Top Banner
sió 1 FEBRER de 2005 la revista d’Agramunt i de la Ribera www.revistasio.info redaccio@revistasio.info Núm. 492 Any XLII Febrer 2005 La consellera d’Interior, Montserrat Tura, inaugurà Agr’auto Agramunt té una segona residència geriàtrica Molta participació en la jornada solidària per les víctimes del tsunami Reportatge: “Els nens ja no vénen de París” Més de 700 disfresses en la rua del Carnaval Més de 700 disfresses en la rua del Carnaval
56

REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

Mar 16, 2016

Download

Documents

Exemplar complet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 1FEBRER de 2005

la revista d’Agramunti de la Riberawww.revistasio.info • redaccio@revistasio.info Núm. 492 • Any XLII • Febrer 2005

La consellera d’Interior, Montserrat Tura,inaugurà Agr’auto

Agramunt té una segona residència geriàtrica

Molta participació en la jornada solidària perles víctimes del tsunami

Reportatge: “Els nens ja no vénen de París”

Més de 700 disfressesen la rua del CarnavalMés de 700 disfressesen la rua del Carnaval

Page 2: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

2 sió FEBRER de 2005

Núm. 492 - Any XLII - Febrer 2005

PORTADA:El carnaval d'enguany segurament no va serel més concorregut, però, per contra, s'hivan presentar algunes de les carrosses mésespectaculars de totes les edicions. Aquestés el cas de l'Associació de Pares delCol·legi Macià-Companys, inspirada en elscontes infantils.

(Josep Bertran)

ESTIMATS LECTORS ......................... 3

ACTUALITATFets del mes- Aniversari de les Monges ................. 5- Nova residència ................................ 6- Jornada solidària .............................. 7- Centenari .......................................... 8- Carnaval ............................................ 9

El reportatge- Els nens ja no vénen de París ........... 15

ENTITATSPatronat Fundació PrivadaEspai Guinovart- S'editarà un catàleg raonat de la col·lecció de la Fundació ................... 21Agrupament Escolta - Esplai Sió- Treballem junts pel tsunami ............. 23Penya Barcelonista- Estrena d'una pantalla gegant .......... 25

OPINIÓEl celobert- Auschwitz ......................................... 27

Gent, fets, coses...- Oficis que van desapareixent ............ 29

Unes set-centes persones, entrecomparses i carrosses, han participatal carnaval agramuntí.

9

Els lectors escriuen- Molt soroll, per a res ........................ 31L’acudit d’en Creus ............................. 31- Carta a una màscara (de Carnaval) i a una agramuntina que encara no hi és a temps ............................... 33- Publicitat i avisos ............................. 35- La llarga vida del meu padrí ............. 35

Hi serem a temps?- "On és la solució al preu de l'aigua?" 37

SOM A RIELLAHistòries- Vida de difunts: En Cacaluc Cristanyol i Murrió .......... 41

CULTURAHistòria- El castell i terme de les Puelles (i 5) .... 43

ENSENYAMENTFinestra educativa- Setmana solidària ............................. 49- Professores de l'IES van a Itàlia dins el programa Comenius ............... 50- Reflexió sobre la tolerància ................ 51

COL·LABORACIONS LITERÀRIESEl conte- Boira ................................................ 53Espurnes- Reflexions ........................................ 53Coses de la vida- Una persecució de pel·lícula ............. 55

ESPORTS- Club Futbol Agramunt ...................... 57- Bàsquet Agramunt Club ................... 58- Club Billar Agramunt ........................ 60- Club Bitlles Sió d'Agramunt ............. 61

REGIDORIES MUNICIPALS- El tsunami ha tocat el cor dels agramuntins ..................................... 62- 125 anys educant ............................. 63- Carnaval de colors ............................ 65

PARTITS POLÍTICS- La Constitució Europea: sí a un nou estat del benestar ...................... 66- No hi ha solucions ni respostes ....... 67

L’AJUNTAMENT INFORMA ................. 68

ALMANAC ........................................... 72

LLEURE- Amenitats ......................................... 73

LA FOTO ............................................ 74

LA CALAISERA .................................. 74

IMATGES D'AHIR I D'AVUI ................ 75

El procés d'adopció és unfenomen cada vegada méshabitual, sobretot d'infantsprocedents de Rússia o dela Xina.

15▼

Page 3: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 3FEBRER de 2005

Imprimeix: Impremta-Òfset Barnola - Dipòsit Legal: L-138-1964

Redacció i Administració: C/. Ensenyament, 17 - Apartat de Correus, 10 - 25310 Agramunt (Urgell)

Subscripció anual: 28,50 € - Número solt: 2,60 €

Per a subscripcions i anuncis: Pilar Figuera. Tel. 973 39 20 42

A C P C( )A s s o c i a c i óC a t a l a n ad e l a P r e m s aC o m a r c a l

Membre de l'Associació Catalanade la Premsa Comarcal

Redactors: Josep Bertran, Pasqual Castellà, Joan Pijuan, Antoni Ponsa, Joan Puig, Josep Rovira i Anna Santacreu.Col·laboradors: Serafina Balasch, Ramon Bernaus, Ricard Bertran, Jaume Cots, Ramon Creus, Montse Guerrero,

Deudat Pont, Paulí Ribera i Rosa Maria Sera. Responsable pàgina web: Ramon Bernaus Vila.

Edita: Col·lectiu de Redactors d'Agramunt

La redacció, manifesta la no obligació d'acceptar totes i cadascuna de les col·laboracions rebudes.Per altra banda, la publicació dels articles signats, no significa l'acceptació implícita del seu contingut per part de l'equip redactor.

Es recorda que els treballs que enviïn els col·laboradors a SIÓ, han d'estar escrits a màquina, signats, amb l'adreça i el D.N.I.; si bé, es publicaran amb pseudònim,sempre que els autors ho vulguin. Es prega també, que no passin de foli i mig.

Els escrits que arribin a SIÓ, perquè puguin sortir publicats en el mes de la data de la revista, han d'ésser presentats a la redacció (Apartat 10) abans del dia 25 del mes anterior.

Premi Humbert Torres d'Òmnium Cultural 1988 ■ Premi "Tassis-Torrent" Dip. de Barcelona 1989 ■ Torronaire d'Honor 2004

Amb la col·laboració del departament de Cultura de la Generalitat,l'IEI de la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Agramunt

CRÈDITS

Estimats lectors...

El reportatge d’aquest mes, que hem titulat “Els nensja no vénen de París”, tracta d’aquest fenomen cadavegada més habitual com és l’adopció, tant de la

que es fa amb infants del nostre país, com amb els queprocedeixen de tan lluny com la Sibèria o la Xina. Fa unsanys, l’adopció, generalment protagonitzada per parellesque no podien tenir fills, era un fet extraordinari, per inu-sual. Ara, aquest fet ja forma part de la pròpia societat i laprotagonitzen parelles amb o sense fills i, fins i tot, perso-nes solteres, el que se’n diu famílies monoparentals, ge-neralment una dona sola, i ben aviat ho veurem en parelleshomosexuals.

Malgrat que l’adopció és ja assumida amb tota naturalitatpel conjunt de la societat, alguns dels adoptants mantenenun cert recel a l’hora de tractar el tema obertament. Percontra, n’hi ha d’altres que no tenen cap inconvenient defer partícips al conjunt dels seus veïns aquest esdeve-niment que té una doble connotació, d’íntim i públic a lavegada, donada la seva repercussió en el conjunt de lasocietat.

Una societat enormement canviant, acceleradamentcanviant, des que es va iniciar la darrera onada d’immigraciói l’arribada de persones d’arreu del món. Nous agramuntinsde races, cultura i religions diverses marcaran el que seràla nostra comunitat. Una comunitat que anirà perdent el

seu principal fet diferencial que és, encara, l’idioma.L’arribada de la immigració de parla castellana va iniciarla davallada del català, especialment per culpa del suïcidilingüístic dels catalans quan renunciàvem a utilitzar-lo enfront dels nouvinguts.

Aquesta renúncia s’ha accentuat encara més amb els nousimmigrants, que veuen que no tenen cap necessitatd’aprendre el català perquè els autòctons no l’utilitzen perdirigir-s’hi. La proliferació dels mitjans de comunicacióàudio-visuals, majoritàriament en castellà, i la poca voluntatpolítica de lluitar per la llengua pròpia, porta, inexo-rablement, a la mort del català com un idioma social i decomunicació, restant, no sabem per a quant de temps,com un idioma acadèmic.

Amb tot, ara el que pertoca és donar la benvinguda a aquestsnens i nenes que vénen a instal·lar-se entre nosaltres gràciesa la voluntat i l’esforç que fan uns agramuntins per resca-tar-los de situacions difícils.

Afectuosament,

Bernat Jofre

Agramunt, febrer de 2005

Page 4: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 5FEBRER de 2005

❚ Josep Bertran

ACTUALITAT

Aniversari de les Monges

L'exposició commemorativa és al Foment.

FETS DEL MES

JOSEP BERTRAN

Amb una conferència a càrrec de Joan Novell al Ca-sal, que es publicarà el proper mes, es van iniciarels actes oficials de commemoració del 125

aniversari del Col·legi de les Religioses de la ImmaculadaConcepció, popularment conegut com Les Monges iactualment reconvertides en el Col·legi Mare de Déu delSocors. L’acte, que es va celebrar el diumenge 13 de febrer,comptà amb la col·laboració de l’orquestra de cambra del’Escola Municipal de Música.

Al Foment Parroquial es va inaugurar una àmpliaexposició de tot tipus de material, especialment gràfic,relacionat amb la trajectòria de Les Monges a través de lesdiverses èpoques viscudes pel convent i el centred’ensenyament. El centre es va fundar l’any 1880 per partde l’agramuntina, una religiosa de l’orde, Montserrat Pons,que va dedicar a aquesta obra tot el seu patrimoni.Joan Novell s'encarregà de glossar la trajectòria del centre.

JOS

EP

BE

RTR

AN

Page 5: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

6 sió FEBRER de 2005

Nova residència

E l cap de setmana del 12 i 13 de febrer,la nova residència geriàtrica “Ribera del

Sió” va celebrar unes jornades de portes obertesper donar a conèixer als veïns les noves ins-tal·lacions, que es posaran en marxa a primersdel mes de març, segons han informat des del’empresa. El nou equipament, promogut perun grup d’empresaris agramuntins, té unacapacitat per a 64 interns, a més de 20 placescom a centre de dia. Ocupa un total de 2.000metres quadrats distribuïts en 4 plantes, a mésde 500 metres de zona verda interior.

Ubicada al costat del Passeig, la novaresidència ha tingut una inversió aproximadad’un milió i mig d’euros (250 milions de pes-setes), i suposarà una oferta laboral de 30nous llocs de treball quan estigui plenamenten marxa. Llavors es firmarà un conveni ambel departament de Benestar i Família perquèsigui residència col·laboradora. Tambédisposarà d’un vehicle de transport adaptatper traslladar els usuaris de la Vila i comarca.

L'edifici està situat al costat del Passeig.

De l'interior en destaca un disseny funcional i un bon equipament.

FETS DEL MESACTUALITATJO

SE

P B

ER

TRA

N

JOS

EP

BE

RTR

AN

Page 6: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 7FEBRER de 2005

Jornada solidària

La Plataforma Solidària va arreplegarmés de 6.000 euros amb els actes

organitzats a favor dels damnificats delTsunami. La pràctica totalitat de lesentitats agramuntines van col·laborar enla Jornada Solidària del dissabte 29 degener i també en altres activitats.

Gairebé tots els actes es van celebraral pavelló firal. A partir del migdia sesucceïren les actuacions, com la de lestres cobles agramuntines i la Colla Estol.

En una instal·lació elaborada pel CAUes podia contemplar els efectes deltsunami i les moltes accions que es po-

den fer per pal·liar-lo.Les actuacions musicals es van succeir al

llarg de tota la jornada amb diversos grupsintegrats, majoritàriament, per alumnes del’Escola de Música. La Poker Brass Bandva protagonitzar una d'aquestes sessionsmusicals.

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

Page 7: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

8 sió FEBRER de 2005

FETS DEL MESACTUALITAT

Més de dues-centes persones van par-ticipar en el sopar solidari que es va feral Pavelló.

La Jornada es va clausurar amb unconcert on van participar diversos grupsd’ska i rock.

El dissabte es va celebrar una subhastad’obres, donades per una colla d’artistesagramuntins. L’acte, que va ser forçaconcorregut, va permetre recollir un to-tal 1.985 euros.

L ’alcalde d’Agramunt, Ramon Muixí, iuna representant de la conselleria de

Benestar i Família, van visitar a casa sevael veí Josep Cahelles, el dia 23 de gener,el mateix dia que complia 100 anys.Posteriorment el centenari, que conser-va unes condicions físiques i mentalsenvejables, va presidir una festa familiar.Josep Cahelles conserva encara el costumd’anar a jugar a la botifarra al Casal iés un gran afeccionat a fer mots en-creuats.

Centenari

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

Page 8: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 9FEBRER de 2005

1 The Hippies 212 Noël Girls 143 Les teatreres rialleres 124 La màfia del Sió 255 Desfilada de fils 276 Las conejitas play-boy 187 Tocats del bolet 358 Una nit de somnis 1109 As de cors 2410 Sugunigu 2511 Els arlequins quins 2012 Els gondolers d'aquí 1613 Tenim gasos 3514 Police woman 2215 Carabasses a dojo 2616 Lo molin norouge 3017 Els bufons del caudillo 3718 Fanàtiques del rock 2019 Redskins vs bluetooth 3120 El equipo A 1721 Que ve el rei 1722 Les noies del Malibú 3123 Per carnaval el porc amb sal 3524 Tresors dels contes 1225 La petita Venècia 1626 Quan apreníem a cops de bastó 24

Total participants 700

A l carnaval d'enguany hi van partici-par 22 comparses i 4 carrosses, amb

un total d'unes set-centes persones. Tanta les comparses, que han de tenir unmínim de 12 persones, com a lescarroses, pel sol fet de participar se'lsatorga un corder valorat en 100 euros.Les nou comparses més puntuades tenenun premi addicional de 180 euros i queenguany van ser les següents: Tocats delbolet, Desfilada de fils, As de cors, Lamàfia del Sió, Lo molin norouge, Lasconejitas play-boy, Els bufons del cau-dillo, Tenim gasos i Carabasses a dojo.

Els empleats de l'Ajuntament també es van sumar al carnaval.

Les tres primeres carrosses en reben300, i foren les següents: Els tresorsdels contes, Per carnaval el porc ambsal i Quan apreníem a cops de bastó.També s'atorga un premi especial de 150euros al millor vehicle de comparsa queenguany va recaure a Tocats del bolet.

Pel que fa al concurs dels comerços dela vila, els premis foren:

Millor ornamentació de l'aparador:Ratolí serveis informàtics.

Millor ambientació de local: ComercialGili.

Millor disfressa: Athenea.

Núm

.

Núm

.pe

rson

es

T Í T O L

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

CARNAVAL

sió 9FEBRER de 2005

Page 9: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

10 sió FEBRER de 2005

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOSEP BERTRAN

CARNAVAL

10 sió FEBRER de 2005

Page 10: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 11FEBRER de 2005

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

sió 11FEBRER de 2005

Page 11: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

12 sió FEBRER de 2005

CARNAVALJO

SE

P B

ER

TRA

NJO

SE

P B

ER

TRA

N

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

CARNAV12 sió FEBRER de 2005

Page 12: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 13FEBRER de 2005

L

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

AVAL sió 13FEBRER de 2005

Page 13: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005
Page 14: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005
Page 15: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005
Page 16: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005
Page 17: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005
Page 18: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 21FEBRER de 2005

ENTITATS PATRONAT FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART

S'editarà un catàleg de la col·lecció de la Fundació

E l divendres dia 28 degener de 2005 tinguélloc, a la Sala de Jun-

tes de l’Ajuntament d’Agra-munt, la reunió extraordinàriade la Junta del Patronat de laFundació Privada Espai Gui-novart. En el decurs de l’acte,un cop realitzada la lectura il’aprovació de l’acta de lasessió anterior, el balanç del’exercici 2004, i la propostade pressupost per a l’exercici2005, es presentaren els nousprojectes i la programaciócorresponents al 2005.

En relació als nous pro-jectes, en el decurs de l’any espreveu l’edició del catàlegraonat de la Col·lecció de laFundació Privada Espai Gui-novart, la realització de lapàgina web i la campanya depromoció i de captació derecursos, centrada en el Pro-grama Amics de l’Espai Gui-novart, que inclou la moda-litat Amic, Amic Col·laboradori Protector Corporatiu del’Espai Guinovart, adreçat a

particulars i empreses.Actualment s’està ultimant

el catàleg raonat, al qual s’hanincorporat les darreres do-nacions de Josep Guinovart ala Col·lecció, la qual comptagairebé amb tres-centes obresde l’artista. L’edició del catàlegserà en versió trilingüe (català,castellà i anglès).

En relació a la Col·lecció caldestacar, per altra banda, elspréstecs de 33 obres de laCol·lecció per a l’exposicióGuinovart que, organitzadaper Ministerio de Asuntos Ex-teriores y de Cooperación,tindrà lloc a la Galeria Nacio-nal de Sofia, Bulgària, durantels mesos de febrer i març, i ala Fundació Caixa Gironadurant els mesos d’estiu.

Pel que fa a la programaciócorresponent al 2005, cal des-tacar la realització de la segonaexposició antològica de laCol·lecció, que s’inaugurarà elmes de juliol i que ocuparàl’espai permanent d’exposiciófins al 2006.

Inauguracióexposició

El diumenge dia 30 degener, a l’Espai Guinovart secelebrà l’acte d’inauguració del’exposició Els nens víctimes dela nostra violència. Exposició

dels treballs dels nens i nenesd’Agramunt en què es mostra-ran fins al proper 20 de febrerels treballs dels alumnes delCol·legi Macià Companys i delCol·legi Mare de Déu delSocors. En els diferents di-buixos, pintures i collages,alguns d’ells molt originals, elsnens han expressat plàstica-ment la seva visió i les sevessensacions envers als nens quesón víctimes de la guerra, dela fam, de la malaltia, etc.

Paral·lelament, a l’Espais’exposarà la sèrie Als nens i ales mares (2004) en tècnicamixta sobre tela, realitzadaper Josep Guinovart ambmotiu de l’atrocitat comesa elpassat mes de setembre al’escola de Beslan pels terro-ristes Txetxens.

Cal destacar finalment laparticipació dels nens i nenesde l’escola Municipal de Músi-ca d’Agramunt, els qualsoferiran un repertori espe-cial en el decurs de l’acted’inauguració de la mostracol·lectiva. ■

A banda de les exposicionstemporals, destaquen lesactivitats educatives amb unaàmplia i variada oferta.

