Top Banner
Polymérne konštrukčné materiály Odborná publikácia Tatiana Liptáková, Pavol Alexy, Ernest Gondár, Viera Khunová Recenzenti: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. Vedecký redaktor: prof. Ing. Peter Palček, PhD. 2012
188

Polymérne technické materiály

Jan 28, 2017

Download

Documents

doanhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Polymrne kontrukn materily

  Odborn publikcia

  Tatiana Liptkov, Pavol Alexy, Ernest Gondr, Viera Khunov

  Recenzenti:

  prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

  prof. Ing. Ivan Chodk, DrSc.

  Vedeck redaktor:

  prof. Ing. Peter Palek, PhD.

  2012

 • 3

  Obsah

  vod .................................................................................................................................. 7

  1. Prprava polymrov a ich truktra (Tatiana Liptkov) ............................................. 9

  1.1. Vstavbov reakcie prpravy polymrov ................................................................ 9

  1.1.1. Polymerizcia ........................................................................................................... 9 1.1.1.1. Kinetika polymerizcie.................................................................................... 11

  1.1.1.2. Technologick postupy polymerizcie ............................................................ 13 1.1.2. Polykondenzcia .................................................................................................... 14 1.1.3. Polyadcia ............................................................................................................... 16

  1.1.4. Chemick reakcie makromolekulovch ltok ........................................................ 16

  1.2. truktra polymrov ............................................................................................. 18

  1.2.1. Molekulov hmotnos polymrov .......................................................................... 18 1.2.2. Hierarchick truktra polymrov .......................................................................... 20

  2. Reolgia a spracovanie polymrov (Pavol Alexy) .................................................. 29

  2.1. Reolgia polymrov ............................................................................................. 29

  2.1.1. Faktory ovplyvujce viskozitu polymrov ........................................................... 33

  2.1.2. Meranie reologickch vlastnost polymrov .......................................................... 35

  2.1.2.1. Meranie reologickch vlastnost v kapilrnom reometri ................................. 36 2.1.2.2. Meranie reologickch vlastnost rotanmi reometrami ................................. 37 2.1.2.3. Meranie reologickch vlastnost oscilanmi reometrami .............................. 39

  2.1.3. Normlov naptia a narastanie za hubicou ........................................................... 40

  2.2. Zkladn technolgie spracovania polymrov ..................................................... 41

  2.2.1. Mieanie polymrov ............................................................................................... 42 2.2.1.1. Diskontinulne mieanie ................................................................................. 43

  2.2.1.2. Kontinulne mieanie ...................................................................................... 44 2.2.2. Vytlanie ............................................................................................................... 48

  2.2.3. Lisovanie a pretlanie ........................................................................................... 53

  2.2.4. Vstrekovanie ........................................................................................................... 55 2.2.5. Valcovanie .............................................................................................................. 58 2.2.6. Vyfukovanie ........................................................................................................... 60

  2.2.7. Tvarovanie .............................................................................................................. 62 2.2.7. Odlievanie, namanie, iarov a fluidn nananie .............................................. 64

  3. Vlastnosti polymrnych materilov a ich skanie (Pavol Alexy) .......................... 67

  3.1. Normalizcia - nrodn a medzinrodn sstavy noriem ..................................... 67

  3.2. Prprava skobnch ty ...................................................................................... 67

  3.3. Kondicionovanie a podmienky skky ................................................................. 69

  3.4. Mechanick vlastnosti polymrov ........................................................................ 70

  3.4.1. Krtkodob skky mechanickch vlastnost polymrov ...................................... 70

  3.4.1.1. Skky ahom .................................................................................................. 70 3.4.1.2. Skky ohybom .............................................................................................. 79 3.4.1.3. Skka rzom v ohybe ..................................................................................... 80

 • 4

  3.4.1.4. Tvrdos ............................................................................................................ 82 3.4.2. Dlhodob skky mechanickch vlastnost polymrov ......................................... 84

  3.4.2.1. Dlhodob skky mechanickch vlastnost plastov ........................................ 84 3.4.2.2. Dlhodob skky mechanickch vlastnost gumy .......................................... 84

  3.5. Dynamick skky cyklick, navov skky a skky opotrebenia. ...................... 85 3.5.1. navov skky ..................................................................................................... 87

  3.6. Tepeln vlastnosti polymrov ............................................................................... 88

  3.6.1. Tepeln charakteristiky polymrov ........................................................................ 88 3.6.2. Odolnos polymrov voi nzkym a vysokm teplotm ........................................ 90 3.6.3. Tepeln vlastnosti gumy ......................................................................................... 90

  3.6.4. Odolnos plastov voi vysokm teplotm.............................................................. 91 3.6.5. Odolnos plastov voi nzkym teplotm ................................................................ 92

  3.7. Elektrick vlastnosti polymrov ........................................................................... 93

  3.8. Degradcia a korzia polymrov .......................................................................... 93

  3.8.1. Skky starnutia polymrov ................................................................................... 94 3.8.1.1. Skky starnutia gumy ................................................................................... 94 3.8.1.2. Skky starnutia plastov .................................................................................. 99

  3.9. Odolnos voi biologicky aktvnemu prostrediu ................................................ 104

  3.9.1. Testovanie biodegradovatenosti plastov ............................................................. 104

  4. Zkladn typy polymrov (Ernest Gondr) .............................................................. 107

  4.1. Termoplasty ............................................................................................................. 107 4.1.1. Polyolefny ........................................................................................................... 107

  4.1.1.1 Polyetyln (PE) .............................................................................................. 107 4.1.1.2. Kopolymry etylnu ...................................................................................... 111

  4.1.1.3. Polypropyln (PP) ......................................................................................... 112 4.1.1.4. Polybutn (PB) ............................................................................................. 115

  4.1.2 Fluroplasty .......................................................................................................... 116

  4.1.3. Vinylov polymry ............................................................................................... 116 4.1.3.1. Polyvinylchlorid (PVC) ................................................................................ 117

  4.1.3.2. Kopolymry vinylchloridu ........................................................................... 117 4.1.3.3. Polyvinylacett (PVAC) ............................................................................... 118

  4.1.3.4. Polyvinylalkohol (PVAL) ............................................................................ 118 4.1.3.5. Polyvinylacetly ........................................................................................... 119

  4.1.4. Styrnov a akrylov polymry ........................................................................... 120 4.1.4.1. Polystyrn (PS) ............................................................................................. 120

  4.1.4.2. Kopolymry styrnu ..................................................................................... 120 4.1.4.3. Akrylov polymry ...................................................................................... 121

  4.1.5. Polyestery a polytery ......................................................................................... 123 4.1.5.1. Polyetylntereftalt (PET) ............................................................................. 123 4.1.5.2 Polykarbonty ................................................................................................ 123

  5.1.5.3. Polytery ........................................................................................................ 124 4.1.6. Polyamidy a polyuretny .................................................................................... 125

  4.1.6.1. Polyamidy (PA) ............................................................................................ 125 4.1.6.2. Polyuretny (PUR) ....................................................................................... 125

  4.2. Reaktoplasty ...................................................................................................... 126

  4.2.1. Fenoplasty ........................................................................................................... 127 4.2.1.1. Novolaky ...................................................................................................... 127

 • 5

  4.1.2.2. Rezoly ........................................................................................................... 127 4.2.1.3. Spracovanie fenoplastov .............................................................................. 127

  4.2.3. Aminoplasty ........................................................................................................ 128 4.2.4. Epoxidov ivice ................................................................................................. 129

  4.2.5. Polyesterov ivice ............................................................................................... 129 4.2.6. Siliknov ivice ................................................................................................. 129 4.3. Syntetick kauuky ................................................................................................. 130 4.3.1. Kauuky na veobecn pouitie ........................................................................... 130

  4.3.1.1. Izoprnov kauuky (IR) .............................................................................. 131

  4.3.1.2 Butadinstyrnov kauuky (SBR) ............................................................... 131 4.3.3. Butadinov kauuky (BR) .................................................................................. 132

  4.3.1.4. Etylnpropylnov kauuky (EPM, EPDM) ................................................ 132 4.3.1.5. Butylkauuky (IIR) ...................................................................................... 132

  4.3.2. Olejovzdorn kauuky ......................................................................................... 133 4.3.2.1. Chlroprnov kauuky (CR) ...................................................................... 133 4.3.2.2. Butadinakrylonitrilov kauuky (NBR) ...................................................... 133

  4.3.2.3. Akryltov kauuky (ACM) ......................................................................... 134 4.3.2.4. Polysulfidov kauuky ................................................................................. 134

  4.3.3. Teplovzdorn kauuky ........................................................................................ 134 4.3.3.1. Siliknov kauuky ...................................................................................... 135

  4.3.3.2. Fluorouhlkov kauuky (FPM) ................................................................... 135

  4.4. Aplikcie polymrov v automobilovom priemysle ............................................ 135

  4.5. Pouvan skratky najfrekventovanejch polymrov ....................................... 138

  5. Polymrne kompozitn materily (Viera Khunov) ................................................. 141

  5.1. Charakterizcia a rozdelenie polymrnych kompozitnch materilov .............. 141

  5.3. Polymrne kompozity s asticovmi plnivami ................................................... 164

  5.3.1. Plniv ................................................................................................................... 164

  5.4. Polymrne nanokompozity ................................................................................. 172

  5.4.1. Nanoplniv ........................................................................................................... 173

  5.4.1.1. Vrstevnat silikty ......................................................................................... 174

  5.4.1.2. Uhlkov nanorrky ....................................................................................... 175

  5.4.2. Vlastnosti polymrnych nanokompozitov ............................................................ 177 5.4.3. Prprava polymrnych nanokompozitov na bze vrstevnatch plnv ................... 178

  6. Recyklcia plastovch odpadov (Viera Khunov) .................................................. 183

  6.1. Charakterizcia technologickch postupov recyklcie ...................................... 183

  6.1.1 Vber technologickho postupu recyklcie .......................................................... 185 6.1.2. Materilov recyklcia ......................................................................................... 185

  6.1.3. Surovinov recyklcia .......................................................................................... 187

 • 7

  vod

  Polymrne kontrukn materily zaznamenvaj v sasnej dobe obrovsk rozvoj

  a pouvaj sa takmer vo vetkch priemyselnch odvetviach. Vzhadom na ich cenu,

  vlastnosti, technolgie vroby a spracovania nahrdzaj stle viac a viac klasick materily

  (kovy, drevo, keramiku, sklo a i.). Pretoe vina technickch pracovnkov s nimi prichdza

  do kontaktu, je nutn ma aspo zkladn poznatky o ich vlastnostiach, prednostiach

  a obmedzeniach.

  Prrodn polymry sa ako itkov materily vyuvaj u tiscroia, ale rozvoj

  syntetickch polymrov a ich rozsiahle vyuvanie sa zana a zaiatkom dvadsiateho

  storoia, preto ich stle vnmame ako nov materily. Vinou sa vyuvaj v tuhom stave a

  zauval sa pre ne nzov plasty. Slovo plast je odvoden z grckeho slova plastikos, o

  znamen vhodn na tvarovanie. U v roku 1855 bol patentovan objav syntetickej slonoviny

  na bze celulzy, ktor vyvinul Anglian Alexander Parkers. Pribline v tomto obdob (1839)

  sa zaoberal vulkanizciou prrodnho kauuku Amerian Charles Goodyear, m zvil jeho

  elasticitu a ivotnos a tm technick vyuitie (v sasnosti pneumatiky). V roku 1910

  vyvinul Lebedev syntetick kauuk, ktorho vroba mimoriadne vzrstla v obdob druhej

  svetovej vojny.

  Polykondenzciou fenolu a formaldehydu pripravil a zaviedol do vroby prv plast

  vyuvan na vrobu itkovch predmetov, pod nzvom bakelit, belgick chemik Leo

  Hendrik Beakeland (1863 1944). Na otzku preo sa zameral na vskum syntetickch ivc,

  odpovedal, e pre peniaze. Ekonomick dvod vvoja novch polymrnych technickch

  materilov plat aj v sasnosti.

