YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Boğaziçi Gündem Gazetesi

TARİHİ İÇİNDE YAŞAYAN VEYAŞATAN KAYMAKAM

İSVEÇLİ BAKAN’DANSARIYERLİ KADINLARA ÖVGÜ

BEYOĞLU’NDA DEĞİŞİM RÜZGÂRI DEVAM EDİYOR

Boğaziçi Gündem haber ekibi olarak, Şişli Kayma-kamı Sayın Mehmet Öklü ile hem tanışmak hem-de yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler edinmek amacı ile kendisini makamında ziyaret ettik. Haf-ta sonu tatili olmasına rağmen bizleri makamında kabul eden Sayın Öklü’yü ziyaretimizde aklımızda çok daha farklı haberler yapmak vardı...

Sarıyer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün organize ettiği toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İs-veç Başkonsolosu Torkel Stiernlöf, Bakan Ba-yan Gunilla Carlsson’ un yanı sıra Türk-İsveç İş Birliği Programı Sorumlusu Sevil Özmen de katıldı.

Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’ne bağlı Kentsel Tasarım Atölyesi, Beyoğlu so-kaklarındaki çalışmaları hızla devam ederken, Beyoğlu’nda havai hatlar yer altına alınıyor. Kent estetiğini bozan tabela ve tenteler sökü-lüyor. Bu Bahar Bütün Renkler Beyoğlu’nda buluşuyor.

03 04 12

DEV

AMI

DEV

AMI

DEV

AMI

Haberin Yeni Adresi

İlhanÇABUKOL

Boğaziçi Gündemfark yaratıyor…

ilhan.cabukol@gmail.com

03

Hüseyin Şenel ODACI

Bilinçsiz tüketimebizi kim zorluyor?

senodaci@gmail.com

05

Boğaziçi Gündem

Amatör ruh ve profesyonel bir anlayışla ha-zırlanan Boğaziçi Gündem Gazetesi, aktif çalışan kendi haber ekibiyle, alanında uz-man yeni nesil yazar kadrosuyla, tarafsız ha-bercilik ilkesinden taviz vermeden yaşama dair yapılanları ve yapılmayanları sayfalarına taşıyor. Daha geniş kitlelere ulaşmak için ça-

lışmalarına devam eden Boğaziçi Gündem Gazetesi ilçe bazında örgütlenmelerine de devam ederek daha fazla okuyucuya ulaş-manın çabasında. Gündem yaratan haberle-ri ve röportajları ile devletimizin önemli kişi ve kurumları tarafından da takdir edilen Bo-ğaziçi Gündem Gazetesi haber ve röportaj-larını http://www.bogazicigundem.com/ si-tesinden de okuyucularına ulaştırıyor.

Ak Parti iktidarının getirdiği 4+4+4 ve buna bağlı olarak müfredata eklenen Kur’an-ı Kerim ve Siyer yani Peygamberimizin hayatının seçim-lik ders olarak getirilmesi laikliğin gereği idi.

Kağıthane Belediyesi, İlçe Kaymakam-lığı ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Kağıthane’de, “Okuma- Yazma Bilmeyen Kalmasın” Kampanyası başlatıldı. Okuma-Yazma Kampanyası projesinin gerçekleş-mesi için ilk adım, Belediye Nikâh Salonun-da düzenlenen bir programla atıldı.

Şişlili öğrenciler, plastik içecek kapağı top-layarak engelli arkadaşlarına akülü teker-lekli sandalye aldılar.

FİKRİ AKYÜZ: KAZANAN TÜRK MİLLETİ OLACAK

KAĞITHANE’DE “OKUMA-YAZMA”SEFERBERLİĞİ

ŞİŞLİLİ ÖĞRENCİLERDENDAYANIŞMA ÖRNEĞİ

17

14

DEVAMI

DEVAMI

11DEVAMIMasaüstünde değil,

yerinde haber ilkesiy-le okuyucusuyla bulu-

şan haberin yeni ad-resi Boğaziçi Gündem Gazetesi’nin ilk sayısı halkımızın yoğun ilgi-

siyle karşılaştı

İSTANBUL BOĞAZİÇİ GÜNDEM OKUYOR…

Ersan ODACI

YanıkKitap Kokusu…

eodaci@gmail.com

11

Prof. Dr.

Page 2: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Vatandaş Beyoğlu’nu cepten yönetecekVatandaşın akıllı telefonla belediyeye ulaşabileceği, şikâyetlerini belgeyle bildi-rebileceği yepyeni bir uygulama olan “Beyoğlu Belediye Paketi” hayata geçiyor

İlhan çaBukol / hüseyin Şenel odaci

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mis-bah Demircan ve Turkcell Genel Müdür

Yardımcısı Selen Kocabaş’ın katılımıyla gerçek-leşen toplantıda tanıtılan uygulama ile vatanda-şın hayatını kolaylaştırmak ve onları yönetime ortak etmek hedefleniyor.

“Çek, İlet, Beyoğlu’nu Cepten Yönet” sloga-nıyla hayata geçirilen mobil uygulamanın tanı-tımı için Ceylan Intercontinental Otel’inde dü-zenlenen basın toplantısında konuşan Beyoğ-lu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Turkcell’in belediyemiz için geliştirdiği özel bir yazılımla, tüm akıllı telefonları belediyemizin bir şubesine dönüştürdük” dedi.

Demircan, “ Vatandaşımız, Beyoğlu Mobil Be-lediye uygulamasıyla Beyoğlu’na ait her tür-lü bilgiyi cep telefonlarında görüntüleyebi-lir, şikâyetlerini, fotoğraf çekerek belgeleye-bilir. Tüm belediye hizmetlerine, Beyoğlu’nda gerçekleştirilen kültür-sanat etkinliklerinden vizyondaki filmlere, konaklama yeme içme mekânlarından, tam bir milyon noktanın bilgi-lerine anında erişebilir” diye konuştu.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Beyoğlu Be-lediye Paketimiz Türkiye’de bir ilktir. Belediye-nin verimliliğini arttıracak, vatandaşla anında bi-rebir iletişimi sağlayacak ve bilgi akışını kolay-laştıracak bu yenilikçi uygulamayı İstanbul’un göz bebeği Beyoğlu için hayata geçirdik” dedi.

ACİL DURUMLARA ACİL MÜDAHALE

Beyoğlu Belediyesi Mobil Uygulaması’nı kulla-nan kişiler semtte hayatın akışını etkileyecek

elektirik veya su kesintisi gibi durumlar konu-sunda önceden uyarılacak.

Beyoğlu Mobil Belediye Uygulaması, acil du-rumlar için de fark yaratacak nitelikte. Sağlık ya da asayişle ilgili yaşanabilecek acil durum-larda itfaiyeyi, zabıtayı ya da hastaneleri araya-rak yer tarif etme dönemi sona eriyor. Zira sis-tem bulunduğunuz noktaya en yakın adresle-ri tanımlanıyor ve nerde olduğunuz anında tes-pit ediliyor.

AKILLI UYGULAMAYI KULLANMAK İÇİN

Beyoğlu Belediyesi için Turkcell tarafından gelişti-rilen “Mobil Belediye Uygulaması” için akıllı tele-fonunuzdan, “Beyoğlu Belediyesi” isimli uygulama-yı indirmek yeterli oluyor. Ayrıca, cihazda yer alan ‘Android Market’ uygulamasından “Beyoğlu Bele-diyesi” uygulamasını bulup telefonunuza kurmak veya Turkcell Uygulama Dükkânı’ndan indirmek de mümkün. Uygulama Turkcell abonelerine ücretsiz olarak sunulacak.

İlhan çaBukol / hüseyin Şenel odaci

Açılışa Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Aşkın Asan, AK Par-ti Milletvekili Nimet Baş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğ-lu İlçe Kaymakamı Hasan Şenses, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Rüstem Dindarol ile çok sayıda semt sakinleri katıldı.

Bugüne kadar 12 semt konağı yapıldı…

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mis-bah Demircan yaptığı açılış konuşma-sında, Anadolu halkının siyasetçiler-den il, ilçe, belde olmayı talep ettiği-ni, çünkü böylelikle devlet hizmetleri-ne daha kolay erişeceklerini bildikleri-ni kaydederek, kendilerinin bu espri-yi “semt konakları” ile mahalle düzeyi-ne taşıdıklarını söyledi. Beyoğlu’nda 45 mahalle bulunduğunu belirten Demir-can, “fakat bunun idari anlamda karşı-lığı pek yok. Muhtarlarımız var sadece. Beyoğlu Belediyesi olarak 240 bin nü-fusumuz var. Biz bugüne kadar 12 semt konağı yapmış durumdayız. Her 20 bin kişiye bir konak hizmet veriyor. Bu ko-naklarla hem genel hizmetleri, hem de yerel hizmetleri vatandaşa mahallesin-de, evinin birkaç metre ötesinde veri-

yoruz” diye konuştu.

Eski İstanbul evlerinden esinlendi…

İstiklal ve Yenişehir Mahallelerine hiz-met verecek olan Hacıahmet Semt Ko-nağı, bin metrekarelik alan üzerine ku-rulu. 2 milyon TL’ye mal olan konak, İstanbul’un eski evlerinden esinlenerek yapıldı. 5 kat olarak yapılan semt ko-nağının bodrum katında aşevi, çama-şırhane ve gıda bankası bulunuyor. Ze-min katında sağlık ocağı bulunan ko-nak, özellikle aile hekimliği sistemi-ne entegre edildi. Birinci katında çok amaçlı salon ile kültürel etkinlik merke-

zi, ikinci katında eğitim salonları ile in-ternet kafe yer alıyor. En üst katında ise konferans salonu niteliğinde çok amaç-lı salon bulunuyor. Ayrıca semt konağı-nın yanında muhtarlık ve ödeme mer-kezi de yer alacak.

Beyoğlu’nda eski İs-tanbul evleri mima-

risinin özellikleri-ni taşıyan Hacıahmet

Semt Konağı açıldı.

Demircan’ın Konak Aşkı…

2

Page 3: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Boğaziçi Gündem

Boğaziçi Gündem haber ekibi olarak, Şişli Kay-makamı Sayın Mehmet Öklü ile hem tanışmak hem-de yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler edinmek ama-cı ile kendisini makamında ziyaret ettik. Hafta sonu ta-tili olmasına rağmen bizleri makamında kabul eden Sa-yın Öklü’yü ziyaretimizde aklımızda çok daha farklı ha-berler yapmak vardı. Ama Şişli Kaymakamlığının tarihi binasını ve bu bina için Sayın Kaymakam’ın yaptıkları-nı gördükten sonra düşündüğümüz haberleri daha son-raya bırakarak konuyu araştırmak istedik. Konuyla ilgi-li edindiğimiz bilgileri siz değerli okurlarımıza aşağıda sunuyoruz.

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞINDA CUMARTESİ GÜNÜ MESAİSİ…Şişli Kaymakamlığı, Nişantaşı’nda Rumeli caddesindeki Tarihi Köse Mehmet Raif Paşa Konağı’nda (Taş Konak) hiz-met veriyor. Sayın Mehmet Öklü’yü, Şişli Kaymakamlığı binasında Cumartesi günü ol-masına rağmen tarihi belgele-rin üzerinde çalışırken bulduk. Tarihi bir binada Şişli Kayma-kamı Mehmet Öklü’ye misafir olmuşken Şişli’de neler yap-tığından daha çok içinde bu-lunduğumuz binanın büyülü hikâyesini merak ettik. Şişli’yi ve Şişlide yapılanları daha sonra konuşmak üzere, ken-disine Tarihi Taş Konağın ayakta kalıp bu günlere na-sıl geldiğini sorduk. Kendileri kaymakam olmanın öte-sinde, büyük bir heyecanla, hem bir şair, hem bir ede-biyatçı, hem bir tarihçi ve hem de bir araştırmacı olarak göreve başladığı ilk günden itibaren Taş Konak için ne-ler yaptığını anlattı.

TARİHİ KÖSE MEHMET RAİF PAŞA KONAĞI’NIN HİKÂYESİ…19. yüzyılda inşa edilen Tarihi Köse Mehmet Raif Paşa Konağı, esrarengiz görkemi ve aslına uygun restorasyo-nu ile bu güne kadar gelebilmiş nadir tarihi eserlerimiz-den. Her şey Sayın Mehmet Öklü’nün 2008 yılında İstan-bul Şişli Kaymakamlığı’na atanmasıyla başlamış. Göreve geldiğinde yıkılmaya yüz tutmuş bu tarihi yapı hakkın-da araştırma yapan Sayın Öklü uzun çalışmalarının neti-cesinde konak ve Köse Mehmet Raif Paşa hakkında bir-çok bilgi ve belgeye ulaşmış. Sayın Öklü’nün gayretle-

riyle 2010 yılında, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ta-rafından yürütülen restorasyon çalışmalarına dahil edi-lerek onarımına başlanan Vezir Köse Mehmet Raif Paşa Konağı, İl Özel İdaresinin de desteğiyle tamamlanarak yeniden eski tarihi kimliğine kavuşmuş.

ŞİŞLİ KAYMAKAMI SAYIN MEHMET ÖKLÜ İLE YENİDEN HAYAT BULAN TARİHİ ESER…Sayın Mehmet Öklü, görüşmemizde bina ile ilgili yapılan-ları şöyle özetledi. “2008 yılında Şişli Kaymakamlık gö-revime başladığımda içinde bulunduğumuz binanın hem bir konak, hem de Vezir Köse Mehmet Raif Paşanın tarihi Taş Konağı olduğunu tapu kaydından öğrendim. Konağın tarihi, mimari özellikleri, sahibi ve diğer sakinleri hakkın-da edindiğim bilgiler bana bu nadide yapının belki yüz-lerce emsali içinde ayakta kalan tek temsilcisi olduğunu gösterdi. Binanın o günkü hali ile acilen kurtarılması için

çalışmaların hemen başlatılma-sı gerekiyordu. İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde yaptığım başvurulardan eserin ancak 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi kapsamında restore et-tirebileceği kanaatine vardım. Koruma kurulundan izin süreci, rölöve ihalesi, onarım ihalesi, restorasyon derken uzun süren bir bürokrasi savaşından, yara-lı ama galip gelerek 2010 Avru-pa Kültür Başkenti Projesi çer-

çevesinde Taş Konağı geleceğe kazandırdık. Bu tarih gü-zeli Taş Konak şimdi Nişantaşı’nın kalbinde kendine çev-rilen meraklı gözlere saldığı ışıltılarla kurtulma sevincini müjdeliyor” dedi.

ŞİLİ KAYMAKAMLIĞI TAŞ KONAĞI’NA KAVUŞURKEN, TAŞ KONAK’TAN BİR KİTAP DOĞUYOR…Yok olmaya yüz tutmuş bu tarihi eseri yeniden ayağa kaldırmanın verdiği mutluluk ve heyecan ile restorasyon yapılan ve kullanıma açık olan bölümlerini tek tek hatı-ralarıyla birlikte anlatan Sayın Öklü konuyla ilgili haber ekibimize önemli bilgiler aktardı. Daha önce yazdığı şiir ve roman kitaplarıyla da tanınan Sayın Öklü, Vezir Köse Mehmet Raif Paşa Konağı ile ilgili araştırmalarını bir ki-tapta toplayarak önemli bir tarihi görevi de yerine geti-receğinin müjdesini de verdi.

