Top Banner
Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry
29

Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry

Jan 12, 2016

Download

Documents

Robert Graber

Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry. Průmyslová zóna Kolín – Ovčáry. Příprava strategické průmyslové zóny Kolín – Ovčáry probíhala za významné podpory státu. Na podporu této průmyslové zóny pro strategického investora byla postupně přijata 3 usnesení vlády (č.708/2001, 66/2002, 421/2002). - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Prmyslov zna Koln Ovry

 • Pprava strategick prmyslov zny Koln Ovry probhala za vznamn podpory sttu. Na podporu tto prmyslov zny pro strategickho investora byla postupn pijata 3 usnesen vldy (.708/2001, 66/2002, 421/2002).Prmyslov zna Koln Ovry se nachz v obci Koln, kat.zem Sendraice u Kolna a obci Ovry, kat. zem Ovry u Kolna. Vrmci zemnch pln obou obc bylo pro tuto prmyslovou znu vymezeno zem o celkov rozloze 370 ha. Msto Koln spn zajistilo majetkoprvn scelen pozemk vrozsahu vce ne 360 ha. Pro realizaci jednotlivch investinch zmr tak byla pipravena plocha cca 293 ha (zbvajc st zny je vyuita pro koridory komunikac, inenrskch st, OV, retenn ndr, apod.).Vstavba technick infrastruktury a dopravn pak byla zapoata vkvtnu 2002. Prvn etapa napojen na technickou infrastrukturu, kter zahrnovala vstavbu hlavnch ptench rozvod a zzen potebnch pedevm pro realizaci zvodu TPCA byla realizovna ve dvou fzch, kdy ke koncisrpna 2002 bylo pipraveno napojen pro stavbu a definitivn napojen bylo dokoneno vsrpnu 2003 stm, e ve druh polovin roku 2004 bylo dokoneno napojen na eleznici a vroce 2005 pipravena potebn kapacita vody.Prmyslov zna Koln Ovry

 • Vroce 2003 byl vypracovn generel vstavby podrobn technick a dopravn infrastruktury vrmci zem samotn prmyslov zny tak, aby ke kadmu jednotlivmu pozemku bylo zajitno piveden kompletn infrastruktury. Potkem roku 2004 pak byla zahjena i samotn vstavba druh etapy technick infrastruktury.Vprbhu roku 2003 byla vedena intenzivn jednn snkolika zjemci o investovn vprmyslov zn Koln Ovry a kdnenmu dni jsou vedle zvodu TPCA umstny dalch tyi firmy. Jedn se o 4 spolenosti, jejich aktivity jsou navzny na zvod TPCA.Vprmyslov zn jsou postaveny istika odpadnch vod /samostatn - postavena pouze pro znu/, eleznin vleka, obslun komunikace. Jednotliv obsazen sektory jsou napojen na vodovod a kanalizaci.Vppad volnch sektor kprodeji je mon dobudovat a napojit se na stvajc infrastrukturu. U volnch sektor D je mon dobudovn a napojen na eleznin vleku

 • TPCA Firma Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o. realizuje svoji innost vsektoru A na 124 ha, kter zakoupila od msta Koln. Vroba byla zahjena vnoru 2005. Ve firm byl zaveden inovan systm JUST IN TIME /dodvka dlu na montn linku automobil bez meziskladu, pm vazba vrobce-montn linka/ a zrove firma pouv ekologick metody mchn barev klakovn karoseri. Automobilka vyrb modely Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citron C1. Do firmy byla vybudovna eleznin vleka. TPCA pouv nejekologitj technologie, co potvrdila i certifikace BAT, kterou automobilka obdrela spolen smezinrodnm certifiktem zen ochrany ivotnho prosted EN ISO 14001:2004. K31.12.2010 pracuje u firmy 3226 zamstnanc. Investice k31.12.2010 doshla stky 18700 mil.K. Firma ovlivuje nejen zamstnanost vKoln a okol, ale t se aktivn podl na ostatnch aktivitch vkolnskm regionu. Grantov program TPCA Partnerstv pro Kolnsko vznikl vroce 2005 sclem systematicky pispvat krozvoji kolnskho regionu.Kad rok jsou vybrny veejn prospn projekty, kter jsou podpoeny celkovou stkou 4 miliony K.Podl se t na vestrannm rozvoji, sponzoruje nejvznamnj kulturn a spoleensk udlosti jako Kmochv Koln, akci OREGON dtem a je partnerem prvoligovho basketbalovho klubu vKoln. Na podporu Kolnska vnovala TPCA ji vce ne 80 milion korun.

