YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript

„AVR JUNIOR- DÍJ 2018” „AVR SENIOR- DÍJ 2018” „AVR TEAM- DÍJ 2018”

PÁLYÁZATI ADATLAP

Kérjük, hogy a pályázat elkészítése előtt olvassa el a pályázati felhívást!

ITT ADHATJA MEG A PÁLYÁZATÁNAK A CÍMÉT

( A pályázat pályázó által meghatározott címe)

ITT ADHATJA MEG PÁLYÁZATÁNAK JELIGÉJÉT

( A pályázat pályázó által meghatározott jeligéje)

I. A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYES ADATAI

Név:

Szöveg beírásához kattintson ide

Születési hely, idő

Szöveg beírásához kattintson ide

Postacím

Szöveg beírásához kattintson ide

E-mail

Szöveg beírásához kattintson ide

Telefon

Szöveg beírásához kattintson ide

Egyetem/kar/szak

Szöveg beírásához kattintson ide

BSc/MSc

Szöveg beírásához kattintson ide

Teljesített szemeszter/ gyakorlati hely:

Szöveg beírásához kattintson ide

II. A PÁLYÁZAT ADATAI

Pályázati kategória:

Választáshoz kattintson ide

A pályamű rövid bemutatása (kérjük max. 700 karakterben foglalja össze a pályázatát)

Szöveg beírásához kattintson ide.

III. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által az „AVR JUNIOR- DÍJ 2018” ; „AVR SENIOR- DÍJ 2018”; „AVR TEAM- DÍJ 2018” pályázattal kapcsolatban rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank

Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Adatfeldolgozó:

A Magyar Nemzeti Bank

Az MNB adatvédelmi tisztségviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu).

Az érintettek és a kezelt adatok köre:

A pályázati adatlap I. pontja szerinti, illetve a pályázat mellékleteiben szereplő személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés célja, az adatkezelés ideje:

Az adatokat az MNB az AVR pályázat elbírálása érdekében/céllal kezeli. Azokhoz a Kiíró munkatársai férhetnek hozzá, az adatkezelés során az MNB adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatokat az adatkezelő a pályázat beérkezésétől számított 90 napig, de legfeljebb 2019. október 31-ig kezeli.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás nem történik.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az MNB az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:

•milyen személyes adatait,

•milyen jogalapon,

•milyen célból,

•milyen forrásból,

•mennyi ideig kezeli,

•kezeli-e még a személyes adatait,

•kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az MNB az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenységet kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

•úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

•úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,

•igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek kezdeményezheti az MNB adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat. Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400, telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Tájékoztató módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Az Adatkezelő az érintett kérésére e-mailben megküldi a mindenkor hatályos Tájékoztatót.

IV. NYILATKOZATOK

Kijelentem, hogy a fenti személyes adataim a valóságot híven tükrözik, melyért szavatolok a Kiíró felé. Kijelentem azt is, mint szerző és egyben szavatolok azért, hogy a fenti című pályaművem kizárólagos szerzője teljes terjedelmében én vagyok – szerző társak esetén egymás között egyenlő arányban/egy szerzős műnél 1/1 arányban –, az a saját egyéni-eredeti szellemi alkotásom, azon nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Kiíró jelen nyilatkozatom szerinti jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy kizárná. Kifejezetten kijelentem azt is, hogy a csatolt pályaművem nem szolgai mása más szerző művének, hogy tudomással bírok arról, hogy más személy szerzői művének akár rész, akár egész bármilyen formában történő többszörözése, másolása, forrás megjelölés nélküli hivatkozása esetén személyemet polgári és büntetőjogi felelősség terheli, esetleges elnyert díjamtól a Kiíró megfoszthat.

Mint szerző kijelentem, hogy harmadik személynek átengedhető módon felhasználási jogot engedek a Kiírónak területi korlátozás nélkül, határozatlan időre – a mű teljes védelmi idejére, kizárólagos módon, ingyenesen azzal, hogy nevemet a fentiekben megadott módon és azonosan köteles feltűntetni. Vállalom, hogy a felhasználási jog kizárólagosságára tekintettel a felmondási jogom [Szjt. 51. § (1) bek.] a nyilatkozatom aláírásától számított öt évig nem gyakorolom, melyért ellenértékre, jogdíjra igényt nem tartok, arról kifejezetten lemondok.

Kijelentem, hogy a Kiíró így a jelen jognyilatkozatom alapján jogot szerez a pályaművem tetszőleges példányban, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal történő többszörözésére és a többszörözött példányok terjesztésére. A többszörözés joga magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen, továbbá számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra való korlátlan számban történő másolásának jogát, a terjesztési jog pedig magában foglalja a többszörözött példányok forgalomba hozatal céljából történő, a közösségben való kiadás jogát is ugyancsak korlátlan számban a Kiíró által meghatározható kivitelben, kiterjesztve-e jogot a Kiíró jogát gyakorló közreműködőkre (pl: nyomda, terjesztő, honlap üzemeltető, etc.), a korlátlan számú nyilvános előadás jogát, bármely ismert módon történő nyilvánossághoz közvetítést, ideértve a földfelszíni/műholdas/kódolt sugárzást, a mű továbbsugárzására, és számítógépes hálózat útján történő nyilvánossághoz közvetítésére (streaming), továbbá a mű olyan módon történő hozzáférhetővé tételére is, hogy a távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhassák meg, az átdolgozás valamennyi formáját, így a kivonatolást, idegen nyelve történő fordítást.

Kijelentem, hogy ha a jelen jognyilatkozatomban engedett felhasználási módok a felhasználás hatálya alatt úgy változnak/bővülnek, hogy a nyilatkozatom kiadásakor ismert és abban nem engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a jelen nyilatkozatommal megszerzett felhasználási jog e megváltozott vagy kibővült felhasználási módokra is kiterjed a Kiíró vonatkozásában.

Dátum: Dátum megadásához kattintson ide

Pályázó aláírása

4/4


Related Documents