Top Banner
České České zdravotnictví zdravotnictví = švédský stůl = švédský stůl Ing. Ludvík Hovorka Ing. Ludvík Hovorka PSP ČR 11. 5. 2011 PSP ČR 11. 5. 2011
48

České zdravotnictví = švédský stůl

Jan 28, 2016

Download

Documents

mort

České zdravotnictví = švédský stůl. Ing. Ludvík Hovorka PSP ČR 11. 5. 2011. České zdravotnictví = švédský stůl. Vyvádění peněz ze systému - systémově organizováno Korupce od r. 2002 transformace krajských nemocnic na akciové spol., zdravotnické řetězce - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: České zdravotnictví = švédský stůl

České zdravotnictvíČeské zdravotnictví = švédský stůl= švédský stůl

Ing. Ludvík HovorkaIng. Ludvík Hovorka

PSP ČR 11. 5. 2011PSP ČR 11. 5. 2011

Page 2: České zdravotnictví = švédský stůl

České zdravotnictví =České zdravotnictví = švédský stůlšvédský stůl

Vyvádění peněz ze systému - systémově Vyvádění peněz ze systému - systémově organizovánoorganizováno

Korupce od r. 2002 Korupce od r. 2002 transformace krajských nemocnic na akciové transformace krajských nemocnic na akciové

spol., zdravotnické řetězcespol., zdravotnické řetězce

Korupce od r. 2007 – kauzy – politické krytíKorupce od r. 2007 – kauzy – politické krytí

„„uznávaná forma korupce“ – mezi lékaři a uznávaná forma korupce“ – mezi lékaři a farmaceutickými firmamifarmaceutickými firmami

Page 3: České zdravotnictví = švédský stůl

Příklady největší korupce ve Příklady největší korupce ve zdravotnictvízdravotnictví

systémová korupce v systému stanovování cen léčiv systémová korupce v systému stanovování cen léčiv a stanovování úhrad léčiv a stanovování úhrad léčiv

umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických zařízení zařízení

centrální úložiště dat centrální úložiště dat (projekt shromaždování dat o lékařích a pacientech)(projekt shromaždování dat o lékařích a pacientech)

IZIP, EZKIZIP, EZK

prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, Akordu, Karty života, apod.Akordu, Karty života, apod.

Page 4: České zdravotnictví = švédský stůl

Příklady největší korupce ve Příklady největší korupce ve zdravotnictvízdravotnictví

distribuce vakcíndistribuce vakcín

protichřipkové vakcínyprotichřipkové vakcíny antivirotika Tamiflu a Relenza antivirotika Tamiflu a Relenza

výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. v nemocnicích - příklad IKEMv nemocnicích - příklad IKEM

korupce v nemocnicích, outsourcingy činností, korupce v nemocnicích, outsourcingy činností, příklad Nemocnice na Homolcepříklad Nemocnice na Homolce

Page 5: České zdravotnictví = švédský stůl

Příklady největší korupce ve Příklady největší korupce ve zdravotnictvízdravotnictví

systematická likvidace primární prevence - zdravotní systematická likvidace primární prevence - zdravotní ústavy ústavy

tkáňová banka - Národní tkáňové centrum, Centrum tkáňová banka - Národní tkáňové centrum, Centrum buněčné terapie a diagnostikybuněčné terapie a diagnostiky

příprava tzv. reformních zákonů Julínkovy reformypříprava tzv. reformních zákonů Julínkovy reformy

Page 6: České zdravotnictví = švédský stůl

Umožnění provázanosti Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických pojišťoven a zdravotnických

zařízení zařízení

do roku 2008 striktní oddělení zdravotních pojišťovendo roku 2008 striktní oddělení zdravotních pojišťoven

(plátců péče) od zdravotnických zařízení (plátců péče) od zdravotnických zařízení

(poskytovatelů péče)(poskytovatelů péče)

v roce 2008 udělena licence Zdravotní pojišťovně Agel.v roce 2008 udělena licence Zdravotní pojišťovně Agel.

(Řetězec Agel provozuje 10 nemocnic a 20 dalších (Řetězec Agel provozuje 10 nemocnic a 20 dalších zdravotnických zařízení – lékáren, laboratoří, zdravotnických zařízení – lékáren, laboratoří, distribučních firem)distribučních firem)

Page 7: České zdravotnictví = švédský stůl

Umožnění provázanosti Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických pojišťoven a zdravotnických

zařízenízařízení

ZP Agel přetáhla jiným pojišťovnám 60 000 pojištěnců ZP Agel přetáhla jiným pojišťovnám 60 000 pojištěnců do 1 rokudo 1 roku

poté požádala o fúzi s Hutnickou zaměstnaneckou poté požádala o fúzi s Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou, ministerstvo zdravotnictví povolilopojišťovnou, ministerstvo zdravotnictví povolilo

poté požádala tato sloučená pojišťovna o sloučení poté požádala tato sloučená pojišťovna o sloučení s Českou národní zdravotní pojišťovnou, s Českou národní zdravotní pojišťovnou,

