Top Banner

of 92

Faluba-Horányi - Spanyol nyelvtan

Jul 08, 2015

Download

Documents

bloodyrabbit
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

FalubaKlmn NEMZETI TANKNYVKIAD FalubaKlmn-HornyiMtys SPANYOL NYELVTAN NEMZETITANKNYVKIAD,BUDAPEST Brlk: Ills Jen6n s Simor Andrs Anyanyelvilektor: Gilberto Snchez Cabezas A fedlettervezte: KissG.Norbert Marczali gnes FalubaKlmn,HornyiMtys, NemzetiTanknyvkiadRt.,1991 ISBN978-963-19-5503-3 pa Bevezets Amaispanyolnyelv(/enguaespafolavagylenguacastellana)-mint anyelvek ltalban- hossz eredmnyeknt jtt ltre. LegkzelebbiazegykoriRmaiBirodalomterletnbeszltlatin nyelv.ARmaiBirodalomszthullsautn(V.szzad)a voltBiroda-lomegyesterleteinalatinirnyokbantovbb. AX-Xl.szzadbanmr nll jlatin vagyromn (/enguas neolatinas,lenguasromnicasvagylenguasromances)beszlhetnk. Alegfontosabbjlatinnyelvek- a szmaszerintisorrend-ben- aspanyol,portugl,francia,olaszsromn. AspanyolnyelveredetilegazIbriai-flsziget szakirszn kasztlia(CastillalaVie ja)nyelvjrsavolt.AXI.szzadtlkezdvea kirlysgg Kasztlialetta Spanyolorszgnagy rszthatalmukbantartarabokelleniharc erejesaflszi-get llama.Fokozatosanmagbaolvasztottaazszakite-rletekkisllamait,s1492-re teljesenkiszortottaSpanyolorszgbl azarabhdtkat.Politikaiterjeszkedsvelprhuzamos volt nyelv-nekterjedse:azjonnanmeghdtott terletekhivatalosnyelvea kasztliailett.MaSpanyolorszgbanazorszgosanhivatalosspanyo-Ionkvlhromms,helyileghivatalosnyelvet beszlnek:a katalnt azszakkeletiterleteken(Katalnia,ValenciasaBaler-szigetek)a portugl hoznagyonkzelll gallegtszak-nyugaton(Galcia)sa baszkotszakon,Bilbaokrnykn.Akatalnsagallegojlatin nyelvek,abaszkrokonsgiviszonyaihomlyosak,deannyibiztos, hogynemjlatin,mgcsaknemisindoeurpai. Az1492-benfelfedezettAmerika rsztaspanyolllam gyarmatostotta,sgya spanyolnyelv azjvilg hatalmas terletein terjedt el. 5 Mintegy 400 milli ember anyanyelve a spanyol.Spanyolorszgon kvlcsaknemvalamennyilatin-amerikaiorszghivatalosnyelve(Ar-gentna,Bolvia,Chile,CostaRica,DominikaiKztrsasg,Ecuador, Cuatemala,Honduras,Kolumbia,Kuba,Mexik,Nicaragua,Panama, Paragua}/tPeru,Salvador,Urugua}/tVenezuela,valamint azEgyeslt I-lamokhoz tartozPuertoRico). a spanyol lakossgaz USA-ban,valamint aFlp-szigeteken. Aorszgokbanbeszlt spanyolnyelv alapjaibanegys-ges,deanagytvolsgokmiattklnbsgekisvannak, akiej-tsbensa szhasznlatban.(Condoljunk arra,hogy hasonl klnb-sgekmg a jvalkisebbterletenbeszlt magyarnyelvbenisdulnak.)Acalle(utca)szkiejtsepldulSpanyolorszgbanklje, mg ArgentnbansUruguaybankzse. Akubaiember azautbuszt guagua-naknevezi,ugyaneza szEcuadorban,PerubanvagyChil-ben jelent.Azegyezsekazonbansokkalmintazeltrsek:brmelyspanyol orszglakosaimegrtik ezer sezerkilomterreltvolabbnyelvtestvreiket,rott nyelvk pedig teljesenazonos. a6 HANGTAN(FONTICA) A spanyolbc A spanyolhangok jellsre a illetve tok szolglnak. ill. ill. neve neve aanene bbefiene cceoo chcheppe ddeqku eererevagyeresimple feferrerrevagyeredoble gge sese h tte uu J jotavuve kkaxequis eleyyevagyi griega IIellezzetavagy zeda meme A nevei laefe,lahache,laequis,lazetastb. 7 A magnhangzk(Lasvocales) Aspanyol bantmagnhangzvan:a,e,i,o,u.Mindig rviden azesetleges kezet nemhosszsgukat,hanema hangsly helyt jelli . Azi,usoejtseazonosamagyarhangok-val ,azarvidmagyar-nak,aze rvidmagyar-nekfelelmeg. A flhangzksa magnhangzk (Lassemivocales y losdiptongos) Aktlegzrtabbmagnhangz,azisazugyakrantallkozika msikhrommagnhangz(a,o,e)valamelyikvelgy,hogyawal egyegysget,sztvlaszthatatlansztagotalkot.Ilyenkorazi,illetve azua szoksosnlisrvidebben szrtsgukmiatt tme-netet alkotnak a magn- sa mssalhangzkkzt (azipl.csaknemj-nekhangzik).Ezeket aztmenetihangokat nevezzk flhangzknak, aflhangzksvalamelyikteljes magnhangzkapcsolatt pedig magnhangznakvagydiftongusnak.azisu kombincijblll is.A magnhangzkt ele-mesztvlaszthatatlan. ai-re,cau-sa,a-cei-te,deu-da,I/u-via,mie-do,prin-ei-pio,eiu-dad, oi-go,a-gua,pue-b/o,cui-dar,con-ti-nuo A mssalhangzk(Lasconsonantes) 19 spanyolmssalhangzvan,ezeket rsban24 illetvebe- kpviseli.Ezekkzla h a mainyelvbensemmiflehangot semjell,"nma" (hora,hab/ar,herrero);a kcsakidegenszavakban fordul(ki/metro,ki/ovatio,ki/ogramo). A spanyolegyetlenhosszmssalhangzjaazrr.rsban mg a n(innato),ennek ejtseazonbanrvidn. Atovbbiakbanfelsoroljukazokataspanyol ket,melyeknek helyesolvassamagyar nehzsget okozhat. 8 B-V Eza kt a spanyol banugyanazt a hangot jelli .Ktfl e,egy-mstlaligejtsklehet. a)Abszolt helyzetben(sznetutn)sorrhangmssal-hangzk(nsm)mgttamagyarb-velazonosanhangzanak, vagyisazajkak teljes zrsvalkpezzk bo/sil/o, botn, ver-de,vida, ambos,enviar,enyezde. b)Egybhelyzetbenisa magyarb-hezhasonlan,kt ajakkalkpezzk de az ajkakat nem zrjuk ssze,csak kzeltjk egymshoz; a le- kiramlsa folyamatos:reeibir,subir,estuve,nueve, pobre, servir. Amagyar v-nek a fogsorralsazalsajakkalkp-zett zngsmssalhangza spanyol bannincs! c Ktfleejtselehet. a)Hamlymagnhangz(a,o,u)vagymssalhangzkveti,ejtse megfelela magyark-nak:casa,cosa,cuento,crecer,clase. b)Hamagasmagnhangz(e,i)kveti ,ejtseaspanyolorszgiiro-dalminyelvbenazsz-nekegyvltozata,amelyet a fogakkzhe-lyezett nyelvheggyelejtnk:hacer,cero,ciento,cima.Amerikban ilyenkorsz-et ejtenek. CH Amagyar cs-nek felelmeg:/eche,mucho, char/ar,chico. Argebbi spanyolsztrak slexikonok nagyrszekln tekintiramely a c utn kvetkezik.Elvlasztanitermszetesennemlehet:mu-cho,/e-che. D Ktfle,egymstlaligejtsevan. a)Amagyard-velazonosanhangzikabszolt helyzetben (sznetutn), valamint I snmgtt:detrs,don,ca/do,mandar. b)Egybhelyzetbenisamagyard-hezhasonl,deanyelvhegye nemrintia fogakat,akiramlsa folyamatos:cada,hab/a-do,padre, verdad. A szvgnalig vagyegyltalnnemejtik:eiu-dad,bondad,Val/ado/id. 9 G ktfleejtsevan: ajH.amagas(e,i)kvetik, torokban ejtett h-nak hang-Zik:general,g/tano,Intel/gente,fingir. bJ mlymagnhangzk(a,o,u)vagymssalhangzkkvetik,ej-teseg.Amagyarg-velteljesenmegegyezik,haabszolt helyzetben(sznet utn)ll,valamint nmgtt: guante,gobierno, ganar,tengo,ninguno.Egybhelyzetbenaszervek(a nyelv sa szjpadlstorokrsze)nemrintikegymst, csakkozelednek egymshoz,akiramlsa folyamatos:lago, el gato,agradecer. Haguhangkapcsolatot e vagyikveti,azunma,a gejt-sepedig magyar g:guerra, guiar. Ha azu is ezt a fljehe-lyezett kt pont jelli:vergenza,cigena,pingino.Nemmagyar- vanteht sz! H Nem ejtjk,"nma":hacia,huerto,humor. J Torokbanejtett, h:junto,lejos,dejar.Arelojszbanegyes szmbannma. LL Amagyarlj. hangkapcsolathozlehethasonltani(pl.ljen),de egyetlen"elemeirenembonthatmssalhangz:llevar,Ilamar,calle, ellos.Szotagolskorbrmilyenmsmssalhangzhozhasonlanvi-selkedik:ca-Ile,Cas-ti-lIa. Argebbispanyolsztrak,lexikonok kln tekintikazI utntrgyaljkazII-velszavakat.' N Amagyarny-nek felelmeg:manana,pequeno,nino. 10 Q Csakaque,qui fordul amelyekejtseke, ki:querer,quien, aqu,izquierda. R Szelejn,valamint n,l, s mgtt (pergetetten)ejtjk: rosa, recin,honrado,Israel.A r ejtsea spanyolegyikleg-jellegzetesebb tulajdonsga.Irsbanismegjelenik,haazr-rel szegysszetettszmsodikeleme:revolucin/contrarrevolu-cin,PuertoRico/portorriquefJo. RR Magnhangzkkzthasznlatosaz pergetettrjellsre. Elemeire sztagolsbansembonthat:perro,burro,correr,sztagol-vape-rro,bu-rro,co-rrer. S Amagyarsz-hezhasonl,defelfelgrbtettnyelvheggyelejtjk. Emiatthangzsakissamagyars-reisemlkeztet:hasta,seis,se-mana,losalumnos.Hazngsmssalhangzkveti,hasonulhozz, sa magyar zszskztitmenetihanggalakul:losdas,ms largo, lesvi.Amerikbana magyarsz-szelazonos V Ab-velegyformn lsdott. X Magnhangzk kzt ejtseksz,pl.examen.Mssalhangz sz-sz extranjero,explicar.AMxico,mexicanoszavak-bana j-velazonosmdonejtjk. y Ejtsej ,kivveazy(s) aholi:mayo,ley,yo, yacer. 11 Z A fogakkzhelyezettnyelvheggyelejtettsz,minti,eac. Csaka,o,u smssalhangzk valamint szvgenhasznlatos: zapato,zona,zumo, juzgar,haz.Amerikbanamagyarsz-szeltelje-senazonos A hangsly(EI acento) A magyarszavakhangslynakhelyekttt,ahangslyasz sztagjraesik.Aspanyolbanahangslyszabad:egyesszavakaz utols,msok azutolsismt msok a htulrla harmadik sz-tagukonvagyesetlegmghangslyosak:espaflo/,italiano, hngaro,qutatelo.hogyugyanazahangsormsts mst jelent aszerint,melyiksztagot hangslyozzuk.Ilyenkor ahang-slynak szerepe van:clebrehres,ce/ebre nnepeljen,celebrnnepeltemvagyegyegszsor ragozs ige,amelypl. mdjelenegyesszm alakjt csak a hangslyeltolsvalklnbztetimeg azmlt egyesszmharmadik alakjtl:flamo/flamhvok/hvott, canto/cantnekelek/nekelt,bailo/bailtncolok/tncolt. Azrotthangsly(EIacento grfico) Braspanyolszavakhangslyaszabad,mgisbizonyossztagok gyakrabbanhangslyosak,mintmsok.A magnhangzra,n-ress-reszavaknakleggyakrabbanazutols sztagja,az egybmssalhangzraszavaknakleggyakrabbanazutols sztagjaahangslyos.Ezekbenaleggyakoribbesetekben,valamint azegysztagszavakon,ahangslytrsbannemjelljk. 12 magn-hangzra -nvagy-s mssal-hangzra utols sztagukonhangslyos szavak egyb(nem-nvagy-5) mssalhangzra utols sztagukonhangslyos szavak egysztag szavak camino, presgnta, evidgnte, Sevilla, memQria*,

continuo* eXi!men, trabaji!ron, voci!les, crisis, jQven Iug!! r, espafiQI, verdi!d, Jergz, Madrid la, en, pan,rey, sur, vais*, fui*, fue*,dio*, vio* Mindenmsesetbenahangslyossztagonkezet van. Htulrlaharmadik (esetleg negyedik) sztagukon hangslyos szavak critica,h!!bleme,an!!lisis, expliquemelo, M!!laga,ex!!menes magnhangzra, n-re vagys-re utols sztagukon hangslyos szavak est!!,habiQ,alem!!n, lecciQn, habl!!is* egyb(nem -nvagy -5) mssalhangzra nem az utols sztagukon hangslyos szavak I!!piz, f!!cil,

Hern!!ndez Haa,o,emellett lli-revagyu-raesikahangsly(nincshangz),akkorahangslytmindenesetbenjelljk:contino,pas, maz,da,fro,Hungra,or,rer. 'Nefeledjk,hogyazi-tvagyu-ttartalmazmagnhangzkapcsolatokltalban egy sztagot alkotnak! 13 II Azrotthangsly szerepe Nhny, egy sztagszjelentseit rsbanhang-sllyal ,illetveannakhinyvalrzkeltetjk. 14 A hangslytalan Jelentse A hangslyos alakalak elazl masde,hanemms miaz n... m(a)m semagt,-naks siha(a)s;s tetgedt tuate... dt Amindighangsllyalrjuk. lCmo estusted?Hogyvan? Jelentse tbb engem tudok;legyl magt;igen tea te Como de costumre:bien.gy,ahogy szoktam: jl. lDnde trabaja?Holdolgozik? Allmismodonde elanopasado.Ugyanott,aholtavaly. lQu quieres?Mitakarsz? Quenomemolestes. Azt,hogy ne zavarj. lPor qumebuscabas?Mirtkerestl? Porque quierohablarte.Mertbeszlni akarokveled. lCundo salimos?Mikorindulunk? Cuando teconvenga ati.Amikor neked megfelel. A hanglejts(Laentonacin) A hanglejtsegysgebeszdnknekkt sznet kzszakasza, amely lehet egy teljesmondat is.A spanyol szakasz tlagos hossza 8-11 sztag.A hangmagassg mozgsa vizsglhat aszakasz elejn, vgn, valamint a sztagokon. A hangmagassg a szakasz elejn A magyar szakaszleggyakrabbanaz tlagoshangmagassgnlvala-mivelmagasabbanejtett sztaggalmajdahanglejts foko-zatosan A spanyolszakaszhanglejtseaz hangslyos sztagig... ... Estoy.Te10doy. Haamondatsztagjahangslyos,akkormondatunk,ugyan-gy,mint amagyarmondatokltalban,nyombannormlhangma-gassgban Salgo.I- ti- mo.lCun- do? A hangmagassg a szakasz vgn A szakasz vgnek azutolshangslyos sztag utnisztagokat te-kintjk.Haaszakaszhangslyossztaggalakkorezenaz egyetlensztagonbellismegfigyel hetjkahangmagassgemelke-dst vagysllyedst.A szakaszvge kthanglejtsit-pust mutathat:vagy lehet. 