Top Banner
MICHAL REHÚŠ POETIKA ATAKU
52

Poetika ataku teaser

Apr 06, 2016

Download

Documents

michal rehus

Zbierka obsahuje experimentálne a konceptuálne texty, ktoré vtipne, ironicky a sarkasticky tematizujú a atakujú niektoré podoby súčasnej slovenskej literatúry a rozličné mechanizmy jej fungovania. Súčasťou knihy sú aj záznamy autorových subverzívnych textových intervencií do verejného elektronického priestoru, ako aj konceptuálny Slovník súčasnej slovenskej spirituálnej a reflexívnej lyriky.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • MICHAL REH

  POETIKA A

  TAKU

 • MICHAL REH

  POETIKA A

  TAKU

 • TESCO STORES ARS POETICA

 • 9Vyhlsenie o vystpen zo slovenskej literatry

  Ja, Michal Reh, tmto formlne vystupujem zo slovenskej literatry a neelm si, aby som bol naalej povaovan za jej predstavitea.

  Vyhlasujem, e som si vedom dsledkov, ktor z tohto aktu vyplvaj a tkaj sa prijmania literrnych vhod a pct,akmi s literrne tipendi, dotcie a ceny a autorsk profi ly v literrnych slovnkoch a monografi ch.

  Potvrdzujem, e toto vyhlsenie som vykonal pri plnom zdrav a vedom a v prtomnosti svedka, ktor me potvrdi pravos tohto dokumentu.

  [

  (Actus formalis defectionis ab literaria slovaca)

 • 26

  ierna kronika

  Jn Zambor vo Vranove nad Topou(28. 09. 2009)

  Veronika ikulov v Khire(27. 01. 2010)

  Pavol Rankov v Eurpskom dome v Berlne(03. 06. 2010)

  Erik Ondrejika v kaviarni FRA(27. 09. 2011)

  Erik Jakub Groch a Rudolf Jurolek v Stuttgarte(27. 06. 2012)

  Mila Haugov medzi levickmi gymnazistami(30. 11. 2012)

  Martin Solotruk v Londne(18. 12. 2012)

  Vo Staviarsky medzi ukrajinskmi Slovkmi(25. 11. 2013)

  Peter Kritfek v Pekingu(12. 03. 2014)

  ubomr Feldek v Trnave(03. 04. 2014)

  Jn Buzssy a Jn trasser na besedeso senickmi gymnazistami(11. 04. 2014)

  [

  http://www.litcentrum.sk/aktuality

 • 27

  Slovensk pozia 2012: vazstv a prehry

  Je as sumarizova.Take: 2012 vea taiek(Avion, Preov, Ve k Krt, Petralka,Pieany sm ve k Rytmus s Egom doli,Prievidza, Mal scna v BA, Trnava,Ars Poetica a KC Dunaj, Siete, Levice,Praha Slovensk Intitta Praha Knihovna Vclava Havla,Slovinsko a Maarsko

  a nevyhranie poetickho turnaja,Raa, Pezinok, Bibliotka, Kafe Scherz,Martin, YMCA, Klub u Draka,a alie na ktor som u asi aj pozabdala) :))

  a Slov_FM s Jurajom Kunierikom,rno na FMku, lnok v tdni,rozhovor v book.review, Inspire,v Bratislavskej televzii s Heou, Korzr,moje bsne recitovali mlad herci z VMU,Kniha roka Martinus,rozhovor v neastnom Orlovi tatranskom,rozhovor na Devne,

  men ok pre literrnu komunitu na SVK vazstvo v sai Bsne 2012Pn A a.k.a Rado Bielen, ide Ti karta,zbornk a vianon trhy s autogramidouna ktor naozaj doli udia :))

  nov a nov bsne,obas nervy z ud, kritikov, kretnov, bsnikov a zmrdov,niekedy aj v jednej osobe,no napriek vetkmu pardny rok pln vetkho,o v om m by :)

  (lnok bol uverejnen v pravidelnej kritickej prloheKninej revue)

  [

  https://www.facebook.com/mirka.abelova

  (hommage Mirka belov)