En kısa zaman içerisinde bu tarihi araştırmalarını Bo-ğaziçi Gündem’de yazacak olan Sayın Öklü’ye çalış-malarında başarılar dileriz.

Şişli Kaymakamı Sayın Mehmet Öklü ile yeniden hayat bulan tarihi eser, eski adıyla Köse Mehmet Raif Paşa Konağı, yeni adıyla Şişli Kaymakamlık binası res-torasyonu yapılarak eski günlerine kavuştu.

Boğaziçi Gündemfark yaratıyor…

ilhan@bogazicigundem.com

İlhanÇABUKOL

Boğaziçi Gündem Genel Koordinatörü

Tarihi İçindeYaşayan veYaşatan

Kaymakam

Boğaziçi Gündem Gazetesi ikinci sayısını sizler-le buluşturmanın keyfini yaşamaktayız. İstanbul ve ilçeleri ile ilgili haberleri ve röportajları oku-yucusu ile buluşturan Boğaziçi Gündem Gazete-sinin ikinci sayısını amatör ruh ama profesyonel bir çalışmanın ürünü olarak siz değerli okurla-rımıza sunuyoruz.

Değerli okurlarımız,

Boğaziçi Gündem Gazetesi ilk sayısında İstanbul’un birçok ilçesinde vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren kentsel dönüşüm proje-lerini sayfalarına taşıdı. Özellikle Beyoğlu Be-lediyesi tarafından gerçekleştirilen Okmeyda-nı Kentsel Dönüşüm Projesi haberimiz sizler ta-rafından oldukça ilgi gördü. Her zaman oldu-ğu gibi masa başında değil yerinde haber ilke-siyle hazırladığımız Nisan sayımızı da yine ke-yifle okuyacağınızı umuyoruz. 24 sayfa tama-mı renkli olarak hazırlanan Boğaziçi Gündem Gazetesi’nin bu sayısı çok değişik kesimlerden haberleri ile ön plana çıkıyor. Kültür, sanat ve turizm etkinlikleri, sivil toplum örgütlerinin yap-tığı faaliyetler, ülkemiz ekonomisine katkı sağ-layan iş adamlarımız, ilçe belediyelerimizin gerçekleştirmiş oldukları projeler, Türk siyaseti-ne yön veren siyasetçilerimizle gerçekleştirilen röportajları bu sayımızda bulabilirsiniz.

Bu sayımızda İstanbul’un en eski ilçelerinden bi-risi olan Beyoğlu’na geniş yer verdik. Beyoğlu Belediye’sinin, Beyoğlu’na kültürel kimliğini ye-niden kazandırma, modern bir sanat ve yaşam merkezi haline dönüştürmeye yönelik çalışma-larını sayfalarımıza taşıdık. Ayrıca Kâğıthane, Bağcılar, Şişli, Sarıyer ve İstanbul’un diğer ilçe-lerindeki okurlarımızı da yakından ilgilendiren gelişme ve haberleri de bulacaksınız.

Bu sayımızın en keyifli haberlerinden bir ta-nesi Şişli Kaymakamı Sayın Mehmet Öklü ile yeniden hayat bulan tarihi eseri oldu. Sayın Öklü’nün özverili ve sabırlı çalışmaları sonu-cu eski adıyla Köse Mehmet Raif Paşa Konağı, yeni adıyla Şişli Kaymakamlık Binası’nın resto-rasyonunu konu alan haberimizi ilgiyle okuya-cağınızı düşünüyoruz.

Boğaziçi Gündem Kültür ve Sanat Danışmanı Hande Kurt’un, online seyahatte dünyanın li-der markalarının birçoğunu bünyesinde bulun-duran, dünyanın en büyük online seyahat şir-keti Expedia Inc. Pazar Yönetiminden Sorum-lu Başkan Yardımcısı Hari Nair ile özel röporta-jının birçok turizmcinin ve vatandaşımızın ilgisi-ni çekeceğini düşünüyoruz. İlk sayımızda oldu-ğu gibi bu sayımızda da başarılı işadamlarımızı gündeme getirerek Türkiye pazarına yeni giren Bumoto ve elektrik piyasasında her geçen gün yıldızı parlayan Far Elektrik firmalarına sayfala-rımızda yer verdik.

“Beyoğlu benim en çok sevdiğim yer” ve “Beyoğlu’nu en iyi ben bilirim” diyen dünya-ca ünlü foto muhabirimiz Ara Güler röportajı-nı www.bogazicigundem.com internet sitesin-de olduğu gibi gazetemizde de beğeniyle oku-nacağını düşünüyoruz. Yeni sayılarımızda ve yeni sayfalarımızda daha güzel haberlerle bu-luşmak üzere…

3

Page 4: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Boğaziçi Gündem

Şebinkarahisarlı bayanların ilgi gösterdiği etkinliğe katılan, Sarı-

yer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şebin-karahisarlılar Dernek Başkanı Yücel Kısa ve yönetim kurulu, TDH Beyoğlu İlçe başkanı Ali Fındık, Prof. Dr. Nazife Güngör, Prof. Dr. İbrahim Ba-leroğlu, Şebinkarahisar STK Temsilcilerinin eşleri, ba-sın mensupları ve Boğazi-çi Gündem Gazetesi haber ekibi Şebinkarahisarlı ba-yanları yalnız bırakmadı. Şaziye Gülte: Biz kadınlar toplumun ve yaşamın her ala-nında olmalıyız.8 Mart Dünya kadınlar günü kut-laması dolayısı ile kısa bir teşekkür konuşması yapan kadın kolları başkanı Şaziye Gülte “Biz kadınlar toplumun ve yaşamın her alanında olmalıyız. Dünya-nın her yerinde kadınların istismar edildi-ğini ve hor görüldüğünü görüyoruz. Top-lumun yükünü çeken biz kadınların, yö-netimlerde söz sahibi olmak adına, tüm kadınlarımızı katılımcı olmaya davet edi-yoruz” diyerek, tüm kadınların kadınlar gününü kutladı.Yücel Kısa: Yeni Dernek binamızda etkin-

liklerinizi daha rahat ya-pabileceksiniz.

Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Yücel Kısa, Şebinkarahi-sarlı bayanların bundan sonra etkinlikle-rini daha rahat yapabileceklerini belirte-rek, yeni dernek binasının tüm faaliyet-lerde kullanılmasını bayanlardan istedi. Prof.Dr. Nafize Güngör: Bizler aslında birlik-te varızProf. Dr. Nazife Güngör, yaptığı konuş-masında, “ Bizler aslında birlikte varız. Kurtuluş savaşını birlikte kazandık. O hal-

de neden bir yarış içinde oluyoruz. Kadın Erkek diye ayrım yapmadan önce kendi-mizi bir birey olarak görmemiz gerekir” diyerek farklı bir yorumla kadınlara des-tek verdi.Şükrü Genç: Kadınlarımızın artık televiz-yonlarda dizi, evlilik programları takip et-mekten kurtulup gerçek hayata katılma-ları gerekmektedir.Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Tüm günlerin kadınlar günü olması ge-rektiğini ifade ederek, kadınlar gününü kutladı.“Kadınlarımızın artık, televizyon-

larda dizi, evlilik prog-ramları takip etmekten kurtulup gerçek hayata katılmaları gerek-mektedir. Kadının ya da Erkeğin ön plana çıkarılması yerine, paylaşmayı ön plana çıkarmak lazım” diyerek, en-der derneklerin kutladığı bu kadınlar gü-nünü Şebinkarahisarlı kadınlarında bir araya gelip kutlamalarından dolayı mutlu olduğunu belirterek, Şebinkarahisarlı ha-nımlara tek tek kırmızı karanfiller dağıt-tı. Programda emeği geçenlere plaketler takdim edildi. Özellikle Boğaziçi Günden Kültür ve Sanat Editörü Zeynep Hilal Ça-kın yaptığı konuşma ile bayanlardan al-kış aldı. Kendisine plaket takdim edilen Zeynep Çakın, Yardımcı Doç. Dr. Ayşe Yiğit Şakar’dan başarılı çalışmalarından dolayı takdir ve övgü aldı. Kadın Kolla-rı başkan yardımcısı İmran hanımın gü-zel şiirleri ve sunumu ile güzelleşen kut-lamalara, Şebinkarahisarlı ses sanatçıları, Müge Zeren ve Yasin Yeşil konserleri ile devam edildi.

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

Sarıyer Belediyesi Strateji Geliş-tirme Müdürlüğü’nün organize ettiği toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve İsveç Baş-konsolosu Torkel Stiernlöf, Bakan Bayan Gunilla Carlsson’ un yanı sıra Türk-İsveç İş Birliği Programı Sorumlusu Sevil Özmen de katıldı. İsveç Başkonsolosluğu’nun deste-ği ve Sarıyer Kent Konseyi’nin or-taklığı ile kadınların, karar meka-nizmalarına yön vermesi, katılım-

cılığının arttırılması ve kadınların, mevcut sorunlarının gündeme ge-tirilerek çözüm bulma potansiyel-lerinin geliştirilmesi amacı ile oluş-turduğu, proje kapsamındaki ça-lışmalar hız kesmeden devam edi-yor. Proje kapsamında, düzenle-nen yemekte Sarıyer Belediye Baş-kanı Şükrü Genç ve Kadın Meclisi mahalle temsilcileriyle görüş alış-verişinde bulunan İsveç Parlamen-tosu Uluslararası Hibelerden So-rumlu Bakanı Gunilla Carlsson, Sarıyer’den olumlu izlenimlerle

ayrıldığını belirtti.

Bakan Carlsson konuşmasında, Sa-rıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve proje ekibine, “Böylesi güzel bir etkinliği organize ettiğiniz, bu ka-dar seçkin hanımı bir araya getirdi-ğiniz ve en önemlisi onların başa-rılı iş yapmalarına destek olduğu-nuz için sizleri tebrik etmek ve te-şekkürlerimi belirtmek istiyorum” dedi

Sarıyer Belediye Başkanı Şük-rü Genç ise, belediye olarak pro-jenin başından bu yana İsveç

Başkonsolosluğu’yla uyum içerisin-de çalıştıklarını ve projenin örnek bir çalışma olarak yeni girişimlerle sürdüğünü vurguladı. Genç, “Ka-dınların yaşamın içindeki değerine ve önemine her zaman değiniyo-ruz. Mahallelerde oluşturulan ma-halle temsilcilikleri ile Sarıyerli ka-dınların karar mekanizmalarında etkin rol alması ve kadınların mad-di özgürlüklerini kazanmaları için başladığımız çalışmalar bugünlere geldi. Bu çalışmalar, yeni ürünler vererek devam edecek” dedi.

İSVEÇLİ BAKAN’DAN SARIYERLİ KADINLARA ÖVGÜ

Şükrü Genç’ten Şebinkarahisarlı bayanlara kırmızı karanfil

İstanbul Şebin-karahisarlılar Yar-

dımlaşma Derneği kadın kollarının düzenlemiş ol-duğu 8 Mart Dünya kadın-lar günü etkinliği, Levent

Şirvan Restaurant’ta gerçekleşti

İsveç Parlamentosu Uluslararası Hibelerden Sorumlu Bakanı Bayan Gunilla Carlsson, Sarıyer Kent Konseyinden “Kadınların Karar Mekanizmalarında Et-kin Rol Alması Projesi” çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

4

Page 5: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Türkiye’nin, petrolden son-ra cari açığı tetikleyen en önem-li unsurun lüks tüketim harcama-larının olduğu ortaya çıktı. Harca-ma isteklerimizin sonu olmadığı gibi çevre, arkadaş etkisi, tekno-lojinin sürekli değişmesi ile birlik-te lüks tüketime son sürat devam ediyoruz. Bütün canlılar ihtiyaçları kadar tüketim yaparken, insanlar-daki doyumsuz harcama ve hep yeni kullanma isteği almış başını gidiyor.

Dünya tüketim yolunda hız-la ilerlerken, ülkemiz insanları lüks tüketici durumuna nasıl dü-şüyor? Toplum öyle bir duruma geldi ki, yaşam tarzlarını seyret-tiği filmlere, sevdiği dizilere göre şekillendirmeye; giyimini, ev de-korunu, eğlencesini, hatta davra-nışlarını dizilere ve dizilerdeki ka-rakterlere göre belirlemeye baş-ladı. Bununla birlikte, hayatını di-zilerde sunulan aile kültürüne uy-duran ve ona göre yetişen bir top-lum ve nesil ortaya çıktı. Buralar-dan esinlenerek ortaya çıkan yeni aile yapısı, Türk toplumunu ayakta tutan aile yapısının yok olmasına neden olduğunu söylemek zor ol-masa gerek. Diğer taraftan, sosyal paylaşım siteleri, diziler ve maga-zinler ile lüks hayata özendirilen gençler, gerçek hayattan uzaklaş-maya başladılar. Böylece sorumlu-luk almakta zorlanan, üretmeyen, sürekli tüketme arzusunda olan gençler, özlem duyduğu hayat için ailesinden bulamadığı ekono-mik özgürlüğünü başka yerlerde aramaya başladı. Buldukları ilk fır-satta kredi kartı yâda kredi almak sureti ile istediği yaşamı oluştur-maya, hızlı ve şuursuz bir şekilde tüketmeye ve günü birlik yaşama-ya doğru gidiyor.

Türkiye’nin cari açığı petrol-den sonra lüks harcamalardan kaynaklanıyorsa, ben bunun aile bütçelerinde oluşan açıklarla doğ-rudan ilişkili olduğunu düşünü-yorum. Çevresinin etkisinde ka-larak kendini sürekli bir şeyler al-mak zorunda hisseden insanlar, aile bütçelerini aşan harcamala-rı sonucunda oluşan açıklarını bir

yolunu bularak kapatmak zorun-da kalıyorlar. Bunun için kurtarı-cı limanlar ne yazık ki her zaman bankalar olmaktadır. Kredi alma-yan ve kredi kartı kullanmayanla-rın hızla azaldığı ülkemizde, çevre faktörü ve aile baskısının etkisin-de kalan insanlar, kendilerini ihti-yaçları olmasa bile eskisini değiş-tirip yenisini almak zorunda his-sederek, cebininde bulunan kredi kartının verdiği güven ve rahatlık içinde rahatlıkla harcama yapabi-leceğini hissediyor.

 Bilinçsiz tüketim, kişinin ken-dine verdiği zarar açısından çok önemli bir problem olduğu gibi sosyal bir yara olmaya doğru da hızla ilerlemektedir. Özellikle kre-di kartlarının yaygınlaşması, bü-yük alışveriş marketlerinin çoğal-ması, yeni bir tüketim anlayışını ortaya çıkarttı. İnsanlar gezmek için gittikleri alışveriş merkezlerin-de kendilerini bir şeyler almak zo-runda hissediyor. Aldıkları ürün-lere ücret verilmeyecek, cebin-den para çıkmayacak gibi, ne bu-lursa sepetine dolduruyor. Bu an-layış insanları doyumsuz alışve-riş hastalığına oradan da şiddet-li bir psikolojik bozukluğa götür-müyor mu?

