Top Banner
Odbiornik Rival 434 Instrukcja obs ugi instalacji i ł Odbiornik Rival 434 Instrukcja obs ugi instalacji i ł MADE IN POLAND Wersja . 2 2
36

instrukcja PL rival434 v2.2 - Tercom Serwis · Przykład połączenia sterownika napędu bramy CAME ZBX7 ... Przykład połączenia sterownika napędu bramy CAME ZF1 zodbiornikiem

Feb 20, 2019

Download

Documents

ngotruc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Odbiornik Rival 434Instrukcja

obs ugiinstalacji

i

Odbiornik Rival 434Instrukcja

obs ugiinstalacji

i

MADE INPOLAND Wersja .2 2

Urzdze elektrycznych lub elektronicznych nie mona wyrzuca razem z odpadami gospodarczymi.Prawidowa utylizacja urzdzenia daje moliwo zachowania naturalnych zasobw Ziemi na duej izapobiega degradacji rodowiska naturalnego.

Wersja programu odbiornika (firmware):

2.7

Numer wersji programu odbiornika pokazywany jest na wywietlaczu, po podczeniuzasilania.

Wywietlone zostanie wskazanie 88, nastpnie wersjaprogramu.

Wersja (16 :

wprowadzono funkcj blokady administracyjnejpoprawiono komunikacj z portem USB

Wersja :

Aby sprawdzi wersj programu naley odczy zasilanie od odbiornika, po ok. 5sek. podczy zasilanie ponownie.

-02-2012)

4

4

4

2.8 (01.05.2012)poprawiono wspprac odbiornika z HUB-ami USB i niektrymi komputerami o

architekturze USB opartej na chipach nowszych typw

1

Spis treci

A. Wprowadzenie __________________________________________________________________________________________________2

G. Certyfikaty __________________________________________________________________________________________________30

B. Instalacja________________________________________________________________________________________________________3

1. Opis urzdzenia i sposobu instalowania_______________________________________________________________________________3

2. Instalowanie odbiornika ________________________________________________________________________________________43. Opis pocze elektrycznych______________________________________________________________________________5

C. Tryb pracy ___________________________________________________________________________________________8

D. Proste wpisywanie nowego pilota do odbiornika z uyciem tylko przyciskw pilota _______________________________________9

1. Menu gwne programu odbiornika ______________________________________________________________________________11

1.1 Programowanie pilotw - dopisywanie nowego pilota ______________________________________________________________12

1.2 Programowanie pilotw - edycja zaprogramowanego pilota _______________________________________________________13

1.2.1 Edycja zaprogramowanego __________________________________14pilota - kopiowanie nastaw pilota od pilota nr 001 __

1.2.2 Edycja zaprogramowanego pilota - kojarzenie kanaw z przyciskami pilota _________________________________151.2.3 Edycja zaprogramowanego pilota - blokada prostego dopisywania pilota ____________________________________16

1.2.4 Edycja zaprogramowanego pilota - usuwanie pilota ___________________________________________________17

1.3 Zarzdzanie pilotem bez jego fizycznej obecnoci _____________________________________________________________181.4 Programowanie kanaw odbiornika _________________________________________________________________________19

1.7 Liczba pilotw wpisanych do odbiornika_________________________________________________________________________221.8 Globalna / administracyjna blokada prostego dopisywania pilota______________________________________________________23

1.6 _________________________________________________________________21Programowanie trybu podwjnego przycinicia

I. Indeks _____________________________________________________________________________________________________31

E. Programowanie odbiornika - informacje wstpne _____________________________________________________________________10

1.10 Klonowanie pamici odbiornika______________________________________________________________________________261.9 Blokada dostpu do menu odbiornika (kod PIN)__________________________________________________________________ 24

4. Przykady wykorzystania odbiornika RIVAL 434__________________________________________________________________6

1.5 ________________________________________________________________20Programowanie trybu chwilowego

H. Gwarancja __________________________________________________________________________________________________31

1.11 Pami fabryczna odbiornika ______________________________________________________________________________27

F. Tryb pracy z komputerem PC poprzez port USB__________________________________________________________________________28

2

A. Wprowadzenie

System zdalnego sterowania to grupa urzdze elektronicznych, opartych na mikrokontrolerach, oniespotykanych dotd, w innych urzdzeniach tego typu, moliwociach funkcjonalnych.W skad systemu wchodz odbiorniki radiowe, w tym odbiornik Rival 434, ktremu powicona jest niniejszainstrukcja, sterowniki napdu rolet i bram, piloty radiowe oraz sukcesywnie powikszajca si grupa elementwdodatkowych.

Podstawowym zastosowaniem systemu jest sterowanie napdami lub sterownikami napdw rolet i bram, atake owietleniem, systemami alarmowymi (bezporednie podczenie do linii alarmowych lub do samej centralki),oraz bezporednie sterowanie elektrozaczepem (domofony, bramofony, itp.).System jest bardzo elastyczny, moliwoci jego zastosowania s bardzo szerokie i zale gwnie od potrzeb ipomysowoci uytkownika.

Odbiornik radiowy Rival 434 dziki zastosowaniu komponentw elektronicznych najwyszej klasy, odznaczasi wysok niezawodnoci, a przy tym jest urzdzeniem uniwersalnym o wszechstronnych zastosowaniach. Dzikinowatorskim, w peni programowalnym funkcjom, sprosta on wymaganiom nawet najbardziej wybrednychuytkownikw.

Odbiornik Rival 434 wprowadza nowoczesn technologi umoliwiajc atwe zarzdzanie z poziomukomputera PC.

B. Instalacja1. Opis urzdzenia i sposobu instalowania

Odbiornik Rival 434 skada si z pyty gwnej i bryzgoszczelnej obudowy. Pyta gwna (rys. 1) posiada listwyczeniowe suce do przyczenia instalacji zasilajcej oraz sterujcej zadanymi urzdzeniami.Odbiornik moe pracowa w zakresie temperatur otoczenia od -20C do +55C, przy zachowaniu typowej wilgotnocipowietrza.Czerwone diody LED w odbiorniku sygnalizuj stany pracy kanaw. W sytuacji zaczenia kanau lub kilku kanaw,dioda danego kanau wieci tak dugo jak dugo pozostaje on zaczony.Odbiornik moe by zasilany napiciem staym (DC) lub przemiennym (AC) o wartoci od 12V do 24V (wbudowanaprzetwornica) lub poprzez port USB komputera PC. Zaczenie zasilania odbiornika sygnalizuje wiecca kropka nawywietlaczu.