 • 36

  Poetrys not dead[

  Dotan program Ministerstva kultrySlovenskej republiky 4 Umenie

  2009

  70 000

  60 000

  50 000

  40 000

  30 000

  20 000

  10 000

  Dotcie na vydanie pvodnej slovenskeja prekladovej pozie

  2010 2011 2012 2013

  47 10

  0

  52 58

  0

  35 9

  00

  53 50

  0

  59 6

  00

 • 37

  Ekonomick cenzra

  Vaka ekonomickej cenzre vyd Mila Haugovlen jednu knihu rone

  Vaka ekonomickej cenzre sa Literrny tdennkzmenil na Literrny (dvoj)tdennk

  Vaka ekonomickej cenzre slovensk nezvisl vydavatestvvydaj len as svojho edinho plnua vytuneluj menej peaz zo ttneho rozpotu

  Jestvuje efektvnej ekonomick nstrojna skvalitnenie slovenskej literatry?

  [

 • 40

  Medzinrodn program

  http://www.sme.sk/c/7058312/harabin-bude-skolit-cinanov-ako-reformovat-justiciu.html

  Harabin bude koli anov,ako reformova justciu

  Kunierikako psa fundovan recenzie

  Brendzaako vies repektovan asopis pre mlad literatru

  Kritfekako zna kritiku

  Pastierako publikova progresvnych autorov

  ikulovako neproteova rodinu

  Rankovako estne prideova granty

  Haugovako eliminova grafomniu

  a Solotrukako transparentne vydva knihy

  [

 • 41

  Kurzov lstok[

  Kurz

  Vo Staviarsky nenape provinn melodrmu 6,5

  Agda Bavi Pain nevymysl prvoplnov slovn hraku 7

  Oleg Pastier nezostav aliu paberkov knihu 10Derek Rebro nape kritick recenziuna zbierku enskej autorky 12

  Romboid uverejn invenn poziu alebo przu 13

  V Kninej revue vyjde kritick recenzia 17Sa Medziriadky vyhr autor/autorkabez osobnch vzieb na lenov poroty 18

  Cenu Ivana Kraska dostane talentovan autor/autorka 20Cenu Dominika Tatarku dostane autor/autorkastrednej genercie 22

  Brao Hochel nedostane tipendium Literrneho fondu 25

  Enter nedostane dotciu Ministerstva kultry SR 28

  Artforum vyd kvalitn knihu slovenskho autora/autorky 35

  F. R. & G. nevyd lyrick g 45

  Mile Haugovej nevyjde v tomto roku bsnick zbierka 50

  Ars Poetica vyd knihu 60

 • POETIKA HOAXU

 • 47

  Od: Literrny fond litfond@centrum.skDtum: 21. Jna 2012 10:25Predmet: Tlaov sprva: Cena Ivana Kraska men svoj nzov

  Dobr de, v prlohe posielame tlaov sprvu.

  LF

 • 48

  Cena Ivana Kraska men svoj nzov

  estn literrna Cena Ivana Kraska, ktor udeuje Literrny fond od roku 1955 debutujcim autorom, men svoj nzov. Nov nzov ocenenia bude Cena Martina Dzra. Literrny fond svoje rozhodnutie odvoduje objavom novej bsnickej osobnosti, ktorej vznam pre slovensk literatru prekrauje vetky doterajie bsnick poiny, vrtane diela Ivana Kraska. Martin Dzr zskal za svoju prvotinu Dekontrukcia poda asu (Vydavatestvo Spolku slovenskch spisovateov) Cenu Ivana Kraska za rok 2011. O udelen ceny rozhodla odborn porota v zloen Mgr. Veronika Rcov, Mgr. ubica Suballyov, PhD., a Mgr. art. Emil Holeka.

  Martin Dzr svoje ocenenie prijal s vakou a pokorou: akujem, ocenenie si vim o to viac, e za poslednch p rokov bola Cena I. Kraska udelen len raz. A zbierka pozie ju dostala len raz za poslednch dev rokov, v roku 2006. O to viac si vim, e moja zbierka sa zaradila na zoznam k takm titulom ako Rfusove A dozrieme, Vlkove Dotyky, Feldekov Jedin slan domov, Mihalkoviova tos i Ondruov ialen mesiac a k 21 alm zbierkam bsn ocenenm touto cenou v minulosti. Pozia vetkch tchto autorov obstla v ase, a aj preto ma toto ocenenie inpiruje k alej tvorbe.