 • LEARVsektoru C1 realizuje svj investin zmr firma LEAR Corporation Czech s.r.o., kter zde vyrb pedn a zadn autosedaky uren pro zvod TPCA. Zcelkov plochy sektoru C1 tj. 4,9 ha je zastavn plocha vrobnmi bjekty 0,82 ha. Ostatn plochy jsou komunikace, zpevnn plochy a zele. Varelu firmy vsouasn dob pracuje 241 zamstnanc.Ve investice k 31.12.2010 doshla ve 339 mil.K.GEFCOVsektoru B je firma GEFCO esk republika s.r.o. Praha, kter provozuje logistick centrum slouc kmeziskladu a distribuci automobil Peugeot, Citroen zevropskch zvod PCA a automobil zvrobnho arelu TPCA. Zcelkov plochy sektoru B komern zny tj. 24,74 ha zaujmaj vrobn objekty 0,42 ha, zbyl plochy jsou komunikace, zele apod. Arel je napojen vlastn trasou vleky na vleku vyprojektovanou a schvlenou pro vrobn arel TPCA. Celkov skladovac kapacita arelu je cca 7 000 aut. Varelu firmy vsouasn dob pracuje 187 zamstnanc.Ve investice k31.12.2010 in 492 mil.K

 • TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A.TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A. /dle jen TTESA/ realizuje svj zmr vsektoru D3. TTESA shromauje odpad produkovan vPZ Koln Ovry. Tento odpad td a petv do kompaktnch celk kexpedici pedevm do hut poppad kdalmu druhotnmu vyuit. Peprava eleznho rotu probh po eleznici. Zcelkov plochy 7,5 ha je vrobnmi objekty zastavno 0,70 ha.Firma k31.10.2010 zamstnv 71 pracovnk.Ve investice doshla k31.12.2010 stky 172 mil.K. NYK LOGISTICVsektoru C 3 a C 4 firma NYK Logistic (Czech Republic) s.r.o. se sdlem vanech funguje jako logistick centrum slouc ke skladovn a distribuci przdnch obal (pepravky, palety) a vrobnch dl dodavatel, kzajitn plynulch dodvek pro vrobu automobil TPCA, vetn parkovn taha a nvs. Uit pozemk: sklad na distribuci vratnch obal od TPCA kdodavatelm, sklad materilu pro dodavatele TPCA, parkovit pvs, administrativn budovy. Parkovit nvs je navreno o kapacit 200-220 stn, parkovit osobnch automobil 85 stn.Celkov poet zamstnanc k31.12.2010 je 420 pracovnk. Investice k31.12.2010 doshla 426 mil.K.

 • Prmyslov zna Koln Ovry

  Celkov plocha (ha):370Rok zahjen vstavby:2002Poet pracovnk vzn k: 31.12.2010:4 145Poet firem vzn k31.12.20105Struktura firem dle zem pvodu: R 0zahrani - 5Struktura zahraninch firem dle zem pvodu: USA - 1 Japonsko - 3 Francie - 1Inovan firma:Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o. zaveden systmu JUST IN TIME (dodvka dlu na montn linku automobil bez meziskladu, pm vazba vrobce-montn linka), pouvn ekologickch metod mchn barev k lakovn karoseri.