  Skuton vedeck zklady makromolekulovej chmie poloil Hermann Staudinger

  (1924) tdiom vzieb medzi truktrnymi jednotkami a vzieb medzi makromolekulovmi

  reazcami, svislost medzi truktrou a vlastnosami. Jeho vedeck prca bola r. 1953

  ocenen Nobelovou cenou. V rokoch 1927 a 1938 nemeck, britsk a americk spolonosti

  rozvinuli vrobu polymrov (polymetylmetakrylt, pre ktor sa zauval nzov organick

  sklo, polyvinylchlorid, nzkohustotn polyetyln, polystyrn a i). V roku 1939 bol na

  svetovom vetrhu firmou DuPont predstaven al vemi populrny polymr minulho

  storoia polyamid 66, znmy pod obchodnm nzvom Nylon, ktor sa stal trhovou senzciou.

  Syntza polyamidu neznamenala len prnos pre prax, ale poas jeho vvoja sa pod vedenm

  americkho chemika Wallacea Carothersa zaali rozvja vedeck zklady makromolekulovej

  truktry materilu. Vedeckmi experimentlnymi prcami podporil terie truktry

  Staudingera. Syntetizoval aj alie typy polyamidu (PA 46) a polyester.

  Rozmach vvoja polymrnych materilov bol zaznamenan v obdob po druhej svetovej

  vojne, kedy boli pripraven u takmer vetky znme polymry vyuvan dodnes

  (polypropyln, polyuretn, epoxid, polytetrafluretyln, polyetylntereftalt a mnoh in).

  V tom obdob spracoval Paul John Flory teoretick zklady makromolekulovej chmie

  a v roku 1974 mu bola udelen Nobelova cena za vedeck prcu v tejto oblasti. Od toho asu

  sa vvoju vroby a spracovania plastov venuje vek pozornos, hadaj sa nov aditva,

  spsoby prpravy a spracovania, aby sa dosiahli vysokopecifikovan vlastnosti.

  Aj napriek tomu, e vyuitie plastov v rznych priemyselnch odvetviach je prnosom

  z hadiska energetickho (ich vroba je energeticky menej nron, m sa etria energetick

  zdroje), ekologickho (zniuje sa mnostvo exhaltov) a ekonomickho (etria sa surovinov

  zdroje), nemono zabda na fakt, e aj polymrne materily sa stvaj vznamnm

  odpadom. Mnoh z nich pri degradanch procesoch uvouj nzkomolekulov zleniny,

  ktor mu by kodliv zdraviu alebo ohrozova ivotn prostredie.

  Sasn vvoj smeruje k vrobe stabilnch plastov, ktor nestrcaj stabilitu ani po

  opotreben alebo ukonen ivotnosti vrobku, kedy sa stvaj odpadom. Odpad sa

  7

 • 8

  umiestuje na skldkach, zaber obrovsk objem, m sa stva nebezpen. Preto vvoj

  novch polymrnych materilov a vrobkov sa od devdesiatych rokov neodmyslitene

  spja s nvrhom jeho likvidcie alebo recyklcie. Dfajme, e vvoj v oblasti likvidcie

  a recyklcie bude rovnako spen ako vvoj novch polymrnych kontruknch

  materilov.

  Zaradenie polymrnych materilov do systmovch skupn je pomerne komplikovan.

  Polymry s materily s vysoko variabilnou chemickou truktrou a tm aj vlastnosami,

  preto je systematick kategorizcia polymrov na zklade univerzlneho kritria prakticky

  nemon. Z toho dvodu sa rozdeuj na zklade rznych kritri (napr. poda pvodu,

  chemickho zloenia, charakteru chemickej reakcie, ktorou vznikli, poda ich chovania pri

  zaaen teplotou a tlakom a pod.). Ako prklad s uveden nasledujce rozdelenia:

  1. Rozdelenie poda pvodu

  Prrodn polymrne materily - bielkoviny, celulza, kauuk, z ktorch mono vyrobi technick polymrne materily, napr. gumu, celuloid, celofn a i.

  Syntetick polymrne materily vznikli polyreakciami z organickch i anorganickch nzkomolekulovch ltok (napr. polyetyln, polystyrn, epoxid,

  polytetrafluretyln, polymetylmetakrylt, silikny a i.).

  2. Rozdelenie poda chemickej reakcie, ktorou vznikli

  polymry pripraven polymerizciou

  polymry pripraven polykondenzciou

  polymry pripraven poladciou 3. Rozdelenie poda elasticko-plastickch vlastnost

  Termoplasty s polymrne materily, ktor pri vych teplotch prechdzaj do formy vysoko viskznej kvapaliny (vo vine prpadov pseudoplastickej), ktor

  mono tvarova a nslednm ochladenm stabilizova jej tvar. Tento proces je

  opakovaten, to znamen, e polymr mono optovnm zahriatm uvies do

  plastickho stavu a znovu tvarova. Termoplasty sa za bench teplt sprvaj ako

  tuh teles. Do tejto skupiny patria napr. polyetyln, polypropyln, polyamid a i.

  Reaktoplasty s typy polymrov, ktor nadobdaj konen vlastnosti a po zosieovan. Hust zosieovan polymrne truktry, v ktorch s makromolekulov

  reazce pospjan kovalentnmi vzbami, vznikaj psobenm sieovacch inidiel

  (vytvrdzovadl) alebo inkom tepla. V procese vytvrdzovania sa tvaruj na tvar

  vrobku a po ukonen vytvrdzovacej chemickej reakcie s tvarov zmeny nevratn.

  Vzniknut polymry s netaviten a nerozpustn, nevykazuj prakticky iadnu elastick deformciu a nie je mon uvies ich optovne do plastickho stavu.

  Reaktoplasty s napr. polyesterov, epoxidov, fenolformaldehydov ivice a pod.

  Elastomry (kauuky) s polymry s vraznou prunosou a nzkou tuhosou. Po vytvoren prienych vzieb medzi ich makromolekulami (vulkanizcii) dochdza

  k potlaeniu plastickho toku materilu, polymr sa stva vysoko elastick, znane

  odoln voi plastickej deformcii. Vznik materil, veobecne oznaovan ako guma.

  Predstavitemi elastomrov s prrodn a syntetick kauuky (napr. SBR, BR, NBR a

  i.).

  Predkladan odborn publikcia je uren predovetkm vysokokolskm tudentom

  technickho zamerania na 1. a 3. stupni a irej odbornej verejnosti. Je koncipovan tak, aby

  bola zrozumiten aj pre itateov, ktor nemaj vyie chemick vzdelanie a umonila

  pochopi zklady truktry, prpravy, vroby, spracovania a vlastnost polymrnych

  kontruknch materilov.

  Autori

 • 9

  1. Prprava polymrov a ich truktra (Tatiana Liptkov)

  Polymry s makromolekulov ltky s vysokou molekulovou hmotnosou, ktor vznikli

  syntzou stoviek a milinov opakujcich sa nzkomolekulovch truktrnych jednotiek, tzv.

  mrov. Reakcie, ktormi makromolekulov ltky vznikaj, nazvame vstavbov reakcie.

  Vlastnosti polymrov s v zsade uren chemickm zloenm makromolekulovho reazca

  a jeho truktrou. V sasnosti sa polymry v istom stave vyuvaj pomerne zriedkavo a

  vysoko pecifikovan itkov vlastnosti sa dosahuj ich kombinciou, pridvanm

  rozmanitch aditv a spsobmi ich prpravy. Polymrne materily sa pouvaj v kvapalnom

  alebo tuhom skupenstve.

  1.1. Vstavbov reakcie prpravy polymrov

  Reakcie vzniku polymrov s chemick reakcie, pri ktorch z nzkomolekulovch

  organickch alebo anorganickch ltok (monomrov) vznikaj makromolekuly (polymry)

  zloen zo stoviek a milinov atmov navzjom spojench chemickou vzbou. Najastejm

  zkladom prrodnch i syntetickch polymrov je uhlk, ktor m vo valennej sfre tyri

  elektrny, schopn podiea sa na vzbe, ale mu to by aj in viacvzbov prvky napr.

  kremk. Vstavbovmi chemickmi reakciami sa vytvor dlh reazec - makromolekula,

  v ktorej sa pravidelne opakuje urit zoskupenie atmov, ktor sa nazva truktrna jednotka

  (niekedy sa pouva termn kontitun jednotka).

  Okrem truktrnej jednotky sa budeme stretva aj s pojmom stavebn jednotka

  a oznauje sa tak skupina atmov, z ktorej makromolekula vznikla. Stavebn a truktrna

  jednotka nemusia by identick. V tabuke 1.1. s oznaen stavebn a truktrne jednotky

  vybranch polymrov.

  Tab. 1.1. Oznaenie truktrnej a stavebnej jednotky vybranch polymrov

  Nzov polymru Stavebn jednotka truktrna jednotka

  Polyetyln - [CH2 CH2] - - CH2 -

  Polyvinylchlorid - [CH2 CHCl] - - [CH2 CHCl] -

  Polyamid (vznik z 2

  zlenn)

  1.-[NH(CH2)6 NH]-

  2.-[CO(CH2)4CO] -

  - [NH(CH2)6NH-CO(CH2)4CO] -

  Aby prebehla vstavbov reakcia, musia by monomry reaktvne, o znamen, e

  molekuly monomru musia ma nsobn vzbu, alebo najmenej dve reaktvne skupiny, aby

  sa mohol vytvori reazec. K takm ltkam patria naprklad nenasten uhovodky (CH2 =

  CH2 - etn), nestabiln cyklick zleniny alebo molekuly aspo s dvomi aktvnymi

  skupinami (OH R OH dvojstne alkoholy, NH2 R NH2 diamny, COOH R NH2

  aminokyseliny a i.).

  Poda mechanizmu, akm sa vstavbov reakcia vzniku polymru uskutouje, delme

  vstavbov reakcie na:

  polymerizan

  polykondenzan

  polyadin

  1.1.1. Polymerizcia

  Polymerizcia je vstavbov reakcia, ktorou sa spjaj nzkomolekulov cyklick a

  alifatick zleniny s nsobnou vzbou do makromolekulovho reazca. Zastpenie prvkov

  v monomre (M) a polymre (P) vzniknutom polymerizciou je rovnak. Polymerizan

 • 10

  reakciu vyvolva reaktvna ltka inicitor (I), natartovan reakcia pokrauje narastanm

  reazca a posledn etapa je ukonenie rastu polymru. Zkladn iastkov deje polymerizcie

  s:

  inicicia

  propagcia

  termincia Inicicia predstavuje zaiatok polymerizanej reakcie a je to spustenie polymerizcie

  inkom reaktvnych radiklov ( R ) alebo inov, ktor s produktom rozpadu inicitora

  naprklad inkom tepelnej energie, UV-iarenia, -iarenia, ultrazvuku a pod. Pri inicicii

  polymerizcie vysoko energetickm iarenm v mnohch prpadoch inicitor nie je potrebn.

  Vzniknut reaktvny radikl R okamite reaguje s prtomnm monomrom M, ktorm je

  nzkomolekulov ltka s nsobnou vzbou. Reakcie prebiehaj poda nasledujcich rovnc: RI 22 (1.1)

  RMMR (1.2)

  Inicitory polymerizcie bvaj ltky, ktorch energia rozpadu je nzka (120170 kJ)

  v rozsahu teplt 20-200C (napr. peroxidy). Inicitory sa homolyticky tiepia, reaguj

  s monomrom a stvaj sa sasou rastovho radiklu RM . Ich koncentrcia sa pohybuje

  v rozmedz 10-3

  10-5

  mol/mol monomru. innos inicianej reakcie sa vyjadruje

  podielom radiklov, ktor zreagovali s monomrom a celkovho mnostva radiklov

  vzniknutch rozloenm inicitora.

