YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
 • 237

  Punct. {i de la cap\t. ~ncotro!?

  Dup\ doi ani de „ziarist interzis“, pot spune c\ m\ simt cu zece ani mai b\tr`n. Cu toate acestea, dac\ ar fi s\ dau timpul `napoi [i s\ re-tr\iesc purgatoriul la care am fost silit, nu a[ schimba nimic din atitudinea mea de atunci [i de acum, chiar dac\, `n opinia prietenilor - c`]i mi-au mai r\mas- am ales un drum gre[it. E drumul meu. Dac\ a[ fi ales compromisul - ca form\ de eliberare, cum a[ mai putea s\-mi privesc fiul `n ochi, f\r\ s\-mi fie ru[ine? Tu, Con[tiin]a mea, ai ales...

  Am ajuns la acest cap\t de drum, cu identitatea neturtit\ [i neciun]it\ de semnele vrajbei `ndreptate `mpotriv\-mi. S-a `nt`mplat a[a pentru c\ nu fac parte din „Partidul Piatra Neam]“. Nici n-a[ fi avut cum. Prea am deranjat, prea am spus lucrurilor pe nume, cu riscul de a sim]i, acut, represaliile celor care au alergie la critici. Am `nv\]at, pe de rost, s\ fac fa]\ huiduielilor, privirilor chior`[e [i `njur\turilor strepezite printre din]i. S`nt un norocos; un ales al Sor]ii, care m-a `nv\]at c\, a[a cum spunea Lorentz, „aplauzele pot ucide un crocodil, dar `n cazul omului, nu fac dec`t s\-i m\reasc\ quantum-ul de acid linoleic, singura secre]ie ce poate transmuta m`nia agresiv\ `n quietism paranoic [i paranoia `n furie agresiv\“. Am vrut s\ le spun acest lucru semenilor mei din „cetatea de piatr\ a lui {tefan cel Mare“ pentru c\ ne afl\m `n fa]a unei altfel de alegeri: nu mai g`ndim pe cine excludem, ci pe cine trebuie s\ promov\m. Acest lucru se datoreaz\, dac\ vre]i, faptului c\ `n micile comunit\]i, indiferent de valul politic, guvernarea local\ este aceea[i. S`nt aceea[i cumetri, na[i, fini [i alte rubedenii. Iar dac\ l-ai sup\rat pe vreunul dintre ei, ceilal]i te v\d str`mb, trec pe cel\lalt trotuar sau te ajut\ s\ „te ia dracu’“.

  {i atunci, cei mul]i, care nu vor ajunge niciodat\ s\ aib\ cuno[tin]\ de nimic, nici a adev\rurilor de culise, vor privi, cu `ncredere, la fidelul televizor cu „lungimi de und\“, de aceea[i frecven]\ [i intensitate politic\, viciate, p`ng\rite, sufocate de drojdia unor orgolii prea mari pentru ni[te capete ne`n]eles de mici.

  Vedem, a[adar, aceia[i „ale[i“ scor]o[i, care se pro]\pesc, zeflemitori, `n fa]a camerelor de filmat, d`ndu-ne lec]ii de democra]ie, pun`ndu-ne la grea `ncercare puterea de a discerne ipocrizia de sinceritate, m`rl\nia de strategiile `n[el\toare, dezinvoltura de sfidarea cu bun\ [tiin]\. Mi-e lehamite de acest incomensurabil prost gust, de impostori, ]oape [i mahalagii, ghiftui]i, frustra]i sau pomanagii, sfid`nd parc\ p`n\ [i ceea ce numeam, prin anii ‘70, „cultul personalit\]ii“ de care se f\cea vinovat R\posatu’.

  Mi-a mai r\mas s\ sper `n Paradoxurile Manipul\rii, care se vor `ntoarce, precum un bumerang, [i-[i vor lovi, f\r\ mil\, victima - indiferent cine va fi [i ce nume va purta. Atunci vom pune un alt „punct“. {i o vom lua de la cap\t. ~ncotro!?

  Autorul

 • 238

  Echo comentarii de pres\, dup\ 17 septembrie 2004

  }ara nim\nui Jurnali[tii - [antaja]i s\ lucreze pentru baronii PSD

  (Libertatea presei în Rom=nia 2003 - Reporters Sans Frontieres 08 mai 2003)

  Doi jurnali[ti din jude]ul Neam], care nu î[i pot exercita

  profesia. Angaja]ii unui post de radio din Piatra Neam] au fost for]a]i

  s\-[i cear\ transferul la televiziunea deputatului PSD, Iulian }ocu. {i pentru c\ au refuzat, ei au fost arunca]i afar\, cu interdic]ie de a intra în propriul sediu. Jurnali[tii au apelat la instan]\ pentru a-[i c`[tiga propriile drepturi. Instan]a le-a dat c`[tig de cauz\, îns\ hot\r`rea nu e pus\ în aplicare! În disperare de cauz\, cei doi jurnali[ti au adresat o scrisoare deschis\, pe care v-o red\m în cele de mai jos:

  „În august 2002, Postul de Radio M Plus din Piatra Neam] îl avea ca administrator pe Petru Fr\sil\, iar Lucia Ciocîrlan era redactor. Este important de precizat faptul c\ postul de radio î[i avea sediul în acela[i spa]iu [i la acela[i etaj cu televiziunea local\ Tele’M, la care ac]ionar era deputatul PSD de Neam], Iulian }ocu.

  Între Tele’M [i SC Radio M Plus exist\ un contract de asociere în participa]iune, prin care prima unitate contribuia cu licen]a, iar cea de-a doua cu aparatura, personalul [i asigura managementul postului de radio.

  Pe data de 3 octombrie 2002, Cotidianul „Rom=nia Liber\“ public\ un material, semnat Lucia Ciocîrlan, în care erau prezentate o parte din afacerile deputatului Iulian }ocu, dar [i leg\tura dintre el [i un urm\rit general, Roland Jehac, ex-pre[edinte al Casei Jude]ene de Asigur\ri de S\n\tate Neam]. Autoarea articolului a fost dată în judecat\ pentru insult\ [i calomnie, dar a[a cum v-am mai informat telefonic, instan]a a dat c`[tig de cauz\ jurnalistei.

  În aceea[i sear\ de 3 octombrie, deputatul PSD Iulian }ocu, împreun\ cu directorul televiziunii sale, au dat ordin agen]ilor de paz\ s\ nu mai permit\ Luciei Cioc`rlan [i lui Petru Fr\sil\ accesul în cl\dire. A doua zi, angaja]ii de la Radio M Plus au fost obliga]i s\-[i cear\ transferul la televiziunea deputatului, iar cei care au refuzat au fost opri]i s\ mai intre în cl\dire, pentru a-[i desf\[ura activitatea.

  La scurt timp, am depus pl`ngere la instan]a de judecat\, respectiv Tribunalul Comercial Neam], care ne-a solu]ionat favorabil cererea, solicit`nd celor de la Tele’M reprimirea noastra în spa]iu, pentru

 • 239

  desf\[urarea activit\]ii. Am apelat la executorul judec\toresc pentru punerea în aplicare a sentin]ei, dar demersul nostru a fost f\r\ rezultat. Conducerea Tele’M a f\cut recurs la Curtea de Apel Bac\u, dar acesta a fost respins. Din nefericire, nici p`n\ la aceast\ dat\ nu am reu[it s\ intr\m în postul de radio, executorul judec\toresc spun`ndu-ne foarte clar c\ ar fi mai bine s\ renun]\m, pentru c\ nu avem [anse s\ punem în aplicare hot\r`rea.

  Mai mult, am făcut o pl`ngere penal\ pe care am adresat-o primului procuror al Parchetului de pe l`ng\ Tribunalul Neam], în care solicit\m ajutor pentru punerea în aplicare a hot\r`rii. R\spunsul a fost sec, fiind trimi[i s\ ne adres\m Parchetului de pe l`ngă Curtea Suprem\ de Justi]ie Bucure[ti.

  Pentru a v\ edifica de buna noastr\ credin]\, dac\ dori]i, v\ putem trimite prin fax cele dou\ hot\r`ri judec\tore[ti, procesul-verbal întocmit de executorul judec\toresc, articolul publicat în Cotidianul „Rom=nia Liber\“ [i r\spunsul Parchetului Neam] la sesizarea noastr\“.

  Petru Fr\sil\, corespondent B1, Lucia Cioc`rlan, corespondent Antena 1

 • 240

  O carte scris\ cu disperare Petru Fr\sil\: Libertatea de a fi ziarist interzis

  Petru Fr\sil\, un Don Qijote al presei din Piatra Neam] (Revista Presei, 20 oct 2004, www.revistapresei.ro)

  Mar]i, la Cortul de campanie din Pia]a Senatului din Capital\, a

  fost lansat\ o carte scris\ cu disperare: Libertatea de a fi ziarist interzis. Autorul, Petru Fr\sil\, un ziarist din Piatra Neam], a avut naivitatea, `n urm\ cu ceva ani, s\ cread\ c\ po]i face un post de televiziune independent `ntr-un ora[ din Rom=nia. S-a asociat cu unul dintre potenta]ii locali, actual deputat PSD, care i-a promis ajutor. A pl\tit scump. Acum nu mai are echipamentele de transmisie, banii investi]i, este h\r]uit prin tribunale, nu mai poate scrie `n nici un ziar din Piatra Neam]. Postul TV pe care l-a creat Fr\sil\, `nc\put pe m`na deputatului [i a amicilor acestuia, a devenit, la fel ca alte zeci `n toat\ ]ara, o oficin\ a puterii locale. Cartea adun\ `ntre coper]i documente [i m\rturii a patru ani de tracas\ri [i lovituri sub centur\. Este, poate, cel mai la `ndem`n\ material didactic pentru un studiu despre libertatea presei `n Rom=nia.

  Spitalul de campanie electoral\ (www.apd.ro, 31 octombrie 2004)

  Mar]i, 19 octombrie, `n Pia]a Revolu]iei, `mpreun\ cu Agen]ia de

  Monitorizare a Presei – Academia Ca]avencu, Editura „Psyche“ [i „Psyhologia Azi“ am organizat Spitalul de Campanie Electoral\. Au oferit consulta]ii gratuite pentru politicieni, aleg\tori [i pres\: dr. Florin Tudose – {ef de sec]ie „Psihopatologie social\“, dr. Mircea Toma – Psihoterapeut {ef „Psihopatologia presei“ [i dr. Cristian P`rvulescu – {ef de sec]ie „Patologie electoral\“. ~n deschiderea evenimentului s-au internat pacien]ii, iar medicii au f\cut schimb de tur\. Editura „Psyche“ [i „Psihologia azi“ au lansat lucrarea: Psihopolitica recidiva. Fals tratat de psihopatologie social\, de Florin Tudose [i Ion Barbu, cu studii de caz: 86 de politicieni (sau a[a-zis politicieni). De[i au fost invita]i politicieni din toate partidele parlamentare ([i mai ales cei analiza]i `n carte), nu au sosit la spital dec`t Victor Babiuc [i Cristian Boureanu. Agen]ia de Monitorizare a Presei a dezv\luit cazuri grave de h\r]uire a presei extrase din „ultimul“ raport privind libertatea de exprimare `n Rom=nia (Petru Fr\sil\ lanseaz\ publica]ia „Libertatea de a fi ziarist interzis“), iar Asocia]ia Pro Democra]ia a f\cut comentarii, prezent`nd [apte

 • 241

  metode de fraud\ electoral\, „bolile“ legii [i ale sistemului electoral. Au urmat apoi consulta]iile gratuite, oferite aleg\torilor prezen]i la eveniment.