JOS

EP

BE

RTR

AN

JOS

EP

BE

RTR

AN

Page 19: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 23FEBRER de 2005

Treballem junts pel tsunami

ENTITATS AGRUPAMENT ESCOLTA - ESPLAI SIÓ

E n situacions d’aquesta mena nocompten els colors, no comptenels estils; el que compta és

únicament la bona voluntat de les perso-nes. Per aquest motiu, durant tot eldissabte a la tarda, l’Agrupament Escoltai l’Esplai Sió vàrem organitzar conjun-tament un seguit d’activitats. Per als méspetits es prepararen uns tallers al Cau,entre els que es va fer una xapa solidària,

mentre que els més grans participaren enuna gimcana en què es treballava la realitatde la situació al sud-est asiàtic. Lesactivitats finalitzaren amb una xocolatadaper a tothom.

Cal, doncs, agrair a totes aquelles per-sones que varen col·laborar desin-teressadament organitzant i partici-pant. Per als més joves, potser el valordel diner encara no està prou establert,

Vam acomiadar l’any amb el record del tsunami encara ben viu. Com molt bé sabeu, el passatdissabte 29 de gener, Agramunt es bolcà a les víctimes d’aquesta tragèdia organitzant actessolidaris de tota mena.

per això considerem molt important quepuguin veure que els més grans ensmovem davant d’aquestes situacions ex-tremes. Finalment volem destacar eltreball conjunt que hem realitzat el Cau il’Esplai, dues associacions agramuntinesque treballem els valors educatius delsjoves en el lleure. És una manerad’entendre que tots mirem cap al mateixhoritzó. ■

Page 20: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 25FEBRER de 2005

ENTITATS PENYA BARCELONISTA D'AGRAMUNT I COMARCA

Estrena d'una pantalla gegant

❚ La Junta

L ’estrena d’aquest equipament vatenir lloc al pavelló firal el dissabte22 de gener, amb motiu del partit

Barça-Racing de Santander. La vetlladafa ser esplèndida: es va guanyar el partitper 3 a 0, hi hagué molta assistència depúblic i els comentaris generals de lagent eren favorables al nou equipament.En finalitzar el partit es va sortejar unpernil.

tal com diu el nostre himne: “Tots unitsfent força”.

Nova oficinaTambé us volem assabentar que, a par-

tir del proper mes de març, obrirem unaoficina d’atenció als penyistes i altrespersones que no necessàriament hagind’estar vinculades amb la Penya, per sien volen venir a visitar i fer-nos arribarles seves inquietuds i suggeriments, queagrairem molt, i també per passar una

La Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca, amb l’ajut de socis i sòcies i amb molta voluntat,entusiasme i il·lusió, ha adquirit en propietat un projector i una pantalla gegant (400x300) perpoder retransmetre partits del Barça amb regularitat.

bona estona i, sobretot, per fer caliubarcelonista. Aquesta oficina està ubica-da al primer pis de l’edifici de l’ÀGATA(Agrupació Gastronòmica Amics delTorró d’Agramunt), a la plaça del Mer-,cadal, 17.

Finalment, dir que estem oberts acol·laborar amb totes les associacions ientitats culturals i esportives de casanostra i de la comarca, per projectarcommemoracions o esdeveniments queaquestes puguin generar. ■

MA

NE

L G

UIX

É

Com hem dit, a partir d’ara ensagradaria poder retransmetre partits delBarça amb regularitat, sempre que laregidoria d’Esports de l’Ajuntament dela nostra Vila ens ho autoritzi, ja que lacondició indispensable és tenir disponi-ble el pavelló. Des de la junta s’ha fet unesforç important adquirint aquestequipament, perquè hem consideratque estaria bé poder reunir el màximpossible de socis, sòcies i afeccionats encada retransmissió i gaudir-ne totsplegats, cantant els gols del nostre equip,

Envieu les vostres col·laboracions a través del correu electrònic de SIÓ

redaccio@revistasio.info

S’ha fet un esforçimportant adquirintaquest equipament.

Page 21: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 27FEBRER de 2005

Auschwitz

❚ Joan Puig

OPINIÓ EL CELOBERT

F a pocs dies es va complir el sei-xantè aniversari de l’alliberamentdel camp d’extermini d’Auschwitz.

Una colla de mandataris europeus id’arreu del món van reunir-s’hi perhomenatjar les víctimes i recordar ambtristesa les atrocitats que s’hi van produir.Efectivament, el 27 de gener de 1945les tropes russes entraren a Auschwitz,on van trobar-hi uns set mil superviventsdesnodrits i amb signes evidents d’haverestat maltractats fins al límit. No obstant,aquests supervivents, a la majoria delsquals només els quedava la pell i l’os,encara van estar de sort dins de la des-gràcia, perquè es calcula que més d’unmilió de presos com ells, no ho van po-der explicar. A poc a poc les tropes aliadesvan anar alliberant i descobrint amb es-tupor la resta de camps de concentraciói extermini que les tropes alemanyes ha-vien sembrat arreu dels països europeus.

La Segona Guerra Mundial és un delsepisodis més tristos de la humanitat, iels camps de concentració i de mort quel’exèrcit de Hitler endegaren és proba-blement el punt més àlgid de la barbàriehumana. Potser mai no s’havia arribattant baix i amb tanta intensitat en l’escalade degradació dels homes. Matarsistemàticament per matar. Torturar pertorturar. Aniquilar per aniquilar. Ambfanatisme. Amb convenciment. Sensepietat. Sense que hi hagués cap raó depes. Sense pensar que l’altre era una per-sona com les altres. Tant si era jove comvell o infant. Simplement perquè s’erajueu, gitano, homosexual, polonès, o elque fos. Simplement perquè hi havia unconvenciment fanàtic que esborravaqualsevol sentiment d’humanitat i de cul-pa.

Els pocs supervivents actuals d’aquells

inferns (perquè comAuschwitz n’hi vahaver altres tant omés durs: Maut-hausen, Treblinka,Dachau, Buchenwald,B e r g e n - B e l s e n ,Ravensbruck...) noparen de dir-nos quecal recordar-ho perquèaixí no es torni a reproduir. Cal recordaraquell horror perquè no es repeteixi. Sibé constatem amb pena que l’home ésl’únic animal que ensopega dos cops enla mateixa pedra. Perquè de llavors ençàes pot dir que d’atrocitats similars n’hiha tornat a haver: Cambodja, Ruanda,Iugoslàvia, Sudan...

Com és que va passar el que va passari que ningú s’hi manifestés en contra?Aquesta és una primera pregunta quehom es pot fer. Perquè la veritat és quetantes atrocitats no s’haurien comès simolta gent (els veïns de molts pobles,les grans fàbriques que s’aprofitaven dela mà d’obra, etc.) no hagués callat i fetveure que no passava res. Elie Wiesel,premi Nobel de la pau, va manifestardavant de l’Assemblea General de l’Onu:“En aquells temps, els que van patir nonomés se sentien torturats per l’enemicsinó també pels que van callar i es vanmostrar indiferents”. Aquesta hauriad’ésser la primera lliçó que hauríem detraure d’una atrocitat com aquella: no espot restar amb els braços creuats davantde la barbàrie; no es pot ser indiferent,no es pot callar i aclucar els ulls. Quan hi

Quan hi ha una situaciód’injustícia, ni que no

vagi per nosaltres, cal servalent i denunciar-la,

lluitar perquè s’hi posi fi.

ha una situació d’injustícia, ni que no vagiper nosaltres, cal ser valent i denunciar-la, lluitar perquè s’hi posi fi.

I com és que els mateixos militars isoldats destinats a aquells campsd’extermini no s’adonaven de l’atrocitatque estaven cometent? Quan molts delsoficials i capos dels camps d’extermini vanser jutjats posteriorment, tots es defen-saren dient que estaven complint ordres.Tots eren uns manats. ¿ No s’adonavenque estaven col·laborant amb unamàquina d’extermini sense sentit? Sor-prèn que, quan encara avui entrevisten aalgun d’aquells militars que hi van ser,manifestin que no s’adonen que fessinmal fet. Ells es trobaren en una situacióbèl·lica i d’un règim nazi que els exigiacomplir unes ordres i ho feien creient queestava bé. Encara ara diuen que no hoveuen estrany! Com pot arribar tan baixl’ésser humà? Es va perseguir i aniquilarmilions de persones innocents que notenien res a veure amb la guerra i a l’horade la veritat resulta que tots complienordres. Això és cinisme? Inconsciència?o és que l’ésser humà està fet d’un ma-terial especial capaç de transformar-se ide perdre els sentiments, el sentit deresponsabilitat i el sentit de culpa?

Cal que traguem una moralitatd’Auschwitz. Ho devem a la memòria detots els que hi van morir. Cal no serindiferents davant de la injustícia. Cal queno hi col·laborem, malgrat ens ho maniun superior. Cal que fets així no esrepeteixin mai més. ■

Page 22: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 29FEBRER de 2005

Oficis que van desapareixent

❚ A. Ponsa

OPINIÓ GENT, FETS, COSES...

D 'entrada, el carboner era benconscient de la dificultat quesuposava haver-se d'enfrontar a

una tasca tan àrdua, i fins i tot a certpunt menyspreable, com era haver-se detraslladar a viure a ple bosc i acceptar,per grat o per força, tots els inconvenientsque això comporta, més encara a ple hiverni exposant-se als capricis del temps, sotauna selvàtica cabana construïda en formade ve baixa a l'inrevés per ell mateix ambels materials que li oferia el propi bosc, ésa dir: la llenya dels arbres per dibuixar-nel'estructura, i, aquesta, coberta de fullatgedivers barrejat amb alguns arbustos comel boix o el bruc, i acabant la teulada ambun gruix de terra d'entre vint i trentacentímetres.

Quan l'habitatge era llest per a usar-lo, s'hi traslladaven definitivament, i erael moment de la veritat. Mans a l'obra!

Primer de tot s'havien de talar els

arbres, generalment roures o alzines, ifer-los a trossos d'entre un metre i unmetre vint de llarg. Això s'aconseguia abase de suc de canell (com se solia dir), osia esmolant bé la destral i cop va i copve, i si l'arbre era molt gruixut calia emprarel xerrac a dues mans, que consistia enuna gran serra que per fer-la treballar esnecessitava dues persones ben sincro-nitzades, estirant cadascuna en un extremde l'eina. No cal dir que en aquella època,ni els més avançats no havien somiat en-cara en la moto-serra actual.

Bé, després que els arbres eren fets atrossos, calia preparar el lloc on coure'lsper fer el carbó i, per això, s'havien depreparar una mena de placetes rodoneson amuntegar la llenya degudament.Aquestes places havien de ser comple-tament horitzontals i tenir uns deumetres de diàmetre per encabir una car-bonera de mides normals. Aquesta tascasolia ser de les més difícils pel fet que elpendent i les pedres de molts boscos nopermetien excavar el terreny. En aquestcas calia habilitar l'espai al bell mig de les

Entre els oficis que avui podem considerar desapareguts definitivament hi ha el de carboner, alqual crec que podríem retre memòria concedint-li la denominació d'art, perquè la feina quefeia aquella gent d'antany, rústega i forta com les pedres per a obtenir el carbó vegetal s'homereix a bastament. Era, senzillament, un art dur com la seva pròpia complexió.

barrancades seques, i allí era un dels llocson l'art carboner es lluïa de valent, elevantles places de la part baixa mitjançanttrossos gruixuts d'arbres clavats al terracom qui construeix un pis amb els pilarscorresponents; seguidament hi col·lo-caven les bigues (trossos d'arbre) perconfigurar el sostre; finalment, cobert totamb força ramatge i un considerablegruix de terra. Un cop feta la plaça hiportaven la llenya, i continuava l'artmagistralment, ja que era apilada en for-ma d'una gran mitja taronja amb un foratal bell mig que serviria per encendre lamassa. Seguidament el munt era tapatamb abundants arbustos i un bon gruixde terra al damunt. L'encenien pel foratde dalt, el qual rapaven més tard, in'obrien d'altres de petits tot voltant, elsquals anaven tapant a mesura que hiarribava el foc, i al mateix temps n'obrienaltres més avall. Aquesta operació esrepetia fins que el foc era a la base de lacarbonera. Llavors tota la llenya eracarbó. Calia ofegar el foc tapant elsforats, i esperar l'extracció. ■

Page 23: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 31FEBRER de 2005

El tema de l'aigua ésun assumpte relatiuamb el temps; d'aquíquatre dies ningú noen parlarà, de culpa-bles no cal que n'hi

hagi, per a què?

Molt soroll, per a res

❚ F. Xavier Torres i Farreny

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

L’ACUDIT D’EN CREUS

NOCES D'OR

A quests passats dies de festesnadalenques, entre menjars i comno, sobretaules, vaig ser present

en una interessant conversa. La conver-sa tractava, entre altres coses, de comhavia evolucionat Agramunt, de si s'ha-vien fet bé les coses, etc., etc. A alteshores de la matinada, la conversa agafàun caire més íntim i en un momentdeterminat, després de dir-hi la meva,em saltà un bon company i amb mitjarialla em diu: "i això que penses, per quèno ets tan «guapo» i ho publiques?".

En aquell moment no el vaig contes-tar. No per res, però és obvi que hi hapocs moments, en aquests temps quecorren, en què un pot dir el que pensa, iés lògic que un d'aquests moments siguientre un petit grup de companys.

Aquest escrit, certament, no és unpensament, però sí que vol ser una breureflexió, sobre un tema actual: "el temade l'aigua".

He llegit, més o menys, tot el que haanat sortint sobre l'afer i molt em temoque per a disgust de molts, tot ja estàinventat. És realment una llàstima el queens està passant; és més, si llegiu el SIÓnúm. 491, gairebé us podreu adonar aquin grau de confusió es pot arribar enun afer tan important i públic, com ésaquest. Què trist!, simplement és més delmateix, amb l'agreujant que aquestassumpte ens toca directament a labutxaca.

De fet, però, com en tants altres afers,és un assumpte relatiu amb el temps;d'aquí quatre dies ningú no en parlarà,de culpables no cal que n'hi hagi, per aquè?, no cal que en tot aquest assumptesurti una persona digna i digui "em vaig

equivocar". Crec que no passaria res. Ésmés, ans el contrari, potser fóra el pri-mer i fins i tot hauria de tenir unreconeixement.

Però no, només cal esperar per si enve una de més grossa i així podrem anarfent. És la vida!, què hi farem!

Dic tot això, perquè la solució, i sinó altemps, és més clara que l'aigua i més vellaque l'anar a peu, és amb nosaltres, mésben dit som nosaltres. En temps de dic-tadura, callar i pagar; en temps dedemocràcia, cal parlar-ne, depèn de comvagi, ens podem trobar en un parlar, pa-gar i callar o en el millor dels casos potsucceir un parlar, pagar, callar i ja homirarem d'arranjar.

El tema és així de senzill. És unapatata calenta per poder-nos esbatussarmés; és un caramel enverinat per poder-nos dividir encara més; és una calamitatmés; és, en definitiva, una cafrada mésde tota aquesta mediocritat que ensenvolta. ■

Page 24: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 33FEBRER de 2005

Carta a una màscara (de Carnaval) i a unaagramuntina que encara no hi és a temps

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Benvolguda Màscara,

No sé quin adjectiu donar-te, perquè emvas deixar estorat, corglaçat i esmaperdutquan, sortint enmig d’una gernació dedisfressats a l’esplanada de la Fondandanai plantada davant meu, amb una miradadesafiant i directa, em vas dir: “Endevinaqui sóc?” Em vaig quedar amb cara decarallot sense saber dir qui eres. “No, noho sé pas, però tampoc importa. Ets laMàscara, ets el Carnaval” i tu, amb unarialla sorollosa vas girar cua i et vas perdreenmig de la teva comparsa.

Em fa mandra disfressar-me, potserperquè amb els anys m’he tornat mésmandrós i potser no he sabut entendreels valors de la comparsa o bé el ritualde la disfressa. He vist a la Rua comparseson tots van a una i amb un sentit lúdic defesta. Altres comparses que més aviatomplen perquè tocava anar-hi, perquès’han trobat que no podien dir que no,perquè estranys compromisos els man-tenen lligats de mans i peus i no podendir que no. O perquè els ha tocat viure

guerres d’aigua que no s’esperaven. Ferde comparsa vol dir que tothom et veu ala Rua i et pot criticar, t’agradi o no.

Mozart, a l’òpera “La flauta màgica”,presenta una escena entre Tamino, jovepríncep acabat d’alliberar de les urpesd’un monstre terrible per les Dames dela Reina de la Nit, i la mateixa reina.Aquesta li explica amb un to dolcíssim itrist “...només un jove com tu, pot con-solar aquest cor de mare tant afligit...”,com un malvat li ha arrabassat la sevafilla, “...he estat triada per sofrir, doncsem falta la meva filla, al perdre-la, heperdut tota la meva felicitat...”, i lidemana que la rescati. La músicaacompanya d’una forma bellíssima lesparaules de la reina. Dolor de mare,profund i punyent. Però subtilment, lamúsica assenyala també indicis dequelcom diferent, gairebé imperceptible,que les paraules de la reina tenen quelcomamagat, quelcom fals i fosc. L’ària acaba

❚ Salvador Jovell i Grau amb uns espectaculars malabarismesvocals que insinuen els crits d’una bruixamés que els plors d’una mare. Al final del’òpera coneixerem les veritables imalvades intencions de la Reina, “(parlanta la seva filla) ...la venjança de l’infernbull dins del meu cor... si Sarastro nopateix els dolors de la mort de les tevespròpies mans, mai més seràs la meva filla.Seràs repudiada i abandonada persempre, per tota l’eternitat,...”.

Música i lletra segueixen dos nivellsdiferents. Mentre la lletra diu una veritat,la música n’explica una de diferent, i lesdos conviuen en el mateix instant. Peròel llibretista opta per un únic final feliç,on s’esvaeixen les foscors de la nit i regnala claror de la saviesa. “(Sarastro, gransacerdot del temple de la saviesa) ...lallum del sol fa fora la nit, aniquilat estàel poder dels hipòcrites que aquí s’hihavien infiltrat...”. I la Reina de la Nitdesapareix per sempre.

És un final possible, amb la seva pròpiamúsica possible.

Benvolguda agramuntina, passa unabona Quaresma, amb tots els seus dejunisi abstinències, si et calen.

I tu, Màscara, fins el proper Carnes-toltes.

Ben cordialment teu. ■

UN ACLARIMENT

En relació a l’apartat del col·leccionable de “Les entitats culturals d’Agramunt” volem fer constar en primer lloc, el nostreagraïment per haver pogut compartir aquest espai amb els seguidors de la revista i en segon lloc, volem fer un aclarimentrespecte a una fotografia que apareix com a record d’una “festa convergent a la nostra vila” (pàg.249). En realitat aquestafotografia (cedida per l’arxiu de la revista, a qui agraïm la seva col·laboració) no es correspon a cap acte del nostre partit.Hem volgut esmenar aquest petit error per evitar malentesos. Gràcies.

SECCIÓ LOCAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Fer de comparsa vol dirque tothom et veu a laRua i et pot criticar,

t’agradi o no.

Page 25: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 35FEBRER de 2005

La llarga vidadel meu padrí

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

❚ Cristina Triginer i Coll

Publicitati avisos

❚ Pasqual Castellà

Durant el mes de gener hem pogut ob-servar com s’utilitzen els fanals delscarrers més concorreguts de la vila (Av.