 İnsan yaradılışı gereği istekle-rine kavuşma arzusu taşır. Önemli olan bu isteklerini, seyrettiği ma-gazin programlarına, sürekli takip ettiği dizilere, çevre ve aile baskı-sına göre değil; gelirine, ihtiyacı kadarını almaya ve çevresinde ih-tiyacı olduğu halde alamayanla-rı düşünerek, başka ülkelerde aç-lık ve yoksulluk içinde yaşayanları göz önüne alarak yapmalıdır diye düşünüyorum. Her gün beraber olduğumuz ama bir türlü görme-diğimiz insanların, belki de ömür boyu ulaşamayacakları lüks harca-maları yaparak onları neden özen-diriyoruz? Kiminle yarış içinde-yiz? Lüks arabaya binmek, lüks bir evde, plazalarda, villalarda otur-mak güzel ama biraz abartmıyor muyuz?

Lüks tüketim ya da şuursuz harcamalar cari açığı etkiliyorsa, bu harcamaları yapanların bun-dan sorumlu olmaları gerekmez mi? Ben kazandım istediğim kadar harcarım canım, kimseyi ilgilendir-mez mantığından uzaklaşmanın zamanı gelmedi mi? Lüks harca-malar ile ülke ekonomisine gelen olumsuzluk, bu harcamaları yap-mayanlara kul hakkı olmaz mı?

 Son bir şey, başkaları için nasıl yaşanacağını öğrenmedikçe, istek-lerimizin, sonsuz harcamalarımızın ve arzularımızın hiç bitmeyeceğidir.

Boğaziçi Gündem

İlkokul yıllarındaki hayalini ger-çeğe dönüştürerek kurduğu şirketi ile bugüne kadar yüzlerce insana işveren Özen Büro Ofis Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı başarılı iş adamı Ömer Dindarol’u çalışma ofisinde ziyaret et-tik. Ticari hayatında kimseden destek al-madan ülkesine, memleketine ve tüm in-sanlığa faydalı olma hedefiyle başarılı çalışma hayatına sürdüren Sayın Dinda-rol, STK’larda yapmış olduğu üst düzey yöneticilik görevleri ve siyasi çalışma-ları ile her zaman ön plana çıkmayı ba-şarmış. 1959 Giresun ili Alucra ilçesi do-ğumlu olan Ömer Dindarol, halen Alucra Dernekler Birliği Başkanlığı görevini sür-dürüyor ve yaklaşan kongrede görevini devretmeye hazırlanıyor. Mütevazılığının yanında duygusal bir kişiliğe de sahip olan başkan Ömer Dindarol zaman za-

man çeşitli programlarda okunan, mem-leketine özel yazdığı şiirleriyle de tanını-yor. ÖMER DİNDAROL: DERNEKÇİLİK BENİM İÇİN BİR YAŞAM BİÇİMİ…1973 yılında Milli Selamet Partisi’yle baş-layan siyasi hayatında, memleketine hiz-met etmek için dernekçiliğe çok önem verdiğini ve dernekçiliğin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Sa-yın Dindarol, İlhan Çabukol’a şu açıkla-malarda bulundu. “Alucra’nın 32 der-neğinin 23’nün imzası ile kurulan Aluc-ra Dernekler Birliği’ne başkan seçildik-ten sonra yönetim kurulumuz ile birlik-te Alucra’ya hizmet için kolları sıvadık. İlk önce Alucra’ya bir ziyaret gerçekleş-tirdik. Kaymakamımızı, belediye başka-nımızı, savcımızı, köy muhtarlarımızı, es-nafımızı ve birçok kurumu ziyaret ettik. Dernekler Birliği olarak Alucra için yapa-caklarımızı belirledik. Kendimize ana he-defler oluşturduk. Bunlardan en önemli-si köyler arası diyalogların oluşturulma-sı. İkinci hedefimiz, Alucra’ya çocuk par-kı kazandırmak. Bu konuda Belediye Baş-

kanımız ve Kaymakamımız ile istişareler yaparak bir yer üzerinde mutabık kal-dık. Üçüncüsü Alucra’ya kimsesizler yur-du yapılması. Dördüncüsü ise Alucra’ya büyük bir piknik alanına kavuşturacak çalışmaları başlatmak oldu. Son olarak eski hamamı tekrar faaliyete geçirebil-mek için çalışmalarımız oldu. Biz der-nek olarak bunları Alucra’nın gündemi-ne getirdik. Doğal olarak hemen her şeyi bir anda yapmak mümkün olmuyor. Tabi biz bu projeleri hayata geçirmenin gay-reti içerisinde olurken önümüze de bir sürü engeller çıktı. Ama biz hiçbir zaman mevki, makam ve reklâm peşinde olma-dık. Ancak Alucra Dernekler Birliği’ni, Alucra’nın bazı sivil toplum örgütleri ra-kip olarak gördü. Maalesef projelerimizi istediğimiz gibi gerçekleştiremedik ama bizim için tek sevindirici olan taraf Aluc-ra Dernekler Birliği, Alucra’da diğer der-neklere lokomotif görevi yaptı. Dernek-

ler Birliği Başkanı olarak temennim şu-dur ki; Alucra’nın gündemine getirdiği-miz projeleri, Alucralı iş adamlarımızın ve STK’larımızın sahip çıkmaları.” ÖMER DİNDAROL: DERNEKÇİLİĞİN GUR-BETTE GÜÇLÜ OLMASI GEREKİYOR…Sayın Dindarol sözlerine şöyle devam etti. “İnsanları bir araya getirmek için STK’ları çok önemsiyorum. Yöremi-zin ve bölgemizin insanlarını bu bakım-dan çok aktif görüyorum. Alucra’da, Şebinkarahisar’da, Çamoluk’tan bir ar-kadaşımız hizmet için çıkarsa biz ona destek olmak zorundayız. Dernekçili-ğin gurbette güçlü olmasına inanıyo-rum. Burada sürekli nüfusumuz artmak-ta. Artan nüfusumuzu, memleketimizin çocuklarını bir arada tutmak için der-neklerimizin çok güçlü olması, dernek-çilerimizin de fedakârca hizmet etmele-ri gerekir. Genele hitap ederek Alucra’yı Şebinkarahisar’ı Çamoluğu ön plana çı-kararak hizmet etmeliyiz. Bu nedenle Alucra Denekler Birliği’ne yeni seçilecek arkadaşlara herkesin destek olması ge-rekir.”

İstanbul’un önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Alucra Dernekler Birliği Başkanı Ömer Dindarol, yaklaşan kongre öncesi Boğaziçi Gündem Gazetesi Haberler Koordinatörü İlhan Çabukol’a önemli açıklamalarda bulundu.

Boğaziçi Gündem Genel Yayın Yönetmeni

Bilinçsiz tüketime bizi kim zorluyor?

huseyin@bogazicigundem.com

Hüseyin Şenel ODACI

DİNDAROL’DANVEDA

5

Page 6: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Boğaziçi Gündem Gazetesi Genel Koordinatörü İlhan Çabukol, AK Parti kurucu üyesi ve üç dönemdir AK Parti’den milletvekili

seçilen eski Milli Eğitim Bakanı Nimet Baş ile görüştü.

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

Nimet Baş (Çubukçu), 2005 yılında kurulan 59. Hükümet’te Ka-dın ve Aileden Sorumlu Devlet Ba-kanı, 03 Mayıs 2009’da gerçekle-şen kabine değişikliği ile de Türki-ye Cumhuriyeti’nin ilk kadın Milli Eğitim Bakanı oldu. 12 Haziran 2011 seçimlerinde tekrar İstanbul millet-vekili seçilen Sayın Baş seçim böl-gesi olan Beyoğlu’nda katıldığı top-lantı sonrası Boğaziçi Gündem Ga-zetesi Genel Koordinatörü İlhan Çabukol’a AK Parti hükümetinin ça-lışmaları hakkında bilgiler verdi. Sa-yın Çabukol’un Sayın Baş ile gerçek-leştirdiği söyleşiyi siz değerli okurla-rımıza aşağıda sunuyoruz.

İLHAN ÇABUKOL: Sayın Veki-lim, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasete başladığı yer olan Beyoğlu’ndan sorumlu AK Parti milletvekili olarak, Beyoğlu sizin için ne anlam ifade ediyor, kısaca de-ğerlendirebilir misiniz?

NİMET BAŞ: Beyoğlu her şeyden önce, Türkiye’nin her rengini, her

dokusunu içinde barındıran bir ilçe. Bu manada, özellikle farklı yaşam-lara, farklı inançlara saygı anlamın-da kendi içinde yaşayarak öğrenen ve öğreten bir kent. Beyoğlu benim seçim bölgem, buradan üçüncü dö-nem milletvekili seçiliyorum. Her za-man gelmekten, geldiğim zaman da çalışmalardan daha çok heyecan ve mutluluk duyarak ayrıldığım bir yer. Bu dönemde Beyoğlu’ndan sorum-lu milletvekili olarak çalışacağım. Bu beni heyecanlandırıyor. Bu gün-de buraya büyük bir heyecan duya-rak geldim. Semt olarak her mana-da örnek olması gereken bir yer bu-rası. Birçok özelliği içinde barındır-dığı için birçok şeyi Sayın Başbaka-nımızın şahsında gerçekleştirmiş bir semt aynı zamanda.

İLHAN ÇABUKOL: Sayın Baş, üçün-cü kez milletvekili olarak mecliste görev yapıyorsunuz. Sayın Başbaka-nın deyimiyle, sizde artık ustalık dö-nemindesiniz. Bu dönemde AK Par-ti Hükümetlerinin sizce ülkeye en önemli katkısı nedir?

NİMET BAŞ: Bütün farklı yapılarda-ki insanlarla ülkenin her yerine

gittiğimde ben Sayın Başbakanımı-zın diyaloglarını görüyorum. Roman vatandaşla da, bir güney doğulu va-tandaşla da, çok farklı dini yapıda-ki insanlarla da her birine bir şekil-de kalpten muhabbetini sıcaklığını yansıttığını, onlardan da aynı sıcak-lığı aldığını görüyoruz. Çok önem-li bir şey bu. Yani bu ülkede yaşa-yan 73 milyon insanın hangi konum-da olursa olsun, maddi durumuna bakılmaksızın, etnik durumuna ba-kılmaksızın, inancına bakılmaksızın, sahiplenilmesi ve herkesin Başbaka-nı olması, herkesin iktidarının AK Parti olması bu manada bizlere gu-rur veriyor. Partimizin ve hükümet-lerimizin, ülkemize bence en önemli katkısı budur. Elbette bu durum aynı zamanda sorumluluğumuzu da arttı-rıyor. Artık çok daha önemli bir dö-nemeçteyiz, üçüncü dönemdeyiz. Hem ustalık, hem de olgunluk döne-mindeyiz. Bu dönem çok daha bü-yük projelerin uygulandığı bir dö-nem olur İnşallah.

İLHAN ÇABUKOL: Sayın vekilim, ül-

kemizin geleceğini nasıl görüyorsu-nuz?

NİMET BAŞ: Türkiye Cumhuriyeti ku-ruluşunun 100. Yılında, 2023 yılında Dünyanın en büyük 10. ekonomi-si haline gelecek ve artık devler li-ginde yer alacağız. Dış politikadan ekonomiye kadar her yerde Türkiye gerçekten yıldız bir ülke. Bunun bi-lincinde olursak, birbirimizin ayağı-nı çekmez isek ve birbirimize husu-met yerine gerçekten sevgi besler-sek Türkiye’nin çok parlak bir gele-ceği var. Arkadan gelecek gençlere de parlak bir gelecek vaat ediyoruz. İnşallah bu barışın huzurun adresi ve bunun yansıdığı yer de Beyoğlu olur.

İLHAN ÇABUKOL: Sayın Baş, bize zaman ayırdığınız ve sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için size çok teşekkür ederim.

NİMET BAŞ: Bende sizlere ve Bo-ğaziçi Gündem okurlarına teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar di-liyorum.

NİMET BAŞ, BOĞAZİÇİ GÜNDEM’E KONUŞTU…

Ahmet Baha Öğütken’dentaziye ziyareti

Ak Parti İstanbul Milletvekili Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Baha Öğütken, İstanbul Giresun Federasyonu Başkanı Hasan Turan ile birlikte, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Keşap Derneği Kurucu başkanı Mustafa Üste’nin Eyüp Yeşilpınar’daki evine taziye ziyaretinde bulunarak ailesine ve çocuklarına başsağlığı diledi.

6

Page 7: Boğaziçi Gündem Gazetesi

KAĞITHANE’DE “OKUMA-YAZMA” BİLMEYEN KALMAYACAKKağıthane Belediyesi, İlçe Kaymakam-lığı ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Kağıthane’de, “Okuma- Yazma Bilme-yen Kalmasın” Kampanyası başlatıldı. Okuma-Yazma Kampanyası projesinin gerçekleşmesi için ilk adım, Belediye Nikâh Salonunda düzenlenen bir prog-ramla atıldı.

Boğaziçi Gündem

05 Nisan Perşembe günü Belediye Nikâh Salonunda yapılan programa, Kağıthane İlçe Kaymakamı A. Akın Varıcıer, Kağıt-hane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, İlçe Mil-li Eğitim Müdürü Osman Balcı, Halk Eğitim Müdürü Muzaffer Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Öztekin, Okul Müdürle-ri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları ve il-gili Birim Müdürleri katıldı.

2 aşamalı olarak uygulanacak projede; 1. Seviye Okuma Yazma Kursları ve 2. Sevi-ye Okuma Yazma Kursları yer alacak. Her iki aşamada da 14 yaşını bitiren her vatan-daşımız bu kampanyadan istifade edebile-cek. Kurslara katılmak için en yakın Halk

Eğitim Merkezlerine ve İlköğretim okulla-rına müracaat yeterli oluyor. Kurs oluştur-mak için herhangi bir sayıya ulaşılması şar-tı aranmıyor. 1. Seviyeyi geçen kursiyerler, 2. Seviyeye devam ederek İlköğretimin 5. sınıfına denk eğitim almış olacaklar. 2. Ka-deme Başarı Belgesi alan herkes, Açık İl-köğretim Okulu’nun 6. sınıfına kayıt yap-tırabilirler.

Okuma Yazma öğretim kampanyasına, İl-köğretim 7. Ve 8. Sınıf, Lise ve Üniversite öğrencileri Eğitmen olarak katılabilecek-lerdir. Okuma Yazma öğrenenler sürpriz hediyeler kazanabilecekleri gibi, yakınları-na okuma yazma öğreten eğitmenlere de Kaymakamlıkça araç-gereç ve eğitim yar-dımları yapılacaktır.

7

Page 8: Boğaziçi Gündem Gazetesi

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

AK Parti Beyoğlu İlçe Bina-sında gerçekleşen ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Si-pahi Köyü Kalkındırma ve Güzelleş-tirme Derneği Başkanı Nuri Bayrak-tar yönetiminde gerçekleşen ziyare-te yönetim kurulu üyeleri tam kad-ro katıldı. Beyoğlu sınırları içerisin-de bulunan Şebinkarahisar’ın en aktif derneklerinden biri olan Sipahi Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derne-ği Başkanı Nuri Bayraktar, ziyaretle-rinin sebebini hem yeni seçilen yö-netim kurulunu tebrik etmek hem-de yakın bir zaman içerisinde der-neklerinde yapılacak bir etkinlik-te kendilerini ağırlamak için davet-te bulunmak olduğunu belirtti. Sayın Dindarol’un Beyoğlu’nda yapmış ol-duğu çalışmaları yakinen takip ettiği-ni de belirterek Bayraktar şunları söy-ledi. “Beyoğlu’nda bulunan Şebin-karahisarlılar nüfus bakımından çok yoğun fakat maalesef çok aktif de-ğiller. Bundan sonraki süreçte daha çok istişare ederek desteğimizi sonu-na kadar vermek istiyoruz. Hemşeri-miz Mehmet Yavuz’un yönetim kuru-lu üyesi olmasından dolayı çok mem-nun olduk. Sizleri Okmeydanı’nda

bulunan dernek lokalimizde geniş katılımlı bir toplantıda misafir etmek istiyoruz.” dedi.