15 II Azhanglejtsjellemzia afelkilt,azhajt,a felszltmondatokat, valamint atartalmaz(kiegsz- krdseket. Estosni- nossabenmu- cho. Es- ta- moscansados. iMag- n- fico! lA quinesperanuste- des? Az hanglejtsaz krdseksajtja. lQuie- resbailarconmi 16 Nie- nentambinustedes? A krdsekis hangemelkedssel,kl-nsen,hakrdsnket fokozott udvariassggalakarjukmegfogalmazni. lAquinesperanus- tedes? A hangmagassg a szakaszbelsejben Ahangmagassg a szakaszbelsejben(az s azutolshangs-lyossztagkzt)egyenletesenemelkedikvagysllyed,deahangs-lyossztagokvalamivelmagasabban mintahangsly tala-nok.EzbrinkonisHelyesrsimegjegyzsek Azelvlaszts(Ladivisinsilbica) Szablyailtalbanmegfelelnek amagyar sztagols szablyainak. Nemvlaszthatkszt aja magnhangzk: fuer-te,pue-do,ha-cis,va-rio,sa-fi,sies-ta bJach,II,rrmssalhangzk: mu-cho,e-lia,pe-rra ejamssalhangz+r samssalhangz+1csoportok (pr,br,fr,tr,dr, cr,gr,pl,bl,fl,cl,gl): a-pra-ve-char,a-pfi-car,a-brir,-fri-ca,a-trs,de-ela-rar,ma-gra 17 I[ Azrsjelekhasznlata (Usodelossignosdepuntuacin) Amagyartl sajtossgok a)Asa felkiltmondatokat a mondatok elejn fordtott kr- illetvefelkiltjelleliselltjuk. lQuieres venir?EIakarsz jnni? iQu sorpresa!Micsodameglepets! Ha a mondat tagolhat,srszeikzlcsakazegyik illetve felkilt akkor csakezt helyezzk ajelekkz. Perolt10sabas?Oetetudtad? Aqueldaicuntosdisgustos!Azonanaponmennyikellemetlen-sg! b)Levlbena megszltsutnnemfelkiltjelet,hanem tot vagy tesznk.Asor bekezds-sel Mi querido amigo: Hacemuchsimotiemponosnadadeti,esperoque ...Kedves Bartom!Mrrgtanemtudok semmit rlad,remlem,hogy ... c)Ahogy que a spanyolnemtesz Dice quenopuedevenir.Azt mondja,hogy nemtud jnni. Esprecisoque tmeayudes.Szksges,hogy segts. Trabajatantoquenoselevenunca.Annyitdolgozik,hogyso-hasemltni. d)A vonatkoznvmsok (que,quien,elque,el cua/)elcsakakkor tesznk haazalrendeltmondat magyarz,kzbevetett egy,mrmeghatrozott mondvala-mit (azalrendelt mondat nlklistudnnk, illetve van sz). 18 Juan,quien pasun ano enCuba,habla bien elespanol. Jnos,aki egyvettltttKubban,jlbeszl spanyolul. pa Egybesetbenaelmarad. Seextraviellibroquemeregalaste.Elkalldotta knyv,amelyet nekem ajndkoztl. Lamuchachaconquienmevisteesminovia.A lny,akivel lttl, a menyasszonyom. EIchicoparaquientepedellibro,yame10hadevuelto.Afi, akiszmraelkrtem aknyvet,mrvisszaadtanekem. 19 ALAKTAN(MORFOLOcA) A szfajok(Laspartesdeldiscurso) Aszfajokataspanyolbanktnagycsoportraoszthatjuk:egyr-szkkaphat jeleket vagy ragokat,msrszknem.Eszerint beszlnk tbbalakszfajokrl(PARTESVARl ABLES)segyalakszfajokrl (PARTESINVARIABLES) .Tbbalakszfajokazige,a a a mellknv,a szm nv sanvms.Egyalakszfajok ahatrozsz, azelljrsz,a sazindulatsz. Tulajdonkppencsakazigeragozsirendszergazdag.A (s aszmnv,mellknv, szvgnekmdosul-saa nyelvtaninemet sszmot kpescsakkifejezni,nempedig a nvmondatonbelliszerept (eseteket).Erre- amagyartl - nem ragozs,hanem elljrszk szolglnak. Anvszk kzl egye-dianvmsnakvannakalakjaiamondatbanbetlttt szerepeszerint. Azige(EIverbo) Azigealakjaitktnagycsoportbaoszthatjuk:igenevek(FORMAS NOMINALESvagyFORMASNOPERSONALES)satulajdonkppeni,ragozott igealakok (FORMASPERSONALES).Aragozott igealakok llhatnak egysz-bl,ezekaz igealakok(FORMASSIMPLES):trabajas,trabajaste, tra baja rsstb.stbbszbl- azhaberigeragozottalakjaiblsa szbanforgigemellknvi - llsszetettigealakokbl (FORMASCOMPUESTAS),pl.hastrabajado,habastrabajadostb.Mivelaz haberignek ezekbenazalakokbansajt jelentsenincs,csupnegy msik igeegyikidejnek kifejezsbensegdkezik,segdignek(VER-BOAUXILlAR)nevezzk. 20 Aspanyoligkhromigeragozsitpusba(CONJUGAClN)tartoznak. Az ragozsak igeneve-ar,amsodikragozsak-er,a harmadik ragozsakpedig -ir ragozsteht pl.az hablarbeszlni ;msodikragozspl.a comerenni ,harmadikrago-zspl.avivirlniige.Azigktvt,amelyhezaragoknagyrszt kapcsoljuk,az-ar,-er,-ir elhagysautnkapjukmeg.Pl-dinkbanazteht:habl-,com-,viv- o Azigenevek (Lasformasnopersonalesdelverbo) Azgynevezett mondatrvidtsbenbetlttt fontos a mondattanban,a 147-161.oldalon,a a147.,156., 157.,161.oldalon,ahatrozi pedig a154.,156. s160. oldalonszlunk. hablar hablado A mellknviigenv(EIparticipio) comer comido vivir vivido Nhny igeparticipijarendhagy.Alegfontosabbak: abrir:abiertomori r:muerto cubrir:cubiertoponer:puesto decir:dichoromper:roto escribir:escritover:visto hacer:hechovolver:vuelto Jelentseltalbanmegegyezikamagyarmltmellknvi igenvjelentsvel.Aparticipio- amellknevekhezhasonlan-nembensszmbanegyezik avvala amelyre vonatkozik. ellibroledo azelolvasottknyv lostejidos comprados a megvsroltszvetek laslenguas habladas enEspana a Spanyolorszgbanbeszlt nyelvek laventana abierta a kinyitottablak 21 III E szerepnlazonbanmg fontosabb,hogy azhaber segd-igeragozottalakjai hozkapcsoldvaazsszetettigealakokatalkotja. Ilyenkorvltozatlan,-o acselekvsalanynakstrgy-nak szmtls fggetlenl. Mara sehalevantado temprano.Mriakorntkelt. Losmuchachoshandormido bien. Afik jl aludtak. Estde cumpleanos:todoslahemos felicitado.Szletsnapjavan: mindnyjanfelkszntttk. Aigenv(EIinfinitivo) (-ar,-er,-ir alakja(INFINITIVOSIMPLE)szerepela sztrakban,mintazige"neve".sszetettalakjt(INFINITIVOCOM-PUESTO)megkapjuk,haazhaberigenvhez hozztesszk a par-ticipit. Egyszeru igenv sszetett igenv hablarcomer hablarcomer haber habladohaber comido A hatroziigenv(EIgerundio) vivir viv!!: haber vivido ssszetett alakjavan.Az.sszetett alakazhaber segd-igegerundijblsa participijblll. hablarcomervivir Egyszeru hatrozihablandocomiendoviviendo igenv sszetett habiendohabiendohabiendo hatrozi igenv habladocomidovivido 22 Aragozottigealakok (Lasformaspersonalesdelverbo) A sanyolige sokkaltbb ragozott alakot vehet fel,mint a magyar: mg nyelvnkbenegyignekkb.80ragozott alakjavan,addig a spa-nyolbankb.200.E klnbsgoka,hogyaspanyoltbb s mdot klnbztetmeg,mint amagyar:ngymdjasnyolcideje van.Nemrendelkezik viszont trgyasragozssal,ezrt mindig gyeI-nnkkell,hogyamagyar trgyasragozstdnvmsialak-kalptoljuk. Ltom.Loveo. Ltlak.Teveo. Hogyanlehetsges,hogy egynyelv a termszetesen hrom(je-len- mlt - mellett ms isismer shasznl? Hajelennek azt a pillanatotnevezzk,amikor beszlnk,akkormeglla-pthatjuk,hogyamagyarnyelvbenegyjelenidejCigevonatkozhatmltban lejtszdott cselekvsre,pl. Kolumbuszazt hitte,hogyIndibanvan. egymlt ige pl. Amiremegrkeznk,mrnyolciselmlt. egypedigmltra,pl. Meggrte,hogy clJQgjnni,selisjtt. Amagyarnyelvezekbenazsszetettmondatokbanjelenneknemabe-szdpillanatttekinti,hanemegymsikigeltalmeghatrozott (azthitte;meggrte;amiremegrkeznk),msszvalemondatokbana je-len(mint viszonytott jelen)a mlt (mint viszonytott mlt) apedig (mint viszonytott fejezki.Ama-gyarigealakjaiteht egyarnt hasznihatk abszolt, a beszd pillanathozviszonytott srelatv,egymsikigeidejhez viszonytott rtk-kel. 23 I I neve jelen mlt A magyar jelentse jelenvagy mlt vagy vagy A spanyol bannincsmegaz eza kvetkezs-kppentbbalakravanszksg - klnsenazsszetett mondatokban- az egymshozvalviszonynaka kifejezsre. Azigealakoknagyobbszmnakaspanyolbanazamsikoka, hogy a spanyola mltbansa ktflekppentudja a cselek-vstbrzolni:folyamatbanvagybefejezettsgben.Hizoshaca pl.egyarnt azhacer igemlt alakjai,de fordtsuk'megcsinl-ta',illetve'csinlta',az befejezett,a msodik folyamatosmlt.A magyar- mlt hinyban- ezeketazrnyalatokat nha segtsgve I fejeziki:azilyenkorbefejezett-sgreutal. A spanyoligengy mdjamd(MODOINDICATIVO),a k- (MODOSUBJUNTIVO),afelttelesmd(MODOCONDICIONAL)sa felszltmd(MODOIMPERATIVO).Amagyarhoz hasonlan mda leggazdagabb mg a felszltmdnak egyetlenide-jevan.Aspanyol ajelen(PRESENTE),kzel-mlt(PRETRITOPERFECTO),mlt(PREfRITOINDEFINIDO),elbe-rgmlt (PRETRITOANTERIOR),folyamatosmlt (PRETRITOIMPERFEC-TO),folyamatosrgmlt(PRETRITOPLUSCUAMPERFECTO), (FUTUROIM-PERFECTO),befejezett(FUTUROPERFECTO).Azegyesmdokban a k- fordulnak(pldakppazhab/arigeegyesszmm-sodik alakjaival). 24 Igemdok lndicativoSubjuntivo Presentehablashableshablarashabla Pretrito hashablado hayashabras perfectohabladohablado Pretrito hablaste indefinido Pretritohubiste anteriorhablado** Pretrito hablases hablabasvagy imperfecto hablaras hubieses Pretrito habas hablado pluscuam-hablado vagy perfectohubieras hablado Futuro hablarshablares** imperfecto Futurohabrshubieres perfectohabladohablado** Ahogy tblzatunkbliskiderl,a spanyolazegy szblll,egy-szeru mellett (TIEMPOSSIMPLES)hasznlsszetett is(TIEMPOS COMPUESTOS),amelyek azhaber segdigealakjaibl samellknvi llnak.Tekintveazhaberige alakjai-nak enagy fontossgt,klntblzatbanmutatjuk be *Afelttelesmdbaninkbb (CONDIClONALSIMPLE)ssszetettalakrl (CONDICIONALCOMPUESTO)beszlnk. ** Alighasznlt alakok. 25 IIII md Jelen he has ha hemos habis han Jelen haya hayas haya hayamos hayis hayan Felttelesmd Jelen habra habras habra habramos habrais habran 26 Az.habersegdigeegyszeru alakjai mlt Folyamatos mlt hubehaba hubistehabas hubohaba hubimoshabamos hubisteishabais hubieronhaban Folyamatosmlt hubiesehubiera hubieseshubieras hubiesehubiera hubisemoshubiramos hubieseishubierais hubiesenhubieran p habr habrs habr habremos habris habrn hubiere hubieres hubiere hubiremos hubiereis hubieren md(Lostiemposdelmodoindicativo) A jelen(EIpresente) hablarcomer vivir hablocomQvivQ hablascomesvives hablQ hablamoscomemosvivimos habliscomishablancomenviven Hasznlataltalbanmegegyezikamagyarral.Amagyartlelt- mdjelen hasznlunkolyankrdsekben,ame-lyekkel vlemnytkrjkegy-egycselekede-tnk Senorprofesorlabrolasventanas?Tanrr,kinyissamazablako-kat? lLo traduzco tambin?Fordtsamis? md jelent idejt nemhasznlhatjuk: a)az alrendelt mellkmondatbanakkor,haa azigemlt ll,kivvea kzelmltat (PRETRI-TOPERFECTO) ColncreaqueestabaenlaIndia.Kolumbuszazthitte,hogyIn-dibanvan. b)a cuando(amikor)sms utn,haazoka revonatkoznak. Cuando termines eltrabajo,Il mame. Amikor befejezed a munkt hvj fl. No me voy hastaqueno te convenza.Nemmegyek el addig,amg meg nem 27 A kzelmlt(EIpretritoperfecto) sszetett azhaber segdigemd jelenalak-jait kvetiaparticipio. hablarcomervivir hehehe hashashas ha hablado haha hemoshemos comido hemos vivido habishabishabis hanhanhan A kzelmltat hasznljuk olyanmlt cselekvs vagy trtns kifejezsre,amely a)egymgnemlezrult ment vgbe(ma,ezenahten, ebbena szzadbanstb.). Hoy mehelevantado tarde.Ma keltem. Esteariohemos tenidobuenacosecha.Idn jtermsnk volt. b)aszerinthatsta jelenpillanatigrezteti,szorosankap-csoldika jelenhez. 28 Me hasprometido estudiar lverdad? Ugyemeggrted,hogy tanul-ni fogsz? Enlosariossesentalanavegacinespacialharealizadoprogresos extraordinarios.Ahatvanasvekbenazrendkvlimr-tkbenAzmlt (EIpretritoindefinido) hablarcomervivir comivivi hablastecomisteviviste hablQcomiQviviQ hablamoscomimosvivimos hablasteiscomisteisvivisteis hablaroncomieronvivieron Azmltbanrendhagyigket lsdaz54.oldalon. Azel-mlt olyanbefejezett cselekvst,illetve trtnst jell,amely egymrlezrult ment vgbe. Ayermelevanttemprano.Tegnapkornkeltem. Enelsiglopasadoinventaronmuchas casas.A mlt szzadban sok felfedezsttettek. Nac en1955.1955-ben szlettem. Azmltaspanyolleggyakrabbanhasznltbefejezett mlt igealakja.Abeszlt spanyolnyelvben(sklnsenAme-rikban)nemegyszer a kzelmlt rovsra,szintemint egyetlenbefe-jezett mltat hasznljk. 29 II II Azrgmlt(EIpretrito anterior) sszetettigealak,amelyetazhabersegdigemltjas azazt participio alkot. hablarcomervivir hubehubehube hubistehubistehubiste hubo hablado hubohubo hubimoshubimos comido hubimos vivido hubisteishubisteishubisteis hubieronhubieronhubieron Jelentse a folyamatos rgmlthozhasonl (I.33.oldal), teht egy msikmlt cselekvsvgbement cselekvst vagytrtnst jell.Aklnbsgaz,hogyebbenazesetbenaktmltkzteltelt nagyonrvid,amitrendszerintegyalighogy;rgtnaztn,hogy tpushatrozszisjell(tanprontocomo;nobien;luegoque;as que;apenasque). Apenashuboamanecido,emprendlamarcha.Alighogyhajnalo-dott,tnakindultam. Cuandohubo terminadolaguerra,secomenzlareconstruccin delpas.Aminta hbor, azorszg j-jptse. Azrgmlt kizrlagazrott nyelvbenfordul de ott semgyakori.Helyette az mltat vagy a folyamatos rgmltathasznljuk. 