  Versiunea `n limba englez\:

  The electoral campaign hospital (www.apd.ro)

  Tuesday, October 19th, in the Revolution Square, together with

  the Agency for the Monitoring of the Press The Catavencu Academy, the Psyche Publishing House, and the Psychology Today we have orga nized the Electoral Campaign Hospital . They have offered free examinations for politicians, electors and the press: Dr. Florin Tudose head of department Social Psychopathology, Dr. Mircea Toma Chief Psy cho therapist The Psychopathology of the Press and Dr. Cristian Pirvulescu Head of department Electoral Pathology. In the opening of the event the patients were admitted and the doctors changed shifts. The Psyche Publishing House and the Psychology Today launched the paper: Psychopolitics relapse. A False Treaty of Social Psychopathology by Florin Tudose and Ion Barbu with case studies: 86 of politicians (or so-called politicians. Although politicians from all the parliamentary parties were invited (and especially the ones analyzed in the book), to the hospital came only Victor Babiuc and Cristian Boureanu. The Press Monitoring Agency revealed serious cases of press harassment extracted from the „ast“ report regarding the freedom of speech from Romania (Petru Frasila launches the publication „he Liberty of Being a Forbidden Journalist“), and Asociatia Pro Democratia made some comments, presenting the seven methods of electoral fraud, the „sicknesses“ f the law and of the electoral system. The free examinations, offered to the electors present at this event, followed.

 • 242

  TELE M Piatra Neam] (CANAL 22) PETRU FRASILA (Director general) STR. STEFAN CEL MARE 80 PIATRA NEAMT 033/234300, 234301 - FAX: 033/234160 http://www.itcnet.ro/arca/adrese.htm

  Votul - prescris ca remediu pentru politicieni la „Spitalul de campanie

  electoral\“ (20 octombrie 2004)

  Votul, ca „unic remediu pentru clasa bolnav\ din Rom=nia“ a

  fost prescris, mar]i, `n spa]iul original al „Spitalului de campanie electoral\“, deschis, vremelnic la umbra statuii liderului ]\r\nist Iuliu Maniu, din Pia]a Revolu]iei.

  Organizat\ de Agen]ia de Monitorizare a Presei, Asocia]ia Pro Democra]ia, Editura „Psyche“ [i Revista „Psihologia azi“, ac]iunea [i-a propus sensibilizarea electoratului [i a politicienilor `n preajma campaniei electorale fa]\ de probleme „arz\toare, la ordinea zilei“, precum o posibil\ fraudare a alegerilor ori ignorarea libert\]ii de exprimare.

  „Consulta]ii gratuite“ au oferit politicienilor, ziari[tilor sau posibililor „cet\]eni turmenta]i“ prezen]i `n zon\, „doctorii“ Mircea Toma, directorul Agen]iei de Monitorizare a Presei, Cristian P=rvulescu, pre[edintele Asocia]iei Pro Democra]ia, gazetarul Cornel Nistorescu de la „Evenimentul Zilei“.

  Dr. Florin Tudose [i caricaturistul Ion Barbu [i-au lansat, cu acest prilej, a doua edi]ie a c\r]ii lor „Psihopolitica recidiva“ - un fals tratat de psihopatologie social\, inspirat de binecunoscutul maestru al peni]ei amintit mai sus. De asemenea, ziaristul Petru Fr\sil\ a adus `n fa]a celor prezen]i, prin intermediul volumului „Libertatea de a fi ziarist interzis“ o m\rturie asupra h\r]uirilor la care a fost supus `n anii din urm\ `n exercitarea profesiei sale.

  Din p\cate, singurul politician care a vizitat „spitalul“ a fost fostul ministru al Ap\r\rii, Victor Babiuc, care nu s-a ar\tat interesat de tratamentul propus de organizatori, m\rginindu-se s\ se amuze doar de caricaturile actualilor [i foştilor competitori `n campaniile electorale d`mbovi]ene, expuse `n perimetrul „spitalului“. ROMPRES

 • 243

  „Libertatea de a fi ziarist interzis“ – un volum-document

  despre ingenioasele forme de îngr\dire a libert\]ii de exprimare Gabriela Ioni]\, corespondent Top Bussines

  Casa Pogor (Muzeul Literaturii Rom=ne) din Ia[i a g\zduit la

  finele s\pt\m`nii trecute lansarea volumului „Libertatea de a fi ziarist interzis“, semnat\ de omul de televiziune [i jurnalistul Petru Fr\sil\. La manifestare au fost prezen]i scriitori, ziari[ti, reprezentan]i ai autorit\]ilor locale, precum [i Excelen]a Sa, Constantin Simirad, ambasador al Rom=niei în Cuba. Volumul ap\rut recent la Editura „Samia“ din Ia[i constituie o radiografie bine documentat\ a modului în care s-a derulat scandalul dintre omul de pres\ Petru Fr\sil\ [i deputatul PSD de Neam] Iulian }ocu, scandal care, de[i intens mediatizat în presa central\ [i în Parlament, este departe de a se fi terminat, autorul fiind în continuare în imposibilitatea de a-[i exercita meseria în Piatra Neam].

  Cartea „Libertatea de a fi ziarist interzis“ a fost prezentat\ de c\tre prof. Univ. Constantin Dram [i prof. Dumitru Bunghez, conform c\ruia „volumul nu este doar un cumul de materiale de pres\ incendiare, ci prezentarea unui fenomen cu care se confrunt\ ]ara noastr\ referitor la rela]ia dintre lucrurilor pe nume, chiar dac\ unele dintre aceste lucruri sunt sup\r\toare. Putem înlocui ora[ul Piatra Neam] cu o alt\ loca]ie, putem înlocui personajele, dar în final vom constata c\ situa]ia este aceea[i [i se impunea un semnal de alarm\, semnal pe care autorul, de mai bine de doi ani, se str\duie s\-l fac\ auzit“.

  Referitor la motiva]ia demersului s\u, autorul Petru Fr\sil\ a precizat c\ a ales aceast\ cale deoarece „mi-a fost luat\ posibilitatea de a m\ exprima prin mijloacele profesiei mele. S-a înt`mplat a[a pentru c\ nu fac parte din „Partidul Piatra Neam]“. Prea am deranjat, prea am spus lucrurilor pe nume, cu riscul de a sim]i acut represaliile celor care au alergie la critici. (...) Acest lucru se datoreaz\, dac\ vre]i, faptului c\ în micile comunit\]i, indiferent de valul politic, guvernarea local\ este aceea[i. S`nt aceia[i cumetri, na[i, fini [i alte rubedenii. Iar dac\ l-ai sup\rat pe vreunul dintre ei, ceilal]i te v\d str`mb, trec pe cel\lalt trotuar sau te ajut\ s\ «te ia dracu’»“.

 • 244

  „Libertatea de a fi ziarist interzis“ este un volum – document

  pentru anali[tii libert\]ii de exprimare în mass-media [i, în acela[i timp, „o poveste adev\rat\ despre avatarurile meseriei de „jurnalist interzis“ într-o ]ar\ ce se dore[te a fi european\, dar care nu se poate dezb\ra de racilele bol[evice“.

 • 245

  Local (...) joi, 21 octombrie 2004

  Petru Fr\sil\ – „medic“ la Spitalul de Campanie... electoral\ *Cartea „Libertatea de a fi ziarist interzis“ a fost lansat\ [i la

  Bucure[ti Cunoscutul publicist nem]ean Petru Fr\sil\ [i-a lansat cartea

  „Libertatea de a fi ziarist interzis“ [i la Bucure[ti. Evenimentul a avut loc mar]i, 19 octombrie, în Pia]a Revolu]iei, locul în care a fost instalat „cortul“ Spitalului de Campania... electoral\, pus în oper\ de Agen]ia de Monitorizare a Presei „Academia Ca]avencu“ [i de Asocia]ia Pro Democra]ia. Lansarea propriu-zis\ a acidei ([i tristei, pe undeva) lucr\ri s-a desf\[urat sub patronajul Centrului pentru Jurnalism Independent [i a avut parte de „zisele“ lui Mircea Toma (din partea Agen]iei de Monitorizare a Presei) [i ale nu mai puţin ini]iatului într-ale originalei noastre vie]i politice, Cristian P`rvulescu, pre[edintele Asocia]iei Pro Democra]ia.

  Dovad\ c\ evenimentul literar nu a trecut (nu avea cum) neobservat stau [i aceste r`nduri, a[ternute de ziaristul bucure[tean Ionu] M\rg\rit: „Petru Fr\sil\, un Don Qujiote al presei din Piatra Neam] – Mar]i, la Cortul de campanie din Pia]a Senatului din Capital\ a fost lansat\ o carte scris\ cu disperare: «Libertatea de a fi ziarist interzis». Autorul, Petru Fr\sil\, un ziarist din Piatra Neam], a avut naivitatea, în urm\ cu ceva ani, s\ cread\ c\ po]i face un post de televiziune independent într-un ora[ din Rom`nia. S-a asociat cu unul dintre potenta]ii locali, actual deputat PSD, care i-a promis ajutor. A pl\tit scump. Acum nu mai are echipamentele de transmisie, banii investi]i, este h\r]uit prin tribunale, nu mai poate lucra la nici un post de televiziune din Piatra Neam]. Postul TV pe care l-a creat Fr\sil\, înc\put pe m`na deputatului [i a amicilor s\i, a devenit, la fel ca alte zeci în toat\ ]ara, o oficin\ a puterii locale. Cartea adun\ între coper]i documente [i m\rturii a patru ani de tracas\ri [i lovituri sub centur\. Este, poate, cel mai la îndem`n\ material didactic pentru un studiu despre libertatea presei în Rom=nia“

  (L.I.) luni, 27 septembrie 2004 Dup\ prima lansare care a avut loc nu demult la Ia[i, cartea lui

  Petru Fr\sil\ „Libertatea de a fi ziarist interzis“ a fost lansat\ vineri seara [i la Piatra Neam].

  Încerc\rile de a explica evenimentul sunt previzibile [i deloc nuan]e: „Fr\sil\ a f\cut dintr-un scandal o carte“; „E un act vindicativ“, [i a[a mai departe.

 • 246

  Oricare ar fi mobilurile, premeditate sau nu, ale autorului, oric`t\ dreptate ar avea [i oric`t de mult ar gre[i, oric`t\ r\zbunare ar z\mlisi orgoliul r\nit, un lucru transpare cu claritate, at`t din aceast\ ini]iativ\, c`t [i din faptele cu care lu\m con[tiin]\ zi de zi: în Rom=nia cea liber\ [i democratic\, presa nu este chiar at`t de liber\ [i nici at`t de independent\ (ne referim la cea care se declar\ a[a) pe c`t s-ar putea crede.

  Oricum, p`n\ c`nd vom termina de citit cartea nu r\m`ne dec`t s\-i credem pe cuv`nt pe cei care au lansat cartea pietrean\.

  Gheorghe Bunghez: „Este o carte despre libertatea comunic\rii, despre libertatea presei, despre libertatea jurnali[tilor. De altfel, cu c`te va luni în urm\ am asistat la o dezbatere la «Europa FM», de dou\ s\pt\m`ni încoace avem scandal de la «Rom=nia Liber\» [i «Evenimentul Zilei», din c`nd în c`nd în ]ar\ apar tot felul de probleme, precum agresarea ziari[tilor de la «Ziua», lucruri care au devenit aproape obi[nuite. Arareori se înt`mpl\ ca opinia public\ [i cei care cunt chema]i s\-[i spun\ punctul de vedere, s\ reac]ioneze prompt [i eficient“.

