Top Banner
gündem KÜTAHYA HAFTALIK SÝYASÝ GAZETE R VHASSAS VÖZENLÝ VGÜVENÝLÝR VÇALIÞKAN VUYUMLU TARIM KREDÝ ÝÞ MERKEZÝ KAT:2 NO:9-10 KÜTAHYA TEL:223 15 96 FAX:216 19 20 ÝNÞAAT TAAHHÜT TÝCARET LÝMÝTET ÞÝRKETÝ Menderes Cad.Mevlana Apt. No:48 KÜTAHYA TEL:226 05 04 FAX:224 66 29 www.secyapi.com Selvi Mah.Karaahmet Sokak Gültaþ Ýþhaný No:49 Tel-Fax:0274 216 30 45 Fax:216 30 49 KÜTAHYA e mail:essigorta1@hotmail.com e-mail:sedatkabaagac@hotmail.com WEB:www.es-sigorta.com 20 MAYIS 2011 CUMA YIL:13 SAYI:663 FÝYATI:0.75 TL 8Nitelikli çözümler 8Farklý alternatifler 8Sistemli çalýþmalar 8Pratik uygulamalar 8Yüksek standartlar 8Ve parlak umutlar HERKESÝN BÝR ÝÞÝ VARDIR... BÝZÝM ÝÞÝMÝZ; ESTETÝÐÝ GÜÇLE, KALÝTEYÝ GÜVENLE BÝRLEÞTÝRMEK... www.kirdar.com.tr 0274 265 22 50 www.artwin.com.tr 0274 249 42 42 www.artminacam.com.tr 0274 249 42 42 “DAÝMA ÝLERÝ” 30 Aðustos Mh.F.S.M. Bulvarý Beyaz Enerji Siteleri (Maliye Yaný) KÜTAHYA TEL-FAX:+90 274 216 23 16 BAÞYAZI HASAN OKÇU okcu.hasan@gmail.com ESENDEMÝR ÝZ BIRAKTI Kiminin aðabeyi, kiminin amcasý, ki- milerinin baþkaný,ulu çýnar Fevzi E- sendemir'i kaybettik. Gerçekten siyasetin halk için yapýl- masý gerektiðini ilerlemiþ yaþýna raðmen halen anlatmaya çalýþan ve iyi bir sosyal demokrat olan Fevzi Amca izler býrakarak aramýzdan ayrýldý. 1972'den baþlayýp 1998 yýlý- na kadar deðiþik yýllarda toplam 20 yýl gibi uzun bir süre CHP Kütahya il baþkanlýðý yapan ve siyaseti sadece halk için yapmaya çalýþan çok deðerli bir siyasetçiydi Fevzi Esendemir.74 yaþýna gelmesine raðmen CHP'nin Kü tahya mitingini izlemeye gelen,CHP'de önemli hedefleri olan ve ülkeye hizmet etmek isteyen gençlere bu yaþýna kadar yol gösteremeye devam eden Fevzi Esendemir,arkasýn- da aðlayanlarý ile aramýzdan ayrýldý.Siyasi görüþü ne olur- sa olsun,pek çok kiþi tarafýndan sevilen ve ticaret haya- týnda Kütahyalý olmamasýna raðmen kendisini sevdir meyi baþaran nadir insanlardandý.Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum. REKLAM REKLAMDIR Eti Gümaþ A.Þ.'de yaþanan siyanür paniði sonrasý ulusal televizyonlar Kütahya'ya pek bir ilgi gösterir oldu. Hava durumlarýnda Kütahya'nýn adýný bile geçmeyen tele- vizyon kanallarý þimdilerde önce ilimizdeki yaðýþ duru mundan bahsediyorlar.Garip ama Kütahya adýný hep iyi anýlmayan olaylarla duyurdu.Zamanýnda Ýran'a benzetildi benim Kütahya'm.Sonra kalleþ öcalanýn sevgilisi Kü- tahya'da yakalanýnca yine manþetlere taþýndýk.Bu ve buna benzer birçok kötü olay ile Türkiye gündemine taþýn dýk zamanýyla.Aslýnda bu haberleri yapanlar çok mu para ka- zandýlar bilmiyorum ama olan yine benim güzel Kütah ya'ma oldu. Ýnsanlar buraya çocuklarýný okutmaya gön- derirken bile tereddüt eder hale geldiler.Ama yine de rek lamýn iyisi kötüsü olmaz diye düþünenler çoðunlukta. Takdiri sizlere býrakýyorum. KÜTAHYA HÝZMET ÝSTÝYOR Kütahya yýllardýr hak ettiðini alamayan illerden birisidir diye hep konuþuruz. Kütahya'yý benzetme yaparak bir þiþe olarak düþünün. Ýçine su da koyabilirsiniz, süt de koyabilirsiniz.Veya affýnýza sýðýnarak idrar, alkol hatta zehir bile koyabilirsiniz. Kütahya bir þiþe ise içine konu- lan hizmettir diye düþünüyorum.Sanýrým bugüne kadar kötü konuþmayalým ama bu þiþenin içine istenen temiz likte sývýlar girmedi.Ýþte bu benzetmeden yola çýkarak Kütahya artýk gerçek hizmetleri görmek istiyor.Taleple rini dillendiremeyen halkýmýzda bunu istiyor, geleceði- ni düþünen gençlerimiz de. Servi Mh.Derbent Sok.No:7 (Tansaþ Aralýðý) KÜTAHYA TEL: 216 40 99 SEVGÝNÝZÝ TAÇLANDIRMAK ÝÇÝN BEYAZ BÝR SAYFA AÇIN.. M M U U R R A A T T D D U U R R A A N N 20 .00 TL 1000 adet RENKLÝ Kartvizit 2 2 2 2 3 3 0 0 6 6 0 0 0 0 C C u u m m h h u u r r i i y y e e t t C C a a d d d d e e s s i i A A v v c c ý ý l l a a r r Ý Ý þ þ h h a a n n ý ý K K a a t t : : 4 4 N N o o : : 6 6 3 3 K K Ü Ü T T A A H H Y Y A A Sigorta Sigorta ve Aracýlýk Hizmetleri SEDAT KABAAÐAÇ 0 543 219 43 01 - 0 506 863 25 55 YENÝ MÜDÜR AKBIYIK EFSANE BAÞKANI KAYBETTÝK CHP'nin Kütahya mitinginde esnasýnda kalp krizi geçiren ve 5 gün yoðun bakýmda hayat mücadelesi veren eski CHP Ýl Baþkaný Fevzi Esendemir hayatýný kaybetti. 8Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya mitingi esnasýnda aniden kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldýrýlan eski CHP il Baþkaný Fevzi Esendemir, E.Çelebi Devlet Hastanesi yoðun bakým servisin de 5 gün gözlem altýnda tutulduktan sonra haya- ta veda etti5 gün boyunca yoðun bakýmda hayat mücadelesi veren Esendemir,partisinde deðiþik dönemlerde toplam 20 yýl il Baþkanlýðý S.2’DE ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI’NDAN AÇIKLAMA: Ölçümler sýnýrýn altýnda VKazanýn yaþandýðý günden bu yana her gün suda yapý lan siyanür ölçümü sonuçlarýna göre siyanür oranýnýn sýnýr deðerin altýnda olduðunu açýklandý. 8Çevre ve Orman Bakanlýðý, Eti Gümüþ A.Þ. tesislerinde meydana gelen atýk barajý çökme- si olayýnýn ardýndan, suda yapýlan ölçümlerde siyanür oranýnýn sýnýr deðerin altýnda olduðu- nun tespit edildiðini açýkladý. Çevre ve Orman Bakanlýðý, kazanýn yaþandýðý günden bu yana her gün suda yapýlan siyanür ölçümü sonuçlarýný kamuoyu ile paylaþtý.Saðlýk Bakanlýðý Kütahya Ýl Halk Saðlýðý Laboratuvarý'ndan alýnan sonuçlara göre; içme sularýnda kabul edilen siyanür miktarý 0.050 ppm iken Kütahya'da kazadan etkilenmesi ihtimali bulunan yerlerde S.2’DE 8Resmi Gazete'de yayýnlanan Ýç Ýþleri Bakanlýðý kararname- si ile Kütahya'nýn yeni Emni yet Müdürü belirlendi.Kütahya ile birlikte 4 ilin daha Emniyet Mü dürü'nün deðiþtiði kararnameye göre Kütahya Emniyet Müdür lüðü'ne Polis Baþmüfettiþi Ka- dir Akbýyýk atandý.Kütahya' nýn yeni Emniyet Müdürü Ka dir Akbýyýk'ýn kýsa biyografisi ise þöyle:1962 yýlýnda Kayseri'de dünyaya geldi.1986 yýlýnda Polis Akademisi'nden mezun oldu.1980-1985 yýllarý ara sýnda Emniyet Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkan lýðý yaptý.1989-1991 yýllarý arasýnda Emniyet Genel Müdür lüðü Terörle Mücadele Daire Baþkanlýðý yaptý.1992-1995 yýl- larý arasýnda Mardin Ýl Emniyet Müdürlüðü yapan Akbý yýk, 1995-2001 yýllarý arasýnda da Ýstanbul Ýl Emniyet Müdür lüðü Terörle Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý görevin- de bulundu. 