MZdr. povoliloMZdr. povolilo

Page 8: České zdravotnictví = švédský stůl

Umožnění provázanosti Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických pojišťoven a zdravotnických

zařízenízařízení

Výsledek: Výsledek:

- z miniaturní ZP Agel vznikla Česká průmyslová - z miniaturní ZP Agel vznikla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zdravotní pojišťovna

- 730 tisíc pojištěnců, obrat 14,5 mld korun, získáno - 730 tisíc pojištěnců, obrat 14,5 mld korun, získáno bezúplatně podpisem ministra. bezúplatně podpisem ministra.

- pojištěnců slučovaných pojišťoven se nikdo neptal na - pojištěnců slučovaných pojišťoven se nikdo neptal na názornázor

Page 9: České zdravotnictví = švédský stůl

Umožnění provázanosti Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických pojišťoven a zdravotnických

zařízenízařízení

kruh finančních toků se uzavřel – ZP, sice veřejná, ale kruh finančních toků se uzavřel – ZP, sice veřejná, ale stejného zakladatele, může upřednostňovat a stejného zakladatele, může upřednostňovat a zvýhodňovat ZZ svého zakladatele – vzniká nerovnost zvýhodňovat ZZ svého zakladatele – vzniká nerovnost mezi pojišťovnami i mezi zdravotnickými zařízeními.mezi pojišťovnami i mezi zdravotnickými zařízeními.

současná novela zákona 48/1997 Sb o veř. zdr. poj. současná novela zákona 48/1997 Sb o veř. zdr. poj. ruší omezení pro slučování zdravotních pojišťoven, ruší omezení pro slučování zdravotních pojišťoven, plánuje se sloučení ZPMV a VoZP a dál ???plánuje se sloučení ZPMV a VoZP a dál ???

Page 10: České zdravotnictví = švédský stůl

Umožnění provázanosti Umožnění provázanosti pojišťoven a zdravotnických pojišťoven a zdravotnických

zařízenízařízení

zákony o zdravotních pojišťovnách musí zákony o zdravotních pojišťovnách musí obsahovat daleko širší zamezení střetu obsahovat daleko širší zamezení střetu

zájmů u členů statutárních orgánů – zájmů u členů statutárních orgánů –

často nehájí zájmy pojišťoven a pojištěnců, často nehájí zájmy pojišťoven a pojištěnců, ale zdravotnických zařízení a dodavatelů.ale zdravotnických zařízení a dodavatelů.

Page 11: České zdravotnictví = švédský stůl

Centrální úložiště dat, jako Centrální úložiště dat, jako projekt shromaždování dat o projekt shromaždování dat o

lékařích a pacienteclékařích a pacientechh

podzim 2007 novela zákona o léčivech – uzákoněn podzim 2007 novela zákona o léčivech – uzákoněn elektronický receptelektronický recept

r. 2008 SUKL bez jakéhokoliv zákonného zmocnění - r. 2008 SUKL bez jakéhokoliv zákonného zmocnění - vypisuje výběrové řízení na tzv. Centrální úložiště dat - vypisuje výběrové řízení na tzv. Centrální úložiště dat - projekt obrovské databáze informace ze všech projekt obrovské databáze informace ze všech papírových i elektronických receptů, citlivé údaje o papírových i elektronických receptů, citlivé údaje o diagnózách, pacientech, užívaných lécích, diagnózách, pacientech, užívaných lécích, předepisujících lékařích, včetně rodných číselpředepisujících lékařích, včetně rodných čísel

Page 12: České zdravotnictví = švédský stůl

Centrální úložiště dat, jako Centrální úložiště dat, jako projekt shromaždování dat o projekt shromaždování dat o

lékařích a pacientechlékařích a pacientech

r. 2009 – novela zákona o návykových látkách – návrh r. 2009 – novela zákona o návykových látkách – návrh na povinný výdej léků s pseudoefedrinem pouze na povinný výdej léků s pseudoefedrinem pouze

na recept., vrací se ze senátu – nový návrh – výdej léků na recept., vrací se ze senátu – nový návrh – výdej léků s tzv. omezením (na občanský průkaz)s tzv. omezením (na občanský průkaz)

následuje nátlak SUKLu na všechny lékárny na následuje nátlak SUKLu na všechny lékárny na zakoupení routerů a povinné připojení na SUKLzakoupení routerů a povinné připojení na SUKL

Page 13: České zdravotnictví = švédský stůl

Centrální úložiště dat, jako Centrální úložiště dat, jako projekt shromaždování dat o projekt shromaždování dat o

lékařích a pacientechlékařích a pacientech

r. 2010 - protesty lékárníků – ÚOOÚ nařizuje zničení r. 2010 - protesty lékárníků – ÚOOÚ nařizuje zničení databáze SUKLudatabáze SUKLu

duben 2010 MZDr. předkládá novelu zákona o duben 2010 MZDr. předkládá novelu zákona o léčivech – hlavním důvodem: legalizace léčivech – hlavním důvodem: legalizace

Centrálního úložiště dat – přesvědčování poslanců, Centrálního úložiště dat – přesvědčování poslanců, zákon neprojednán.zákon neprojednán.

