Top Banner

Click here to load reader

Cartea nuntii - George Calinescu - cdn4. nuntii - George Calinescu.pdf · PDF fileGeorge Cdlinescu Perdelele ffilffiiri ca niqre flamuri, pdnrl domniqoarei din fap se umfli spulberat

Sep 12, 2019

ReportDownload

Documents

others

 • rc;.#*1i!'i;:,:.:r ii ::r l

  GEORGE CALIhIESCU

  Cartea nuntii )

  f,dituia MondoRo Bucur-eqti

 • r*L

  George Cdlinescu

  Xf:;!^::r::t, t1t!M.ih1i Eminescrr, edifia a rv_a (edi[ie revdzuth).u' L'arlnescu schimbd tittul publicafiei Institutului. Reaista de istorie titerard gi iunie"fine comunicarea EminescLt, w* natianfir,ra sesiunea g,tiin$fica organ!zatd de Academia Romdn* gi uniu;a scriiioritor, cu prirejur

  "im.ilorarii a zsde ani de la moartea lui Eminescu. iulre' in revista 'I'earru puyiricai**tur htegr.r . r fiesei Ludooic ,r xrx-tea.20 august- ,,Fentru activit t.u literari"gipubricisticd din ultimii ani',, rui G.Cilinescu i se decemeazd ,,premiul Ae Stat pe anul 1g64,,.septembie. Se tipdregte lstoria literaturii rain&rc, vol. l.Foleloni, Literanta rorndnd in perioada feudatd (1400 _ lZg'J, ,,Iucrarecolectivd de i'teres na[ional',, redactatd sub conducerea lui G. Ciilinescu"Colaboreaz6 la rcwsta RanuLiiclin Craiova-- 18 actombrie. prezintS ctmunicarea tJmanismur rui creangd !a sesiuneajubiliard a. Facutra[ii

 • I)escrierea CIP a Bibliotecii Na{ionale a RomAniei CALINBSCU, GEORGE

  Cartea nunfii / George C6linescu. - Bucuregti : MondoRo,2019

  ISBN 978-606-695'09 I -6

  82 i .1 35.1

  Coperta: Daniel lufunel

  Departament Difuzare tel. 021-211.25.00 mail: [email protected]

  www.gralTrar.ro

  O SARUTARE, II.J TRET\

  Cdnd salcirnii sta.giei incepuri si altrnece pe dinaintea trenului, lovind uEor cu fmnziqul sf.rei4ina vagonului, .litt trase uqa cornpartimenrului gi merse si se a4eze la locul sdu de lingft fereastri' Mirosul de piei incinse qi de unsori il fhcu si prireasc[ cu mai multi repulsie pluqurile groa^se ale fotoiiilor, de culoarea tutunului uscat. Pe spetezele qi pe braqele lor', erozitrnile se preflcuscri in ulceralii negre, lipicioase, adevirati lepri a stofelor bltrfine ' Jim acoperi cu batista plaga rezemltoarei sale, apoi se llsi pe spate, inu'o poziiie calmi, rece Ei rncdimtir'[.

  f)estul de hrcid pentru ca si-qi dea seama de miqcirile sale srtfleteqti qi si inflbuqe la uerne impulsiile de riaqitate vulgari, el nu putu si nu recunoasci invazia untri sentimer:t de atmclie personali, caracteristic in clipele in care se binuia observaL in aceste imprejur'[ri el sirngea nevoia s[-gi corupunl o masc6 sever[ gi abstracti gi s[ se ilu$trcze printr-o contempiaqie de nerritat, rinind lumea flr atitudinea sa morali' Ilcercl dar si s€ smrrlgi contirrgenfelot', exarninflnd talanul albu'iu al compartimentului, recenzdnd {hr[ farniliaritate pe torardSii de c[Litorie, rezemdrrdn*e cincl iltr-o mini cdnd intr-alta, dar aceste sforqiri de ali gisi o jirnrti firurscl ii vidirl gi rnai mult stingicia. In cele din urmi se ridici gi trase cristalul gros al ferestrei. Aerul uscat, rrisipos, il plesni in obraji, iar compartimentnl se umplu cu aburi de cocs qi de {hn incendiat.

