Top Banner

of 90

Latin nyelvtan

Feb 07, 2018

Download

Documents

Kali R. Rajovic
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  1/90

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  2/90

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  3/90

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  4/90

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  5/90

  ST MPF L

  FLE

  TUDOMNYOS ZSEB-KNYVTR.

  7 5 = ^

  3 .

  r a 6 0 f f f l . - 3 0 to

  OZSOHT BDAPIST

  KIADJA

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  6/90

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  7/90

  S T A M P F E L - F L E

  T U D O M N Y O S Z S E B - K N Y V T R .

  3 .

  K iS

  L A T I N N Y E L V T A N

  I R T A

  D

  R

  S C H M I D T M R T O N

  FGYMN. TANR.

  M S O D I K J A V T O T T K I A D S

  r

  i v

  ^

  nm5rai, m ii m im Ii

  / R

  v

  1

  1965\

  POZSONY. 1903 BUDAPEST

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  8/90

  O M .

  A ny e lv tan rsze i -

  Hangtan

  Alaktan - - i

  l t a l n o s n em i s za b l y o k 4

  A f n v r a g oz s a (dec li -

  natio) 4

  A z e ls n v r a g o z s (dec-

  l inat io pr ima) - - - 4

  A m s o d i k n v r a g o z s

  (dec l inat io scunda) - 5

  A h a r m a d i k n v r a g o z s

  (dec l ina t io tert ia ) - - 5

  A n e g y e d i k n v r a g o z s

  (de cl ina tio qu arta ) - - 9

  A z t d i k n v r a g o z s ( d e c -

  lin at io qu in ta ) - - - 10

  Gr g s zk dec l i n a t i ja - 10

  A dec l i n a t i kn l e l f o r du l

  r e n d h a g y s g o k s h i -

  n yo ss g ok - - - - 11

  A m el l kn v (ad iec t ivu m ) 12

  A h a t r oz s z (a dv er b l u m ) 14

  Az e l l j r (p r a epos i t i o ) - 14

  A n vm s (pro nom en) - - 15

  A s z mn v (n u mer a l e ) - 17

  A z i g e ( v e r b u m ) - - - - 20

  Es se , po ssum 20

  A n g y c on i u g a t i o - - - 22

  A z l s zen v ed i g k (v er b a

  deponent ia ) 31

  A t v ek s i d k kp zs e 32

  M e g j e g y z s e k a c o n i u g a t i -

  khoz 33

  A kr l r t i g e r a g oz s ( c on -

  iugat io per iphrast i ca ) 34

  A re nd ha gy ig k - - - 35

  A h i ny os igk - - - - 41

  A s zem l y t e l en i g k - - 42

  A s z k p z s r l -

  A szsszette l r l

  L a p .

  - 42

  - 43

  Mondattan - - - - -

  A z eg y s zer m on d a t - -

  Az l l tmnykiegsz i t

  A je lz (attr ibu tum ) - -

  Az r te lmez (appos i t i o )

  Az accusat ivus haszn lata

  A da t ivu s haszn lata - -

  A gen i tvus haszn lata

  Az ab la t ivus haszn lata -

  Az i g e

  A c t i v u m s p a s s i v u m - -

  A m d ok haszn lata - -

  A z id k haszn lata - -

  A part i c ip ium haszn lata

  A g e r u n d iu m - - - - -

  A s u p i n u m

  Az in f in i t ivus

  A z accu sat ivus oum' in -

  fm i t i v o - - - - - -

  A n om i n a t i v u s c u m i n -

  finitivo

  A m on d a t ok n em ei - - -

  A z sszetet t m on da t - -

  A k t s z k

  A m el lkm ond at - - - -

  A ,h og y ' k t s zv a l b e -

  v e z e t e t t m e l l k m o n d a -

  tok

  A z o k h a t r o z m o n d a t

  A z i dh a t r o z m on d a t -

  A fe l t te les m ond at - -

  A m eg en g ed m on d a t - -

  A v o n a t ko z ( r e la t i v v a g y

  jelz ) m on da t - - -

  A c on s ec u t i o t emp or u m -

  44

  44

  45

  45

  46

  47

  49

  51

  53

  56

  56

  57

  58

  59

  59

  6

  6

  61

  62

  62

  63

  63

  64

  69

  69

  Eder Istvn knyvnyomdja , Pozsonyban.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  9/90

  A nyelvtan rszei.

  A nyelvtan rszei: a hangtan, az alaktan s a I.

  mondattan.

  Hangtan

  A latin nyelvben elfordul hangok jellsre a 2.

  kvetkez betk hasznlatosak:

  a, b, c, d, e, f , g, h,

  i, l, m, n, o, p, qu, r, s, t, u, v, x.

  A k bett ritkn

  hasznljk (Kalendae). Grrg szavakban hasznlatos

  a

  ph

  (f-nek ejten d );

  rh

  (r-nek ejt en d) ; y (-nek

  ejtend) s z.

  Nagy

  kezdbetvel

  szoks rni a m agyartl el-

  trleg a tulajdonnevektl szrmaz m ellk neveket:

  respublica Romana.

  A latinban- a kvetkez ketts magnhangzk

  (dipMhongus)

  fordulnak el: au, ei, eu; ae (-nek ej-

  tend), oe ('-nek ejtend).

  A c bett ugy ejtjk mint a m agyar c v ag y cz-t,

  ha utna

  e, i, y, ae, oe

  jn. Klnben k-nak

  ejtjk ki.

  A t-bett c-nek ejtjk a rvid ti sztagban, ha

  ezen

  ti

  sztag utn magnhangz kvetkezik s eltte

  nem ll s, t, x. A t klnben -nek ejtend.

  A mssalhangzk

  (consonantes)

  kzl kiemeljk a

  nmkat

  (mutae)

  b, p ; d, t ; g, e (k) s a folyk ony

  mssalhangzkat

  (liquidae)

  1,

  m, n, r.

  A

  nma

  mssalhangzkat felosztjk: ajakhangokra (labiales):

  b, p; foghangokra (dentales): d, t ; torokhangokra

  (gutturales)

  : g, c.

  A latin szavakban a hangsly az utols eltti

  sztagon van, ha ez hossz; a harmadik sztagon

  htulrl, ha az utols eltti rvid.

  A sztagolsnl klnsen arra kell tekintettel

  lenni, hogy 2, esetleg 3 mssalhangz, ha ezekkel

  kezdd sz van a latinban, a kvetkez sztaghoz

  tartozik,

  no-strum.

  sszetett szavakat alkot rszeik

  szerint kell sztagolni,

  ab-es-se.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  10/90

  Alaktan

  Altalnos nemi szablyok.

  Frfiak, npek, fo lyk , szelek s hnapok nevei

  hmnemek (generis masculinij. ,Nk, vrosok, tarto-

  mnyok, szigetek s fk nevei nnemek

  (generis

  feminini).

  Semlegesnemek a ragozhatatlan fnevek (generis

  neutrius).

  Ezen szablyok all kivtelek: vrosnevek

  i,

  -orum-ra., melyek hmnemek; um s a, -orum-xa.,

  melyek semlegesnemek.

  Kzsnemek (generis communis)

  egyes fnevek,

  melyek frfit s nt jellhetnek; parens, atya, hm-

  nem ;

  parens,

  anya, nnem.

  Substantiva mobilia oly fnevek, a melyek csak

  a vgzetkben klm bznek a szerint, a mint frfit

  vagy nt jelentenek :

  magister,

  a tant;

  magistra,

  a

  tantn.

  A fnv ragozsa (decl inatio) .

  A z els nvragozshoz tartoznak az a-tv fn evek ;

  a msodikhoz az

  o

  -t v ek ; a harmadikhoz a mssal-

  hangzs s i -tvek; a negyedikhez az u -tvek; az

  tdikhez az e-tvek.

  Az els nvragozs (decl inatio prima).

  Singularis Plurlis

  (egyes szm) (tbbes szm)

  nominativus mensa meiisae

  genitivus mensae mensarum

  dativus mensae mensis

  accusativus mensam mensas

  vocativus mensa mensae

  ablativus mensa, mensis

  NB.

  pter familias = pter familiae

  (gen.); tbbes

  dativusban: filiabus s deabus,ha filius s deus ezen

  alakjaival: filiis s deis kerlnek ssze.

  Az els declinatihoz tartoz fnevek nnemek,

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  11/90

  1617.

  A msodik nvragozs (declinatio

  secunda).

  S i n g u l a r i s

  nom. rivs pr gr

  vir

  belliim,

  patak fiu

  szntfld frfi hbor

  gen.

  rivl puert

  agrl viri belli

  dat.

  riv

  puer agr

  vir bell

  acc.

  rivm puerm

  agrum virum belliim

  voc.

  riv puer ager vir belliim

  abl.

  riv

  puer agr

  vir bell

  puen

  P 1 u r a 1

  a g r l

  viri bell

  viris

  virs

  viri

  virls

  a g n s

  a g r s

  a g r l

  a g r l s

  plur no m .:

  dei, dii, di;

  lis; meus,voc. sing . : mi.

  -re

  bellis

  bell

  bell

  bellis

  gen.

  rivrum puerrum agrrum virrum bellrum

  dat. rivts puerls

  acc.

  rivs puers

  voc.

  rwl puerl

  abl.

  rwis puerls

  deus,

  voc. sing.:

  plur. dat. s abl.:

  dei:

  filius

  s az

  ius-

  ra vgzd nevek vocativusa

  vgzdik:

  fili, Tvlli.

  A tbbes genitivusban

  orum

  helyett ll nha

  um;

  deorum

  helyett

  deum; virorum

  helyett

  virum;

  kl-

  nsen a mrtket jelent szavakban:

  sestertiorum

  helyettsestertium .

  Az er, ir, us

  vgzet szavak hmnemek, kivve

  alvus,

  has;

  hmus,

  termfld, melyek nn em ek ;

  virus,m reg; vulgus, np spelagus, tenger, melyek

  semlegesek. Az

  um

  vgzet fnevek semlegesek.

  A harmadik nvragozs (declinatio

  tertia).

  S i n g u l a r i s . 7 .

  nom. labor tempus princeps pds

  munka id fejedelem gy alogos

  gen.

  labris tempris principis pditis

  dat. labri tempri principi pditi

  acc.

  laborul tempus principem pditem

  voc.

  labor tempus princeps pds

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  12/90

  P l u r l i s

  nom.

  labres tempra, princips pedites

  gen.

  labrm temprm principm peditm

  dat.

  lbrlbus tempribus principbus peditibus

  acc.

  lbrs tempra princips pedites

  yoc .

  labres tempra princips pedits

  abl.

  lbrlbus tempribus principbus peditibus

  nom.

  hmo

  ember

  hominis

  homni

  hominem

  homo

  homne

  gen.

  dat.

  acc.

  Y O C .

  abl.

  S i n g u l a r

  avis

  madr

  avis

  avi

  avm

  avis

  avi

  1 s

  mar

  tenger

  maris

  mari

  mar

  mar

  mari

  animl

  llat

  animlis

  animali

  animl

  animal

  animali

  P l u r l i s

  nom.

  homins vs marid animalia,

  gen.

  hominwi avium marium animlim,

  dat.

  hominibus avibus maribus animlibus

  acc. homins avs maria animalia,

  yoc . homins avs maria animalia,

  abl. hominibus avibus maribus animlibus

  Mssalliangzs tvek azok, a melyeknek tbbes

  genitivusban az um vgzet eltt mssalhangz ll.

  I-tvek azok, melyekben a tbbes gen.

  ium-

  ra

  vgzdik.

  A tbbes genitivusnl ium-ot tallunk:

  1. Azon

  es

  s

  is

  vgzet szavakban, a melyek

  parisyllabk, vagyis melyeknek egyes nominativus-

  ban s genitivusban egyenl a sztagszm, kivve

  cnis (canm),

  kutya ;

  ivnis

  (iuvenum), i f j ;

  vtes

  (vatum),

  js, pap;

  sedes (sedum),

  lhely;

  volucris

  (volucrum),

  szrnyas;

  2. azon

  s

  s

  x

  vg szavakban, melyek genitivu-

  sban az

  is

  eltt kt mssalhangzt tallunk;

  3. az e-vg s azon al-, ar-vg semlegesnem

  szavakban, melyek genitivusban az

  a

  hossz;

  4. az alapfokban ll mellknevekben s parti-

  cipiumokban, kivve

  eaelebs,

  ntlen;

  comps,

  rszes;

  dess, ttlen; dives,gazdag; particeps, rszes;pauper,

  szegny ;

  princeps,

  e ls ;

  pubes,

  felserdlt;

  sospes,

  sr-

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  13/90

  7

  912,

  tetlen;

  sspersts,

  fenmaradt;

  vtus,

  r g i ;

  mSmor,

  emlkez;immemor,nem em lkez;

  supplex,

  kny rg;

  5.

  vis (virium),

  e r ;

  lis (ltium ),

  p r ;

  fraus

  (fraudium),

  csals;

  quints,

  rmai polgrok.