Jaume Mestres, Àngel Guimerà, Marià Jolonch,plaça del Pou, Estudis Nous i potser algun altre–l’autor no els ha recorregut tots–), com aplafons d’anuncis per a enganxar-hi fulls im-presos de publicitat i avisos demananteducadament, això sí, que no es llencin al terrapipes, papers, etc.

La intencionalitat d’aquesta mena d’avíspotser és bona, però el seu responsable pothaver pecat de lleugeresa car en pocs dies elspapers enganxats, per efecte del vent i del sols’esquincen, cauen i embruten el terra quesembla ser que és precisament allò que elmissatge vol evitar. Total, que el remei seràpitjor que la malaltia.

Pel que fa a la publicitat, no us sembla que hiha mitjans més eficaços? Sense anar més llunyaquesta mateixa revista, per exemple, que esdistribueix tots els mesos entre un miler defamílies. Ep!, naturalment que potser no seriatan econòmic, però segur que el missatgearribaria a molta més gent.

I al marge de l’efectivitat que poden teniraquesta mena d’enganxines, sincerament opi-no que l’Ajuntament hauria de tenir cura deprohibir-les per evitar que la cosa proliferés (hiha pràctiques que són encomanadisses), i nofos cas que s’acabés convertint la vila en unmosaic de paperets de tota mena oferint serveis,articles o bé pisos tal com passa a Barcelona ique donen a la ciutat un aspecte brut i descurat.Després, com hem pogut llegir als diaris,l’Ajuntament del Cap i Casal de Catalunya ha dedotar una partida pressupostària de centenarsde milers d’euros per a la seva neteja… i nose’n surt. La pràctica està massa arrelada.Compte, doncs! ■

Hola, em dic Cristina i tinc 12 anys. Ara us explicaré una mica lallarga vida del meu padrí que, per cert, avui 23 de gener de2005, és el seu aniversari i fa, ni més ni menys que 100 anys.

Estem tots molt contents de la seva existència, i per això li hem preparatuna gran festa envoltat de persones que l’estimen de debò.

Estic segura que en farà molts més, d’anys, perquè es conserva moltbé, i si no el coneguéssim, diríem que té 10 anys menys dels que deveritat té. Jo no hi passo gaire temps amb ell, ja que vivim a poblacionsdiferents, i quan estem a la mateixa casa es passa més de mig dia dormint.La seva vida és molt tranquil·la ja que quan es lleva té l’esmorzar a taulaamb el porró ben ple, com si fos un marquès. Ben acabat d’esmorzar,se’n va ràpidament a afaitar-se, i acte seguit, a fer “crucigrames,” ja queés la seva veritable passió, quasi tant com el fet d’explicar anècdotes delsmoments més emocionants de la seva vida. El meu padrí també és unexpert en jugar a la “buti” i comptar les sardanes.

Bé, doncs, no m’enrotllo més, us deixo amb això, un petit, molt petitresum de la seva gran vida, ja de 3 xifres. Tota la família i amics presentsavui aquí en aquest meravellós dinar, li desitgem un feliç aniversari i queen faci molts, molts més.

Felicitats, padrí. ■

JOS

EP

BE

RTR

AN

Page 26: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 37FEBRER de 2005

OPINIÓ HI SEREM A TEMPS?

"On és la solució al preu de l'aigua?"

❚ Una agramuntina

S 'ha celebrat una de les festes mésconcorregudes a casa nostra: elCarnaval. Fent una mica de

memòria, recordo que fa molts anys lavila s’omplia de forasters que venien acelebrar un atractiu esdeveniment quecausava “furor”. La discoteca de la vila iuna de les que havia estat més conegudapràcticament en tot Catalunya celebravaun Carnaval, que per l’originalitat i perla quantia dels premis que s’hi lliuravenarrossegava públic d’arreu. En acabaraquest esdeveniment va anar agafantforça, de mica en mica, el Carnaval a nivelllocal, fins arribar a ser un acte nosolament amb participació de públic dela vila, sinó que ha acabat essent visitatper persones vingudes de tots els raconsde ponent. El Carnaval d’Agramunt faque amb la seva participació decomparses, de carrosses i particulars quepassegen disfressats per tota la vila, hagiaconseguit una magnitud i una fama queens situa en una bona posició com areclam de públic de fora, ja que a horesd’ara és ben conegut com un dels millorsCarnavals de Lleida. Aquest anyl’originalitat ha estat en el tema que, simés no, ha aixecat polseguera. No totesles edats han trobat graciós el tema. Finsi tot de bon mal gust, segons els ulls queho mirin. Els records no ajuden, en algunscasos, a poder-se mofar d’algunspersonatges que sovint es volen esborrarde la memòria, de la realitat històrica ifins i tot ens hem esmerçat a ferdesaparèixer de les plaques de carrers ide places. De tota manera prenguem-nos-ho amb “conya” i a gaudir de la festa,perquè a la fi estem en una època dediàleg, autèntica democràcia i en què tots’hi val!!! NO?

Tema de l'aiguaPel que fa al tema de l’aigua, voldria

comentar que en llegir l’últim SIÓ em vaigquedar esparverada en els articles delsgrups polítics. Esperava veure, per partde l’equip de govern, un escrit que ensanimés a pensar que ja teníem una soluciódamunt de la taula. Que havien treballatinsistentment per resoldre el problema ique havien fet una bona feina pel seupoble.

Després d’haver-se tret les culpes dedamunt tots plegats, d’haver convocatreunions explicatives amb algun sectord’afectats (els altres, tant se val!), d’haverpresentat un ball de números escandalo-sos, mocions de tots els grups al Ple,intervencions que falten al respecte delsciutadans pel to de qui els representa,...On és la solució? Els assessors no han deservir sols per a justificar-se, sinó perajudar els polítics a buscar la via d’anularaquesta escandalosa puja, que bé deu serpossible si el fet d’acordar per Plel’augment permet el seu cobrament,també deu poder-se anular per tot elPlenari i reconduir la situació. Espero idesitjo que aquest problema se solucioni,perquè entre “el teva culpa, i el meva no”tots els agramuntins a pagar! i elbeneficiat una empresa que ens hem detreure el barret de com ha sabut enre-dar els asseguts a la taula. Quin estiu ensespera si a més a més d’aquest monstruósaugment proposat per l’equip de govern

local ens arriba el cobrament del noucànon aprovat pel tripartit a la Gene-ralitat.

Si els governs d’esquerres van per aquí,no entenc que són les famoses polítiquessocials i d’afavoriment al poble. Unavegada asseguts a la poltrona fan el quepredicaven quan eren a l’oposició? Laveritat és que no, però atenció que peresvair la importància de tot allò que ensvan colant, van fent una cortina dissi-muladora carregant les culpes i fent veureque trauen drapets al sol dels anteriors.Senyors si més no, l’aigua, al preu quesigui, ajuda a fer la vista clara i alsciutadans no tot ens cola!

Esperava veure, per partde l’equip de govern,

un escrit que ensanimés a pensar que ja

teníem una soluciódamunt de la taula.

En llegir el diari i l’escritdel passat mes en la

revista, vaig reafirmar-me en la ja conegudaidea que Guinovartestima Agramunt.

Nou EspaiNo puc pas acabar l’escrit d’aquest mes

sense fer un agraïment públic al Sr.Guinovart per l’obra tant espectacularque està realitzant. En llegir el diari il’escrit del passat mes en la revista, vaigreafirmar-me en la ja coneguda idea queGuinovart estima Agramunt. El fetd’escollir casa nostra com a lloc per in-vertir i construir aquest nou “Espai” faque sobrin les paraules per explicar quèrepresenta per a ell la nostra vila. De bensegur que sabrem agrair aquesta actuaciói que, en cas de fer falta, la casa gransàpiga participar en allò que tingui al’abast.

Benvolguts lectors, fins ben aviat!:Febreret curt, amb vint-i-vuit dies se’nsurt”. ■

Page 27: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 41FEBRER de 2005

Vida de difunts:En Cacaluc Cristanyol i Murrió

❚ Guillem Viladot

SOM A RIELLA HISTÒRIES

En aquesta tom-ba tota pintadad’ocells de colors

virolats, hi ha enterrat enCacaluc Cristanyol i Murrió.De moment la seva mort vaser considerada com una acciólògica del comportament de persones del seu poble, si bédesprés, amb el temps, tothom va reconèixer que havia estatun gran personatge i se li van retre tots els homenatges adients.Resulta que un dia, a en Cacaluc li passà pel cap la idea d’agafarun pardal i pintar-lo de colors: les ales, el bec, la panxa i lespotes. Quan s’adonà del bonic que feia, en Cacaluc deixà que elpardal emprengués el vol. L’ocell, com si s’estrenés a la vida, vaencetar una volada de molt bon veure. Quan ja portava unaestona volant, el pardal pintat descobrí una volior de pardals i,sense pensar-s’ho dues vegades, s’hi incorporà tot engegantuna piuladissa de gran eufòria. Els seus congèneres s’alertaren,ja que mai no havien vist un pardal d’aquella mena. I s’enfuris-maren, i l’encerclaren, i l’atacaren fins que, a becades, li llevarenla vida i el pardal pintat es precipità damunt d’un roquisser onarribà del tot difunt. En Cacaluc se sentí sorprès: agafà unagarsa i la pintà amb els colors més lluents, i la deixà en llibertat.Quan la garsa va voler-se incorporar en un vol d’ocells del seugènere, aquests no la reconegueren i l’agrediren a picotadesfins a deixar-la exànime just al peu d’un oliver. En Cacaluc nocomprenia el que passava i, convençut que a la tercera va lavençuda, agafà un esparver i el va sotmetre a una pintada mul-ticolor. En veure’l tan bonic, l’avià. L’esparver, en saber-se lliurei tan galant, va voler fer partícips del seu goig als altresesparvers. S’hi ajuntà, però tot seguit fou refusat amb un combatmolt cruent. El resultat fou que l’esparver pintat va caure mortentre les rames d’una alzinera. En Cacaluc no se’n sabia avenir.Es preguntava, per què succeïen aquests comportaments si,per més pintats que anessin els ocells, no deixaven de ser ocells?Aleshores no se li va ocórrer res més que pintar-se tot ell decolors, amb els més llampants que va trobar. Un cop acabada lafeina, s’emmirallà i es trobà d’allò més atraient. Convençut quetothom l’admiraria, sortí al carrer i es passejà amb gran

parsimònia, perquètothom el poguésveure i admirar. Al capd’una estona, les fi-nestres, els balcons i lesportes de les cases eren plenes de persones que contemplaven,desconcertades, aquell subjecte estrany. En Cacaluc, convençutque havia arribat el moment oportú, es posà a recitar poemesde Roís de Corella, d’Ausiàs March i de Jordi de Sant Jordi. Lagent, que no entenia aquells mots ni aquells colors, arribà asentir-se tan incòmoda que es revoltà. I eixiren homes i donesal carrer amb forques i falçons tot perseguint l’home pintat. EnCacaluc, en adonar-se de com l’empaitava tot el veïnat, esdefensà amagant-se pels racons més foscos, però al final elferen captiu i l’enforquillaren i l’hissaren com un trofeu mentreel passejaven per carrers i places igual que un botí de guerra.Enmig de la plaça Major, no en van tenir prou de veure comsagnava, i tothom li volia clavar el coltell o daga. Poc abansd’expirar, hom va poder sentir com d’aquella desferra encontinuava sortint mots de la Reina de Mallorca que parlavad’amor. La gent, enfurismada se li abraonà al damunt deixant-li el cos ple de forats. De moment fou enterrat en un fossarcomú. Després, fou traslladat, amb honors molt fins, en aquestasepultura tota pintada d’ocells virolats. ■

Page 28: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 43FEBRER de 2005

El castell i terme de les Puelles (i 5)

❚ Ramon Bernaus i Santacreu

HISTÒRIACULTURA

Una de les façanes del castell de les Puelles.

JOS

EP

BE

RTR

AN

Algunes consideracions sobrela reforma agrària liberal

Per acabar d’aclarir i entendre concep-tes, cal tenir present que durant l’AnticRègim, el senyor directe d’un castell iterme solia tenir la jurisdicció sobre totesles persones que habitaven dintre de laseva senyoria; per tant, ell era el jutge,la màxima autoritat i alhora, el propietaride les terres. Però aquesta propietat dela terra era vinculada; això implicava queestava lligada a la seva família i que noes podia vendre lliurement, sinó que haviade passar de pares a fills o hereusdirectes, que no pagaven cap tipus d’im-post a l’estat. Per aquesta raó els pagesosemfiteutes que treballaven aquestesterres, mentre paguessin al senyor allòestipulat al contracte, també se les con-sideraven seves. Aquesta vinculació de laterra també es donava a les propietatseclesiàstiques, des de les petites parrò-quies fins als grans monestirs i propietatscomunals de poblacions. Per això, l’estatliberal considerava que aquestes terresno podien entrar al lliure mercat comamortitzades (béns de mà morta) i peraixò s’havien de desamortitzar. Ambl’arribada dels liberals en plena Guerradel Francès, les Corts de Cadis incorpo-raren les senyories amb drets feudals ijurisdiccionals a la corona, i convertirenen particulars els terrenys propis i moltsdels comunals. De tota manera, en plenaguerra poca cosa es va portar a la pràcticai amb la tornada de l’absolutisme ambFerran VII (1814), va continuar lasituació anterior. Durant el trienni libe-ral (1820-1823), va tornar a entrar envigor la Constitució de 1812, es van su-primir de nou les vinculacions i es va po-

sar a la venda béns del clergat, d’ordesmilitars, de la Inquisició,... Però no foufins al temps d’Isabel II, quan van manardefinitivament els liberals, que es van ferles veritables desamortitzacions:Mendizábal posava a la venda els bénsd’ordes regulars i suprimia vinculacions idelmes (1836), mentre que PascualMadoz (1855) tornava a posar a lapràctica les desamortitzacions civils ieclesiàstiques anteriors i potenciava lavenda de terres comunals.

Aquestes desamortitzacions van afec-tar propietats rústiques i urbanes degrans monestirs, ordes religiosos i, engeneral, de l’Església, i també els co-munals dels pobles. Aquestes propietatseren nacionalitzades i posades a la vendaen pública subhasta. Els grans beneficiarisvan ser la burgesia capitalista (elsliberals), els quals van invertir en terra ies van convertir en grans latifundistes.

La noblesa terratinent no en va sortirtan mal parada, ja que van pactar ambels liberals i només van perdre les juris-diccions que passaven a l’estat, mentreque en suprimir la vinculació de les pro-pietats, continuaven posseint les finques,ara com a propietat privada, amb lapossibilitat de vendre-se-les, si es donavael cas. Els més mal parats van ser elspagesos que treballaven terres de l’Es-glésia o de nobles, ja que no van podercomprar les seves finques a les subhastesi van passar d’emfiteutes (quasi propie-taris durant moltes generacions) a sim-ples arrendataris i sovint a jornalers d’unburgès terratinent o bé del mateix no-ble. Aquest és el cas del litigi judicial dela gent de les Puelles.

Aquesta és la frustrada reforma agràriaespanyola, les conseqüències de la qual(els grans latifundis del centre i sud de lapenínsula) encara avui s’estan patint.

Page 29: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

44 sió FEBRER de 2005

ELS SENYORS DE LES PUELLES

Guillem Bresons

Joan Teuxent

Pere Terrer de Berga

(El ven el 1376 a)Bernat Guillem de Permola

(El ven a)Bernat Torremorell

(Comprat en subhasta pública el 1436 per)Galcerà Comenge

(El dóna com a dot de casament a) Dolça Tort i Fiella = Guillem de Fiella

(El ven el 1516 a )Jaume Castelló

Joan Castelló (Fill. Era senyor cap al 1550)

Climent Castelló = Cornèlia de Castelló (Senyora el 1595)

Francesa d’Oluja = Àngela Castelló

Francesc de Torres = Letícia d’Oluja

Josep de Montserrat i Brosa = Llúcia de Torres

Francesc de Montserrat i Mir = Maria Josepa de Xatmar (Senyora el 1787)

F. Ignasi de Montserrat i de Xatmar (+) M Mercè de Montserrat i de Xatmar = Marquès de Mascarell (Era senyor el 1811, però mor sense hereus)

Joan N. Roca de Togores i Carrasco = Agnès de Montepuleiano (Senyora el 1863) (Era vidu, i senyor el 1873) (Filla de M. Mercè de Montserrat i el m. de Mascarell.

Marià Roca de Togores i Carrasco, marquès de Molins (Germà de Joan N. Roca i senyor el 1882

Antoni Florensa i Arigues (Senyor el 1904) (El 1885 compra Puelles a M. Roca)

Nota. Com sigui que fins a la segona meitat del segle XIX no tenia massa importància en el procés judicial l’any en què elssenyors i senyores de les Puelles són investits com a senyors del castell i terme, Jaume Gomà només cita l’any de formaescadussera o bé quan creu que té interès en la seva exposició. Per aquesta raó tenim notícia certa dels senyors durant el segleXIV, el XV, dues vegades durant el segle XVI, de finals del segle XVIII i dels últims del segle XIX.

HISTÒRIACULTURA

Page 30: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 45FEBRER de 2005

En nom de Nostre Senyor Jesucrist.Per a coneixement dels presents imemòria de les futures generacions. NosJaume per la gràcia de Déu rei d’Aragó,València, Cerdenya, i Còrcega i comte deBarcelona. En virtut de la preeminènciareial en la que regnem per disposició dela providència per a dirigir pels caminsde justícia i de pau els nostres regnes iterres que per la gràcia de Déu han estatconfiades al nostre govern i als súbditsconfiats al nostre règim, i per afavorir atots aquells que segueixen per aquestscamins i en aquest estat de dignitat quemèrits i motius especials exigeixen, pera promoure útilment amb especialbenevolència a tots aquells a qui la hidevem. Per això segons se’ns concedeixdes de l’Altíssim, ens lliurem espon-tàniament a continuar meditacions icerquem la manera oportuna i posem ladeguda voluntat als nostres actes.

