Top Banner

of 37

Asgmnt Sej Rmpun

Mar 03, 2018

ReportDownload

Documents

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  1/37

  1.0 PENGENALAN1.1 Pendahuluan

  Bahasa adalah jiwa bangsa. Tanpa bahasa yang sempurna, maka

  robohlah tamadun bangsa manusia. Bahasa Melayu yang lebih dikenali

  sebagai lingua franca telah memperkasakan kedudukannya di rantau ini

  sejak berabad yang lampau (Mohamad Amin Arshad, 2!". #ara

  penuturnya yang satu ketika dahulu hanyalah di kalangan penduduk

  pribuminya sahaja telah berkembang hingga menjadi bahasa serumpun di

  kepulauan Melayu. $etelah kedatangan pedagang%pedagang dari barat

  yang mana tujuan asalnya hanyalah untuk mencari tempat berdagang,

  telah berminat untuk menuturkannya. Maka, bahasa Melayu telah maju

  setapak lagi dengan berkembang kepada penutur barat.

  #erkembangan bahasa Melayu melalui perkamusan telah dimulakan

  oleh orang%orang Barat seperti orang &tali, Belanda, dan &nggeris. 'ejayaan

  mereka dalam mengumpulkan kosa kata Melayu yang diberi huraian dan

  penjelasan menurut bahasa ibunda masing%masing kemudian disusun dan

  diterbitkan dalam bentuk buku. 'amus%kamus tersebut menjadi sumber

  rujukan utama kepada orang%orang barat yang ingin mempelajari bahasaMelayu. &ni berpunca dari kesedaran tentang bahasa anak negeri perlu

  difahami dan dikuasai untuk memudahkan perniagaan.

  i samping itu pula, orang )ropah sudah mulai ramai yang tinggal

  rantau *usantara ini kerana berniaga, membuka ladang, atau ditugaskan

  oleh kerajaan mereka sebagai pegawai. #ara mubaligh 'ristian turut sama

  $ejarah +umpun Bahasa Melayu -

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  2/37

  ke 'epulauan Melayu untuk mengajar agama 'ristian kepada orang )ropah

  yang bertugas di sini dan juga kepada orang tempatan. $emua ini

  memerlukan kemahiran bahasa Melayu. $ejak itu, buku petunjuk sederhana

  dan kamus bahasa Melayu dianggap penting.

  1.2 Objektif Kajian

  'ajian ini ialah membincangkan tentang peranan tokoh + /ilkinson

  dalam bidang kebahasaan dan kesarjanaan bahasa beliau bersama sepuluh

  tokoh bahasa yang lain iaitu $ir 0enry 1ule, eorge 3oedes, ohn 3rawford,

  +4 /instedt, 5rank $wettenhem, Ma6well, Thomas Bowney, 3A Mess, 0ugh

  3li7ord dan 0outman serta bidang kebahasaan dalam perancangan

  perkamusan antara tokoh%tokoh bahasa tersebut.

  1.3 Kaedah Kajian

  'aedah kepustakaan telah digunakan semasa menyiapkan tugasan

  ini. $elain mendapatkan maklumat dari beberapa buah buku dan majalah,

  saya turut menggunakan enjin carian seperti laman sesawang untuk

  dijadikan panduan dan rujukan semasa menyusun atur tugasan yang

  diberikan ini. $egala bahan yang diperolehi daripada pelbagai sumber turut

  dianalisis mengikut kesesuaian untuk dikelaskan di bawah sub%topik yang

  berkenaan.

  1.4 Batasan Kajian

  $ejarah +umpun Bahasa Melayu 2

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  3/37

  'ajian ini berfokus kepada peranan tokoh + /ilikinson dalam bidang

  kebahasaan dan kesarjanaan bahasa beliau bersama sepuluh tokoh bahasa

  yang lain iaitu $ir 0enry 1ule, eorge 3oedes, ohn 3rawford, +4 /instedt,

  5rank $wettenhem, Ma6well, Thomas Bowney, 3A Mess, 0ugh 3li7ord dan

  0outman. serta bidang kebahasaan dalam perancangan perkamusan

  antara tokoh%tokoh bahasa tersebut.