Page 14: České zdravotnictví = švédský stůl

Centrální úložiště dat, jako Centrální úložiště dat, jako projekt shromaždování dat o projekt shromaždování dat o

lékařích a pacientechlékařích a pacientech Výsledek: Výsledek:

- SUKL nezákonně proinvestoval 123 mil. Kč za tzv. - SUKL nezákonně proinvestoval 123 mil. Kč za tzv. Centrální úložiště datCentrální úložiště dat

- nikdo nepotrestán, jedná se o vlastní prostředky SUKLu, - nikdo nepotrestán, jedná se o vlastní prostředky SUKLu, projekt tiše běží dál.projekt tiše běží dál.

- obdoba této obrovské databáze se objevuje v návrhu - obdoba této obrovské databáze se objevuje v návrhu zákona o zdravotních službách.zákona o zdravotních službách.

Page 15: České zdravotnictví = švédský stůl

IZIP - EZKIZIP - EZK

Projekt vznikl cca před 10 lety – autoři poslanci, dnes Projekt vznikl cca před 10 lety – autoři poslanci, dnes europoslanci Cabrnoch, Ouzkýeuroposlanci Cabrnoch, Ouzký

Prostřednictvím správní rady VZP – oživení projektu – Prostřednictvím správní rady VZP – oživení projektu – nábor lékařů, nábory klientůnábor lékařů, nábory klientů

Finanční motivace lékařů, zvýhodňování zapojených Finanční motivace lékařů, zvýhodňování zapojených na úkor nezapojenýchna úkor nezapojených

Shromažďování citlivých údajů o pacientech a o Shromažďování citlivých údajů o pacientech a o lékařích lékařích

Page 16: České zdravotnictví = švédský stůl

IZIP, EZKIZIP, EZK

Výsledek:Výsledek:

IZIP – nefunkční IZIP – nefunkční soukromýsoukromý projekt, za který VZP projekt, za který VZP dosud zaplatila 1,3 mld korun a stále měsíčně platí dosud zaplatila 1,3 mld korun a stále měsíčně platí přes 20 mil. Korunpřes 20 mil. Korun

IZIP – neznámý vlastník – akcie na doručitele – IZIP – neznámý vlastník – akcie na doručitele – stamilionové odměny managementustamilionové odměny managementu

IZIP – prostředek k vyvádění prostředků IZIP – prostředek k vyvádění prostředků

zdravotního pojištění určených na léčení pacientůzdravotního pojištění určených na léčení pacientů

Page 17: České zdravotnictví = švédský stůl

IZIP, EZKIZIP, EZK

IZIP – chybí reálná analýza prokazující úspory IZIP – chybí reálná analýza prokazující úspory finančních prostředků ve zdravotnictvífinančních prostředků ve zdravotnictví

IZIP – nikde ve světě neexistuje funkční taková IZIP – nikde ve světě neexistuje funkční taková

obrovská databáze citlivých údajůobrovská databáze citlivých údajů

IZIP – nezabezpečené choulostivé informaceIZIP – nezabezpečené choulostivé informace

IZIP – není e-Health IZIP – není e-Health

Page 18: České zdravotnictví = švédský stůl

IZIP, EZKIZIP, EZK

IZIP = EZK = nekompletní a nahodilé soubory údajů IZIP = EZK = nekompletní a nahodilé soubory údajů pacienta, často nepodstatné, není to lékařská pacienta, často nepodstatné, není to lékařská dokumentace!!! O validitě dat jsou obrovské dokumentace!!! O validitě dat jsou obrovské pochybnosti!pochybnosti!

EZK – jednoznačně nadstandard pro pacienta i EZK – jednoznačně nadstandard pro pacienta i zdravotní pojišťovnuzdravotní pojišťovnu

IZIP – počty „živých klientů a lékařů“ jsou velmi nízké IZIP – počty „živých klientů a lékařů“ jsou velmi nízké a zásadně se liší od absolutních čísel uváděných a zásadně se liší od absolutních čísel uváděných IZIPem ( + EZK pacientů přeregistrovaných od VZP IZIPem ( + EZK pacientů přeregistrovaných od VZP k jiným ZP)k jiným ZP)

Page 19: České zdravotnictví = švédský stůl

IZIP, EZKIZIP, EZK

IZIP – neustále se udržuje a oživuje nefunkční IZIP – neustále se udržuje a oživuje nefunkční projekt – vznikají pilotní projektyprojekt – vznikají pilotní projekty

IZIP – VZP chce nakoupit další akciový podílIZIP – VZP chce nakoupit další akciový podíl

IZIP – ideální prostředek k financování politických IZIP – ideální prostředek k financování politických stran ?stran ?

