Top Banner
Ostatní technické materiály Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.
25

Ostatní technické materiály

Jan 14, 2016

Download

Documents

pelham

Ostatní technické materiály. Střední odborná škola Otrokovice. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav Dufka - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

Nzev DUM

Ostatn technick materilyStedn odborn kola Otrokovice

www.zlinskedumy.cz

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je ing. Jaroslav DufkaDostupn zMetodickho portlu www.rvp.cz, ISSN:1802-4785, financovanho zESF asttnho rozpotuR. Provozovno Vzkumnm stavem pedagogickm vPraze.Charakteristika DUMNzev koly a adresaStedn odborn kola Otrokovice, t. T. Bati 1266, 76502 Otrokoviceslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /1Autor Ing. Jaroslav DufkaOznaen DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-In-Mat/1-SO-4/11Nzev DUMOstatn technick materilyStupe a typ vzdlvnStedokolsk vzdlvnKd oboru RVP36-52-H/01Obor vzdlvn InstalatrVyuovac pedmtMaterilyDruh uebnho materiluVukov materilClov skupinak, 15 16 letAnotace Vukov materil je uren k vuce uitelem, ppadn jako materil pro samostudium. Npl: pehled vrobk znekovovch materil, kter instalati pouvaj bn pi instalacch plynovodu, vodovodu, kanalizace a topenVybaven, pomckyDataprojektor Klov slovaVukov materil je uren k vuce uitelem, ppadn jako materil pro samostudium. Npl: pehled vrobk znekovovch materil, kter instalati pouvaj bn pi instalacch plynovodu, vodovodu, kanalizace a topenDatum 5. 12. 2012Ostatn technick materilyNpl vuky- Ppravky pro itn a drbu vodoinstalace, kanalizace a vytpcho zazen

- Ppravky pro sprvn provoz topnch soustav

- Ppravky pro chlazen a mazn strojOstatn technick materily

Tyto materily se pouvaj nap. pro zlepen vzhledu vrobk, prodlouen jejich ivotnosti, zlepen provoznch podmnek, snen provoznch nklad apod.

Jsou to materily pro itn a drbu, sprvn provoz zazen, chlazen a mazn stroj atd.

Bez tchto materil by byla ni ivotnost vrobk i zazen, dochzelo by k jejich nadmrnmu opoteben. Ppravky pro itn a drbu

Vodoinstalace

Pouvnm zaizovacch pedmt, vodovodnch bateri atd. dochz kjejich zneitn. Zvlt vkoupelnch je teba nejen dodrovat hygienu, ale tak dbt na vzhled vech vodoinstalanch zazen, obkladaek, dladic atd. Kitn a drb se vyrb ada chemickch ppravk.

Mnoho vrobc bateri nebo zaizovacch pedmt dodv ke svm vrobkm tak istic prostedky. Jejich pouvnm se prodlou ivotnost, ni se bakterie na povrchu zaizovacch pedmt, zlep se vzhled cel mstnosti apod.Ppravky pro itn a drbu

Kanalizace

Nesprvnm pouvnm domovn kanalizace me dojt kjejmu ucpn. Kanalizan potrub se ucpe nejsnze usazeninami ze zbytk kvy.

Usazenina zkvy se m vylvat zsadn do WC msy.

itn potrub od usazenin se provd pomoc chemickch prostedk.Dnes je na vbrmnoho chemickch ppravk urench speciln kodstraovn usazenin zodpadnho potrub. Tyto chemick ppravky se prodvaj vpodob prku, granul (upin) nebo jako tekutina. Vrobky z mdi a jejch slitinObr. 1: Ppravky pro itn kanalizace

Ppravky pro itn a drbu

Vytpc zazen

Podobn jako pro itn kanalizace i pro drbu soust vytpcch zazen se vyrb velk mnostv prostedk. Pat knim prostedky pro itn vmnk tepla, spalinovch cest kotl, ochranu otopnch soustav atd.

Ke kadmu vrobku se dodv nvod kpouit. Pouvnm tchto prostedk se prodlou ivotnost topnho zazen a sn nklady na jeho provoz.Ppravky pro sprvn provoz zazen

Ocelov trubky a dal kovov sti otopn soustavy mohou rezivt. Aby se tomu zabrnilo nebo alespo snila monost koroze, pidv se do topn vody antikorozn ppravek.

Tyto ppravky se prodvaj vbalen 1, 2, 3 a 5 litr. Baleny jsou vplastovch lahvch nebo kanystrech. Mnostv pidvanho ppravku je uvedeno v nvodu kpouit, kter je u kadho vrobku piloen dodanho svrobkem.