1 2

3

4

rys 2. Pilot -4 Neo z zaznaczonnumeracj przyciskw.

rys 1. Schemat elektryczny instalacji odbiornika Rival 434

3

Antena( )( )

wejcie zasilania12V do 24V DC/ AC

C4 (NO)

gniazdo USB dokomputera PC lubmoduu klonowaniaB700

C1 (NO)

C2 (NO)

C3 (NO)

2. Instalowanie odbiornika:

- Otworzy obudow odbiornika Rival 434 (zdj jej grn cz - rys. 3). Po otwarciu istnieje bezporedni dostp do zaciskw zasilaniaodbiornika, kanaw 1, 2, 3, 4 oraz zaciskw anteny;- Umocowa doln cz obudowy w wyznaczonym miejscu, wykorzystujc otwory montaowe (rys 3 elementy 2). Obudow naley montowaw taki sposb aby przewody wprowadzane byy od dou. W zalenoci od rodzaju instalacji (natynkowa lub podtynkowa) naley wyamaodpowiednie osabienie w obudowie (rys.3 element 1 lub 7) i poprzez powstay otwr wprowadzi przewody do wntrza obudowy;- Podczy przewody sterowania i doprowadzajce zasilanie,- Przewody wewntrz obudowy przeprowadzi przez zacisk przytrzymujcy (rys.3 elementy 3 i 5), co zabezpieczy przed ich wyrwaniem;- Wczy zasilanie odbiornika i zaprogramowa odbiornik wedug potrzeb, uywajc wskazwek umieszczonych w dalszych rozdziaachopisujcych programowanie;- Do zacisku moduu odbiornika oznaczonego symbolem " podczy wewntrzn anten. Jeeli zasig sterowania pilotem nie jestwystarczajcy, naley uy anteny zewntrznej odpowiedniej dla czstotliwoci 433MHz (nie wchodzi w skad zestawu). W przypadkukoniecznoci zastosowania anteny zewntrznej, naley poczy j z moduem odbiornika Rival 434, uywajc odpowiedniego kabla (np. RG58)wedug wskazwek podanych przez producenta anteny. Odpowiedniej dugoci kabel odizolowa i podczy z jednej strony do zaciskwmoduu odbiornika - do zacisku " rodkow y kabla, a do " " ekran kabla, z drugiej strony do anteny (w przypadku anteny bezprzeciwwagi,nie czy ekranu przewodu po stronie do anteny).- Zamontowa grn cz obudowy.

Legenda:1. osabienie w dolnej czci obudowy do wprowadzenia

przewodw (instalacja podtynkowa),2. osabienia na otwory do zamocowania odbiornika,3. zacisk przytrzymujcy przewd,4. komora na pytk elektroniczn,5. zamknicie zacisku do przewodu,6. tulejka dystansowa do zamocowania pytki

ukadu elektronicznego (wkrt 2,2 x 6,5),

8. otwory na wkrty zamykajce obudow,

7. osabienie w grnej czci obudowy do wprowadzeniaprzewodw (instalacja natynkowa),

rys.3 Widok obudowy odbiornika Rival 434.

4

34

5

1

2

6

7

8

39 mm

102 mm

5

3. Opis pocze elektrycznych

Zasilanie ( + - lub ~ )

Wyjcia sterujce odbiornika (OUT1...OUT4)

Wejcie anteny radiowej ( )

W celu osignicia optymalnego zasigu radiowego naley pamita o:

Odbiornik naley zasila napiciem DC lub AC, w zakresie od 12V do 24V. Przy wsppracy np. zesterownikiem napdu bramy, napicie to uzyskujemy z odpowiednich zaciskw tego sterownika. W sytuacji brakudostpu do odpowiedniego zasilania, naley uy dodatkowego zasilacza sieciowego, na przykad dostpnego uproducenta zasilacza ZAS -4ZEW.

Cztery wyjcia odbiornika posiadaj wyprowadzenia stykw przekanikw typu NO (normalnie otwarty).Maksymalna obcialno tych stykw wynosi 1A/24V (AC).

,Odbiornik posiada wejcie antenowe opisane na pycie gwnej symbolem , do ktrego naley

doczy wewntrzn anten drutow o dugoci cakowitej 175mm. W przypadku koniecznoci zastosowaniazewntrznej anteny, naley doczy j za porednictwem odpowiedniego przewodu do wyjcia oznaczonegosymbolem - sygna i " - ekran).

- negatywnym wpywie ssiedztwa anteny odbiornika z urzdzeniami elektroenergetycznymi i elementamimetalowymi;- negatywnym wpywie zakce radiowych z innych rde;- negatywnym wpywie gstej zabudowy, wilgotnych lub elbetonowych cian;- zmniejszeniu zasigu przy zuytej baterii pilota;- wzrocie zasigu przy zwikszeniu wysokoci lokalizacji anteny odbiornika;- uyciu waciwego kabla koncentrycznego do anteny zewntrznej (np. RG 58)

"

Zcze USB/ EEPROM INTERFACEGniazdo szpilkowe na pytce odbiornika umoliwia poczenie odbiornika z komputerem PC poprzez

dodatkowe wyposaenie, w skad ktrego wchodzi kabel przyczeniowy i interfejs USB. Do zcza mona rwniewpi modu klonowania pamici B700 umoliwiajcy wykonanie kopii zapasowej pamici odbiornika lubprzenoszenia danych do innego odbiornika.

ModuElektroniki

10 11 2 7

Zasilanie 24 VACSterowaniekrokowe

6

4. Przykady wykorzystania odbiornika Rival 434

Modu sterownikanapdu bramyCAME ZBX7

Modu odbiornika Rival 434

Schemat 1. Przykad poczenia sterownika napdu bramy CAME ZBX7z odbiornikiem Rival 434.

ModuElektroniki

11 1027

Zasilanie 24 VACSterowaniekrokowe

Modu sterownikanapdu bramyCAME ZF1

Modu odbiornika Rival 434

Schemat 2. Przykad poczenia sterownika napdu bramy CAME ZF1z odbiornikiem Rival 434.

Pozostae zaciskiPozostae zaciski

7

ModuElektroniki

+-

Zasilanie 24 VDC

Sterowaniekrokowe

20 21 5

Pozostae zaciski

Modu sterownikanapdu bramy

Hormann(opis zaciskw z

automatuSupramatic E)

Modu odbiornika Rival 434

1

Sterowanie tym moduemnapdu bramy polega nachwilowy podaniu masyzasilania (-), poczonej

przez obwd mostkujcy (1)do kanau nr 1 odbiornika

Rival 434

ModuElektroniki

Zasilanie 24 VAC

Zacisk wsplny

Pozostae zaciski

Modu sterownikanapdu bramyNICE

Modu odbiornika Rival 434

Sterowaniekrokowe

Schemat 4. Przykad poczenia sterownika napdubramy NICE z odbiornikiem Rival 434.

Schemat 3. Przykad poczenia sterownika napdu bramy Hormann zodbiornikiem Rival 434.

C. Tryb pracy

Opis:

Po wczeniu zasilania odbiornika, nastpuje automatyczne przejcie do TRYBU PRACY sygnalizowanezawieceniem prawej kropki na wywietlaczu LED. W trybie pracy moliwe jest sterowanie wyjciami odbiornika,poprzez naciskanie przyciskw pilota. Po wciniciu dowolnego przycisku zaprogramowanego pilota, zostaniezaczony przypisany w opcjach programu kana odbiornika. Dodatkowo, kade zaczenie kanau sygnalizowanejest zawieceniem czerwonej diody przyporzdkowanej danemu kanaowi.

Wskazania wywietlacza:

W stanie spoczynkowym na wywietlaczu wieci tylko prawa kropka.

Przy wysterowaniu pilotem odbiornika, na wywietlaczu pokae si numer wcinitegoprzycisku pilota i jego numer porzdkowy.

W przykadzie obok, pokazano w pierwszej fazie P1 - co oznacza, e sterujcy pilot uyprzycisku numer 1. Nastpny cykl to pierwsza od lewej cyfra numeru porzdkowego uytegopilota (0) i dalej druga i trzecia od lewej cyfra . czc cyfry w cao powstaje numerporzdkowy 001.

(01 )

Uwaga !

4

4

Tryb pracy jest aktywny bezporednio po wczeniu zasilania odbiornika.

W sytuacji podczenia odbiornika do komputera PC na wywietlaczu pojawi si symbol (patrz strona 28)U

8

D. Zdalne wpisywanie nowego pilota do odbiornika z uyciem tylko przyciskw pilotw

Uwaga !