IZIP – z čeho se vlastně platí? Kdo ponese IZIP – z čeho se vlastně platí? Kdo ponese zodpovědnost za vynaložené finanční prostředky?zodpovědnost za vynaložené finanční prostředky?

Page 20: České zdravotnictví = švédský stůl

IZIP, EZKIZIP, EZK

Závěr: Závěr:

IZIP není důvěryhodný projekt, finanční IZIP není důvěryhodný projekt, finanční prostředky v rozsahu větším než 1,3 mld prostředky v rozsahu větším než 1,3 mld plynou neznámo komuplynou neznámo komu

Page 21: České zdravotnictví = švédský stůl

Prosazování systémů řízené Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, péče, koordinované péče,

Akordu, Karty života, apod.Akordu, Karty života, apod.

Řízená péče – v syrové podobě pouze pro úsporu Řízená péče – v syrové podobě pouze pro úsporu peněz na úkor pacienta peněz na úkor pacienta

Řízená péče – americký prvek v českém Řízená péče – americký prvek v českém zdravotnictví s různými názvyzdravotnictví s různými názvy

Prosazuje se od roku 2008 – projekty řízené péče ZP Prosazuje se od roku 2008 – projekty řízené péče ZP – autoři Macháček, Zámečník, Hroboň– autoři Macháček, Zámečník, Hroboň

Page 22: České zdravotnictví = švédský stůl

Prosazování systémů řízené Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, péče, koordinované péče,

Akordu, Karty života, apod.Akordu, Karty života, apod. ŘP neměla a nemá žádnou zákonnou oporu, očekávalo ŘP neměla a nemá žádnou zákonnou oporu, očekávalo

se zakotvení v novém zákonu o veřejném zdravotním se zakotvení v novém zákonu o veřejném zdravotním pojištění – napsán ale nepředložen do připomínkového pojištění – napsán ale nepředložen do připomínkového řízení.řízení.

pacienti v řízené péči – chronici, diabetici, atd. mohou pacienti v řízené péči – chronici, diabetici, atd. mohou čekat obrovské potíže, pokud by se veřejné zdravotní čekat obrovské potíže, pokud by se veřejné zdravotní pojištění stalo soukromým, i v případě připojištění, pojištění stalo soukromým, i v případě připojištění, protože by se stali obtížně pojistitelnými a protože by se stali obtížně pojistitelnými a nevýhodnými pro pojišťovny. nevýhodnými pro pojišťovny.

Page 23: České zdravotnictví = švédský stůl

Prosazování systémů řízené Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, péče, koordinované péče,

Akordu, Karty života, apod.Akordu, Karty života, apod.

zákonem musí být definován standard péče pro zákonem musí být definován standard péče pro všechny ZP stejný, zejména u chronicky nemocných všechny ZP stejný, zejména u chronicky nemocných pacientů. pacientů.

názvy: Systém řízené péče, Systém koordinované péče, názvy: Systém řízené péče, Systém koordinované péče, Akord, Karta životaAkord, Karta života

Page 24: České zdravotnictví = švédský stůl

Prosazování systémů řízené Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, péče, koordinované péče,

Akordu, Karty života, apod.Akordu, Karty života, apod.

nikomu nezachrání život, mají přinést úspory nikomu nezachrání život, mají přinést úspory systému na úkor pacientů – sledování, kam lékař systému na úkor pacientů – sledování, kam lékař odesílá, nápadné zvýhodňování lékařů, kteří jsou odesílá, nápadné zvýhodňování lékařů, kteří jsou zaevidováni v Akordu, Kartě života – není zaevidováni v Akordu, Kartě života – není opodstatněné hodnotit práci lékařů podle zapojení opodstatněné hodnotit práci lékařů podle zapojení nebo nezapojení do řízené péče.nebo nezapojení do řízené péče.

Page 25: České zdravotnictví = švédský stůl

Prosazování systémů řízené Prosazování systémů řízené péče, koordinované péče, péče, koordinované péče,

Akordu, Karty života, apod.Akordu, Karty života, apod.

kardinální otázka: kardinální otázka:

Z čeho se hradí výdaje spojené s řízenou Z čeho se hradí výdaje spojené s řízenou péčí ?!!péčí ?!!