  6.

  imber (imbrum),

  zpores;

  linter (lintrium),

  csnak;

  ter (utrium ),

  tml ;

  venter (ventrium),

  has.

  um

  s

  ium

  fordul el a kvetkez kn l:

  mensis,

  hnap;

  optlmates,

  nem esek;

  pnates,

  hzi istenek.

  Az egyes accusativusban

  im

  vgzetet tallunk 9-

  a kvetkez szavakban:

  1. tussis,

  khgs;

  sitis,

  szomjsg;

  vis,

  er;

  bris,

  ekeszarv;

  ravis,

  rekedtsg;

  amussis,

  csapzsinr ;

  2. az is-re vgzd foly- s vrosnevekben.

  em s im vgzet fordul el a kvetkezknl:

  fbris,

  lz ;

  puppis,

  hajfar;

  securis,

  b r d ;

  clavis,

  kulcs; classis,hajhad; messis,arats; navis, haj.

  A z egyes ablativusban

  i

  vgzetet tallunk a 10.

  kvetkez szavaknl:

  1. melyeknl az accusativusban i m vgzet van;

  2. alapfokban ll mellkneveknl, kivve

  caelebs

  . . . vetus (lsd 8

  4

  .);

  3. participiumoknl, a melyek jelzknek vannak

  hasznlva (abl. absolutusban a vgzet

  e).

  A tbbes nominativus s accusativus a semleges 11.

  nemben z'a-ra vgzdik :

  1. az es azon al, ar vg fneveknl, melyeknek

  tvben az

  a

  hossz;

  2. az alapfokban ll mellkneveknl (kivve

  vetus)

  s participiumoknl.

  Nemi szablyok.

  H m n e m : 1 2 .

  1. az o-vgzet,

  nnem :

  do-, go-

  i'o-vgzet;

  de hmnem:

  ordo,

  r end ;

  cardo,

  a jtsarok;

  marg,

  szle vlminek; ligo, kapa ; harpgo,

  kamps csklya;

  curculio,

  zsizsik (f-

  reg) ;

  vespertilio,

  denevr ;

  papilio,

  pil-

  lang ;

  septentrio,

  szak;

  scorpio,

  skorpio; pugio, b r ; scipio, b o t ; stellio,

  gyk s

  Vesontio,

  Besancon.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  14/90

  2. az o*-vgzet,

  de nnem :

  arbr,

  fa ;

  semleges :

  cr,

  sz v ;aequr, tenger;

  dr,

  tnkly ;

  marmor,

  mrvny.

  3. az os-vgzet,

  de nnem:

  cos,

  kszrlk;

  ds,

  hozomny;

  eos,

  hajnal ;

  semleges:

  s, (ris),

  szj ;

  s, (ossis),

  csont.

  4. az e r - r zet,

  de nnem:

  linter,

  csnak;

  semleges :

  cdaver,

  holt test;

  iter,

  t ;

  spintlier,

  karperecz ; tber,pp ; ubr,eml ; ver,

  tavasz;

  verber,

  t leg;

  cer,

  juhar ;

  cicer,bors ; papaver, m k ; pipr, bors.

  5. az es-vgzet (imparisyllaba),

  de nnem:

  merges,

  k v e ;

  seges,

  vets ;

  teges,

  gy -

  k n y ;

  merces,

  jutalom;

  quies,

  nyuga-

  lom ;

  rquies,

  nyugalom ;

  inquies,

  nyug-

  talansg ;

  compes,

  bilincs;

  ngylb;

  is),rez.

  N n e m :

  1. az e.s-vgzet (parisyllaba),

  de hmnem:

  plumbes,

  galamb;

  vepres,

  csipkebokor;

  cinces, perzsa kard.

  2. az as-vgzet,

  de hmnem: as, rmai pnz; mds, a frfi, a h m ;

  vas fvdis), kezes; dmas, aczl;

  elephas,

  elefnt;

  Atlas;

  semleges:

  vas (v'dsis),

  edny;

  fas,

  isteni trvny ;

  nfas,

  istentelensg.

  3. az is-vgzet,

  de hmnem: cis, qu is, guis, mis, nis, alis, ollis-vgzet

  s :

  huris,

  ekeszarv;

  callis,

  svny;

  cassis,

  s isak;

  caulis,

  szr ;

  ensis,

  kard;

  fustis,

  dorong ;

  lpis,

  k ; mensis,hn ap;

  orbis,

  kerk ;

  postis,

  ajtflfa;

  pulvis,

  por

  ,scrobis,

  gdr ;

  sentis,

  csipkebokor;

  torris,

  gfa, szk;

  tigris,

  tigris.

  4. az aws-vgzet,

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  15/90

  9

  44.-45.

  5. az aovgzet,

  hmnem a z : ea-vgzet s

  pJioenix,

  phnix m ad r;

  clix, kehe ly ; fornix, v, bolthajts;

  vrix,

  rcsom;

  de nnem: lex, trvny; prex, krs; forfex, o l l ;

  nex,hall;supellex,

  btor;faex,

  sepr,

  alj.

  6. az s-vgzet megelz mssalhangzval

  de hmnem :fons, forrs; pons, h d ; mons, heg y ;

  dens, f o g ; rudens,h ajktl; torrens,

  hegyi patak, foly;

  occidens,

  nyugat.;

  riem,

  kelet ;

  chalybs,

  aczl.

  S e m l e g e s n e m : 1 4

  1. az -vgzet,

  de hmnem: sol,nap; sl,s; mugil, egy tengeri hal.

  2. aze m er i m a , ar-vgzet,

  3. az u r - yz e t

  de hmnem :

  furfur,

  korpa;

  turtur,

  gerlicze ;

  vidtur,

  kesely.

  az ws-vgzet,

  de hmnem : lpus,nyl ; mus,egr;

  tripus,

  hrom lb;

  nnem :

  iuventus,

  ifjsg ;

  sls,

  d v ;

  senectus,

  regsg; servitus, szolgasg; virtus,

  erny;

  incus,

  l ;

  pals,

  mocsr ;

  tettus,

  f ld ; pcus (dis), barom.

  5.

  l a c

  tej ;

  l ec

  hali ;

  c a p u t

  fej ;

  c c i p u t

  a fej htuls rsze; s i n c i p u t , a fej eleje.

  A negyedik nvragozs (declinatio

  qnarta).

  S i n g u

  1 a

  r

  i

  s P l u r : l i s

  nom.

  senss

  corn senss

  cornua

  rzk

  szarv

  gen.

  sensi~f

  corn,

  s

  sensm

  cornm

  dat.

  sensi corn

  sensibs cornibs

  acc.

  sensm

  corn senss

  corna

  voc.

  senss corn

  senss

  corna,

  abl.

  sens corn

  sensibs

  cornibs

  A tbbes dativus s ablativus

  ubus-

  sal van ezek-

  nl : cus, t ; arcas, i v ; lcus, t ; quercus, t lgy ;

  speeus,

  barlang;

  pecu,

  marha;

  artus,

  t a g ;

  partus,

  szls;

  portus,

  k ikt ;

  trbus,

  tribus;

  vr,

  nyrs.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  16/90

  1 6 1 7 .

  gen.

  dat.

  dms ragozsa a kvetkez:

  S i n g u l a r i s

  q

  . domus,

  hz

  domus (domi = otthon)

  domui

  domum

  domus

  domo

  P l u r l i s

  domuums

  domorum

  domibus

  domos

  s

  domus

  domus

  domibus

  acc.

  voc.

  abl.

  Az Ms-vgzet szavak hmnemek; az a-vgzetek

  semlegesek. De nnem

  acus,

  t ;

  domus,

  hz;

  mnus,

  k z ;

  penus,

  lelmi kszlet;

  porticus,

  oszlop

  csarnok;

  tribus, Idus,

  Az tdik nvragozs (declin. quinta).

  1 6

  S i n g u l a r i s

  P l u r l i s

  nom.

  r e s

  r e r u m

  r e b u s

  r e s

  r e s

  r e b u s

  tartoz fnevek n-

  nemek, kivve dies, diei, a mely a tbbesben mindig

  hmnem , az egyes szmban majd hm- majd n-

  nem ;

  mridies

  csak hmnem.

  r e s

  r e i

  r

  r e m

  r e s

  r e

  Az tdik nvragozshoz

  gen.

  dat.

  acc.

  voc.

  abl.

  Grg szk declinatija.

  17. A z els declinatihoz tartoz grg fnevek rago-

  zsa a kvetkez mintk szerint megy :

  nom.

  epitome Aeneas

  Anchises

  gen.

  epitomes

  Aeneae Anchisae

  dat.

  epitomae Aeneae Anchisae

  acc.

  epitomen

  Aeneam, -an Anchisen, -am

  voc.

  epitome

  epitome

  Aenea,

  Anchise

  abl.

  epitome

  epitome

  Aenea, Anchise (a)

  A tbbesszm, a mennyiben van, rendesen megy

  ae, rum, is, as, ae,

  Vvgzetekkel.

  A msodik declinatihoz tartoz grg fneveknl

  a nominativus os s us, ons um-ra vgzdik. Delos,

  Delus; llion, llium.

  M egjegyzend, hogy nnemek:

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  17/90

  1 1

  exodus,

  kivonuls ;

  mthdus,

  mdszer ;

  peridus,

  kr-

  mondat ; abyssus, mlysg;

  atmus,

  a feloszhatlan tes-

  tecske;dialectus, tjszls;diphthongus, ketts magn-

  hangz ;

  paragrophus; dmtrus,

  tmr ;

  perimtrus,

  a krvonal. A tbbes genitivusban gyakran meg-

  marad a grg

  n

  vgzet, a latin

  orum

  he lyn:

  Georgicon libri. -

  eus vg grg tulajdonnevek: Orpheus; gen.

  Orphi,

  dat.

  Orpho,

  acc.

  Orphum

  s

  -ea,

  voc.

  Orpheu,abl. Orpheo mintjra.

  Achilles, Ulixen

  gen.

  ei, is, i.

  Dido

  gen.

  Didus

  v .

  Didnis,

  acc.

  Didnem, Ddo;

  Sappho, gen. Sapphus; aer, acc. aera; aether, acc.

  aethera; pesis

  acc.

  poesim

  s

  poesin,

  abl.

  poesi.

  A declinatiknl elfordul rendhagy-

  sgok s hinyossgok.

  Vannak fnevek, melyek egyltalban nem vesz- 18.

  nek fel esetragot (indeclinabilia): nfas, fas; pondo,

  font ;

  insiar,

  alak, kp;

  mn,

  reggel stb.

  Vannak fnevek, melyek csak egyes esetekben

  hasznlatosak'

  (defectiva casibus): vis,

  e r ;

  vim, vi;

  opis,

  segtsg,

  opem , ope; vicis,

  vltozs,

  vicm, vice.

  Egyes fnevek csak tbbesben hasznlatosak

  (plu-

  ralia tantum): divitiae, gazdagsg; insidiae, les;

  Kltndae,

  etc.

  Nmely fnv egyesben ms jelents, mint a

  tbbesben :

  littera,

  bet ;

  litterae,

  tudomny, levl.

  Heteroclita-uak

  nevezik azon fneveket, a m elyek-

  nek kt, klnfle declinatihoz tartoz alakjuk van

  egy eset jellsre:

  paupertas, -atis

  s

  pauperies, ei,

  szegnysg;

  barbaries

  s

  barbaria,

  barbrsg.

  Heterogenea

  azon fnev ek, a melyeknek kt

  egy jelents alakja klnfle nem:

  baclum

  s

  bclus, bot.

  Vannak fnevek, a melyeknl a tbbesszm alak

  ms nem mint az egyes :

  caelum,

  g,

  coeli; Tartarus,

  Tartara.

  Ismt ms fnevek tbbes szma ms declinatihoz

  tartozik, mint az egyes:

  vas, vasis;

  vasa,vasorum,edny.