Odbiornik Rival 434 posiada funkcj umoliwiajc uytkownikowi zdalne wpisanie nowego pilota bezkoniecznoci dostpu do przyciskw odbiornika. Funkcja ta jest uyteczna tylko wwczas, gdy dysponuje si pilotemwpisanym ju do odbiornika. W celu wpisania w ten sposb nowego pilota, naley postpowa wg poniszej tabeli.Opisywane wyej moliwoci zwizane s z obecnoci w menu programu odbiornika opcji (patrz str. 16) . Jejwczenie umoliwia zablokowanie konkretnemu pilotowi pilotom moliwoci posugiwania si ich przyciskami dozdalnego wpisywania nowego pilota. Wczenie globalnej blokady zdalnego wpisywania (str. 23) pozwala nazablokowanie tej funkcji w odniesieniu do wszystkich pilotw, nawet tych, ktre zostan wpisane w przyszoci.

Tab.1 Procedura prostego wpisywania pilota z uyciem tylko przyciskw pilotw.

bc

4

4

Moliwo dopisywania pilota bez dostpu do odbiornika, radykalnie zmniejsza stopie zabezpieczenia przedosobami trzecimi. Piloty z wyczon opcj bc naley chroni przed dostpem osb trzecich, ktre w atwy sposbmog dopisa wasnego pilota.

W procedurze zdalnego dopisywania nie mona uywa przycisku pilota, ktry steruje kanaem w trybie chwilowym.

9

C

L

6

6

6

Opis wykonywanych czynnoci

Musisz znajdowa si w zasigu radiowym odbiornika, do ktrego chcesz wpisa nowego pilota. Naley zachowa minimalnodlego 1m od odbiornika. Odbiornik musi znajdowa si w TRYBIE PRACY (tryb bezporednio po wczeniu zasilania).Trzymaj przez 15 sekund wcinity przycisk numer 2 wpisanego ju pilota do odbiornika. Przycisku nie mona zwolni ani nachwil. Pilot ten musi mie w programie odbiornika wyczon opcj . Po upywie czasu zwolnij przycisk.bc

Nastpnie przejd do czynnoci numer 5, jednak w czasie nie duszym ni 3 sekundy.

Trzymaj przez 15 sekund wcinity przycisk numer 2 nowego pilota. Przycisku nie mona zwolni ani na chwil. Po upywieczasu zwolnij przycisk.

Do odbiornika zosta dopisany nowy pilot z kolejnym numerem porzdkowym. Jego konfiguracja zostaa skopiowana odkonfiguracji pilota uytego do wpisania (pilot uyty w czynnoci nr 2).Jeeli pilot nie zosta dopisany moe to oznacza, e: -powysze warunki nie zostay spenione; -podczas dopisywaniawystpoway zbyt due zakcenia; -bateria ktrego z pilotw jest wyczerpana i nie wytrzymuje dugiej transmisji. Powtrzoperacj od czynnoci nr 1.

Czynnoci

Zasig radiowy

Przycisk pilota juwpisanego

>15 s

15 s

Pilot zostawpisany

Pilot nie zostawpisany

1

2

8

Lp.

4

6

3

5

7

10

E. Programowanie odbiornika - informacje wstpne

Programowanie odbywa si przy pomocy wywietlacza LED, przyciskw A i B odbiornika, oraz czterechprzyciskw dowolnego pilota serii DTM433MHz, najlepiej 4-przyciskowego. W przypadku pilota 2-przyciskowegodo poruszania si w gr po menu naley naciska pierwszy i drugi przycisk pilota jednoczenie. Przyciskomtego pilota zostay przyporzdkowane klawisze kierunkowe, okrelajce ruch po opcjach programu. Po opcjachw ukadzie pionowym mona porusza si przyciskami gra - d , natomiast wukadzie poziomym, przyciskami lewo - prawo .

Menu programu odbiornika, posiada struktur drzewiast skadajc si z opcji gwnych i podrzdnych.Wyjanienie poszczeglnych opcji zawarte jest w kolejnych rozdziaach. Poniej przedstawiono uproszczonstruktur menu.

pilota czteroprzyciskowegopilota czteroprzyciskowego Przycisk opisany na pytce odbiornika

jako A, suy do zatwierdzania, za przycisk opisany jako B, do cofania si w strukturze opcji menu lub dorezygnacji z dokonanych zmian.

rys.5. Struktura menu programu odbiornika

edycja czasu

edycja czasu

edycja czasu

edycja czasu

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

deklaracja pilota

A

A

11

1. Menu gwne programu odbiornika

Po wciniciu przycisku A, pojawia si menu gwne. Przeczaniekolejnych opcji odbywa si za pomoc przyciskw gra - d, dowolnego pilotaczteroprzyciskowego NEO.

Konfiguracj pracy odbiornika Rival 434 dostosowuje si do potrzebuytkownika (potrzeb instalacji) dziki moliwoci ingerencji w jego program.W opcjach programu moliwe jest przypisanie pilotw odbiornikowi, definiowanieprzyciskw poszczeglnych pilotw w zakresie przypisania do nich jednego lubkilku kanaw, usuwanie indywidualnych pilotw z pamici odbiornika,konfigurowanie kanaw (wyj) sterujcych odbiornika i inne.

(dodawanie, usuwanie oraz kopiowanie pilota,zmiana kanaw przypisanych do przyciskw pilota, indywidualna blokadaprostego dopisywania pilota)

(tryb bistabilny/monostabilny,chwilowy podwjne przycinicie, czas zaczenia kanau)

Opcje menu gwnego:PP- programowanie pilotw

PC- programowanie kanaw odbiornika

LP- liczba pilotw aktualnie przypisanych do odbiornika

bc- blokada zdalnego dopisywania pilotw (dla wszystkich pilotw)bd- blokada dostpuCE- klonowanie pamici odbiornika

PF- pami fabryczna (przywrcenie ustawie fabrycznych)

(str.12)

(str.19)

(str.22)

(str.23)(str.24)

(str.26)

(str.27)

UWAGA: Pilot, ktry jako pierwszy zostanie uyty po wejciu do menuodbiornika, bdzie suy w tej sesji programowania do poruszania si pomenu i dalej bdzie nazywany pilotem czteroprzyciskowym.

Rys.6. Opcje menu gwnegoPojawiajce si po zadeklarowaniu PILOTA

PILOT

1 2

3

4

12

1.1 Programowanie pilotw - dopisywanie nowego pilota

Opcja mieci si jako pierwsza w menu gwnym, a jej podstawowymzadaniem jest dopisywanie nowego pilota.

PP

A

A

A

Pilotdopisywany

Uwagi !

B

4

4

Zaleca si wszystkie informacje o wpisanych pilotach przechowywa wzaczonej (str.32) lub zapisa je na dysku twardym komputeraPC (patrz strona 28)

Do archiwizacji wpisanych pilotw suy te dodatkowy modu pamici EEPROMo nazwie B700 (str. 26)

tabeli pilotw

Kolejno wykonywania czynnoci dla dopisania nowego pilota:

a) przy wskazaniu wywietlacza , nacisn przycisk odbiornika (zmianywskazania wywietlacza dokonuje si klawiszami gra-d pilota).

b) nacisn trzykrotnie przycisk pilota, ktry ma zosta dopisany, a do uzyskaniawskazania -0 na wywietlaczu.

c) nacisn przycisk odbiornika w celu zatwierdzenia.

d) zostanie wywietlony numer porzdkowy pilota. Skada si on z dwch liczb.Najpierw wywietlona zostaje liczba setek, nastpnie liczba dziesitek i jednoci(w przykadzie obok, jest to nr 001). Naley zaakceptowa,naciskajc przycisk odbiornika.

e) pilot zosta dopisany, mona opuci TRYB PROGRAMOWANIA naciskajcdwukrotnie przycisk odbiornika, lub poprzez jednokrotne nacinicie tegoprzycisku, cofn si do opcji i rozpocz dopisywanie nastpnego pilota.

