Top Banner
1 "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ " STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁŽSKE UČEBNÉ MATERIÁLY k predmetu pre CESTNÉ VOZIDLÁ 3. ročník SOŠ v Strážskom, študijný odbor 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy Operačný program: Vzdelávanie Programové obdobie: 2007-2013 Prijímateľ: Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske Názov projektu: „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce“ Kód ITMS projektu: 26110130595 Číslo a názov pozície: 3.1.31 Metodik pre prípravu a tvorbu učebných materiálov pre žiakov v predmete Cestné vozidlá Spracoval: Ing. Slavomír RADA
33

UČEBNÉ MATERIÁLY - weblahko.sk

Feb 16, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STRÁSKE
3. roník SOŠ v Stráskom,
študijný odbor 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy
Operaný program: Vzdelávanie
Programové obdobie: 2007-2013
Názov projektu: „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu,
kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na
trhu práce“
Kód ITMS projektu: 26110130595
íslo a názov pozície: 3.1.31 Metodik pre prípravu a tvorbu uebných
materiálov pre iakov v predmete Cestné vozidlá
Spracoval: Ing. Slavomír RADA
OBSAH
3 Motorové vozidlá 4
4 Nemotorové vozidlá 28
5 Ostatné vozidlá 31
Zoznam pouitej literatúry 32
1 Cestné dopravné prostriedky
nich sa uskutouje samotné premiestnenie v osobnej a nákladnej doprave.
Charakteristickým znakom dopravných prostriedkov je schopnos pohybu, a preto sa
oznaujú ako pohyblivé. Dopravné prostriedky tvoria podstatnú as základných
prostriedkov dopravných podnikov, ktorých hlavnou innosou je osobná a nákladná
doprava.
Dopravnými prostriedkami v cestnej doprave sú cestné vozidlá. Cestné vozidlo je
motorové alebo prípojné nemotorové vozidlo, urené na prevádzku po pozemných
komunikáciách, nie je viazané na koajnice.
Definícia:
Motorové vozidlá – sú to cestné vozidlá poháané vlastným motorom. Medzi
motorové vozidla patrí osobný automobil, autobus, nákladný automobil,
špeciálny automobil, aha, motocykel, trojkolka a štvorkolka, zvláštne
motorové vozidlo (traktor a pracovný stroj)
Nemotorové vozidlá – sú to cestné vozidlá, ktoré nemajú vlastný zdroj pohonu
a sú ahané motorovým vozidlom. Patrí sem prípojné vozidlo (príves a náves) a
pracovný stroj
Ostatné vozidlá – sú to vozidlá, ktoré nemono jednoznane zaradi k dvom
predchádzajúcim skupinám vozidiel
ktorými sa uskutouje preprava osôb a nákladov.
4
Poznámka:
Definícia:
Celková hmotnos osobného automobilu nesmie presahova 3 500 kg, priom priestor
na batoinu nesmie by väší ako priestor pre cestujúcich. Priestor, ktorý vznikne
sklopením zadných sedadiel, sa nepovauje za batoinový priestor.
Osobné automobily môeme z hadiska ich prevádzkového urenia rozdeli na tieto
základné skupiny:
cestné automobily
terénne automobily
športové automobily
z usporiadania troch priestorov, a to z:
priestoru pre posádku motorového vozidla
motorového priestoru
batoinového priestoru
Osobitným druhom vozidla je elektrika. Je to koajové vozidlo vyuívané
v mestskej hromadnej doprave.
Osobný automobil je konštrukne urený najmä na prepravu osôb
a ich batoín alebo nákladu. Môe ma najviac 9 miest na sedenie,
vrátane miesta pre vodia. Môe tie aha príves.
5
Charakteristickou rtou dvojdverovej karosérie sú široké dvere a sklopné operadlá
predných sedadiel, aby sa dosiahol dobrý prístup k zadným sedadlám. Dvojdverová
karoséria mala v minulosti pomenovanie tudor.
Sedan – SE – má dvojdverovú alebo štvordverovú uzavretú trojpriestorovú karosériu,
priom as strechy sa môe otvára strešným oknom. Sedan má uzavretý
a nerozdelený priestor pre cestujúcich, pevnú neodnímatenú strechu a dva rady
sedadiel usporiadaných za sebou najmenej pre štyri osoby. Batoinový priestor je
prístupný cez veko batoinového priestoru.