I sí en general a tots els nostres somdeutors d’allò que hem dit, no obstant lahumana raó i molt més els drets naturalsque són immutables ens obliguem méseficaçment respecte als nostres fills a Nosconcedits per benedicció celestial i quejunt amb Nos són una sola persona, pera que per la present ocasió els afavorimamb règia i paternal providència. Aixídoncs per la present obra nostra que ahonor i glòria de Déu Nostre Senyor i dela benaurada Verge Maria i de tota la cortcelestial, intentem amb molta confiançaper a fomentar la justícia, procurar la pauals pacífics i dotar de mitjans coercitius aaquells que la segueixen i executen itambé tot allò que fa referència al’augment de la utilitat i tranquil·litatpública. I també per la mateixa obrahonorem i distingim a l’Infant Alfons, en

nostre caríssim segon fill, amb la donacióinfrascrita de la dignitat comtat ivescomtal i els demés infrascrits béns.Atenent així allò que el noble senyorErmengol, en altre temps comte d’Urgell,disposant de tots els seus béns, entrealtres coses va establir, va ordenar i vavoler que en el seu últim testament, queels seus marmessors, G. de Montecateno,Bernat de Peramola, Bernat de Guàrdia iArnau de Morell, amb el consell, voluntati assentiment de fra Bernat Pintor, del’ordre del mínims, venguessin i lliuressini poguessin vendre i lliurar per la sevapròpia autoritat a perpetuïtat, sense capimpediment ni contradicció de cap per-sona i sense esperar llicència de ningúper cert preu consignat al dit testament,tot el comtat d’Urgell i vescomtat d’Àger,amb totes les pertinences i totes les sevesterres i castells, llocs i drets, i totes lesseves jurisdiccions i dominis, a qualsevollloc que fossin o les pogués tenir dequalsevol manera, dret, raó o causa, aNos Jaume, per la gràcia de Déu, ambunes certes condicions entre les quals hiha que l’avanç citat Infant Alfons, elnostre segon fill, prengués com a esposaa Teresa, filla gran del noble Gombaud’Entença i de Constança, en altre tempsneta del dit comte, i que el referit InfantAlfons tingués i usés les insignes queacostumava a utilitzar el dit comte, lesinsignes de comtat d’Urgell, en les ar-mes i pendons i en totes les altres cosesen que s’acostuma a portar les insignespròpies, sense mesclar-les amb cap altra,i que es faci dir comte d’Urgell. Entenentno obstant que el dit Infant quan foscomte, tingués tot el comtat i vescomtatque en altre temps era del mencionatcomte i tot el territori amb tots els seus

drets i jurisdiccions de la mateixa mane-ra que el comte ho tenia i posseïa en francalou. I que el dit Infant ho tingués lliure iquisti i en franc alou, i allò que tenia enfeu del mateix mode ho continuï teninten feu.

Item. Que si faltés el nostre caríssimprimogènit, l’Infant Jaume, que el citatAlfons, després de casar-se amb la men-cionada Teresa, fos reconegut com a reid’Aragó. El segon fill del mateix Alfonsfos reconegut comte d’Urgell i portés elnom i les insignes del comte d’Urgell icomplís els altres pactes segons s’explicamés extensament en el mencionattestament, redactat a la vila deCamporrells el dia vuit de juliol de l’anydel Senyor de 1313, autoritzat per Arnaude Girona, notari de Balaguer, per a totel nostre territori i jurisdicció.

Atenent també que els citatsmarmessors, segons la disposiciótestamental del mencionat comte, i ambl’autoritat d’ell mateix i del consell delcitat fra Bernat Pintor, el seu conseller,van vendre a Nos el citat rei, pel preucontingut en el testament del comte, enel qual preu que ja hem pagat va compréstot el comtat d’Urgell: la ciutat deBalaguer i el castell i vila d’Albesa i elcastell i vila de Menàrguens, exceptuat elviolari que té en el dit lloc el noble Gualde Cabrera, i els castells i viles de Linyola,d’Agramunt, de Ponts, de Montmagastre,de Comiols, de La Donzell, de Viuves, deCollfred, de Tiurana, d’Oliana, deVilaplana, excepte el violari que en elmateix lloc de Vilaplana té Bernat de Foix.I també els drets que el citat comte teniaal castell i vila d’Altés, i el castell i vilesde Puigverd i d’Oliola, i el domini del llocnomenat les Puelles i també qualsevol

ANNEX I.

Transcripció literal de l’escriptura de la donació que va fer el rei Jaume II al seu fill, l’infant Alfons, del comtatd’Urgell i del vescomtat d’Àger i d’altres béns i possessions que havien estat del comte Ermengol X d’Urgell. Eldocument es conserva a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), signatura 211.Va ser transcrit i traduït literalment del llatí al castellà per Carles Perelló (escolapi), professor de llatí del col·legiEscoles Pies de Tàrrega, el dia 21 de novembre de 1904.

Page 31: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

46 sió FEBRER de 2005

altre territori, castells i pobles, masies itots els altres llocs i drets jurisdiccions,potestats, vegueries i qualsevol dominique en altre temps el citat comte tenia ohauria tingut, conservava i posseïa en elcitat comtat i fora del mateix en qualsevollloc I també tot el vescomtat d’Àger, ambel castell i vila d’Àger i el castell deMontfort i el castell i viles de Clarmont,de Mula, de Tartareu, d’Ossó, de Castelló,d’Hirvació, de Montastor, de Buxò,excepte el violari que en el mateix lloctenia Bernat de Guàrdia. I tots els altrescastells, viles, masies, llocs, drets,jurisdiccions, potestats, vegueries iqualsevol domini que en altre temps elcitat comte tenia o podés tenir, conser-vava i posseïa o podés posseir en el citatvescomtat i fora del mateix en qualsevolaltre lloc, en el mode i forma segons estancontingudes aquestes coses i les deméscitades a l’instrument de la mateixa ven-da que ens ha estat fet per l’autoritat delcitat Arnau de Girona, notari públic, avint d’agost del citat any.

Per tot això, Nos el predit rei EnJaume, per la gràcia de Déu, volentcomplir i guardar en tot allò que haviadisposat el citat comte, gratuïtament iamb voluntat espontània per Nos i lesnostres presents i futurs, donem iconcedim a títol de donació perfecta, purai irrevocable, a Vos l’anomenat InfantAlfons, fill nostre, present, tot el comtatd’Urgell: la ciutat de Balaguer i el castelli vila d’Albesa, i el castell i vila deMenàrguens, i el castell i viles de Linyola,d’Agramunt, de Ponts, de Montmagastre,de Comiols, de La Donzell, de Viuves, deTiurana, d’Oliana, de Vilaplana. I el dretque el citat comte tenia en el castell ipoble d’Altés, i els castells i pobles dePuigverd i d’Oliola i el domini del llocnomenat les Puelles i també qualsevolaltra terra, castells, viles, masies i totsels altres llocs i drets, jurisdiccions,potestats, vegueries i qualsevol dominique el citat comte en altre temps tenia opodés tenir, conservava i posseïa o podésconservar i posseir en el citat comtat oen qualsevol altre lloc fora del mateix. Itambé tot el vescomtat d’Àger, amb el

castell i vila d’Àger, i el castell deMontfort, i els castells i viles de Clarmont,de Mula, de Tartareu, d’Ossó, de Castellói d’Hivarció, de Montastor i de Buxò i detotse els altres castells i viles, masies, illocs, drets i jurisdiccions, potestats,vegueries i qualsevol dominis que el citatcomte en altre temps tenia o podés tenir,conservava i posseïa o podés posseir enel citat vescomtat o en qualsevol altrelloc fora del mateix; amb tots els noblesja siguin barons, soldats feudataris ocarlans, i amb tots els homes i dones dequalsevol condició o llei, que habitinaquests llocs, i amb tots els senyorius,honors i possessions i amb totes les terresplantades i no plantades, erms i poblats,i amb les muntanyes i plans i garrigues,fondanades i valls, i amb els rius, barrancsi fonts; talles i tributs, subsidis icontribucions en espècies i monetàries, iamb les justícies, colònies, districtes,drets matrimonials, amb el mer i mixtimperi, i amb tots els dominis i domi-nacions, potestats i jurisdiccions i ambels drets, peatges i catalatges, drets depes i mesura, i amb els enemics, exèrcitsi cavalcadures i redempcions de lesmateixes, i en la pau i en la guerra, i ambtots els rèdits, productes, fruits i rendes,amb els delmes, quarts i terços, i ambtots els termes i pertinences, i amb totallò afegit de tots i cadascuna de les co-ses que hem dit i que Nos tenim allí opodem tenir per raó de dita venda quese’ns ha fet i tot allò que el citat comteen altre temps tenia de qualsevol mane-ra, dret raó o causa.

No obstant això, aquesta donació iconcessió us la fem a Vos el citat InfantAlfons, fill nostre, del comtat i vescomtatpredits i de totes les demés terres, castellsi viles i llocs i altres coses ja dites en lamanera i formes ordenades en altretemps pel dit comte en el citat testament.I també amb totes les condicions iredempcions que a sota s’expressensegons es pot dir i entendre millor per asalvaguarda i bona intel·ligència vostra idels vostres. De tal manera que totes lescoses citades, el dit comte en altre tempstenia i devia tenir de Nos i dels nostres

en feu, les tingueu Vos i els vostres enfeu en la forma dita i ja citada. I tot allòque el dit comte tenia i devia tenir enfranc alou, Vos i els vostres ho tingueuigualment en franc alou en la forma ditai ja citada. I perquè d’ara en endavant nohi pugui haver qüestions i dubtes sobreles coses que tingueu en feu i en francalou, declarem que la ciutat de Balaguer,i els castells i llocs d’Agramunt, d’Albesa,de Menàrguens i de Linyola, són feusnostres. Així doncs Vos i els vostrestindreu la mateixa ciutat i castells i llocsen feu de Nos i dels nostres en la formadeclarada. De tota manera els altrescastells, llocs i viles i demés coses so-bredites que us donem són alodials i lestindreu en franc alou. Així doncs Vos iels vostres , segons es diu, tindreu enfranc alou tot això, no obstant amb lacondició, retenció, mode i forma que usfem la sobredita donació i concessió, iexpressament per Nos i els nostresdeclarem que en els predits comtat ivescomtat i castells, llocs, viles i terres icadascuna de les altres coses abanscitades, us heretin i us deguin succeir elfill o fills varons que naixessin del citatmatrimoni que heu de contraure Vos i ladita Teresa. I en cas de no existir del citatmatrimoni fill o fills mascles, us succeeixinel fill o els fills mascles, si és que els teniu,d’un altre matrimoni legítim. Si fos el casque Vos o el vostre hereu o hereus enaltre temps morissin sense fill o fillsmascles d’aquest matrimoni o d’un altrede legítim, el citat comtat i vescomtat iles demés castells, llocs, terres, viles,jurisdiccions i dominis i totes de les deméscoses citades, ja siguin alodials o feudals,retornin lliurement i sense contradiccióni impediment al nostre hereu o alsnostres hereus que en aquell tempsexisteixin i que serà rei d’Aragó i comtede Barcelona. I en aquest cas ens obli-guem a Nos i els nostres hereus a que side la dita Teresa o d’un altre matrimonilegítim, Vos i els vostres hereus de sexemasculí deixeu una filla o filles sensehaver deixat hereu mascle, Nos i elsnostres hereus estem obligats a unirhonrosament en matrimoni segons la

HISTÒRIACULTURA

Page 32: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 47FEBRER de 2005

seva condició a les dites filles, ja siguinuna o vàries. En aquest cas, i segons allòque s’ha dit, el comtat i vescomtat i totesi cada una de les demés coses ja nome-nades tornaran lliurement a Nos i alsnostres, segons més amunt s’expressa.A més, a causa d’aquesta donació iconcessió, donem i concedim a Vos i alsvostres, en la manera i forma i amb lescondicions i retencions abans expressa-des, tots els nostres drets, veus i accionsque ens pertanyin i ens puguin pertànyeren tot allò citat, que us ho concedim con-tra qualsevol persona i coses per raonsd’aquests comtat i vescomtat, ja que totaixò us ho concedim perquè pugueu obrari acudir en judici i fora d’ell, de la mateixamanera que Nos ho podíem fer abansd’aquesta donació, constituint a Vos i elsvostres, en totes i cadascuna d’aquestescoses, senyors i procuradors com en elsvostres assumpte propis, en la formaabans expressada. Reservant per a Nos iels nostres la potestat i el domini en totallò que es tingut en feu per Nos iqualsevol altres drets que ens pertanyinper raó de l’alou, domini i potestat. I queVos i els vostres hereus del sexe masculíesteu obligats a prestar a Nos i als nostrespel citats feus, homenatge de paraula iobra segons els Usatges de Barcelona iCostums de Catalunya. També estareuobligats Vos i els vostres hereus del sexemasculí, a donar a Nos i als nostressegons es prescriu, el poder de fiança ipagament sobre els predits feus i elspoders segons els citats Usatges de Bar-celona i Costums de Catalunya quanvulgui i sempre que s’hagin d’exigiraquests o altres, i complir tots els demésque es requereixen en les coses feudalsque el vassall faci al senyor del feu. Amés volem i també retenim que la

composició o transacció feta en altretemps entre Nos, per una part, i l’ales-hores comte d’Urgell, per l’altra, sobreel mer i mixt imperi i altres jurisdiccionsde certs castells i llocs, romangui ambfermesa i vigent segons consta escrit enla carta feta aleshores i corroborada isegellada amb el nostre segell i amb eldel citat comte. Així doncs que Vos, elnomenat infant Alfons, i els vostres fillsmascles i dels vostres, tingueu en lapredita forma perpètuament en feu perNos i els nostres el mer i mixt imperi il’altra jurisdicció dels castells i llocs citatscom tindreu i deveu tenir a Balaguer i elsdemés els tindreu en feu per Nos, la qualcosa s’ha declarat més amunt, segonsestà expressat més plenament en lapredita carta de composició i transacció,per la qual Nos, el citat infant Alfonsconfessant en virtut del jurament prestatmés avall per Nos que hem passat del’edat de catorze anys i rebent a més ambreverència i filial sumissió la gràcia, do-nació i concessió predites de l’Excel·len-tíssim Príncep Senyor En Jaume, per lagràcia de Déu rei d’Aragó, senyor nostrei pare caríssim, amb la manera, formes,condicions i retencions predits i totes icadascuna de les coses mateixes, segonses contingut anteriorment més àmplia iclarament, convenim i prometem a Vosel dit Senyor Rei present i acceptant, ials nostres successors prometem per Nosi pels nostres atendre i complir i obser-var perpètuament les maneres i formes,condicions i sentències abans escrites. Ijurem per Déu i pels Quatre Evangelisque toquem amb les nostres mans,atendre i complir totes i cadascunad’aquestes coses i no contravenir mai acap d’elles. També, pels dits feusdeclarats més amunt que tenim de Vos ihem de tenir perpètuament dels vostressuccessors. Nos i els nostres, en lesmaneres, formes, condicions i retencions,us fem de present “ore et manibus”l’homenatge encarregat segons Usatgesde Barcelona i Costums de Catalunya,però per memòria i perpètua validesa ,s’ha fet del present acte dos escrits iguals,un dels quals l’ha de tenir i guardar el

citat Senyor Rei i l’altre ha de ser tinguti guardat pel Senyor Infant Alfons.

Tot això ha estat fet a la ciutat deLleida, l’Església Catedral, el diumengedeu de novembre de l’any del Senyor miltres-cents catorze

Signatura de Jaume, per la gràcia deDéu Rei d’Aragó, València, Cerdenya iCòrcega i Comte de Barcelona, quedonem, concedim i signem tot allò quehem dit i hem manat corroborar elpresent instrument amb la nostra butllade plom.

Signatura del predit Infant Alfons, quedonem, concedim i signem tot allò quehem dit i hem manat col·locar comapèndix el nostre segell.

A més ha estat present en tots els actescitats el Gran Senyor l’Infant Jaume,primogènit del nomenat Senyor Rei.

Han estat presents com a testimonisels reverends i venerables pares en Crist,Guillem, arquebisbe de Tarragona; fraGuillem, bisbe d’Urgell; fra Andreu, abatde Poblet, i fra Pere, abat de SantesCreus. I els nobles Felip de Saluzzo, Gui-llem d’Enteça, Guillem de Montecateno,Odó de Montecateno, Gerald de Cabre-ra, Guillem d’Angulària, Berenguerd’Angulària, Pere de Queraltó, Ponç deRipoll, Guillem d’Erill. I els soldatsBerenguer d’Angulària, Berenguer deSant Vicent, Guillem de Sant Vicent,Bernat de Peramola, Bernat de Guàrdia,Galcerà de Costa, Bernat de Fonollers,Pere Pomès, Acard de Mur, Pere Vidalde Vilanova, Dalmau de Pontons, Be-renguer de Rajadell, Guillem de Riner,Ramon de Puigverd, Guillem de SantaColoma, Arnau de Morell i Arnau deGirona, i molts altres reunits en la ma-teixa Església Catedral.

Signo amb + Bernat Bersona, notaridel Senyor Rei i notari públic també perla seva autoritat en tots els seus terri-toris i dominis, que va estar present enl’acte i va fer escriure en lletres que hanestat esborrades i corregides en la líniadinovena on es diu “predicti”, i en latrenta-dosena on es diu “el complere”.El qual document vaig tancar el dia i anyprefixats. ■

Llinda de l'església.

JOS

EP

BE

RTR

AN

Page 33: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005
Page 34: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005
Page 35: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005
Page 36: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 53FEBRER de 2005

Boira

EL CONTECOL·LABORACIONS LITERÀRIES

❚ per J. Pijuan

D es del capdamunt de la serralada contemplava la vall que s’estenia al seudavant. Palplantat en aquella prominent atalaia flairava amb delit l’aromaque emanava de la terra i que s’enlairava cap al cel en un núvol de fragància

sublim. Tenia la mirada perduda en l’horitzó captivada per la bellesa de la naturaindòmita.

El cel era d’un blau radiant, completament clar. No es veia el més mínimnúvol fugisser que pogués ofuscar la sensació de plenitud que percebia en aquellmoment. Els rajos del sol incidien sense obstacle en la natura i la feien esclatar envius colors. La llum transformava la contrada en una immensa i alegre catifamulticolor.

Romania absort observant la magnificència del panorama que tenia als seuspeus quan veié en la llunyania aquell núvol de foscor que avançava lentament alllarg de tota la contrada. Aquella visió esquinçà l’encantament que l’envaïa enaquells moments, ja que percebia com la fosca manllevava el somriure a la natura.

Des d’aquell indret privilegiat observava neguitós com s’expandia la nuvoladaper tot l’horitzó. La fosca s’apropava cada vegada més a la serralada i les sevesintencions no semblaven prou clares. Davant la incertesa del que s’esdevindria vaemprendre la davallada cap al poble. L’ambient havia refrescat considerablementi començava a aferrar-se a la pell com si fos grapes. A mesura que anava desfentel camí que havia recorregut moments abans s’endinsava en una foscor que enaquell moment ja arribava a mitja serralada i continuava avançant de manerainexorable sense aturador. No hi veia amb prou claredat a gaires passes. Havia decaminar a poc a poc si no volia entrebancar-se amb algun obstacle mig amagat ianar a petar a terra. Semblava com si tingués un vel als ulls que l’impedia deveure les coses nítidament. Però en realitat no era així, aquella ofuscació eramotivada per l’existència d’una boirina que s’expandia per tota la plana. La sevaabraçada s’aferrava amb força a la natura i la despullava de tot color.

Mentre baixava per aquell llarg carreró l’envaïa una mena de tristor en obser-var la nuesa que l’envoltava. La natura romania totalment arraulida i embolcalladaen aquell mantell de foscam que anava manllevant la seva vitalitat a poc a poc.Sense la incidència dels rajos del sol, la contrada havia perdut tota la seva escalfori ara sucumbia sota el poder de la foscúria sense poder fer res per evitar-ho.

La davallada se li feia interminable ja que aquella cortina de boirina el feiaalentir el pas. I per si fóra poc, de les entranyes de la nuvolada baixa va començara emanar un alè gèlid que començà a propagar-se per tota la superfície de la planafins a embolcallar-lo també a ell.

