Top Banner
STIFTELSEN ANTIDOPING NORGE
50

Årsrapport adn 2013 lav

Mar 31, 2016

Download

Documents

 
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • stiftelsen antidoping norge

  Sognsveien 77 A N-0855 Oslo | E-post: post@antidoping.no | Tlf: 09765 | antidoping.no | facebook.no/antidopingnorge

 • antidoping norge 20132

  Antidoping Norge

  vil vre en uavhengig, kunnskapsrik og

  offensiv organisasjon som samarbeider

  for en ren idrett og et dopingfritt samfunn.

  design: FRAKK Design

  foto (forside): Morten Rakke, Antidoping Norge og nyebilder.nofoto: nyebilder.no (s. 4,5,7,15,16,20,21), Morten Rakke (s. 13,17,25,37,43,47)

  innHold

  rsberetning fra styret 2013 71. Administrasjon 132. Dopingkontroll 173. Kommunikasjon, informasjons- og verdiarbeid 25

  4. Internasjonalt 375. Doping som helse - og samfunnsproblem 436. Forskning og utvikling 47

 • Valgerd Svarstad HauglandStyreleiar i Antidoping Norge

  2013 vart eit minnerikt jubileumsr for Antidoping Norge. For det fyrste feira vi 10 rs jubileum for stiftelsen.

  For det andre, og viktigast, vart det fatta fleire viktige vedtak i antidopingarbeidet dette ret.

  1. juli 2013 vil alltid bli stande som ein merkedag i antidopingarbeidet. Fr den datoen vart lovgivinga skjerpa til ogs omfatta erverv, eiga og bruk av dopingmidlar. Dette er noko vi i Antidoping Norge har kjempa for i mange r. Ikkje fordi vi trur at det vil lysa dopingproblemet alena, men vi trur at politiet vil prioritera dette feltet meir enn dei gjer i dag. Dessutan er det eit tydelig signal fr storsamfunnet om at doping ikkje er akseptert.

  I tillegg til lovforbod s blir arbeidet fylgt opp med nye midlar til frebyggande arbeid. Vi trur at denne sats-inga vil fra til at vi str betre rusta i kampen for eit dopingfritt samfunn. Vi ser ogs at stadig fleire nskjer engasjera seg i antidopingarbeidet. Over 300 norske treningssentre er del av vrt Reint Senter-program og fleire fylkeskommunar nskjer inng samarbeids- avtalar for setta antidoping p timeplanen i den vidaregande skulen.

  Ogs p idrettsarenaen vert det gjort stadig meir for beskytta dei reine utvarane. Srforbund nskjer ta ansvar for eige antidopingarbeid og Norges idrettsforbund har utarbeida ein eigen handlingsplan mot doping.

  Antidoping Norge har som ml ha eit verdensleiande kontrollprogram. Det er i s mte eit stort framsteg at vi hausten 2013 etablerte ei eiga nordisk eining for styrka arbeidet med biologiske profilar. For oss har det ogs vore naturleg bidra sterkt i revideringa av det nye

  internasjonale regelverket som vart vedtatt i Johannes- burg i november. P fleire omrder vart vi, og norsk idrett hyrt, blant anna vart det vedtatt strengare straff for bruk av stoff som anabole steroider og bloddoping.

  Men kanskje det aller viktigaste som har skjedd i r er at svrt mange har ftt hyrt sterke historiar fr haldningskampanjen rlig talt. Gjennom rlig talt har vi p ein ny mte skapt interesse og engasjement for antidopingarbeidet. Som organisasjon er vi heilt

  avhengig av denne type ekte engasje-ment. Og viktigast; dei reine utvarane fortener det, og vi treng det for sikra ein helse-fremmande treningskultur blant vre unge.

  Til slutt, en spesiell takk til dei som har fortalt si historie, og takk til alle som gjennom ret har en-gasjert seg for antidopingarbeidet.

  Helsing fr styreleiar

  At fleire interesser seg for, og tar del i anti- dopingarbeidet, frer til at vi str sterkare i kampen for ein REIN idrett og eit DOPING-FRITT samfunn.

 • DOPING SOM SAMFUNNSPROBLEM INTERNASJONALT SYMPOSIUM PENT SEMINARFESTMIDDAG

 • DOPING SOM SAMFUNNSPROBLEM INTERNASJONALT SYMPOSIUM PENT SEMINARFESTMIDDAG

 • antidoping norge 20136

 • antidoping norge 2013 7

  rsberetning fra styret 2013

 • antidoping norge 20138

  rsberetning fra styret

  Stiftelsen Antidoping Norge har vrt i operativ drift siden 1. juli 2003. Antidoping Norge ble opprettet for sikre at kontroll- og ptalevirksomheten for dopingsa-ker organiseres uavhengig av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit (NIF) og staten.

  I henhold til vedtektene er Antidoping Norges hoved-forml drive kontrollvirksomhet, utve ptalevirksom-het overfor NIFs domsorgan, drive verdi-, informasjons-, og forebyggende virksomhet, internasjonal virksomhet og bidra til forskningsvirksomhet knyttet til virksom-heten.

  Antidoping Norge baserer driften, slik formlet forut-setter, p en fri og selvstendig stilling. Antidoping Norge utver sin virksomhet fra leide lokaler og ledes av daglig leder Anders Solheim.

  Antidoping Norges styre oppnevnes av stifterne og har i 2013 besttt av:

  Styret har i 2013 lagt vekt p oppflgingen av strate-giplan for Antidoping Norge for perioden 2012-2015.

  Fra styrets side legger strategiplanen premissene for n visjonen: for en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn

  administrativ virksomhet. Styret har i 2013 vedtatt en organisasjonsendring for virksomheten som innebrer en styrking av administrasjonen srlig innenfor fl-gende fagomrder: informasjonsarbeid, underskelser, ptale og i arbeidet mot doping i ungdomsmiljene. Ny organisasjonsplan trdte i kraft 1.1.2014.

  ptalevirksomheten. Som en flge av ptalebeg-jring fra Antidoping Norges frittstende Ptale- nemnd, har Domsutvalget utestengt fem utvere grunnet brudd p dopingbestemmelsene i 2013. Videre har Ptalenemnda tatt ut ptalebegjring mot sju utvere. Alle de nevnte ptalebegjringene omhan-dler anabole steroider. Styret registrerer en nedgang i antall saker. Det er ingen nye cannabissaker og heller ingen nye saker inneholdende det stimulerende stoffet metylheksanamin. Nr det gjelder nedgangen i antall cannabissaker, er det vanskelig fastsl om reduk- sjonen skyldes mindre bruk, eller at WADA tidoblet grensen for rapportere en positive prve. Styret ser positivt p at bruken av det stimulerende middelet metylheksanamin ser ut til ha avtatt i idrettsmiljene.

  Valgerd Svarstad Haugland styreleder, oppnevnt av NIFInggard Lereim nestleder, oppnevnt av KUD Ingrid Kristiansen medlem, oppnevnt av KUD for frste halvrVibecke Srensen medlem, oppnevnt av KUD for andre halvrBjrn Christensen medlem, oppnevnt av KUDRandi H. Gustad medlem, oppnevnt av NIFKnut-Marius Sture medlem, oppnevnt av NIF

  Det nye internasjonale regelverket (WADC) inne-brer flere forbedringer som vil bidra til beskytte rene utvere.