6
Viete, e:
zvaujúcou zadnou stranou karosérie?
takmer celej ploche, priom závesy
týchto vyklápacích dverí sú uchytené do
rámu strechy. Z usporiadania zadnej
asti karosérie vyplýva, e oproti
trojpriestorovým karosériám je skrátená.
alebo pädverová karoséria, ktorá má na
rozdiel od hatchbacku za spodnou
hranou okna zadných vyklápacích dverí
vodorovnú alebo takmer vodorovnú
uchytené do rámu strechy.
neskrátená.
Limuzína – LI – je štvordverová alebo šesdverová , spravidla trojpriestorová karoséria,
s uzavretým priestorom najmenej pre šes, ale najviac devä cestujúcich, s pevnou
neodnímatenou strechou, ktorej as sa môe otvára.
7
"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolonos/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "
Limuzína má zvyajne dva rady pevných sedadiel a jeden rad sklápacích sedadiel,
ktoré bývajú umiestnené za predným radom ako núdzové sedadlá a sú orientované
v smere jazdy alebo proti nej. Priestor pre cestujúcich býva od priestoru pre obsluhu
obyajne rozdelený sklápacou medzistenou. Za limuzínu sa povauje aj vozidlo strednej
a vyššej triedy, ktorého minimálna dka vozidla je 5 400 mm.
Karoséria kupé býva asto nad prednými sedadlami vybavená strešným oknom. alej
má dva rady sedadiel, priom druhý rad má obmedzený priestor pre sediace osoby.
Batoinový priestor má v porovnaní so sedanom menší objem.
Kontrolné otázky:
viete vymenova uzatvorené karosérie osobných automobilov?
aký je rozdiel medzi hatchbackom a liftbackom?
ako je konštruovaná karoséria kupé?
Úloha:
materiáloch uzavreté karosérie osobných automobilov
Kupé – KU – je dvojdverová uzavretá trojpriestorová karoséria, v porovnaní so
sedanom obyajne nišia. Strecha karosérie sa obyajne zniuje v zadnej asti pre
cestujúcich.
8
"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolonos/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "
elné sklo uchytené v pevných boných stpikoch sa nedá sklápa. Strecha môe by
z poddajného materiálu sahovacia a zloená za zadným radom sedadiel alebo tuhá, bu
odnímatená alebo skladacia do zadného batoinového priestoru. Súasné bezpenostné
predpisy na ochranu posádky pri prevrátení automobily vyadujú pouitie
integrovaného ochranného oblúka za prvým radom sedadiel.
Viete, e:
a rámy boných okien? alúnená
strecha je sahovacia a uloená
v priestore za zadným radom sedadiel.
Kabriolet – KA – má dvojdverovú alebo štvordverovú trojpriestorovú karosériu
s premenlivou strechou, zvyajne bez pevného rámu boných dverí. Je urená
najmenej pre štyri osoby na sedadlách umiestnených v dvoch radoch za sebou.
Roadster – RO – je dvojdverová, trojpriestorová karoséria s jedným radom sedadiel,
urená pre dve a tri osoby. Za prednými sedadlami však môu by umiestnené pevné
núdzové sedadlá, ktoré sú sklopné.
9
"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolonos/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "
elné sklo s pevnými bonými stpikmi sa nedá sklápa. Dvere nemajú pevný rám,
dverové a boné okná sú odnímatené. Aj v tomto prípade sa pouíva ochranný strešný
oblúk. Jednoduchá plátenná strecha je sahovacia, môe by nahradená pevnou
odnímatenou, zvyajne plastovou strechou tzv. hard–top.
Viete, e:
pre dve osoby? elné sklo je pevné, za
sediacimi osobami je umiestnený
provizórne boné dvere alebo je bez
boných dverí s nízkou bonou stenou
na zlepšenie prístupu k sedadlám.
Batoinový priestor má len minimálny
objem.
aký je rozdiel medzi roadsterom a kabrioletom?
o je charakteristické pre karosériu spider?
10
"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolonos/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "
Táto karoséria je obyajne je odvodená z karosérie sedan, oproti ktorému má predenú
zadnú as. Urená je najmenej pre štyri osoby, so sedadlami v dvoch radoch. Na
zväšenie priestoru pre náklad má zadný rad sedadiel sklápacie operadlá alebo sú tieto
sedadlá vyberatené. Zadná as karosérie je takmer kolmá a otváratená pomocou
nedelených alebo aj delených dverí. Rovná strecha býva niekedy vybavená
integrovanými pozdnymi strešnými nosimi.