  Conf. Univ. Constantin Dram, editorul c\r]ii: „Titlul c\r]ii reprezint\ tocmai o demonstra]ie a unei anumite libert\]i pe care, din fericire, ne-o putem permite la ora actual\: aceea de a spune, de a ne exprima, chiar dac\ finalitatea nu este întotdeanua aceea dorit\. E o carte a c\rei gesta]ie începe într-o vreme mai cald\, într-o înt`lnire, s\-i spunem, de tain\, undeva la o intersec]ie de drumuri. Cartea reprezint\ o apari]ie mai special\. Presa a jucat întotdeauna at`t rolul de modelare de con[tiin]e, c`t [i cel de semnal de alarm\. Presa atac\ întotdeaua doar într-o anumit\ direc]ie. At`t doar c\ cei care se afl\ la cap\tul acelei direc]ii se mai schimb\; trec în opozi]ie. Vorbind despre pres\ [i despre literatur\ – aparent drumuri divergente – trebuie s\ remarc\m faptul c\ unii ziari[ti au avut [i ambi]ia de a accede la exprimarea care s\ tind\ spre faptul literar, invers, unii scriitori au avut dorin]a de a fi [i buni ziari[ti – [i exist\ nume celebre în literatura mare care au f\cut-o; unii din necesit\]i, în primul r`nd, de ordin material, al]ii din pl\cere – dar exist\ [i ziari[ti care sunt ziari[ti ce în]eleg aceast\ profesie ca o pedeaps\ [i o binecuv`ntare în acela[i timp. Din aceast\ categorie face parte Petru F\sil\. Iar cartea aceasta... reprezint\ un act de purgatoriu: a f\cut-o, a l\sat-o, a lansat-o, a trimis-o în lume [i din momentul acesta el va fi mult mai senin dec`t înainte. Deci cei care vor citi cartea crez`nd c\ vor g\si anumite violen]e lingvistice sau triade de r\zbunare asupra unor nume cunoscute, din p\cate, în zon\, vor fi dezam\gi]i“.

 • 247

  „Libertatea de a fi ziarist interzis“ un roman anchet\

  Mihai MANCA{ 18.10.2004

  Petru Fr\sil\ ne ispite[te cu un volum care, pentru amatorii de

  scheme clasice, este greu clasificabil. Ap\rut\ sub sigla editurii „Samia“ din Ia[i, intitulat\ „Libertatea de a fi ziarist interzis“, lucrarea, care este de fapt o crestoma]ie ordonat\ pe o tem\ major\ - libertatea presei - pledeaz\ de la început pîn\ la sfîr[it contra constrîngerilor la care este / poate fi supus un gazetar, fie din partea puterii politice, fie din partea celei financiare. Atît Petru Fr\sil\, cît [i ceilal]i coautori sînt anima]i conving\tor de un fel de naivitate ce vine de demult [i de departe, din epoca romantic\, dinainte de sloganul „[antajul [i etajul“. Substan]a c\r]ii este dat\ de conflictul între ziarist [i un important om de afaceri, ocupant al unui fotoliu de parlamentar. Conflictul ca atare este, f\r\ discu]ie, de competen]a justi]iei. Competen]a noastr\ nu poate dep\[i îns\ actul literar, [i la acesta ne vom opri în cele ce urmeaz\. Cartea lui Petru Fr\sil\, scris\ mai ales în registrul liric, deseori polemic ori satiric, cu trimiteri c\tre pamflet, con]ine, totu[i, un fir narativ (ce ne aminte[te de cunoscuta oper\ dramatic\ „Ultima or\“, a lui Mihail Sebastian), ceea ce ne face s\ o vedem ca pe un roman-anchet\, specie vedet\ în literatura universal\ de dup\ 1945. La textele domniei sale, cele mai multe ap\rute anterior în periodice locale, se asociaz\ în deplin\ concordan]\, prin articolele lor polemice, gazetari cunoscu]i din Ia[i ori din Capital\. Iconografia, destul de bogat\, p\c\tuie[te uneori din pricini ce ]in de calitatea tiparului. Într-o asemenea variant\ (original\) a romanului-anchet\, ordonarea logic\ a materialelor devine deosebit de important\, iar Petru Fr\sil\ opereaz\ cu mîn\ de profesionist, reu[ind chiar [i performan]a de a nu face obositoare repet\rile (uneori excesive) de nume [i date. Colateral\ - s\ nu uit\m c\ ne afl\m în ajun de alegeri generale - apare [i pozi]ia politic\, a sa [i a colaboratorilor, ferm\ [i deseori vehement\, anti-PSD, fa]et\ a c\r]ii care va atrage cu siguran]\ aten]ia lumii politice, dar [i a cititorilor amatori de bombe de pres\, toate acestea conducînd [i la un sigur succes de libr\rie. Scris\ gazet\re[te, alert [i f\r\ m\nu[i, cartea se cite[te u[or, ca un roman poli]ist, ]inînd treaz\ aten]ia lectorului. Dup\ ultima pagin\, revenind la titlul volumului, f\r\ a minimaliza importan]a deosebit\ a conflictului narat, conchidem c\ ultimul cuvînt în chestiune nu s-a spus [i c\, prin urmare, Petru

 • 248

  Fr\sil\, odat\ dedat scrisului cu suflu lung, ne va îmbog\]i curînd cu o alt\ carte raftul cu literatur\ politic\ din bibliotec\.

  Petru Fr\sil\ [i cartea care d\... „b\t\i de cap“

  Un drept natural Mihail GAID|U

  S\pt\m`nalul „Gazeta de Neam]“ Rostul unui ziarist independent este de a scoate la lumin\

  adev\rata fa]\ a lucrurilor, fie ele nedrept\]i, samavolnicii sau situa]ii controversate. Rostul unui ziarist independent este de a striga profesional [i eficient în locul celui aflat în imposibilitatea de a se face auzit, ascultat [i în]eles.

  Ziaristul independent are dreptul de a-[i l\sa oasele pe c`mpul de lupt\, con[tient de riscurile exercit\rii unei meserii blestemat\ de unii, binecuv`ntat\ de al]ii. Este greu s\ g\se[ti un sf`nt autentic în ziua de azi. Unde s\-l afli? Printre bancheri, negustori, politicieni, profesori, doctori, ingineri, actori, militari de carier\, [omeri, prostituate, procurori, judec\tori, avoca]i sau ziari[ti? Tagma preo]easc\ [i reprezentan]ii serviciilor secrete î[i protejeaz\ cu mult\ aten]ie slujba[ii printr-un excep]ional regulament de ordine interioar\: complexitatea presta]iilor profesionale [i modul special de „m\rturisire“ le confer\ o aur\ care îi diferen]iaz\ de restul lumii. Asta nu înseamn\ c\ sunt cu to]ii imacula]i sau lipsi]i de p\cate. „Errare humanum est“ („A gre[i e omene[te“). Rostirea adev\rului nu este un privilegiu rezervat sfin]ilor. To]i avem acest drept natural. Desigur, conteaz\ mult ce spui, cum spui, c`nd spui [i cui spui. Chiar instan]ele de judecat\ se confrunt\ cu probe reale [i probe contraf\cute, cu expertize contradictorii [i m\rturii de tot soiul, iar decizia poate fi just\ sau nedreapt\. În zilele noastre s-au v\zut oameni condamna]i pe nedrept [i r\uf\c\tori l\sa]i în libertate... Po]i fi condamnat pentru c\ ai furat o lalea [i trecut cu vederea dac\ ai jefuit un combinat! În Vechiul Testament, Ecclesiastul m\rturise[te cu am\r\ciune: „Este o de[ert\ciune care se petrece pe p\m`nt: [i anume s`nt oameni neprih\ni]i, c\rora le merge ca [i celor r\i care fac fapte rele, [i s`nt r\i, c\rora le merge ca [i celor neprih\ni]i, care fac fapte bune?“(cap.VIII, v.14). Nimic nou sub soare!

 • 249

  Sf`nta Vineri [i for]a protestului personal

  Vineri, 17 septembrie 2004, la Muzeul Literaturii Române din Ia[i

  (Casa „Vasile Pogor“) a fost lansat\ cartea ziaristului Petru Fr\sil\, „Libertatea de a fi ziarist interzis“. Vineri, 24 septembrie 2004, la Muzeul de Art\ din Piatra Neam], a fost prezentat\ aceea[i lucrare, avându-i drept critici, în ambele loca]ii, pe conf. univ. Constantin Dram [i pe prof. Gheorghe Bunghez. Sf`nta zi de vineri i-a fost de bun augur autorului c\ruia îi fusese pus pumnul în gur\, de vreo trei ani încoace. Petru Fr\sil\ este primul om care a deschis spinosul [i col]urosul drum al audiovizualului nem]ean. Ziaristul ie[ean a ales „ora[ul de piatr\“, supravie]uind conservatorismului [i rela]iilor în „p`nz\ de p\ianjen“ ale unei Cosa Nostra locale. Suferin]a, prigoana, disperarea [i boicotul ascut mintea lupt\torului nativ, ca o lam\ de brici. Aflat singur în fa]a nevoii, omul de televiziune Petru Fr\sil\ a pus m`na pe condei, metamorfoz`ndu-se într-un „guerillero“ al presei scrise. Cu dou\ „pistoale“ haiduce[ti la chimirul gazet\resc, ziari[tii Lucia Ciocârlan [i George Harabagiu, Petru Fr\sil\ a scos pe pia]a presei scrise din jude]ul Neam] o publica]ie dur\, ca aerul tare de la munte, un ziar adev\rat, care se vindea ca p`inea cald\: „Lumea Nem]eanului“, expresie curajoas\ a jurnalismului profesional, lipsit de prejudec\]i provinciale, ignorându-se orice risc! „Lumea Nem]eanului“ a fost un strig\t disperat împotriva legii mafiote a t\cerii, OMERTA. Asupra celor trei ziari[ti s-au pr\v\lit amenin]\ri [i calomnii, s-au exercitat presiuni subterane [i au fost intentate procese, dar ziarul [i-a atins unul dintre obiectivele esen]iale: a schimbat mentalitatea multor aleg\tori, facilitând reu[ita electoral\ a Opozi]iei. Oamenii de r`nd, cei de bun\-credin]\, nehot\r`]ii [i dezam\gi]ii au priceput c\ se vor confrunta cu o caracati]\ care le gole[te fraudulos buzunarele dup\ ce le-au fost în[elate amarnic speran]ele. În ciuda unor tr\d\ri conjuncturale, efortul Alian]ei Dreptate [i Adev\r a ob]inut un rezultat bun la alegerile locale.

 • 250

  „Libertatea de a fi ziarist interzis“ Prezentarea c\r]ii a fost asigurat\ de universitarul ie[ean

  Constantin Dram [i de profesorul Gheorghe Bunghez. Cu o logic\ des\v`r[it\, spontan [i st\p`n pe arhitectonica [i logica discursului liber, „spadasinul“ Gheorghe Bunghez, un om care valoreaz\ singur c`t un partid temeinic, a inflamat trezitor [i benefic auditoriul. Constantin Dram, „pe un registru mai pacific“, a asigurat encadramentul baroc unei c\r]i-dosar, unei c\r]i-frond\, unei c\r]i-document, unui protest vehement al lupt\torului care este capabil s\ moar\ cu condeiul în m`n\ [i fa]a c\tre du[man. Lupta jurnalistului Petru Fr\sil\ este „pe via]\ [i pe moarte“! Al\turi de el s-au adunat câ]iva „ronini“, c`]iva spadasini ai mass-media, cunoscu]i pentru radicalism [i intransigen]\, care nu au ce pierde, care lupt\ disperat pentru un principiu înscris [i în Constitu]ia SUA: dreptul la liber\ exprimare! C`]iva [mecheri locali consider\ c\ te po]i juca gol\ne[te cu asemenea gazetari care au ajuns s\ ias\ la ramp\ din pl\cerea jubilativ\ pe care ]i-o asigur\ lupta de gladiator versat! Ziari[tii adev\ra]i au c`teva legi de care nu se despart: „Cine rezist\, învinge“ („Qui dura, vince“) [i „Cine risc\, c`[tig\“ („Qui risque, gagne“). Lucrarea în cauz\ este gata s\ poat\ fi studiat\ [i de sindicate gazet\re[ti de pe alte meleaguri. Strasbourgul manifest\ un interes sporit pentru astfel de „romane“... cavalere[ti. Instan]ele interna]ionale s-au familiarizat cu realit\]ile mioritice. Nu degeaba afirma R\svan Popescu, membru al Consiliului Na]ional al Audovizualului, la începutul lunii decembrie 2003: „Mi se pare c\ s`ntem într-o faz\ de degradare penibil\ a audiovizualului, c`nd nici m\car aparen]ele nu se mai p\streaz\“. Ceea ce se înt`mpl\ cu ziarele na]ionale de opozi]ie „România Liber\“ [i „Evenimentul Zilei“ este în ton cu politica pumnului în gur\, gestionat\ tenace de actualii guvernan]i. Fa]\ de anii ‘90 ai secolului trecut, situa]ia mass-media s-a agravat. Un conformism lene[ probeaz\ c\ vocile independente s-au cam tocit, pentru „p`inea cea de toate zilele“. În ciuda tuturor dificult\]ilor, în România apar c\r]i-avertisment („S\rac lipit, caut alt\ via]\“, ap\rut\ în 2004; „Serviciile secrete din România [i scandalurile de corup]ie între 1989-2001“; „Magistratura împotriva statului de drept“ etc.), de aceea[i factur\ cu a ziaristului Petru Fr\sil\, în sensul c\ reprezint\ rechizitorii severe la adresa unei guvern\ri iresponsabile, care încearc\ anestezierea electoratului cu incredibile bancuri populiste. Prefa]a ineditului protest „Libertatea de a fi ziarist interzis“ este semnat\ de acidul jurnalist ie[ean Anca Negru]i.

