Top Banner
REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lucie Bryndová Seminář odboru 37 Ministerstva financí 3.12.2007
22

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Mar 18, 2016

Download

Documents

Hiroko

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. PhDr. Lucie Bryndová Seminář odboru 37 Ministerstva financí 3.12.2007. PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE. Fáze reformy zdravotnictví Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování Věda, výzkum a vzdělávání Veřejné zdravotní pojištění. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PhDr. Lucie Bryndová

Seminář odboru 37 Ministerstva financí3.12.2007

Page 2: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění

Page 3: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

HARMONOGRAM REFORMNÍCH OPATŘENÍ

Stabilizace veřejných rozpočtůTransparentní stanovování cen a úhrad léků

2007 2008 2009 2010

Realizace závěrů kulatého stolu„KULATÝ STŮL“

•Veřejné zdravotní pojištění•Poskytování zdravotní péče•Vzdělávání, věda a výzkum

Reforma institucí -zvýšení efektivity dnešního systému

Reforma financování – zajištění dlouhodobéudržitelnosti solidárního systému

Page 4: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

CO UŽ BYLO UDĚLÁNO

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Novely zákonů o vzdělávání

Novela zákona č. 48 - úhrada léků

Motivace pacienta k účelnému čerpání péče Ochrana pacientů před neúměrnou finanční zátěží, včetně doplatků na léky Zmražení platby státu na léta 2008-09, zastropování odvodů a rozšíření vyměřovacího základu Vyhovění požadavkům transparenční směrnice EU a Ústavního soudu Zachování a prohloubení referenčního způsobu úhrad Přesun cenové regulace v oblasti zdravotnictví z MF na MZ Posílení práv pacienta Jasné vymezení pravidel na informace (nahlížení do zdravotnické dokumentace)

Novela zákona č. 20/66 a vyhlášky o dokumentaci

Návrh novely přesunut z gesce MŠMT na MZ Soulad s požadavky EU Odstranění problémů v akreditačním řízení

Page 5: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

DALŠÍ KROKY

Vládní usnesení ze srpna 2007 o reformních opatřeních a jeho naplnění cestou 3 balíčků zákonů s předpokládanou účinností od roku 2009:

• Veřejné zdravotní pojištění

• Poskytování zdravotní péče a bezpečnost pacienta

• Rozvoj českého zdravotnictví – vzdělávání, věda a výzkum

... v MPŘ nyní 7 zákonů

Page 6: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění

Page 7: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Nové zákony v této oblasti

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotnické záchranné službě

Page 8: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Střechový zákon, definice pojmů, nová terminologie Posílení role pacienta, zvýšení spolurozhodování a

odpovědnosti, vymahatelná práva pacienta a povinnosti poskytovatele

Zrovnoprávnění postavení všech poskytovatelů, snížení administrativy, stejná práva a povinnosti

Kvalita služeb Převody praxí

Page 9: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - terminologieZdravotní péče = soubor činností a opatření prováděných za účelem

udržení a prodloužení života fyzických osob, zajištění zdravé reprodukce, odstranění nemoci nebo vady, obnovení a udržení dobrého zdravotního stavu nebo jeho zlepšení a zmírnění utrpení, posouzení zdravotní stavu fyzické osoby a nakládání s tělem zemřelého ve smyslu tohoto zákona.- Zdravotní péči lze poskytovat jen jako zdravotní službu, s výjimkou poskytování zdravotní péče, byť soustavně, vlastní osobě nebo osobě blízké, a poskytnutí první pomoci a dále činností prováděných na základě živnostenského oprávnění.

Zdravotní služba = zdravotní péče poskytovaná fyzickou nebo právnickou osobou za účelem zisku nebo jiným účelem, který připouští zákon. Tato právnická nebo fyzická osoba ji poskytuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Může být poskytována pouze poskytovatelem zdravotních služeb majícím oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Page 10: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

I) Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování - terminologie

Zdravotní péče

Zdravotní služby

Pokryto veřejným zdravotním pojištěním

Page 11: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

II) Zákon o specifických zdravotních službáchSpeciální zákon, navazuje na zákon o zdravotních službáchNapř. asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství,

psychochirurgické výkony atd.

III) Zákon o zdravotnické záchranné služběZdravotnická záchranná služba – přednemocniční neodkladná péče, krizová připravenost a další činnosti

( vzdělávání, převozy...)Vyrovnání rozdílů v dostupnosti mezi kraji, stanovení

povinné dojezdnosti (plán plošného pokrytí)Integrovaný záchranný systém ČR

Page 12: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění

Page 13: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE

Fáze reformy zdravotnictví

Zdravotní služby a podmínky jejich poskytování

Věda, výzkum a vzdělávání

Veřejné zdravotní pojištění

Page 14: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

DNEŠNÍ PROBLÉMY ŘEŠENÉ NOVÝMI ZÁKONY

• Neexistují pravidla pro určení a vymáhání nároku pojištěnce na zdravotní služby kryté z veřejného zdravotního pojištění