Osobné kombi – KO – slúi na dopravu osôb a menších nákladov v spolonom
priestore. Je spravidla pädverová, zriedkavo trojdverová dvojpriestorová karoséria, so
spoloným, nerozdeleným priestorom pre cestujúcich a prepravované batoiny alebo
menšie náklady.
Kombi – K – má uzavretú karosériu pre väší poet osôb ako je karoséria beného
automobilu, najmenej pre šes, najviac pre devä osôb, vrátane vodia. Karoséria so
zvýšenou podlahou má spoloný priestor pre cestujúcich a batoinu, so sedadlami
umiestnenými zvyajne v troch radoch za sebou.
11
"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolonos/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "
Priestor na batoinu mono úelovo meni zmenou potu sedadiel. Karoséria je
zvyajne vybavená na avej strane vstupnými dverami pre vodia a na pravej strane
dverami k prednému sedadlu a dverami s väšou šírkou, asto posuvnými pre prístup
k ostatným sedadlám.
batoinu? Má variabilné usporiadanie
poloha a poet sa môe meni,
s monosou sedenia pre šes a sedem
osôb. Karoséria má zvyajne šikmo
stúpajúcu prednú stenu a strmo
klesajúcu zadnú stenu automobilu.
kadej strane, z ktorých zadné bývajú
niekedy posuvné a piate dvere sú
v zadnej stene.
Špeciálny osobný automobil –SP – vychádza z u uvedených vyhotovení osobného
automobilu. Karosériu môe ma uzatvorenú, otvorenú alebo otváratenú. Vozidlo
môe by upravené ako obytný automobil alebo môe by prispôsobený na rôzne
úely, napr. záchranárske, sanitné, pohrebné a pod.
12
Poznámka:
viete, aký je rozdiel medzi karosériou kombi a osobným kombi
vozidlom?
Problémová úloha:
jednotlivých vami vybraných aspo troch výrobcov vozidiel
Charakteristické znaky jednotlivých typov karosérii sa asto prekrývajú
a kombinujú, niektoré prvky sa stávajú nepodstatnými, iné naopak,
vystupujú do popredia. Nové poiadavky vedú k novým,
charakteristickým typom karosérií. Príkladom sú automobily skupiny
„off-road“, ktoré sú kombináciou luxusných cestných automobilov
s terénnymi automobilmi na voný as.
13
Autobusy
Definícia:
Autobus môe aha aj príves. Celková hmotnos autobusu môe by do 5 ton a nad 5
ton. Autobusy sa delia na:
malý autobus – je urený na prepravu malej skupiny 9 a 22 cestujúcich
minibus – je urený na prepravu 9 a 16 cestujúcich
midibus – je urený na prepravu 17 a 22 cestujúcich
veký autobus – je urený na prepravu 23 a viac cestujúcich
Autobus je automobil urený na hromadnú prepravu osôb a ich
cestovných batoín, ktorý ma viac ako devä miest pre sediacich
cestujúcich.
mestský autobus – ME – má široké, zvyajne troje dverí na rýchle
nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. V autobuse je menší poet sedadiel
a väší priestor na státie.
14
prímestský autobus – PM – má zvyajne dvoje dverí a dvojmiestne sedadlá
umiestnené v dvoch radoch po oboch stranách. Státie je umonené v priestoroch
medzi sedadlami.
diakový autobus – DA – ma zvyajne jedny dvere (druhé môu by riešené
ako jednokrídlové), pohodlne nastavitené sedadlá na zvýšenej podlahe
s opierkami hlavy. Nie je upravený na dopravu stojacich osôb. Priestor pre
batoinu je vytvorený pod úrovou dláky. Cestujúci sedia pomerne vysoko nad
vozovkou a autobus má luxusné vybavenie (klimatizácia, video a pod.)
15
Okrem týchto bených jednopodlaných autobusov sa vyrábajú aj autobusy:
špeciálny autobus – SP – je urený pre osobitné skupiny cestujúcich, napr. pre telesne
postihnutých alebo väzov
trolejbus – T – je to vozidlo poháané elektromotorom, priom prúd do trolejbusu sa
privádza zberami zo siete. Je urený pre mestskú hromadnú dopravu.