PP

PP

A

A

B

A

AA

1 2

3

4

Rys.7. Procedura dopisanianowego pilota.

4W kadej chwili mona wycofa si z dokonanych zmian naciskajc przyciskodbiornika.

13

1.2 Programowanie pilotw - edycja zaprogramowanego pilota

Opcja , oprcz podstawowego zadania, jakim jest dopisywanie nowegopilota, zawiera rwnie podopcje suce do edycji ju zaprogramowanych pilotw.W zakresie edycji pilota mieci si zmiana przydziau kanaw do odpowiednichprzyciskw pilota, kopiowanie nastaw pilota (od pilota o numerze 001),wczenie/wyczenie blokady prostego dopisywania pilota oraz usuwanie pilota zpamici odbiornika.

Podopcje te dotycz indywidualnego pilota, zatem musi on zosta najpierwrozpoznany przez odbiornik. Tak wic, aby uzyska dostp do tych podopcji, naleynajpierw zadeklarowa pilota, ktry ma by edytowany.

PP

Kolejno wykonywania czynnoci dla zadeklarowania pilota do edycji:

A

A

A

a) przy wskazaniu wywietlacza , nacisn przycisk odbiornika (zmianywskazania wywietlacza dokonuje si klawiszami gra-d pilotaczteroprzyciskowego).b) nacisn trzykrotnie przycisk pilota, ktry ma by edytowany, a do uzyskania

wskazania -0 na wywietlaczu.c) nacisn przycisk odbiornika w celu zatwierdzenia.

d) zostanie wywietlony numer porzdkowy pilota. Skada si on z dwch liczb.Najpierw wywietlona zostaje liczba setek, nastpnie liczba dziesitek i jednoci(w przykadzie obok, jest to nr 001). Naley zaakceptowa,naciskajc przycisk odbiornika.

e) pilot zosta rozpoznany przez odbiornik, a tym samym stay si dostpne opcjeedycji pilota ( , ... , , ).

PP

CP P1 P4 bc UP

A

Pilotedytowany

Uwagi !

B4W kadej chwili mona wycofa si z dokonanych zmian naciskajc przyciskodbiornika.

A

A

1 2

3

4

Rys.8. Procedura edycjinowego pilota

14

1.2.1 Edycja zaprogramowanego pilota - kopiowanie nastaw pilota

Po zadeklarowaniu pilota, ktrego ustawienia maj by edytowane,uzyskuje si dostp do podopcji, ktre pozwalaj na zmian ustawieindywidualnych pilota. Po opcjach tych mona porusza si uywajc przyciskwgra - d pilota czteroprzyciskowego.

CP -P1...P4 -bc -UP -

kopiowanie nastaw pilota,kojarzenie kanaw z przyciskami pilota (str.15),

blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),usuwanie pilota (str.17).

Kolejno wykonywania czynnoci dla skopiowania nastaw pilota od pilota onumerze 001

CP

A3

:

a) przy wskazaniu wywietlacza nacisn przycisk odbiornika,

b) przy wskazaniu wywietlacza, nacisn trzykrotnie przycisk odbiornika wcelu zaakceptowania. Edytowany pilot uzyska konfiguracj przyciskw zgodnz pilotem o numerze 001.

Korzystanie z opcji kopiowania nastaw od pilota o numerze 001, wczeniejju zaprogramowanego, znacznie przyspiesza edycj, gdy wicej ni jeden pilotma mie ustawienia inne ni fabryczne, oraz gdy wymagane ustawienia pilotw sidentyczne lub bardzo podobne do ustawie pilota o numerze 001.

Uwagi !

4

4

4

Pilot o numerze 001 powinien mie nastawy najczciej wymagane dlakolejnych programowanych pilotw,

Przycisku odbiornika, mona uy w kadej chwili do wycofania si zdokonanych zmian

Moliwe jest skorzystanie z funkcji kopiowania nastaw pilota, bez jego fizycznejobecnoci (str.18).

A

A

A

A

Rys.9. Procedura kopiowanianastaw pilota

B

powrt doopcji CP

A

A

PILOT

1 2

3

4

15

Uwaga !

1.2.2 Edycja zaprogramowanego pilota - kojarzenie kanaw z przyciskami pilota

pilota czteroprzyciskowego

Po zadeklarowaniu pilota, ktrego ustawienia maj by edytowane, uzyskuje si dostp dopodopcji, ktre pozwalaj na zmian ustawie indywidualnych pilota. Po opcjach tych monaporusza si uywajc przyciskw gra - d .

CP -P1...P4 -bc -UP -

kopiowanie nastaw pilota (str.14),,

blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),usuwanie pilota (str.17).

kojarzenie kanaw z przyciskami pilota

Opcja kojarzenia kanaw z przyciskami pilota, pozwala na zmian przypisaniaodpowiednich kanaw do poszczeglnych przyciskw pilota. W momencie dopisywania nowegopilota, uzyskuje on ustawienia fabryczne:

przycisk 1 - kana 1,przycisk 2 - kana 2,przycisk 3 - kana 3,przycisk 4 - kana 4.

Opcja ta pozwala na zmian ustawie, przy czym jest moliwe przydzielenie kilku kanawdo jednego przycisku, przydzielenie tych samych kanaw do kilku przyciskw, itp.

Kolejno wykonywania czynnoci dla zmianyprzypisania kanaw do przyciskw pilota:

P1...P4a) w zalenoci od tego, ktry przycisk pilota ma by

edytowany, naley wybra odpowiedni opcj ,

b) nacisn przycisk odbiornika, aby wej do wybranejopcji,

c) przyciskami lewo - prawo wybra kana, ktry maby przypisany \ skasowany.

d) przyciskami gra - d pilota ustawiznak _ lub C aby odpowiednio skasowa lub przypisadany kana do edytowanego przycisku,

e) nacisn przycisk odbiornika w celu zaakceptowania.

pilota

A

A

A

A

A

A

A

4Moliwa jest zmiana konfiguracjiprzyciskw pilota, bez jego fizycznejobecnoci (str.18).

Rys.10.Procedura kojarzenia

kanaw z przyciskamipilota

powrt doopcji P1...P4

1 2

3

4

PILOT

16

1.2.3 Edycja zaprogramowanego pilota - blokada prostego dopisywania pilota

Po zadeklarowaniu pilota, ktrego ustawienia maj by edytowane, uzyskuje sidostp do podopcji, ktre pozwalaj na zmian ustawie indywidualnych pilota. Po opcjachtych mona porusza si uywajc przyciskw gra - d pilota czteroprzyciskowego.

CP -P1...P4 -bc -UP -

kopiowanie nastaw pilota (str.14),kojarzenie kanaw z przyciskami pilota (str.15),

,usuwanie pilota (str.17).

blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota)

Opcja blokady prostego dopisywania pilota zostaa wprowadzona ze wzgldwbezpieczestwa. Uaktywnienie blokady w konkretnym pilocie, uniemoliwia jegozastosowanie w bardzo wygodnej, lecz zmniejszajcej stopie bezpieczestwa, funkcjiprostego dopisywania pilota, przy pomocy ju zaprogramowanego pilota (str.9).

Kolejno wykonywania czynnoci dla wczenia / wyczenia indywidualnejblokady prostego dopisywania pilota:

on of

a) przy wskazaniu wywietlacza bc, nacisn przycisk odbiornika,

b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego wczy lub wyczy blokad,ustawiajc odpowiednio lub ,

c) zaakaceptowa ustawienie naciskajc przycisk odbiornika.

