YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 1

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

INSTRUKCJA OBSŁUGI (SERWISOWA)MIKROPROCESOROWEGO BLOKU REGULACYJNEGO DO STEROWANIA PRACĄ DYNAMICZNEGO OGRZEWACZA AKUMULACYJNEGO TYPU DOA../E:

ELEKTROTERMIA-INT.XXX

V05.4

Dla zagwarantowania niezawodnej i długotrwałej pracy urządzenia przed podłączeniem i uruchomieniem każdego z pieców akumulacyjnych, w których zastosowano mikroprocesorowy sterownik tego typu, prosimy o dokładne przestudiowanie instrukcji. Pierwsze uruchomienie urządzenia może nastąpić tylko po wcześniejszym ustabilizowaniu się temperatury. Nie włączać sterownika bezpośrednio po wniesieniu go z zewnątrz do pomieszczenia. Po uzbrojeniu pieca w cegły i założeniu panela czołowego należy zwrócić uwagę aby przyciski wyświetlacza nie były blokowane przez osłonę czołową.

Page 2: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 2

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

SPIS TREŚCI:

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ..................................................................................... 3

2. DANE TECHNICZNE ........................................................................................................... 3

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA ........................................ 4

4. OBSŁUGA.............................................................................................................................. 6

4.1. WŁĄCZENIE URZĄDZENIA. .......................................................................................... 6 4.2. USTAWIENIE ŁADOWANIA. .......................................................................................... 6 4.3. PODŁĄCZENIE REGULATORA/PROGRAMATORA TEMPERATURY . ................................ 7 4.4. USTAWIANIE WARTOŚCI TEMPERATURY POKOJOWEJ. ................................................ 7 4.5. WŁĄCZENIE I WYŁĄCZENIE FUNKCJI GRZAŁKI DODATKOWEJ(OPCJA DODATKOWA). . 8 4.6. ZMIANA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA. .......................................................................... 9 4.7. WŁĄCZANIE TRYBU STEROWANIA POGODOWEGO ..................................................... 10

4.8. SPOSÓB MONTAŻU CZUJNIKA POGODOWEGO EK-CPG. ............................................ 11 4.9. CHARAKTERYSTYKI ŁADOWANIA (KRZYWE GRZANIA) PRZY STEROWANIU

POGODOWYM. ........................................................................................................... 11

5. KONFIGURACJA PARAMETRÓW SERWISOWYCH .................................................. 12 6. KODY USTEREK I ALARMY……………………………….……………………………..15

Page 3: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 3

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Mikroprocesorowy sterownik Elektrotermia-INT.XXX, nazywany dalej jako sterownik, zaprojektowany jest specjalnie dla sterowania pracą ogrzewacza akumulacyjnego. Sterownik posiada wiele funkcji umożliwiających automatyczną, wygodną i oszczędną pracę ogrzewacza. Posiada między innymi funkcję sterowania pogodowego, zegar czasu rzeczywistego oraz umożliwia zaprogramowanie dwóch przedziałów czasowych, odpowiadające okresom drugiej taryfy.

Dwuczęściowa budowa daje możliwość zamontowania, pracującego pod bezpiecznym napięciem, panelu sterującego również w strefach wysokiej temperatury. Sterownik posiada także zasilanie bateryjne dla podtrzymania nastawionych parametrów oraz zegara czasu rzeczywistego. W przypadku wymiany baterii wszystkie parametry serwisowe są zapamiętane przez sterownik za wyjątkiem czasu rzeczywistego. Po założeniu nowych baterii należy pamiętać o ustawieniu aktualnej godziny!

W przypadku wymiany baterii o godzinie 12.00 nie ma konieczności ustawienia zegara. Umiejscowienie kontenera na baterie umożliwia ich wymianę od zewnątrz ogrzewacza. Układ

elektroniczny jest zabezpieczony bezpiecznikiem, który wyprowadzony jest również na zewnątrz obudowy, co umożliwia jego szybką wymianę.