  Propagcia je rastov reakcia polymru a ovplyvuje dku a rovnomernos dky

  vznikajcich polymrnych reazcov. M nzku aktivan energiu a vinou je silno

  exotermick, preto mus by reakn zariadenie intenzvne chladen. Schematicky ju

  vyjadruj rovnice (1.3) a (1.4) : 2RMMRM (1.3)

  11 nnn PRMMRM (1.4)

  Popri propagcii mu prebieha aj prenosov reakcie, ktor konkuruj rastovej reakcii.

  Zanik pri nej aktvne centrum na rastcom reazci a generuje sa astica, ktor iniciuje rast

  novho reazca. Prenosovm inidlom vyvolvajcim prenosov reakciu bva naprklad

  neistota, rozpadlo, ale aj zloky polymerizanho systmu inicitor, monomr, polymr.

  Niekedy sa ltky vyvolvajce prenosov reakciu vyuvaj na regulciu dky reazca.

  Termincia je poslednm tdiom polymerizcie a predstavuje znik rastovch polymrnych

  radiklov alebo inov za vzniku neradiklovho produktu poda rovnice (1.5).

  nmmn PPP (1.5)

  Pri termincii s dleit deje:

  1. tesn priblenie reazcov k sebe 2. translan difzia preskupenie centier tak, e sa dostan k sebe aktvne konce 3. difzia segmentov

  Mechanizmy termincie s:

  Kombincia vzjomn prepojenie dvoch rastovch radiklov ( P ) za vzniku

  jednoduchej kovalentnej vzby.

  mn

  k

  mn PPPtk

  (1.6)

  Disproporcioncia je prenos atmu (najastejie H) z jednho radiklu na druh za

  vzniku kovalentnej dvojitej vzby v jednom reazci. Termincia prebieha poda rovnice (1.7):

 • 11

  mn

  k

  mn PPPPtd

  (1.7)

  Terminan procesy s riaden difznymi procesmi. Neiaduce terminan reakcie,

  ktor prebiehaj v ase rastu reazca sa nazvaj inhibcia a retardcia.

  1.1.1.1. Kinetika polymerizcie

  Radiklov polymerizcia sa teda sklad z niekokch iastkovch dejov inicicie,

  propagcie, termincie, prenosovch reakci, v ktorch sa vyskytuj komponenty I , R , M , P v uritej koncentrcii (koncentrciu vyjadruje hranat ztvorka) .

  Rchlosti zmeny koncentrci reaktantov vi pri inicicii, vp propagcii, vt termincii

  alebo vpr prenosovej reakcii sa vyjadruj pomocou rchlostnch kontnt: kd rozpadu

  inicitora, ki - inicicie, kp propagcie, kt termincie, kpr prenosovej reakcie. Rchlostn

  kontanty mono definova ako rchlosti zmeny koncentrci uvedench komponentov

  prslunch reakci pri ich jednotkovej koncentrcii.

  Inicicia prebieha v dvoch krokoch:

  rozpad inicitora vyjadruje rovnica (1.8),

  RIdk

  2 (1.8)

  poda ktorej vypotame rchlos rozpadu inicitora dv nasledujcimi vzahmi

  Ikv dd 2 (1.9) Ifkv dd .2 (1.10)

  ak pouijeme faktor f, ktor uruje innos inicitora.

  inicicia polymerizcie prebieha poda rovnice (1.11):

  PMRik

  (1.11)

  a jej rchlos iv vypotame poda vzahu (1.12):

  MRkv ii (1.12) Propagcia je adcia monomru a rastovho radiklu a prebieha poda rovnice (1.13):

  nPMP (1.13)

  Na zklade rovnice (1.13) vypotame jej rchlos pv poda (1.14):

  MPkv pp (1.14) Termincia nastva pri kombincii alebo disproporcioncii rastovch radiklov.

  Termincia kombinciou prebieha poda rovnice (1.15):

  mn

  k

  mn PPPtk

  (1.15)

  a pre jej rchlos tkv plat (1.16):

  22 Pkv tktk (1.16) Termincia disproporcionciou prebieha poda rovnice (1.17):

  mn

  k

  mn PPPPtd

  (1.17)

  a vpoet jej rchlosti tdv poda (1.18):

  22 Pkv tdtd (1.18) Prenosov reakcie na monomr sa riadia rovnicou (1.19)

 • 12

  MPMP n

  k

  n

  pr

  alebo 2PMMprk

  (1.19)

  a pri prenose na monomr jej rchlos prv vypotame zo vzahu (1.20):

  MPkv prpr (1.20) Priebeh jednotlivch zkladnch reakci zvis od podmienok polymerizcie. Celkov

  rchlos polymerizcie mono vyjadri ako spotrebu monomru jeho premenou na polymr

  poda rovnice, kde sa uplatuj vetky iastkov deje polymerizcie. Ak sa predpoklad, e

  dka rastovho radiklu nevplva na jeho reaktivitu, potom mono vzah zjednodui na

  tvar (1.21).

  MPkMPkMPkMRkdt

  Mdv pprpip

  (1.21)

  Polymerizan stupe n , ktor definuje kinetick dku vzniknutho reazca mono

  vyjadri rovnicou (1.22):

  prt

  p

  vv

  vn

  (1.22)

  a je vrazne ovplyvnen rchlosou propagcie pv a sumou rchlost reakci ukonujcich rast

  reazca.

  Ako vetky chemick reakcie aj polymerizcia je ovplyvnen teplotou poda

  veobecnho Arheniovho vzahu (1.23).

  RT

  Ea

  Aek

  (1.23)

  A frekvenn faktor, Ea, aktivan energia, k rchlostn kontanta, R

  univerzlna plynov kontanta a T teplota.

  Celkov aktivan energiu celkova

  E dostaneme stom aktivanch energi

  adapaiat EEEE ,,, vetkch iastkovch reakci, ktor sa na polymerizcii podieaj (1.24)

  adapaiatcelkovaEEEEE (1.24)

  V tabuke 1.2. s uveden typick hodnoty rchlostnch kontnt a aktivanch energi

  reazovej radiklovej polymerizcie.

  Tab. 1.2. Hodnoty rchlostnch kontnt a aktivanch energi polymerizcie

  pecifick rchlostn kontanty Aktivan energie (kJ.mol-1

  )

  kd 10-3

  /s Ed 80 160

  ki 103 l/mol/s Ei 20 30

  kp 103 l/mol/s Ep 20 40

  kt 107 l/mol/s Et 0 - 20

  Polymerizcia nemus prebieha len radiklovm mechanizmom, o ktorom sme doteraz

  hovorili, ale je znma aj inov alebo koordinan polymerizcia. Pri inovej polymerizcii

  s aktvne centr viac alebo menej ionizovan alebo polarizovan a poda znamienka nboja

  prebieha polyreakcia aninovm alebo katinovm mechanizmom. Tieto reakcie mu

  prebieha len medzi monomrmi, ktor maj substituenty elektrndonorov alebo

  eletrnakceptorov. Na rozdiel od radiklovej polymerizcie maj niiu aktivan energiu,

  prebiehaj pri nich teplotch a katalyzuj sa silnmi zsadami. Pri koordinanej

  polymerizcii sa vyuvaj katalyztory (Ziegler-Nattove katalyztory, oxidy kovov na

  tuhch nosioch, Afinnove katalyztory), ktor vytvraj v systme heterognnu fzu.

 • 13

  Predpoklad sa, e pri adcii monomru vo fze propagcie dochdza ku koordincii

  s prechodovm kovom. Koordincia me by smerovan, preto me ma vsledn polymr

  stereoregulrne usporiadanie. Existuj polymry syndiotaktick, izotaktick a ataktick, ktor

  sa lia priestorovm usporiadanm bonch substituentov.

  Kopolymerizcia

  Je polymerizcia zmesi dvoch monomrov a jej produktom je kopolymr s rznym

  usporiadanm monomrov. elnou kombinciou rznych monomrov sa zskavaj polymry

  s poadovanmi vlastnosami (fyziklnymi, chemickmi, mechanickmi a i.)

  Usporiadanie stavebnch jednotiek v kopolymri bva rzne. Na obr. 1.1. je schma

  monho usporiadania dvoch rznych stavebnch jednotiek monomrov) v kopolymrnom

  reazci. Poda usporiadania stavebnch jednotiek me by kopolymr blokov, tatistick,

  alternujci alebo okovan.

  Obr. 1.1. Schma usporiadania stavebnch jednotiek v kopolymre

  1.1.1.2. Technologick postupy polymerizcie

  Polymerizcia me prebieha rznymi technolgiami, z ktorch najpouvanejie s:

  1. polymerizcia v bloku 2. polymerizcia v roztoku 3. suspenzn polymerizcia 4. emulzn polymerizcia

  Polymerizcia v bloku

  Polymerizcia v bloku sa uskutouje v reaknej zmesi monomru a inicitora

  (katalyztora). Poda rozpustnosti polymru v monomre delme na:

  Homognnu polymerizciu (polymr je rozpustn v monomre), pri ktorej dochdza k narastaniu viskozity prostredia s pribdajcim polymrom. To spsobuje zvenie

  rchlosti polymerizcie a nrast polymerizanho stupa. Nevhodou homognnej

  polymerizcie je zl premieavanie zmesi v reaktore a problmy s tie s odvodom

  reaknho tepla. Zvenie teploty brni riadeniu priebehu polymerizcie, o sa odraz na

  vlastnostiach reaknej zmesi a aj polymru. Riei sa to vytvranm tench vrstiev,

  z ktorch mono teplo lepie odvdza. alou nevhodou blokovej polymerizcie je aj

  zostatok zvykovho monomru uzavretho v polymre. Homognnou polymerizciou je

  vak mono vyrba ist polymry bez prmes ako napr. ist PS, PMMA a i.

  Heterognnu polymerizciu, ktor je v prpade, e polymr je nerozpustn v monomre. Polymr sa vyluuje vo forme jemnej zrazeniny. Vysok rchlos polymerizcie spsobuje

 • 14

  uzatvranie rastovho radiklu vyzranm polymrom. Prejav sa to spomalenm

  termincie. Postupne sa zo zrazeniny stva suspenzia a nakoniec zrnit blok polymru.

  Tmto spsobom sa pripravuje napr. polyakrylonitril, polyvinylchlorid a i.

  Polymerizcia v roztoku

  Podmienkou pre tento typ polymerizcie je rozpustnos monomru aj polymru

  v rozpadle, ktor mus ma poadovan prenosov charakteristiky, aby nedolo

  k predasnmu ukoneniu polymerizcie. Tie musia mavy bod varu vy ako je reakn

  teplota. Rozpadlo zniuje viskozitu reaknej zmesi, tm umouje lep odvod tepla

  a teplotn riadenie polymerizcie. Niektor polymry sa pouvaj bez odstrnenia

  rozpadla, napr. akryltov nterov ltky, lepidl, impregnan inidl a tie sa mu

  vyui na zvlkovanie z roztoku. Ak m by produktom tuh ltka, mus sa rozpadlo

  odstrni, o je asto technicky i ekonomicky nron. Polymerizcia v roztoku prebieha

  najastejie radiklovm alebo inovm mechanizmom a typickmi produktmi s

  polyakrylty, polyvinylchlorid, polybutadin, polystyrn a i.

  Suspenzn polymerizcia

  Suspenzn polymerizcia prebieha vo vodnom prostred a polymerizan nsadu tvor

  monomr nerozpustn v disperznom prostred (vo vode), inicitor rozpustn v monomri

  a stabiliztor suspenzie. Pretrepvanm sa monomr i inicitor rozptlia do kvapiek, v ktorch

  prebehne polymerizan reakcia analogickm spsobom ako blokov, vhodou je lep odvod

  tepla. Aby sa rozptlen kvapky monomru nezhlukovali, pridva sa stabiliztor suspenzie.