Viete, e:
z dvoch astí spojených kbom alebo
tonicou, zakrytou harmonikovým
prímestskú dopravu.
rozloený do dvoch podlaí? Pouíva sa
ako diakový autobus, v minulosti sa
vyuíval aj ako mestský autobus napr.
v Londýne.
Kontrolné otázky:
viete charakterizova karosérie jednopodlaných autobusov?
aké alšie karosérie autobusov ešte poznáte?
Problémová úloha:
karosérie jednopodlaných autobusov a porovnajte ich z hadiska
usporiadania vnútorného priestoru
Vyuitie autobusov v mestskej hromadnej doprave
Autobus sa pouíva na všetkých dopravných sieach hromadnej osobnej dopravy ako
jediný dopravný prostriedok alebo ako integrovaná súas dopravných systémov v
koordinácii s iným druhom dopravných prostriedkov. Z technologického hadiska
môe autobusová doprava tvori základnú, doplujúcu, napájaciu aj prekrývajúcu
dopravnú sie.
Vzhadom na vlastnosti autobusu ako nezávislého dopravného prostriedku môe v
prípade porúch, nehôd, rekonštrukcií a mimoriadnych akcií nahrádza iné druhy
dopráv. Umouje to tie vysoká hustota cestnej siete. Na druhej strane tým, e
autobusová doprava vyuíva verejné cesty je vemi ovplyvnitená dopravným prúdom
na týchto cestách.
výhody autobusovej dopravy
vonos pohybu po cestách, neviazanos na prívod energie, operatívnos v
prevádzke vozidiel i vo vedení trás liniek poda situácie na komunikanej sieti
najväšia operatívnos v prevádzke. V prípade vzniknutých porúch na trase mono
vykona zmenu vo vedení trasy v relatívne krátkom ase
monos zastavenia pri chodníku a tým aj väšia bezpenos príchodu k zastávke,
akania na zastávke, nástupu a výstupu cestujúcich
monos hospodárneho uspokojenia malých a stredných prepravných poiadaviek
a do intenzity prepravného prúdu 4000 osôb za hodinu
monos rozloenia prepravného prúdu do rôznych trás v závislosti od
komunikanej siete oblastí a miest
monos vytvorenie relatívne hustej dopravnej siete s krátkym intervalom a tým aj s
menším potom prestupov
osobnej dopravy, odpadá nutnos investícií na tvorbu vlastnej dopravnej cesty
rozmermi autobusov a monosou vyuitia verejnej cestnej siete dosahuje
autobusová doprava najlepšie vyuitie dopravnej plochy
nevýhody autobusovej dopravy
hmotnosou
autobusová doprava podlieha všetkým vplyvom ostatnej cestnej premávky, pokia
nie je od nej oddelená samostatnými cestnými pruhmi alebo komunikáciami, z tohto
dôvodu vykazuje i menšiu presnos v dodriavaní cestovného poriadku
menšia preaitenos (prekroenie obsaditenosti)
výrazné negatívne vplyvy na ivotné prostredie z dôvodov emisií exhalácií,
hlunosti, vibrácií, prašnosti a nebezpeenstva úniku pohonných hmôt, olejov a
prevádzkových kvapalín
menšia ivotnos a úinnos spaovacieho motora v porovnaní s elektrickým
motorom
18
"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spolonos/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ "
autobus má celkovo najmenšiu ekonomickú a technickú ivotnos v porovnaní s
ostatnými vozidlami hromadnej osobnej dopravy
straty spôsobené chodom motora aj v ase státia na zastávkach a kriovatkách
K obmedzovaniu niektorých nedostatkov autobusovej dopravy, predovšetkým v
ochrane ivotného prostredia, je moné vyuíva autobusy s alternatívnym pohonom
(zemný plyn, bioplyn, vodík) alebo iné nezávislé vozidlá ako sú elektrobusy, duobusy,
hybridné autobusy. Sú k dispozícii tie duálne autobusy v zahranií pouívané v systéme
po názvom Dual-Mode-Bus-System.
do 3,5 ton
nad 12 ton
Nákladný automobil, ktorého celková hmotnos nepresahuje 3,5 tony sa oznauje ako
malý nákladný automobil, niekedy aj ako dodávkový automobil. Môe by odvodený
od osobného automobilu.
prepravu nákladov kadého druhu. Môe však aha aj príves
alebo náves.