 • 251

  Apari]ii editoriale

  Un „ziarist interzis“ce nu se las\ Cotidianul „Rom=nia Liber\“, 19.10.2004

  Ast\zi, `n cadrul Conven]iei Organiza]iilor de Media, se va lansa

  la Bucure[ti cartea ziaristului nem]ean Petru Fr\sil\ „Libertatea de a fi ziarist interzis“. Lansarea va avea loc sub patronajul Agenţiei de Monitorizare a Presei - Academia Ca]avencu [i cel al Centrului pentru Jurnalism Independent. ~n cazul lui Petru Fr\sil\, PSD a lovit din nou [i, deocamdat\, a `nvins. Deputatul partidului (`nc\) de guvern\m`nt Iulian }ocu, aflat pe lista miliardarilor Rom=niei, a tras sforile `n a[a fel `nc`t Fr\sil\, ac]ionar majoritar al postului de televiziune Tele’M din Piatra Neam], s\ fie deposedat de ceea ce-i apar]inea. Totul, sub pojghi]a de legalitate a unei v`nz\ri... for]ate, cu m`na sucit\ la spate. ~nc\ o dat\ partidul baronilor [i barone]ilor de operet\ a reu[it s\ `nchid\ gura unui ziarist incomod prin dezv\luirile [i curajul s\u. Fire mai mult artistic\ dec`t om de afaceri, Petru Fr\sil\ nu a [tiut a se feri din calea t\v\lugului pesedist [i a fost crunt lovit. Doar un caz dintre multele de acela[i fel, `n care [mechera[ii [i `nv`rti]ii zilei nici m\car nu se mai chinuiesc s\ p\streze aparen]ele.

  Votul - prescris ca remediu pentru politicieni la

  „Spitalul de campanie electoral\“ Organiza]ia „VOT-RO“, 20.10.2004

  Votul, ca „unic remediu pentru clasa bolnav\ din Rom=nia“, a fost

  prescris, mar]i, `n spa]iul original al „Spitalului de campanie electoral\“, deschis, vremelnic, la umbra statuii liderului ]\r\nist Iuliu Maniu, din Pia]a Revolu]iei.

  Organizat\ de Agen]ia de Monitorizare a Presei, Asocia]ia Pro Democra]ia, Editura „Psyche“ [i Revista „Psihologia azi“, ac]iunea [i-a propus sensibilizarea electoratului [i a politicienilor `n preajma campaniei electorale fa]\ de probleme „arz\toare, la ordinea zilei“, precum o posibil\ fraudare a alegerilor ori ignorarea libert\]ii de exprimare.

  „Consulta]ii gratuite“ au oferit politicienilor, ziari[tilor sau posibililor „cet\]eni turmenta]i“ prezen]i `n zon\, „doctorii“ Mircea Toma - directorul Agen]iei de Monitorizare a Presei, Cristian

 • 252

  P=rvulescu - pre[edintele Asocia]iei „Pro Democra]ia“, gazetarul Cornel Nistorescu de la „Evenimentul Zilei“.

  Dr. Florin Tudose [i caricaturistul Ion Barbu [i-au lansat, cu acest prilej, a doua edi]ie a c\r]ii lor, „Psihopolitica recidiva“ - un fals tratat de psihopatologie social\, inspirat de binecunoscutul maestru al peni]ei amintit mai sus. De asemenea, ziaristul Petru Fr\sil\ a adus `n fa]a celor prezen]i, prin intermediul volumului „Libertatea de a fi ziarist interzis“, o m\rturie asupra h\r]uirilor la care a fost supus `n anii din urm\ `n exercitarea profesiei sale.

  Sunt aici pentru a depune mărturie! Gheorghe Bunghez lansarea cărţii la Muzeul de Literatură al

  Moldovei Iaşi Prin această carte am primit invitaţia lui Petru Frăsilă de a participa la această lansare. Sunt aici pentru a depune mărturie. În această carte se vorbeşte prea mult de Piatra Neamţ ca să nu îşi spună părerea şi cineva de la Piatra Neamţ, despre cele cuprinse în filele acestui volum. În primul rând, despre Petru Frăsilă, în primele patru pagini se vorbeşte frumos. Redactorul de carte vorbeşte cu foarte multă poezie, candoare despre un Om, care făcând un uşor qihotism într-un domeniu care vă este cunoscut, este în măsură de a-şi mărturisi sensibilităţile, de a-şi mărturisi visele, aspiraţiile, de a crede în ceva frumos. Redactorul de carte încheie frumos, superb, aş putea spune «că trebuie să ştii să uiţi, să ierţi, şi să ştii să dăruieşti».Libertatea de a fi un ziarist interzis este de fapt un rechizitoriu, care se face unor stări de lucruri. Din punctul meu de vedere, vă mărturisesc că, recunosc majoritatea numelor din acest volum. Nu este un avantaj, aş prefera să nu le cunosc, dar realităţile din acest volum, ce se ascunde în spatele unor nume şi a acţiunilor lor, sunt la un moment dat de o acuitate extraordinară. Cu atât mai mult, cu cât aş vrea să vă spun un lucru. Totuşi, cu câteva luni în urmă, nu am dat importanţă la ceea ce se întâmpla, zilele acestea, cititorii de presă, dar mai ales reprezentanţii mass-media ştiu mult mai multe decât ştiu eu. Cu alte cuvinte, se vorbeşte tranşant despre libertatea de exprimare, despre libertatea presei, despre faptul că avem, sau nu avem, o presă liberă în România! Se vorbeşte despre faptul dacă astăzi, la noi, presa poate să fie cu adevărat ceea ce trebuie să fie, aşa cum o doresc de fapt cei mai mulţi dintre noi. Am

 • 253

  citit cartea şi este frumoasă, realizată frumos din punct de vedere grafic. De remarcat, este simbolica imagine de pe copertă, titlul şi prezentarea grafică. După alte patru materiale, urmează o suită de 7 extrase din emisiuni televizate, 7 extrase din marile cotidiene, după care se iau lucrurile la mărunţit cu gazeta pe care Petru Frăsilă a folosit-o după ce nu a mai avut la îndemână televiziunea căreia ia dat naştere. A folosit gazeta pentru a-şi spune opinia, pentru a se lupta în continuare în numele unui ideal. Nu mă interesează numele, nu mă interesează partidele, nici cazurile în sine. Îi interesează, citind această carte, în primul rând pe jurnalişti, acum când România este pusă sub semnul întrebării în privinţa libertăţii presei. Nu este vorba doar de ce se discută în România, ci şi ce se discută în afara ei. Este un semnal că totuşi omul, care la un moment dat în postfaţa cărţii se mărturiseşte un pic obosit, un pic sătul să continue sau să nu continue, vrea să o ia de la capăt. Adevărul este că, nu numai că e pregătit să o ia de la capăt, dar din punctul meu de vedere autorul ştie clar ce are de făcut. Petru Frăsilă, aşa cum rezultă din această carte, nu este un înfrânt. Este unul căruia i s-a luat ceea ce îndrăgea cel mai mult. I s-a luat un post de radio, i s-au pus zăbrele activităţii publicistice. A adunat totul într-o carte, s-a bătut cu toată lumea şi ceea ce este foarte interesant, citind cartea la modul în care a fost ea realizată şi redactată, am început să citesc cu interes chiar şi hotărârile judecătoreşti. S-a plimbat Petru Frăsilă prin vreo 14 oraşe, are 15 procese pe rol. A fost la vreo 150 de şedinţe în sălile de judecată, iată materialul uimitor care constituie esenţa şi conţinutul cărţii. Dacă toţi ne vom încrucişa braţele, dacă ne vom supune orbeşte unui joc al sorţii sau voinţei unora care îşi imaginează că reprezintă soarta, se va mai putea schimba ceva? Consider că gestul autorului de a aduna între paginile acestei cărţi întreaga lui libertate de a fi un ziarist interzis nu este un act de frondă, ci este un act de voinţă conştientă. Este un act al victoriei, care demonstrează mai ales că încă nu şi-a spus ultimul cuvânt

 • 254

  DOSAR NR.603/E/2005 ORDONANŢĂ PREŞEDENŢIALĂ SUSPENDARE HOTĂRÂRE AGA

  ROMANIA TRIBUNALUL NEAMT

  SECŢIA COMERCIAL ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎNCHEIERE

  ŞEDINŢA CAMEREI DE CONSILIU DIN 26.07.2005-08-25 Instanţa constituită din:

  PREŞEDINTE GABRIELA BALTAG JUDECĂTOR LILI COJOCARU GREFIER

  Cu participare PROCUROR C-TIN NICHIFOR

  Se examinează acţiunea civilă formulată de reclamatul Frăsilă Petru domiciliat în Piatra Neamţ, str. Vasile Conta, bl. O 11, apart. 3, judeţul Neamţ, în contradictoriu pârâţii Strănescu Maricica, dom. în Piatra Neamţ, blv. Decebal, nr.2, bl. H3, ap.19, judetul Neamţ şi SC TELEM SA Piatra Neamţ prin lichidator judiciar SC ROMCONT AUDIT SRL cu sediul în Piatra Neamţ, blv. Decebal, nr.13 etaj. 1, judeţul Neamţ pentru ordonanţa preşedenţială, suspendare hotărâre AGA.

  La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă pentru pârâta Stănescu Maricica avocat Neculai Alina, lipsă fiind părţile.

  Procedura de citare legală îndeplinită. Grefierul referă oral cauza.

  Instanţa constată cauza în stare de judecată şi dă cuvântul părţilor. Avocat Neculai Alina, pentru pârâta Stănescu Maricica solicită respingerea formulată de reclamant, pe fond s-a pronunţat o hotărâre definitivă, iar cât timp există o astfel de hotărâre ordonanţa preşedenţială îşi pierde justificarea hotărârea AGA aşa cum a fost luată este legală şi temeinică şi nu se impune suspendarea ei. Procurorul solicită respingerea acţiunii formulate de reclamant. Cauza s-a reţinut în pronunţare.