  Stabiliztor zvyuje viskozitu vodnej fzy, m sa spomauje pohyb kvapiek, ktor

  k obmedzuje ich zrky. Pri premene 20 30 % monomru na polymr vzrast vrazne

  viskozita kvapiek a maj snahu vytvra agregty. Pri dosiahnut 70% konverzie s kvapky

  dostatone tvrd a hladk a ich zhlukovanie je zanedbaten. Od vodnho prostredia sa

  oddeuj filtrciou. Suspenznou polymerizciou sa pripravuj napr. polyvinylchlorid,

  polystyrn, akrylty a i. Nevhodou je, e vyroben polymry bvaj zneisten ltkami,

  ktor sa pridvaj na zlepenie priebehu polymerizcie.

  Emulzn polymerizcia

  Reakn systm sa sklad z vody, vo vode rozpustnho inicitora, slabo rozpustnho

  monomru a emulgtora. Pri uritej koncentrcii vytvraj molekuly emulgtora micely,

  v ktorch je emugtor hydrofilnou asou orientovan smerom von a hydrofbnou asou do

  vntra micely. Do miciel emulgtora migruj kvapky monomru z vody a rozpaj sa v

  jej hydrofbnej fze vo vntri miciel. Polymerizcia nastva, ke sa vo vode rozpustn

  inicitor dostva do micely. Monomr, ktor sa spotrebovva v polyreakcii je nahradzovan

  alm, ktor difunduje do vntra micely. Kee koncentrcia miciel (1021

  /dm3) je

  neporovnatene vyia ako koncentrcie kvapiek monomru (1013

  / dm3), inicitor vstupuje

  skr do miciel ako do kvapiek monomru. Pri 50 a 80 % konverzii micely obsahuj vek

  mnostvo kvapiek polymru. Tto emulzia sa nazva latex. Me sa pouva v tomto stave,

  alebo sa z neho polymr oddel koagulciou. Vhodou emulznej polymerizcie je jednoduch

  teplotn riadenie procesu, polymry s vysokou molekulovou hmotnosou, zka distribcia

  molekulovch hmotnost a vysok rchlos polymerizcie (polystyrn, izoprn a i.)

  1.1.2. Polykondenzcia

  Je stupovit vstavbov chemick reakcia medzi dvoma organickmi zleninami

  s najmenej dvomi funknmi skupinami (hydroxylov skupiny (OH), karboxylov skupiny

  (COOH), amino skupiny (NH2) halogenidov skupiny (Cl) a pod. Mechanizmus

 • 15

  polykondenzanej reakcie je rovnak ako v organickch nzkomolekulovch zleninch.

  Polykondenzciou fenolu a formaldehydu bol pripraven prv syntetick polymr bakelit.

  Typickmi produktami polykondenzcie s polyamidy, polyimidy, polyestery, polykarbonty,

  fenolformaldehydov ivice a i. Vsledkom polykondenzcie je vdy polymr a vedaj

  nzkomolekulov produkt (H2O, HCl, NH3 ). Schematicky prebieha polykondenzcia poda

  rovnc (1.25-1.27):

  abaABbbBbaAa (1.25)

  abaABAaaAaaABb (1.26)

  abABABbbBbaABAa (1.27)

  Ak maj niektor vchodiskov zleniny viac funknch skupn, mu vznika

  zosieovan polymry s trojrozmernou truktrou. Polykondenzan reakciu mono

  ubovone preruova a obnovova. Poda charakteru monomrov a spsobu jej realizcie

  me by polykondenzcia:

  rovnovna

  nerovnovna Rovnovnou polykondenzciou (reakcia s nzkou hodnotou rovnovnej kontanty)

  mono pripravi polymry s pomerne nzkou molekulovou hmotnosou. Polykondenzty

  s vyou molekulovou hmotnosou sa daj zska odoberanm nzkomolekulovho produktu

  vznikajceho pri reakcii. Prkladom rovnovnej polykondenzcie je napr. polyesterifikcia,

  pri ktorej vznik linerny polykondenzt a voda:

  OHnOHRCOOROCOHOHRnHOCOOHRnHOOC 22121 12

  Nerovnovna polykondenzcia prebieha pomerne rchlo a pri nzkych teplotch takmer

  ako nevratn reakcia (reakcia s vysokou hodnotou rovnovnej kontanty) a jej produkty

  dosahuj vyie molekulov hmotnosti. Tak vznik napr. polyamid poda rovnice:

  HClnClCORCONHRHNHClCORCOnClNHRNnHn

  12212212

  Pri polykondenzcii mu popri postupnom raste prebieha i vedajie chemick

  reakcie, napr. (cyklizcia, detrukcia, vmenn reakcia), zvl pri vych teplotch.

  Rchlos polykondenzcie zciepolykondenv mono vyjadri rovnicou (1.28):

  DAk

  dt

  Adv zciepolykonden

  2 (1.28)

  A koncentrcia jednej reagujcej ltky, D - koncentrcia druhej reagujcej ltky, t

  as, k rchlostn kontanta definovan Arheniovou rovnicou ako pri polymerizcii.

  Rchlos polykondenzcie a dka polymrneho reazca narast s teplotou.

  Poet funknch skupn monomrov uruje charakter produktu polykondenzcie. Ak

  monomry obsahuj dve funkn skupiny vznikaj linerne produkty, pri viacerch

  funknch skupinch v monomroch mu vznikn rozvetven alebo zosieovan

  polykondenzty. Pri reakcii monomrov s rznym potom funknch skupn sa uruje

  priemern funknos f poda vzahu (1.29):

  O

  nmp

  N

  Nf

  2 (1.29):

  Nnmp poet mlov nzkomolekulovho produktu, N0 poet mlov vchodiskovch

  molekl.

  Ak je na zaiatku reakcie poet mlov monomra N0 a na konci N, poet vzniknutch

  vzieb je dan ich rozdielom (N0 N). Z uvedench vzahov mono vyjadri konverzn

  zlomok X

 • 16

  fN

  NNX

  O

  O )(2 (1.30)

  a z neho mono definova vzah (1.31) medzi polymerizanm stupom, funknosou

  a konverznm zlomkom.

  Xfnn

  2

  2 (1.31)

  Polykondenzty maj znane usporiadan truktru, schopnos reazcov vzjomne

  reagova a vytvra pevn materily s vysokm pomerom naptie-deformcia.

  1.1.3. Polyadcia

  Polyadcia je stupovit vstavbov reakcia, pri ktorej nedochdza k odtiepeniu

  nzkomolekulovho produktu, pretoe sa funkn skupina jednej zloky aduje na dvojit

  vzbu alebo kruh druhej zloky. Prebieha poda schematickej rovnice (2.32), kde nA je poet

  monomrov a nA polymr nAnA (1.32)

  Na rozdiel od polykondenzcie je pomern zastpenie prvkov v polymre a monomroch

  rovnak. Polyadciou vznik napr. polyuretn z vchodiskovch zlenn diizokyant a glykol

  ako to vidie na uvedenom prklade.

  O=C=N(CH2)6N=C= O + HO(CH2)4OH ...CONH(CH2)6NHCO-O(CH2)4-O-CO-NH-...

  Polyadciou mono pripravi polyuretnov alebo epoxidov ivice.

  1.1.4. Chemick reakcie makromolekulovch ltok

  Chemick reakcie prebiehaj nielen pri tvorbe makromolekulovch reazcov, ale

  makromolekuly sa mu tie zastova chemickch reakci, ktor sa vyuvaj na zskanie

  poadovanch chemickch, fyziklnych a mechanickch vlastnost polymrov. Delme ich

  na:

  1. reakcie funknch skupn mrov vedce k zmene ich truktry (polymranalogick reakcie),

  2. okovanie polymrov na pvodn reazec sa nadvzuj makromolekuly inho typu,

  3. sieovanie polymrov spjanie makromolekl chemickmi vzbami medzi ich reazcami alebo vleovanm inch atmov alebo skupn, m dochdza

  k vytvoreniu siete.

  1. Polymranalogick reakcie Polymranalogick reakcie prebiehaj bez roztiepenia vzieb vchodiskovho reazca.

  Prebiehaj na funknch skupinch makromolekl a menia sa nimi vlastnosti pvodnch

  polymrov. Tieto modifikan reakcie sa vyuvaj pri esterifikcii celulzy, chlrsulfoncii

  polyetylnu a pod. Z hadiska vyuitia s dleit aj reakcie, pri ktorch sa viau na polymr

  funkn skupiny s katalytickm alebo stabilizanm inkom, m sa pripravuj stabiliztory,

  lieiv, antistatik a pod. a polymr v nich sli ako nosi. Reaktivita funknch skupn na

  makromolekulovom reazci m podobn vlastnosti ako na nzkomolekulovej analogickej

  zlenine v prpade, e:

  reakcia prebieha v kvapalnom prostred, v ktorom s vetky reaktanty rozpustn,

  reakcia je pecifick pre jednu funkn skupinu,

 • 17

  nedochdza k strickm obmedzeniam,

  nzkomolekulov zlenina je podobn truktrnej jednotke analogickho polymru.

  2. Okovanie polymrov Okovanie polymrov je reakcia, pri ktorej sa na existujci zkladn polymr naviae

  polymerizanou reakciou monomr s inm chemickm zloenm a vzniknut naokovan

  reazce s rozloen pozd zkladnho reazca ako to vidie na obr. 1.2. elom okovania

  je zska kombinciu vlastnost zkladnho i okovanho polymru.

  Obr. 1.2. Schma okovania polymru

  3. Sieovanie polymrov Sieovanie polymrov je vytvranie prienych chemickch vzieb medzi

  makromolekulovmi reazcami. Priene vzby mu vznika u v priebehu polyreakcie ak

  m monomr viac funknch skupn ako dve. Pri sieovan linernych polymrov sa na

  zaiatku reakcie zvyuje stupe rozvetvenia, polymerizan stupe a polymolekularita.

  V bode glovatenia prechdza polymr do priestorovej truktry, ktor predstavuje

  polymrov sie. Prejav sa to zastavenm makroskopickho toku polymru. Charakterizuje ju

  sieov hustota c, ktor je definovan ako priemern poet prienych vzieb pripadajcich na

  priemern makromolekulu. Naprklad priemern sieov hustota monodisperznho polymru

  je nepriamomern polymerizanmu stupu n c 1/n.

  Obr. 1.3. Zosieovanie polyizoprnu srou

  Technicky najvyuvanejie sieovanie je vulkanizcia kauuku (obr.1.3.). Najastejie

  sa kauuky sieuj srou v prtomnosti urchovaov a aktivtorov vulkanizcie, ale je mon

 • 18

  aj vulkanizcia iniciovan rozkladom peroxidov alebo reakciou ivc. Sieova mono aj in

  polymry ako kauuky (reaktoplasty, napr. epoxidy, polyestery) a najfrekventovanejmi

  inidlami pouvanmi na sieovanie s peroxidy.

  1.2. truktra polymrov

  truktra polymru zsadne uruje jeho vlastnosti z hadiska ich spracovania ale aj

  chemickch, fyziklnych a mechanickch vlastnost. Je dan chemickm zloenm polymru,

  molekulovou hmotnosou makromolekl a jej distribciou.

  1.2.1. Molekulov hmotnos polymrov

  Molekulov hmotnos polymrov je vznamn veliina, ktor narast s dkou

  makromolekulovho reazca a vrazne ovplyvuje vlastnosti polymrov (pevnos, predenie

  pri ahu, rzov hevnatos a i.). Priemern molekulov hmotnos M sa uruje ako nsobok

  potu opakujcich sa jednotiek (mrov)a ich molekulovej hmotnosti. Synteticky pripraven

  polymry sa vyznauj tm, e maj sce rovnak chemick zloenie, ale ich molekulov

  hmotnos bva rozdielna. Naprklad molekulov hmotnos polyetylnu [-CH2-CH2-] me

  nadobda hodnoty v rozmedz 102 a 10

  6, prpadne i vyie.

  Makromolekuly, ktor maj rovnak chemick zloenie a rozdielnu molekulov

  hmotnos sa nazvaj polymrhomolgy. V podstate vetky synteticky pripraven polymry

  s zmesou polymrhomolgov a oznauj sa ako neuniformn (predtm polydisperzn).