Uwagi !

4

4

4

Omawiana w tym punkcie funkcja blokady, jest funkcj indywidualn dla konkretnegopilota i odnosi si wycznie do pilota zadeklarowanego do edycji. W celu ustawieniablokady wszystkim dopisanym pilotom, naley skorzysta z opcji

Przycisku odbiornika, mona uy w kadej chwili do wycofania si z dokonanychzmian.

Istnieje moliwo skorzystania z tej opcji nawet bez fizycznej obecnoci pilota (str.18).

globalnej blokadyzdalnego dopisywania pilotw (str.23),

1 2

3

4

A

A

Rys.11. Procedurablokady prostegodopisywania pilota

A

A

B

powrt doopcji bc

PILOT

1.2.4 Edycja zaprogramowanego pilota - usuwanie pilota

Po zadeklarowaniu pilota, ktrego ustawienia maj by edytowane, uzyskuje sidostp do podopcji, ktre pozwalaj na zmian ustawie indywidualnych pilota. Poopcjach tych mona porusza si uywajc przyciskw gra - d pilotaczteroprzyciskowego.

CP -P1...P4 -bc -UP -

kopiowanie nastaw pilota (str.14),kojarzenie kanaw z przyciskami pilota (str.15),

blokada zdalnego dopisywania pilota (indywidualna dla danego pilota) (str.16),.usuwanie pilota

Opcja ta suy do usunicia zadeklarowanego pilota z pamici odbiornika.Pozostawiony numer porzdkowy skasowanego pilota, bdzie przydzielony innemuwpisywanemu w przyszoci pilotowi. Numeracja pozostaych pilotw bdzieniezmieniona.

Kolejno wykonywania czynnoci przy usuwaniu pilota:

UP

A3

a) przy wskazaniu wywietlacza, nacisn przycisk odbiornika,

b) przy wskazaniu wyswietlacza, nacisn trztykrotnie przycisk odbiornika.

1 2

3

4

PILOT

A

A

A

A

powrt doopcji PP

Uwagi !

4

4

4

W sytuacji, gdy edytowany pilot ma by tylko czasowo wyczony z uycia, warto dlazachowania numeru porzdkowego tego pilota w pamici odbiornika, odczy muwszystkie kanay przydzielone do przyciskw (opcje ), zamiast usuwa gocakowicie z pamici odbiornika.

Przycisku odbiornika, mona uy w kadej chwili w celu zaniechania usuniciapilota.

Istnieje moliwo usunicia pilota z systemu, nawet bez jego fizycznej obecnoci(str.18).

P1...P4

A

A

17

Rys.12.Procedura usuwania

pilota

B

18

1.3 Zarzdzanie pilotem bez jego fizycznej obecnoci

System umoliwia korzystanie z takich funkcji, jak kopiowanie nastaw pilota, zmiana konfiguracjiprzyciskw, blokada funkcji prostego dopisywania oraz usuwanie pilota, bez jego fizycznej obecnoci - wystarczyzna numer porzdkowy pilota. Dane takie powinny znajdowa si w tabeli (patrz str. 32) lub w pliku na komputerzePC (patrz str. 28). Moliwo taka jest bardzo uyteczna, np. w przypadku zgubienia pilota, czy w sytuacji gdyzmieniony zosta numer kanau sterujcego danym urzdzeniem i naley uaktualni konfiguracje pilotwpracujcych w systemie. Wwczas jest to moliwe bez obecnoci uytkownikw. Poza tym, opcja taka daje penkontrol nad przydzielaniem uprawnie odpowiednim uytkownikom do obsugi wybranych kanaw.Zarzdzanie pilotem bez jego obecnoci, rni si od opisanego w poprzednich punktach jedynie sposobem jegozadeklarowania do edycji. Dalsze czynnoci wykonuje si w sposb identyczny, jak zostao opisane w pkt. 1.2.1 do1.2.4.

Kolejno wykonywania czynnoci dla zadeklarowania pilota do edycji, bez jego fizycznej obecnoci:

a) Po wciniciu przycisku wchodzimy do menu gwnego,

b) Przy wskazaniu na wywietlaczu symbolu PP, nacisn przycisk odbiornika,

c) przy wskazaniu -3 wywietlacza, nacisn ponownie przycisk odbiornika, co spowoduje wywietleniepierwszej cyfry (setek) numeru porzdkowego. Klawiszami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawiodpowiedni warto, a klawiszami lewo - prawo przechodzi pomidzyedytowanymi cyframi setek, dziesitek i jednoci. Aktualnie edytowana cyfra pulsuje. Cyfra setek wywietlanajest jako wskazanie jednocyfrowe, natomiast cyfry dziesitek i jednoci s wywietlane obok siebiejednoczenie (wskazanie dwucyfrowe: odpowiednio od lewej cyfra dziesitek i cyfra jednoci),

d) w celu zatwierdzenia, naley nacisn przycisk odbiornika, co spowoduje wywietlenie ustawionegonumeru porzdkowego,

e) naley ponownie nacisn przycisk odbiornika, w celu zatwierdzenia, co spowoduje uzyskanie dostpu doopcji umoliwiajcych edycj pilota. Naley pamieta, e edytowanym pilotem bdzie pilot o ustawionymrcznie w ppkt. c, numerze porzdkowym.

pilota czteroprzyciskowego

Dalej naley postpowa zgodnie z pkt. do1.2.1 1.2.4

A

A

A

A

A

19

Wskazanie

1 2 3

0 0 0 0 , 5 [sek]

1.4 Programowanie kanaw odbiornika

pilota czteroprzyciskowegoDrug opcj w menu gwnym, zaraz po opcji , jest opcja suca do zmiany trybu i czasu zaczania kanaw.

Po opcjach w ukadzie pionowym mona porusza si przyciskami gra - d , natomiast wukadzie poziomym, za pomoc przyciskw lewo - prawo powyszego pilota.

PP PC

pilota czteroprzyciskowegopilota czteroprzyciskowego

Czas moliwy do ustawienia mieci si w przedziale od 0,1 sekundy do 6553,5 sekundy (ok. 110 min.). Czaszaczania kanau mona zmienia z rozdzielczoci 0,1 sekundy.

, natomiast ustawienie czasu wikszego od zera, wcza prac w trybie monostabilnym, o czasiezaczenia zgodnym z ustawionym. Wedug ustawie fabrycznych, kady kana ma wpis: 0 00 0.5 - co odpowiada czasowi0,5 sek. Po cyfrach liczby mona porusza si przyciskami prawo - lewo , a pulsujc cyfredytowa przyciskami gra - d .

Ustawienie czasu 0 sekund, powoduje prac kanau wtrybie bistabilnym

A

A

A

A

A

tysice sek. setki i dzisitkisek.

jednoci i dziesitesek.

+

-

+

-

+

-

+

--

+

-

powrt doopcji C1...C4

A

Kolejno wykonywania czynnoci dla zaprogramowania kanawodbiornika:

a) przyciskami gra - d pilota ustawi opcj i nacisn przyciskodbiornika,b) przyciskami gra - d pilota wybra dany kana i nacisn

przycisk odbiornika,c) przyciskami gra - d pilota mona edytowa pulsujc cyfr, za

przyciskami lewo - prawo pilota zmienia edytowan cyfr,d) zaakceptowa ustawiony czas zaczenia kanau, naciskajc przycisk

odbiornika.

PC

C1...C4

Uwagi !