Misafirlerine tatlı ikram eden Dinda-rol, Hemşerilerinin ziyaretinden dola-yı teşekkür ederek, Beyoğlu’nda yap-mış oldukları çalışmalar ve Beyoğ-lu Belediyesinin Okmeydanı’nda ger-çekleştireceği dönüşüm projesi ile il-gili bilgiler verdi.

sezayi çimen / Boğaziçi Gündem

Kastamonu çekme hel-vası ikramı yapan dernek baş-kanları ilçe başkanına çiçek ve Kastamonu’nun şanlı tarihi kita-

bını hediye ettiler.

Ak Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Rüstem Dindarol’un makamında gerçekleşen ziyarette Kastamo-nulu teşkilat mensupları da ha-zır bulundu.

sezayi çimen / Boğaziçi Gündem

Güneysu derneğinin Ak Parti Beyoğlu İlçe başkanlığına ger-çekleştirdiği ziyarete, Dernek Baş-kanı Sabri Çepni, Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz, Abdullah Kazdal’ın yanı sıra birçok dernek yöneticisi ve bürokrat katıldı

Dernek Başkanı Sabri Çepni, İlçe Başkanı Rüstem Dindarol ve Yöneti-mi ile görüş alışverişi yapan Çepni, Güneysu ilçesinden Dünya lideri bir Başbakan çıktığı için çok mesut ve bahtiyar olduklarını bundan dolayı gururlu olduklarını belirtti.

Kasımpaşa Spor Kulübü Başka-nı Hasan Hilmi Öksüz konuşmasın-da, 1974 yılında başladığı siyasi ha-yatında yakın arkadaşı olan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili anılarını an-lattı. Anılarını anlatırken salonda duygulu anlar yaşandı.

Şebinkarahisarlılardan Dindarol’a tam destek…

KastamonuDerneklerinden ziyaret

Rizelilerden tam destek

Beyoğlu’nda bulu-nan Şebinkarahisarlı-lar AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Rüstem Dindarol’u makamın-da ziyaret ettiler.

Beyoğlu İlçesi sınırları içinde faaliyet gösteren Dernek Başkanları yeni kongre yapan Rüstem

Dindarol ve ekibini ziyaret ettiler

8

Page 9: Boğaziçi Gündem Gazetesi

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

Beyoğlu Belediyesi Genç-lik Merkezi’ndeki kardeşlik anlaş-

masının imzaları Beyoğlu Beledi-ye Başkanı Ahmet Misbah Demir-can ve Seongbukgu Belediye Baş-kanı Kim Young-Bae tarafından atıl-

dı. İmza törenine Beyoğlu Kaymaka-mı Hasan Şenses, Beyoğlu İlçe Mil-li Eğitim Müdürü Adem Koca, İstan-bul Kore Başkonsolos Yardımcısı Jin Young Choi ve iki belediyenin mec-lis üyeleri katıldı. Boğaziçi Gündem Gazetesi Genel Koordinetörü İlhan Çabukol bu tarihi imzaya tanıklık etti. Türkiye ile Kore arasında kuru-lan diplomatik ilişkilerin 55. Yılı’na denk gelen kardeşlik anlaşması, coğrafi olarak birbirine uzak olan iki belediyenin kültür, turizm, gençlik, eğitim, çevre ve ekonomi gibi konu-larda işbirliği yapmasını sağlayacak. Başkan Demircan: Kardeşliğimiz Sonsuza Dek Yaşayacakİmza töreninde konuşan Beyoğ-lu Belediye Başkanı Ahmet Misbah

Demircan, Türkiye-Güney Kore gö-nül bağının tarihten geldiğini be-lirterek, iki asil coğrafyanın insan-ları arasındaki kadim dostluğa ye-rel yönetimler olarak katkıda bu-lunduklarını söyledi. Atılan imzalar-la dünyanın bir ucundan diğer ucu-na kardeşlik köprüsü kurduklarını ifade eden Demircan şöyle devam etti; “Doğu ile Batı’nın birbirine ak-tığı, medeniyetlerin ve kültürlerin kök saldığı imparatorlukların ruhu İstanbul’umuzda, Beyoğlu’muzda, Seul Kenti Seongbukgu Belediyesi ile birlikte inşa ettiğimiz kardeşliği-miz sonsuza dek yaşayacaktır. Kar-deşlik anlaşmasına Beyoğlu Beledi-yesi olarak imza atmaktan, onur du-yuyoruz.” dedi.

Beyoğlu’ndan Kore’yekardeşlik köprüsü

GÜRÇELİK SÜRÜCÜ KURSU

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Güney Kore’nin başkenti Seul’e bağlı Seongbukgu Belediyesi ile “Kardeşlik Anlaşması” imzaladı.

Kayıt için gereken evraklar

• 1 Adet Diploma Fotokopisi• 8 Adet Fotoğraf• Sağlık Raporu

• A2 Motorsiklet • B Otomobil • C Kamyon • D Çekici (TIR) • E Otobüs • H Özürlü Grubu• G İş Makinaları (Operatör Belgesi)

1-Vinç2- Forklift3-Beko-Loder

4-Zemin Delgi5-İş Kamyonu6-Eksavatör

Mahmut Şevket Paşa Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:7 Kat: 3-4-5 Okmeydanı - Şişli / İST.(Anadolu Kahvesi Işıkları Halk Ekmek Yanı -Metro Seyahat Üstü)Tel: 0.212 254 52 51 - 255 25 26 Fax: 255 40 52

Artık yeni adreste

www.gurcelikmtsk.com.tr

SRCEğitim Merkezi

Mesleki yetrelilik Belgelerine sahip

olmadan yolaçıkmayın

Lojistik Firma Yöneticileri

ODY - ÜDY Belgenizi aldınız mı?

• SRC 1• SRC 2• SRC 3• SRC 4• SRC 5

1992

9

Page 10: Boğaziçi Gündem Gazetesi

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

Tekerlekli sandalye 100 metre koşusunda birinci olan Zübeyde Süpürgeci, hem altın madalyanın sahibi oldu hem de Lon-dra Paralimpik Olimpiyatları’na katılma derecesini elde etti. Daha önce Dubai’de yapılan IWAS Dünya Oyunları’nda 200 me-tre tekerlekli sandalye koşusunda birinci olarak Olimpiyatlara katılma hakkını elde eden Hamide Kurt ise Tunus’ta da 200 metre koşusunu birinci tamamlayarak bir altın madalya daha kazandı.TÜRK SPOR TARİHİNDE BİR İLKHamide Kurt ve Zübeyde Süpürgeci elde ettikleri başarılarla, 52 yıllık tarihinde,

Paralimpik Olimpiyatları’na katılma başarısını elde eden ilk Türk engelli bayan sporcular olma unvanını elde etmiş oldu. Tunus’tan büyük başarılarla dönen engelli sporcular için Bağcılar Belediyesi Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminali’nde karşılama programı düzenledi. Pro-grama, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Londra Olimpiyatları’ndan da altın madalya ile dönme sözü veren sporcuları tebrik eden Başkan Çağırıcı, “Sizlere inancımız ve desteğimiz tam. Ben, Londra’dan da ülkemize büyük başarılar kazandırarak döneceğinize yürekten inanıyorum” dedi.

Tunus’ta düzenlenen Uluslararası Bedensel Engelliler Atletizm Oyunları’na Milli Takım forması ile katılan Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı’ndan, 2 sporcu, 29 Ağustos’ta başlayacak Londra Paralim-pik Olimpiyatları’nın vizesini almayı başardı.

BAĞCILARIN ENGELLİSPORCULARIENGEL TANIMIYOR

10

Page 11: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Şişlili öğrenciler, plastik içecek kapağı toplayarak en-gelli arkadaşlarına akülü tekerlekli sandalye aldılar.

Boğaziçi Gündem

Şişli Belediyesi’nin öncülük ettiği “Bir kapakla yüreklere umut, geleceğe umut ol” geri dönüşüm kampanyası kapsamında Uğur Er-key İlköğretim Okulu öğrencileri, engelli arkadaşları için plastik içe-cek kapağı topladılar. Topladıkla-rı kapakları Şişli Belediyesi çevre koruma ve kontrol müdürlüğüne teslim eden öğrenciler, belediye-nin vermiş olduğu akülü tekerlek-li sandalye ile okullarındaki engelli arkadaşlarına umut oldular.

Uğur Erkey İlköğretim Okulu öğ-rencileri akülü sandalyeyi Şişli Be-lediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile birlikte engelli arkadaşlarına hedi-ye ettiler. Şişli Belediyesi, bütün ül-kelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliğinin önlenmesinde bü-yük payı olan “Geri Dönüşüm”ün önemini vurgulamak ve bu bilin-ci aşılamak adına 2010 yılından bu yana bölgedeki okullarda öğren-cilere Çevre Bilinci Eğitimleri veri-yor.

ŞİŞLİLİ ÖĞRENCİLERDENDAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Plastik içecek kapakları, bir engelli öğrenciye umut oldu

12 Eylül 1980 darbesiHenüz lise son sınıfta okuyan bir genç olarak şahit olduğum olay.Benim ve benim kuşağımdan olan gençlerin hafızalarından asla silin-meyen en önemli olay. Aradan tam otuz yıl geçti.O günlerde hiç kimsenin aklına gel-meyen bir başka olay ise bugün ya-şanıyor. 12 Eylül darbesinin mimarları yargı-lanıyor. Doğal olarak gazetelerde, televizyon-larda, sanal dünyada konuyla ilgili bir-çok haber ve yorumlar yapılıyor. Belgeseller çekiliyor.Tweetler atılıyor.Çocuklarımız, öğrencilerimiz, yeni yetişen gençlerimiz 12 Eylül darbe-sini merak ediyorlar.Ne olduğunu öğrenmek istiyorlar.Yeri geldiğinde bizlere soruyorlar.12 Eylül 1980’de ne oldu?Bizlerde dilimiz döndüğünce anla-tıyoruz.

Asker ülke yönetimine el koydu.Hükümet görevden alındı.Türkiye Büyük Millet Meclisi lağ-vedildi.Anayasa tamamen rafa kaldırıldı.Partiler lağvedildi.

Parti liderleri yargılandı.Binlerce sivil vatandaş tutuklandı.Sağ ve sol görüşten birçok insan idam edildi.Birçok üniversite hocası üniversite-den atıldı.Değerli okuyucularım,Bunlara benzer daha birçok şahit olduğumuz 12 Eylül darbesi ile ilgi-li olayı çok rahatlıkla gençlerimize, çocuklarımıza ve öğrencilerime an-latabiliyorum, izah edebiliyorum.Ama onlara bir türlü izah edemedi-ğim 12 Eylül darbesinde yasaklanan kitaplar.Darbenin suç saydığı kitaplar.Suç sayıldıkları için evlerin arka bahçelerinde, gecenin karanlığında bir çukurda yakılan kitaplar.Daha doğrusu darbenin yaktığı ki-taplar. 12 Eylül darbesinin geride bıraktığı ve bugün bile hala genzimi yakan, yanık kitap kokusu…

Selam ve saygılarımla

ErsanODACI

Prof. Dr.

Yanık KitapKokusu…

eodaci@gmail.com

11

Page 12: Boğaziçi Gündem Gazetesi

İlhan çaBukol

Beyoğlu Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’ne bağlı Kentsel Tasarım Atölyesi, Beyoğlu so-kaklarındaki çalışmaları hızla devam eder-ken, Beyoğlu’nda havai hatlar yer altına alı-nıyor. Kent estetiğini bozan tabela ve ten-teler sökülüyor. Bu Bahar Bütün Renkler Beyoğlu’nda buluşuyor.

BU BAHAR BÜTÜN RENKLER BEYOĞLU’NDA

Güzel Beyoğlu Projesi ile bugüne kadar 5 binden fazla tarihi yapının yeniden boyan-masını, bakım ve onarımlarının yapılması-nı sağlayan Beyoğlu Belediyesi bu proje-nin devamında Beyoğlu’ndaki tüm binala-rın boya, bakım ve onarımı için Türkiye’nin sektöründe öncü boya firmalarıyla protokol imzaladı. İlçedeki tüm binaların boyanma-

sı için her türlü kolaylığı sağlayan Kentsel Tasarım Atölyesi vatandaşlarla birebir gö-rüşmeler ve toplantılar yapıyor, kampanya hakkında bilgi veriyor. Binasını boyatmak isteyen vatandaşlar, yapılan görüşmelerde, boya firmaları ile imzalanan protokol neti-cesinde en kaliteli boyaları en makul ücret-lerle temin edecekleri, kendilerinden iske-le harcı alınmayacağı ve her binanın hasa-rı yerinde tespit edilerek kendilerine yar-dımcı olunuyor. İstiklal Caddesi ve cadde-ye çıkan ara sokaklar ile Cihangir’de başla-yan boya kampanyası Firuzağa, Galata böl-gesi, Galipdede ve Yüksek Kaldırım cad-delerinde devam ediyor. Binasını boyat-mak isteyenlerin yapacağı tek şey Beyoğ-lu Belediyesi’nin 444 0 160 numaraları tele-fonunu aramak.

Beyoğlu’nda

değişim rüzgârı

devam ediyor

Beyoğlu’nda işler yolunda diyen Belediye Başkanı Ah-met Misbah Demircan, va-tandaşla el ele vererek, Ge-lecek nesiller için tarihi do-kusu korunmuş daha gü-zel, daha yaşanılabilinir bir Beyoğlu’nu oluşturma ça-lışmalarına ara vermeden devam ediyor.

12

Page 13: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Beyoğlu’nun tarihten gelen doku-sunu korumak, tüm mekânlarıyla, sokakları, caddele-ri ile daha yaşanır bir Beyoğlu’na ha-yat vermek için çalı-şan Beyoğlu Beledi-yesi buradan yola çı-karak bir kentsel ta-sarım atölyesi kurdu. Beyoğlu’nda Görün-tü kirliliği oluşturan, estetiği bozan tabe-la ve tenteler sökü-lüyor. İstiklal cadde-sinde ve bu caddeye bağlı 83 ara sokakta,

Galip Dede ve Yüksek Kaldırım cad-desinde uygulama devam ediyor.