2001-2002 yýllarý arasýnda Sabiha SF.2’DE GERÇEKLER Saklanmasýn 8Eti Gümüþ fabrikasýnda yaþanan siyanür paniði ile ilgili bir deðerlendir me yapan CHP milletvekili adayý Zeli ha Aksaz Þahbaz:"Gerçeklerin üzeri örtülmek yerine gerekli önlemler alýnmalý ve saðlýklý su kullanýmý i çin yeni su kaynaklarý bulunmalýdýr."de di.CHP Kütahya Milletvekili adayý Ze liha Aksaz Þahbaz, yaptýðý yazýlý açýk- lamada Eti Gümüþ fabrikasýnda ya þanan bazý gerçeklerin kamuoyundan saklandýðýný iddia etti.CHP Millet vekili adayý Zeliha Aksaz Þahbaz yap- týðý açýklamada Eti Gümüþ fabrikasý nýn kamuya ait iken yýlda 70-80 ton gümüþ üretimi yaptýðýný ve þu anda yüksek kar nedeniyle yýllýk 400 ton civarýnda 2’DE CHP MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI ÞAHBAZ G G E E N N Ç Ç L L E E R R E E B B Ü Ü Y Y Ü Ü K K Ö Ö N N E E M M V V E E R R E E C C E E Ð Ð Ý Ý Z Z 819 Mayýs Atatürk'ü An ma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle bir açýklama ya pan Demokrat Parti 1.sýra millet vekili adayý Hüseyin Tüy- süz:"DP olarak mutlu yarýn- lar ve büyük Türkiye için gen çlerin desteðini istiyoruz." dedi.19 Mayýs Atatürk'ü An ma Gençlik ve Spor Bayra mý nedeniyle bir açýklama ya pan Demokrat Parti 1.sýra millet vekili adayý Hüseyin Tüy- süz,gençlerin bayramlarýný coþkuyla kutlamalarýný dile diklerini belirterek:"Ülke- mizin baðýmsýzlýk S.2’DE Zeliha Aksaz Þahbaz KADÝR AKBIYIK Hüseyin TÜYSÜZ FEVZÝ ESENDEMÝR Çalýþmalar Deðerlendirildi 8Ýlimizin tanýtýmý ve Marka Kent çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði toplantý Kütahya Valisi Kenan Çiftçi baþkanlýðýnda geçtiðimiz Çarþamba günü yapýldý.Toplan týda turizmi,istihdamýn artýrýlarak,bölgesel geliþmede öncü bir sektör konumuna ulaþtýr- mak,Türkiye'yi 2023 yýlýna kadar, uluslararasý pazarda marka haline getire rek,Türkiye'nin turist sayýsý ve turizm geliri bakýmýndan ilk beþ ülke arasýnda yeralmasýný saðlamayý hedefleyen plan doðrultusunda Kütahya'da yapýlacak olan çalýþmalar ele alýnarak deðerlendirildi. Kütahya'nýn Aizanoi Antik Kenti,2’DE A A y y d d o o ð ð d d u u ' ' d d a a m m e e z z a a r r o o d d a a s s ý ý 8Kütahya'da, Ýl Özel Ýda resi ekipleri tarafýndan yol yapýmý sýrasýnda bulu- nan ve yaklaþýk 2 bin yýl öncesine ait olduðu tahmin edilen mezar odasýndan,in san iskeletleriyle toprak ve metalden yapýlmýþ kap lar çýktý.Çini Müzesinde, Kütahya Müze Müdürü Metin Türktüzün'den me zar odasý ve buluntu eser- lere iliþkin bilgi alan Kü tahya Valisi Kenan Çiftçi, yaklaþýk 2 bin yýl önce yapý lan odada bulunan eserlerin narin ve güzel iþlenmiþ ol duðunu söyledi.Müze Mü dürü Metin Türktüzün,Ýl Özel Ýdaresi ekiplerince merkeze baðlý Aydoðdu Mahallesi yakýnýndaki Boztepe mevkiinde dozer- le yürütülen yol yapým ça lýþmasý sýrasýnda iki böl meden oluþan mezar oda- sý bulunduðunun fark edil diðini anlattý. Mezardaki iki odanýn duvarlarý ve tavaný nýn kýrmýzý aþý boyasýyla süslenip kare ve dikdörtgen lere bölünerek taþ izlenimi verildiðini dile getiren Türktüzün,þöyle konuþtu: "Mezar yapýsýnýn ön odasý na küçük bir kapýdan giril mektedir.Ýçeride üç basa mak eþik vardýr.Ön oda, kare þekilli olup üzeri to- nozludur.3 metre boy, 2,50 metre en,4 metre yük sekliðindedir. SF.2’DE 19 MAYIS DÖNÜM NOKTASI CANLA BAÞLA ÇALIÞACAÐIZ GERÝ DÖNÜN ÇAÐRISI 8MHP Ýl Baþkaný Kamil Konya:" Cumhuriyetimizi ema net ettiðimiz geçliðin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetiþme si,hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev,ayný zamanda vatan borcudur."dedi.MHP il Baþkaný Kamil Konya, 19 Mayýs Atatürk'ü anma,Gençlik ve Spor Bayramý ile ilgili olarak yap- týðý açýklamada 19 Mayýs 1919 tarihinin Türk Milletinin tari hinde bir dönüm noktasý olduðunu söyledi.Ýl Baþkaný Kamil Konya yaptýðý açýklamada:"Bugün büyük Atatürk'ün doðu munun 130. ve Türk milletinin tarihinde dönüm noktasý olarak Samsun'da atýlan ilk adýmýn 92. yýldönümünü milletçe kutlu yoruz.19 Mayýs 1919,dönemin sömürgeci güçlerince 2’DE 8DP Kütahya Ýl Baþkaný Palangalý,iktidar yolunda çok önem- li çalýþmalar yaptýklarýný belirterek:"Bu seçim dönüm noktasýdýr. Bir oyun çok önemi vardýr.Eski tüm Demokratlara çaðrý yapýyo rum.Demokrat Parti'ye dönün.Destek verin,oy verin."dedi.Si mav'da yapýlan miting çalýþmasýnýn ve özellikle ilçelerdeki seçim çalýþmalarýnýn çok verimli geçtiðini söyleyen DP Ýl Baþkaný Atila Palangalý:"Demokrat Parti tüm teþkilatlarý tüm Türkiye 'de fevkalade çalýþma yapmaktadýrlar.Bu fedakâr çalýþmalar Allah'ýn izniyle DP'yi demokrat iktidar hedefine taþýyacaktýr.Bu seçim dönüm noktasýdýr.Bir oyun çok önemi vardýr.SF.2’DE 8AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný A.Fuad Durmaz, düzen- lediði basýn toplantýsýnda 19 Mayýs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramý ile ilgili olarak bir açýklama yaptý.AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Durmaz:"Yakýn geçmiþimize bir çok mücadele örnekleri sýðdýrabilmiþ bir toplum olarak herhalde bayram yapmayý da en çok hak eden topluluklardanýzdýr.Ata larýmýzýn kanlarýyla sulayarak bizlere armaðan ettiði deðerler bütününe sahip çýkmak adýna,biz de gençler olarak SF.2’DE KAMÝL KONYA Atila Palangalý A.FUAD DURMAZ
4