Page 26: České zdravotnictví = švédský stůl

Systémová korupce při Systémová korupce při pořizování nákladné pořizování nákladné

zdravotnické technikyzdravotnické techniky podzim 2006 – ministerstvo zdravotnictví ruší přístrojovou podzim 2006 – ministerstvo zdravotnictví ruší přístrojovou

komisikomisi

příprava nových projektů IOP a ROP - ministerstvo příprava nových projektů IOP a ROP - ministerstvo zdravotnictvízdravotnictví

vyhláška o stanovení specializovaných center ONKO, vyhláška o stanovení specializovaných center ONKO, TRAUMA, KARDIO, apod.TRAUMA, KARDIO, apod.

centra stanovena na základě podivných auditů 5 člennými centra stanovena na základě podivných auditů 5 člennými

komisemi, bez jakékoliv supervizekomisemi, bez jakékoliv supervize

Page 27: České zdravotnictví = švédský stůl

Systémová korupce při Systémová korupce při pořizování nákladné pořizování nákladné

zdravotnické technikyzdravotnické techniky vyhláška fakticky určuje, která nemocnice může obdržet vyhláška fakticky určuje, která nemocnice může obdržet

evropské peníze, která nikolivevropské peníze, která nikoliv

předepsání podmínek zadavatelům – požadavek předepsání podmínek zadavatelům – požadavek

minimálního obratu, např. 500 mil. a výše – vyloučení minimálního obratu, např. 500 mil. a výše – vyloučení většiny výrobců přístrojů a ponechán prostor pouze pro většiny výrobců přístrojů a ponechán prostor pouze pro kompletátorské firmykompletátorské firmy

případy upgrade starých přístrojů – jeden předem vybraný případy upgrade starých přístrojů – jeden předem vybraný dodavatel – žádný upgrade se nekonal, firma odvezla starý dodavatel – žádný upgrade se nekonal, firma odvezla starý a přivezla nový přístroj – obcházení výběrového řízenía přivezla nový přístroj – obcházení výběrového řízení

Page 28: České zdravotnictví = švédský stůl

Systémová korupce při Systémová korupce při pořizování nákladné pořizování nákladné

zdravotnické technikyzdravotnické techniky v zákonu chybí povinnost zadavatele postupovat s v zákonu chybí povinnost zadavatele postupovat s

péčí řádného hospodáře.péčí řádného hospodáře.

soutěží se např. přístrojů a nemocničních lůžek soutěží se např. přístrojů a nemocničních lůžek

dohromady, aby pořizovací ceny přístrojů byly dohromady, aby pořizovací ceny přístrojů byly utajeny, apod. utajeny, apod.

2011 - Ministr Heger chce obnovit přístrojovou 2011 - Ministr Heger chce obnovit přístrojovou komisikomisi

Page 29: České zdravotnictví = švédský stůl

Systémová korupce při Systémová korupce při pořizování nákladné pořizování nákladné

zdravotnické technikyzdravotnické techniky

kdo objasní přiměřenost cen dodávek v letech kdo objasní přiměřenost cen dodávek v letech 2007 – 2011 a rozsah zbytečně vynaložených 2007 – 2011 a rozsah zbytečně vynaložených prostředků?prostředků?

Page 30: České zdravotnictví = švédský stůl

Distribuce vakcínDistribuce vakcín

do července 2009 skladovaly a distribuovaly do července 2009 skladovaly a distribuovaly očkovací látky KHS, řada z nich byla vybavena očkovací látky KHS, řada z nich byla vybavena moderní skladovací technikou za nemalé prostředky.moderní skladovací technikou za nemalé prostředky.

stát byl garantem očkování, hradil očkovací látky ze stát byl garantem očkování, hradil očkovací látky ze

státního rozpočtu, nakupoval je ve velkém, tím státního rozpočtu, nakupoval je ve velkém, tím dosahoval slevy a nízké ceny očkovacích látek.dosahoval slevy a nízké ceny očkovacích látek.

od července 2009 na základě podivného výběrového od července 2009 na základě podivného výběrového řízení přešlo skladování a distribuce OL na řízení přešlo skladování a distribuce OL na konsorcium PHOENIX – AVENIER, které údajně konsorcium PHOENIX – AVENIER, které údajně vyhrálo soutěž na 3 roky. vyhrálo soutěž na 3 roky.

Page 31: České zdravotnictví = švédský stůl

Distribuce vakcínDistribuce vakcín

stát ztratil přehled o vynakládaných prostředcích na stát ztratil přehled o vynakládaných prostředcích na vakcinaci . Stát ztratil dohled a možnost regulovat vakcinaci . Stát ztratil dohled a možnost regulovat tyto finanční toky a nepřímo i ovlivňovat jejich tyto finanční toky a nepřímo i ovlivňovat jejich cenotvorbu. Přitom ČR měla jeden z nejlepších cenotvorbu. Přitom ČR měla jeden z nejlepších očkovacích systémů na světě, který byl levný – očkovacích systémů na světě, který byl levný – nakupovalo se velké množství vakcín – efektivně.nakupovalo se velké množství vakcín – efektivně.

v případě ceny vakcíny proti pneumokokům je to v případě ceny vakcíny proti pneumokokům je to zjevné. Rodiče si na jeden druh musí doplácet a to i zjevné. Rodiče si na jeden druh musí doplácet a to i přes záruku plné úhrady tohoto očkování dětem. přes záruku plné úhrady tohoto očkování dětem. Díra v legislativě?Díra v legislativě?