  2.0 PERANAN OKO! R" #$LK$N%ON &ALA' B$&ANG KEBA!A%AAN.

  +. /ilkinson mula berkhidmat di Tanah Melayu pada tahun -889

  sebagai pegawai pentadbiran kolonial. $etelah didorong oleh $ir /illiam

  Ma6well, gabenor negeri $elangor dan /. $keat seorang penulis buku

  tentang ilmu ghaib. #ada masa itu politik wakil%wakil 'erajaan &nggeris

  bertujuan memerintah dan mendalangi para :+aja; tempatan dan

  menggunakan bahasa Melayu dengan fasih adalah menjadi syarat utama

  untuk menjayakan pentadbiran. Beliau juga telah terpesona oleh 'amus

  Melayu%#erancis Abbe 5a

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  4/37

  Paper on Malay subjects dan menyelesaikan hampir keseluruhan draf

  kamusnya. r. 3. 0ooykaas dalam bukunya :#erintis $astera; mengatakan

  bahawa #antun Melayu yang dikumpulkan oleh +. /ilkinson dan +.4

  /instedt (Malay Literature Series 12", mengandungi sejumlah lebih kurang

  -,! rangkap pantun, lebih -? daripadanya adalah seloka.

  /eltanschauung atau pandangan hidup orang Melayu boleh juga wujud

  dalam pantun tersebut.

  $eterusnya kita lihat sumbangan +. /ilkinson pada tahun -9-,yang

  telah menyusun kamus dwibahasa iaituA Malay-English Dictionary. kamus

  dwibahasa yang merupakan kamus terawal pada abad ke%2. 'ata

  kemasukan kamus ini ditulis dalam ejaan jawi dengan aturan huruf +umi

  serta keterangan data dalam bahasa &nggeris (Abdul +ashid aing Melebek,

  2-"./ilkinson telah melakukan tiga kali semakan [email protected]

  a" )disiA Malay-English Dictionary I-IIdalam ejaan +umi pada tahun -9>2.b" )disiA Malay-English Dictionarydalam ejaan +umi dengan tempelan ejaan

  awi pada tahun -9!9.c" #engemaskinianA Malay-English Dictionarydalam ejaan +umi sepenuhnya

  pada tahun -9!9.

  'amus setebal -> halaman itu merupakan karya leksikogra yang

  paling terperinci tentang bahasa Melayu hingga sekarang. 'amus ini

  diulang cetak oleh #enerbit Macmillan di ondon pada tahun -9!9.

  /ilkinson juga telah mengumpulkan sebanyak -! ribu frasa dan ungkapan

  daripada 0ikayat Abdullah untuk mendapatkan kosa kata kamus ini. Beliau

  juga telah menggunakan > naskhah karya berbentuk hikayat seperti

  0ikayat &skandar =ulkarnain, 0ikayat 'oris dan 0ikayat Bestamam. Tiha

  $ejarah +umpun Bahasa Melayu C

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  5/37

  cerita rakyat yang digunakan untuk menambahkan kosa kata ialah seperti

  $ang $amba, #arang #utting dan #utra aya #ati serta satu roman panji.

  $ehingga sekarang kamus ini merupakan kamus yang paling lengkap

  tentang bahasa Melayu abad ke%-9. /ilkinson banyak berbincang dengan

  ahli leksikogra Belanda seperti 'linkert, #ijnappel dan Don ewall serta

  indi

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  6/37

  Bahasa $anskrit 2.!? Bahasa ArabG#arsi -.!?Bahasa awaGBata.!?

  ain%lain 2?

  Terdapat !>? kata masukan lain tanpa diberi bahasa asalnya, yang

  boleh dianggap sebagai perkataan bahasa *usantara, terutamanya bahasa

  Melayu. 'ata masukan tentang =oologi dan botani merupakan -8?

  daripada !>? kata masukan tersebut.