 • antidoping norge 2013 9

  Styret er svrt tilfreds med at organisasjonen har ftt gjennomslag for innsyn i saker hvor personer tilknyttet idretten har befatning med dopingmidler som omfattes av straffelovgivningen. Flere slike saker er initiert i 2013 og ptalebegjrt i 2014.

  Styret har den siste tiden hatt fokus p hvordan stif-telsen skal forholde seg til informasjon om foreldede forhold. Ptalemessig m slike saker henlegges. P

  tross av at eventuelle forhold er foreldet, mener styret at sakene kan vre av interesse for idretten. Dette fordi idretten br ta hensyn til NIFs grunnverdier og etiske ansvar, og den det gjelder fortsatt kan ha tilknytning til idretten. Styret har tatt opp denne problemstillingen med NIF, og avventer deres tilbakemelding.

  Kontrollvirksomhet og andre underskelser for avdekke doping i idrettsmiljet. Styret registrerer en begrenset reduksjon i antall urinprver og en kning i antall blodprver.

  Det nordiske samarbeidet om en enhet for biologiske profiler er etablert i 2013 og har en unik forankring i bde Norges laboratorium for dopinganalyse og de nordiske nasjonale antidopingorganisasjoner. Styret ser svrt positivt p at det fra 1. januar 2014 er innfrt felles internasjonal praktisering av testosteronprofiler. Styret ser et utviklingspotensial gjennom samordne kunnskap og informasjon fra de ulike deler av virksom-heten. Fremover vil det ogs vre behov for spisse

  kontrollvirksomheten gjennom nrmere vurdering av prvetype og analysemeny for hver enkelt prve. Samar-beidet med Norges laboratorium for dopinganalyse blir avgjrende for fremtidens kontrollprogram.

  forebyggingsvirksomheten. Styret ser svrt positivt p det samarbeidet som er etablert med Norges idretts-forbund for styrke det forebyggende arbeidet i lokal- idretten. Vi har i samarbeid med idretten gjennomfrt en rlig talt-kampanje med omtrent 80 stoppesteder i alle landets fylker. Kampanjen har vrt en suksess som styret ser fram til viderefre frem mot Ungdoms-OL p Lillehammer i 2016

  Idretten har utarbeidet en egen tiltaksplan mot doping som gir idrettens ulike organisasjonsledd et tydelig ansvar i antidopingarbeidet. Styret ser det som svrt positivt med en plattform som grunnlag for en styrking av det forebyggende arbeidet.

  internasjonalt arbeid. Styret vil i det internasjonale arbeidet trekke frem WADAs vedtak om nytt internas-jonalt regelverk. Dette innebrer blant annet stren-gere straffer for bruk av stoffer som anabole steroider og bloddoping, noe norsk idrett og norske utvere har nsket velkommen. Regelverket innebrer flere forbedringer som vil bidra til beskytte rene utvere.

  Styret registrerer at organisasjonen er en attraktiv samarbeidspart for andre organisasjoner. I 2013 har det vrt stort fokus p viderefre samarbeidet med Rus-sian Anti-Doping Agency (RUSADA) fram mot Vinter-OL i Sotsji 2014. Det er kunnskapen og evnen til videre- utvikling som gjr organisasjonen til en attraktiv samar-beidspartner i det internasjonale antidopingarbeidet.

  Styret ser med stor interesse p fremdriften i samar-beidet med China Anti-Doping Agency (CHINADA) for utvikle antidopingarbeidet i Kenya. Etter en periode uten fremdrift, har kenyanske myndigheter p ny tatt initiativet til et samarbeid for videreutvikle antidop-ingarbeidet i landet.

  Sommeren 2013 arrangerte Antidoping Norge i nrt samarbeid med WADA et seminar om internasjonalt samarbeid der nasjonale antidopingorganisasjoner fra alle verdensdeler deltok. Styret ser det som vesentlig at Norge ptar seg slike arrangementer med jevne mellomrom for bidra til internasjonal utvikling p feltet.

  Sett i lys av at det ogs ble bevilget midler til mobilisere mot doping i lokale ungdomsmiljer, str antidopingarbeidet i Norge bedre rustet enn noen gang.

 • antidoping norge 201310

  doping som helseproblem. Stortinget har vedtatt en egen stortingsmelding om rus hvor antidopingarbeidet for frste gang har ftt en sentral plass. Videre har Stortinget over Helsedepartementets budsjett bevilget 3 mill. kroner i driftssttte til Antidoping Norges arbeid mot doping som samfunnsproblem. Midlene vil brukes til bygge opp et ressurssenter for antidoping. 1. juli 2013 ble det ogs vedtatt skjerpet lovgivning som for-byr erverv, besittelse og bruk av dopingmidler. Styret vurderer ovennevnte tiltak som en betydelig styrking av antidopingarbeidet i Norge. Det gir etter styrets oppfatning et godt grunnlag for forhindre dopingbruk i treningsmiljer der unge ferdes.

  Styret vil videre bermme det kende engasjementet som observeres for forebygge dopingbruk blant stadig flere av landets fylkeskommuner. Ved inngangen til 2014 var det iverksatt samarbeidsprosjekter med Sr-Trndelag, Vestfold og Hordaland. I tillegg regi- strerer styret at det er stor interesse blant flere nye fylkeskommuner.

  Styret kunne med tilfredshet registrere at tilskuddet til antidopingarbeidet i idretten for 2014 fikk et betydelig lft gjennom en oppgang p 2,4 millioner kroner fra ret fr. Sett i lys av at det ogs ble bevilget midler til mobilisere mot doping i lokale ungdomsmiljer, str antidopingarbeidet i Norge bedre rustet enn noen gang.

  Styret ser svrt positivt p det samarbeidet som er etablert med Norges idrettsforbund for styrke det forebyggende arbeidet i lokal- idretten.

 • antidoping norge 2013 11

  KonomisK beretning

  Regnskapet er avgitt i henhold til regnskapsloven og viser et underskudd etter finansposter for 2013 p kr 443 541 som belastes egenkapitalen.

  Grunnkapitalen var p oppstartstidspunktet 1. juli 2003 p 1.000.000,- kroner. Etter rets underskudd er egen-kapital til sammen kr 4 452 726. Stiftelsen hadde gjennom ret 15,5 rsverk, fordelt p 8 menn og 9 kvinner. Antidoping Norge hadde ved rets utgang 91 personer regionalt ansatt, herav 46 menn og 45 kvinner. Av styrets seks medlemmer er det tre menn og tre kvinner. Styret mener likestillingskravet er ivaretatt.

  Stiftelsens virksomhet er i vesentlig grad basert p offentlige tilskudd. Tilskudd for 2014 er kjent. Det er derfor ingen usikkerhet om fortsatt drift, og regn- skapet er avgitt under denne forutsetning. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap et rettvisende bilde av selskapets virksomhet, stilling og resultat av driften for 2013. Lnn til daglig leder og styrets samlede godtgjrelse fremgr av notene til regnskapet. Det samme gjelder godtgjrelse til revisor. Sykefravret i Antidoping Norge var p 5,96% inkludert fravr p grunn av syke barn. Arbeidsmiljet er tilfredsstillende. Antidoping Norge forurenser ikke det ytre milj.

