Top Banner
Alkalicky aktivované materiály Alkalicky aktivované materiály geopolymery geopolymery Doc.RNDr. František Škvára Doc.RNDr. František Škvára DrSc DrSc Ústav skla a keramiky Ústav skla a keramiky Vysoká Vysoká škola škola chemicko chemicko - - technologická technologická v v Pra Pra ze ze
49

Alkalicky aktivované materiály – geopolymery

Feb 07, 2017

Download

Documents

ngoxuyen
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Alkalicky aktivovan materily Alkalicky aktivovan materily geopolymerygeopolymery

  Doc.RNDr. Frantiek kvra Doc.RNDr. Frantiek kvra DrScDrSc

  stav skla a keramikystav skla a keramikyVysokVysok kolakola chemickochemicko--technologicktechnologick

  v v PraPrazeze

 • ObsahObsahAlkalick aktivace alumosiliktovch ltek (historie, principy)

  Pojet geopolymeru

  Geopolymern ltky

  Mikrostruktura geopolymer

  Geopolymery na bzi metakaolinu a poplk

  Perspektivy

 • Nkolik slov vodemNkolik slov vodem

  Sloit reakce ve vodnm prosted pi vym Sloit reakce ve vodnm prosted pi vym pHpH jsou zkladem jsou zkladem proces tuhnut a tvrdnut ka, malt a beton z anorganickch pproces tuhnut a tvrdnut ka, malt a beton z anorganickch pojiv, ojiv, pedevm portlandskho cementupedevm portlandskho cementu

  Alit, belit + H2O hydrosiliktov fze (C-S-H fze)+ Ca(OH)2a dal reakce.

  Alumosiliktov ltky (struska, poplky, pucolny, metakaolin a jin latentn hydraulick ltky) reaguj s Ca(OH)2 na hydrosiliktov resp.

  hydroalumintov pojivov fze. Zklad smsnch portlandskch cement.

  Aktivace latentn hydraulickch ltek ionty Ca2+ je mon i CaOresp. CaSO4Analogick (i kdy jin) situace je u alkalickch kov Na, K

 • Psoben Psoben alkalialkali Na,KNa,K

  Negativn aspekty

  Poruchy pi vrob cementuVytven nedoucch fz KC12S23, NC8A3Alkali-silica reakce v betonu

  Pozitivn aspekty

  Urychlen hydrataceVytven novch hydratanch fz

 • Potky geopolymerPotky geopolymerProf. V.D.Gluchovskij

  1958

  gruntosilikatygruntocementysoilcementgeocement

  Stavba z gruntosiliktovch blok asi 1958

  Popsny principy alkalick aktivace kaolinitickch ltek, poplk a strusek

  Dal vzkum na Ukrajin: prof. Pavel Krivenko, prof. Myroslav SanyckyKongresy od roku 1978

 • Aktivity stavu skla a keramiky VCHT v Praze Aktivity stavu skla a keramiky VCHT v Praze v oblasti AA materilv oblasti AA materil

  Vzkum alkalick aktivace od 1973

  Studium alkalick aktivace portlandskch cement, slnku,

  vysokopecnch strusek i kaolinitickch ltek

  Dlouholet vzkum a vvoj alkalicky aktivovanch

  bezsdrovcovch cement

  Alkalick aktivace odpadnch materil

  V souasn dob studium proces alkalick aktivace poplk

  Nae motto: Nae motto: Strc FrantiekStrc FrantiekPodoben stedovkmu alchymistovi pachtil se za peludem, padalPodoben stedovkmu alchymistovi pachtil se za peludem, padal a zase se zvedal, a zase se zvedal, jene na konci jeho cesty nezil kmen mudrc, nbr universlnjene na konci jeho cesty nezil kmen mudrc, nbr universln cement. cement. Cement vyroben zCement vyroben z bezcennho svinstva nepatrnmi nklady, ale vsledek skvost. bezcennho svinstva nepatrnmi nklady, ale vsledek skvost.

  Zdenk Zdenk JirotkaJirotka: Saturnin: Saturnin

 • Mechanismus alkalick aktivacealumosiliktovch ltek

  Mechanismus Mechanismus alkalickalkalick aktivaceaktivacealumosiliktovchalumosiliktovch ltekltek

  Si-O-Si + HOH 2 Si-OH (rozruen vazeb Si-O-Si v siln alkalickm prosted)

  pH>12

  Si-OH + NaOH Si-O-Na + HOH(neutralizace silanoltov skupiny)

  Fze typu Fze typu (Na,(Na,KKnn{{--(Si(Si--O)O)zz--AlAl--O}O}nn .wH.wH22O)O)