Kütahya Gündem Gazetesi

Feb 22, 2016

Download

Documents

Mustafa Demir

Haftalık Siyasi Gazete
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kütahya Gündem Gazetesi

gündemKÜTAHYA

HAFTALIK SÝYASÝ GAZETE

R

VHASSASVÖZENLÝVGÜVENÝLÝRVÇALIÞKANVUYUMLU

TARIM KREDÝ ÝÞ MERKEZÝ KAT:2 NO:9-10 KÜTAHYA

TEL:223 15 96 FAX:216 19 20

ÝNÞAAT TAAHHÜT TÝCARETLÝMÝTET ÞÝRKETÝ

Menderes Cad.Mevlana Apt.No:48 KÜTAHYA

TEL:226 05 04 FAX:224 66 29www.secyap i . com

Selvi Mah.Karaahmet Sokak Gültaþ Ýþhaný No:49Tel-Fax:0274 216 30 45 Fax:216 30 49 KÜTAHYA

e mail:essigorta1@hotmail.come-mail:sedatkabaagac@hotmail.com

WEB:www.es-sigorta.com

20 MAYIS 2011 CUMA YIL:13 SAYI:663 FÝYATI:0.75 TL

8Nitelikli çözümler8Farklý alternatifler8Sistemli çalýþmalar8Pratik uygulamalar8Yüksek standartlar8Ve parlak umutlar

HERKESÝN BÝR ÝÞÝ VARDIR...

BÝZÝM ÝÞÝMÝZ; ESTETÝÐÝ GÜÇLE,

KALÝTEYÝ GÜVENLEBÝRLEÞTÝRMEK...

www.kirdar.com.tr0274 265 22 50

www.artwin.com.tr0274 249 42 42

www.artminacam.com.tr0274 249 42 42“DAÝMA ÝLERÝ”

30 Aðustos Mh.F.S.M. Bulvarý BeyazEnerji Siteleri (Maliye Yaný) KÜTAHYA

TEL-FAX:+90 274 216 23 16

BAÞYAZIHASAN OKÇU

okcu.hasan@gmail.com

ESENDEMÝR ÝZ BIRAKTI

Kiminin aðabeyi, kiminin amcasý, ki-

milerinin baþkaný,ulu çýnar Fevzi E-

sendemir'i kaybettik. Gerçekten siyasetin halk için yapýl-

masý gerektiðini ilerlemiþ yaþýna raðmen halen anlatmaya

çalýþan ve iyi bir sosyal demokrat olan Fevzi Amca izler

býrakarak aramýzdan ayrýldý. 1972'den baþlayýp 1998 yýlý-

na kadar deðiþik yýllarda toplam 20 yýl gibi uzun bir süre

CHP Kütahya il baþkanlýðý yapan ve siyaseti sadece halk

için yapmaya çalýþan çok deðerli bir siyasetçiydi Fevzi

Esendemir.74 yaþýna gelmesine raðmen CHP'nin Kü tahya

mitingini izlemeye gelen,CHP'de önemli hedefleri olan

ve ülkeye hizmet etmek isteyen gençlere bu yaþýna kadar

yol gösteremeye devam eden Fevzi Esendemir,arkasýn-

da aðlayanlarý ile aramýzdan ayrýldý.Siyasi görüþü ne olur-

sa olsun,pek çok kiþi tarafýndan sevilen ve ticaret haya-

týnda Kütahyalý olmamasýna raðmen kendisini sevdir meyi

baþaran nadir insanlardandý.Kendisine Allah'tan rahmet

diliyor, yakýnlarýna ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum.

REKLAM REKLAMDIR

Eti Gümaþ A.Þ.'de yaþanan siyanür paniði sonrasý

ulusal televizyonlar Kütahya'ya pek bir ilgi gösterir oldu.

Hava durumlarýnda Kütahya'nýn adýný bile geçmeyen tele-

vizyon kanallarý þimdilerde önce ilimizdeki yaðýþ duru

mundan bahsediyorlar.Garip ama Kütahya adýný hep iyi

anýlmayan olaylarla duyurdu.Zamanýnda Ýran'a benzetildi

benim Kütahya'm.Sonra kalleþ öcalanýn sevgilisi Kü-

tahya'da yakalanýnca yine manþetlere taþýndýk.Bu ve buna

benzer birçok kötü olay ile Türkiye gündemine taþýn dýk

zamanýyla.Aslýnda bu haberleri yapanlar çok mu para ka-

zandýlar bilmiyorum ama olan yine benim güzel Kütah

ya'ma oldu. Ýnsanlar buraya çocuklarýný okutmaya gön-

derirken bile tereddüt eder hale geldiler.Ama yine de rek

lamýn iyisi kötüsü olmaz diye düþünenler çoðunlukta.

Takdiri sizlere býrakýyorum.

KÜTAHYA HÝZMET ÝSTÝYOR

Kütahya yýllardýr hak ettiðini alamayan illerden birisidir

diye hep konuþuruz. Kütahya'yý benzetme yaparak bir

þiþe olarak düþünün. Ýçine su da koyabilirsiniz, süt de

koyabilirsiniz.Veya affýnýza sýðýnarak idrar, alkol hatta

zehir bile koyabilirsiniz. Kütahya bir þiþe ise içine konu-

lan hizmettir diye düþünüyorum.Sanýrým bugüne kadar

kötü konuþmayalým ama bu þiþenin içine istenen temiz

likte sývýlar girmedi.Ýþte bu benzetmeden yola çýkarak

Kütahya artýk gerçek hizmetleri görmek istiyor.Taleple

rini dillendiremeyen halkýmýzda bunu istiyor, geleceði-

ni düþünen gençlerimiz de.

Servi Mh.DerbentSok.No:7 (TansaþAralýðý) KÜTAHYA

TEL: 216 40 99SEVGÝNÝZÝ TAÇLANDIRMAK ÝÇÝN BEYAZ BÝR SAYFA AÇIN..