Sterownik został zaprojektowany zgodnie z normami bezpieczeństwa PN-EN 60730-1. Bateria podtrzymania zegaru czasu – 2xAA (2x1,5V DC). Bezpiecznik zabezpiecza tylko moduł procesora – 3,5A 230V

2. DANE TECHNICZNE Tabela 1. Zbiorcza tabela parametrów dla typoszeregu DOA/E: Typoszereg DOA…/E

2,0 KW 3,0 KW 4,0 KW 5,0 KW

Znamionowe napięcie zasilania elementów grzewczych

3/N/PE/400V AC 3/N/PE/400V AC 3/N/PE/400V AC 3/N/PE/400V AC

Liczba wyjść i prąd elementów grzewczych

6x12,5A 230V

6x12,5A 230V

6x12,5A 230V

6x12,5A 230V

Napięcie pracy sterownika

230V +10% -15%

230V +10% -15%

230V +10% -15%

230V +10% -15%

Temperatura pracy modułu procesora(RDB)*

od +5°C do +40°C

od +5°C do +40°C

od +5°C do +40°C

od +5°C do +40°C

Temperatura pracy modułu wyświetlacza(RDD)

od +5°C do +85°C

od +5°C do +85°C

od +5°C do +85°C

od +5°C do +85°C

Wilgotność od 20% do 80% RH

od 20% do 80% RH

od 20% do 80% RH

od 20% do 80% RH

*Uwaga! Nie włączać urządzenia bezpośrednio po wniesieniu do pomieszczenia. Sterownik posiada dwa wyjścia umożliwiające bezpośrednie podłączenie wentylatora dla

dwustopniowej regulacji obrotów.

Page 4: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 4

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ZASADY PODŁĄCZENIA

Sterownik został wykonany w dwumodułowej technologii, co umożliwia skuteczne odseparowanie wysokiego napięcia zasilającego od części niskonapięciowej, jak i zabezpieczenie modułu procesorowego przed przegrzaniem. Tabela 2. Zestaw modułów sterownika Nr Oznaczenie Opis Ilość w zestawie 1 RDD Moduł wyświetlacza

1

2 RDB Moduł procesora, kontener na baterie, baterie, bezpiecznik, ogranicznik temperatury

1

3 CZ RDZ Czujnik rdzenia (0,65m) 1 4 EK-CP Czujnik temperatury pokojowej

(bez przewodu) Opcja dodatkowa

5 EK_CPG Czujnik temperatury zewnętrznej(pogodowy) (przewód 4,0m)

Opcja dodatkowa

Dp1 Dp2 Dp3 Dp4 Dis4 “L-”- w dół Dis3 “L+”- w górę Dis2 “T-“ - esc Dis1 “T+” - enter Rys 1. Moduł wyświetlacza Moduł wyświetlacza RDW posiada 4 przyciski i 4- pozycyjny wyświetlacz Dis, 4-diody Dp. Funkcje przycisków są opisane w tabeli 3.

Page 5: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 5

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

Tabela 3. Funkcje przycisków sterownika Nazwa przycisku

Opis Uwagi

L- „w dół”

Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do trybu zmiany wartości nastawionego ładunku pieca. Na wyświetlaczu w pozycji 1 wyświetla się litera „L”- Zmniejszenie ładunku. Przy cyklicznym naciskaniu na ten przycisk, wartość ładunku zmniejsza się do min 1, po czym następuje wyłączenie pieca.

Zakres zmian ON/OFF, 1-20 jednostek L+

„w górę”

Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę (zwiększenie) wartości nastawionego ładunku pieca. Na wyświetlaczu w pozycji 1 wyświetla się litera „L” - Zwiększenie wartości ładunku. Przy cyklicznym naciskaniu na ten przycisk wartość ładunku zwiększa się do max 20.

T- „esc”

Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę wartości temperatury pokojowej. Na wyświetlaczu w pozycji 1 wyświetla się litera „t” oraz żądana temperatura urządzenia.