  Martin Dzr (1981) sa narodil a ije v Luenci. Vytudoval slovensk jazyk a literatru na FiF UK v Bratislave a zskal ocenenia na viacerch literrnych saiach (O cenu Pavla Straussa, Novomeskho Nitra, Akademick Preov, Krdla Ivana Lauka, Literrna Senica L. Novomeskho a alie). Pe poziu aj przu a zbierka Dekontrukcia poda asu je jeho debutom. Knika prina takmer 70 zrelch bsnickch textov hadajcich odpovede na vzahov, existencilne i socilne otzky, ktor s systematicky usporiadan do iestich cyklov. Jednotliv cykly s pritom stmelen nielen tematicky, ale rozohrvaj sa v nich dokonca drobn epick prbehy mapujce ivotn seky lyrickho subjektu. V mnohch bsach sa zrkadl autorova znalos slovenskej pozie a literatry, ktor vytudoval, a tak v nich meme njs vzby a odkazy na in slovensk literrne texty. Autor dobre zvlda bsnick remeslo, priom autorove literrnoteoretick zzemie

 • 49

  potvrdzuj aj viacer bsnick texty vytvoren viazanm verom, ba dokazuje to tie cyklus alexandrnskych sonetov. V debute vak meme njs aj vonoverov bsnick texty, v ktorch mono objavi hru viacvznamovosti, aktvnu prcu s verovm presahom i detailn narbanie s lexiklnymi vznamami slov. Aj po viacerch pretaniach je tak mon v bsni njs stle nieo nov. Zrove vak ostvaj interpretane prstupn akmukovek itateovi.

  Kvalitu Dzrovch bsn potvrdzuje aj vlune kladn prijatie literrnou kritikou. Bsnik Miroslav Brck o Dzrovej zbierke napsal: Nezostva len pri vyhranenom odmietan spoloenskch deformci, ale sasne predstavuje svoje pohady, zmery a vchodisk. Oistn cesta osobnch objavov bola vdy domnou vidiacich. S prehadom ovlda aj remeseln zloku bsnictva, doke vypointova von ver a nerezignuje ani na viazan. Cyklus alexandrnskych sonetov m v jeho podan nezameniten atmosfru a pvab. (BRCK, M.: Rozochvieva a znepokojuje. In: Knin revue, XXI, 2011, . 24, s. 5). Dzrov bsnick poin oceuje aj poetka a lauretka Ceny Ivana Kraska za rok 1976 Hana Kokov: Sprtomovanie udskho delu, vzahu ku krajine, k ene, k udalostiam oivuje autor originlnou obraznosou a vzcnou schopnosou vyhmata pulz v tajomstve. (KOKOV, H.: Sprtomovanie delu. In: Literrny (dvoj)tdennk, XXV, 2011, . 1 2, s. 12). Rovnako pozitvne ohodnotil Dzrov debut novinr a publicista Milo Drastich: Jeho bsnick ctenie a videnie sved o zrelosti tvorcu, sksenho, ale citlivho a vnmavho poeta. (DRASTICH, M.: V pokuen verov. In: Literrny (dvoj)tdennk, XXV, 2011, . 41 42, s. 13).

  Uveden skutonosti potvrdzuj, e zmena nzvu je odvodnenm a sprvnym krokom. Literrny fond si zrove od tohto rozhodnutia subuje priblenie sasnej literatry mladm autorom a itateom. So zmenou nzvu Ceny Ivana Kraska sa nemenia jej pravidl, ktor zostvaj v pvodnom znen. tatt Ceny Martina Dzra schvlil vbor Sekcie pre pvodn literatru da 20. 6. 2012 a platnos nadobda dom 1. 1. 2013.

 • 50

  Od: kultura Komu: Literrny fond Dtum: 21.06.2012 11:29Predmet: Re: Tlaov sprva: Cena Ivana Kraska men svoj nzov

  Pozdravujem Literrny fond, ktor sa tmto defi nitvne pominul na rozume.

  es prci!