MM UU RR AA TT DD UU RR AA NN

20.00 TL

1000 adetRENKLÝKartvizit

22 22 33 0066 0000CC uu mmm hh uu rr iii yyeee tt CCC aaddd ddd eeess ii

AAvv cc ýýý lll aa rrr ÝÝ þþhh aaa nnn ýýý KKKaa ttt :: 444 NN oo :::66 333

KKK ÜÜ TTT AAAHH YYY AA

SigortaSigorta ve Aracýlýk Hizmetleri

SEDAT KABAAÐAÇ0 543 219 43 01 - 0 506 863 25 55

YENÝ MÜDÜR AKBIYIKEFSANE BAÞKANI

KAYBETTÝKCHP'nin Kütahya mitingindeesnasýnda kalp krizi geçirenve 5 gün yoðun bakýmdahayat mücadelesi veren eski CHP Ýl Baþkaný Fevzi

Esendemir hayatýný kaybetti.8Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kütahya mitingiesnasýnda aniden kalp krizi geçiren ve hastaneyekaldýrýlan eski CHP il Baþkaný Fevzi Esendemir,E.Çelebi Devlet Hastanesi yoðun bakým servisinde 5 gün gözlem altýnda tutulduktan sonra haya-ta veda etti5 gün boyunca yoðun bakýmda hayatmücadelesi veren Esendemir,partisinde deðiþikdönemlerde toplam 20 yýl il Baþkanlýðý S.2’DE

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI’NDAN AÇIKLAMA:

Ölçümler sýnýrýn altýndaVKazanýn yaþandýðý günden bu yana her gün suda yapýlan siyanür ölçümü sonuçlarýna göre siyanür oranýnýn sýnýrdeðerin altýnda olduðunu açýklandý.8Çevre ve Orman Bakanlýðý, Eti Gümüþ A.Þ. tesislerinde meydana gelen atýk barajý çökme-si olayýnýn ardýndan, suda yapýlan ölçümlerde siyanür oranýnýn sýnýr deðerin altýnda olduðu-nun tespit edildiðini açýkladý. Çevre ve Orman Bakanlýðý, kazanýn yaþandýðý günden bu yanaher gün suda yapýlan siyanür ölçümü sonuçlarýný kamuoyu ile paylaþtý.Saðlýk Bakanlýðý KütahyaÝl Halk Saðlýðý Laboratuvarý'ndan alýnan sonuçlara göre; içme sularýnda kabul edilen siyanürmiktarý 0.050 ppm iken Kütahya'da kazadan etkilenmesi ihtimali bulunan yerlerde S.2’DE

8Resmi Gazete'de yayýnlananÝç Ýþleri Bakanlýðý kararname-si ile Kütahya'nýn yeni Emni yetMüdürü belirlendi.Kütahya ilebirlikte 4 ilin daha Emniyet Müdürü'nün deðiþtiði kararnameyegöre Kütahya Emniyet Müdürlüðü'ne Polis Baþmüfettiþi Ka-dir Akbýyýk atandý.Kütahya'nýn yeni Emniyet Müdürü Ka dirAkbýyýk'ýn kýsa biyografisi ise

þöyle:1962 yýlýnda Kayseri'de dünyaya geldi.1986 yýlýndaPolis Akademisi'nden mezun oldu.1980-1985 yýllarý arasýnda Emniyet Genel Müdürlüðü Personel Daire Baþkan lýðýyaptý.1989-1991 yýllarý arasýnda Emniyet Genel Müdür lüðüTerörle Mücadele Daire Baþkanlýðý yaptý.1992-1995 yýl-larý arasýnda Mardin Ýl Emniyet Müdürlüðü yapan Akbý yýk,1995-2001 yýllarý arasýnda da Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdür Yardýmcýsý görevin-de bulundu. 2001-2002 yýllarý arasýnda Sabiha SF.2’DE

GERÇEKLERSaklanmasýn

8Eti Gümüþ fabrikasýnda yaþanansiyanür paniði ile ilgili bir deðerlendirme yapan CHP milletvekili adayý Zeliha Aksaz Þahbaz:"Gerçeklerin üzeriörtülmek yerine gerekli önlemleralýnmalý ve saðlýklý su kullanýmý i çinyeni su kaynaklarý bulunmalýdýr."dedi.CHP Kütahya Milletvekili adayý Zeliha Aksaz Þahbaz, yaptýðý yazýlý açýk-lamada Eti Gümüþ fabrikasýnda yaþanan bazý gerçeklerin kamuoyundansaklandýðýný iddia etti.CHP Milletvekili adayý Zeliha Aksaz Þahbaz yap-týðý açýklamada Eti Gümüþ fabrikasý

nýn kamuya ait iken yýlda 70-80 ton gümüþ üretimi yaptýðýnýve þu anda yüksek kar nedeniyle yýllýk 400 ton civarýnda 2’DE

CHP MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI ÞAHBAZ GG EENN ÇÇ LLEE RR EE BB ÜÜYY ÜÜ KKÖÖNN EE MM VV EE RR EECC EE ÐÐÝÝ ZZ

819 Mayýs Atatürk'ü An maGençlik ve Spor Bayramýnedeniyle bir açýklama ya panDemokrat Parti 1.sýra milletvekili adayý Hüseyin Tüy-süz:"DP olarak mutlu yarýn-lar ve büyük Türkiye için gençlerin desteðini istiyoruz."dedi.19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayra mýnedeniyle bir açýklama ya panDemokrat Parti 1.sýra milletvekili adayý Hüseyin Tüy-süz,gençlerin bayramlarýnýcoþkuyla kutlamalarýný dilediklerini belirterek:"Ülke-mizin baðýmsýzlýk S.2’DE

Zeliha Aksaz Þahbaz

KADÝR AKBIYIK

Hüseyin TÜYSÜZ

FEVZÝ ESENDEMÝR

Çalýþmalar Deðerlendirildi8Ýlimizin tanýtýmý ve Marka Kent çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði toplantý KütahyaValisi Kenan Çiftçi baþkanlýðýnda geçtiðimiz Çarþamba günü yapýldý.Toplan týdaturizmi,istihdamýn artýrýlarak,bölgesel geliþmede öncü bir sektör konumuna ulaþtýr-mak,Türkiye'yi 2023 yýlýna kadar, uluslararasý pazarda marka haline getirerek,Türkiye'nin turist sayýsý ve turizm geliri bakýmýndan ilk beþ ülke arasýndayeralmasýný saðlamayý hedefleyen plan doðrultusunda Kütahya'da yapýlacak olançalýþmalar ele alýnarak deðerlendirildi. Kütahya'nýn Aizanoi Antik Kenti,2’DE

AAyy ddoo ððdduu ''ddaa mm ee zzaa rr ooddaa ss ýý8Kütahya'da, Ýl Özel Ýdaresi ekipleri tarafýndanyol yapýmý sýrasýnda bulu-nan ve yaklaþýk 2 bin yýlöncesine ait olduðu tahminedilen mezar odasýndan,insan iskeletleriyle toprakve metalden yapýlmýþ kaplar çýktý.Çini Müzesinde,Kütahya Müze MüdürüMetin Türktüzün'den mezar odasý ve buluntu eser-lere iliþkin bilgi alan Kütahya Valisi Kenan Çiftçi,

yaklaþýk 2 bin yýl önce yapýlan odada bulunan eserlerinnarin ve güzel iþlenmiþ olduðunu söyledi.Müze Müdürü Metin Türktüzün,ÝlÖzel Ýdaresi ekiplerincemerkeze baðlý AydoðduMahallesi yakýnýndakiBoztepe mevkiinde dozer-le yürütülen yol yapým çalýþmasý sýrasýnda iki bölmeden oluþan mezar oda-sý bulunduðunun fark edildiðini anlattý. Mezardaki iki

odanýn duvarlarý ve tavanýnýn kýrmýzý aþý boyasýylasüslenip kare ve dikdörtgenlere bölünerek taþ izlenimiverildiðini dile getirenTürktüzün,þöyle konuþtu:"Mezar yapýsýnýn ön odasýna küçük bir kapýdan girilmektedir.Ýçeride üç basamak eþik vardýr.Ön oda,kare þekilli olup üzeri to-nozludur.3 metre boy,2,50 metre en,4 metre yüksekliðindedir. SF.2’DE