  Vannak fnevek, melyek egy idben

  heteroclita

  s heterogenea: vesper, est m . (II. deci.), ad vesperam.

  f. (I. deci.), vespere

  s

  vesperi m. (III. deci.)

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  18/90

  1 2

  44.-45.

  A mellknv (adiectivum).

  19. A mellknevek hrom, kt s eg y vgzetek. A

  hromvgzetek lehetnek 1)

  us, a, um,

  2)

  er, a, um,

  3)

  ur, a, um,

  4)

  er, is, e

  vgek. Az 1) 2) 3)

  alattiak a msodik s els declinatio szerint mennek;

  a 4) alattiak egszen a harm adik declinatio szerint

  (sing.

  abl. i; plur. nom . neutr. ia; plur. gen. ium ).

  Kilencz mellknv : nus, egy ;

  slus,

  egyedl i ;

  ttus,

  egsz; ter, melyik a kett kzl; altr, az egyik;

  nullus,

  egyik sem;

  neuter,

  egyik sem a kett k z l;

  alius,

  a msik;

  ullus,

  valaki; a genitivust

  ius,

  a da-

  tivust i-vel kpezi.

  A ktvgzetek 1)

  is, e,

  2)

  ior, ius

  (comparativusok).

  sing. plur. sing.

  plur.

  nom.

  dulcis, e dulces, ia

  maior, us

  maiores, ra

  gen.

  dulcis

  dulcium maioris

  maiorum

  dat.

  dulci dulcibus maiori maioribus

  acc.

  dulcem, e dulces, ia

  maiorem, us

  maiores, ra

  voc. dulcis, e dulces, ia

  maior, us

  maiores, ra

  abl.

  dulci dulcibus maiore

  maioribus

  Az egyvgzetek a harmadik declinatio szerint

  mennek. Vigyzni kell arra, hogy ezeknek ishtvg-

  zetk van a

  sing. accus.; plur. nom., acc.

  s uoc.-ban.

  nom. prudens, gen. prudentis, dat. prudenti, acc. pru-

  dentem

  s

  prudens,

  voc.

  prudens,

  abl.

  prudenti,

  plur.

  nom.

  prudentes

  s

  p r u d en t i a

  gen.prudentium,dat.

  prudentibus,

  acc. s voc.

  prudentes

  s

  prudentia,

  abl.

  prudentibus.

  20.

  Vannak ragozhatatlan mellknevek i s :

  nquam,

  semmirekell;

  frgi,

  takarkos; tovbb olyanok,

  melyeknek csak egyes esetei hasznlatosak

  (defectiva

  casibus): exspes, remnytelen; exlex, trvnyenkivl

  ll, s olya nok, melyek csak tbbesben hasznlatosak:

  plerique, legtbben ; ceteri, a tbbiek ; pauci, kevesen.

  21.

  A

  mellknevek fokozsa (comparatio).

  A hrom

  fok neve :

  gradus positivus,

  alapfok ;

  gr. comparativus,

  kzpfok s

  gr. superlativus,

  felsfok. A kzpfok

  kpzse trtnik:

  ior

  s

  ius,

  a fels fok kpzse :

  issimus

  sztagokkal. Az

  er

  vg mellknevek a super-

  lativust rimus-s&l kpezik: niger, fekete,_ nigrior,

  nigerrimus; celer,

  gyors,

  celerior, celerrimus;

  gy

  vetus,

  rgi, veterrimus.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  19/90

  1 3

  44.-4

  Facis, knny, felsfoka facillimus; gy diffi-

  cittimus, legnehezebb;simillimus, leghasonlbb;

  dissi-

  milUmus, legeltrbb ; gracillimus, legkarcsbb;

  humillimus,

  legalacsonyabb.

  A dicus,

  ficus volus-

  sal kpzett mellknevek kzp-

  foka entior-, felsfoka entissimus-sal van k pe zv e:

  malediceiitior, maledicentissimus. 22.

  Rendhagy fokozs: bnus,

  j ,

  melior, optimus;

  maim, rossz, peior, pessimus; magnus,nagy, maior,

  maximus; parvus,

  kicsiny,

  minor minimus; multus,

  sok,

  plus, plurim us; frugi, frugalior, frugalissimus ;

  nequam,

  nequior, nequissimus.

  Kt superlativus van a kvetke zk nl:

  inferus,

  inferior, injimus s imus, legals; superus, superior,

  supremus,

  (legszls) s summus(legmagasabb).

  Alsfok mellknv nincs a kvetkez compara-

  tivusok- s superlativusokhoz : citerior, innensbb,

  citimus

  ( t :

  citra); interior ,

  belsbb,

  intimus (intra);

  prior,

  elbbi,

  primus; propior,

  kzelebbi,

  proximus

  (prope); ulterior,

  tls,

  ultimus (ultra) deterior,

  silnyabb, deterrimus; odor, gyorsabb, ocissimus;

  potior,

  hatalmasabb,

  potissimus.

  Egynehny m ellknvnek nem hasznlatos a kzp-

  foka :

  vetus, veterrimus; novus,

  j,

  novissimus

  (leg-

  utols); msoknl nincs felsfok: iuvenis, fiatal,

  iunior; senex,

  reg ;

  senior.

  Lehet a fokozst krlrni

  magis

  s

  maxim

  hat-

  rozkkal ; gy kpzik a fokozst az usvg mellk-

  nevek, melyekben az

  u

  eltt magnhangz ll:

  magis

  idoneus, maxim idoneus.

  Sok mellknv egyltalban nem fok oz hat : 23 .

  ilyenek klnsen azok, melyek anyagot, szrmazst,

  hely- s idviszonyt fejeznek ki:

  aureus,

  aranybl

  val ;

  Romanus,

  rmai ;

  hesternus,

  tegnapi;

  pedester,

  gyalogos;

  peregrinus,

  k lfldi.

  A comparativust gyakran ott is hasznljk, a hol

  sszehasonlts tulajdonkpen nincs; ilyenkor ltal-

  nosan magasabb fokot fejez ki:

  Senectus est natura

  loquacior, az regkor termszetnl fogva nagyon

  beszdes.

  A superlativus nha fordthat

  igen, nagyon

  szavak

  segtsgvel, st egyszeren alapfokkal:

  vir amplissi-

  mus, tekintlyes frfi.

  A comparativus erstsre szolgl

  mg

  fordtand

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  20/90

  1 4

  4 4 . - 4 5 .

  vei sapientissimus, mg a legblcsebb is;

  a

  quam:

  quam brevissime, lehet legrvidebben; alonges

  multo

  :

  longe plurimum valet,

  legeslegtbbet

  r; multo maxima

  pars, a

  legeslegnagyobb

  rsz.

  A hatroz-sz (adverbiiim).

  24 . A msodik declinatihoz tartoz mellknevekbl

  kpzvel, a harmadikhoz tartozkbl

  ter

  kpzvel

  alkotunk adverbiumokat:

  longe,

  pulchre; acriter, pru-

  denter.

  ( D e :

  bn, mai, difficulter, audacter.)

  Gyakran azabl.hasznlatos adverbiumnak: crbro,

  falso;

  gyakran a

  neutr. acc.: fadle, ceterum, multum.

  Vannak ezeken kiv l ms kpzkkel fnevek bl

  alkotott adverbiumok is: funditus, passim, furtim.

  A z adverbium ok eg y rsze fokozhat. A compara-

  tivus kpeztetik ius, a superlativus issime (illime,

  errime)

  kpzvel :

  recte, rectius, rectissime; facillime,

  nuperrime.

  Az elljr (praepositio).

  25 . Accusativussal llnak a kvetkez praepositik:

  ant, pd, d, adversus,

  circum, circa, cttra, cis,

  contra, erga, extra, intra,

  infra, inter, iuxta, b,

  pns, pn, post

  s

  praeter,

  prpe, propter, per, secundum,

  spra, versus, ultra, trans.

  Ablativussal llanak:

  absque, a, b, abs

  s

  de

  cram, clam, cum, ex s e

  sn,

  tns,

  pr

  s

  prae.

  Accusativussal s ablativussal llanak:

  in, sb, sper, supter.

  A

  hol

  krdsre

  in

  ssub abl.-sal,

  hov

  krdsre acc.-

  sal llanak. Sper acc.-sal fl, fltt; abl.-sal (rit-

  kn)fltt,

  -rl.

  Supteracc.-sal

  al;

  abl.-sal(ritkn)alatt.

  A kt sztag praepositik, klnsen kltknl

  fnevk mgtt llanak

  (anastrophe).

  A praepositik rszben eredetileg adverbiumok

  voltak; gyakran hasznltatnak is adverbiumokknt:

  contra, ellenkezleg; iuxta aestimare, egyenlS sokra

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  21/90

  1 5

  44.-45

  Egyes adverbiumok ismt praepositikknt hasz-

  nlatosak

  usque

  acc.-sal,

  Prope (propius, proxime)

  ll acc.-sal vagy

  ab

  praepositival s aW.-sal is:

  prope ab urbe,

  kzel a vroshoz.

  A nvms (pronomen).

  A szemlyes nvms (pronomen per-

  sonale).

  Els szem. Msod. szem. Harmadik sz.

  S i n g u l a r i s 2 6 .

  nom.

  ego

  t

  is,

  ea,,

  id

  gen.

  mei

  tui eius

  dat.

  milii tibi ei

  acc.

  me

  ie eum, eam, id

  abl.

  me te , ea, e

  P l u r l i s

  nom.

  nos vs ii (ei), eae, ea

  gen.

  nostri vestri,

  eorum, earum, eorum

  en.

  nostrum

  vestrum

  dat.

  nbis

  vbis eis (iis)

  acc.

  nos vos

  eos, eas, ea

  abl.

  nobis vobis eis (iis).

  Kiemelsre szolgl:

  met: egom et, vobism et: t.

  tvXe. A

  oum

  praepositival:

  mecum, tecum, nobiscum,

  vobiscum, secum.

  A visszahat nvms (pronomen

  reexivum).

  Visszahat nvmsnak hasznlja a latin a szemlyes 27 .

  nvms alakjait:

  mei, mihi, me; tui, tibi, te; nostri,

  nobis, nos; vestri, vobis, vos;

  a harmadik szemlyre

  egyesben s tbbesben : gen.

  sui,

  dat.

  sibi,

  acc. s abl.

  se

  vagy

  sese.

  A birtokos nvm s (pronomen posses-

  sivum).

  Meus, a, um ; tuus, a, um ; suus, a, um ; noster,

  28.

  tra, trurn; vester, tra, trurn; suus, a, um.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  22/90

  3 1 .

  A mutat nvms (pronom' irnori-

  strativum).

  S i n g u l a r i s

  nom.

  hic, haec, hoc, iste, a, d ipse, a, um

  gen. hius istius ipsius

  dat. huic isti ipsi

  g

  ,

  acc.

  hunc, lianc,

  hoc istum, am , ud ipsum, dm, um

  abl. hoc, hac, hoc isto, a, o ipso, a, o

  P l u r l i s

  nom.

  hi, hae, haec isti, ae, a ipsi, ae, a

  gen.

  horum , harum istorum , -arurn, ipsorum, -arum,

  horum -orurn -orum

  dat.

  his istis ipsis

  acc. hs, has, haec istos, -as, -a ipsos, -as, -a

  abl. his istis ipsis

  Hic, haec, hoc ez; iste, a, ud; ille, a, ud = a z ;

  ipse, a, um

  = m a g a ;

  is, ea, id

  = , a z ;

  idem, eadem,

  idem

  ugyanaz.

  Hic

  egyes alakjai

  ce

  sztaggal megtoldva is for-

  dulnak e l ;

  iste

  s

  ille

  egyes alakjai c-vel megtoldva:

  istaec, illoc; illa, illi, illos

  rgi alakjai:

  olla, olli, ollos.

  A vonatkoz nvms (pronomen rela-

  tivum).

  S i n g u l a r i s P l u r l i s

  nom. qui, quae, qud qui, quae, quae

  gen.

  cius quorum, quarum , quorurn

  dat.

  cui quibus

  acc.

  quem, quam , quod quos, quas, quae

  abl. quo, qua, quo quibus

  Quibus

  he lyett rg i alak :

  quis. Cuius

  rgi rsmd

  szerint

  quoius. Cum quo, qua

  helyett rhat

  qucum,

  quacum

  is. Rgies ablat.

  qui

  ( = quo).

  A krd nvms (pronomen interroga-

  tivum).