30 pa I A folyamatosmlt (EIpretritoimperfecto) hablarcomervivir hablabacomaviva hablabascomasvivas hablabacom@viva hablbamoscomamosvivamos hablabaiscomaisvivais hablabancomanvivan Ebbenaz mindsszektigerendhagy:serimperfectja era stb.,irimperfectjaiba stb. A folyamatosmlt olyanmltbeli cselekvsvagytrtnskifejez-sreszolgl: a)amelynekkezdetesvgeismeretlen, maghatrozat-lan,vagya szmranemfontos.Estudiabanemfelttelezi a cselekvsbefejezettsgt (brnemiszrjaki),haestudiadobe-fejezett cselekvsreutal.Azimperfecto a hosszabbideig tart cse-lekvsek,a lersok,azllkpek,azllapotokideje;mg a trt-nst,a mozgst azmlt fejeziki. Tenaveinteanosy meencontraba extranoenmipropiopas.No compraba elperidico, no asista a las clases,no escuchaba laradio. UuanGoytisolo)Hszvesvoltam,ssajthazmbanidegennek reztemmagam.Nemvsroltamjsgo t,nemjrtamelazrk-ra,nemhallgattamardit. b)amely a mltbanrendszeresen szoksosvolt. EIinviernopasadopodaesquiar todoslosdas.Amlttlenmin-dennapselhettem. Enlasvacacionessiempremelevantabaalasseis.Amindig hatkor keltem. 31 III I I c)amely egymsikmltbelicselekvsselprhuzamosanfolytle. MientrasPablomirabalatelevisin,Evaescribacartas.MgPla televzitnzte,valeveletrt. EIconferenciante explicabay elpblicotomabanotas.Azmagyarzott,akznsg pedig jegyzetelt. d)amely egymsikmltcselekvssel(klnsentr-gyialrendeltmondatban,egymagyarjelenalak jeknt). TodossabamosqueMaratenamuchoslibros.Mindnyjantud-tuk,hogyMrinaksokknyvevan. Comprend que deba esforzarmepararecuperar eltiempo perdi-do.Megrtettem,hogy kelltennemaz elveszett ptlsra. e)amely deflbeszakadt.Ilyenkoramagyarbangyak-ranamajdnem, csaknemhatrozszkat hasznljuk az igemellett. SalacuandoIlegunavisita.Indulbanvoltam,amikorltogat rkezett. Ledioundolortanfuertequeyasemora;ahoraestmejor. Olyanfjdalmaivoltak,hogy csaknemmeghalt;most jobbanvan. f)Ha vansz,udvariasabbajelenhelyettfolyamatos mltathasznlni. Querapedirleunfavor.Egyszvessgetakarokkrni lQu deseabausted?Mithajt? lQu seleofreca?Mibenlehetnkszolglatra? gY mdfolyamatosmltjthasznlhatjukfelttelesmd kifejezsre. 32 Tenasque decrmelo.Megkellettvolnamondanod nekem. Podamos quedarnos encasa.Otthonmaradhattunkvolna. A folyamatosrgmlt (EIpretritopluscuamperfecto) sszetett igealak,amelyet azhaber segdige folyamatosmltjas azaztparticipioalkot. hablar haba habas haba hablado habamos habais haban comer haba habas haba comido habamos habais haban vivir haba habas haba habamos habais haban vivido Egymsikmlt cselekvs befejezett cselekvst vagy tr-tnstjell.Aztmondhatnnkteht,hogyargmltamltmltja, nemabszoltrtelembenrgi,hanemegymsiknlrgebbicselek-vsre vonatkozik.Csak msikmlt igealak vagyritkbban elmlt vonatkozmellett hasznlatos. Estbamos cansados porque habamos caminado mucho.Fradtak voltunk,mert sokat gyalogoltunk. Recib tucarta quemehabasescritoel20demayo.Megkaptam amjus20-nrtleveled. 33 A(EIfuturoimperfecto) Ai nem azige tvhez, hanemaigenv-hez jrulnak. hablarcomervivir hablarscomersvivirs hablaremoscomeremosviviremos hablariscomerisviviris hablarncomernvivirn alakokathasznlunkacselekvsvagytrt-nskifejezsnkvl: a)jelen rzkeltetsre,gypl.a taln, bizonyra,vajonmdostszavakltalksrt,vala-mint egyeshatigkfordtsra. lDnde estar?Vajonhol van? Estarencasa. otthonvan. Tendrveinteanos.Hszveslehet. b)felszltmdhelyett,klnsen,hakategorikusparanccsalfor-dulunk egymsodik szemlyhez. iTequedarsestudiandohastalascinco!tig tanulj! iMe traersunabotella de vino!Hozzegyveg bort! Amagyartl nemhasznlhata)si(ha)feltteles utn. 34 Siteportasbien, telIevaraleine.Hajlviselkedsz,elviszlekmo-ziba. Simananahacebuentiempo,haremosunaexcursin.Haholnap jlesz,kirndulunkegyet. b)a cuando(amikor)szutn. Cuandotengasmiedad,mecomprenders.Amikormajdolyan leszel,mintn,megfogszrteni. CuandoIlegueeltren,sernyalasonce.Amikormegrkezika vonat,mr11lesz. A befejezett(EIfuturoperfecto) sszetettigealak,amelyet azhaber segdige alakjais azazokat particpio alakotnak. hablarcomervivir habr habrhabr habrshabrshabrs habrhabrhabr vivido habremos hablado habremos comido habremos habrishabrishabris habrnhabrnhabrn Abefejezettolyan cselekvstvagytrtnstfejez ki,amely egymsikvgbemegy,ahhozkpestmlt lesz. CuandoIleguis,habremos cenado.Mire mi mr meg-vacsorztunk. Hasznlhatmlt jelentsselis,amikor egylehetsges,val- vgbement cselekvst fejezki. Attila yahabrIlegado a Madrid. Attilamr bizonyramegrkezett Madridba. Dio unexamenmuy bueno:sehabrpreparado contiempo.Na-gyonjlvizsgzott:gyltszik, felkszlt. 35 IIIIII I A hasznlata (EIusodelmodo subjuntivo) Mg mdsegtsgve I lltunkvagytaga-dunk,pusztntnyeketkzlnk,addiga kifejeziakzl-tekhez valviszonyunkat (kvnsg,rzelmek,ktkeds).A sok esetbena magyar felszltmddalrokon,nha a magyar feltte-lesmddalfordthat,mskoramagyarbanmdnakfelel meg.ppenaktnyelvkztienagyklnbsgmiattasubjuntivo hasznlata a spanyolnyelvtan egyik legnehezebben elsajtthat ter-lete. kellhasznlniazolyanalrendelt mellkmondatok-ban,aholaigje a)hajt,kvnsgot,parancsot fejezki. Quiero que estudies.Aztakarom,hogy tanulj. b)rzelmet (flelem,rm,szomorsg stb.)fejezki. Me alegrodequeestudies.rlk,hogy tanulsz. c)ktkedst, fejezki. Dudo que estudies.Ktlem,hogy tanulsz. Esposiblequehayasestudiado.Lehetsges,hogy tanultl. nllanhajt vagyktkedst mdost-szkutn(brcsak,taln). 36 Ojalestudies.Brcsaktanulnl. Quizsestudies.Talntanulsz. .... A (Lostiemposdelmodo subjuntivo) A jelenideje(EIpresentedesubjuntivo) hablar vivir com9.viv9. hablescomasvivas com9.viv9. hablemoscomamosvivamos comisvivis hab lencomanvivan 1.nllhasznlata: a)A quizs,acaso,talvez(taln)mdostszkutn. Quizspodamosir juntos.Talnegyttmehetnk. Talyeztengasrazn.Talnigazadvan. Ezekbenazesetekbenmdishasznlhat. A az lltssatagadskztmintegy mondatotatagadsfel kzelti. Talyez tengasrazn.Talnigazad van(br nnem nagyonhiszem). Talveztienesrazn.Taln(mgis)igazadvan. b)Azoja/(brcsak,csak)mdostszutn,hamg haj rlvansz. iOjal vuelvapronto!Brcsakhamar megjnne! iOjalpaseselexamen!Csaktmenj a vizsgn! c)Kvnsgot mondatokban.Kivvea msodik szemlyeket, a felszltmdaklcsnzialakjait. iVivaelPresidente!ljenazelnk! iTrabajemos!Dolgozzunk! iCllense!Hallgassanak! 37 Hakvnsgrlvanszsnemparancsrl,akkor azigeel tesszk a que Que10pasesbien.Mindenjt! Quesediviertan.jszrakozst! Quelesaproveche.Egszsgkre! d)A tiltst valamennyiszemlybenafejezzkki. i Nobromees!Ne trflj! iNo sevayantodava!Ne menjenek mg el! i No vuelvaa aparecerpor aqu!Idene jjjnmg egyszer! 2.(mellkmondati)hasznlata: a)Amagyarfelszltmdnak hasznlunk olyanmellkmondatban,amelykrst,hajt,akarst,felszltst, megengedst, fgg. Leruegoque vengaconmigo.Arrakrem,hogy jjjnvelem! Deseamosque tequedes aqu.Aztkvnjuk,hogy ittmaradj! Teprohibo que vayas.Megtiltom,hogy elmenj! Lehanordenado que sepresentemanana sinfalta.Megparancsol-tk,hogy holnapokvetlenl jelentkezzk. lNospermiteUd.queabramoslasventanas?Megengedi,hogy kinyissukazablakokat? Esprecisoquedescansemosunpoquito.Szksges,hogypihen-jnk egykicsit. b) tallunkazrzelmet(rmet,sajnlkozst,flelmet, remnyt stb.) igkutn. 38 Me alegrodequeestsbien.rlk,hogy jlvagy. Esunalstima que seayatantarde.Kr,hogy mr olyan van! Temoqueperdamoseltren.Flek,hogyleksnk a vonatrl. c)Szintn vonza ktelyt,bizonytalansgot Espocoprobable quelIueva.Kevss hogy esnifog. Dudo quediganlaverdad.Ktlem,hogy azigazatmondjk. Puede(se r)que teequivoques.Lehetsges,hogytvedsz. d) hasznlunkavonatkozszkutn (cuando/amikormajd,hastaque/amgnem,antes(de)que/mg (uandoteng(smiedad,mecomprenders.Amikormajdolyan leszel,mintn,megfogszrteni. EsperarhastaquelIegue.Addig vrok,amgmeg nemrkezik. Me voyantes(de)quelIueva.Elmegyek,mg esne. e)Subjuntivokvetia paraque(azrt,hogy),azafindeque(acl-bl,hogy),a sinque(anlkl,hogy),a contalque(feltve,hogy), aza condicindeque(avvala felttellel,hogy)kifejezseket. Nopuedessalirsinque tedenperm iso.Nemmehetszelanlkl, hogy engedlytkapnl. Levendoellibro a condicindequeme10pagueahora.Eladom nnek aknyvet,feltve,hogymostkifizeti. f) hasznlhat a que(aki,ami),a quien,quienes(aki,akik), a cuanto(amennyi)vonatkoznvmsokutn,hameghatrozat-landolgokra,szemlyekre,mennyisgekre vonatkoznak. Que digan10quequieran.Mondjanak,amit(csak)akarnak. Quienquieradiscutirconmigo,queavise.Aki(esetleg)vitatkozni akarvelem,azszljon. Tomacuanto tehaga falta.Vegyl,amennyire (csak)szksged van. Votedar cuantos libros necesites. Annyi knyvet adok,amennyire csakszksged van. 39 A kzelmltja (EIpretritoperfecto de subjuntivo) sszetett azhaber segdige jelenidejt k-vetia participio. hablar haya hayas haya hayamos hayis hayan hablado comer haya hayas haya hayamos hayis hayan com ido A kzelmltjt hasznljuk vivir haya hayas haya hayamos hayis hayan vivido a)azalrendelt mellkmondatokbana magyarmlt kifejezsre, bizonytalansgot,ktkedstsrzelmeket jelen mondatiigkutn. Dudo que 10hayas merecido.Ktlem,hogy megrdemelted (volna). Me alegro de que hayas venido a verme. rlk,hogy eljttl hoz-zm. EsprobablequemihermanohayaIlegadoya. hogya fivremmr megrkezett. b) a tal vez,quizs,acaso(taln)mdostszk utn, szintnmlt kifejezsre. Talyeznisiquieranoshayasesperado.Talnnem isvrtl. Quizsmehayaequivocado.Talntvedtem. c)a befejezettkifejezsre,szkmgtt. 40 Hablaremos de esDcuandohayasvuelto delaescuela. majd akkor beszlnk,amikor visszajttl aziskolbl. A folyamatosmltja (EIpretritoimperfecto de subjuntivo) Kt,egyarnthasznlatosalakjavan:a-sevagya-ra folyamatosmlt.Kpzsk: hablarcomervivir hablasecomieseviviese hablasescomiesesvivieses hablasecomieseviviese hablsemoscomisemosvivisemos hablaseiscomieseisvivieseis hablasencomiesenviviesen hablarcomervivir hablaracomieraviviera hablarascomierasvivieras hab/aracomieraviviera hab/ramoscomiramosviviramos hab/araiscomieraisvivierais hablarancomieranvivieran A folyamatosmltjbanrendhagyigket lsdaz52-53. oldalon. Apretritoimperfectodesubjuntivnakbannincs.Leggyakrabbanmellkmondatokbanfordulelo,kotomo-dot vonzmlt mgtt,a magyar jelenLosmarinerosqueranqueColnvolviese(volviera)aEspafa.A tengerszekaztakartk,hogyKolumbusztrjenvisszaSpanyolor-szgba. YOdudabadequepudieses(pudieras)hacerlo.Ktelkedtemab-ban,hogy meg tudod csinlni. Lepidieronquehablase(hablara).Megkrtk,hogy beszljen. 41 Teprohib que fueses(fueras).Megtiltottam,hogyelmenj. Eraprecisoquedescanssemos(descansramos).Szksgesvolt, hogy pihenjnk. Temaqueperdiesen(perdieran) eltren.Fltem,hogyleksneka vonatrl. Azalrendelt igee mondatokban ltalban szintna mltra vonat-kozik.A folyamatosmltja azonbanjelen, illetve cselekvst,trtnst is kifejezhet. Mepidieronquehablase(hablara)mananaenunareunin.Fel-krtek,hogy beszljek holnapegy Ittamlt hasznlataformlis,amlt idejebefoly-soljaa vlasztsunkat azalrendelt mondatban. Azaja l(brcsak)mdostszutna folyamatosmltja nemjelenhajt fejezki . iOjal estuviesen(estuvieran)aqu!Brcsakittvolnnak! iOjal fuese(fuera)verdad!Brcsakigazvolna! A si(ha)feltteles utna magyar feltteles md jelenjnek a spanyol bansubjuntivoimperfecto felelmeg. 