Top Banner
7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 1/105  erntr ining Német . nyelvtan
105

Lerntraining német nyelvtan

Mar 02, 2016

Download

Documents

ugyes64
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 1/105

 erntr ining

Német.nyelvtan

Page 2: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 2/105

Tartalomjegyzék

1. A névelő (Der Artikel) 9

Szerzők: 2. Egyes és többes szám (Singular und Plural) 16DR. HARALDTANZER, MADELElNEWILLING

3. Névmások (Pronomen) 18

Lektor: 4. Segédigék és módbeli segédigékFÓTOSANNAMÁRIA (Hilfs- und Modalverben) 30

5 Igeidők (Tempusformen) 425.1 Jelen idő (Das Prasens) 425.2 Első múlt (Das Práteritum) 455.3 Második múlt (Das Perfekt) 505.4 Régmúlt vagy harmadik múlt (Das Plusquamperfekt) 555.5 Egyszerű jövő (Das Futur 1 56

Kiadói kód: MX-235 5.6 Befejezett jövő (Das Futur II) 59Kerettanterv: 28/2000 (IX.21.) OM rend.

Szerkesztő: Szuperákné Vörös Eszter6. A felszólító mód (Der Imperativ) 62Tömeg: 363 g

Terjedelem: 216 oldal (19,31 ív)7. Névszóesetek (Fálle) 67

Második kiadás, változatlan utánnyomás8. A melléknév (Das Adjektiv) 74

Mi ud n jog fenntartva, beleértve a sokszorosítást, a mű bővített,j II Iv rövidített változata kiadásának jogát is. A kiadó írásbeli 9. Igenevek (Partizipien) 86

In • dély e nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmilyenformában nem sokszorosítható. 10. Elöljárószók (Prapositionen) 94

ISBN 978 963 9624 31 311. Vonzatos igék (Verben mit Prapositlonen) 102

12. Elváló és nem elváló igekötős igék(Trenn- und untrennbare Verben) 109

© Compact Verlag, München© Maxim Kiadó, Szeged

5

Page 3: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 3/105

  . Könnyen összetéveszthető szavak

(Leicht verwechselbare Wörter)   4

14. Aktív és passzív (Aktiv und Passiv)  25

1 Fő - és mellékmondatok(Haupt- und Nebensatzverbindungen)  32

l' .1 Mellékmondatok dass ésob kötő szókkal

(dass- und ob-Nebensátze)  34

Fő névi igeneves szerkezetek (lnfinitivkonstruktionen)  37

Vonatkozói mellékmondatok (Relativsátze)  39

t : .4 Egyéb mellékmondatok

(Nebensátze mit unterschiedlicher Sinnrichtung)  42

1 A kötő mód (Der Konjunktiv)  52

1 ,1 Függő beszéd (Der Konjunktiv 1 52

1 A feltételes mód (Der Konjunktiv II)  55

1   Szóképzés (Wortbildung)  6

1 · Összefoglaló teszt (Abschlusstest)  76

1   Megoldások (Lösungen)  85

h

Elő szó

Az idegennyelv-tanulás egyik legfontosabb alapjaa nyelvtani isme-

retek elsajátítása. Természetesen sok gyakorlásra ésfeladatra van sz ük-

ég ezen alapvető , összetett rendszer magabiztos használatához.

Ebben a könyvben - ahogya cím is utal erre - kifejezetten anémet

nyelvtan gyakorlására helyeztük a hangsúlyt. Jó szívvel ajánljuk kez-

dő k és haladók részére, hiszen mindenki megtalálhatja a nyelvizintjének megfelelő feladatokat. A gyakorlatokat témakörönként cso-

portosítva nyúj tjuk át, így téve lehető vé azon nyelvtani egységek gya-

korlását, ahol az ismeretek elmélyítése szükségeltetik.

A könyv természetesen tartalmazza azokat a nyelvtani ismereteket,

melyek B1 szinten elvárhatóak. E szint felel meg a középszintű érett-

gi vizsgának is ésjó alap lehet a B2 szintre való átlépéshez.

Minden fejezet elején tömören összefoglaltuk ésegyszerű példákkal

illusztráltuk a témakörhöz kapcsolódó legfontosabb szabályokat.

Az egyes fejezetek első része minden fontos nyelvtani jelenségetbemutat, a második részben pedig ezen szabályok ismerete összetet-

t bb szerkezetek segítségével mélyíthető el. A könyv végén található

összefoglaló teszt segítségével anyelvtanuló lemérheti tudását, képet

kaphat arról, hogy mely területeken erő s és mely területeken kell még

f jlő dnie.

A gyakorlókönyv tar~almazza a feladatok megoldásait is, ezáltal

n á ll ó tanulásra is alkalmas, amely egy idegen nyelv esetében elő nyt

j lenthet.

Sok sikert kívánunk

7

Page 4: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 4/105

Jelmagyarázat és rövidítés '

Jelmagyarázat

1\ könyvben a következő jelölésekkel és rövidítésekkel találkozhatunk:

Szabály: minden fejezetben megtalálható az adott nyelvtani vagy

szókincsbeli probléma rövid magyarázata.

Példa: az adott jelenség könnyen érthető példákon keresztüljelenik meg.

Tipp: a kivételekre, a nehézségekre vagy rendhagyó alakra hívjafel a figyelmet, és tanulás-módszertani ötleteket ad.

Ez a jel a nehezebb feladatokra hívja fel a figyelmet.

Rövidítések jegyzéke

Iln: hfmnem

Nm: nő nem

n: emlegesnem

: többes szám

lJ

-

-A névelő (Der Artikel)

1.A névelő  Der Arti kel

A névelő a fő név elő tt áll, önmagában vagy melléknévvel, illetve

III lIéknévi igenévvel. Két fajtáját különböztetjük meg: a határozott

(d r   die, das) és a határozatlan (ein, eine, ein) névelő t.

II Rose eine Rose névelő + fő név

di stachlige Rose eine rote Rose névelő + melléknév + fő név

 Ii welkende Rose eine blühende Rose névelő + igenév + fő név

A határozott éshatározatlan névelő t a magyarhoz hasonlóan hasz-

I l L Ijuk: a határozott névelő olyan főnevek elő tt áll, amelyek a szövegben

I ldig nem említett dolgot neveznek meg; a határozott névelő t pedig

oly n fő nevek elő tt használjuk, melyeket már korábban rneqneveztünk,

Példa:

I r hatte nur einen Koffer bei sich. Am Kiosk musste er in der Schlange

w rten und steI/te ihn kurz ab. Als er sich kurz danach umblickte, war

r i r Koffer verschwunden.

Tipp: A német nyelvben a nem nyelvtani nem (hímnem, nő nem,

semlegesnem), amely a természetes nemmel nem minden esetben

egyezik meg.

Példa:

d rMann

di Frau

de das Madchen

das Kind

9

Page 5: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 5/105

A névelő (Der Artikel)

A határozott névelő ragozása

Hn

der

den

dem

des+s

Nn

die

die

der

der

Sn

das

das

dem

des+ s

Tsz

die

die

den+n

der

Alanyeset (Nominativ)

T rgyeset (Akkusativ)

R szes eset (Dativ)

Birtokos eset (Genitiv)

A határozott névelő vel azonosan ragozandó háromalakú determinánsok:

di ser, diese, dieses ez

j ner,jene, jenes az

j der, jede, jedes mindegyik

m ncher, manche, manches néhány, némelyik

Icher, solche, solches olyan

wlcher, welche, welches melyik

A határozatlan névelő ragozása

Hn Nn Sn Tsz

/\ 1 nyeset (Nominativ) ein eine ein keinergyeset (Akkusativ) einen eine ein keine

R szes eset (Dativ) ernern einer elnem keinen+nBirtokos eset (Genitiv) eines+s erner eines+s keiner

1 \ határozatlan névelő vel azonosanraqozandóak a kétalakú determi-

n nsok: kein, keine (tagadószó, az ein tagadá alakja) és a személyesII vmások birtokos esetben:

min, meine enyém

d in, deine tiéd

, in, seine övé (hímnem és semlegesnem)

lhr, ihre övé (nő nern)

t r, unsere miénk

u r, eure tiétek

lhr, ihre / Ihr, Ihre övéké, Öné, Önöké

10

A névelő (Der Artikel)

Vokabeltraining - Wie heiBen die dazu gehörigen

Artikel?

· Aktion .

· Datum .

Experiment .f. Fráulein .

Hoffnung .

11. Menschheit .

1 . Euro .

1 . Wache .

2. Bundesrepublik .

4. Schweiz .

6. Fotografie .8. Gesellschaft .

10. Haschen ................•.............

12. Museum .

14. Musik .

16. Sonne .

Tipp: A fő nevek névelő nélkül is állhatnak. Általában névelő nélkül

használjuk az idő megjelöléseket, a súlyokat, a méreteket, az étel-,

ital- és anyag neveket, a földrajzi kifejezéseket.

Példa:

M lrz, April und Mai záhlen zu den Frühlingsmonaten.

I h esse gerne Schokolede.

Ime FJeiBkein Preis.

Welcher Artikel ist hier nötig?

Braucht man überhaupt einen Artikel?

1. . Hut Vaters wurde (von) Auto überfahren.

· Schiff mit roten Segel hat gewonnen.

......... Lehrer erklárt Kindern Regein.

/l. Ich muss noch Geschenk für Nachbarin kaufen.

...... Geschenk GroBvaters war wirklich Überraschung.

Hast du Freund schon neue Fahrrad vorgeführt?

f. Warum funktioniert Radio nur mit Batterien?

1

Page 6: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 6/105

. .. Tisch aus Metall qefállt Kundin am besten.

. (In) Schwimmbad Stadt ist es schön.

10 Betreten Grünanlagen ist nicht gestattet.

11 Lehrling muss Meister helfen.

12 Künstler hat Bild mit Liebe gemait.

1 Krankenschwester gibt Patienten Tee.14. Auf Foto kann ich Gebáude nicht erkennen.

1 Wasser Sees ist (zu) Schwimmen noch zu kalt.

1 Kinder meines Onkels fahren heute in Berge.

Erqá nzen Sie, wenn nötig, die Lű cken

in folgender Geschichte.

1. .. Ranber wollte Bank ausrauben.r kannte aber Öffnungszeiten Bank nicht.

So stand Ráuber vor verschlossenen Türen.

/1 . . r ging in Café und bestellte sich Kuchen.

............ Kuchen war aber schon ausverkauft.

r sollte heute Glück haben.

7. (An) Schalter in Bank verlangte er Geld.

............ Bankangestellter konnte schnell Alarmknopf

drücken .

............ Polizei kam herbei und verhaftete Ráuber,1 . (In) Gefánqnis gefiel es Ráuber nicht besonders.

11 . D beschloss er, ehrlichen Beruf auszuüben.

1 . r wollte nach Haft Au tohándler werden.

1 . Doch von Autos hatte er Ahnung.

V I  D h r wollte er nun als Landwirt arbeiten.

1 . D ch auch Bauernhöfe können ganz schön anstrengend

in.

1/ 13

A névelő (Der Artikel)

n stimmter, unbestimmter

der Nullartikel?

1 , i Mutter holt Kinder.

, Kinder sind im Kindergarten.

i besuchen Freundin.i Kinder spielen mit Puppen.

Ilötzlich kommt Gewitter.

1   i Kinder haben Angst.

7 , nn laufen sie in Garten.

1 , i spielen auf Wiese.

i klettern auf Schaukel.

10 , Plötzlich kommt Mann.

I 1 . i Kinder begrüBen Mann.

1 , r Mann bringt Korb.I .In dem Korb liegt Obst.

I ,l\uBerdem verkauft der Mann Milch.

1   , i Kinder essen gemeinsam Brot .

-rqánzen Sie, falls nötig,

den Artikel

1 , uerst müssen wir mit Zug nach München fahren.ort steigen wir in anderen Zug um.

. In Innsbruck steigen wir aus Zug aus.

, J tzt müssen wir mit Bus weiterfahren.

Di Busreise führt uns durch sehr schöne Landschaft.

(, Wir fahren an Kirche vorbei BrennerstraBe

ntlang bis zum Pass.

1  Oben wollen wir unbedingt eine kleine Wanderung durch .

W ld machen.

Page 7: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 7/105

A névelő (Der Artikel)

. (In) Wald wollen wir auch Pilze suchen.

. Am Nachmittag werden wir mit Bus zurückfahren.

1 . Vi lIeicht haben wir Glück und der Bus halt in .

chönen Dörfern.11 . Auf Wanderkarte sind viele Tagesausflüge für Touristen

ingezeichnet.1 . Wir müssen unbedingt in Woche wiederkommen.

1 . nn können wir neben Hotel unser Auto parken.

1 1 1 . ür Wochenende ist der Ausflug jetzt leider zu Ende.1 J • N .chste Woche wohnen wir bei Eltern und werd en etwas

I'ng r bleiben.1 . In náchs ten Ferien fahren wir ans Meer.

ntscheiden Sie Brauchen die..ndernamen einen Artikel?

1 . J p n ····..··· ·..·..·

riechenland .

Iri ·

t. hina .

it uen .

1 1 . hechien .

1 . K n da .l .V r inigte Königreich .

2. Niederlande .

4. Türkei .

6. Brasilien .

8. USA .

10. ehemalige DDR .

1 2. Schweiz .

14. England .16. Mongolei .

Tipp: Érdemes odafigyelni a helyes névelő megválasztására, merty s sz vaknál a más-más névelő höz más-más jelentés társul.

1

A névelő (Der Artikel)

7Was ist was? Finden Sie

kurze Definitionen

1 . das MaB .

. das Band .

das Steuer .1. der Gehalt .

2. die MaB .

4. der Band .

6. die Steuer .8. das Gehalt .

Tip p: A fő névvé vált igéknek és mellékneveknek is van névelő jükl

Példa:I e l Gehen tut mirgut.

Wir gehen am Wochenende ins Grűne.

IF

Machen Sie aus den Adjektiven Substantive

und erqánzen Sie die Artikel

1 . lang .

. gründlich .

hoch .

1  herzlich .

2. rot .

4. schnell .

6. nass .

8. warm .

15

Page 8: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 8/105

Egyes és többes szám (Singular und Plural)

A főneveket a szótárban egyes számban találjuk.

/\ német nyelvben a többes számot többféleképpen képezhetjük.

/\ többes szám képzésére sajnos nincsenek minden esetben érvényes

z bályok, ezért érdemes a fő név névelő jével együtt a többes számoti m gtanulni.

1\ fő nevek többes számának képzése:

der Kuchen - die Kuchen

der Hund - die Hunde

1) v gy -en die Schule - die Schulen das Herz - die Herzen

r das Kind - die Kinder

das Auto - die Autos

Uml ut der Bruder - die BrüderUmlaut + e der Stuhl - die Stühle

Uml ut + er der Mann - die Mánner

Tipp: A nő n emű fő n evek legtöbbje - e)n, a .hírn- és semleges-

n mű fő nevek zöme -0 vagy -e végző dést, az idegen eredetű

zavak többsége pedig -s végző dést kap többes számban.

1ine Übung - viele Übungen.

Wie heH3t der Plural?

1. d r Fehler .

die Wand .

d r Herr .

/. dsBuch .

. d rTisch .

2. der Kontinent .

4. das Land .

6. der Name .

8. das Zimmer .

10. die Schülerin .

1 17

-

Egyes éstöbbes szám (Singular und Plural)

Schule .

Freundin .

Stadt .

12. der Freund .

14. der Satz .

16. das Bild .

-rqánzen Sie die Endungen

der Substantive

1 , s Haus meines Neffe ist eingestürzt.

i liebt diesen Student von ganzem Herz .

I Mit meinem Kollege fahre ich in die Schweiz.

1 . 1 rf ich dir den neuen Theologe vorstellen?

, ür einen Junggeselle sieht deine Wohnung sehr ordentlichus.

I h habe den Name des Mieter vergessen.  Wir wollen mit den jungen Franzose Urlaub machen.II. Wir beten für den Frieden in der Welt.

es Mensch Wille ist sein Himmelreich.

1 ( . s Kind hat einen sehr starken Wille .

I 1 . idem Gedanke an den Abschied werde ich traurig.

I .A nnas Freundin schenken ihr zum Geburtstag eine CD .

I . Von dem Meteorit geht keine Gefahr aus.

I .Mit den Lieferant bin ich nicht zufrieden.

l ' , Mit Herr Müller ist nicht gut Kirschen essen.

-Die folgenden Wörter bilden besondere PluralformenWie heiBen diese Formen?

1 , Konto .

hema ., Album ..... .... ... ......... .... .........

2. Museum .

4. Lexikon .

6. Visum .

Page 9: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 9/105

I Egyes és többes szám (Singular und Plural)

1. Kaktus .

irma .

11. Individuum .

1 • ymnasium .

8. Materia I .10. Bau .

12. Villa .

14. Mutter .

Tipp: A német nyelvben vannak szavak, amelyek csak egyes, illet-v többes számban léteznek. Csak egyes számban használható

zavak pl.: Gemüse, Obst, Atem. Csak többes számban használha-

t szavak pl.: Ejtem, Leute.

Wie heiBt der Oberbegriff?

Denken Sie auch an den Artikel

Birne, Apfel, Trauben .. Hühner, Enten, Gánse .

Hose, Mantel, Rock .

Puppe, Ball, Bausteine .

Haus, Schuppen, Hochhaus .

Auto, Bus, Moped .

Teller, Tasse,Teekanne .

Kohl, Mais, Karotten .

. Ring, Halskette, Armband .

1 . B nane, Ananas, Kokosnuss .

11. e, Fluss, Bach .

1 . Messer, Gabel, Löffel .

1 . Alpen, Anden, Pyrenáen .

1 / 1   Hmmer, Sage, Feile .

 1 . uropa, Afrika, Asien .

10

Névmások (Pronomen)

3. Névmások Pronomen

o A névmások olyan szavak, amelyek valami helyett állnak, valamit he-

lyettesítenek. A névmásoknak önmagukban nincs jelentésük. Használ-

hatjuk ő ket önállóan, más névszók helyett (Erdankte ihr.), vagy jelző -

ként (Diese BJume qetéltt mir.).

A németben a következő névmásokat különböztetjük meg:

Személyes névmás (Personalpronomen): ich, du er/sie/es, wir, ihr,sie/Sie

Mutató névmás (Demonstrativpronomen): dies er/diese/diese, jener/jene/jenes

Birtokos névmás (Possesivpronomen): mein, dein, sein, ihr, unser,eu er, ihrithr

Vonatkozói névmás (Relativpronomen): der/die/das, welcher/weJche/

weJchesVisszaható névmás (Reflexivpronomen): mich, mir, dich, dir, sich,euch, unser, euer, sich

Kérdő névmás (Interrogativpronomen): wer? wie? was?

Határozatlan névmás (Indefinitpronomen): man, jemand, niemand,af/e, jeder, kein er, vieJ, wenig

A személyes névmás ragozása

alanyeset tárgyeset

ich michdu dich

er ihn

részes eset

mirdir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen/lhnen

sie siee s es

wir uns

ihr euch

sie/Sie sie/Sie

19

Page 10: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 10/105

a mondatban a tárgyat és a részes esetben álló személyt/ked-

zrn nyezettet is névmással fejezzük ki, akkor a sorrend a következő-

pen alakul: tárgy - kedvezményezett.

P Ida:

r ibt Erika das Buch.t ibt es ihr.

Wie sagt man es kürzer? Erganzen Sie

die Substantive durch Pronomen 

Heute gibtJan den Hasen das Futter. Heute gibt .

D r Ehemann gibt seiner Frau einen Kuss. . gibt

írika kocht dem Gast ein rnehrqánqiqes Menü. Erika kocht

· Ich kaufe meiner Frau jeden Tag Blumen. Ich kaufe .

Monika gibt Elisabeth das Geld. Monika gibt .

· Thomas bietet seinem Kollegen Hilfe an bietet .

............ an.

1. Ich biete meinen Freunden immer Getranke an. Ich biete .

............ immer an.

· Max zeigt seinem Freund die neuen Entwürfe. Max zeigt .

· D r Hund Waldi bringt seinem Herrchen die Hausschuhe. Waldi

bringt / .

1 . Peter leiht seinem Freund sehr viel Geld leiht .

11. B ate verbringt ihren Urlaub mit ihren Freundinnen. Beate

verbringt mit .

Névmások (Pronomen)

12. Onkel Hugo kauft seinem Neffen ein Fahrrad. Er kauft .

13. Der Brieftráqer brachte Helga gestern das Paket. brachte. .

14. Die Spielsachen gehören den Kindern unserer Freunde .

gehören .15. Frau Müller bringt ihrer Nachbarin den Staubsauger zurück.

............ bringt .

2 Erqánzen Sie die

Personalpronomen

1. Sie ist sauer auf mich - sie ist böse.

2. Du kommst ja schon wieder zu spát - das sieht áhnlich.3. Ich verstehe sie nicht, obwohl wir uns schon lange kennen - sie ist

............ fremd geblieben.

4. Die Nachbarn streiten immer - sie sind schon seit langemFeind.

5. Entschuldige bitte Estut Leid.

6. Ich bin enttáuscht Du bist nicht treu geblieben .

7. Ich liebe dich - du bist nicht gleichgültig.

8. Ich mag dich auch - du bist sehr sympathisch .

9. Diese Angelegenheit ist (er) schon seit Tagen bekannt.10. Sein Musiktalent ist angeboren.

11 (ich) ist erst gestern die Bedeutung deiner Aussagebewusst geworden.

12. Bist du (ich) noch immer böse?

13. Kannst du (sie) beim Transport behilflich sein?

14. Diese Bergtour ist (wir) einfach zu beschwerlich.15. Das war (ich) gar nicht bewusst.

21

Page 11: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 11/105

Névmások (Pronomen)Névmások (Pronomcn)

a Abirtokos névmást számban, nemben és esetben egyeztetjük aző t követő fő névvel. 4Frau Müller und ihr Familienalbum. Finden Sie das

richtiqe Possessivpronomen

e l Példa:

Er kennt meinen Bruder nicht sehr gut. (Singular, Maskulínum,

Akkusativ)

Sie sieht ihrer Mutter überhaupt nicht ahnlích. (Singular, Femíninum,

Datív)

3Erqánzen Sie die

Possessivpronomen

1. Das ist ' (wir) Hochzeitsfoto.

2. .. Mann hat sich sehr gefreut.

3. .. Tante hat sich bei'der Hochzeit viel unterhalten.

4. Cousine Frieda hat sich leider mit (sie) Onkel gestritt ll.5. Von (wir) Festessen waren aber alle begeistert.

6. Peter und Freundin haben sogar fünf StüHochzeitskuchen gegessen.

7. Der Pfarrer hat in Predigt sehr schön zu uns gesproch 'Il.

8. Ausnahmsweise hat auch (ich) SchwiegermutterRede gehalten.

9. . (ich) Trauzeuge war vor (wir) Hochzeit aufger

als vor eigenen.10. Das Fest hat (wir) Gásten sehr gut gefallen.

11. Die Musikkapelle hat (sie) Sache sehr gut gemacht.

12. Onkel Otto hat mit ali (wir) Freundinnen getanzt.

13. Auch mein Bruder musste mit (er) Schwiegermutt  1

tanzen.

14. Sie war darüber sehr glücklich und dankte es .Schwiegersohn.

15. So, jetzt will ich aber auch ein paar Bilder von ( lll)

Hochzeit sehen.

1. Richard hat einen Vogel. Das ist Vogel.

2. Mit Vogel ist er eigentlich ganz zufrieden.3. Erika hat einen Hund. Das ist Hund.

4. Ohne Hund wáre Erika unglücklich.

5. Guten Tag, Walter, wie geht es Frau?

6. Was machen eigentlich Kinder?

7. Was machen Schwiegereltern, Erika?

8. Mit neuen Auto bist du sehr zufrieden, oder?

9. Herr Müller nimmt Hut und verlásst das Café.

10. Sie hat ihm zwar Kaffee gebracht, aber Kuchen vergessen.

11. Mit Bestellungen nimmt Herr Müller es ganz genau.12. Spáter geht er mit Hund spazieren.

S im Restaurant. Erganzen Sie bitte dasPossessivpronomen

1. Herr Ober, wo bJeibt Suppe?

2. Haben Sie vielleicht Besteck vergessen?

3. Herr Ober, wie lange 5 0 1 1 ich noch auf Fisch warten?

22l

Page 12: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 12/105

1. Hast du das Auto schon geparkt?

Névmások (Pronomen) Névmások (Pronomen)

4. Was ist nur mit Vorspeise las - die schmeckt so komisch?

5. Herr Ober, hat der Koch etwa Suppe versalzen?

6. Herr Ober, haben Sie schon wieder Salat vergessen?

7. Ohne Salat will ich Fisch nicht essen.

8. Wo bleibt nur Wein - ich werde hier noch verdursten.

9. Herr Ober, haben Sie auch Wein vergessen?10. Herr Ober, ist etwas mit Bestellung nicht in Ordnung?

11. Jetzt ein Nachtisch Herr Ober, bringen Sie mir Melone.

12. (Eine halbe Stunde spáter) Herr Ober, was ist mit Melone?

13. Wie lange kann das denn noch dauern, bis er mir Nachtisch

bringt?14. Na endlich, da kommt er mit Melone.

15. Herr Ober, Rechnung bitte.

o71m Hotel. Beantworten Sie die Fragen mit einer Verneinungund ersetzen Sie die Objekterqánzunqen durch Pronomént

2. Hast du deinen Zimmerschlüssel schon bekommen?

3. Hast du die Kellnerin schon gesehen?

4. Hast du das Mittagessen schon bekommen?

5. Hast du die anderen Gáste schon gesehen?

6. Hast du die Koffer schon auf dein Zimmer gebracht?

6Antworten Sie mit einer Verneinung und ersetzen Sie die

Substantive durch die passenden Pronomen

7. Hast du deine Frau auch mitgebracht?

1. Lebt Susi noch bei ihren Eltern ?Nein, .

2. Essenwir heute Abend gemeinsam?Nein, .

3. Hast du dir gestern einen neuen Hut gekauft?

Nein, .4. Wollen deine Eltern einen Ausflug machen?Nein, .

5. Gehören diese Unterlagen dir?Nein, .

6. Kommt Ihr Freund nach der Arbeit zu Ihnen?Neih. .

7. l.áuft der Film heute an?Nein, .

D Tipp: Az es szó nem minden esetben személyes névm

Személytelen igék mellett (például az idő járást jellemző i

esetén) az es nem bír jelentéssei, tehát nem utal semmire.  

érvényes az idő megjelölésekre és az állandó szókapcsolatokra i .

  Példa:

Es donnerte und blitzte. Esregnet. Eswar ein nebliger Tag.Eswar

neun Uhr morgens. Esgeht mir gut.

24

Page 13: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 13/105

Névmások (Pronomen)

8Setzen Sie - wo nötig -

das Pronomen es ein

1. . klopft an der Tür

2. . friert mich.

3. Sie fühlt dass ich sie liebe.4. . wurde auf der Party viel getrunken.

5. Hier lasst sich leben6. . geht mir heute ganz besonders gut.

7. .., blitzte und donnerte fürchterlich.

8. Wenn sie weiter so trinkt, wird ihr schlecht.

9. Darf ich hier parken? Nein, ist verboten.

10. Sie erlaubt dass du mich heute besuchst.

11 rauscht im Gebüsch.

12 kommt immer auf den Ton an.13. Und schmeckt ? Ja, schmeckt mir gut.

14 qefallt mir nicht, wie du mit ihr umgehst.

15. Ich gebe auf, dich zu verbessern.

E J A visszaható névmást - mivel a mondat alanyára vonatkozik - az

alannyal számban és személyben egyeztetjük.

m Példa:

Ich wasche mich.Du wesens: dich.

Er/sie/es wéscht sich.

Wir waschen uns.

Ihr wascht euch.

Sie/sie waschen sich.

Ich wasche mir die Haare.

Du waschst dir die Haare.

Er/sie/es wéscbt sich die Haare.

Wir waschen uns die Haare.

Ihr wascht euch die Haare.

Sie/sie waschen sich die Haare

26

Névmások (Pronomen)

gErganzen Sie die

Reflexivpronomen

1. Die Kinder waschen morgens und abends.

2. Unsere Katze putzt natürlich auch.

3. Wo kann ich die Hande waschen?4. Sie können die Hande im Bad waschen.

5. Fritz setzt an den Tisch.

6. Er bestelIt ein Glas Bier.

7. Wir unterhalten gerne mit den neuen Bekannten.

8. Sie hat einen verrückten Hut gekauft.

9. Zieht einen Pullover an, sonst werdet ihr no h

erkelten.

10. Herr Schneider freut sehr über den schönen Sommertag.

11. Schnell, wir müssen beeilen.12. Daniel hat am Kopf verletzt.

13. Steffi, mach doch nicht so viele Sorgen  

14. Die beiden Freunde verstehen ausgezeichnet.

15. Er will beim Direktor beschweren.

D Tipp: Vannak igék, amelyek lehetnek visszahatóak, illetve állh t-nak tárggyal is.

m Példa:

Ich wasche mich. (visszaható ige)

Aber: /Ch wasche ihn. (tárgyas ige)

E J A határozatlan névmást akkor használjuk, ha nem konkrét személyt,

fogalmat vagy dolgot nevezünk meg. Ilyenkor a névmással helyette f -

tett személy, fogalom vagy dolog számát sem határozzuk meg.

7

Page 14: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 14/105

................................... ............................... .....................

Névmások (Pronomen) Névmások (Pronomen)

m Példa:

/Chr ief mehrmals, aber niemand hörte mich.

Kennst du jemanden, der mir helfen kann?

13. Komisch, in England fáhrt der Autofahrer links.

14. Hast du mit einem Menschen darüber gesprochen?

.......................................................................................

1Q Ersetzen Sie die unterstrichenen Wörterdurch Indefinitpronomen

15. Nein, wie auch? Ich habe ja keinen Menschen getroffen.

.......................................................................................

1. Am Sonntag ist kein Mensch auf dem Standesamt.

11Setzen Sie in dem folgenden Dialog

jemand oder niemand ein2. Wenn ein Mensch Lehrer ist, braucht er viel Geduld.

5. Kein Mensch nimmt Rücksicht auf mich.

1. Hat geklopft?

2. Schau doch mal nach, ab '  an der Wohnungstür i t.3. Ich habe schon geschaut, es ist da.

4. Zum Glück holt mich vom Bahnhof ab.5. Bei der Polizei muss immer arbeiten.6. Kennst du hier ?

7. Nein, ich glaube ich kenne hier .

8. Hat in der letzten Stunde für mich angeruf n?9. Nein, es hat angerufen.

10. Vorhin hat aber nach dir gefragt.

3. Haben Siein Ihrer Gruppe schon einen Menschen kennen gelernt?

4. Nein, ich habe hier noch keinen Menschen kennen gelernt.

6. Nina hat gestern mit einer Person telefoniert.

7. Ich habe Angst, ich glaube, da kommt eine Person.

8. Du spinnst ja, ich sehe keinen Menschen.

9. Kann mir einer von den Anwesenden das erklaren?

10. Spricht hier ein Teilnehmer meine Muttersprache?

.......................................................................................11. Um Geld zu verdienen, muss der Vater arbeiten.

12. Tom freut sich über Geschenke .

............... .

28 2

Page 15: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 15/105

Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben)

4. Segédigék és módbeli segédigék Hilfs- und Modalverben

D A német nyelvben három segédigét különböztetünk meg:

sein - haben - werden.

Segédigeként a következő esetekben használjuk ő ket:• a Perfekt, Plusquamperfekt, illetve Futur igeidő k képzésekor.

Ilyenkor a fő ige befejezett melléknévi (Perfekt, plusquamperfekt),

i lletve fő névi igenévi (Futur) alakban áll.

Er hat sich noch nicht entschuldigt. (Perfekt)

Er hatte sich noch nicht entschuldigt. (Plusquamperfekt)

Er wird sich morgen entschuldigen. (Futur)

• a Passiv képzésekor. Ilyenkor a fő ige befejezett melléknévi

alakban áll.

Das Schaf wird geschoren.

Mindhárom igét használjuk fő igeként is. Ebben az esetben

kiegészítheti ő ketm 1. melléknév: Lukas wird im Sommer acht.

2. fő név: Lorenz ist unkshander.3. igenév (melléknévi szerepben): Die StraBe ist abgesperrt.

1Haben ader sein?Erganzen Sie bitte die Hilfsverben

1. Guten Morgen   du gut geschlafen?2. Ja, vielen Dank. Ich gestern plötzlich eingeschlafen.

3. Mitten in der Nacht ich aufgewacht.

4. Ich so\chen Hunger gehabt.5. Dann ich einfach in die Küche gegangen.

6. Ich mir eine Schokalade genommen.

30

Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben)

7. .. du danach wieder einschlafen können?

8. Nein, ich noch lange wach gelegen.

9. Ich über vieles nachgedacht.

10 du dich jetzt wenigstens ausgeschlafen?

11. Nein, nicht wirklich. Ich auch noch schlecht getraum .

12. Ich mit einem Auto in die Stadt gefahren.13. Dort mich die Polizei verfolgt.

14. Weil ich so panisch war, ich einen Unfall verursacht.

15. Danach mich die Polizei mitgenommen.

2Haben oder sein?Erqánzen Sie bitte

1. Ich mir gestern ein Auto gekauft.2. Susi fünf Jahre in Afrika geblieben.

3. Er meine Frau auf die Reise mitgenommen.

4. Sie mir den Ball an den Kopf geworfen.

5. Meine Eltern ein groBes Fest gegeben.

6. Ich noch nie hier gewesen.

7. Die Polizei den Bankréuber am selben Tag verhaft t,

8. Mein Vater sich mit der Nachbarin unterhalten.

9. Ich das Auto in die Garage gefahren.

10. Meine Schwester mit meinem Auto weggefahren.

11. Der Zug in Köln nicht gehalten.

12. Er : eine Seite aus dem Buch herausgerissen.

13. Ich auf der Bank gesessen.

14. Er gerade angekommen.

15. Die Polizisten mir Fragen gestelIt.

Page 16: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 16/105

......................................................... ...............................

Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben) Segédigé~ és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben)

13 A haben és sein segédigék mellett a fő ige állhat zu + Infinitiv alak-

ban, ám ezzel szükségszerű séget fejezünk ki. Ezek a szerkezetek a

müssen és sollen módbeli segédigék jelentésével azonos tartalmat fe-

jeznek ki.

4und jetzt umgekehrt: Bilden Sie Sátzemitmüssen

1. Sie haben viele Vokabeln zu lernen.

ID Példa:Er muss noch einen Brief schreiben. Er hat noch einen Brief zu

schreiben.

Die Blumen műssen gegossen werden. Die Blumen sind noch zu

gieBen.

2. Ich habe mich um die Familie zu kümmern.

3. Ich habe heute nachzusitzen.

4. Ich habe vorher Bescheid zu geben.

5. Wir haben noch zwei Stunden r.~it dem Zug zu fahren.

3Bilden Sie Sátze mit

haben + zu 6. Ich habe noch die Zeichnung zu verbessern.

1. Ich muss noch arbeiten . 7. Er hat seine Pflicht zu tun.

......................................................... ..............................2. Wir müssen pünktlich zum Konzert kommen .

................................... ....................................................

..............................................................................   . 5Ersetzen Sie müssen durch haben

+ zu + Infinitiv3. Ich muss noch die Rechnung bezahlen.

4. Der Lehrer muss auf die Kinder aufpassen.......................................................................... .............. 1. Das Model muss auf seine Figur achten .

5. Ich muss das Auto noch waschen........................................... ............................................. 2. Der Mechaniker muss den Motor überprüfen .

6. Er muss die Hausaufgaben noch machen..................................................... ................................... 3. Am Abend muss man die Haustür abschlieBen .

7. Die Studenten müssen an der Uni viel arbei ten................................................ ........................................ 4. Du musst noch deine Hausaufgaben machen .

8. Ich muss mich bei dir entschuldigen.................................................... .................................... 5. Er muss mit dem Hund spazieren gehen .

32

Page 17: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 17/105

Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben)

6. Sie muss Hemden bügeln. 

7. Ich muss noch arbeiten. 8. Ich muss Ihnen danken.

 9. Ich muss die Prüfung bestehen .

...............  10. Er muss heute das Bett hüten.

 11. Ermuss Ihnen helfen. 12. Wir müssen uns unterhalten .

 13. Du musst gesund bleiben. 14. Ich muss das Fenster öffnen .

...........................  E J A módbeli segédigék közé a következő igék tartoznak:

wol/en, wol/te, h. gewollt

müssen, musste, h. gemusst

sol/en, sol/te, h. gesolltkönnen, konnte,h. gekonnt

dürien, du~e,h.gedu~

mögen, machte, h. gemocht

akar

kell, muszáj

kelltud, -hat/-het

szabad

szeret

A módbeli segédigék ragozásuk alapján külön csoportot alkotnak.

A mondatban a módbeli segédigéket általában fő ige egészíti ki.

A módbeli segédigéket a mondat alanyával számban és személyben

egyeztetjük, a fő ige pedig a mondat végén Inf initiv alakban áll.

34

el Példa:

Ich muss heute nicht arbeiten.  Présens)

Ich musste voriges Jahr nicht arbeiten. (Préteritum)

Ich habe heute nicht arbeiten müssen. (Periekt)

Ich hatte var zehn Jahren nicht arbeiten müssen. (Piusauemperi. kt)

Ich werde nicht arbeiten müssen (Futur 1.)Ich werde nicht gearbeitet haben müssen. (Futur II)

el Példa:

Módbeli segédige fő igeként:

/Chkann ein bisschen Spanisch.

Ermuss dringend ins Bett.

Was 5 0 1 1 das?

6Setzen Sie die Modalverben

ins Perfekt

1. Ich will dir noch einen Brief schreiben.

2. Ich muss mit dir reden.

3. Er will heute nicht mehr arbeiten.

4. Wir dürfen nicht mehr schwimmen gehen.

5. Erwilllieber spazieren gehen.

6. Er lasst sich gerne bedienen.

7. Ich soll dich lieb grüBen.

Page 18: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 18/105

...... .

3. Lieber Onkel Gustav, du mir 500 € leihen?

4. Bei einer solchen Erkáltunq man im Bett bleiben .

5. Ich habe kelne Zeit, ich deine Einladung leider ablehn n.

6. Entschuldigung, Sie mir den Weg zum Bahnhof zeig n

7. Wir das Problem gemeinsam lösen.

8. Ich mich mit diesem Gedanken nicht anfreunden .9. Wirwerden im Urlaub keine Probleme haben, meine Frau .

sehr gut Russisch sprechen.

10. Ich die Prüfung bestehen, sonst ich die Schul

verlassen.

11. Wir den nachsten Bus zum Flughafen nehmen.

12 ich die Rechnung auch mit meiner Kreditkarte bezahl n

13 du immer das letzte Wort haben?

14. Du warst so unvorsichtig, jetzt ich dir auch nicht mehr h If n.

15. Manche Menschen immer auffallen .

Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben) Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben)

8. Sie soll ganz schnell kommen...................................................................... .

9. Du musst noch zum Bahnhof fahren........................................................................................

10. Wir können zusammen ins Theater gehen.

............... .

7Verwandein Sie diese Sátze

ins Perfekt 

1. Ich kann nicht mehr essen...  .

2. Ich mu ss noch schnell telefonieren.

3. Ich kann dich nicht verstehen ... ... ... .. .. ... .

................................................................................. .o9Wol/en, műssen oder können?

Erqánzen Sie diese Verben .4. Sie will ihn heiraten.

5. Wir müssen unser Zimmer aufraumen.

.......................................................................................

1. Zu diesem leckeren Essen ich lieber ein Glas Wein trink n.

2. Ich meine Brieftasche nicht mehr finden.

3. Markus hatte einen Autounfall- jetzt er mit dem Bu in

die Stadt fahren.

4. Wenn wir die Prüfung bestehen wollen, wir aber noch vi I

lernen.

5. Morgen ich meine Freundin zum Abendessen einlad n.

6. Das Auto macht so komische Gerausebe. ich es in di

Werkstatt bringen.

7. .. du so gegen 20 Uhr bei Thomas sein?

8. DiesesJahr wir in unseren Ferien an die Nordsee reis n.

9. Ich dich nie wiedersehen.

............................................................ .6. Wir können noch viel mehr leisten.

.......................................................................................

7. Du darfst nicht widersprechen.

8Müssen oder können?

Entscheiden Sie richtig 

1. Ich habe keine Zeit - ich mit dem Zug nach Paris fahren.

2. Siehaben lange geübt - sie bald auftreten.

36

Page 19: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 19/105

1. Ich habe Hunger. Ich jetzt eine groBe Portion Nudeln essen.

2. Herr Ober, Sie mir bitte die Speisekarte bringen?

3. Herr Ober, ich nicht unhöflich sein, aber das ist der

Menüplan von gestern.

4. Esist immer dasselbe - ich mich einfach nicht entscheiden.

5. Herr Ober, Sie mir heute etwas Besonderes empfehlen?

6. DasNudelgericht sollte nicht zu fett sein, ich namiich abnehmen.

7. Ich komme sehr gerne hierher, auf die Empfehlungen des Obers

............ man sich verlassen.

8. Man hier überhaupt sehr gut essen und trinken.

9. Ich heute auch einen ganz besonderen Wein probieren.

10. Vielleicht der Ober mir auch bei dieser Frage einen Tipp

geben.

11. Herr Ober, Siehaben uns gut bedient - ich Sie auf ein Glas

Wein einladen.12. Wenn es jetzt nicht geht, Sie sich ja spáter ein bisschen

zu uns setzen.

13. Herr Ober, ich jetzt gerne den Nachtisch bestellen.

14 Sie mir sagen, ob die Eisspezialitaten selbst gemacht sind?

15. Vielen Dank für die Bewirtung, dieses Lokal man wirklich

empfehlen.

 

Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben) Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben)

10. Weil ich zu spát gekommen bin, ich heute etwas langer arbeiten.

11. Wenn Sie nach Hamburg fahren , Sie in Kassei

umsteigen.

12. Die Wanderung ist so anstrengend - ich jetzt eine kurze

Pause machen.

13. Mit diesen illegalen Geschaften ich nichts zu tun haben.

  11 Erqánzen Siedie Modalverben 

1OKönnen od er

möchten?

1. Guten Tag. Wir gerne eine Wohnung mieten.

2. Die Wohnung mindestens vier Zimmer haben.

3. Die Wohnung auch gerne etwas mehr kosten.4. Für mehr Wohnraum man eben auch mehr bezahlen.

5. Die Wohnung aber unbedingt im Stadtzentrum sein.

6. Bei einer Stadtwohnung ich nicht mehr mit dem Autfahren.

7. Auf diese Weise man auch wieder Geld sparen.

8. .. Sie ~7eine solche Wohnung empfehlen?

9. Bevor w ir unterschreiben, wir die Wohnung besichtig n.10 wir mit Ihnen einen Termin vereinbaren?

11.0der wir uns wegen eines Termins direkt an d nEigentümer wenden?

12 wir Probleme haben, an wen wir uns wend n7

13. Die Miete natürlich pünktlich bezahlt werden.

14 Sie uns sagen, ob man in der Wohnung auch Hausti rhalten ?

15. Es tut mir Leid, aber ich jetzt noch keine Entscheiduntreffen.

12Setzen Sie die richtigen

Modalverben ein 

1. Wenn du nicht siehst, dass siedarunter leidet, du blind sin.

2. Du recht haben, aber ich habe trotzdem noch meinZweife/.

3. Er schon alle Lander dieser Erde bereist haben, sagt man.

4. Der Dieb ein neues Leben anfangen.

38

Page 20: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 20/105

40 41

Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben) Segédigék és módbeli segédigék (Hilfs- und Modalverben)

5. Ich habe den Brief nicht bekommen - er ihn verloren

haben.

6. Auf Ibiza wieder ein Waldbrand wüten.

7. Es heute gefroren haben, die Tulpen sind kaputt.

8. Es sein, dass er klüger ist als die meisten.

9. Es ist so nass hier, es geregnet haben.10. Sie sehr gut rechnen können.

11. Die alte Frau den Unfall ganz genau beobachtet haben.

12. Man sagt, er sein ganzes Geld einer Katze vererbt haben.

13. Wie konnte er das nur tun? Er nicht bei Sinnen gewesen

sein.14. Wie es in dieser Situation wohl der Familie ergangen sein?

4. Otto muss sich beeilen.

5. Da muss ich mich anstrengen.

6. Max muss Tanja helfen .

7. Er muss sich bedanken.

8. Du musst dich entschuldigen

a Tipp: A müssen igét kétféleképpen tagadhatjuk: vagy a nicht

müssen, vagy a nicht brauchen zu + Infinitiv szerkezetekkel.

m Példa:

Sie muss heute nicht zum Babysitten kommen.

Sie braucht heute nicht zum Babysitten zu kommen.

13verneinen Sie műssen

mit nicht brauchen  

1. Ich muss heute arbeiten.

2. Anna muss die Blumen gieBen.

3. Ich muss auf die Kinder aufpassen.

Page 21: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 21/105

Igeidő k (Tempusformen)

5. Igeidők Tempusformen

A német nyelvben összesen hat igeidő használatos: Prasens (jelen),

Práteriturn (1. múlt, elbeszélő rnúlt), Perfekt (2. múlt), Plusquamperfekt

(3. múlt, régmúlt), Futur 1.(egyszerű jövő ), Futur II. (befejezett jövő ).

5.1 Jelen idő (Prásens)

E J A jelen idő (Prasens) azokat az eseményeket jelöli, amelyek az el-

beszélés idejére esnek, általános érvényű ek, illetve rendszeresen bekö-

vetkeznek.

  Példa:

Sie liest ein Buch.

fr wartet auf seinen Freund.

Erő s ragozású igék egyes szám 2. és3. személyben megváltoztatják tő -

hangjukat. Ennek a tő változásnak két típusa van: Umlaut (a  7 a)és

Brechung (e  7 i; e  7 ie)

m Példa:

ich fahre

du tehrst

er/sie/es fahrt

wir fahren

ihr fahrt

sie/Sie fahren

ich lese

du liest

er/sie/es liest

wir lesen

ihr lest

Sie/sie lesen

Az egyes szám 2. és3. ésatöbbes szám 2. személyű személyragak elő tt

állhat egy ejtéskönnyítő -e, ha az igető végző dése -d, -t, vagy -no

42

m Példa:

du arbeitest

er meldet sich

ihr rechnet

Igeidő k (Tempusformen)

1Wie heiBen die Verben

im Prasens?

1. Max (fahren) jeden Tag zu seiner Freundin.

2. Ich (lesen) gerade ein spannendes Buch.

3. . (lesen) du auch gerne spannende Bücher?

4. Ich (neh men) das vegetarische Gericht.5. Was (neh men) du?

6. Sie (halten) nichts von ihrem neuen Nachbarn.7. Wir (halten) zusammen.

8. Der Zug (halten) nur am Hauptbahnhof.

9. Peter (halten) nie seine Versprechen.

10 (geben) doch nicht so an

11. Du sehr langsam - ich (sein) schon fertig.

12. Der Koch (empfehlen) den Schweinebraten.13. Diese Regel (gelten) hier nicht.

14. Er ist unvorsichtig, er (fallen) stándiq hin.

D Tipp: Jelen idő vel és idő határozó szókkal jövő beli eseményekre iutalhatunk.

m Példa:

fdith tábrt morgen nach Salzburg.

Nschste Woche bin ich in Berlir.

4

Page 22: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 22/105

Igeidő k (Tempusformen) ,

2·Wie heiBen diese Verben

im Prasens?

1. Der Hund (graben) im Garten ein Loch.

2. Es (geschehen) seltsame Dinge.

3. Das (geschehen) dir ganz recht.4. Mir (laufen) das Wasser im Mund zusammen.

5. Max (lassen) seine Schwester nicht in Ruhe spielen.

6. Susi (laden) alle Freunde zur Party ein.

7. .. (laufen) der Film eigentlich noch?

8. Christine (sehen) gut aus.

9. Rosi (schlafen) den ganzen Tag.

10. Er (tragen) mir die Tasche nach Hause.

11. Der Ráuber (treten) die Tür ein.

12. Ihr (wollen) schon gehen?13. Der Ball (treffen) mitten ins Tor.

14. Vorsicht Der Kaktus (stechen).

15 (du) (sprechen) bitte etwas lauter

3Bilden Sie das Prasens in der

2. Person Singular

1. wissen .

3. treten .

5. backen .

7. erschrecken .

9. fallen .

11. geben ·..

13. helfen ·..·

15. neh men .

2. stechen .

4. werben .6. befehlen .

8. essen .

1O . fressen .

12. graben .

14. Iassen .

16. sehen .

44

Igeidő k (Tempusformen)

4ErganZen Sie

die passenden Formen

1. Er (liegen) noch immer im Bett.

2. .. (legen) dich doch einfach dazu

3. Er (treffen) seinen Onkel im Hotel.4. Sei vorsichtig Max (erschrecken)leicht.

5. Tina (schlagen) das Bilderbuch auf.

6. Hier (sterben) man ja vor Langeweile.

7. Du (tragen) aber dafür die Verantwortung.

8. Dieser Urlaub (tun) mir wirklich gut.

9. Markus :. (waschen) das Geschirr morgen ab.

10. Dieser Film (gefallen) mir leider gar nicht.

11 (vergessen) ja nicht unseren Hochzeitstag.

12. Er (werben) um die Gunst der Frauen.

13. Sei vorsichtig. Das Glas (brechen) leicht.

14. Anna (blasen) alle Kerzen aus.

15. Dieser Fehler (fallen) gar nicht auf.

5.2 Első múlt (Práteritum)

E J Az első vagy elbeszélő múltat első sorban írásbeli meqnyilatkozások-

kor használjuk a múltban történt események elbeszélésére.

e l Példa:

Erblickte traurig in den Gerten hinaus.

Dara suchte überall nach ihrer Katze.

DasSchiff kenterte am 12. Juli 1764.

Gyenge igék egyszerű múltját -Ierte végző déssei képezzük, ehh

járulnak a személyragok: 0, -st. 0, -(e)n, -t, -(e)n.

4

Page 23: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 23/105

Igeidő k (Tempusformen)

el Példa:ich machte

du machtest

er/sie/es machte

wirmachten

ihr machtet

sie/Sie machten

Az erő s igék töve Prateritumban megváltozik, és a Praterttum tő höz

járulnak a következő személyragok -0, -st, -0, -en,   t  -en.

el Példa:fahren fuhr

kommen kam

essen aB

ich kam

du kamst

er/sie/es kam

wir kamen

ihr kamt

sie/Sie kamen

Gyenge és erő s igéknél - t, -d végző dés esetén ejtéskönnyítő e áll.

el Példa:

Voriges Jahr arbeitete erjeden Tag 10 Stunden.

A vegyes igék Prateritum alakjukat tő hangváltással és -te idő jellel

képzik ésa személyragok a Pratentum tő höz járulnak.

e l Példa:nennen - nannte

kennen - kannte

den ken - dachte

46

2. blasen .

4. reiben .... ... ... ........ ...... ..... .... .6. heiBen ....... ...... .... ............ ...8. steigen .

10. gleichen .

12. schlafen .

14. reiBen .

16. bleiben .

Igeidő k (Tempusformen)

5Bilden Sie das Práteritumin der 3. Person Singular

1. beweisen .

3. gehen .

5. greifen .7. rufen .

9. schreiben .

11. laufen .

13. meiden .

15. fallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6ErganZen Sie die Formenim Práteritum

1. zwingen .

3. tragen .

5. sitzen .. ... .... .... ........ ...............7. schwimmen .

9. schlagen .

11. lügen .

13. helfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. graben .

2. verlieren .

4. stehen .

6. singen .

8. schlieBen .

10. schieben .

12. lesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. heben .

16. winden .

7Wie heiBen die Verben

im Práteriturn?

1. Der Kellner bringt zwei Glas Wein.

2. Weihnachten schneit es nur wenig.

47

Page 24: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 24/105

Igeidő k (Tempusformen) ,

4. bringen .

6. schIieBen .

8. waschen .

10. verzeihen .

12. rufen .

14. schneiden .16. leihen .

Igeidő k (Tempusformen)

3. Der Unfall geschieht immer an dieser Stelle der Autobahn. 3. schwimmen .

5. riechen .

7. tun .

9. stoBen .

11. zwingen : .

13. scheinen .15. erschrecken .

4. Nico mag keine Suppe, er will nur Pommes essen.

5. Tim weiB immer alles am schnellsten.

6. Wenn ich mit dem Auto fahre, trinke ich keinen Alkohol.

7. Der Lehrer rát mir, mehr zu üben.

8. Der Angeklagte schwört, nichts gestohlen zu haben. gBilden Sie

das Práterituml

9. Der Gast bleibt über Nacht. 1. er (zwingen) .

3. ich (tragen) .

5. du (schwitzen) .7. sie (schwimmen) (PI.) .

9. ihr (schlagen) .

11. ich (geben) .

10.Anja und Tom essen einen Salat.

11. Ich wiege nur noch 85 Kilogramm.

12. Ich streite nie mit meinem Nachbarn.

2. wir (verlieren) .

4. sie (stehen) .

6. ich (singen) .8. es (schIieBen) .

10. du (schieben) .

12. ihr (lassen) .

13. Herr Klein bittet Frau Fischer um einen Gefallen.

1QWie heir3en die Verben im Práteritum

(3. Person Singular)?

1. salzen 2. schlafen .

48 4

14. Das Kind blast alle Kerzen auf der Torte aus.

15. Ich gehe mit meinem Freund ins Theater.1. unterhalten .

3. essen .

5. schreiben .

7. bewegen .

9. sinken .

11. hangen .

13. stehen .

15. sitzen .

8Wie heillen folgende Verben

in der 3. Person Singular Práteritum?

2. lesen .

4. fahren .

6. streiten .

8. lernen .

10.legen .

12. öffnen .

14.lenken .

16. hangen .

Page 25: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 25/105

1. Suchen Sie eine neue Wohnung?

Ja , .

2. Lesen Siejeden Samstag die Wohnungsanzeigen?

Ja , .

3. Interessieren Sie sich für eine Altbauwohnung?

Ja, .

4. Haben Sie genaue Vorstellungen von der neuen Wohnung?

Ja , .

5. Beauftragen Sie auch einen Makier?

Nein, .

6. Wie viele Wohnungen besichtigen Sie?

Ja , .

7. Renoviert der Vermieter die Wohnung?

Ja , .

Igeidő k (Tempusformen)

5.3. Második múlt Perfekt

D A Perfekt a szóbeli megnyilatkozásokra jellemző , múlt idő t kifeje-

ző igeidő . Ezt az igeidő t használjuk akkor is, ha egy múlt idejű esemény

jelenre gyakorolt hatását akarjuk kifejezni.

A Perfekt összetett igeidő , képzéséhez segédigét (haben/sein) és a fő -ige befejezett melléknévi igenévi alakját (Partizip Perfekt) használjuk.

A segédige és a befejezett melléknévi igenév a fő mondatban keretes

szerkezetet alkotnak.

Sein az idő beli segédige,

• ha az ige helyváltoztatást fejez ki,

• ha az ige állapotváltozást fejez ki.

• sein, werden, bleiben igék esetében

Minden más esetben az idő beli segédige haben.

  Példa:Ich habe zwei 5tunden auf dich gewartet.

Sie sind mit dem Zug gefahren.

A gyenge igék Partizip Perfekt alakját a következő szabály alapján

képezzük:

ge- + igető + -t,

Az -ieren végű igék kivételek, nem kapnak -ge elő tagot.

m Példa:

machen

leben

telefonieren

gemacht

gelebt

telefoniert

Az erő s igék Partizip Perfekt alakját a következő szabály alapján ké-

pezzükge- + igető (tő hangváltás) + -en.

50

m Példa:

gehen

fahren

essen

. Igeidő k (Tempusformen)

gegangen

gefahren

gegessen

A vegyes igék Partizip Perfekt alakját aképezzük

ge- + igető (tő hangváltás) + -t,

következő szabály alapj n

  Példa:

den ken gedacht

rennen gerannt

wissen gewusst

11Wohnungssuche - Beantworten Sie

die Fragen im Perfekt 

1

Page 26: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 26/105

.......................................................................................

Igeidő k (Tempusformen) Igeidő k (Tempusformen)

8. Bezahlen Sie die Miete bar?

Nein, .

9. Beseitigt der Vermieter die Mánqel an der Wohnung?

Ja, .

10. Tapeziert der Vermieter alle Ráume der Wohnung?

Ja, .11. Verlangt der Vermieter von Ihnen eine Kaution?

Nein, .

12. Kő nnen Sie nach Ostern einziehen?

Nein, .

13Setzen Sie folgende Sátze

bitte ins Perfekt

1. Der Film beginnt um 20.30 Uhr.

2. Ich bleibe noch zwei Stunden hier.........................................................................................Erbricht sich beim Skifahren das Bein.

.......................................................................................4. Sie stolpert über den Stein.

Meine Schwester geht zu ihrem Freund.

12Setzen Sie die passende Perfektform

der angegebenen Verben ein

.......................................................................................6. Ich habe Kopfschmerzen.

1. Der Führerschein auf dem Tisch (liegen).

2. Ich mich noch ein bisschen in die Sonne (legen).

3. Der StraBenatlas im Bücherschrank (stehen).

4. Ich das Buch wieder an seinen Platz (stellen).

5. Ich mich auf das Bett (setzen).

6. Er den ganzen Abend auf meinem Hut.. (sitzen).

7. Ich den Job an den Nagel (hánqen),

8. Sein Leben an einem seidenen Faden (hánqen),

9. Den Hut ich an einen Haken (hánqen),

10. Er mit ihm unter einer Decke (stecken).

11. Sie den Liebesbrief in die Tasche (stecken).

12. Er die Kleider in den Schrank (hánqen)

13. Hier der Spiegei aber ungeschickt (hánqen).

14. Er das Obst auf den Tisch (stellen).

15. Er das Tuch in seine Jacke (stecken).

7. Die Glocken klingen etwas komisch.

14wie lauten die folgenden Sátze

in der Perfektform?

1. Lala schwimmt durch den See.

2. Ich bin berühmt.

3. Ich spreche nicht mit jedem.

4. Ich steige auf die Bergspitze.

5. Ich trage den Einkaufskorb nach Hause.

52

Igeidő k (Tempusformen)

Page 27: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 27/105

Igeidő k (Tempusformen)

6. Peter wáchst auBerordentlich schnell.

•••••••••••••• 11 •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••

7. Ich verzeihe dir........... ......................... ................... .

a Tipp: A nem elválá igekötő s igék Partizip Perfektjét mindig -geelő tag nélkül képezzük. A nem elválá igekötő k közé az alábbiak

tartoznak: be-, emp, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-.

15 Erq ánzen Sie das Verb im P rá te ritu m

oder im Perfekt

1. Ich das Buch ins Regal (legen).

2. Gestern (sein) es noch da.3. Wir (stehen) im Regen und uns unters Dach

................ (stellen)4. Er im Gefánqnis (sein).

5. Er seinen Kopf durch die Tür (stecken).

6. Die Familie am Tisch (sitzen).

7. Wo ihr im Theater (sitzen)?

8. Er schon frühmorgens (aufstehen).

9. Die l.eute am Strand (liegen).

10. Die Kinder bis zum Mittagessen im Bett (liegen).

11. Ihr euch an den Tisch (setzen).12. Ich mein Auto dorthin '. (stei len), gestern

............ (sein) es noch da.13. Er den ganzen Tag nur (rumhánqen).

14. Hier (liegen) mein Führerschein - wo ist er jetzt?

54

5.4 Régmúlt vagy harmadik múlt (Plusquamperfekt)

E J A régmúlt mindig olyan eseményeket jelöl, amelyek a múltban m r

~ezá~ultak. Práteritummal együtt szerepelve képes elő idejű séget kif •

jezru,

A régmúlt összetett igeidő : az idő beli segédigék Práteriturn alakjáb I(hatten vagy war) és a fő ige befejezett melléknévi igenévi alakjáb I

  Partizip Perfekt) képezzük. Az idő beli segédige és a befejezett mell k-

névi igenév keretes szerkezetet alkotnak.

1 : ] Példa:

Sie hatte ihn aufgegeben.

Sie waren nach Stuttgart gezogen.

Nachdem er die Hausaufgabe geschrieben hatte, ging er ins Kina.

16Formen sie die Sátze ins

Plusquamperfekt um 

1. Die Mutter findet die Geldscheine.

2. Stefan legt die Uhr auf den Tis~h.

3. Ich fahre an die See.

4. Sie ládt mich ein.

5. Er k ommt immer zu spát .

6. Ich kann den Brief nicht lesen.

Page 28: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 28/105

Igeidő k (Tempusformen)

7. Ich bin sehr müde.

8. Sie gibt mir immer einen Korb.

9. Frau Rot ruft bei Frau Blau an.

10. Andreas kommt in München an.

11. Ich stehe früh auf.

12. Ich gehe spát ins Bett.

13. Ich feiere meinen Geburtstag.

14. Ich denke darüber nach.

15. Siewartet auf den Bus.

5.5 Egyszerű jövő (Futur 1)

E J A jövő beli események megnevezését szolgáló igeidő t a werden

segédige és a fő ige fő névi igenévi (Infinitiv) alakjának segítségével

képezzük. A segédige és a fő ige a mondatban keretes szerkezetetalkotnak. Egyszerű jövő vel kifejezhetünk ígéretet és szándékot is.

IIélda:Er wird néchsten Monat seinen Führerschein machen.

Der Film wird am Donnerstag anlaufen.

56

IIélda:

Martina wird bald ihren neuen Job antreten.

Ich werde dir einen Brief schreiben.

Igeidő k (Tempusformen)  

17 ~etzen Sie bitte die Verbenms Futur II

1. Morqen besucht Hans seine Freundin Elisabeth.

. .2. In Hamburg muss ich aus dem Zug aussteigen.

. .3. Db ich meinen alten Freund wiedererkenne?

. .

4. Frau Müller gibt dem Kellner Trinkgeld.. , ..5. Ich komme bestimmt nicht zu dieser Veranstal tung.

. .6. Ich empfehle ihm dieses Hotel.

........................... .............................................................7. Ich benachrichtige Sie, wenn das Paket eingetroffen ist.

.............................................................................. ' .8. Ich besuche dich in deiner neuen Wohnung.

........................................................................................Ihr macht am Sonntag einen Ausflug in den Wald.

. .10. Du kannst bald deine Bücher abholen.

................................................................... .....................11. Er fühlt sich besser.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • •• • •• • • o .

12. Ich verlasse dich niemals .

........................... .

7

Page 29: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 29/105

Igeidő k (Tempusformen)

13. Hier entsteht ein groBes Einkaufszentrum.

... ......................... ............................... ............. ... ........ .... .14. Das Flugzeug fliegt über den Atlantik.

.........................................................................................

18Setzen Sie folgende Fragen

ins Futur

1. Wo bringst du das Geschenk hin?............................................................................... ........

2. Wo landet das Flugzeug heute?.......................................................................................

3. Wer hilft mir bei der Arbeit?...................................................... .

4. Wer bezahlt die Rechnung?.......................................................................................

5. Wer spült das Geschirr ab?.......................................................................................

6. Wohin gehst du?................................................. ......................................

7. Wer unterstützt meinen Antrag?.......................................................................................

8. Wer gibt mir Geld?

.......................................................................................9. Wie endet die Geschichte wohl?

................................................................................. ......10. Wer tráqt die Konsequenzen?

.......................................................................................11. Was kostet die Reisewohl?

.......................................................................................

58

Igeidő k (Tempusformen)

12. Wer holt sie vom Bahnhof ab?

13. Wer gewinnt wohl das Spiel?

14. Wo schláqt die Rakete wohl ein?

5.6 Befejezett jövő (Das Futur II)

o A befejezett jövő olyan események megnevezésére szolgál, amely k

a jövő egy bizonyos pontján be fognak fejező dni. Emellett kifejezh -

tünk vele múltra vonatkozó feltételezést.

Képzése: werden + a fő ige befejezett melléknévi igenévi alakja +haben vagy sein segédigék főnévi igenévi alakja .

m Példa:

Sie wird in zwei Wochen ihre Prüfungen abgeschlossen haben.

DieReisegruppe wird morgen angekommen sein .

19Setzen Sie folgende Sátze in

das Futur II

1. Der Fernseher ist die ganze Nacht gelaufen .

2. Er hat den ganzen Tag telefoniert .

3. Sie hat sich schon wieder verliebt .

4. Seine Schwester hat ihm nichts zum Geburtstag geschenkt .

5

Igeidő k fIempusformen) - Igeidő k (Tempusformen)

Page 30: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 30/105

5. Er ist über Nacht geblieben.

6. Das Madehén hat die Ápfel gepflückt.

7. Sie sind in die Türkei gefahren.

20MutmaBUngel'l

im Futur II

1. Er hat sein Geld verloren.

2. Sie ist zu FuSgekommen.

3. Sie hat das Buch bestelIt.

4. Er hat sich auf die Prüfung nicht vorbereitet.

5. Er ist krank gewesen.

6. Sieist zu schnel] gefahren.

7. Er hat ihn nicht mehr getroffen.

~21 ~nts~h~iden Sie ab Futur I ader Futur IIrichtiq Ist.

1. Náchste Woche wir (umziehen).

2. Wir ein neues Haus (bekommen).

60

Ich ein eigenes Zimmer (haben).

4. Bald ich viele Freunde (finden).

Morgen ich die Möbel (aussuchen).

6. Morgen die Umzugsleute die Kartons (bringen)

7. Wir zum Umzug alles (einpacken).

8. Meine Mutter schon das Geschirr in die Kisten .(packen).

1

A felszólító mód (Imperativ) A felszólító mód (Imperativ)

Page 31: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 31/105

6. A felszólító mód  Imperativ

A felszólító mód - a magyarhoz hasonlóan - a felszólítás, a parancs és

az utasítás kifejezésére szolgál.

oEgyes és többes szám 2., illetve többes szám 1. és 3. személyben

használjuk. Önözésnél (Sie) éstöbbes szám 1. személyű felszólításnál

csak szórendcsere különbözteti meg a kijelenté módtól. 2. személy-

ben az igető höz -e toldalékot kapcsolunk és elhagyjuk az alanyt. Az

umlautos igék csoportja felszólí tó módban nem vált tövet.

  Példa:

Fahre nach Wien

Komm nach Hause

Hab nicht so vief Angst

Sei endfich brav

Sprich nicht so faut

D Tipp: Az egyes szám 3. személyű felszólítást a sollen módbeli

segédigével írjuk körül.

  Példa:

Er 5 0 1 1 die Bfumen pffücken.

Sie 5 0 1 1 pünktfich erscheinen.

D Tipp: A beszélt nyelvben az -e végző dést többnyire elhagyjuk.

(Komm Bring Lauf )

m Példa:

Hol mir ein Taschentuch Lauf schneller

62

1Erganzen Sie bitte

den Imperativ

1. .. das Buch zu mir, Tom (bringen)

2. .. Sie den Text bitte vor (lesen)

3. .. mir die Schlüssel, Lisa (suchen)4. .. Sie mir bitte beim Tragen (helfen)

5. .. mir bitte eine Antwort, mein Kind (geben)

6. .. ein fröhliches Lied, Kinder (singen)

7. .. bitte nicht so schnell, Tom (laufen)

8. .. bitte von der Stral3e weg, Kinder (gehen)

9. . bitte ordentlich, mein Kind (essen)

10 den Text laut Yor, Maria (lesen)

11 mir bitte die Kleider, Kinder (holen)

12 euch bitte (anziehen)

13 mir bitte die Wahrheit, Kinder (sagen)

2Bilden Sie bitte Imperativformen

(du-Anrede)  

1. sprechen .

3. machen : .

5. kommen .

7. schlafen .9. nehmen .

11. Iassen   .

13. schicken .

2. sem .4. bringen .

6. arbeiten .

8. werd en .10. essen .

;12 . öffnen .

14. haben .