 • George Cdlinescu

  Perdelele ffilffiiri ca niqre flamuri, pdnrl domniqoarei din fap se umfli spulberat qi gazeta vecinului de banci exploadi in m6ini.

  Jim scoase capul afari gi pri'i. Locomoriva alerga adulmecand traversele, sfbriind la podege, qipind prelung la ivirea capctelor albe de pod, iar pistoanele z'drleau ritmic lucioasele articulaiii de-a lungul inaltelor Ei multiplelor rogi. Hurducarea monotoni, ciocinitul ascuns de ianlu{ qi tampoane care bitea neostenit misurile se preficeau la poduri in pribriqiri asurzitoare de mari pli"ci de fier, dupi ca"l.e urma iluzia unei liniqti curgitoare, de in'or. Terasamennrl luneci pe dedesubt, smulgdnd dupi sine stalpii de telegraf qi pomii, qi.|im se tr-udea zarJanricsx punl un punct fix in pmndigul anonim, pirisind cu regrer o grindi trrneeriti de catran, o tufi piperniciti sa' o crernene liptoasi cu care ochiul se familiarizase din goani. Aerul ii usca fa1a, irnpi'ogcindu-l cu un nisip fin de zguri, dar senzagia vintulrri sfhqiat gi a spagiului devorar cu fiece stilp aruncat irr urmi ii ficea pldcere. in cele din unni, temdndu-se ca qederea sa la fereastri si nu produci weo supi.rare celorlalqi pasageri, se aqezi din nou la loc, continudnd si urmlreasci goana camprrrilor cu privirea,

  _ Pe retina ingusti a ferestrei, stdlpii de telegraf alergi*r, i'ilg6nd qi cobordnd fascicolul de fire, urcdnclu,le pe un mal inalt qi prihlrqindu-le in rdpi lutoase, in rreme ce peisajul se invd.rtea incet in jrrrul unrii punct imperceptibil miEc5.tor. cimpruile se intindeau linse criun r,erde arhaic ca in picturile primitMlor italieni, pierzindu-se in depirtiri oceanice, qi rresfirgita lor perspectil'l ar fi pirut pierduti intr-o ceaqi aurie, daci tume de tufe n-ar fi alergat circular pe dinaintea ochilor, tridAnd rotalia planurilor. veneau in cirezi mici, firmurii, aproape sau in margirrea zirii, ori cideau in stoluri numeloase innegrind solul neted, infiiit. citriva copaci risucindu-se pe loc, in depir-tar-e, alcituiau o nfisurl a irnensitigii acesteia, de-o pustietate aqa de idilici, incit aparilia unei cornure placide pe orizont, ducea gdndul la epoci str{r'echi geologice. Deodati in superficia cimpurilor $e ivea o cavalcadi. de valuri ca.. se rostosoleau incetul cu incetul in degradiri spirale, cobordndu*e apoi l'ertiginos intr-o mare pllnie plini r:u cirezi de arbuqti qi tufe. sorul se nrpei acum in gropi, in ruine, in surpituri neregulate, miqcdndu-se ca undele in stu qi in jos, acoperind bmsc orizontul qi descoperind deodati. priviliri lungi de terenuri spre vii pierdute in genune, iar trenul cidea iirtre maluri de

  Cartea nun{ii

  lut, sub firele de telegraf sau ieqea pe matginea unor l$pi prilpistioase, stipininrl parci o mare secati,

  Jirn iirtoarse in treacel capul spre frrtoliul diurJlotril'i. Dontniqoara stltei rezematd intr-un cot, cu fiarntea lipid de geam, asernerri ului copil, pierduti in peisaj ca inrr-un vis. Locomotiva scoase un qip[1 po"ttu"rg de spaimi qiuproup" in acela4i timp aripile inalte qi albe ale umri

  poO fafaira i' s*s qi in jos in tunete slrrdr, metalice, cizind apoi i,rlg*rut.. inaint.ea ochilor se qinpria pe sub uen o albie lati de riu, de nimoluri impietrite qi cripate, in m{jlocul cireia qeri:uia irrcet rn fir de apir trrlbure, roqiatici. Ld"rrgi linia cle silcii, I'ite infipte cu copitele iIr ninrol rniqcau placid atz.ilt, ad[piuciu-sc.