42 iSisupieras cunto trabajo tengo!Hatudnd, mennyi dolgomvan! Siestudiasesunpocoms,sacarasnotasmejores.Haegykicsit tbbettanulnl, jobb jegyeket szereznl. A rgmltja (EI pretritopluscuamperfecto de subjuntivo) sszetett azhaber segdige egyik folyama-tosmltjt kvetia parti cipio. I hablarcomervivir hubiesehubiesehubiese hubieseshubieseshubieses hubiese hablado hubiese comido hubiese vivido hubisemoshubisemoshubisemos hubieseishubieseishubieseis hubiesenhubiesenhubiesen hablarcomervivir hubierahubierahubiera hubierashubierashubieras hubiera hablado hubiera comido hubiera vivido hubiramoshubiramoshubiramos hubieraishubieraishubierais hubieranhubieranhubieran A rgmltjt hasznljuk a magyarmlt kifejezsrea bizonytalansgot, ktkedst srzelmeket mlt datiigkutn. Mealegrdequehubieses(hubieras)venidoa verme.Megrl-tem,hogy eljttl hozzm. Eraprobablequemihermanohubiese(hubiera)Ilegadoya.Val-volt,hogy afivremmrmegrkezett. Esperabaque hubieses(hubieras)olvidado ya10 sucedido.Reml-tem,hogy mr elfelejtetted atrtnteket. 43 , I I Az.ojal(brcsak)mdostszutna rgmltjaegy mltravonatkozhajt fejezki. iOjalhubieses(hubieras)estudiado!Brcsaktanultlvolna! iOjalmehubiese(hubiera)casadomsjoven!Brcsakfiata/ab-banhzasodtamvolnameg! A si(ha)feltteles utna magyar felttelesmdmltjnak a spanyolbana rgmltjafelelmeg. iSi10hubieseis visto!Haltttokvolna! Sihubieses(hubieras)estudiadoms,sacarasnotasbuenas.Ha tbbettanultlvolna,jjegyeketszereznl. Sihubiera sabido tudireccin, te habra mandado una tarjetapos-taI.Hatudtamvolnaa cmed,kldtemvolnaegylapot. A jelenshrommlt idejnek sszevetse Mint lttuk,aalakjaia magyarbanjelennek,az sszetettekpedigmltnak felelnekmeg.A vlasztsaide- fgg:a jelen(snhaa kzelmltbanll) a mellk-mondatbanpresentt,illetvepretritoperfectt,a mlt a mellkmondatbanimperfectt,illetvepretritopluscuamperfectt vonz. A ideje 1. jelen 2.jelen 3.mlt 4.mlt 44 Azalrendelt mondat ideje magyarbanspanyol ban jelen mlt jelen mlt presente pretrito perfecto pretritoimperfecto pretrito pluscuamperfecto alrendeltmondat: 1. No creoque Anavenga. Nemhiszem,hogy Annaeljn. 2. No creoque Anahayavenido. N.emhiszem,hogy Annamegjtt. 3. No creaque Anaviniese. Nemhittem,hogy Annaeljn. No crea que Anahubiese venido. Nemhittem,hogy Annamegjtt. A felttelesmd(Lostiemposdelmodo condicional) Afelttelesmdjelentsevalamiveltgabbaspanyol ban,mint nyelvnkben,mivelmdbelijelentseinkvlnagyszerepevanaz egyeztetsbenis.Nem feltteles mdot hasznlunk viszont,ha-nema folyamatos vagy rgmltjt a si(ha)feltteles utn. Pablovendra a vernosa menudo,situviese(tuviera)mstiempo. Plgyakranmegltogatnaminket,hatbbidejelenne. Nomehabransuspendido,simehubiese(hubiera)preparado. Nembuktattakvolnameg,hafelkszltemvolna. 45 A felttelesmd jelenideje (EIcondicionalimperfecto v.simple) A felttelesmd jelenidejnek ragjainemazigetvhez,hanem aigenvhez jrulnak. hablarcomervivir hablaracomeravivira hablarascomerasviviras hablaracomeravivira hablaramoscomeramosviviramos hablaraiscomeraisvivirais hablarancomeranviviran A felttelesmd jelenidejbenrendhagyigket lsdaz53.olda-lon.Pldka magyarralhasznlatra: Teacompanaraconmuchogusto.Szvesenelksrnlek. lMe podra mostrar algunaspostales?Mutatnanhny kpeslapot? Amagyartl a felttelesmdjelenidejekifejezhetmlt SeranlastresdelatardecuandodejdeIlover.Dlutnhrom feljrhatott,amikor ellltazTendraporaquelentoncescincuentaanos.Akkoriban50ves lehetett. Mlt igkutnamellkmondatbana get)a felttelesmdjelenjvelfejezzkki.Aztmondhatnnk teht, hogya condicionalsimplea "mlt 46 Papnos escribiquelIegara dentro deuna semana.Apaaztrta, hogy egyht mlvarkezik. Presentamosquejamslavolveramosa ver.reztk,hogysoha sefogjukviszontltni. A felttelesmdmlt ideje (EIcondicionalperfectov.compuesto) sszetett azhaber segdige felttelesmdjnak jelen alakjaitkvetiaparticipio.Asegdigea folyamatos mltjbanisllhat. hablar habra habras habra hablado habramos habrais habran --comer habra habras habra comido habramos habrais habran vivir habra habras habra vivido habramos habrais habran Hasznlatamegegyezikamagyarfelttelesmdmltidejnek hasznlatval. Sintuayudahabramos(vagyhubiramos,vagyhubisemos)per-dido todo. A segtsged nlkl mindent elvesztettnk volna. A felszltmd(EImodoimperativo) Kivveamsodikszemlyeket,alakjait a jelenklcsnzi.A tiltst valamennyiszemlybena fejeziki.A fel-szltmdbanazigknek egyesszm alakjuknincs. Parancs(lltalak): hablar hab lemos hablad hablen comer

comamos comed coman vivir

vivamos vivid vivan 47 Tilts(tagadalak): hablar comer vivir nohables nocomas no vivas no no comQn9 vivQ nohablemos no comamos no vivamos nohablis no comis novivis nohablen no coman no vivan Afelszltmdrendhagysgaiazonosakaki mdjelen illetve a jelenrendhagysgaival(lsd50-52. old.). Nhnyigeegyesszmmsodik alakjaezenis rendhagy.A legfontosabbak: decir:di hacer:haz ir:ve poner:pon salir:sal ser:s tener:ten valer:val venir:ven Azir ige alakjafelszltmdban(menjnk)nema vayamos,hanem mdblklcsnztt vamos. Azllt (parancsol) alakokbana hangslytalanszemlyes svisz-szahatnvmsok azigemgkerlnek,avvalegyszbarva. i Levntate!Keljfel! iDemeUd.explicaciones!Adjonmagyarzatot! Olvdensede suspenas.Feledjkelbnatukat! Ilyenkora -noss-senvmsoka tbbesszm szem-lynek-s -osa tbbesszmmsodikszemlynek -delmarad. vamos,vmonos menjnk! digamos,digmoselo mondjuk meg neki! levantad,levantaoskeljetekfel! Afelkiltjelekkittelecsakrendkvlszigorfelszltsesetn szoksos,sokkalgyakoribbak a felkiltjelnlklrt felszltalakok. 48 Afelszltmdot azudvariasbeszdben(nzsben)alighasz-nljuk,udvariassgiformulkkalhelyettestjk.Klnsen gyakranfogalmazzukmeg hajunkat krdsformjban. lQuiere (Ud.) Segtene? lMe abre(Ud.)lapuerta?Nyissakiazajtt,legyenszves! Azigeragozsrendhagysgai (Lasirregularidades delaconjugacin) A spanyoligkrendhagysgainemcsakegy-egy elszi-geteltenjelentkeznek,hanemrendszerinttbb md jelen rendhagyigkrendhagyak a jelenidejben, a felszltmdban; azmltbanrendhagyigkrendhagyak a folyamatosmltjban; a rendhagyigkrendhagyak a felttelesmdjelenidejben. Gyakoriakazonbanazolyanigk,amelyekmindhromcsoport-banrendhagyak. Nemtekintjkrendhagynakazhelyesrsnakmdosul-sait,ezekugyanisppenazejtsllandsgt (szablyossgt)tkr-zik.Aleggyakoribbhelyesrsimdosulsok,aigenevetvve alapul,a aj-car--7-que bJ-gar--7-gue cJ-guar--7-ge dJ-zar--7-ce tocar /toquestb.rinteni/rintsek pagar /paguestb.fizetni/fizessek averiguar / averige stb.kiderteni / dertsemki empezar / empiece stb.elkezdeni /kezdjemel ej-cer--7-zo,-zatorcer /tuerzo /tuerzastb.csavarni/ csavarok / csavarjak 49 f)-ger-jo,-jacoger / cojo/ cojastb.fogni/ fogok/fogjak -gir-jo,-jacorregir / corrijo / corrijastb.javtani / javtok / javtsak gY-guir-go,-gadistinguir / distingo / distingastb.megklnbz-tetni/megklnbztetek /megklnbztessek A leggyakoribbrendhagysgok 1.Egyesigk o,illetveehangjahangslyoshelyzetbenue, illetveie (diftonguss)alakul.A rendhagysg a jelen fordulvo/ver:vue/vo,vu e/ves,vue/ve,volvemos,volvis,vue/ven vue/va,vue/vas,vue/va,volvamos,volvis,vue/van vue/ve,volved pensar:pienso,piensas,piensa,pensamos,pensis,piensan piense,pienses,piense,pensemos,pensis,piensen piensa,pensad E rendhagysgotmutatjk tbbekkzt: atender,atravesar,calentar, cerrar,cocer,comenzar, confesar,con-tar,costa r,defender,descollar,divertir(se)l,doler,dormir1,empezar, encender,encontrar,entender,enterrar,extender(se),fo rza r,herirl, j ugar,II ove r,morder,mori r 1,mostrar,mover(se),pensar,perder, preferir1,probar,querer,recomendar,recordar,referir(se)l,resolver, rogar,segar,sentarse,sentir(se)l,sonar,sonar,temblar,tener2,torcer, venir2,volar,volver. ldivertir(se),referir(se),sentir(se)a jelenidejnek tbbes szm1.s2.szemlyben,valamint azmlt3. alakjaibanazo u-ra,aze i-recserl ik.PI.: 50 dormir: subj.pres.:duerma,duermas,duerma,durmamos,durmis, duerman pret.indef.:dorm,dormiste,durmi,dormimos,dormisteis,dur-mieron sentir: subj.pres.:sienta, sientas,sienta,sintamos,sintis,sientan pret.indef.:sent, sentiste,sinti,sentimos,sentisteis,sintieron 2tenersvenircsak mdegyesszm2.,3.stbbes szm3.szemlybenmutattener:tengo,tienes,tiene,tenemos,tenis,tienen venir:vengo,vienes,viene,venimos,vens,vienen 2.Egyesharmadikragozs igk emagnhangzjukati-re vltjk("gyengtik"). mdjelen alakjaiban, a jelenvalamennyialakjban, afelszltmdegyes szmalakjban, azmltharmadik alakjaiban, a folyamatosmltjnak valamennyialakjban. pedir:pido,pides,pide,pedimos,peds,piden pida,pidas,pida,pidamos,pidis,pidan pide,pedid ped,pediste,pidi,pedi mos,pedisteis,pidieron pidiese,pidieses,pidiese,pidisemos,pidieseis,pidiesen pidiera,pidieras,pidiera,pidiramos,pidierais,pidieran Erendhagysgotmutatjktbbetkzt:corregir,decir3,des-pedir(se),medir,pedir,rer,repetir,seguir,servir,vestir(se). 3deciregybrendhagysgokatismutat. 3. Sokigetve a jelenegyes szm1.szemlybenegyvagykt hanggal E rendhagysgotkvetia jelenidejnek valamennyialakj a.PI.: a)ten er:tengo,tienes,tiene,tenemos,tenis,tienen tenga,tengas,tenga,tengamos,tengis,tengan Hasonlkppenatenersszetettalakjai,mint valamint ven ir. 51 bJeonoeer: eonozeo,conoces,conoce,conocemos,conocis, conocen eonozea,conozeas,eonozca,eonozcamos,eonozeis, eonozcan Hasonlkppenagradecer,amanecer,aparecer,compadecer,cre-cer,desaparecer,establecer(se),favorecer,fenecer,florecer,intro-ducir,nacer,ofrecer,parecer,pertenecer,producir,traducir,yacer. c)eaer:eaigo,caes,cae,caemos,cais,caen ca iga,caigas,eaiga,caigamos,caigis,eaigan Hasonlkppenor,traer,atraer.Or mdjelen egyes szm2.,3.stbbes szm3. alakjaibanasarag kzegy y (magyar jhangot)veszfel. or:oigo,oyes,oye,omos,os,oyen 4. az-ui rigk tvket egy y (magyar j)hanggal a nem i-velragokeonstruir:eonstruyo,eonstruyes,eonstruye,construimos, construs,eonstruyen eonstruya,construyas,eonstruya,eonstruyamos, costruyis,eonstruyan eonstruye,construid construyendo Hasonlkppen destruir,constituir,valamint or (kivve oigo, oigastb.). 5.Nehezenosztlyozhat - afejezetbenrszletezett-rendhagysgokatmutatnakajelen csoportjbana igk:dar,decir,estar,haber,haeer,ir,saber,ser,ver. 6.Azmltbansa ktfolyamatosmlt jban rendhagylegfontosabbigk: ajAzmltharmadik alakjaiban,valamint a mdfolyamatosmlt jnak valamennyiszemlybenrendhagyak az1.pont megjegyzsbensamsodikpontbanemltett 52 harmadikragozsigk.Rendhagysguk azei-v,azo u-valaktsrakorltozdik: sent,sentiste,sinti,sentimos,sentisteis,sintieron sintiese,sintieses,sintiese,sintisemos,sintieseis,sintiesen dorm,dormiste,durmi,dormimos,dormisteis,durmieron durmiese,durmieses,durmiese,durmisemos,durmieseis durmiesen serv,serviste,sirvi,servi mos,servisteis,sirvieron sirviese,sirvieses,sirviese,sirvisemos,sirvieseis,sirviesen. bJNhnyignekklntvevanazmlt,valamint a md folyamatosmlt jnak kpzsre.E jrulnak az mltegyesszm sharm'adikszemlybenhangslytalan, msutthangslyosragok(-evagyegy sztag esetben-i,-iste,-o,-im os,-isteis,-ieron),illetve a folyamatosmlt jnak -iese vagy-ierastb.ragjai.Haarendhagy -j az-ie-ragok-i- eleme (pl.dijeron,dijesestb.).Aleg-fontosabbilyenigket aoldaltblzatatartalmazza. 7.A sa felttelesmdjelenidejbenrendhagyak adecir,haber,hacer,poder,pon er,querer,saber,sa/ir,tener,va/er, venirigk.