Top Banner

of 200

Jan Van Hesing

Jul 20, 2015

ReportDownload

Documents

Jan van Helsing

TAJNA DRUTVA I NJIHOVA MO U 20. VEKUili KAKO SE VLADA SVETOM

Vodi kroz veze tajnih udruenja sa finansijskim monicima i politikom Trilateralna komisija, Bilderbergeri, CFR, OUN

Dobar dan, dragi itaoe!

ivot izdavaa je zaista interesantan.. Uvek moete oekivati iznenaenja. U jesen 1993. primio sam poziv jednog mladia koji nije hteo da se predstavi i koji mi je saoptio da je napisao jednu krajnje brizantnu knjigu. Traio je izdavaa, ali je hteo da on sam ostane anoniman. Sloio sam se i zamolio ga da mi dostavi rukopis. Nekoliko dana kasnije potom su mi stigli disketa i novani iznos. Na poiljci nije pisalo ime poiljaoca. Pored toga se nalazilo i pismo iji sadraj moete proitati na sledeim stranama. Odmah sam odtampao tekst i proitao ga s najveim zanimanjem i bez predaha. Nakon itanja sam bio potresen iako sam jo od ranije znao poneto o spletkarenju odreenih krugova naeg finog drutva. Naravno da nije bilo mogue proveriti tanost svih veza opisanih u knjizi, ali ako je samo i mali deo njih odgovarao istini, onda mi je jasno na ovoj planeti ima toliko sirotinje, zato je veina ljudi siromana a itavo se bogatstvo i mo na Zemlji nalazi u rukama malog broja beskrupoloznih ljudi. Ovu knjigu niko nee moi da zaobie! Srdano Va K.-D. Ewert-Gamalo Tiozon

Dragi gospodine Ewert! Pre otprilike godinu dana dobio sam od jednog prijatelja va magazin Resuolt i bio iznenaen to se u jednom izdavakom programu nalazilo toliko kritiarskih knjiga razliitih tema. Na mene je ostavila utisak Vaa hrabrost da javno ponudite ove knjige kao i Va Razvoj slobodne energije Kako sam saznao iz Resoult-a, u mogunosti ste da objavljujete i prvence, pod pretpostavkom da su ubedljivi i da autor preuzme navedeno sopstveno uee. Zato Vam na priloenoj disketi aljem moj rukopis na temu: Tajna drutva i njihova mo u 20. veku Sigurno ete se pitati kako sam doao do ovih informacija. U stvari sam u potrazi za neim sasvim drugim naleteo na temu Tajne loe i politika. Kao to sigurno znate, itava materija u mikro- i makrokosmosu povezana je elektromagnetnim silama. Ako, dakle, naem nain da prodrem u delovanje te elektromagnetene sile i promenim ga namerno, mogu da s jedne strane utiem na materiju, a sa druge na vreme. Postoje dva puta da se to postigne: mainama ili bez njih. Takve maine poznate su kao antigravitacione letelice, takozvani NLO, koje zbog magnetnog polja koje same proizvode mogu da manevriu nezavisno od naeg Zemljinog magnetnog polja (antigravitacija), i moduli prostor-vreme. Druge maine koje prodiru u ova magnetna polja i mogu da ih pretvore u korisnu energiju poznata su pod nazivom maine slobodne energije (npr. tahjonen-konvertor, prostorni kvantni motori). Ljudi koji svesnom rotacijom njihovog merkabah-a, sopstvenog magnetnog polja, mogu da promene materiju, nazivaju se avatare ( u zapadnom svetu najpoznatiji je bio Jeua ben Jozef = Isus, koji je bio majstor meu njima). Time je mogue stvarati direktno iz etra (materijalizacija), promeniti materiju, npr: pretvoriti vodu u vino ili gvoe u zlato (transformacija), ukinuti teinu, lebdeti ili hodati po vodi (levitacija), premeati telo bez gubitka vremena, na primer iz Afrike u Ameriku (teleportacija), spontano izleiti promenom strukture elije, itd. Imao sam prednost da budem duhovno vaspitavan, pa sam stoga rano nauio da ciljano programiram svoju podsvest, ivim prema kosmikim zakonitostima i treniram svoj medijalitet. Prema zakonu rezonance poeo sam da takve ljude uvodim u svoj ivot. Sad imam 26 godina, obiao sam pet kontinenata i u skoro svakoj sam zemlji naiao na opisane maine i avatare. Samo na Novom Zelandu sam sreo mnogo ljudi koji su se tamo preselili jer su zbog razvijanja ureaja za besplatnu proizvodnju energije ili antigravitacionih letelica u Evropi imali ozbiljnih problema sa tamnonjim atomskim, naftnim i elektro lobijima. Poeo sam da se pitam, zato se o ovim tehnologijama nita ne zna, i zato crkve predstavljaju delovanje avatara kao uda. Zato ljudi doivljavaju Isusa i Budu kao sinove Boje, iako njihova dela potiu iz primene potpuno jasnih zakonitosti koje su dostupne svakom na ovoj planeti? Tako sam poeo da otkrivam ko i ta stoji iza toga da takve teme s jedne strane ne dospevaju u medije ili se ismejavaju, a da se sa druge strane protiv takvih objavljivanja