• Občané si nemohou legálně připlatit na nadstandardní péči, což vede k rozvoji korupce

• Zdravotní pojišťovny nemohou nabízet různé pojistné produkty (plány řízené péče, pojistky s vyšší spoluúčastí) a motivovat pojištěnce ke zdravému životnímu stylu

• Dohled nad zdravotními pojišťovnami je rozdělený, neexistují jasná pravidla (viz nucená správa VZP)

• Zdravotní pojišťovny nemají dostatečnou motivaci a možnosti k hospodárnému chování, zejména v oblasti nákupu zdravotní péče

Page 15: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

CO ZŮSTANE ZACHOVÁNO

• Zajištění dostupnosti potřebné zdravotní péče pro všechny občany

• Veřejné zdravotní pojištění s povinnou účastí všech občanů, odvody založenými na schopnosti platit a významným přerozdělením

• Systém konkurujících si zdravotních pojišťoven

Page 16: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ A JEJICH CÍLE

1. Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a zlepšení možností zdravotních pojišťoven řídit náklady – návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, který sloučí a nahradí dnešní zákony č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a č. 592/1992 Sb. , o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb - návrh zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami

3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů – návrh zákona o zdravotních pojišťovnách, který sloučí a nahradí dnešní zákony č. 551/1991 Sb. , o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky a č. 280/1992 Sb. , o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Page 17: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKON O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ1. Stanovení vymahatelného nároku pojištěnce a zlepšení možností

zdravotních pojišťoven řídit náklady:

Stanovení jasné definice péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, včetně časové a místní dostupnosti

Zavedení transparentních čekacích seznamů a zajištění práva pojištěnce na informace o různých možnostech léčby

Pro pojištěnce možnost připlatit si legálně na „nadstandard“ a získat bonus za zdravý životní styl nebo aktivní přístup k prevenci

Pro zdravotní pojišťovny možnost nabízet zdravotní plány řízené péče a

zdravotní plány s vyšší spoluúčastí (na základě dobrovolného rozhodnutí pojištěnce)

Odbourání překážek v řízení nákladů a nakupování péče

Jasné oddělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění a pojistného

Zpřísnění sankcí pro dlouhodobé neplatiče odvodů

Page 18: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Nárok pojištěnce – zdravotní služby hrazené z v.z.p. (obecná definice)

Z veřejného zdravotního pojištění se hradí jen takové zdravotní služby,

- u kterých existují odůvodněné předpoklady, že jsou účinné,

- které jsou přiměřené zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, kterého má být jejich poskytnutím dosaženo,

- které jsou při srovnatelném výsledku poskytnuty ekonomicky nejméně náročným způsobem.

+ Negativní seznam + Pozitivní seznam

Page 19: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Typy zdravotních plánů

4 typy zdravotních plánů, odlišnost ve 2 základních kritériích:a) Rozsah úhrady zdravotních služeb z veřejného

zdravotního pojištěníb) Způsob zajištění přístupu ke zdravotním službám

hrazeným z veřejného zdravotního pojištění

Přístup pojištěnce ke zdravotním službám není řízen

Přístup pojištěnce ke zdravotním službám je řízen

Minimálnírozsahúhrady

zdravotní plán s vyšší spoluúčastí

zdravotní plán řízené péče s vyšší spoluúčastí

Standardní

rozsahúhrady

standardní zdravotní plán zdravotní plán řízené péče

Page 20: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKON O ÚŘADU PRO DOHLED NAD Z.P.

2. Zavedení profesionálního dohledu nad finančním zdravím pojišťoven a plnění jejich povinností při zabezpečování dostupnosti zdravotních služeb:

Ustavení Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami jako ústředního orgánu státní správy

Stanovení jasných a funkčních pravidel pro pravidelné informování úřadu o hospodaření a činnosti zdravotních pojišťoven a možnost jeho zásahu (nápravná opatření, nucená správa,..)

Vydávání a odebíraní licencí a povolení zdravotním pojišťovnám

Administrace systému kompenzace rizika - přerozdělení odvodů na veřejné zdravotní pojištění

Page 21: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVNÁCH

3. Zlepšení řiditelnosti, výkonnosti a transparentnosti zdravotních pojišťoven a zajištění jejich motivace k řízení nákladů:

Jednotný zákon společný pro všechny zdravotní pojišťovny

Stanovení jasných a přísnějších podmínek pro vznik a činnost zdravotních pojišťoven, včetně standardních bezpečnostních nástrojů pro zdravé hospodaření

Zajištění průhledného účetnictví a jasné zodpovědnosti managementu a správních rad za výsledky organizace

Stanovení pravidel pro transformaci současných zdravotních pojišťoven na akciové společnosti a zajištění jasných vlastnických vztahů

Regulace zisku zdravotních pojišťoven – oddělení prostředků na provoz a na zdravotní péči a sdílení zisku s klienty

Page 22: REFORMNÍ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Děkuji za pozornost

www.mzcr.cz