Valníkový automobil – V - má oddelenú a uzavretú kabínu pre vodia
a spolujazdcov. Úloná plocha má bonice a zadné veko. Náklad môe by
chránený plachtou, natiahnutou cez odoberatenú nosnú konštrukciu.
Sklápací automobil – SK – má sklápaciu lonú plochu, ktorá je sklopná bu
dozadu (jednostranný sklápa), do dvoch boných (dvojstranný), alebo do
všetkých strán (trojstranný). Je urený najmä na prepravu sypkého materiálu.
20
Vyrábajú sa tieto druhy skrí:
samostatná skria – SS – je oddelená od kabíny vodia
furgon – SF – kabína vodia a plocha urená pre náklad tvoria jeden
neoddelitený konštrukný celok. Medzi kabínou pre vodia
a úlonou plochou je otvor, resp. dvere s rozmermi 600x1300 mm
dodávková skria – SD – je to malý skriový automobil s uzavretým
priestorom pre posádku i náklad. Prístup do nákladného priestoru je
zozadu alebo z boku
Skriový automobil – S – má jednoduchú skriu bez akéhokovek úelového
urenia. Nákladný priestor je prístupný zo strán alebo zozadu, prípadne oboje.
21
Viete, e:
na prepravu betónu, na odvoz pevného
odpadu, sahovacie, cisternové, na
navijakom, hydraulickou rukou,
osobného automobilu? Má uzavretý
náklad je otvorený, s pevnými bonými
stenami, ktoré sledujú líniu prednej asti
karosérie a otváracím zadným vekom.
Úloná plocha môe by tie zakrytá
plachtou s odnímatenými výstunými
oblúkmi alebo plastovou odnímatenou
ako rozdeujeme nákladné automobily poda uitoného zaaenia?
Vymenujte konštrukné riešenia skriových automobilov
o je charakteristické pre špeciálny nákladný automobil?
22
Špeciálne automobily a ahae
Definícia:
Špeciálny automobil nie je urený na prepravnú innos. Automobil ma samostatnú
kabínu a nadstavby sa upevujú na rám. Oznaenie špeciálnych automobilov:
A – autoeriav, R – rýpadlo, PL – polievací, Z – zametací,
PO – poiarnicky, D – dielenský, PD – pojazdná diela a pod.
Špeciálny automobil môe by vybavený vysokozdvinou plošinou, vodným delom,
navijakom, hydraulickou rukou a pod.
Špeciálny automobil je motorové vozidlo, ktoré je svojou
konštrukciou a vybavením urené iba na vykonávanie uritých
pracovných úkonov.
Definícia:
ktoré má návesné zariadenie, t. j.
tonicu na uloenie návesu? Kabína je
samostatná, vekopriestorová s lôkom
na ahanie špeciálnych nákladných
akých nákladov.
Problémová úloha:
akých nákladov a oboznámte sa s ich technickou základou. Aké
podmienky musia by dodrané pri takýchto prepravách?
aha je ané motorové vozidlo, ktoré je svojou konštrukciou
a vybavením urené na ahanie návesu alebo prívesu.
24
Motocykle, trojkolky a štvorkolky
a s pevnými stúpakami.
prepravu jednej alebo dvoch osôb
sediacich za sebou, bez opory na kolená
vodia pri jazde a s podlahou na nohy
v nosnej asti vozidla, bez stúpadiel.
Skútre majú spravidla ochranu
Motocykel je jednostopové vozidlo s dvoma kolesami urené
predovšetkým na prepravu osôb, prípadne ich batoín.
25
Moped – MP – je jednostopové vozidlo
so spaovacím motorom s obmedzeným
objemom valca. Slúi na dopravu jednej
osoby, má pedále.
vybavený tak, ako motocykel, i mokik.
Motobicykel – MB – je to bicykel
s trvale pripojeným hnacím motorom.
26
Definície:
Do skupiny trojkolesových motorových vozidiel patrí aj motocykel s postranným
vozíkom, ktorý ma nesúmerne usporiadané kolesá k strednej pozdnej rovine vozidla.
Zvláštne motorové vozidlá
Do tejto skupiny vozidiel patria najmä traktory a samohybné pracovné stroje.