19 MAYIS DÖNÜM NOKTASI

CANLA BAÞLA ÇALIÞACAÐIZ

GERÝ DÖNÜN ÇAÐRISI

8MHP Ýl Baþkaný Kamil Konya:" Cumhuriyetimizi ema netettiðimiz geçliðin bizden daha iyi ve daha sorumlu yetiþmesi,hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev,ayný zamandavatan borcudur."dedi.MHP il Baþkaný Kamil Konya, 19 MayýsAtatürk'ü anma,Gençlik ve Spor Bayramý ile ilgili olarak yap-týðý açýklamada 19 Mayýs 1919 tarihinin Türk Milletinin tarihinde bir dönüm noktasý olduðunu söyledi.Ýl Baþkaný KamilKonya yaptýðý açýklamada:"Bugün büyük Atatürk'ün doðumunun 130. ve Türk milletinin tarihinde dönüm noktasý olarakSamsun'da atýlan ilk adýmýn 92. yýldönümünü milletçe kutluyoruz.19 Mayýs 1919,dönemin sömürgeci güçlerince 2’DE

8DP Kütahya Ýl Baþkaný Palangalý,iktidar yolunda çok önem-li çalýþmalar yaptýklarýný belirterek:"Bu seçim dönüm noktasýdýr.Bir oyun çok önemi vardýr.Eski tüm Demokratlara çaðrý yapýyorum.Demokrat Parti'ye dönün.Destek verin,oy verin."dedi.Simav'da yapýlan miting çalýþmasýnýn ve özellikle ilçelerdeki seçimçalýþmalarýnýn çok verimli geçtiðini söyleyen DP Ýl BaþkanýAtila Palangalý:"Demokrat Parti tüm teþkilatlarý tüm Türkiye'de fevkalade çalýþma yapmaktadýrlar.Bu fedakâr çalýþmalarAllah'ýn izniyle DP'yi demokrat iktidar hedefine taþýyacaktýr.Buseçim dönüm noktasýdýr.Bir oyun çok önemi vardýr.SF.2’DE

8AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný A.Fuad Durmaz, düzen-lediði basýn toplantýsýnda 19 Mayýs Atatürk'ü anma, Gençlikve Spor Bayramý ile ilgili olarak bir açýklama yaptý.AK PartiÝl Gençlik Kollarý Baþkaný Durmaz:"Yakýn geçmiþimize bir çokmücadele örnekleri sýðdýrabilmiþ bir toplum olarak herhaldebayram yapmayý da en çok hak eden topluluklardanýzdýr.Atalarýmýzýn kanlarýyla sulayarak bizlere armaðan ettiði deðerlerbütününe sahip çýkmak adýna,biz de gençler olarak SF.2’DE

KAMÝL KONYA

Atila Palangalý

A.FUAD DURMAZ

Page 2: Kütahya Gündem Gazetesi

ÖLÇÜMLER SINIRIN ALTINDAÝçme ve kullanma suyunda yapýlan ölçümlerdeulaþýlan en yüksek siyanür miktarý 0.022 ppmolduðunu ve bu deðere yalnýzca bir gün içinçýkýldýðý ifade edildi. Yapýlan açýklamada bakanlýkyetkilileri:"Ölçüm yapýlan günlerin çoðunda siyanürmiktarý ölçülebilir en küçük miktar olan 0.010'unaltýnda kaldý. Tespit edilen siyanür miktarý, sudabulunmasýna izin verilen üst sýnýr olan 0,050'ninçok altýnda olduðu için suyun içme ve kullanmayauygun olduðu yönünde rapor verildi."þeklindeifadeler kullandý.EFSANE BAÞKANI KAYBETTÝKYapmýþ ve CHP camiasýnda efsane baþkan olaraknitelendiriliyordu. Bugün ulu Camide kýnýlacakCuma namazý sonrasý son yolculuðunauðurlanacak olan Fevzi Esendemir, 1937 yýlýndadünyaya gelmiþ ve CHP'ye ilk kez 1954 yýlýndaAdana'da üye olmuþtu. 1958 yýlýnda Kütahya'yayerleþen Esendemir ticaretle yýllarcauðraþýrken,1972-1976, 1978-1988, 1992-1998arasýnda toplam 20 yýl CHP Kütahya Ýl Baþkanlýðýgörevini yürüttü. Fevzi Esendemir evli ve 4 çocukbabasýydý.YENÝ MÜDÜR AKBIYIKGökçen Havalimaný Þube Müdürü olarak görevyaptý ve ardýndan 2002-2003 yýllarý arasýnda daÝstanbul Ýl Emniyet Müdürlüðü Devlet Büyüklerikoruma Þube Müdürü görevinde bulundu. 2003yýlýnda Beþiktaþ ilçe Emniyet amirliði görevinde debulunan Akbýyýk daha sonra Ýstanbul Ýl EmniyetMüdürlüðü Ýkmal Þube Müdürlüðü yaptý. 2005-2009 yýllarý arasýnda Ýstanbul Ýl Emniyet MüdürYardýmcýsý olarak görev yapan Kadir Akbýyýk2009-2010 yýllarý arasýnda Teftiþ KuruluBaþkanlýðý yaparken, 1.Sýnýf Emniyet Müdürürütbesine ulaþtý. 03 Þubat 2010 tarihinde ÝstanbulÞükrü Balcý Po lis Meslek Yüksek Okulu Müdürüolarak göreve baþla yan Akbýyýk, 9 Eylül Üniver-sitesi Alman Dili Eðitim Ana bilim Dalý mezunu,Almanca biliyor, evli,3 çocuk babasý.ÇALIÞMALAR DEÐERLENDÝRÝLDÝFrig Vadisi, Tarihi konaklarý, Çini Müzesi, Çini veporselen ürünleri, Termal Turizm potansiyeli,Kurtuluþ Savaþý Þehitlik ve Anýtlarý nedeniyleKültür Turizmi Marka kenti olarak geliþtirilmesihedefleniyor. Kütahya Valisi Kenan Çiftçi baþkan-lýðýnda Kütahya'nýn tanýtýmý ve Marka Kent çalýþ-malarýnýn deðerlendirildiði toplantýda DPÜ ÖðretimÜyesi Yrd. Doç. Dr. Ercan Taþkýn ve DPÜ GüzelSanatlar Fakültesi uzman Adem Dönmez tarafýn-dan Kütahya'nýn tanýtýmýna yönelik sunum yapýldý.AYDOÐDU'DA MEZAR ODASIHer iki kenarýnda birer seki vardýr. Ýkinci oda giriþkapýsý kemerli olup 1 metre yüksekliðindedir. Kapýüzerinde üç satýr yazý olup, altýnda yine aþý boy-asýyla yapýlmýþ çelenk vardýr. Latince yazýda,'Kotyaionlu Timateos Thygantos, onurlandýrýcýgüzel bir iþ yaparak bunu hazýrladýn' denilmekte-dir. 'Kotyaion' ibaresi, günümüzde 'Kütahya' olarakkullanýlmaktadýr. Ýkinci oda, 3,40 metre boy, 2,85

