Top Banner
MEGHÍVÓ „Történelem, emlékezet múzeumi térben – sorsok a XX. század második felében” VIII. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia
5

MEGHÍVÓ - Magyar Nemzeti Múzeum

Nov 23, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
VIII. Országos Múzeum pedagógiai Konferencia
„Történelem, emlékezet múzeumi térben – sorsok a XX. század második felében”
VIII. OrszáGOs MúzEuMpEdaGÓGIaI KOnfErEncIa Magyar nemzeti Múzeum 2016. november 3-4.
TIszTELT MuzEOLÓGus, MúzEuMpEdaGÓGus És pEdaGÓGus KOLLÉGa!
a szabadtéri néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (sznM-MOKK), valamint a Magyar nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja Önt a Múzeumok szi fesztiválja kiemelt szakmai rendezvényére, a VIII. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciára, melyet „Történelem, emlékezet múzeumi térben – sorsok a XX. század második felében” címmel rendezünk meg.
Idpont: 2016. november 3-4. Helyszín: Magyar nemzeti Múzeum, díszterem (Budapest, Múzeum krt. 14-16.)
részvételi szándékát kérjük, 2016. november 1-ig jelezze a www.oszifesztival.hu oldalon elérhet regisztrációs felületen. a szakmai konferencia teljes részvételi díja a két napra 6000 ft, amely magában foglalja a konferencia mindkét napján való részvételt és az étkezések költségeit. a részvételi díj a szállásköltséget nem tartalmazza. a részvételi díjat kérjük a helyszínen készpénzben kifizetni.
További információkért kérjük, keresse fel a regisztrációs felületet vagy érdekldjön az alábbi e-mail címen: 8.omp.konferencia@gmail.com
szervez: szabadtéri néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, szentendre Társszervez: Magyar nemzeti Múzeum, Budapest Támogató: nemzeti Kulturális alap
Ép íts
h ida
9:00 – 10:00 rEGIszTrácIÓ
10:18 – 10:25 Megnyitóbeszédet mond dr. cseri Miklós figazgató, szabadtéri néprajzi Múzeum 10:25 – 11:50 MIndEnnapI TÖrTÉnETEK, HÉTKÖznapI HsÖK? Levezet elnök: Varga Benedek, figazgató, Magyar nemzeti Múzeum
10:25 – 10:45 nYITOTT KIáLLÍTás És fOrMáLÓdÓ EMLÉKEzET Gál Vilmos, kurátor, történész szakmuzeológus, Magyar nemzeti Múzeum
10:50 – 11:10 asszOnYsOrsOK a Kádár-KOrszaKBan dr. Tóth Eszter zsófia, tudományos fmunkatárs, Veritas Történetkutató Intézet
11:15 – 11:35 anna – asszOnYsOrs a XX. századBan c. KIáLLÍTás dr. Miklós zoltán, igazgató, Haáz rezs Múzeum, székelyudvarhely
11:35 – 11.50 HOzzászÓLásOK
11.50 – 12.10 szÜnET
12:15 – 13:35 MúzEuMOK És MúzEuMI szaKEMBErEK a TÖrTÉnELEM VIHaráBan Levezet elnök: Káldy Mária, ftanácsadó, szabadtéri néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 12:15 – 12:35 pásKándI GÉza HaGYaTÉKa E. csorba csilla, figazgató, petfi Irodalmi Múzeum
12:40 – 13:00 a Jász Múzeum és 1956, Erdész sándor „múzeumr H. dr. Bathó Edit, múzeumigazgató, Jász Múzeum
13:05 – 13:25 MIndszEnTY BÍBOrOs ÉLETÉnEK sOrsfOrdÍTÓI, BudapEsTI „OraTÓrIuMa” És TErVEzETT ÉLETúT KIáLLÍTása Kovács Gerg, okleveles posztulátor, Magyarországi Mindszenthy alapítvány
13:25 – 13:35 HOzzászÓLásOK
13:35 – 14:30 EBÉd
14:30 – 15:40 szEMÉLYEs sOrsOK És az ELLEnáLLás KuLTusza (1956, 1968, 1989) Levezet elnök: dr. Bereczki Ibolya, ágazati feladatokért felels figazgató-helyettes, szabadtéri néprajzi Múzeum
14:30 – 14:50 papp zsIGMOnd, GYOMaI paraszTpOLGár 20. százada dr. szonda István tájházvezet, Endrdi Tájház és Helytörténeti Gyjtemény 14:55 – 15:15 LILIOMfI pOKOLJárása. darVas IVán ’56-Os szErEpVáLLaLása És KÖVETKEzMÉnYEI Lakatosné Ircsik Teréz, a Központi adattár munkatársa és szebényi ágnes, múzeumpedagógus, Országos színháztörténeti Múzeum és Intézet
15:20 – 15:40 csEH TaMás nYOMáBan Budán (Hosszúlépés projekt) csicsics anna, sétavezet, Városi séta Kft.