  Uniformn (monodisperzn) makromolekulov ltky s rovnakou molekulovou hmotnosou s

  zvyajne len biopolymry (prrodn polymry). V praxi sa uruje experimentlne mlov

  hmotnos, ktorej jednotkou je g/mol. Priemern mlov hmotnos polymrov sa determinuje

  na zklade merania vybranch velin viacermi experimentlnmi metdami. Metdami,

  ktormi sa meraj veliiny zvisl od potu makromolekl, sa stanovuje seln priemer

  mlovej hmotnosti nM , ak meran veliina nie je zvisl od potu makromolekl stanovuje

  sa hmotnostn priemer mlovej hmotnosti wM .

  seln priemer mlovej hmotnosti nM mono vypota poda rovnice (1.33) :

  i

  i

  i

  i

  i

  O

  ii

  nn

  W

  n

  Mn

  M (1.33)

  Kde n je poet mlov, W hmotnos vzorky

  Kee i

  i

  i

  i pn

  n

  je mlov zlomok, mono seln priemer molekulovej hmotnosti

  vyjadri vzahom (1.34):

  i

  iin MpM (1.34)

  seln priemer mlovej hmotnosti sa vyjadr ako suma nsobku mlovch hmotnost

  vetkch frakci (makromolekuly s rovnakou mlovou hmotnosou) a ich mlovho zlomku.

  Hmotnostn priemer mlovej hmotnosti wM sa vypota podobne, ale namiesto

  mlovho zlomku sa dosad hmotnostn zlomok wi:

  i

  i

  im

  mw (1.35)

 • 19

  a rovnica na vpoet hmotnostnho priemeru mlovej hmotnosti nadobudne tvar (1.36):

  i

  ii

  i

  ii

  ii

  ii

  wMn

  Mn

  Mwm

  Mm

  m

  MmM

  2

  2211 ..... (1.36)

  Pomer hmotnostnho a selnho priemeru mlovej hmotnosti /wM nM charakterizuje mieru

  neuniformity (polydisperzity). Hodnoty indexu neuniformity sa najastejie pohybuj

  v rozmedz 1,5 a 20 a v bench priemyselnch polymroch aj viac ako 20. Rozloenie

  hodnt mlovch hmotnost polymru mono vyjadri distribunou krivkou ako ukazuje obr.

  1.4.

  Pomocou mlovch hmotnost sa stanovuje aj polymerizan stupe n, ktor udva,

  kokokrt sa stavebn jednotka s mlovou hmotnosou M nachdza v reazci polymru

  hmotnosti mo poda (1.37):

  M

  mn 0 (1.37)

  Hodnota polymerizanho stupa sa pohybuje v rozmedz 10 a 106. Z uvedench

  informci je jasn, e vekos makromolekl priemyselne vyrbanch polymrov bva

  vemi rznorod a mono ju upravova podmienkami pri ich prprave. Vrazn vplyv

  mlovej hmotnosti na ich fyziklne vlastnosti ltok s rovnakm chemickm zloenm

  ukazuje tab. 1.3.

  Obr. 1.4. Distribun krivka mlovch hmotnost v polymri

  Tab. 1.3. Fyziklne vlastnosti ltok rovnakho chemickho zloenia a rznej mlovej

  hmotnosti

  Poet stav. jednotiek

  22 CHCH

  Teplota tuhnutia (oC) Fyziklny stav (25

  oC)

  1 (monomr) -169 Plyn

  6 (oligomr) -12 Kvapalina

  35 (oligomr) 37 Vazelna

  140 (polymr) 93 Vosk

  1350 (polymr) 112 Tuh polymr

 • 20

  1.2.2. Hierarchick truktra polymrov

  Chemick zloenie, vekos a tvar polymrnych reazcov uruj ich vlastnosti, pretoe

  poda toho vznik mnostvo primrnych a sekundrnych vzieb v reazci a medzi reazcami.

  truktra polymrov sa popisuje v tyroch rovniach:

  1. primrna truktra uruje stabiln usporiadanie atmov v makromolekule 2. sekundrna truktra popisuje usporiadanie substituentov v polymrnom

  reazci a jeho tvar, ktor sa mu meni bez poruenia chemickej vzby

  3. tercirna truktra predstavuje usporiadanie polymrnych reazcov 4. kvartrna truktra je tvoren nadmolekulovmi tvarmi, ktor vznikli

  rznym usporiadanm rovnakch alebo rznych tercirnych truktr.

  Primrnu a sekundrnu truktru mono oznai ako chemick, ktor preduruje vzjomn

  usporiadanie makromolekl, ako fyziklnu oznaujeme truktru tercirnu a kvartrnu. Na

  vysvetujcom obr. 1.5. s na segmente bielkoviny (prrodn makromolekulov ltka)

  znzornen vetky tyri rovne truktry.

  Obr. 1.5. Znzornenie tyroch rovn truktry v polymri [1]

  Primrna truktra (konfigurcia) je dan chemickm zloenm makromolekuly,

  priestorovm usporiadanm atmov v makromolekule a oznauje sa ako konfigurcia.

  Konfigurcia vyjadruje presne polohu atmov v priestore polymrneho reazca. Toto

  usporiadanie je trval a nemono ho bez poruenia chemickej vzby zmeni. V rmci jednej

  makromolekuly mu ma truktrne jednotky rovnak ale aj rzne usporiadanie

  substituentov v priestore. Poda toho rozliujeme rzne stupne pravidelnosti usporiadania

  substituentov (obr. 1.6.):

  Izotaktick substituenty s pravidelne usporiadan na jednej strane roviny, v ktorej le uhlkov reazec.

  Syndiotaktick substituenty s pravidelne usporiadan nad i pod rovinou polymrneho uhlkovho reazca.

  Ataktick substituenty s nhodne rozmiestnen na oboch stranch roviny uhlkovho reazca.

 • 21

  Obr. 1.6. Rozmiestnenie substituentov v polymri, izotaktick,

  syndiotaktick a ataktick

  Charakter polymrneho reazca (kontitcia) je tie dan chemickm zloenm

  polymru, spsobom jeho prpravy a nemono ho meni bez poruenia chemickej vzby.

  Zkladn tvary makromolekulovho reazca (linerny, rozvetven a zosieovan) s

  znzornen na obr. 1.7.

  Obr. 1. 7. Makromolekulov reazce a) linerny b) rozvetven

  c) zosieovan

  Sekundrna truktra vyjadruje priestorov usporiadanie reazca a substituentov, ktorch

  polohu mono meni bez poruenia chemickej vzby a nazva sa konformcia.

  Konformciou mono nazva napr. otanie substituentov okolo jednoduchej kovalentnej

  vzby alebo zmenu usporiadania makromolekulovho reazca. Konforman premeny

  polymrov me vyvola zmena energie v systme naprklad inkom spracovania,

  mechanickho zaaenie a pod. Rznym usporiadanm substituentov bez poruenia chemickej

  vzby me polymr vytvra rzne konforman izomry, ktor sa lia naprklad

  fyziklnymi vlastnosami. Konforman izomry s v dynamickej rovnovhe, nemono ich

  vzhadom na rovnak chemick zloenie izolova, skr ich mono charakterizova poda

  okamitho energetickho stavu molekuly.

  Na obr. 1.8. je prklad konformcie substituentov (metylovch skupn) v molekule

  polypropylnu. Formy polypropylnu liace sa usporiadanm metylovch skupn maj rzne

  fyziklne vlastnosti.

 • 22

  Obr. 1.8. Izotaktick polypropyln (horn as obrzka)

  a syndiotaktick polypropyln (doln as obrzka)

  Pre kad makromolekulu existuje mnostvo variant priestorovho usporiadania, ktor

  sa v kadom asovom okamihu men. Ukky rznych konformanch modelov

  makromolekl s na obrzku 1.9., v ktorom s nartnut modely makromolekulovch

  reazcov od plne nepravidelnho usporiadania a po vysoko pravidelne usporiadan reazce.

  Obr. 1.9. Konforman modely makromolekl: a) nhodn,

  b) meandrov, c) micelov, d) pravidelne poskladan,

  e) modifikovane poskladan, f) vysoko orientovan [2]

  Tercirna truktra (nadmolekulov) popisuje vzjomn uloenie polymrnych reazcov.

  Tuh polymry mvaj rznu dku a rozdielny tvar reazcov a dochdza aj k vzjomnej

  interakcii ich substituentov. Z toho dvodu sa v nich nachdza mnoho defektov. Mono

  poveda, e polymry pozostvaj z mikrotruktr s rozdielnymi fyziklnymi vlastnosami.

  Tieto vlastnosti s uren nadmolekulovou truktrou polymru, ktor v zsade me by

  usporiadan a nazvame ju truktra krytalick (semikrytalick) alebo neusporiadan, ktor

  oznaujeme ako amorfn. Nadmolekulov truktra (fyziklna) vznamne ovplyvuje

  vlastnosti polymrov a jej tdiom sa zaober morfolgia polymrov. Na obr. 1.10. je schma

  vzniku tuhho polymru z taveniny, na ktorej vidie prechod do pevnho stavu s rzne

  usporiadanmi polymrnymi reazcami.

 • 23

  Obr. 1.10. Schma prechodu taveniny polymru do stavu

  semikrytalickho a amorfnho

  Amorfnou truktrou oznaujeme tak usporiadanie polymrov, ktorch reazce s nhodne

  poskladan v nepravidelnch tvaroch. Amorfn stav je typick hlavne pre makromolekuly

  s nepravidelnou primrnou, resp. sekundrnou truktrou, o im brni usporiada sa do

  pravidelnch tvarov. Makromolekuly bvaj usporiadan v rznych klbkch (priblin

  vekosti priemeru klbka s 10-100 nm). Ich vzjomnm prepletenm sa vytvraj

  nepravideln tvary, v ktorch s makromolekuly viazan Van der Waalsovmi silami.

  Vinou len mlo ovplyvuj mechanick pevnos polymrov. Urujcim faktorom

  pevnosti je vzdialenos uzlov prepletenia reazcov d v makromolekulch, ktor vytvraj

  nepravideln sie. Vo vntri posplietanej asti siete sa vyskytuj miesta, kde nie s

  makromolekuly prepleten (kratie makromolekuly alebo konce prepletench makromolekl)

  a s oznaovan ako slab miesta polymru. Na obr. 1.11. je schma amorfnho usporiadania

  s vyznaenm uzlov prepletenia a ich vzdialenosti d a mikroskopick snmka amorfnho

  polymru.

  Obr. 1.11. Sie reazcov v amorfnch polymrov (d je vzdialenos medzi uzlami ich

  reazcov) a mikroskopicky zachyten morfolgia PVC s domnami vekosti cca

  0,1m [2]

  Pri nzkych teplotch sa pohyb atmov v amorfnch polymroch obmedzuje na vibrcie

  okolo rovnovnej polohy, reazec je nehybn, vzjomn poloha reazcov je stabiln.

  Polymry s krehk a tvrd nepodliehaj plastickej deformcii. Tento stav polymru

 • 24

  nazvame aj sklovitm stavom. So vzrastajcou teplotou sa zvuje vibran pohyb atmov,

  vytvra sa priestor pre pohyb ast makromolekl a rotciu segmentov. Ak sa priestor zv

  asi o 25 %, prechdza polymr do viskoelastickho stavu, v ktorom sa me vratne

  deformova a makromolekuly mu zauja rzne konformcie. Priemer intervalu teploty

  prechodu zo sklovitho stavu do viskoelastickho stavu je vznamnou charakteristikou

  amorfnch polymrov a nazva sa teplota sklovitho prechodu Tg. Hodnota Tg v praxi

  vyjadruje teplotu, do ktorej sa polymr sprva ako hookovsk teleso a je pre amorfn

  polymry vznamnou charakteristikou. Hodnota Tg zvis hlavne od chemickej truktry

  makromolekuly.