Page 32: České zdravotnictví = švédský stůl

Distribuce vakcínDistribuce vakcín

byly zmařeny investice státu do chladicích zařízení byly zmařeny investice státu do chladicích zařízení KHS. Řada odborných pracovníků KHS byla KHS. Řada odborných pracovníků KHS byla propuštěna, část přešla do zdravotních ústavů.propuštěna, část přešla do zdravotních ústavů.

Page 33: České zdravotnictví = švédský stůl

Protichřipkové vakcíny, Protichřipkové vakcíny, antivirotika Tamiflu a Relenzaantivirotika Tamiflu a Relenza

Svět v poslední době zažil dvě epidemie chřipkových Svět v poslední době zažil dvě epidemie chřipkových virů – ptačí a prasečí chřipky.virů – ptačí a prasečí chřipky.

Epidemie byly „vyrobeny“ na evropské úrovniEpidemie byly „vyrobeny“ na evropské úrovni

ČR vynaložila obrovské prostředky zejména na ČR vynaložila obrovské prostředky zejména na nákup vakcín proti ptačí chřipce, včetně drahých nákup vakcín proti ptačí chřipce, včetně drahých antivirotik Tamilu a Relenza. antivirotik Tamilu a Relenza.

Page 34: České zdravotnictví = švédský stůl

Protichřipkové vakcíny, Protichřipkové vakcíny, antivirotika Tamiflu a Relenzaantivirotika Tamiflu a Relenza

Situace se opakovala v roce 2010 – prasečí chřipka – Situace se opakovala v roce 2010 – prasečí chřipka – náměstek Šnajdr prosazoval nákup vakcín za náměstek Šnajdr prosazoval nákup vakcín za miliardy korun. Nakonec pořízeno 200 tisíc dávek, miliardy korun. Nakonec pořízeno 200 tisíc dávek, využito 60 tisícvyužito 60 tisíc

Náměstek Šnajdr a HH Vít prosazovali povinné Náměstek Šnajdr a HH Vít prosazovali povinné očkování vojáků, policistů a lékařů, zatímco se sami očkování vojáků, policistů a lékařů, zatímco se sami nenaočkovali a hlavní hygienik onemocněl virem. nenaočkovali a hlavní hygienik onemocněl virem. Léčil se čajem a chodil nakupovat do supermarketu.Léčil se čajem a chodil nakupovat do supermarketu.

Page 35: České zdravotnictví = švédský stůl

Výběrová řízení na IT, Výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. zdravotnický materiál, apod. v nemocnicích, příklad IKEMv nemocnicích, příklad IKEM

výběrová řízení na IT služby, zdravotnický materiál, výběrová řízení na IT služby, zdravotnický materiál, kopírovací služby, právní služby, praní prádla apod.kopírovací služby, právní služby, praní prádla apod.

požadavky nesmyslně vysokého obratu požadavky nesmyslně vysokého obratu

dodavatelských firem. dodavatelských firem.

v řadě nemocnic zakázky vypsány na 4 roky, v řadě nemocnic zakázky vypsány na 4 roky, rozhodnutí odloženo na dobu po volbách 2010rozhodnutí odloženo na dobu po volbách 2010

Page 36: České zdravotnictví = švédský stůl

Výběrová řízení na IT, Výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. zdravotnický materiál, apod. v nemocnicích, příklad IKEMv nemocnicích, příklad IKEM

v některých případech vyhrávají podivné firmy, v některých případech vyhrávají podivné firmy, založené těsně před výběrovým řízením, mající pouze založené těsně před výběrovým řízením, mající pouze formální sídlo, kde nikdo není, firmy s neznámými formální sídlo, kde nikdo není, firmy s neznámými majiteli – akciemi na doručitele. majiteli – akciemi na doručitele.

Page 37: České zdravotnictví = švédský stůl

Výběrová řízení na IT, Výběrová řízení na IT, zdravotnický materiál, apod. zdravotnický materiál, apod. v nemocnicích, příklad IKEMv nemocnicích, příklad IKEM

Příklady:Příklady:

Nemocnice na Homolce – IT služby 400 mil Kč, dodávky Nemocnice na Homolce – IT služby 400 mil Kč, dodávky oxygenerátorů, kopírovací služby atd. oxygenerátorů, kopírovací služby atd.