Zakres zmian Od +3.0 do + 30C. Funkcja dostępna przy zastosowaniu czujnika EK-CP.

T+ „enter”

Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę wartości temperatury pokojowej. Na wyświetlaczu w pozycji 1 wyświetla się litera „t” oraz żądana temperatura pokojowa.

Tabela 4. Opis elementów wyświetlacza (od lewej) Kod cyfry Opis znaczenia Uwagi Dp1 Rezerwowa. Dis1 (cyfra/litera)

Pole informacyjne. Wyświetla oznaczenie informujące o załączeniu poszczególnych trybów pracy sterownika.

Po upływie 5 sekund litera zostaje wygaszona.

Dp2 Włączenie diody Dp2 informuje o grzaniu rdzenia ogrzewacza.

Pod warunkiem dostępności II taryfy.

Dis2 Jest wykorzystywany tylko w trybie programowania czasu.

Dp3 Świecąca dioda Dp3 informuje o pracy wentylatora na pierwszym biegu. Pulsująca dioda Dp3 informuje o pracy wentylatora na drugim biegu.

Włączeniem steruje regulator temperatury.

Dp4 Włączenie diody Dp4 informuje o włączeniu dodatkowej grzałki. Opcja dodatkowa

Włączeniem po przez L+, T+

Dis3,Dis4 W trybie ustawienia wartości ładowania – jednostki od 1 do 20. W trybie ustawienia wartości temperatury i trybie wyświetlania temperatury pokojowej – Jednostki (C stopnie Celsjusza). W trybie wyświetlenia czasu – minuty.

Page 6: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 6

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

UWAGA! Instalacja elektryczna (bez względu na jej rodzaj) winna być wykonana przez autoryzowany serwis, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa elektrycznego i przeciwpożarowego. Wstępne uruchomienie urządzenia grzewczego. Uruchomienie urządzenia tylko i wyłącznie po ustabilizowaniu się temperatury sterownika najlepiej wykonać w dwóch etapach: Etap pierwszy – podłączenie tylko do sieci 230V. Sprawdzenie odczytu temperatury pokojowej. Programowanie niezbędnych parametrów systemowych. Programowanie czasu.

a. W etapie pierwszym, podłączyć urządzenie do sieci zasilającej 230V b. W trybie wyłączenia sterownika wszystkie funkcje (w szczególności podłączone do

sterownika urządzenia sterującego) są wyłączone. W stanie tym urządzenie nie reaguje na żaden przycisk oprócz „L-”. Po naciśnięciu przycisku „L-” na wyświetlaczu wyświetla się „Pro”(zewnętrzny regulator temperatury).

c. Następnie należy sprawdzić wartości parametrów systemowych. Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia listy z producentem ogrzewacza akumulacyjnego. W tym przypadku można przystąpić do etapu drugiego.

Etap drugi - podpięcie napięcia 400V- zgodnie ze schematem zawartym w instrukcji nr IQ-001

4. OBSŁUGA 4.1. Włączenie urządzenia.

Włączenie. W trybie wyłączenia sterownika wszystkie funkcje - w szczególności podłączone do sterownika urządzenia sterujące są wyłączone. W tym stanie urządzenie nie reaguje na żaden przycisk oprócz „L-”. Po naciśnięciu przycisku „L-” na wyświetlaczu nr 3 i 4 pojawia się „Pro” lub aktualna temperatura pokojowa (zmierzona przy zastosowaniu czujnika pokojowego EK-CP i przy ustawieniu parametru TPc=0.) Wyłączenie sterownika odbywa się po kilkukrotnym naciśnięciu na przycisk L-. Wartość ładowania w tym czasie zmniejsza się do „1” po czym na wyświetlaczu pojawiają się 4 poziome kreski, następnie urządzenie zostaje wyłączone.