4

4

4

Bistabiln prac kanau wczasi przez ustawienie zerowegoczasu jego zaczenia,Uycie przycisku odbiornika,spowoduje cofnicie si dowyboru opcji lub rezygnacjze zmian czasu zaczaniawybranego kanau.Jeli dany kana jest ustawionyw trybie chwilowymwywietlane bd .Ustawienie czasu spowodujeautomatyczne wyczenie trybuchwilowego.

PC

(str. 20)--

A

A

A

B

1 2

3

4

PILOT

Rys.13.Procedura

programowaniaodbiornika

A

A

PILOT

A

20

powrt doopcji c h

1.5 Programowanie trybu chwilowego

Uaktywnienie tej funkcji powoduje ustawienie wybranego kanau w tryb pracy chwilowej, tzn. przekanikzaczany jest na czas przycinicia przycisku pilota, po zwolnieniu przycisku przekanik powraca do trybuspoczynkowego.

W przypadku pracy kanau w trybie chwilowym, jednorazowe zaczenie kanau moe nastpi maksymalniena 25 sekund. Po tym czasie transmisja sygnau z pilota zostanie przerwana w celu ochrony baterii. Aby kontynuowaprac kanau, naley ponownie nacisn przycisk pilota.

Rys.14. Procedura zmiany trybu chwilowego

Kolejno wykonywania czynnoci dla wprowadzenia kanawodbiornika w tryb chwilowy:

a) przyciskami gra - d pilota ustawi opcj i nacisn przycisk _odbiornika,b) na wywietlaczu pojawi si numer kanau, ktremu moemy przyciskiem gra

- d pilota, ustawi symbol dla uaktywnienia trybu chwilowego lub jeelikana nie ma pracowa w trybie chwilowym,

c) przyciskami lewo - prawo mona wybra edytowany kana ( 1, 2, 3, 4 )d) przyciskiem zaakceptowa zmiany i wyj z ustawie trybu chwilowego.

ch

C _

A

A

1 2

3

4

A

A

A

21

powrt doopcji 2P

1.6 Programowanie funkcji podwjnego przycinicia

Uaktywnienie tej funkcji powoduje zaczenie wybranego kanau dopiero po drugim naciniciu przycisku wpilocie, co zmniejsza prawdopodobiestwo przypadkowego wysterowania kanau. Drugie naciniecie przycisku musinastpi w czasie do 3 sekund po pierwszym wciniciu przycisku.

W przypadku pracy kanau w trybie chwilowym, funkcja podwjnego przycinicia jest nieaktywna. Wprzypadku pracy kanau w trybie bistabilnym, jedynie zaczenie nastpuje po dwukrotnym przyciniciu przyciskupilota, wyczenie nastpuje po jednokrotnym naciniciu.

Rys.15. Procedura zmiany trybu podwjnegoprzycinicia

Kolejno wykonywania czynnoci dla wprowadzenia trybupodwjnego przycinicia:

2 P

C _

a) przyciskami gra - d pilota ustawi opcj i nacisn przycisk _odbiornika,b) na wywietlaczu pojawi si numer kanau, ktremu mona

przyporzdkowa funkcj podwjnego zaczenia. Przyciskiem gra -d pilota, wybieraa symbol dla uaktywnienia tej opcji lub jeelipodwjne zaczenie ma by nieaktywne,

c) przyciskami lewo - prawo mona wybra kolejny kana ( 1, 2, 3, 4 )d) przyciskiem zatwierdzi zmiany i wyj z ustawie funkcji.

A

A

1 2

3

4

PILOT

22

1 2

3

4

Opcja LP znajduje si jako trzecia w menu gwnym programu i suy do podgldu iloci wpisanych pilotw doodbiornika. Po wybraniu opcji na wywietlaczu pokazuje si liczba podzielona na dwie czci: pierwsza skada si zjednej cyfry i przedstawia setki liczby, druga wywietlana cz od lewej to dziesitki i jednoci. Przeczanie midzyczciami liczby wykonuje si samoczynnie. Dla przykadu pokazanego na rysunku poniej wywietlenie w pierwszejczci cyfry 0 a w drugiej 11, odpowiada liczbie 011. Maksymalna liczba pilotw, jak mona dopisa do odbiornikaRival 434, wynosi 700.

Kolejno wykonywania czynnoci dla sprawdzenia liczby wpisanych doodbiornika pilotw:

a) przyciskami gra - d ustawi opcj i nacisnprzycisk odbiornika,

b) zostanie wywietlony numer odpowiadajcy liczbie zaprogramowanych pilotww systemie. W celu powrotu do menu nacisn przycisk lub odbiornika.

LPpilota czteroprzyciskowego

Uwagi!

4Zarwno przycisk jak i przycisk odbiornika, mogby uyte w celu powrotu do wyboru opcji .LP

1.7 Liczba pilotw wpisanych do odbiornika

A

A B

Rys.16.Procedura podgldu

liczby wpisanych pilotw

A

A B

powrtdo opcji LP

A B

PILOT

23

1 2

3

4

1.8 Globalna / administracyjna blokada zdalnego dopisywania pilotw

globalnaon bc,

administracyjna

bA bc,

brakof bc.

bA of (

Kolejno wykonywania czynnoci dla ustawienia blokady zdalnegodopisywania pilotw:

bc

on, bAof

Uwagi!

Czwart opcj menu gwnego jest opcja , ktra suy doustawienia blokady funkcji zdalnego dopisywania pilota. Istniej trzymoliwoci:

blokada - wszystkim pilotom znajdujcym si w pamiciodbiornika uniemoliwiamy zdalne dopisywanie, stan w opcjiblokada - tylko piloty umieszczone na pierwszych trzechpozycjach w pamici odbiornika pozwalaj na zdalne dopisywanie,pozostae piloty pozbawione s tej moliwoci, stan w opcji

blokady - kady wpisany do odbiornika pilot pozwoli na dopisanienowego pilota, stan w opcji

Zmian dokonujemy po wejciu do opcji przydzielajc jej jeden z trzechstanw : , lub stan of jest ustawieniem domylnym tej opcji).

a) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi opcj inacisn przycisk odbiornika,b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawilub i nacisn przycisk odbiornika,

przycisk odbiornika, umoliwia wycofanie si ze zmian w opcjiblokada zdalnego dopisywania pilota, bdzie wczona rwnie dlapilotw, ktre zostan dopisane w przyszoci.

bc

bcon

bc

4

4

4

h

h

.

Rys.17.Procedura wczenia/wyczenia

globalnej blokady prostegodopisywania pilotw

APILOT

B

A

A

Przedostatni opcj menu gwnego jest opcja , ktra suy doustawienia blokady dostpu do menu. Po wejciu do opcji , monaprzydzieli jej dwa stany : lub . Stan of wycza , a stan n wcza blokadmenu. Stan jest ustawieniem domylnym tej opcji.

bb

of on

dd

ofo

Kolejno wykonywania czynnoci dla wyczeniafunkcji blokady menu :

a) przyciskami gra - d ustawiopcj i nacisn przycisk odbiornika,

wwczas pojawi sina wywietlaczu symbol ,

.

pilota czteroprzyciskowego

b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawiof i nacisn przycisk odbiornika,

nacisn trzykrotnie przyciskodbiornika

bd

A3

Uwagi!