6

A felszólító mód Omperativ) A felszólí tó mód (Imperativ)

Page 32: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 32/105

5Gute Tipps für Autofahrer. Bilden Sie

den Imperativ mit der du-Anrede3Erqánzen Sie die

Imperativformen

1 dich ins Bett (legen)

2. .. ein bisschen schneller, Peter (gehen)

3. .. der Oma Blumen , Susi (mitbringen)

4. .. euch um die Kinder (kümmern)

5. .. vorsichtig, Thomas (sein)

6. .. dich in Acht (neh men)

7. .. euch in Acht (nehmen)

8. .. doch ein bisschen Geduld, meine Liebe (haben)

9. .. dich um deine eigenen Sachen (kümmern)

10 nicht so viel, Peter (trinken)

11 nicht so schnell, Lisa (laufen)

12 nicht so viel, Kinder (essen)

13 nicht so laut, Max (sein)14 doch bitte in den Garten, Kinder (gehen) 

15 euch end lich hin (legen)

1. .. doch nicht so schnell (fahren)

2. .. doch bitte etwas langsamer (fahren)

3. .. doch auf die Geschwindigkeitsbegrenzung (achten)4. .. bitte nicht in dieser Kurve (überholen) 

5. .. (aufpassen) Da vorne sind FuBganger 

6. .. auf die Vorfahrtsregeln (achten)

7. .. dich jetzt hier rechts (einordnen)  

8. .. nicht so viel Gas (geben)

9. Da ist ein Unfall passiert - rechts ran (fahren) 

10 jetzt schnell das Warndreieck (aufstellen)

11 dich um die Verletzten (kümmern)

12 schnell die Polizei und den Krankenwagen (rufen)

13 auf den Gegenverkehr (aufpassen)

14 die Autotüren schnell wi eder (zumachen)

15. Mir reicht's Ich fahre jetzt weiter- mich ans Steuer (lassen) I

D Tipp: A köznyelvben a felszólító mód helyett gyakran használják a

Hőr auf zu +tniinitiv szerkezetet. 6Antworten Sie auf diese Fragen und verwendenSie dabei den Imperativ 

4Bilden Sie die Imperativformen zu folgenden Substantiven

nach dem Muster: die Fragerei - Hör auf zu fragen

1. Nörgelei .

3. Schmiererei .

5. Streiterei .

7. Sauferei .

9. Schreierei .

11. Jammerei .

e l Példa:

5011ch den Bleistift spitzen? Ja, spitz ihn

2. Dránqelei   .

4. Kritzelei .

6. Fresserei .

8. Heuchelei .

10 Diskutiererei .

12. Schimpferei .

1. Soll ich dir beim Abwaschen helfen?

. .2. Soll ich diese Zeitschrift kaufen?

. .

64

A felszólító mód (Imperativ) Névszóesetek (F a Ile)

Page 33: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 33/105

3. Darf ich bei euch mitfahren?....................................................................................... .

4. 5011 ich deine Rechnung bezahlen?•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••• O

5. Darf ich dir einen Vorschlag machen?

...................................................................................... ..6. 5011 ich lauter sprechen?

........................................................................................7. SoUich heute bei dir vorbeikommen?

........................................................................................8. Muss ich die Medizin nehmen?

........................... .............................................................

9. Soll ich das Auto waschen?........................................................................................

10. Soll ich die Hecke schneiden?............................. ................................................ , .11. Kann ich die alten Unterlagen wegwerfen?

........................................................................................12. Soll ich über diese Sache sprechen?

................................................... .

66

7. Névszóesetek (Fiille)

A fő nevek ragozásakor három szempontot kell figyelembe vennünk:

számot (lásd 2. fejezet), a nemet (lásd 1. fejezet) ésaz esetet .

oA német nyelv négy névszóesetet ismer, ezeket többes és egy

számban is használja.

1. Alanyeset (Nominativ)

2. Tárgyeset (Akkusativ)

4. Részeseset (Dativ)

3. Birtokos eset (Genitiv)

der Mann

den Mann

dem Mann

des Mannes

die Ménner

die Ménner

den Mann rn

der Manner

1We/ch-, was für ein-, was für we/ch-?

Fragen Sie nach dem Objekt

1. Ich habe gestern mein Buch verloren hattest du d nn7

2. Geben Sie mir bitte Wein .

3. Haben Sie noch mehr von dem Salat? .

4. Eine freundliche Frau hat gestern meinen Ring wiedergefunden .

Ich hétte gerne ein Auto .

6. Mein Freund will sich einen Anzug kaufen .

7. Mitdiesern Auto werde ich nicht fahren .

Ich muss noch Wurst kaufen .Hast du den Mann getroffen? .

10. Ich werde vorher noch eine Suppe essen .

11. Am Ende werde ich den Nachtisch probieren .12 D Rt' . her o wem war ausgezelc net. .

13. Mit diesem Kleid traue ich mich nicht auf die StraBe .

14. Hat zufálliq jemand eine Mütze gefunden? .

15. Ich fahre mit dem Auto nach München .

 /

Névszóesetek (Fálle) , Névszóesetek (Fálle) 7

Page 34: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 34/105

D Tipp: A következő kérdésekkel megállapíthatjuk, milyen esetben

áll a fő név.

Wer? Was?

Wen? Was?

Wem?

Wessen?

Ki vagy mi?

Kit vagy mit?

Kinek vagy minek?

Kinek a... ?

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Genitiv

m Példa:

Die Mutter wiegt das Kind.

Wer wiegt das Kind? Die Mutter. (Nominativ)

Wen wiegt die Mutter? Das Kind. (Akkusativ)

Ich habe das Foto meiner Freundin.

Wer hat das Foto? Ich. (Nominativ)

Wessen Foto habe ich? Das meiner Freundin. (Genitiv)

u2Dativ oder Akkusativ? Machen Sieaus dem Wörtersalat Sátzel

1. Spielsachen rot diese mein Kinder gehören

.......................................................................................2. Hund neu mein ich nicht noch gehorchen

3. sein Schuld es kein Beweis für noch geben

.. ......... . .4. ein Baum er in sein Garten pflanzen

.......................................................................................5. ich der Kuchen ist gut gelingen

.......................................................................................6. ich Sie Ihre Hilfe für danken

68

7. neu wir unser Freund besuchen

. .

3

Dativ oder

Akkusativ?

1. Ich gehe mit ins Haus (der Freund).

2. Der Freund kommt ohne ,.. zurück (seine Schwest r).

3. Seine Schwester ist gegen gelaufen (eine Mau r),

4. Sie musste deswegen von :' versorgt werd n(ein Arzt).

5. Das Krankenhaus steht hinter (die Báurn ).

6. Man fahrt unter durch (eine Brücke).

7. Nach biegt man links ab (ein Turm).

8. Var ist ein graBer Parkplatz (dKrankenhaus).

9. Hinter ist der Eingang (der Parkplatz),

10. Wir treffen uns dort mit (die Eltern),

11. Neben ist ein Laden (der Eingang).

12. Var , stehen die Eltern (eine Sáule).

13. Wir sprechen mit (die Árzte).

14. Ich gehe durch (viele Türen).

15. Endlich kammt aus die gesunde Schwest r

(ein Zimmer) .

DAz elöljárószók után a fő nevek mindig egy meghatározott esetb n

állnak.

e l Példa:

Er kam trotz des schlechten Wetters. (trotz + Genitiv)

Névszóesetek (Fá l le)Névszóesetek (Fa l le)

Page 35: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 35/105

· .

4ErganZen Sie die Praposltionen

mit Genit iv

2. Mir dagegen liegt mehr an (die Geographi ).

3. ~ch dagegen lege mehr Wert auf (die Literatur)Jn Deutschland.

4. Ich bemühe mich viel mehr um•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. o

(deutsche Musik).

5. Ich hoffe a~f (neue Erfahrung n).6. Ich freue rnich besonders auf .(das deutsche Essen). .. .

7. Ich fürchte mich ein wenig vor .(die Sprachprobleme).

8. Ich glaube an .(die deutsche Herzlichkeit).

9. Ich kámpts ein wenig mit .(die deutsche Ordnung).

10. Ich warte auf ( inganz besonderes Erlebnis).

11 I h bi . .• C Jn Jn (dieses Land) verli bt.

12. Ich lache besonders gerne über .(die deutschen Kinder).

13. Ich arqere mich haufiq über .(das deutsche Klima).

14. Ich spreche gerne mit (die Menschen).

15. Ich tanze gerne mit .(deutsche Mádchen),

D Tipp: Léteznek elöljárószók, amelyek két esettel is állhatnak.

  Példa:

Sie legt das Geschenk unter den Baum. (unter + Akkusativ)

Das Geschenk liegt unter dem Baum. (unter + Dativ)

1. Ich möchte lieber Ápfel statt (die Birnen).

2. Wir essen gerne Kuchen trotz (unsere Zahnschmerzen).

3. Esst ihr auch so gerne Kuchen trotz (euer Gewicht)?

4. Ich fahre lieber Autobahn statt (LandstraBe).

5. Wahrend (das Konzert) war es ganz still.

6. Wegen (mein Schnupfen) kann ich

nicht baden.

7. Wahrend (der Sommer) regnete es die ganze Zeit.

8. So konnten wir wahrend (die ganze Zeit) nicht baden.

9. Doch trotz (das Wetter) waren wir fröhlich.

10. Statt (das Schwimmbad) besuchten wir ein Museum.

12. Wegen (der Regen) versáumten wir den Bus.

13. Statt (reife Tomaten) esse ich lieber grüne

Gurken.

14. Wegen (das teure Taxi) waren wir pleite.

5Setzen Sie die Ausdrücke in Klammern

in den richtigen Fali

6Dativ oder Akkusativ?

Bilden Sie Sátze 

1. Ich interessiere mich sehr für (die

Geschichte) Deutschlands.

1. dieses Zimmer meine Ansprüche nicht genügen

70b 71

Névszóesetek (Fálle) Névszóesetek (Fá l le) 7.

Page 36: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 36/105

2. heute viel lecker zu essen es Sachen geben 8Ersetzen Sie den Genitiv durch

den Dativ mit von

3. ich meine Mutter zufálliq in der Stadt begegnen

....................................................................................... 1. die Höhe des Hauses

4. ich der Komponist das Lied wollen nicht einfach einfallen ................................... .....................................................

....................................................................................... 2. der Kauf einer neuen Hose5. Freund mein die Probleme jung Leute sehr gut kennen

....................................................................................... 3. das Schreiben eines Briefes

4. die Beleuchtung des Zimmers

7Bilden Sie Dat iv- ader

Akkusativsátzel 5. das Eintref fen der Schwester

1. Auskunft / er / mir / jede / verweigern 6. das Leben eines Zigeuners

.......................................................................................2. sie / ich / das Wochenende / das Auto / für / überlassen 7. ein Bekannter Karls

......................................................................................  

3. der Hausmann / der Brieftráqer / aktuell / die Post / geben

......................................................................................  

4. ich / spannend / eine Geschichte / die Kinder / am Abend / erzáhlen

....................................................................................... gFehlt hier eine Endung?

Wenn ja, erqánzen Sie diese

5. die Schere / die Kinder / die Mutter / wieder / wegnehmen

................................................... .

1. auf der Höhe der Zeit .

2. am Ende des Jahr .

3. mit Beginn der Sommerzeit .4. zu Beginn der Saison .

5. wehrend des Tag .

6. im Laufe des Sommer .

7. Anfang des Jahrhundert .

............... .6. die Stadt lich / unser / G ás te / zeigen

.............................................................................. .7. die Brötchen / der B ácke r / frisch / ans / bis / Haus / liefern

72 7

A m el lék n év D as A d jek ti v A melléknév  Das A d je k t i v

Page 37: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 37/105

Hn Nn Sn Tszt

alanyeset -er -e -es -e Ilyen kétalakú determináns például:

tárgyeset -en -e -es -e ein /einerészes eset -em -er -em -en abirtokos névmások

birtokos eset -en+-(e)s -er -en+-(e)s -er

Hn Nn Sn Tsz  Példa: guter Wein k/are Luft reines Wasser lanyeset -er -e -es -enguten Wein k/are Luft reines Wasser t' rgyeset -en -e -es -engutem Wein k/arer Luft reinem Wasser r szeseset -en -en -en -enguten Weines k/arer Luft reinen Wassers birtokos eset - -en -en -en -en

74 7\

8. A melléknév Das Adjektiv

E J A melléknevek valakinek vagy valaminek a tulajdonságát, milyen-

ségét ír ják le. A melléknév nyelvtani alakja mindig attól függ, milyen

funkciót lát el a mondatban.

A melléknév a mondatban lehet:

1. a f ő név kiegészítő je (azazjelző ): das freche Kind.

Ha a melléknév fő név elő tt áll, a fő névhez igazodik számban, nem-

ben és esetben, és a melléknévragozás szabályai szerinti végző-

dést kap: Er gab dem frechen Kind keine Antwort.

A melléknevet, attól függő en, hogy milyen determináns áll elő tte, há-

romféleképpen lehet ragozni:

E J Erő s ragozás: Ha a melléknév elő tt nincs determináns, akkor a

(hiányzó) der / die / das végző dést kapja.

Erő sen ragozzuk a melléknevet, ha elő tte a determináns:

wie vie/re)

wenig(e)

einige(e)

mehrer(e)

D Gyenge ragozás: Ha a melléknév elő tt háromalakú determinántalálható, akkor -e vagy -en végződést kap.

Ilyen háromalakú determináns például:

der / die /das

dieser / diese / diesesjener / jene /jenes

soIcher / so/che /so/ches

jeder / jede / jedes

aller / alle /al/es

derse/be / diese/be / dasse/be

Hn Nnlanyeset -e -e

tárgyeset -eri -erészeseset -en -en

birtokos eset -en -en -en -en

Sn

-e-e

-en

Tsz

-en

-en-en

E J Vegyes ragozás: Ha a melléknév elő tt kétalakú determináns tal I-

ható, akkor alany- éstárgyesetben a der / die / das végző dését, birto-

kos és részes esetben, valamint többes számban -e vagy -en végző -dést kap.

A melléknév (Das Adjektiv) A melléknév (Das Adjektiv)

Page 38: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 38/105

2. az állítmány része: Sie war rot wie eine Tomate.

A melléknév akkor lehet a mondat állítmányának része, ha a werden,

sein és bleiben igéket egészít i ki. A melléknév ebben az esetben nem

kap végző dést.

3. határozószó: Die Schwalben fliegen tief.

A melléknév ebben az esetben sem kap végző dést.

1Deklinieren Sie das Adjektiv, indem Sie den unbestimmten

Artikel (ein / eine, kein / keine) voranstellen

1. dunkel / Wald .

2. komfortabel / Wohnung .

3. willkommen / G áste .

4. offen / Beziehung .

5. edel / Handlung .6. sicher / Auftreten .

7. teuer / Auto .

8. sauber / Hemd .

9. simpel / Aufgabe .

10. heiter / Zusammensein .

11. heikel / Angelegenheit .

12. eitel / Mann .

13. heiser / Opernsánqer .

14. bescheiden / Wünsche .15. übel / Machenschaften : .

76

A magyarhoz hasonlóan amelléknevek fokozhatóak, így alap-, k ö z P,

v gyfelső fokú alakjukban fordulhatnak elő .

1. alapfok (Positiv): klar- világos

középfok (Komparativ): klarer(alsgestem)-világosabb (minttegn p)

felső fok (Superlativ): der / die / das klarste - a legvilágosabb

a Tipp: Egyes mellékneveket rendhagyó módon fokozunk. PI.: gut -

besser- der beste; viel- mehr - der meiste; gem - lieber - der li b-

ste; hoch - höher - der höchste.

Haegy egyszótagú melléknévben o, a vagy u magánhangzó talál-

ható, az a fokozás során Umlautot kap. PI: warm - wármer - der

wérmste; groB - gröBer - der gröBte; jung - junger- der jüngst

2Erqánzen Sie die folgenden Sátze Welche Steigerungsstufe wird benötigt?

1. Bonn ist eine Stadt (groB).

2. Köln ist eine Stadt als Bonn.

3. Hamburg ist die Stadt im Norden.

4. Ich bin ein Laufer (schnell).

5. Mein Bruder ist ein Laufer als ich.

6. Mein Freund ist der Laufer.7. Frau Müller hat einen Hut (teuer).

8. Ihre Schwester hat einen Hut als sie.

9. Ihre Mutter aber hat den Hut von allen.

10. Mein Onkel hat ein Haus (hoch).

11. Meine Tante hat ein Haus als er.

12. Mein Bruder hat das Haus von allen.

13. Er hat Geld (viel),

7

A melléknév (Das Adjektiv) A melléknév (Das Adjektiv) 8.

Page 39: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 39/105

14. Sein Bruder hat Geld als er.

15. Sein Vater hat das Geld.

3Setzen Sie die passenden

Steigerungsformen ein

1. Der Herbst ist schon da - es wird immer (dunkel).

2. Können Sie mir den Weg zum Bahnhof sagen (kurz)?

3. Ich möchte ins Kino gehen, nenne mir einen Film (gut).

4. Die Theatervorstellung dauerte als ich dachte (lang).

5. Das Gulasch schmeckt heute sogar noch als gestern

(gut).

6. Die Leute warten auf die Sonderangebote (viel).

7. Ich verstehe das nicht - das ist mir zu (hoch).

8. Ich habe bei der Meisterschaft Erfolge erzielt als du(viel).

9. Die Kirche in unserem Dorf ist als das Rathaus (hoch).

10. Jan spricht Portugiesisch als Jens (gut).

11. Durch das standige Korrigieren wird die Arbeit auch nicht

.................. (gut).

12. Es ist Zeit, dass du mit dem Lernen anfánqst (hoch).

13. Heute ist es drauBen als gestern (kaIt).

14. Eshat weit geregnet als vorausgesagt(viel).

15. Es gibt Unerklárliches als man sich vorstellen kann (viel).

4Setzen Sie Komparativ

od er Superiativ ein

1. Herr Schmidt hat Bücher als Frau Müller (viel).

2. Eva isst Fisch als Fleisch (oft).

78

o unangenehm

O schlieBlich

O sehr begabt

O übertrieben feierlich

Osonderbar

O gefühlvollO üblich

O vernünftig

O schmutzig

O groBartig

O durchschnittlich

O anmutig

O freundlich

3. Mit dem Flugzeug wáre ich (schnell) in Athen gewesen.

4. Der Sommer ist (heim als im letzten Jahr.

5. Ich finde das grüne Kleid am (hübsch).

6. Das war ein sehr teurer Urlaub - am (teuer) war der Flug.

7. Ichverstehe Sienicht. Könnten Siebitte etwas (Iaut) sprechen7

8. Wir wohnen an der (verkehrsreich) StraBe der Stadt.

9. Dieses Gescháft hat immer die (stolz) Preise.10. Ich habe mich jetzt für das (teuer) Modell entschied n.

11. Das ist der (süB) Kuchen, den ich je gegessen hab .

12. Es ist etwas dunkel hier - das Licht könnte (heil) sein.

13. Er hat die (wertvoll) Sammlung, die ich je geseh nhabe.

14. Das ist die (merkwürdig) Geschichte, die ichje gehört hab .

15. Sandra sucht sich immer die (Ieicht) Aufgaben au

5Welcher deutsche Ausdruck entspricht dem Fremdwort?

Kreuzen Sie die richtige Antwort an

7

1. fatal

eventuell

genial

4. pathetisch

kurios

affektiert7 . ordinar

. sensibel

salopp

10. famos

11.fair

12. graziös

13. fidei

o schicksalhaft

O vielleicht

O freundlich

O rührend

O neugierig

O unnatürlichO gewöhnlich

O empfindsam

O ungezwungen

O berühmt

O gerecht

O freundlich

O lustig

A melléknév (Das Adjektiv) A melléknév (Das Adjektiv) 8

Page 40: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 40/105

14. authentisch

15. emotional

Decht

Deifrig

D teilnahmslosD qe fühlsmáfiiq

D Tipp: Néhány melléknévnek - a magyarral megegyező en - nem

létezik fokozott alakja. P I: verheiratet, stadtisch

3 6Die falgenden Adjektivpaare können Ihnen im Alltagdurchaus nützlich sein. Erqánzen Sie die fehlenden Teile

1. hoch und versprechen

2. weit und .

3. null und .

4. ganz und .

5. steif und behaupten

6. etwas kurz und schlagen7. Der Brief war kurz und .

8. Das Alibi ist hieb- und : fest.

9. Bei der Achterbahnfahrt wird mir immer Angst und .

10. fix und .

11. Es ist recht und , dass du ihm hilfst.

12. kreuz und .

13. Sein Gesicht wurde lang und .

14. Hier steht es schwarz auf .

15. Heute geht es ihm besser. Er ist mehr oder gesund.

37Entscheiden Sie, ab falgende Eigenschaften

eher pasitiv ader negativ sind

1. aufbrausend 2. behabig .

3. wütend.................................. 4. jáhzorniq .

5. schwermütig 6. gemütlich .

80

8. pessimistisch .

10. langsam .

12. gleichgültig .

14. unbeherrscht .

7. optimistisch .

9. leidenschaftlich .

11. schwerfalliq ~ .

13. trübsinnig .

8Finden Sie die besanderen Merkmale

dieser Menschen

Ein Mensch,

1. der helle (gelbe) Haare hat, ist.. .

2. der nichts hören kann, ist .

3. der nichts sehen kann, ist .

4. der keine Kleidung tr áqt , ist .

5. der viel arbeitet, ist .

6. der kein Geld hat, ist .7. der immer ganz alleine ist, ist .

8. der immer viel lacht, ist .

9. der viel weifl, ist .

10. der sich nie wascht. ist .

11. der nicht hören und nicht sprechen kann, ist.. .

12. der etwas essen möchte, ist.. .

13. der etwas trinken möchte, ist .

14. der wei nt, ist .

15. der viel Geld hat, ist .

gwelche Eigenschaften haben

diese Dinge?

1. das Eisen, der Stein

. .

81

A melléknév (Das Adjektiv) A melléknév (Das Adjektiv)

Page 41: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 41/105

2. lust .

4. streit .

6. kind .

8. wind .

10. groBzüg .

12. aufricht .

14. liebe .

16. fried .

2. das Messer, die Schere.......................................................................................

E J Egyesvégző dések, mint például a -bar (wunderbar), -haft (ehrenhaft),

  ig (rnickriq), -isch (kindisch), -lich (sauerlich), -105 (schwerlos), -5 m

(sorgsam), -voll (kummervoll) tipikus melléknévvégző dések.3. der Tiger, der Lő we........................................................................... , .

4. das Buch, der Film••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••

1O ErganZen Sie die Endungendieser Adjektive5. der Tee,der Kaffee.......................................................................................

6. das Silber, das Gold 1. wunder .

3. freund .

5. bestech .

7. káuf .

9. höf .

11. klein .

13. r r a tü r .

15. vorsicht .

.......................................................................................

7. die Nadel, der Nagel• • •• • • •• • • •• • • • • • • • • •• •• •• • • • • ••••• •• • • • • • • • •• • • •• • • • • •• • •• • • • •• • • • • • • • • • • •• •• • • •• e •• • •

8. die Bohne, die Wies.......................................... .

9. die Alpen, die Anden.............................................................................. .

10. die Tomate, das Blut....................................................................................... a Tipp: Léteznek fő névként használt melléknevek, amelyeket m 1 -

léknévként ragozunk, annak ellenére, hogy fő névvé váltak .1. das Rechteck, das Quadrat............... .

12. der Kreis, die Kugel   Példa:

blind - der Blinde dumm - der Dumme......................................................................................

13. das Benzin, das Öl.......................................................................................

14. die Couch, der Sessel

11Das Adjektiv als Substantiv.Erqánzen Sie die Endungen......................................................................................

15. der t.árrn. der Krach1. Die Nachbarn haben dem Krank gerne geholfen .

2. Ich würde mich nicht mit dem Betrunken anlegen.

Hast du deine Bekannt getroffen?

4. Der Arzt kümmert sich um den Verletzt .

Ich glaube, du hast alles Wichtig verstanden.

.......................................................................................

82

A melléknév (Das Adjektiv) A melléknév (Das Adjektiv)

Page 42: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 42/105

6. Möchtest du mir etwas Interessant bieten?

7. Sie ist unsterblich in den Jung verliebt.

8. Mit diesem Jung spiele ich nicht.

9. Ich wünsche dir alles Gut zum Geburtstag.

10. Ich habe mich lange mit dem Fremd unterhalten.

11. Er hat etwas Abenteuerlich vor.12. Schau mir in die Augen, Klein .

13. Die Schwester kümmert sich rührend um den Krank .

14. Hier wohnen Alt und Jung in einem Haus zusammen.

15. Die Polizei hat den Verdáchtiq festgenommen.

16. Das hier ist das Viertel der Reich .

17. Hier entsteht eine Suppenküche für Arm .

18. In der Disko feiern die Schön der Stadt.

11. Das deutsche Essen ist für Sievielleicht etwas Fremd .

12:ln unserern Dorf gibt esinzwischen viele Fremd , die neuhergezogen sind.

13. Ein Krank braucht Hilfe.

14. Schreib doch an deinen Bekannt , dass du keine Zeit hast.

15. Ich mag die Herzlich der Südlándsr, vor allem die d rItaliener.

i l 12 Erqánzen Siedie Endungen

1. Sprich niemals mit einem Fremd .

2. Man muss einem Krank helfen.

3. Hunde sind bekannt für ihre Treu .

4. Esgibt nichts Gut , auBer man tut es.

5. Ich will nichts Bestimmt von Ihnen.

6. Sprich wenig Falsch , viel Richtig , nichts

Bös .7. Ich besuche morgen mein-i Verwandt .

8. Bratwürste sind etwas typisch D=utsch , im Ausland

kennt man sie kaum.

9. Die Zeitung berichtet viel Neu über den tragischenUnfall.

10. Bei der Hochzeit feiern wir mit allen Bekannt und

Verwandt .

84

Igenevek (Partizipien) . Igenevek (Partizipien)

Page 43: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 43/105

9. Igenevek (Partizipien)

o A német nyelv az igenevek három fajtáját különbözteti meg:

1. APartizip Prasens (Partizip 1 folyamatos melléknévi igenév)

képzése: a fő névi igenév + -d végződés.

laufen - laufend (futva), staunen - staunend (eltorlaszolva)weinen - weinend (sírva)

2. A Partizip Perfekt (Partizip II, befejezett melléknévi igenév) képzé-

se: ge- + Prasens tő + -t (gyenge igék); ge- + Prasens tő t ő hang-

váltással + -en (erő s igék); ge- + Prasens tő tő hangváltással +   t

(vegyes igék).

kochen - gekocht (megfő zött), essen - gegessen (megevett),

nennen - genannt (megnevezett)

3. Gerundivum (Part izip Il l, beálló melléknévi igenév) képzése: zu +

Partizip Prasens.schicken - zu schickend (küldendő ), schreiben - zu schreibend

(megírandó), laufen - zu laufend (Iefutandó)

APart izip Perfektet leggyakrabban a Perfekt igeidő képzésére használ-

juk: Sie hat abgenommen.

Az igeneveket a mondatokban jelző ként is használhat juk, ekkor úgy

ragozzuk ő ket, mint a mellékneveket, számban és személyben egyez-tetni kell ő ket azzal a fő névvel, amelyre vonatkoznak.

  Példa:

der gefallte Baum, die kochende Suppe, die kreischenden Kinder

86

1Wie heiBt das

Partizip Prásens?

1. Studenten, die protestieren, sind

• O

2. Wind, der arihált. ist

• • O

3. Ein Arzt, der behandelt, ist ein

.................................................. .....................................4. Ein Manager, der leitet, ist ein

....................................................................................   .5. Preise,die steigen, sind

~. ........ . . . ... . . .. . . . .. . . .. . . . ........ . . . .. . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . .. .. ..... .. .. .... ...6. Arbeiter, die streiken, sind

........................... ............................................................7. Ein Pferd das galoppiert, ist ein

. .8. Ein Schiff, das sinkt, ist ein

.......................................................................................9. Kinder, die schreien, sind

............................................................... ........................10. Ein Reh, das stirbt, ist ein

. .11. Kinder, die spielen, sind

• 00

12. Wenn die Inflation steigt, dann ist es eine. .

13. Kinder, die singen, sind

.......................................................................................14. Menschen, die schlafen, sind

.......................................................................................15. Menschen, die arbeiten, sind

.......................................................................................

8

Igenevek (Partizipien) . Igenevek (Partizipien) 9.

Page 44: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 44/105

2Bilden Sie das

Partizip Perfekt

1. befehlen .

3. bewegen .

5. bitten .

7. braten .

9. bleiben .

11. bringen .

13. denken .

15. dringen .

2. biegen .

4. binden .

6. blasen .

8. brechen .

10. brennen .

12. befehlen .

14. dürfen .

16. trinken .

3Wie heif3t das

Partizip Perfekt?

1. können .

3. frieren .

5. fallen .

7. flief3en .

9. geben .

11. gelingen .

13.gief3en .

2. empfehlen .

4. finden .

6. fliegen .

8. fangen .

10. gehen .

12. genief3en .

14. gelten .

4perfekt gemacht 

Erganzen Sie bitte das Partizip 

1. Wir haben in der Schule immer fröhliche Lieder (singen)

2. Er hat sich mit seiner Tante immer sehr gut (verstehen)

88

3. Gestern habe ich meinen goldenen Ring (verlieren)

.......................................................................................4. Anna hat als Kind gerne ihrer Mutter beim Backen (zusehen)

' , .5. Ich habe leider nie gut Englisch (können) .

..6. Er ist jeden Tag drei Kilometer (laufen)

. .7. Sie sind alle zu meiner grof3en Party (kom men)

.  

8. Der See ist schon ganz (zufrieren)

. .9. Ich habe den ganzen Tag (schlafen)

.......................................................................................10. Ich habe den ganzen Tag an dich (denken)

.......................................................................................11. Die Kinder haben den Weihnachtsmann kommen (sehen)

. .12. Er hat gestern einen neuen Job (finden)

. .13. Vater hat einen Parkplatz (suchen)

. .14. Er hat mir jeden Tag einen Brief (schreiben)

. .

15. Das Schiff ist wahnsinnig schnell (sinken).......................................................................................

5Setzen Sie folgende Sátze

ins Perfekt 

1. Frank geht morgens immer zum Einkaufen .

...................................................... ··· ··· ·········· 1 .

Igenevek (Partizipien)~~

Igenevek (Partizipien)

Page 45: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 45/105

2. An diesem Morgen verspetet er sich etwas.

3. Er muss über die 5traBe rennen.

4. Es verursacht fast einen Unfall..

5. Im Laden kauft er Milch und Marmelade.

6. Danach verlangt er in der Báck erei frische Brötchen.

7. Auf dem Heimweg kreuzt eine schwarze Katze seinen Weg.

8. Beim Frühstücken, findet er die Butter nicht.

9. AuBerdem bekommt er starke Kopfschmerzen.

10. Frank legt sich noch einmal kurz ins Bett.

6Wie heH3t das

Partizip Perfekt?

1. lesen .

3. lügen .

5. messen .7. müssen .

9. nennen .

11. reiben .

13. reiten .

15. riechen .

90

2. liegen .

4. meiden .

6. mögen .8. neh men .

10. raten .12. r,eiBen .

14. rennen .

16. graben .

2. sehen .

4. sIngen .

6. sitzen .8. springen .

10. stehen .

12. steigen .

14. stoBen .

16. spielen .

rüher ich Prüfungen (hassen). Ich  

immer alles falsch (rnachen). was man nur falsch mach n

kann Nachdem ich meistens noch bis zur letzten Minute vorh r

..................... (lernen). lief es bei mir entsprechend schlecht. Leid r

.. ich immer viel zu spát (anfangen), d

konnte ich mir den Stoff nicht gut merken. Das mich s hr

unglücklich (rnachen). aber die Lehrer mir

............... (nicht helfen). Als ich eher (anfangen) zu

lernen, war ich besser und hatte viel weniger Prüfungsangst.

D Tipp: Az erő s igék befejezett melléknévi igenévi alakját meg k II

tanulni.

91

7Setzen Sie das

Partizip Perfekt ein

8Wie heH3t das

Partizip II?

1. schwingen .

3. sein .

5. sinken .7. sprechen .

9. stechen .

11. stehlen .

13. sterben . 

15. streichen .

Igenevek (Partizipien) Igenevek (Partizipien)

Page 46: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 46/105

9Erganzen Sie die richtig en

Partizipformen

Liebe Julia,wie du wei Bt, wir vor einer Woche aus unserem Urlaub

..... : (zurückkommen). Leider ,. (ist) das Hotel

sehr schlecht Obwohl sie uns im Prospekt höchstens 10

Minuten FuBweg bis zum Strand (versprechen),

mussten wir immer mit dem Auto fahren. Das Essen .

ziemlich schlecht ., (zubereiten) und die Bedienung

unfreundlich. Daseinzig Schöne an dem Hotel war die Disko im Keller.

Doch unsere Zimmer nicht gut (isolieren), wir

............... also nachtelanq vor drei Uhr kaum (schlafen).

Zum Glück wir schon daheim eine ganze Reihe schöner

Ausflüge (planen). Von der Insel selbst wir

........................... (begeistern) und ··· · viele tolle Fotos

............... (mitbringen). Doch beim Reisebüro wir uns

............... (beschweren), denn das Hotel eine

Zumutung (sein).

D Tipp: A nem elválá igekötő s igék befejezett melléknévi igenévi

alakjai nem kapnak ge- elő tagot.

el Példa:entdecken - entdeckt

verIieben - verliebt

92

2. tadeln .

4. sterben .

6. zumachen .

8. geben .

10. beenden .

12. fahren .

14. schweigen .

1QWie heiBen

die Partizipformen?

1. hassen .

3. verlieren , .

5. w e r n é n .

7. sprechen .

9. verbieten .

11. fangen .

13. stehen .

 Wie heiBen

die Partizipformen?

1. bringen .3. verteidigen .

5. kaufen .

7. gehen .

beeilen .

, 1. angreifen .

13. schrumpfen .

15. schieben .

2. strafen .4. leiden .

6. bringen .

8. landen .

10.schreien .

12.schlafen .

14. kochen .

16. bekommen .

Elöljárószók (Prápositionen) Elöljárószók (Prápositionen) 1

Page 47: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 47/105

10. Elöljárószók (Prápositionen)

Az elöljárószók személyek éstárgyak közti viszonyt fejeznek ki: helyet,

idő t, okot vagy módot.

  Példa:

Der Stuhl steht neben dem Tisch.

