Top Banner

of 27

Blok 30 Pbl1

Jul 06, 2018

ReportDownload

Documents

 • 8/17/2019 Blok 30 Pbl1

  1/27

  PBL 1

  Kasus Kematian Akibat Rudapaksa

  Kelompok : A3

  1. Apriyogi Dwi Jaya 102010122

  2. Alitha Rachma Oktaia 1020102!"

  3. #ka P$%pita 10201103&

  '. (ery) 102011133

  *. +o%h$a 1020111!'

  &. (aria Do)ata Keli 1020111,"

  !. Ale-a)ro /iya)a 1020112,&

  ". oella #o)a ia)y 1020113*&

  Fakultas Kedokteran

  Universitas Kristen Krida Wacana

  Jl. Ar$)a 4tara o.& Jakarta 11*10

  1

 • 8/17/2019 Blok 30 Pbl1

  2/27

  PENDAHULUAN

  Peri%tiwa pela)ggara) h$k$m ya)g me)ya)gk$t t$5$h a) )yawa ma)$%ia 5a)yak kita tem$i

  alam kehi$pa) %ehari6hari. Dalam me)a)ga)i 5er5agai ka%$% i)i iperl$ka) ilm$

  keoktera) ore)%ik $)t$k mem5a)t$ pro%e% peraila) alam arti l$a% ya)g melip$ti

  tahap pe)yiika) %ampai %ia)g pe)gaila). Diperl$ka) 5a)t$a) okter $)t$k mema%tika)

  %e5a57cara7 a) wakt$ kematia) paa peri%tiwa kematia) tiak waar kare)a pem5$)$ha)7

   5$)$h iri7 kecelakaa) ata$ kematia) ya)g me)c$rigaka). 8elai) 5a)t$a) #lm$ Keoktera)

  9ore)%ik ter%e5$t tert$a)g i alam 5e)t$k i%$m et Repert$m7 maka 5a)t$a) okter e)ga)

  ilm$ pe)getah$a) ya)g imiliki)ya %a)gat iperl$ka) ialam $paya me)cari keela%a) a)

  ke5e)ara) materil ya)g %ele)gkap6le)gkap)ya te)ta)g %$at$ per5$ata) ti)ak pia)a ya)g

  telah terai. Kewai5a) okter $)t$k mem5$at Ketera)ga) Ahli telah iat$r alam pa%al 133

  K4;AP. Ketera)ga) Ahli i)i aka) iaika) %e5agai alat 5$kti ya)g %ah i epa) %ia)g

   pe)gaila)

 • 8/17/2019 Blok 30 Pbl1

  3/27

  PE!AHASAN

  "# $la% &empat Ke'adian Perkara (&KP)

  empat keaia) perkara ata$

  tempat terai)ya peri%tiwa keahata) ata$ a)g i$ga keahata) me)$r$t %$at$ ke%ak%ia). (e%kip$) kelak ter5$kti 5ahwai tempat ter%e5$t tiak per)ah terai %$at$ ti)ak pia)a7

  tempat ter%e5$t tetap ei%e5$t %e5agai KP.1

  Diperl$ka) ata$ tiak)ya kehaira) okter i KP oleh pe)yiik %a)gat 5erga)t$)g

   paa ka%$%)ya7 ya)g pertim5a)ga))ya apat ilihat ari %$$t kor5a))ya7 tempat

  keaia))ya7 keaia))ya ata$ ter%a)gka pelak$)ya. Pera)a) okter KP aalah mem5a)t$

   pe)yiik alam me)g$)gkap ka%$% ari %$$t keoktera) ore)%ic. Paa a%ar)ya %em$a

  okter apat 5erti)ak %e5agai pemerik%a i KP7 )am$) e)ga) perkem5a)ga) %pe%iali%a%i

  alam ilm$ keoktera)7 aalah le5ih 5aik 5ila okter ahli ore)%ic ata$ okter kepoli%ia) ya)g

  hair.1

  Pemerik%aa) keoktera) ore)%ik i KP har$% me)gik$ti kete)t$a) ya)g 5erlak$

  $m$m paa pe)yiika) i KP7 yait$ me)aga agar tiak me)g$5ah keaaa) KP. 8em$a

   5e)a 5$kti ya)g item$ka) agar ikirim ke la5oratori$m %etelah %e5el$m)ya iama)ka)

  %e%$ai pro%e$r.1

  (etoe ya)g ig$)aka) alam olah KP teriri ari metoe %piral ya)g ig$)aka)