  Berdasarkan perbandingan dengan kamus%kamus yang ada sekarang,

  kadar perkataan yang berasal dari bahasa Arab adalah lebih tinggi dan

  kadar perkataan yang berasal dari bahasa )ropah adalah agak rendah.

  alam kalangan bahasa%bahasa $umatera, bahasa Minangkabau yang

  mendapat tempat utama, satu kedudukan yang diwarisi secara berturut%

  turut oleh kamus%kamus yang lain. Menurut Abdul +ashid aeng Melebek

  (2-" para sarjana menyifatkan kamus ini sebagai kamus bahasa Melayu

  dwibahasa yang terbesar sebagai ensiklopedia Melayu 'lasik.

  'amus dwibahasa &nggeris%Melayu setebal -!2 halaman yang disusun

  oleh $ir +ichard /instedt dari Ini

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  7/37

  dalam kamus ini. /instedt telah menambahkan beberapa ratus perkataan

  baharu, memperluaskan makna sebanyak mungkin dan memberi takrifan

  dengan lebih terperinci bagi setiap kata masukan.

  $istem pengejaan yang digunakan ialah sistem pengejaan yang

  terdapat dalam 'amus 'echil Tuan /ilkinson kecuali ejaan beberapa

  perkataan kesusasteraan Arab yang didasarkan kepada pengejaan yang

  lebih saintik iaitu berdasarkan 'amus Besar Tuan /ilkinson. #erkataan

  dialek ditandakan dengan bintang (J" tetapi bagi kaya dialek yang sudah

  diketahui umum, kata%kata tersebut ditandai huruf awal negeri berkenaan,

  misalnya ' bagi negeri 'edah. 'ata%kata sastera ditandai dengan tanda (K".

  alam keluaran edisi yang kedua, penyusun kamus telah

  memperbaiki kesalahan ejaan dan kesalahan lain yang terdapat dalam edisi

  pertama. Banyak penambahan perkataan dan frasa baharu yang diperoleh

  daripada .& 0umprey, .) *athan, M.3 0ay, 3 Boden 'loss dan 0.3

  +obinson.

  $atu lagi sumbangan /ilkinson adalah 'amus awi%Melayu%&nggeris

  ketika beliau berkhidmat sebagai pegawai &nggeris di Tanah Melayu pada

  akhir abad ke%-9 hingga ke awal abad ke%2. 'amus Melayu Tulisan awi ini

  telah disusun oleh /ilkinson dalam tahun -92 dan diterbitkan pada tahun

  -9>. 0uruf Arab dengan huruf awi Melayu digunakan dalam kamus ini.

  engan itu, huruf awi Melayu digunakan sepenuhnya selain huruf%huruf

  dari aksara bahasa Arab. 4leh yang demikian, huruf%huruf yang digunakan

  oleh /ilkinson sama dengan huruf%huruf jawi yang digunakan sekarang,

  kecuali huruf yang baru dicipta dalam 'on

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  8/37

  masukan A, terdapat juga I, ), &, dan 4. &ni berlaku kerana alif ( L "

  mewakili semua

 • 7/26/2019 Asgmnt Sej Rmpun

  9/37

  tersebut dalam sebuah buku yang bertajuk *arrati sebagai penghurai kepada ordanus dan The iary /illiam 0edges

  dari tahun -88F hingga tahun -889, dan beliau yang ketika itu merupakan

  seorang bekas president bagi 0akluyt $ociety. $untingannya bukan hanya

  untuk sekadar huraian terhadap dua perkara tadi bahkan turut

  mengandungi sebuah biogra pertama terhadap seorang yang

  berpengaruh isitu abenor #itt yang merupakan datuk kepada /illiam #itt

  yang berjudul )art of 3hatham. Bukan sekadar itu sahaja, $ir 0enry 1ule

  juga merupakan penyumbang kepada penciptaan sebuah kamus 46ford

  &nggeris dan merupakan penasihat dalam pelbagai perkara yan