  A krd

  quis, quid ?

  fnvileg hasznltatik s nv

  utn krdez; a

  qui, quae, quod ?

  mellknvileg hasz-

  nltatik s tulajdonsg utn krdez. A declinatijaolyan , m int a relativum . Nyo m atk os krdsben ll :

  ecquis, ecqui; ecquae, ecqua; ecquid, ecquod; numquis,

  numqui

  stb.

  XJter, a um

  (gen.

  ius), melyik,

  ha

  kettrl van sz.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  23/90

  1 7

  44.-45

  A ha( ' /.atlan nvms (pronomen in-

  defnitum.)

  aliquie, -id f nv i l eg ; aliquis, aliqua, aliquod, 32,

  mellknvileg.

  Si, nisi, ne, num

  utn nem ll

  aliquis

  etc. , hanem csak:

  quis, qui; quae, qua; quid

  quod. Quidam, quaedam, quoddam megfelel a hat-

  rozati n n vel ne k: volt egy id,

  fit tempus quoddam .

  Quisquam f n v ) s

  ullus

  (mell . ) tagad mondatokban

  klnsen

  nego, vet, nescio, ignoro, caveo, vix, quasi,

  sine, quam, an, si utn. Nemo, gen. nullius, dat.

  nemini,

  acc.

  neminem,

  abl.

  nullo. Nemo

  fnv,

  nullus

  m ellknv ; de

  nemo dives,

  egy gazdag sem ;

  nemo Latinus, doctus, plebeius,

  mert

  dives, Latinus

  etc.

  mellknevek. Quisque (egyesben) superlativus utn

  tbbessel fordtand :

  Fortissimus quisque

  pen a leg-

  btrabbak.

  Uterque

  mindkett utn egy ess zm :

  uterque salutavit; uterque

  tbbesben pluralia tantum

  mellett, s ha mindkt flen tbben vannak : utraeque

  litterae,

  mindkt levl :

  utrosque vicit,

  mindkt flen

  tbb ellensget legyztt.

  A szmnv (numerale) .

  T - va gy alapszmnevek Rendszm nevek 33 .

  n. cardina lia n. ordinalia

  I. nus, a, um,

  egy

  prim us, a um ,

  els

  II. du , duae, du scundus

  v.

  altr

  III . trs, tria tertius

  IV . quattuor quartus

  V . quinque quintus

  V I. sex sextus

  V II. sptm septlmus

  V III . oct octavu s

  IX . nvm nnus

  X . dcm decimus

  X I . undcim undcim us

  X I I . dudcim duodclmu s

  X I I I . trdcim tertius decimu s (decim us et

  X I V . quattuordecim quartus decimus [tertius)

  X V . quindecim quintus decim us

  X V I . sedcim sextus decim us

  X V I I . septendecim septimus decim us

  X V II I. duodvlginti duodevicslmus

  X I X . und viginti undevicesimus

  X X . vginti vicesimus

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  24/90

  3 4 .

  T - va gy alapszmnevek Rendszmnevek

  n. cardinalia n. ordinalia

  X X I .

  XXII .

  X X V I I I .

  X X I X .

  X X X .

  XL .

  L .

  L X .

  L X X .

  L X X X .

  XC.

  XCVIII .

  XC IX .

  c

  Cl.

  cc

  ccc

  cccc

  D . V . 10.

  DC.

  DCC.

  DCCC.

  DCCCC.

  M. v. CIO.

  MM.

  100.

  CCI00 .

  C C C I0 0 0 .

  C C C C I0 0 0 0 .

  unus et viginti

  vagy

  viginti unus

  duo et viginti

  vagy

  viginti duo

  duodetrlginta

  undetriginta

  trlginta

  quadraginta

  quinquginta

  sexlgint

  septuaginta

  octginta

  nonaginta

  oeto et nonaginta

  v. nonaginta oeto

  novem et nonaginta

  v.

  nonaginta novem

  eentum

  centum unus

  dcenti, ae, a

  trcenti, ae, a

  quadringenti

  quingenti

  sexcenti

  septingenti

  octingenti

  nongenti

  mille

  duo milia

  quinque milia

  decem milia

  centum milia

  decies centena milia

  unus et vicesimus

  v.

  vicesimus primus

  altr et vicesimus

  v.

  vicesimus altr

  duodetricesimus

  undetricesimus

  trxcesmus

  quadragslmus

  quinquagesmus

  sexagesmus

  septuageslmus

  octgsimus

  nnagsmus

  duodecentesimus

  ;a undecentesimus

  centslmus

  centesimus primus

  dcentesimus

  trecentesimus

  quadringentesimus

  quingentesimus

  sexcentesimus

  septingentesimus

  octingentesimus

  nongentesimus

  millesimus

  bis millesimus

  quinquies millesimus

  decies millesimus

  centies millesimus

  decies centies mill.

  34 . Osztszmnevek Szm nvi hatrozk

  n. distributiva adverbia

  I. singli ae,a,egy -egy sml, egyszer

  II. bini bis

  II I. trni (trini) tr

  IV . quterni quter

  V . qulni quinquies

  V I. seni sexis

  V II . septni septis

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  25/90

  1 9

  Osztszmnevek

  n. distributiva

  VIII. octni

  IX. novni

  X. dni

  XI. undni

  XII. duodni

  XIII. trni deni

  XIV. quaterni deni

  XV. quini deni

  XVI. seni deni

  XVII. septeni deni

  XVIII. duodeviceni

  XIX. undeviceni

  XX. Vieeni

  X X I. singuli et viceni

  v.

  viceni singuli

  X X II . viceni bini

  XXVIII. duodetriceni

  XXIX. undetriceni

  X X X . tricni^

  XL. quadragni

  L. quinquageni

  LX. sexageni

  LXX. septugeni

  LXXX. octgeni

  XC. nongeni

  XCVIII. duodecenteni

  XCIX. undecenteni

  C. centeni

  CI. centeni singuli

  CC. duceni

  CCC. trecni

  CCCC. quadringni

  D. v. 10. quingeni

  DC. sesceni

  DCC. septingeni

  DCCC. octingeni

  DCCCC. nongeni

  M v. CIO. singula milia

  MM. bina milia

  100 . quina milia

  C C I0 0 . dena milia

  C C C I000 . centena milia

  CCCCI000 0. decies centena milia

  3 4

  Szmnvi hatrozk

  adverbia

  octies

  nvi s

  dcis

  undcies

  duodcies

  ter decies

  quater decies

  quinquies decies

  sexies decies

  septies decies

  duodevicies

  undevicies

  vcis

  semel et vicies

  v.

  vicies semel

  vicies bis

  duodetricies

  undetricies

  tricis

  quadragis

  quinquagis

  sexagis

  septugis

  octogies

  nonagies

  duodecenties

  undecenties

  centies

  centies semel

  ducenties

  trecenties

  quadringenties

  quingenties

  sescenties

  septingenties

  octingenties

  nongenties

  milies

  bis milies

  quinquies milies

  decies milies

  centies milies

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  26/90

  1617.

  35 . A tszmnevek

  kzl declinlhatk :

  unus, a, um

  (gen. unius; dat.uni); duo, ae, o,gen. duorum, rum,

  -orum,

  dat. s abl.

  duobus, duabus, duobus,

  acc.

  dus

  (duo), duas, duo; tres, tria,

  gen.

  trium,

  dat. s abl.

  tribus;

  s a szzasok :

  ducenti, ae, a. Mille

  mellk-

  n v ; milia genitivussal ll f n v : mille hom ines;

  tria milia

  hominum.

  Mille

  indeclinabile ;

  milia

  gen.

  milium, dat. s abl.milibus.

  Unus

  a tbbesben hasznlhat

  plur. tantumoknk\:

  unae litterae

  s

  csak"

  rtelemben :

  csak a rmaiak:

  uni Romani.

  36 . Az osztszmneveket

  ketttl felfel hasznljuk

  az egysget jelent plur. tantu m oknl: kt, hrom

  levl,

  binae, ternae litterae; de egy levl,u n a e

  (nem :

  singulae) litterae.

  NB.

  Bis bina quot

  sunt

  ?

  Mennyi 2 X 2 ?

  Bis bina

  sunt quattuor, 2 2 = 4.

  Consul II. III. IV. olvasand consul iterumvagy

  secundum,

  tertium,

  quartum

  = msod . . . izben consul.

  A trtek olvassa: ' / ,

  dimidia pars;

  '/s

  pars;

  2

  /s> duae quintae (partes); ha a nevez csak

  egygyel nagyobb : /

  6

  ,

  quinque partes..

  A hatrozatlan szmnevek

  kzl kiemeljk

  aliquot,

  indecl. = egynehny =

  nonnulli, ae, a.

  Esse .

  37.

  hulicativus

  S. 1. sm

  2. s

  3. st

  Pl. 1. smus

  2. estis

  3. sunt

  S. 1. ram

  2. ras

  3. rat

  Pl. 1. ramus

  2. ratis

  Az ige (verbum).

  P o s s u t n .

  P r a e s e n s .

  Coniunctivus

  Indicativus Coniunctivus

  sm possum possim

  sis pts possis

  st potest possit

  slmus possmus

  sitis potestis

  sint possunt

  I m p e r f e c t u m .

  essem, frem potram

  esss, fres poteras

  esst, fret poterat

  essmus potramus

  essetis poteratis

  possimus

  possitis

  possint

  possem

  posses

  possemus

  possetis

  possent

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  27/90

  2 1

  F u t u r u m .

  Indicativus Coniunctivus Indicativus Coniunctivus

  1.

  r potro

  2. ris poteris

  3. rit

  poterit

  1.

  rimus

  potermus

  2. ritis

  poteritis

  3. runt poterunt

  P e r f e

  c t u m.

  1. fu furim ptui poturim

  2.

  fuisti

  furis

  potuisti potueris

  3. fit

  furis potuit

  potuerit

  1.

  fuimus

  furimus

  potuimus potuermus

  2.

  fuistis furtis potuistis potuerltis

  3. furunt furint poturunt potuerint

  P l u s q u a m p e r f e c t u m .

  S. 1. furam fuissem poturam potuissem

  2. furas fuisses potueras potuisses

  3. furat fuisset potuerat potuisset

  Pl. 1. fueramus fuissmus potueramus potuissemus

  2. fueratis fuisstis potueratis potuissetis

  3. fuerant fuissent potuerant potuissent

  F u t u r u m e x a c t u m .

  S. 1. furo

  2. furis

  3. furit

  Pl. 1. fuerimus

  2. fuerltis

  3. furint

  Imperativus.

  Sing. 2. es esto

  3. esto

  Plur. 2. este estte

  3. sunto

  Infinitivus.

  Praes.

  esse

  Perf.

  fuisse

  p

  ra

  e,s.

  posse

  Fut.

  futurum, am, um esse

  Perf.

  potuisse

  vagy fre

  F u L

  '

  n i n c s

  Participium,

  gerundium

  es

  supinum

  nincsen.

  Prsum , prdes, prdest, prsm us, prdestis,

  prsunt; prdero ; prsim; prdessem.

  poturo

  potueris

  potuerit

  potuermus

  potuerltis

  potuerint

  Participium.

  Praes.

  potens

  supinum,

  nincs.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  28/90

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  29/90

  2 3

  lauda

  lauda-te

  lauda-to

  lauda-t

  lauda-tte

  lauda-nto

  Imperativus.

  mone

  mon-te

  mon-t

  mon-t

  mon-tte

  mon-nto

  I g e n e v e k .

  Injinitivus.

  Praes. lauda-r Praes. mnre

  Perf. laudav-isse Perf. monu-isse

  Fut. laudat-rum, am, Fut. monit-urum ,am,um

  um (s, as, a) esse esse

  Participium.

  Praes. lauda-ns, ntis Praes. mone-ns, ntis

  Fut . laudat-rus, a, um Fut. monit-rus, a, um

  Gerundium.

  Gen. lauda-ndi Gen.

  Dat. lauda-nd Dat.

  A cc . (ad) lauda-ndum A cc .

  A bl . lauda-nd A bl .

  mone-ndi

  mone-nd

  (ad) mone-ndum

  mone-nd

  Supinum.