La fredor de l’ambient el va acompanyar de bracet fins al poble que en realitatsemblava un poble fantasma. Els carrers i places romanien desèrtics, no es veiacap ànima vivent deambulant per aquells endorrials, tothom es trobava confinata casa seva resguardant-se del fred. L’espectre de la boira recorria en solitud elscarrers en un silenci profund.

Quan va arribar a casa seva es trobava completament glaçat. Va entrar a casa ien el precís moment que posava els peus a dins una alenada d’escalfor el vaengrapar i a l’instant es va sentir rejovenir. Des de darrera la finestra contemplavacom el fantasma de la boira passejava amunt i avall pel carrer, i mirant-lo a la caraes preguntà quant de temps hi romandrà. ■

L a meva formació escolar va serfonamentalment catòlica. Lesmonges llavors, amb més bona

voluntat que eficàcia, més atentes al nostredesenvolupament moral i religiós que a lanostra preparació cultural i humanista, ensafeixugaven entre oracions i impediments.Tot girava a l'entorn d'un sentiment re-ligiós tan profund que nosaltres, malgratla bona voluntat, no assimilàvem del tot.Ens afeixugaven les pràctiques religiosesrepetitives i l'estat d'alerta constant perevitar qualsevol relliscada.

ESPURNES

Reflexions❚ Teresa

Era la seva manera d'entendre la fe i detransmetre-la sense parar compte que lafe, com tots els sentiments, brolla espon-tàniament i inconscient. És clar que re-quereix uns coneixements bàsics perentendre i fixar la frontera del bé i el malper inclinar els nostres instints cap a unaconducta i uns criteris fonamentalmentètics i morals, però jo penso que la fe ésquelcom més que un comportament basaten les doctrines de l'Església encara queaquesta sigui, entre nosaltres, bàsicamentessencial.

Sentir la fe no és la pràctica religiosa ensi mateixa que amb els anys, a voltes,s'escora cap a una mena de costumari.Sentir la fe és una mena d'alliberamentdel quotidià per deixar arran de terra totel llast de les nostres imperfeccions.

Amb els anys, totes aquelles doctrinesimposades en la infantesa i adolescènciaes fan més personals i sobretot mésanalítiques. Algunes es van cimentant i fancamí cap a la fe, altres menys fonamen-tades es debaten entre dubtes i certesesen una recerca constant de respostes. ■

La fe és quelcom mésque un comportamentbasat en les doctrines

de l'Església...

Page 37: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 55FEBRER de 2005

COSES DE LA VIDACOL ·LABORACIONS LITERÀRIES

U s explico tal com va passar. Erauna empresa d’alta costura. Lesvivències d’aquells anys tant a

Barcelona com a Madrid, varen ser del mésinteressants i engrescadores: el neguit depreparar les col·leccions, la desfilada demodels, les recepcions a les ambaixadesamb tot el seu protocol, aquell món deriques, maques i famoses,... Però jo novull parlar d’això.

Una vegada confeccionat i lliurat el vestitencarregat per la clienta, es preparava lafactura i el rebut al mateix temps. La fac-tura s’enviava i el rebut es guardava al’espera del pagament. Algunes clientespagaven tot seguit i altres es retardavenmolt. Això feia que després de moltestelefonades i insistències s’anés a cobrar adomicili, i sempre amb molta prudènciaperquè algunes vegades no sabies si pagavael marit o l’amic i altres si la clientademanava al marit més diners del quepujava la factura. Total que els cobramentseren sovint temes delicats i el cobradorde l’empresa era un personatge una micasinistre, al qual anomenarem senyor Equis.

I vet aquí que, sovint, algunes clienteses manifestaven molestes que se’ls passésa cobrar encàrrecs ja pagats. Davant lasospita, es va anar tancant el cercle delsenyor Equis i quan totes les proves erenevidents se’l cità al despatx de la personaque l’havia recomanat. Era a la DelegacióProvincial de Sindicats, situada a la ViaLaietana, on sempre entrava i sortia moltagent. Després d’una petita conversa, sel’acusà que s’havia apropiat de diners del’empresa. Ho negà fredament, donantquatre explicacions intranscendents, i ambtota calma sortí tranquil·lament d’aquellaoficina, escala avall, cap al carrer. Totsquedàrem bocabadats. Cap dels reunitsreaccionava, i jo vaig decidir anar per aell. Va adonar-se que el seguia de prop.

Una persecució de pel·lícula

❚ Jordi Viladot i Puig En sortir a la Via Laietana se situà al pasde vianants i esperà creuar just al momentdel canvi de verd a vermell pels vianants,de manera que en posar-se els cotxes enmarxa jo no vaig poder creuar el carrer ivaig haver d’esperar el canvi de disc delsemàfor. Una vegada creuada la ViaLaietana, vaig pujar a un taxi amb el precque seguís el que ell havia agafat, i ViaLaietana avall. En arribar a Correus, ja l’hihavia perdut la pista. Vaig dir al taxistaque seguís pel passeig de Colom i allí elvàrem recuperar. A indicació meva, el meutaxi es col·locà darrera l’altre. El senyorEquis, que es girava de tant en tant, vaveure que el seguia de prop. En arribar alParal·lel, cantonada al carrer de les Tàpies,baixà ràpidament i s’encaminà cap a laronda Sant Pau. Pago el meu taxi, baixo imaterialment corrent vaig al seu darrera,però en tombar la primera cantonada me’ltrobo dret, repenjat a la paret, em mirafixament i em diu:

– Per què em segueix?Ell ho sabia perfectament.

de la policia. Vaig avançar-lo i vaig cap a laparella de la policia:

– Els prego que detinguin aquell senyor,sota la meva responsabilitat. És un lladre.

Immediatament es posaren cada un alseu costat. Després, un es quedà deguàrdia on estava i l’altre ens acompanyàa la comissaria de la policia del carrerLauria.

Primer entrà a declarar el policia,després jo i, finalment, el senyor Equis.D’entrada, el senyor Equis ho negà tot,però el comissari que se les sabia totes,donà un fort cop de puny sobre la taula,engegà una paraulota i el diàleg entre ellsdos fou així:

– Cony! T’has endut o no els diners del’empresa?

– Sí, però tan sols 12.000 pessetes.– Que siguin poques o moltes ja ho veurà

el senyor jutge.Al cap d’uns mesos arribà la celebració

del judici, i amb gran sorpresa veig que elseu advocat defensor era un bon amic meui veí de casa que, per donar més argumenta la cosa, no em va dir res. Malgrat això,vaig creure que tot aniria bé i ràpid. Peròno va ser pas així, doncs el senyor Equis vapreparar la seva coartada. Amb tota sangfreda, va declarar que el qui robava era elgerent de la societat, que ingressava elsdiners i els talons, que cobrava de les clien-tes de l’empresa, en un compte bancari par-ticular. El jutge va ordenar les compro-vacions pertinents i els ingressos varen re-sultar certs, però els feia el mateix senyorEquis i tan sols d’alguns cobraments, ja quela majoria se’ls quedava. Tot plegat era unaestratagema que no li va servir de res,perquè la vàrem desmuntar fàcilment.

L’import de tot el que es va emportar,era de l’ordre de les 500.000 pessetes,de les quals se’n va recuperar la meitat. Livan caure dotze anys de presó, dels queen va complir quatre. Això era abans, ararobar una quantitat equivalent a aquelles500.000 pessetes significa una penad’estar per casa. ■

Continuà per la ronda Sant Pau, rondaSant Antoni, carrer Pelai fins a plaçaCatalunya... i jo darrera seu. De tant entant es girava i continuava. En tot elrecorregut no vaig veure ni un guàrdia, niun policia. Tot això passà de la una a lestres del migdia. El meu temor era ques’escapés per la boca d’un metro o pugésen un autobús, però sortosament no vaser així.

En arribar a la plaça Catalunya, canto-nada Portal de l’Àngel, sota l’edifici de laTelefònica hi havia de guàrdia una parella

...ara robar unaquantitat equivalent a

aquelles 500.000pessetes significa unapena d’estar per casa.

Page 38: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 57FEBRER de 2005

❚ R. Mendoza

Resultats i classificacions del mes de gener C.F.

AGRA

MUN

T ESCOLAG.GATELL

www.geocities.com/fcagramunt

Primera RegionalAgramunt G. Gatell 1 Gimenells 1Cervià 2 Agramunt G. Gatell 3Agramunt G. Gatell 1 Sunyer 0Almacelles 0 Agramunt G. Gatell 1

Classificació J G E P GF GC Punts

Organyà 18 11 4 3 43 22 37Torrefarrera 18 11 3 4 35 24 36Borges 18 11 2 5 31 24 35Pobla 18 10 3 5 39 28 33Cervera 18 10 2 6 37 17 32Alfarràs 18 7 7 4 35 26 28Bordeta 18 9 1 8 29 30 28Guissona 18 8 3 7 28 23 27Andorra 18 7 5 6 27 19 26Tremp 18 7 4 7 21 25 25Artesa Segre 18 6 6 6 27 27 24Cervià 18 7 1 10 18 34 22Almenar 18 5 6 7 27 25 21Sunyer 18 6 2 10 18 29 20Gerard Gatell 18 5 2 11 19 39 17Juneda 18 3 7 8 20 28 16Gimenells 18 4 3 11 18 39 15EFAC 18 2 5 11 16 29 11

JuvenilsAgramunt G. Gatell 4 Orgèl·lia 1

Classificació J G E P GF GC Punts

Orgèl·lia 13 11 1 1 52 12 34Bellpuig 13 9 2 2 45 22 29Gerard Gatell 12 8 1 3 50 17 25Mollerussa 13 7 3 3 27 26 24Gardeny 13 7 1 5 46 32 22Tremp 12 6 1 5 34 21 19Urgell 13 5 3 5 39 40 18Guissona 13 4 1 8 38 51 13Oliana 13 2 1 10 17 42 7Ivars Urgell 12 2 0 10 8 70 6Rialp 13 1 2 10 24 47 5

InfantilsArtesa-Ponts 3 Agramunt G. Gatell 0Agramunt G. Gatell 4 Linyola 2Oliana 4 Agramunt G. Gatell 3Guissona 1 Agramunt G. Gatell 6

Classificació J G E P GF GC Punts

AEM 15 13 0 2 69 14 39Oliana 15 12 1 2 74 40 37Mollerussa 14 11 3 0 46 11 36Artesa-Ponts 15 12 0 3 56 25 36Pobla Segur 14 9 0 5 55 32 27Pla Urgell 14 8 2 4 59 38 26Linyola 15 7 1 7 58 42 22Gerard Gatell 15 6 2 7 38 40 20Cervera 15 5 2 8 46 56 17UE Bordeta 15 5 1 9 30 45 16Guissona 15 5 1 9 27 47 16Rialp 15 4 2 9 44 61 14Arbeca 15 3 1 11 18 43 10Urgell 15 1 1 13 24 75 4Ivars Urgell 15 1 1 13 19 94 4

AlevinsAt. Segre 5 Agramunt G. Gatell 0Bellpuig 5 Agramunt G. Gatell 0Agramunt G. Gatell 0 Arbeca 11

Classificació J G E P GF GC Punts

Lleida U.E. 15 14 0 1 73 8 42Artesa-Ponts 15 12 2 1 40 10 38Arbeca 15 11 2 2 88 26 35Mollerussa 15 10 2 3 46 25 32Bellpuig 14 10 1 3 43 10 31Urgell 15 8 3 4 38 29 27At. Segre 15 6 3 6 28 32 21Tremp 15 6 2 7 28 43 20Tàrrega 15 5 3 7 28 28 18Guissona 15 5 1 9 26 31 16Balaguer 15 5 1 9 20 44 16Pobla Segur 15 3 2 10 26 68 11Pla d'Urgell 15 3 0 12 12 43 9AEM 15 1 2 12 20 51 5Gerard Gatell 15 1 0 14 10 78 3

BenjaminsAgramunt G. Gatell 4 Lleida 8Agramunt G. Gatell 3 At. Segre 8

Pre-Benjamins AAgramunt G. Gatell 3 Lleida 8Agramunt G. Gatell 3 At. Segre 6

Pre-Benjamins BAgramunt G. Gatell 2 Artesa-Ponts 6Agramunt G. Gatell 2 At. Segre 16

Aquestes categories no tenen classificació.

Agenda

Partits que es jugaran al camp d'esportsel proper mes de març:

Primera Regional

Dia 6: Agramunt G. Gatell - Bordeta 16:00 hDia 20: Agramunt G. Gatell - Andorra 16:00 h

Juvenil

Dia 5: Agramunt G. Gatell - Guissona 16:30 hDia 19: Agramunt G. Gatell - Mollerussa 17:00 h

Infantil

Dia 5: Agramunt G. Gatell - Ivars U. 15:00 hDia 12: Agramunt G. Gatell - Arbeca 17:00 h

AlevíDia 13: Agramunt G. Gatell - Tàrrega 11:45 h

Benjamí

Dia 19: Agramunt G. Gatell - Tàrrega 10:30 h

Pre-Benjamí ADia 5: Agramunt G. Gatell - Tàrrega 12:30 hDia 19: Agramunt G. Gatell - Guissona 12:30 h

Pre-Benjamí BDia 5: Agramunt G. Gatell - Balaguer 11:30 hDia 19: Agramunt G. Gatell - Urgell 11:30 h

Equip categoria Benjamí.D'esquerra a dreta, drets:A. Ramos (entrenador),G. Figuera, R. Roca,G. Jubete, O. Vadillo,J. Noguera, R. Vadillo (delegat).Ajupits: J. Avellana, D. Galan,P. Morell, Amín, R. Guasch.

CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»ESPORTS

El Carnaval també vapassar pel camp de futbol.

Simpàtica imatge del'equip dels infantils en

sortir al camp.

FUTB

OL

AG

RA

MU

NT

FUTB

OL

AG

RA

MU

NT

Page 39: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

58 sió FEBRER de 2005

Resultats i notícies del BAC

BÀSQUET AGRAMUNT CLUBESPORTS

SÈNIOR MASCULÍResultats del mes de gener:09/01/05 C.B. TORREFARRERA 62 BAC AGRAMUNT 6515/01/05 BAC AGRAMUNT 91 C.B. SANT GUIM 3822/01/05 C.B. CERVERA 63 BAC AGRAMUNT 8129/01/05 BAC AGRAMUNT 69 C.B. BELL-LLOC 58

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. BELLVÍS 17 15 2 0 1553 1054 32BAC AGRAMUNT 17 14 3 0 1390 1045 31C.B. BALAGUER “B” 17 14 3 0 1340 1180 31C.B. BELL-LLOC 17 13 4 0 1445 983 30C.B. ALMACELLES 17 13 4 0 1343 1071 30C.B. BELLPUIG 17 11 6 0 1185 972 28C.B. TORREFARRERA 17 11 6 0 1303 1045 28C.B. ALPICAT 17 9 8 0 1171 1119 26CEP VALLFOGONA 17 9 8 0 1197 1231 26C.B. JUNEDA 17 7 10 0 997 1086 24C.B. CERVERA “B” 17 7 10 0 865 1024 23C.B. CAPPONT 17 5 12 0 1165 1082 22C.B. SANT GUIM 17 4 13 0 755 1080 22C.B. PONTS 17 2 15 0 824 1143 19CENG ARTESA 17 1 16 0 799 1092 18ACLE GUISSONA 17 1 16 0 538 1663 18

Per primer cop amb molt de temps, quatre de quatre.Importants victòries sobre rivals directes, primer a Torrefarrera(amb cinc punts consecutius en els darrers segons) i desprès alBell-lloc (un superb partit de tot l’equip). La cosa pinta bé, arasols falta treure uns bons resultats contra el Balaguer i el Bellvís,que seran els pròxims rivals.

JÚNIORS MASCULINSResultats del mes de gener:

Data JÚNIOR “A”9/1 UNIPREUS LLEIDA 67 BAC AGRAMUNT 7215/1 BAC AGRAMUNT “A” 91 BAC AGRAMUNT “B” 3622/1 C.B. PARDINYES 57 BAC AGRAMUNT 8329/1 BAC AGRAMUNT 60 SEDIS SEU D’URGELL 74

Data JÚNIOR “B”9/1 BAC AGRAMUNT 45 C.B. TREMP 10515/1 BAC AGRAMUNT “B” 36 BAC AGRAMUNT “A” 9122/1 C.B. CERVERA 129 BAC AGRAMUNT 2229/1 BAC AGRAMUNT 62 C.B. PARDINYES 82

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. MOLLERUSSA 17 17 0 0 1441 800 34SEDIS SEU D’URGELL 17 15 2 0 1293 952 32C.B. CERVERA 17 14 3 0 1278 813 31

Any nou i pista nova, es veu que els Reis Mags han passat per Agramunt i ens han deixat un bonpresent. Esperem que aquesta pista sintètica doni ales als nostres i també a tots els esports queutilitzen el pavelló. Pel que fa als resultats; excel·lent la trajectòria del sènior, també la deljúnior “A” i irregular pels altres.

BAC AGRAMUNT “A” 17 13 4 0 1264 978 30C.B. TREMP 17 13 4 0 1180 890 30C.B. BALAGUER 17 12 5 0 1224 859 29SÍCORIS 17 10 7 0 1166 937 27UNIPREUS LLEIDA 17 9 8 0 1209 1025 26MARISTES MONTSERRAT 17 8 9 0 1159 1047 25C.B. PARDINYES 17 5 12 0 955 1243 22C.B. BORGES 17 5 12 0 945 1216 22C.B. CAPPONT 17 5 12 0 1026 1033 22PEÑA FRAGATINA 17 5 12 0 843 1031 22C.B. BELLPUIG 17 4 13 0 846 1184 21C.B. ALPICAT 17 1 16 0 698 1641 18BAC AGRAMUNT “B” 17 0 17 0 685 1563 17

El “B” no aixeca cap, bon partit enfront el Pardinyes, peròens falta acabar de rematar els partits que juguem bé. El Sedisens ha tornat a la realitat d’una forma molt dura, mal partit enatac dels nostres que va provocar que anessin tot el partit rerael marcador. El mes que ve és molt complicat, esperem quetinguem més encert.

JÚNIOR FEMENÍResultats del mes de gener:09/01/05 BAC AGRAMUNT 27 C.B. LLEIDA “B” 7216/01/05 C.B. CERVERA 49 BAC AGRAMUNT 4323/01/05 BAC AGRAMUNT 37 C.B. LLEIDA C 6112/12/04 C.B. TORREGROSSA 29 BAC AGRAMUNT 34

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. LLEIDA “B” 12 12 0 0 834 433 24C.B. SANT GUIM 14 9 5 0 531 546 23C.B. SECÀ 12 10 2 0 613 439 22C.B. LLEIDA 13 8 5 0 742 600 21C.B. LINYOLA 12 7 5 0 470 430 19C.B. CERVERA 14 4 10 0 517 720 18BAC AGRAMUNT 13 4 9 0 516 656 17C.B. TORREGROSSA 13 4 9 0 503 565 17C.B. BELLVÍS 12 5 7 0 515 549 17C.B. TREMP 13 1 12 0 313 616 14

Els progressos són lents, però a la llarga efectius. Hem defer com el tòpic del futbol “anar partit a partit” i esperar que laSra. Pilota vulgui entrar més cops seguits a la cistella dels equipscontraris. Entrenar fort ha de donar els seus fruits. Vinga,ànims!!!