 • antidoping norge 201312

  DRIFTsINNTEKTER OG DRIFTsKOsTNADER

  Note 2013 2012

  INNTEKTER 1

  Sponsor- og salgsinntekter 2.744.556 4.717.042

  Offentlige tilskudd 2 25.888.924 24.326.438

  Andre tilskudd 1.210.667 0

  Andre inntekter 3 1.656.205 0

  sum driftsinntekter 31.500.352 29.043.480

  Lnns- og personalkostnader 4 15.910.912 14.879.584

  Andre driftskostnader 5 16.339.387 14.491.762

  sum driftskostnader 32.250.299 29.371.346

  DRIFTsREsulTAT -749.947 -327.866

  Finansposter

  Finansinntekter 308.930 405.680

  Finanskostnader 2.524 1.200

  sum driftskostnader 306.406 404.480

  RsREsulTAT -443.541 76.614

  Disponering av rets resultat

  Til/fra egenkapital 9 443.541 76.614

  sum disponering 443.541 76.614

  resultatregnskap

  EIENDElER

  Note 2013 2012

  Anleggsmidler

  Varige driftsmidler 158.362 0

  sum anleggsmidler 158.362 0

  Omlpsmidler

  Fordringer

  Kundefordringer 6 855.787 926.232

  Andre kortsiktige fordringer 7 1.009.785 573.217

  sum fordringer 1.865.572 1.499.449

  Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 9.058.837 9.767.224

  sum omlpsmidler 11.082.771 11.266.673

  sum EIENDElER 11.082.771 11.266.673

  EGENKAPITAl OG GjElD

  Grunnkapital 9 1.000.000 1.000.000

  Egenkapital 9 3.452.726 3.896.269

  sum egenkapital 4.452.726 4.896.269

  Kortsiktig gjeld

  Leverandrgjeld 2.127.019 2.214.909

  Skatt og offentlige avgifter 1.023.491 1.554.785

  Annen kortsiktig gjeld 10 3.479.535 2.600.711

  sum kortsiktig gjeld 6.630.045 6.370.405

  sum gjeld 6.630.045 6.370.405

  sum EGENKAPITAl OG GjElD 11.082.771 11.266.673

  balanse

  For noter og revisors beretning, se stiftelsen Antidoping Norges rsrapport for 2013 p www.antidoping.no

 • ANTIDOPING NORGE 2012 13

  1. administrasjon

 • antidoping norge 201314

  Etter 2013 er vi halvveis i strategiperioden som strekker seg fra 2012 til 2015. Visjonen i strategiplanen er:

  for en REN idrett og et DOPINGFRITT samfunn

  Strategiplanen er videre bygget opp omkring flgende seks lfter:

  1. Vi skal vre en drivkraft i idrettens fore- byggende antidopingarbeid2. Vi skal ha et verdensledende kontrollprogram3. Vi skal pvirke utviklingen av det internasjonale antidopingarbeidet4. Vi skal forebygge doping som helse- og samfunnsproblem5. Vi skal ske kunnskap som beskytter rene idrettsutvere6. Vi ser etter de smidige lsningene

  ny organisasjonsplan. Som en flge av erfaringene med strategiplanen, og utviklingen p feltet siden 1. januar 2012, med helt andre forventninger til blant annet gjennomfring av underskelser i strre doping- saker, er det foretatt en gjennomgang av hvilke for-ventninger og krav som stilles til organisasjonen. Med dette som utgangspunkt ble det utarbeidet en revidert organisasjonsplan. I tillegg vil det ved behov kunne opprettes midlertidige prosjektstillinger, eksempelvis prosjektmedarbeidere i samarbeid med fylkeskommuner.

  Som en konsekvens av behovet for drive under- skelser av ny karakter, ble det besluttet styrke administrasjonen med en stilling som juridisk rdgiver med hovedforml lede denne type underskelser, tilsvarende ptalemyndigheten.

  Et annet utviklingstrekk er stadig strre krav til ny kunnskap. Vi har biologiske profiler p cirka 140 norske utvere. Her kreves fagkunnskap, tid og internasjonalt samarbeid for kunne bruke informasjonen som inn-hentes p en best mulig mte. Skal vi fortsatt drive et ledende kontrollprogram p linje med og i samarbeid med organisasjoner som UCI (sykkel), IAAF (friidrett) og antidopingbyrene i Australia, Storbritannia og USA,

  kreves en vitenskapelig tilnrming. Etableringen av et eget samarbeid om en nordisk enhet for biologiske profiler hsten 2013, og en egen stilling som manager for nevnte enhet, er et viktig framskritt i s mte.

  Medieoppmerksomheten rettet mot antidopingarbeidet og organisasjonen har kt betydelig siden sommeren 2012. Det er ikke forvente at det samme medi-etrykket fortsetter, men vi kan ikke belage oss p at en stilling skal dekke bde mediehndtering, utvikle informasjons- og forebyggende arbeid og videreutvikle den nettaktiviteten som organisasjonen i dag driver. Dette omrdet vil derfor samlet sett styrkes med en ny stilling. I den reviderte organisasjon samler vi dessuten utvikling av informasjons- og forebyggende arbeid i n avdeling. Vi tror dette vil gjre oss mer slagkraftig og i enda bedre stand til levere et attraktivt og mlrettet forebyggende program, bde i idretten og i samfunnet for vrig. Med den kende oppmerksomheten omkring doping, bde i toppidretten og som samfunnsproblem, har vi muligheten til n ut til flere, samtidig som vi vil oppleve at det stilles stadig strre krav til det som tilbys, bde i form og innhold.

  Ved inngangen til 2014 har vi tegnet avtale med tre fylkeskommuner som innebrer en samfinansiering av en deltidsstilling (40 prosent) i det enkelte fylke. Vi vil i 2014 arbeide for opprette flere prosjektstillinger basert p samarbeidsavtaler og samfinansiering for styrke vrt arbeid for en lokal mobilisering mot doping

  ansatte. Det har gjennom ret vrt enkelte utskift-ninger av personell, blant annet knyttet til konomi- og administrasjonsomrdet. Det ble besluttet leie inn

  administrasjon

  Vi ser etter de smidige lsningene.strategiplanen 2012-2015

 • antidoping norge 2013 15

  regnskapsfrer og engasjere en kontormedarbeider. Dette har medfrt en god kontroll p de to omrdene og det er valgt ansette regnskapsfrer fra 2014.

  Spesialrdgiver Petter Riiser gikk av med pensjon 30. juni. Riiser har vrt svrt sentral i arbeidet helt fra stiftelsen ble etablert i 2003. Avdelingsleder for toppidrett og ut-vikling, Mads Drange, sa opp sin stilling p forsommeren.

  I forbindelse med holdningskampanjen rlig talt ble det ansatt en egen prosjektmedarbeider. Vedkom-mende dekket ogs opp en del av arbeidet for kommu-nikasjonsleder, som var ute i permisjon i tre mneder.

  Portefljen med arbeid med doping som samfunns- problem ker stadig. Det betyr ogs at bemanningen samlet sett p dette omrdet ker.

  I forbindelse med at det trdte i kraft et nytt organisas-jonskart fra 1. januar 2014, ble det i siste del av 2013 ansatt en ny avdelingsleder for toppidrettsavdelingen og en informasjonsrdgiver. Stillingen som juridisk rdgiver vil bli besatt i lpet av frste halvr 2014. De ansatte vil fra 1. januar 2014 vre organisert i tre avdelinger: Administrasjon og juridisk avdeling Toppidrettsavdelingen Kommunikasjons- og samfunnsavdelingen

  Med ny organisasjon p plass, var det behov for bygge om deler av kontorlokalene vre i Sognsveien 77 A. De nye tilpasningene innebrer at vi er rigget for kunne ha kontorplass til 21 personer.

  personalutvikling. De siste rene har vist at anti-dopingarbeidet er helt avhengig av vre i konstant utvikling. Det handler ogs om at organisasjonen som helhet og den enkelte medarbeidere som jobber innen-for feltet m ske utvikling og ny kunnskap. Antidoping Norge nsker legge til rette for faglig utvikling bde for de ansatte p kontoret og de deltidsansatte; kon-trollpersonellet og foredragsholdere.