Baťova nemocnice Zlín – zakázka na nový informační Baťova nemocnice Zlín – zakázka na nový informační systém za 100 mil./160 mil. Kč systém za 100 mil./160 mil. Kč

Zakázka IKEM – dodávky materiálu v rozsahu 2 mld na 4 Zakázka IKEM – dodávky materiálu v rozsahu 2 mld na 4 rokyroky

Page 38: České zdravotnictví = švédský stůl

Dodavatelsko-odběratelské Dodavatelsko-odběratelské vztahy v nemocnicích, vztahy v nemocnicích,

outsourcingy činností, zpětné outsourcingy činností, zpětné bonusybonusy

Příklad Homolka – provázanost nemocnice a Příklad Homolka – provázanost nemocnice a dceřiných firem nemocnice s řadou cizích firem dceřiných firem nemocnice s řadou cizích firem prostřednictvím osob ve statutárních orgánech. prostřednictvím osob ve statutárních orgánech.

Kompletní outsourcing účetnictví – nemocnice nemá Kompletní outsourcing účetnictví – nemocnice nemá ani ekonomického náměstka, soukromá firma ani ekonomického náměstka, soukromá firma fakticky ekonomicky řídí nemocnici.fakticky ekonomicky řídí nemocnici. Údajně Údajně pilotní projekt ministerstva zdravotnictví. pilotní projekt ministerstva zdravotnictví.

Page 39: České zdravotnictví = švédský stůl

Dodavatelsko-odběratelské Dodavatelsko-odběratelské vztahy v nemocnicích, vztahy v nemocnicích,

outsourcingy činností, zpětné outsourcingy činností, zpětné bonusybonusy

zpětné bonusy – dodavatelské firmy levně nakoupí zpětné bonusy – dodavatelské firmy levně nakoupí libovolný materiál, draze vyfakturují nemocnici. libovolný materiál, draze vyfakturují nemocnici. Nemocnice draze vyúčtuje zdravotní pojišťovněNemocnice draze vyúčtuje zdravotní pojišťovně

a potom inkasuje zpětný bonus ve formě peněza potom inkasuje zpětný bonus ve formě peněz

nebo naturálního plnění, část bonusů jde na nebo naturálního plnění, část bonusů jde na soukromá konta.soukromá konta.

Page 40: České zdravotnictví = švédský stůl

Systematická likvidace primární Systematická likvidace primární prevence - zdravotní ústavyprevence - zdravotní ústavy

od r. 2007 – systematická likvidace zdravotních od r. 2007 – systematická likvidace zdravotních ústavů a útlum hygienických stanicústavů a útlum hygienických stanic

postupně snižování dotací, přechod na postupně snižování dotací, přechod na samofinancování samofinancování

2009 – odebrání činnosti skladování a distribuce 2009 – odebrání činnosti skladování a distribuce očkovacích látek KHS – předání konsorciu firem očkovacích látek KHS – předání konsorciu firem Phoenix – AvenierPhoenix – Avenier

Page 41: České zdravotnictví = švédský stůl

Systematická likvidace primární Systematická likvidace primární prevence - zdravotní ústavyprevence - zdravotní ústavy

rozpor se zákonem na ochranu veřejného zdravírozpor se zákonem na ochranu veřejného zdraví

2009 převedení poloviny odborníků na primární 2009 převedení poloviny odborníků na primární prevenci ze ZÚ do Státního zdravotního ústavuprevenci ze ZÚ do Státního zdravotního ústavu

do roku další čtvrtina odborníků propuštěna do roku další čtvrtina odborníků propuštěna

2009 předložení zákona ke sloučení zdravotních 2009 předložení zákona ke sloučení zdravotních ústavů do jednohoústavů do jednoho

Page 42: České zdravotnictví = švédský stůl

Systematická likvidace primární Systematická likvidace primární prevence - zdravotní ústavyprevence - zdravotní ústavy

2010 ministryně Jurásková zastavuje 2010 ministryně Jurásková zastavuje restrukturalizaci zdravotních ústavů restrukturalizaci zdravotních ústavů

2011 – poslanec Šnajdr předkládá PN ke sloučení 2011 – poslanec Šnajdr předkládá PN ke sloučení ZÚ do dvou ZÚ v Praze a Ostravě ZÚ do dvou ZÚ v Praze a Ostravě

zájem o laboratoře a nemovitostizájem o laboratoře a nemovitosti

Page 43: České zdravotnictví = švédský stůl

Tkáňová banka-Tkáňová banka-Národní tkáňové centrum, Centrum Národní tkáňové centrum, Centrum

buněčné terapie a diagnostikybuněčné terapie a diagnostiky

duben 2009 vláda Mirka Topolánka rozhodla 4 dny duben 2009 vláda Mirka Topolánka rozhodla 4 dny před koncem funkčního období na základě před koncem funkčního období na základě pochybných podkladů o tom, že nemá 300 mil korun pochybných podkladů o tom, že nemá 300 mil korun na rozvoj Tkáňové banky při FN Bohunice Brno.na rozvoj Tkáňové banky při FN Bohunice Brno.

rozhodla vstoupit do společného podniku se rozhodla vstoupit do společného podniku se soukromou firmou PrimeCell, a.s.,soukromou firmou PrimeCell, a.s.,

(údajně obrovské zdroje a úžasné know-how).(údajně obrovské zdroje a úžasné know-how).