bore bez obzira na ljudske ivote. Da se kod ove tematike ne radi o igri, konano mi je postalo jasno kada je jedan moj poznanik, farmer na severu Novog Zelanda koji je otkrio probni poligon za letee tanjire amerikih vazduhoplovnih snaga, pronaen ubijen na rubu jedne litice zajedno sa svojim jedinim svedokom samo pet sati nakon to je objavio svoj pronalazak. Sreo sam pripadnike CIA-e, Pomorske obavetajne slube i BND-a koji su bili umeani u takve projekte ili jo uvek jesu. Mnogi od njih nisu hteli da vie uestvuju u ovoj ubilakoj igri, plaei se za svoj ivot, s pravom, ukoliko bi izneli informacije. Takve i sline informacije tajne prirode na koje sam naiao tokom svog istraivanja sakupio sam u ovoj knjizi. Sve to je povezano sa tajnim drutvima, religijom, finansijskim monicima i politikom. Pritom sam rastrzan izmeu uasne bespomonosti koju oseamo ja i moja generacija i koja mnoge odvlai u raspoloenje BEZ-BUDUNOSTI i poriva da probuenom moi toj ludosti suprotstavim iskonske duhovne zakonitosti i puteve saznanja na sve, neiskvaren i nesputan nain. Mi, izdava i autor, moramo da budimo i probudimo, ali da promeni moe samo dananja generacija mladih ljudi na ovoj naoj Majci Zemlji. Poto su me vie puta upozorili da se sa svojom knjigom lino suprotstavljam etabliranim moima ovaj rukopis Vam aljem bez podataka o poiljaocu u nadi da ete se uveriti u ovaj materijal i da e biti objavljen pod mojim dole navedenim pseudonimom. Pod tim okolnostima sam takoe spreman da se odreknem eventualnog honorara stvari radi. Ovoj knijzi elim uspeh uz blagoslov pozitivnih duhovnih snaga! Vama, gdine Ewert, srdano se unapred zahvaljujem za trud, i elim zatitu i snagu za Va budui rad u slubi istine. Jan van Helsing

SADRAJ

Predgovor

Uvod

Poglavlja

1 Mnoge loe kvare kau

2 Cionki mudraci

3 Masonstvo oslobaa

4 Porodica Rotild 5 Protokoli cionkih mudraca

6 Striktna poslunost

7 Bavarski iluminati Adama Vajshaupta

8 Bitka kod Vaterloa

9 Masoni u Americi

10 Karl Marks 11 Plan vladavine svetom 12 Albert Pike i vitezovi Kju kluks klana

13 Trgovina opijumom engleske kraljevske porodice u 18.veku

14 Pozadina boljevike revolucije

15 Skull & Bones

16 ... i doe kraj slobodi u Americi 17 Rotildova lep-sluba 18 Sesil Rouds i njegovi Vitezovi okruglog stola 19 Kako se inscenira svetski rat?