Nach meinem Urlaub werde ich umziehen.

Erhielt sich entgegen unserer Absprache

nicht an den Vertrag.

Ich komme wegen der kaputten Tűr.

helyhatározói

időhatározói

módhatározói

okhatározói

E J Az elöljárószók mindig valamilyen esetet vonzanak, tehát

meghatározzák az ő ket követő névszó esetét.

Prápositionen mit Akkusativ (elöljárószók tárgyesettel)bis

durch

fűr

gegen

ohne

um

-Ig

át , keresztü I-ért

ellen, körül

nélkül

-kor

Prápositionen mit Dativ (elöljárószók részes esettel)

aus -b ól, -bő lbei - n á l -nél

gegenűber szemben

mit -va 1 , vel

nach után

seit ótavon -tó l, -tő l

zu -h oz , -h ez, -höz

94

Prápositionen mit Genitiv (Elöljárószók birtokos esettel)

statt helyett

trotz ellenére

wahrend alatt (idő ben)

wegen miatt

1 Setzen Sie die temporalen

Prapositionen ein

1. Die Vorstellung beginnt 20.15 Uhr.

2. Die Ferien dauern dieses Jahr 1. August ............. 15. Oktober.

3. Mein Onkel wird einer Stunde kommen.

4. .. Morgen will er mit seiner Verlobten telefonieren.

5. Er wurde 1965 geboren und war 1980 1985 inAfrika.

6. Meine Verwandten wollen Sonntag zu mir kommen.

7. . zwei Monaten versuche ich Theaterkarten zu bekommen.

8. .. der Vorstellunq darf man nicht sprechen.

9. .. den drei Akten gibt es eine kleine Pause.

10. Ich werde dich 12 Uhr am Bahnhof abholen.

11. Ich weiS nicht, wann ich zurückkomme - wahrscheinlich so

............ 17 Uhr.

12 der Feiertage sind die Geschafte geschlossen.13. Ich muss die Arbeit Montag fertig haben.

14 der angegebenen Zeit ist diese Aufgabe nicht zu lösen.

15. Ich habe ihn zwei Jahren nicht mehr gesehen.

D Tipp: Egyes elöljárószók részes és tárgyesettel is állhatnak, jelen-

tésük ilyenkor nem azonos. Ha tárgyesettel állnak, hová kérdésr,

ha részes esettel, hol kérdésre válaszolnak.

9

Elöljárószók (Prápositionen) Elöljárószók (Prapositionen) 1

Page 48: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 48/105

m Példa:

Akk. Dat.

-on, -en, -ön (függő leges felület)

-on, -en, -ön (vízszintes felület)

mögött

-ban, -benmellett

alatt

fölött

elő tt

között

 

auf

hinter

tn

neben

unter

über

vor

zwischen

-ra, -re

-ra, -re

mögé

-ba,-bemellé

alá

fölé

elé

közé

2Erganzen Sie die kausalen

Prápositionen

1. Dieser Film ist so schlecht - ich sterbe noch Langeweile.

2. Sie will immer alles wissen, deshalb kam sie auch gestern nur

............ Neugierde zu uns.

3. Auf dem Standesamt weinte die Braut Glück.

4. Er ist ein Kavalier und begleitet die Dame Höflichkeit

bis nach Hause.

5. Entschuldigung, mir ist Versehen die Vase auf den

Boden gefallen.6. politischen Gründen nehme ich an dieser

Demonstration nicht teil.

7. Er hat mir bei meinen Problemen alter Freundschaft

geholfen.

8. Wahrend der Prüfung konnte die Studentin .

Aufregung kaum sprechen.

9. .. Vorsicht hat sie den Urlaub storniert.

96

10. Der Mord geschah Eifersucht.

11. Ich kann leider persönlichen Gründen nicht zudeiner Party kommen.

12. Sie hatte die falsche Kleidung eingepackt, sie zitterte richti... .' Kálte,

13 I h b . hti di K' hc es ic Ige rese Irc e Interesse an d r

Architektur.14. Die Schauspielerin hat Lampenfieber, sle ist ganz kr nk

...................... Aufregung.

15. Er hat Leichtqláubiqksít gestern den Vertrunterzeich net.

16. Er ist eines Herzleidens in Behandiung.

3

Erqánzen Sie die Prápositionen

und, wenn nötig, den Artikel 

1. Ich kom me Schweiz.

2. .. Schweiz habe ich fünf Jahre gearbeitet.

3. Mir hat es Schweiz sehr gut gefallen

4. .. Schweizern bin ich auch sehr gut ausgekommen.

5. Woher kommen Sie? - Ich komme USA.

6. /Ch bin LISA geboren, dies ist meine erstAuslandsreise.

7. Von wo USA stammen Sie genau?

8. Ich komme direkt Kalifornien.

9. Haben Sie USA etwas mitgebracht?

10. Ja, ich habe Ihnen meiner Heimat eine Flasche W inmitgebracht.

11. Bei uns Kalifornien ist das Wetter besser als hi r. Deutschland.

12. Bei uns Alpen ist das Wetter sehr áh nlich.

9

Elöljárószók (Prápositionen) I

Elöljárószók (Prápositionen)

.? T o o k .  

Page 49: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 49/105

2 Pau

4 zehn Jahr n

6 Antik

8 gestern

10 Feri n

12 Somm r

14 nachmittag

I b b13. Wo werd en Sie Ihren Ur au ver rtngen. ur el.

14. Machen Sie Türkei Badeurlaub oder Kultururlaub?

15 Region kann man sehr gut beides verbinden

16. Ich freue mich jedenfalls darauf, end lich einmal wieder

.................. meiner gewohnten Umgebung herauszukommen

14. Wir haben gerade geheiratet - jetzt fahren wir diFlitterwochen.

5Setzen Sie - wo nötig -

Prápositionen ein

D Tipp: Egyes elöljárószók összeolvadhatnak a határozott névelő vel.an + dem -+ am bei + dem -+ beim zu + der -+ zur

zu + dem -+ zum von + dem -+ vom

1. .. Abend

3. .. drei Tagen

5. .. 1965

7. .. 10. Mai 1974

9. .. August

11 Theateraufführung

13. .. Mitternacht

4wohinl woher  wo?

Erganzen Sie die Práposltionenl

1. Ich war gerade Friseur.

2. Frau Müller kommt Bácker zurück.3. Meine Schwester muss heute noch Arzt gehen.

4. Die Vorstellung ist zu Ende, alle Zuschauer kommen .

dem Theater.

5. Fáhrt der Zug heute nicht Berlin?

6. Gestern Abend war ich Italiener, ich habe eine Pizza

gegessen.

7. Ich muss früh aufstehen, mein Bus Flughafen fáhrtum 5.30 Uhr.

8. Ich mache in diesem Jahr Helgoland Urlaub.

9. Náchstes Jahr fliege ich wieder die Türkei.

10 Bodensee soll das Klima etwas milder sein.

11. Frau Bünzli kommt der Schweiz und will .

Frankfurt.

12. Ich habe mich heute Chef über die Arbeitsbedingungen

beschwert.

13. Dusolltest auch mal wieder Kurfahren, das tut dir sicher gut.

1. Anton fáhrt mit seiner Familie Schweden.

2. Berta will in diesem Jahr Urlaub Bauernhof machen.

3. Cilli hat die Nasev oll und flieqt Bahamas.

4. Doris macht in diesem Jahr Urlaub Bayerischen Wald.

5. Egon fahrt seinen Verwandten Kairo.

6. Fritz bleibt hier, er geht aber jeden Tag Schwimmbad.7. Georg liebt das Abenteuer, er will Dschungel.

8. Helga lebt gesund und macht Wanderungen Bergen Tirol.

9. Ina hat sich schon ein Hotel Österreich ausgesucht.

10. Jensbleibt zu Hause,er will taglich eine Fahrt Blaue machen.

11. Familie Müller hat den Regen satt und fliegt in diesem Jahr.. Kenia.

12. Leo will Urlaub Ágypten machen.

6Erganzen Sie - wenn nötig -

Práposition und Artikel 

989

Elöljárószók (Prápositionen) , Elöljárószók (Prápositionen) 1

Page 50: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 50/105

14. Norbert hat seine Reise USA schon gebucht.

7Setzen Sie die fehlenden Práposltionen

und - wo nötig - den Artikel ein

4. Ich muss diese Pláne erst nachdenken.

5. Max schreibt jeden Tag einen Brief seinen Vater.

6. Bei diesen Temperaturen muss man sich ....... kalten Wind schützen.

7. Gestern wollte ich Timo heikle Themsprechen.

8. Ich staune nur noch Frechheit mancher Mensch n.9. . diesen dunklen Geschaften habe ich nichts zu tun.

10. Da ich eine Diát mache, muss ich heute leider Eiverzichten.

11. Ich zweifle nicht Geringsten deiner Ehrlichkeit.

12. Ich kann nicht langer bleiben, ich muss mich ................... Prüfung vorbereiten.

13. Ich lege gar keinen Wert deine Begleitung.

14. Ich bin doch nicht dumm und verzichte .. .' Gehaltserhöhung.

1. Ob ich heute Abend zu dir komme, hanqt Eltern ab.

2. Sie ist sehr eitel- sie achtet immer sehr Aussehen.

3. Ihr braucht nicht mich zu warten, ihr könnt

.................. Essenschon anfangen.

4. . diese blöden Fragen kann ich mich stundenlang árqern.

5. Die Kinder haben endlich tarm aufgehört.

6. Ich erinnere mich gerne unsere gemeinsamen

Abende.

7. Ich freue mich schon wahnsinnig Ferien.8. . seine Komplimente habe ich mich sehr gefreut.

9. Ich garantiere Echtheit dieser Urkunde.

10.lch habe mich schon sehr dich gewöhnt.

11. In dieser Situation können wir nur noch Wunder

hoffen.

12. Ich habe esgenau gemerkt, Hugo interessiert sich nicht .

Autos.

13. Er kampfte Teamkollegen Sieg.

8NOCh mehr Prápositionen. Erganzen Sie

die Prápositionen und - wo nötig - den Artikel.

1. Eshánq t nur Wetter ab, ob das Feststattfindet ader nicht.

2. Peter leidet schon lange schweren Grippe.

3. Als ich gestolpert bin, haben alle nur mich gelacht.

100101  ~ 4L _

Vonzatos igék (Verben mit Prapositionen) Vonzatos igék (Verben mit Prápositionen) 1

Page 51: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 51/105

11. Vonzatos igék Verben mit Praposit ionen

A német nyelvben az igék egy csoport ja meghatározott elöljárószók-

kal áll, amelyek után a névszókat az elő írt esetbe kell tenni.

e l Példa:Das Buch /iegt auf dem Tisch.

Der Mann spricht mit der Verkauferin.

1. Prapositionen mit Dativ (elöljárószók részes esettel):

an: zweifein, schuld sein auf: bestehen, basierenbei: sich melden, sich bedanken aus: folgen, schIieBen, sich ergeben

in: bestehen, erfahren sein mit: beginnen, anfangen, sprechen

nach: fragen, forschen von: abhánqen, tráumen

vor: Angst haben, warnen zu: passen, neigen

2. Prapositionen mit Akkusativ (elöljárószók tárgyesettel):

an: glauben, denken, schreiben auf: sich beziehen, sich verlassen

für: sorgen, sich entschuldigen über: lachen, sich arqern, sich freuen

um: sich kümmern, sich bemühen

D Tipp: Vannak olyan igék, amelyek más-más elöljárószókkal meg-

tartják eredeti jelentésüket, és olyan igék is, amelyeknek jelentése

megváltozik, ha más elöljárószóval használjuk ő ket.

e l Példa:Sie spricht von ihrem Mann. Sie spricht über ihren Mann. (azonos

jelentés)

Erhalt wenig von ihrer Idee. Erhalt sie für eine Versagerin. (különböző

jelentés)

102

1Erganzen Sie die Prápositionenund Artikel

1. Peter freute sich schon das Wiedersehen.

2. Doch dann hat er ihrem neuen Freund erfahren.

3. Das hátte er nie ihr geglaubt.

4. Er dachte immer, sie qabe es keinen anderen als ihn.

5. Als sie anrief, konnte er Aufregung kaum sprech n.

6. Es tut mir leid, aber ich werde nicht dir Urlaub

fahren.

7. Ich möchte nichts mehr dir zu tun haben. 

8. Als er auflegte, zitterte er Kalte.

2Finden Sie in den folgenden Fragen

die passenden Prápositionenl

1. Führt die Mauer die ganze Stadt herum?

2. Fahrt die Eisenbahn diesen Tunnel?

3. Bleibt deine Tante zum Wochenende?

4. Hast du etwas mich mitgebracht?

Was hast du die Karten bezahlen müssen?

6. Was haltst du meinem neuen Freund?

7. Wollen Sie heute mir kommen?

8. Darf ich diesen Tanz bitten?Ich will dich meinen Eltern bekannt machen.

10. Ich möchte die Hand Ihrer Tochter anhalten.

11. Das Auto fahrt Gas.

12. Die Kinder laufen die Wiese.

13 dem Platz ist das Parken verboten.

14. Wohin wollen wir heute Essen gehen?

15 Nachbarhaus sind neue Mieter eingezogen.

10

Vonzatos igék (Verben mit Prápositionen) Vonzatos igék (Verben mit Prápositionen)

Page 52: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 52/105

5Finden Sie die richtigen

Prápositionen 

3Endlich Urlaub Erg,anzen

Sie die Prápositionenl

4. Fordert der Lehrer die Schüler fleiBiger Mitarbeit auf?

5. Achten Sie immer die Preise,wenn Sieeinkaufen gehen?

6. Erinnern Sie sich gerne Ihre Schulzeit?

7. Interessieren Sie sich auch Mode und Sport?

8. Würden Sie mich Bahnhof begleiten?

9. .. wen haben Sie sich in letzter Zeit am meisten qearqert?

10. Glauben Sie auch das Horoskop?11. Haben Sie schon Pláne den nachsten Urlaub?

12.Welche Dinge sind für Sie Urlaub am wichtigsten7

13. Verabreden Sie sich in Ihrer Freizeit Kollegen?

14. Was erwarten Sie der Zukunft?

15. Möchten Sie etwas Ihrer Situation verándern?

1. Ich denke gerne den Urlaub zurück.

2. Ich habe viele neue Freunde Wassersport kennen

gelernt.

3. Ich habe mich aber auch Bergwandern interessiert.4. Ich tráurne noch oft den lauen Sommerabenden.

5. .. dem klaren Meerwasser war ich ganz fasziniert.

6. Ich erinnere mich auch noch andere Gáste.7. Náchstes Jahr möchte ich Griechenland.

8. . Griechenland kann man gut Kultur .

Entspannung verbinden.

9. .. der griechischen Küche kann ich mich auch gut anfreunden.

10 Strand werd en wir uns anderen Gásten

unterhalten.11. Das Griechische ist uns allerdings noch sehr schwer

zu verstehen .

12. Wir üben uns aber schon Griechischen.

13. Wir haben drei Monaten dem Lernen

angefangen.

14. Griechenland werden wir auch .

unseren Freunden Wanderungen machen.

15 diesen Urlaub freuen wir uns alle schon besonders.

4SChWierige Fragen  Erganzen Sie

die fehlenden Prápositionenl

1. Die Entscheidung hánqt vielen Faktoren ab.

2. Er achtet immer seine Gesundheit.

3. .. diesen Informationen kann ich nichts anfangen.

4. Ich' árqere mich die Rücksichtslosigkeit vieler Autofahr r.

5. Würden Sie bitte diesem Lárrn aufhören?

6. Ich beginne jetzt meinem Vortrag.

7. Ich bemühe mich die Gunst des Publikums.

8. Ich bitte Verstandnis.9. Die Firma bürgt die Oualitát des Produkts.

10. Ich bedanke mich ihm seine Hilfe.

11. Ich erkenne ihn seiner Kleidung.

12. Ich erinnere mich gerne den Urlaub.

13. Ich frage einen Einheimischen dem Weg.

14. Ich fürchte mich den wilden Tieren.

15. Er gehört nicht meinen besten Freunden.

1. Árgern Sie sich auch den verregneten Sommer?

2. Arbeitet der Dichter einem neuen Buch?

3. Tráumen Sie einem Leben in Abgeschiedenheit?

104 10_______________________________________________e4L _

Vonzatos igék (Verben mit Prápositionen) Vonzatos igék (Verben mit Prápositionen) 1

Finden Sie 8. Ich záhle dich

Page 53: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 53/105

1. Sie qerát immer wieder komische Situationen.

2. . das gute Essenkann ich mich gewöhnen.

3. Ich glaube seine Unschuld.

4. Ich halte ihn einen ausgezeichneten Strategen.5. Ich halte nichts diesem Zeugen.

6. Hierbei handelt es sich eine seltene Vogelart.

7. Der König herrscht das ganze Land.

8. Ich hoffe ein baldiges Wiedersehen.

9. Ich interessiere mich sehr dieses Objekt.

10. Ich habe mich der Zimmertür geirrt.

11. Eskommt deine Leistungen an.

12. Ich muss mich diese Übungen konzentrieren.

13. Er muss sich seine Gáste kümmern.14. Die Soldaten kárnpfen die Eindringlinge.

15. Er freut sich die schönen Blumen.

. .

6die Prápositionl 9. Ich rechne schon dem Schlimmsten.

10. Wer hat dir denn diesem Auto geraten?

11. Die Unterdrückten rachten sich die Ungerechtigkeiten.

12. Ich muss erst noch einmal deine Vorschlaqnachdenken.

13. Ob ich zur Party komme, liegt nur .. deinem Verhalten.14. Alle Zuschauer lachten den Versprecher d

Schauspielers.

15. Er leidet unbeschreiblich den Arbeitsbedingungen.

8Erqánzen Sie die Prápositlonen

in folgenden Redensarten

7Erganzen Sie

die richtigen Prápositionent

1. kein Blatt dem Mund nehmen2. . der Haut fahren

3. jemandem die Finger sehen

4. etwas der Luft greifen

5. ein Haar der Suppe finden

6. jemandem den Hals fallen

7. etwas die Hand neh men

8. . der Hand den Mund leben9. etwas die Seite legen

10. ein Spiel dem Feuer11. etwas springt Auge

12. sich jemandem den Weg stellen13 den Tag hinein leben

14. jemandem der Tasche lieg en

15. den Stuhl die Tür stellen

1. Er spricht schon seit einer Stunde seiner Mutter.

2. Er will aber dieses heikle Thema nicht sprechen.

3. Dabei wollte er doch seinen jüngsten Erfahrungenerzáhlen.

4. Ich gehe einkaufen, denn heute muss ich das

Abendessen sorgen.

5. Esregnet schon seit Tagen, ich sehne mich der Sonne.

6. Ich muss noch einen Brief : meine Mutter schreiben.

7. Der Schriftsteller arbeitet seinem neuen Theaterstück.

106107

Vonzatos igék (Verben mit Prápositionen)

Finden Sie die richtigen

Elváló és nem elváló igekötő s igék (Trenn- und untrennbare Verben)

12. Elválá és nem elválá igekötős igék

Page 54: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 54/105

9Prápcsitionenl

1. jemandem die Nerven gehen

2. etwas Spiel setzen

3. . der Tinte sitzen

4. .. den Tisch fallen5. die Ferien stehen der Tür

6. jemanden die Wand stellen

7. einer Sache, jemandem dem Weg gehen

8. mir liegt das Wort der Zunge

9. .. die Nerven gehen

10. jemandem den Ohren liegen

11. jemanden die Palme bringen

12. etwas die Seite schaffen

13 der Sache sein14. die Rechnung den Wirt machen

15 Rauber fallen

1OErganZen Sie

die Prápositionen.

1. Er nimmt Gesprách mit ihr Blatt vor den Mund.

2. Du gehst mir die Nerven.  3. Wir müssen Kassierer die Finger sehen.

4. Tom lebt einfach nur den Tag hinein.

5. Sie litt unsáqlich der Trennung.

6. Erhatte versprochen, sie einem Geschenk aufzumuntern.

7. Doch er vergaB, wie wichtig es sie war.

8. Mein Bruder ging mir dem Weg.

108

bei-

fest-

 Trenn- und untrennbare Verben

Az igekötőket a szótárban mindig az igével egybeírva találjuk. Az ige-

kötő ket három csoportba sorolhatjuk: elválá, nem elváló és néha el vá-

ló igekötő k.

E J Hogy az igekötő elválik-e az igétő l, attól függ,

1. hogy hangsúlyos (abgeben) vagy hangsúlytalan (beschlieBen)2. állhat-e önállóan vagy sem

Hangsúlyos, elváló igekötő k

ab- an- - auf- aus-

her- los- mit- vor-

zurück- zusammen-

hin-rn -

weg- zu-

Hangsúlytalan, nem elváló igekötő k

be- ge- emp- rniss- ent- ver- er- zer-

1 Finden Sie ein passendes Verb mit

der Vorsilbe ver- 

1. dunkel mach en .

3. langsamer werden .

5. du mm werden .

7. arm werden .

9. flüssig werden .

11. etwas ertragen können .

13. faul werden .

2. Gift geben .

4. zu sp át kommen .6. Feind werden .

8. teurer werden .

10. abhauen .

12. Verantwortung tragen .

14. etwas nicht erlauben .

10

Elváló és nem elváló igekötő s igék (Trenn- und untrennbare Verben)

Erqánzen Sie die Práf ixe und achten Sie dabei

Elváló és nem elváló igekötő s igék (Trenn- und untrennbare Verben)

Und noch mehr Prafixe

Page 55: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 55/105

2auf die Zeiten (z. B. Perfekt)

1. Am letzten Silvesterabend haben wir mehr als 50 Raketen

..................... (feuern).

2. Würdest du bitte für mich das Licht (drehen)?

3. Die Dame im Schuhgeschaft hat mir dieses Paar Schuhe regelrecht.... (dránqen).

4. Zur Bergwanderung wollen wir morgen ganz zeitig

........................ (brechen).

5. Fürden Zitronenkuchen muss ich vier ganze Zitronen .

(quetschen).

6. Ich nehme den Zug, damit ich auf alle Fál le pünktlich .

(kommen).

7. Die Nachbarin ist so traurig, man muss sie ein bisschen

...... (muntern).8. Diese Orange ist völlig (trocken), die mag ich nicht

mehr essen.

9. Bitte (lassen) Sie es, in meiner Wohnung zu rauchen.

10. Das Theater wird morgen das hochgelobte neue Stück

...... (führen).

11. Könntest du bitte (schauen), ob er da ist?

12. Ich muss diesen Bericht nochmals (lesen).

13. Ich bin schneller als du, du kannst mich beim Schwimmen nicht

.................. (treffen).14. Sie hat aus lauter Nervositat unser Geheimnis

.............................. (plaudern). :

15. Würdest du bitte (hören), mich stándiq zu unterbrechen?

110

3Erqánzen Sie bitte

1. Könntest du mir diesen netten Herrn bitte (stei len)?

2. Bei deinem Vorhaben werde ich dich gerne (stützen) .

3. Bei so köstlichen Naschereien kann ich einfach nicht .

(stehen).

4. Es ist eine Frechheit Sie (gehen) mich immer .

5. Ich will dir nichts (schreiben).

6. Bei der Übersetzunq musste ich selten im Wörterbuch.. (schlagen).

7. Hattest du mich doch nicht (weeken).

8. Esgehört sich einfach (klopfen).

9. Würdest du mir bitte (hören).

10. Er war so nervös, er konnte sich gar nicht richtig .

(drücken) .11. Ich werde dir die Melodie des Liedes (spielen).

12. Jeden Abend (spielen) er ein halbes Vermögen im (asino.

13. Bitte (brauchen) nicht den ganzen Zucker

14. Ich habe deine Zeichen falsch (stehen).

15. Ich habe mich gestern unsterblich (lieben) .

D Tipp: Az igekötő k egy része néha elválik, néha nem. Ha az

igekötő s ige jelentése szó szerint érthető , általában elváló, h

átvitt értelmű , általában nem elváló.

e l Példa:

Der Hund holt mir den Ball wieder. (elválá)

Petra wiederholt die Vokabeln. (nem elválá)

111

Elváló ésnem elváló igekötős igék (Trenn- und untrennbare Verben) Elváló és nem elváló igekötő s igék (Trenn- und untrenhbare Verben)

MUSS man hier trennen? 5. verlieren

Page 56: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 56/105

· .4Setzen Sie die Verben ein

6. umdrehen1. Wir mit den Übungen (beginnen).

2. Ich die Grammatik (erkláren),

3. Wir in den Bus (einsteigen).

4. An der nachsten Station wir (aussteigen).5. Vorsicht, der Bus (abfahren).

6. Wir die Übung morgen (wiederholen). I7. Ihr am besten mit dem Wortschatz (beginnen).

8. Sie (überbringen) die schlechte Nachricht.

9. Adrian (hinterziehen) die Steuer.

10. Am Wochenende wir (ausgehen).

11. Die Kinder wollen das Essen (vorbereiten).

12. Er (umfahren) das Hindernis.

13. Ihr dürft nicht vergessen, den Herd (ausschalten).14. In den Nachrichten ihr das Wetter (erfahren).

15. Wir müssen dem Sturm (entkommen) ..

. .7. anrufen

. .8. empfehlen

. .9. erzahlen

. .10. unterdrücken

. .11. gelingen

. .12. wiederkommen

. .13. vormachen

. ~ .

a 5Bilden Sie Sátze mit den folgenden Verben Achten Sie darauf,

ob auch Verben darunter sind, die sowohl trenn- als auch

untrennbar sind. In diesem Fali notieren Sie bitte zwei

mögliche Sátze

1. widersprechen

2. unterstellen

3. bestellen

4. überholen

112 113_______________________________________  4l _

Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter) Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter)

13. Könnyen összetéveszthető szavak Esgeht auch höflicher Verwenden Sie in den

Page 57: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 57/105

114 11

(Leicht verwechselbare Wörter) 2 folgenden Satzen das Wörtchen mal

A német nyelvet tanulók dolgát gyakran megnehezítik a könnyen össze-

téveszthető szavak. Mi isa különbség a   Warum kommst du erstjetzt? 

és a  Warum kommst du schon jetzt?  mondatok között? Mikor hasz-

náljuk aja, ésmikor a doch szavakat?Épp ezek a szavak és kifejezések adják meg egy nyelv savát-borsát. Min-

den szófajcsoportban találunk ilyen szavakat, mindegy, hogy az igék vagy

a határozószók között keressük ő ket. Sajnos semmilyen varázslat nem

segít, ezeket a szavakat meg kell tanulni, és gyakorolni, gyakorolni kell.

1. Kannst du mir helfen?

2. Würdest du mir bitte den Hammer reichen?

.......................................................... ..............................3. Kannst du mir die Tür aufhalten?

4. Hatten Sie einen Moment Zeit für mich?,.................................... ................................................. , .

5. Würdest du mir bis morgen das Buch leihen?

1Erqánzen Sie ja  nein

oder doch

6. Kannst du mir das schwere Bild abnehmen?

7. Kannst du mir von dem Vertrag eine Kopie machen?1. Bist du noch pű nktlich gekommen? , ich war noch

rechtzeitig da.2. Hast du sie noch gesehen? , sie war schon weg.

3. Leihst du mir dein Buch? , ich brauche es selbst noch.

4. Trinkst du keinen Orangensaft? ·  gerne5. Warst du schon mal in Kairó? , ich war noch nie da.

6. Kannst du mir Geld leihen? , ich habe selbst keins.

7. Dir qefallt mein Bild wirklich nicht? , es war nur ein Scherz.

8. Brauchst du neue Schuhe? , die alten sind noch gut.9. Nimmst du auch Zucker in den Kaffee? , gerne.

10. Möchtest du ein Stű ck Kuchen? , danke.

11. Möchtest du ein Glas Sekt? , bitte.

12. Geht es dir nicht gut? , ich habe nur schlecht geschlafen.

13. Kommst du mit uns mit? , ich muss noch arbeiten.

14. Hast du die Prüfung bsstanden? , ich denke schon.

15. Gehst du heute in die Disco? , ich darf nicht.

8. Bringst du mir einen Kugelschreiber, bitte?

9. Kannst du mir den Zucker reichen?

10. Machst du den Kofferraum auf?

3 Fügen Sie in den vorgegebenen Satzen

das Wörtchen denn ein

1. Wo waren Sie die ganze Zeit?

2. Wie ist es Ihnen in der Zwischenzeit ergangen?

Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter)

3. Wie geht es Ihrer Schwester?

, Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter)

8. Gib , das gehört mir

Page 58: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 58/105

...................................................... .4. Zum Donnerwetter, was ist hier los?

............... .5. Was ist das für ein Lárrn?

........................ .

6. Konnten Sie mir das nicht gleich sagen?.......................................................................................

7. Was fállt Ihnen ein, mich einfach zu duzen?

.......................................................................................8. Sind Sie verrückt geworden?

.......................................................................................9. Wie kommen Sie dazu, hier zu parken?

........................................................................... .10. Haben Sie das noch nicht begriffen?

.......................................................................................

D Tipp: A her beszélő höz való közeledést, a hin pedig a beszélő tő l

távolodást jelöl. A köznyelv a her szócskát használja gyakrabban.

4Hin od er her?

Das ist hier die Frage

1. Guten Tag Kommen Sie doch ein.

2. Wirf mir doch auch mal den Ball über

3. Verlassen Sie sofort das Zimmer. Gehen Siesofort aus 

4. Peter schaut aus dem Fenster zu mir aus:

5. Nach der Hochzeit gehen wir gemeinsam aus der Kirche aus.

6. Ich komme mal schnell zu dir über.

7. Klaus láuft den Berg zu mir unter.

116

9. Dabei kommt sicher nichts Gutes aus.

10. Wo hast du diese schöne Uhr?

11. Kommt alle zu mir in die warme Stube ein .

12. Das Doch ist undicht - es regnet ein.

13. Er hat den Job einfach geschmissen .

14. Wo kommst du denn ?

5wieder steIIt sich die Frage:

hin oder her?

1. Peter steht auf der StraBe und schaut zum Fenster auf.

2. Sein Freund steht am Fenster und sieht zu ihm au .3. Er ruft Peter zu: .Kornm doch zu mir auf 

4. Peter antwortet:  Du musst unterkommen undaufschlieBen. 

5. Sein Freund sagt:  Ich werfe den Schlüssel unter. 

6. Peter geht ins Haus ein.

7. Peter steigt zum dritten Stock auf.8 S · F d f t ih K . 1 ern reun emp ang I n. ; omm ern.

9. Erfragt·ihn: Hast du den Schlüssel aufgebracht?

1 o . Die Schüler warten im Zimmer bis der Lehrer einkommt.

11. Dann holen sie die Bücher aus den Taschen aus.

12. Jetzt schauen sie in die Bücher ein.

13. Manche schauen aber auch zum Fenster aus.

14. Der t.arrn der StraBe dringt zum offenen Fenster ein.

111

Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter)

Erganzen Sie: 4. Ich habe das Buch gestern gelesen, ich hatt

Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter)

Page 59: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 59/105

6eigentlich, denn, doch, mal

1. Kannst du mir sagen, wieich am schnel lsten zum

Bahnhof komme?

2. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, wie geht es dir

..................... ?3. Komm bitte , her, ich will dir etwas zeigen.

4. Ich habe auf Kino gar keine Lust.

5. Einen Moment bitte

6. Es regnet - komm wieder ins Haus

7. Kannst du mir 5 € leihen?

8. Stimmt es , dass du nach Italien auswandern willst?

9. Denk doch nach

10. Wie komme ich bei diesem Wetter trocken nach Hause?

11. Hast du das neue Theaterstück noch nicht gesehen?12. Du kannst bei der Premiere nicht einfach aufstehen

und gehen

13. Einen Moment bitte, Sie haben hier etwas verloren.

14. Kannst du nie pünktlich sein?

15. Kann Liebe Sünde sein?

7

Setzen Sie nur, erst

oder schon ein

1. Sie können mich um 15 Uhrerreichen, danach bin

ich wieder in der Besprechung.

2. Du kannst ruhig noch bleiben, dein Flugzeug fliegt .

in drei Stunden.

3. Meine Tochter ist zwei Jahre alt und kann

..................... sehr gut sprechen.

118

vorher keine Zeit.

5. Beeil dich, es ist spát und der Zug wartet nicht.

6. Meine Oma hat mit 65 Jahren den Führerschein gemacht.

7. Ich bin gerade angekommen - so konnte ich jetzt

den Anrufbeantworter abhören.

8. Ich habe mehrmals probiert, mit ihr ins Gesprách zu kommen .9. Ich möchte abnehmen, daher werde ich einen Apfel essen.

10. Ich bin zwar drei Tage hier auf Kur, ich habe aber .viele Übunqen mitgemacht.

11. Ich bin zu spát gekommen, die Aufführung hat .

begonnen.

12 neulich hat er mich wieder angerufen.

13. In dieser SpielstraBe darf ich mit meinem Auto .

Schritttempo fahren.

14. Warum hast du rote Rosen gekauft, ich wollte doch einenbunten StrauB.

15. Ich habe noch zwei Tage Urlaub, dann muss ich wied r

arbeiten.

8Bitte antworten Sie mit schon oder noch nicht,

mit noch oder nicht mehr

1. Hast du schon mein neues Kleid gesehen?

Nein, .

2. Hast du heute noch nichts gearbeitet?

Doch, .

3. Hast du schon geantwortet?

Nein, .

4. Warst du schon beim Friseur?

Nein, .

11

Könnyen összetéveszthető szavak I(Leicht verwechselbare Wörter)

5. Hat Maria dir das Buch noch nicht zurückgegeben?

Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter)

7. Wir haben jetzt drei Wochen Urlaub .

Page 60: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 60/105

Doch, .

6. Habt ihr eure Pferde noch?

Nein, .

7. Geht dein Bruder nicht mehr ins Konzert?

Doch, .

8. Haben Sie sich schon ein neues Auto gekauft?Nein, .

9. Haben Sie schon gegessen?

Nein, .

10. Haben Sieetwa schon wieder keine Zeitungen mehr?

Doch, .

11. Hast du noch mit ihr gesprochen?

Nein, .

12. Hast du heute schon mit deiner Freundin telefoniert?

Nein, .

13. Hat Frau Müller noch immer keine Rechnung qeschickt?

Doch, .