 • PZ Koln OvryKraj prmyslov zny:Stedoesk krajVelikost PZ celkem:370 haObsazenost investory:171,54 haVoln sektory k prodeji:122,13 haOstatn plochy: 76,33ha

  Obsazenost:OKEplocha v haTPCA34124,00Lear Corporation Czech34 4,90Gefco esk republika34 24,74Toyota Tsusho Europe34 7,50NYK Logistics34 10,40Celkem171,54

 • Pracovn msta:k 31.12.2010

  TPCA3 226Lear Corporation Czech 241Gefco esk republika 187Toyota Tsusho Europe 71NYK Logistics 420Celkem4 145

  Investice v mil.Kk 31.12.2010

  TPCA18 700Lear Corporation Czech 339Gefco esk republika 492Toyota Tsusho Europe 172NYK Logistics 426Celkem 20 129

 • Voln pozemky v PZKO / celkem 1 221 315 m2/Katastrln zem Sendraice:par..vmra/m2/par..vmra/m2/ 2046 728277/40 1 696205/18 908277/41 13 244205/25 402326/1714 820205/35 696960/4210 030222/14 917960/4914 357 5 2691143/8 1 006 4 051 2 719 480234 12 589236 2 516 5 396277/3 32 434 277/19 7 432277/264 036277/284 918277/33 1 976277/34 1 156277/35 4 150

 • Katastrln zem Ovry u Kolna:par..vmra/m2/par..vmra/m2/637/9192 9441201/1 872637/53 35 734PK 207 9 451637/10277 709PK 214 5 996637/11260 331PK 216/1 8 901637/12 9 492PK 216 951018/1 20 606PK 217 2 9171049/5 7 842PK 218/1 3061049/7 955PK 218/2 3241067/10 287PK 219 6 0271067/11 598PK 975 641067/12 88PK 1050 17 6231067/13 28PK 1051 7 1311067/14 301PK 1064 16 6351067/16 2 073PK 1065 11 4451067/20 211PK 1066 11 1671067/21 3 644PK1067 56 3671067/22 5 626PK 1072 5 7401067/23 2 392PK 1073 2 611 1067/24 93 PK 1076 1 7951067/26 225637/43 57 2421155/3 1 501

 • Vynt ze zemdlskho pdnho fondu

  Voln pozemky celkem:122 haVyjmuto ze ZPF: 87 haZbv vyjmout: 35 ha

  U pedmtnch volnch pozemk vPZ Koln-Ovry, kter nejsou vyjmutyze zemdlskho pdnho fondu budouc investor /kupujc/ pod o trval odntpedmtnho pozemku ze zemdlskho pdnho fondu a provede veker opaten tkajc se sejmut ornice a jejho uskladnn vsouladu sobecn zvaznmi prvnmi pedpisy a podmnkami stanovenmi rozhodnutm o trvalm odnt pedmtnho pozemku ze zemdlskho pdnho fondu, zemnm rozhodnutm a stavebnm povolenm na stavbu zvodu, a to ve na vlastn nkladya odpovdnost.

  U pedmtnch volnch pozemk, kter byly ji vyjmuty, uhrad investor mstu nklady spojen svyjmutm tchto pozemk.

 • Prmyslov zna Koln byla podpoena v rmci Programu na podporu rozvoje prmyslovch nemovitost ze dne 3/2006. Obsazovn zny se d podmnkami Rozhodnut o asti sttnho rozpotu na financovn akce a pravidly ve uvedenho programu.Dle podmnek Rozhodnut o asti sttnho rozpotu na financovn akce:"Prmyslov zna Koln Ovry (ze dne 7.12.2006) Pjemce dotace nesm po dobu 5 let od dokonen Vkupu bez pedchozho souhlasu Uren organizace vykoupen pozemky pronajmout nebo zatit vcnm bemenem i zstavnm prvem, a to bez ohledu na to, zda-li se na jejich financovn podlely prostedky sttnho rozpotu a vjak vi i nikoliv.Zmna vlastnictv vykoupench pozemk je po dobru realizace Vkupu a po dobu 5 let od dokonen Vkupu mon pouze po pedchozm souhlasu Uren organizace, a to bez ohledu na to, zda-li se na jejich financovn podlely prostedky sttnho rozpotu a vjak vi i nikoliv. Se dost o souhlas Pjemce pedkld Uren organizaci zkladn informace o investinm zmru zjemce o koupi pozemk, tzn. jmno investora, zaazen investinho zmr podle OKE, vi investice urenou na pozen hmotnho a nehmotnho investinho majetku vnejblich tech letech vlenn na jednotliv roky, poet vytvoench pracovnch mst vnejblich tech letech vlenn na jednotliv roky. Dle Pjemce pedkld nvrh kupn smlouvy a znaleck posudek o trn cen pevdnch pozemk vypracovanch nezvislm znalcem.