  ++CC--SS--H, CH, C--AA--HH

  fzefze+ +

  ppadn vznik dal Hppadn vznik dal H22O O v dsledku polykondenzacev dsledku polykondenzace

  =Al OH (povrchov vrstva)+ Ca2+, Mg2+ (Na+, K+)

  Al(OH)4- (v roztoku)Produkt alkalick aktivace:Produkt alkalick aktivace:

  podle charakteru surovin a podmnek alkalick aktivace

  (amorfn, sten amorfn nebo krystalick produkty)Pevn mechanismus pes roztokPevn mechanismus pes roztok

 • Fze typu (Na,Fze typu (Na,KKnn{{--(Si(Si--O)O)zz--AlAl--O}O}nn .wH.wH22O)O)

  Koncentrace smsi pi alkalick aktivaci

  W > 1-10 (zedn suspenze)

  hydrotermlnpodmnky

  W < 1 (hust suspenze, kae)

  sodalit heulandit(Na, Ca)2Al3(Al,Si)2Si13O3612H2ONa6[AlSiO4]6.8H2O

  analcimNa16 (H2O)16[Al16Si32 O96]

  Krystalick zeolity Amorfn produktyKrystalick zeolity Amorfn produkty

  Terminologie Terminologie DavidovitsDavidovits 19881988

 • Pojem Pojem geopolymergeopolymer

  Vznik trojrozmrn aluminosiliktov s empirickho vzorce

  M je K, Na i Ca n je stupe polykondenzacez je 1,2,3 nebo vce ne 3.

  Sovit tvary jsou sloeny z SiO4 a AlO4 tetraedr spojen O mstky. Vytvej se etzce i kruhy spojen Si-O-Al mstky.

  Pozitivn ionty (Na+, K+, Ca2+) mus vyrovnvat negativn nboj na Al, kter je ptomen v koordinaci 4.

  DavidovitsDavidovits 19761976--1979: Geopolymer je ltka, kter vznik 1979: Geopolymer je ltka, kter vznik anorganickou polykondenzac tzv. anorganickou polykondenzac tzv. geopolymeracgeopolymerac

  ( v dsledku alkalick aktivace ( v dsledku alkalick aktivace alumosiliktovchalumosiliktovch ltek, n dodatek).ltek, n dodatek).

  Na,Na,KKnn{{--(Si(Si--O)O)zz--AlAl--O}O}nn .wH.wH22OO

 • Pojet geopolymerPojet geopolymer

  GeopolymerGeopolymer Nem jednolitou strukturu typu polysialato-siloxo, Nhodn uspodn 3D Obsahuje vodu v prech a v gelu Porzn struktura Voda hraje roli jen jako nosi alkalickho aktivtoru a jako reologick voda Krystalick a amorfn hydrty ptomny jen vyjmenjen za ptomnosti strusky i ltek obsahujc Ca

  Souasn pohled naSouasn pohled nastrukturu strukturu geopolymerugeopolymeru, (nhodn uspodn)

  souhlas s naimi vsledky

  Struktura Struktura geopolymerugeopolymerupodle podle DavidovitseDavidovitse(monolitick polymerneporzn materil)

  Skeln strukturaSkeln struktura Struktury geopolymeru a skla jsou velmi podobn (NMR) Si, Al,Fe,P sklotvorn prvky; Na,K,Ca,Mg modifikujc prvky, O mstky Nhodn uspodn 3D Nen ptomna voda Nen prakticky porzn

  Vztah ke struktue hydratovanho portlandskho cementuVztah ke struktue hydratovanho portlandskho cementu Krystalick i amorfn hydrty Voda je konzumovna v PC na hydrty Voda v prech Porzn struktura (pry od nm do mm)

 • Co je tedy Co je tedy geopolymergeopolymer??(Davidovits 1999, 2005) 2727Al NMR spektra mus mt pk pi 55 Al NMR spektra mus mt pk pi 55 ppmppmAlAl sm bt jen a pouze v koordinaci 4 sm bt jen a pouze v koordinaci 4 Jinak to nesm bt nazvno Jinak to nesm bt nazvno geopolymergeopolymer, , nbr jen pouze alkalicky aktivovan ltky nbr jen pouze alkalicky aktivovan ltky

  Tato striktn prosazovan definice Tato striktn prosazovan definice vyhovuje jen pro ltky vznikl vyhovuje jen pro ltky vznikl alkalickou aktivac istho alkalickou aktivac istho metakaolinumetakaolinu

  Jsou geopolymery ltky vznikl i z jinch surovin ne je ist metakaolin? Jsou ltky obsahujc Al v koordinaci 6 nap. ze zbytk mullitu tak geopolymery? Jsou ltky obsahujc i fzi C-S-H tak oznaiteln jako geopolymery ? Jsou geopolymery ltky vznikajc jen pi 20oC nebo i pi hydrotermln syntze i pi

  vy teplot? Jsou ltky obsahujc vedle atom Al tak atomy B a P rovn geopolymery?