20 1. svetski rat iz ugla iluminata

21 Ochrana (biva ruska tajna sluba)

22 Ruska nafta

23 Balforova deklaracija

24 i Amiji ele da se bore

25 Rokfelerovo ministarstvo spoljnih poslova (CFR)

26 Pripreme za 2.svetski rat

27 Adolf Hitler nudi pomo

28 Adolf iklgruber i drutvo Tule

29 Drutvo Vril ili Odozgo ne dolazi samo dobro

30 2.svetski rat 31 ta se deava u Americi? 32 Nemaka hoe da kapitulira 33 Amerika podrka Sovjetima za vreme rata 34 Protokoli moraju da se ispune

35 ta je postignuto 2. svetskim ratom?

36 Osnivanje Izraela

37 CFR se uvruje 38 Atentat na Kenedija

39 Jerusalimski vitezovi

40 A Vatikan? 41 Meunarodni monetarni fond 42 Kontrola informacija 43 Bio-psiholoko voenje rata 44 Energija kao oruje

45 CIA i ah

46 Sadam Husein i Pustinjska oluja

47 Kakva je budunost konfliktnog Bliskog istoka? 48 Nemaka ponovo ujedinjena (u propasti) 49 Kako stoji stvar sa Srbima? 50 Sadanja situacija 51 Pregled najvanijih poznatih organizacija iluminata 52 666 53 Rezime 54 ta initi?

55 Nazad ka iluminatima

56 Saetak reenja 57 Istraivaima

Spisak izvora

Spisak literature upotrebljene za knjigu

Dodatna literatura

PREDGOVOR Zamislite da ste vanzemaljac i da ste iza sebe ostavili bezbroj svetlosnih godina i sa svojim svemirskim brodom usmerili ka planeti Zemlji. Va zadatak je da upoznate planetu, uspostavite kontakt sa ljudima u cilju razmene znanja i informacija raznih vrsta. Ukoliko bi sve to odvijalo pozitivno a vi se uverili u iskrenost i spremnost stanovnika na mir, Zemlja bi mogla da bude primljena u Savez intergalaktike federacije. Zbog toga bi bilo mogue da se kontakti sa stanovnicima drugih planeta odvijaju na otvorenoj bazi, to

bi za posledicu imalo znaajan razvoj u svesti stanovnika Zemlje, kao i na podruju tehnologije i zdravstva. Nakon to ste uli u Zemljinu atmosferu, ukljuujete Va monitor da biste primili neke televizijske talase. Odmah hvatate program sa vestima koji Vas obavetava o dogaanjima na Zemlji. Saznajete da imate posla sa ratnikom planetom iji se stanovnici vekovima ne brane, kao to biste pretpostavili, od napada neprijateljske planete, ve se meusobno ubijaju. Utrvrujete da na prvi pogled ne postoji koncept iza ovih ratova, poto se jedni bore zbog vere, drugi zbog boje koe. Postoje i oni koji nisu zadovoljni veliinom svoje zemlje, drugi se bore za preivljavanje jer nemaju ta da jedu. Drugima je samo novac na umu, ali sve u svemu, svako misli samo na sebe. Zakljuujete da ova planeta nije zrela za informacije i tehnologije koje Vi nudite. U bilo kojoj zemlji da se prizemljite, Vai pokloni sigurno ne bi bili upotrebljeni za dobrobit itavog stanovnitva nego opet za sebine interese voa te zemlje. Verovatno ete pomisliti na Vau planetu i na vreme kada je na njoj jo bilo ratova. Poto su oni prevazieni jo pre nekoliko hiljada godina, a Vi taj scenario ne elite da proivite jo jednom, a pritom i utvrdite da je ispaljeno nekoliko raketa u pravcu Vaeg broda, brzo donosite odluku da ipak radije posetite neku drugu planetu. Jeste ili se ikada zapitali, zato ljudi stalno ratuju jedni protiv drugih? vajcarski naun