 • Dle pravidel Programu na podporu rozvoje prmyslovch nemovitost:Nestanov-li Sprvce programu jinak, nesm pjemce dotace, v obdob po pijet dosti o dotaci a po dobu 5 let od dokonen zvren etapy stavebn sti projektu, vyut podnikatelskou nemovitost pro jin ely ne pro ely podnikn v oborech zpracovatelskho prmyslu (OKE 15 - 37) vyjma obor zamench na prvotn zpracovn surovin, v oborech strategickch slueb, v technologickch centrech, vdckotecnickch parcch a v oblasti vzkumu a vvoje.Omezen velikosti investice a vytvoenm pracovnch mst se vztahuje na strategickho investora, kdy dle podmnek Programu na podporu rozvoje prmyslovch zn se strategickm investorem rozum:Podporovan podnik, kter pedloil zmr vynaloit za elem podnikn vodborech zpracovatelskho prmyslu (OKE 15-37) investin prostedky na pozen hmotnho a nehmotnho majetku dlouhodob povahy nejmn vstce 4.000.000.000 K a souasn vytvoit vce ne 1.000 novch pracovnch mst;Podporovan podnik, kter pedloil zmr vynaloit za elem podnikn voboru strategickch slueb nebo technologickch center investin prostedky na pozen hmotnho a nehmotnho majetku dlouhodob povahy nejmn vstce 1.000.000.000 K a souasn vytvoit vce ne 500 novch pracovnch mst;Podporovan podnik, psobc voblasti vzkumu a vvoje, kter pedloil zmr vynaloit investin prostedky na pozen hmotnho a nehmotnho majetku dlouhodob povahy nejmn vstce 100.000.000 K a souasn vytvoit vce ne 50 novch pracovnch mst;Podporovan podnik, kterho jako strategickho ozna Vlda R.

 • zemn pln & PZ Koln-Ovry

  P msta Koln Hlavn vyuit:Hlavn funkc zem je prmyslov vroba hromadnho, tovrnho avelkosriovho charakteru.zem je uren pro umstn provozoven prmyslov vroby a jejich doprovodn sluby. Pedstavuje monofunknplochu, kter je vyhrazena jen pro velk investory republikovho i regionlnho vznamu a nebude parcelovna pro bn investory. Vppad,e plocha zny nebo jej st nebude ze strany velkho investora vyuita, bude uvna dosavadnm zpsobem. Vzem zrove plat vechna limity vyplvajc zobecn platnch pedpis.Ppustn vyuit zem, innost a stavbypodnikatelsk innostbydlen sprvce nebo majitele, doasn ubytovn zamstnancodstavovn vozidel zamstnanc a nvtvnkdoprovodn, obslun a logistick plochyvelkovrobn, vrobn, prmyslov innostobslun plochy obanskho vybaven veejnho zjmuelov a mstn komunikace

 • Neppustn vyuit zem, innosti a stavbybydlen vbytovch domechbydlen vrodinnch domechrekreace vobjektech pro rodinnou rekreacimaloobchodn zazen nad 500 m2 prodejn plochyPravidla pro prostorov uspodnbudou upesnna dle konkrtnho zmru vzemnm zen, pro kad objekt budou vzemnm rozhodnut stanoveny podrobnj regulan a zastavovac podmnkyvzem je nutn zdit zatravnn nezpevnn plochy skeovou i stromovou zeln, kter bude chrnit okoln zem ped negativnmi inky innost provdnch vtomto zem, esteticky oddlovat pohledov exponovan zemsoust projektu bude dokumentace een odstavovn vozidel zkaznk i zamstnanc a een odtoku deovch vod zzemsoust podnikatelskho zmru bude mj. stanoven pepravnch kapacit dopravy do zvodu