  Teodor Krika

 • 51

  Upozornenie221. Jn 2012

  Upozorujeme tlaov i elektronick mdi, aby ignorovali informcie prichdzajce elektronickou potou z adresy Literrny fond, litfond@centrum.sk. E-mailov adresa bola zriaden na domne centrum.sk bez vedomia Literrneho fondu a informcie, ktor sa prostrednctvom nej ria s zavdzajce. Zneuitie mena Literrneho fondu je trestn a voi zriaovateovi adresy a vlastnkovi domny bud vyvoden dsledky poda platnch prvnych noriem.

  2 Upozornenie bolo zverejnen na strnke Literrneho fondu.

 • SASNEJ SLOVENSKEJSPIRITULNEJ A REFLEXVNEJ

  SLOVNK

  LYRIKY

 • 61

  Cvrek: hmyz vydvajci trenm krdel zvuky podobn slabike sv, cv, zool. Gryllus.Hladn cvrky doku znii rodu, ale vyhryz diery aj do obleenia. Samec samobo cvrlik a ru non pokoj, samika zasa nakladie a 300 vajok.Znmy cvrlikav zvuk vydvaj iba samce. Otieraj o seba krdla, ktor zvieraj asi 45 uhol, a vyuvaj pri tom cvriv stroj na kadom krdle je drsn plka (hrebienok) a stvrdnut miesto (rebro). Prve vaka treniu tchto strojov samekovia cvrlikaj.m je teplota vyia, tm je cvranie rchlejie. Niektor cvrky s dokonca tak citliv na teplotu, e sa pri troke sksenosti d poda frekvencie cvrlikania odhadn, ak je vysok. Funguje to aj naopak poda teploty sa d predpoklada poet zacvran, ktor samek vyd za mintu.silie zska si priaze cvrkov sa objavuje vo veroch D. Pastirka:

  idem pomalyaby som sa pil cvrkomD. Pastirk: V

  C

 • 62

  Dovka: dlh ervenkav erv ijci v pde, zool. Lumbricus.Na svete existuje okolo dvetisc druhov doviek, najvie ij v Junej Amerike a Austrlii. U ns je najznmejia dovka zemn. Niekedy sa oznauje aj ako dovka obyajn. Dorast do dky 15 cm. Jej telo sa sklad zo 110 a 180 lnkov, na zaiatku m stny otvor, potom trviacu rru a kon sa anlnym otvorom. Telo m svetloruov farbu, na chrbte s pozdnym hnedoervenm pruhom a so splotenou zadnou asou. Dleitou asou tela je npadn zdurenina, opasok. Jeho tvar, poloha a ve kos s dleitmi znakmi pri urovan jednotlivch druhov.Kad dovka m samiie aj samie pohlavn orgny, ale nie je schopn samooplodnenia. Po pren vyli slizovit kokn obsahujci a 28 vajok, z ktorch sa asi o tri tdne vyliahnu mal dovky. Pre mnoh ivochy je dovka zkladom i doplnkom jedlneho lstka.S dovkami sa v prostred spiritulnej a refl exvnej lyriky spjaj najm zsadn vedeck a metafyzick otzky, ako dokazuje tvorba R. Juroleka a . Bendzka:

  A ako sa asi dorozumievaj dovky?R. Jurolek: Putovanie Jakuba z Rna

  ako vyzer nebo pristpenej dovkyi rozmliadenho slimka?. Bendzk: Troku o reinkarncii (zb. Vytrvalos sivej)

  D

 • 63

  Dyslektik: lovek postihnut dyslexiou.Povedali by ste, e Thomas Edison bol prihlpy na kolu? Alebo e Walt Disney, Nelson Rockefeller i Agatha Christie boli prostikovia? Ich uitelia si to mysleli hoci histria ukzala, e nemali pravdu. Dyslexia porucha tania teda nemus by prekkou v dosiahnut skvelej kariry.Niekedy to me by prve dyslexia, ktor d talentu vynikn: americk spisovate Richard Ford (autor romnu De nezvislosti, za ktor dostal Pulitzerovu cenu) povedal, e prve pomalos pri tan ho nauila vnma vety ako hudbu. Jeho literrny tl je poetick, slov plyn ako meldia.Patologick verblne prejavy dyslektika vnman ako osobit forma pozie mono njs v bsni J. Palaka:

  Mal Majko je hlupik,dyslektik, o slov pouva ako zvolania.Znie to ako pozia.J. Palak: Mal Majko (zb. Teloi)

 • 64

  Exkrement pozri aj hovno: vluok, vkal, najm nestrven zvyky potravy ivochov, stolica, mo.Na Slovensku sa rone vyprodukuje pribline 9167 tis. ton erstvho matanho hnoja, na ktorom sa z 85,6% podiea hovdz dobytok; 5,4% opan; 4,6% ovce a kozy a 4,4% hydina. Okrem toho z podstielanch systmov ustajnenia odteie 2037 tis. ton moovky.V ustajneniach bez podstielania sa produkuje rone 3010 tis. ton hnojovice s podielom 70,5% od opanch; 19,2% od dobytka a 10,3% od hydiny. Priamo na lkach a pasienkoch produkuje dobytok, ovce a kozy pribline 1309 tis. ton exkrementov.Ak by sa mali zohadni vetky ekologick poiadavky, ktor sa repektuj v krajinch Eurpy, tak potom i napriek poklesu stavov hospodrskych zvierat je znan defi cit skladovacch kapact na exkrementy. Pre splnenie uvedench kritri by bolo potrebn vybudova pribline 3 352 tis. m3 hnojsk pre pevn matan hnoj so zchytnm systmom na hnojovku a 992 tis. m3 ndr na tekut hnojovicu.Exkrement fi guruje v pozcii aivho metafyzickho problmu doliehajceho na bsnika v texte R. Juroleka:

  A bsnik u venos nevie, o (si) poa. Iba rozmnouje svoje zfalstvo, val pred sebou ako skarabeus oraz v exkrement.R. Jurolek: Putovanie Jakuba z Rna

  E

 • 65

  Hovno pozri aj exkrement: vkal; lajno.Hovno tvoria nestrviten zvyky potravy, odumret revn bunky a revn baktrie. 70% z hovna tvor voda. Objem hovien sa zvuje s obsahom vlkniny v potrave. Hned sfarbenie je spsoben obsahom lovch farbv (naprklad sterkobiln).Z hrubho reva s hovn vyprzdnen defekciou. Tvar sa li poda stavu trviaceho systmu, ovplyvnenho potravou a zdravm. Zdrav hovno je polotuh a v revch sa typicky formuje. Mal ksky tuhch, hustejch hovien sa objavia, ak revn pohyb nie je kompletn a hovn s vrten z konenka do riev, kde sa voda absorbuje. Pri rchlom prechode revami s hovn vodnat (tzv. hnaka).Znepokojenie nad podceovanm hovna sa objavuje v tvorbe R. Juroleka:

  Existuje urit hierarchia vec: naprklad tak hovno stoj v tomto rebrku vari na konci. Hovno kad podceuje.R. Jurolek: Putovanie Jakuba z Rna

  H

 • MENN REGISTER

 • belov, Mirka 27, 52Andrejkov, Eva 52Antal, Milan 15

  Bainsk, Eva 29Badn, Michal 14Bajac, Vladislav 28, 29Bal, Ireney 28Balco, Jlius 29, 39Ballek, Ladislav 28, 29Ban, Jozef 28Barbork, Jaroslav 52Btorov, Mria 28Bavi Pain, Agda 41Bebjak, Stanislav 52Bdiov, Anna 52Bendzk, ubo 62, 69Benyhe, Jno 29Benyovszky, Kristin 52Beov, Andrea 52Berlinov, Eva 52Bernolk, Anton 15Bielen, Rado 27Bielik, Robert 67, 79Bzikov, Margita 52Blatnik, Andrej 28Bob, Jozef 38, 55Bobi, Neda 28Bodnrov, Jana 20Bohinsk, Biba 52Bolekov, Martina 29Bothov, Enik 52Botto, Jn 30Boovi, Gojko 28Brendza, Boris 14, 39, 40, 52, 54, 55, 56Brenkus, Radovan 53Brezovsk, Mirka 52Brck, Miroslav 49Buzssy, Jn 12, 26, 28Boch, Adam 52