4.2. Ustawienie ładowania. 1. W trybie pracy normalnej, krótkie pojedyncze naciśnięcie na przycisk L- powoduje

wyświetlenie na wyświetlaczu na pozycji Dis1 litery „L”, a na pozycjach 3 i 4 – poziom ładowania (skala od 1 do 20 gdzie „1” to minimalny ładunek, a 20 to maksymalny ładunek). Powtórne krótkie naciśniecie powoduje zmniejszenie wartości ładowania.

2. Krótkie pojedyncze naciśnięcie na przycisk L+ powoduje również wyświetlenie na wyświetlaczu na pozycji Dis1 litery „L” a na pozycjach 3 i 4 – poziom ładowania (skala od 1 do 20). Powtórne krótkie naciśniecie powoduje zwiększenie wartości ładowania.

3. Zapamiętanie ustawionej wartości następuje samoczynnie po okresie bezczynności około 5 sekund.

4. Sterownik powraca w tryb normalnej pracy, a na wyświetlaczu wyświetla się temperatura pokojowa (przy zastosowaniu czujnika temperatury pokojowej EK-CP) lub „Pro” (przy zastosowaniu regulatora lub programatora pokojowego).

Uwaga: Urządzenie posiada możliwość podłączenia czujnika pogodowego (sterowanie w zależności od warunków zewnętrznych) – patrz pkt. 4.3.

Page 7: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 7

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

4.3. Podłączenie regulatora/programatora temperatury pokojowej. 1. Sterownik ma możliwość współpracy z regulatorem lub programatorem temperatury

pokojowej z funkcją zegara i kalendarza. Regulator podłącza się do zacisków nr 6 i 7. UWAGA! Styk regulatora lub programatora musi być beznapięciowy (bezpotencjałowy). Zaleca się przewód o przekroju 2x0,25-0,5mm2, podłączyć TYLKO styk regulatora.

2. Parametr serwisowy TPc należy ustawić na „1”. Na wyświetlaczu w trybie pracy pojawi się komunikat „Pro”

3. W trybie pracy regulatora lub programatora pokojowego wspomniane urządzenia sterują pracą wentylatora czyli temperaturą w pomieszczeniu (zwarcie styków 1 i 2).

4. W tym trybie nie ma możliwości ustawienia temperatury pokojowej przy pomocy przycisków T- lub T+. Temperaturą pokojową steruje pokojowy regulator lub programator.

4.4. Ustawienie wartości temperatury pokojowej przy zastosowaniu czujnika EK-CP. 1. W trybie pracy normalnej krótkie, pojedyncze naciśnięcie na przycisk T- powoduje

wyświetlenie na wyświetlaczu na pozycji Dis1 litery „t” a na pozycjach 3 i 4 żądanej temperatury pokojowej w stopniach Celsjusza. Powtórne krótkie naciśnięcie powoduje zmniejszenie wyświetlanej wartości.

2. Krótkie pojedyncze naciśnięcie na przycisk T+ powoduje wyświetlenie na pozycji Dis1 litery „t” a na pozycjach 3 i 4 żądanej temperatury pokojowej. Kolejne naciśniecie powoduje zwiększenie wartości żądanej temperatury pokojowej.

3. Zapamiętanie ustawionej wartości następuje samoczynnie po okresie bezczynności około 5 sekund.

4. Sterownik powraca w tryb normalnej pracy, wyświetla się temperatura pokojowa (przy zastosowaniu czujnika temperatury pokojowej EK-CP). Uwaga: Urządzenie posiada możliwość podłączenia regulatora lub programatora pokojowego temperatury – patrz pkt. 4.3.

Page 8: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 8

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

4.5. Ręczne włączenie i wyłączenie funkcji grzałki dodatkowej. OPCJA DODATKOWA Włączenie. W trybie normalnej pracy, jednoczesne długie (powyżej 3 sekund) naciśnięcie przycisków L+ i TP+ włącza funkcję grzałki dodatkowej. Stan ten sygnalizowany jest świeceniem diody Dp4. (ostatnia z prawej strony).

Rys. 2 Włączanie grzałki dodatkowej.