  Je nutn vdeck diskuzeJe nutn vdeck diskuze.

  Pi analze a klasifikaci ltek vzniklch alkalickou aktivac Pi analze a klasifikaci ltek vzniklch alkalickou aktivac geopolymeracgeopolymeracvznik ada otzek :vznik ada otzek :

 • Suroviny pro Suroviny pro geopolymerygeopolymery

  Obsah C-S-H a C-A-H fze

  Obsah Ca

  Koncentrace Na2O v aktivtoru

  Relativn

  ob

  sah

  Obsah fze typu (Na,Kn{-(Si-O)z-Al-O}n .wH2O)

  slnek strusky poplky metakaolin

  Od slnku k metakaolinu nutn vy obsah Na2O v alkalickm aktivtoruNutnost silnj aktivace (od uhliitanu ke smsm hydroxidu a kemiitanu)

  Koexistence CSH fze a fz typu (Na,Kn{-(Si-O)z-Al-O}n .wH2O)

 • Suroviny pro Suroviny pro geopolymerygeopolymery

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Fakt

  or n

  ro

  nost

  i (re

  l.)

  metak

  aolin

  popl

  ek e

  rn u

  hlpo

  plek

  hnd

  uhl

  strus

  ka m

  let

  odpa

  d kera

  mick

  ceme

  nt

  Systmov analza surovin (ekonomick, energetick, ekologick hlediska)nejmn vhodn je nejmn vhodn je metakaolinmetakaolin (faktor nronosti 7)(faktor nronosti 7)

  Nejvce je vhodn poplekNejvce je vhodn poplek resp. strusky, dle odpady z keramickho prmyslu (Weil, Dombrowski, Buchwald: Studie surovin pro geopolymery, Weimar 2006 )

  Pozn. V R odpad ron 10 mil.t poplk, asi jen 1 mil.t je vyuvno (probeton, cement, uml kamenivo, psada do betonu, silnin stavitelstv)

 • Alkalicky aktivovan materily i Alkalicky aktivovan materily i geopolymerygeopolymery??ToTo otzka?otzka?

  Co je spolen alkalicky aktivovanm materilm ?

  Ptomnost fze Na,Na,KKnn{{--(Si(Si--O)O)zz--AlAl--O}O}nn .wH.wH22O)O)

  Jak tuto fzi nazvat? Fze NN--SS--AA--HH i KK--SS--AA--HH (podle cementskch zvyklost)

  Nebo fze zeolitu podobnfze zeolitu podobn (Gluchovskij)(analogie s fz tobermoritu podobn tobermorite like, dnes C-S-H fze)

  Pokud opustme striktn definici geopolymeru podle Davidovitse (vzan na ist metakaolin) dostvme se k velmi rozshl nov skupin anorganickch pojiv se znanm ekologickm a energetickm potencilem.

  Pak bychom mohli tyto materily definovat podle surovin nap.:

  geopolymerngeopolymern materil na bzi poplkmateril na bzi poplkgeopolymerngeopolymern materil na bzi materil na bzi metakaolinumetakaolinu atd.atd.

  Nebo bychom mohli pout zcela jin oznaen:polymersiliktpolymersilikt, , inorganicinorganic polymer polymer concreteconcrete

 • Pojiva ve starovkch pyramidch Pojiva ve starovkch pyramidch geopolymerygeopolymery??Hypotza prof. Hypotza prof. DavidovitseDavidovitse materil egyptskch pyramid geopolymern beton

  Souasn vdeck nzor:Souasn vdeck nzor: pro potvrzen i vyvrcen tto hypotzy jsou nutn dal vdeck vsledky

  Stabilita tchto (geopolymernch??) pojiv cca 6000 let

  Stabilita pojiv na bzi C-S-H fze znma 2000 let (msk stavby)

 • PC vs. AA materilyPC vs. AA PC vs. AA materilymaterilyPortlandskPortlandsk cementcement

  AlkalickAlkalick aktivace

  5 CaCO3 + 2SiO2 Ca3SiO5 + Ca2SiO3 + 5 CO2

  C-S-H fze + Ca(OH)2Ca3SiO5 + H2O

  aktivace

  Fze (Na,Kn{-(Si-O)z-Al-O}n .wH2O)

  +event. C-S-H, C-A-H

  OH-, pH>12Strusky, poplky, jly

  NaOH, Na2CO3, Na2SiO3

  Proces vzniku materil alkalickou aktivac je teoreticky mon Proces vzniku materil alkalickou aktivac je teoreticky mon bez emis CObez emis CO22 a bez vvoje Ca(OH)a bez vvoje Ca(OH)22