 • 255

  TRIBUNALUL În vederea deliberării; DISPUNE Amână pronunţarea cauzei la 27.07.2005-08-25 Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.07.2005 PREŞEDINTE GREFIER

 • 256

  DOSAR NR.603/E/2005 ORDONANŢĂ PREŞEDENŢIALĂ SUSPENDARE HOTĂRÂRE AGA

  ROMÂNIA TRIBUNALUL NEAMŢ

  SECŢIA COMERCIAL ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV SENTINŢA CIVILĂ NR.142/E

  ŞEDINŢA CAMEREI DE CONSILIU DIN 27.07.2005-08-25 Instanţa constituită din:

  PREŞEDINTE GABRIELA BALTAG JUDECĂTOR LILI COJOCARU GREFIER

  Cu participare procuror C-TIN NICHIFOR Se examinează acţiunea civilă formulată de reclamantul Frăsilă Petru, dom. În Piatra Neamţ str. Vasile Conta, bl. O11, apart. 3, judeţul Neamţ, în contradictoriu pârâţii Strănescu Maricica, dom. în Piatra Neamţ, blv. Decebal, nr.2, bl. H3, ap.19, judeţul Neamţ şi SC TELEM SA Piatra Neamţ prin lichidator judiciar SC ROMCONT AUDIT SRL cu sediul în Piatra Neamţ, blv. Decebal, nr.13. etaj 1, judeţul Neamţ pentru suspendare hotărâre AGA - ordonanţa preşedenţială. Dezbaterile au avut loc în şedinţa de judecată din data de 16.07.2005, fiind consemnate în încheierea de dezbateri din aceeaşi dată parte integrantă a şedinţei, pronunţarea fiind amânată în vederea deliberării pentru data de astăzi.

  TRIBUNALUL Deliberând asupra prezentei cauze; Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piatra Neamţ sub nr.5702 la data de 02.10.2003, reclamantul Frăsilă Petru a solicitat în contradictoriu cu pârâta Stănescu Maricica în calitate de administrator la SC TEE M SA Piatra neamţ şi acţionar cu 90% la SC TELE M INVEST. Pentru a se dispune pe cale de ordonanţă preşedenţială suspendarea aprobării hotărârii AGA din 09.06.2003, privind transferul licenţei R246 din 28.10.1997.

 • 257

  Cererea a fost timbrată cu 10.000 lei taxă de timbru şi 3.000 lei timbru judiciar. În motivare, reclamantul arată că la data de 01.08.2002 a cedat 51% din acţiunile SC TELE M SA SC INFOBUSINESS SA (49% şi numitului Ţocu Iulian 2%) convenindu-se cu majoritatea membrilor AGA să administreze licenţa de radio R246/1997, unde are în continuare calitatea de acţionar cu 19%. Reclamantul precizează că această înţelegere a fost încălcată de administraţia SC TELE M SA situaţie ce a făcut obiectul unui litigiu în justiţie. Prin sentinţa civilă nr.2676/06.12.2002, pronunţată de Tribunalul Neamţ rămasă irevocabilă prin decizia Curţii de Apel Bacău nr. 226/28.03.2003 s-a confirmat obligativitatea ca SC TELE M SA să-i permită reclamantului accesul şi să îi dea voie să administreze activitatea de radio. Întrucât nici actul adiţional şi nici hotărârile judecătoreşti nu au fost respectate, reclamantul precizează că s-a adresat cu cerere la CEDO şi la CNA. La data de 09.06.2003 a fost efectuat transferul licenţei de radio de la SC TELE M SA la S.C. TELE M INVEST împrejurare în care pârâta Stănescu Maricica a reprezentat atât cesionarul cât şi cedentul în calitate de administrator şi respectiv acţionar, încălcând astfel prevederile art. 126 alin.1 din legea nr. 31/1990, R. Dispoziţia legală menţionată mai sus statuează că: acţionarul care într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. Reclamantul arată că pârâta Stănescu Maricica avea la data de 09.06.2003 o calitate contradictorie întrucât era atât administrator al S.C. TELE M S.A. dar şi acţionar la S.C. TELE M INVEST S.A. Prin atitudinea abuzivă conferită de hotărârea AGA din 09.06.2003 pârâtei, reclamantul menţionează în continuare că nu şi-a putut exercita activitatea de administrator şi director radio, profesia de ziarist, împrejurare ce ia adus grave prejudicii morale şi materiale, motiv pentru care a solicitat prin cererea de faţă să se dispună pe cale de ordonanţă preşedenţială, suspendarea hotărârii AGA a SC TELE M SA privind transferul licenţei radio R246/28.10.1997 până la soluţionarea în fond a litigiilor. Alăturat cererii a fost anexate în dovedire, în copie, o serie de înscrisuri, printre care contractele de asociere în participaţiune nr.226/01.08.2002şi nr.339/01.08.2002, procesul verbal al adunării generale din 1.08.2002, dovada acţionariatului la SC TELEM

 • 258

  INVEST SA, sentinţa civilă nr. 2676/E/6.12.2002 a Tribunalului Neamţ, decizia Curţii de Apel Bacău nr. 226/28.03.2003, procesele verbale întocmite la data de 14.01.2003 şi 12.05.2003 de executorul judecătoresc Neneci Tănase, procesul verbal al hotărârii AGA din 09.06.2003, cererea adresată către CNA şi o plângere penală. Prin sentinţa civilă nr. 3864/27.10.2003, pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ, acţiunea formulată de reclamantul Frăsilă Petru având obiectul menţionat mai sus de suspendare aprobare AGA din 9.06.2003, privind transferul licenţei R246/28.10.1997, a fost admisă în totalitate. Totodată, pârâta Stănescu Maricica a fost obligată să plătească reclamantului cheltuielile de judecată. Împotriva acestei sentinţei civile a fost formulat recurs de către pârâtă înregistrat sub numărul 3821/2003 pe rolul Curţii Supreme de Justiţie, secţia Comercială. Prin încheierea nr.1141/17.02.2005, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia Comercială, reţinând dispoziţiile art.299 alin.3c.p.c., raport la art.282 din acelaşi cod şi la art. II alin.1 şi alin. 3 teza a II-a din legea nr.195/2004, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei având ca obiect recursul declarat de pârâta Stănescu Maricica în favoarea Tribunalului Neamţ. Cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.475/RE/2005. Prin decizia civilă nr.19/RE/C din 28.03.2005, pronunţată de secţia comercială şi contencios administrativ, a fost admis recursul pârâtei, iar sentinţa civilă la nr. 3864/27.10.2003 a Judecătoriei Piatra Neamţ casată în totalitate. A fost stabilită competenţa de soluţionare a cereri în favoarea aceleaşi instanţe, Tribunalul Neamţ, secţia Comercial şi contencios administrativ. Cauza a fost înregistrată din nou, pentru o judecată în primă instanţă, ca dosar de fond, sub numărul 603/E/2005. Pe parcursul administrării probelor s-a dispus introducerea în cauză în calitate de pârât şi a SC TELE M SA Piatra Neamţ a cărei hotărâre AGA face obiectul cauzei de faţă. Societatea introdusă a fost citat prin lichidator judiciar, justificat de faptul că se află sub incidenţa procedurii prevăzute de legea nr.64/1995, R. Analizând actele şi lucrările dosarului, se reţine că cererea de suspendare a aprobării AGA din 09.06.2003 privind transferul licenţei R246/1997 formulată pe cale de ordonanţă preşedenţială de reclamantul Frăsilă Petru este neîntemeiată, urmând a fi astfel respinsă, pentru considerentele expuse mai jos:

 • 259

  Între părţile din cauza de faţă au apărut neînţelegeri generate de modificarea structurii acţionariatului la SC TELE M SA Piatra Neamţ, unde reclamantul a cedat un procent de 51% din acţiunile deţinute SC INFOBUSINESS SA Piatra Neamţ şi unei persoane fizice Ţocu Iulian 2%. La data 09.06.2003 a avut loc în cadrul societăţii pârâte o adunare generală extraordinară a acţionarilor în cadrul căreia s-a hotărât printre altele cedarea licenţei de emisie R246/1997. Concomitent cu demersurile efectuate de reclamant prin cererea adresată instanţei de judecată, aceasta a formulat una similară către Consiliu Naţional al Audiovizualului autoritate publică autonomă abilitată legale a dispune în ceea ce priveşte asupra aspectelor semnalate. Conform deciziei nr. 329/20.11.2003 emisă de această instituţie aflată la fila 19 dosar nr.3821/2003 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, s-a suspendat acordul dat SC TELE M SA Piatra Neamţ în vederea cedării licenţei R246/28.10.1997 către TELE M INVEST SA până la soluţionarea definitivă a litigiului dintre cele două părţi. Prin urmare, hotărârea AGA din 09.06.2003 a cărei efecte păgubitoare sunt invocate de reclamant că îi aduc grave prejudicii morale şi materiale rămân în acest context fără nici finalitate. Cele stabilite în cuprinsul acestei hotărâri în ceea ce priveşte transferul licenţei R246/1997 rămân fără nici o finalitate. Întrucât în cauză cererea reclamantului nu se justifică neexistând nici un indiciu aspra unui prejudiciu imediat asupra acestuia, pretenţiile sale formulate pe cale de ordonanţă preşedenţială urmează a fi respinse ca neîntemeiate.

  PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

  HOTĂRĂŞTE

  Respinge cererea de suspendare a aprobării AGA din 09.06.2003 privind transferul licenţei R246/28.10.1997 formulată pe cale de ordonaţă preşedenţială de reclamantul Frăsilă Petru, domiciliat în Piatra Neamţ, str. Vasile Conta, bl. O11, ap. 3, jud. Neamţ, în contradictoriu cu pârâtele Stănescu Maricica, domiciliată

 • 260

  în Piatra Neamţ blv. Decebal, bl. H3, ap. 19, jud. Neamţ şi SC TELE M SA Piatra Neamţ str. Ştefan cel Mare nr.80, jud. Neamţ, prin lichidator judiciar SC ROMCONT AUDIT SRL Piatra Neamţ, blv. Republicii nr.13 etaj I jud. Neamţ, ca neîntemeiată. Definitivă. Cu recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.07.2005. PREŞEDINTE, GREFIER,

 • 261

  ROMÂNIA TRIBUNALUL SIBIU SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR.3071/2004

  SENTINŢA CIVILĂ NR.2770/C Şedinţa publică din 12 octombrie 2004 Completul format din: PREŞEDINTE: Nicolae Mircea Şandru judecător GREFIER: Maria Octavia Caraileanu La ordine fiind soluţionarea cauzei comerciale formulată de reclamantul Frăsilă Petru, să c/a paratei SC Tele M SA, sa pentru ord. preşedenţială. La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamaţi av. Lupu, lipsa fiind pârâţii. Procedura completă. Reprez. reclamaţilor depuse la dosar concluziile scrise şi arată că nu mai are nici o cerere de formulat. Nefiind alte probe de administrat în cauză, instanţa încheie faza probatorie şi acordă cuvântul în susţinerea cererii. Reprez. reclam. solicită admiterea cererii de ordonanţă preşedenţială, aşa cum a fost formulată, în sensul obligării pârâţilor la respectarea contractelor de asociere nr.226/2002 şi nr. 339/2002, predarea echipamentelor de producţie şi emisie radio, plata de daune cominatorii în valoare de 2.000.000 lei pe zi de întârziere, cu cheltuieli de judecată. De asemenea, solicită respingerea în totalitate a excepţiilor invocate de pârâtă. TRIBUNALUL Prin cerea de ordonanţă preşedenţială din 23.02.04 înregistrată sub nr. 2526 la Tribunalul Piatra Neamţ reclamanţii Frăsilă Petru, dom. În Piatra Neamţ, str. V. Conta, bl. O11, ap.3, administrator al SC