14. Möchten Sie noch ein Glas Wein?

Nein, .

15. Haben Sie sich noch nicht angemeldet?

Doch, .

gwas ist richtig?

Tun oder machen?

1. Zu viel Marmelade dick.

2. Es mir Leid, dass ich dich gestern versetzt habe.

3. Warst du beim Arzt? dein Zahn noch weh?

4. Deine standige Fragerei mich ganz nervös.

5. Mit dieser Angelegenheit will ich nichts zu haben.

6. Jetzt er sich auch noch über meinen Fehler lustig.

120

8. Ich habe gestern wohl etwas verkehrt .

9. Gesagt - .

10. Mir ist so langweilig - hast du etwas für mich zu ?

11. Meine Frau hat heute Geburtstag - ich will ihr eine Freude .

12. Wir haben für den Kauf des neuen Wagens Schulden .

müssen.13. Er ist ein ziemlicher Faulpelz, er nur das Notwendigste.

14. Nach so viel Regen die Sonne richtig gut.

15. Erwill mit gutem Beispiel vorangehen; er will den Anfang .

D, Tipp: A kennen ige után mindig valamilyen tárgy áll, a wissen p •

dig mindig mellékmondatot vezet be - kivéve az ,,/ch weiss 0 )nicht szerkezetet.

el Példa:

Erkennt den Weg zu ihrem Hausnicht.

ErweiB nicht, wie man dorthin kommt.

1 OKennen oder wissen?

Was ist hier richtig?

1. .. Sie schon meine Frau?

2. .. Sie, wo der náchste Geldautomat steht?

3. .. du, wer der Mann in dem grünen Mantel dort ist7

.. du ihn vielleicht?

4. Meine Kinder sind so frech, ich , mir keinen Rat mehr.

5. Ich leider auch nicht, wie Sie aus der Situation

unbeschadet wieder herauskommen.

6. . ist Macht oder: macht Kopfschmerzen.

1 1

Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter) Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter) 1

7. . Sie unseren neuen Nachbarn, Sie auch, wo

er arbeitet?4. Ich wollte Astronaut werden.

Page 61: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 61/105

8 . . Siedie Loreley? Ich nicht, was 5 0 1 1 es bedeuten?

9. Haben Sie etwas von Ihrem Sohn gehört? Nein, ich .

leider auch nichts Neues.

10 Sie ein Heilmittel gegen Liebeskummer?

11. Schmidts fahren dieses Jahr nach Amerika - ich möchte nur............... , wie sie das bezahlen.

12 Sie noch, was er auf die Frage geantwortet hat?

13. Das glaube ich nicht, ich doch meine Tochter.

14. Ich seine Gewohnheiten nicht.

15. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, ich Bescheid.

• 0

5. Dieter dagegen wollte Lokomotivführer werden.

. .6. Ich will heute Kuchen essen.

.......................................................................................

7. Mein Freund geht heute ins Kino.. .

12Verneinen Sie diese

Aussagen mit nicht

a Tipp: A kein az ein/eine/ein határozatlan névelő tagadására

használatos. A mögötte álló fő névvel egyeztetjük számban,

személyben, nemben és esetben.A nicht tagadószóval az igét vagy egy mondatrészt ~agadunk.

1. Manuel schtaft.

..................... ..................................................................

2. Meine Tante arbeitet heute.. .3. Ich hatte die Absicht, heute zu kommen.

I:l Példa:

Erkommt heute. - Erkommt heute nicht.

Ich erzéhle euch einen Witz. - Ich erzéhle euch keinen Witz.

......................................... ...............................................4. Das Restaurant ist am Montag geöffnet.

. .5. Du hast uns zum Abschiedsfest eingeladen .

.................................................... .

11Verneinen Sie die Sátzemit kein oder nicht

6. Wir gehen heute Abend ins Kino.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • .• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • •• • • • • • •• o .

7. Wir freuen uns auf den Sonntag.1. Der Patient darf wieder rauchen. . .

8. Ich bestehe darauf, bedient zu werden.2. Ich möchte heute einen Kaffee trinken. . .

9. Steff i fahrt in zwei Tagen nach München.3. Hier darf man mit dem Fahrrad fahren. . .

122 12_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4 l _

Könnyen összetéveszthető szavak (Leicht verwechselbare Wörter)

 13Eine schöne Party Beantworten 14. Aktív és passzív Aktiv und Passiv

Page 62: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 62/105

Sie die Fragen negativ

1. Hat die Party schon anqefanqen?

Nein, .

2. Sind schon alle Gáste da?

Nein, .3. Hat jemand Blumen mitgebracht?

Nein, .

4. Hat jemand abgesagt?

Nein, .

5. Haben denn alle Freunde die Einladung bekommen?

Nein, .

6. Hat jemand an der Tür geklingelt?Nein, .

7. Hast du die Nachbarn schon informiert?Nein, .

8. Hast du schon einmal so viele Gáste einqeladenr

Nein, .

9. Hast du schon den Wcin kalt gestelit?

Nein, .

10. Kann ich noch etwas vorbereiten?

Nein, .

11.5011 ich noch etwas einkaufen?Nein, .

12. Wollte jemand schon var dem Ende der Party gehen?

Nein, .

13. Wirst du je wieder so eine Party geben?

Nein, .

A német nyelvben oly gyakran használt szenvedő szerkezettel a m -

yarban szinte már nem találkozunk, számunkra ezért nehéz elsajá f -

t ni. A szenvedő igéket régen a-tatik, -tet ik képzők segítségével kép -

tük. (Az ítélet kihirdettetik.) Ma már többes szám 3. személyű ig -

lakkal helyettesítjük. (Az ítéletet kihirdetik.)

o A szenvedő szerkezetnek két fajtája van:

1. Vorgangspassiv: akkor használjuk, ha a cselekvő t nem tartjuk fon-

tosnak megnevezni, nem ismerjük, vagy a cselekvő helyett a csel k-

vést akarjuk hangsúlyozni. Képzése: werden + Partizip Perfekt

Példa: Der Koffer wird auf das Laufband gehoben. (Passiv Prasens)

Ha meg kívánjuk nevezni a cselekvőt , von + Dativ (ha a cselekvő élő )

vagy durch + Akkusativ (ha a személy közvetítő ként vesz részt vagyha eszközrő l , illetve elvont fogalmakról van szó) elöljárószók

egítségével tehetjük meg.

Példa: Der Koffer wird von der Stewardess auf das Laufband gehoben.

Der Brief wird durch meine Hilfe geschrieben.

2. Zustandspassiv: állapotot, valaminek az eredményét, egy cselekv s

végeredményét fejezi ki. Képzése: sein + Partizip Perfekt

Példa: Der Koffer ist auf dem Laufbahn befördert worden. (Passiv

Perfekt)

D Tipp: Vigyázat Nem minden ige használható passzív szerkezetek-

ben. A segédigék és a módbeli segédigék, a visszaható igék (több-

nyire), a Perfekt alakjukat sein -nal képző igék és az es gibt nem

szerepelhetnek passzívban.

124 12

Aktív és passzív (Aktiv und Passiv) Aktív és passzív (Aktiv und Passiv) 1

el Példa: 11. In der Schule (sol/en, lernen) .

Page 63: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 63/105

Das Kind tragt den Rucksack und wird gleichzeitig vom Vater getragen.

(transitiv)

Der Mann steigt den Berg hinauf. (intransitiv)

12. In der Schule (können, telefonieren) .

13. In der Schule (dürfen, tanzen) .

14. In der Schule (müssen, alles wiederholen) .

15. In der Schule (dürfen, nicht hüpfen) .A passzív igeidő i

VorgangspassivDas Kind wird geboren.

Das Kind wurde geboren.

ZustandspassivDas Kind ist geboren. Prasens

Das Kind war geboren. Práteriturn

Das Kind ist geba ren Perfekt

worden.

Das Kind war geboren Plusquamperfekt

worden.

2Verwandein Sie die Verben ins Passiv 

Achten Sie dabei auf das Tempus

Das Kind wird geboren

werden.

Das Kind wird geborenworden sein.

Futur I

1. hat überprüft ,

2. wird überzeugen .3. erkannte an . .4. hat untersucht ...... .... ................ ............. .......... ... ........... ... ... .... ... ..5. hat abgehalt .

6. hat repariert .7. untersuchte . .8. brachte .... ... .. ................. ................ .. ... .. .... ............................... ... .9.· hat vorgeführt .10. hat bedient .. .......... .... ..... .. ........ ......... ... ... ..... .. ... ........ .. .... ... .........11. machte ......... ...... ............. ... .. ... ........ .... .. .... ...... .. ....... ........... ... .... .12. wird waschen .. .. ........ ........................................ .. ... .. ..... ...... ..... ...13. hat bezahlt . .14. lieferte . .15. feierte

..

Futur II

1Passiv - Prateritum. Bilden Sie

die richtige Form 

1. In der Schule (arbeiten) .

2. In der Schule (lesen) .

3. In der Schule (schreiben) .

4. In der Schule (schvvátzen) .

5. In der Schule (Iachen) .

6. In der Schule (aufpassen) .

7. In der Schule (singen) .

8. In der Schule (üben) .

9. In der Schule (dürfen, nicht schreien) .

10. In der Schule (rnüssen, mitschreiben) .

126

3Vervollstándiqen Sie die Sátze

im Passiv 

1. In der Fabrik (arbeiten) .

2. An der Universitat (forschen) .

127

Aktív és passzív (Aktiv und Passiv)

3. Im Theater (spielen) .

4. In der Oper (singen) .

Aktív és passzív (Aktiv und Passiv) 4

3. Hugo hat die Aufgabe lösen können.

Page 64: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 64/105

5. Auf dem Acker (graben) .

6. Im Kindergarten (Iachen) .

7. Beim Bácker (Brot backen) .

8. In der Boutique (Kleider verkaufen) .

9. Im Zirkus (Kunststücke zeigen) .10. Bei Baiers (feiern, heute) .

11. Im Kloster (schweigen) .

12. Beim Schneider (Anzüge, anprobieren) .

13. Beim Schuster (Schuhe reparieren) .

14. Im Kaufhaus (Waren, verkaufen) .

15. In der Druckerei (Bücher, machen) .

E J A Vorgangspassiv bő víthető módbeli segédigével.

m Példa:

Der Brief muss geschrieben werden. (Prasens)

Der Brief musste geschrieben werden. (Práteriturn)

Der Brief hat geschrieben werden műssen. (Perfekt)

Der Brief hatte geschrieben werden műssen. (Plusquamperfekt)

Der Brief wird geschrieben werden müssen. (Futur 1

Der Brief wird geschrieben worden sein müssen. (Futur II)

4Setzen Sie folgende Sátze

mit Modalverben ins Passiv

1. Der Polizist kann den Dieb verhaften.

2. Man hat das Brot sehr teuer kaufen müssen.

128

. .4. Man musste ihm schnel  helfen.

. .5. Man hat ihm nicht mehr helfen können.

. ,

6. Man muss die Regein unbedingt beachten ... .

7. Hier hat man nicht fischen dürfen.

. .8. Man hat die Krankheit erkennen müssen.

. .

5

Vervollstándiqen Sie

die Passivkonstruktionen

1. Zuerst das Fleisch (einkaufen).

2. Danach das Fleisch (klopfen).

3. In der Zwischenzeit die pfanne (erhitzen).

4. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer (würzen).

5. Danach das Fleisch in die pfanne (legen)

6. Wahrend das Fleisch (braten), erholen wir uns.

7. Danach der Salat (können, waschen).

8. Der saubere Salat in eine Schüssel (legen).

9. Essig und ÖI (dazugeben).

10. Danach der Tisch (decken).

11. Auch Wein (müssen, vorbereiten).

12. Fleisch und Salat auf einem Teller (anrichten).

13. Dazu WeiBwein (trinken).

1

Aktív és passzív (Aktiv und Passiv)

) 6Formulieren Sie die folgenden7. Die Katze von meiner Nachbarin tagelang .

Aktív és passzív (Aktiv und Passiv) 4

Page 65: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 65/105

Aktiv- in Passlvsátze um

1. Dürfen wir den Kuchen essen?

2. Ihr sollt sie in Ruhe lassen.

3. Wir werden bald den Geburtstag meines Vaters feiern.

4. Du hast Anke ihm vorstellen sollen.

... . . .5. Er bat mich um eine Zigarette.

6. Er hat euch zum Abendessen eingeladen.

7. Er hat das Auto gestohlen.

7Erqánzen Sie die Verben

im Aktiv oder im Passiv.

1. Letzte Woche hörte ich in den Nachrichten, dass aus einem Zirkus

in der Nahe ein Tiger (fliehen).

2. Das Dorf in den nachsten beiden Tagen von der Polizei

................ (durchsuchen).

3. Der Zirkusdirektor völlig (verzweifein).

4. Er befürchtete, dass sein Tier (verletzen).

5. Die Dorfbewohner sich natürlich sehr groBe Sorgen

(machen).

6. Der Tiger könnte ja jemanden (angreifen).

130

(einsperren).

8. Unsere Tochter mit dem Auto von der Schule .(abholen).

9. SchlieBlich hörten wir, dass der Tiger gar nicht im Dorf .(sein).

10. Er im Wald (sich verstecken), wo er auch.. (finden).

131

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

15. Fő -és mellékmondatok(Haupt- und Nebensatzverbindungen)

11. Das Médc h en fürchtete sieh, die Oma beruhigte sie.

12. Das Madehén wunderte sich über den groBen Mund der Om ,

Fő- és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

Page 66: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 66/105

E J A mellérendelő összetett mondatok tagmondatai fő mondatok,

amelyeket mellérendelő kötő szókkal kötünk össze. A mellérendelő

kötő szók közé tartoznak pl.: und, oder, aber, denn, sondern, desha/b,

daher, trotzdem, a/so, sonst.

m Példa:

DieSonne schien, und die Vöge/ zwitscherten.

Sie wartete über eine Stunde, aber der Zug karnnicht.

1Erganzen Sie aber, denn,

und, oder, sondern

1. Es war einmal ein Mádchen, es lebte mit seiner Mutter

in einem Haus.

2. Alle nannten das Mádchen .Rotkáppchen , es trug

immer eine rate Mütze.

3. Die Mutter schickte das Mádchen zur Oma, es sollte

nicht in den Wald laufen.

4. Das Mádchen gehorchte zuerst, spáter traf esden bösen Wolf.

5. Er fragte sie: Willst du ohne Geschenke zur Oma, willst

du etwas mitbringen?

6. Da hörte das Médchen nicht auf die Mutter, lief in denWald zum Blumen pflücken.

il. Das Mádchen lief weiter in den Wald, dort blühten die

schönsten Blumen.

8. Der Wolf lief inzwischen zur Oma, er wollte sie auffressen.

9. Das Madehén kam erst spáter hatte Blumen dabei.

10. Es trat ins Haus, die Oma lag im Bett.

132

......... die fraB sie auf.

13. Die Oma war nicht die Oma, die Oma war der Wolf.

14. EinJáqer wollte zunáchst an dem Haus vorbeigehen, dannging er hinein.

15. Er schnitt dem Wolf den Bauch auf befreite das Mádch nund die Oma.

2Verbinden Sie die folgenden Sátze durch die passend n

Konjunkt ionen miteinander Manchmal gibt es auch mehrerMöglichkeiten.

1. Esist Frühling. Überal beginnt es zu blühen.

.......................................................................................2. Lukas bleibt heute im Bett. Erfühlt sich krank.

.......................................................................................3. Simone arbeitet nur halbtags. Sieverdient viel Geld.

.......................................................................................4. Das Buch ist spannend. Er kann sich nicht konzentrieren, weil r

nervös ist.

. .5. Mein Fahrrad ist kaputt. Ich fahre heute mit dem Bus.

.......................................................................................6. Ich gehe gerne ins Theater. Ich gehe gerne ins Kino.

.......................................................................................7. Antonia lernt den ganzen Tag. Sie hat morgen Prüfungen.

.......................................................................................8. Zwei Verletzte liegen auf StraBe. Keiner hilf t ihnen.

. .9. Esregnet in Strömen. Ich habe keine Lust spazieren zu gehen.

. .

  4 L _ 1

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

E J Az alárendelő összetett mondatok mellékmondatait nem mindig

vezeti be kötőszó, ilyenkor csakegy vessző választja el a fő mondattól.

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

3. Er besucht mich.

........ .... ... .. ............. .... ... .. ................. ... ... ....... .... ... ....... .. ..

Page 67: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 67/105

A mellékmondat szórendje ( KATI  szórend) eltér a fő mondatétól, az

ige a tagmondat végére kerül.

A legfontosabb mellékmondatfajtákat a következő oldalakon mutatjuk be.

15.1 Mellékmondatok dass és ab kötő szókkal(dass- und oő -Nebensátze)

A mellékmondatok egy fontos csoportja a dass ésaz ob kötő szók által

bevezetett mellékmondatok. Bizonyos igék után állnak, pl.: meinen,

sagen, glauben, denken, (dass) vagy fragen, wissen stb.

Adass kötő szó a függő beszéd nélkülözhetetlen eleme. Az ob kötő szót

csak az eldöntendő kérdésre adott válaszokban használjuk.

e l Példa:Ich glaube, dass du /ügst.

Sie erzebtte, dass sie eine neue Wohnung gefunden habe.

Er fragt, ob sie mit ihm essengehen würde. (Gehst du mit mir essen?)

Ich weiB nicht, ob er kommt. (Kommt er heute noch?)

3Bilden Sie Sátze mit dass  Achten Sie dabei

auf die verandérte Wortstellung 

Er er záh lt, dass ...

1. Die Blumen blühen.

2. Der Papagei spricht.

134

4. Sie lernt Englisch.

.............. .. ........ .. .. ....... ... .......... ... ... ............ .. ... ..... .. .. .......5. Wir tanzen miteinander.

. .

6. Wir werden zusammen spazieren gehen .......................................................... .

7. Sie kommen zurück.

.......................................................................................8. Er gibt auf.

.......................................................................................9. Er schenkt ihm Geld.

. .10. Meine Tante kommt zu Besuch.

. .11. Max bedankt sich dafür.

.......................................................................................12. Die Sonne scheint wieder.

. .13. Der Regen hört auf.

.......................................................................................14. Sie taucht wieder auf .

.......................................................................................

4Bilden Sie noch ein paar

Nebensátze mit dass 

Ich glaube, dass ...

1. Peter hat sich die Haare farben lassen.

................................................................................. .

-------------------------------- ~«4L _ 1

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen) Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

2. Du bist ja nur eifersüchtig.

5was weiB ich?

Erganzen Sie die Fragewörter

Page 68: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 68/105

136 137

3. Susi hat nicht aufstehen können.

.........................................................................................

1. Ich weiB nicht, er wohnt.

2. WeiBt du, sie gefahren ist?

3. Ich weiB nicht, es regnet.

4. Wer weiB, heute noch alles passiert?5. WeiB man schon, gewonnen hat?

6. WeiBt du, sie mir noch böse ist?

7. Ich weiB nicht, er Geburtstag hat.

8. Er weiB genau, er nicht die Wahrheit sagt.

9. Ich muss sie erst fragen, sie mit mir tanzen will.

10. WeiBt du, sie ihn liebt?

11. Wer weiB, morgen geschieht?

12. WeiBt du schon, du die Prüfung bestanden hat?

13. WeiBt du, meine Uhr ist?

14. Ich weiB nicht, das bedeuten 5 0 1 1 .

4. Du hast gestern qeschwindelt.

5. Ich muss den Antrag noch stellen.

6. Du wolltest nicht unhöfl ich sein.

7. Du hast auf Vieles verzichten müssen.

8. Du bist nicht ehrlich.

9. Du kannst mich nicht leiden.

10. Du hast dein Versprechen gebrochen.

11. Du willst mit ihr fortgehen.

15.2 Fő névi igeneves szerkezetek (lnfinitivkonstruktionen)

12. Du hattest einfach nie Zeit.

13. Du hast Bauchschmerzen.

A fő névi igeneves szerkezetek használata - hasonlóan a dass kötő szó

mellékmondatokhoz - meghatározott, a fő mondatban szereplő igéktő l

függ. A fő névi igeneves szerkezeteknek nincs alanyuk és ragozott ig i

állítmányuk, az ige a mondat végén zu + Infinitiv alakban szerepel.4. Du hast das nicht mit Absicht .gemacht.

D Tipp: Bizonyos kötő szók, pl. wann, wo, was, wer vagy warum szin-

tén bevezethetnek mellékmondatokat. Ezeket többnyire wissen

vagy fragen igét tartalmazó fő mondatok után használjuk.

e l Példa:Ich verbiete dir, dass du dich beschwerst.

Ich verbiete dir dich zu beschweren.

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

6Erqánze n Sie

den Infinitiv

15.3 Vonatkozói mellékmondatok (Relativsatze)

Page 69: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 69/105

138 ~________________________________4& _ 139

Esqefállt mir,

1. Ich gehe spazieren.

A vonatkozói rnellékmondatokat mindig vonatkozó névmás vezeti b

Vonatkozhat egy mondatrészre vagy akár az egész mondatra, élő r

s élettelenre egyaránt. A vonatkozó névmásnak van neme, száma

sete, tehát ragozható kötő szó. Alakjai megegyeznek a határozot

névelő alakjaival, kivéve birtokos esetben és többes szám részes es t-ben, ekkor önálló alakjuk van.

2. Ich beobachte die Vögel.

3. Ich spiele FuBball.

....................... , , ~ ,

Hn Nn Sn TszAlanyeset der die das dieTárgyeset den die das dieRészeseset dem der dem denenBirtokos eset: dessen deren dessen deren

4. Ich esse bei Kerzenlicht.

5. Ich bleibe lange im Bett.

6. Ich muss nicht arbeiten.

7. Ich fahre nach Italien.

e l Példa:

Sie gab mir das Geschenk, das sie fűr

ihn besorgt hatte. főnévre vonatkozikErsagte alles,

was er wusste. névmásra vonatkozik

Der Professor konnte nicht erkléren.

was er meinte. mondatra vonatkozik

8. Ich küsse dich.

9. Ich mache nichts.

10. Ich stehe im Regen.

11. Ich mache Urlaub.

7Erqánzen Sie die Pronomen

in den Relatlvsátzenl12. Ich lese dicke Bücher.

.13. Ich mache lange Wanderungen.

1. Da ist der Mann, ich gestern getroffen habe.

2. Kennst du den Mann, die Frau davongelaufen ist?

3. Hat die Frau, Tochter du gut kennst, dich gesehen?

4. Mit einem Mann, du nicht kennst, fahrst du nicht in den Urlaub 

5. Er fáhr t sehr gerne mit dem Roller, ich ihm gekauft habe.

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen) Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

6. Da kommt das Madeben. verliebt ist.

7. Das Mádchen. Kleid einen Fleck hat, ist ganz traurig. 9Erqánzen Sie Relativpronomenund Práposition

Page 70: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 70/105

2. Ein gesunkenes Schiff................................ ............................................... , .

8. Ein Auto, die Klimaanlage fehlt, kaufe ich nicht.

9. Köln ist eine Stadt, ich gerne wohnen würde.

10. Kennst du die Frau, er die Pralinen geschenkt hat?

11. Mit einem Auto, kein Lenkrad hat, fahre ich nicht.

12. Die Frau, Telefonnummer du gerne háttest. will dich besuchen.13. Alles, ich mir wünsche, ist Ruhe.

14. Da kommen die Leute, Wohnung ausgebrannt ist.

15. Der Wagen, dort steht, muss verschrottet werden.

8vervollstandigen Sie die

folgenden Relativsátze

1. Der Mann, du dich gerade unterhalten hast, wird vonder Polizei qesucht,

2. Da ist Fabian, ich dir erzahlt habe.

3. Die Ferien, du dich so gefreut hast, sind leider schon vorb i.4. Das Problem, du dich bescháftiqst, lasst sich nicht lös n.

5. Das Thema, wir gesprochen haben, interessiert auch and rLeute.

6. Die Geldsendung, du hoffst, kommt morgen.

7. Die Gefahr, ich dich gewarnt habe, ist vorbei.

8. Der Mann, ich nichts zu tun haben will, verfolgt mich.

9. Das Stipendium, du dich bewerben willst, ist schon vergeben.

10. Der Komiker, wir so gelacht haben, beendet seine Laufbahn.

11. Das Buch, dich so interessierst, ist vergriffen.12. Die Nachbarn, ich mich qearqert habe, sind weggezogen.

13. Der Plan, du schon so lange grübelst, qefallt mir gut.

14. Die Kinder, du dich gekümmert hast, waren ganz glücklich.

15. Die Reise, ich mich so gerne erinnere, war nicht billig.

1. Der Junge, Eltern verreist sind, gibt jeden Tag eine Party.

2. Die Leute, von wir sprechen, kaufen gerade Gemüse.

3. Das ist ein Bild von Regensburg, ich lange lebte.

4. Was kostet die Bluse, hier hánqt?

5. Kann ich die Schuhe, dort stehen, mal anprobieren?

6. Mein Freund zeigte mir die Stadt, mich sehr freute.

7. Wo ist meine Brieftasche, ich gerade hier hingelegt habe?

8. Max, der Urlaub nicht gefallen hat, ist früher nach Hause

gefahren.

9. Wo sind die Blumen, ich gerade gepflückt habe?

10. Die Leute, das Essenn icht schmeckte, haben sich beschwert.11. Der FuBballspieler, Bein verletzt wurde, musste zum Arzt.

12. Al/es, .: du erzáhlst, ist gelogen.

13. Die Frauen, Ehemanner einen Ausflug machen, amüsieren

sich heute.

14. Das Schönste, ich je erlebt habe, war der Urlaub mit dir.

15. Philipp, ich noch Geld schulde, ruft stándiq an.

140

10 Bilden Sie aus den PartizipienRelativsátzo

1. Ein vertrockneter Baum.

Ein verlorenes Spiel........................................................................................

. .

141

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen) Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen) l

E J Az idő határozói mellékmondat az események idő beli lefolyásár

utal, és kifejezi, hogy egy idő ben vagy egymás után történnek-

4. Ein verurteilter Verbrecher.

Page 71: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 71/105

5. Ein gestohlener Ring. Mindig idő határozó-szó vezeti be.

6. Ein hingefallenes Madeben. 1. Egyidejű séget kifejező határozószók:

als, wenn, wénrend. bis, seit/seitdem

7. Eine ausgequetschte Zitrone.

8. Ein verliebtes Párchen.

  Példa:

DerVater kommt erst, wenn die Kinderschon schlafen.

9. Ein missglückter Versuch. 2. Elő -, illetve utóidejű séget kifejező határozószók

bevor, nachdem és sobald

10. Gekochtes Fleisch.

11. Ein geöffnetes Fenster.

m Példa:

Du darfst nicht gehen, bever du nicht euiqeréumt hast

12. Gestohlene Juwelen.

13. Verletzte Passanten. 11Erqánzen Sie die Verben

folgender Ternporalsátze

14. Zerschlagene Gláser. 1. Nachdem ich (essen), gehe ich spazieren.

2. Kurz nachdem sie (heiraten), lieBen sie sich

scheiden.

3. Wenn ich das (erledigen), kümmer

ich mich darum.

4. Nachdem er das Testament (machen), lebter noch 30 Jahre.

5. Ich (kornrnen), sobald ich kann.

6. Nachdem er sich (beschweren), wurde ihm

geholfen.

7. Wenn es dunkel (werden), gehen die Lichter an.

8. Nachdem ich (trainieren), gehe ich duschen.

15.4 Egyéb mellékmondatok(Nebensátze mit unterschiedlicher Sinnrichtung)

Az említetteken kívül a következő határozói mellékmondatokat fon-

tos megismerni: idő határozói, okhatározói, célhatározói és módhatá-

rozói mellékmondatok.

142 14

/  

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

9. Zehn Jahre, nachdem er (weggehen), kam er

erst wieder.10. Als er den Führerschein (rnachen), fuhr er.

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

14 es im Sommer noch warm war, konnten wir baden.

15 die Sonne scheint, kannst du ins Wasser gehen.

Page 72: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 72/105

11. Sobald das Paket da (sein), rufst du mich an.

D Tipp: A wenn kötő szó lehet idő határozói mellékmondat kötősza-

va (ilyenkor a jelentése mindig, amikor, minden alkalommal) és fel-tételes mellékmondat kötő szava is.

el Példa:Wenn ich ihr Bild anschaue, kommen mir die Triinen. (idő határozói)

Wenn du nicht sofort aufhörst zu schreien, lege ich den Hörer auf

(feltételes)

12Wenn ader als?

Erqánzen Sie

1. .. das Wetter morgen schön ist, gehe ich spazieren

2. Immer es regnet, hat er schlechte Laune.3. Ich habe mich gefreut, er mich mit einern Geschenk über-

raschte.4. Immer er nach Berlin fuhr, besuchte er sie.

5. Sie erschrak, er so spát noch anrief.6. Du darfst noch weggehen, aber nur .. ... du pünktlich heimkehrst.

7. Die Kinder freuen sich immer, es schneit.8. .. der Turm umfiel, kamen viele Schaulustige.

9. .. du mir ihre Nummer gibst, rufe ich sie an.

10. Sie bekam Angst, es dunkel wurde.11. Immer es regnete, geschahen hier viele Unfálle,

12 , du mich belügst, werde ich böse.

13 sie das Haus betrat, heulten die Sirenen.

144

13Bilden Sie Temporalsátze aus den

unterstrichenen Satzteilen.

1. Beim Anblick des Bildes brach sie in Tránen aus.

2. Bei der BegrüBung der Gaste láchelst du freundlich.

3. Beim Betreten der Kirche sind wir leise.

4. Bei Sonnenschein ist das Leben viel leichter.

5. Beim Betreten der Bühne wurde er herzlich begrüBt.

6. Bei der Überreichung der Zeugnisse waren alle glücklich.

7. Beim Hereinkommen rannte er das Kind um.

13 Az okhatározói mellékmondatok a Warum? kérdésre válaszolnak.

Az okhatározói kötő szók: a da és a weil.

el Példa:

Ich konnte nicht lemen, weil ich Migrane hatte.

Da er seine Zeitung vergessen hat, langweilt er sich unterwegs.

a Tipp: A mondat elején inkább a da álljon, mint a weil.

14 

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

1'm Példa:

Da der Zug Verspatung hatte, rnussten die Passagiere lange auf ihre

Anschlusszüge warten.

12. Du versuchst immer gut zu kochen.

....................................................... ................................

Page 73: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 73/105

13. Ich fühle mich sicher bei dir.

14

Antworten Sie bitte

mit weil

14. Wir verstehen uns ausgezeichnet........................................................................................

.......................................................................................

Ich mag dich, weil ...

1. Du hast so schöne blaue Augen.

o A módhatározói mellékmondatokat a wie vagy az als kötöszó k

vezetik be. Vigyázat, a középfokú összehasonlítás kötő szava is als

2. Du denkst immer an mich.m Példa:

Eskarn genau so, wie er es erwartet hatte.

Das Ferienhaus war viel schöner, als wir es uns vorgestelIt hatten.3. Du kannst so gut tanzen.

4. Ich habe dir nie etwas verzeihen müssen.

15Erqánzen Sie die Verqleichssátzemit wie oder als

5. Du küsst so leidenschaftl ich.

....................................... ................................................

1. DasTheaterstück war so interessant, sie gesagt hatten.

2. Das Ende des Films war ganz anders, ich erwartet habe.

3. Sie ist doch nicht so intelligent, ich gedacht habe .4. Das Fest wird sicher schöner, du denkst.

5. Die Beratung war anstrengender, man uns gesagt hatte.

6. Die Südamerikaner sind so feurig, man immer sagt.

7. Die Pension war doch billiger, ich erwartet habe.

6. Du hast mich nie warten lassen.

7. Du warst immer so zuverlássiq.

8. Du warst immer so höflich zu mir.

9. Wir haben uns nie gestritten.

10. Wir wollen immer alles zusammen machen.

16wie od er wenn (konditional)?Erqánzan Sie

11. Du kannst so gut zuhören.

1. .. du weiter so schreist, werde ich noch taub.

2. .. sie nicht in fünf Minuten kommt, gehe ich wieder.

146147

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

3. Er ist in die Berge gefahren, er gesagt hat.

4. Er hat mich pünktlich abgeholt, versprochen.

5. .. du noch mehr trinkst, steige ich nicht mehr in dein Auto.

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen) 1

2. Meine Mutter schickt mir Geld. Ich soll nicht sparen müssen.

. .3. Ich fahre nach Berlin. Ich will das Museum besuchen.

Page 74: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 74/105

6. .. angekündigt, findet die Versamrnlunq im Rathaus statt.

7. Würdest du mich mal anrufen, ich dir meine Nummer gebe?

8. Du kannst mich auch gerne mal besuchen, du Zeit hast.

9. Er hat mir berichtet, es zu dieser Katastrophe kam.

10. Die Arbeit war doch nicht so schwer, ich gedacht hatte.

11 du Lust hast, können wir auch einen Ausflug machen.

12. Hast du gesehen, er mich anstarrt?

13 es wei ter so regnet, fál l t der Ausflug ins Wasser.

14 du mir beim Tragen helfen würdest, ginge alles viel schnellet

15. Ich weiB wirklich nicht, ich dir helfen kanne

E J A célhatározói mellékmondat mindig célt vagy szándékot fejez ki.

Kötő szavai adamit és az um ... zu + Infinitiv, utóbbi csak akkor

használható, ha a főmondat ésa mellékmondat alanya megegyezik.

= Példa:Ich bin nach Deutsch/and gekommen, um hier zu arbeiten.

(Ich bin nach Deutsch/and gekommen. Ich will bier arbeiten.)

Ich bin nach Deutsch/and gekommen, damit meine Familie mehr Ge/d

hat.

(Ich bin nach Deutsch/and gekommen. Meine Fami/ie soll mehr Ge/d

haben.)

17Bitte verbinden Sie die Sátzemit damit oder um ... zu.

1. Ich fahre mit dem Zug. Ich will pünktlich sein.

148

. .4. Thomas geht in die Kneipe. Er will sich betrinken.

. .

5. Max kauft mir Blumen. Er will mir eine Freude machen.. .6. Ich schenke ihm ein Buch. Er soll mehr lesen.

.......................................................................................7. Ich schalte das Radio ein. Ich will Musik hören.

. .8. Ich habe sie angerufen. Sie soll den Termin nicht vergessen.