4 Przycisk odbiornika, umoliwia wycofanie si ze zmianw opcji bd.

24

1.9 Blokada dostpu do menu (kod PIN).

Rys.18.Procedura wyczena blokady

menu (wprowadzania kodu PIN)

PILOT

A

A

A

A

A

A

A

B

powrtdo opcji bd

A

1 2

3

4

Aby wykorzysta blokad dostpu do menu w celu zabezpieczenia przedingerencj niepowoanych uytkownikw naley wej do opcji iprzydzieli jej stan . Od tej pory kadorazowa prba wejcia do menubdzie poprzedzona koniecznoci wprowadzenia kodu PIN.

bon

d

Kolejno wykonywania czynnoci dla ustawieniablokady menu (wprowadzenie kodu PIN)

25

Blokada dostpu do menu (kod PIN c.d.):

Rys.19.Procedura wczenia blokady

menu (wprowadzania kodu PIN)

A A

A

powrtdo opcji bd

A

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

a) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawiopcj i nacisn przycisk odbiornika,

c) na wywietlaczu pojawi si

bdb) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi

i nacisn przycisk odbiornika,

migajca pierwsza cyfra kodu,d) naley naciskajc przycisk gra - d odbiornika, wybra

warto pierwszej cyfry kodu PIN,e) nacisn prawy przycisk, aby ustawi kolejn cyfr kodu

PIN. Nastpne cyfry ustawia analogicznie jak w pkt.d)f) po wprowadzeniu kodu wcisn przycisk w odbiorniku,

wwczas zacznie miga symbol na wywietlaczug) ponownie wcisn przycisk w celu potwierdzenia kodu

PIN,powtrnie ustawi identyczny kod.

h) po wciniciu przycisku przy wskazaniu wywietlacza ,nacisn trzykrotnie powyszy przycisk.

on

on

A3

Uwagi!

A

A

A

A

A

A

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

A

A

1 2

3

4

PILOT

4 Utrata kodu PIN trwale blokuje dostp do menu programu.Odblokowanie dostpu wymaga ingerencji w ukadpamici EEPROM przez producenta

26

1.10 Klonowanie pamici odbiornika

Przedostatni opcj menu gwnego jest opcja , ktra suy doarchiwizacji lub przenoszenia pomidzy odbiornikami danych dotyczcychwpisanych pilotw oraz ustawie konfiguracyjnych. Do skorzystanie z funkcjiklonowania pamici niezbdny jest modu B700 dostpny u producenta.

CE

Kolejno wykonywania czynnoci wykonywanych przy klonowaniupamici odbiornika:

a) woy modu klonowania pamici B700b) przyciskami gra - d pilota czteroprzyciskowego ustawi opcj inacisn przycisk odbiornika,

c) przy wskazaniu wywietlacza, nacisn trzykrotnie przycisk odbiornikaw celu zaakceptowania.

d) poczeka na skopiowanie danych do pamici EEPROM.

Klonowanie jest wykonywane podczas charakterystycznego pulsowaniawywietlacza. Po zaprogramowaniu moduu na wywietlaczu pojawia siponownie symbol .

do odbiornikaCE

A3

CE

Uwagi !

4

4

Przy korzystaniu z moduu klonowania pamici naley uwaa abyzcze szpilkowe pokryo si przy wkadaniu z gniazdem odbiornika. Wprzeciwnym razie moe doj do uszkodzenia moduu lub odbiornika.

Jeeli modu jest uszkodzony lub wystpi brak styku na zczu moduu nawywietlaczu bd pojawiay si migajce na przemian symbole ,EE Er

A

A

A

A

powrtdo opcji CE

A

A

Rys.20Klonowanie

pamici odbiornika

1 2

3

4

PILOT

27

1.11 Pami fabryczna odbiornika

Ostatni opcj menu gwnego jest opcja , ktra suy doprzywrcenia fabrycznych ustawie producenta.

- brak pilotw wpisanych do odbiornika,

- cztery kanay odbiornika pracuj w trybie monostabilnym o czasiezaczania 0,5 sekundy,

- blokada kopiowania wyczona,- blokada dostpu wyczona

PF

Ustawienia fabryczne po akceptacji opcji PF:

(brak kodu PIN),- funkcja podwjnego przycinicia wyczona.

Kolejno wykonywania czynnoci dla przywrcenia pamicifabrycznej odbiornika:

a) przyciskami gra - d ustawi opcj inacisn przycisk odbiornika,

b) przy wskazaniu A3 wywietlacza, nacisn trzykrotnie przyciskodbiornika w celu zaakceptowania.

PFpilota czteroprzyciskowego

Uwagi !

4

4

Skorzystanie z opcji , spowoduje bezpowrotne wymazanie zpamici systemu, wszystkich zaprogramowanych do tej porypilotw, oraz przywrcenie ustawie fabrycznych, wszystkichkanaw odbiornika,

Przycisk odbiornika umoliwia wycofanie si z akceptacji opcji.

PF

PF

1 2

3

4

A

A

A

A

powrtdo opcji PF

A

A

B

rys.21Przywrcenie

pamici fabrycznejodbiornika.

PILOT

28

1.12. Tryb pracy z komputerem PC poprzez port USB

Kolejno wykonywania czynnoci dla przygotowania odbiornika do wsppracy z komputerem:

U

Uwagi !

Odbiornik moe wsppracowa z komputerem PC poprzez standardowy port USB, za pomoc aplikacji. Podczony odbiornik jest automatycznie rozpoznawany

przez komputer. Kabel przyczeniowy i program jest dostpny opcjonalnie.Interfejs programu komputerowego daje obsugujcemu duo przyjaniejsze rodowisko pracy i szereg nowychmoliwoci w porwnaniu ze standardowym interfejsem uytkownika na wywietlaczu LED. Dodatkowe moliwociuzyskiwane przez uycie programu komputerowego to:- przypisanie do wpisanych pilotw dodatkowego identyfikatora opisowego (np. imi i nazwisko uytkownika)- rejestracja zdarze odbiornika- kopiowanie i archiwizacja pamici odbiornika do pliku lub do pamici innego odbiornika- sterowanie kanaw odbiornika poprzez komputer.

dedykowanej do tego celu (program Programator USB)

a) woy pytk interfejsu USB z kablem do odbiornika wedug instrukcji doczonej do zestawu,b) na wywietlaczu wywietli si symbolc) odbiornik zostanie automatycznie rozpoznany przez komputer,d) przy pierwszym podczeniu uruchomiony zostaje kreator Windows, ktry przeprowadza uytkownika przez procesinstalacji sterownika,e) zestaw jest gotowy do pracy

4

4

4

4

4

Korzystanie z opcji interfejsu USB jest moliwe w odbiornikach z oprogramowaniem w wersji 2.0 lubwyszej. Odbiorniki z nisz wersj oprogramowania nie maj tej moliwoci i w razie potrzebynaley skontaktowa si z producentem w celu aktualizacji programu odbiornika. Wersja odbiornikajest wywietlana w chwili podczenia odbiornika do zasilania.Zasilanie odbiornika MAX moe si odbywa poprzez port USB komputera bez koniecznocipodczania zasilacza zewntrznegoSzczegy podczenia zawiera instrukcja doczana z opcjonalnym kablem i programemw przypadku poczenia odbiornika z komputerem i stosowania anteny zewntrznej nie naley czyjej z elementami uziemionymi (pot, brama)w przypadku podczania komputera poprzez kabel USB, do ju zasilanego odbiornika, naleypamita, aby oba urzdzenia (zasilacz i komputer) zasila z tej samej fazy.

Rys.22Wywietlony

symbol na wywietlaczuodbiornika przy poczeniu

z komputerem PC.