(Pldakppenazegyesszm alakok) Feltteles m6d decirdirdirasa bersabrsabra haberhabrhabrasalirsaldrsaldra hacerharharatenertendrtendra poderpodrpodrava/ervaldrvaldra pon erpondrpondravenirvendrvendra quererquerrquerra 53 andaranduve dardi decirdije -ducir-duje estarestuve hacerhice Irfui poderpude ponerpuse quererquise supe fui tenertuve traertraje ven irvine 54 and u-viste diste dijiste -dujiste anduvo dio dijo -dujo estuvisteestuvo hicistehizo fuistefue pudistepudo pusistepuso quisistequiso supistesupo fuistefue tuvistetuvo trajistetrajo vinistevino anduvi- anduvis- andu-mosteisvieron dimosdisteisdieron dijimosdijisteisdijeron -dujimos-dujisteis-dujeron estuvi- estuvis- estu-mosteisvieron hicimoshicisteishicieron fui mosfuisteisfueron pudimospudisteis leron pusimospusisteispusieron quisimosquisisteis sleron supimossupisteissupieron fuimosfuisteisfueron tuvimostuvisteistuvieron trajimostrajisteistrajeron vinimosvinisteisvinieron A leggyakoribbrendhagyigk Felsorolsunkbancsaka rendhagy adjuk meg. A szmok a utalnak: 1.Presentedeindicativo 2.Presentedesubjuntivo 3.Futuro 4.Pretritoimperfectodeindicativo 5.Pretritoindefinido 6.Pretritoimperfectodesubjuntivo 7.Azimperativo2. alakjai 8.Participio 9.Gerundio abrir kinyit 8.abierto agradecer megkszn\ 1.agradezco,agradeces,agradece,agradecemos,agradecis, agradecen 2.agradezca,agradezcas,agradezca,agradezcamos,agradezcis, agradezcan andar megy,jr 5.anduve,anduviste,anduvo,anduvimos,anduvisteis,andu-vieron 6.anduviesevagyanduvierastb. aparecer megjelenik(mintagradecer) apostarfogadvmibe 1.apuesto,apuestas,apuesta,apostamos,apostis,apuestan 2.apueste,apuestes,apueste,apostemos,apostis,apuesten atraervonz(minttraer) atravesartmegy vmin,keresztezvmit 1.atravieso,atraviesas,atraviesa,atravesamos,atravesis, atraviesan 2.atraviese,atravieses,atraviese,atravesemos,atravesis, atraviesen 55 caer esik 1.caigo,caes,eae,caemos,cais,caen 2.caiga,caigas,caiga,caigamos,caigis,caigan 5.ca,caste,cay,camos,casteis,cayeron 6.cayese vagycayera stb. 8.cado 9.cayendo calentar me/egt 1.caliento,calientas,calienta,calentamos,calentis,calientan 2.caliente,calientes,caliente,calentemos,calentis,calienten comenzar kezd 1.comienzo,comienzas,comienza,comenzamos,comenzis, comienzan 2.comience,comiences,comience,comencemos,comencis, comiencen 5.comenc,comenzaste,comenz stb. confesar bevall(mintcalentar) conocer ismer 1.conozco,conoces,conoce,conocemos,conocis,conocen 2.conozca,conozcas,conozca,conozcamos,conozcis,conoz-can constituir alkot 1.constituyo,constituyes,constituye,constituimos,constitus, constituyen 2.constituya,constituyas,constituya,constituyamos,constituyis, constituyan 5.constitu,constituiste,constituy,constituimos,constituisteis, constituyeron 6.constituyese vagyconstituyerastb. construir pt(mintconstituir) contar szmol,elmond,elmesl 1.cuento,cuentas,cuenta,contamos,contis,cuentan 2.cuente,cuentes,cuente,contemos,contis,cuenten 56 corregir kijavt 1.corrijo,corriges,corrige,corregimos,corregs,corrigen 2.corrija,corrijas,corrija,corrijamos,corrijis,corrijan 5.correg,corregiste,corrigi,corregimos,corregisteis,corrigieron 6.corrigiesevagycorrigierastb. 9.corrigiendo costar kerlvalamibe(mintcontar) crecer n (mintagradecer) creer hisz(mintleer) cubrir befed,letakar 8.cubierto darad 1.doy,das,da,damos,dais,dan) 2.d,des,d,demos,deis,den 5.di,diste,dio,dimos,disteis,dieron 6.diesevagydierastb. 7.da,dad decir mond 1.digo,dices,dice,deci mos,decs,dicen 2.diga,digas,diga,digamos,digis,digan 3.dir,dirs stb. 5.dije,dijiste,dijo,dijimos,dijisteis,dijeron 6.dijesevagydijera stb. 8.dicho 9.diciendo defender megvd 1.defiendo,defiendes,defiende,defendemos,defendis,defien-den 2.defienda,defiendas,defienda,defendamos,defendis,defien-dan 57 descollar k i t n i k 1.descuello,descuellas,descuella,descollamos,descollis,des-cuellan 2.descuelle,descuelles,descuelle,descollemos,descollis,des-cuellen descubrir felfedez(mintcubrir) despedir elbcsztat(mintpedir) divertirse szrakozik 1.me divierto,te diviertes,sedivierte,nosdivertimos,os diverts, se divierten 2.me divierta,te diviertas,sedivierta,nos divirtamos,osdivirtis, se diviertan 5.medivert,tedivertiste,sedivirti,nosdivertimos,osdivertis-teis,sedivirtieron 6.medivirtiesevagymedivirtiera 7.divirtete,divertos 8.divertido 9.divirtindose doler fj 1.duelo,dueles,duele,dolemos,dolis,duelen 2.duela,duelas,duela,dolamos,dolis,duelan dormir alszik 1.duermo,duermes,duerme,dormimos,dorms,duermen 2.duerma,duermas,duerma,durmamos,durmis,duerman 5.dorm,dormiste,durmi,dormimos,dormisteis,durmieron 6.durmiese vagydurmiera stb. 9.durmiendo empezar kezd(mintcomenzar) encender meggyjt(mintdefender) encontrar tall(mintcontar) 58 enterrar eltemet 1.entierro,entierras,entierra,enterramos,enterris,entierran 2.entierre,entierres,entierre,enterremos,enterris,entierren escribirr 8.escrito establecerse letelepszik 1.meestablezco,teestableces stb. 2.meestablezca,te establezcas stb. estar van 1.estoy,ests,est,estamos,estis,estn 2.est,ests,est,estemos,estis,estn 5.estuve,estuviste,estuvo,estuvimos,estuvisteis,estuvieron 6.estuviese vagyestuviera stb. 7.est,estad extender kiterjeszt(mintdefender) favorecerkedvez(mintagradecer)\ florecer virgzik(mintagradecer) forzarknyszert 1.fuerzo,fuerzas,fuerza,forzamos,forzis,fuerzan 2.fuerce,fuerces,fuerce,forcemos,forcis,fuercen 5.forc,forzaste,forzstb. haber (segdige) 1.he,has,ha,hemos,habis,han 2.haya,hayas,haya,hayamos,hayis,hayan 3.habr,habrs,habr,habremos,habris,habrn 5.hube,hubiste,hubo,hubimos,hubisteis,hubieron 6.hubiese vagyhubiera 7.he,habed hacer csinl 1.hago,haces,hace,hacemos,hacis,hacen 2.haga,hagas,haga,hagamos,hagis,hagan 3.har,hars,har,haremos,haris,harn 59 II 5.hice,hiciste,hizo,hicimos,hicisteis,hicieron 6.hiciesevagyhiciera 7.haz,haced 8.hecho herirmegsebest 1.hiero,hieres,hiere,herimos,hers,hieren 2.hiera,hieras,hiera,hiramos,hiris,hieran 5.her,heriste,hiri,herimos,heristeis,hirieron 6.hiriesevagyhiriera 9.hiriendo introducir bevezet(minttraducir) irmegy 1.voy,vas,va,va mos,vais,van 2.vaya,vayas,vaya,vayamos,vayis,vayan 4.iba,ibas,iba,bamos,ibais,iban 5.fui,fuiste,fue,fuimos,fuisteis,fueron 6.fuesevagyfuera 7.ve,id 8.ido 9.yendo jugar jtszik 1.juego,juegas,juega,jugamos,jugis,juegan 2.juegue,juegues,juegue,juguemos,juguis,jueguen 5.jugu,jugaste,jugstb. leer olvas 1.leo,lees,lee,leemos,leis,leen 2.lea,leas,lea,leamos,leis,lean 4.lea,leas,lea,leamos, leais,lean 5.le,leste,ley, lemos,lesteis,leyeron 6.leyesevagyleyerastb. 7.lee,leed 8.ledo 9.leyendo 60 Iloveresik aze s 1.lIueve 2.lIueva mantener fenntart(minttener) morirmeghal 1.muero,mueres,muere,morimos,mors,mueren 2.muera,mueras,muera,muramos,muris,mueran 5.mor,moriste,muri,mori mos,moristeis,murieron 6.muriesevagymurierastb. 8.muerto 9.muriendo nacer szletik(mintconocer) ofrecer felajnl(mintagradecer) orhall 1.oigo,oyes,oye,omos,os,oyen 2.oiga,oigas,oiga,oigamos,oigis,oigan 5.o,oste,oy,omos,osteis,oyeron 6.oyese vagyoyerastb. 7.oye,od 8.odo 9.oyendo pagarfizet 2.pague,pagues,pague,paguemos,paguis,paguen 5.pagu,pagaste,pag,pagamos,pagasteis,pagaron parecerltszik,t n i k(mintagradecer) pedir kr 1.pido,pides,pide,pedi mos,peds,piden 2.pida,pidas,pida,pidamos,pidis,pidan 5.ped,pediste,pidi,pedimos,pedisteis,pidieron 6.pidiese vagypidierastb. 9.pidiendo 61 pensar gondol 1.pienso,piensas,piensa,pensamos,pensis,piensan 2.piense,pienses,piense,pensemos,pensis,piensen perder elveszt(mintpensar) poder kpes,tud 1.puedo,puedes,puede,podemos,podis,pueden 2.pueda,puedas,pueda,podamos,podis,puedan 3.podr,pod rs,podr,podremos,podris,podrn 5.pude,pudiste,pudo,pudimos,pudisteis,pudieron 6.pudiesevagypudiera 9.pudiendo poner helyez 1.pongo,pones,pone,ponemos,ponis,ponen 2.ponga,pongas,ponga,pongamos,pongis,pongan 3.pondr,pondrs,pondr,pondremos,pondris,pondrn 5.puse,pusiste,puso,pusimos,pusisteis,pusieron 6.pusiesevagypusiera 7.pon,poned 8.puesto preferir jobbanszeret(mintsentir) probar megprbl(mintcontar) querer akar,szeret 1.quiero,quieres,quiere,queremos,queris,quieren 2.quiera,quieras,quiera,queramos,queris,quieran 3.querr,querrs,querr,querremos,querris,querrn 5.quise,quisiste,quiso,quisimos,quisisteis,quisieron 6.quisiesevagyquisierastb. recordar emlkszik(mintcontar) referir beszmol(mintsentir) rer(se)nevet 1.ro,res,re,remos,res,ren 2.ra,ras,ra,riamos,riis,ran 62 5.re,reste,ri ,remos,resteis,rieron 6.riesevagyrierastb. 7.re,red 8.redo 9.riendo repetirismtel(mintpedir) rogarkr(mintcontar) saber tud 1.s,sabes,sabe,sabemos,sabis,saben 2.sepa,sepas, sepa,sepis,sepan 3.sabr,sabrs,sabr,sabremos,sabris,sabrn 5.supe,supiste,supo,supimos,supisteis,supieron 6.supiese vagysupiera stb. 7.sabe,sabed salirkimegy,elmegy 1.salgo,sales,sale,salimos,sals,salen 2.sal ga,salgas,salga,salgamos,salgis,salgan 3.saldr,said rs,saldr,saldremos,saldris,saldrn 7.sal,salid seguirfolytat,kvet 1.sigo,sigues,sigue,seguimos,segus,siguen 2.siga,sigas,siga,sigamos,sigis,sigan 5.segu,seguiste,sigui,seguimos,seguisteis,siguieron 6.siguiesevagysiguierastb. 7.sigue,seguid 9.siguiendo sentarse lel 1.mesiento,te sientas,se sienta,nossentamos,os sentis, sesientan 2.me siente,te sientes,se siente,nos sentemos,os sentis, sesienten 7.sintate,sentaos 63 sentir rez 1.siento,sientes,siente,sentimos,sents,sienten 2.sienta,sientas,sienta,sintamos,sintis,sientan 5.sent,sentiste,sinti,sentimos,sentisteis,sintieron 6.sintiesevagysintiera 9.sintiendo ser van 1.soy,eres,es,somos,sois,son 2.sea,seas,se a,seamos,seis,sean 4.era,eras,era,ramos,erais,eran 5.fui,fuiste,fue,fuimos,fuisteis,fueron 6.fuesevagyfuerastb. 7.s,sed 8.sido 9.siendo servir szolgl(mintpedir) sonar szl(mintcontar) sonar lmodik(mintcontar) sonrer mosolyog(mintrer) tener birtokol,tart 1.tengo,tienes,tiene,tenemos,tenis,tienen 2.tenga,tengas,tenga,tengamos,tengis,tengan 3.tendr,tendrs,tendr,tendremos,tendris,tendrn 5.tu ve,tuviste,tuvo,tuvimos,tuvisteis,tuvieron 6.tuviesevagytuvierastb. 7.ten,tened torcerfordt,csavar 1.tuerzo,tuerces,tuerce,torcemos,torcis,tuercen 2.tuerza,tuerzas,tuerza,torzamos,torzis,tuerzan traducirfordt 1.traduzco,traduces stb. 2.traduzca,traduzcas stb. 64 5.traduje,tradujiste,tradujo,tradujimos,tradujisteis,tradujeron 6.tradujese vagytradujera stb. traer hoz 1.traigo,traes,trae,traemos,trais,traen 2.traiga,traigas,traiga,traigamos,traigis,traigan 5.traje,trajiste,trajo,trajimos,trajisteis,trajeron 6.trajesevagytrajerastb. 8.trado 9.trayendo valer r valamit 1.valgo,vales,vale,valemoGalis, valen 2.valga,valgas,valga,valgamos,valgis,valgan 3.valdr,valdrs,valdr,valdremos,valdris,valdrn 1. venzo,vences,vence,vencemos,vencis,vencen 2.venza,venzas,venza,venzamos,venzis,venzan venir jn 1.vengo,vienes,viene,venimos,vens,vienen 2.venga,vengas,ven ga,vengamos,vengis,ven gan 3.vendr,vendrs,vendr,vendremos,vendris,vendrn 5.vine,viniste,vino,vinimos,vinisteis,vinieron 6.viniesevagyvinierastb. 7.ven,venid 9.viniendo ver lt 1.veo,ves,ve,vemos,veis,ven 2.vea,veas,vea,veamos,veis,vean 4.vea,veas,vea,veamos,veais,vean 5.vi,viste,vio,vimos,visteis,vieron 6.viesevagyvierastb. 7.ve,ved 8.visto 9.viendo 65 vestirseltzkdik(mintpedir) volar repl(mint contar) volver visszatr 1. vuelvo,vuelves,vuelve,volvemos,volvis,vuelven 2.vuelva,vuelvas,vuelva,volvamos,volvis,vuelvan 8.vuelto yacerfekszik,nyugszik 1. yazco,yacesstb. 2.yazca,yazcasstb. 7.yacevagyyaz,yaced Azigefajti(Lasclasesde verbos) A spanyoligknek,a magyarhoz hasonlan,ngy fajtjuk van:cse- visszahat, s igk.Alegtbbigecse-A visszahatigk(Losverbosreflexivos) Amagyarbana visszahatst vagyazigbefejeziki (fslk /fslkdm),vagymaga a visszahatnvms (nzel/nzed magad).Aspanyolbanerreazigemellhelyezett visszahatnvm-sok(lsd90.old.)szolglnak: peinofslk/mepeinofslkdm lavamos/ selavamosakszik miras nzel/te mirasnzed magad Ngyflevisszahatigtklnbztethetnkmeg,ezekkzln-melyik csakalakjbanvisszahat,jelentsbennem. a)Azalanyegyttaltrgyaisazignek.Eza leggyakoribbtpus. Selavacadada.Mindennapmosakszik. Tepeinasanteelespejo.A tkr fslkdsz . 