Top Banner

of 22

asgmnt rasm usmani

Jul 18, 2015

ReportDownload

Documents

Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Abu Bakar Al-Siddiq R.A.

Selepas Rasulullah s.a.w wafat, para sahabat telah melantik Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. menjadi khalifah yang pertama. Pada zamannya telah berlaku beberapa peperangan antaranya ialah peperangan al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan tersebut ramai tentera Islam yang menghafaz al-quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz al quran telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Saidina Umar bin Al-Khattab r.a. beberapa kali mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. supaya diadakan usaha pengumpulan al-quran kerana dibimbangi al-quran akan terhapus kerana ramaiQurra' yang gugur syahid. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a yang pada mulanya tidak bersetuju, akhir bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Saidina Zaid bin Thabit r.a. menyalin al quran yang telah ditulis dan dihafaz di zaman Rasulullah s.a.w dengan dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Maka terkumpullah al quran yang pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. wafat, suhuf tersebut telah disimpan di rumah Saidina Umar bin al-Khattab r.a. dan apabila beliau wafat, lembaran suhuf itu disimpan pula oleh Ummul Mukminin Saidatina Hafsah bin Umar al-Khattab r.a. iaitu isteri Rasulullah s.a.w.

Penulisan Al Quran Pada Zaman Saidina Uthman Bin Affan R.A.

Pada masa pemerintahan Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a. Islam telah berkembang luas meliputi Semenanjung Tanah Arab dan lain-lain wilayah termasuk Armenia, Arzabeijan dan Khurasan. Umat Islam di wilayah-wilayah tersebut telah mempelajari dan membaca alquran menurut kaedah-kaedah bacaan para sahabat yang masyhur antaranya: Penduduk Mekah dan Madinah mengambil kaedah bacaan Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Thabit r.a. dan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a. Penduduk Syam mengambil kaedah bacaan Saidina Uthman bin Affan dan Abu Darda' r.a. Penduduk Basrah mengambil kaedah bacaan Saidina Umar bin Al-Khattab r.a., Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Thabit r.a, Saidina Uthman bin Affan, Saidina Ali bin Abi Talib r.a dan Abu Musa al-Asha'ari, r.a. Penduduk Kufah mengambil kaedah bacaan Abdullah bin Mas'ud, Saidina Ali bin Abi Talib, r.a. Saidina Uthman bin Affan r.a, Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit r.a. Pada tahun 25 hijrah satu perbalahan yang hebat telah berlaku di kalangan muslimin mengenai perbezaan kaedah bacaan dan seterusnya perselisihan dari segi riwayat pembacaan al-quran. Keadaan yang tidak begitu sihat ini telah disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Huzaifah bin al-Yaman kepada Khalifah Saidina Uthman bin Affan r.a.. Huzaifah telah mencadangkan supaya Khalifah Saidina Uthman bin Affan mencari jalan untuk menyatukan kaum muslimin dengan cara menyelaraskan mushaf agar tidak berlaku lagi perbalahan dan perselisihan tersebut. Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah membentuk satu Jawatankuasa Penulisan Al quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit r.a. dan dibantu oleh beberapa orang anggota yang lain yang terdiri

dari:

Abdullah bin Zubair

Said bin Al-'As

Abdul Rahman bin Harith bin Hisyam r.a.