UWAGA! Grzałka dodatkowa włączy się, gdy spełnione są dwa warunki: temperatura w pomieszczeniu jest mniejsza od nastawionej oraz temperatura rdzenia nie przekracza 30% ładunku znamionowego. Wyłączenie. W trybie włączenia grzałki dodatkowej jednoczesne, długie (powyżej 3 sekund) naciśnięcie przycisków L+ i T+ wyłącza funkcję grzałki dodatkowej. Stan ten sygnalizowany jest wygaszeniem diody Dp4. (ostatnia z prawej strony). Jeżeli jeden z powyższych warunków nie jest spełniony to sygnalizowane jest to mruganiem diody Dp4. (ostatnia z prawej strony). Grzałka dodatkowa zacznie działać w momencie spełnienia wszystkich warunków, co będzie sygnalizowane świeceniem (ciągłym) diody Dp4. Uwaga: Funkcja grzałki dodatkowej będzie pracowała niezależnie od rodzaju taryfy czyli może pracować na droższej taryfie.

Page 9: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 9

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

4.6. Zmiana prędkości wentylatora. Włączenie. W trybie normalnej pracy jednoczesne, długie (powyżej 3 sekund) naciśnięcie przycisków T- i T+ włącza drugi bieg wentylatora Praca na podwyższonych obrotach sygnalizowana jest mruganiem diody Dp3.

Rys.3 Włączanie drugiego biegu wentylatora Wyłączenie. Powtórne, jednoczesne długie (powyżej 3 sekund) naciśnięcie przycisków T- i T+ , wyłącza drugi bieg wentylatora . Zaleca się pracę na biegu pierwszym co jest sygnalizowane ciągłym świeceniem diody Dp3.

Page 10: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 10

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

4.7. Włączenie trybu sterowania pogodowego. Włączenie. W trybie normalnej pracy, jednoczesne długie (powyżej 3 sekund) naciśnięcie przycisków L- i T- włącza funkcje sterowania pogodowego. Stan ten sygnalizowany jest literą „c” na pozycji Dis1 wyświetlacza. Aby była możliwość załączenia tej funkcji, należy zmienić parametr serwisowy z PG=0 na PG=1. W tym trybie jest konieczność zastosowania czujnika zewnętrznego (pogodowego)EK-CPG. Sposób montażu czujnika pogodowego – patrz pkt. 4.8.

Rys. 4 Włączenie trybu sterowania pogodowego W tym trybie sterownik na podstawie zmierzonej temperatury z czujnika zewnętrznego, czujnika rdzenia i wprowadzonych wartości bazowych TL i TPL (wprowadzonych na etapie uruchomienia funkcji pogodowej), sterownik wylicza wartość ładowania automatycznie. Użytkownik w tym trybie ma możliwość zmiany wartość ustawianego ładowania poprzez zmianę charakterystyki (krzywej) ładowania z „c” (nastawa fabryczna tzw. optymalna) na A,b,d,E- patrz pkt 4.9. Wyłączenie. Powtórne, jednoczesne długie (powyżej 3 sekund) naciśnięcie przycisków L- i T- powoduje wyjście z trybu sterowania pogodowego. Powrót do normalnego trybu jest sygnalizowany wygaszeniem litery „c”. W trybie sterowania pogodowego istnieje możliwość wyłączenia pieca. Wyłączenie sterownika (pieca) odbywa się przez kilkukrotne naciśnięcie na przycisk L-. Wartość krzywej grzania w tym czasie zmniejsza się do „A” po czym na wyświetlaczu pojawią się 4 poziome kreski, następnie ogrzewacz zostanie wyłączony. Włączenie ogrzewacza z aktywną funkcją pogodową. W trybie wyłączenia sterownika wszystkie funkcje (w szczególności podłączone do sterownika urządzenia sterującego) są wyłączone. Po naciśnięciu przycisku „L-” sterownik powraca do stanu poprzedniego sprzed wyłączenia.

Page 11: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 11

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

Zalecamy stosowanie programatora ELTE-EK-370 lub regulatorów ELTE- D10, ELTE-EK-051.