  $)t$k loka%i h$ta)7 %emak6%emak? metoe @o)e ya)g $m$m ig$)aka) $)t$k loka%i alam

  r$amga) %eperti r$mah7 ka)tor? metoe %trip ig$)aka) 5ila loka%i 5eraa i ta)ah

   5er5$kit>lere)g7 a) metoe roa. 8eperti ya)g telah iela%ka)7 pemiliha) metoe ia%arka)

   paa loka%i KP a) $ga $mlah te)aga ya)g melak$ka) pe)caria) 5ara)g 5$kti ter%e5$t.2

   

  *ambar +# (etoe %piral2 am5ar 2. (etoe @o)a2

  3

 • 8/17/2019 Blok 30 Pbl1

  4/27

  *ambar ,# (etoe 8trip2

  *ambar -# (etoe roa2

  8ela)$t)ya okter apat mem5erika) pe)apat)ya a) me)i%k$%ika))ya e)ga)

   pe)yiik $)t$k memperkiraka) terai)ya peri%tiwa a) mere)ca)aka) la)gkah pe)yiika)

  le5ih la)$t. Bila kor5a) ma%ih hi$p maka ti)aka) ya)g $tama a) pertama 5agi okter 

  aalah me)yelamatka) kor5a) e)ga) tetap me)aga ke$t$ha) KP.

  Bila kor5a) telah mati7 t$ga% okter aalah me)egakka) iag)o%i% kematia)7

  memperkiraka) %aat kematia). (emperkiraka) %e5a5 kematia)7 memperkiraka) cara

  kematia)7 me)em$ka) a) me)gama)ka) 5e)a 5$kti 5iologi% a) mei%.

  Bila perl$ okter apat melak$ka) a)am)e%a e)ga) %ak%i6%ak%i $)t$k me)apatka)

  gam5ara) riwayat mei% kor5a). Be5erapa ti)aka) apat memper%$lit pe)yiika)7 %eperti

  memega)g %etiap 5e)a i KP ta)pa %ar$)g ta)ga)7 me)gga)gg$ 5ercak arah7 mem5$at

   eak 5ar$7ata$ memerik%a %am5il merokok. 8aat kematia) iperkiraka) paa %aat it$ )ega)

  memperhatika) pri)%ip6pri)%ip per$5aha) t$5$h pa%ca mati ya)g i5aha% le5ih ri)ci i 5a5

  ta)atologi.

  ara kematia) mema)g tiak %elal$ m$ah iperkiraka)7 %ehi)gga alam hal i)i

   pe)yiik me)ga)$t [email protected]@ 5ahwa %egala ya)g irag$ka) har$% ia)ggap me)garah ke aa)ya

  ti)ak pia)a le5ih ah$l$ %e5el$m )a)ti apat i5$ktika) ke5e)ara))ya. Pemerik%aa)

  im$lai e)ga) mem5$at oto a) %ket%a KP7 terma%$k pe)ela%a) me)ga)i letak a) po%i%i

  4

 • 8/17/2019 Blok 30 Pbl1

  5/27

  kor5a)7 5e)a 5$kti a) i)terak%i li)gk$)ga). (ayat ya)g item$ka) i5$)gk$% e)ga)

   pla%tik ata$ ka)t$)g pla%tik kh$%$% $)t$k mayat %etelah %e5el$m)ya ke$a ta)gga)ya i

   5$)gk$% pla%tic %e5ata% pergela)ga) ta)ga). Pemerik%aa) %iik ari oleh pe)yiik apat

  ilak$ka) %e5el$m)ya.

  Bercak arah ya)g item$ka) i la)tai ata$ i i)i)g iperik%a a) i)ilai apakah

   5era%al ari )ai ata$ ari e)a7 at$h e)ga) kecepata) mei%7 terma%$k o5at ata$ rac$)7 ikirimka) ke

  i)%tala%i Keoktera) 9ore)%ik ata$ ke R$mah 8akit 4m$m %etempat $5t$k pemerik%aa)

  la)$ta). Apa5ila tiak ter%eia %ara)a pemerik%aa) la5oratori$m ore)%ik7 5e)a 5$kti apat

  ikirim ke La5oratori$m Kepoli%ia) ata$ ke Bagia) Keoktera) 9ore)%ik. Be)a 5$kti 5$ka)

   5iologi% apat la)g%$)g ikirim ke La5oratori$m Krimi)il>9ore)%ik Kepoli%ia) Daerah

  %etempat.3

  Perle)gkapa) ya)g %e5aika)ya i5awa paa %aat pemerik%aa) i KP aalh kamera7

  ilm 5erwar)a a) hitam6p$tih

 • 8/17/2019 Blok 30 Pbl1

  6/27

  Hasil temuan . #$ merupakan daerah perbukitan yang jauh dari pemukiman (jarak sekitar 

  % km). $orban ditemukan di sungai kering yang penuh dengan bebatuan. #erdapat bercak 

  darah di sekitar korban. #idak ditemukan barang bukti lainnya.

