Top Banner

Click here to load reader

ค าน า - · PDF fileรหัส utq-55104 ชื่อหลักสูตรรายวิชา สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

Aug 29, 2019

ReportDownload

Documents

lamthuy

 • U T Q - 5 5 1 0 5 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

  1 | ห น้ า

  ค าน า

  เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาเป็น หลักสูตรฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการฝึกอบรมครู ข้าราชการพลเรือนและ บุคลากรทางการศึกษาด้วยหลักสูตรฝึกอบรมแบบ e-Training ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความ ต้องการขององค์กร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ในทุกที่ทุกเวลา

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา จะ สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป

 • U T Q - 5 5 1 0 5 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

  2 | ห น้ า

  สารบัญ

  ค าน า 1 หลักสูตร “ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา” 3 รายละเอียดหลักสูตร 4 ค าอธิบายรายวิชา 4 วัตถุประสงค์ 4 สาระการอบรม 4 กิจกรรมการอบรม 4 สื่อประกอบการอบรม 5 การวัดผลและประเมินผลการอบรม 5 บรรณานุกรม 5 เค้าโครงเนื้อหา 8 ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10 ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 19 ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 28 ตอนที่ 4 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในระดับประถมศึกษา 36 ตอนที่ 5 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 54 ใบงานที่ 1 65 ใบงานที่ 2 66 ใบงานที่ 3 67 ใบงานที่ 4 68 ใบงานที่ 5 69 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนหลักสูตร 70

 • U T Q - 5 5 1 0 5 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

  3 | ห น้ า

  หลักสูตร สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

  รหัส UTQ-55104 ชื่อหลักสูตรรายวิชา สังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา วิทยากร

  อ.ดร. ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร สาขาวิชาประถมศึกษาภาควิชาหลักสูตรและการสอน

  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา 1. ดร.พรพิมล ประสงค์พร

  2. ดร.วรรณา ช่องดารากุล 3. ดร.ยุวดี อยู่สบาย 4. อ.ดร.ปราณภา โหมดหิรัญ

 • U T Q - 5 5 1 0 5 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า

  4 | ห น้ า

  รายละเอียดหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา

  หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  วัตถุประสงค์

  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 1. บอกมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ 2. บอกแนวทางการกิจกรรมการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางได้ 3. บอกแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

  กระบวนการคิดของผู้เรียนได้ 4. บอกแนวทางการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

  ทักษะการสื่อสารของผู้เรียนได้ 5. บอกคุณลักษณะที่ส าคัญของผู้เรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้ 6. บอกแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 7. ระบุลักษณะของสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ 8. ยกตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ 9. บอกวิธีการวัดและการประเมินผลภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 10. สามารถออกแบบ/เลือกใช้วิธีการ/เครื่องมือในการวัดและประเมินผลภาษาต่างประเทศได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม

  สาระการอบรม

  ตอนที่ 1 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตอนที่ 3 การพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตอนที่ 4 สื่อการเรียนรู้แล