  A,

  B

 • Cfersk, Eva 52Cger, Jano 29Clark, Charles Benjamin 76Colakovi, Ratko 29Csanda, Gbor 52Cvikov, Jana 52Cyprus, Callie 24

  ainovi, Nadeda 29akanek, Jn 52ernkov, Martina 52eranov, Ivana 29ervek, Andrej 38, 55omaj, Jn 29

  Dakov, Kveta 53Dianikov, Veronika 18, 25Drer, Richard 52Disney, Walt 63Dobrakovov, Ivana 52Dobinsk, Pavol 15Donoval, Jn 31Drastich, Milo 49Duek, Duan 25Dvorsk, Andrea 53

  Dzr, Martin 18, 48, 49

  Dako, Pavol 28Dogank, Jaroslav 52Dundov, Ivana 52Dunkov, Katarna 18

  Edison, Thomas 63Ego 27

  Fndly, Juraj 15Farkaov, Etela 20Feldek, ubomr 26, 30, 48Ferkov, Elena 52

  C

  D

  DZ

  D

  E

  F

 • Ferenuhov, Mria 21Ford, Richard 63Frbear, Ivo 28Fulmek, Alexej 53

  Gajdokov, Marta 52Gald, Adrin 15Garjansk, udmila 52Gavura, Jn 11, 73Gecelovsk, Lucia 29Glocko, Peter 52Grzdi, Judit 52Groch, Erik Jakub 26, 52, 74Grochlov, Zuzana 29Grupa, Marin 14

  Halsov, Kvta 39Harabin, tefan 40Haugov, Mila 20, 21, 26, 40, 37, 41, 52Havel, Vclav 27Hea 27Hidvghyov-Yung, Elena 52Hizsnyai, Zoltn 52H. Nagy, Pter 52Hochel, Brao 38, 39, 41, 52, 54, 55, 56Hochel, Ivan 52Holeka, Emil 48, 52Holkov, Jana 52Holl, Jn 15Hromnkov, Radana 53Hroncov-Faklov, Daniela 52Hrz, Pavel 13Humajov, Daniela 52Huptych, Miroslav 28Hurban, Jozef Miloslav 15Hviezdoslav, Pavol Orszgh 15

  Chalupka, Samo 30Chmel, Karol 52Chrissopoulos, Christos 29Christie, Agatha 63

  G

  H

  CH

 • Jablonick, Viliam 28, 29Jackanin, Ivan 52Jchymov, Ivana 52Jakub z Rna 62, 64, 65, 70, 71, 72, 75, 80Jank, Pavol 38, 39, 52, 55Januka, Martin 30Jurov, Jana 52Jurolek, Rudolf 26, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80

  Kimberly, John Alfred 76Kinloviov, Andrea 52Kinsey, Alfred Charles 77Kokavcov, Ldia 52Kolny, Peter 15Kollr, Jn 15Kollr, Marin 52Kollr, Milan 28Komensk, Jan Amos 54Kontantn 14Koporov, Kvetoslava 52Korno, Leonard 15Konek, Otakar 52Kostov, Erika 52Kokov, Hana 49Kr, Janko 30Krasko, Ivan 15, 41, 42, 47, 48, 49, 50Kreja, Henrich 52Kristus, Jei 17Kritfek, Peter 16, 26, 40Krika, Teodor 50Krno, Martin 52Ksek, Mikul 38, 55Kucbelov, Katarna 21Kuko, Dezider 52Kukun, Martin 15Kunierik, Juraj 27, 40

  Laciak, Ondrej 30Lacza, Tichomr 52Lauk, Ivan 13, 48Lavrk, Silvester 52

  K

  J

  L

 • Lee, Bruce 66Leikert, Jozef 38, 39, 52, 55Letovancov, Mria 52Levkani, Marin 52Lipovsk, Peter 52Litvk, Jn 25, 52, 68