15:40 – 15:50 HOzzászÓLásOK
15:50 – 16:20 a TE fOrradaLMI TITKOs MVÉszETEd – szaBadOn a Magyar nemzeti Múzeum rEJT/JEL/KÉpEK ’56 – a forradalom titkos mvészete cím kiállításához kapcsolódó pályázat ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadója
16:20 – 16:35 szÜnET
17:00 – 18:00 faKuLTaTÍV prOGraM Ország/Város/Híres ember/Múzeum – nagy játékosok a történelemben (Bethlen Istvánról) Varga Lujza és Kenesei zsófia múzeumpedagógiai foglalkozása
17:30 – 18:20 TárLaTVEzETÉsEK a Magyar nemzeti Múzeum rejt/jel/képek ’56 – a forradalom titkos mvészete c. kiállítása
17:30 – 18:10 GáL VILMOs KuráTOrI TárLaTVEzETÉsE
17:50 – 18:30 zaY OrsOLYa TárLaTVEzETÉsE
18:30 – 19:10 KOncErT Trigger, avagy utazás a koponYáK körül. In memoriam Jan palach, Bauer sándor nagy ákos: recitazioni to ádám Kondor nagy ákos: Glowing sky, bent branches nagy ákos: par la vois des rythmes - La déploration sur la Mort d’Henri Michaux nagy ákos: Hommage á rothko nagy ákos: chiaroscuro
19:15 – 20:15 VacsOra
patachich Judit: brácsa détári anna: fuvolák preiszner Miklós: lead gitár, slide gitár Katona Márton: üthangszerek nagy ákos: elektronika, thai gongok fazekas ábel: klarinétok
nOVEMBEr 4., pÉnTEK
8:30 – 9:00 rEGIszTrácIÓ
9:10 – 10:00 JÓ GYaKOrLaTOK BEMuTaTása És HOzzászÓLásOK
11:10 – 11:30 szÜnET
Válogatás a bemutatásra kerül jó gyakorlatokból: fiktív valóság Bori Viktor színész-drámatanár, Káva Kulturális Mhely Egyesület
Kiállítás emlékekbl. a „Málenkij robot” jelenség bemutatása a skanzenben Balázs-Legeza Borbála muzeológus, szabadtéri néprajzi Múzeum
a tatai német nemzetiségi gyjtemény „dobozokban” Busa Mónika néprajzos, Kuny domokos Múzeum, német nemzetiségi gyjtemény
„utazó vagonkiállítás” az Élet Menete alapítvány bemutató videója
a múzeumpedagógiai interpretáció jó gyakorlata Varsóban dr. Koltai zsuzsa, egyetemi adjunktus, pTE KpVK
Él múzeum, él történelem - variációk a 20. század bemutatására Varga Lujza önkéntes koordinátor, Magyar nemzeti Múzeum
ferencváros a forradalomban - interaktív, vezetett séta okostelefonon Gönczi ambrus vezet, ferencvárosi Helytörténeti Gyjtemény
#moszkvater projekt - egy tér emlékezete simonovics Ildikó kurátor, mvészettörténész, Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeum
Világok határán. Élet az 1970-es évek algyjén a kolajfinomító árnyékában Vass Erika muzeológus, szabadtéri néprajzi Múzeum és Izbékiné cseuz Gabriella vezet, algyi Tájház
„az ostromlás a dolgunk”– a betiltott Mozgó Világ cím kiállításhoz tervezett múzeumpedagógiai foglalkozás csillag Edina múzeumpedagógus, ferenczy Múzeumi centrum 12:45 – 13:30 MEGEMLÉKEzÉs a MaGYar nEMzETI MúzEuM KErTJÉBEn
13:00 – 13:30 Kecskeméti Tibor muzeológus, geológus, a Magyar Természettudományi Múzeum c. figazgató-helyettesének visszaemlékezése Mécsesgyújtás Bauer sándor és az 1956-os mártírok emlékére
13:30 zárszÓ