  Nad teplotou Tg sa makromolekuly mu premiestova (ide o translan pohyb

  makromolekl - viskzny tok), dochdza v polymri k trvalej deformcii, polymr prechdza

  do plastickho stavu. Stredn hodnotu teploty prechodu do plastickho stavu oznaujeme ako

  teplotu teenia Tf. Odpor jednotlivch polymrov voi premiestovaniu makromolekl

  (teeniu) sa vyjadruje viskozitou. Viskozita zvis hlavne od molekulovej hmotnosti

  polymru, teploty a jej hodnota sa zvyajne pohybuje v rozmedz 103 10

  8 Pa.s

  -1. Medzi

  amorfn polymry patria naprklad: polyvinylchlorid, polymetylmetakrylt, ataktick

  polystyrn a in.

  Krytalick truktra vznik z niektorch linernych polymrnych reazcov a vytvra do

  uritej miery pravideln lamelrne tvary so susediacimi makromolekulami. Toto pravideln

  usporiadanie sa prirovnva k pravidelnmu krytalickmu usporiadaniu nzkomolekulovch

  ltok, ale exaktne ho porovnva nemono. Takto usporiadanie v polymroch sa oznauje

  ako krytalick alebo semikrytalick stav polymru. Schopnos polymru krytalizova

  zvis od:

  molekulovej truktry (molekula bez bonch vetiev symetrick, kratia, pohybliv reazec),

  vekosti medzimolekulovch sl (m vie s medzimolekulov sily, tm v je sklon k usporiadanosti),

  vonkajch vplyvov (mechanick namhanie, teplota krytalizcie, doba krytalizcie)

  Na objasnenie krytalickej stavby polymrov sa pouva dvojfzov model, poda

  ktorho polymry vytvoria iastone pravideln krytalick truktru a iastone amorfn

  fzu. Monokryttality polymru mono pripravi z roztokov spravidla v tvare dotiiek,

  lamiel (obr. 1.12.), ktorch rka je rdovo 10-5

  m, hrbka asi 10-8

  m a niekedy s pyramidlne

  prehnut. Reazce polymru s naskladan kolmo na rovinu monokrytalitu.

  a b

  Obr. 1.12. Schma vzniku krytalitu (a) a pyramidlne prehnutie dotiky (b) [11]

  Ohyb reazcov tvor pribline 5 - 6 atmov uhlka a medzi ohybmi je reazec tvoren

  asi 70 a 150 atmami uhlka (7 atmov C v reazci je cca 1 nm.). Atmy v ohybe nie s

  sasou krytlovej mrieky, o je dvodom, e relny polymr neme by stopercentne

 • 25

  krytalick. Ich rozmer zvis od mnohch faktorov (teplota, typ rozpadla, rchlos rastu

  a i.) a hrbka monokrytlitu sa pohybuje okolo 10 - 25 nm. Ak je naprklad roztok pri

  krytalizcii vystaven mykovmu namhaniu, nevznikaj dotikovit a lamelrne tvary,

  ale vlknit alebo ihlicovit. Pri krytalizcii polymru z taveniny, nebvaj podmienky pre

  vznik tchto pravidelnch tvarov priazniv. K rastovm plochm sa dostvaj molekuly,

  ktor s prepleten s inmi molekulami (obr. 1.11.), no napriek tomu, v uritom stupni

  vytvraj lamelrne tvary, ktor maj podobn parametre ako monokrytality vzniknut zo

  zriedenho roztoku. Podiel krytalickej fzy sa vyjadruje v percentch a nazva sa krytalinita

  polymru. Na obr. 1.13 je snmka semikrytalickho polypropylnu s krytalickou a amorfnou

  fzou.

  Obr 1.13. Mikroskopick snmka lamiel krytalickho PP s viditenou

  amorfnou fzou [2]

  Teria dvojfzovosti v krytlickch polymroch umouje pochopenie sprvania sa

  polymrov a ich vlastnost. Pravideln fza truktry m vyiu hustotu oproti amorfnej

  a makromolekuly s v nej tesne usporiadan. Krytalick oblasti dodvaj polymru

  pevnos, tvrdos, zvyuj hustotu a odolnos voi chemiklim. Amorfn fza dodva

  naprklad hevnatos a odolnos proti nrazu. Pre krytalick polymry je charakteristickou

  veliinou stredn hodnota intervalu teploty topenia krytlov Tm . Pri tejto teplote sa krytality

  topia a polymr prechdza do stavu viskznej kvapaliny.

  Kvartrna truktra (morfolgia) predstavuje celkov tvar polymru, v ktorom mu by

  tercirne truktry podobn alebo rzne. Naprklad zkladom amorfnch polymrov s

  prepleten reazce makromolekl, ktor vytvraj nepravideln zhluky. Ich usporiadanie

  v objeme polymru je nepravideln a tm vznikaj lokality s rznou hustotou a vlastnosami.

  Zhluky mu nadobda rozmery od 10 do 100 nm. Oblasti s niou hustotou maj rozdielne

  hlavne mechanick vlastnosti.

  Morfolgia krytalickch polymrov me by vemi rozmanit (sfrolitick,

  fibrilrna, lamelrna, ikebabov). Naprklad sfrolity s agregty krytalickch subtruktr

  polymru, ktor vyrastaj zo stredu sfrolitu. Aby bol sfrolit vyplnen, musia sa subtruktry

  vetvi. Reazce polymru s obecne uloen kolmo k polomeru sfrolitu a lamely maj smer

  polomeru ako to vyjadruje obr. 1.14.

 • 26

  Obr. 1.14. Tvorba sfrolitickej truktry z lamiel[2]

  tvary mono identifikova naprklad pomocou elektrnovej mikroskopie. Na obr.

  1.15. je ukka paralelnho (a) a sfrolitickho usporiadania lamiel polypropylnu.

  a b Obr. 1.13. Paraleln (orientovan) a sfrolitick morfolgia

  polypropylnu [2]

  Mechanick vlastnosti polymrov s uren najm ich truktrou a morfolgiou, ale

  uritm dielom na ne vplva aj chemick zloenie, vekos a tvar makromolekl. Ako prklad

  uvdzame vplyv vybranch parametrov na vlastnosti polymrov:

  zloenie makromolekuly ovplyvuje hustotu, medzireazcov interakcie, pevnos a pohyblivos polymru,

  konfigurcia makromolekuly ovplyvuje krytalizciu, teplotu topenia, pevnos a pohyblivos,

  konformcia makromolekuly m vplyv na krytalizciu, teplotu sklovitho prechodu alebo teplotu topenia a uzlov hustotu,

  defekty v truktre ovplyvuj hustotu, pohyblivos, pevnos v ahu a starnutie.

  Z uvedench faktov vyplva, e vsledn vlastnosti polymrov s dan celm

  komplexom parametrov od chemickej povahy stavebnej jednotky a po nadmolekulov

  truktru.

 • 27

  Literatra

  [1] CARRAHER, CH. E. JR.: Introduction to Polymer Chemistry. CRC Press, Taylor &

  Francis Group, ISBN 0-8493-7047-7, USA 2007

  [2] PROKOPOV, I.: Makromolekulrn chemie.(online), version 1.0, Praha, VCHT 2007,

  ISBN 978-80-7080-662-3

  [3] MICHLER G. H.: Electron Microscopy of Polymers. Springer Verlag Berlin

  Heidelberg, ISBN 978-3-540-36350-7, 2008

  [4] CHRSTOV, V. - BORSIG, E.: Makromolekulov chmia. STU, Bratislava 2002

  [5] LINDA C. SAWYER, DAVID T. GRUBB, GREGORY F. MEYERS.: Polymer

  Microscopy, 3rd edition, Springer, ISBN 978-0-387-72627-4, 2008

  [6] MEZGER., T.G.: The Reologhy Handbook. 2nd edition,Vincentz Network, ISBN 3-

  87870-174-8, Hannover 2006

  [7] DUCHEK, V.: Polymery, vroba, vlastnosti, zpracovn, pouit. Vydavatelstv

  VCHT, ISBN 80-7080-241-3, Praha 1995

  [8] KNIEWALD, D. HIDVGHY, J. BREZINOV, J. GUZNOV, A.: Nuka

  o plastoch. Edcia tud. literatry, ISBN 978-80-8073-815-0, Koice 2007

  [9] VOLLMERT, B.: Zklady makromolekulrn chmie. SAV, Praha 1970

  [10] MLEZIVA, J. UPREK, J.: Polymery, vroba, struktura, vlastnosti a pouit.

  Sobotles, ISBN 80-85920-72-7, Praha 2000

  [11] MEISSNER, B., ZILVAR, V.: Fyzika polymr. SNTL, Praha 1987

 • 28

  Reklama Areko

 • 29

  2. Reolgia a spracovanie polymrov (Pavol Alexy)

  Vroba vrobkov z polymrov predstavuje predovetkm opercie spojen s tokom

  materilu poas jeho tvarovania do elanej formy. Vedn odbor, ktor sa zaober tokom

  a deformciou materilu sa nazva reolgia. Reolgia polymrov patr k najzaujmavejm

  a najkomplexnejm odvetviam, pretoe polymry vo svojej rozmanitosti truktry,

  molekulovej hmotnosti, vrtane jej distribcie, rznej polarity, existencii intra

  a intermolekulovch interakci, predstavuj materily s vekou premenlivosou vlastnost.

  S reologickmi charakteristikami vemi zko svisia technologick aspekty spracovania

  polymrov, pretoe vina spracovateskch technolgi polymrnych materilov je

  zaloen prve na ich spracovan v tavenine, kedy dochdza k toku polymru, resp.

  k deformcii polymru v tavenine alebo v tuhom stave. V rmci tejto kapitoly sa budeme

  venova zkladom reolgie polymrov a zkladnm technolgim spracovania polymrov.

  2.1. Reolgia polymrov

  Slovo reolgia pochdza z grckeho slova rheos, o mono preloi ako rieka, teenie,

  prdenie. Reolgia je teda doslova veda o toku. V prpade nzkomolekulovch kvapaln sa

  zvyajne tdium reologickch vlastnost zuuje na meranie viskozity, ktor vinou zvis

  len od teploty. Viskozita ako fyziklna veliina reprezentuje vo svojej podstate vntorn

  odpor materilu voi teeniu vyvolvanmu vonkajmi silami, ktor m pvod v chemickch

  a fyziklnych interakcich samotnho materilu. Pri nzkomolekulovch ltkach s tieto

  interakcie obmedzovan na medzimolekulov polrne sily, Van der Waalsove sily, vodkov

  mostky a pod. V prpade polymrov vak vstupuj do tchto vzahov okrem

  medzimolekulovch interakci aj intramolekulov vzahy, existujce v polymrnom systme,

  najm v dsledku dlhch reazcov makromolekl, ktor mu cez svoje funkn skupiny

  interagova aj v rmci jednej molekuly. Nemal lohu v reologickom sprvan sa polymru

  hraj rzne fyziklne tvary vznikajce konformanm usporiadanm makromolekuly

  (tatistick klbko), ale aj vznikom fyziklnych uzlov medzi dvoma alebo viacermi

  makromolekulami, i u linernymi alebo rozvetvenmi.

  Aby sme pochopili reologick sprvanie sa polymrov, je potrebn uvedomi si dulny

  charakter viny polymrnych materilov z hadiska viskozitno elastickho sprvania sa.

  Ak psob vonkajia sila na idelne viskzny materil, dochdza k jeho deformcii,

  k nevratnmu premiesovaniu jeho hmoty a po odstrnen vonkajieho zdroja sily si materil

  zachovva svoj nov tvar. Ak psob vonkajia sila na idelne elastick materil, dochdza

  k deformcii, avak po odstrnen vonkajieho zdroja sily sa takto materil okamite vracia

  do svojho pvodnho tvaru. Polymry maj spravidla viskoelastick charakter, to znamen,

  e vplyvom psobenia vonkajch sl dochdza iastone k trvalej (viskozitn zloka)

  a iastone k vratnej (elastick zloka) deformcii. Pre lepie pochopenie viskoelastickho

  sprvania sa polymrov sa kontruuj modely zaloen na elemente idelne elastickho telesa

  (pruina) a idelne viskzneho telesa (piest). Charakteristiky oboch elementov a ich sriovho

  zapojenia s uveden na obr. 2.1.