 • Alkalick aktivace PC geopolymern PC

  Alkalick aktivace PC Alkalick aktivace PC geopolymerngeopolymern PCPC

  Pyrament alkalickyalkalicky aktivovanaktivovan smsmsnsn PCPC (USA, Francie)

  StandardnStandardn portlandskportlandsk cementcement (s vym mrnm povrchem)(s vym mrnm povrchem)+ poplek + + poplek + metakaolinmetakaolin + + mletmlet struskastruska

  + K+ K22COCO33 (Na(Na22COCO33))

  Velmi vysok poten pevnosti, 2-4 hod. 10-25 MPa beton

  Prmyslov aplikace: Speciln prce, opravy pokozenho betonu

 • Alkalick aktivace slnku PCgeopolymern cement

  Alkalick aktivace slnku PCAlkalick aktivace slnku PCgeopolymerngeopolymern cementcement

  BezsdrovcovBezsdrovcov portlandskportlandsk cementcement (BS (BS cementcement))

  mlet mlet slnekslnek PCPC(pp. struska) s vym mrnm povrchem(pp. struska) s vym mrnm povrchem+ + anionaktivnanionaktivn tenzidtenzid (nap. (nap. ligninsulfonanligninsulfonan) )

  ++hydrolyzovatelnhydrolyzovateln alkalickalkalick slsl (na p. Na2CO3)(ptomnost sdrovce je nedouc)

  Kae, malty, betony zpracovateln pi nzkm w 0.20 - 0.27Pevnosti pes 100 MPaRychletuhnouc a tvrdnouc vysokopevnostn cementrovzdorn cement, vysok odolnost vi agresivnmu prosted, tuhne pi zpornch teplotch

  Prmyslov aplikace:esk republika BS cement speciln prce, ruvzdorn cementFinsko F-cement

  Diplomov prce VCHT v Praze 1973Diplomov prce VCHT v Praze 1973--19961996Vclav evk:PhD Vclav evk:PhD tzetze (1996), Tom Slameka :PhD (1996), Tom Slameka :PhD tzetze (2000), (2000), Kateina Kateina MoresovMoresov : PhD : PhD tzetze (2002), SK VCHT v Praze(2002), SK VCHT v Praze

 • Geopolymer jako produkt alkalick aktivace strusek

  Geopolymer jako produkt alkalick Geopolymer jako produkt alkalick aktivaceaktivace strusekstrusek

  Mlet struska (Mlet struska (evtlevtl. . + 1+ 1--7% 7% slnekslnek) + ) + alkalickalkalick aktivtoraktivtor

  Strusky: vysokopecn, granulovan (CaO+MgO)/(SiO2+Al2O3)0.6-1.05strusky z vroby fosforu , strusky z vroby Pb,Ni,Cu

  Aktivtor: roztoky Na2CO3, Na silikt (SiO2/Na2O ..1,2,2-3)(vodn sklo + NaOH)

  Pevnost v tlaku 30-100 MPa ( 28 dn) podle typu aktivtoruHydrotermln podmnky pevnost v tlaku a 150-180 MPaVysok odolnost vi agresivnmu prosted

  Prmyslov aplikace:Ukrajina, Finsko, esk republika, USA, Francie a dal zem

  Speciln prce, fixace tkch kov a radioaktivnch odpadexperimentln stavby (domy, vlnolamy, kanalizace atd.)

  Diplomov prce VCHT v Praze 1973Diplomov prce VCHT v Praze 1973--19961996

 • Geopolymer jako produkt alkalick aktivace poplk

  Geopolymer jako produkt alkalick Geopolymer jako produkt alkalick aktivaceaktivace poplkpoplk

  PoplkyPoplky ((pevnpevn FF--ttypyp, , mn Cmn C--typtyp ) + ) + alkalickalkalick aktivtoraktivtor

  Aktivtor: roztoky Na,KOH ; Na, K kemiitanu, vodn skla

  Mlet/nemlet poplkyOptimln psada hydraulicky aktivn ltky (struska, slnek)(zdroj Ca iont)

  Pevnosti v tlaku 20-60 MPa, za ptomnosti ltek obsahujc Ca a 160 MPa

  Prmyslov aplikace: Speciln odoln produkty (BRD, USA ZeoTech)

  Diplomov prce VCHT v Praze 1996Diplomov prce VCHT v Praze 1996--20062006Ali Allahverdi: PhD Ali Allahverdi: PhD tzetze (2002), (2002), Martina Minakov: PhD Martina Minakov: PhD tzetze (2005)(2005)

 • Geopolymer jako produkt alkalick Geopolymer jako produkt alkalick aktivace aktivace metakaolinumetakaolinu