  Jirrr arunci clin nou ochii inspre domniqoari gi putu si obserue ci ingerirrrrcheasc cu un picior pe fbtolig, indgindu-l sltb sine, in aqa fel iniet ror.ula urici, gr'aqioasi, se connlru sidelie sutr ffansparenta cior:apului. Fartolii rnici trctteu.4 aproape b[ieqeqti, roctrria plisati ce-i cldei pili la rj()rtcavitatea incheieturii gambei, bluira albil prin care se srrlredeari umcrii neden'oltatr inci gi panglicile cimiqii. gulenil circnlar, ondulat, in jqnrl lngi git metalic, sub$re, oxidat de r'6nt, ii dideau aenl uilei adolescerlteo "r,id.

  inc6, eleld de qcoali poatf, deghizati in ,,clornniqoari," Asr:r6si ittre pafune, faqa conternpladrd ii riminea nedefirriti in liniile ei rnorale. Bigi de seami insi ci fata, tlistlati de pliveliqte, iqi trrrtise nasul mic pe geam, iucercflnfl riceala cristalului."

  in configtrraqia peisajului srip6nea acum o caldi geornetlie regetall' Solul circula i.r*r*,., in juiul f.renului, lungind sau aprupiind orizonfirrile.

  $esini firi sfflrqit, netede qi verzi, roteau in pcr*pective imense o vegetalie uuifol:nir de copaci lottrnzi, pierz*ndu-se dirrcolo rle zlri cu o claritate de niniatrul. intilder-ile rimirieau rnulti rryeine intr

 • George Cd.linescu

  holde. Asfingise gi in unna soarelui stins nu mai rimisese decdt un fum de aur pulverizat, pe fundul unor solitudini imense, iar cerul f[ri urde sragna ca o ap5. veqtedi.

  Dor'rdqoara dormita irrgdndurati i' bltaia apelor eterice, explordnd rremiqcati spre linia orizontului regiuni indepirtate ca qi cum ochii i-ar fi ri.mas intr.un port vag in aqteptarea unui trinsatlantic irnens de neguri albastre. o intoalcere involuntari a fetrei ii clezvilui deodati fiziononiia pdni atunci negati. casca netedi, lucioasi a plrului incercuia simetric or.alul ner.erosimil Ei gralios de geometric qi in werne ce bretonul cidea dirrtr-o singurS. lami pdli deasupra ochilor, aserneni unei viziere de lac negru, triunghiul i' care se sfirgea pirur tu's la spate lisa gol gmrnazul biietresc, al cirui irnperceptibil ganj se pierdea in candoaiea circularl a gulemlui. Profilul de smaltr mislinirr ce servea de sprliin gleului coif'de pir umplu peJim de mirare qi de uqoara voluptate pe care qi-o provoaci desfoierea pe nas a unui trandafir matur clzut de sus. ochii rotunzi speria,i, verzi ca bobul de strugure, dar pirdnd in ristimpuri intunecagi, aqa de rotunzi sub liniile clrepte, mongolice ale sprdncenelor incdt pe punctul lor cel rnai proeminent sfferucea mereu cite un focar argintiu, nasul drept in profil, pugin protuberant din fa$, cu nerroase evazdri ale subgirilor niri, gura fdri carnalitate, trasi cu finete intr-un contur minim, cornpuneau o fizionomie bldndi qi impertinenti, totodati, gata sd-Ei aureoleze in lacrimi bilele uimite ale ochilor qi si sfirleze cu mdnie pe privitor printr-o tremuri.turi a nS.rilor qi o suhgiere a buzelor. Nu era desigur un copil, ci o adeviratl domrriqoari de rreo optsprezece ani, insi masculiniratea stilului punea mai multi cruditate Ei inocinli pe un chip cu unda iritabile h cele mai ugoare emojii. surplinzdndt*e obsenati ea trase repede irr jos picioml sublire, silindu-se ri o"op.r" ., marginea rochiei scurte umerii genunchilor, qi-qi lipi din nou nasul cu putere de gearn.

  In lividitatea amurgului cete continrri de silcii se tdrau in gan;urile mari de l6ngi linia ferat[, Ter-enul inundabil era plin de mla{rini cu ape goclite, putrede, in a clror spum[ r'erde tmnchiurile copacilbr infipseseri picioarele lor rdsucite. o ultimi licirire a orizontului bronza suprafa