metre en, 4 metre yüksekliðindedir. Kapýnýnkarþýsýndaki sekide bir iskelet yatýrýlmýþtýr. Buiskeletin kafatasýnýn üzerinde altýn bir diademvardýr ve 3,25 gram aðýrlýðýndadýr. Ýskeletin ayaku-cunda bir çift koyu kahverengi boyalý deridenayakkabý ve iki adet siyah kumaþtan çorap vardýr.Kapýnýn sol tarafýndaki sekide baþka bir iskeletdaha bulunmaktadýr. Kapýnýn saðýndaki sekide isemezar hediyeleri olarak piþmiþ topraktan yapýlmakandiller, çift kulplu bardak, koku kaplarý, büyükçebir tabak ve gözyaþý kaplarý bulunmuþtur."dedi.GENÇLERE BÜYÜK ÖNEM VERECEÐÝZMücadelesinin baþladýðý, meþalesinin yakýldýðý 19Mayýs Gençlik ve Spor Bayramýný milletçe gençler-imizle birlikte gururla kutluyoruz. Tüm Türkiye'ningençlerimizin 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik veSpor Bayramýný kutlar, coþkuyla bir güngeçirmelerini dilerim."dedi. Demokrat Parti'nin 12Haziran seçimlerine girerken gençlerin geleceðiniilgilendiren ve onlarý karamsarlýktan kurtaracakönemli politikalar ile yola çýktýðýný hatýrlatananTüysüz:"Seçim beyannamemizde gençler içinyapacaðýmýzý vaat ettiðimiz bazý hedeflerimiz var.Bugün binde 2 olan gençliðe ayrýlan Gayri SafiYurtiçi Hâsýla (GSYÝH) içindeki payýný 10 mislineçýkaracaðýz. Gençlerimizin bilgi çaðýný yaþa-malarýný saðlayacaðýz. Üniversiteyi kazanan hergencimize bir dizüstü bilgisayar vereceðiz, öðren-imleri süresince evrensel hizmet kapsamýndaücretsiz internet baðlantýsý saðlayacaðýz.Gençlerimizin sömürülmesine yol açan genç iþgücü maliyetlerini yükselteceðiz. Gençlerimiziyaþadýklarý yörenin zanaat alanýnda eðitmek içindestek vereceðiz. Üniversitelerin özerkliði içinYÖK tamamen kaldýrýlacak. Üniversiteler ücretsizolacak, üniversite harçlarýný kaldýracaðýz. Üniver-site öðrencilerimizin barýnma sorunlarýný çöze-ceðiz. Öðrencilerin diplomalarýnýn denkliðindekiproblemler giderilecek. Gençlerin spor, sanat vekültür faaliyetlerine yönelmesi için her türlü desteðivereceðiz. Gençlik politikalarýndan doðrudansorumlu "Gençlik Bakanlýðý"ný kuracaðýz."dedi.GERÇEKLER SAKLANMASINÜretim yapýldýðýný söyledi. Eti Gümüþ fabrikasýn-daki olaylarý özellikle CHP'nin ülke gündeminetaþýdýðýný ifade eden Þahbaz:"Çevre ve OrmanBakaný Sayýn Veysel Eroðlu tesislerde ve havu-zlarda inceleme bile yapmadan sanki havuzlarýnyanýndaymýþ gibi televizyon haberi yaptýrarakkamuoyunu yanýltmýþ, siyanür tehlikesi olmadýðýnýifade etmiþtir. AKP hükümeti ve BaþbakanýmýzSayýn Erdoðan tarafýndan da 'Ben iþletmeye kefil-im' denilerek sorunun üstü kapatýlmayaçalýþýlmýþtýr. Kütahya Valiliði Ýl Saðlýk MüdürlüðüKöprüören Köyü içme ve kullanma suyuþebekesinin uç noktasýndan alýnan sunumunelerinin siyanür aranmasý amacý ile akrediteolmayan Ýl Halk Saðlýðý Laboratuarý'na analizleryaptýrmýþtýr. Bu analizlerde Ýçme ve yer altýsularýnda siyanür oranlarý eþik deðerin altýnda ve'Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda

Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak açýklan-mýþtýr. Sulardaki siyanür tarafýndan kayaçlardançözünerek kirlilik oluþturan ve karsinojen özellikte-ki aðýr metaller ve arsenik ise hiç dikkate alýn-mamýþ ve düzeyi belirlemek için herhangi birinceleme de yapýlmamýþ, göz ardý edilmeyeçalýþýlmýþtýr. Green Peace üyelerince Köprüörenköy çeþmesinden alýnan su numunelerindenakredite ve referans laboratuar olan DüzenNorwest Laboratuarlarýna yaptýrýlan analizde isesiyanür düzeyleri eþik deðer olan 0.05mg/l'nin%40 üzerinde ve 0.071mg/l olarak tespit edilmiþtir.AKP hükümeti ve yetkililer gerekli önlemleri alarakhalkýn saðlýðýný korumak yerine halký yanýltaraktehlikenin üzerini örtmeye çalýþmýþ, sularýnzehirlenmesine insan ve çevre saðlýðý için tehditoluþturmasýna göz yummuþtur."dedi. Milletvekiliadayý Þahbaz yetkililerin ve iktidarýn bilimselgerçekler karþýsýnda ne düþündüðünü ve hangiönlemleri aldýðýný merak ettiðini söyleyerek:"EtiGümüþ AÞ çevresi köylerdeki su kaynaklarýnda veyaþayan insanlarýn kan örneklerinde baðýmsýzkuruluþlar tarafýndan güvenilir laboratuarlardasiyanür, aðýr metaller ve arsenik ölçüm ve analiz-leri devamlý yaptýrýlmalý, raporlar kamuoyu ile pay-laþýlmalýdýr. Gerçeklerin üzeri örtülmek yerinegerekli önlemler alýnmalý ve saðlýklý su kullanýmýiçin yeni su kaynaklarý bulunmalýdýr."diyerek söz-lerini tamamladý.19 MAYIS DÖNÜM NOKTASIDayatýlan bir geleceði reddederek "Milletin baðým-sýzlýðýný, yine milletin azim ve kararýnýn kurtara-caðýna" inanan Atatürk'ün Cumhuriyetlesonuçlanacak baðýmsýzlýk mücadelesine baþladýðýgündür. 19 Mayýs ruhu, zedelenen, aþaðýlananmilli onurun diriliþi, teslimiyetçi, tavizkâr yönetim-lere karþý milli devletin doðuþu; çaðýn stratejikdengelerini ve zafiyetini gözeten akýl, saðduyu vevizyonun adýdýr."dedi. Baþkan Konya gençlerindaha sorumlu yetiþtirilmesi hususuna dikkat çek-erek:"Yüreði millet sevgisi ile dolu, erdemli, insan-lýða, ülkesine, ailesine ve kendisine karþý sorumlu-luklarýnýn bilincinde olan ve yüksek idealleri hede-flemiþ gençliðin yetiþmesi halinde azizCumhuriyetimizin bekasý güvenceye kavuþabile-cektir. Bu itibarla, Cumhuriyetimizi emanetettiðimiz geçliðin bizden daha iyi ve daha sorumluyetiþmesi, hepimiz için vazgeçilmez bir milli görev,ayný zamanda vatan borcudur. Vatanýmýzýn birliðive bütünlüðü uðruna kurtuluþ mücadelesininbaþladýðý bu çok anlamlý günün yýldönümünde,büyük Türk milletinin ve geleceðimizin teminatýgençlerimizin bayramýný kutluyoruz. Bu eserinmimarý Mustafa Kemal Atatürk'ü, silaharkadaþlarýný ve kurucu kahramanlarý ve azizþehitlerimizi þükran, minnet ve rahmetle anýy-oruz."þeklinde konuþtu.CANLA BAÞLA ÇALIÞACAÐIZElimizden gelen tüm gayreti gösterip, Ülkemizimuasýr medeniyetler seviyesinin üstüne çýkarmakiçin canla baþla çalýþacaðýz. Bizler, Ülkemize