  MetakaolinMetakaolin + + alkalickalkalick aktivtoraktivtor

  Aktivtor: roztoky Na,K OH , Na, K kemiitanu, vodn skla

  Surovina: dehydratovan kaolinitick ltky vyplen na teplotu 600-700oC

  kaolinit Al4(OH)8Si4O20 2(Al2O3.2SiO2) metakaolin + 4 H2O

  Pevnosti v tlaku 10-80 MPa

  Prmyslov aplikace: Aplikace ve stadiu projekt, prototyp a vah

  Ivana Pern: PhD Ivana Pern: PhD tzetze (2004), SK VCHT v Praze(2004), SK VCHT v Praze

 • Geopolymer na bzi kapalnho Geopolymer na bzi kapalnho prekurzoruprekurzoru

  GeopolymernGeopolymern prekurzorprekurzor Rudal (vodn sklo se zvenm obsahem Al)

  Prmyslov aplikace: Slvrensk formovac smsi f.Sandteam R, ada slvren

  GeopolymernGeopolymern prekurzoryprekurzoryf.Cordi Geopolymre (Davidovits) cena 379-399 /kg (110 tisc K/tuna !!)

  Prmyslov aplikace: Zkuebn aplikace, prototypy, projekty, vahy

 • Zpsob ppravy Zpsob ppravy geopolymernchgeopolymernchmaterilmateril

  Pprava Pprava geopolymernchgeopolymernch ka, malt a betonka, malt a beton

  Poplek Alkalick aktivtorNaOH + Na kemiitan (vodn sklo)

  Ms=1.0-1.9, Na2O= 6 - 10%, w=0.23 0.45

  Kamenivo

  UloenOteven atmosfra

  Geopolymerace

  20-80oC 6-12 hodinOteven atmosfra

 • Faktory ovlivujc vlastnosti Faktory ovlivujc vlastnosti geopolymernchgeopolymernchmaterilmateril

  Charakter vchoz surovinyCharakter vchoz suroviny

  NaNa22O/SiOO/SiO2 2 a a NaNa22O O v aktivtoruv aktivtoru PomrPomr SiOSiO22:Al:Al22OO33: : CaOCaO ((MgOMgO) ) v surovinv surovin Sloen kamenivaSloen kameniva

  Zpsob ppravy (teplota, Zpsob ppravy (teplota, hydrotermlnhydrotermln podmnky)podmnky)

  Nutn experimentln optimalizace podmnek ppravyNutn experimentln optimalizace podmnek ppravy

 • Mechanick vlastnosti geopolymerMechanick vlastnosti geopolymer

  Pevnosti v tlaku rostou i v asovm obdob 360 520 dn

  (vvoj pevnost sledovn ji 9 let)

  Jin pomr pevnosti v tlaku a v prostm tahu

  Smrtn minimln

  Dal mechanick vlastnosti ve stadiu vzkumu

  Mikromechanick vlastnosti (ve stadiu vzkumu)

 • Mikrostruktura geopolymerMikrostruktura geopolymerMikrostruktura geopolymeramorfn sklovit mikrostruktura

  reakn produkty: ltky podobn zeolitm

  zeolitick prekurzor Mn{-(Si-O)Z-Al-O}N .wH2O

  2D-3D anorganick polymer obsahujc H2O

  chyb typick hydratan produkty PC: Ca(OH)2,, ettringit

  interpretace sloen produkt je obtn (nutno pout kombinace metod: I spektrometrie, RTG difrakce, SEM s bodovou analzou, pedevm 29Si, 27Al, 23Na NMR v pevn fzi)

 • Mikrostruktura Mikrostruktura geopolymerugeopolymeru na bzi na bzi metakaolinumetakaolinu

  NMR 29Si

  NMR 27Al

  SEM lomov plochy

  I.Pern: PhD I.Pern: PhD tzetze 2004, VCHT v Praze, esk suroviny2004, VCHT v Praze, esk suroviny

  r (nm)

  10-1 100 101 102 103 104 105 106

  dV/d

  log(

  r)

  cm3 /

  g

  0,0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0.6/30

  Hg-porozimetrie

  75

  80

  85

  90

  95

  100

  105

  0 200 400 600 800 1000 1200 1400

  Teplota (C)

  Hm

  otno

  st (%

  )

  -3,5

  -3

  -2,5

  -2

  -1,5

  -1

  -0,5

  0

  0,5

  T (C

  )

  TG - 0,6/30

  TG - 0,6/35

  TG - 0,74/30

  TG - 0,74/35

  TG - 0,74/40

  DTA - 0,6/30

  DTA - 0,6/35

  DTA - 0,74/30

  DTA - 0,74/35

  DTA - 0,74/40

  Amorfn porzn materil obsahujc HAmorfn porzn materil obsahujc H22O,s O,s AlAl v koordinaci 4v koordinaci 4