İlçe sakinlerinin boya kampanyasını memnuniyetle karşılamalarının ken-disini gururlandırdığını belirten Be-yoğlu Belediye Başkanı Ahmet Mis-bah Demircan, “Evrensel bir mi-ras kabul ettiğimiz Beyoğlu’nun tari-hi dokusunu korumak amacıyla baş-lattığımız seferberliğimiz devam edi-yor. Projenin yeni etabında da bina-larımızın bakım ve onarımında vatan-daşımızın yanındayız. Önceki uygula-malarda olduğu gibi yine iskele harcı almıyoruz. Ayrıca 4 büyük boya fir-ması ile anlaşarak vatandaşların en makul fiyatla boya almalarını sağlı-yoruz. Çalışmalarımızı vatandaşları-mızın katkısı ve rızasıyla gerçekleş-tiriyoruz. Gelecek nesiller için tarihi dokusu korunmuş bir Beyoğlu’nu mi-ras bırakmak istiyoruz. Daha güzel bir Beyoğlu’na verdiği destekten do-layı vatandaşlarımıza teşekkür ediyo-rum” dedi.

Beyoğlu Belediyesi ilçede kaliteli ve kesintisiz enerjiyi istenen seviyeye ta-şımak amacıyla 2006 yılında başlat-

tığı havai hatların yer altına alınması çalışmalarına tüm hızıyla devam edi-yor. BEDAŞ’la koordineli yürütülen

çalışmalar sonucun-da bugüne kadar top-lam 33.000 metre ha-vai hat yer altına alın-dı. Beyoğlu’nun en kalabalık mahalleleri arasında yer alan Süt-lüce, Bedrettin, Fetih-tepe, Yenişehir, Piri-paşa, Kadımehmet, Piyalepaşa, Kulaksız ve Halıcıoğlu mahal-lerinde havai hatla-rın önemli bir bölümü artık yer altında. Ça-lışmalar tamamlandı-ğında Beyoğlu’nun 45 mahallesinin tüm cad-de ve sokakları kab-loların oluşturduğu görüntü kirliliğinden arınmış olacak.

“Beyoğlu’ndaişler

yolunda”

Ahmet Misbah

Demircan

KENT ESTETİĞİNİ BOZAN TABELA VE TENTELER SÖKÜLÜYOR

BAŞKAN DEMİRCAN’DAN İLÇE HALKINA TEŞEKKÜR

BEYOĞLU’NDA HAVAİ HATLAR YER ALTINDA

13

Page 14: Boğaziçi Gündem Gazetesi

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

Boğaziçi Gündem Kurucusu ve Genel Koordinatörü İlhan Çabukol, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Sayın İnan Güney’i makamında ziyaret ederek Be-yoğlu gündemine dair sorular sordu. Sayın Güney’in cevaplarını siz değer-li okuyucularımıza aşağıda sunuyoruz.

İlhan Çabukol: Sayın Güney, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

İnan Güney: 1977 İstanbul doğumluyum aslen Sivas Zara nüfusuna kayıtlıyım. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Marmara Üniversitesi’nde yerel yönetimler üzerine master yap-tım. Mali müşavirim, aynı zamanda ti-caretle uğraşıyorum. Evliyim, iki kız ço-cuğum var. 18 yaşından beri CHP’de siyaset yapıyoruz. Doğma büyüme Örnektepe’de ikamet ediyorum. 2011 Ocak ayında ilçe başkanı oldum.

İlhan Çabukol: Yönetiminizi belirlerken kriterleriniz ne oldu?

İnan Güney: Yönetimimiz 16+1 başkan’dan oluşuyor. Kentsel dönüşüm Beyoğlu gerçekliği olduğu için iki mi-mar arkadaşı yönetimimize aldık ve bu arkadaşlarımız kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar yapacaklar. Okmeydanı Gü-zelleştirme Derneği, bu manada bele-diyeye muhalif anlamda yoğun çaba-ları oldu. O arkadaşlardan yönetimimi-ze aldık artık siyasi parti çatısı altında o çalışmalarını yapacaklar. Beyoğlu Eğ-lence Yerleri Derneği Eş Başkanı Tahir Beyi yönetimimize aldık. Mahallelerde çok büyük çaba harcayan arkadaşları-mız var. Keçecipiri’nde, Halıcıoğlu’nda, Fetihtepe’de örgütü hareketlendirdiler. Kapı kapı dolaştılar. Ödüllendirmek an-lamında yönetime taşıdık. Çalışmanın bedeli yöneticiliktir. Yönetimde bunlar kriterlerimizdi. Eş dost akrabalık değil-di. CHP’de bunlar olmaz zaten.

İlhan Çabukol: Mahallelerde nasıl bir ça-lışma yapmayı düşünüyorsun?

İnan Güney: Beyoğlu’nda 45 mahalle var, ancak bazı mahallelerde 80, bazı mahallelerde 300, kimi küçük kimi bü-yük. Biz mahalleye giderek bunu va-tandaşla birlikte yapacağız. Gönüllü-lük esası ile mahalle temsilciliğini be-lirleyeceğiz ve yanındaki ekibine bu temsili vereceğiz.

İlhan Çabukol: Beyoğlu’nda ne kadar üyeniz var?

İnan Güney: Şu an 3.950 kayıtlı üye-miz var. Normalde 6000’e yakın üye-miz vardı. Adrese dayalı sisteme geçil-diği için 2000 partilimiz diğer ilçeleri-mize dağıldı. Bu konuda hedefimiz en az 10.000 üyedir. Nicelikten çok nite-lik arıyoruz. Yoksa 15.000 üye de yapa-rız. Üyelerimiz partimizin bayrağını ta-şıyabilecek niteliklere sahip olsun isti-yoruz. Parti politikalarını bilsin, onu in-sanlara aktarabilecek çapı ve kapasitesi olsun. Derdimiz nitelik. 3.950 sayısı ye-tersiz ama onun içinde değerli siyaset-çiler var, eski milletvekilleri, belediye başkanları var. 10.000 yaparsak mahal-le komitelerimizle en az bir yıl kala be-lediye başkan adayımızı belirleyip ma-hallelerde çalışmalarımıza daha da hız vererek yerel seçimler için çalışacağız.

İlhan Çabukol: Seçimlere az bir zaman kaldı? Bu süreçte neler yapacaksınız?

İnan Güney: Biz 25 Mart Kongresinde belediyeyi almak için geliyoruz dedik. O iddiayı koyduk. Başaramayacağımız noktada görevi bırakacağımızı söyle-dik. O yüzden biz iddialıyız. Hem ken-dimize hem örgütümüze güveniyoruz. Hem de genelde ve yerelde AK Par-ti uygulamaları vatandaşı bezdirdi. Bu baskı ortamını biz sokaklarda görüyo-ruz. Bu yaşanan baskı ortamı bize umut veriyor. İnsanlar yeter atık diyor; biz de bunu sandıkta CHP eğilimine taşıyabi-lirsek eğer, kazanmamamız için hiçbir neden yok.

İlhan Çabukol: Sayın Güney, sorularımı-za verdiğiniz cevaplar için teşekkür edi-yorum.

İnan Güney: Bende bize vakit ayırdığı-nız için sizlere teşekkür ediyorum

İLHAN ÇABUKOL SORDU;CHP BEYOĞLU İLÇE BAŞKANI

İNAN GÜNEY CEVAPLADI…Beyoğlu, İstanbul’un Avrupa yakasın-daki en eski ilçelerinden birisi. Sadece İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin hatta tüm dünyanın gözbebeği. Boğaziçi Gün-dem birçok farklı kültür’ün harmanlan-dığı bu güzel ilçemiz için söyleyebile-cekleri olanları sayfalarına taşımaya de-vam ediyor…

14

Page 15: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Boğaziçi Gündem

Türkiye’nin ilk uluslararası ote-li olan ve öz mirasıyla anılan Pera Pala-ce Hotel’in işletmesi ile ilgili imza töre-ni Pera Palace Hotel’de imzalandı. İmza törenine; Demsa Group Yönetim Kuru-lu Başkanı Cengiz Çetindoğan, Jumeirah Group Yönetim Kurulu Başkanı Gerald Lawless; Jumeirah Group İş Geliştirme Başkanı Cherif Hosny, Demsa Group Tu-rizm Yatırımları Koordinatörü Serra Arı-kök ve Pera Palace Hotel Genel Müdürü Pınar Kartal Timer katıldı.

‘Heyecan verici projelere devam…’

Demsa Group’un 2000 yılında, peraken-de satış şirketi olarak kurulduğunu hatır-latan Demsa Group Yönetim Kurulu Baş-kanı Cengiz Çetindoğan, 12 yıl gibi bir şirket için çok kısa sayılabilecek bir süre-de önemli başarılara imza attıklarını söy-ledi. Demsa Group’un lüks perakende

satışının yanı sıra otelcilik ve restoran ya-tırımlarının da bulunduğunu ifade eden Çetindoğan, “Demsa Group olarak, güç-lü sermaye yapısı, şık ve işlevsel mağaza açılışları, otel yatırımları ve Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusuna istihdam sağ-layan yapısıyla ülkemize değer katma-ya devam edeceğiz. Türkiye’de peraken-de satış alanında önemli bir aktör hali-ne geldik. Demsa Group olarak yeni ve heyecan verici projelere yatırım yapma-ya devam edeceğiz” dedi.

‘Pera Palace Hotel Jumeirah için mükem-mel seçim’

Jumeirah Group Yönetim Kurulu Başka-nı Gerald Lawless, dünyanın en heyecan verici şehirlerinden birinde, kentin kültü-rel merkezinde bulunan, beş yıldız-lı otel standartlarında sunduğu lüks hizmeti ile Pera Palace Hotel’in Ju-meirah için mükemmel bir seçim ol-duğunu söyledi.

Türk turizmi için çok önemli bir adım

Pera Palace Hotel Genel Müdürü Pı-nar Kartal Timer, bu yıl 120’inci yılı kutlanan İstanbul’un en değerli kül-tür miraslarından olan Pera Pala-ce Hotel’in üst kullanım haklarının Demsa Group’a, işletmesinin ise Ju-meirah Group’a devredilmesiyle bir-likte Pera Palace Hotel’de yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Pera Palace Hotel’in 1.5 yıl önce uzun ve titiz bir restorasyondan geçtiğini ha-tırlatan Kartal, “Türkiye için önem-

li bir turizm değeri olan Pera Palace Ho-tel, Türkiye ve dünya turizmine yeniden kazandırıldı. Dünyanın en lüks otel yöne-tim gurubu olan Jumeirah Group, bugün-den itibaren değerli otelimizin işletmesini devralacaktır. Tüm bu önemli oluşumlar, yalnızca Pera Palace Hotel’e artı değer katmakla kalmayacak; Türk turizmi için de önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

hande kurt / Boğaziçi Gündem

Kapalıçarşı Esnafları Derneği Genel Sekreteri Cem Arıca, Prof. Det-lev Quintern başkanlığındaki ekipten Maria Lysy, Laura Höfler, Sarah An-war, Aysun Uçan, Nurten Kurnaz, Lem-ya Demirkapı, Juliane Reichmanu, The-resa Wnensche, Hande Gencer, Riban-na Mitrovic, Michele Santoro’nun Ka-palıçarşı hakkındaki sorularını yanıtladı. Birçoğu ilk defa Kapalıçarşı’ya geldik-lerini ifade eden öğrenciler, Türkiye’de bulunma sebeplerinin başında ha-

rem konusundaki araştırmaları oldu-ğunu söylediler. Grup, genel sekre-ter Arıca’ya Kapalıçarşı’daki kuyum-cuların sayısı, Osmanlı’da ticaret ha-yatı, Kapalıçarşı’nın sistemi vb. konu-larda sorular yönelttiler. Öğrencilerin sorularının tek tek cevaplayan Arıca, Kapalıçarşı’nın Osmanlı ticaretinin kalbi olduğunu ve 550 yıldan bu yana var ol-duğunu belirterek Ermeni, Yahudi, Sür-yani, Türk hep bir arada kardeşlik bağı ile yaşadıklarını öğrencilere aktardı.

Türk-Alman Bilim Diya-logları Grubunun 18 Al-man öğrencisi, Kapalı-çarşı Esnafları Derneği’ni Kapalıçarşı’da ziyaret etti. Grup, Türk asıllı Alman gençleri ve Almanlardan oluşuyor.

Türkiye’ye getirdiği dünyaca ünlü markalardan sonra turizm yatı-rımlarına hız veren Demsa Gro-up, üst kullanım hakkını satın al-dığı Pera Palace Hotel’in işletmesi için dünyanın önemli otel zincirle-rinden biri olan Jumeirah Group’u Türkiye’ye getiriyor.

TÜRK-ALMAN BİLİM DİYALOGLARI GRUBUNDANKAPALIÇARŞI ESNAFLARINA ZİYARET

Boğaziçi Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibiİlhan ÇABUKOLGSM: 0532 411 70 04

----------------------------------------------Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin Şenel ODACI

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: İlhan ÇABUKOLHaber Müdürü: Sezayi ÇİMEN

Kültür ve Sanat Danışmanı: Hande KurtReklam Müdürü : İbrahim KILIÇASLAN

-------------------------------------------------Hukuk Danışmanı: Av. Hakan ÖZBAY

Grafik ve Tasarım: Yusuf GülerBaskı Yeri: Ada Matbaası

Davutpaşa Cad. Litros Yolu 2 Mat.Sit. E Blok No:(ZE-2) 1.Kat. Topkapı -İstanbul - Tel: 0.212 567 12 42

------------------------------------------------Adres: Akınsal Sanayi Sitesi C Blok No: 5 İSTANBUL

Tel: +90 ( 0212 ) 481 89 16 - Faks : 481 91 13Web: www.bogazicigundem.com - E-mail:info@bogazicigundem.com

Sayı:2 Nisan 2012 - Yerel-Aylık ve Süreli Yayın

DEMSA GROUP JUMEİRAH İLEPERA PALACE HOTEL İÇİN EL SIKIŞTI

15

Page 16: Boğaziçi Gündem Gazetesi

16

Page 17: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Esnafın desteği ve yapılacak ça-lışmalara sabrı İstiklal caddemi-zin güzelleşmesinin en önem-li ilacıdır

Yaşadığınız cadde ve sokakları daha iyi yaşanabilir bir hal alma-sının ve toplam kalitesinin yük-seltilmesinin en önemli basamağı sahip çıkmaktır. Yerel yönetimle-rin bu konuda temsil ettiği yete-nek ve imkan yaşanılabilir alan-ların olmazsa olmazıdır. Ancak, Beyoğlu’nda durum farklı bir şe-kilde dayatılmaya çalışılıyor. Ne-deni ise siyasi rant…

Farklı dayatmalar dediğimiz ve siyasi rant olarak vatandaşın gözlemlediği örnekle-ri Beyoğlu’nun birçok noktasında hep bera-ber gördük.

Galip Dede (yüksek kaldırım) caddesin-de yol yapımları yaklaşık 5-6 ay sürdü. O güzergâhta çalışmalar süresince yaya ve araç trafiğinde sıkıntılar yaşandı. Çileyi en çok çeken esnaf iken siyasi rantçılar yine iş başındaydı. Çalışmaların doğal çilesini 5-6 ay boyunca sabırla çeken esnaf her ne ka-dar kışkırtılmaya çalıştıysa da Galip Dede bugün baştan sona tertemiz bir cadde ha-lini aldı.