sahip çýkarken; kýrmadan, üzmeden, aþaðýla-madan, tebessüm ederek, yardým elimizi uzatarakve tarihimize sahip çýkarak hareket edeceðiz.Bizler, yeni kanlý ve zorlu tarihler yazýlmasýna izinvermeyeceðiz. Bundan sonra yazýlacak tarihte butoplumun nezaketi, inceliði, tebessümü, hayatadair umutlu bakýþý, endiþelerden arýnmýþ bir gele-cek beklentisi ve özgürce kendini ifade edebileninsanlar topluluðu olmuþ olma rahatlýðý olacaktýr.Bütün bu duygularla biz gençlere 19 MayýsGençlik ve Spor Bayramýný armaðan etmiþ olanbaþta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa KemalAtatürk'e ve silah arkadaþlarýna sonsuz þükran-larýmý sunuyor ve tüm Kütahya Gençliðinin bayra-mýný kutluyorum."dedi.GERÝ DÖNÜN ÇAÐRISIEski tüm Demokratlara çaðrý yapýyorum. AKP'nin,CHP'nin ve liderimizin uzattýðý birliktelik elini tut-mayan MHP'nin ve lideri Bahçeli'nin bu ülkeyegerginlikten baþka vereceklerinin olmadýðýgörülmüþtür. Çocukçasýna sözlerle milletimizi çile-den çýkarmakta, milletin sorunlarýyla ilgilenmemek-tedirler. Bunlarý artýk denediniz. Bir derde çareolmadýklarýnýzý döndünüz. Þimdi tam zamaný artýk.Namýk Kemal Zeybek liderliðindeki, milletin derdinidert edinen, milletimizin beklentilerine göresiyaseti þiar edinen Demokrat Parti'ye dönün.Destek verin, oy verin."dedi.

Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý..Haberlerin Devamý..

KÜTAHYA GÜNDEM SAYFA 2

YAZI-YORUM

KÜTAHYA’DA

Mehmet Hatipoðlu

BAÞKANIM AÐLATTIN

Gündem Gazetesi'ne gitmiþtim,oradan saman pazarýn

da rahmetli Sýtký ustamýn bir tanýdýðýnýn dükkânýna

girdim.Sýtký ustam ve diðer tanýdýðýmýz rahmetli hem

þehri ve büyüklerimizden bahsettik. Sonra piyasanýn dur-

gunluðundan bahsederken,dükkândan içeriye sarraf kom

þusu girdi.O da konuþmamýza katýldý ve Kütahyalýnýn

altýnýný sattýðýný,bu günlerde satýn almadýðýný söyledi.

Çaylar içilirken,bir sarraf daha girdi ve o da altýn satýþý

olmadýðýný,köylerde düðün mevsimi iken alýþveriþ ya

pýlmadýðýný belirtti.Her esnaf altýncalar dâhil,seçim sonun

da piyasanýn hareketlenmesini beklediklerini söyledi ler.

Sonra cep telefonum çaldý.Gündem'den Hasan Okçu kar

deþim arýyormuþ.Fevzi Esendemir büyüðümüzün ve fat

ettiðini söyledi.Dükkânda bulunanlara söylediðimde Al

lah rahmet eylesin cümlesi hep bir aðýzdan geldi. Kütahya

aþýðý ve halkýný seven,saðlam bir sosyal demokrat olarak,

ilimize hizmet etmiþ olan amcamýz,abimiz,kardeþi

miz,Fevzi beyin vefatý gerçekten Kütahyalýyý üzdü.

Yýllarca CHP'nin il baþkanlýðýný yapan,siyasetin halk

için, halkla beraber yapýlacaðýný öðreten,CHP nin ikti-

darýnda da, muhalefetinde de, hep gariplerin, kimsesiz

lerin yanýnda olan Fevzi aðabey,ölümü ile sevenlerini

aðlattý. Yolda rastladýðým AK Partili bir dostuma Fevzi

beyin vefatýný söyleyince o da rahmet diledikten son ra,

Kütahya'ya çok hizmetleri vardýr dedi.Allah gani gani

rahmet eylesin,tüm Kütahyamýn baþý sað olsun.

ÝTÝRAZ

DP Ýl baþkaný Atilla Palangalý'nýn partinin bayrak-

larýný asarken gördüðümü yazmýþtým.Bir partili bana tele-

fon ederek,il baþkaný Sayýn Palangalý'nýn böyle iþlerde

hiç üþenmeden partililere yardým ettiðini söyledi.Parti

lilerin tüm Kütahya'yý parti bayraklarý ile donattýklarýný,

Baðýmsýz Türkiye Partisi ile birlikte,þehir içinde en az

on aracýn milletvekili adaylarýný halkýmýza tanýttýðýný

belirtti.DP'nin yakýn zamanda yapýlacak seçimden 60

bin oy alacaðýný söyledi.Tüm partiler Ak Parti'ye yük-

leniyor.Tüm partilerin adaylarý,partilerinin barajý

geçeceðini söylüyor.Gazeteci olarak birde benim ne gör

düðümü soruyorlar.Söyleyince de kýzýyorlar.Küçük park-

ta veya Azerbaycan parkýndaki çay bahçelerine bir otu-

run ve sohbet eden halkýmýza sorun.Kimin kazanaca ðýný

öðrenmiþ olursunuz.