  ""# "denti/ikasi Korban

  Pera) ilm$ keoktera) ore)%ik alam ie)tiika%i ter$tama paa e)[email protected]>mayat tiak 

  ike)al7 e)[email protected]>mayat ya)g r$%ak 7 mem5$%$k7 ha)g$% ter5akar a) kecelakaa) ma%al7

   5e)ca)a alam7 h$r$ hara ya)g me)gaki5atka) 5a)yak kor5a) me)i)ggal7 %erta poto)ga)

  t$5$h ma)$%ia ata$ kera)gka. 8elai) it$ ie)tiika%i ore)%ik $ga 5erpera) alam 5er5agai

  ka%$% lai) %eperti pe)c$lika) a)ak7 5ayi tert$kar7 ata$ irag$ka) ora)gt$a )ya. #e)tita%

  %e%eora)g ipa%tika) 5ila pali)g %eikit 2 metoe ya)g ig$)aka) mem5erika) ha%il po%iti 

 • 8/17/2019 Blok 30 Pbl1

  7/27

   pro%e% ie)tiika%i wala$p$) telah terai pem5$%$ka) paa e)[email protected] ter%e5$t. Kh$%$%

  a)ggota ABR#7 ie)tiika%i ipem$ah oleh aa)ya )ama %erta RP ya)g tertera paa

  kal$)g logam ya)g ipakai)ya.

  *. #e)tiika%i (eik  (etoe i)i me)gg$)aka) ata $m$m a) ata kh$%$%. Data $m$m melip$ti ti)ggi 5aa)7

   5erat 5aa)7 ram5$t7 mata7 hi$)g7 gigi a) %ee)i%)ya. Data kh$%$% melip$ti tatto7 tahi

  lalat7 ari)ga) par$t7 cacat ko)ge)ital7 patah t$la)g a) %ee)i%)ya. (etoe i)i

  memp$)yai )ilai ti)ggi kare)a %elai) ilak$ka) oleh %eora)g ahli e)ga) me)gg$)aka)

   5er5agai cara>moiika%i kera)gka p$) ma%ih apat ilak$ka) metoe

  ie)tiika%i i)i. (elal$i ie)tiika%i meik iperoleh ata te)ta)g e)i% kelami)7 ra%7

   perkiraa) $m$r a) ti)gi 5aa)7 kelai)a) paa t$la)g a) %e5agai)ya.

  &. Pemerik%aa) igi

  Pemerik%aa) i)i melip$ti pe)catata) ata gigi

 • 8/17/2019 Blok 30 Pbl1

  8/27

  ter%e5$t ari %at$ t$5$h. Pe)e)t$a) $ga melip$ti e)i% kelami)7 ra%7 $m$r7 ti)ggi 5aa)7

  a) ketera)ga) lai) %eperti cacat t$5$h7 pe)yakit ya)g per)ah ierita7 %erta cara

   pemoto)ga) t$5$h ya)g me)galami m$tila%i. 4)t$k mema%tika) 5ahwa poto)ga) t$5$h

   5era%al ari ma)$%ia apat ig$)aka) 5e5erapa pemerik%aa) %eperti pe)gamata) ari)ga)

  %ecara makro%kopik7 mikro%kopik a) pemerik%aa) %erologik 5er$pa reak%i a)tige)6

  a)ti5oi reak%i pre%ipiti) a) hi%tologi.

  12. Pe)e)t$a) Ra%Pe)e)t$a) ra% apat ilak$ka) e)ga) pemerik%aa) a)tropologik paa te)gkorak7 gigi

  geligi7 t$la)g pa)gg$l ata$ lai))ya.Ark$% @igomatik$% a) gigi i)%i%i$% ata% pertama

  ya)g 5er5e)t$k %eperti %ekop mem5eri pet$)$k ke arah ra% (o)goloi. Je)i% kelami)

  ite)t$ka) 5era%arka) pemerik%aa) t$la)g pa)gg$l7 t$la)g te)gkorak7 %ter)$m7 t$la)g

   pa)a)g %erta %kap$la a) metakarpal.8ea)gka) ti)ggi 5aa) apat iperkiraka)