Aynı şeyi geçen sene masa sandalye konu-sunda da yaşandı. Sokakları, caddeleri ve hatta mahalle aralarını kullanmasını bilme-yenler, kaliteden ziyade “cukkalarını” dü-şünenlerle “siyasi rantçıların” el ele vererek nasıl ortalığı velveleye verdiklerini hep bir-likte izlemedik mi? Aynı gruplar “Başkan iç-kiyi yasaklamaya çalışıyor!” diye belden aşa-ğı vurmadılar mı? Nevizade’de yapılan res-torasyon çalışmalarında “içkiyi yasaklıyor” dedikleri Belediye Başkanı Demircan’ın ver-diği destekler sokak ve kaldırım işgalcileri-nin söylemlerini boşa düşürdü. Dönüşümler hep birlikte sahip çıkılırsa kaliteyi beraberin-de getirir. Esnaf desteği ve sabrı, yükselecek

kalitenin ilacıdır.

İstiklal caddesiyle ilgili de aynı gruplar yine iş başında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İs-tiklal caddesindeki planlamada cesur olmalı-dır. Tıpkı Ahmet Misbah Demircan başkan-lığındaki Beyoğlu Belediyesi’nin geçen sene kaldırım, sokak ve cadde işgallerine karşı başlattığı denetimlerdeki tepkilere gösterdi-ği kararlılık gibi. Kısa süreli tepkilerin üzeri-ne cesaretle gidilmelidir.

Beyoğlu’nun herhangi bir yerinde kalite der-di olmayanlara, yaşadıkları veya para kazan-dıkları bu şehre, bu ilçeye yakışır şekilde ya-şamayanlara müsamaha gösterilmemelidir. İşte son örneği Amerikan pazarındaki nar-gileciler. Büyük bir kısmı Tophane’li olma-masına rağmen kaymağını yıllarca yediler. Ne Nusretiye camisinde namaz kılan cema-ati fark ettiler ne de orada nargilecilik dışın-da farklı sektörlerde çalışan esnafı… Yıllar-ca oranın kaymağını yiyen, o caddeye veya civarına en basitinden “bir çiçek” dahi ek-meyecek kadar ekmeğini yediği yere nan-kör olanların hiçbir söz söyleme hakkı yok-tur. Boylu boyunca işgal ettiğiniz o cadde de geçtiğimiz aylarda çıkan yangında mal yeri-ne can kaybı olsaydı hepsi sorumluluğu baş-kalarına atmak için yarışmayacak mıydı?

Sonuç; Bu şehir, bu ilçe, bu sokak ve cadde-ler hepimizin. Sabırla sahip çıkalım.

İstiklal caddesi esnafdesteğiyle güzelleşir

tophanehaber@gmail.com

EyüpGÜZEL

FİKRİ AKYÜZ: KAZANAN FİKRİ AKYÜZ: KAZANAN TÜRK MİLLETİ OLACAKTÜRK MİLLETİ OLACAKAk Parti iktidarının getirdiği 4+4+4 ve buna bağlı olarak müfredata eklenen Kur’an-ı Kerim ve Siyer yani Peygamberi-mizin hayatının seçimlik ders olarak geti-rilmesi laikliğin gereği idi. Çünkü laik-lik, dini toplumdan soyutlamak değil, dini inanç sahiplerinin taleplerinin önünü açmak demektir.

Bu ders zorunlu olsa idi, o zaman laikliğe aykırı olurdu. Demek ki bu dersin zorunlu olması da, hiç olmaması da la-ikliğe aykırıdır. Dolayı-sıyla bu düzenleme de-mokratik bir iradenin teza-hüründen başka bir şey de-ğildir. Bununla beraber, ilköğre-timden üniversite bitene kadar zorunlu olan İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi de laikliğe değil ama demokratik hukuk devleti esaslarına aykırıdır.

Bu iki dersi mukayese etme anlamında söylemiyorum elbette.. Ki bu mukaye-seyi yapmaktan haya ederim. Ama yapı-sal anlamda benzerlik olduğu için karşı-laştırmayı yapıyorum. İnkılâp tarihi der-si de önemli bir derstir. Milli mücadele-miz ve Cumhuriyetimizin kuruluş aşama-sı elbette öğretilmelidir. Ama Atatürkçü-lük ideolojisini benimsemeyen bir insana zorla Atatürkçülük dersi verilmesi yanlış-tır. Zorla Kur’an-ı Kerim dersi verilmesi

de yanlış olurdu. O yüzden İnkılâp Tarihi dersi Tarih dersi içinde yer almalıdır. Ata-türkçülük adı altında bir ders verilecekse bu da seçimlik olmalıdır.

Denilecektir ki “Efendim memleke-timizde Kur’an dersi almayan

bir çocuğa dinsiz gözüyle bakılmaz mı?”. Hayır ba-

kılmaz.. Bu düşünce sa-hip olanlar ne yazık ki toplumumuzun gel-diği hoşgörü iklimi-ni gözlemleyememek-tedir. Veya gözlem-lemektedir ama hal-

kın iradesini gözden çı-kardıkları için görmezden

gelmektedir.

Zira bu memlekette 10 haneli bir köyde dahi bir cami vardır. Bu camiye ki-mileri gider kimileri gitmez. Hatta aynı aileden baba gider oğul gitmez, oğul gi-der baba gitmez. Ama ben bugüne ka-dar küçük bir yerleşimde dahi olsa cami-ye giden birilerinin gitmeyenlere dinsiz gözüyle baktığına tanık olmadım. Mün-ferit bazı bakışlar olabilir elbette. Ama bunu toplumun geneline teşmil etmek sakat bir bakış açısıdır.

O nedenle bu toplumu tanımayan birileri sürekli yerinde saymaktadır ve o yüzden gürültü çıkarmaktadır. Biliyorsunuz ye-rinde sayanların çıkardığı gürültü, yürü-yenlerden daha fazla gürültü çıkarır.

17

Page 18: Boğaziçi Gündem Gazetesi

DİNDAROL’DAN ŞEHİR HATLARI’NA ZİYARET

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

26 Aralık 2011 tarihinde yapılan genel kuruldan güçlenerek çıkan Rüstem Dindarol başkanlığında-ki AK Parti Beyoğlu İlçe Teşkilatı-nın kısa süre içerisinde yaptığı çalışma-lar sonuç ver-meye başla-dı. 18 Mart 2012 tari-hinde ya-pılan AK Parti Be-yoğlu İlçe D a n ı ş m a Meclisi top-lantısında Si-

vas Merkez Gazi Köyü Dernek Baş-kanı Osman Demir, Beypınar Der-nek Başkanı Fazlı Bayraktaroğlu, İnceağa Dernek Başkanı Hüseyin Polat, Başıbüyük Dernek Başkanı Ömer Karagöz, Sivas Yıldızeli Gü-

neykaya Dernek Başkanı Du-ran Kıran, THM sanatçı-

sı Sivaslı Halil Özdemir ve 200 dernek üye-si AK Partiye katıl-dılar.

Beyoğlu Beledi-ye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a

Sivasspor atkısı…

Sivaslılar sizinle gu-rur duyuyor sloganla-

rı arasında gerçekleştirilen törende yeni üyelere parti rozetlerini, Be-yoğlu İlçe Başkanı Rüstem Dindarol ve Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan taktı. Dernek başkanları ve üyelerinin coşkusu Belediye Baş-kanı Ahmet Misbah Demircan’ın en kısa zamanda Sivas’a bir ziyaret’te

bulunma sözleriyle son buldu. Par-tiye toplu üye olan Sivaslıların katı-lım formlarını AK Parti Beyoğlu İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Şat, İlçe Başkanına takdim etti. Tören-de Beyoğlu Belediye Başkanı Ah-met Misbah Demircan’a Sivasspor atkısı hediye edildi.

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

Kasımpaşa’da bulunan hizmet bi-nasında gerçekleştirilen ziyarete Beyoğlu İlçe Teşkilatı yönetim ku-rulu üyelerinin yanı sıra Beyoğlu Belediyesi meclis üyeleri de katıl-dı. Rüstem Dindarol başkanlığın-daki heyeti karşılayan Şehir Hatla-

rı Genel Müdürü Süleyman Genç, yapmış oldukları çalışmalar ile il-gili bilgiler verdi.

Süleyman Genç: Haliç Tersanesi 557 Yıllık Bir Ecdat Yadigârı…

Şehir Hatları işletmesinin sa-dece kamu hizmeti anlayışıyla hizmet veren bir ulaşım şirke-ti olmadığını, aynı zamanda bir

kültür varlığı olduğunu belirten Genç, Haliç Tersanesinin 557 yıllık bir ecdat yadigârı oldu-ğunu söyledi. Sayın Genç, Şe-hir Hatları A.Ş.’nin ulaşımı hem ekonomik hem kolay hale geti-rerek insanlarımızın yaşam stan-dardının artışına katkı sağladığı-nı belirtti. Genç, 160 yıllık kök-

lü gelenek ve deneyim ile son beş yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin genç, dinamik, yenilikçi, çağdaş ve modern yö-netim felsefesiyle bütünleşerek hizmet kalitesi hızla artan, ya-pısal olarak çağın gereklerine ayak uyduran bir çalışmanın or-taya çıktığını vurguladı.

BEYOĞLU’NDA AK PARTİYE BÜYÜK KATILIM

Sivas İli Derneklerinden beş dernek başkanı ve 200’e yakın dernek üyesi AK Parti’ye katıldı…

18

Page 19: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Galatasaray Lisesi 1935 mezunu Haldun Taner’in 97. doğum günü nedeniyle Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda Haldun Taner’i anma toplantı düzenlendi.

Boğaziçi Gündem

Toplantıya, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Doğan Hızlan, Murat Gülsoy, Gülriz Su-riri, Ali Sirmen, Selçuk Erez, Yi-ğit Okur ve Haldun Taner’in eşi Demet Taner ve çok sayıda ünlü sima katıldı.

Anma toplantısı, Galatasaray Eği-tim Vakfı Başkanı İnan Kıraç’ın açı-lış konuşması ile başladı.

Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, “Haldun ağabeyimizin ölümü-nün 25.yılı. Bu tarz toplantıları tekrarlayıp, hem memleketimize hem de Galatasaray Camiası’na hizmet etmiş olan büyüklerimi-

zi anarak gençlere model ol-mak istiyoruz. Haldun ağabey, Galatasaray’ı çok seven bir kişi olarak bizlere çok değişik fikirler verdi, çok şeyler öğretti. Daima Galatasaray Eğitim Vakfı’nın için-de oldu. Bizler onunla be-raber büyüdük. Vefatın-dan önce kütüphanesi-nin tamamını Galata-saray Lisesi’ne verdi. Takriben 12 bin kita-bı kendi adını vermiş olduğumuz kütüpha-nede bulunuyor. De-met Hanım’a da teşek-kür etmek istiyorum. Birin-cisi böyle bir toplantı yapmamı-za imkân sağladı. İkincisi de ken-

disi abimizin telif haklarını vakfımı-

za devretti” dedi.

Törende Haldun Ta-ner multivizyon gösterisi su-

numu yapıldıktan sonra, Doğan

Hızlan, Murat Gülsoy, Gülriz Su-ruri, Ali Sirmen, Selçuk Erez, Yi-ğit Okur ve Demet Taner günün önemi ve Haldun Taner ile ilgili hatıralarını konuklarla paylaştılar. Törene katılan Gülsin Onay mini bir konser verdi.

GALATASARAY EĞİTİMVAKFI HALDUN TANER’İ ANDI

Gülsin Önay

Bahçeşehir Üniversitesinin mekansal sponsorluğunda, Fatih ve Üsküdar Belediye-sinin katkılarıyla gerçekleştirilen programa, eski Kültür ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Necdet Tekin, Türkiye Gazetesi yazarı Rahim Er, Beyza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Aygün, Boğaziçi Gündem Gazetesi GenelYayınYönetmeni Hüseyin Şenel Odacı, Genel Koordinatör İlhan Çabukol, Kültür ve Sanat Danışmanı Hande Kurt, Egem Kurt ve 70 ülkeden Türkiye’de eğitim gören tıp öğrencileri katıldı.

Program Dünya Üniversitesi Gençliği Plat-formu Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım Organizasyon Başkanı İbrahim Artukarslan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Sayın Bülent Akarcalı ve Prof. Dr. Necdet Tekin günün anlam ve önemine dair selamlama konuşmaları yaptılar. Yabancı uyruklu öğrencilerde söz alarak Türkiye hakkında görüşlerini ifade ettiler. Program, Bol Ahenk Grubu ve Bahçeşehir Üniversi-tesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun söylemiş olduğu şarklılarla devam etti. Yabancı uyruk-lu Dr. Mica’da Türkçe şarkılarla programa renk kattı.

2. TIPBAYRAMIŞENLİĞİKUTLANDI

İstanbul’daki 2.Tıp Bayramı Şenliği Bahçeşehir Üniversitesi, Dünya Üniversitesi Gençliği Platformu, Türkiye Sağlık Turizmi Tanıtım Orga-nizasyonu ve Dünya Yaşlanma Konseyi’nin işbirliğiyle gerçekleşti.

19

Page 20: Boğaziçi Gündem Gazetesi

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

Türkiye’de çeşitli ziyaretler için bulunan Dünyanın en büyük online seyahat şirketi Expedia Pazar Yö-netiminden sorumlu başkan yardımcısı Hari Nair ile Türkiye turizmini ve geleceğini konuştuk. İstanbul ziyaretinde The Marmara Oteli’nde görüştüğümüz Hari Nair,’e online turizm ve Türkiye üzerine çeşit-li sorular yönelttik.

Hande Kurt: Sayın Nair, kısaca Expedia hakkında bilgi verir misiniz ve kendinizi Boğaziçi Gündem okurlarına tanıtabilir misiniz?

Hari Nair: Expedia, 15 yıl önce kuruldu. 1996 yılında Microsoft’a bağlıydı. 2000 yılında Microsoft’tan ayrı-lıp bağımsız bir seyahat şirketi haline geldi. Expedia Inc.’nin içinde birçok marka var. İçlerinde en önem-lileri Hotels.com, Hotwire, Egencia, Elong, Venere.com sayılabilir. Her ay 75 milyon kullanıcısı olan 85 web sitemiz var. Türkçe web sitemiz 2008’ de başla-dı. Kendime gelince bu temmuz ayında Expedia’da 10. yılımı dolduracağım. Hintliyim ve kariyerimin bü-yük kısmı oteller üzerineydi. Okuldan mezun olduk-tan sonra Amerika’ya gittim ve Expedia’da çalışma-ya başladım. Expedia Pazar Yönetiminden sorumlu başkan yardımcısıyım. Sorumlu olduğum bölgeler Avrupa, Afrika ve Ortadoğu.

Hande Kurt: Çok önemli bölgeler öyle değil mi?

Hari Nair: Daha önce Kuzey Amerika’da çalışıyor-dum. Yeni şeyler öğrenmek istedim. Şu an sorum-lu olduğum bölgeler büyük kültürel farklılıklar içeri-yor, para birimleri farklı, diller vb. dolayısıyla öğren-meyi seviyorum.

Hande Kurt: Türkiye’de online turizmin geleceğini na-sıl görüyorsunuz?