  I 2013 ble det for foredragsholdere ferdigstilt et eget opplringsprogram med autorisasjonsprver. Programmet og prven gjennomfres p organisasjo- nens intranett. I tillegg er det utviklet og gjennomfrt en en-dags opplring for nytt feltpersonell de i felleskap fr utveksle erfaringer.

  Som en del av 10-rsmarkeringen for personell ute ble rets seminar for ansatte arrangert i Riga, Latvia. Det ble en inspirerende og vellykket tur, bde nr det gjelder det faglige og sosiale.

 • Kvalitetssystem. Antidoping Norge er opptatt av ha hy kvalitet p arbeidet. Hele organisasjonen ble i september 2008 re-sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 og WADA Word Anti-Doping Code. Virk-

  somhetens kvalitetssystem ble i 2013 revidert av ny ekstern revisor og tilfredsstiller fortsatt kravene i ISO 9001 og World Anti-Doping Code. Kvalitetssystemet ble videreutviklet til ogs inkludere etterforskning.

  sentralt ansattAnders Solheim daglig lederFrode Hestnes ass. daglig leder Halvor H. Byfuglien avdelingslederAnne Cappelen fagsjefAnne Engelstad rdgiver internasjonaltPer Wiik Johansen medisinsk sjef deltidLindbjrg Stlan seniorrrdgiver idrettsansvarligHege Otterstad rdgiver - idrettsansvarligMaj Angell rdgiver - idrettsansvarligGry Sttvig rdgiver - myndighetskontaktLinda Olsen rdgiver - idrettsansvarligJenny Schulze NAPMU-manager

  Vikarer/prosjektansatt, sentraltEinar Koren prosjektkoordinatorEirin Nygaard Rise idrettsansvarlig Morten Heierdal prosjektmedarbeiderNina Nereng kontormedarbeiderUma Murugananthan regnskapsfrer Anne Katrine Aas prosjektmedarbeider

  Distriktsmedarbeidere og prosjektstillinger (deltid)Anne Kristine Aas prosjektmedarbeiderLars Os distriktsmedarbeiderAnn-Helen Bjrnstad oppdragsmedarbeiderStig Rskar Kammen prosjektmedarbeider Sr-TrndelagTherese Solvgen Torgersen prosjektmedarbeider VestfoldJan de Lange prosjektmedarbeider Hordaland

  ansatte pr. 31.12.2013

  15,5 rsverk sentralt. 91 deltidsansatte (foredragsholdere, kontrollpersonell, distrikts- og prosjektmedarbeidere).

  fakta om ansatte

  Christine Helle (avdelingsleder) og Frode Martin Stie (informasjonsrdgiver) startet i januar 2014.

  Ansatte p hovedkontoret

 • antidoping norge 2013 17

  2. dopingkontroll

 • antidoping norge 201318

  Dopingkontroller skal ha en forebyggende, avskrekk-ende og avslrende effekt. Hvilket av disse tre forhold-ene som vektlegges, avhenger av hvilket niv vi tester p, og hva vi nsker oppn med kontrollen.

  Kontrollarbeidet de senere rene har srlig vrt preget av to viktige utviklingstrekk: En styrket satsing p biologiske profiler og utvikling av informasjonsinn-henting og underskelser som en del av det komplette kontrollarbeidet.

  Til grunn for Antidoping Norges kontrollarbeid ligger en risikovurdering som gjennomgs rlig. Den strste nyvinningen p kontrollsiden i 2013 var etableringen av Nordic Athlete Management Passport Unit (NAPMU). Dette er et samarbeid mellom de nordiske landene og Norges laboratorium for dopinganalyse. En leder av enheten startet i arbeidet hsten 2013, og har ftt base i Oslo. NAPMU-lederen har i sitt daglige virke plass i Antidoping Norges kontorlokaler.

  Et vesentlig utviklingstrekk i kontrollarbeidet er for-delingen av blod- og urinprver. Mlrettet testing av utvere p hyt niv fordrer et kt antall blodprver. Dette er prver som kan vre med avslre doping- bruk over tid, men som ikke genererer enkeltvise positive prver. Totalt ble det tatt 2822 dopingprver som del av det nasjonale kontrollprogrammet, 2008 urinprver og 814 blodprver. Sammenlignet med ret fr er dette en forsiktig kning i det totale prvetallet. kningen kommer i antall blodprver. Nytt av ret er blodprvetaking i forbindelse med mosjonsarrange-ment i friidrett og sykkel.

  I siste del av ret var det er srlig fokus p opp- kjringen i vinteridrettene med tanke p OL 2014 og andre strre arrangement i blant annet ski, friidrett, styrkelft.

  biologiske profiler. Biologiske profiler har vrt et satsningsomrde for Antidoping Norge i mange r. Vi har n tre forskjellige profilprogram (blod-, testo- steron- og veksthormonavhengige markrprofiler). Alle utvere p prioritert utverliste har en eller flere biologiske profiler. Et slikt testprogram krever bde tid og kompetanse. I 2013 ble det tatt over 800 blodprver, med det nrmer det seg en tredel av det totale kontrollprogrammet.

  Etableringen av Nordic Athlete Management Passport Unit (NAPMU) hsten 2013 er et viktig grep med tanke p styrke profilarbeidet. Enheten har base i Oslo og med en slik satsing legges det til rette for at vi ogs framover vil kunne ha et verdensledende kontroll-program. NAPMU-lederen jobber tett sammen med de vrige nordiske landene, Norges laboratorium for dopinganalyse, i relevante internasjonale fora og i det daglige i dialog med de idrettsansvarlige i Antidoping Norge. Det er i lpet av ret avholdt seks profilmter.

  alkoholtesting. Alkohol str p WADAs dopingliste i enkelte idretter. Det ble i 2013 gjennomfrt pusteprver i fire arrangement innen ulike grener i motorsport. Totalt ble det tatt 316 pusteprver i idretten. I arbeidet med planlegging av alkoholkontroller, er det god dialog med Norges Motorsportforbund.

  informasjonsinnhenting. Den tradisjonelle doping-kontrollen har klare begrensninger knyttet til avslre dopingbruk. De senere rene har arbeidet dreid seg i retning av ta i bruk andre og nye metoder, som innebrer gjennomfring av samtaler og innhenting av informasjon fra ulike kilder. For kunne utnytte potensialet i et slikt arbeid er det viktig at informas-jonsinnhenting sees i sammenheng og koordineres med vurdering av biologiske profiler, og planlegging av mlrettede dopingkontroller.