  Pre lepie pochopenie defincie viskozity budeme vychdza z analzy psobenia sily

  na objemov element materilu, kedy dochdza k posvaniu sa vrstiev materilu voi sebe

  (namhanie objemovho elementu v myku) obr. 2.2.

 • 30

  .k . 21

  21

  k kontanta pruiny, viskozitn kontanta

  Obr. 2.1. Zkladn modely viskoelastickho elementu

  S

  A

  D

  F

  S

  A

  D

  F

  Obr. 2.2. Namhanie objemovho elementu v myku

  Na zklade analzy psobenia mykovej sily F na objemov element polymru mono

  definova:

  mykov naptie = mykov sila F/ plocha A

  A

  F [MPa] (2.1)

  mykov deformcia = posun S/ hrbka D

  D

  S - bezrozmern veliina (2.2)

  mykov rchlos:

  dt

  d

  t

  [s-1] (2.3)

  Viskozita je potom definovan ako pomer mykovho naptia a mykovej rchlosti:

  dtd / [Pa.s] (2.4)

  Ak uvaujeme jednodimenzionlne prdenie, po prave dostvame zkladn rovnicu

  toku, kde viskozita predstavuje kontantu mernosti:

  . (2.5)

  Graficky mono znzorni rovnicu toku ako priamku so smernicou obr. 2.3.

 • 31

  Veobecne sa zvislos mykovho naptia od mykovej rchlosti nazva tokov krivka.

  [s-1

  ]

  Obr. 2.3. Grafick zobrazenie rovnice toku (tokov krivka)

  Tokov krivka v tvare priamky, tak ako je znzornen na obr. 2.3., plat len pre idelne

  viskzne materily, ktorch viskozita sa pri kontantnej teplote v zvislosti od mykovej

  rchlosti nemen. Takto materily sa z hadiska reolgie nazvaj newtonovsk kvapaliny,

  alebo tie kvapaliny s newtonovskm charakterom toku a zvislos viskozity od mykovej

  rchlosti je priamka rovnoben s osou mykovej rchlosti. Polymry sa vak obyajne

  nechovaj ako newtonovsk kvapaliny v dsledku existencie elastickej zloky deformcie.

  Zvislos mykovho naptia od mykovej rchlosti nie je priamka a viskozita v zvislosti od

  mykovej rchlosti nie je kontantn. Odchlky od newtonovskho toku mu by v podstate

  dve bu viskozita s rastcou mykovou rchlosou rastie dilatantn kvapaliny, alebo

  kles pseudoplastick kvapaliny. Me dochdza aj k asovej zmene viskozity. Ak

  s asom viskozita kles, oznauj sa kvapaliny ako tixotropn kvapaliny, alebo rastie

  a ide o reopexn kvapaliny. pecilnym prpadom s binghamovsk kvapaliny, pri ktorch

  na dosiahnutie minimlnej mykovej rchlosti je potrebn vyvin mykov naptie vie

  ako je medza toku k, ktor je definovan nenulovou hodnotou k a za touto medzou toku sa

  chovaj ako newtonovsk kvapaliny. Kvapaliny, resp. materily, ktor sa vyznauj medzou

  toku sa nazvaj plastick kvapaliny, ktor sa v oblasti nad k mu chova aj

  nenewtonovsky.

  Rozdelenie kvapaln z pohadu charakteru toku je teda nasledujce (obr. 2.4.):

  A. Kvapaliny isto viskzne newtonovsk (1)

  pseudoplastick (2)

  dilatantn (3)

  B. Kvapaliny s asovou zvislosou viskozity tixotropn (8)

  reopexn (7)

  C. Kvapaliny s plastickou zlokou deformcie (4,5,6) binghamovsk (4)

  Vina polymrov s kvapaliny s pseudoplastickm charakterom, priom sa sprvaj

  typicky viskoelasticky, t. j. maj schopnos absorbova urit as mechanickej energie

  a optovne ju sp uvoni, ke naptie prestane psobi. Tento jav spsobuje vznik tzv.

  normlovch napt N, ktor psobia kolmo na smer toku kvapaliny.

  tg

  [MPa]

 • 32

  21

  3

  6

  45

  k

  1

  2

  3

  =kont.(>0) =0

  t

  7

  8

  21

  3

  6

  45

  k

  1

  2

  3

  =kont.(>0) =0

  t

  7

  8

  Obr. 2.4. Rozdelenie kvapaln poda charakteru toku: 1 newtonovsk, 2 - pseudoplastick,

  3 - dilatantn, 4 - binghamovsk, 5,6 plastick s medzou toku, 7 reopexn, 8 tixotropn

  Z uvedenho je zrejm, e tokov krivky mu ma rzny tvar a preto aj rovnice, ktor ich

  popisuj sa bud li, priom rovnica (2.5) plat len pre newtonovsk kvapaliny. Najastejie

  sa na popis tokovch kriviek polymrov pouva Ostwaldov de Vaelov model, ktor vychdza

  z mocninovho vzahu:

  nK . (2.6)

  kde n

  K)( 0

  0

  [Pa.s], n exponent,

  0 referenn naptie,0 referenn mykov

  rchlos.

  Hodnota exponenta pre newtonovsk kvapaliny je n=1 a K je priamo hodnota viskozity.

  Pseudoplastick ltky maj hodnotu n1. Model (2.6) je

  vak nevyhovujci pri vemi nzkych a vemi vysokch hodnotch mykovch rchlost.

  alie modely pre popis tokovch kriviek je mon njs v literatre, ktor sa podrobnejie

  venuje reolgii polymrov, napr. [1].

  Z pohadu defincie viskozity ako materilovej charakteristiky je jednoznan situcia

  len pre newtonovsk kvapaliny, pre ktor je tto veliina kontantn v celom rozsahu

  mykovch rchlost. Pre pseudoplastick kvapaliny, o je vina polymrov, je viskozita

  zvisl od mykovej rchlosti a je mon ju definova (poda obr. 2.5.) ako:

  0 viskozita pri vemi nzkych mykovch rchlostiach, kedy sa materil sprva ako

  newtonovsk kvapalina

  a zdanliv viskozita vypotan ako podiel mykovho naptia a mykovej rchlosti

  v danom bode tokovej krivky

  c konzistencia, vypotan ako smernica dotynice v danom bode tokovej krivky

 • 33

  Obr. 2.5. Urenie viskozity z tokovej krivky

  2.1.1. Faktory ovplyvujce viskozitu polymrov

  Okrem u spomnanch hlavnch faktorov, ktor determinuj viskozitu polymrnej

  taveniny (mykov naptie a mykov rchlos), viskozitu ovplyvuj alie faktory,

  z ktorch najhlavnejie s teplota, tlak, molekulov hmotnos a jej distribcia, truktra

  polymru, prtomnos aditv v polymri (plniv, plastifiktory, modifiktory).

  Vplyv teploty

  Vo veobecnosti plat, e viskozita kles s rastcou teplotou. Pri teplotch vrazne

  vych ako je teplota sklovitho prechodu (Tg +100C) mono definova viskozitu

  amorfnch polymrov pomocou modifikovanho Arhniovho vzahu:

  RTE

  eK. (2.7.)

  Pre teploty niie ako Tg+100C nie je vzah (2.7) dostatone presn a viskozitu lepie

  popisuje WLF rovnica (Williams Landel Ferry):

  g

  gg

  g

  g

  g T

  T

  TT

  TT

  .log

  6,51

  .44,17log (2.8.)

  Rozdiel aproximcie viskozity amorfnch polymrov Arhniovm a WLF vzahom je zrejm

  z obr. 2.6.

  Obr. 2.6. Aproximcia zvislosti viskozity od teploty 1 - WLF

  rovnicou (2.8) a 2 - Arhniovm vzahom (2.7)

  0 tg

  atg

  d

  dc

 • 34

  Vplyv molekulovej hmotnosti a distribcie molekulovej hmotnosti na viskozitu

  Zjednoduene mono poveda, e viskozita polymru pri nzkych mykovch

  rchlostiach s rastcou molekulovou hmotnosou rastie, avak relne je tento vzah

  komplikovanej. V oblasti nzkych molekulovch hmotnost je zvislos viskozity od

  molekulovej hmotnosti pribline linerna (2.9.) a do hodnoty kritickej molekulovej

  hmotnosti, pri ktorej sa linerna zvislos viskozity men na exponencilnu (2.10.). Kritick

  molekulov hmotnos svis s tvorbou zauzlen makromolekl, ktor s mon len pri

  vych hodnotch molekulovej hmotnosti a takisto zvisia od typu polymru. Kritick

  molekulov hmotnos bude teda pre rzne polymry rzna (tab. 2.1.).

  wMK .1 ew MM (2.9.) wMK .2 ew MM (2.10.)

  Tab. 2.1. Kritick molekulov hmotnosti Me pre niektor polymry [2].

  Polymr Me

  polyetyln 4 000

  polyizobutyln 17 000

  polyvinylacett 29 200

  polystyrn 38 000

  polydimetylsiloxn 35 200

  polyamid 6 19 200

  Priemyselne vyrban polymry nie s z pohadu molekulovej hmotnosti

  monodisperzn, priom charakter distribcie molekulovch hmotnost do znanej miery

  ovplyvuje reologick sprvanie sa taveniny polymru. Plat, e s rastcou rkou distribcie

  molekulovch hmotnost sa posva zaiatok odklonu tokovej krivky od newtonovskho

  chovania do oblasti nich hodnt mykovch rchlost. Z praktickho hadiska m tento

  fakt vek vznam. Kee polymry s pseudoplastick kvapaliny, viskozita kles pri

  vych mykovch rchlostiach s rastcou mykovou rchlosou. Pokles viskozity m

  priazniv vplyv na spracovatenos materilu, a preto je to iadci jav. Ak sa predluje

  newtonovsk tok do vych oblast mykovch rchlost, najm pre vyiemolekulov

  polymry to znamen potrebu vysokch mykovch napt pri ich spracovan. Rozrenm

  distribcie molekulovch hmotnost dochdza k poklesu viskozity oproti newtonovskmu

  chovaniu pri podstatne nich mykovch rchlostiach, o zlepuje spracovatenos

  polymru. Polydisperzn polymry s teda ahie spracovaten ako ich monodisperzn

  ekvivalenty (s vemi zkou distribciou molekulovch hmotnost).

  Vplyv plnv na viskozitu

  Mnoho polymrnych materilov, ktor sa v praxi pouvaj na vrobu itkovch

  predmetov nie s ist polymry, ale obyajne obsahuj rzne prmesi ako napr. plniv,

  zmkovadl, prpadne s tvoren zmesou viacerch polymrov. Prmesi, ktor s vo forme

  tuhch astc, sa nazvaj plniv. Tieto sa v procese mieania disperguj v polymrnej

  matrici, m sa vytvra disperzn sstava polymr plnivo. Plniv samozrejme ovplyvuj

  cel rad vlastnost hotovho vrobku, ale aj reologick parametre zmesi poas jej prpravy

  a spracovania. Vplyv asticovho plniva na viskozitu newtonovskej kvapaliny ako prv

  formuloval Einstein vzahom (2.11):

  21 .1 Ek (2.11)

 • 35

  kde je viskozita disperznej sstavy, 1 je viskozita disperznho prostredia (polymrnej

  matrice), 2 je objemov zlomok plniva a kE je Einsteinov koeficient.

  Hodnota Einsteinovho koeficienta zvis od tvaru astc a ich orientcie v matrici.

  Vzahy v relnych plnench zmesiach s samozrejme komplikovanejie, avak z uvedenho

  je zrejm, e prtomnos plniva viskozitu zmesi zvyuje, s m je potrebn pota pri

  navrhovan zloenia zmesi, typu a parametrov spracovateskej technolgie.