  A cc . laudat-um A cc . monit-m

  Abl. laudat- A bl . monlt-

  Az els coniugatiban a perfeetumbl alkotott

  alakoknl gyakran elfordulnak sszevonsok:

  lau-

  dasti (laudavisti), laudassem (laudavissem), laudasse,

  laudarim

  stb.

  do

  ignek

  coni. praes. dem , des, det

  helyett gy

  is : duim, duis, duit.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  30/90

  2 4

  III coniugatio

  Indicativus Coniunctivus Indicativus Coniunctivus

  lg-o lg-am cp cpam

  S lg-Is leg-as capis cap as

  lg-It leg-t capit capa t

  leg-lmus leg-amus capmus capam us

  jj leg-ltis leg-tis capltis capatis

  leg-unt leg-ant capiunt capant

  g lg-bam lg-rem cpbam caprem

  s le g b a s leg-res capbas caperes

  leg-bat leg-ret capibat capret

  leg-bam us leg-rmus capbam us capremus

  g< leg-batis leg-rtis eapbatis capretis

  leg-bant leg-rent capxbant caprent

  lg-am capxam

  g leg-es cap is

  S leg-et cap iet

  B leg-mus capimus

  ^ leg-tis capltis

  leg-ent capient

  lg-i lg-rim cpi cpriin

  ^ lg-isti lg-ris cepisti ceperis

  o lg-it lg-rit eepit eeperit

  'S lg-mus lg-rimus cepimus cprimus

  f Ig-istis lg-ritis eepistis ceperitis

  lg-runt lg-rint ceprunt ceperint

  ^ lg-ram lg-issem cperam cpissem

  lg-ras lg-isses ceperas cepisses

  E lg-rat lg-isset ceperat cepisset

  g. lg-ram us lg-issmus ceperamus cepissemus

  g lg-rtis lg-isstis ceperatis cepissetis

  K lg-ran t lg-issent ceperant cepissent

  lg-ro cpero

  -H lg-ris ceperis

  lg-rit eeperit

  lg-rimus ceperimus

  lg-ritis ceperitis

  ^ lg-rint ceperint

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  31/90

  2 5

  Imperativus.

  lg-e cape

  leg-te capite

  leg-It capito

  leg-it capito

  leg-ltte capitote

  leg-unto capiunto

  I g e n e v e k .

  Infinitivus.

  Praes. lg re Praes. capere

  Perf. lg-isse Perf. cepisse

  Fut. lect-irum, am, um Fut. capturum , am, um

  (s, as, a) esse esse

  Participium.

  Praes. lg-ens Praes. cap iens

  Fut. lect-rus, a, um Fut. capturus, a, um

  Den. lg-endi

  Dat. leg-end

  Acc . (ad) leg-endum

  Abl. leg-end

  undium.

  Gen. capiendi

  Dat. capiendo

  A cc. (ad) capiendum

  Abl. capiendo

  Supinum.

  Acc. lect-um A cc . captum

  Abl. lect- A bl. captu

  A harmadik coniugatihoz tartozik egynehny

  io vgzet ig e ; ezek : capio,

  cupio,

  facio,

  fooLio,

  fiigio,

  iao, pario, quatio, rapio, sapio

  s a nem hasznlt:

  lao

  s

  specio

  sszettelei, mint

  allicio, adspicio;

  tovbb ezek a deponens igk:

  gradior, morior,

  patior. Ezek az igk az i hangzt a fennebb jellt

  helyeken megtartjk.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  32/90

  3 8

  IV coniugatio

  Indicativus Coniunctivus

  audi o

  2 audi-s

  audi-t

  audl-mus

  audi-tis

  audi-unt

  audi-am

  audi-as

  audi-at

  audi-amus

  audi-atis

  audi-ant

  Imperativus

  audi

  audl-te

  audi-t

  aud-t5

  audi-tte

  audi-un to

  audi-bam

  audi-bas

  audi-bat

  audi-ebamus

  audi-batis

  audi-bant

  audi-am

  audi-s

  audi-et

  audi-emus

  audi-tis

  audi-ent

  audiv-i

  g audiv-isti

  o audiv-it

  =2 audlv-Imus

  audiv-istis

  audv-runt

  audi-rem

  audi-res

  aud-ret

  audl-remus

  audi- rtis

  audi-rent

  I e e n e v e k .

  Praes. audi-re

  Perf. audlv-isse

  Fut. audit-rum,

  um esse

  audiv-rim

  audiv-ris

  audi v-rit

  audiv-rimus

  audlv-ritis

  audiv-rint

  Participium.

  Praes. audi-ens

  Fut. audlt-rus, a,um

  audiv-ram

  S audiv-ras

  5 audiv-rat

  g, audiv-ram us

  3 audiv-rStis

  5 audiv-rant

  audlv-issem

  audiv-isses

  audiv-isset

  audiv-issmus'

  audv-isstis Acc.

  audv-issent Abl.

  Gen.

  Dat.

  Gerundium.

  audi-endi

  audi-end

  (ad) audi-endum

  audi-end

  8 audiv-ro

  3 audiv-ris

  audiv-rit

  audiv-rimus

  audlv-ritis

  audiv-rint

  x

  Acc. audit-um

  Abl. audlt-

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  33/90

  Passivum.

  39.

  I coniugatio

  Inclicativus Coniunctivus

  II eoniugatio

  Indicativus Coniunctivus

  laud-r

  lauda-rs

  laud-tr

  lauda-mr

  lmid-mni

  lauda-ntr

  laud-r

  laude-ris

  laud-tur

  laud-mur

  laud-mni

  laude-ntur

  lauda-bar laud-rr

  lauda-baris lauda-rris

  laud-batur lauda-retur

  lauda-bmur lauda-remur

  lauda-bamlni lauda-rmini

  lauda-bantur lauda-rentur

  mone-or

  mon-ris

  mon-tur

  mon-mur

  mon-mini

  mon-ntur

  mon-br

  mon-baris

  mone-ar

  mone-aris

  mone-atur

  mone-amur

  mone-amni

  mone-antur

  mone-rr

  mone-rris

  laud-br

  S lauda-bris

  5 lauda-btur

  S lauda-blmur

  laud-bmni

  lauda-buntur

  mon-batur mone-rtur

  mon-bamur mone-rmur

  mon-bamlni mone-rmlni

  mon-bantur mone-rentur

  mone-br

  mone-bris

  mon-btur

  mone-bmur

  mon-blmni

  mon-buntur

  lau- jsum lau- |sim mo- isum mo- isim

  I datus es datus sis nltus, es nitus,

  I

  sis

  u a, um(est a, um lsit a, um [es t a, um lsit

  -S lau- (sumus lau- (simus mo- isumus mo- [simus

  f dati |estis dti ' sitis niti, ' estis niti, ] sitis

  ae, alsu nt ae, a ls in t ae. a

  I

  sunt

  isnt

  lau-

  |

  eram lau-

  |

  essem mo- (eram mo-

  j

  essem

  datus eras datus esses nitus, { eras nltus,

  j

  esses

  S a, um lerat a, um lesset a, u m lera t a, um lesset

  3 lau- (eramus lau- [essemns m o- leraimis mo- essemus

  g dati eratis dti, j essetis niti j eratis niti, |essetis

  ae, aIerant ae, e (essent ae, aIerant ae, a|essent

  lau- [ro

  datus eris

  a, um (erit

  lau-

  j

  erimus

  ^ dati, eritis

  ae, a

  1erunt

  mo- Iro

  ntus,

  I

  eris

  a, um (erit

  mo-

  I

  erimus

  niti, l eritis

  ae, a

  I

  erunt

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  34/90

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  35/90

  2 9

  3 4

  F u t u r u m .

  Indicativus Coniunctivus Indicativus Coniunctivus

  lg-r

  leg-ris

  leg-etur

  leg-mur

  leg-emini

  leg-entur

  lec- |sum

  tus, es

  a, um(est

  capiar

  capris

  capetur

  capemur

  capemini

  capentur

  r f e c t u m.

  lec- Isim cap- [sum cap- [sim

  tus, sis tus, je s tus, js is

  est ' a, um lsit a, um lest a, um lsit

  , .. isumus , [simus Isumus .. fsimus

  l e c t l

  < estis

  l e c t l

  > sitis

  c a

  P

  t l

  J

  e s

  ti s ^ sitis

  a e

  >

  a

  | s u n t

  a e

  '

  a

  (sint

  a e

  '

  a

  | s u n t

  a e

  '

  a

  ] s i n t

  P 1 u

  lec- [eram

  tus, (eras

  a, umlerat

  , .. [eramus

  l e c t l

  > eratis

  ae, a

  1

  s q u a m p e r f e c t u m .

  Ierant

  lec-

  [

  essem cap- (eram

  tus, esses tus, { eras

  a, um lesset a, um lerat

  , ,.

  [ essemus

  ,.

  f eramus

  l e e t l

  > essetis

  c a

  P |eratis

  a e

  '

  a

  (essent

  a e

  '

  a

  l e rnt

  cap- |essem

  tus, Iesses

  a, umlesset

  ..

  | essemus

  o a

  P

  t x

  ' essetis

  a e

  '

  a

  l essent

  F u

  lec- [ ero

  tus, eris

  a, um(erit

  , .. (erimus

  lecti, ...

  'ieritis

  ae, a .

  ' erunt

  t u r u m e x a c t u m .

  cap- [ero

  tus, ] eris

  a, um' erit

  erimus

  capti,

  ae, a

  eritis

  erunt

  Imperativus Infinitivus Imperativus Infinitivus

  lg-re l g capre cap

  leg-mini lectum, am, um capmini captum, am, um

  leg-Itor (s, as, a) esse captor (s, as, a) esse

  leg-Itor lectum iri cap itor captum iri

  leg-untor capiuntor

  Participium.

  lec-tus, a, um captus, a, um

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  36/90

  s o

  IV c o n i u g a t i o

  P a e s e n s . P e r f e c t u m .

  Indicativus Coniunctivus Indicativus Coniunctivus

  audi-r

  aud-ris

  audl-tur

  audl-mur

  aud-mini

  audl-untur

  audi r

  audiaris

  audi-atur

  audi-amur

  audi-amini

  audi-antur

  audi- sum

  tus, |es

  a, umlest

  audi- [sim

  tus,

  t llt s t agad;

  num

  utn

  {taln, taln

  csak nem, ugy-e nem) tagad vlaszt vrunk,; nonne

  utn ( =

  nemde, ugy-e nem)

  llt vlaszt.

  Numquis,

  numquid

  ecquis, ecquid.

  A ketts krds sztvlaszt ktszavai: utrum 130.

  an; -ne an,

  vj jon va g y ; vag y puszta

  an,

  illetve

  a sz vghez jru l

  ne

  a msodik rszben, az els

  rszben pedig semmi krdsz. Ha kettnl tbb a

  sztvlasztott rszek szma, minden kvetkez tag-

  ban

  an

  l l :

  utrum -an -an.

  An-n&\

  kezdd egyszer krds valjban hi -

  nyos ketts krds :

  vagy taln ?

  Az sszetett mondat,

  A ktszk.

  A mondatok sszekapcsolsa

  ktszkkal

  trtnik. 131.

  A ktszk

  mellrendelk

  vagy

  alrendelk.

  A mell-

  rendel ktszk

  (et, sed, enim ,

  stb.) egyenl rang

  mondatokat kapcsolnak, teht fmondatot fmondattal,

  mellkmondatot mellkmondattal. Az alrendel kt-

  szk

  (cum , quamquam , ut,

  stb.) mellkmondatokat

  hozzkapcsolnak/raorarto&Aoz vagy a fmondatokhoz

  kzelebb ll

  mellkmondatokhoz.

  A mellrendel kt-szk az egyszer mondatban is elfordulnak s egyenl

  rang mondatrszeket kapcsolnak egymshoz : alanyt

  alanyhoz, trgyat trgyhoz stb.

  A mellrendel ktszk: 1. kapcsolk (et, atque, 132.

  ac, que, etiam, nec, neque); 2.

  vlasztk

  (aut, vei, ve ,

  sive); 3. ellenttesek(sed, verum , vero, autem, at,

  atqui, tamen, ceterum); 4.

  okadk

  (nam, a mondat

  ln ; enim, a msodik h elyen ); 5.

  kvetkeztetk

  (ergo,

  itaque, a mondat ln ; igitur, rendesen a msodik

  helyen).

  Kt vagy tbb mellrendelt mondatrszt a latin

  vagy ktsz nlkl llt egyms mell (asyndeton)

  vagy mindegyikhez odateszi az

  et

  ktszt

  (polysyn-

  deton). Az utols tag lehet que-vel (ritkn: atque s

  et) kapcsolva. Kt mellrendelt jelz kz ki-

  teend az etvagy

  atque

  : egy

  hossz veszedelmes hbor

  :

  lellum diuturnum atque

  perniciosum. Kt hivatal-

  trs (consul) neve kztt elmaradhat az et: Cn. Pom -

  peio M . Crasso consulibus.