  Termick analza

 • Mikrostruktura Mikrostruktura geopolymerugeopolymeru na bzi poplkuna bzi poplku

  Zbytky Zbytky poplkovchpoplkovch sticstic

  Geopolymer Na Geopolymer Na AluminosiliktAluminosilikt (ED Analza)(ED Analza)

  ProvitostProvitostzavleen vzduch + zbytky poplku zavleen vzduch + zbytky poplku + vnitn provitost poplku + provitost + vnitn provitost poplku + provitost geopolymerugeopolymeru

  MakropryMakropry(zavleen vzduch)(zavleen vzduch)

  stice poplku stice poplku ((nezreagovannezreagovan))Dut(!!)Dut(!!)

  DetailDetail

 • Mikrostruktura Mikrostruktura geopolymerugeopolymeru na bzi poplkuna bzi poplku

  stice poplkuGeopolymer

  Zbytek poplkov stice

  Geopolymer

  Detail struktury geopolymeru

 • Mikrostruktura Mikrostruktura geopolymerugeopolymeru na bzi poplkuna bzi poplku

  0 200 400 600 800 1000

  88

  92

  96

  100

  0 200 400 600 800 1000

  Temperature (oC)

  88

  92

  96

  100

  Weight (%)

  w = 0,32

  w=0.27

  GTA, pozvoln bytek H2O

  Rtg.difrakce, amorfn produkt zbytky krystalickch fz z poplku

  1 10 100r (nm)

  0

  0.02

  0.04

  0.06

  0.08

  0.1

  dV/d

  log(

  r) (c

  m3 /

  g)

  0.27

  0.23

  Fly ash+slag

  0.32

  BET

  Vnitn provitostgeopolymeru

  Kapilrnprovitostgeopolymeru

  Hg porozimetrie

  Geopolymer

  Geopolymer 160 MPa

 • Mikrostruktura Mikrostruktura geopolymerugeopolymeru na bzi poplkuna bzi poplku

  fly ash

  fly ash

  geopolymer

  geopolymer

  29Si NMR spectrum

  27Al NMR spectrum

  GeopolymerGeopolymer NMR spektra odlin.Koordinace Si(0Al) je vrazn minoritn, hlavn koordinace jeAlQ4(4Si) a SiQ4(2-3Al).Ve spektru Al jsou zeteln zbytky mullitick fze z nezreagovanhopoplku (koordinace Al 6).

  Prnik Al do st tetraedr [SiO4]4-

  Na ve form {Na(H2O)n}+

  Poplek (CZ)Poplek (CZ)Spektrum 29Si: Hlavn koordinaceSiQ4(0Al) tetraedrick [SiO4]4- , mn zastoupen koordinace SiQ4(2-3Al), mullitSpektrum 27Al: Koordinace AlQ4(4Si), AlQ2 (2Si) a AlQ3(3Si)

  23Na NMR spektrumgeopolymer

 • Geopolymer na bzi poplk + ltky obsahujc CaGeopolymer na bzi poplk + ltky obsahujc Ca

  AAFa + gem. Kalkstein (Mrtel, Sand 1:1.5, w = 0.32) 12 St. 70oC

  32

  44

  5558

  68

  30

  46

  57

  43

  61

  67

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  2 28 90

  Tage

  Dru

  ckfe

  stig

  keit

  (MPa

  )

  0%

  10% gem.Kalkstein, Ms=1.06,7.7%Na2O

  10%gem. Kalkstein, Ms=1.43,7.2%Na2O

  10% gem.dol.Kalkstein, Ms=1.06,7.7%Na2O

  AAFa + SPC Lochkov (Mrtel 1:1.5, w = 0.32) 12 St. 70oC

  32

  44

  53

  35

  58 57

  51

  59 59

  54 5551

  61 6263

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  2 28 90

  Tage

  Dru

  ckfe

  stig

  keit

  (MPa

  )

  0%

  10% SPC Lochkov,Ms=1.06, 7:7%Na2O10% SPC Lochkov,Ms=0.7, 8.3%Na2O

  10% SPC Lochkov,Ms=1.43, 7.1%Na2O5% SPC Lochkov, Ms=1.3,8%Na2O

  Vpenec

  SPC

  Perspektivn je sms poplku s sdrovcem produkty odsiovacch proces

 • Geopolymer na bzi poplku a struskyGeopolymer na bzi poplku a strusky

  228

  210360

  ungrd. flyash 210,slag 350m2/kg

  flyash 590,slag 520 m2/kg

  95

  138152

  164

  8096 102

  128

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

  Pevn

  ost v

  tlak

  u (M

  Pa)