66 b)Azalany egyttalrszeshatrozjaazignek. Noscompramostejidosextranjeros.Klfldiszveteketvsrol-tunk(magunknak). Teponeslachaqueta.Felveszedazakt. Me cortolasunas. Levgoma krmm. Eza tpusklnsengyakori,haazemberruhadarabjairlstest-rszei vansz.Ilyenkoramagyarbirtokosszemlyragnakaspa-nyol bana visszahatnvmsfelelmeg. Tequitas elsombrero.Leveszed akalapod. Me anudolacorbata.Megktma I e)Aklcsnssget isa visszahatnvmsok segtsgve I fejezzk ki. Sequierenmucho.Nagyonszeretik egymst. Iyyonosescribimosdiariamente.Mindennaprunkegymsnak. lPor qu osmolestis?Mirtzavarjtokegymst? Aklcsnssgethangslyozhatjuk - klnsen,hamegkellk-lnbztetnnk a visszahatstl- azuna a otro,mutuamente,recpro-eamentekifejezsekkel. Semiran.Nzikmagukat.(Vagy:Nzik egymst.) Semiranuna a otro.Nzikegymst. d)Sokigecsakformjbanvisszahat,jelentsbennem:irseel-megy,morirsemeghal,desayunarsereggelizik,atreverseme,",me-rszelstb. A szerkezet(Laconstruccinfactitiva) Aspanyol banvagyazhacer+infinitivo,vagy- ritkbban- a mandar+ infinitivo szerkezet fejezikia Hizo arrancarlosrbolesdeljardn.Kivgattaa kertfit. Voyahacer tenir estevestido.Befogomfestetniezt a ruht. EIcapitnmandprepararlaslanchasdesalvamento.A kapitny a67 Akivelcsinltatnak valamit,aza elljrt kap,hapedig szemlyes nvms,rszesesetbenll: Logrhacertomarlamedicinaalnino.Sikerltbevetetniea gye-rekkel agygyszert. Hizoprometera suspadresqueviajaranalextranjero.Meggr-tette a szleivel,hogy klfldrefognakutazni. Nosmandaronrepasartodalalectura.tismteltettkvelnkaz egszolvasmnyt. A szerkezet (Laconstruccinpasiva) Amagyarhozhasonlanritka,csaka harmadik szemlyekbenfor-dul azrottnyelvben.Asersegdigeragozott alakjaibls aazalan nyalegyeztetettmlt mellknvill. Nuevoshoteles sonconstruidos enelcentrodelaciudad.jszl-lodkatptenek(szszerint:jszl/odkpttetnek)aBelvros-ban. EIpuentenuevohasidoinauguradoa principios deestemes.Az jhidate helejnnyitottkmeg.(Szszerint:azjhd megnyit-tatott. ) Atulajdonkppeni por(ritkbbande)elljrvalkap-csoldikaszerkezethez. 68 Loshotelessonconstruidosporunaempresa.Aszl/odkategy vl/alatpti.(Szszerint:egyvl/alatltalpttetnek.) EIpuente fueinauguradopor elministrode Obraspblicas. A hi-data kzmunkagyiminiszter nyitottameg. EIconcertista ha sido muy aplaudido por elpblico. A na-gyonmegtapsoltaakznsg. Laprofesoradematemticasfuemuyqueridadesusalumnos. A nagyonszerettk atantvnyai. bo Artelmet a sersegd sa participiblll szen- szerkezethelyett gyakrabbanfejezzkki(abeszlt nyelvbenis) a senvmssalkombinltalakokkal,brilyenkor gyelnnk kell,nehogyazigevisszahatrtelmet nyerjen: Nuevoshotelesseconstruyenenelcentrodelaciudad.jszl-lodkplnek aBelvrosban. Esteanosehapublicadounanuevagramticaespanola.Idn megjelent egyjspanyolnyelvtan. Mananasecelebrarelcumpleanosdemiamigo.Holnapfogjk nnepelni abartomszletsnapjt. A (EIsubstantivo) A neme(EIgnero delossubstantivos) Amagyarnyelvnemismeria nyelvtaninemet,depl.a nmet h-romflt ismegklnbztet. A spanyol kt nyelvtaninemhez tartozhatnak:lehetnek (CNEROMASCULlNO)s (CNEROFEMENINO).Azembereket sllatokat nagyr-sznek neme vltozik aszerint,milyen egyed beszlnk a va-lsgban(elalumno / laalumna,el gato / lagata,el artista/ laartista), adolgokat,fogalmakatstb. nemelland,nemvl-tozhat (elbanco,lamesa,elpupitre,laclase). Anem spanyol nemnekmegllaptsra a legbiztosabbmdannakmegvizsglsa,milyen s kap,degyakranazegyesszm isutala nyelvtani nemre. Az -o el libro,el cuaderno,el banco, el modo,elhumo,el domingo.A legfontosabbkivtel:lamano. Az-a ltalban lamesa,laven-tana,lasil/a,lapluma,lapeseta.Alegfontosabbkivtelek:elda, elmapa,eltranva;valamint sok-ma grg gyakrana magyarbanismintpl.elproblema,eltelegrama, el sistema,elclima,eldiploma,eldrama,eltema,elreuma. 69 mgltalban(brsokkivtellel)az-in,a-dsaz -ez laleecin,laimportacin,laciudad,lahispanidad, lanuez,larapidez. Azegybbiztosszablynincs,ezrtmindigcl-a a nemethatrozott megtanulni: el pas, lacrisis,el eseaparate,lanieve,el fusil,laereel,el examenstb. Nmelyesetbenazlettelentrgyakra,dolgokra,fogalmakravo-natkoz neme jelentsvelmagyarzhat: a)pl.a folyk,hegyek,tengereknevei(elro,elmonte, elmar):el Cuadiana,el Volga,el Amazonas;losAlpes,losPirineos; el Mediterrneo,el Atlntico. b) pl.a ksaszigeteknevei(laletra,laisla):laa, laele,lahaehe;lasCanarias,lasBaleares. Az spanyol nyelvtaninemealegtbb esetbenvltozikaszerint,milyen vonatkoznak.A nemvltozst gyakrana isjelli,mskorcsaka s mellknevekutalnakr.A alakot vvealapul,a a mdokonkaphatjuk meg. a) segtsgve I A alak -o -or -n -s 70 Aalak -a -ora -ona -esa Pldk alumno /alumna tanul hijo /hijagyermek perro /perrakutya profesor /profesoratanr len /leonaoroszln burgus/burguesapolgr b)A ahmnemmelalakjelli,el/la violinista el / laeantantenekes. Azllatnevekkztsokolyat tallunk,melyneknemcsaka dse,hanemanemeislland.Havalamilyenokblhangslyoz-nunk kellazegyednemt,gy azegyetlenlehetsges alakhoz tesszk a maeho(hm),illetveazhembraszavakat.Ilyen llatnevekbal/enablna,laratapatkny,elbhobagoly,el ruiseforcsalogny. e)A segyedet kt jelli,toro / vaeabika /tehn,eabal/o/yeguamn/kanca,yerno/nuera / meny,varn/mujer frfi/ A eredetinemket:lafotografas la fotoa fnykp,labicicletaslabici a kerkpr,el cinematgrafo s el cinea mozi,ellimpiabotassel lim piaa(fi). A tbbes szma (EIpluraldelossubstantivos) A tbbes szmt azegyesszmalakbl(elsingular)kapjuk meg.Atbbesszmjele,haazegyesszmalakmagnhangzra -s,hamssalhangzra,-es. Azegyesszm magnhangz mssalhangz A tbbes szm jele -s -es Pldk maestro,maestrostant/k muehaeha,muehaehaslny/ok clase,clasesosztly/ok tribu,tribustrzs/ek eaf,eafskvhz/ak ciudad,ciudadesvros/ok pas,pasesorszg/ok lpiz,lpieesceruza/k autobs,autobusesautbusz/ok 71 Az-s-resnemazutolssztagonhangslyos tbbes szmbanvltozatlanok:ellunes / loslunes lacrisis/ las crisisvlsg,latesis/lastesistzis,elcaetus/loscaetuskaktusz, elanlisis/ losanlisiselemzs. Ahangslyosmagnhangzra egyrszenem-s-szel,hanem-es-szelkpeziatbbesszmt:eljabal/losjabales vaddiszn,elesqu / losesquess,eltab/ lostabestabu. Atbbesszmalakokaspanyol bangyakrabbanfordulnakmintamagyarban,mertaszmnevek(sltalbanamennyisg-utnaspanyoljelliatbbest:muchosproblemas,pocos alumnos,treslpices,cincolibros,todaslasclases. A (Losartculos) A hatrozott (EIartculo determinado) A meghatrozottsgravalutalsonkvlfontosszerepea nemnek sszmnak jellse:ezrt kt neme,mindkt nem-benegyesstbbes szma,teht sszesenngy alakja van;ellpiz / loslpices,laclase/ lasclases. hmnem Ahangslyosahanggal egyes szmbanlahelyett azelalakot hasznljuk:el agua/ lasaguas,el ama / lasamas,elhabla/ lashablas,elhambre / lashambres,elguila/ las guilas. EIaza sa deelljrvalsszeolvad. A+EL DE+El DEL ellibro delalumno a tanulknyve Doy uncuadernoalalumno.Fzetetadok atanulnak. 72 Ahatrozott alakjaihasznlhataknllan nlkl) is,amikor elakarjukkerlnia megismtlst. ellibro dePedroyelde JosPterknyvesJzsef Mis notas sonmejores que lastuyas. A jegyeim jobbak,mint a tieid. A hatrozott hasznlata Amagyartl hasznljuk: ---ajCmeksfoglalkozsnevek(sefor,sefora,profesor,doctor,abogado, presidente stb.) ha nem kzvetlenl e cmek fordulunk. EIsenorHernndezno estaqu.Hernndezr nincsitt. EIprofesor Martnez estdictando suclasede gramtica.Martnez tanrr nyelvtanrttart. EIabogadoPrezesmidefensor.Prezgyvd a elpresidenteLincolnLincolnelnk lCmoestusted,senorHernndez?Hogyvan,Hernndezr? bJAnapok nevei EIegymeghatrozott naprautal,losazismt- cselekvsekidejt jelli. Sehacasadoeljueves.Cstrtknvoltaz Vendrelviernes.Pntekenjvk. Tenemosclasesdeespanollosmartesylosjueves.Keddens cstrtknvanspanyolrnk. Losdomingosno trabajamos.Vasrnapnemdolgozunk. ejAzrbanmegadott valamintadtumbana napotszmalascinco,a lastresymedia,alasdosdelamadrugada, elprimero demayo,elveintede agosto,elsietede diciembre d)A tener igvel, az emberi test rszeit,ruhadarabokat haezek kiakarjuk emelni. Tieneelpelocrespo.Gndrhajavan. Tienenlospantalonesnuevos.jnadrgjukvan. 73 e)Ahatrozottrszenhny fldrajzinvnek. EIPer,LaHabana,LaCoruria,EICairo f)Hatrozottlla birtokot abirtokviszonyban. lospadresdePedroPter(nek a)szlei labibliotecade tuamigo a bartod(nak a)knyvtra Amagyartl nemhasznlunkhatrozott azok-kala amelyekbirtokosnvmsll. MiprofesordeespariolhapasadounarioenCuba.A spanyolta-nromegy vettltttKubban. Suideaesmuy buena.Nagyonjaztlete. A hatrozatlan (EIartculoindeterminado) nemekegyes szmtbbes szm hmnemununos unaunas Ahangslyosa-val azunalakot hasznljuk:unagua,unama,unhabla,unhambre,unguila. Hasznlata: Ahatrozatlan egyesszmalakjaitlegtbbszra magyar-nakhasznljuka spanyolbanis. 74 ParaNavidadreglaleunaenciclopedia.Karcsonyraegylexikon t ajndkozz neki. AIcruzarlacalle,casimeatropelluncoche. Ahogy tmentem az utcn,majdnemeltttegykocsi. Enelcinedelaesquinaseechaunapelculaespariola.Asarki mozibanegy spanyolfilmetadnak. Amagyarhasznlattl a ltal-ban kapnak.A ilyenkor kiemelia tulajdonsgot. Supadreesmdico./Supadreesunmdicofamoso.Azapja orvos./ Az apjahresorvos. LavitaminaCesunarmaeficazcontralagripe.AC-vitamin hatkonyfegyverazinfluenzaellen. Atbbesszm hatrozatlan nlklhasznlato-sak,mint a magyarban. ParaNavidadamnomeregaleslibros.Karcsonyranekemne ajndkozz knyveket. Enelcinedelaesquinasedanbuenaspelculas.A sarkimoziban jfilmeketadnak. Megjelenikazonbanahatrozatlan haa egytulaj-donsgt kiakarjuk emelni. Tienesunosamigosmuysimpticos.Nagyonrokonszenvesbar-taidvannak. Vinoconunasideassorprendentementenovedosas. tletekkel hozakodott Aleggyakoribbazonbanaz,hogyazunos,-ashatrozatlanszm-nviValdrunascienpesetas.gy100 pesetbakerlhet. Leviunosdasatrs.Nhnynapjalttam. 75 A semleges (EIartculoneutro) Egyetlenalakja10.Elvont kpezmel-lknvi mellknvi shatro-zszkbl. LobuEthodurapoco. Ami j,az hamar elmlik.(Ajdolgok hamar elmlnak.) Locuriosodelcasoesque ...A dologrdekessgeaz,hogy ... Comprende10absurdode tuconducta.rtsdmeg,milyenkpte-lenaviselkedsed.(= viselkedsed kpte/ensgt) Puedesdisponer de todo10mo.Mindenemmelrendelkezhetsz. lNoteacuerdasde10dichoportupadre?Nememlkszel,mit mondott apd? Olvidemos10de ayer.Felejtskelategnapit. Figrate10lejosque vivimos.Kpzeldel,milyenmessze lakunk. A 10+ mellknv+ que szerkezetben(lsd149.old.)amellk-nevet nembensszmbanegyeztetjk azzala amelyrevo-natkozik. 76 Senota10preocupadaqueesttuamiga.Ltszik,hogymennyire aggdik a lHasvisto10nerviosoquesehapuestoPedro?Lttad,mennyire idegeslettPter? Marame gustapor10hacendosa y listaque es.Mritdolgossga srtelmessgemiatt szeretem. A mellknv(EIadjetivo) A spanyolmellknv - amagyartl - egye-zikazzala amelyre vonatkozik,jelliszmt s gyakranne-mt:unlibrQrojQ,unameSi!roji!,doslibros dosmesasrojas. Soknak egyazon alakja szolgla hm- s a kifejezsre.Ezeket egyalakaknaknevezzk,szembenanemet is ktalakakkal. Ktalakmellknevek a)A hmnemegyesszmban-o mellknevek az-o helyett -a-tkapnak. bueno,buena alto,alta simptico,simptica b)Szintn-a-valkpzik alakjukat az-ete, -ote, -n, -n, -or (az-or csakhanemkzpfokak). regordete,regordeta kvrkspeln,pelonakopasz feote,feotanagyoncsnyatrabajador, trabajadora dolgoz holgazn,holgazanahenye,lustaseductor,seductora csbt c)Kln alakjukvanaz-n,-s,-z nemzetisget,or-szghoz, tartomnyhoz, vroshoz val tartozstmellkneveknek. alemn,alemana nmet francs,francesafrancia andaluz,andaluza andalz Egyalakmellknevek Mindazok,amelyeket nememltettnkmeg azpontban; te-htnagyltalnossgbananem-obelgabelga,socialis taszocialista,alegrevidm,importantefontos, marroqu marokki,fiel joven fiatal,inferior alacsonyabb, superior magasabb, mejor jobb, peor rosszabb, mayor nagyobb,menor kisebb, cortsudvarias,felizboldog. 