  Prosan felsorolt ellen-

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  70/90

  6 4

  121 12 4 .

  tteknl elmarad a ktsz:

  Dem ocritus bona mala,

  honesta turpia discernere poterat.

  Mg pedig et, et quidem; et is, id, et is qui-

  dem, atque is, isque.

  Ac, atque (rendesen = s) jelentse : minthasonl-

  sgot, egyenlsget vagy ellenttet jelent szavaknl:

  idem, par, dispar, alius,

  aequus, similis,

  perinde, iuxta,

  contra. gy m int:

  et et; cum tum.

  A mellkmondatok.

  A hogy" ktszval bevezetett mellk-

  mondatok.

  133.

  A

  hogy

  ktszval kezdd mellkmondat latinra

  fordtsnl figyelni kell arra; a) hogy milyen mellk-

  mondat a szban forg s b) hogy milyen sztl fgg.

  134.

  Knnyen felismerhet a

  czlhatdrqz

  mondat. Benne

  az lltmny felszltmdban ll s e krdsre felel:

  mi czlbl ? Fordtand

  ut

  vagy

  ne

  ktszavakkal

  s coniunctivussal.

  135. A kvetkezmnyes mellkm ondatra rismernk a

  fmondatban lev :

  gy, annyira, olyan, akkora

  vagy

  hasonl jelents szavakbl. Fordtand:

  ut

  vagy

  ut non

  ktszavakkal s coniunctivussal.

  136.

  Hogy

  ktszval kezddik a

  fgg beszd (oratio

  obliqua),

  melynek fordtsnl szem eltt tartand : a

  mi az egyenes beszdben kijelent fm ondat a latin-

  ban

  acc. c. inf.-y

  al fordtand; msfle (teht

  krd,

  parancsol, hajt) fmondatok s a mellkmondatok

  lltmnyai coniunctivusba jnnek.

  137. A fgg beszd eg y alfaja afgg krds. Allt-

  mnya a latinban

  coniunctivusba

  jn.

  A hogy kifejezend acc. c. inf. s nom. c. inf.-yal

  a fennebb elsorolt esetekben (1. 122127.).

  138. A quod hasznlata. I. A

  hogy

  ktszval kezdd

  mondat gyakran egy a fmondatban lev mutat

  nvms kifejtst adja; ilyenkor

  quod-

  dal fordtand :

  az a krlmny, hogy

  id (illud, id), quod;

  abbl,

  hogy:

  inde (ex eo), quod;

  abban, hogy:

  in eo, q u od ;

  ahhoz kpest, hogy:

  pro eo , qu od ;

  azrt, hogy:

  prop-

  terea (ideo), q u od .; 2.

  a mi azt illeti, hogy

  = qu od . ;

  3.

  bene

  (prudenter, recte)

  facio, fit, accidit, evenit

  utn

  quod

  ll okhatroz ktszknt,

  i. rzelmet elent

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  71/90

  6 5

  1 2 1124.

  igk utn:

  gaudeo, laetor, aegre fero, miror

  utn.

  5.

  Dicsrst,

  ksznst, vdolst jelent igk utn :

  laudo, vitupero, gratias ago, accuso

  utn. 6.

  nisi, quod:

  praeterquam, quod:

  k ivve, h o g y ; eltekintve -attl,

  hogy. 7 . Accedit (hozzjrul) utn ll quod s ut.

  A

  quod

  utn coniunctivu s csak akk or ll, ha a 139.

  mellkmondatban msnak vlemnye van kifejezve.

  Rendesen coniunctivus ll :

  non quod,

  nem mintha;

  est quod,

  van ok arra , hogy;

  nihil est quod,

  nincs ok

  arra , hogy ;

  quid est quod, quae causa est quod, quid

  est causae quod, nihil est causae quod, (nihil) habeo

  quod

  utn (1. 159.).

  A quominns hasznlata.

  Akadlyozst, elijesztst

  140.

  jelent igk utn : impedire, deterrere, resistere, inter-

  dicere. Quominus

  , helye tt llhat

  ne

  is s

  quin,

  ha

  tagad sz elzte meg.

  A quin hasznlata.

  Csak tagad

  fmondat utn, 141.

  mindig coniunctivussal. 1. qui non, quod non rtel-

  mben :

  nem o est quin sciat; nihil est tam difficile

  quin. 2. kvetkezmnyes ut non rtelmben: Nun-

  qum accedo, quin . . .;

  sohasem j v k hozzd, ho gy

  ne . . . 3. A kvetkez kifejezsek utn :

  non dubito,

  quis dubitat; num quis dubitat; non midtum abest;

  nihil praetermitto; temperare non possum ; vix me

  contineo

  ; facere non possum ; fieri non potest.

  NB.

  facere non possum

  u t

  veniam =

  nem jhete k ;

  facere non possum q u i n veniam

  jnn m kell .

  A flst jelent igk utn a hogy" ne-vei for- 142.

  dtand ; a h og y nem "

  ut-tal

  vagy

  ne non-

  nal. Ha

  a flst jelent ige tagadva van,

  ut

  nem hasznl-

  hat, hanem csak

  ne non.

  Ugyangy, ha a mellk-

  mondat tagadsa csak

  egy

  szra vonatkozik.

  Az elhatrozst jelent igk : stature, constiture, 143.

  decernere inf-

  sal llanak, ha a m ellkm ondat a lanya

  s a fmondat alanya egyenl, klnben

  ut.

  Ut

  (consccvtivum)

  hasznland: 1. a comparativus 144.

  utn :

  quam ut.

  2. a kvetkez szemlytelen kifejezsek

  utn: est, igy ll a dolog; futurum est,

  be

  fog kvet-

  kezni;

  in eo est,

  a doljg annyira jutott;

  prope est,

  nincs sok hjj; fieri potest; fit, accidit, evenit, con-

  tingit,

  bekvetkezik, elfordul;

  mos (moris) est, con -

  suetudo est, szoks; lex est, ius est ; aliquis hoc

  habt,

  vlkink az a szoksa;

  sequitur, efficitur,

  ebbl

  kvetkezik, folyik; restat, relinquitur, reliquum est,

  htra van;

  proximum, extremum est; multum abest,

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  72/90

  6 6

  121 124 .

  tantum abest; ezen utbbi kifejezsek mellett ketts

  ut l l : tantum abest, ut probem sententiam

  tuarn,

  ut

  eam maxim impugnandam censeam,

  annyira tvol

  va gy ok attl, hogy helyeseljem vlemnyedet, hogy

  inkbb

  szksgesnek tartom, hogy az ellen legheve-

  sebben kikeljek.

  145. Ut

  (finale)

  ll a kvetkez igk utn: 1.

  gondos-

  kodni: curare, consulere, prospicere, videre, providere,

  cavere; 2.

  trekedni, fradozni:

  contendere, niti, la-

  borare, operm dare, moliri, id agere, id speetare,

  cogitare, in eo elaborare ; curae mihi est; 3.

  kivnni:

  optare

  (vupio

  s

  nolo

  utn nem ll

  ut,

  csak

  coniunct.

  v .

  acc. c. inf); 4. vrni:

  expectare, opperiri; 5.

  krni:

  orare, rogare, precari, implorare, quaeso, obsecrare,

  obtestari; 6.

  kvetelni:

  petere, postulare, flagitare;

  1. parancsolni, megbzni:

  imperare, mandare, praeci-

  pere, praescribere, ed icere, den untiare; iubere (ha

  azt jelenti:

  hivatalbl elrendelni);

  8. az

  elhatrozst

  jelent igk (1. 143. s 123.); 9.

  tancsolni:

  suadere,

  persuadere, auctor sum, consilium dare ; 10.

  inteni:

  monere, comm onefaeere, ho rta ri; 11.

  buzdtani:

  im-

  pellere, incitare, sollicitare; 12.

  knyszerteni:

  cogre,

  subigere ; 13.megindtani:m overe, adducere, inducere;

  14.

  m egengedni:

  concedere, permittere, dare ; 15.

  meg-

  tenni, keresztlvinni: facere, efficere, perficere, impe-

  trare; 16.

  elrni:

  assequi, consequi; adipisci.

  146.

  Ut nlkl coniunctivus

  ll: 1.

  fac, cave

  utn;

  2. akarst jelent igk utn (velle, nolle, mlle);

  3. megengedst, krst, kvetelst, intst jelent igk

  utn ; 4.

  oportet, necesse est, licet

  utn.

  147. A z igk jelentse szerint k lnfle szerkezet ll

  a kvetkez kifejezsekben:

  persuadeo ut,

  rbeszlek, hogy valami trtnjk;

  persuadeo

  s

  acc. c. inf.,

  meggyzk vlkit, hogy vlmi

  gy

  van; concedere

  s

  acc. c. inf.,

  megengedem, hogy

  vlmi gy van;

  concedo ut,

  megengedem, hogy vlmi

  trtnjk;

  contendo

  s

  acc. c. inf.,

  lltom, ho gy vlmi

  van ;

  contendo

  ut,fradozom, ho gy ; cogitosacc . c. inf.,

  arra gondolok, hogy vlmi van;

  ut,

  szndkozom;

  facere s acc. c. inf., feltve, h o g y ; censos acc. c.

  inf.,

  hiszem, hogy vlmi van;

  censeo ut

  v.

  acc. c. inf.

  gerundivi,

  vlemnyem, hogy vlmit tenni kell.

  148. A

  hogy

  fordthat

  relatv

  mondattal is (1. 159.);

  klnsen megjegyzend: mlt arra, hogy dignus,

  qui s

  coni.;

  gy

  indignus, aptus, idoneus

  utn is.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  73/90

  6 7

  1 4 9 1 5 2 .

  A hogy ktszval kezdd mondatot lehet gyakran 149.

  gerundiumos kifejezssel is lefordtani:

  Az ifjak arra

  trekedtek, hogy visszahvjk a kirlyokat; regibus

  revocandis studebant. Arra sztnzte, hogg lzong-

  janak : ad

  rebellandum

  incitavit. Tanulunk az ltal,

  hogy tantunk: docendo discimus.

  Az ltal, hogy

  fordthat

  cum explicativummal

  (1. 151.).

  Az okhatroz mondat.

  Az okhatroz mondat ktszavai:

  cum, minthogy 150.

  coniunctivussal;

  quod, quia,

  mivel, mert, coniunc-

  tivussal csak akkor, ha msnak vlem nye van a

  mellkmondatban kifejezve; quoniam,

  quando

  (quidem)

  indicativussal.

  Megklnbztetend az okhatroz mellkmondat

  az okd ktszval (mert, ugyanis =

  nam , enim)

  kttt fmondattl.

  Az idhatroz mellkmondat.

  Cum

  indicativussal ll:

  1.

  ha a mellkmondat

  151.

  tisztnidt hatroz, s ha eltte a fmondatban egy

  idhatrozs:

  tum, eo tempore (die, anno)

  ki van

  tve (cum temporale); 2. ha a cum jelen tse : vala-

  hnyszor

  (cum iterativum).

  Utna

  indic.

  perfectum

  ll, ha a fmondatban praesens ll;

  plusquamper-

  fectum,

  ha a fmondatban imperfeetum; 3. ha a

  cum

  ktszval kezd mellkmondat a fmondat utn ll

  ijs a fmondatban mondottak utn valami vratlan

  esemnyt vezet be; ilyenkor

  midn

  hirtelenl,

  egyszerre

  (repente, subito)

  szavakkal fordtand

  (cum

  additivum)

  ;

  4. cum explicativum. Az ltal, hogy ezt beismered,

  megengeded, hogy vtkeztl: Hoc cum conjiteris, scelus

  te admisisse concedis.

  Cum coniunctivussal ll az elbeszlsben mg

  pedig

  imperf.

  v .

  plusquamperf.-

  mai. Utbbi esetben

  fordthat miutn-nal.

  Duin donec, quoad. 1. Dum indicativi praesens- 152.

  sel ll a magyar

  mlt

  helyn , ha a mellkmondat-

  ban egy hosszabb ideig tart cselekvs van el-

  mondva, melynek lefolysa alatt bekvetkezik a

  fmondat cselekvse:

  Mig ezek a dolgok t r t t ek

  Rm ban, azalatt: . . . Dum haec Rom ae

  g er u n t u r .