  Dny

  Poplek:struska = 0.5, hydrothermln podmnky (80oC) + x dn

  PorozitaPorozita 2%2%

  J.J.BohunkBohunk : Diplomov prce 1997, VCHT v Praze: Diplomov prce 1997, VCHT v Praze

 • Roztok NaCl (164g/dm3)

  360day

  s

  540 da

  ys

  720 da

  ysMgSO4

  Na2SO4NaCl

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80Pe

  vnos

  t v tl

  aku

  (MPa

  )

  Koroze Koroze geopolymerugeopolymeru na bzi poplkuna bzi poplku

  600 dn expozicedn sekundrnprodukty

  Roztok Na2SO4 (44g/dm3)

  Roztok MgSO4 (5g/dm3)T.Jlek : Diplomov prce 2004, VCHT v PrazeT.Jlek : Diplomov prce 2004, VCHT v Praze

 • Koroze Koroze geopolymerugeopolymeru na bzi poplkuna bzi poplkuPrnik iont Cl- a SO42- do hmoty geopolymeru

  Bodov analza (el.mikrosonda)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  0 5 10 15 20

  Depth (mm)

  Cl-

  (wt.%

  ) 1,5 year2 years

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  0 5 10 15 20

  Depth (mm)

  S (w

  t.%)

  Na2SO4 (1,5year)Na2SO4 (2 years)

  MgSO4 (1 year)

  MgSO4 (1,5 year)

  T.Jlek : Diplomov prce 2004, VCHT v PrazeT.Jlek : Diplomov prce 2004, VCHT v Praze

 • Kyselinov koroze Kyselinov koroze geopolymerugeopolymeru na bzi poplkna bzi poplk

  100 m 100 m

  3 msce v H2SO4, pH= 1Povrchov rozpoutn Al,Cazbytek vrstva obohacen Si

  3 msce v HNO3, pH= 1

  korozekoroze korozekoroze

  10m

  Mechanismus kyselinov koroze Mechanismus kyselinov koroze geopolymerugeopolymeruje analogick korozi Si,je analogick korozi Si,AlAl skelskel

  Vytven sdrovce v korozn vrstv

  A.Allahverdi: PhD A.Allahverdi: PhD tzetze 2001, VCHT v Praze2001, VCHT v Praze

 • Fixace tkch kovFixace tkch kov

  Geopolymern matrice (struska, poplek, metakaolin) pedstavuj innou matricipro fixaci anorganickch odpad, zejmna tkch kov, ppadn radioaktivnch odpad.

  Velmi inn je fixace tkch kov Me+ a Me 2+.

  Obtn je fixace prvk v anionick form jako je AsO43-, CrO42-, Cr2O72- a dal..

  Tk kovy na rozdl od PC neovlivuj prbh solidifikace. (nkter tk kovy zcela blokuj hydrataci PC (Zn)

  M.Minakov : PhD M.Minakov : PhD tzetze 2005, VCHT v Praze2005, VCHT v Praze

 • Vysokoteplotn vlastnosti Vysokoteplotn vlastnosti geopolymerugeopolymeru na bzi na bzi poplkupoplku

  T0.5 = 630oC

  Vysok zbytkov pevnosti Vysok zbytkov pevnosti geopolymerugeopolymerupo vpalupo vpalu

  Portlandsk cement:Portlandsk cement:Dehydratace C-S-H fze, Ca(OH)2, rozpad Deformace geopolymernho betonu

  T.Jlek : Diplomov prce 2004, VCHT v PrazeT.Jlek : Diplomov prce 2004, VCHT v PrazeR.R.ylayla: Diplomov prce 2006, VB, VCHT: Diplomov prce 2006, VB, VCHT

 • Vysokoteplotn vlastnosti Vysokoteplotn vlastnosti geopolymerugeopolymeru na bzi poplkuna bzi poplku

  1000 oC (ptomnost taveniny)

  300 oC

 • Mrazuvzdornost Mrazuvzdornost geopolymerugeopolymeru na bzi poplkuna bzi poplku

  Mrtel

  Mrtel +5%

  PZ

  Mrtel +gem

  . Kalkstein

  Mrtel + Ka

  lkstein

  Mrtel + Lu

  ftporenbildn

  erA

  Mrtel + Lu

  ftporenbildn

  erB

  Mrtel + Lu

  ftporenbildn

  erC

  nach 150 Cyklen

  28 Tage180 Tage

  1 Jahr

  55

  62 62 62

  48 4753

  30

  42

  3432

  2926

  31

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  Pevn

  ost v

  tlak

  u (M

  Pa)

  Po 150 cyklech (malta)

  T.Jlek : Diplomov prce 2004, VCHT v PrazeT.Jlek : Diplomov prce 2004, VCHT v Praze

 • Mikrostruktura Mikrostruktura geopolymernhogeopolymernho betonu na bzi poplkubetonu na bzi poplku

  Kamenivo Geopolymer(Opt.Mikr.)