4.8. Sposób montażu czujnika pogodowego EK-CPG.

Uwaga: Czujnik powinien być zamontowany w rurce winidurowej lub peszlu w taki sposób, aby była możliwość jego wymiany w przypadku uszkodzenia. Rura lub peszel powinien być zaślepiony od strony zewnętrznej (np. silikonem).

4.9. Charakterystyki ładowania (krzywe grzania) przy sterowaniu pogodowym.

A - funkcja oszczędna b - funkcja pośrednia c - funkcja optymalna d - funkcja pośrednia E - funkcja komfortowa

Page 12: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 12

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

5. KONFIGURACJA PARAMETRÓW SERWISOWYCH W celu dokonania zmiany parametrów serwisowych należy wykonać następujące czynności:

1. W dowolnym stanie (oprócz trybu pogodowego!!!) nacisnąć jednocześnie przyciski T- i L+ . Przytrzymanie przez okres dłuższy niż 10 sekund powoduje wejście do trybu programowania parametrów systemowych, co sygnalizowane jest nazwą pierwszego parametru serwisowego. Na wyświetlaczu pojawią się zapytanie o hasło „PAS”.

Rys. 5 Włączenie ustawiania parametrów systemowych

2. Ustawić żądaną wartość parametru „PAS” przy pomocy przycisków L- zmniejszenie (w dół), L+ zwiększenie (w górę), T- „ESC”, T+ ”ENTER”. Hasło „111”

3. Nacisnąć ponownie T+ wprowadzona wartość parametru zostanie zapamiętana. Jednocześnie sterownik przechodzi do programowania kolejnego parametru „t” (czas systemowy), itd.

4. Po zaprogramowaniu ostatniego parametru z listy, sterownik przechodzi do parametru pierwszego.

5. Wszystkie zmiany w tym trybie zapisywane są po naciśnięciu na przycisk T+ (ENTER). Dla wyjścia bez zmian z trybu programowania należy nacisnąć T- (ESC).

Uwagi na temat programowania parametrów:

1. Sterowniki są zaprogramowane parametrami fabrycznymi (zgodnie z tabelą), które w zależności od wersji sterownika mogą być różne.

Page 13: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 13

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

2. Wprowadzenie nowych nastaw koniecznych do prawidłowego i oszczędnego funkcjonowania układu powinno być dokonane na etapie montażu i podłączenia ogrzewacza. Nastawy te są indywidualne dla każdego montażu i zależą od sposobu sterowania, strefy klimatycznej, parametrów termicznych pomieszczenia, preferencji temperaturowych klienta itd.

3. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie nieprawidłowych wartości parametrów systemowych.

4. Po zaprogramowaniu i uruchomieniu urządzenia należy sprawdzić sposób jego działania oraz poprawność ustawienia parametrów systemowych.

Tabela 5. Oznaczenia parametrów systemowych i ich zakres zmian. (Wersja oprogramowania 5.4)

Nr Wyświe

tlany kod

Opis

Wyjaśnienie

Poziom parametru

Jednostki

Skok

Min

Max

Nastawa fabryczna

1 „t” Czas rzeczywisty Ustawienie zegara czasu rzeczywistego. (Należy ustawić godziny, następnie minuty. Bez zatwierdzenia minut, czas nie będzie zapamiętany!)

Serwisowy HH:MM - 00:00 23.59 00:00

2 „t1” Godzina początku ładowania pierwszego przedziału czasowego

Od tej godzinie ładowanie bloku będzie włączone.

Serwisowy HH:MM - 20:00 00:00 22:00

3 „t2” Godzina wyłączenia ładowania pierwszego przedziału czasowego

Od tej godziny ładowanie bloku będzie wyłączone.

Serwisowy HH:MM - 00:00 08:00 06:00

4 „t3” Godzina początku ładowania drugiego przedziału czasowego

Od tej godzinie ładowanie bloku będzie włączone.