.............................................................................. .........9. Susi ruft bei der neuen Firma an. Sie will sich beschweren.

.......................................... .............................................10. Sie bringt mir eine Decke. Ich soll nicht frieren.

. ' 

11. Ich gehe jetzt nach Hause. Meine Mutter ánqstiqt sich nicht.

...................................................... ' .12. Der Ober geht in die Küche. Er will mit dem Koch sprechen.

.......................................................................................13. Frau Müller isst viel Obst. Sie wi ll gesund bleiben.

...................................................................... .................14. Sie kauft auch ihrem Sohn viel Obst. Er 5 0 1 1 auch gesund bleiben.

.................................................................... ...................15. Ich gehe jetzt zur Post. Ich will ein Telegramm aufgeben.

.................................. ...................................... ...............

14

Fő - és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

18verbinden Sie jetzt folgende Sátze

mit damit oder um ... zu

Fő- és mellékmondatok (Haupt- und Nebensatzverbindungen)

11. Ich weiS nicht, das richtig ist.

12. Ich freue mich schon, es endlich Sommer wird.

13 der Regen vorüber war, liefen die Kinder in den Garten.

Page 75: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 75/105

1. Ich esse. Ich lebe.

......... .2. Ich koche etwas Gutes. Mein Mann freut sich.

........................................................ ...............................3. Die Kinder sollen im Sand spielen. Die Eltern haben ihre Ruhe.

......... .4. Tochter und Vater gehen einkaufen. Mutter kann kochen.

........................... ..................................... .. .5. Ich gehe in die Schule. Ich will etwas lernen.

......... .6. Ich helfe dir. Du freust dich .

......... .7. Ich kaufe dem Mann Blumen. Ich wil l ihm eine Freude machen.

......... .

19ErganZen Sie bitte

ob, wenn, wann, als

1. Jedes Mal, ich essen will , klingelt es an der Tür.

2. WeiBt du, Eva kom mt?

3. .. ich ihn traf, hatte er noch rate Haare.

4. .. du nicht lernst, wirst du die Prüfung nicht bestehen.5. Man weiS nicht, der Táter verhaftet wurde.

6. WeiBt du noch, ihr geheiratet habt?

7. Hast du dich erkundigt, der Zug ankommt?

8. Hast du ihn gefragt, er dich noch liebt?

9. Er kam gerade, du angerufen hast.

10 du das wieder machst, verlasse ich dich.

150

14 du einverstanden bist, wollen wir den Vertrag unterzeichn n.

2 OB~lden Sie jeweils

emen Satz .

1. Der Zug hat Verspátunq. Er kann es mir nicht sagen .

. .2. Er wird morgen zurückkommen. Ich habe es gesehen .

. ,

3. Er hat das Foto gesehen. Er ist ihnen noch nie begegnet.

4. Sie wird vielleicht mit uns ins Kina gehen. Ich frage sie .

. .5. Ich habe ihn gestern besucht. Er war krank.

1 1

A kötőmód (Der Konjunktiv) .,

16. A kötőmód Der Konjunktiv

A Konjunktiv a magyar nyelvben nem létező igemód, a német nyelv-

A kötő mód (Der Konjunktiv) 1

2Wie heiBen die entsprechenden Formen

des Konjunktiv 1 7

Page 76: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 76/105

ben a kívánság, felszólítás és a függő beszéd kifejezésére használatos.

Két fajtája van: Konjunktiv 1 . (er kommt/er komme), ami a függő be-

széd kifejezésére szolgál, és Konjunktiv II (er kommt/er kiun»), amivel

a feltételes mód fejezhető ki.

16.1 Der Konjunktiv I (Függö beszéd)

o A mások által mondottak tolmácsolására használjuk. Az ige jelen

idejű alakjából képezzük, képző je az   o A Konjunktiv I-hez négy igeidő

tartozik: Prasens. Perfekt, Futur lés Futur II.

el Példa:

ich fahre sei habe

du fahrest sei(e)st habest

er, sie, es fahre sei habe

wir fahren seien haben

ihr fahret seiet habet

sie/Sie fahren se/en haben

1Bilden Sie von den folgenden Verben

die Konjunktivform II

1. er hört auf .

3 . er lásst .

5. ersteht .

7. sie vergisst .

9. er spielt .

11 . er sch láft .

152

2. sie will .

4. es gibt .

6. sie halt .

8. du sprichst .

10.ertut .

12. du siehst .

1 . er fáhrt .

3. er wirft .

5. er will .

7. er ist .

2. er gibt .

4. er mag .

6. er weiB .

8. er wird .

3 Formulieren Sie die Sátze in

die indirekte Rede um

Sandra schreibt:

1. Es qefállt uns sehr gut im Sommerurlaub

2. .Heute können wir zum ersten Mal baden. 

3.  Wir gehen heute aber auch noch wandern. 

4.  Doch jetzt ist es dafür zu heiB.

5.  Die Fahrt zur Nachbarinsel beginnt morgen schon um n un

Uhr.

4Wie heiBen die Formen im Konjunktiv 1 7

Manchmal müssen Sie zu Ersatzformen greifen 

1. er hat gestelIt .

3. sie grüBen .

5. du wirst dich erkelten .

2. er hat gebeten .

4. du gehst .

6. sie schneidet .

1

A kötőmód (Der Konjunktiv)

7. du fáhr st .

9. ich rufe .

11. du wirst gewinnen .

8. er wird gefeiert .

10. sie streitet .

12. sie gibt .

4. wie teuer das Zimmer (sein) .

5. wann es endlich etwas zu essen (geben) .

6. warum noch immer keine Bedienung da (sein) .

Page 77: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 77/105

13. ich antworte .

15. er hat geantwortet .

14. du schreist .

16. er hat gesungen .

5Formen Sie die Sátze in die

indirekte Rede um

Ein Student erz áhl t:

1.  Meine Mutter ist Lehrerin. .......................................................................................

2.  Seit zwei Jahren studiere ich in München.

... ' .3. .Manchrnal mache ich auch Ausflüge.

.......................................................................................4. .Heute will ich früh ins Bett gehen.

.......................................................................................5. Morgen muss ich nam lich früh aufstehen.

........................................................................................6. Ich darf nicht zu sp át zur Vorlesung kommen.

.......................................................................................

61ndirekte Rede.Bitte erq ánzen Sie

Er fragt, ...1. ob ich schon zuhause (essen) .

2. wo sein Schlüssel (sein) .

3. wer ihn begleiten (kann) .

154

7. von woher ich (kommen) .

8. wie oft ich auf den Berg steigen (wol len) .

9. wem der Rucksack (gehören) .

10. was ich noch alles (vorhaben) .

11. warum ich so lange bleiben (können) .

12. wer das alles bestelIt (haben) .

16.2 A feltételes mód (Der Konjunktiv II)

E J A Konjunktiv a feltételes mód kifejezésére szolgál. Gyakran awenn

kötő szó vezeti be.

  Példa:Wenn er früher gekommen ware, hatten wir die VorsteJ/ung noch

gesehen .

E J A Konjunktiv II két igeidő ben létezik: feltételes jelen (Konjunktiv

Práteritum) és feltételes múlt (Konjunktiv Plusquamperfekt):

Kijelentő mód

ich kommeich bin gekommen

er wird kontrolliert

er ist kontrolliert worden

Feltételes mód

ich kámeich wáre gekommen

er würde kontrolliert

er wáre kontrol/iert worden

1

A kötő mód (Der Konjunkt iv) A kötő mód (Der Konjunktiv)

6. Ich (essen) jeden Tag einen Schokoladenkuchen.

7. Ich (können) stundenlang telefonieren.8. Ich (wissen) immer alles.

D Tipp: Hogya feltételes mód jelen idő t (Mich interessierte, ab .. .) a

kijelentő mód első múlttól (Er interessierte sich nicht besonders

für ...) megkülönböztessük, a feltételes mód jelen idő t a beszélt

Page 78: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 78/105

9. Ich (erlassen) nur gerechte Gesetze.

10. Die Zugfahrten (sein) kostenios.

11. Es (geben) als Nachtisch immer Eis.

12. Ich (sein) ein gerechter Herrschert

13. Ich (schenken) allen Menschen Geld.

14. Ich (sitzen) den ganzen Tag auf meinem Thron.

15. Ich (halten) lange Reden.

nyelvben szinte mindig würde + Infinitiv szerkezettel fejezzük ki.

Kivétel minden módbeli segédige, a haben és a.sein, ő k nem he-

Iyettesíthető ek.

m Példa:Mich interesstette. ob ... ~ Mich würde interessieren, ob ...

Was würde ich tun, wenn ich ein König wáre?

1. Ich (bringen) dir Teller aus Gold.

2. Ich (fliegen) mit dir bis zum Mond.

3. Ich (müssen) nicht mehr arbeiten.

4. Ich (brauchen) keine Steuern mehr zu zahlen.

5. Alle Menschen (bekommen) von mir Geschenke.

156 .~

7Setzen Sie die Verben

in den Konjunktiv II

1. du stehst .

3. sie waren gegangen .

5. ihr habt gesehen .7. sie klingelten .

9. sie wol/ten reden .

11. wir singen .

13. du trinkst .

8ErganZen Sie die Verben

im Konjunktiv II

9Nur fromme Wünsche?

Erqánzan Sie die passende Konjunktivform2. sie kamen .

4. ihr seht .

6. sie klingeln .8. sie wollen reden .

10. wir haben gesungen .

12. ich ging .

14. du rufst .

1 . Wenn die Kinder doch (sprechen) .

2. Wenn der Zug doch endlich (kommen) .

3. Wenn sie (5g.) bloB nicht immer (Iügen) .

4. Wenn doch nur Sommer (sein) .

5. Wenn er doch nur (bleiben) .

6. Wenn ich nur mehr Geld (haben) .

7. Wenn wir nur genug Zeit (haben) .

8. Wenn er doch endlich das Bier (bringen) .

9. Wenn du mir doch nur (glauben) .

10. Wenn er mir nur (vertrauen) .

11. Wenn ich doch nur fliegen (können) .12. Wenn ich bloB einen Ausweg (wissen) .

13. Wenn ich doch bloB Millionar (sein) .

14. Wenn ich bloB nicht so (frieren) .

15. Wenn sie (PI.) bloB (weggehen) .

157

A kötő mód (Der Konjunktiv)

D Tipp: Feltételes módot ezen felül akkor használjunk, ha különösen

udvariasak akarunk lenni

A kötő mód (Der Konjunktiv)

11. Können Sie mir die Milch reichen?

Page 79: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 79/105

m Példa:Ich mag noch ein Stück Kuchen.

höflicher: /Chhétte gerne noch ein Stück Kuchen.

Helfen Sie mir bi tte.höflicher: Könnten Sie mir bit te helfen ?

o 1Qsagen Sie es höflicher.Verwenden Sie dafür den Konjunktiv II

1. Haben Sie vielleicht einen Kugelschreiber für mich?

 2. Darf ich Sie um ein Glas Wasser bitten?

 3. Können Sie mir bitte den Weg zum Bahnhof zeigen?

 4. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten?

... ....... . . . . .. .. .. . . . . . .... . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .~ .5. Haben Sie etwas dagegen?

...........................  6. Bringst du mir einen Tee mit?

 7. Sind Sie so nett, und helfen mir beim Tragen?

 8. Kannst du mir die Tür aufhalten?

 9. Hilfst du mir bei den Hausaufgaben?

 10. Leihst du mir das Buch?

 158

 Formulieren Sie die folgenden Aufforderungen etwas

, freundlicher  Verwenden Sie dazu würden + Infinitiv

1. Rufen Sie mir ein Taxi .

2. Bringen Sie mir die Zeitung , .

3. Wechseln Sie mir das Geld .

4. GieBen Sie meine Blumen .

5. Sprechen Sie nicht so laut .

6. Halten Sie hier an .

7. Bring mir Zigaretten mit .

8. Helfen Sie der alten Dame .

9. Trink nicht so viel Alkohol  .

10. Schrei nicht so .11. Komm her .  12. Still .

13. Hör auf zu lachen .

14. Mach deine Hausaufgaben .

15. Hol die Milch .

a Azokban a mellékmondatokban, amelyeket als, a/5 ob vagy al

wenn vezet be, a Konjunktiv II használata kötelező Mindig figyeljünk

rá, milyen idő beli viszony van a fő mondat és a mellékmondat között,így tudjuk a megfelelő igeidő t használni.

  Példa:

Sie tat, a/5 ob sie beleidigt ware.

Essieht aus, als hatte er sich das Bein gebrochen.

egyidejűség

e/őidejűség

1

A kötő rnód (Der Konjunkt iv)

12vervollstandigen Sie

die Sátze

17. Szóképzés (Wortbildung)

Egy nyelv élete szüntelen változásokból áll. Vannak olyan terület k,

Page 80: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 80/105

Er tat so, als ob ...

1. (nicht schwimmen können)............................................................ ...........................

2. (heute Geburtstag haben).................................................................. .....................3. (in sie verliebt sein)

............................................................ ................... .4. (das, nichts angehen)

............................. ........................ , .5. (den Preis bekommen haben)

.......................................................................................6. (das Fahrrad gehören)

............................................................ .7. (nichts sehen können)

....................................... ............................................ ....8. (nichts gewusst haben)

.......................................................................................9. (mich, nicht verstehen)

................................... ....................................................10. (es entscheiden können)

.......................................................................................11. (sich verletzt haben)

.................................. .....................................................12. (hier, zu Hause sein)

.......................................................................................13. (von nichts wissen)

.......................................................................................

ahol ez a változás lassabban megy végbe, de olyanok is, ahol gyakr n

és gyorsabban. Ilyen dinamikusan változó terület a szókészlet. Idő r' I

idő re tű nnek el szavak, ésezzel párhuzamosan keletkeznek újak. Az ú ]

szavak létrehozásának módja aszóösszetétel ésa szóképzés. Ezek n m

csupán egy szófajra korlátozódnak, hanem az igék, fő nevek és m 1-

léknevek születésében is fontos szerepet kapnak. Ebben a fejezetb n

e három szófajjal foglalkozunk .

Szóösszetétel: két vagy több önálló jelentésű szó alkot egy új, szint n

önálló jelentésű szót.

o Az összetett szó jelentését az utolsó összetételi tag (utótag)

határozza meg, az elő tag ezt a jelentést teszi konkrétabbá .

m Példa:

Feuerwehr + Mann ~ Feuerwehrmann

Himbeere + rot ~ himbeerrot

hinter + fragen ~ hinterfragen

gehen + fauf ~ gehfauf

fő név + fő név

fő név + melléknév

elöljárószó + ige. ige + melléknév

D Tipp: Az összetett szavak egy részénél az összetételi határon egy

-(e)n, -e, -er, - te): hang könnyíti meg akiejtést .

m Példa:

Klasse + Fahrt

Freiheit + Kérnpier

Klassenfahrt

Freiheitskiunpier

főnév + főnév

főnév + főnév

160   l_____________________________AL _ 161

-

Szóképzés (Wortbildung)

1Was kommt dabei heraus? Bilden Sie ein Kompositum

und erqánzen Sie den Artikel

1. König + Tochter = .

11. das halbe Jahr .

12. das hintere Teil .

13. die gesamte Zahl .

Page 81: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 81/105

2. Köniq + Krone = .

3. König + Reich = .

4. Liebe + Brief = .

5. hinter + Tür = .6. lesen + Buch = .

7. trinken + Geld = .

8. Leistung + stark = .

9. Fluss + Mündung = .

10. Fahrt + Richtung = .

11. Bauer + Hof = .

12. Rinder + Herd = .

13. schwarz + Seher= .

14. Kleid + Bügel = .

2Es geht auch kürzer

Bilden Sie Komposita

1. das hintere Rad .

2. der vordere Mann .

3. das ho he Haus .

4. roter Wein .5. der vordere Ausgang .

6. eine Gelegenheit zum Mitfahren .

7. das mindeste Alter .

8. die dienstliche Adresse .

9. der hintere Eingang .

10. die innere Welt ~ .

162

14.jemand, der einen Auftrag gibt.. .

15. die private Adresse .

3Auf einer Party Bilden Sie Wortzusammensetzungen

und finden Sie den Artikel

1. Abend / Kleid .

2. Abend / Garderobe .

3. tanzen / Kurs .

4. Hals / Kette .

5. Arm / Band / Uhr .

6. Ohr / Ring .

7. Nadel / Streifen / Anzug .8. rot / Wein .

9. Lippen / Stift .

10. Kosmetik / Tasche .

11. Lider / Schatten .

12. tanzen / Pause .

13. Kleider / Bügel .

14. tanzen / Musik .

15. Schnaps / Glas .

4Bilden Sie aus den folgenden Wortgruppen jeweils

einen Begriff (Kompositum)

1. die Schaden durch das Hochwasser .

2. eine Prognose für die Konjunktur .

16

Szóképzés (Wortbildung)

3. ein Buch mit Bildern .

4. die Lage der Wirtschaft .

5. eine Firma, die StraBen baut .

15. Land / StraBe , .

Szóképzés (Wortbildung) 1

1m Krankenhaus Bilden Sie Wortzusammensetzungen

Page 82: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 82/105

6. das Recht auf Streik .

7. eine Karte zum Spielen .

8. Skier für die Abfahrt .

9. das Muster einer Ware .

10. eine Stube zum Geldwechseln · ·..· .

11. eine Begrenzung der Höhe .

12. die Versicherung für Kranke .

13. die Kosten f ü r den Aufenthalt ·

14. die Versorgung mit Wasser .

15. die Suche nach PiIzen .

5verkehrserziehung  Bilden Sie Wortzusammensetzungen und

finden Sie den richtigen Artikel 

1. Geschwindigkeit / Begrenzung .

2. tárrn / Schutz .

3. Vorsicht / MaBnahme .

4. Verkehr / Überwachung ·······..···· ·

5. Radar / Kontrolle .

6. Umgehung / StraBe .

7. Auto / Bahn .

8. Natur / Schutz .9. Verkehr / Lárm .

10. Verkehr / Schild .

11. Hinweis / Tafel .

12. Autobahn / Abfahrt .

13.Ordnung / Amt .

14.Verkehr / Vorschrift ; .

164

6und finden Sie die Artikel

1. aufnehmen / Stat ion .

2. krank / Wagen .3. krank / Schwester .

4. Sauerstoff / G é r á t .

5. Operation / Saal .

6. Chef / Arzt .

7. Blut / Druck .

8. Beatmung / Gerét .

9. Sauerstoff / Zeit .

10. schonen / Kost .

11 . Nacht / Schwester .12. Geburt / Station .

13. krank / Transport .

7Endlich Urlaub  - Bilden Sie Wortzusammensetzungen

und finden Sie die Artikel

1. Reise/ Tasche .

2. Reise / Kosten .3. Urlaub / Geld .

4. schwimmen / Flossen . .5. tauchen / Kurs .

6. Sand / Burg .

7. Segel / Schiff .

8. Strand / Korb .

1 '

Szeképzés (Wortbildung)

9. liegen / Wiese .

10. Auto / Fahrt .

11. Kind / Geschrei .

12. Strand / Lokal .

gAm Bahnhof. Bilden Sie Komposita

und finden Sie den Artikel 

1. Uhr / Bahnhof .

Page 83: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 83/105

13. liegen / Stuhl .

14. Sand / Korn .

Bim Schwimmbad. Bilden Sie Komposita

und finden Sie den passenden Artikel 

1. liegen / Wiese .

2. Sprung / Turm .

3. schwimmen / Flügel .

4. schwimmen / Reifen .

5. baden / Tuch .

6. Luft / Matratze .7. Bad / Meister .

8. baden / Hose .

9. baden / Anzug .

10. baden / Haube : .

11. Wasser / Temperatur .

12. Sonne / Bad .

13. Sonne / Öl .

·14. Sonne / Stich .

15. planschen / Becken .

2. Abfahrt / Zeit .

3. fahren / Karte .

4. Lautsprecher / Durchsage ; .

5. Zug / Führer .

6. anzeigen / Tafel .

7. Stunde / Takt .

8. Kinder / ErmaBigung .

9. Student / Ausweis .

10. Mehrfach / Fahrkarte .

11. Anschluss / Zug .

12. Haupt / Bahnhof .

13. abstellen / Gleis .

14. StoB / Zeiten .15. schwarz / Fahrer .

16. Fahrkarte / Schalter .

Szóképzés: a szóképzés során egy már létező szóból új szót képzünkegy toldalék vagy egy elő tag segítségével.

E J Az elő tagok és utótagok képesek egy s z ó szófaját megváltoztatni,

pl.: krank (melléknév) ~ Krankheit (fő név)

a Tipp: Az igekötő k szerepe az igeképzésben jelentő s, de néha elő -

fordulnak fő nevek és melléknevek képzésénél is.

166   167

Szóképzés (Wortbildung) .

  Példa:

ver- + brauchen

ge- + Berge

--t verbrauchen

-sGebirqe

(ige)

(főnév)

(melléknév)

Szóképzés (Wortbildung)

  Példa:

Alapszó melléknév: heil - Helligkeit - aufhellen

Alapszó főnév: Traum - tréumen - traumhaft

Page 84: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 84/105

un- + mensch/ich - unmensch/ich

o 1OFinden Sie das richtige Prafixzum Verb schreiben

1. Ich habe alles , was du einkaufen sol1st.

2. Der Arzt hat mit gestern die Medizin .

3. Pass beim Diktat auf und dich nicht

4. Würdest du mit bitte das Kochrezept ?

5. Ich lasse mir von dir nichts .

6. Der Nachbar hat die Autonummer .

7. Hast du auch seine neue Adresse ? .

8. Bei der Klassenarbeit ist verboten.9. Sprich nicht so schnell, ich kann nicht alles .

10. Ich kann mir das nicht merken, ich muss es .

11. Sie hat mir noch immer keinen Brief .

12. Du kannst das Rezept aus dem Kochbuch .

13. Ich werde dir die wichtigsten Dinge noch einmal .

14. Ich will dir in dieser Sache nichts .

15. Ich verstehe das Wort nicht, kannst du es noch einmal deutlich

........................ ?

o A toldalékok első sorban arra valók, hogya nyelv szókincsét válto-

zatossá tegyék, hiszen fő névbő l igét vagy melléknevet, rnelléknévbő l

igét képezhetünk a segítségükkel.

168

Alapszó ige: kaufen - kauf/ich

11Wer macht was? Finden Sie

das entsprechende Substantiv 

1. Wer forscht? Der .

2. Wer mait? Der .

3. Wer zeichnet? Der .

4. Wer schreibt? Der .

5. Wer musiziert? Der .

6. Wer komponiert? Der .

7. Wer reitet? Der .

8. Wer singt? Der .9. Wer arbeitet? Der .

10. Wer spielt Klavier? Der .

11. Wer tanzt? Der .

12. Wer spielt? Der .

13. Wer trinkt? Der .

14.Wer lügt? Der .

15. Wer betteit? Der .

12Leiten Sie aus diesen Begriffen

Personenbezeichnungen und Artikel ab

1. Kunst .

2. Tisch .

3. Fisch .

16

Szóképzés (Wortbildung)

4. schlafen .

5. absenden .

6. vermieten .

7. richten .

14wie heif3en die von den folgenden

Verben abgeleiteten Substantive?

1. erhöhen .

Page 85: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 85/105

8. tragen .

9. anfangen .

10. kaufen .

11. besitzen .

12. sprechen .

13. sparen - .

14. besuchen .

15. fliegen .

13Wie heif3en die Verben, von denen die folgenden

Substantive abgeleitet wurden? .

1. Vorbereitung .

2. Entscheidung .

3. Verletzung .

4. Kreuzung .

5. Verbesserung .

6. Ánderung .

7. Erkáltunq .

8. Sitzung .

9. BegrüBung .10. Verbindung .

11. Wanderung .

12. Übernachtung .

13. Rechnung .

14. Unterbrechung .

15. Sendung .

170

2. zunehmen .

ansteigen .

4. versta rken .

vergröBern .

6. vermehren .

7. steigern .

8. fallen .

9. verringern .

10. verkleinern .

11. vermindern .

12. abschwáchen .

15wie heif3en die Bürgerder jeweiligen t.ánder?

1. Albanien .

3. Bolivien .

5. England .

7. GroBbritannien .

9. Kanada .

11. Marokko .13. Thailand .

2. Belgien .

4. Chile .

6. Griechenland .

8. Indien .

10. Kuba .

12. Portugal .14. Venezuela .

D Tipp: A szóképzés során egyszerre akár igekötő t és toldalékot ikaphat az alapszó.

171

Szóképzés (Wortbildung) ,

IIPélda:

ver- antworten

be- sprechen

-ung

-ung

---   Verantwortung

---   Besprechung

Szóképzés (Wortbildung) 1

D Tipp: A -105 fosztó képző jelentése megegyezi k a frei és az ohn

szavak jelentésével.

Page 86: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 86/105

D Tipp: A leggyakrabban használt melléknévképző k:-bar -ig, - isch, -lich, -Ios.

IIPélda:

abwaschen

Hemmung

-bar

-Ios

-- -  abwaschbar

---   hemmungslos

16Bilden Sie die dazu gehörigen Adjektive 

Wie spricht man ...

1. in Finnland? : .2. in Ungarn? .

3. in Griechenland? .

4. in Slowenien? .

5. in Holland? .

6. in Portugal? .

7. in Polen? .

8. in Tschechien? .

9. in England? .

10. in Frankreich? .11. in Bulgarien? .....................•...........................................................

12. in Russland? .

13. in der Slowakei? .

14. in der Türkei? .

15. in Schweden? .

172

17Bilden Sie Adjektive mit -Ios Achten Sie darauf, ob

Konsonanten an der Nahtstelle wegfallen oder erqánztwerden müssen

1. die Grenze .

3. die Idee .

5. die Farbe .

7. die Hilfe .

9. die Falte .

11. die Sprache .

13. die Arbeit .

15. der Zusammenhang .

2. der Name .

4. der Klang .

6. die Strafe .

8. die Lű cke .

10. der Tadel .

12. die Ausnahme .

14. der Erwerb .

16. das Wort .

o Az un- elő tag és a -105 fosztó képző tagadásra szolgálnak, illetv

szó jelentésének ellenkező jét fejezik ki.

18prafix oder Suffix? Un- oder -/os?

Womit verneinen Sie?

1. eine

2. eine3 eine

4. eine

5. ein

6. eine

7. eine

8. ein

. reife Tomate

. takt Person

............... geschmack Einrichtung

. freund Bedienung

.. person Verhaltnis

............... sympathisch Nachbarin

.. not Verschwendung

.. farb Pullover

17

Szóképzés (Wortbildung)

9. ein

10. ein

11. ein

............... hilf Opfer

............... gerecht Urteil

............... ergebnis Tag2. der Tod .

2QLeiten Sie aus den folgenden Substantiven

das dazugehörige Adjektiv ab

1. der Schatten .

Page 87: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 87/105

12. eine

13. eine

14. ein

15. eine

............... natur Farbe

............... ruhe Wohnung

.......... ..... fett Essen

............... lücken Argumentation

D Tipp: A -heit, -keit, -ung és -schaft végű szók mind nő nemű fő ne-

vek. Ha egy szó -tum (A/tertum) vagy -nis (Ergebnis) végű , akkor

majdnem mindig semleges nemű , ha -er (Versager) végű , akkor

mindig hímnemű .

19

Machen Sie aus den Adjektiven Substantive und erqánzenSie den bestimmten Artikel .

1. lang .

2. tot .

3. gründlich .

4. schnell .

5. hoch .

6. nass .

7. herzlich .

8. warm .

9. nah .10. faul .

11. sicher .

12. süB .

13. bitter .

14. sympathisch .

15. freundlich .

74

4. der Bart .

6. der SpaB .

8. die Gunst .

10. die Sache .

12. der Mann .

14. das Lab .

16. der Regen .

3. die Nacht .

5. das Haus .

7. die Jugend .9. der Durst .

11. die Stadt.. .

13. die Gefahr .

15. die Vernunft .

D Tipp: Az   i sm u s végű szavak egy eszme, áramlat vagy irányzat

megnevezésére szolgálnak, és hímnemű fő nevek.

175

Összefog laló teszt

18. Összefoglaló teszt Abschlusstest

Was ist was?

4ErganZen Sie die Prápositionenmit Genitiv

1. Trotz (der Geldmangel) aBen wir Eis.

Page 88: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 88/105

1Finden Sie kurze Definitionen

1. die Weise .

3. der Erbe .5. das Ekel .

2. der Weise .

4. das Erbe .6. der Eke . .

2Machen Sie aus den Adjektiven Substantive und

erqánzen Sie die Artikel

1. nah .

3. sicher .

5. bitter .7. freundlich .

2. faul .

4. süB .

6. sympathisch .8. emsarn .

3Setzen Sie jemand

oder niemand ein

1. Mit wem hast du eben gesprochen? Mit .

2. Spricht in unserer Familie eigentlich .

Spanisch?3. Ich glaube bei uns kann Spanisch.

4. Ich werde jetzt die Küche aufráumen, muss

ja die Arbeit machen.5. Wer kann das sein, ich erwarte .

176

2. Wegen (der Lárrn) musste er das Lokal schlieB n.

3. Laut (ein Gutachter) ist Qualm schadlich.

4. Wáhrend (die Saison) ist der Urlaub teuer.

5. Dank (seine Hilfe) haben wir gewonnen.

5Dativ oder Akkusativ?

Bilden Sie Satze.

1. das Kleid neu ich mehr nicht gefallen

2. der Wind gestern haben alt die Fensterscheibe zerbrechen

3. die Brötchen der Bácker frisch ans bis Haus liefern

4. peinlich ihm Verhalten sein

6Ersetzen sie den Genitiv durch

den Dativ mit von

1. das Wort eines Politikers

2. die Bewohner einer Stadt

3. die Arbeit eines Tages

17

Összefoglaló teszt

4. die Liebe eines Menschen

5. der Verrat eines Freundes8ErganZen Sie

den Genitiv.

1. Der Mann nimmt die Hand (die Frau).

Page 89: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 89/105

6. der Hut des Vatérs

.. • • • . . • . • . • • . . • • . • . S ,)   , .. o •• • • • • • ••• •••• •••• ••• •• •• •• • • • • ••• ••• • • • • •• •• • • • • • • ••••• •• ••

7. die Möbel einer Wohnung

8. die Wünsche meines Sohnes

7Erganzen Sie die

Endung falls nötig

1. am Ende der Regenzeit

2. die Kleidung des Astronaut

3. am Ende des Konzert

4. der Rüssei des Elefant

5. die Rede des Politiker

6. die Karriere des Dirigent

7. die Stimme des Sanger

8. der Mantel des Herr

178

2. Die Frau streichelt das Gesicht (der Mann).

3. Der Mann betrachtet die Finger (die Hand).

4. Die Naqel sind gepflegt (die Finger).

5. Die Kinder lachen über das Verhalten (dasPaar).

6. Die Stimmen sind sehr laut (die Kinder).

7. Stört Sie der l.árrn , (die Kinder) nicht? , fragte d rPolizist.

8. Der Name ist Frank (der Polizist).

9. .. Mütze ist grün (Frank).

10. Das Band ist weiB (seine Mütze).

11. Die Mutter kommt (die Kinder).

12. Siegeht durch die Tür (das Haus).13. Die Ziegel sind rot (das Hausdach).

14. Das Gesicht schaut herein(ein Fremder).

15. Die Glocken lauten (eine Kirche).

-9

Erq án zen Sie

die richtigen Verben.

1. Ich freue mich, Lisa heute (treffen).2. Ich (erwarten) sie nachher am Bahnhof,

3. Letztes Jahr hatten wir beinahe den Kontakt zueinand r

........................... (verlieren).

4. Darüber wáre ich sehr (betrüben) gewesen.

5. Aber plötzlich hat sie (wieder anrufen).

6. Wir haben uns gleich wi eder gut (verstehen).

17

Összefoglaló teszt ' Összefoglaló teszt

3. Sie hat noch mehr Geld, ich mir vorst II n

konnte.

4. Er verhielt sich plötzlich ganz anders, ich erwartet hab

5. Eswird nichts so heiB gegessen, es gekocht wird .

7. Wenn ich Lisa (abholen), .

wir erst einmal (spazieren gehen).

8. Die Wohnung habe ich bereits ordentlich für ihren Besuch

........................... (vorbereiten).

Page 90: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 90/105

1 1

1Qverneinen Sie

diese Aussagen mit nicht.

6. Der Urlaub war noch schöner, ich es mi

vorgestellt habe.

7. Tim ist noch netter, ich es vermutet hab

8. Kenia ist wirklich so schön, man immer sagt.

1. Erika interessiert sich für klassische Musik.

....................................................................................... 12Verwandein Sie aktive

in passive Sátze ader umgekehrt2. Ich habe das Paket zur Post gebracht.

........................................................................................3. Ich habe auf Julia gewartet . 1. Diese Sinfonie wurde von Mozart komponiert.

.......................................................................................4. Meine Eltern kommen aus Kroatien . 2. Das Haus wurde von einem berühmten Architekten erbaut.

.......................................................................................5. Ich bin der Leiter dieser Schule . 3. Das Gemaide wurde von van Gogh gema It.

....................... ................................................................6. Ich bin mit Ihrer Leistung zufrieden . 4. Monika hat die Geldbörse gefunden.

......... .. . .7. Ich möchte heute langer arbeiten .

.......................................................................................

....................................................................................... 13Setzen Sie die Modalsatze

ins Perfekt8. Wir sind auf einer anderen Party gewesen.

1. Er kann nicht kommen.

11Erqánzen Sie die Verqleichssátze

mit wie ader als. 2. Sie kann schon lesen.

1. Die Zeit vergeht schneller, man glaubt.

2. Der Mann war tatsáchlich so alt, du gesagt hast.

180

3. Ich muss noch langer bleiben.

Összefoglaló teszt

4. Ich darf nicht rauchen.

Entscheiden Sie zwischen werden würden

2. Hier rauchen Sie nicht. (dürfen)

................................... ............................. .......................3. Ich spreche mit dir unter vier Augen. (möchten)

.................................................... .......................... .........4. Geben Siemir bitte einen Stift. (können)

Page 91: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 91/105

14oder wurden

1. Was du an meiner Stelle tun?2. Im Sommer wir nach Italien fahren.

3. Irina gerne einmal eine Schiffsreise machen.

4. Wann die Bundesrepublik Deutschland gegründet?

5. .. du mir bitte tragen helfen?