 • zemn pln Ovry

  Zkladn funkn vyuit:zem je ureno pro prmyslovou vrobu velkch investor republikovho iregionlnho vznamu. Hlavn funkc je prmyslov vroba hromadnho, tovrnho a velkosriovho charakteru a obchodn innost.zem je ureno proumstn provozoven prmyslov vroba a obchodu a jejich doprovodnsluby. Okrajov sti zem, kter budou vydleny vybudovnm infrastruktury, nebo kter nevyuije strategick investor, mohou bt parcelovny pro men investin zmry.

  Vhodn a pevldajc innosti:podnikatelsk innostdoprovodn, obslun a logistick plochyobjekty prmyslov vroby a slubyobjekty skladpslun komunikace a parkovac plochygare pro nkladn automobily a jin elov vozidlapslun technick vybaven

 • Ppustn innosti zdravotnick, kolc, sportovn relaxan zazen pro zamstnanceobchodn innost-velkoobchodn, maloobchodn zazenspecifick sluby jako doprovodn administrativn, stravovac a ubytovac zazenprodej vrobkhasisk zbrojniceochrann izolan zelebydlen sprvce nebo majitele elovch staveb, doasn ubytovn zamstnancNeppustn innost:jakkoliv trval bydlen svjimkou sluebnch a pohotovostnch bytveejn kolsk, zdravotnick, sociln, sportovn, rekrean, spolkov zazen, individuln rekreacenegativn vlivy prmyslov vroby nesm zasahovat obytn a rekrean plochyPodmnky prostorovho uspodn pro novou vstavbu a pro podstatnou pestavbu objekt, vetn zkladnch podmnek krajinnho rzuumstn jednotlivch investic vetn podrobnjch regulanch a zastavovacch podmnek bude podrobnji definovno vzemnm zenkoeficient zastavn max. 50 % /zpevnn plochy se jako zastavn nepotaj/vzem je nutn zdit zatravnn nezpevnn plochy skeovou a stromovou zelen, kter bude chrnit okoln zem ped negativnmi inky innost, provdnch vtomto zem a esteticky oddlovat pohledov exponovan zem, minimln rozsah tchto ploch -20 %soust dokumentace pro zemn zen bude:een odstavovn vozidel zkaznk i zamstnanceen odtoku deovch vod zzemstanoven pepravnch nrok ve vztahu kjednotlivm druhm a trasm dopravy

 • Financovn vstavby PZ Koln-Ovry

  A. Vkup pozemk: Dotace:643,116 mil.KNFV123,618 mil.KVl. zdroje:108,796 mil. KVkup celkem875,530 mil.K

  B. Vstavba PZKO: Soubory staveb:pprava zem HT- oprava pepravnch trasretenn ndr- OVZsoben vodou 1 a 2 etapa- Zsoben vodou-OvreckVodojem Vinice- Propoj vodojem Letit I.-II.Odveden splakovch vod- Odveden splakovch vod-OvreckKanalizace Sendraice I. - Napojen na rozvod zemnho plynuObjekt men zemnho plynu- Napojen na rozvod EENapojen na rozvod EE pro OV- Transformovna 110/22 kVVeden 110 kV- Poslen veden 110 kVPstupov komunikace 1-3 st- CyklostezkyNapojen na komunikaci II/125- Napojen na upravenou komunikaci II/328eleznin vleka- eleznin vleka objzdn kolejTelekomunikace - Pprava zem pro porn zbrojnice vPZKOProtihlukov val

 • Financovn PZ Koln-Ovry

  Vlastn zdroje777,675 mil.K

  vry220,000 mil.K

  NFV183,618 mil.K

  Dotace 1 702,310 mil.K

  Pspvky179,768 mil.K /nklady EZ,esk Telecom apod./

  Nklady celkem 3 063,371 mil.K