  2.1.2. Meranie reologickch vlastnost polymrov

  Ako u bolo spomenut, reologick vlastnosti polymrov determinuj hlavne

  spracovatesk vlastnosti tchto materilov. Z pohadu technolgi spracovania polymrov je

  preto dleit pozna zkladn reologick parametre spracovvanho polymru. Prstroje pre

  absoltne stanovenie viskozity, resp. tokovch kriviek s zaloen na analze toku materilu

  za definovanch geometrickch, teplotnch a rchlostnch podmienok. Prstroje na meranie

  reologickch parametrov sa nazvaj reometre, ktor mu by zaloen na nasledujcich

  princpoch:

  A - Prstroje pre absoltne stanovenie viskozity alebo tokovej krivky:

  - tok kvapaliny v trbine:

  rotujcich paralelnch dosiek

  rotujcich kueov

  rotujcich sosch valcov

  rotujcej dosky a kuea - tok kvapaliny v kapilre

  von pd guky kvapalinou

  tok kvapaliny v podmienkach oscilanho namhania B - Uzann metdy stanovenia tokovch vlastnost

  Do tejto kategrie patria meracie systmy, ktor sce neumouj absoltne stanovenie

  hodnt viskozity alebo zostrojenia tokovch kriviek, ale s jednoduch, rchle a poskytuj

  hodnoty, ktor vzhadom na aplikovan spracovatesk technolgiu vytvraj dostaton

  obraz o tokovch vlastnostiach spracovvanho materilu. Patria sem najm plastometre

  (stanovenie indexu toku taveniny), vtokometre, vtokov pohriky, penetrometre a in.

  Podrobn popis princpov reologickch meran a spracovania vsledkov presahuje rozsah

  tejto kapitoly. Zameriame sa preto len na zkladn popis najdleitejch meracch systmov

  bez hlbieho teoretickho tdia.

  Z pohadu potrieb jednotlivch technolgi spracovania polymrov predstavuje tokov

  krivka (zvislos mykovho naptia od mykovej rchlosti) komplexn informciu

  o sprvan sa polymru poas jeho spracovania. Viskozita ako fyziklna veliina

  nepredstavuje v prpade pseudoplastickch tavenm polymrov materilov charakteristiku,

  lebo nie je kontantou a reprezentuje len jeden bod na tokovej krivke. Me by preto znane

  zavdzajcim parametrom, ak ju zskame pri podmienkach merania, ktor nie s toton

  s podmienkami spracovania. Ako prklad mono uvies dve rzne zvislosti viskozity od

  mykovej rchlosti na obr. 2.7. Pokia stanovme viskozitu dvoch polymrov za podmienok

  v bode P, zskame rovnak hodnoty viskozity pre oba polymry. Ak ale budeme spracovva

  tieto polymry pri nich mykovch rchlostiach (napr. lisovanie, vytlanie), polymr 1

  bude podstatne horie spracovaten ako polymr 2, lebo pri nzkych mykovch rchlostiach

  m podstatne vyiu viskozitu. Naopak, ak budeme spracovva tieto polymry napr.

  technolgiou vstrekovania, pri ktorej sa dosahuj vysok mykov rchlosti, polymr 1 bude

  lepie spracovaten ako polymr 2.

 • 36

  Obr. 2.7. Zvislos viskozity od mykovej

  rchlosti polymru 1 a 2

  V technickej praxi sa vyuvaj najastejie tri princpy merania, na zklade ktorch

  mono vypota mykov naptie a mykov rchlos:

  1. Meranie tlakovho spdu a vtokovej rchlosti kapilrnych reometrov 2. Meranie torznho momentu rotanch reometrov 3. Meranie komplexnho torznho momentu oscilanch reometrov

  V prpade rotanch a oscilanch reometrov sa v kontrukcii meracej komory pouva

  nasledujce geometrick usporiadanie:

  doska doska

  kue doska

  valec valec

  bikonick trbina (v prpade oscilanch reometrov) Kapilrne reometre s obyajne kontruovan ako kruhov kapilry s piestovm

  dvkovanm taveniny do kapilry, priom na zklade rchlosti posunu piestu je definovan

  mykov rchlos a mykov naptie sa vypotava na zklade snmanho tlakovho spdu

  v kapilre. Okrem toho do kapilry me by tavenina polymru dvkovan pomocou

  extrdera, vtedy hovorme o extruziometroch.

  2.1.2.1. Meranie reologickch vlastnost v kapilrnom reometri

  Kapilrny reometer je najastejie pouvan prstroj na zisovanie reologickch

  vlastnost polymrov. Princp merania spova v snman tlakovho spdu pozd kapilry

  definovanej dky a priemeru a meran prietokovej resp. vtokovej objemovej rchlosti. Na

  zklade geometrickch parametrov kapilry (priemer, dka) a snmanch velin je mon

  vypota mykov naptie a mykov rchlos na zostrojenie tokovej krivky resp. zvislosti

  viskozity od mykovej rchlosti.

  Prietokov rchlos Q sa stanov ako mnostvo (objem) kvapaliny (polymrnej taveniny),

  ktor za definovan as preteie kapilrou.

  Tlakov spd v kapilre uruje rozdiel tlaku na vstupe a na vstupe kapilry a vzahuje sa na

  jednotku dky kapilry P/L.

  Na zklade predpokladu izotermickho ustlenho toku nestlaitenej kvapaliny

  a niektorch zjednoduen mono odvodi pre vpoet objemovho prietoku kapilrou

  nasledujci vzah: m

  L

  PR

  m

  RQ

  ..2

  ..

  3

  1.

  0

  3

  (2.12)

  1

  2

  P

 • 37

  kde R priemer kapilry, viskozita, 0 referenn mykov naptie, m koeficient

  odklonu od newtonovskej kvapaliny (m=1/n vi vzah (2.6), P tlakov spd v kapilre,

  L dka kapilry.

  Pre mykov rchlos a mykov naptie pri stene kapilry plat:

  3.

  4

  R

  Q

  (2.13)

  L

  PR

  .2

  . (2.14)

  Uveden vzahy boli odvoden pre ustlen tok kvapaliny kapilrou. V relnych

  podmienkach vak existuj viacer odchlky od idelnych podmienok, ktor je potom

  potrebn zohadova pri vpote skutonch hodnt mykovej rchlosti a mykovho

  naptia. Ide najm o nasledujce efekty:

  koncov efekty (energetick straty frikciou pri vtoku a vtoku z kapilry)

  kinetick energia vytekajcej kvapaliny (pokles tlaku na vtoku z kapilry v dsledku kinetickej energie vytekajceho prdu)

  turbulencia (odchlka od laminrneho toku)

  straty tlaku na vtoku do kapilry

  tepeln straty (premena tlakovej energie na tepeln)

  sklz na stene kapilry Z hodnt nameranch a vypotanch poda (2.13) a (2.14) mono preto zostroji len

  zdanliv tokov krivku. Pre zostrojenie skutonch tokovch kriviek je potrebn tieto

  hodnoty ete korigova. Medzi najastejie korekcie patria Bagleyho a Rabinowitschova

  korekcia. Vzah (2.15) predstavuje Rabinowitschovu korekciu na nenewtonovsk chovanie sa

  kvapaliny poas toku kapilrou :

  3

  4.

  4

  13

  R

  Q

  n

  n

  (2.15)

  kde n je exponent zo vzahu (2.6).

  Bagleyho korekciu (2.16) je potrebn aplikova v prpade relatvne krtkych kapilr (L/R

 • 38

  Pevn doska

  Rotujca doska

  Meran kvapalina

  R

  h

  Pevn doska

  Rotujca doska

  Meran kvapalina

  R

  h

  Pevn doska

  Rotujca doska

  Meran kvapalina

  R

  h

  Obr.2.8. Schma reometra doska doska

  trbinu h medzi oboma kruhovmi doskami s polomerom R vypa meran kvapalina,

  priom rotujca doska sa ota uhlovou rchlosou . Pre krtiaci moment plat [2]:

  rFM t . ( rF . ) (2.18)

  kde

  F je sila psobiaca na plochu A kruhovej dosky. Po diferencovan rovnice (2.18) cez polomer

  r = 0 a R a po dosaden rovnice do upravenho vzahu Oswalda de Vaela dostaneme (2.19):

  mm

  h

  R1

  1

  0.

  kde

  h

  R (2.19)

  a nslednou pravou dostaneme vzah medzi krtiacim momentom a mykovou rchlosou

  (2.20):

  .132 0

  3

  mm

  t

  m

  m

  R

  M

  (2.20)

  Podobne pre reometer kue doska zohadnenm inej geometrie trbiny (obr. 2.9a.) sa d

  odvodi vzah medzi krtiacim momentom a mykovou rchlosou (2.21):

  .2

  3

  0

  3

  m

  t

  R

  M kde

  (2.21)

  Podobne pre reometer valec valec s otajcim sa vntornm valcom (obr. 2.9.) plat

  pre newtonovsk kvapaliny:

  KRR

  RLRM t

  2

  1

  2

  2

  2

  2

  2

  1 .4. (2.22)

  a pre nenewtonovsk kvapaliny:

  mm

  m

  t

  RR

  m

  L

  Mk

  2

  21

  2

  1

  .2

  2.

  (2.23)

 • 39

  Pevn doska

  Meran

  kvapalina

  R

  h0

  Rotujci kue

  h

  Pevn doska

  Meran

  kvapalina

  R

  h0

  Rotujci kue

  h

  L

  R2

  R1

  L

  R2

  R1

  Obr. 2.9. Schma reometra a) kue doska a b) reometra valec - valec

  2.1.2.3. Meranie reologickch vlastnost oscilanmi reometrami

  Oscilan reometre sa geometriou meracej komrky prakticky zhoduj s geometriou

  rotanch reometrov s tm rozdielom, e vzorka nie je namhan rotanm pohybom, ale

  pohybliv as osciluje okolo rovnovnej polohy. Prv oscilan reometre boli zariadenia na

  meranie vulkanizanch kriviek, kde oscilujci rotor m tvar bikonickho kuea (obr.

  2.10.).

  Oscilan vchylka a frekvencia oscilcie je pri tchto prstrojoch kontantn

  a snmanou veliinou je len krtiaci moment. Zznam krtiaceho momentu od asu je

  v starch zariadeniach analgov a nie je monos vykonva vpoet alch parametrov.

  Modern oscilan reometre, vybaven digitlnym snmanm komplexnho krtiaceho

  momentu a jeho nslednm matematickm spracovanm prslunm softvrom poskytuj

  podstatne irie monosti charakterizcie meranej vzorky.

  Princp oscilanch reometrov je zhodn s prstrojmi na meranie dynamicko-

  mechanickch vlastnost polymrov s tm rozdielom, e meran vzorka nie je vo forme

  tuhho telesa, ale vo forme vysoko viskznej kvapaliny. Oscilan reometria je vlastne

  dynamickomechanick analza kvapaln (DMA), priom matematick spracovanie

  nameranch hodnt komplexnho krtiaceho momentu je identick s DMA analzou. Na

  rozdiel od DMA, jedin md, v ktorom sa realizuje oscilan reometria je myk, priom

  vzorka mus by uzatvoren v meracej komrke. Modern prstroje, napr. RPA 2000, s

  kontrukne rieen tak, e nemaj rotor, ale namhanie vzorky v myku je vyvolvan

  oscilciu jednej polovice meracej komory.

  Podobne ako pre moduly v DMA analze, aj pre viskozitu plat [1]:

  tt sin0 a tie .0

  * (2.24)

  D sa odvodi [1], e:

  /// G a

  /// G (2.25)

  priom // reprezentuje elastick sprvanie sa polymru a / reprezentuje viskozitn

  sprvanie sa polymru, priom pre komplexn viskozitu * plat:

  2//2/* (2.30)

 • 40

  Poda empirickho Cox-Merzovho pravidla plat [1]:

  * (2.31)