6. Was deine Eltern sagen, wenn du durch die Prüfung fállst?

7. Wie alt du?

8. Was du tun, wenn du Im l.otto gewinnen

15Setzen Sie die

richtige Práposition ein

1. Der Zug fahrt den Tunne .

2. Sie hat es ihrem Bruder erfahren.

3. Die junge Mutter kümmert sich ihre Kinder.

4. Ich habe es der Zeitung erfahren.

16Bilden Sie Sátze

mit den Modalverben

1. Wir erreichen die StraBenbahn um 16.06 Uhr. (müssen)

182

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••

17Bilden Sie aus den Substantiven Adjektive

und setzen sie diese in die Lücken ein

1. In den Bergen gibt es viele StraBen. (Kurv n)

2. Die weiteren Aussichten: Margens , sp  t r............................ (Nebel, Sanne)

3. Wir müssen die Telefanrechnung bezahl n .

(Manat)

4. .. wáhr t am lánqsten, (Ehrlichkeit)

18tun oder machen -

erqánzen Sie die Lücken

1. Eine Schwalbe nach keinen Sammer.

2. Ich möchte Sie auf etwas aufmerksam .

3. Könntest du mir einen Gefallen ?

4. Sie sagt, sie habe nur ihre Pflicht .

5. Eis dick.

6. Ich will mein Bestes .

1

19. Megoldások Lösungen

Összefoglaló teszt

19versehen Sie die Verben mit den Práf ixen

eb-, en-, auf-, aus-1. A névelő

1. Der Wirt forderte den Gast , das Lokal zu verlassen.Aufgabe 1: 1. die 2. die 3. das 4. die 5. das 6. die 7. das 8. die 9. di

Page 92: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 92/105

184 1

2. Wann lauft das Ultimatum ?

3. Bei der Polizei gab er falsche Informationen .

4. Zieh schnell die nassen Sachen .

5. Das Geschirr ist noch nicht gewaschen.6. Bewahr das Zeugnis sicher .

2 OFinden Sie die richtige Form von machen

für die jeweilige Situation \

10. das 11. die 12. das 13. der 14. die 15. die 16. die

Aufgabe 2: 1. Der ... des ... vom 2. Das ... dem 3. Der ... den ... di

4. ein ... die 5. Das ... des ... eine 6. dem ... das 7. das ... - 8. D r... - ... der 9. Im ' der 1O.Das ' der 11. Der dem 12. Der d

... - 13. Die .. . deru/einem ... -/einen 14. dem das 15. Das d

.., zum 16. Die dieAufgabe 3: 1. Ein eine 2. die ... der 3. der ... - 4. ein ... -/ein n

5. Der 6. kein 7. Am ... der ... - 8. Ein ... den 9. Die ... den 10. Im... dem 11. einen 12. der ... -13. - ... keine 14. -15.-

Aufgabe 4: die 2. Die 3. eine/die 4. den/- 5. ein 6. - 7. den 8. ein r i

der 9. eine/die 10. ein 11. den 12. einen 13. - 14. - 15. ein/-Aufgabe 5: dem 2. einen 3. dem 4. dem 5. eine 6. einer, die 7. d n

8. Im 9. dem 10. einem der 11. der 12. einer 13. d14. das 15. den 16. den

Aufgabe 6: 1. - 2. die 3. - 4. die 5. - 6. - 7. - 8. die 9. - 10. di11. -12. die 13. -14. - 15. das 16. die

Aufgabe 7: 1. Menge, GröBe 2. ein Liter Bier 3. Textilstreifen 4. iBuch 5. das Lenkrad 6. finanzielle Abgaben 7. der Inhalt 8. d rLohn

Aufgabe 8: 1. die Lange 2. die Röte 3. die Gründlichkeit 4. diSc;hnelligkeit 5. die Höhe 6. die Násse 7. die Herzlichkeit 8. diWarme

1. Vor dem Einschlafen musst du das Licht .

2. Eszieht mir. Kannst du bitte das Fenster ?

3. Diese Familie hat schon viel müssen.4. . bitte ein neues Glas Marmelade  

5. Kleine Kinder lernen viel, indem sie alles .

6. Ich möchte bei einem Tanzkurs .

2. Egyes és többes szám

Aufgabe 1: 1. die Fehler 2. die Kontinente 3. die Wande 4. die Land r5. die Herren 6. die Namen 7. die Bücher 8. die Zimmer 9. di

Megoldások

Tische 10. die Schülerinnen 11. die Schulen 12. die Freunde 13. dieFreundinnen 14. die Sátze 15. die Stádte 16. die Bilder

Aufgabe 2: 1. Neffen 2. Studenten, Herzen 3. Kollegen 4. Theologen5. Junggesellen 6. Namen, Mieters 7. Franzosen 8. Frieden9. Menschen ,10. Willen 11. Gedanken 12. Freundinnen13. Meteoriten 14. Lieferanten 15. Herrn

machen 5. sie gehören nicht mir 6. er kommt nicht zu mir 7. rl á u f t heute nicht an.

Aufgabe 7: 1. Ich habe es noch nicht geparkt. 2. Ich habe ihn nochnicht bekommen. 3. Ich habe sie noch nicht gesehen. 4. Ich habes noch nicht bekommen. 5. Ich habe sie noch nicht geseh n.6. Ich habe sie noch nicht auf mein Zimmer gebracht. 7. Ich hab

Page 93: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 93/105

Aufgabe 3: 1. Konten 2. Museen 3. Themen 4. Lexika 5. Alben 6. Visa7. Kakteen 8. Materialien 9. Firmen 10. Bauten 11. Individuen

12. Villen 13. Gymnasien, 14. MütterAufgabe 4: 1. das Obst 2. das Geflügel 3. die Kleidung 4. das

Spielzeug 5. das Gebáude 6. das Fahrzeug 7. das Geschirr 8. dasGemüse 9. der Schmuck 10. die Südfrucht 11. das Gew áss er

12. das Besteck 13. das Gebirge 14. das Werkzeug 15. derKontinent

3. Névmások

Aufgabe 1: 1. er es ihnen 2. Er ... ihn ihr 3. es ihm 4. sie ihr 5. es ihr6. Er ... sie ihm 7. sie ihnen 8. sie ihm 9. sie ihm 10. Er ... es ihm11. ihn ... ihnen 12. es ihm 13. Er ... es ihr 14. Sie ... ihnen 15. Sie... ihn ihr

Aufgabe 2: 1. mir 2. dir 3. mir 4. sich 5. mir 6. mir 7. mir 8. mir9. ihm 10. ihm 11. Mir 12. mir 13. ihnen/ihr 14. uns 15. mir

Aufgabe 3: 1. sein 2. seinem 3. ihr 4. ihren 5. deiner 6. deine 7. deine8. deinem 9. seinen 10. seinen 11. seinen 12. seinem

Aufgabe 4: 1. unser 2. Mein 3. Meine 4. ihrem 5. unserem 6. seine7. seiner 8. meine 9. Mein ... unserer ... seiner 10. unseren 11. ihre

12. unseren 13. seiner 14. ihrem 15. deinerAufgabe 5: 1. meine 2. mein 3. meinen 4. meiner 5. meine 6. meinen

7. meinen 8. mein 9. meinen 10. meiner 11. meine 12. meiner

13. meinen 14. meiner 15. meineAufgabe 6: 1. sie lebt nicht mehr bei ihnen 2. wir essen nicht

gemeinsam 3. ich habe mir keinen gekauft 4. sie wollen keinen

186

sie nicht mitgebracht.Aufgabe 8: 1. Es 2. Es 3. - 4. Es 5. es 6. Es 7. Es 8. - 9. es 10. -

11. Es 12. Es 13. es ... es 14. Es 15. esAufgabe 9: 1. sich 2. sich 3. mir 4. sich 5. sich 6. sich 7. uns 8. i h9. euch 10. sich 11. uns 12. sich 13. dir 14. sich 15. sich

Aufgabe 10: 1. niemand 2. man ... man 3. jemanden 4. niemand n5. Niemand 6. jemandem 7. jemand 8. niemanden 9. jem nd10. jemand 11. man 12. Jemand 13. man 14. jemand m15. niemanden

Aufgabe 11: 1. jemand 2. jemand 3. niemand 4. jemand 5. jem n6. jemanden 7. niemanden 8. jemand 9. niemand 10. jemand

4. Segédigék és módbeli segédigék

Aufgabe 1: 1. Hast 2. bin 3. bin 4. habe 5. bin 6. habe 7. Hast 8. h b9. habe 10. Hast 11. habe 12. bin 13. hat 14. habe 15. hat

Aufgabe 2: 1. habe 2. ist 3. hat 4. hat 5. haben 6. bin 7. hat 8. h t9. habe 10. ist 11. hat 12. hat 13. habe 14. ist 15. haben

Aufgabe 3: 1. Ich habe noch zu arbeiten. 2. Wir haben pünktlich zumKonzert zu kommen. 3. Ich habe noch die Rechnung zu bezahl n.4. Der Lehrer hat auf die Kinder aufzupassen. 5. Ich habe das Aut

noch zu waschen. 6. Er hat die Hausaufgaben noch zu mach n.7. Die Studenten haben an der Uni viel zu arbeiten. 8. Ich habmich bei dir zu entschuldigen.

Aufgabe 4: 1. müssen Iernen. 2. muss ... ' kümmern. 3. muss ...nachsitzen 4. muss Bescheid geben. 5. müssen ... fahren.6. muss ... verbessern. 7. muss .. , Pflicht tun.

18

Megoldások

Aufgabe 5: 1. Das Model hat auf seine Figur zu achten. 2. DerMechaniker hat den Motor zu überprüfen. 3. Am Abend hat mandie Haustür abzuschlieBen. 4. Du hast noch deine Hausaufgabenzu machen. 5. Er hat mit dem Hund spazieren zu gehen. 6. Sie hatHemden zu bügeln. 7. Ich habe noch zu arbeiten. 8. Ich habe Ihnenzu danken. 9. Ich habe die Prüfung zu bestehen. 10. Er hat heute

Aufgabe 13: 1. Ich brauche heute nicht zu arbeiten. 2. Anna brau I t

die Blumen nicht zu gieBen. 3. Ich brauche nicht auf die Kindaufzupassen. 4. Otto braucht sich nicht zu beeilen. 5. Da brauchich mich nicht anzustrengen. 6. Max braucht Tanja nicht zu helf n.7. Er braucht sich nicht zu bedanken. 8. Du brauchst dich nicht zuentschuldigen.

Page 94: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 94/105

das Bett zu hüten. 11. Er hat Ihnen zu helfen. 12. Wir haben unszu unterhalten. 13. Du hast gesund zu bleiben. 14. Du hast das

Fenster zu öffnen.Aufgabe 6: 1. Ich habe dir noch einen Brief schreiben wollen. 2. Ich

habe mit dir reden müssen. 3. Er hat heute nicht mehr arbeitenwollen. 4. Wir haben nicht mehr schwimmen gehen dürfen. 5. Erhat lieber spazieren gehen wollen. 6. Er hat sich gerne bedienenlassen. 7. Ich habe dich lieb grüBen sollen. 8. Sie hat ganz schnellkommen sollen. 9. Du hast noch zum Bahnhof fahren müssen.10. Wir haben zusammen ins Theater gehen können.

Aufgabe 7: 1. habe ... essen können. 2. habe ... telefonierenmüssen. 3. habe ... verstehen können. 4. hat heiraten wollen.

5. haben ... aufráumen müssen 6. haben leisten können.7. hast . .. widersprechen dürfen.

Aufgabe 8: 1. muss 2. können/müssen 3. kannst 4. muss 5. muss6. können 7. können 8. kann 9. kann 10. muss ... muss 11. müssen12. Kann 13. Musst 14. kann 15. müssen

Aufgabe 9: 1. will 2. kann 3. muss 4. müssen 5. will 6. muss7. Kannst 8. wollen 9. will 10. muss 11. wollen .. . müssen 12. muss13. will

Aufgabe 10: 1. möchte 2. können 3. möchte 4. kenn 5. können6. möchte 7. kann 8. kann 9. möchte 10. kann 11. möchte

12. können 13. möchte 14. Können 15. kannAufgabe 11: 1. möchten 2. 50113. darf/kann 4. muss 5. muss 6. muss

7. kann 8. Können 9. wollen 10. Können 11. müssen 12. Sollten ...

können 13. muss 14. Können ... darf 15. kannAufgabe 12: 1. musst 2. magst 3.5011 4. will 5. muss 6. 50117. muss

8. kann 9. muss 10. 501111. will 12. 501113. muss 14. mag

188

5.lgeidő k

Aufgabe 1: 1. fahrt 2. lese 3. Liest 4. nehme 5. nimmst 6. halt/halt n7. halten 8. halt 9. halt 10. Gib 11. isst ... bin 12. empfiehlt 13. ilt14. fallt

Aufgabe 2: 1. qrabt 2. geschehen 3. geschieht 4. lauft 5. láss t 6 .1  t

7. Lauft 8. sieht 9. schlátt 10. tráqt 11. tritt 12. wollt 13. trifft14. sticht 15. Sprich

Aufgabe 3: 1. du weiBt 2. du stichst 3. du trittst 4. du wirbst 5. dubackst 6. du befiehlst 7. du erschrickst 8. du isst 9. du fallst /10. dll

frisst 11. du gibst 12. du qrabst 13. du hilfst 14. du lás st 15. dunimmst 16. du siehst

Aufgabe 4: 1. liegt 2. Leg ? trifft 4. erschrickt 5. schláqt 6. stirbt7. traqst 8. tut 9. wascht 10. qefallt 11. Vergiss 12. wirbt 13. bri ht14. blast 15. fállt

Aufgabe 5: 1. bewies 2. blies 3. ging 4. rieb 5. griff 6. hieB 7. ri   f

8. stieg 9. schrieb 10. glich 11. lief 12. schlief 13. mied 14. ri15. fiel 16. blieb

Aufgabe 6: 1. zwang 2. verlor 3. trug 4. stand 5. saB 6. 5 n7. schwamm 8. schloss 9. schlug 10. schob 11. log 12. las 13. h lf

14. hob 15. grub 16. wandAufgabe 7: 1. brachte 2. schneite 3. geschah 4. mochte ... vvollf

5. wusste 6. fuhr ... trank 7. riet 8. schwor 9. blieb 10. aB n11. wog 12. stritt 13. bat 14. blies 15. ging .

1S

Megoldások

Aufgabe 8: 1. salzte 2. schlief 3. schwamm 4. brachte 5. roch6. schloss 7. tat 8. wusch 9. stieB 10. verzieh 11. zwang 12. rief13. schien 14. schnitt 15. erschrak 16. lieh

Aufgabe 9: 1. zwang 2. verloren 3. trug 4. stand/standen5. schwitztest 6. sang 7. schwammen 8. schloss 9. schlugt10. schobst 11. gab 12. lieBt

Aufgabe 16: 1. Die Mutter hatte die Geldscheine gefunden. 2. Stef nhatte die Uhr auf den Tisch gelegt. 3. Ich war an die See gefahr n.4. Sie hatte mich eingeladen. 5. Er war immer zu spát gekomm n.6. Ich hatte den Brief nicht lesen können. 7. Ich war sehr müdgewesen. 8. Sie hatte mir immer einen Korb gegeben. 9. Frau R thatte bei Frau Blau angerufen. 10. Andreas war in Münch n

Page 95: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 95/105

Aufgabe 10: 1. unterhielt 2. las 3. aB 4. fuhr 5. schrieb 6. stritt7. bewegte 8. lernte 9. sank 10. legte 11. hing 12. öffnete

13. stand 14. lenkte 15. saB 16. hingAufgabe 11: 1 .... ich habe eine neue Wohnung gesucht. 2 , ich

habe jeden Samstag die Wohnungsanzeigen gelesen. 3 ichhabe mich für eine Altbauwohnung interessiert. 4 , ich habegenaue Vorstellungen von der Wohnung gehabt. 5 ich habekeinen Makler beauftragt. 6.... ich habe X Wohnungen besichtigt.7 .... der Vermieter hat die Wohnung renoviert. 8.... ich habe sieüberwiesen. 9 der Vermieter hat die Mangel an der Wohnungbeseitigt. 10 der Vermieter hat alle Raume der Wohnungtapeziert. 11 der Vermieter hat keine Kaution von mir verlangt.

12.... ich habe nicht nach Ostern einziehen können.Aufgabe 12: 1. hat ... gelegen 2. habe ... gelegt 3. hat ... gestanden

4. habe ... gestelIt 5. habe ... gesetzt 6. hat ... gesessen 7. habe ' qehánqt 8. hat ... gehangen 9. habe ... qe hánq t 10. hat ... gesteckt11. hat ... gesteckt 12. hat ... qehánqt 13. hat ... gehangen 14. hat.. . gestelIt 15. hat gesteckt

Aufgabe 13: 1. hat begonnen. 2. bin .. , hier geblieben. 3. hat sich... gebrochen. 4. ist ... gestolpert. 5. ist ... gegangen. 6. habe ...gehabt. 7. haben geklungen.

Aufgabe 14: 1. ist geschwommen. 2. bin gewesen. 3. habe .gesprochen. 4. bin gestiegen. 5. habe getragen. 6. ist .gewachsen. 7. habe verziehen.

Aufgabe 15: 1. habe gelegt 2. war 3. standen ... haben ... gestelit4. war 5. hat ... gesteckt 6. saB 7. habt ... gesessen 8. ist ...aufgestanden 9. haben ... gelegen 10. lagen 11. habt ... gesetzt12. habe ... gestelIt ... war 13. hat ... rumgehangen 14. lag

190

angekommen. 11. Ich war früh aufgestanden. 12. Ich war sp át inBett gegangen. 13. Ich hatte meinen Geburtstag gefeiert. 14. I h

hatte darüber nachgedacht. 15. Sie hatte auf den Bus gewart t.Aufgabe 17: 1. Morgen wird Hans seine Freundin Elisab th

besuchen. 2. In Hamburg werde ich aus dem Zug aussteig nmüssen. 3. Ob ich meinen alten Freund wiedererkennen werd 74. Frau Müller wird dem Kellner Trinkgeld geben. 5. Ich w rdbestimmt nicht zu dieser Veranstaltung kommen. 6. Ich werd ihmdieses Hotel empfehlen. 7. Ich werde Sie benachrichtigen, w nndas Paket eingetroffen ist. 8. Ich werde dich in deiner nunWohnung besuchen. 9. Ihr werdet am Sonntag einen Ausflug inden Wald machen. 10. Du wirst bald deine Bücher abholen k' n·

nen. 11. Erwird sich besser fühlen. 12. Ich werde dich niemals v r·lassen. 13. Hier wird ein groBes Einkaufszentrum entsteh n.14. Das Flugzeug wird über den Atlantik fliegen.

Aufgabe 18: 1. Wo wirst du das Geschenk hinbringen? 2. Wo wirddas Flugzeug heute landen? 3. Wer wird mir bei der Arbeit helf n74. Wer wird die Rechnung bezahlen? 5. Wer wird das Geschirrabspülen? 6. Wohin wirst du gehen? 7. Wer wird meinen Antrunterstützen? 8. Wer wird mir Geld geben? 9. Wie wird diGeschichte wohl enden? 10. Wer wird die Konsequenzen tragen711. Was wird die Reisewohl kosten? 12. Wer wird sie vom Bahnhofabholen? 13. Wer wird das Spiel wohl gewinnen? 14. Wo wird diRakete wohl einschlagen?

Aufgabe 19: 1. Der Fernseher wird die ganze Nacht gelaufen sein.2. Er wird den ganzen Tag telefoniert haben. 3. Sie wird sich schonwieder verl iebt haben. 4. Seine Schwester wird ihm nichts zumGeburtstag geschenkt haben. 5. Erwird über Nacht geblieben s In.

1 1

Megoldások _

6. Das Madeben wird die Apfel gepflückt haben. 7. Sie werd en in

die Türkei gefahren sein.Aufgabe 20: 1. Er wird sein Geld verloren haben. 2. Sie wird zu FuB

gekommen sein. 3. Sie wird das Buch bestelIt haben. 4. Er wirdsich auf die Prüfung nicht vorbereitet haben. 5. Er wird krankgewesen sein. 6. Sie wird zu schnel gefahren sein. 7. Er wird ihn

Megoldások 1vorbei 8. Ja, nimm sie 9. Ja, wasch es 10. Ja, schneid11. Ja, wirf sie weg 12. Ja, sprich darüber 

7. Névszóesetek

Page 96: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 96/105

nicht mehr getroffen haben.Aufgabe 21: 1. werden ... umziehen 2. werd en bekommen

3. werde ... haben 4. werde ... finden 5. werde aussuehén6. werd en . bringen 7. werden ... eingepackt haben 8. wird ...

gepackt haben

6. A felszólító mód

Aufgabe 1: 1. Bring 2. Lesen 3. Such 4. Helfen 5. Gib 6. Singt 7. Lauf8. Geht 9. Iss 10. Lies 11. Holt 12. Zieht ... an 13. Sagt

Aufgabe 2: 1. Sprich 2. Sei 3. Mach 4. Bring 5. K?mm 6. Arbeite

7. Schlaf 8. Werde 9. Nimm 10. 15 5 11. Lass 12. Offne 13. Schick14. Hab

Aufgabe 3: 1. Leg 2. Geh 3. Bring .., mit 4. Kümmert 5. Sei 6. Nimm7. Nehmt 8. Hab 9. Kümmere 10. Trink 11. Lauf 12. Esst 13. Sei

14. Geht 15. LegtAufgabe 4: 1. Hör auf zu nörgeln. 2. Hör auf zu dránqeln. 3. Hórauf

zu schmieren. 4. Hör auf zu kritzeln. 5. Hör auf zu streiten. 6. Hörauf zu fressen. 7. Hör auf zu saufen. 8. Hör auf zu heucheln. 9. Hörauf zu schreien. 10. Hör auf zu diskutieren. 11. Hör auf zu

jammern. 12. Hör auf zu schimpfen.Aufgabe 5: 1. Fahr 2. Fahr 3. Achte 4. Überhol 5. Passauf 6. Achte

7. Ordne ein 8. Gib 9. fahr 10. Stell ... auf 11. Kümmere 12. Ruf

13. Pass auf 14. Mach .., zu 15. LassAufgabe 6: 1. Ja, hilf mir 2. Ja, kauf sie 3. Ja, fahre bei uns mit 

4. Ja, bezahl sie 5. Ja, mach (ihn) 6. Ja, sprich lauter 7. Ja, komm

192

Aufgabe 1: 1. Was für eines? 2. Was für welchen? 3. Von welch m4. Welchen? 5. Was für eines? 6. Was für einen? 7. Mit w Ich

8. Was für welche? 9. Welchen? 10. Was für eine? 11. W Ich r12. Welcher? 13. Mit welchem? 14. Was für eine? 15. Mitwelchem?

Aufgabe 2: 1. Diese roten Spielsachen gehören meinen Kind rn.2. Mein neuer Hund gehorcht mir noch nicht. 3. Für seine hulegibt es noch keinen Beweis. 4. Er pflanzt einen Baum in in InGarten. 5. Der Kuchen ist mir gut gelungen. 6. Ich danke Ihn n f ü

Ihre Hi lfe. 7. Wir besuchen unseren neuen Freund.Aufgabe 3: 1. dem Freund 2. seine Schwester 3. eine Mauer 4. in I

Arzt 5. den Báumen 6. einer Brücke 7. einem Turm 8. d tn

Krankenhaus 9. dem Parkplatz 10. den Eltern 11. dem Ein n12. einer Sáule 13. den Árzten 14. viele Türen 15. einem Zimm r

Aufgabe 4: 1. der Birnen 2. unserer Zahnschmerzen 3. urGewichtes 4. LandstraBe 5. des Konzertes 6. meines Schnupf n7. des Sommers 8. der ganzen Zeit 9. des Wetters 10. dSchwimmbades 11. des Regens 12. reifer Tomaten 13. des t ur II

TaxisAufgabe 5: 1. die Geschichte 2. der Geographie 3. die Liter tu

4. deutsche Musik 5. neue Erfahrungen 6. das deutsche Es n7. den Sprachproblemen 8. die deutsche Herzlichkeit 9. d r

deutschen Ordnung 10. ein ganz besonderes Erlebnis 11. dieLand 12. die deutschen Kinder 13. das deutsche Klima 14. d nMenschen 15. deutschen Mádchen

Aufgabe 6: 1. Dieses Zimmer genügt meinen Ansprüchen nicht.2. Heute gibt es viele leckere Sachen zu essen. 3. Ich begegnzufálliq meiner Mutter in der Stadt. 4. Mir will der Komponist d

1

Megoldások

Liedes einfach nicht einfallen. 5. Mein Freund kennt die Probleme

der jungen Leute sehr gut.

Aufgabe 7: 1. Er verweigert mir jede Auskunft. 2. Ich überlasse ihr

für das Wochenende das Auto. 3. Der Brieftráqer gibt dem

Hausmann die aktuelle Post. 4. Ich erzáhle den Kindern am Abend

eine spannende Geschichte. 5. Die Mutter nimmt den Kindern die

Megoldások 1Aufgabe 5: 1. schicksalhaft 2. vielleicht 3. sehr begabt 4. übertri b II

5. sonderbar 6. unnatürlich 7. gewöhnlich 8. empfind I 1

9. ungezwungen 10. groBartig 11. gerecht 12. anmutig 13. lu i14. echt 15. qefühlsmáfiiq

Aufgabe 6: 1. heilig 2. breit 3. nichtig 4. gar 5. fest 6. klein 7. bündi

8. stich- 9. Bange 10. fertig 11. billig 12. quer 13. langer 14. w if

Page 97: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 97/105

Scherewieder weg. 6. Ich zeige unseren Gásten die Stadt. 7. Der

Bácker liefert die frischen Brötchen bis ans Haus.

Aufgabe 8: 1. von dem Haus 2. von einer neuen Hose 3. von einemBrief 4. von dem Zimmer 5. von der Schwester 6. von einem

Zigeuner 7. von KarlAufgabe 9: 1. - 2. Jahres 3. - 4. - 5. Tages 6. Sommers 7.

Jahrhunderts

8. Amelléknév

Aufgabe 1: 1.ein dunkler Wald 2. die komfortable Wohnung 3. keine

willkommenen Gáste 4. eine offene Beziehung 5. eine edle

Handlung 6. ein sicheres Auftreten 7. ein teures Auto 8. ein

sauberes Hemd 9. eine simple Aufgabe 10. ein heiteres

Zusammensein 11. eine heikle Angelegenheit 12. ein eitler Mann

13. ein heiserer Opernsánqer 14. keine bescheidenen Wünsche

15. keine üblen Machenschaften

Aufgabe 2: 1. groBe 2. gröBere 3. gröBte 4. schneller 5. schnellerer

6. schnellste 7. teuren 8. teureren 9. teuersten 10. hohes

11. höheres 12. höchste 13. viel 14. mehr 15. meiste

Aufgabe 3: 1. dunkler 2. kürzesten 3. besten 4. langer 5. besser

6. meisten 7. hoch 8. mehr 9. höher 10. besser 11. besser

12. höchste 13. kalter 14. mehr 15. mehr

Aufgabe 4: 1. mehr 2. öfter 3. schneller 4. heiBer 5. hübschesten

6. teuersten 7. lauter 8. verkehrsreichsten 9. stolzesten

10. teurere 11. süBeste12. heller 13. wertvollste 14. merkwürdigste

15. leichtesten

194

15. weniger

Aufgabe 7: 1. positiv 2. negativ 3. negativ 4. negativ 5. n ' iv

6. positiv 7. positiv 8. negativ 9. positiv 10. negativ 11. n tiv12. negativ 13. negativ 14. negativ

Aufgabe 8: 1. blond 2. taub 3. blind 4. nackt 5. fleiBig 6. arm 7. in n

8. lustig 9. klug 10. schmutzig 11. taubstumm 12. hun i13. durstig 14. traurig 15. reich

Aufgabe 9: 1. hart 2. scharf 3. bissig 4. spannend (langweilig) . h i~6. wertvoll 7. spitz 8. grün 9. hoch 10. rot 11. viereckig 12. run I

13. brennbar 14. weich (hart) 15. laut

Aufgabe 10: 1. wunderbar 2. lustlos 3. freundlich 4. str it

5. bestechlich 6. kindisch/kindlich 7. kautlich 8. windig 9. höfli I

10. groBzügig 11. kleinlich 12. aufrichtig 13. natürlich 14. Ii b v II15. vorsichtig 16. friedlich

Aufgabe 11: 1. Kranken 2. Betrunkenen 3. Bekannte/-en 4. Veri tzt n

5. Wichtige 6. Interessantes 7. Jungen 8. Jungen 9. ut

10. Fremden 11. Abenteuerliches 12. Kleines 13. Kranken 14. Alt

... Junge 15. Verdáchtiqen 16. Reichen17. Arme 18. Schönen

Aufgabe 12: 1. Fremden 2. Kranken 3. Treue4. Gutes 5. Bestimmt

6. Falsches ... Richtiges Böses 7. Verwandten 8. Deutsch

9. Neues 10. Bekannten Verwandten 11. Fremdes 12. Fremd

13. Kranker 14. Bekannten 15. Herzlichkeit

9.lgenevek

Aufgabe 1: 1. protestierende Studenten 2. anhaltender Win

3. behandelnder Arzt 4. leitender Manager 5. steigende Pr i

1

Megoldások

6. streikende Arbeiter 7. galoppierendes Pferd 8. sinkendes Schiff

9. schreiende Kinder 10. sterbendes Reh 11. spielende Kinder

12. steigende Inflation 13. singende Kinder 14. schlafende

Menschen 15. arbeitende Menschen

Aufgabe 2: 1. befohlen 2. gebogen 3. bewogen 4. gebunden

5. gebeten 6. geblasen 7. gebraten 8. gebrochen 9. geblieben

Meqoldások 1gewesen, haben ... mitgebracht 9. haben ... beschwert, i tgewesen

Aufgabe 10: 1. gehasst 2. getadelt 3. verloren 4. gestorb II

5. geweint 6. zuqernacht 7. gesprochen 8. gegeben 9. verbot n10. beendet 11. gefangen 12. gefahren 13. gestanden/gebli I

14. geschwiegen

Page 98: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 98/105

10. gebrannt 11. gebracht 12. befohlen 13. gedacht 14. gedurft

15. gedrungen 16. getrunken

Aufgabe 3: 1. gekonnt 2. empfohlen 3. gefroren 4. gefunden5. gefallen 6. geflogen 7. geflossen 8. gefangen 9. gegeben

10. gegangen 11. gelungen 12. genossen13. gegossen14.gegolten

Aufgabe 4: 1. gesungen 2. verstanden 3. verloren 4. zugesehen

5. gekonnt 6. gelaufen 7. gekommen 8. zugefroren 9. geschlafen

10. gedacht 11. gesehen 12. gefunden 13. gesucht

14. geschrieben 15. gesunken

Aufgabe 5: 1. ist gegangen 2. hat sich verspetet 3. hat rennen

müssen 4. hat verursacht 5. hat gekauft 6. hat verlangt

7. hat gekreuzt 8. hat ... nicht gefunden 9. hat ... bekommen

10. hat gelegtAufgabe 6: 1. gelesen 2. gelegen 3. gelogen 4. gemieden

5. gemessen 6. gemocht 7. gemusst 8. genom men 9. genannt

10. geraten 11. gerieben 12. gerissen 13. geritten 14. gerannt

15. gerochen 16. gegraben

Aufgabe 7: 1. habe ... gehasst 2. habe ... gemacht 3. gelernt habe

4. habe ... angefangen 5. hat ... gemacht 6. haben ... nicht

geholfen 7. angefangen habe

Aufgabe 8: 1. geschwungen 2. gesehen 3. gewesen 4. gesungen

5. gesunken 6. gesessen 7. gesprochen 8. gesprungen

9. gestochen 10. gestanden 11. gestohlen 12. gestiegen13. gestorben 14. gestoBen 15. gestrichen 16. gespielt

Aufgabe 9: 1. sind ... zurückgekommen 2. ist ... gewesen

3. versprochen haben 4. war ... zubereitet 5. waren ... isoliert

6. haben ... geschlafen 7. haben ... geplant 8. sind ... begeistert

196

Aufgabe 11: 1. gebracht 2. gestraft 3. verteidigt 4. 9 li n

5. gekauft 6. gebracht 7. gegangen 8. gelandet 9. b ill

10. geschrien 11. angegriffen 12. geschlafen 13. qeschrurn] II14. gekocht 15. geschoben 16. bekommen

10. Elöljárószók

Aufgabe 1: 1. um 2. vom ... bis zum 3. in 4. Am 5. von ... bi

7. Seit 8. Wahrend 9. Zwischen 10. um 11. gegen 12. W hr

13. am 14. In 15. seit

Aufgabe 2: 1. vor 2. aus 3. vor 4. aus 5. aus 6. Aus 7. aus 8. v

9. Aus 10. aus 11. aus 12. vor 13. aus 14. vor 15. aus 16. w 9 1 1

Aufgabe 3: 1. aus der 2. In der 3. in der 4. Mit den 5. aus d I

6. in den 7. aus den 8. aus 9. aus den 10. aus 11. in ... in 12. ill

den 13. In der 14. in der 15. In der 16. aus

Aufgabe 4: 1. beim 2. vom 3. zum 4. aus 5. bis nach 6. beim 7. zum

8. auf 9. in 10. Am 11. aus ... nach 12. beim 13. zur 14. in

Aufgabe 5: Lehetséges megoldás: 1. am 2. in der 3. vor 4. vor

6. in der 7. am 8. - 9. im 10. in den 11. wahrend der 12. Im

13.um14.-

Aufgabe 6: 1. nach 2. auf dem 3. auf die 4. im 5. zu ... nach 6. in

7. in den 8. in den 9. in 10. ins 11. nach 12. in 13. in die ... m14. in die

Aufgabe 7: 1. von den 2. auf das 3. auf ... mit dem 4. Über 5. mit

dem 6. an 7. auf die 8. Über 9. für die 10. an 11. auf ein 12. für

13. mit ... um/fúr den

1  

Megoldások

Aufgabe 8: 1. vom 2. an einer 3. über 4. über 5. an 6. vor dem 7. mit

... über das 8. über die 9. Mit 10. auf das/ein 11. im ... an 12. auf

eine/die 13. auf 14. auf eine

11. Vonzatos igék

MegoldásaI< 1verteuern 9. sich verflüssigen 10. verschwinden 11. verkrzft II

12. verantworten 13. verfaulen 14. verbieten

Aufgabe 2: 1. abgefeuert/verfeuert 2. an-/abdrehen 3. aufgedr  n t4. aufbrechen 5. ausquetschen 6. ankomme 7. aufmunt rtl

8. ausgetrocknet/vertrocknet 9. unterlassen 10. aufführ II

11. nachschauen 12. durchlesen 13. übertreffen 14. ausgepl ud rt

Page 99: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 99/105

Aufgabe 1: 1. auf 2. von 3. von 4. für 5. vor 6. mit ... in den 7. mit

8. vorAufgabe 2: 1. um 2. durch 3. bis 4. für 5. für 6. von 7. zu 8. um

9. mit 10. um 11. mit 12. über 13. Auf 14. zum 15. Im/lns

Aufgabe 3: 1. an 2. beim 3. für 4. von 5. Von 6. an 7. nach 8. In ...

mit 9. Mit 10. Am ... mit 11. für 12. im 13. vor ... mit 14. In ... mit

15. Auf

Aufgabe 4: 1. über 2. an 3. von 4. zu 5. auf 6. an 7. für 8. zum

9. Über 10. an 11. für 12. im 13. mit 14. von 15. an

Aufgabe 5: 1. von 2. auf 3. Mit 4. über 5. mit 6. mit 7. um 8. um

9. für 10. bei ... für 11. an 12. an 13. nach 14. yor 15. zu

Aufgabe 6: 1. in 2. An 3. an 4. für 5. von 6. um 7. über 8. auf 9. für10. in 11. auf 12. auf 13. um 14. gegen 15. über

Aufgabe 7: 1. mit 2. über 3. von 4. für 5. nach 6. an 7. an 8. auf

9. mit 10. zu 11. für 12. über 13. an 14. über 15. unter

Aufgabe 8: 1. yor 2. aus 3. auf 4. aus 5. in 6. um 7. in 8. von ... in

9. auf 10. mit 11. ins 12. in 13. in 14. auf 15. vor

Aufgabe 9: 1. auf 2. aufs 3. in 4. unter 5. yor 6. an 7. aus 8. auf

9. auf 10. in 11. auf 12. auf 13. bei 14. ohne 15. unter

Aufgabe 10: 1. im ... kein 2. auf 3. dem ... auf 4. in 5. unter 6. mit

7. für 8. aus

12. Elválá és nem elválá igekötős igék

Aufgabe 1: 1. verdunkeln 2. vergiften 3. verlangsamen 4. sich

verspaten 5. verdummen 6. verfeinden 7. verarmen 8. sich

198

15. aufhören

Aufgabe 3: vorstellen 2. unterstützen 3.