Hari Nair: Türkiye, on-line turizmde avantajlara sa-hip bir ülke. Genç bir nüfusu var. Türkiye küresel bir güç, yatırımlar geliyor ve ekonomi nedeniyle iş-seyahat turizmi var. Türk insanları iş seyahatleri ya-pıyorlar. Türkiye, Avrupa ve Asya için çok stratejik bir konumda. HPI anketine göre 2011 yılında Türkiye ve İstanbul’un pazardaki pozisyonu 5 sıra ilerleyerek dünyada en çok ziyaret edilen destinasyonlar ara-sında 28’e çıktı. 2010 yılında 33. sıraday-dı. Türkiye’nin uluslararası popülari-tesi sürekli artıyor. Sadece iş ne-deniyle değil insanlar dünyayı keşfetmek istiyor. Neredey-se Türkiye bir peri masa-lı ülkesi gibi. Yiyecekler, kültür, turizm, hizmet kalitesi, insanlar çok mi-safirperver. Fiyatlar çok pahalı değil ancak ucuz da değil. Bütün bunlar Türkiye’nin yükselişini sağlıyor.

Hande Kurt: Bu sene Türkiye on line turizm rezervasyonların-da artış oldu mu?

Hari Nair: İlk üç ayda bir artış var. Ge-çen seneye göre olan artış çok önemli. Arap Baharı nedeniyle Arap coğrafyasında 2010–2011 yılı olağanüstü bir dönemdi. Bu yıl oteller arasında reka-bet var. İlk üç aydan çok memnunuz.

Hande Kurt: Türkiye için en çok hangi ülkelerden re-zervasyon alıyorsunuz?

Hari Nair: Türkiye için en çok Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya. Bu ülkeler, Türkiye için ilk beş büyük pazar konumunda. Artış gösteren ül-keler ise Avustralya, Hindistan, Rusya ve İsviçre. Rusya’daki artış önemli. Ruslar, Avrupalılara göre çok para harcıyor. En çok parayı harcayanlar ise Su-

udi Arabistan, Kuveyt ve Lübnan.

Hande Kurt: Türkiye’de Expedia üyesi kaç otel var?

Hari Nair: Üç binin üzerinde otel var. Bizim büyü-memiz devam edecek. İstanbul pazarı büyüyor. Ege, Akdeniz kıyıları, çok önemli, iç bölgeler var ve biz durmayı düşünmüyoruz.

Hande Kurt: Sizce Türkiye ve Yunanistan arasında bir rekabet var mı?

Hari Nair: Yunanistan ekono-mik kriz nedeniyle zor za-

manlar yaşıyor. Fiyatlar arasında rekabet söz ko-nusu olabilir ancak in-sanlar Yunanistan’a se-yahat etmeye korku-yor. Bununla birlikte her iki ülke farklı şey-ler sunuyor.

Hande Kurt: Expedia’nın Türkiye için planlarından

bahseder misiniz?

Hari Nair: Geçtiğimiz yıllarda birkaç alana yatırım yaptığımız için

çok mutluyuz. İstanbul’da bir ofisimiz var. İstanbul ve Antalya’daki oteller, online turizmin, internetin önemini biliyor. Bizimle çalışmaya istek-liler. İzmir, Ege kıyıları ve Kapadokya otelleri inter-netin imkânlarını hala tam anlayamadıklarını düşü-nüyorum. Bununla birlikte ileride daha çok otel bi-zimle ile çalışacaktır ve yatırım yapacaktır. İstanbul’a son yedi günde yüzde 33 son dakika seyahati ile gel-di. Bugün yola çıkıyorum yarın İstanbul’dayım tarzı seyahatler. Türkiye’ye bakarsanız bu rakamlar daha yüksek. Bu nedenle otelleri daha çok eğitmemiz ge-rekiyor Türkiye üç yıldır bizim için büyük bir pazar.

Hande Kurt: Çok teşekkürler Mr. Nair.

HARİ NAİR;“Türkiye Bir Peri

Masalı Ülkesi Gibi”

Ana muhalefet ve hükümet söz düellolarına devam ede-dursun,4+4+4 sistemi tüm çığırtkanlıklara karşın Avrupa standartlarına uyum sağlama hızında kabul gördü. Üniversite sınavları kaldırılsın mı.. kaldırılmasın mı? tartışmaları sınavın ardından hemen başladı. Üstelik henüz üniversite adayımız Damla’yı toprağa dahi teslim etmemişken! Şimdilerde bu düşünceninde sağ düşünceye ya da Ak parti mál edileceği muhtemel hesaplar içinde!

Bu standartların içinde domuz etinin resmileşemesi vardı ki bence içler acısı. Yankıları sonradan medyaya yansıyacak diye düşünüyorum.

****

Komutanlar sırayla adalet terazisinde yerlerini almaya devam ediyor.Terazi her zamankinden daha çok yağlanarak işlevini yerine getirmek zorunda,en ufak bir yanlışlık su

götürmez!

Şimdilerde gündeme bomba gibi düşüp lokomotifi çeken ise Paşa Kenan Evren’in yargılanma süre-cinin başlaması .Ancak dünyavi ölçekte hangi adalet sistemi olursa olsun 12 eylül darbesi sırasında ölen gençlerin , yaşanmamış hayatların , gözyaşına boğulmuş anne babaların , evladının ölümünün ardından toprağı kucaklarcasına göçüp giden ebev-eynlerin haklarına tecavüz etmiş bir insanın cezasını düşüncem o ki vere-mez. Sağ ve solcu diye ikiye ayrılan çoğu insanımızın buluşacağı adalet merkezli paydalardan biri de bu olmalı. İşte son zamanlarda eleştrilen mahkeme kararlarının üstüne tam da bu noktada hakların objektif yerine getirilmesi için güçbirliği yapılmasıdır. Toplumun sivil örgüt-leri camping yapmak yerine halkı sağduyu ortamında tutabilmesi ger-ekiyor.

****

Bir zamanlar bir tohumun serüveni başladı;

Gemide birkaç kasanın içinde bu yolculuk yine sahili olan bir ülkenin limanında yetkili kişilerin elinde son buldu. İşte o gün bugün arasında tam 400 yıl geçti. Şimdilerde bu tohumun iki toplumu biraraya ge-tirmesi ve ilişkileri güçlendirilmesi

sözkonusu. Hollanda ve Türkiye dostluğunun ilerlemesi için bu sene büyük bir organizasyon ter-tip edildi. Her iki hükümette bu etkinlikler için beşer milyon türk lirası değerinde bütçe ayırdılar. Hollanda kraliçesi Beatrix’in daveti üzerine cumhurbaşkanımız Abdullah Gül nisan ayı içinde Hollanda’nın Venlo şehrinde yapılacak etkin-liklere katılacak. Bu sene 400.yıl kutalamalarına her iki ülkeninde daha bir özendiği muhakkak!

Gönül ister ki ; siyasetin ve ticaretin yükselecek olan dönem grafiğinde; Hollanda’da yaşayan ve diğer ülkel-erde olduğu gibi ‘’gurbetçi’’ diye tanımlanan insanımızın da burokratik engellerde yolları açılsın.

Gündem lokomotifinin gidişatı şunu gösteriyor; memleketi güzel bir ba-har rüzgarı sarmış durumdayken , Avrupa’lı vatandaşımıza bahçeleri lale dolu bir yaz kucak açmış durumda.

ŞEYDAKOÇ

Adaletin Gözü

20

Page 21: Boğaziçi Gündem Gazetesi

Boğaziçi Gündem

Dünyanın çeşitli ülkele-rinde fuarlara katılan, Far Elekt-rik, Tüyap Fuar Merkezinde de yerini alarak sergilemiş oldu-ğu ürünleriyle katılımcıların ilgi odağı olmayı başardı. FAR

Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Zihni Gülep, 1999 yılında Okmeydanı’nda bir atölyede başlayan üretim sürecini Boğazi-çi Gündem Gazetesine değerlendirdi. “

ü ç kardeşim ile başlayan üre-

tim sürecimize, bu gün Ümraniye’de 3000 metre kare kapalı alanda 75 kişilik personel ile üretim yapma-ya devam ediyoruz. AR-GE Departmanımız da ça-lışan Profesyonel kadrola-rımız bu sektörün ihtiyaç-larına anında cevap vere-cek ürünleri geliştirmek-te ve kalitemizi daha çok ön plana çıkarıp, yalnızca Türkiye’de değil dünya elektrik sektöründe söz sahibi olma yolunda ça-lışmalar yapmakta. Bu-

g ü n FAR sadece yurt içi değil,

yurtdışındaki ürünlerle de re-kabet ederek kendini sürekli geliştiren, müşteri memnuniye-ti odaklı çalışmalar yapmakta-dır. Ürün portföyümüzde, grup prizler, aksesuarlar, sigorta ku-tuları, kauçuk serisi, aydınlatma armatürleri, sıva üstü ve klasik anahtar serisi başta olmak üze-re 150 çeşit ürünü kendi bünye-mizde üretmekteyiz. İnovasyon bu sektörde çok önemli. Bizde bu paralelde sürekli ürün çeşi-dini artırmak ve yenilikler yap-mak durumundayız. Bu yeni-lenmeyle beraber büyümeye devam ediyoruz ” dedi.

Boğaziçi Gündem

Fuarda, Motosiklet sev-dalılarının yanı sıra yurt içi bayiler de yeni modelleri inceleme fırsatı buldular. BUMOTO Standını ziya-ret edenler arasında ünlü iş adam-ları ve yabancı konukların çoğun-lukta olması dikkat çekti. Çin’in en büyük üreticisi LONCİN Firmasının üst düzey yöneticileri BUMOTO Standını gezerek bütün modelle-ri incelediler. R&E Grup A.Ş. Yö-netim Kurulu Başkanı Evren Kara-ca, şirket ortakları ve yetkilileri zi-yaretçilerle tek tek ilgilenerek mo-deller hakkında bilgiler verdi.

Evren Karaca: ATV Grubunda piya-saya çok iddialı girdik.

CNR’da gerçekleşen Moto Bike Expo Fuarını Boğaziçi Gündem Gazetesine değerlendiren genç iş adamı Evren Karaca, fuarın bek-lentilerinin çok üzerinde geçtiği-ni belirterek şunları söyledi. “ BU-MOTO olarak katılmış olduğumuz fuar, yoğun ziyaretçi katılımı ve yapmış olduğumuz ikili görüşme-ler açısından çok olumlu ve güzel geçti. Siyasi protokol ve ziyaret-çilerimiz oldukça kalabalıktı. Yo-ğun bir şekilde bayilerimiz ile gö-rüşmelerimiz oldu. Burada bayile-

rimize yeni gelen modelleri toplu bir şekilde tanıtma fırsatı bulduk. Özellikle ATV Grubunda piyasaya çok iddialı girdik. Standımızı ziya-ret eden yerli ve yabancı bu işin uzmanları, çok çeşitli ve çok ka-liteli stant kurduğumuzu ifade et-tiler. Zaten ürünlerimizin kalitesi-ni konuşmaya gerek yok. 3 yıl ga-rantiyle satışa sunduğumuz Moto-siklet, Scotter, ATV, UTV, Buggy ve elektrikli geniş ürün yelpaze-miz ile müşterilerimize güzel bir sunum yaptığımızı, fuarda ge-çirdiğimiz her dakikanın dolu ve başarılı geçtiğini düşünüyorum” dedi.

FAR ElEktrİk WIN FUARINDANGÜÇLENEREK ÇIKTI

Moto Bike Expo FuarınaBUMOtO damgası

FAR Elektrik Teknolojileri, Türkiye ile Avrasya imalat en-düstrisinin en önemli fuarı kabul edilen ve İstanbul Tü-yap Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen WIN (World of In-dustry) 2012’de, Türkiye, Avrupa ve özellikle Asya ülkele-rinden gelen müşterileri ile buluştu.

Özel tasarlanmış motosikletler ve birbirinden farklı özellikte her yaş gurubuna hitap eden R&E Grup’un BUMOTO Markasıyla piyasaya çıkardığı motosiklet ve ATV’ler Moto Bike Expo fuarında ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

21

Page 22: Boğaziçi Gündem Gazetesi

hüseyin Şenel odaci / Boğaziçi Gündem

İlk olarak İstanbul Beyoğlu İlçe-si, Sütlüce Mahallesi Muhtarı Şera-fettin Bayraktutan’ı ziyaret ettik. Sa-yın Bayraktutan’dan bu güne ka-dar yaptığı çalışmalar, bundan sonra gerçekleştirmek istediği projeler ve Sütlüce’nin sorunları hakkında bilgi-ler aldık.

İlhan Çabukol: Şerafettin Bayraktutan kimdir, sizi tanıyabilir miyiz?

Şerafettin Bayraktutan: Ben aslen Rize Ardeşen’liyim. 49 yıldır Sütlüce Ma-hallesinde ikamet ediyorum. Doğdu-ğum ve büyüdüğüm yerde komşula-rıma hizmet etmenin mutluluğunu ya-şıyorum.

İlhan Çabukol: Muhtarlık görevine na-sıl ve ne zaman başladınız?

Şerafettin Bayraktutan: Mahallemde, bazı önemli sorunların olduğunu gö-rüyordum ve bunların çözümü için hizmet etmek arzusu içerisindeydim. Bu nedenle 2009 yılı yerel seçimlerin-de aday oldum ve halkımızın teveccü-hü ile göreve başladık.

İlhan Çabukol: Sütlüce Mahallesinin sorunlarını bildiğinizi belirttiniz, gö-reve geldikten sonra neler yaptınız?

Şerafettin Bayraktutan: İlk önce muh-tarlığımızın içerisinden başladık. Ön-celeri isme gelen binlerce tebligat ve evrakların bir çuval içinde tutulduğu ve halkımızın bunları bulmakta çok zorlandığını gördük. Gelen bu ev-rakların tanzimi düzenlenmesi yapıl-dı. Şimdi vatandaşımız telefonla ara-dığında anında evrakının olup olma-dığını öğrenebiliyor. Belediyelerin yaptığı gibi, beyaz masa yerine biz-de beyaz defter oluşturduk. Halkımız bu deftere hangi kurum olursa olsun, eğitim, belediye, elektrik, su, çöp gibi hizmet alacağı her konuda şikâyetini yazıyor. Adını soyadını ve irtibat için telefon numarasını bırakıp gidiyor. Bu şikâyetleri bizzat ben kendim ilgili ku-

rumlara iletiyor ve sonu- c u -nu takip ediyorum. Şimdiye kadar bu şikâyetlerin yüz-

de yetmişini sonuçlandırdık. Bu uygu-lamamız halen devam ediyor.

İlhan Çabukol: Muhtar olmadan önce vatandaş olarak tespit ettiğiniz sorun-lar nelerdi?

Şerafettin Bayraktutan: Bunların en önemlileri sağlık ocağı çevre düzen-lemesi, elektrik ve telefon kabloları-nın yeraltına alınması, mahallemizin dik olan yollarına yayalar için mer-diven yapılması idi. Sokak aydınlat-maları yeterli değildi. Yollarımız çok bozuktu. Mahallemizde ikamet eden gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin tespi-ti gibi ana başlıklar halinde çalışma-lar yapmıştık.

İlhan Çabukol: Bu sorunları göreve geldiğiniz 2009 yılından bu güne ka-dar halledebildiniz mi?