CADET FEMENÍResultats del mes de gener:16/01/05 BAC AGRAMUNT 53 B.C. ANDORRA 36

Page 40: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 59FEBRER de 2005

BÀSQUET AGRAMUNT CLUBESPORTS

22/01/05 C.E. MARISTES 48 BAC AGRAMUNT 3730/01/05 BAC AGRAMUNT 80 C.B. SECÀ SANT PERE 50

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. LLEIDA 3 2 1 0 180 100 5BAC AGRAMUNT 3 2 1 0 170 134 5B.C. ANDORRA 3 2 1 0 147 112 5C.B. BELLPUIG 3 2 1 0 123 136 5MARISTES MONTSERRAT 2 2 0 0 100 70 4PEÑA FRAGATINA 3 1 2 0 125 140 4C.B. SECÀ 2 1 1 0 97 111 3C.B. CERVERA 3 0 3 0 94 168 3C.B. SANT GUIM 2 0 2 0 56 121 2

Bon començament de segona volta per les cadets. En aquestsegon tram de campionat, podem aspirar a assolir els primersllocs, esperem que la derrota a la pista de Maristes faci posarles piles i recordar que guanyar a domicili obre moltes portesa la classificació. Bona ajuda de les infantils en els partitsdisputats.

INFANTIL FEMENÍResultats del mes de gener:16/01/05 UNIPREUS LLEIDA 60 BAC AGRAMUNT 922/01/05 BAC AGRAMUNT 40 C.B. CERVERA 6430/01/05 C.B. BALAGUER 51 BAC AGRAMUNT 31

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

UNIPREUS LLEIDA PREINF. 3 3 0 0 174 60 6C.B. BALAGUER 3 3 0 0 167 87 6C.B. SANT GUIM 3 3 0 0 163 89 6MARISTES MONTSERRAT 3 2 1 0 151 130 5C.B. CERVERA 3 2 1 0 157 109 5CEP VALLFOGONA 3 1 2 0 141 118 4PEÑA FRAGATINA 3 1 2 0 72 139 4C.B. LLEIDA PREINFANTIL 3 0 3 0 86 170 3BAC AGRAMUNT 3 0 3 0 80 175 3C.B. BELLVÍS 3 0 3 0 70 184 3

Els resultats són enganyosos, ja que l’equip ha millorat forçaen aquests tres partits, però no n’hi ha prou per guanyar. Lesnenes entrenen bé i proven d’encarar a cistella cada cop mésals partits. Siguem pacients, que algun partit guanyarem i esveurà el treball realitzat durant tants mesos d’entrenament.

INFANTIL MASCULÍResultats del mes de gener:16/01/05 BAC AGRAMUNT 22 C.B. BELLVÍS 6822/01/05 B.C. ANDORRA 59 BAC AGRAMUNT 3530/01/05 BAC AGRAMUNT 26 CENG ARTESA DE SEGRE 60

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

C.B. BELLVÍS 3 3 0 0 204 86 6CENG ARTESA DE SEGRE 3 3 0 0 204 145 6B.C. ANDORRA PREINF. 3 3 0 0 165 132 6C.B. PARDINYES 3 2 1 0 208 138 5C.B. MOLLERUSSA 3 2 1 0 169 143 5SEDIS SEU D’URGELL PRE 3 1 2 0 177 144 4C.E, MARISTES PREINF. 3 1 2 0 138 181 4C.B. CAPPONT “B” 3 0 3 0 119 198 3BAC AGRAMUNT 3 0 3 0 83 187 3C.B. BALAGUER 3 0 3 0 91 204 3

Malgrat les noves incorporacions, l’equip no acaba rutllar.Cal entrenar millor i fer cas dels consells de l’entrenador, ja queara és el moment d’aprendre. Serà una segona volta dura perquèla resta dels equips són millors que els nostres, però, hem delluitar fins al final.

MINI MASCULÍResultats del mes de gener:16/01/05 BAC AGRAMUNT 30 C.B. CERVERA 2423/01/05 BAC AGRAMUNT 30 PEÑA FRAGATINA 6730/01/05 C.B. BALAGUER 46 BAC AGRAMUNT 43

CLASSIFICACIÓ J G P NP TF TC PTS

B.C. PRINCIPAT 11 10 1 0 536 305 21PEÑA FRAGATINA 11 10 1 0 581 370 21UNIPREUS LLEIDA “A” 11 7 4 0 544 442 18BAC AGRAMUNT 11 6 5 0 430 398 17C.B. BALAGUER “A” 11 6 5 0 488 454 17C.B. MOLLERUSSA 11 5 6 0 514 451 16C.B. CERVERA 11 5 6 0 402 401 16SEDIS SEU D’URGELL 11 4 7 0 358 497 15CENG ARTESA DE SEGRE 11 2 9 0 288 515 13C.B. BELLPUIG 11 0 11 0 165 473 11

La grip fa estralls en l’equip mini. No hi ha dia que no en caiguiun o dos; sort n’hi ha que la plantilla és ampla. El començamentd’any fou espectacular, remuntar cinc punts en els últims segonsal Cervera, per després guanyar a la pròrroga. Contra la Peña lesfaltes personals ens van fer la guitza i contra el Balaguer vandesaprofitar un lleuger avantatge a poc d’acabar el partit.

LA NOTÍCIA DE L’ESCOLAEl 9 de gener, l’Escola es va desplaçar a Ponts per disputar

una mini trobada entre diferents equips del voltant. Malgrat laressaca de la Festa del Bàsquet, els dos equips van fer un bonpaper.

La pròxima trobada general va ser el diumenge de Carnestoltesa Tàrrega, confiem que els nostres petits estiguessin a punt.El diumenge 27 de febrer, hem sol·licitat fer una mini trobadaa Agramunt; esperem que la resposta sigui positiva.

NOTÍCIES DE BÀSQUET• El passat 8 de gener vam poder fer la IV Festa del Bàsquet.

Va ser una jornada plena d’activitats en què, des del mésgran al més petit, van participar en tota la sèrie d’activitatsque es van dur a terme. Ens va sorprendre positivamentl’estil dels júniors en les esmatxades. Durant el sopar, queper cert va ser força concorregut, es van entregar elsguardons als guanyadors dels concursos i es va fer el jatradicional “amic invisible”.

• En la crònica del mes de novembre, vam felicitar la regidoriad’Esports per l’habilitació del pavelló annex, i dèiem que latraca final seria condicionar millor la pista del pavelló. Doncs,això ja és un fet. Ara sí que tenim unes instal·lacions comAgramunt es mereix. Ara tan sols queda conservar-les ique ens durin força temps. ■

Page 41: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

60 sió FEBRER de 2005

CLUB BILLAR AGRAMUNTESPORTS

Campionats socials i de Catalunya

Durant aquest mes es van cloureels campionats socials en lamodalitat de 3 bandes, en què

varen prendre part un total de 36 ju-gadors, distribuïts en sis categories. Calassenyalar que tots els participantsjuguen amb una gairebé solemne rivalitat,que es palesa en el mutisme que durantla disputa observen tant els jugadors comels que s’ho miren. Aquest respectuóssilenci forma part d’una de les regles queregeixen aquest esport.

Classificacions:Relacionem a continuació els noms dels

tres primers classificats en cada grup:

1ª CATEGORIA:1) F. Xavier Noró P.; 2) Ignasi Aragon,

3) Isaac Castells.

2ª CATEGORIA:1) Ramon Coscollola; 2) Deudat Pont;

3) Josep Camats.

3ª CATEGORIA:1) Mateu Escolà; 2) F. Xavier Noró C.;

3) Miquel Ripoll.

4ª CATEGORIA:1) Pere Boncompte; 2) Enric Garcia;

3) Josep Ll. Marina.

5ª CATEGORIA:1) Joan Martínez; 2) Joaquim Triginer;

3) Francesc Ros.

6ª CATEGORIA:1) Ivet Penella; 2) Antoni Penella; 3)

Agustí Gili.

Campionat CatalunyaA part els resultats precedents dels

campionats podríem dir-ne casolans, hemde fer esment del fet que s’han jugat lesfinals dels campionats de Catalunyacategoria júnior en les modalitats Lliure iQuadre, a les poblacions de Calella iTorredembarra. En ambdues finalsparticiparen els nostres jugadors Ivet

Penella i Isaac Castells, assolint elssegüents resultats: en la modalitat Lliure,Isaac Castells fou el quart classificatmentre que la Ivet quedà en 7ª posició.En la final de Quadre, l’Isaac, amb tot ique va fer la millor sèrie i les millorsmitjanes generals i particulars delcampionat, va haver de conformar-seamb el segon lloc de la classificació. LaIvet va quedar en setena posició.

Lliçons de billarFinalment hem de remarcar que uns

dies abans de celebrar-se les esmentadesfinals, la Federació Catalana de Billar vafer venir al nostre Club l’actual campióde Catalunya en la modalitat lliure, EsteveMata, que va impartir lliçons del nostreesport entre els joves jugadors del nostreClub, juntament amb altres destacats detot Catalunya que vingueren a casa nostraper participar-hi. ■

Club Billar de Torredembarra amb els participants a la final.

CLU

B B

ILLA

R

Page 42: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 61FEBRER de 2005

CLUB BITLLES SIÓ D'AGRAMUNTESPORTS

Final de la primera volta del campionat

E l Club Bitlles Sió d'Agramunt, enacabar la primera volta delcampionat de lliga, ha quedat en

una molt discreta posició, sigui perquèens ha tocat començar amb els equipsmés forts o perquè ens ha faltat una micade sort.

Esperem que a partir d'aquest febrer,és a dir de la segona volta, després deles vacances hivernals, puguem retornara la competició amb forces renovades i

Classificació final primera volta:

Vergós ...................... 22 puntsIvars B ...................... 18 »La Fuliola .................. 16 »Cabanabona .............. 16 »Montgai .................... 12 »La Guàrdia ................ 12 »Los del Huerto ........... 10 »Sió d'Agramunt ......... 6 »L'Eral ....................... 6 »Tordera ..................... 6 »Tàrrega ..................... 4 »Urb. Mas Duran ......... 2 »

Tirada de bitlles al camp d'esports la passada Fira del Torró.

CLU

B B

ITLL

ES

desitgem fer una destacada segona volta,que ens ha de portar a una més bonaclassificació que per la nostra classe, aficiói ganes, ens mereixem. ■

Esperem retornar a lacompetició amb forces

renovades.

Page 43: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

62 sió FEBRER de 2005

REGIDORIES MUNICIPALS

62 sió FEBRER de 2005

El tsunami ha tocat el cor dels agramuntins

L a tragèdia del sud-estAsiàtic ens ha fet reac-cionar a tots i ens ha

despertat de l’apatia quemostrem davant de les malesnotícies diàries. Ens hemacostumat a veure els mortsde les guerres a l’hora de dinari ja no ens escadalitzem quanhi ha un nou atemptat aBagdad o a Guetxo.

Els joves de la PlataformaSolidària van pensar en posar-se en marxa per trobar recur-sos econòmics per ajudar lesvíctimes que superen els280.000 morts comptabi-litzats en els països afectats.

L’Ajuntament també haviaplantejat la proposta d’orga-nitzar una jornada solidària ivàrem aglutinar esforços peraconseguir millors resultats.

Les entitats de la vila hanparticipat molt activament entots els actes, venent elstiquets per al sopar solidari icol·laborant amb música,dansa, foc, jocs, feina i ganesd’ajudar. Algunes entitats hanrealitzat la recollida de fonsper aquesta causa, en el trans-curs del mes de febrer ambl’activitat que ja tenia progra-mada, com la CompanyiaTeatredetics que amb la ven-

da de “Lo Cagarro” ha donatla recaptació al fons i l’Asso-ciació d’ocellaires “L’Estesa” hadonat la recaptació obtingudael diumenge dia 30 de generen què van realitzar una tira-da. La Penya Barcelonistad’Agramunt ha programat,pel dia 23 de febrer, la re-transmissió del partit de laChampions Leage al pavellóamb pantalla gran, per recollirdiners per aquesta causa.

La jornada del dia 29 degener, va començar amb mú-sica de cambra de l’EscolaMunicipal de Música i va aca-bar amb rock de cinc grups,que no van cobrar per actuara la vetllada solidària. Durantel dia hi va haver havaneres,sardanes, jazz, percussió, jocsi contes, cercavila de foc ixocolatada.

És veritat que Agramunt ésun poble que s’associa amb ladolça tradició i en endavantamb la música. Hi ha unageneració de joves músics queen aquesta ocasió han fet so-nar els seus instruments peraquesta causa.

A la nit, al pavelló, un soparsolidari que, malgrat els nervisde darrera hora, van prepararamb molta eficàcia les donesde l’Esbarjo, amb els joves dela Plataforma Solidària i el vanservir els pares de l’Agru-pament Escolta i els voluntarisde la secció d’Atletisme.

Encara no s’ha decidit a qui-na ONG es donaran els dinersrecollits, que ja són més de sismil euros, perquè es volia tenirmés informació dels projectesque duen a terme les quetreballen a la zona: Intermón,

❚ Plataforma Solidària Regidoria d’Ensenyament, Joventud i Esports Regidoria de Benestar i Salut

La subhasta de les obres que alguns artistes locals van cedir per les víctimes del tsunami, es va celebrar a la sala de plens de l'Ajuntament.

AJU

NTA

ME

NT

Page 44: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 63FEBRER de 2005

125 anys educant

❚ Regidoria d'Ensenyament

E l 125è aniversari del Col·legi Marede Déu del Socors suposa 125anys d’arrelament i de participació

històrica en el si de la població d’Agramunti comarca. Són molts anys de formar partdel viure diari dels seus habitants.

La fundadora del col·legi, la MareMontserrat Pons, filla del poble, era Reli-giosa Missionera de la ImmaculadaConcepció, orde fundat el 1850.

Els ordes religiosos han desenvolupat iencara desenvolupen unes autèntiquesfuncions de voluntarietat, sempre al serveidels sectors més desprotegits de la societat.

En l’època de fundació de l’Orde enstrobem amb una societat malmesa perconflictes polítics, amb la inseguretat queaixò comporta, i les epidèmies, sense unaseguretat social que donés resposta a lesmancances de la població.

Els objectius de l’Orde se centravenprecisament en atendre les necessitats méselementals de les persones: la sanitat il’educació.

Dins de l’àmbit de l’educació, la promocióde la dona era un objectiu rellevant. És lògicque la Mare Montserrat es preocupés perl’educació de les nenes i noies del seu poblei proposés la creació del col·legi.

L’any 1880 es va posar en marxa.Agramunt comptava llavors amb unapoblació dispersa. Moltes nenes que vivienfora del nucli urbà no podien anar a l’escola.Per això, en un principi i durant bastanttemps el col·legi comptava amb un internat.

Cal dir que llavors tampoc es consideravaimportant que les dones sabessin o no llegiri escriure, ja que la seva funció se centravaen portar la casa i tenir cura dels fills. Éslloable que algú es preocupés de la sevaeducació. Malgrat que aquesta educació lespreparava per a la seva funció demestresses de casa, també adquirien uns

REGIDORIES MUNICIPALS

coneixements culturals i aprenien a llegir,escriure i els conceptes matemàtics que leshabilitaven per defensar-se i poder prendrepart més activa en la gestió de la casa i enl’educació dels fills era, per tant, un puntde partida en una societat majoritàriamentmasclista.

El col·legi ha esdevingut amb els anys unreferent per a tothom. Els 125 anys de laseva història donen per a molt. Si bé laseva estructura externa no ha variat,interiorment s’ha hagut d’adaptar a moltesreformes a fi d’afrontar els nous reptes del’ensenyament. L’internat ja no té raó deser. El seu alumnat és mixt. El seu projectecurricular ha d’anar d’acord amb el quemarca la normativa del departamentd’Educació. És un col·legi concertat ambun ideari cristià, totalment raonable, peròque ha de respectar la diversitat del seualumnat.

Segur que molts agramuntins, sobretotagramuntines, guarden un record entra-nyable del seu pas per les aules, de les “ma-dres” i professores que van tenir.

Noves generacions segueixen fent històriaen una societat molt diferent del que eraen un principi.

Cal felicitar la comunitat religiosa per unatasca iniciada en una època difícil i que hasabut adaptar-se als canvis socials.

També a tota la comunitat educativa. Queaquest curs sigui un punt de reflexió en elque ha estat aquest col·legi durant 125anys. Per acabar voldria felicitar, d’unamanera especial, el claustre de professorsque són els que amb el dia a dia fan realitatla formació i educació de molts nens i ne-nes de la nostra vila. ■

El col·legi ha esdevingutamb els anys en un

referent per a tothom. Els125 anys de la seva

història donen per a molt.

sió 63FEBRER de 2005

Fundació Vicenç Ferrer i Cà-ritas, entre altres.

Es va fixar una reunió ambtots els interessats per triar laque es consideri més adient ies retransmetrà des de RàdioSió.

Una altra col·laboració moltdiferent ha estat la delsartistes locals de la vila quehan donat una obra d’art perrecollir fons. El dia 5 de febrera la sala de Plens de l’Ajun-tament va tenir lloc unasubhasta de les set pintures,un fotomuntatge i una escul-tura que van trobar compra-dor i van fer pujar en 1.985 €el compte d’ingressos de l’en-titat bancària que es va obriramb aquest objectiu.

Després de tota la mogudaha quedat clar que els agra-muntins som gent molt soli-dària i ens impliquem enajudar els altres quan fa faltade veritat.

S’ha de dir que és molt fàcilmobilitzar un grup gran depersones mitjançant les en-titats que aglutinen tanta gentque treballen sense ànim delucre.

Però és més difícil buscar elsdiners per a tots aquells ques’han quedat sense casa,família i negoci.

Des de l’organització usdonem les gràcies per havertreballat durant aquesta jorna-da aportant entre tots unamica d’esperança. ■

...els agramuntinssom gent moltsolidària i ensimpliquem en

ajudar els altresquan fa faltade veritat.

Page 45: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 65FEBRER de 2005

❚ Teresa Añé Regidora de Benestar

Carnaval de colors

Potser és l’únic dia de l’any en quèes permet fer tot allò que la res-ta de l’any està prohibit.

Aquí celebrem un carnestoltes moltdiscret sense abusar de la permissibilitatde la festa. En general, tothom es com-porta amb molta correcció i no hi ha maialdarulls originats per les persones quevan amb la disfressa camuflant la sevaidentitat.

Podríem assegurar que és una festamolt civilitzada, com gairebé tot el quefem a Agramunt, perquè tenim untarannà molt tranquil fins i tot quan ensdivertim. No es perd la "compostura".

És ben cert que alguna comparsa inte-grada per la gent jove va participar a larua en unes condicions una mica perillosesper la resta de comparses i per la utilit-zació d’un vehicle, durant el recorregut,que ha provocat alguna queixa del perillque suposava.