  Magov, Gabriela 52Machaj, ubo 52Makovi, Zvonko 29Maliti-Fraov, Eva 20Marangou, Niki 29Marok, Viliam 31Marenin ml., Albert 53Marenin st., Albert 13Maryneska, Valerija 66Matejov, Radoslav 53McKee, Jeff rey K. 72Medelsk, Borivoj 52Mszros, Ondrej 52Mifsud, Immanuel 29Mihalkovi, Jozef 48Michal, Vladimr 52Michelko, Roman 53Milk, Marin 75, 78Mldekov, Eva 52Modrovich, Mria 31, 32Mrkos, Antonn 15Mrch 56Mudrkov, Janka 52Murn, Gustv 28, 29, 52

  Ninkov, Lucia 52Noel, Bibi 24Norris, 66 66Norris, Wieland 66Novomesk, Ladislav 48Nyx 24

  M

  N

 • Ondrejika, Erik 26, 35, 38, 39, 55Ondru, Jn 48Ondruek, Milo 29Ottov, Katarna 52

  Pado, Juraj 30Palak, Joe 10, 18, 63Palkoviov, Eva 52Palonder, Frantiek 28, 29Pn A. 27Pankov, Beta 52Panti, Mihajlo 29Passia, Radoslav 19Pastier, Oleg 40, 41Pastirk, Daniel 61, 78Piko, Raso 28Podjavorinsk, udmila 15Pravda, Alexander 15Prochzka, Peter 28, 29Proki, Danko 29Phodov, Daniela 20Pek, Jn 18, 19, 25Pucherov, Dobrota 52Pulitzer, Joseph 63

  Rcov, Veronika 48Rain, Romi 24Rankov, Pavol 26, 40Rebro, Derek 20, 21, 41, 52Reh, Michal 9, 42Reznk, Jaroslav 52Richter, Milan 13Rockefeller, Nelson 63Rosenbaum, Karol 31Roov, Jitka 52Rfus, Milan 15, 48Rumanovsk, Alena 52Ruppeldtov, Oga 52Ruttkayov, Ivica 52Ryav, Michal 28Rytmus 27

  P

  R

  O

 • Sabolov, Adriana 52Satinsk, Jlius 15Saul, John Ralston 28, 29Serdahly, Ladislav 53Skalsk, Vladimr 28, 29Sklabinski, Milina 29Sldkovi, Andrej 15Sliacky, Ondrej 30Sloboda, Jn 30Solotruk, Martin 26, 40, 52Stacho, Jn 13Starek, Peter 18, 29Staviarsky, Vo 26, 41Strauss, Pavol 48Suballyov, ubica 48SumonyiPapp, Zoltn 29Szigeti, Lszl 53

  ebesta, Juraj 28, 29, 52eliga, Andrej 29eligov, Zuzana 29ikulov, Anna 53ikulov, Veronika 21, 26, 40, 53mihula Jn 52tamperle, Igor 28tenclov, Andrea 52trasser, Jn 26tr, udovt 15ulej, Peter 31, 32

  Takov, Beta 52Tatarka, Dominik 23, 41Tiso, Jozef 14Tom, Radoslav 10, 18, 29, 66Tomk, Milo 30Trinks, Igor 52

  Urbankov, Evita 52

  S

  T

  U

 • Valcerov, Anna 52Vlek, Miroslav 48Vanat, Vclav 72Vargas Llosa, Mario 28Vako, Michal 53Vvrov, Zdeka 15Vilikovsk, Jn 52

  Wessells, Hunter 77

  Zaicov, Darina 53Zambor, Jn 26, 35Zbru, Kamil 68

  V

  W

  Z

 • OBSAH

 • 1 Tesco Stores Ars Poetica

  Vyhlsenie o vystpen zo slovenskej literatry (Actus formalis defectionis ab literaria slovaca)Matematika pre 1. 3. ronk odbornch uilNvrh tvorby maturitnch zadan z predmetu sasn slovensk poziaTest zo psychiatrieOsobn dotaznkTisov prejav v Holi u v predajiLiterrna virolgia Peter Kritfek: Taxonmia lyriky1. sv. prijmanie (na margo spiritulnej lyriky)Prolegomena k sasnej mladejslovenskej literatrerodovo orientovana kritikaVzjomne prospen spoluitie 2 al. viacerch druhov organizmovStarostlivos o seniorovMore than Slovak PoetryKindergartenierna kronikaSlovensk pozia 2012: vazstv a prehry (hommage Mirka belov)PredsedaProgram fetiizcieOdkaz 17. novembra 1989Berieme si sp svoju literatruStop netransparentnm dotcim na kultruPoetrys not deadEkonomick cenzraKtosi je za dverami (z innosti Literrneho fondu)Medzinrodn programKurzov lstokImplikcia