KÜTAHYA GÜNDEM GAZETESÝYEREL SÜRELÝ BÝR YAYINDIR

gündemKÜTAHYA

HAFTALIK SÝYASÝ GAZETE

20 MAYIS 2011 CUMAYIL:13 SAYI:663

YAYIMCIKütahya Gündem Gazete Reklam ve

Matbaacýlýk Hizmetleri Adýna Hasan OKÇU

BASIMCIEkspres Matbaasý

Ekspres Matbaacýlýk ve Madencilik Ltd.Þti. SAHÝBÝ

Kütahya Gündem Gazete Reklam veMatbaacýlýk Hizmetleri Adýna

Hasan OKÇUSORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ

Hasan OKÇUYÖNETÝM YERÝ

Cumhuriyet Cad.Avcýlar Ýþhaný Kat:4/63KÜTAHYA

Telefon: 0 274 223 06 00Tel-Fax:0 274 224 80 08

WEB:www.kutahyagundemgazetesi.come-mail:okcu.hasan@gmail.com

BASIM YERÝMenderes Bul.Ata Apt.A Blok Bodrum Kat

KÜTAHYA

e-mail:btv_hatipoglu@mynet com

8DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi tarafýndan düzenlenen Cinayeti Gören Böcekler adlý kon-ferans adli etomolojiden adli sisteme daha çok katký saðlanacaðýný hatýrlattý. Hacettepe Üniver-sitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Uygulamalý Biyoloji Anabilimdalý Öðretim üyesi AdliEntomoloji Uzmaný Doç. Dr. Osman Sert'in konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, Kadavraüzerine farklý zamanlarda yerleþen böcek türlerinin tespiti, adli entomolojide bir cinayetinnerede ve ne zaman iþlendiðinin önemli ipuçlarý vermesi üzerine çok deðerli bilgiler elealýndý. Adli Entomoloji Uzmaný Osman Sert, adli entomoloji (biyokriminal entomoloji) çalýþ-malarýnýn, bazý böceklerin yaþam döngülerinin incelenmesi ve cesede geliþ zamanlarýndanyararlanýlarak ölüm zamanýnýn tahmin edilmesi süreci olduðunu anlattý. Sert, bu bilimselalanýn cinayet veya þüpheli ölüm gibi durumlarda kurbanýn ne zaman öldüðünün tahminedilmesi ve ölümün nerede gerçekleþtiðinin belirlenmesi konusu üzerine çalýþtýðýný belirt-ti. Daha önce yapýlmýþ deneysel çalýþmalarýn bazý sineklerin dakikalar sonra cesede ulaþtýðýnýve bu böceklerin, genellikle iki familyaya ait böcek türleri olduðunu gösterdiðini bildirenSert, þu bilgileri verdi:"Bu sinekler ceset üzerindeki doðal boþluklara veya vücut üzerindeölüme neden olabilen yaralý bölgelere yumurtalarýný býrakýrlar. Ceset üzerinde yumurta, larva,pupa ve ergin dönemini geçiren sinek türlerine ait bireylerin uygun sýcaklýk koþullarý altýn-da hayat uzunluklarýnýn tespit edilmesi, daha sonra da özellikle kýnkanatlý böcek türlerininceset üzerinde belirli bir sýra ile beslenmesi ölüm zamaný tahmini yapýlmasýna imkân taný-maktadýr. Entomolojik delillerin tespit edilmesi ve deðerlendirilmesi sonucunda esas olarakölüm zamaný olmak üzere, ölümün meydana geldiði mevsim, cesedin bir yerden baþka biryere taþýnýp taþýnmadýðý, ölümün meydana geldiði coðrafi alan, vücutta travmanýn meydanageldiði alanlar, cinsel istismar olup olmadýðý, uyuþturucu kullanýlýp kullanýlmadýðý gibi tekniksorulara çok rahat cevap verilebilmektedir."dedi. Öðrenci ve öðretim üyelerinin yoðun ilgigösterdiði konferans soru ve cevaplarla son buldu.

CC ÝÝ NN AAYY EETT ÝÝ GGÖÖ RR EE NN BB ÖÖ CC EEKK LL EE RR

Osman Sert

Page 3: Kütahya Gündem Gazetesi

KÜTAHYA GÜNDEM SAYFA 3

www.kutahyagundemgazetesi.com

ÖZEL BAÞARAN YILDIZ EÐÝTÝM KURUMLARI2011-2012 ÖÐRETÝM YILI

EÐÝTÝM-ÖÐRETÝM ÜCRETLERÝ

OKUL TÜRÜ

ANAOKULU

ÝLKÖÐRETÝMOKULU

1-2-3-4-5. SINIFLAR

ÝLKÖÐRETÝMOKULU

6-7-8. SINIFLAR

ANADOLULÝSESÝ

ÖÐRENCÝ ÜCRETLERÝMAYIS

PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM PEÞÝNAT TAKSÝT TOPLAM

HAZÝRAN TEMMUZ AÐUSTOS EYLÜL

360 TLAYLIK

360 TLAYLIK

360 TLAYLIK

375 TLAYLIK

400 TLAYLIK

PEÞÝNAT :500 TL

TAKSÝT :500 x 11

TOPLAM :6.000 TL

PEÞÝNAT :550 TL

TAKSÝT :550 x 11

TOPLAM :6.600 TL

PEÞÝNAT :700 TL

TAKSÝT :550 x 10

TOPLAM :6.200 TL

PEÞÝNAT :700 TL

TAKSÝT :600 x 10

TOPLAM :6.700 TL

PEÞÝNAT :640 TL

TAKSÝT :640 x 9

TOPLAM :6.400 TL

PEÞÝNAT :700 TL

TAKSÝT :700 x 9

TOPLAM :7.000 TL

PEÞÝNAT :760 TL

TAKSÝT :730 x 8

TOPLAM :6.600 TL

PEÞÝNAT :800 TL

TAKSÝT :775 x 8

TOPLAM :7.000 TL

PEÞÝNAT :850 TL

TAKSÝT :850 x 7

TOPLAM :6.800 TL

PEÞÝNAT :850 TL

TAKSÝT :950 x 7

TOPLAM :7.500 TL

PEÞÝNAT :725 TL

TAKSÝT :625 x 11

TOPLAM :7.600 TL

PEÞÝNAT :800 TL

TAKSÝT :700 x 10

TOPLAM :7.800 TL

PEÞÝNAT :800 TL

TAKSÝT :800 x 9

TOPLAM :8.000 TL

PEÞÝNAT :1.000 TL

TAKSÝT :900 x 8

TOPLAM :8.200 TL

PEÞÝNAT :1050 TL

TAKSÝT :1050 x 7

TOPLAM :8.400 TL

AÇIKLAMALAR:8ÜCRETLERE KDV DAHÝLDÝR;ANCAK KDV ÜCRETLERÝNDE YAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLER ÝLAVE EDÝLECEKTÝR.8ÖÐRENCÝ SERVÝS ÜCRETLERÝ ÝLE ÖÐRENCÝ KIYÂFET ÜCRETLERÝ DAHÝLDEÐÝLDÝR.8YEMEK ÜCRETLERÝ,

DERS KÝTAPLARI VE ANAOKULUNUN KIRTASÝYE MALZEMELERÝ ÜCRETLERE DAHÝLDÝR. 8PEÞÝN ÖDEMELERDE ÝNDÝRÝM ORANI % 5 8ÖÐRETMEN ÇOCUKLARI ÝÇÝN ÝNDÝRÝM ORANI % 10 8DPÜ PERSONELÝNÝN

ÇOCUKLARI ÝÇÝN ÝNDÝRÝM ORANI % 25 8BAÞARAN YILDIZ EÐÝTÝM KURUMLARINDA OKUYAN KARDEÞLERÝN HER BÝRÝ ÝÇÝN ÝNDÝRÝM ORANI % 10 8ÖÐRENÝM ÜCRETÝ TAKSÝTLERÝ 2012 YILI MAYIS AYINDA BÝTECEK

ÞEKÝLDE HESAPLANIR. 8ANAOKULU ÜCRETLERÝ ON AY SÜRE ÝLE ÖDENECEKTÝR; YAZ OKULU AÇILIRSA AYRICA ÜCRETLENDÝRÝLECEKTÝR. 8SPORTÝF VE SANATSAL ALANLARDA BAÞARILI OLAN ÖÐRENCÝLERE

BAÞARILARI ORANINDA ÝNDÝRÝM YAPILIR. 8DERSLERÝNDE VE MERKEZÎ SÝSTEM SINAVLARDA BAÞARILI ÖÐRENCÝLERE BAÞARILARI ORANINDA ÝNDÝRÝMLER UYGULANIR. 8OKULUMUZDA KAYITLI BULUNAN

ÖÐRENCÝLERÝN KAYIT YENÝLEMELERÝNDE 250 TL. ÝNDÝRÝM YAPILIR. 8HER TÜRLÜ BURS VE BAÞARI ÝNDÝRÝMLERÝ EYLÜL AYI ÜCRETLERÝ ÜZERÝNDEN UYGULANIR.

ADRES:TAVÞANLI YOLU 10.KM DPÜ MERKEZ KAMPÜS ÝÇÝ KÜTAHYA / TELEFONLAR:265 23 30 (31 - 42 - 43) FAKS:265 23 32 (41)e-mail:basaranyildiz@hotmail.com / WEB:www.basaranyildiz.com

Page 4: Kütahya Gündem Gazetesi

KÜTAHYA GÜNDEM SAYFA 4