 • 262

  Radio M Plus SRL şi Ciocîrlan Lucia dom. în Piatra Neamţ, str. Dărmăneşti, bl. 54, ap.14 în contradictoriu cu pârâta Stănescu Maricica adm. al SC TELE M SA cu sediul în Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.80 solicită: obligarea pârâţilor să respecte contractul de asociere nr.226/2002 autentificat sub nr. 4919/5.07.2002 managementul asocierii, a contractului de asociere nr. 339/1.08.02 autentificat sub nr. 4921 în sensul că, licenţa postului de radio SCRADIO M PLUS SRL va fi administrată de reclamantă, obligarea pârâţilor la predarea reclamantului Frăsilă Petru toate echipamentele de producţie şi emisie radio, daune cominatorii de 2.000.000 lei/zi de întârziere şi cheltuieli de judecată. Acţiunea este timbrată cu 85.000 lei taxă judiciară de timbru şi 15.000 lei timbru judiciar. În drept sunt invocate prevederile art. 581 c.p.c. În fapt: reclamanţii arată că, cele două societăţi SC RADIO M PLUS SRL şi SC TELE M SA a căror administratori sunt reclamanţii şi pârâta au acelaşi sediu (fără însă a indica adresa), iar din ordinul conducerii SC TELE M SA reclamanţii au fost împiedicaţi să pătrundă în postul de emisie al radioului pentru a-şi desfăşura activitatea. Mai precizează că, prin sentinţa civilă n. 2676/E/2002 pronunţată în dosarul nr. 2334/03 a Tribunalului Neamţ şi prin decizia civilă nr.226/03 a Curţii de Apel Bacău s-a admis cererea de ordonanţă preşedinţială privind accesul reclamanţilor în sediul Radio M Plus din Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 80, dar care nu a putut fi pusă în executare, întrucât pârâta Stănescu M. a transferat abuziv licenţa de radio R 246/97 firmei SC TELE M INVEST SA, unde aceasta deţine 90% din acţiuni. Prin întâmpinare fila 80 dosar pârâta solicită respingerea cererii întrucât acesta nu are calitate procesuală, din data de 8.01.04. fiind revocată din funcţia de administrator al SC TELE M SA? Reclamanţii nu sunt părţi în contractele nr.226 şi 339/02, iar reclamantul nu face dovada ce bunuri are la sediu societăţii pe care o reprezintă. În baza cererii de strămutare făcută de reclamanţi şi a încheierii nr. 1629/28.04.04 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dispus strămutarea solicitării cauzei la Tribunalul Sibiu, cauza înregistrându-se sub nr. 2031/20.05.04. În data de 20.07.04 reclamanţii precizează cererea formulată fila 21 în sensul că solicită menţinerea doar a petitului 3 din cerere introductivă

 • 263

  obligarea pârâtei SC TELE M SA Piatra Neamţ prin reprezentanţii legali să predea reclamantului Frăsilă Petru toate echipamentele de producţie şi emisie radio necesare desfăşurării activităţii convenite în baza contractelor de asociere în participaţiune nr. 226 şi 339/02. Pentru dovedirea petitului aceştia anexează procesul verbal fila 47 încheiat la data de 12 iulie privind inventarul bunurilor prin postul de Radio M. Prin întâmpinarea fila 71 dosar pârâţii solicită respingerea cererii ca inadmisibilă, iar pe fond arată că din evidenţele contabil al SC TELE M SA nu rezultă că reclamanţii sau SC RADIO M PLUS SRL au predat bunuri societăţii pârâte, depunând în acest sens balanţa sintetică şi analitică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar întocmită la data de 30 iulie 2002 semnată de reclamantul Frăsilă Petru care avea calitatea de administrator şi director general la SC TELE M SA. În data de 21.09.04 reclamanţii precizează din nou acţiunea în sensul că solicită admiterea acesteia aşa cum a fost formulată iniţial. Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele: Contractul de asociere în participaţiune nr. 226/1.08.02 fila 36 dosar încheiat între SC RADIO M PLUS SRL Piatra Neamţ reprezentat de Frăsilă Petru şi SC TELE M SA reprezentată de Stănescu Maricica avea ca obiect producerea, vânzarea şi difuzarea de emisiuni de radio şi asigurarea managementului postului de radio, stabilind la pct. IV obligaţiile părţilor, iar contractul de asociere în participaţiune nr. 339/1.08.02 este încheiat între SC INFOBUSINESS SA Piatra Neamţ reprezentată de Strănescu M. şi SC TELE M SA reprezentată de Frăsilă Petru. Deci, la data formulării prezentei cereri administratorul societăţii pârâte era reclamantul în cauză. Potrivit art. 581 alin. 1 c.p.c. instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice, în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea prejudiciilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Textul stabileşte două condiţii de adminisibilitate al cererii de ordonanţă preşedenţial, anume urgenţă şi caracterul vremelnic al măsurării solicitate a fi luate pe această cale, iar din aceasta din urmă decurge şi a treia condiţie şi anume că prin măsura luată să nu se prejudicieze fondul. Art. 581 ali.1 enumără categoriile generale de situaţii concretizate

 • 264

  prin urgenţă, instanţa reţinând că, cererile reclamanţilor nu se invederează în nici una din aceste categorii generale de situaţii. Prin felul cum au procedat reclamaţii cerând strămutarea judecării cauzei, iar prin precizările de acţiune făcute cu încălcarea prevederile art.132 şi 134 c.p.c. nu se justifică din partea acestora urgenţa în judecarea cauzei. Obligarea pârâţilor să respecte contractele de asociere este o măsură definitivă, ori pe această procedură măsura ce poate fi ordonată de instanţă este vremelnică. Nici a treia condiţie de admisibilitate, ca măsură luată să nu prejudicieze fondul nu este îndeplinită, pentru stabilirea valabilităţii contractelor de asociere în participaţiune fiind necesară cercetarea fondului, ori prin rezolvarea litigiului în fond s-ar anticipa asupra hotărârii instanţei de drept comun şi n-ar mai exista nici o utilitate ca litigiul să fie adus înaintea acesteia. Procedura specială excepţională reglementată de art.581 c.p.c. oferă părţilor posibilităţi probatorii limitate, de aceea instanţa chemată să ia o măsură provizorie de conservare a dreptului periclitat prin întârziere, nu rezolvă însăşi fondul litigiului ci examinează numai aparenţa de drept. Având în vedere cele de mai sus cererea reclamanţilor urmează a fi respinsă. Fără cheltuieli de judecată. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂŞTE Respinge cererea de ordonanţă preşedenţială formulată de reclamanţii Frăsilă Petru dom. În Piatra Neamţ, str. V. Conta, bl. O11, ap. 3 administrator al SC RADIO M PLUS SRL şi Ciocîrlan Lucia dom. în Piatra Neamţ, str. Dărmăneşti, bl.54, ap.14 împotriva pârâtei Stănescu Maricica, dom. în Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.80 administrator SC TELE M SA. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.10.04. PREŞEDINTE GREFIER NICOLAE MIRCEA ŞANDRU MARIA OCTAVIA CARAILEANU

 • 265

  ROMÂNIA CURTEA DE APEL ALBA IULIA SECŢIA COMERCIALĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV DOSAR NR.6500/2004 DECIZIA CIVILĂ NR.314/A/2004 Şedinţa publică din 17 decembrie 2004 PRESEDINTE: Iosif Morcan preşedinte secţie Marius Cornel Irimie judecător Maria Kalanyos grefier Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de reclamantul Frăsilă Petru împotriva şedinţei civile nr.2109/C/2004, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr.2710/2004. La apelul nominal făcut în cauză s-a prezentat avocat Popa Valer în substituirea d-lui avocat Lupu Marius pentru reclamant şi avocat Alina Neculai pentru pârâtele intimate Stănescu Maricica şi SC Tele M Invest SA Piatra Neamţ, lipsă fiind administratorul judiciar al debitoarei SC Tele M SA Piatra Neamţ. Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei după care, se constată că la dosar s-a depus întâmpinare din partea intimatei Stănescu Maricica şi SC Tele M Invest SA: De asemenea, s-a depus întâmpinare şi din partea administratorului judiciar SC Rocont Audit SL Piatra Neamţ. Se comunică câte un exemplar din întâmpinările depuse la dosar cu mandatarul reclamantului apelant. Mandatarii părţilor declară că nu mai au alte cereri de formulat, situaţie faţă de care instanţa acordă cuvântul în dezbateri. Mandatarul reclamantului apelant solicită admiterea apelului aşa cum a fost formulat în scris, desfiinţarea sentinţei atacate şi rejudecând în fond să fie admisă acţiunea reclamantului şi anularea Hotărârea A.G.A. din 9 iunie 2003, fără cheltuieli de judecată. Mandatarea intimaţilor solicită respingerea apelului ca neîntemeiat şi menţinerea sentinţei atacate ca fiind temeinică şi legală, pentru

 • 266

  motivele arătate în întâmpinare, cu cheltuieli de judecată în sumă de 14 milioane lei, reprezentând onorariu avocat, sens în care depune chitanţa la dosar. CURTEA DE APEL Asupra apelului de faţă; Constată că prin sentinţa civilă nr. 2109/C/2004 pronunţată de tribunalul Sibiu - Secţia comercială şi de contencios administrativ a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului Frăsilă Petru invocată de pârâta SC Tele M SA, s-a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune formulată de pârâta SC Tele M SA şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Stănescu Maricica. S-a luat act de declaraţia de renunţare a reclamantului la capăt de cerere privind obligarea administratorului social Stănescu Maricica, la plata despăgubirilor materiale începând cu data transferului licenţei. Cauza a fost înregistrată iniţial la Judecătoria Piatra Neamţ care şi-a declinat competenţa de soluţionarea acţiunii în favoarea Tribunalului Neamţ, care a dispus înaintarea dosarului la Tribunalul Sibiu ca urmare a admiterii cererii de strămutare de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Pentru a pronunţa această hotărâre, tribunalul a reţinut că reclamantul, acţionarul cu 19% din acţiunile deţinute la Sc Tele M SA Piatra Neamţ a votat contra adoptării hotărârii cu privire la cedarea licenţei de emisie , fapt ce justifică calitatea sa procesuală activă, însă nu a formulat acţiune în anulare în termen e 15 zile de la data publicării hotărârii în M Of. Nr. 1524/25.06.2003. S-a mai constatat de instanţa de fond că motivele invocate de reclamant nu sunt de natură a atrage nulitatea absolută a hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară din 9.06.2003. Tribunalul a argumentat că doar SC Tele M SA are calitate procesuală pasivă, iar nu administratorul Stănescu Maricica, întrucât hotărârea adoptată este expresia voinţei sociale a persoanei juridice, doar aceasta putând fi chemată în judecată pentru a răspunde de legalitatea hotărârii . Petitul 2 al acţiunii a fost respins pe cale de excepţie motivat de împrejurarea că instanţa nu se poate substitui acţionarilor şi a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC Tele M

 • 267

  Invest SA Piatra Neamţ deoarece controlul judiciar nu se poate extinde şi asupra acestei societăţii unde pârâta Stănescu Maricica avea calitatea de acţionar până la data de 16.06.2003. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul Frăsilă Petru, solicitând desfiinţarea hotărârea cauzei spre soluţionare pe fond şi admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. În dezvoltarea motivelor de apel reclamantul arată că a invocat un motiv de nulitate absolută a hotărârii AGA privind transferul licenţei de emisie întrucât aceeaşi persoană Stănescu Maricica având calitate de administrator la SC Tele M SA şi acţionar la SC Tele M Invest SA reprezintă interesele evidente în detrimentul acţionarilor SC Tele M SA. Se invocă faptul că nu este normal ca aceeaşi hotărâre AGA să fie publicată în M Of. al României de mai multe ori, scopul multiplei publicări fiind înlăturarea acţionarilor să exercite în termeni procedurali contestaţiile şi cererile de anulare. Reclamantul susţine că cedarea licenţei către societatea căpuşă a condus la falimentarea unei societăţi viabile, fiind evident în detrimentul acţionariatului SC Tele M SA Piatra Neamţ. În drept se invocă art.282 şi următoarele art. 296 cod procedură civilă. Administratorul judiciar al SC Tele M SA societate în insolvenţă, respectiv SC Romcont Audit SRL a precizat prin întâmpinarea apelului (fila 33), iar pârâta Stănescu Maricica a solicitat prin întâmpinare respingerea apelului ca nefondat (fila42). Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de ape invocate de reclamantă raportat la probele dosarului. Curtea de Apel reţine următoarele: Criteriul de calificare a nulităţii absolute sau relative este natura interesului apărat de ea: social sau particular. În cele mai multe cazuri, norma care ocroteşte un interes social este o normă imperativă, iar norma care ocroteşte un interes particular este o normă supletivă. Nulitatea absolută intervine atât ca urmare a nerespectării unor dispoziţii legale, cât şi a nerespectării unor dispoziţii statuare, dacă prin acestea se ocroteşte un interes social general. Doctrina în practica judiciară au stabilit că sancţiunea nulităţii absolute a hotărârii adunării generale intervine în următoarele cazuri - convocarea adunării generale de către persoană fără calitate, nerespectarea condiţiilor de cvorum, majoritatea prevăzută de lege