77 I A mellknv tbbesszma(EIpluraldelosadjetivos) Amellknevektbbesszmta azonosmdon kpezzk(lsd71 . old.);amagnhangzra-s,amssal-hangzrashangslyos--re-eskapnak. a)bueno feote simptiea belga alemana importante b)alemn andaluz* +5 marroqu joven peor feliz * eorts Amellknv megrvidlse (Laapcopedelosadjetivos) +E5 a)Bueno,malo,a/guno,ninguno,primero,tereero,postreroelvesztik szvgi-ohangzjukat,hakzvetlenlegyesszm nvllnak. unbuen da,unmal momento,algn earbn,ningn amigo,primer piso,tereereurso,el postrer eneuentro de:unabuenanoehe,maIaidea,tereeraeasastb. b)Santougyanebbenahelyzetbenutolssztagjt vesztiel. SanFernando,SanEsteban,SanFra n cis costb. Kivtel:SantoDomingo,SantoToms,SantoTom. e)Crandeutolssztagjt,cualquiera(akrmelyik)-ahangjtegyes szmbanhm- s egyarnt elveszti. granreYtgranreina,eualquier libro,eualquier ciudad 'Termszetesen a szvgi-z az -es -c-re vltozik a helyesrsban:andaluces, felices. 78 A mellknv fokozsa Alapfokamellknvnekasztrbantallhatalakja,pl.her-moso,-a,-os,-asszp, szpek; efieaz,efieaeeshatkony,hatkonyak. A kzpfokalakotamsszcskameg,pl.mshermoso, -a,-os,-asszebb,-ek; msefieaz,msefieaeeshatkonyabb, -ak. ahatrozott samsszcskvalegyarnt elltottmellknv,pl.elmshermoso,lamshermosa,10msher-moso,losmshermosos,lasmshermosasa legszebb, -ek;el msefi-eaz,lamsefieaz,10msefieaz,losmsefieaees,lasmsefieaeesa leghatkonyabb,-ak.Mivelamellknv ltalbana mgtt ll, aszerkezetbena leggyakrabbana sams szcskakzt tallhat+ +ms+mellknv): losrecuerdosmshermososdemijuventudiijsgomlegszebb emlkei lamedici namseficazcontralagripeazinfluenzaellenileghat-konyabborvossg azonbanamellknvis+ms+ mellknv+ losmshermososrecuerdosdemijuventud lamseficazmedicinacontralagripe Mskor a mellknevet s a mgtte ll a de vagy azentreelljrkkapcsoljkssze. elmshermosodemisrecuerdosjuvenilesiijkoriemlkeimleg-szebbike lamseficaz entrelasmedicinas contralagripe azinfluenzaelleni gygyszerekkzl aleghatkonyabb A spanyolnyelvtanokazalap-,kzp- s kvlbeszl-nekmgegyn."abszolt alakrlis,amelymegfelela magyarnagyon+mellknvszerkezetnek.Eztaz"abszolt kot"az-simo,-a,-os,-askpezzk. largusimo,-a,-os,-as(=muylargostb.)nagyonhossz,-ak facilsimo,-a,-os,-as(=muyfcilstb.)nagyon -ek 79 altsimo,-a,-os,-as(=muy alto stb.)nagyonmagas,-ak riqusimo,-a,-os,-as(=muy ricostb.)nagyongazdag,-ok Vannhny mellknv,amelynek a msszcskvalkpzett kzp-fokamellett egyegyszblllrendhagykzpfokaisvan.Ugyan-ezeknek a mellkneveknek az-simo kpzett abszolt fokukmellettrendhagyabszolt isvan.Alegfontosabb ilyenmellknevek: Amellknvrendhagykzpfokarendhagyabszolt buenomejorptimo malopeorpsimo grandemayormximo pequefiomenormnimo altosuperiorsupremo bajoinferiornfimo muchoms pocomenos E rendhagyanfokozott alakokjelentsenhnyesetbeneltraz alapfokaktl.Amdosult jelentsekgyakran(brnemmindig)t-vitt 80 mayor deedadnagykor hermanomenor ccs calidadsuperior jobb,kivl lasextremidadesinferiores azalsvgtagok losincisivossuperiores a unesfuerzomximo hatalmas elpesomximo a legnagyobbterhels unmnimo debuena voluntadegykevske jakarat elTribunalSupremo aBrsg Amellknevek sszehasonltsa Asszehasonltszerkezeteklehetsgesek(pontokkal jellvea mellknv helyt). tan...como olyan... , mint ms...que.. . -bb,mint menos...que kevsb... , mint el(la,los,las,10)ms...a leg ... -bb el(la,los,las,10)menos...a legkevsb... EIespanolnoestandifcilcomoelalemn.A spanyol nemolyan nehz,mint a nmet. EIalemnesmsdifcilque elespanol. A nmet nehezebb,mint a spanyol. EIespanolesmenosdifcilqueelalemn.Aspanyolkevsb nehz,mint an/net. Los alumnos ms aplicados son Jos y Esteban. A legszorgalmasabb tanulk jzsef sIstvn. JosyEstebansonlosmsaplicados.jzsef sIstvna legszorgal-masabbak. LosalumnosmenosaplicadossonEvay Jorge.A legkevsbszor-galmastanulkvasCyrgy. EvayJorgesonlosmenosaplicados.vasCyrgya legkevsb szorgalmasak. Lomsextrano del casoesque no hayan avisado. Az a legfurcsbb a dologban,hogy nemszltak. Azinferiorsa superiora que(mint)szcsknkvlazaelljr-valiskapcsoldhat azsszehasonltsmsodik tagjhoz. Estetrabajoessuperiora nuestrasfuerzas.Eza munkameghalad-jaazSuproduccin juvenil seconsidera inferior a lade suvejez.lijkori nemtartjkolyanjknak,mint azregkoriakat. 81 82 Aszmnevek(Losnumerales) A(Losnmeros cardinales) 1un,uno,una 2dos 3tres 4cuatro 5cinco 6seis 7 siete 8ocho 9nueve 10 diez 11once 12 doce 13 trece 14 catorce 15 quince 16 diezyseis 17 diez ysiete 18 diez yocho 19 diez ynueve 20 veinte 21veinteyuna 22veinteydos stb. 30 treinta 31treinta yuna stb. 40 cuarenta 50 cincuenta 60 sesenta 70 setenta 800chenta 90 noventa 100 ciento 101cientouna 110 cientodiez 200 doscientos,-as 300 trescientos,-as 400 cuatrocientos,-as 500 quinientos,-as 600 seiscientos,-as 700 setecientos,-as 800 ochocientos,-as 900novecientos,-as 1000 mil 1001miluna 1010 mildiez 1110 milcientodiez 2000 dosmil 10 OOOdiezmil 100 OOOcienmil 1OOOOOOunmilln Megjegyzsek anevekhasznlathoz ajUnosunegyarntalakok.Uno csaknllanhaszn-latos. Kuntos kilo compro?Uno. Hnykiltvegyek?Egyet . Azunmegrvidlt alakothasznljuk unkilo egykilveintinlibros huszonegy knyv undaymedio msfl nap bJA16s19,valaminta21s29kzttisszetettszmneveket rhatjuk klnvagyegybe.gyeljnk ahelyesrsra! diezy seisvagydiecisis veintey unavagyveintiuna vein tey dosvagyveintids vein te y tresvagyveintitrs diezy sietevagydiecisiete diezy oehovagydiecioeho diezynuevevagydiecinueve veinte y unvagyveintin vein te y euatrovagy veinticuatro vein tey seisvagy veintisis ejAzY (s) csaka tzeseksazegyesekkztesszkki. diez y seis vein tey seis de:cientoseis doscientosseis euarentay seismilseis oehentay seisunmil/nseis dJ Cientohelyett a cienrvidtett alakot hasznljuk il-Ietve azokban a szm nevekben, amelyekben a szz szorznak fog-hatfel. cienlibros cienventanas cienmil(=1 OOx 1 OOO) eienmil/ones(=100 x 1OOOOOO) de: cientocineuenta(100+ 50) 83 e)A mil(ezer)sznakszmnevekbennincs tbbes szma. dosmil diezmil Hasznlhatjukviszonttbbesszmbanminthatrozatlanszm-nevet,amikor a deelljrvalkapcsoljukamiles ymilesde jvenes ezer sezerfiatal decenasdemilesdehngaros magyaroktzezrei O A millnszmnv deelljrvalkapcsoldikaHungra tiene 10 millones dehabitantes.Magyarorszgnak10mil-lilakosavan. A sorszmnevek(Losnmeros ordinales) primero,-a segundo,-amsodik tercero,-a harmadik cuarto,-anegyedik quinto,-atdik sexto,-ahatodik sptimo,-ahetedik octavo,-anyolcadik noveno,-a(ritkbbannono, -a)kilencedik dcimo,-atizedik Tzfelett alighasznlatosak, nevekkelhelyettestjk elprimer piso,eltercer piso,el octavopiso,elpisoonce, CarlosQuinto,FernandoSptimo,LuisCatorce elveintecongresoahuszadik kongresszus elcincuenta aniversariodelaGuerraCivilapolgrhbortvene-dikvfordulja Primerosterceroa megrvidlnek(a sa tbbesszmalakoknem!): 84 elprimeralumno,de:losprimerosalumnos,laprimeraalumna, lasprimerasalumnas eltercerda,de:laterceravez Ahatrozatlanszm nevek (Losnumeralesindefinidos) Aleggyakoribbak:algunonhny,ningunoegysem,bastanteelg sok,demasiadotlsok,muchosok,pocokevs,todomind,vario tbb,cadamindenegyes.Ningunoscadakivtelvelhasznlatosak egyesstbbesszmban. mucho dinero,muchos florinessok pnz,sokforint pocaagua,pocoslitroskevsvz,kevsliter No tengoningunaobjecin.Nincssemmifleellenvetsem. Tengovariosamigosespanoles.Tbbspanyol bartomvan. To10hedicho yabastantesveces.Mrelgszer mondtamneked. Ninguno megrvidl. Ningndadelasemanatrabajotantocomoloslunes. A ht egy napjnsemdolgozomannyit,mint Pocokzpfokamenos(kevesebb),muchokzpfokams(tbb) (lsdmg80.old.). Yohablo mucho, pero thablas todavams.nsokat beszlek,de temg tbbetbeszlsz. Esteanotengomenostiempoqueenelanopasado.Idnkeve-sebbazminttavaly. Todo jelentse egyes szmbanegsz,tbbes szmbanminden. Mel-lette a hatrozottishasznlatos. todo elda egsznaptodoslosdasmindennap Nha, emelkedettstlusban,todoegyesszmbans nlklislehet minden Todociudadanodebecumplirsusdeberes.Mindenllampolgr-nakteljesteniekellktelessgt. Cada semmifle semkaphat,utna a egyes szm-banll. cadada mindenegyesnapcadanoche minden egyes jszaka 85 Anvmsok(Lospronombres) A szemlyesnvmsok (Lospronombrespersonales) AI vanragozsuk,brezcsakngy ll: alanyeset,trgyeset,rszeshatrozesetselljrseset.Ezutbbinak nll jelentse nincs,csak elljrkkalhasznlhat.A trgy- srszesha-troz szemlyes nvmsokat hangslytalan alakoknak isnevezik. AlanyesetTrgyeset Rszes-hatroz eset Elljrseset yonmeengemmenekem...m ttetetged l usted azI" oot,azt,nt n ella usted azla" ot,azt,nt n nosotros, -as nos mi vosotros, -as tios los ell osazok ustedesnk los eliasazok ustedesnk minket titeket azokat, nket azokat, nket te le le nos os les les neked neki, annak, nnek neki, annak, nnek neknk nektek ... ti ... l ...usted ... ella ...usted ...nosotros, -as ...vosotros, -as nekik, azoknak,... ellos nknek.ustedes nekik, azoknak,... elias nknek..ustedes Azalanyesetbenll szemlyes nvmsokat - a magyarhozhason-lan- csakakkortesszkki,haklnhangslyozniakarjukacse-szemlyt (pl.szembelltskor). 86 'tn Yotrabajo,mientrasquevosotrosnohacisnada.ndolgozom, mg ti semmit semcsinltok. Tereselprimero.Tevagyaz A szemlyesnvmsokalakjainakhasznlatagyakoribb aspanyolban,mintamagyarban.Ennekokaaz,hogyamagyara nvmsitrgyat gyakran atrgyasragozssalfejeziki:is-merlek(tged),ismerem nemhiszemel(azt).Aspanyolban ilyenkormindigkikelltennnk anvmsialakot. Teconozco.Ismerlek. Loconozco.Ismerem. No10creemos.Nemhisszk el . A 10alakhelyettesthetnvszilltmny t.Ilyenkoregyarntvo-natkozhathm- s egyesstbbes szmnvszra. l Esustedprofesor?No10soy.Tanrn?Nem(vagyokaz). l Esustedprofesora ? No10soy.n?Nem(vagyokaz). zSonustedesprofesores?No10somos.Tanroknk?Nem(va-gyunk azok). lSonustedesprofesoras?No10somos. nk?Nem(va-gyunk azok). Frfiakrlbeszlvent jelentsselalealakot,nket je-lentsselalesalakothasznljk(atblzatunkbanmegadott10,los helyett)a spanyol orszgok egyrszben, pedig Spanyol-orszgban.Itt teht 10,los jelentse az,azokat,le,les jelentsepedig (arszesesetenkvl)nt,nket (frfiakat): lConoces estelibro?Loconozco.Ismered ezt a knyvet?Ismerem. lConocesalselorMartnez?Leconozco.IsmeredMartnezurat? Ismerem. lVistemiscuadernos?Nolosvi.Lttad afzeteimet?Nemlttam. lViste a misamigos?Nolesvi.Lttad a bartaimat? Nem lttam 87 Haegyrszessegy szemlyesnvmstallkozik,ak-kor a rszes a Heentregellibro?Todavanome10haentregado.Odaadta neked aknyvet?Mg nemadtaide(nekem). lOSmostrsucasa?S,noslamostrayer.Megmutattanektek a hzt?Igen,tegnapmutattameg (neknkazt). le, les(neki,nekik;nnek,nknek)helyett a sealkot hasznljuk harmadik alakok(10,los,la,las)LE+ LO(los,la,las)--7SELO(los,la,las) LES+ LO(los,la,las)--7SELO(los,la,las) lLeprestasteellibro?Nose10prest.Klcsnadtadnekiakny-vet?Nemadtamklcsn(neki). lQuinlescomuniclagrannovedad?Seladijo Juan.Kikzlte velnk anagyjsgot?jnosmondtaelnekik. A trgy- srszeshatrozesetbenll szemlyesnvmsok,vala-mint a visszahatnvmsokkzvetlenlazigemellkerlnek,mg-pedig a)azigemgsavvalegybervaa felszltsban(tiltsbannem!),a shatroziigenv esetben. Levntate.lljfel!irseelmenni Vyanse.Menjenekel!levantndosefelllva levantarsefelkelniyndose elmenve b)azigeel,klnrva,valamennyiegybesetben. lPor qu no televantas?Mirtnemkelszfel? Quiero que televantes. Aztakarom,hogykeljfel. 