4. übergeht/übergehen 5. vorschreiben 6. nachschl7. aufgeweckt 8. anzuklopfen 9. zuhören 10. ausdrü I

11. vorspielen 12. verspielt 13. verbrauche 14. verst n I

15. verliebt

Aufgabe 4: 1. beginnen 2. erkláre 3. steigen ... ein 4. steigen ... ~I

5. fáhrt ab 6. wiederholen 7. beginnt 8. überbringt 9. hint r i ht

10. gehen ... aus 11. vorbereiten 12. urnfáhrt 13. auszusch It 1 1

14. erfahrt 15. entkommen

Aufgabe 5: Lehetséges megoldás: 1. Lorenz widerspricht in r

Mutter oft. 2. Erstellt seine Sachenim Keller unter, biser ein n u

Wohnung gefunden hat. / Warum unterstellst du mir, das i IIgelogen habe? 3. Sie bestelIt sich meistens ein Wiener Sc hni 1 .4. Erst auf den letzten Metern überholt er den Gegner. 5. iverliert ihren Schlüsselöfters. 6. Vincent dreht sein Fahrrad um, um

es zu reparieren. 7. Ich rufe dich spáter an. 8. Die Kelln rin

empfiehlt das Putengeschnetzelte. 9. Der GroBvater erzáhlt ft

vom Krieg. 10. Ich unterdrücke ein Lachen. 11. Marmorkuch n

gelingt leicht. 12. Wann kommst du wieder? 13. Sie macht ihr r

Klasseeinen Salto yor.

13. Könnyen összetéveszthető szavak

Aufgabe 1: 1. Ja 2. Nein 3. Nein 4. Doch 5. Nein 6. Nein 7. Do h

8. Nein 9. Ja 10. Nein/Ja 11. Ja12. Doch 13. Nein 14. Ja 15. N in

1

Megoldások

Aufgabe 2: 1 mal helfen ... 2.... mal den Hammer ... 3 mal

die Tür ... 4 mal einen Mornent. ... 5 mal das Buch / ...

das Buchmal 6.... mal das schwere Bild 7.... mal eine Kopie

... 8 mal einen Kugelschreiber ... 9. mal den Zucker ...

10 mal den Kofferraum ...

Aufgabe 3: 1 denn die ganze Zeit 2. Ihnen denn in der

Aufgabe 11: 1. Der Patient darf nicht wieder rauchen. 2. Ich möch

heute keinen Kaffee trinken. 3. Hier darf man nicht mit d m

Fahrrad fahren. 4. Ich wollte nicht Astronaut werden. 5. Di t

dagegen wollte nicht Lokomotivführer werden. 6. Ich will h ut

keinen Kuchen essen. 7. Mein Freund geht heute nicht ins Kin .

Aufgabe 12: 1.... schlátt nicht 2.... heute nicht 3.... nicht di

Megoldásol<

Page 100: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 100/105

Zwischenzeit 3 denn Ihrer Schwester 4.... ist denn hier ...

5.... ist denn das 6.... das denn nicht gleich ... 7 .... Ihnen

denn ein ... 8.... Sie denn verrückt ... 9. ... Sie denn dazu ...10.... das denn noch ...

Aufgabe 4: 1. herein 2. herüber 3. hinaus 4. hinaus 5. heraus

6. hinüber 7. herunter 8. her 9. heraus 10. Woher 11. herein

12. hinein 13. hingeschmissen 14. her

Aufgabe 5: 1. hinauf 2. hinaus 3. herauf 4. herunterkomrnen

5. hinunter 6. hinein 7. hinauf 8. herein 12. heraufgebracht

10. hereinkommt 11. heraus 12. hinein 13. hinaus 14. herein

Aufgabe 6: 1. mal 2. eigentlich/denn 3. doch ... mal 4. eigentlich

5. mal 6. doch 7. mal 8. eigentlich/denn 9. mal 10. denn 11. denn

12. doch 13. mal 14. denn/eigentlich 15. dennAufgabe 7: nur 2. erst 3. erst ... schon 4. erst 5. schon 6. erst 7. erst

8. schon 9. nur 10. erst ... schon 11. schon 12. Erst 13. nur 14. nur

15. nur

Aufgabe 8: 1. noch nicht 2. schon 3. noch nicht 4. noch nicht

5. schon gestern (z. B.) 6. nicht mehr 7. noch jeden Tag (z. B.)

8. noch nicht 9. noch nicht 10. noch viele (z. 8.) 11. nicht mehr

12. noch nicht 13. schon gestern (z. B.) 14. nicht mehr 15. schon

gestern (z. B.)

Aufgabe 9: 1. macht 2. tut 3. Tut 4. macht 5. tun 6. macht

7. gemacht 8. gemacht 9. getan 10. tun 11. machen 12. machen13. macht/tut 14. tut 15. machen

Aufgabe 10: 1. Kennen 2. Wissen3. WeiBt ... Kennst 4. weiB 5. weiB

6. Wissen ... Wissen7. Kennen... wissen 8. Kennen ...weiB 9. weiB

10. Kennen/Wissen 11. wissen 12. Wissen 13. kenne 14. kenne

15. weiB

200

Absicht ... 4. nicht geöffnet ... 5. ... uns nicht zum

Abschiedsfest ... 6 nicht ins Kino ... 7.... nicht auf den Sonnt

8.... bestehe nicht darauf ... 9.... nicht nach MünchenAufgabe 13: 1. noch nicht 2. noch nicht 3. niemand 4. ni m I J

5. nicht alle 6. niemand 7. noch nicht 8. noch nie 9. noch ni h

10. nichts mehr 11. nichts mehr 12. niemand 13. nie wieder

14. Aktív és passzív

Aufgabe 1: 1. wurde gearbeitet 2. wurde gelesen 3. wur

geschrieben 4. wurde qeschwátzt 5. wurde gelacht 6. wur I

aufgepasst 7. wurde gesungen 8. wurde geübt 9. durfte ni hlgeschrieben werden 10. musste mitgeschrieben werden 11. sollt

gelernt werden 12. konnte telefoniert werden 13. durfte get n l

werden 14. musste alles wiederholt werden 15. durfte ni hl

gehüpft werden

Aufgabe 2: 1. ist überprüft worden 2. wird überzeugt werd n

3. wurde anerkannt 4. ist untersucht worden 5. ist abg h It

worden 6. ist repariert worden 7. wurde untersucht 8. wur

gebracht 9. ist vorgeführt worden 10. ist bedient word n

11. wurde gemacht 12. wird gewaschen werden 13. ist bez hit

worden 14. wurde geliefert 15. wurde gefeiertAufgabe 3:  1. wird gearbeitet 2. wird geforscht 3. wird gespi It

4. wird gesungen 5. wird gegraben 6. wird gelacht 7. wird Br tgebacken 8. werden Kleider verkauft 9. werden Kunststück

gezeigt 10. wird heute gefeiert 11. wird geschwiegen 12. werd n

201

Megoldások

Anzüge anprobiert 13. werden Schuhe repariert 14. werden Waren

verkauft 15. werden Bücher gemacht

Aufgabe 4: 1. Der Dieb kann vom Polizistenverhaftet werden. 2. Das

Brot hat sehr teuer gekauft werden müssen. 3. DieAufgabe ist von

Hugo gelöst worden. 4. Ihm musste schnell geholfen werden.

5. Ihm hat nicht mehr geholfen werden können. 6. Die Regein

zusammen spazieren gehen werden 7. -s ie zurückkommen 8. I

aufgibt 12. er ihm Geld schenkt 10. meine Tantezu Besuchkornmt11. Max sich dafür bedankt 12. die Sonné)'Yieder scheint 13. d I

Regen aufhört 14. sie wieder auftaucht ./

~ Aufgabe 4: 1.... Peter sich die Haare hat farben lassen. 2.... du j d

nur eifersüchtig bist. 3.... Susi nicht hat aufstehen könn 1 1 .

Megoldások

Page 101: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 101/105

müssen unbedingt beachtet werden. 7. Hier hat nicht gefischt

werden dürfen. 8. Die Krankheit hatte erkannt werden müssen.

Aufgabe 5: 1. wird ... eingekauft 2. wird ... geklopft 3. wird ...erhitzt 4. wird ... gewürzt 5. wird ... gelegt 6. gebraten wird

7. kann ... gewaschen werden 8. wird ... gelegt 12. werden

dazugegeben 10. wird ... gedeckt 11. muss vorbereitet werden

12. werden ... angerichtet 13. kann ... getrunken werden

Aufgabe 6: 1. Darf dieser Kuchen (von uns) gegessenwerden? 2. Sie

soll (von euch) in Ruhegelassenwerden. 3. DerGeburtstag meines

Vaters wird bald (von uns) gefeiert werden. 4. Anke hat ihm (von

dir) vorgestellt werden sollen. 5. Ich wurde (von ihm) um eine

Zigarette gebeten. 6. Ihr seid (von ihm) zum Abendessen einge-

laden worden. 7. DasAuto ist (von ihm) gestohlen worden.Aufgabe 7: 1. entflohen ist 2. wurde ... durchsucht 3. war .

verzweifelt 4. sichverletzt hat 5. machten 6. angreifen 7. wurde .

eingesperrt 8. wurde ... abgeholt 9. gewesen war 10. hat sich .

versteckt ... gefunden wurde

15. Fő és mellékmondatok

Aufgabe 1: 1. und 2. denn 3. aber 4. aber 5. oder 6. sondern 7. denn

8. denn 9. und 10. und 11. aber 12. und 13. sondern 14. aber15. und

Aufgabe 2: 1. und 2. denn 3. trotzdem/dennoch/aber 4. aber/

dennoch 5. deshalb/daher 6. und 7. denn 8. aber 9. deshalb/daher

Aufgabe 3: 1. die Blumen blühen 2. der Papagei spricht 3. er mich

besucht 4. sie Englisch lernt 5. wir miteinander tanzen 6. wir

202

4.... du gestern geschwindelt hast. 5.... ich den Antrag n IIstellen muss. 6.... du nicht unhöflich sein wolltest. 7.... du 1 II

Vieles hast verzichten müssen. 8.... du nicht ehrlich bist. 9.... lumich nicht leiden kannst. 10.... du dein Versprechen gebr h II

hast. 11.... du mit ihr fortgehen willst. 12 du einfach ni 7. il

hattest. 13. ' du Bauchschmerzen hast. 14 du das nicht rnltAbsicht gemacht hast.

Aufgabe 5: 1. wo 2. wohin 3. ob 4. was 5. wer 6. ob 7. wann8. warum 9. ob 10. ob 11. was 12. ob 13. wo 14. was

Aufgabe 6: 1. spazieren zu gehen 2. die Vögel zu beoba h   II

3. FuBballzu spielen 4. bei Kerzenlicht zu essen5. lange im B tt zu

bleiben 6. nicht arbeiten zu müssen 7. nach Italien zu fahr n .

dich zu küssen 9. nichts zu machen 10. im Reg n zustehen 11. Urlaub zu machen 12. dicke Bücher zu lesen 13. I n

Wanderungen zu machen

Aufgabe 7: 1. den 2. dem 3. deren 4. den 5. den 6. das 7. d I

8. dem 9. wo 10. der 11. das 12. deren 13. was 14. deren 15. d l'

Aufgabe 8: 1. dessen 2. denen 3. wo 4. die 5. die 6. was 7. di

8. dem 9. die 10. denen 11. dessen 12. was 13. deren 14. w15. dem

Aufgabe 9: 1. mit dem 2. von dem 3. auf die 4. mit dem 5. über d

6. auf die 7. vor der 8. mit dem 9. für das 10. über den 11. für d

12. über die 13. über den 14. um die 15. an die

Aufgabe 10: 1. Ein Baum, der vertrocknet ist. 2. Ein Schiff, d

gesunken ist. 3. Ein Spiel, das verloren ist. 4. Ein Verbrecher, d r

verurteilt ist. 5. Ein Ring, der gestohlen ist. 6. Ein Mádchen, d

hingefallen ist. 7. Eine Zitrone, die ausgequetscht ist. 8. Ein

Párchen. das verliebt ist. 9. Ein Versuch, der missglückt i t.

20

Megoldások

10. Fleisch, das gekocht ist. 11. Ein Fenster, das geöffnet ist.12. Juwelen, die gestohlen sind. 13. Passanten, die verletzt sind.

14. Gláser, die zerschlagen sind.Aufgabe   gegessen habe 2. geheiratet hatten 3. erledigt habe

4. gemacht hatte 5. komme 6. beschwert hatte 7. wird 8. trainiert

habe 9. weggegangen war 10. gemacht hatte 11. ist

Megoldások

Aufgabe 20: Lehetséges megoldás: 1. Er kann mir nicht sag n,der Zug Verspatung hat. 2. Ich habe gesehen, dass er morzurückkommen wird. 3. Er hat das Foto gesehen, aber er ist ihn I

noch nie begegnet. 4. Sie wird vielleicht mit uns ins Kino 9 h II

wenn ich sie frage. 5. Ich habe ihn gestern besucht, denn r Wil

krank.

Page 102: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 102/105

Aufgabe 12: 1. Wenn 2. wenn 3. als 4. wenn 5. als 6. wenn 7. wenn8. Als 9. Wenn 10. als 11. wenn 12. Wenn 13. Als 14. Als 15. Wenn

Aufgabe 13: 1. Als sie das Bild anblickte, 2. Wenn du die GástebegrüBt, 3. Wenn wir die Kirche betreten, 4. Wenn die Sonnescheint, 5. Als er die Bühne betrat, 6. Als die Zeugnisse überreicht

wurden, 7. Als er hereinkam,Aufgabe 14: 1 du so schöne blaue Augen hast. 2 .... du immer an

mich denkst. 3 du so gut tanzen kannst. 4 .... ich dir nie etwashabe verzeihen müssen. 5.... du so leidenschaftlich küsst. 6.... dumich nie hast warten lassen. 7.... du immer so zuverlassiq warst.8.... du immer so höflich zu mir warst. 9.... wir uns nie gestrittenhaben. 10.... wir immer alles zusammen machen wollen. 11.... du

so gut zuhören kannst. 12.... du immer versuchst gut zu kochen.13.... ich mich bei dir sicher fühle. 14 .... wir uns ausgezeichnet

verstehen.Aufgabe 15: 1. wie 2. als 3. wie 4. als 5. als 6. wie 7. als .Aufgabe 16: 1. Wenn 2. Wenn 3. wie 4. wie 5. Wenn 6. Wie 7. wenn

8. wenn 9. wie 10. wie 11. Wenn 12. wie 13. Wenn 14. Wenn

15. wieAufgabe 17: 1. um zu 2. damit 3. um zu 4. um ... zu 5. um ...

zu 6. damit 7. um zu 8. damit 9. um zu 10. damit 11. damit

12. um ... zu 13. um ... zu 14. damit 15. um ... zu

Aufgabe 18: 1. um zu leben 2. damit mein Mann sich freut 3. damitdie Eltern ihre Ruhe haben 4. damit Mutter kochen kann 5. umetwas zu lernen 6. damit du dich freust 7. um ihm eine Freude zu

machenAufgabe 19: 1. wenn 2. wann 3. Als 4. Wenn 5. ab 6. wann 7. wann

8. ob 9. als 10. Wenn 11. ob 12. wenn 13. Als 14. Wenn

204

16. A kötőmód

Aufgabe 1: 1. er höre auf 2. sie wolle 3. er lasse 4. es gebe 5. r t II6. sie halte 7. sie vergesse 8. du sprechest 9. er spiele 10. r tu

11. er schlafe 12. du sehestAufgabe 2: 1. er fahre 2. er gebe 3. er werfe 4. er möge 5. r w

6. er wisse 7. er sei 8. er werdeAufgabe 3: 1. Es gefalle ihnen sehr gut im Sommerurlaub. 2.

würden heute zum ersten Mal baden können./könnten ... b d3. Sie würden heute auch noch wandern gehen./ging n

wandern. 4. Doch jetzt sei es dafür zu heiB. 5. Die Fahrt II

Nachbarinsel beginne schon um neun Uhr.Aufgabe 4: 1. er habe gestelIt 2. er habe gebeten 3. sie grüBt nl i

würden grüBen 4. du gehest 5. du werdest dich erkelten . ischneide 7. du fahrest 8. er werde gefeiert 9. ich riefe/würd ruf n10. sie streite 11. du werdest gewinnen 12. sie gebe 13. ich wür Iantworten/ich antwortete 14. du schreiest 15. er h lgeantwortet 16. er habe gesungen

Aufgabe 5: 1. Seine Mutter sei Lehrerin. 2. Er studiere seit zwJahren in München. 3. Manchmal mache er auch Ausflü

4. Heute wolle er früh ins Bett gehen. 5. Morgen müsse er namli hfrüh aufstehen. 6. Er dürfe nicht zu spát zur Vorlesung komm n.

Aufgabe 6: 1. gegessen habe 2. sei 3. könne 4. sei 5. gebe 6. i7. kárne/komrnen würde 8. wolle 9. gehöre 10. vorhátte/vorh b h

würde 11. könne 12. habe

o

Megoldások

Aufgabe 7: 1. du stündest 2. sie kárnén 3. sie waren gegangen 4. ihr

sahet 5. ihr hattet gesehen 6. sie klingelten/würden klingeln 7. siehatten geklingelt 8. sie wollten reden/sie würden reden wollen9. sie hatten reden wolfen 10. wir hatten gesungen 11. wir sangen12. ich wáre gegangen 13. du trénkést 14. du riefest

Aufgabe 8: 1. bráchte 2. flöge 3. rnüsste 4. bráuchte 5. bekamen6. aBe 7. könnte 8. wüsste 9. erlieBe 10. wáren 11. qábe 12. wáre

nicht verstünde/verstehen würde 10. er es entscheiden könnt \

11. er sich verletzt hátte 12. er hier zuhause ware 13. er von ni trwüsste/wissen würde

M eqoldások 1

17. Szóképzés

Page 103: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 103/105

13. schenkte 14. saBe 15. hielte

Aufgabe 9: 1. spréchen 2. káme 3. löge/lügen würde 4. ware5. bliebe 6. hátte 7. hatten 8. bráchte 9. glaubtest/glauben

würdest 10. vertraute/vertrauen würde 11. könnte 12. wüsste13. ware 14. fröre/ frieren würde 15. weggingen

Aufgabe 10: 1. Hatten Sie vielleicht einen Kugelschreiber für mich?2. Dürfte ich Sie um ein Glas Wasser bitten? 3. Könnten Sie mirbitte den Weg zum Bahnhof zeigen? 4. Dürfte ich Sie um einenGefallen bitten? 5. Hatten Sie etwas dagegen? 6. Würdest du mireinen Tee mitbringen? 7. Waren Sie so nett, und würden mir beimTragen helfen? 8. Könntest du mir die Tür aufhalten? 9. Würdest

du mir bei den Hausaufgaben helfen? 10. Würdest du mir dasBuch leihen? 11. Könnten Sie mir die Milch reichen?

Aufgabe 11: 1. Würden Sie mir ein Taxi rufen? 2. Würden Sie mir dieZeitung bringen? 3. Würden Siemir das Geld wechseln? 4. WürdenSie meine Blumen gieBen? 5. Würden Sie (bitte) nicht so lautsprechen? 6. Würden Sie (bitte) hier anhalten? 7. Würdest du mirZigaretten mitbringen? 8. Würden Sie der alten Dame helfen?9. Würdest du (bitte) nicht so viel Alkohol trinken? 10. Würdest du(bitte) nicht so schreien? 11. Würdest du (bitte) herkommen?12. Würdest du bitte still sein? 13. Würdest du (bitte) aufhören zu

lachen? 14. Würdest du (bitte) deine Hausaufgaben machen?15. Würdest du (bitte) die Mi lch holen?

Aufgabe 12: 1. er nicht schwimmen könnte 2. er heute Geburtstaghátte 3. er in sie verliebt vváre 4. ihn das nichts anginge 5. er denPreisbekommen hatte 6. ihm das Fahrrad gehörte/gehören würde7. er nichts sehen könnte 8. er nichts gewusst hátte 9. er mich

J6

Aufgabe 1: 1. die Königstochter 2. die Königskrone 3. das Königr i II

4. der Liebesbrief 5. die Hintertür 6. das Lesebuch 7. das Trink I I8. die t.eistunqsstárke 9. die F/ussmündung 10. die Fahrtrichtun J

11. der Bauernhof 12. die Rinderherde 13. der Schwarz h r14. der K/eiderbüge/

Aufgabe 2: 1. Hinterrad 2. Vordermann 3. Hochhaus 4. Rotw il,5. Vorderausgang 6. Mitfahrge/egenheit 7. Mind t It

8. Dienstadresse 9. Hintereingang 10. Innenwelt 11. Ha/bj hl12. Hintertei/ 13. Gesamtzah/ 14. Auftraggeber 15. Privatadr

Aufgabe 3: 1. das Abendk/eid 2. die Abendgarderobe 3. der Tanzkur4. die Halskette 5. die Armbanduhr 6. der Ohrring 7. d

Nadelstreifenanzug 8. der Rotwein 9. der Lippenstift 10. diKosmetiktasche 11. der Lidschatten 12. die Tanzpause 13. dK/eiderbüge/ 14. die Tanzmusik 15. das Schnapsg/as

Aufgabe 4: 1. Hochwasserschaden 2. Konjunkturprogno3. Bi/derbuch 4. Wirtschaftslage 5. StraBenbaufirma 6. Streikr hl7. Spie/karte 8. Abfahrtsskier 9. Warenmuster 10. Ge/dwech /stube 11. Höhenbegrenzung 12. Krankenversicherung 13. Auf n _ha/tskosten 14. Wasserversorgung 15. Pi/zsuche

Aufgabe 5: 1. die Geschwindig <eitsbegrenzung 2. der Lárrnschut3. die VorsichtsmaBnahme 4. die Verkehrsüberwachung 5. di

Radarkontrolle 6. die UmgehungsstraBe 7. die Autobahn 8. d rNaturschutz 9. der Verkehrslárrn 10. das Verkehrsschild 11. diHinweistafe/ 12. die Autobahnabfahrt 13. das Ordnungsamt14. die Verkehrsvorschrift 15. die LandstraBe

Aufgabe 6: 1. die Aufnahmestation 2. der Krankenwagen 3. diKrankenschwester 4. das Sauerstoffgerat 5. der Operationssa I

207

Megoldások

6. der Chefarzt 7. der Blutdruck 8. das Beatmunqsqerát 9. dasSauerstoffzelt 10. die Schonkost 11. die Nachtschwester 12. dieGeburtsstation 13. der Krankentransport

Aufgabe 7: 1. die Reisetasche 2. die Reisekosten 3. das Urlaubsgeld4. die Schwimmflossen 5. der Tauchkurs 6. die Sandburg 7. dasSegelschiff 8. der Strandkorb 9. die Liegewiese 10. die Autofahrt

Aufgabe 13: 1. vorbereiten 2. entscheiden 3. verletzen 4. kr L J n5. verbessern 6. andern 7. erkelten 8. sitzen 9. begrüB 1)

10. verbinden 11. wandern 12. übernachten 13. r chn 1)

14. unterbrechen 15. sendenAufgabe 14: 1. die Erhöhung 2. die Zunahme 3. der Anstieg 4. Ii

Verstarkung 5. die VergröBerung 6. die Vermehrung 7. Ii

Page 104: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 104/105

11. das Kindergeschrei 12. das Strandiokai 13. der Liegestuhl

14. das Sandkorn

Aufgabe 8: 1. die Liegewiese 2. der Sprungturm 3. dieSchwimmflügel (PI.) 4. der Schwimmreifen 5. das Badetuch6. die Luftmatratze 7. der Bademeister 8. die Badehose 9. derBadeanzug 10. die Badehaube 11. die Wassertemperatur 12. dasSonnenbad 13. das Sonnenöl 14. der Sonnenstich 15. das

PlanschbeckenAufgabe 9: 1. die Bahnhofsuhr 2. die Abfahrtszeit 3. die Fahrkarte

4. die Lautsprecherdurchsage 5. der Zugführer 6. die Anzeigetafel7. der. Stundentakt 8. die KinderermaBigung 9. derStudentenausweis 10. die Mehrfachfahrkarte 11. der Anschlusszug

12. der Hauptbahnhof 13. das Abstellgleis 14. die StoBzeitenpositiv 15. der Schwarzfahrer 16. der Fahrkartenschalter

Aufgabe 10: 1. aufgeschrieben 2. verschrieben 3. verschreib 4. auf-schreiben 5. vorschreiben 6. aufgeschrieben 7. aufgeschrieben8. abschreiben 9. mitschreiben 10. aufschreiben/mitschreiben11. geschrieben 12. abschreiben 13. aufschreiben 14. vorschreiben

15. umschreibenAufgabe 11: 1. Forscher 2. Maler 3. Zeichner 4. Schreiber 5. Musiker/

Musikant 6. Komponist 7. Reiter 8. Sanger 9. Arbeiter10. Klavierspieler 11. Tánzer 12. Spieler 14. Trinker 14. Lügner

15. BettlerAufgabe 12: 1. der Künstler 2. der Tischler 3. der Fischer 4. der

Schlater 5. der Absender 6. der Vermieter 7. der Richter 8. derTrager 9. der Anfanqer 10. der Kaufer 11. der Besitzer 12. derSprecher 13. der Sparer 14. der Besucher 15. der Flieger

08

Steigerung 8. der Fali 9. die Verringerung 10. die Verkl in r 1 1 1 J

11. die Verminderung 12. die Abs chwáchunq

Aufgabe 15: 1. Albaner 2. Belgier 3. Bolivianer 4. Chil n II

5. Englander 6. Griechen 7. Briten 8. Inder 9. Kanadier 10. Ku11. Marokkaner 12. Portugiesen 13. Thailánder 14. Venezol n

Aufgabe 16: 1. finnisch 2. ungarisch 3. griechisch 4. slow i II5. hollandisch 6. portugiesisch 7. polnisch 8. tsch hi II9. englisch 10. französisch 11. bulgarisch 12. ru i II13. slowakisch 14. türkisch 15. schwedisch

Aufgabe 17: 1. grenzenlos 2. namenlos 3. ideenlos 4. kl n I5. farbios 6. straflos 7. hilflos 8. lückenlos 9. faltenlos 10. t d II11. sprachlos 12. ausnahmslos 13. arbeitslos 14. erw rb I

15. zusammenhangslos 16. wortlosAufgabe 18: 1. unreife 2. taktlose 3. geschmacklose 4. unfreundli h

5. unpersönliches 6. unsympathische 7. unnötige 8. farbl I

9. hilfloses 10. ungerechtes 11. ergebnisloser 12. unnatürli II13. unruhige 14. fett loses 15. lückenlose

Aufgabe 19: 1. die Lange 2. der Tod 3. die Gründlichkeit 4. IiSchnelligkeit 5. die Höhe 6. die Nasse7. die Herzlichkeit 8. die W  rm12. die Nahe 10. die Faulheit 11. die Sicherheit 12. die SüBigk it/diSüBe13. die Bitterkeit 14. die Sympathie 15. die Freundlichkeit

Aufgabe 20: 1. schattig 2. tödlich 3. nachtlich 4. bártiq 5. háu li II

6. spaBig 7. jugendlich 8. günstig 9. durstig 10. sachli h11. stádtisch 12. mannlich 13. qefáhrlich 14. löblich 15. vernün'fti16. regnerisch

Megoldások

18. Összefoglaló teszt

Aufgabe 1: 1. das Lied 2. kluger Mann 3. jemand, der erbt 4. das,was vererbt wird 5. unangenehmer, unsympathischer Mensch6. Abscheu

Aufgabe 2: 1. die Náhe 2. die Faulheit 3. die Sicherheit 4. dieSüBigkeit/die SüBe 5. die Bitterkeit 6. die Sympathie 7. die

Meqoldások 1Aufgabe 12: 1. Mozart hat diese Sinfonie komponiert. 1 1 1 1

berühmter Architekt hat dieses Haus gebaut. 3. Van Go h I II

dieses Gemaide gemait. 4. Die Geldbörse wurde von M ni d

gefunden.

Aufgabe 13: 1. Er hat nicht kommen können. 2. Sie hat schon Ikönnen. 3. Ich habe noch langer bleiben müssen. 4. Ich h irauchen dürfen.

Page 105: Lerntraining német nyelvtan

7/18/2019 Lerntraining német nyelvtan

http://slidepdf.com/reader/full/lerntraining-nemet-nyelvtan 105/105

Freundlichkeit 8. die Einsamkeit

Aufgabe 3: 1.niemandem 2.jemand 3. niemand 4. jemand 5. niemandenAufgabe 4: 1. des Geldmangels 2. des Lárrns 3. eines Gutachtens

4. der Saison 5. seiner HilfeAufgabe 5: 1. Das neue Kleid qefállt mir nicht mehr. 2. Der Wind hat

gestern die alte Fensterscheibe zerbrochen. 3. Der Bácker liefert diefrischen Brötchen bis ans Haus. 4. Ihm ist sein Verhalten peinlich.

Aufgabe 6: 1. von einem Politiker 2. von einer Stadt 3. von einem Tag4. von einem Menschen 5. von einem Freund 6. vom Vater 7. voneiner Wohnung 8. von meinem Sohn

Aufgabe 7: 1. - 2. Astronauten 3. Konzerts 4. Elefanten 5. Politikers

6. Dirigenten 7. Sánqers 8. HerrnAufgabe 8: 1. der Frau 2. des Mannes 3. der Hand 4. der Finger

5. des Paares6. der Kinder 7. der Kinder 8. des Polizisten 9. Franks10. seiner Mütze 11. der Kinder 12. des Hauses 13. des Hausdaches

14. eines Fremden 15. einer KircheAufgabe 9: 1. zu treffen 2. erwarte 3. verloren 4. betrübt 5. wieder

. angerufen 6. verstanden 7. abgeholt habe, gehen ... spazieren

8. vorbereitetAufgabe 10: 1. Erika interessiert sich nicht für klassische Musik. 2. Ich

habe das Paket nicht zur Post gebracht. 3. Ich habe nicht auf Julia

gewartet. 4. Meine Eltern kommen nicht aus Kroatien. 5. Ich binnicht der Leiter dieser Schule. 6. Ich bin mit Ihrer Leistung nichtzufrieden. 7. Ich möchte heute nicht langer arbeiten. 8. Wir sind

nicht auf einer anderen Party gewesen.Aufgabe 11: 1. als 2. wie 3. als 4. als 5. wie 6. als 7. als 8. wie

10

Aufgabe 14: 1. würdest 2. werden 3. würde 4. wurde 5. WÜ

6. werden 7. wirst 8. würdest ... würdestAufgabe 15: 1. durch 2. von 3. um 4. aus

Aufgabe 16: 1. Wir müssen die StraBenbahn um 16.06 Uhr err i h ll.

2. Hier dürfen Sie nicht rauchen. 3. Ich möchte mit dir un r v ( t

Augen sprechen. 4. Können Sie mir bitte einen Stift geb n7Aufgabe 17: 1. kurvige 2. neblig ... sonnig 3. monatlich 4. hrli hAufgabe 18: 1. macht 2. machen 3. tun 4. getan 5. macht 6. tunAufgabe 19: 1. auf 2. ab 3. an 4. aus 5. ab 6. aufAufgabe 20: 1. ausmachen 2. zumachen 3. durchmachen 4. m h II

... auf 5. nachmachen 6. mitmachen

211