  2 Poetika hoaxu

  Cena Ivana Kraska men svoj nzovHochel a Brendza vrtia tvoriv tipendi

  9

  1011

  12131415161718

  2022

  2324252627

  2830323335363738404142

  4854

  45

  7

 • 3 Slovnk sasnej slovenskej spiritulnej a refl exvnej lyriky

  CvrekDovkaDyslektikExkrementHovnoChuck NorrisIdiotImbecilKikirkanieKoitusMoNeandertlecPohlavieProstataSpermiaToaletn papierdVagnaVetryZchodk

  4 Odporan literatra

  5 Menn register

  59

  83

  87

  6162636465666768697071727374757677787980

 • Poetika atakuCopyright Michal Reh, 2014

  Vydalo obianske zdruenie Literis, Bratislava 2014Nvrh oblky a grafi ck prava: Juraj Kor, Vojtech RumanJazykov prava: Kristna PavloviovRecenzenti: Mgr. Vladimr imek, Bc. Dominik elinskVydanie prv.Edcia Kloaka.Vetky prva vyhraden.ISBN: 978-80-971502-1-1

  Realizovan s fi nannou podporou Zdruenia vydavateov a knhkupcov Slovenskej republiky.

 • Do relatvne stabilnej truktry tchto vzahov pred pr rokmi ako kritik pomerov v literrnom ivote zasiahol Michal Reh (1982), ktor pravidelne a s ve km nasadenm prevetrva fungovanie a fi nancovanie slovenskch literrnych intitci. Jeho osobn zanietenie (za ktorm, dfam, je viac lska k pozii a uachtil viera v spravodlivos a slobodu ako snaha o osobn zviditenenie sa) je v mnohom sympatick, i ke tento (do uritej miery spen) pokus o prevrat zdola je i diskutabiln (napr. v programovom odmietan pozie odlinej od prototypu, ktor presadzuje i v jednostrannosti/plochosti vnmania aspektov kritizovanch mechanizmov) a rozhodne je nielen kritikou pomerov, ktor je v kadej intitcii a v kadom zriaden zdrav, ale aj pokusom o mocensk privlastnenie si pravdy, o legitimizovanie svojich stanovsk, a teda v konenom dsledku o prevzatie moci. Ivana Hostov, literrna kritika

  Autor recenzie Michal Reh je znmy tm, e si vyber knihy spenejch autorov, aby ich odstrelil. V istom nemenovanom knhkupectve sa naprklad minule kohosi ptal, i by sa ten alebo t urazili, keby nieo napsal o ich knihe (Hevier a ikulov, presnejie). Smutn je, e za tto svoju innos dostva aj peniaze, ale to je trochu in tma. Titul literrny kritik je skr eufemizmus, kee Reh je vytudovan uite. Patr do skupiny nespench bsnikov, ktor sa takto zfalo snaia vzbudi pozornos. Zkladnm problmom je poda ma to, e takto kontaminuj slovensk kultrne prostredie a namiesto objektvnej refl exie si iba lieia svoje komplexy. santoris, anonymn diskutr

  Chcel by som vyzdvihn innos komickej dvojice Reh-imek, ktor rafi novane, prostrednctvom animozity voi spenejm a talentovanejm kolegom (Rankov, Staviarsky, Vadas, Litvk a al), inne napomha propagova kvalitn slovensk literatru. Toto je neakane inn metda. Peter Kritfek, spisovate a reisr

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages false /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 150 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.66667 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages false /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 150 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.250000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false >> > ]>> setdistillerparams> setpagedevice