  Makropry

  Kamenivo Geopolymer

  Makropry

  (SEM)

 • Mikrostruktura rozhranMikrostruktura rozhran

  Pechodov vrstva, mk ne fze C-S-H

  Beton z PC, nbrus, SEM Geopolymern beton, nbrus, SEM,BSEPechodov vrstva mezi geopolymerem a kamenivem

  nen vizuln zetelnNa nbrusu je zeteln charakter pechodovvrstvy mezi zatvrdlm cementem a kamenivem

 • Mikrostruktura rozhranMikrostruktura rozhran

  0.01 0.1 1 10 100 1000Distance from aggregate particle (m)

  0

  0.2

  0.4

  0.6

  0.8

  1

  1.2

  Al 2

  O3/

  SiO

  2

  Geopolymer concrete

  0.01 0.1 1 10 100 1000Distance from aggregate particle (m)

  0

  0.1

  0.2

  0.3

  0.4

  Na 2

  O/S

  iO2

  (wei

  ght r

  atio

  )

  Geopolymer concrete

  Rozhran kamenivo Rozhran kamenivo zatvrdl PCzatvrdl PCExistence pechodov vrstvy obsahujcettringit, Ca(OH)2, C-S-H s jinm sloenm ne je ve hmot zatvrdlho cementu

  Rozhran kamenivo Rozhran kamenivo geopolymergeopolymerPrakticky stejn sloen ve hmot geopolymerui v tsn blzkosti kameniva

 • Vkvty Vkvty

  Na2CO3. nH2O, Na6(SO4)(CO3,SO4)

  Existuje tendence k tvorb vkvt u geopolymer bez ohledu na suroviny, nejsou znmy detailn podmnky pro jejich tvorbu. V rmci intenzivnho vzkumu jsou hledny zpsoby pro zabrnn vkvt.

  T.Vojta : Diplomov prce 2006, VCHT v PrazeT.Vojta : Diplomov prce 2006, VCHT v PrazeL.Alberovsk: Bakalsk prce 2007, VCHT v PrazeL.Alberovsk: Bakalsk prce 2007, VCHT v Praze

 • Perspektivy alkalicky aktivovanch pojiv -geopolymer

  PerspektivyPerspektivy alkalicky aktivovanchalkalicky aktivovanch pojivpojiv --geopolymergeopolymer

  Nov materily ( Chemically bonded ceramics, Cold

  ceramics)

  Recyklace anorganickch odpad (siln ekologick podtext)

  Monost snen emis CO2 pi vrob anorganickch pojiv

  Fixace toxickch a radioaktivnch odpad

  Vyuit surovin obsahujc Al,Si (velmi irok sortiment)

  Kompozitn materily

 • Dal postupDal postupV dal sti vzkumu a vvoje geopolymernch hmot je zapoteb zskat vce

  informac v oblasti:mechanismu geopolymern reakce, reaktivity surovin, optimlnch podmnek pro geopolymern reakci

  materilovch vlastnost geopolymernch pojiv

  vlastnost a technologie stavebnch hmot (zejmna betonu, betonu s vztu) na bzi geopolymernch pojiv

  dlouhodobch vlastnost stavebnch hmot na bzi geopolymernch pojiv (zejmna beton) v relnch podmnkch stedoevropskho klimatu

  vyluhovatelnosti geopolymer (testy zdravotn zpsobilosti podle EU pedpis pronov materily, mon problmy pi uit odpad jako surovin)

  podmnek pro tvorbu vkvt

  alkalicko-kemiit reakce v betonu na bzi geopolymernch pojiv (existuje tato reakce v geopoolymernch materilech?)

 • OdkazOdkazText celho pspvku je na strnkch stavu skla a keramiky VCHT v Praze:

  http://www.vscht.http://www.vscht.czcz/sil/pojiva/Geo/sil/pojiva/Geo07.07.pdfpdf

 • , Ve dnech 21. Ve dnech 21. -- 22. ervna 2007 22. ervna 2007

  se uskuten mezinrodn konferencese uskuten mezinrodn konference

  Alkalicky aktivovan materily Alkalicky aktivovan materily -- vzkum, vroba a vyuitvzkum, vroba a vyuit

  v Karolinu, Universita Karlova v Praze, Ovocn trh 5, Praha 1.v Karolinu, Universita Karlova v Praze, Ovocn trh 5, Praha 1.

  http://www.konference.http://www.konference.claypolymersclaypolymers..comcom

  Konference je soust projektu, kter je spolufinancovn Evropskou uni

 • Dkuji Vm za pozornost