  nasjonalt Kontrollprogram

  Vi skal ha et verdens- ledende kontroll- program.strategiplanen 2012-2015

 • antidoping norge 2013 19

  Idrettsgren 2010 2011 2012 2013

  am. fotball 42 65 66 66

  bandy 51 61 70 72

  basketball 101 121 128 82

  boksing 37 34 35 38

  bryting 58 56 66 76

  sykkel 172 124 251 327

  fotball 263 260 277 318

  friidrett 207 238 266 260

  Hndball 149 107 155 120

  ishockey 130 150 203 145

  Kampidretter 138 107 51 49

  orientering 79 56 44 48

  padle 58 74 61 42

  ro 45 27 37 51

  ski 421 257 309 324

  skiskyting 127 51 65 109

  skyter 114 77 66 86

  styrkelft 107 141 122 148

  svmming 84 80 113 59

  Vektlfting 50 63 67 90

  Volleyball 44 94 114 60

  andre idretter 298 219 214 252

  Total antall 2775 2462 2780 2822

  dopingprver fordelt p idretter

  utverniv

  prioriterte utvere 970

  topputvere 1258

  breddeidretten 594

  Totalt 2822

  2013: fordeling av prver p niv

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  Urinprver 2413 2259 2407 2300 1915 2130 2008

  blodprver 183 310 428 475 470 650 814

  Totalt 2596 2569 2835 2775 2385 2780 2822

  fordelingen av prver over tid

  2013: prver fordelt i og utenfor konkurranse

  Prosentvis fordeling av prver i og utenfor konkurranse

  58% 42%

  fakta: dopingprver

  Antidoping Norge har gjennom de siste par rene ftt god erfaring med gjennomfring av samtaler i forbind-else med potensielle brudd p dopingbestemmelsene. To av sakene var svrt omfattende og fikk svrt stor medieoppmerksomhet. Begge disse sakene ble hen-lagt p grunn av foreldelse. Hsten 2013 ble to saker hvor utverne har innrmmet import av dopingmidler oversendt til Ptalenemden.

  Det er i lpet av 2013 gjennomfrt et strre prosjekt i sykkelsporten der det er gjennomfrt 30 samtaler. Prosjektet ble igangsatt etter dialog med Norges Cykleforbund. Intensjonen med prosjektet har vrt gi norske ryttere, ledere, trenere og andre med srlig kunnskap om sykkelsporten muligheten til bidra til

  beste for en ren sykkelsport, gjennom mte Anti- doping Norge til samtaler om tematikken.

  Prosjektet har ikke hatt som ml drive mlrettede underskelser mot enkeltpersoner, men gjennom-fre samtaler hvor Antidoping Norge hpet f bedre innsikt i den profesjonelle sykkelsporten, herunder medisinsk oppflgning, kostholdregimer, erfaringer fra miljet og eventuell informasjon som kunne ha rele- vans i antidopingarbeidet fremover, bde for avdekke og forebygge dopingbruk. En rapport fra prosjektet vil foreligge i lpet av frste halvr 2014.

  Arbeidet med informasjonsinnhenting m gjrs p tvers av landegrensene. Antidoping Norge har som

 • antidoping norge 201320

  ambisjon i strategiplanen ha innsikt i nasjonale og internasjonale dopingtrender og -trafikk. Dette forut-setter dialog og samarbeid med blant andre nasjonale antidopingbyrer.

  Antidoping Norge er med i en nyetablert prosjekt-gruppe bestende av personer fra Norge, Danmark, Storbritannia, USA, Sveits, Spania, Nederland og WADA. Vi har i 2013 ogs hatt et godt samarbeid med organisasjoner som Interpol, Politidirektoratet og Kripos. Vi registrerer dessuten en kning av hen- vendelser fra lokale politidistrikt.

  Antidoping Norge er opptatt av se arbeidet i sin helhet, og koordinere ogs kontrollarbeidet p breddenivet med det arbeidet som drives mot dopingbruk i samfunnet for vrig. Det er foretatt flere kontroller i lpet av ret p bakgrunn av tips. mosjonsarrangement. DDopingkontroller har ikke bare en avslrende funksjon, men ogs en forebyggende. Det forebyggende aspektet har vrt den viktigste rsaken til at Antidoping Norge har vrt til stede p flere store mosjonsarrange-ment de siste rene.

  Det ble i 2013 for frste gang tatt blodprver under tre store mosjonskonkurranser: Birkebeinerrittene og Birkebeinerlpet. Det ble ikke gjort noen funn under disse kontrollene som frte til videre oppflging. Anti- doping Norge opplever ha en god dialog med arran- grene av denne type mosjonsarrangement, og vi mener det er viktig at arrangementene inkluderer krav om flge NIFs dopingbestemmelser overfor deltakerne.

  analyser. Alle analyser som blir gjennomfrt som en del av Antidoping Norges testprogram skal skje ved WADA-akkrediterte laboratorier. Det er Norges labo-ratorium for dopinganalyse i Oslo som benyttes. De er ogs en viktig samarbeidspartner i forhold til tolkning av analysesvar, videre oppflging og mlrettet testing.

  Det er i 2013 gjennomfrt jevnlige mter med labo-ratoriet. Norges laboratorium for dopinganalyse er ogs med i NAPMU-samarbeidet og har vrt sentral i oppstarten av profilenheten.

  Analysemenyen som brukes varierer fra idrett og niv. Generelt sett brukes den mest omfattende analyse-menyen p utvere p prioritert utverliste. Det har vrt gjennomfrt et betydelig antall IRMS-analyser i 2013 i forbindelse med oppflging av T/E-ratio saker. Dette kommer som flge av kt sensitivitet p metode/instrument som benyttes av laboratoriet.

  meldepliktsystemet. Meldepliktsystemet er en forutsetning for uanmeldte og effektive dopingkontrol-

  ler ret rundt. De beste utverne, som testes hyppig og som er fra

  idretter med hy risiko for doping, er underlagt dette regimet. Sammen- setningen av prioritert utverliste baserer seg p en fysio-

  det ble totalt tatt 2822 dopingprver i det nasjonale kontrollprogrammet, 2008 urinprver og 814 blodprver.

  58 prosent av prvene tas utenfor konkurranse.

  omtrent 150 norske utvere har daglig meldeplikt.

  etablert nordic athlete management passport Unit (napmU).

  det er av ptalenemnden tatt ut sju ptale-begjringer, alle etter funn av anabole steroider.

  meldepliktkomiteen har gjort vedtak om fem advarsler i lpet av ret.

  det er behandlet 106 sknader om medisinsk fritak fra dopinglisten.

  fakta

 • antidoping norge 2013 21

  logisk risikovurdering og en tett dialog med nasjonale srforbund. Det var ved utgangen av ret 149 utvere p prioritert utverliste. For kunne drive mest mulig effektiv prvetaking, er det viktig at kvaliteten p infor-masjonen som rapporteres i utverinformasjons- systemet ADAMS er best mulig. Antidoping Norge nsker legge til rette for at utverinformasjonen kan gis p en smidig mte. Vi er derfor glad for at WADA i 2013 lanserte en egen applikasjon (app) for opp- datering av utverinformasjon (bildet s. 20).

  Antidoping Norge har en meldepliktkomit som vurderer og vedtar utstedelse av advarsler til utvere for brudd p meldeplikten. Meldepliktkomiteen bestr av jurister og topputvere. Sakene vurderes og dokumenteres slik at juridiske krav og prinsipper ivaretas. Topputverne bidrar til at utvers ststed blir fokusert i vurderingen. Meldepliktkomiteen kan ogs gi anbefalinger til prakt- iseringen av meldepliktsystemet eller ta opp relevante temaer etter eget initiativ. Utvere som har ftt advarsel for brudd p forskriften kan klage til Antidoping Norge. En klagenemnd er opprettet for behandle klagen. I nemnden sitter jurister og en toppidrettsutver.