Page 44: České zdravotnictví = švédský stůl

Tkáňová banka-Tkáňová banka-Národní tkáňové centrum, Centrum Národní tkáňové centrum, Centrum

buněčné terapie a diagnostikybuněčné terapie a diagnostiky

vláda tehdy rozhodla o nákupu akcií v obou vláda tehdy rozhodla o nákupu akcií v obou společnostech – v jednom případě 20 %, ve druhém společnostech – v jednom případě 20 %, ve druhém případě 24 %. Nikdy nebylo zveřejněno, proč právě případě 24 %. Nikdy nebylo zveřejněno, proč právě tak malé podíly, co stát touto účastí získává.tak malé podíly, co stát touto účastí získává.

účetní uzávěrky Prime-Cell, a.s.: účetní uzávěrky Prime-Cell, a.s.:

- v roce 2007 téměř žádné prostředky - v roce 2007 téměř žádné prostředky

- v roce 2008 měla obrat cca 2,5 mil. Kč- v roce 2008 měla obrat cca 2,5 mil. Kč

Page 45: České zdravotnictví = švédský stůl

Tkáňová banka-Tkáňová banka-Národní tkáňové centrum, Centrum Národní tkáňové centrum, Centrum

buněčné terapie a diagnostikybuněčné terapie a diagnostiky

skvělé patenty jsou údajně obchodním tajemství. skvělé patenty jsou údajně obchodním tajemství. Není zřejmé jaké duševní vlastnictví přinesla Není zřejmé jaké duševní vlastnictví přinesla

Prime-Cell, a.s.Prime-Cell, a.s.

Závěr: Závěr:

Stát nakoupil za 19 mil. Kč akcie firmy, která zjevně Stát nakoupil za 19 mil. Kč akcie firmy, která zjevně neměla žádné prostředky a zřejmě ani žádné neměla žádné prostředky a zřejmě ani žádné duševní vlastnictví?duševní vlastnictví?

Page 46: České zdravotnictví = švédský stůl

Tkáňová banka-Tkáňová banka-Národní tkáňové centrum, Centrum Národní tkáňové centrum, Centrum

buněčné terapie a diagnostikybuněčné terapie a diagnostiky

Národní tkáňové centrum (NTC) se buduje v jednom Národní tkáňové centrum (NTC) se buduje v jednom patře univerzitního kampusu v Brně především za patře univerzitního kampusu v Brně především za evropské peníze z MPO.evropské peníze z MPO.

Poslanec Šnajdr předložil návrh zákona - vsunutí Poslanec Šnajdr předložil návrh zákona - vsunutí prostředníka mezi tkáňové centrum a zdravotnické prostředníka mezi tkáňové centrum a zdravotnické zařízení.zařízení.

Lidské tkáně zemřelých - předmětem byznysu ?Lidské tkáně zemřelých - předmětem byznysu ?

Proč prostředky nedostala např. Akademie věd?Proč prostředky nedostala např. Akademie věd?

Page 47: České zdravotnictví = švédský stůl

Některé souvislosti přípravy tzv. Některé souvislosti přípravy tzv. reformních zákonů Julínkovy reformních zákonů Julínkovy

reformyreformy

jaro 2006 ministr Rath navyšuje vládním návrhem jaro 2006 ministr Rath navyšuje vládním návrhem platby za státní pojištěnce o 16 %platby za státní pojištěnce o 16 %

jaro 2006 opoziční senátor Julínek v senátu jaro 2006 opoziční senátor Julínek v senátu navyšuje platby o dalších 9 % navyšuje platby o dalších 9 %

podzim 2007 senátor Julínek se stává ministrem podzim 2007 senátor Julínek se stává ministrem zdravotnictví zdravotnictví

Page 48: České zdravotnictví = švédský stůl

Některé souvislosti přípravy tzv. Některé souvislosti přípravy tzv. reformních zákonů Julínkovy reformních zákonů Julínkovy

reformyreformy podzim 2007 schválen záměr na transformaci a privatizaci podzim 2007 schválen záměr na transformaci a privatizaci

zdravotních pojišťovenzdravotních pojišťoven

2008 - příprava nového zákona o zdravotních pojišťovnách 2008 - příprava nového zákona o zdravotních pojišťovnách a zdravotním pojištěnía zdravotním pojištění

vybrané pojistné se mělo stát majetkem transformovaných vybrané pojistné se mělo stát majetkem transformovaných zdravotních pojišťoven zdravotních pojišťoven

na konci roku 2008 přebytky zdravotních pojišťoven na konci roku 2008 přebytky zdravotních pojišťoven dosáhly 40 mld korundosáhly 40 mld korun