaunuisistemaconduslaelaborareaunorstiinteparticulare careauconstituittreptat , tehnologiilerespectivelorsisteme .Ostiintadevinematurainmomentulincareisidezvoltatehnologiispecificedeaplicare .Inacestsens tehnologia reprezintaomodalitatestiintificadeproiectare , realizare , evaluaresioptimizare aunuisistem .Odatacuabordareasistemicaaprocesuluideinvatamants-aconturatnecesitateaoptimizarii functionariilui , aparandtehnologiaprocesuluideinvatamantsautehnologiascolara .Tehnologiascolara cascopurmareste :ncrestereacontinuaacalitatiisieficienteiinvatamantuluinoptimizareafunctionariiluinconcordantadintreexigentelesocietatiiadresateinvatamantuluisi posibilitatileluidealerezolvaintimputil .Camodalitatideaplicaresereferalatoateelementeleunuisistemdeinstruiresicuprinde :nselectionarearesurselornecesarepentrurealizareaobiectivelorproiectatenelaborareastrategiilorprincareseimbinaresurseleincadrulunuiproiecttehnologicndesfasurareaactiuniideinstruireinconcordantacuproiectulnevaluarearezultatelornreglarea ( perfectarea ) pebazarezultatuluievaluariiDeciconceptuldetehnologiescolaradesemneazao modalitateriguroasadeproiectare, desfasuraresi evaluareaprocesuluideinvatamantconceputcasistemcuscopulspoririicalitatiisieficienteisale.Informatiipreliminarepentruproiectareauneitehnologiiscolare:Pentruaseproiectatehnologiascolaraauneitemesausubtemedinprogramascolara profesorul are nevoiedetreicategoriideinformatiipreliminarecareprivesc :_continutulprogrameiinvigoaresialmanualuluiscolaraldisciplinei_niveluldepregatiresiposibilitatileelevilorcarevorstudiadisciplina ;_conditiileexistentepentrudesfasurareainstruirii .Informatiioferitedecontinutulprogrameisialmanualuluiscolar .PROGRAMASCOLARAestedocumentuloficialcareoferainformatiigeneralecuprivirela :_profiluriledescoligenerale , licee , sauliceelacaresestudiazadisciplina ._continutuldeinstruirealdisciplinei , repartizatpeteme ;_timpulprevazutinplanuldeinvatamant , eventualelerestrictiipentrudiferiteprofiluridelicee._repartizareaorientativaatimpuluipentrufiecaretema, obiectivegenerale , urmariteprinstudiuldisciplinei_indicatiimetodicegeneraleasupramod