Lembaran-lembaran suhuf al-quran yang diambil dari simpanan Saidatina Hafsah binti Umar AlKhattab r.a. dijadikan mushaf. Ketika ahli-ahli Jawatankuasa ini menjalankan tugas, Saidina Uthman bin Affan memberi nasihat dan meletakkan panduan bahawa asas rujukan di dalam penulisan al quran ini hendaklah berdasarkan bacaan Qurra''. Jika terdapat perbezaan pada bacaan mereka, maka hendaklah ditulis mengikut bahasa orang-orang Quraisy kerana al quran itu diturunkan menurut bahasa Quraisy. Menurut pendapat yang muktamad, Jawatankuasa tersebut telah menyusun dan menyalin sebanyak 6 mushaf al quran. Sebuah mushaf untuk Saidina Uthman bin Affan dinamakan "Mushaf-al Imam" dan mushaf yang lain dikirimkan ke Mekah, Syam, Basrah, Kufah dan Madinah. Mushaf tersebut bukan sahaja dijadikan rujukan tunggal bagi penduduk wilayah-wilayah berkenaan, bahkan dihantar bersama-samanya seorang imam(qari) yang adil dan mutqin di dalam bacaan al quran untuk mengajar penduduk berkenaan. Mereka dari daripada: 1. Abdullah bin Saaib r.a. ke Mekah 2. Al-Mughirah bin Abi Syibab r.a. ke Syam 3. Abdul Rahman Abdullah bin Habib al-Sulami r.a. ke Kufah 4. Amru bin Qais r.a. ke Basrah 5. Zaid bin Thabit ke Madinah Selepas itu, Saidina Uthman bin Affan r.a. memerintahkan supaya semua lembaran alquran yang ditulis sebelum ini dikumpulkan untuk dibakar atau dilupuskan. Walau bagaimanapun, perbezaan bacaan yang ada hingga sekarang ini tidaklah berlawanan dengan apa yang terdapat di dalam mushaf yang ditulis pada zaman Saidina Uthman bin Affan r.a. kerana bacaan telah diterima dari Baginda Rasululah s.a.w. secarmutawatir. Usaha-usaha pengumpulan al quran yang dilakukan pada zaman Khalifah Saidina Uthman bin Affan telah mendatangkan faedah yang besar kepada umat Islam terutamanya dari segi: Dapat menyelamatkan umat Islam dari perpecahan. Dapat menyelesaikan perselisihan kaum muslimin tentang penulisan al quran Dapat menyatukan bentuk mushaf yang seragam melalui ejaan dan tulisan

Dapat menyatukan wajah-wajah qiraat melalui satu mushaf Dapat menyelaraskan susunan surah-surah menurut tertib seperti yang ada sekarang.

http://www.slideshare.net/harszzz/ahli-lajnahAhli lajnah Presentation Transcript

1. KEPENTINGAN MENGENALI RASM UTHMANI OLEH: DATUK HJ.MOHAMMAD BIN HASHIM AHLI LAJNAH TASHEH AL-QURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2. MUQADDIMAH Al-Quran ialah kalamullah yang mengandungi mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui pengantaraan Jibril a.s ditulis dalam mushaf, dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadat sesiapa membacanya. 3. Mengikut kiraan Hakim Muhammad Auwad (bangsa Mesir ) bahawa Al-Quran Rasm Uthmani yang terangkum dari cantuman 28 huruf hijaiyah mempunyai 30 juzu, 60 hizib , 240 rubu, 114 surah, 6,236 ayat, 77,437 kalimah, 323,671 huruf, 50,681 titik, 19,253 tanda tashdid ,1,771 tanda mad , 94,243 baris fathah ,38,886 baris kasrah , 40,804 baris dhammah dan 2,664 lafaz Al-Jalalah . 4. SEJARAH PENURUNAN AL-QURAN Meskipun terdapat beberapa perselisihan ulama mengenai tarikh mulanya ayat-ayat al-Quran mula diturunkan, pada keseluruhannya mereka hampir-hampir sepakat mengatakan bahawa al-Quran mula diturunkan pada 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi Muhammad SAW ( malam Isnin 16 Ogos 619 Masihi ) 5. CARA PENURUNAN AL-QURAN Diturunkan dalam dua peringkat: Peringkat Pertama Secara serentak dari Luh mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Firman Allah SWT dalam ayat 1 dan 22 surah al-Buruj yang bermaksud: bahkan yang mereka dustakan itu al-Quran yang mulia yang tersimpan di Luh Mahfuz alBuruj:1-2 6. SEJARAH PENURUNAN AL-QURAN 2. Peringkat Kedua Penurunan beransuransur dari B aitul Izzah ke dada Rasulullah SAW dalam tempoh 23 tahun(22 tahun 2 bulan 2 hari ). Firman Allah SWT: dan berkatalah orang-orang kafir mengapa alQuran itu tidak diturunkan kepadanya iaitu (Muhammad) secara serentak. Yang demikian itu(beransur-ansur) supaya kami perkuatkan hatimu dengannya dan Kami membacakannya secara tartil al-Furqan ayat: 32 7. KHALIFAH UTHMAN SEBAGAI PENGASAS KAEDAH RASM UTHMANI Ilmu Rasm al-Quran merupakan satu ilmu yang membahaskan kaedah serta cara penulisan huruf-huruf dan kalimah-kalimah al-Quran. Ilmu ini juga dikenali sebagai Rasm Uthmani. Penyeragaman kaedah penulisan Rasm Uthmani adalah untuk mengekal dan memelihara ketepatan bacaan qiraat tujuh atau sepuluh yang mutawatir daripada Rasulullah SAW.