Serwisowy HH:MM - 12:00 15:00 14:00

5 „t4” Godzina wyłączenia ładowania drugiego przedziału czasowego

Od tej godzinie ładowanie bloku będzie wyłączone.

Serwisowy HH:MM - 14:00 17:00 16:00

(ON) (OFF) (ON) (OFF) Off t1+max 9 Off t3+max 3 Przedziały czasowe odpowiadające drugiej taryfie

Page 14: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 14

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

` Wyświetlany kod

Opis

Wyjaśnienie

Poziom parametru

Jednostki

Skok

Min

Max

Nastawa fabryczna

6 „TP” Temperatura pokojowa

Odczyt temperatury pokojowej.

Odczyt °C -

7 „TO” Temperatura czujnika pogodowego.

Odczyt temperatury z czujnika pogodowego.

Odczyt °C - - - -

8 „TPc” Wybór funkcji sterowania wentylatorem.

TPc=0 sterowanie wentylatorem odbywa się poprzez czujnik EK-CP podłączony do regulatora. Dla TPc=1 wentylatorem steruje programator.

Możliwość wyboru Dla TPc=1 na wyświetla -czu pojawi się komunikat „Pro”

- - 0 1 1

9 „PG” Sterowanie pogodowe

Parametr załączenia sterowania pogodowego. Dla PG=1 możliwość włączenia sterowania pogodowego. Dla PG=0 brak możliwości włączenia sterowania pogodowego.

Możliwość wyboru Uwaga: Dla PG=1 wcześniej podłączyć czujnik pogodowy EK-CPG

- - 0 1 0

10 „TL” Temperatura MAX ładowania

Zewnętrzna temperatura, przy której następuje 100% ładowanie

Serwisowy °C 1 -20 10 -12

11 „TPL” Temperatura początku ładowania

Zewnętrzna temperatura, poniżej której następuje włączenie ładowania pieca.

Serwisowy °C 1 12 20 18

14 „REL” Wersja oprogramowa-nia

- Odczyt - - - - -

15 „PAS” Password -hasło

Parametr do zmiany hasła.

Serwisowy - - - - 111

Page 15: Instrukcja sterownika DOAE

INSTRUKCJA SERWISOWA ELEKTROTERMIA-INT.XXX.V05.4.002 STRONA 15

Elektrotermia Sp. z o.o. OD DNIA 2011-10-20

6. Kody usterek i alarmy Tabela 6. Kody Błędów Nr usterki według priorytetu Kod Opis 1 AL Złe działanie ogranicznika temperaturowego

pieca. Przekroczenie maksymalnej temperatury rdzenia. Wyłączenie wszystkich grzałek! Wentylator pozostaje włączony! Ogranicznik resetowalny tylko ręcznie. Dla resetowania tego stanu należy otworzyć obudowę pieca i wcisnąć przycisk ogranicznika. Powyższą czynność może dokonać tylko i wyłącznie autoryzowany serwis.

2 SE1 Awaria czujnika temperatury pokojowej(ewentualnie jego brak). W tym stanie jest wyłączony wentylator. W trybie zastosowania zewnętrznego regulatora (TPC=1) czujnik temperatury pokojowej nie jest sprawdzany. (Brak alarmu w przypadku jego odłączenia).

3 SE2 Awaria czujnika temperatury rdzenia. Natychmiastowe wyłączenie grzania.

4 SE3 Awaria czujnika temperatury zewnętrznej (pogodowego) ewentualnie jego brak.

Uwaga! Dla pracy w trybie „PRO” powyższe alarmy za wyjątkiem „AL” sygnalizowane są miganiem komunikatu „PRO”. Aby sprawdzić od czego pochodzi zakłócenie należy w parametrach serwisowych „TPC=1” zmienić na „TPC=0” dla takich parametrów po wyjściu z opcji serwisowych pojawi się kod usterki. Po jego odczytaniu, zdiagnozowaniu problemu, usunięciu awarii należy ponownie zmienić parametr „TPC=0” na „TPC=1”.