Aquest any l’eix d’animació de la festava ser una mica polèmic, fins i tot des dela premsa provincial, però després va sermolt elegant en la presentació i moltcorrecte en la posada en escena.

En la darrera edició, algunes carrossesi comparses van aportar un nivell depreparació i de bon gust que costarà su-perar.

El grup d’africans que es va incorpo-rar a la festa per primera vegada, va cau-sar sensació entre el públic per la mancad'homogeneïtat en el grup, doncs cada uanava vestit com li semblava, i per lavoluntat de participar d’un grup tandiferent a nosaltres. Tenint en compteque la majoria d’ells són musulmans dereligió.

Era evident que els venia de nou,

perquè desfilaven tot fent fotografies alpúblic que havia acudit a veure la rua.

En acabar, a la plaça Mercadal, vanpujar a la tarima i en català van fer lapresentació de la seva comparsa totanunciant que estan contents de viure aAgramunt.

El responsable de l’entitat, que ésl’Abdulai Tangara, estava molt emocionatamb el premi de participació que els valliurar l’Ajuntament.

A la nit, al pavelló, la comitiva oficialde l’organització demanava “de bonrotllo” els papers als africans acabantla reclamació amb un tip de riure entretots.

El dia 19 de febrer, l’Associaciód’Africans d’Agramunt ha organitzat laII festa del corder, convidant tothom aparticipar-hi. La seva festa es basa en lamúsica i el ball que segons expliquen ésbàsic per viure. També preparen unarecepta culinària africana i donen per tas-tar a tots els assistents un vaset de degué,que és una llaminadura típica de la sevaterra.

En l’edició d’aquest any, han presentatuna cançó amb ritme de rap amb la lletraque parla d’Agramunt.

Seria bo que la resta de grups d’im-migrants tinguessin tantes ganes de par-ticipar en la vida quotidiana i, en defini-tiva, d’integrar-se. Continuarem treba-llant per aconseguir-ho. ■

REGIDORIES MUNICIPALS

El grup d’africans quees va incorporar a la

festa per primeravegada, en arribar alMercadal, van pujar ala tarima i en català

van fer la presentacióde la seva comparsa.

sió 65FEBRER de 2005

Page 46: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

66 sió FEBRER de 2005

La Constitució Europea:sí a un nou estat del benestar

❚ Agrupació local del PSC

66 sió FEBRER de 2005

PARTITS POL ÍTICS

E l seu origen es remunta aldesembre de 2001, quan elscaps d'estat i de govern dels

estats membres de la Unió Europea vareunir-se a Laeken (Bèlgica) i van deter-minar la seva necessària existència a fide compilar els tractats anteriors.Posteriorment va ser signada a Roma elvint-i-nou d'octubre de 2004 pels capsd’estat i de Govern dels vint-i-cinc estatsmembres.

Creiem que el tractat constitucionallluny de suposar un pas enrera, comalguns ens volen fer creure, suposa ungran avenç pel conjunt dels ciutadans jaque incorpora una sèrie de garanties,drets i llibertats que comporten unamillora substancial en l’estat del benestar.

L'agrupació local del PSC convida elslectors a conèixer una mica més el seucontingut i a entendre el per què de lanostra postura clarament favorable.

Aquesta Constitució configura unaciutadania europea, la qual s’afegeix a laciutadania nacional, sense substituir-lasinó conferint drets complementaris.

A més a més pren força jurídicavinculant la Carta dels drets fonamentals.

Solament es defensa allò que prèviament s'assoleix. Tal afirmació, lluny de distanciar-se de larealitat, descriu l'actualitat del panorama polític municipal i internacional.Aquesta actualitat ve marcada per la Constitució europea, tractat que esdevindrà la normafonamental de l'ordenament jurídic comunitari.

La Carta garanteix el respecte de ladignitat humana, el dret a la vida, laprohibició de la tortura i de les penes otractes inhumans o degradants, el dret ala llibertat i la seguretat, el respecte dela vida privada i familiar, el dret al'educació, la igualtat davant la llei, laintegració de les persones discapacitades,la presumpció d'innocència i els drets ala defensa,... També garanteix mésdemocràcia a les institucions europeesdonat que totes les decisions es prendranper unanimitat, la qual cosa assegura elconsens en matèries fonamentals.

Però això no és tot, ja que s'atorga unmajor paper per a Catalunya i per alsmunicipis que l'integren. Es preveu la

comitès europeus on es discuteixincompetències de les comunitats.

En relació al català, el govern espanyolencapçalat per Rodríguez Zapatero vasol·licitar la reforma del reglament derègim lingüístic de la Unió Europea pertal que el català sigui llengua oficial en elconjunt de la Unió. Això és un fet nota-ble, ja que amb el govern del PP amb elvist-i-plau de CiU no es va fer cap avençal respecte sinó tot el contrari. Com totssabem, va ser quasi una dècada deregressió democràtica i de retallada dedrets socials. El conjunt de la ciutadaniaha hagut d'esperar vuit anys perquè elnou govern socialista fes possible unademanda que es reclamava en ferm.

Per tant, la nova Constitució europeaactuarà de garant del respecte dedeterminats valors comuns i d’un modeleuropeu de societat. Un text normatiuque ajudarà cada cop més a fer possibleuna Europa més social, més justa i, enconclusió, més humanitària.

Un text normatiu que els socialistesdefensem com la punta de l’iceberg permirar endavant en el futur i millorar lesrelacions amb els diferents pobles queconfiguren el mapa europeu.

Fira Agr'autoEn un altre esglaó de l'actualitat,

diferent però no per això menysimportant, se situa la celebració de la fira

El reglament de règimlingüístic permet queel català sigui llenguaoficial en el conjunt dela Unió. Això ha estatpossible gràcies als

acords entre el tripartiti el govern socialista.

presència de representants de comunitatsautònomes a la delegació permanent del’estat espanyol en el consell de la UnióEuropea i la seva participació a tots els

Page 47: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 67FEBRER de 2005

PARTITS POL ÍTICS

sió 67FEBRER de 2005

No hi ha solucionsni respostes

L es pujades d’impostos ja sabem que són una mesura molt utilitzada perdeterminats governs, i no és una excepció a Agramunt, probablementproduïda per un excessiu deute a l’Ajuntament. La pujada de l’aigua al

nostre poble, un cop més ha fet que l’actual equip (ERC-PSC) i CiU es donin lesculpes mútuament sense donar unasolució als més perjudicats, que sónels agramuntins/es. L’actual equipdóna la culpa a l’anterior govern jaque va firmar un contracte, desprésd’un concurs, a una empresa per ala gestió de l’aigua; un contracteque potser s'hi hagués hagut demirar millor amb diversos aspectes.Però creiem que l’actual Ajunta-ment té la responsabilitat de cui-dar i vetllar pels interessos d’Agra-munt i posar-se a treballar, en lloc de donar les culpes a l’anterior govern, queigualment no s’hagués salvat de les culpes si, per exemple, no hagués construïtun embassament per a la reserva d’aigua (precisament era una condició alcontracte amb l’empresa privada) per si algun cop, en el futur hi hagués untemps de sequera.

El grup del PPC d’Agramunt critica que l’actual Ajuntament no va fer resquan va saber que s’esperava una pujada important del preu de l’aigua, pensantque el poble no diria res i es conformaria, i ara, un cop oberta la caixa delstrons, diuen que miraran si poden arreglar-ho.

El nostre grup espera que es pugui arribar a una solució, que no passi perun augment excessiu del preu de l’aigua, però com ja anem veient com va lapolítica de l’Ajuntament per aquests dos anys que queden de legislatura, volemdonar, un cop més, un consell a l’Ajuntament: que es posi a fer política deveritat i d’aquesta manera aconseguirà les ajudes i les subvencions que tantafalta fan al poble d’Agramunt. ■

del vehicle d'ocasió Agr’auto, una fira queja s’ha convertit en el referent del seusector i que any rera any supera totesles expectatives i previsions.

Una fira que ajuda a situar Agramuntcom a motor dinamitzador de les nostrescontrades i de la qual tots els vilatansens n’hem sentir molt orgullosos.

Aquesta edició ha comptat amb lapresència de l'honorable consellerad'interior, Montserrat Tura, la qual vadignificar encara més l’event i va demos-trar que la tasca realitzada per l'equip degovern municipal és digna d’elogi.

Dita fira contribueix a donar a conèixerla nostra estimada vila als visitants, almateix temps que suposa una inversióde capital que reverteix sobre el propimunicipi.

L'agrupació local del PSC anima elgovern municipal a seguir en la mateixalínia de foment, treball, esforç i dedicaciórespecte a la fira. Agramunt en sortiràbeneficiada, els vilatans en sortirem moltben parats. Així doncs, companys som-hi, que anem en la bona direcció! ■

L'honorable consellerad'interior, Montserrat

Tura, va inaugurar la firaAgr'auto i va destacar lavoluntat del govern de

la Generalitat permantenir una

permanent col·laboracióamb els governs

municipals.

❚ Grup del PPC d'Agramut

Hem entrat a un nou any, i les coses no canvien. Desprésque plantegéssim els problemes que tenim a Agramunt ide preguntar sobre l’absència de política de l’actual equipde govern (ERC-PSC), veiem que no hi ha solucions nirespostes; doncs bé, apareix ara un nou protagonista,l’aigua, diguem millor, la pujada de l’aigua.

El grup del PPCd’Agramunt critica quel’actual ajuntament no

va fer res quan vasaber que s’esperavauna pujada importantdel preu de l’aigua...

Page 48: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

68 sió FEBRER de 2005

L'AJUNTAMENT INFORMA

APROVACIÓ PADRONS FISCALS 2005 I PERÍODES DECOBRAMENT

S’aprovà els padrons de les taxes i impostos municipalscorresponents a l’exercici de l’any 2004, que a continuació esrelacionen:

– Recollida d’escombraries.– Clavegueram.– Cementiri Municipal (nínxols i panteons).– Guals.

Es fixà el període comprès entre els dies 9 de febrer de l’any2005 i el 13 d’abril de l’any 2005, ambdós inclosos, per a lacobrança de la taxa de guals corresponents a l’exercici econòmicde l’any 2005, en període voluntari, fixant-se el període deconstrenyiment amb recàrrec del 10% (període executiu) a partirdel dia 14 d’abril de l’any 2005 i amb recàrrec del 20% + interessosde demora, a partir de la notificació de la providència deconstrenyiment i inici del procediment executiu.

Així mateix, es fixà el període comprès entre els dies 1 de

setembre de l’any 2005 i el 2 de novembre de l’any 2005, ambdósinclosos, per a la cobrança de les taxes de la recollidad’escombraries, clavegueram i cementiri municipal (nínxols ipanteons) corresponents a l’exercici econòmic de l’any 2005, enperíode voluntari, fixant-se el període de constrenyiment ambrecàrrec del 10% (període executiu) a partir del dia 3 de novembrede l’any 2005 i amb recàrrec del 20 % + interessos de demora, apartir de la notificació de la providència de constrenyiment i inicidel procediment executiu.

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANADE LA REGULACIÓ VOLUMÉTRICA DEL C. DELS HORTS

S’acordà aprovar provisionalment el Pla de Millora Urbana deregulació volumètrica del c. Molí Vell i c. dels Horts promogutper l’empresa CONSTRUCCIONS BLANCO ROVIRA, SA redactatper l’Arquitecte, la Sra. Anna Serra i Valls, incorporant-hi lesprescripcions indicades en els informes favorables dels organismescompetents.

PLE, 23-12-2004

PRESSUPOST GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 2005S’aprovà inicialment el Pressupost Municipal consolidat per a l’exercici econòmic de l’any 2005, restant fixats els estats d’ Ingressos i

Despeses i en els termes que expressa el resum per capítols següents:

ESTAT D’INGRESSOS

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST PATRONAT P. RESIDÈNCIA TOTALMUNICIPAL M. ESPORTS G. MAS VELL CONSOLIDAT

1 Impostos Directes 1.217.800,00 0 1.217.800,00

2 Impostos Indirectes 100.000,00 100.000,00

3 Taxes i altres ingressos 485.342,12 82.772,00 180.395,00 748.509,12

4 Transferències corrents 856.907,06 28.000,00 16.000,00 900.907,06

5 Ingressos patrimonials 31.036,21 70,00 100,00 31.206,21

6 Venda d’inversions reals 110.444 0 0 110.444,00

7 Transferències de capital 384.021,60 0 0 384.021,60

9 Passius financers 187.781,90 0 0 187.781,90

TOTAL INGRESSOS 3.373.332,89 110.842,00 196.495,00 3.680.669,89

ESTAT DE DESPESES

CAP DENOMINACIÓ PRESSUPOST PATRONAT P. RESIDÈNCIA TOTALMUNICIPAL M. ESPORTS G. MAS VELL CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.122.219,62 65.152,00 144.685,00 1.332.056,62

2 Compra béns corrents 1.086.200,00 30.840,00 50.810,00 1.203.869,62

3 Despeses financeres 89.100 0 0 89.100,00

4 Transferències corrents 232.602,50 13.304, 0 245.902,50

6 Inversions reals 597.103,50 1550,00 1.000,00 598.653,50

9 Passius financers 246.107,27 0 0 246.107,27

TOTAL DESPESES 3.373.332,89 110.842,00 196.495,00 3.680.669,89

Page 49: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 69FEBRER de 2005

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 27-12-2004

DISCIPLINA URBANÍSTICA: Donzell d’UrgellS’acordà anul·lar i deixar sense efecte l’acord de la Comissió de

govern de data 30 d’abril de 2002 on s’acordava l’enderrocamentde les obres realitzades pel Sr. Lluís Melgosa i Ampurdanés,corresponents a la llicència d’obres núm. 187/94, donantcompliment a l’establert en la Sentència núm. 190/2004 del Jutjatcontenciós Administratiu de Lleida.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 10-1-2005

CONVENI D’URBANITZACIÓ AV. CATALUNYA, XAMFRÀPASSATGE DEL RIU SIÓ, D’AGRAMUNT

Atès que la Junta de Govern Local, en data 13-12- 2004, vaconcedir la llicència municipal d’obres a l’empresa INDUSTRIASMADERO METALÚRGICAS ROS ROCA 2000, SL, per a la cons-trucció d’un edifici plurifamiliar de 22 habitatges, en testera, 1local i 22 garatges per a dur a terme a l’av. de Catalunya, xamfràpassatge del riu Sió, d’Agramunt condicionant l’inici de les obres ala signatura del conveni d’urbanització amb el compromísd’execució per part de la propietat de les obres urbanitzadores,de conformitat amb les indicacions dels serveis tècnics municipals,següents: xarxa d’aigua potable, xarxa de clavegueram, baixatensió, telefonia, vorera degudament acabada, enllumenat públic,jardineria, gas i mobiliari exterior.

S’acordà aprovar el conveni d’urbanització a signar amb l’em-presa INDUSTRIAS MADERO METALÚRGICAS ROS ROCA2000, SL per a la realització de les obres d’urbanització neces-sàries a l’av. de Catalunya, xamfrà passatge del riu Sió, d’aquestalocalitat.

CERTIFICACIONSEs van aprovar les següents certificacions:– Certificació núm. 4 de l’obra denominada “Ampliació Cementiri

Municipal d’Agramunt, fase 4, separata 1”, lliurada per l’arquitectemunicipal i executades per l’empresa PAVIMENTACIONS DE LANOGUERA SL, per un import de 7.443,25 €.

– Certificació addicional de l’obra denominada “AmpliacióCementiri Municipal d’Agramunt, fase 4, separata 1”, lliurada perl’arquitecte municipal i executades per l’empresa PAVIMEN-TACIONS DE LA NOGUERA SL, per un import de 6.743,83 €.

XVII FIRA DEL TORRÓ I XOCOLATA A LA PEDRAS’acordà iniciar els expedients de sol·licitud de subvenció per a

la XVII Fira del Torró i Xocolata a la Pedra davant l’Excma. Diputacióde Lleida, Consell Comarcal de l’Urgell i Cambra de Comerç iIndústria de Tàrrega.

PAVIMENT SINTÈTIC I MARCATGE REGLAMENTARI ALPAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL

S’aprovà acceptar el pressupost addicional presentat perl’empresa PL SPORTS INSTAL·LACIONS, adjudicatària de l’obrad’adquisició del paviment sintètic i marcatge reglamentari delpavelló poliesportiu municipal, per la col·locació de sòcol, la

LLICÈNCIES D'OBRESJOSEP M. BORGES VENDRELL, per la pròrroga de la llicència

d’obres núm. 2002/455, finalitzar els acabats interiors. C. PasseigNou. BISMEL PROCON, SA per l’enderroc d’un edifici en testera.C. Teixidors.

JOSEP M. RIERA SOLÉ, per ampliar un cobert per a ús agríco-la. Montclar.

ANTONI PIJUAN TARRAGONA - RAMONA MARQUILLES CINCA,per ocupar la via pública amb materials d’obres. Donzell.

PONT ARGENT BLAU, SL per un dret de connexió d’aigua perobres. C. Clos.

PONT ARGENT BLAU, SL per ocupar la via pública amb unagrua. C. Clos.

FRANCESC LÓPEZ ROPERO, per ocupació de la via públicaamb materials d’obres. Donzell.

FRANCESC LÓPEZ ROPERO, per arranjar la façana del’habitatge. Donzell.

MARI CREU TERUEL OLIVER, per canviar les teules malmesesde la teulada i fer un lavabo. C. Canal.

M. ÀNGELS VILLALBA SÁNCHEZ, per fer una xemeneia a lateulada. C. Molí Vell.

CONSTR. BLANCO-ROVIRA, SA per col·locar un rètolinformatiu. Av. Esports.

BEPETA COMA RIBÓ, per enrajolar una part del garatge. C.Ntra. Sra. dels Socors.

M. TERESA ANTON TORREGROSA, per col·locar un rètollluminós. C. Sabateria de Dalt.

PERE ALONSO ARCOS, per canviar l’enrajolat de l’habitatge.Av. Catalunya.

COMUNITAT DE PROPIETARIS C. SIÓ, 8 per ocupar la via pú-blica amb 2 contenidors. C. Sió.

BERNAUS CONSTRUCTORS SCP per arrebossar les parets delmagatzem. C. Aspi.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per al’arranjament d’una avaria d’aigua. C. Raval de Puigverd.

M. DEL REMEI SOLANS ANTONIJUAN, per la construcció de la3a nau d’una granja porcina: 3a. Fase. Partida Regué.

ANTONI PIJUAN TARRAGONA - RAMONA MARQUILLES CINCA,per un dret de connexió de clavegueram. Donzell.

AUTOMOCIÓ JOAN CARLES, SL per rebaixar la vorera de lanau per l’entrada de camions. C. Indústria.

RAMON VILLALTA BERTRAN, per canviar les rajoles i elssanitaris del lavabo , treure un envà i col·locar-ne un altre perampliar una sala. C Sió.

AI4, PLATAFORMA LOGISTICA, SL per col·locar un rètol demetacrilat a la façana de la nau. C. Tarascó.

FELCOM URGELL, SL per obrir una rasa per connectar laclaveguera a la xarxa de clavegueram. C. Horts.