8. KELEBIHAN RASM UTHMANI Al-Quran Rasm Uthmani mempunyai banyak kelebihan antaranya: - Mengikut sunnah Rasulullah SAW, - Mengikut tulisan alQuran yang asal, - Boleh memahami makna yang berlainan dan tidak pula terkeluar daripada maksud yang sebenar, - Memudahkan bacaan dengan wajah qiraat (jenisjenis bacaan), - Sebagai hujah kepada bahasa al-Quran yang fasih. 9. Dipersetujui oleh lebih 12,000 orang sahabat , Salah satu dari mukjizat al-Quran, Bertepatan dengan riwayat bacaan mutawatir, Salah satu dari rukun bacaan alQuran al-Karim Berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang jelas, Ditulis mengikut bacaan Rawi(riwayat). 10. TAHAP PENULISAN AL-QURAN Tahap Pertama. Belum diletakkan sebarang tanda. Tahap Kedua. Ditandakan titik ( ) yang dipelopori oleh abu alAswad al-Duali(meninggal pada tahun 69 hijrah pada zaman khalifah Marwan bin alHakam) 11. Tahap Ketiga. Mula ditandakan dengan titik(yang dipelopori oleh Yahya bin Yamar dan Nasyr bin Asim al-Laisy dengan perintah gabenor Iraq iaitu al-Hajjaj bin Yusof al-Thaqafi. Tahap Keempat. Mula diletakkan dengan tanda-tanda baris(harakah) 12. Tahap Kelima. Ditambah dengan tanda-tanda wakaf dan lain-lain tanda lagi. Tulisan al-Quran dengan menggunakan khat naskh mula dicetak buat pertama kalinya di Hamburg Jerman pada tahun 1694 Masihi(1113 Hijrah) dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam yan lain sehingga ke hari ini. 13. PEMBAHAGIAN RASM Terbahagi kepada dua: Rasm Qiasi / Imlai Iaitu penulisan kelaziman pengucapan / pertuturan. Rasm Istilahi / Uthmani. Menurut kaedah tertentu yang mana ia tidak sama dengan penulisan biasa dari segi sebutan disebabkan ia menggunakan beberapa kaedah seperti membuang, menambah, mengganti, menyambung atau memisahkan huruf dan penulisan hamzah. 14. HUKUM MENGGUNAKAN RASM UTHMANI Ulamak bersepakat mengatakan ketika menulis ayat-ayat al-Quran adalah wajib menulisnya mengikut kaedah Rasm Uthmani. Diantara alasannya: Dipersetujui oleh lebih 12,000 orang sahabat kerana mengikut sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: kamu ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat hidayah selepasku dan peganglah ia dengan bersungguh-sungguh riwayat Abu Daud alTarmizi 15. KAEDAH PENULISAN RASM UTHMANI 16. PENGENALAN RASM UTHMANI/RASM ISTILAHI Satu kaedah penulisan yang unik dan istimewa. Kaedah ini dikatakan kaedah