  Det er utstedt fem advarsler i 2013, hvorav tre er for feil utverinformasjon der utver ikke har vrt p oppgitt sted i sin garantitid. De andre to advarslene er utstedt fordi utver ikke inngav utverinformasjon innenfor gitt tidsfrist. , Det er ikke mottatt klager p tildelte advarsler.

  medisinsk fagkomit. Medisinsk fagkomit ajourfrer dopinglisten og behandler og avgjr sknader om fritak fra dopinglisten. Komiteen er i tillegg et rdgivende organ i medisinrelaterte sprsml. I 2013 ble det avholdt fire mter i komiteen, og totalt ble det be- handlet 106 saker om medisinsk fritak. Komiteen har i tillegg diskuter ulike medisinske tema. Det er etablert en Klagenemnd for medisinske fritaksavgjrelser som erstatter Idrettsmedisinsk rd som klageinstans.

  Andreas Ekker, lederAndreas NyhaugKaroline Dyhre Breivang Carl Waaler KaasHedda Berntsen (ut 2013)

  Inggard Lereim Prof. dr. med., ortopedi, kirurgi, katastrofemedisin, idrettsmedisin, trafikkmedisinPl Zeiner Overlege, dr. med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatriUnni Rishaug Overlege, endokrinologisk avd., Oslo Universitetssykehus, AkerPer Medbe Thorsby PhD Seksjonsoverlege, Enhetsleder, Hormonlaboratoriet Per Wiik Johansen Overlege, dr. med., spesialist i klinisk farmakologi. Medisinsk sjef i Antidoping Norge

  Kristian J. Fougner Avdelingssjef, spesialist i indremedisin og endokrinologi. St. Olavs HospitalMarit Bjartveit Klinikkleder, klinikk psykisk helse og avhengighet. Oslo universitetssykehusRolf Whitfield Seksjonsoverlege, endokrinologisk seksjon. Brum Sykehus

  meldepliktskomit klagenemnd

  medisinsk fagkomit

  klagenemnd for medisinske fritak

  Anna ThorstensonSiri LangsethEirik Vers Larsen

 • antidoping norge 201322

  Kontroller p oppdrag

  Antidoping Norge ptar seg oppdrag i internasjonal idrett. Dette kan for eksempel vre p vegne av inter-nasjonale srforbund, andre nasjonale antidoping-byrer eller i forbindelse med internasjonale arran- gementer i Norge.

  I 2013 har vi blant annet hatt ansvaret for prvetakingen under VM i styrkelft, skyte-VM p Hamar, Bislett Games, verdenscupen i orientering, Champions League i hndball og Glava Tour p sykkel. Vi har foretatt kontroller p vegne av internasjonale srforbund, for eksempel Det internasjonale skyteforbundet (ISU), Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF). Det er ogs gjort kontroller for andre antidopingbyrer.

  Samlet har Antidoping Norge tatt 215 dopingprver p oppdrag for internasjonale organisasjoner.

  testing av hest. Antidoping Norge har en avtale med Norges Rytterforbund om testing av hest. Totalt ble det tatt 45 hesteprver i 2013.

  test aV Hest: Det tas bde blod- og urinprver av hest.

  avtaler med norske organisasjoner. Antidoping Norge ptar seg ogs oppdrag for norske organisasjoner. Flere av aktrene vi leverer et antidopingprogram til, er organisasjoner som driver konkurranseaktivitet, men som ikke er del av Norges idrettsforbund. Blant dem vi har hatt avtale med i 2013 er Det frivillige skyttervesen, Det norske Travselskap, Norsk Jockeyklubb og Norges Bilsportforbund. Det er ogs gjennomfrt doping- kontroller som del av avtalen med Politihgskolen.

  Antidoping Norge har totalt tatt 202 dopingprver (blod og urin) og 2339 pusteprver p oppdrag for norske organisasjoner og institusjoner.

 • antidoping norge 2013 23

  dopingsaKer

  Det er ptalenemnden i Antidoping Norge som vur-derer om en sak skal henlegges eller fres for NIFs domsorgan. Ptalenemnden avgjr ogs om saker skal ankes. Nemndens medlemmer utnevnes av styret, men tar beslutninger uavhengig av styret og Antidoping Norges administrasjon.

  Ptalenemnden bestr av medlemmer med juridisk, medisinsk og farmakologisk kompetanse. Annen kompetanse innhentes ved behov. I 2013 har det, i tillegg til positive prver, vrt betydelig strre fokus p avdekke potensielle andre brudd p doping- bestemmelsene. Ptalenemnden er blitt involvert i flere saker som har vrt til vurdering for eventuell videre informasjonsinnhenting.

  medlemmerAnstein Gjengedal leder Jurist. Tidligere politimester i Oslo.Kre Birkeland Professor i endokrinologi. Leder av endokrinologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.Rigmor Solberg Professor i farmakologi, farmasytisk institutt, Universitetet i Oslo.

  sekretariatNiels Kir advokat

  ptalenemnden

  saksgang i dopingsaker

  Positiv A-prve uten medisinsk fritak. Annet brudd p dopingbestemmelsene

  Utveren blir bedt om gi forklaring. Srforbundet blir informert

  Administrasjonen i Antidoping Norge innhenterrelevant og tilgjengelig informasjon, herunderutverens forklaring og evt. analyse av B-prve

  Antidoping Norges uavhengige ptalenemnd vurderer saken opp mot NIFs lov

  NIFs domsutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov

  Henleggelse

  Frifinnelse Dom

  Frifinnelse Dom

  Saksframlegg

  Ptalebegjring

  Dom/frifinnelse kan bli stende eller ankes

  NIFs appellutvalg vurderer saken opp mot NIFs lov

 • pgende eller avsluttede saker etter ptalebegjring

  Idrett Niv Ptalebegjring Dopinggruppe Domsutvalg Dom Anke appellutvalg dom

  Styrkelft C 2012 1 kvartal S6 Stimulerende midler S8 Cannabis 2012 10 mnd WADA 15 (10)mnd *

  Innebandy B 2012 2 kvartal S6 Stimulerende midler 2012 6 mnd WADA 15 (6) mnd *Sykkel B 2013 1 kvartal S1 Anabole steroider 2013 2 r AnketInnebandy B 2012 4 kvartal S6 Stimulerende midler 2013 6 mnd

  Am.idretter B 2013 1 kvartal S1 Anabole steroider 2013 2 r

  Am.idretter C 2013 2 kvartal S1 Anabole steroider 2013 2 r

  Fotball C 2013 3 kvartal S1 Anabole steroider

  Fotball C 2013 3 kvartal S1 Anabole steroider

  Fotball C 2013 3 kvartal S1 Anabole steroider 2013 2 r

  Am.idretter B 2013 3 kvartal S1 Anabole steroider

  NIV A = prioritert utverNIV B = nasjonal topputver, i henhold til Antidoping Norges topputverlisteNIV C = utvere p breddeniv

  saker fordelt p niv

  antall pgende eller avsluttede saker etter ptalebegjring. * Appellutvalget opprettholdt domsutvalgets avgjrelser. Sakene p metylheksanamin ble anket til CAS av WADA. Begge utvere fikk 15 mneder av CAS.

  Samtlige sju saker som ble ptalebegjrt av Antidoping Norge i 2013 var p anabole stoffer. Tre av utverne var definert som topputvere og fire som andre konkurranse- utvere. I lpet av 2013 ble grensen for en positiv prve for cannabis betydelig hevet. Dette har bidratt til at det ikke er nye cannabis-saker i 2013.