Ochrann chemick roztoky pro topn soustavy se nazvaj inhibitory. Zamezuj nejen korozi, ale tak tvoen vpenatch usazenin a vzniku reaknho plynu ve vytpc soustav.Ppravky pro sprvn provoz zazen

Vrobky Inhibitor se dodvaj nejastji vbalen 1 litr. Tento obsah sta na 200 litr vody votopn soustav.

Pro chladic a topn systmy se vyrbj nemrznouc kapaliny, kter se pouvaj v ppad, e by voda mohla zamrznout. V chatch a v objektech, v nich se pes zimu nebydl (a netop), by se musela z otopnch soustav vypoutt voda. V takovch ppadech se me dvat do trubek nemrznouc kapalina.

V souasn dob se vyrbj ekologicky nezvadn nemrznouc kapaliny na bzi propylenglykolu.

Obr. 2: Nemrznouc kapalina do otopnch soustav

Ppravky pro betonovn podlahovho vytpn

Do betonu v ppad, e se beton lije na trubky podlahovho vytpn se dv psada, kter se jmenuje plastifiktor.

Plastov trubky musej mt monost uritho roztahovn. To je mon v betonu, do kterho se pidv psada s nzvem plastifiktor. Jde o kapalinu dodvanou v plastovch lahvch nebo kanystrech o hmotnosti 1, 2, 5 a 10 kg.

Spoteba je 1 kg plastifiktoru na 100 kg cementu. Vrobci uvdj u svch vrobk pesn dvkovn a postup pi pouit ppravku.

Ppravky pro chlazen a mazn stroj

m je materil drsnj, tm je ten vt. Tenm se materil na povrchu zahv a dochz kjeho opoteben. Pi ezn nebo obrbn materil dochz ke znanmu zven teploty nstroje i opracovvanho materilu.

m je ezn rychlost vt, tm se sniuje trvanlivost eznho nstroje. Teplota nstroje bez chlazen me doshnout podle velikosti ezn rychlosti 400 800 C. Vznikajc tska se me pi obrbn oht na teplotu 200 400 C.

Pi obrbn dochz nejen koht materilu a nstroje, ale tak kzatupen nstroje. Mazac oleje

Vyrbj se chemickou cestou zropy. Pouv se jich cel ada. Vlastnosti, ktermi se jednotliv druhy mazacch olej od sebe li, jsou vizkozita, mazac schopnost, teplota vzplanut, hoen a zehu, schopnost vyluovat vodu a vzduch a oxidan odolnost.

Zvitoezn oleje, kter pouvaj instalati, se dodvaj ve sprejch, kartuch, kanystrech, lahvch nebo sudech.

Vyrbj se zminerlnch olej a jsou vodou smvateln.

Mazac tuky a pevn mazadla

Mazac tuky se vyrbj zroztok mdel vminerlnch olejch. Zkladn rozdlen mazacch tuk je podle sloen na vpenat, sodn, lithiov, vazelnu a syntetick vysokoteplotn.

Nkter tuky vytvej souasn ochranu proti korozi. Vhodn tuk se vol podle poteby mazn.

Pevn mazadla se pouvaj pro mazn mst, kde jsou vy teploty. Nejpouvanj jsou sirnk molybdenit (do teploty 400 oC) a grafit (do 800 oC).

Pracovn nstroje, vinstalatrsk praxi nap. zvitoezy, maj pi prci velmi namhan bity no.

Protkajc ltkaMateril tsnn

studen vodaprytepl vodaklingerit, silikonhork voda,praklingerit potenemulz, silikonObr. 3: Rzn profily pryovho tsnn

Obr. 4: Klingeritov tsnn

Obr. 6: Plastifiktor balen 1 litr Obr. 7: Plastifiktor balen 10 litr

Obr. 9: OdrezovaObr. 8: Inhikor do topen

Kontroln otzky:K emu slou ostatn technick materily pro instalatry? Kter materily se pouvaj pro drbu a itn ve vodoinstalacch?Kter materily se pouvaj pro drbu a itn u kanalizace?Kter materily se pouvaj pro drbu a itn ve vytpn?Co je a k emu se pouv plastifiktor?U jakch stroj se pouv chlazen a mazn?Seznam obrzk:Obr. 1: vlastnObr. 2: propagan materily firmy HekraObr. 3: vlastnObr. 4: vlastnObr. 5: propagan materily firmy LachemaObr. 6: httpwww.grandax.czObr. 7: httpwww.aaatopeni.czplastifikator-do-betonu-2Obr. 8: vlastnObr. 9: httpwww.loctite.com

Seznam pouit literatury:[1] Propagan materily firem Hekra, LachemaDkuji za pozornost