  2.

  Dum, donec quoad

  indicativus brmely idejvel

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  74/90

  6 8

  121 12 4 .

  ll, ha a mellkmondat cselekvse oly hossz ideig

  tart, mint a fmondat. 3.

  Dum, quoad

  utn indica-

  tivi

  perf., praes.

  v .

  fut. ex.

  van, ha a f'mondat

  tarts cselekvst fejez ki, a melynek befejezte

  utn

  bell a mellkmondat cselekvse

  fa

  magyarban:

  mig nem ): Horatius Cocles impetum sustinuit, quoad

  ceteri pontem irruperunt: mg a hidat le netn. rom-

  boltk. Ez esetben coniunctivus is ll, ha a mellk-

  mondatnak czlhatroz mellkrtelme van.

  153. Postquam, miutn; ubi, u t, simulac, utprimum , ubi

  primum,

  a mint, a mihelyt utn

  indicativiperfectum

  ll.

  Antequam

  s

  priusquam, mieltt

  utn : 1.

  indicativi

  praesens

  ll, ha a fmondatban

  praes.

  v .

  fut.

  van;

  coniunct. praesens van, ha a mellkmondatban lehet-

  sg

  van kifejezve s klnsen ltalnos lltsokban ;

  2. ind. perf. van , ha a magyarban mult ll ; 3.coni.

  imperf.

  v .

  plusquamperf.

  ll, ha a fmondatban perf.

  historicum van s a mellkmondatban czl v . lehet-

  sg

  van kifejezve ltalban az elbeszlsben; 4.

  fut.

  exact.,

  ha a fmondatban fut. ll.

  A feltteles mondat.

  I

  54.

  A feltteles mondatban s a fmondatban llhat :

  1. indicativus. Val eset. 2. coniunct. praes. v . perf.

  Feltett (kpzelhet) eset, lehetsg. 3.

  coniunct. impf.

  v.

  plusquampf.

  Nem val eset, lehetetlensg. Ktsz :

  si, si non, nisi.

  A nisi

  f= hacsak nem, kivve ha)

  az

  egsz gondolatot tagadja; a si non csak egy szt.

  Ha pedig nem -- si minui, sin minus, sin aliter, si

  contra. Ha csak, csak hogy dum modo, dum , modo

  s

  coniunct.

  155. A nem val esetet tartalmaz feltteles mellk-

  mondat utn a fmondatban

  indic.

  imperf.

  v .

  perf.

  ll, ha a fmondatban : 1. ily igk lla na k: lehet,

  kell, illik, 2.

  paene, prope

  adverbiumok utn, 3

  . gerun-

  divumos kifejezs,

  4.

  coniug. periphr. activa

  alkal-

  mazsnl, 5. ha a f'mondat cselekvst, mint ktsg-

  kvl biztosan bekvetk ezt akarja az ir feltntetni.

  156.

  Ha a nem val esetet (lehetetlensget) tartalmaz

  feltteles m ondat, fgg viszonyba kerl, akkor a

  feltteles mellkmondat ideje vltozatlan marad

  (1. 161.), a hozztartoz f'mondat pedig talakul a

  szerint, a mint az ige, melytl fgg az egsz szer-

  kezet : 1. acc. c inf.-t kivn (1. 125.) vagy 2. kt-

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  75/90

  6 9

  121

  1 2 4 .

  szs (quin, ut, ne) kapcsolst. Ezen utbbi esetben

  a f'mondat imperfectuma m arad, a pluscjuamperfectum

  helyre pedig

  urus fuerim, is, it

  alak j :

  Nem,

  htlcedem , hogy te segtettl volna, ha lehetted volna:

  Non dubito quin, si potuisses, me adiuturus fueris.

  A megenged mondat.

  Ktszk : quamquam indicativussal; etsi, tametsi, 157.

  fleg indicativussal;

  etiamsi

  gy szerkesztend, mint

  a feltteles mondat;

  quamvis, licet, ut

  s

  cum

  con-

  iunctivussal.

  A vonatkoz (relatv vagy jelz) mondat.

  A vonatkoz mondatban rendesen indicativus ll.

  158.

  Coniunctivus, ha a vonatkoz mondatnakczlhatroz,

  kvetkezmnyes,

  okhatroz,

  megenged,

  felttles

  mellk-

  jelentse van.

  Legati missi sunt, qui pacem peterent, . . . hogy

  azok bkt krjenek. Secutae sunt tempestates, quae

  hostem a pugna prohiberent: . . . (olyan) zivatarok,

  hogy azok az ellensget a harczban megakadlyoztk.

  Coniunctivus ll oly vonatkoz mellkmondatok-

  159.

  ban, melyek szorosan csatlakoznak egy acc. c. inf.-

  hoz vagy egy

  coniunctivusban

  ll mellkmondathoz ;

  tovbb, melyekben nem az rnak, hanem msnak

  vlemnye van kifejezve (1. 136., 139., 150.).

  Megjegyzend a coniunctivus a kvetkez ki-

  fejezsek utn:

  non is sum qui = nem vagyok az az

  ember a ki; sunt, qu i; non desunt, inveniunter, repe-

  riuntur, existunt, exorti sunt; nem o est, nullus est,

  nihil est, non habeo, quis est, quid est

  (1. 139.).

  Coniunctivus ll az aptus, idoneus utn kvetkez

  relatv mondatokban (1. 148.).

  Quod sciam, a mennyire n tudom; quod mem i-

  nerim,

  a mennyire emlkszem;

  quod intellegam,

  a

  mennyire rtem.

  Quippe qui, utvagy utpote qui =

  mint

  a ki coniunc-

  tivussal.

  A consecutio temporum.

  A

  consecutio temporum vonatkozik oly mellk-

  160.

  mondatokra, melyek a fmondattal szoros viszonyban

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  76/90

  7 0

  1 6 1 .

  Ha a fmondatban

  fid

  azaz

  praesens, perfectum

  logicum, futui-um

  vagy

  futur. exactum

  ll, akkor a

  mellkmondatban

  coni. praesens

  v.

  perfectum

  v. a

  coniugatio periphrastica prima praesense

  ll.

  Ha a fmondatban

  mellkid

  azaz

  imperfectum,

  plusquamperfectum vagy perf. historicum ll, akkor a

  mellkmondatban coni.

  imperfectum

  v .

  plusquamper-

  fectum v . a

  coniug.

  periphrastica prima

  imperfectuma

  ll.

  161. A praesens historicum vehet f- s mellkidnek.

  A fmondatban esetlegesen llconi.

  perf.

  mellk-

  idnek veend. Ha egy mellkmondat igenvtl

  (infinitivustl, participiumtl

  stb.) fgg, arra kell

  tekintettel lenni, hogy milyen idt helyettest az illet

  igenv. A kvetkezmnyes mellkmondat ideje

  fggetlen a f'mondat idejtl. A

  czlhatroz,

  fgg,

  krd

  s

  vonatkoz

  mondatokban a perf. logicum utn

  rendesen coni. imperfectum v. plusquamperfectum

  ll. Nem val

  feltteles

  mondatok ideje, ha ezen

  mondatok fgg viszonyba lpnek, nincs alvetve a

  consecutio temporum szablyainak. Ezekben meg-

  marad a coni. imperf. v. plusquamp., mg ha praesens-

  v. futurumban ll igtl fggnek is (1. 156.).

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  77/90

  T R G Y M U T A T .

  A szmok a lapok szln tallhat . szmait jelent ik.

  abdicare

  se magistratu 94.

  abest

  s quin vagy ut 141.

  ablativus

  i-vel 10 ;

  quali-

  tatis

  89 ;

  limitationis

  90 ;

  comparationis

  91;

  causae

  92, 103;

  separationis

  92,

  9 4 ;

  utor

  mellett 93;

  ori-

  ginis

  95 ;

  mensurae

  96;

  copiae

  97 ;

  opus est

  mel-

  lett 97;

  loci

  98;

  temporis

  9 9 ; instrumenti 100;

  pretii

  101;

  modi

  102;

  absolutus104.

  abundare

  abl. 97.

  ac = s, mint 132.

  accedit

  quod s ut 138.

  accidit ut 144.

  accusare gen. 85, quod 138.

  accusativus

  im-re 9 ; hasz-

  nlata 5868; kt accu-

  sativus 61; ketts accu-

  sativus 62;

  pudet, piget

  mellett 63; irny jel-

  lsre 65; kiterjeds je-

  llsre 66; felkiltsok-

  ban 67,

  acc. c. inf.

  122126, 136.

  ad

  vrosneveknl 65; d-

  dal sszetett igk 60, 72.

  adst-vevst

  jelent igk

  adeo

  ut 135. [86, 101.

  aegre ferre

  138, 123.

  aequum est

  108, 122.

  aestimare

  86

  age

  48.

  agere gratias

  138.

  aio

  48.

  akadlyozst

  jelent igk

  alany

  52. [140.

  alitei

  ac. 132.

  lltmny 52, kiegszt 53.

  tszenved

  igk 40.

  mbr 157.

  an

  129, 130.

  ante 25, ante-vel sszetett

  igk 72.

  antequom 153.

  apage

  48.

  appellare 62

  appellere

  navem 65.

  appetens

  s gen. 83, 113.

  appositio

  56, 57.

  aptus 118, 148.

  -s, -s

  vg fnv 114,117.

  assequi ut 145,

  16

  .

  atque = ac.

  attribtum 54, 55.

  audire

  123, 124.

  ausim

  43,

  10

  .

  avidus

  83.

  becslst

  jelent igk 86.

  birtokos nvms 28, 80.

  bvelkedst jelent igk 97.

  carere

  97.

  cave

  tiltsban 110.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  78/90

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  79/90

  facilis

  fokozsa 21.

  fama est ace. c . inf. 122.

  fas

  18, s ace. c. inf. 122.

  flst

  jelent igk 142.

  felkiltst

  67. [154156.

  feltteles

  mellkmondat

  ferre

  imperat. 43, coniuga-

  tija 46 b, fertur s nom.

  c. inf. 127.

  fieri

  46 e, fieri non potest

  quin 141, fit ut 144.

  figura etymologica

  59.

  flagitare ut 145.

  6

  .

  fokozs

  2123.

  fretus s abl. 92.'

  frui

  s abl. 93.

  frugi 20, 22.

  fugit

  me 63.

  fungi

  s abl. 93.

  futurum

  s

  fut. exactum

  hasznlata 112.

  gaudere

  s abl. 103, acc. c.

  inf. 123,

  6

  , quod 138.

  genitivus

  -ium-ra 8, haszn-

  lata 7788, explicativus

  78, subiectivus 79, obiec-

  tivus 80, qualitatis 81,

  partitivus 82, mellkne-

  vek mellett 83, memini

  mellett 84, eriminis 85,

  pretii 86, locatvus 87.

  gerundium

  117119.

  gerundivum

  116, 117.

  gigni

  s abl. 95.

  grg

  szk declinatija 17.

  gratias

  agere 138.

  6

  .

  graviter

  fero 138,

  4

  .

  ha,

  1.

  si.

  habr

  157.

  habere

  ketts acc.-sal 62,

  in s abl. 98.

  hangsly

  2.

  hasonlt hatroz 91, 132.

  -hat, -het,

  possum 37;

  hatnk 108, 109.

  hatroz 52, jelzvel ki-

  fejezve 55.

  hatrozsz kpzse 24.

  haud

  128.

  helyhatrozs

  57, ho v ? 65;

  hol ? 98.

  hni vlkit vlmink

  62, 74.

  hivatalt jelentfnv

  mellett

  dat. 118;

  et

  elmarad 132.

  hogy

  122126; 127; 133

  hortor ut

  145. [149.

  humus

  6

  i-tv fnevek

  7, 8.

  i-vgzet az abl.-ban

  9.

  i-vel bvtett praesens tvek

  id (temporis)

  68. [38, 42.

  ideo quod

  138.

  idoneus

  118, qui 148.

  idhatrozs

  m ikor ? 99,

  meddig ? 66, m ennyivel

  elbb, ksbb ? 86.

  idhatroz mellkmondat

  1 5 1 - 1 5 3 .

  idk

  hasznlata 112.

  igen nagyon

  23.

  igitur

  132.

  immemor

  s gen. 83.

  imminere, impendere

  dat. 72.

  impedire quominus

  140.

  imperare ut

  145,,.

  imperativus

  43,

  8

  ; 110; 111.

  imperitus s gen. 83.

  impetrare

  ut 145,

  1E

  .

  implere 97.

  implorare

  ut 145,

  6

  .

  in 25, abl. loci mellett 98,

  abl. temporis mellett 99.

  in-nel sszetett igk dat.

  v. acc. 60, 72.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  80/90

  incusare

  85.

  indeclinabilia

  18, 20.

  indicativus

  hasznlata 108.

  indigere

  s abl. 97.

  indignus 1. dignus 92, 148.

  inferior

  = alantabb 55.

  injinitivus121.

  inire

  s acc. 60.

  inops s gen. 83.

  inquam

  48,

  3

  .

  inscius

  s

  gen.