  Andre konkurranseutvere Topputvere

  Diagrammet viser brudd p doping-bestemmelsene (ptalebegjring) fordelt mellom topputvere og andre (primrt konkurranseutvere).

  3

  4

  fakta: dopingsaker

  ANTIDOPING NORGE 201324

 • antidoping norge 2013 25

  3. kommunikasjon, informasjons- og verdiarbeid

 • antidoping norge 201326

  Kommunikasjon- og verdiarbeidet i 2013 ble bygget opp omkring holdningskampanjen rlig talt. Kam-panjen ble prioritert bde i informasjonsarbeidet og de forebyggende aktivitetene vi gjennomfrte, bde i foredrag og p stand.

  nettsider. Hovednettsiden antidoping.no hadde 125.000 besk i 2013. Det er et tall som er omtrent helt likt tilsvarende tall i 2012. Sidene som beskes klart mest er dopinglisten og legemiddelsket. Det nye legemiddelsket, som er utviklet i samarbeid med Felleskatalogen, ble lansert januar 2013. Dette letter utvilsomt vr oppdateringsjobb, og ikke minst, s er dette atskillig mer brukervennlig enn den legemiddel-listen vi har hatt fr. WADAs dopingliste-app er oversatt til norsk og en oppdatert versjon ble tilgjengeliggjort fra 1. januar 2013.

  Mot slutten av 2013 er det igangsatt et forprosjekt for se p en ny nettsideplattform. Dette handler i frste rekke om tilpasse nettsiden til stiftelsens arbeid med doping som samfunnsproblem, men ogs om tilpasse sidene til de brukermnstre vi har sett gjennom de siste rene.

  Organisasjonen nsker ta i bruk sosiale medier i sterkere grad. Facebook-siden har ved utgangen av 2013 omtrent 2500 flgere. YouTube-kanalen har gjen-nom ret hatt i overkant av 30.000 visninger, noe som er en dobling fra 2012.

  Antidoping Norge har ved utgangen av ret flgende nettsteder:antidoping.no | rentidrettslag.no | renutover.no | renskole.no | rentsenter.no informasjonsmateriell. Antidoping Norge nsker til enhver tid ha et oppdatert og attraktivt informa- sjonsmateriell. Vi ser ogs et stadig kende behov for spisse materiellet mot spesifikke mlgrupper. Det er ogs bakgrunnen for at vi i 2013 laget en skreddersydd brosjyre for sykkelsporten, i samarbeid med Norges Cykleforbund. Denne ble blant annet distribuert ut av forbundet til ca. 15 000 lisensierte syklister.

  I anledning 10-rsjubileumet ble det trykket opp en rsmelding. For vrig ble det trykket opp nye opplag av en del av de brosjyrene vi allerede har i brosjyrestallen.

  media. Antidopingarbeidet har opplevd betydelig mer oppmerksomhet i media de siste par rene. Dette skyldes bde avslringer og innrmmelser i toppidretten og et kende fokus p doping som samfunnsproblem i Norge.

  Antidoping Norge har i lpet av ret profilert seg godt gjennom rlig talt-kampanjen, med omtrent 200 medieoppslag. For organisasjonen var ogs jubileums- uka i juni en god mte profilere seg p, blant annet gjennom to pne antidopingseminar og en rekke profilerte internasjonale gjester. Som ledd i 10-rs-markeringen ble det laget et eksklusivt magasin om antidopingarbeidet, Antidoping Norge og Norges labo-ratorium for dopinganalyse. Magasinet ble trykket opp i 120 000 eksemplarer og ble distribuert som et innstikk med Dagbladet 11. juni. Denne produksjonen hadde delvis ekstern finansiering.

  Lovforbudet, som trdte i kraft fra 1. juli 2013, ga kt oppmerksomhet omkring doping som samfunnsprob-lem. For Antidoping Norges del ble i denne sammenhengen srlig vrt arbeid p trenings-sentre trukket fram.

  KommUniKasjon og informasjon

  Vi skal vre en drivkraft i idrettens forebyggende antidopingarbeid.strategiplanen 2012-2015

 • Vi skal vre en drivkraft i idrettens forebyggende antidopingarbeid.strategiplanen 2012-2015

  nytt legemiddelsk avhengighet.net

  dopingliste-app

  2500 flgere p facebook-siden, www.facebook.no/antidopingnorge

  30.000 avspillinger p youtube-kanalen, www.youtube.com/antidopingnor

  125.000 besk p www.antidoping.no.

  lanserte nytt legemiddelsk, utviklet i samarbeid med felleskatalogen.

  Wadas dopingliste-app oversatt til norsk.

  fakta

  Blodprverp dopingkontrollen

  1

  Dopingregler Bestemmelser om d

  oping og

  ulovlig medisinering for hest

  1

  Testing av hest Hvordan foregr dopingkontroll av hest?

  1

  CHINA and NORWAY collaboration in the field of anti-doping

  1

  RUSSIA and NORWAY collaboration in the field of anti-doping

  1

  Utverhndbok

  ta en kort stopp...denne brosjyren kan redde sykkel- karrieren din.

  ikke avgi en positiv dopingprve,

  selv ved en feiltakelse.

  1

  Dopingmidler og dopingmetoder

  muskeloppbyggende midler stimulerende midlerbloddoping

  Betablokkere

  Et utvalg av organisasjonens informasjonsmateriell

  ta en kort stopp...denne brosjyrenkan redde ishockey-karrieren din.

  ikke avgi en positiv dopingprve,

  selv ved en feiltakelse.

  ta en kort stopp...denne brosjyrenkan redde fotball-karrieren din.

  ikke avgi en positiv dopingprve,

  selv ved en feiltakelse.

  ANTIDOPING NORGE 2013 27

 • 10 Nyheter Torsdag 23. mai 2013

  I lpet av skoleret har3000elever ftt undervisningomdoping. Ettersprselen etter foredra-gene mine har blitt strre somflge av Operasjon Gilde, sierStig Kammen (29).I forrige uke beskte KammenBysen videregende. 29-rin-gen leder Antidoping Norgesskoleprosjekt. Prosjektet er deteneste i sitt slag i Norge. Kam-men driver et holdningsska-

  pende og forebyggende arbeidsom skal gi elever og lrerestrre kunnskap omdoping. Vi har jobbet innenforidrett,men har innsett at dopinger utbredt utenfor organisertidrett. Det vil vi gjre noe med,forteller Kammen.Denenkle veien29-ringen er selv lrer vedStrinda vgs. Nesten alle de vide-regende skolene i Sr-Trnde-

  lag har hatt besk av Kammen i2012 eller 2013. Onsdag i forrigeuke fikk 70 avgangselever vedBysen videregende hre omhjemmelagdemidler som kan gihjerte- og karsykdommer, kvis-er, hravfall, strekkmerker,angst, depresjon og psykose.Fire russegutter, som l letthenslengt under frste del avforedraget, satt plutselig snor-rett i ryggen da Kammen for-talte om sterilitet, fremvekst avdamelignende bryster og testik-ler somkankrympe som flge avdopingbruk.Foredraget tar i hovedsak oppproblemene knyttet til doping,men Kammen forsker ogs fungdommene til forst hvasomgjr atman stikker spryter

  imusklene for at de skal vokse. Hvorfor bruker folk doping,spr Kammen. Press fra ulike hold, forslren elev. For se bedre ut. Drlig selvbilde, forsker eijente. Fordi det er enkelt, roper en.Enkelt er nkkelordet,mener Kammen. Lreren fryk-ter skarpere kroppsfokus i sam-funnet og fremvekst av bildeba-serte sosiale medier som Snap-chat og Instagram bidrar til ktpress for vise frem en veltrentkropp. Da kan snarveiene virkebesnrende.