Trojkolka – TR – je trojkolesové motorové vozidlo so súmerne
usporiadanými kolesami k strednej pozdnej rovine vozidla.
Štvorkolka – ST – je štvorkolesové motorové vozidlo s kolesami
súmerne usporiadanými k strednej pozdnej rovine vozidla.
27
Definícia:
MA – malotraktor, S –špeciálny
Samohybný pracovný stroj je však svojou konštrukciou predovšetkým urený na
vykonávanie uritých pracovných innosti. Toto vozidlo má vlastný zdroj pohonu.
Patria sem cestný valec, eriav, rýpadlo, kombajn, vysokozdviný vozík, lopatový
naklada a pod.
Traktor je v podstate aha urený na nesenie a na pohon rôzneho
náradia a strojov.
28
Kontrolné otázky:
a špeciálnym automobilom?
ím sa odlišuje konštrukcia nákladných automobilov od ahaov?
do skupiny akých vozidiel patria kolesové traktory?
4 Nemotorové vozidlá
Poda riešenia úlonej plochy môe by vyhotovený podobne ako nákladný automobil,
a to:
V – valníkový, SK – sklápací, S – skriový, P – špeciálny (fekálny, cisternový na vodu,
káblový,...)
Príves je prípojné vozidlo, z ktorého sa iba nepodstatná as jeho
celkovej hmotnosti prenáša na ané vozidlo.
Nákladný príves – PN – je prípojné vozidlo ahané niektorým druhom motorového
vozidla. Tento príves nemá vlastný zdroj pohonu.
29
Viete, e:
vykonávanie pracovných úkonov? Nie
napr. hasiský, kompresor vzduchu,
Prívesný vozík – PM – je prípojné
vozidlo za motocykel urené na
prepravu batoiny?
Karaván - KA – je jednonápravový príves urený a vybavený na mobilné ubytovanie
osôb.
30
Definícia:
Poda úlonej plochy môe by vyhotovený ako:
V – valníkový, SK – sklápací, S – skriový, P – špeciálny (fekálny, cisternový na vodu,
káblový, chladiarensky...)
Viete, e:
vykonávanie pracovných úkonov? Nie
hasiský, kompresor vzduchu, vrtná
vozidlo s jedným kolesom na jednej
strane a na druhej strane upravené na
pripevnenie na bok motocykla? Pouíva
sa na prepravu jednej sediacej osoby
alebo nákladu.
návesu, z ktorého sa podstatná as jeho celkovej hmotnosti prenáša
na aha návesov.
Nákladný náves – NN – je prípojné vozidlo pouívané len na prepravu nákladu.
Nemá vlastný zdroj pohonu.
Poznámka:
5 Ostatné vozidlá
Medzi ostatné vozidlá patria tie vozidlá, ktoré nemono zaradi do uvedených
spomínaných druhov. Patrí sem napr. bicykel, záprahové vozidlo, runý vozík, športová
kolobeka a pod.
aký je základný rozdiel medzi prívesom a návesom?
o je charakteristické pre postranný vozík?
vymenujte, o patrí medzi ostatné vozidlá
Úloha:
podniku cestnej dopravy sa informujte o rôznych konštrukných
vyhotoveniach prípojných vozidiel, porovnajte ich z hadiska
konštrukného vyhotovenia, celkovej hmotnosti, vhodnosti pouitia,
at.
Do tejto skupiny vozidiel patrí pracovný stroj nesený, ktorý je urený na
vykonávanie špecifických prác alebo inností a dá sa namontova len na
vozidlo na to prispôsobené (napr. kosaka trávnatých porastov, sejací
stroj, pluh) a pracovný stroj prípojný, ktorý je urený na vykonávanie
uritých pracovných inností. Nemá vlastný zdroj pohonu, ale pripája sa
k motorovému vozidlu. Medzi pracovné prípojné stroje patrí sejací stroj,
postrekova a pod.
Zoznam pouitej literatúry
1. Ivan Faktor – Cestné vozidlá 1, 2002,
2. Ivan Faktor – Cestné vozidlá 2, 2003,
3. Pilárik, Pabst – Automobily I pre 1. roník uebného odboru automechanik
4. Pilárik, Pabst – Automobily II pre 2. roník uebného odboru automechanik
5. Sedláková – Cestná doprava pre 2. roník , 2002
33
Vydané pre interné úely SOŠ v Stráskom.
Autorské práva vyhradené.