  83.

  inscribere

  in 98.

  inter 25, inter-rel sszetett

  igk 60, 72.

  intei-est

  s rfert 86.

  interrogare

  61

  inveniunturqui 159.

  invidere alicui

  71.

  invitus

  55.

  ire

  46 d.

  is, ea, id 29.

  ita, ut

  144.

  iubere s acc. c. inf. 123,

  ut 145,

  7

  .

  jelz

  54, 55.

  jelz mondat

  158, 159.

  jllehet 157.

  krd m ondat12 9,130,137.

  kerl vlmibe

  86.

  kiegszt

  53.

  ktelessge vlkink

  87.

  ktszk 131, 132. [144.

  kvetkezmnyes mondat

  135,

  kzpfok

  21 23, gen. part.

  82, abl. comp. 91.

  laetari

  s abl. 103, s acc.

  c. inf. 123,

  6

  , quod 138,

  4

  ,

  id laetor 59.

  laetus

  s abl. 92.

  laudare

  s acc. c. inf. 123,

  v. quod 138,

  6

  .

  lehet 1. posse; lehetneindi-

  cativussal 108.

  licet 49, puszta coniunct.-

  sal 146, inf. s dat. 121.

  licetmegenged ktsz 157.

  locativus

  88, abl. loci 98.

  locusa

  helyhatrozsban 98.

  longe

  superlativus eltt 23.

  ludere ludum 59.

  maerere

  s abl. 103.

  maestus

  =

  szomoran 103.

  magni, magn

  86, 101.

  maledicere

  alcui 71.

  malle 46 c, inf. s acc. c.

  inf. 123; puszta coni. 146.

  manifestum

  est

  s acc . c. inf.

  mederi alcui 71. [122.

  megfosztst

  jelent igk 97.

  mellknv 1 9 - 2 3 .

  memini

  48; gen.-sal 84, s

  acc. c. inf. 123

  ;1

  .

  memor

  s gen. 83.

  mentionem

  facere

  84.

  merre

  ? krdsre abl. 98.

  mert f- s mellkmondat-

  ban 150.

  metuo

  s acc. 64,

  ne

  vagy

  ut

  142.

  mialatt

  152.

  mg, mig-nem

  152.

  mihelyt

  153.

  mille, milia 35.

  minari

  64.

  mint

  az appositinl 56, a

  comparativusnl 91.

  minthogy

  150.

  mirari s acc. c. inf. 123,

  6

  ,

  vagy quod 138,

  4

  .

  miseret

  me 63.

  mittere

  s dat. fin. 75,

  supinum 120.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  81/90

  T

  miutn 153.

  mivel

  150.

  miveltet igk 107, 116.

  mdhatrozs

  102

  moderari s dat. 71.

  mdok

  hasznlata 108111.

  moleste

  fero s acc. c. inf.

  123,6, vagy quod 138,

  4

  .

  monere

  ut 145,

  10

  .

  mos est

  ut 144 s inf. 121.

  mveltet

  igk

  107, 116.

  nagyon 23.

  nam

  132.

  narro

  s acc. c. inf. 123.

  nasci s abl. orig 95.

  natus

  viginti annos 66;

  maior natu 90.

  ne

  110, 134, quominus

  helyett 140;flstjelent

  igk utn 142, tilts 110.

  -ne

  krdsben 129, 130.

  necesse est

  s acc.c.in f. 122,

  3

  ;

  puszta coniunct. 146.

  nefas

  18, s acc. c. inf. 122.

  negare

  s acc. c. inf. 123.

  nemo declinatila 32.

  nequam

  20, 22.

  neque-neque tagads utn

  nequire

  47,

  4

  . [128.

  nescius s gen. 83.

  nvmsok

  2632.

  nevezni

  s ketts acc. 62.

  nihil

  s gen. part. 82, nihil

  est quod 139, nihili 86,

  nihilo 101.

  nisi 154, nisi quod 138,

  6

  .

  noha

  157.

  nolle

  46 c,s acc. c. inf. 123,

  a

  s puszta coniunct. 146.

  nomen

  est mihi 74.

  nominativusc. inf. 127.

  nominativus,

  ketts 53.

  nonnihil,

  nihil-non 128.

  nostri gen. obi. 80.

  notum est

  s ace. c. inf. 122.

  nubere

  s dat. 71.

  nudare

  s abl. 97.

  num 129.

  nuntiare

  s acc. c. inf. 123.

  nuper 24.

  oblivisci

  84.

  obtrectare

  s dat. 71.

  odi

  48.

  hajts

  110

  okhatroz

  abl. 92, 103._

  okhatroz

  m ondat 150,158.

  olli

  = illi 29.

  operm dare ut 145,,.

  oportet

  acc. c. inf. 122,

  puszta coni. 146.

  optare

  ut 145,

  3

  .

  opus est

  s abl. 97, s acc.

  c. inf. 122,

  3

  .

  orare

  kt acc. v. ut 61.

  oratio

  obliqua

  136, 160, 161.

  oriri

  coniugatija 43,

  u

  s

  abl. orig. 95.

  oszt szmnv

  36.

  sszettelek

  51.

  parcere

  dat. 71.

  particeps

  s gen. 83.

  participium

  kpzse 42.

  3

  ;

  hasznlata 113116.

  passivum

  1. szenved.

  per

  25, per-rei sszetett

  igk 60.

  perfectum

  tve 42, haszn-

  lata 112, 160, 161.

  perficere

  ut 145,

  6

  .

  peritus s gen. 83. [145,

  permittere

  acc. c. inf. s ut

  persuadere liaxn

  71,utl45.

  9

  ,

  acc. c. inf. 147.

  petere

  ut 145,

  6

  .

  piget

  63.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  82/90

  piacet

  acc. c. inf. 122.

  plenus

  s gen. 83, 97.

  pluralia tantum

  18, 35, 36.

  plusquamperfectum

  haszn-

  lata 112.

  pondo 18, s gen. part. 82.

  ponere

  in abl. 98.

  poscere 61

  posse

  37, 108.

  post 25, abl. s post 96,

  post-tal sszetett igk 72.

  postquam 153.

  postulare

  61, ut 145,

  a

  .

  potior s abl. 93.

  praebere

  se 62.

  praepositik 25, praep.-kal

  sszetett igk 60, 72.

  praesens

  tve 42, haszn-

  lata 112.

  praetermittere

  non possum

  quin 141.

  praeterquam quod 138,,.

  priusquam

  153.

  privare abl.-sal 97.

  prohibere

  quominus, ne 140,

  non prohibeo quin 141.

  prope

  25.

  propterea quod 138,

  r

  pudet

  63.

  pugnare

  pugnam 59, pug-

  natur 49.

  6

  .

  putare

  ketts acc. 62, acc.

  c. inf. 123, gen. pretii 86,

  putares 109.

  quaeso

  48,

  6

  .

  quam a comparativus mel-

  lett 91, acc. inf.-ban 124.

  quamquam

  157.

  queri

  s acc. c. inf. v. quod

  quia

  150. [123,

  6

  ; 138,

  4

  .

  quin

  141.

  quippe qui

  159.

  quire

  47.

  quisque32.

  quo =

  ut eo 158.

  quoad

  152.

  quod

  hasznlata 138.

  quominus140.

  quoniam

  150.

  redundare s abl. 97.

  refert

  s interest 86.

  refertus

  s abl. 97.

  reminisci

  s gen. 84.

  reperiuntur qui 159.

  rogare

  acc. s ut 61.

  rus 65, 88.

  sacer

  s gen. 70.

  sajtsga

  vlkinek 87.

  satis

  s gen. part. 82.

  semideponentia 41.

  sententiam

  rogo 61.

  sentio s acc. c. inf. 123.

  sequitur

  ut 144.

  si, si non 154.

  similis

  70.

  simulac 153.

  sin

  154.

  sinere

  s acc. c. inf. 107,123.

  sperare, spes est acc. c. inf.

  123, 122.

  spoliare

  s abl. 97.

  stare kerl vlmibe 86.

  statuere

  in abl. 98, ut v.

  inf. 143.

  studere

  s dat, 71.

  sunt qui

  159.

  super25, -rel, sszetett igk

  supinum

  120. [62, 72.

  supplicare

  s dat. 71.

  szmnv

  33 36.

  szenved ige

  hasznlata 105

  107, mellette ab s

  abl. 100, v. dat. 76,

  trgygyal 68.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  83/90

  ' 7

  szolglni

  vlmil 75.

  szoksa

  vlkinek 87.

  szuklkdst

  jelent igk 97.

  taedet

  63.

  tagads

  128.

  tametsi

  157.

  tantum abest ut

  144.

  temperare

  s dat. 71.

  tilts 110

  timeo

  s acc. 64,

  ut

  v .

  ne

  142.

  totm

  ahelyhatrozsban98.

  traditur

  a cc. c. .in f. 122,

  nom. c. inf. 127.

  traduco

  s kt acc. 61.

  traiicio s kt acc. 61.

  tristis

  = szomoran 55, s

  abl. 92.

  -u,

  vg mellknevek

  81, 89.

  ubi, ubi primum

  153.

  ulcisci 64.

  unus

  35, 82.

  ut

  czlhatroz 133, 145,

  idhatroz 153, kvet-

  kezmny 135, 144, meg-

  enged 157, ut v. acc.

  c. inf. 143, feltve hogy

  uterque

  32.

  uti

  s abl 93.

  utilis

  s dat. 69, ad s ace-

  70.

  utmam

  110.

  utrum-an

  130.

  vacare

  s dat. 71, s abl. 97

  vdolstjelent igksgen

  85, s quod v. acc. c

  in f. 138, 123,

  6

  .

  vlasztani

  vlmiv 62.

  vrosi,evek 57, 65, 98.

  velle

  coniugatija 46 c,

  acc. c. inf. 123,,, puszta

  coniunct. 146.

  vendere

  eladni 86, 101.

  venire

  s dat. fin. 75, venit

  in mentem 84.

  verbum finitum 52.

  verere

  ut, ne 142.

  vertere s dat. finalis 75.

  vesci

  s abl. 93.

  vesperi (e)

  18

  vetare

  s acc. c. inf. 123.

  vide

  s acc. c. inf. 123,

  acc. c. participio 124,

  videtur 122, 127.

  vis, vim, vi

  18

  visszahat nvms

  27.

  vocativus

  6

  vonatkoz mondat

  158, 159.

 • 7/21/2019 Latin nyelvtan

  84/90

  A S t amp e l - f l e

  T u d o m n y o s Z s e b - k n y v t r "

  1 4 1 s z m n a k

  vezrszjegyzke.

  brzolstan.

  I / I I I r ta K olb a i A r n o ld - . . . 46. 47

  Aesthetika.

  Ir t a B arth a J zs ef 113

  Akustika. (Ph y s i ka i r epe t i t o r i n m I I . ) I r t a Dr . L v a y E d e 81

  Algebra.

  I r ta Dr . L v a y Ed e 44

  Algebrai pldatr.

  I r t a r . L v a y E d e . . . -

  1 1 5

  Alkotmnyi politika. I r ta Dr . G ratz G uszt v 56

  Alkotmnytan.

  Lrta Dr . B alo gh A rt h u r 138

  llam- s jogtudomnyokba, bevezets.

  Irt a Dr. K u n B. 102

  llamszmviteltan.

  Ir ta D r . B er n yi P l 74

  Allatok fejldse.

  I r ta Dr . Perny i J . - - 117118. 124. 1*6

  llattan.

  I r t a Dr . Cs er ey A d o l f 1 3 4 -1 3 5

  Analitikai skmrtan.

  I r t a Dr . L v a y E de 95

  Angol nyelvtan.

  I r t a D r . P r h le V i l m o s . . . .

  7

  Anthropologia. (Em berta n) Ossz e l l i to t ta L sy