88 Durantelasvacacionesjamsmelevantabaantesdelasocho. A alattsohasemkeltemnyolc No televantes tarde.Nekelj Avagy a hatroziigenvhez tartozhangslytalannvmsi alakoka ragozottigeisllhatnak. Debeslevantarte.vagyTedebeslevantar.Felkellkeln ed. Voya irme.vagyMe voy a ir.EIfogokmenni. Estoyexplicndotelo.vagyTe10estoyexplicando.ppaztma-gyarzom. Aspanyol banazudvariasmegszlts(aznzs)- amagyarhoz hasonlan- harmadik szemlyben trtnik.A magyar n, nk ala-koknak us ted,ustedes(rsbanrvidtveUd.,Uds.vagy Vd.,Vds.)fe-lelnek meg.Trgy- srszeshatrozesetbena har-madiknvmsialakokathasznljuk. Ustednotienerazn.nnek nincsigaza. lPuedo darleunconsejo? Adhatok (nnek)egytancsot? lDnde estabausted,selor?Llevo dos semanassinverlo.Holvolt n,uram?Kthete nemlttam. lDndeestabausted,selora?Llevodossemanassinverla.Hol voltn,asszonyom?Kthete nemlttam. Aszemlyesnvmsoknakatblzatunkbafoglalt(86.old.)egy-(hangslytalan)trgy- srszeshatrozesetnkvlvanellj-rval(a)kpzett,gynevezetthangslyostrgy- srszeshatroz eseteis.Kt esetbenhasznlatos: a)nllan,haegykrdsrecsaknvmssalvlaszo-lunk, b)az alakokkalegytt,kiemelsre. Ahangslyos(elljrs)nvmsialakokhelyea mondatbannincs megktve,nemkellkzvetlenlazigemellett llniuk, skvethetik azt. lA quin(se)10dices?A ti.Kinekmondod?Neked. lA quin(se)10entregaste?A ellos.Kinekadtad t?Nekik. lAquinvieron?Am.Kitlttakmeg?Engem. lAquinesquierenms?Anosotros.Kiketszeretnekleginkbb? Minket. 89 lAquin(se)10dices?A tite10digo.Te10digoa ti.Kinekmon-dod?Nekedmondom. lAquin(se)10entregaste?A ellosse10entregu.Se10entregu a ellos.Kinekadtadt?Nekikadtamt. lAquinvieron?Ammevieron.Mevieronam.Kitlttak? Engemlttak. A conelljrvalazegyesszm smsodikszemlyes nvms,valamint a harmadikvisszahatnvms elljrs esete rendhagy.Ezt a rendhagy alakot a conelljrvalegy szbarjuk. con+ m-7 CONMICO con+ ti-7 CONTICO con+ s-7 CONSICO lHablcontigodesusproblemas?Conmigonohabldenada. Beszltveled aproblmirl?Velem sembeszlt. SiemprelIevaconsigoundiccionario.Mindigmagnlhordegy sztrt. A visszahatnvmsok(Lospronombresreflexivos) (hangslytalan)selljrs(hangslyos)alakjaivannak. Az smsodikalakok azonosak a szemlyesnvmsok trgy- srszeshatrozs illetve elljrsalakjaival. Egyszerualakok me (magamat,-nak) te (magadat,-nak) se(magt,-nak) nos (magunkat,-nak) os(magatokat-nak) se(magukat,-nak) ... m ... ti ... s alakok ... nosotros,-as ... vosotros,-as ... s Avisszahatnvmsnakazighezviszonytott lsda 88. oldalt. Avisszahatrtelmet hangslyozhatjuk a mismomellknvmeg- sszmalakjval. Sealabana smismos.Sajtmagukatdicsrik. Estudiamosparanosotrosmismos.Sajtmagunkszmratanu-lunk. Mara no secompra nada para s misma.Mriasajt magnak sem-mitsemvsrol. Abirtokosnvmsok(Lospronombresposesivos) Aspanyolbirtokosnvmsamagyarbirtokosszemlyragoknak, illetve azenym, tied,v(n),mienk, tietek,vk (nk)birtokos nvmsoknakfelelmeg.Vannakmindig hasznlatos,gy-nevezett hangslytalanbirtokos nvmsok snllanishasznlhat, gynevezett hangslyosbirtokosnvmsok. Hangslytalanbirtokos nvmsok mi,mis tu,tus su,sus nuestro,-a,-os,-as vuestro,-a,-os,-as su,sus Hangslyosbirtokos nvmsok mo,-a,-os,-as tuyo,-a,-os,-as suyo,-a,-os,-as nuestro,-a,-os,-as vuestro,-a,-os,-as suyo,-a,-os,-as A su, sus, suyo, -a,-os, -asharmadikalak jelentse sok-flelehet (v,vk,n,nk),ezrt helyette gyakrankrlrst hasznlunk. suspadres lospadressuyos lospadresdel lospadresdeella lospadresdeellos lospadresdeelias lospadresdeusted lospadresdeustedes 91 Ahangslytalanbirtokosnvmsmindiga ll,bir-tokosszemlyragokkalfordtjukmagyarra. szmnv, mutat- shatrozatlannvmsnemllhat. milibro a knyvem tusplumas a tol/aid nuestrospadres a szleink A hangslyos birtokosnvmsok a mgtt llnak.Ilyenkor a mutatvagyhatrozatlannvm-sok. ellibromo aznknyvem estosamigostuyos ezek a bartaid otro amigosuyoegymsikbartja unprofesornuestro egyiktanrunk doscomparieros vuestroskttrsatok Hangslyos(htravetett)birtokos nvmst hasznlunk a esetekben: a)Hangslyozniakarjuk a birtokos szemlyt.Ilyenkor a magyarban nemcsakabirtokosszemlyragok,hanema szemlyesnvmsok isksrika lEste cuaderno esdelprofesor?No,eselcuadernomo.Eza fzet a tanr?Nem,aznfzetem. Laspreocupacionestuyassoninfundadas.A teaggodalmaid alap-talanok. b)Abirtokosnvmsmellettszmnevet,mutatvagyhatrozatlan nvmst ishasznlunk. 92 milibro - estelibromo a knyvem- eza knyvem nuestra duda - otra duda nuestra ktsgnk - egy msik ktsgnk tusamigos - losdosamigostuyosa bartaid - a tektbartod c)Abirtokosnvms nlklll. lDe quinesestapluma?Esma.Kieza tol/?Azenym. lEstuyo estelpiz?No, essuyo.Tiedeza ceruza?Nem,azv. Laculpaessuya.n a hiba. d)rzelmileg teltett felkiltsokban. iHijo mo!Fiam! iAmigosmos!Bartaim! iDiosmo!Istenem! A mutatnvmsok (Lospronombres demostrativos) Hrom tvolsgot jellhetnek:esteolyan utal,amelyek a vannakkzel,eseolyanokra,amelyekamegszltott kzelbenvannak(azott),aquelolyanokra,amelyekmindabesz- mindamegszltottltvolesnek(az).Nembensszmban megegyeznekazzala amelyrevonatkoznak:estelpiz,esa idea,aquel/ossefores,aquel/asseforas.A spanyolmutat nvmsok a hatrozott ismagukba foglaljk,kifejezik:estenemegysze- ez,hanemeza(z),aquelnem az,hanemaza(z). EgyesszmTbbes szm Magyar jelents hmnem hmnem eza ... , ezeka ...esteestaestosestas aza ...(ott), eseesaesosesas azoka ...(ott) aza,azoka ...aquelaquellaaquellosaquellas 93 III Hasznlhatk nllan, nlklis,mgpedig kt esetben: a) megnevezett vonatkoznak,aztnvmsknthe-lyettestik.Ilyenkor a nemneksszmnakala-kot hasznlunk. lCulestulibro?ste.Melyika teknyved?Ez. lOequcartashablas?Deaqullas.Mifle beszlsz? Azokrl. lEsstalarevistadeUd.?S,saes.Ezaznfolyirata?Igen,az. rsbanezazegyeztetett nllmutatnvmshangsly jelet kap. b)Egymgmegnemnevezetthatrozott (pl.krdsben) vagyegyhelyzetre,lltsra(egyegszmondatra)utalva.Ilyenkor azgynevezettsemlegesalakokathasznljuk,amelyek-o (esto,eso,aquello). lQu esesto?Miez? lOice que no vendr?Esomedeja sorprendido. Azt mondja,hogy nem jn?Ezmeglep. Nosbanamosenelmarcadada.Aquellofuemaravilloso.Min-dennapfrdtnka tengerben.(Az)volt. Jamsolvidaresto.Eztsohasemfogomelfelejteni. Amagyarbangyakranmutatnvmssaljelljk mr a ban,milyen tpusalrendelt mondat kvetkezik.A spanyolilyenkor nemhasznlmutatnvmst. Azt mondta,hogy egyetrt.Oijoque estabadeacuerdo. Azrt jtt,hogy hallgasstokmeg.Vinoparaqueleescuchaseis. 94 A vonatkoznvmsok(Lospronombresrelativos) Aspanyol banvonatkoznvmsokathasznlunk, nemcsakaszerint,hogyszemlyrevagytrgyravonatkoznak-e(aki, amely),hanemaszerintis,hogyelljrszvalllnak-evagyanlkl. Aalakokhasznlatakztimegklnbztetsnemka-tegorikus,azalbbimegllaptsoknemmindigszablyok,inkbb csaka leggyakoribbhasznlatokat rgztik. Elljrsznlklhasznlatosvonatkoznvmsok QUE.A leggyakoribb vonatkoz nvms.Vonatkozhat szemlyre s dologra, egyesstbbes szmbanegyarnt.Lehet azalrendelt mon-dat alanya(aki,ami,amely,akik,amik,amelyek), Estaqu elsenorqueIlegayer.Ittvanazaz,",akitegnaprke-zett. EstnaqulossenoresqueIlegaronayer.Ittvannakazokazurak, akiktegnaprkeztek. Estassonpalabrasque expresanunaprofunda verdad.Olyansza-vakezek,amelyek egy mlysgesigazsgotfejeznekki. vagylehet a mondat trgya(akit,amit,amelyet,akiket,amiket,ame-lyeket). EIsenorquevimosayeresespanol.Azaz,",akittegnaplttunk, spanyol. Lossenoresquevimosayersonespanoles.Azokazurak,akiket tegnaplttunk,spanyolok. Loslibrosquemeregalastemegustanmucho.Nagyontetszenek azok aknyvek,amelyeketnekemajndkoztl. QUI EN,QUIENES.Elljrnlklihasznlataritka,csakalanyknt s mrmeghatrozott szemlyekre vonatkozva(aki,akik)for-dulAyerenelteatroviatuhermana,quientambinestabaall. Tegnapasznhzbanlttama akiszintnott volt. 95 ELCUAL,LA CUAL,LOSCUALES,LASCUALES.Mivelutalahelyettestett szmrasnemre,alkalmasa flrertsekelkerlsre,haa ktolyan isvan,amelyreavonatkoznvms vonatkozhat.Azilyenesetekazonbanritkk. MeheencontradoconlahermanadePedro,lacualestuvoen Cuba.TallkoztamPter akiKubbanvolt(a Meheencontradoconlaherman adePedro,elcualestuvoen Cuba.Tallkoztama KubbanjrtPter Elljrszvalhasznlatos vonatkoz nvmsok QUE,hatrgyakravonatkozik. lacasaenque vivoaza hz,amelybenlakom lapluma conqueescribes aza toll,amellyelrsz loslibros de que mehablaste azok a knyvek, beszltl nekem ELQUE,LA QUE,LOSQUE,LASQUE, trgyakra,ritkbbanszem-lyekrevonatkozva. la solucinenlaque estoypensando az a megolds,amelyen gon-dolkozom lapluma conlaque escribo aza toll,amellyel rok loslibrosdelosquemehablasteazokaknyvek,beszltl nekem elmuchachodelque tehabl azafi, beszltemneked lasmuchachasconlasquenosconocimosayerazokalnyok, akikkeltegnapmegismerkedtnk. QUIEN,QUIENES.Csakszemlyekre vonatkozhat. elmuchachodequientehabl azafi, beszltemneked loscolegasextranjerosconquienesmantenemoscontactoazok a klfldikollgk,akikkelkapcsolatbanvagyunk ELCUAL,LA CUAL,LOSCUALES,LASCUALES. tbbsztagblvagy szblllelljrkutn,mint pl.para,sobre,entre,detrsde,den-trode,fuerade,debajodestb. 96 lacasadetrsdelacualsehallalaPlazaMayor azahz,amely mgtt a tallhat/ lospasesentreloscualesnohayrelacionesdiplomticas azok,az orszgok,amelyek kztnincsdiplomciaikapcsolat ltalnosvonatkoz nvmsok Avonatkoznvmseddigipldinkbanaegy-egy nevreutalt:ezta a vonatkoznvms ne-vezhetjk. hogy az egy teljesmondat,ilyenkor a 10que vagya 10cualsemlegesalakokat hasznljuk. Insnoestudia,10que(10cual)nolegustaalaprofesora.gnes nemtanul,aminemtetszik a Loquemsmesorpredi fuequenisiquierahubiera contestado. Ami legjobbanmeglepett,azvolt,hogy mg csaknemisvlaszolt. Mskorazmeghatrozatlanskinemfejezettszem-lyekjelentik(aki;az,aki).Aspanyolezekbenazesetekbenvagya quien,vagyazelque nvmsokat hasznlja. Quienmucho abarca,poco aprieta. Aki sokatmarkol,kevesetfog. EIqueIlegueprimero,recibirunpremio.Aki rkezik, dijatkap. Abirtokos vonatkoz nvms(EIpronombrerelativoposesivo) Haa vonatkoznvmsltaljellt szemlyvagydolog birtokrl akarunkbeszlni(amelyneka,akineka,akikneka,amelyekneka), akkora deelljrvalkombinltvonatkoznvmsokhelyetthasz-nlhatjuk a cuyo, -a,-os,-asbirtokos vonatkoz nvmst.Abirtokos vonatkoz nvms - mint a birtokos nvmsok ltalban - a birtokkal egyeziknembensszmban. EInino,cuyospadres(lospadres de quien)noestabanencasa,se aburra. A gyermek,akineka szlei nemvoltak otthon,unatkozott. EIsenor,decuyabibliotecasaquestelibro,esprofesordees-panol. Az azr,akinek a knyvtrbl ezt a knyvet klcsnztem, spanyoltanr. 97 Vonatkozhatrozsz k (Pronombresrelativosadverbiales) DONDEahol.elljrkkalisllhat(a,de,desde,en, hacia,hasta,para,por),amikor jelentse azelljrk jelentse szerint mdosul. Laciudaddondenac estenFrancia.Aza vros,aholszlettem, Franciaorszgban van. Voya dondememandan. Odamegyek,ahovakldenek. EIpasdedonde vengo esmuy rico. Az azorszg,ahonnanjvk, nagyongazdag. CUANDOamikor.ltalban nlklhasznlatos. Elljrszkkalisllhat(desde,has ta),amikorjelentseezekjelen-tseszerintmdosul. 98 Puedesvenir cuandoquieras.jhetsz,amikor akarsz. Lacatstrofeocurricuandoelavinestabaaterrizando.Aka-tasztrfaakkor kvetkezettbe,amikor a leszllbanvolt. Oesdecuando seconocieron,soninseparables. Amita megismer-kedtek,elvlaszthatatlanok. Qudateaqu hastacuandopuedas. Maradj,amgcsaktudsz. COMOahogy(an). Comoquieras.Ahogy akarod. Lohicimostodotalcomohabasdicho.Mindentgycsinltunk, ahogymondtad. CUANTOamennyi,amennyit. Puedestomar cuantotehagafalta.Vehetsz,amennyireszksged van. Anvmsok (Lospronombresinterrogativos) Aspanyolnvmsokatmindighangsllyalejtjk,rsban hangslyukat jelljk. QUI N,QUINESki ,kicsoda,kik,kicsodk. lQuin te10hadicho?Kimondtaneked ezt? lQuines hablanall?Kikbeszlnek ott? lOe quinrecibisteestafoto? kaptadezt a kpet? lOe quinesestecuaderno?Kiezafzet? lA quinhablaUd.?Kihezbeszl? QUmi,mit,mik,miket. lQu har?Mittegyek? lQu esesto?Miez? lQu es10queno entiendeUd.?Mitnemrt? lParaqunecesitaseldinero?Mirekellneked a pnz? llvamellknevekrekrdez,jelentse micsoda,mifle, milyen. lQu problemastienenUds.?Milyennehzsgeikvannak? lQu opinin tienesdeestapieza?Milyenvlemnnyel vagya darabrl? lQu libroquieresque te traiga?Milyenknyvethozzak neked? CMOA serigveljelentsemilyen,egybigkkelhogy(an). lCmo esestecuadro?Milyeneza kp? lCmosonlaspelculashngaras?Milyeneka magyarfilmek? lCmoestUd.?Hogyvan? lCmo trabajalanuevamquina?Hogydolgozikazj gp? lCmohasalidolaexcursin?Hogysikerlta kirnduls? 99 CUl,CUlESmelyik,melyek;melyiket,melyeket.llhat snllan. lCuldeestosmuc