 • 268

  sau actul constitutiv, nepublicarea convocării în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de largă răspândire nerespectaea termenului şi locului indicate în înştiinţarea de convocare, nerespectarea regulilor de procedură privind ţinerea adunării. Critica reclamantului privind împrejurarea că aceasta a invocat un motiv de nulitate absolută a hotărârii AGA raportat la calitatea pârâtei Stănescu Maricica este nefondată, instanţa de fond apreciind corect că motivul nu este de natură să atragă nulitatea absolută a hotărârii. Hotărârea atacată este expresia voinţei sociale a persoanei juridice, iar pârâta Stănescu Maricica, nu avea şi nu şi-a exercitat dreptul de vot în adoptarea hotărârii, majoritatea fiind obţinută prin votul acţionarilor reprezentând 76% din capitalul social, respectiv SC Infobusiness SA, Berariu Mihail şi Ţocu Iulian Costel (fila 6 dosarul de fond). Tribunalul a constatat temeinic că reclamantul nu a formulat acţiunea în anulare în termenul de 15 zile de la publicarea hotărârii în M. Of. nr. 1524/25.06.2003, iar nerespectarea termenului legal de promovare a acţiunii împiedică instanţa să analizeze fondul cererii, sesizarea fiind tardivă. Republicarea unui extras din hotărâre în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2952/17 noiembrie 2003 nu este de natură să aducă atingerea dreptului acţionarilor în promovarea acţiunii în anulare, la data republicării fiind înregistrată la Judecătoria Piatra Neamţ la 2 octombrie 2003 acţiunea în anularea hotărârii AGA. Raportat la aceste considerente, Curtea de Apel constată că sentinţa atacată este legală şi temeinică, la adăpost de criticile formulate de reclamant, urmând ca în baza art.296 cod procedură civilă să fie respins ca nefondat apelul declarat de acesta. În baza art. 274 cod procedură civilă reclamantul urmează să suporte cheltuielile de judecată efectuate de pârâta SC Tele M Invest SA în apel în cuantum de 14.000.000 lei, reprezentând onorariul avocatului ales conform chitanţei nr.105/17.12.2004 depusă la fila 49. PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII DECIDE Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul Frăsilă Petru

 • 269

  împotriva sentinţei civile nr. 2109/C/2004 pronunţată de tribunalul Sibiu în dosar nr. 2710/2004. Obligă reclamantul să plătească în favoarea pârâtei SC Tele M Invest SA suma de 14.000.000lei cheltuieli de judecată în apel. DEFINITIVĂ Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 17.12.2004. PREŞEDINTE JUDECĂTOR Iosif Morcan Marius Cornel Irimie GREFIER Maria Kalanyos

 • 270

  ROMÂNIA CURTEA DE APEL GALAŢI

  SECŢIA CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR.749/A

  ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 29 iunie 2005 Preşedinte - SIMONA BACŞIN judecător

  JUDECĂTOR - RODICA DORIN

  GREFIER - Anişoara Creţu Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea asupra apelului declarat de reclamanta S.C.COMCEREL S.A.PIATRA NEAMŢ cu sediul str.Spicului nr.17 jud. Neamţ, împotriva sentinţei civile nr.467 din 14 februarie 2005 pronunţată de Judecătoria Focşani jud. Vrancea dosar nr. 9909/2004. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 28 iunie 2005 care s-au consemnat în încheierea din aceeaşi zi, când instanţa având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat propunerea cauzei la data de 29 iunie 2005, când,

  CURTEA Asupra apelului civil de faţă. Examinând actele şi lucrările dosarului constată: Prin cererea înregistrată la nr.2591/2003 la Tribunalul Neamţ, reclamanta SC Comcereal SA Piatra Neamţ a chemat în judecată pârâţii SC Radio M Plus SRL Piatra Neamţ, ziarul Lumea Nemţeanului, Petru Frăsilă în calitate de director al ziarului şi harabagiu George în calitate de redactor şef pentru ca pe cale de hotărâre judecătorească să fie obligaţi la informarea corectă a publicului, să publice în ziar pe un spaţiu similar, cu titlu de prima pagină că au fost şi sunt de rea credinţă şi nu s-au informat corect şi 10.000.000 lei daune cominatorii pe fiecare zi de întârziere în publicarea celor solicitate. În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că pârâtul Harabagiu George a redactat şi publicat în ziarul Lumea Nemţeanului din 13 noiembrie 2003 articolul Ţocu la PNA în care face vorbire despre finanţări nerambursabile de care ar fi beneficiat în 2002, deşi este în faliment.

 • 271

  Deşi s-a publicat un extras dintr-un document în care figurează în realitate SC Comcereal Vaslui, pârâţii au menţinut confuzia în scopul dezinformării publicului şi pentru a o defăima. Întrucât informaţiile nu sunt adevărate şi are dovezi în acest sens a solicitat pârâţilor să publice pe un spaţiu similar şi în aceeaşi dispunere faptul că au fost şi sunt de rea credinţă şi nu s-au informat corect. Ulterior pârâţii au publicat un grupaj de informaţii dar şi-au menţinut atitudinea de dezinformare. Legal citaţi pârâţii harabagiu Partică George Norocel şi Frăsilă Petru au formulat întâmpinare. Au arătat că în redactarea articolului sus menţionat au avut mai multe surse săptămânalul Capitalnr.45 din 6 noiembrie 2003, declaraţia de presă a PNL, cotidianul România Liberă din 17 septembrie 2003 precum şi surse confidenţiale a căror divulgare nu este obligatorie. Au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată întrucât reclamanta nu a indicat prejudiciile pe care i le-ar fi cauzat pârâţii în ce constă reaua-credinţă pe care o invocă şi în plus nu a prezentat un punct de vedere spre publicare. Prin Încheierea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Secţia Comercială nr. 752 din 25 februarie 2004 s-a admis cererea de strămutare a pârâtului Frăsilă Petru şi a dispus judecarea cauzei la Tribunalul Vrancea. La tribunalul Vrancea cauza a fost înregistrată la nr.465/C+C/2004. Reclamanta SC Comcereal SA Piatra Neamţ a arătat că îşi menţine cererea şi a răspuns la întâmpinare. A arătat că sursele prezentate au caracter general şi nu pot fi invocate în apărare, iar publicarea articolului s-a făcut cu rea credinţă, pentru a denigra activitatea reclamantei şi fără a se informa. Ziarul Lumea Nemţeanului editat de SC Radio M Plus SRL Piatra Neamţ a publicat în nr.1 din 13 noiembrie 2003, articolul Ţocu la PNA redactat de Harabagiu Partică George Norocel, în care se menţionează că reclamanta a beneficiat de cca. 2 miliarde lei finanţări nerambursabile în 2002, deşi societatea se afla sub incidenţa legii falimentului încă din 2000. Reclamanta SC Comcereal SA Piatra Neamţ a formulat prezenta acţiune împotriva pârâţilor pentru a nu fi obligaţi să publice că au fost de rea credinţă şi nu s-au informat corect. Din actele prezentate de reclamantă adresa nr.176 din 7 aprilie

 • 272

  2004 emisă de SC Consult Practic SRL administrator judiciar, adresa nr.1179 din 6 aprilie 2004 de la Agenţia pentru Dezvoltare regională Nord - Est, rezultă că nu a beneficiat de fonduri nerambursabile. Pârâţii au făcut însă dovada că înainte de redactarea articolului s-au informat, iar în nr.9 din 9 decembrie 2004 şi-au prezentat sursele care au putut fi divulgate demonstrând buna credinţă. Potrivit art.72 din Legea presei nr.3/1974 persona fizică sau juridică lezată prin afirmaţii făcute în presă şi pe care le consideră neadevărate poate cere în termen de 30 de zile, ca organul de presă în cauză, să publice sau să difuzeze un răspuns sub formă de replică, rectificare ori declaraţie. Art.73 prevede că organul de presă este obligat să publice răspunsul în 15 zile de la primirea li, iar art.75 prevede că persoana lezată poate cere judecătoriei obligarea organului de presă să publice sau să difuzeze răspunsul. În cazul de faţă reclamanta nu a înaintat un răspuns pentru publicare. Constituţia României în art.30 al.6 şi art.31 al. 1 şi 4 garantează dreptul persoanelor de a fi informate de mijloacele de informare în masă cu privire la informaţiile prezentând interes public, stabilind totodată şi obligaţia jurnaliştilor de a informa corect opinia publică şi fără a prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa privată a persoanei, ori dreptul la propria imagine. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ratificată de România la 18 mai 1994 prevede în art.10 că, libertatea de opinie include şi libertatea de a primi sau comuni informaţii fără amestecul autorităţilor publice, iar exercitarea acestor libertăţi poate fi supusă unor formalităţi, condiţii, ori restrângeri pentru protecţia reputaţiei sau drepturilor altora. Acordarea de fonduri nerambursabile reprezintă un subiect de interes public şi în vederea informării Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că se poate recurge chiar la exagerări şi este inadmisibil ca un ziarist să nu poată formula judecăţi critice de valoare decât sub condiţia demonstrării veridicităţii. În cauză s-a pronunţat sentinţa civilă nr.514/2004 a Tribunalului Vrancea prin care a-a respins acţiunea reclamantei. Împotriva acestei sentinţe s-a declarat apel, iar prin decizia civilă nr.147/2004 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis apelul, s-a anulat sentinţa civilă nr. 514/2004 a tribunalului Vrancea şi s-a trimis cauza

 • 273

  spre soluţionare Judecătoriei Focşani. Prin sentinţa civilă 467/14.02.2005 a Judecătoriei Focşani s-a respins ca nefondată acţiunea şi a fost obligată reclamanta să plătească cheltuieli de judecată. Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut următoarele: Din publicaţia Libertatea presei în România anul 2003, extras din ziarul Lumea Nemţeanului, sentinţa penală nr.200 din 20 februarie 2003 pronunţată de Judecătoria Piatra Neamţ prin care ziarista Ciocârlan Lucia , colaborator la România Liberă a fost achitată pentru infracţiunea prev. de art. C.pen şi minuta pronunţată la 3 martie 2004 prin care s-a respins recursul declarat împotriva hotărârii menţionată, reţine că în ziarul Lumea Nemţeanului editat de SC RadioM PlusSRL Piatra Neamţ a publicat în nr.1 din 13 noiembrie 2003, articolul Ţocu la P.N.A. redactat de pârâtul Harabagiu ParticăGeorge Norocelîn care se menţionează că reclamanta a beneficiat de cca. 2 miliarde de leifinanţări nerambursabile în 2002, deşi societatea se afla sub incidenţa legii falimentului, încă din 2000. În cuprinsul articolului autorii au arătat că au folosit ca sursă săptămânalul Capital, declaraţia de presă a PNL, cât şi cotidianul România Liberă din 17 septembrie 2003. Aici s-a arătat că apărea un tabel în care reclamanta figura că a beneficiat de finanţări europene. Cele afirmate de pârâţi s-au regăsit în copii ale articolelor depuse la dosarul nr.2596/2003 al Tribunalului Neamţ la filele 17, 18, 19, 20, 21, 22. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta SC Comcereal SA care consideră că pârâţii Frăsilă Petru şi Harabagiu Partică George Norocel sunt de rea credinţă deoarece extrasul din ziarul Capital nr.45/2003 conţine date generale, iar sursele publicate în yiarul România Liberă in 9.12.2003, sunt după 13.11.2003. Consideră apelanta că potrivit disp.art.Legii 3/1974 în condiţiile în care organul de presă refuză să publice în termen de 15 zile răspunsul, persoana lezată poate cere judecătoriei să-l oblige să publice sau să difuzeze răspunsul. A mai criticat obligarea la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 40.500.000 lei. În concluzie, a solicitat admiterea acţiunii în totalitate şi să se constate că pârâţii au fost de rea credinţă în redactarea articolului şi că nu s-au informat în mod corect asupra celor relatate. A mai solicitat obligarea pârâţilor, pe un spaţiu similar că au fost şi