Odbiornik Rival 434Gwne cechy:- cztery odseparowane, przekanikowe wyjcia odbiornika typu NO, pracujce w trybie mono, bistabilnym lub chwilowym, dopuszczalne obcienie kadegowyjcia 1A/24V AC lub DC,- odbiornik rozrnia do 700 pilotw, kady adresowalny,- podgld, zmiana i moliwo skasowania nastaw dowolnego pilota, nawet bez jego obecnoci, przy jednoczesnym zachowaniu ustawie innych pilotw,- pena dowolno w przypisywaniu wyj odbiornika do przyciskw pilota - kontrola dostpu,- moliwo prostego dopisania nowego pilota, bez koniecznoci uywania przyciskw odbiornika,- blokada globalna / administracyjna zdalnego dopisywania pilotw,- pami ustawie odbiornika wpisywana w EEPROM na podstawce - udogodnienie przy serwisowaniu,- czas podtrzymania wyjcia w trybie monostabilnym: od 0,1sekundy do 107 minut (z rozdzielczoci do 0,1sekundy), w trybie bistabilnym pami stanu pookresowym zaniku zasilania,- s- d- klonowanie pamici (modu opcjonalny),- k- programowanie odbiornika realizowane za porednictwem wbudowanego wywietlacza,- interfejs USB umoliwiajcy zarzdzanie odbiornika,- zacisk do podczenia przewodu koncentrycznego anteny zewntrznej,- bryzgoszczelna obudowa o szczelnoci IP53, do zastosowa na zewntrz,- zasilanie odbiornika w szerokim zakresie od 12V do 24V, AC lub DC - wbudowana przetwornica,- temperatura pracy odbiornika od -20C do +55C,-- czstotliwo pracy: 433,92 MHz

prawdzanie iloci zarejestrowanych pilotwowolno w przypisywaniu wyj odbiornika do przyciskw pilota - kontrola dostpu

kod PIN zabezpieczajcy odbiorni przed zmian ustawie przez osoby trzecie

z poziomu komputera PC (modu opcjonalny)

Gabaryty [mm]: w obudowie - wysoko 118, szeroko 55, gboko 27,5;

F. Dane techniczne i uytkowe wybranych elementw systemu

29

Piloty VICTORY, rnokolorowe EcoVICTORY, NEO, TIP,

Pilot MAKSTER

to piloty o nowoczesnych i ergonomicznych ksztatach oraz nastpujcych cechach:- przyciski pilota mog sterowa dowolnymi funkcjami urzdze wchodzcych w skad systemu ; ich konstrukcja ogranicza do minimum moliwo przypadkowegouruchomienia,- transmisja sygnau jest oparta na standardzie kodowania KeeLoq,- czstotliwo pilota stabilizowana wysokiej jakoci kwarcem,- zasig radiowy rednio do 150 metrw (pilot TIP do 50m),- dioda sygnalizujca prawidow prac pilota,

jest 20-przyciskowym pilotem radiowym, przewidzianym do sterowania wieloma urzdzeniami domowymi.Jego gwne cechy:- zasig radiowy do 150 metrw,- czarna obudowa z tworzywa ABS w formie pilota telewizyjnego, doskonale komponuje si z innymi sprztami elektronicznymi w domu,- pi diod sygnalizujcych prawidow prac kadego z moduw pilota,- czytelne i odporne na cieranie oznaczenia przyciskw pilota o numeracji od 1 do 20, w piciu grupach, sterujce dowolnie przypisanymi kanaami odbiornika(w),- zasilanie bateri 6F22 9V,- gabaryty: dugo 144 mm, szeroko 62 mm, wysoko 30 mm.

G. CertyfikatyRodzina urzdze Rival, posiada certyfikat CE zgodnoci z normami krajowymi i europejskimi

30

DEKLARACJA ZGODNOCI Nr2/2009

ProducentDTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz

WyrbOdbiornik zdalnego sterowania radiowego,model: Rival431, Rival432, Rival434

serii: ZSP

Opis wyrobuOdbiornik radiowy zdalnego sterowania o kodowanej transmisji,posiadajcy 1, 2 lub 4 sterowane wyjcia, pracujcy naczstotliwoci 433,92 MHz.Zasilany napiciem od 12 do 24V AC/DC.Do sterowania odbiornikiem su bateryjnie zasilane piloty(nadajniki) radiowe, serii (typ: NEO, TIP, MAKSTER).

Wyrb jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej:R&TTE 99/5/EC

Wyrb spenia wymagania norm zharmonizowanych:R&TTE: PN-EN 300 220-1; EN 300 220-3EMC: PN-EN 301 489-1; PN-EN 301 489-3LVD: PN-EN 60950:2002

SPRZT RADIOWY W KLASIE 1 WEDUG R&TTE

Procedura oceny zgodnociW wyrobach przeprowadzono wewntrzn kontrolprodukcji zgodnie z zacznikiem II dyrektywy R&TTE 99/5/EC.Wyniki potwierdzaj zgodno. Zgodno dlaprzedmiotowego wyrobu lub pochodnych potwierdzaj rwniebadania w Instytucie cznoci, Szachowa 1, PL 04-894Warszawa

Bydgoszcz, Polska 01-08-2009WacicielDaniel Kujawski

H. Gwarancja.Producent DTM System przekazuje urzdzenia sprawne i gotowe do uytku. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesicy od

daty zakupu przez klienta kocowego. Okres gwarancji okrelany jest na podstawie plomb gwarancyjnych producenta, umieszczanych nakadym wyrobie. Producent zobowizuje si do bezpatnej naprawy urzdzenia, jeeli w okresie gwarancji wystpiy wady z winy producenta.Niesprawne urzdzenie naley dostarczy na wasny koszt do miejsca zakupu, zaczajc krtki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Kosztdemontau i montau urzdzenia ponosi uytkownik. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach, wszelkich uszkodze powstaych w wynikunieprawidowego uytkowania, samowolnych regulacji, przerbek i napraw oraz uszkodze powstaych w wyniku wyadowaniaatmosferycznego, przepicia lub zwarcia sieci zasilajcej. Szczegowe warunki udzielania gwarancji reguluj stosowne akty prawne.

31

I. Index

Antena zewntrzna - strona 5Normalnie otwarty (NO) - 3, 5Normalnie zamknity (NC) - 3, 5

PILOT:Dane techniczne - 29Deklarowanie - 13, 18Kopiowanie nastaw - 14Nastawy przyciskw - 15Numer porzdkowy - 12Proste wpisywanie - 9Ustawienia fabryczne - 15, 27Usuwanie - 17Wpisywanie - 9, 12

ODBIORNIK:Blokada globalna / administracyjna prostego dopisywania - 16, 23Blokada dostpu (kod PIN) - 24Czas zaczania - 19Dane techniczne - 29Instalacja - 3, 4Kanay - programowanie - 19Kasowanie pilota - patrz: Pilot-usuwanieKlonowanie pamici - 26Liczba pilotw - 22Podwjne przycinicie - 21Programowanie - 10Pami fabryczna - 27Tryb chwilowy -Wpisywanie pilota - patrz: Pilot-wpisywanieWsppraca z komputerem PC (USB) - 28

32

Nr.Porzdkowy

001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020

Identyfikator uytkownika pilotaPrzycisk nr - 1 Przycisk nr - 2 Przycisk nr - 3 Przycisk nr - 4

C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4 C-1 C-2 C-3 C-4

Tab.2 Przykadowa tabela identyfikacyjna dla 20 pilotw (pen tabel identyfikacyjn dla 700 pilotw, mona pobraze strony internetowej www.dtm.pl).

PROJEKTOWANIE I PRODUKCJAURZDZE ELEKTRONICZNYCH

DTM SystemUl. Brzeska 7

85-145 BydgoszczPolska

http://www.dtm.ple-mail: dtm@dtm.pl