ROSER TORRES GRANES, per arranjar la façana de l’habitatge.Av. Jaume Mestres.

col·locació de pletina d’acer inoxidable i de siliconar el perímetredel pavelló per tancar la junta del PVC, que ascendeix a la quantitatde 956,53 €, IVA inclòs.

Page 50: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

70 sió FEBRER de 2005

L'AJUNTAMENT INFORMA

JOSEP PACHECO BOZA, per un dret de connexió d’aigua pota-ble. C. Aspi.

MARTA TOBAJAS FARRENY, per un dret de connexió d’aiguapotable. C. Àngel Guimerà.

JORDI VALLS MARQUILLES, per un dret de connexió d’aiguapotable. C. Comtessa Aurembiaix.

CARME NOVELL SALA, per un dret de connexió d’aigua pota-ble. C. Aspi.

CARME NOVELL SALA, per un dret de connexió d’aigua pota-ble. C. Aspi.

PROMOCIONS BERCO 22, SL per netejar i rebaixar el pati. C.Institut.

ÀNGELA MARSÀ CAHELLES, per canviar la instal·lació elèctricai canviar l’enrajolat del bany. C. Aspi.

MARIA PUIGPINÓS FONT, per arranjar la façana de l’habitatge.Donzell.

JOAN MANEL BALASCH VILA, per un dret de connexió d’aiguapotable. Donzell.

JOAN GARCIA ARTIGAS, per ampliar l’altura d’una paret de laterrassa. Av. Jaume Mestres.

FRANCESC LÓPEZ ROPERO, per reformar la coberta d’unedifici unifamiliar entre mitgeres. Donzell.

CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per enderrocar unedifici plurifamiliar entre mitgeres. C. Àngel Guimerà.

JAUME ALEU VALLS, per un gual permanent. C. GermansEscoles Cristianes.

JAUME CALDERÓ CORTADELLES, per obrir una rasa percol·locar un tub de reg soterrat a camí. Almenara.

MARIANO PALACIOS BASTARRAS, per un gual permanent. Pl.Amball.

JOAN CARLES PIÑA LÓPEZ, per un dret de connexió d’aiguapotable. C. Àngel Guimerà.

LOURDES GILABERT ESCOLÀ, per un dret de connexió d’aiguapotable. C. Aspi.

MARC NORÓ PEÑARANDA, per un dret de connexió a la xarxa,d’aigua potable. C. Miranda.

N.P. IMATGE I REGAL, SL per un dret de connexió a la xarxa,d’aigua potable. C. Miranda.

RAMON COMA NAVES, per un dret de connexió a la xarxa,d’aigua potable. C. Miranda.

FRANCESC XAVIER NORÓ CAMATS, per un dret de connexiód’aigua potable. C. Miranda.

ROBERTO CARLOS IBARZ ALZURIA, per canviar les rajoles dela cuina i el mobiliari. Av. Catalunya.

CHICA BUSCA CHICO, SL per un gual provisional de sortidad’emergència. Ctra. Tàrrega.

MIQUEL AMORES CASSERRES, per arrebossar un envà malmèsdel local. C. Castell.

ESTABLIMENTS SILVESTRE, SL per un dret de connexió a laxarxa, d’aigua potable. Ctra. Cervera.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per anu-lar una escomesa d’aigua. C. Capella.

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per refor-

mar una escomesa d’aigua. Ctra. Tàrrega.CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per

col·locar un comptador soterrat. C. Ronda Molinal.CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL per obrir una rasa per arranjar

una avaria d’aigua. C. Miranda.EURO HABITAT GRUP ERSA, SLU per col·locar un rètol infor-

matiu al pati. C. Pilar Almenara.PROMOCIONS GRAU-CERCÓS, SL per col·locar un rètol infor-

matiu al pati. C. Firal.CFC MARTÍ, SL per obrir una rasa connectar el gas propà. Av.

Jaume Mestres.SÍLVIA LLUCH CODINA - ANTONI MIR CAPITÀ per un dret de

connexió d’aigua per obres. C. Raval de Puigverd.CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per ocupar la via pú-

blica amb contenidors. C. Àngel Guimerà - Pl. Pou.JOSEP LLUÍS MARINA SOLÉ, per col·locar un sòcol de granit a

la façana. C. Comtes Urgell.FIDEL GARRABOU QUE, per un dret de connexió d’aigua pota-

ble. Av. Agustí Ros.STRABERES EMPRESARIAL, SL per col·locar 9 rètols

informatius. Av. Esports, C. Tossal Jueus, C. Firal, Ctra. Cervera,C. Piscines, C. Capella, C. Mitjorn, Av. Marià Jolonch.

CARMEN SALAMANCA RUIZ, per col·locar un rètol a la façanadel local. C. Sant Joan.

MARCILA BALAGUERÓ PÉREZ, per canviar les rajoles del terrade l’habitatge. C. Institut.

JAUME CODINA MARQUILLES, per canviar les rajoles del lava-bo. C. Camí de les Masies.

JORDI MAGRIÑÀ ORTIZ - ANNA TORRES SALADRIGUES, perun dret de connexió a la xarxa, d’aigua potable. C. ComtessaAurembiaix.

JOSEP LLUÍS MARINA SOLÉ, per reforçar una tanca existentfent un mur de 60 cm d’obra per la part inferior. C. ComtesUrgell.

SERRA FERMA, SL per arranjar i pintar les façanes del’habitatge. Mafet.

PIGLETS, SL per enrajolar el terra i repicar les parets del’entrada de l’habitatge. Puelles.

MERITXELL CORRALES GOMÀ, per un dret de connexió a laxarxa, d’aigua potable. Av. Catalunya.

COPEMO ALIMENT, SA per tancar les finestres existents dela façana i fer una obertura a la teulada per ventilació del local.Av. Agustí Ros-C. Horts.

RAMON MARIA HERNÀNDEZ PINTÓ - SÒNIA SABATÉ DIAZ,per un dret de connexió a la xarxa d’aigua potable. Av. AgustíRos.

JESÚS VILLALBA FERNÀNDEZ, per construir una cabana a lafinca. Partida Regué Salat.

ALEXANDER LAURENT WENTZEL, per un dret de connexió ala xarxa, d’aigua potable. C. Tossal dels Jueus.

NEUS TORRES GALAN, per ocupar la via pública amb una grua.C. Comtessa Aurembiaix.

PROSANBER, SL per col·locar un rètol informatiu. Av. MariàJolonch.

Page 51: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 71FEBRER de 2005

Ajuntament d’Agramunt:Oficines Municipals:Centraleta 973 39 00 57: - Serveis Socials

- Urbanisme- Secretaria- Tributs- Padró d’Habitants

e-mail: ajuntament@agramunt.ddl.net

web: http://agramunt.ddl.net

Policia Local: 973 39 08 43 (horari oficina)670 23 43 94 (retén: 24 hores)

Oficina de Turisme: 973 39 10 89e-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net

Registre Civil: 973 39 17 00

Fira del Torró: 973 39 06 32

Residència d’Avis “Mas Vell”: 973 39 16 92

Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”: 973 39 25 83

Llar d’Infants “Nins”: 973 39 16 82

Patronat Municipal d’Esports: 973 39 22 72

Emissora de Ràdio Sió: 973 39 04 21

Escola de Música: 973 39 05 36

Escorxador: 973 39 01 79

Museu Etnològic: 973 39 06 32

Casal d’Avis: 973 39 11 12

Casal Agramuntí: 973 39 00 64

Jutjat de Pau: 973 39 24 65

CAP d’Agramunt: 973 39 06 35973 39 20 20 (Urgències)

Correus: 973 39 00 81

Farmàcies: Viladot: 973 39 00 87Esteve: 973 39 04 28

Casa parroquial-Rectoria: 973 39 02 39

Institut Ribera del Sió: 973 39 08 03

Col·legi Públic Macià-Companys: 973 39 06 68

Col·legi Mare de Déu dels Socors: 973 39 00 83

Bombers: 085 i 973 39 10 80

Mossos d’Esquadra: 088

TELÈFONSD’INTERÈS

NÍNXOLS CEMENTIRIS’aprovà concedir el canvi de nom dels drets funeraris, previ el

pagament dels drets d’Ordenança corresponents:– Del nínxol núm. 18 i 19 de la Galeria de Sant Pere del Cementiri

Municipal, per successió hereditària, del Sr. Miquel MorenoPiquero, anterior titular a la Sra. Teresa Balagueró Tarragona iles Sres. Inés, Carme i Maribel Moreno Balagueró.

– Del nínxol núm. 167 de la Galeria de Ntra. Sra. del Socós delCementiri Municipal, per successió hereditària, del Sr. JordiSoldevila Lluelles, anterior titular a la Sra. Josefa Batlle Aparici.

– Del panteó núm. 13 del Cementiri Municipal, per successióhereditària, de la Sra. Carme Trepat Plà, anterior titular al Sr.Francesc Xavier Sala Trepat.

Tanmateix, s’acordà concedir previ el pagament dels dretsd’Ordenança corresponents, els drets funeraris següents:

M. ISABEL PÉREZ MONTOYA. Nínxol núm. 3, galeria Mare deDéu del Castell.ANNA GARCIA LÓPEZ. Nínxol núm. 4, galeria Mare de Déu delCastell.

RENOVACIÓ DEL DNI

La Direcció General de Policia efectuarà la renovació delDNI un dia del mes de maig, a confirmar, a l’Ajuntament,de 9 h a 13 h.

S’informarà de la data que es dugui a terme als taulersd’anuncis de la vila.

Properament es realitzarà a Agramunt un curs de forma-ció per a manipuladors d’Aliments. Aquest curs estàadreçat a:• Persones que per la seva activitat laboral tenen contacte

directe amb els aliments.• Empreses del sector alimentari que volen impartir un

programa de formació continuada segons obliga lalegislació vigent.

DURADA DEL CURS: 3 hores.PREU: 35 Euros (IVA inclòs) per persona.DATA: A determinar (probablement al març).ORGANITZA: Ajuntament d’Agramunt i Col·legi Oficialde Veterinaris de Lleida.

Per tal de realitzar aquest curs cal apuntar-se al Col·legiOficial de Veterinaris al telèfon 973279518, tots elsmatins de 8 a 15 hores.La realització del curs quedarà condicionada a lainscripció d’un mínim de 15 persones.

AQUEST CURS ESTÀ RECONEGUT PEL DEPARTAMENT DE SA-NITAT I SEGURETAT SOCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CURSET MANIPULADORS ALIMENTS

Page 52: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

72 sió FEBRER de 2005

ALMANAC

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari.

40

35

30

25

20

15

10

5

0

l./m2

El dia 1 el sol surt a les 6h 26m,i es pon a les 17h 42mEl dia 31 el sol surt a les 5h 36m,i es pon a les 18h 15mEl dia 20 el sol entra a la constel·lació d’ÀRIES.Entrem a la PRIMAVERA a les 12h 33m de latarda.

Demografia

(Mes de gener de 2005)

NAIXEMENTSMariam SidibeSarai Gascon i ValierAhlam ZahtiPau Alonso i Llobet

dia 6dia 8dia 9dia 14

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

Dia 10Dia 17TOTAL

1,7 l./m2

0,3 l./m2

2,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER

Màxima del mesMínima del mesOscil·lació extrema mensualMitja de les màximesMitja de les mínimesMitja de les mitjanes

16°, dia 20–9°, dies 27 i 28

25°4,838°

–2,290°1,274°

L'Observador: Deudat PontGRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE GENER

9 10 11 12 13 14 151 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

40

35

30

25

20

15

10

5

0

–5

°C

DIES

Temperatura màxima:Temperatura mínima:Precipitacions:➵

DATES ASSENYALADESI COSTUMARI

El març és un mes molt variable, tot i aixòles fredorades minven i permet deixar els abricsi les robes d’hivern. En temps dels avis, l’hivernacabava tot just per Setmana Santa, i fins llavors,tant si feia bo com si no, era obligat de portarl’abric. Sembla que era costum anar a visitarmonuments sense cap roba d’abric, amb el riscd’agafar un bon constipat. El refranyer és ricper Setmana Santa i més si aquesta cau en elmes de març.

Quan el cucut no canta per Setmana Santaés pres o mort o lligat a França.

Setmana Santa marçal,molta pluja i temporal.

Setmana Santa marcera,porta la fam al darrera.

Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de Déu.Dia 20: Diumenge de Rams.Dia 24: Dijous Sant.Dia 25: Divendres Sant.Dia 27: Pasqua de Resurrecció.Dia 28: Dilluns de Pasqua Florida. La Mare

de Déu de l’Alegria.

EFEMÈRIDES DEL MES10 de març de 1532: Es construeix el cadirat

del cor de l’església. Tal dia com avui va sercol·locat el cor a la nau central de l’església entreels quatre pilars de la part de ponent. El 1876 esva treure i es va traslladar a unes voltesconstruïdes al damunt de la porta principal.Constava de 25 seients de roure, els braços delsquals el formaven uns medallons amb imatgestallades en alt relleu, alguns dels quals era unapunyent crítica social. Al damunt del cadirat unabella cornisa formava 25 cartel·les escrites amblletra gòtica i en llatí, on es podia llegir: In Deinomine amen. Abuit complementum opus huiuscori die dessima mensis martii anno dominimillesimo quingentesimo trigesimo secundo,regnante Carolo, Dei gratia, Imperatore. (”Ennom de Déu. Amen. Fou finida la present obrad’aquest cor el dia deu del mes de març de l’anydel Senyor 1532. Regnat Carles, emperador perla gràcia de Déu”). Al mig del cor hi havia ungran faristol que podia giravoltar i un crucifix aldamunt. Després de les destrosses de la GuerraCivil i de la restauració del temple dels anyscinquanta, solament queden vuit cadires d’aquellcor d’estil renaixentista, les quals estan col·locadesal presbiteri, recolzades al mur de l’absis central.Tot i que és molt desconegut, és una de lespoques mostres d’escultura renaixentista, talladaen fusta, que es conserven a les terres de ponent.

R. Bernaus i Santacreu

DEFUNCIONSRamona París i SarriNúria Roca i ComengeDaniel Lluch i JuliàNativitat Prat i PascuetLluís Esteve i Boncompte

91 anys, dia 8 73 anys, dia 16

90 anys, dia 1782 anys, dia 2173 anys, dia 24

Les fases de la lluna:

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

el dia 3

el dia 10

el dia 17

el dia 25

a les 17h 36m

a les 9h 10m

a les 19h 19m

a les 20h 58m

M A R Ç

Page 53: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 73FEBRER de 2005

❚ Coordina Rosa Maria Sera

❚ per Ricard Bertran

Les 7diferències

Grup de jovesdisfressats a la plaçadel Mercadal, enfinalitzar la rua de lapassada edició delCarnaval.

La foto de l'esquerra ésl’original, mentre que a lade la dreta s’han fet setmodificacions.

A veure si les trobeu!

Solució a CORRESPONDÈNCIA:

CORRESPONDÈNCIASOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres hi trobareu el cognomdels actuals set redactors de la revista SIÓ, que ambtan bon encert l'han sabut portar a llarg termini.

Solució a la SOPA DE LLETRES, per P.R.:

Bertran, Castellà, Pijuan, Ponsa, Puig, Rovira i Santacreu.

A E I M B F J A C G L N D H

O S X A P T L Z Q U B E R V

C G L O H L D I M P S F J N

Q U Z A E R V B E A X C F T

D L P T G M U H M I N Q J O

R V S X S A E I B Z T C F U

D A G I U P R E N A U J I P

C G L N R U C H A I M Q J R

O S V A A P A X R T Z B U O

C G L P D H T I T E J M F V

N R U A O S N P R V B Q T I

X C I M Z D A E E F J N H R

L O S A U P S B B P O N S A

AMENITATSLLEURE1: 5 i 45: 7 i 2 8: 10 i 52: 1 i 66: 9 i 10 9: 6 i 13: 8 i 97: 2 i 710: 3 i 34: 4 i 8

sió 73FEBRER de 2005

1 CAPTAIRE PICARDIÓS DILUVI 1

2 CÒPIA PIDOLAIRE POLPA 2

3 PUTREFACTE PIGMEU INCORRUPTE 3

4 BORRALLUT PILÓS BABAU 4

5 TRAPELLA PINYOL SEPARATS 5

6 GOTELLIM PLÀCET RIC 6

7 ENDOCARPI PLAGI ORIGINAL 7

8 LIL·LIPUTENC PLEGATS PUBESCENT 8

9 PERMÍS PLOVISQUEIG GEGANT 9

10 JUNTS PODRIT DENEGACIÓ 10

SINÒNIM MOT ANTÒNIM

Solució a les 7 diferències:

Page 54: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

74 sió FEBRER de 2005

❚ Serafina Balasch

❚ Josep Bertran

Malgrat que no sigui un fetextraordinari, durant unsdies els termòmetres vanarribar als 10 graus sotazero. Aquestes temperaturestan baixes van fer que l'aiguadel Sió, la poca que baixaen aquests mesos de seque-ra, es gelés. Aquesta menade fets inhabituals, semprecriden l'atenció de la jove-nalla, com la que es potveure a la foto. La gran onadade fred que tant ens anun-ciaven, no va ser tal a casanostra i no coneixem queocasionés gaires problemes.

LA FOTO

LA CALAISERA

Page 55: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

sió 75FEBRER de 2005

❚ Josep BertranIMATGES D ’AHIR i D ’AVUI

IMATGE D’AHIR: Poques imatges com aquesta donen la mesura del creixement urbanístic que ha experimentat la nostra vila enels darrers 40 anys. A mitjans dels seixanta, el nucli urbà no passava del Pou. Als marges de l’actual avinguda de Catalunya gairebétot eren camps de conreu. L’únic que es conserva intacte són els coberts de Cal Manon, al fons, i el de cal Jolonch, que ens serveixde referència visual en les dues fotografies. Malauradament, el que podria haver esdevingut la gran avinguda d’entrada al centrede la Vila i eix de connexió entre els dos sectors de la població s’ha quedat en un carrer amb voreres estretes i sense cappersonalitat urbanística.

IMATGE D’AVUI: Estat actual de l’avinguda de Catalunya.

Page 56: REVISTA SIÓ. Núm 492 - Any XLII - Febrer 2005

76 sió FEBRER de 2005

El cap de setmana dels dies 12 i 13 de febrer, es va celebrar la quarta edició d’Agr’auto, un certamen dedicat al’exposició i venda de vehicles de segona mà. La inauguració oficial va anar a càrrec de la consellera d’Interior dela Generalitat, Montserrat Tura, i la cloenda pel delegat de la Generalitat a les comarques de Lleida, Jaume Gilabert.Paral·lelament a la mostra, es van celebrar diverses activitats, especialment dedicades a l’educació vial de la mainada;una exhibició de quads; la presència d’una unitat mòbil d’inspecció de l’ITV i una aviada d’ocells. Segons l’Ajuntament,hi va haver uns cinc mil visitants i les vendes van arribar als 350.000 euros. Durant la inauguració, uns joves es vanmanifestar contra el referèndum de la constitució europea.

❚ Josep BertranL’ÚLT IMA