Şerafettin Bayraktutan: Öncelikle tüm sokaklarının aydınlatılmasını sağla-dık. Aydınlatma direği olmayan yerle-re elektrik direkleri koydurduk. Elekt-rik ve telefon hatlarının yeraltına alın-ması için halkımızın da büyük deste-ği ile imza kampanyası yaptık. Bu ko-nuda benimle beraber gece gündüz koşturan azalarım Sayın Rıfat Uygun ve Mehmet Yavuz Beyler bizzat bu konuyu çözüme kavuşturmada özen gösterdiler. İlgili kurumlarımız işe başladılar çalışmalarını tamamlamak üzereler. Sağlık ocağı çevre düzenle-mesini Beyoğlu Belediyesi tamamla-yarak, halkımıza güzel bir oyun par-kı ve özellikle bayanların çocukları ile birlikte spor yapabileceği güzel bir spor alanına dönüştürdü.

İlhan Çabukol: Mahallenin gördüğü-müz kadarı ile önemli bir ulaşım so-runu var. Ara sokaklardan araçla in-mek mümkün değil. Bu sorunun çö-zümü için neler yapılıyor?

Şerafettin Bayraktutan: Mahallemiz te-pede olduğundan yollarımızda ram-pa ve dik yokuşlar oldukça fazla. Şu anda araç girmeyen üç yere, sade-

ce yayaların kullanabileceği merdiven yapılıyor. Bun-

lardan iki tanesi Beyoğ-lu Belediyesinin ön-

cülüğünde başla-dı ve bitmek üze-re. Özellikle Kar-tal Sokağına yapı-lan merdiven çok önemli. Çok mo-dern ve Bademlik halkının, Sütlüce sahiline 5 dakika-

da inmesini sağla-yacak. Bade Sokağı-

na yapılan merdiven-de otobüs duraklarına

yürüme mesafesini ciddi anlamda kısaltacak. Üçün-

cüsü ise halkımız tarafından Kırkmerdiven olarak bilinen ve tarihi

özelliği olan sokak. Burada da soka-ğın tarihi özelliğine yakışacak bir şe-kilde yenileme çalışmaları yapılacak.

İlhan Çabukol: Ara sokaklarda bir ça-lışma olacak mı?

Şerafettin Bayraktutan: Mahalle içi yol-larımızın yapılması, alt yapının ta-mamlanması ile birlikte başlayacak. Burada öncelik ana girişlerde. Ma-hallemizin dört ana girişi var. Bu dört ana giriş yolu baskı beton sistemi ile yapılacak. İlk etapta muhtarlık bina-sının önündeki sağlı sollu ana giriş yolu. İkinci yol, Halıcıoğlu durağının arkasındaki giriş yolu. Üçüncüsü At-maca Sokağı girişi, Yenibayır

girişi sağlı sollu olmak üzere. Dördüncüsü ise Gaysuni Meh-met Efendinin girişi ile Mahmut Efen-di Caminin altı, Haliç Kongre Merke-zinden itibaren başlayacak. 2012 yı-lında yollarımızın tamamının yapılma-sı ile birlikte mahallemizin tüm yolla-rı bitmiş ve çok güzel bir çalışma ger-çekleşmiş olacak. Bu çalışmalarını Be-lediye Başkanımız Sayın Ahmet Mis-bah Demircan beyle birlikte bizzat yerinde yaptık ve önceliklerimizi ken-dilerine ilettik. Ayrıca iki tane de üst geçit talebimiz var. Bir tanesi Metro-büs yolu üzerinde, Halıcıoğlu istika-metinde. Bir diğeri ise sahil yolu Mini-

atürk istikametinde.

İlhan Çabukol: 2012 yılından itibaren Sütlüce mahallesinde anladığımız ka-darı ile gözle görülür bir yenilenme olacak. Yapmayı planladığınız başka projeleriniz var mı?

Şerafettin Bayraktutan: Evet, talepler doğrultusunda birkaç önemli projeyi daha gerçekleştirmek istiyoruz. Özel-likle bayanlar için bir spor salonu ve bir kreşe ihtiyacımız var. Şu anki mev-cut semt konağımız yer bakımından buna müsait eğil. Yer konusunda bi-zim tespit ettiğimiz muhtarlığımıza yakın bir yer var. Sadece bizim de-ğil, Başkanımız Sayın Ahmet Misbah Demircan’ın da isteği.

İlhan Çabukol: Sayın Bayraktutan, her mahallede olduğu gibi Sütlüce’de de yardıma muhtaç olan aileler var. Ger-çek ihtiyaç sahiplerini tespit ederken neye dikkat ettiniz?

Şerafettin Bayraktutan: Bu konuda gerçekten çok titiz davrandık. Mahal-lemizin en önemli çalışması, yardıma muhtaç insanlarımızın tespiti oldu. Bunların tespiti ile ilgili bütün kurum-lara Beyoğlu Belediyesi’ne, Kayma-kamlığa, Büyükşehir Belediyesi’ne, yardım kuruluşlarına özel bir yazı ya-zarak yardım alan vatandaşlarımızın listesini istedik. Bu arada muhtarlık olarak heyetimle birlikte mahallenin tamamında bir tarama yaptık. Sağlık-lı bir şekilde yardım yapılma-

sını ve bizim tespitleri-miz ile birlikte en çok ihtiyacı olandan başlatmak sureti ile gerçek ihtiyaç sa-hiplerini tespit edip isimlerini yeniden ilgili kurumlara ilettik. Böylece sağlıklı yardım yapılmasını oluşturduk.

İlhan Çabukol: Sayın muhtarım, sorula-rımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için size teşekkür ederim.

Şerafettin Bayraktutan: Ben teşekkür ederim. Mahallemizde yapılanları ve mahallemizin sorunlarını gündeme getirdiniz. Bu nedenle size çok teşek-kür ediyor, Boğaziçi Gündem Gaze-tesine yayın hayatında başarılar dili-yorum.

SÜTLÜCE MAHALLE MUHTARIBOĞAZİÇİ GÜNDEME KONUŞTU

Boğaziçi Gün-dem Gazetesi,

İstanbul’da her ay bir ma-halle muhtarını ziyaret ede-

rek, mahallelerde yapılan ça-lışmaları ve yaşanan sorun-ları gündeme taşımak üze-

re dev bir projeyi haya-ta geçiriyor.

ŞerafettinBayraktutan

22

Page 23: Boğaziçi Gündem Gazetesi

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

246 STK’nın temsil edildiği plat-formda konuşan Milli Eğitim Ba-kanı Ömer Dinçer, Sivil toplum örgütlerine niçin ihtiyaç var, diye sorarak başladığı konuşmasında şunları söyledi. “Ben çoğu zaman ülkemizde STK’ların yanlış anla-şıldığını ve konumlandırıldığını görüyorum. Sivil toplum, devle-tin merkezileşmesiyle ortaya çı-kan bir ihtiyaç olarak var olmuş-tur. Geçmiş dönemlerde kurulan vakıfların bu dönemde olmadığı-nı düşünüp endişe ederiz. Vatan-daşların kendilerini etkileyecek kararlarda söz sahibi olmalarını sağlayacak başka mekanizmalara da ihtiyaç duyuldu. Nitekim sivil toplum örgütlerinin önemsendiği yıllar 1990’lı yıllardır.”

Ömer Dinçer: Habitat’da devletin merkezileşmesinin önüne geçmek için birden çok aktörün yer aldığı bir yapı öngörüldü.

Sayın Dinçer sözlerine şöyle de-vam etti. “1996 yılında İstanbul’da yapılan Habitat’da bir kentin veya bir ülkenin yönetimi ile ilgili bir paradigma değişikliği öngörül-dü. Devletin merkezileşmesinin önüne geçmek ve bir ülkeyi yö-netmek için birden çok aktörün yer aldığı bir yapıyı öngördüler. O tarihte bu yapıya governance demişlerdi. Şimdi yönetişim diye tercüme ediyoruz. Bir toplumun yönetimi ile ilgili yedi aktörden bahsediliyordu: “hükümet, bele-diyeler, yerel yönetimler, sivil top-lum örgütleri, sendikalar, vakıflar,

üniversiteler” Artık günümüzde bir devletin veya hükümetin ülke-yi tek başına yönetmesi kavramı yönetişim ilkelerine aykırı olarak değerlendiriliyor. Nitekim kamu idaresinde şeffaflığın ortaya çık-ması, hesap verilebilirlik fikri as-lında çok ortaklı yönetimin bir yansıması olarak vardır. Bir toplu-

mun yönetimi için sivil toplum ör-gütleri temel aktörlerden biridir.

Ömer Dinçer: Sivil toplum örgütleri bizim medeniyetimizde çok önem-li yer tutar.

Sayın Dinçer konuşmasına şöy-le devam etti. “Sivil toplum ör-gütleri yeni ortaya çıkan kavram-

lar değildirler. Tarihin bütün dö-nemlerinde hele de bizim mede-niyetimizde çok önemli yer tu-tarlar. Ama anlam değiştirmeye başladılar. Osmanlı dönemindeki vakıflar bir tarafıyla kendi kendi-ni yönetmişler. Cumhuriyet dö-nemi vakıf ve derneklerinin ise çok ideolojik örgütler ve genel-

leştirilmiş stratejiler uyguladığı-nı görüyoruz. Bu dönemde bü-tün vakıflar aynı hizmetleri ver-diler. Öğrencilere burs verme, şube açma, konferans düzenle-me gibi. Kurulan bütün vakıflar-da kendi amacımıza, kendi ha-yat tarzımıza destek sağlayacak insan kaynağı temin etmek var. Böylece bir güç elde etmek var.

Bunu bütün vakıflar yaptı.

Ömer Dinçer: Sivil Toplum Örgütle-rine tavsiyem belirli konuda odak-lanmak ve uzmanlaşmaları.

Sivil toplum örgütlerini çok ide-alist düşüncelerle kurulduğunu ancak bir müddet sonra finan-sal sorunların ortaya çıktığını ifa-de eden Sayın Dinçer “bu neden-le amaçlar ve araçlar yer değiş-tirmeye başlıyor. Bir projeyi yap-mak, bir davayı savunmak güçle-şiyor. Günümüzdeki sivil toplum örgütleri, aidat toplayarak, bağış bekleyerek bir finansman mode-li düşünmüyorlar. Kendi amaç-ları doğrultusunda sürekli pro-je üreten, bu projelere sponsor sağlayan ulusal veya uluslarara-sı alandaki fonları kullanan örgüt-ler oluyor. Sivil toplum örgütleri-ne benim tavsiyem, belirli konu-ya odaklanıp ve uzmanlaşmala-rıdır. Bu alanlardaki fonları kul-lanarak proje geliştirmek ve ilgi-li alandaki kamu kurumları ile yü-rütmek. Hep şuna inandım. Bir si-vil toplum örgütünün ayakta kal-ması için çok paraya ihtiyacı yok. İyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Kendini o misyona adamış bir yö-neticiye ve etrafında o misyo-nu taşıyacak uzmanlara ihtiyacı var. Giderek bu alanda iyileşme-ler söz konusu oldu. Sivil toplum örgütü olarak kamu yönetiminde söz sahibi olmayı hayal ediyorsak bugüne kadar olan vakıf anlayı-şımızı değiştirmeye ihtiyacımız var” dedi.

ÖMER DİNÇER’DEN STKOKULU’NDA ÖNEMLİ TESPİTLER

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu’nun düzenlediği STK Okulu’nun ilk konuşmacısı Milli Eği-tim Bakanı Ömer Dinçer oldu. Ba-kan Dinçer, platform temsilcilerine sivil toplum örgütlerinin önemini an-latarak geçmişten ve günümüze çok önemli tespitler yaptı

23

Page 24: Boğaziçi Gündem Gazetesi

İlhan çaBukol / Boğaziçi Gündem

Ara Güler, 1950 yılında Yeni İstanbul Gazetesinde çalışma-ya başladıktan sonra dünyanın birçok ünlü dergi ve gazete-sinde foto muhabirliği yapmış. Çocukluk hayali tiyatro ve pi-yes yazarı olmak olan Ara Gü-ler, Türk fotoğrafının ustala-rından birisi olarak dünya fo-toğraf tarihinde de seçkin bir yere sahip. Alanıyla ilgili pek çok önemli ödüle sahip. Bel-geci fotoğraf biçiminin usta-sı olması ona ün kazandırmış-tır. Hayatta en değer verdiği şeyin arşiv olduğunu belirten Sayın Güler Boğaziçi Gündem Gazetesi İlhan Çabukol’un so-rularını cevapladı.

İlhan Çabukol: Sayın Gürler, Beyoğlu Ara Güler için ne ifa-de ediyor?

Ara Güler: Beyoğlu, benim doğduğum yer. İstanbul’da 1928 de doğmuşum. Gençliği-min geçtiği yerdir. O neden-le en çok sevdiğim yer Beyoğ-lu oldu. Vatan bu demektir. İlk tanıştığın adamlar, ilk gör-düğün kız, tramvaydan atla-yan çocuklar, sinemalar bütün bu hatıralarla insan bir mem-leketin çocuğu olur. Mesela babam Şebinkarahisar’ın ço-cuğu ama ben orada yaşaya-madım. İstanbul’da yaşadım. İstanbul’u benim kadar kimse bilemez. Ne valisi ne belediye başkanı…

İlhan Çabukol: Baş-bakan sizin fotoğ-rafınızı çekti. Ne hissettiniz?

Ara Güler: Heye-can l anmad ım . Profesyonel ada-mım hiçbir za-man heyecanlan-mam. Doğal ve mütevazı yetiş-mişim.

İlhan Çabukol:

Şebinkarahisar’da bir caddeye adı-nız verildi. Ar-tık Şebinkarahi-sar da Ara Gü-ler Caddesi var. Beyoğlu’nda is-ter miydiniz?

Ara Güler: Daha önce burada vardı Ara Gü-ler Sokağı. 74

harekâtından sonra şehit isim-leri verilmesi kararı alındı.

İlhan Çabukol: Şu ana ka-dar kaç kitabınız yayın-landı?

Ara Güler: Tam 58 ki-tabım var.

İlhan Çabukol: Mesleğiniz ile ilgili kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz?

Ara Güler: Biz foto muhabiriyiz. Ga-zeteciyiz. Fotoğ-rafçı gider çe-ker parasını alır. Biz olay-dan olaya koşuyoruz. Çektikleri-miz tarihe ayna olu-yor. O dö-nemi araştı-ran bizim çek-tiğimiz resimlere ve röportajlara ba-kacak. İyi bir foto muhabiri gördüğü-nü anlaması lazım. Gördüğünü anlaması için yeteri kadar dün-ya görüşü olması la-zım. Fotoğraf bir ya-şamı belirler bir yaşa-mı anlatır. Foto muha-birleri hayatın manası-nı çeker, birileri istiyor diye çekmez.

İlhan Çabukol: Sayın Gü-ler, bize vakit ayırdığını için teşekkür ederiz.

Ara Güler: Ben teşekkür ederim.

ARA GÜLER: EN ÇOKSEVDİĞİM YER BEYOĞLU

Memleketi Şebinkarahisar’da bir caddeye ismi verilerek onurlan-dırılan, Çekmiş olduğu resimler, yazmış olduğu kitaplar ile tanı-nan, Ulusal ve Uluslararası bir-çok ödüle layık görülen Dün-ya ve ulusal basının hiç günde-minden düşmeyen “Yaşayan Ef-sane” Ara Güler Boğaziçi Gün-dem Gazetesine konuştu.


Related Documents