 • 274

  sunt de rea credinţă în redactarea articolului menţionat, că nu s-au informat corect asupra celor redactate şi să se confirme faptul că SC Comcereal SA Piatra Neamţ nu a beneficiat niciodată de fonduri nerambursabile. Apelul este fondat din următoarele considerente: Întrucât, instanţa nu s-a pronunţată pe primele capete de cerere, în conformitate cu disp.art.297 alin.1 C.pr.civ., instanţa urmează să anuleze hotărârea apelată, să evoce fondul şi să judece procesul, pronunţând o hotărâre definitivă. Cu privire la primele două capete de cerere întemeiate pe disp.art.111 C.pr.civ.(să se constate că pârâţii au fost de rea credinţă în redactarea articolului şi că nu s-au informat în mod corect asupra celor relatate) acestea sunt inadmisibile dat fiind caracterul subsidiar al acţiunii în constatare, faţă de cea în realizare. De astfel, chiar reclamanta, recunoaşte acest lucru prin formularea celorlalte două capete de cerere ce vizează realizarea dreptului: obligarea pârâţilor să publice într-un spaţiu similar că au fost şi sunt de rea credinţă în redactarea articolului şi că nu s-au documentat corect asupra celor relatate. Aceste două capete de cerere sunt nefondate din următoarele considerente: Potrivit jurisprundenţei Curţii Europene de la Strasburg cu privire la aplicarea art.10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în soluţionarea unei astfel de cauze, instanţa trebuie să ţină cont de rolul esenţial pe care îl joacă presa într-o societate democratică. Dacă presa nu trebuie să depăşească anumite limite, în special cu privire la reputaţia şi drepturile altuia, ei îi revine misiunea de a comunica, cu respectarea obligaţiilor şi a răspunderilor sale, informaţii şi idei asupra unor chestiuni cu caracter general. Iar acordarea de fonduri nerambursabile reprezintă un subiect de interes public, iar în vederea informării se poate recurge chiar la o anumită doză de exagerare, chiar de provocare. În astfel cauze, marja de apreciere a autorităţilor este limitată de interesul societăţii democratice de a permite presei să-şi joace rolul indispensabil de câine de pază al societăţii şi să poată formula judecăţi de valoare fără să fie obligaţi să demonstreze veridicitatea acestora. De altfel, din cuprinsul articolului rezultă, că autorii au avut ca sursă, săptămânalul Capital şi declaraţia de presă a PNL şi cotidianul România Liberă, e adevărat dintr-un articol ulterior

 • 275

  publicării celui din cauză 17.09.2003. De altfel, publicarea şi a altor articole similare (f.22 decizia 2591/2003) în alte publicaţii, confirmă că subiectul respectiv era în atenţia opiniei publice şi că ziaristul nu a fost de rea-credinţă, ci doar încerca să informeze opinia publică asupra unor subiecte de real interes. Ultimul capăt de cerere privind publicarea unei declaraţii de rectificare din care să rezulte că SC Comcereal2 SA Piatra Neamţ nu a beneficiat e fonduri nerambursabile este fondat. Potrivit disp.art.72 din legea 3/1973, persoana fizică sau juridică lezată prin afirmaţiile făcute în presă şipe care le consideră neadevărate poate cere, ca organul de presă în cauză să publice sau să difuzeze un răspuns sub formă de replică, rectificare ori declaraţie. Răspunsul trebuie să fie obiectiv şi să urmărească restabilirea adevărului. Potrivit disp.art.74, alin.2 nepublicarea sau nedifuzarea răspunsului în termenul prev. de lege se consideră refuz, iar conform disp.art.75 persoana lezată poate cere judecătoriei, obligarea organului de presă în cauză să publice sau să difuzeze răspunsul. Cum din probele administrate (f.15-16 din d468/2004 a Tribunalului Vrancea) rezultă că reclamanta nu a beneficiat de fonduri nerambursabile acordate prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, şi reclamata a urmat procedura prev. de art. 72-74 din Legea3/1973 (f.3 2591/2003 al Tribunalului Neamţ) iar articolul din 12.12.2003 nu îndeplineşte condiţiile prev. de art.72 alin.2, urmează să admită acest capăt de cerere şi să oblige pe pârâţi să publice în acelaşi ziar pe un spaţiu similar o declaraţie de rectificare din care să rezulte că reclamanta nu a beneficiat de fonduri nerambursabile, conform disp.art.75 alin.2 şi 3.

  PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

  DECIDE: ADMITE apelul declarat de reclamanta SC COMCEREAL SA PIATRA NEAMŢ cu sediul str. Spicului nr.17 jud. Neamţ, împotriva sentinţei civile nr.467 din 14 februarie 2005 pronunţată de Judecătoria focşani jud. Vrancea- dosar nr. 9909/2004, pe care o anulează în tot şi, în consecinţă: RESPINGE ca inadmisibile capetele de cerere privind constatarea

 • 276

  faptului că pârâţii au fost şi sunt de rea credinţă în redactarea articolului, şi că nu s-au informat în mod corect asupra celor relatate. RESPINGE ca nefondate capetele de cerere privind obligarea pârâţilor să publice în acelaşi ziar, pe un spaţiu similar că au fost şi sunt de rea credinţă în redactarea articolului şi nu s-au informat corect asupra celor relatate. Obligă pe pârâţi să publice în acelaşi ziar,pe un spaţiu similar, cu titlu pe prima pagină o declaraţie de rectificare din care să rezulte că SC Comcereal SA Piatra Neamţ nu a beneficiat de fonduri nerambursabile, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 29.06.2005. Pt JUDECĂTOR, Pt. JUDECĂTOR, S.BACŞIN R.DORIN aflat în Co conf.art.261,pct.2 C.p.c. aflat în Co conf.art.261,pct.2 C.p.c VICEPREŞEDINTE cu delegaţie VICEPREŞEDINTE cu delegaţie

 • 277

  Ovidiu DRUG Săptămânalul Gazeta de Neamţ

  Nr. 38, săptămâna 7-13 februarie 2005

  Omul statului bagă mâna în buzunarul contribuabilului

  Valerian Mihăilă ajutorul mafiei din Neamţ

  O parte din afacerile din România au făcut să curgă râuri de cerneală pe paginile gazetelor. Nu puţine au fost cazurile în care baroni locali, demnitari sau alte astfel de specimene au băgat mâna până la cot în avutul public, ca şi cum totul li s-ar fi cuvenit. De cele mai multe ori însă, mişmaşurile economice erau puse la cale cu sprijinul necondiţionat al oamenilor puterii, puşi pe posturi-cheie, în aşa fel încât totul să decurgă conform planului iniţial. Unul dintre oamenii fostei puteri, instalat confortabil în jilţul de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, pe numele lui Valerian Mihăilă, se încadrează perfect în tiparul omului bun pentru a ascunde măgăriile pseudo-oamenilor de afaceri. De fapt, gurile rele ale târgului spun că Mihăilă este capul mafiei din Neamţ, legăturile lui cu controversaţii vremii făcând deliciul cârcotaşilor. Nume ca Iulian Costel Ţocu (ex-deputat al PSD), Culiţă Tărâţă (şi el ex-deputat din partea partidului-stat) şi alte personaje deja celebre ale lumii interlope au avut legături strânse cu şeful finanţelor nemţene. An de an, în timpul mandatului 2000-2004, Valerian Mihăilă şi-a pus amprenta pe cele mai necurate afaceri derulate în judeţ de mahării care s-au crezut stăpânii lumii. Dacă Ţocu zice În judeţul Neamţ, presa locală a fost terorizată de fostul deputat Iulian Ţocu şi de directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Neamţ, Valerian Mihăilă. Cei doi au reuşit să pună mâna pe singurul post de televiziune independent, folosind şantajarea acţionarului majoritar, determinându-l pe acesta să le vândă pachetul majoritar de acţiuni al firmei Tele M SA. Astfel, SC Infobusines SA, deţinută de apropiaţii lui Ţocu, devine acţionar majoritar cu 49%, ex-

 • 278

  deputatul având, la rândul lui, în nume propriu, doar două procente din noua achiziţie. Fostul acţionar majoritar, Petru Frăsilă, a rămas cu doar 19%, adică fix echivalentul taxei pe valoarea adăugată. Restul acţiunilor sunt deţinute la această dată de alte două persoane fizice. În urma unor materiale realizate de reporterii Tele M şi preluate şi de postul naţional ProTv, liderii PSD de la acea vreme din Neamţ s-au supărat. După aceste mici scăpări, cei de la Tele M s-au trezit cu o serie de controale financiare coordonate de directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Neamţ, Valerian Mihăilă, partener de afaceri al deputatului Ţocu. Mihăilă s-a folosit de puterea pe care o deţinea şi încă o mai deţine (poate nu pentru mult timp) pentru o răzbunare personală, întrucât a fost de multe ori client fidel al postului de televiziune Tele M. Cel mai tare s-a supărat directorul Finanţelor nemţene pe ştirea conform căreia tot judeţul a aflat că funcţionarul public nu-şi plătise impozitul pe casă de mai mulţi ani. În timpul fostei guvernări, deputatul liberal Eugen Nicolaescu a evidenţiat un grav caz de corupţie în care erau implicaţi deputatul PSD de Neamţ, Iulian Ţocu, şi şeful Direcţiei de Finanţe Neamţ, Valerian Mihăilă. Prezent la şedinţa Camerei Deputaţilor de miercuri, 26 mai 2004, Petru Frăsilă a dezvăluit că fostul deputat nemţean l-ar fi ameninţat şi şantajat pe motiv că ziariştii săi au descoperit acţiunile frauduloase ale prietenului său, şeful Direcţiei de Finanţe Neamţ, Valerian Mihăilă.

  Tărâţă cel voinic Fostul deputat, tot de Neamţ, Culiţă Tărâţă, supranumit deputatul Cherestea, a fost şi el unul dintre beneficiarii sprijinului acordat de mahărul finanţelor din Neamţ, acelaşi inepuizabil Valerian Mihăilă. Principala afacere la care Mihăilă şi-a dat concursul pentru bunul prieten Tărâţă a fost arhicunoscuta Insulă Mare a Brăilei. La un moment dat, Culiţă Tărâţă a întârziat să plătească ultima tranşă a redevenţei cu privire la afacerea IMB scadentă la data de 31.08.2002 (31.178.493.885 lei), cu circa o lună de zile. Puţini sunt cei care au avut o vagă idee despre cum a făcut rost de bani, ex-deputatul fiind dator vândut la bugetul de stat, la bănci şi la diferiţi

 • 279

  parteneri de afaceri, care au avut neşansa de a colabora cu el. Baronul insulei l-a sculat din somn pe amicul său, finanţistul Valerian Mihăilă, director pe cât se mai poate al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Neamţ. Acesta şi-a chemat sâmbăta şi duminica s


Related Documents