  SkremmendeKarianne Tung (Ap) var blant

  initiativtagerne bak prosjektet. Vi hrte tilbakemeldingerfra skolene om at dopingbrukvar kende blant ungdommene.De er srbare p grunn av sam-funnsfokuset p kropp, sier hun.Tung opplevde at ungdom-mene kunnemer omdoping ennlrerne. Det mener hun erskremmende. Karianne Tunghar selv erfaring med doping-problematikk, og har kjent denp kroppen gjennom sterkeopplevelser fra sitt nrmilj.For noen r siden mistet en nrvenn av Tung livet. Ddsfalletbeskriver hun som dopingrela-tert.Politikeren har selv vrt medp flere av foredragene rundtom i Sr-Trndelag.Forrige ons-

  Antidoping p timeplanenMenspolitietmenerTrondheimerseteforEuropasstrstedopingsak,reiserenlrerrundtpskolenei fylket forhjelpedeungesinei tildoping.

  nsker du jobbe med fremtidens energilsninger? Enova sker en Prosjektcontroller medevner og lyst til flge oppenbetydelig porteflje av prosjekter innenny teknologi og industri.Du vil vre en del av Enovas avdeling for programutvikling og drift. Stillingen er plassert iomrde for ny teknologi og industri. Omrdet flger opp over 200 prosjekter som i sum erstttet med mer enn en milliard kroner. Det er forventet at aktiviteten p omrdet og str-relsen p portefljen vil ke. Aktiv prosjektoppflging gjennom gode systemer og rutiner erderfor et viktig omrde for Enova.

  Stillingen rapporterer til Programsjef Ny teknologi og industri.nsker du ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med Programsjef Ny teknologiog industri, Rune Holmen, tlf. 926 40 927, eller vre rdgivere Kirsti Kalseth Sjhaug/Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 977 31680/917 29 682.Se fullstendig utlysning p www.headvisor.no og www.enova.no

  Enova skal styrke arbeidet med en miljvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon samt utvikling av energi- og klimateknologi gjennom konomisk sttte og rdgivning. Vi samarbeider tett med markedsaktrer iprivat nringsliv og offentlig virksomhet for redusere bruken av energi og ke produksjonen fra fornybare energikilder. Vi sttter ogs energiog klimatiltak i husholdningene. Enova er et statsforetak som eies av Olje- ogenergidepartementet, har 60 medarbeidere og holder til i Trondheim. Se utvidet stillingsannonse og mer om Enova p www.enova.nowww.enova.no p Enova om mer og stillingsannonse utvidet Se Trondheim. i til holder og medarbeidere 60 har energidepartementet,

  PROSJEKTCONTROLLER NY TEKNOLOGI OG INDUSTRI

  Vilvekke:Prosjektleder StigKammen forteller elever ombivirkninger av doping vedBysenvideregende skole. Foto: VEGARD EGGEN

  Torsdag 23. mai 2013 Nyheter 11

  18-ringene Andreas Wold, Se-bastian yangen og MarteDamli fulgte Stig Kammensforedrag om farene ved do-pingbruk. Ungdommene for-teller at de ikke er kjentmedut-bredt dopingbruk i sine om-gangskretser. Det varmer snakk om det ifrsteklassen. Da var det myeprat blant guttene om blistrre, sier Damli.De kjenner seg imidlertidigjen i at ungdommer legger ut

  poseringsbilder i sosialemedier. Kroppsfokuset harblitt skarpere. Proteinshakerog -sjokolader har blitt merpopulre i tilknytning til tren-ing, uten at de opplever detsom et problem. Dopingsnakkes det lite om. De harheller ikke vrt eksponert forinformasjon om doping, ellervrt gjennom forebyggendearbeid. Ungdommene trorslike kurs br begynne endatidligere enn i dag. Forebyggingen burde havrt i starten av videregende,nr flere er mer usikre, sierelevene.

  -Myeprat ombli strreElever vedBysen videre-gende vil ha dopingfore-byggende arbeid inn fravgangstrinnet.

  dag fulgte hun Kammens inn-slag sammen med elevene vedBysen videregende. Han bruker ungdommenseget sprk og snakker sjargong.Alle vet hva russere er, menslrerne fr sjokk, sier Tung.Russere er slang for Diana-bol, en type anabole steroidersom er lett tilgjengelig i Norge.Lrer Marita Kleppe Halgun-set var ogs ukjent med begre-pet russere.Hun satte pris pantidopingforedraget. Det er inspirererende atnoen kommer utenfra med smye kunnskap. For min del gjrdet at jeg vil bruke antidoping-arbeidmer i timene, sier hun.

  JONASALSAKERVIKANjonas.vikan@adresseavisen.no

  OperasjonGildeG Opprullingav flerenasjonaledopingnettverk somSr-Trnde-lagpolitidistriktmenerharutspring iTrondheim.G Etterforskningenblepbegynt isluttenav2011.G Rundt20personerer siktet fororganisert kriminalitetoggrovtsalgavdoping iTrondheim.G Over100personerer siktet iOperasjonGildep landsbasis.G 14politidistrikthardeltatt ietterforskningensomfortsatt erventetpggjennom2013.

  FAKTA

  Vi sker en tydelig, offensiv og erfaren leder til etselskap med en sterk posisjon i et globalt markedog ambisjoner om videre vekst. Vi sker deg mederfaring fra ledelse av teknologirelatert virksomhetog et internasjonalt tankesett. Vi forventer at du harhyere formell utdanning og god forretningsmessigforstelse. Selskapets produkt er ledende innen sinnisje og opplever kende global ettersprsel.

  For ytterligere informasjon, samt skestillingen, se searchhouse.no eller ta kontakt med

  vre rdgivere i Search House ved Jo Temretlf. 915 12 859 eller Eilif Solem tlf. 992 20 202.Alle henvendelser behandles konfidensielt,om nskelig ogs i frste omgang overforvr oppdragsgiver. Sknadsfrist: 2. juni.

  CEOLedeLse I MaritiM teknoLogi I Vekst

  Eltorque har utviklet en rekke nyskapende produkter som har gjort selskapet til en ledendeinternasjonal leverandr av elektriske aktuatorer og flow control systemer spesielt tilpassetskip- og offshoreinstallasjoner. Innovasjon og produktutvikling har alltid vrt viktige kjerneverdierfor Eltorque, og vi ser n effekten avmange rs mlrettet arbeid gjennom en sterk vekst, bdenasjonalt og internasjonalt. Eltorque er godt etablert som leverandr til ledende aktrer innenmaritim-, shipping- og offshoreindustrien. Eltorque har kontorer i Trondheim, Vanvikan og Ulsteinvik.Konsernet har datterselskaper i Kina, Singapore og USAmed til sammen 65 ansatte.

  Velg solbrille fra bl.a.Ray-Ban, Michael

  Kors, Marc by MarcJacobs og Carrera.

  inntil

  Verdienstyrke/

  1400 kr.

  progressive

  2400

  F enRay-Banmed din styrke

  ved kjp av brille

  Tilbudet inkluderer basis glass(Brilliant og Performance sol 1,5 ubehandlet)

  frem til 30. juni. Kan ikke kombineres medBasic sortiment, andre tilbud eller rabatter.

  Interoptik Sjhaug & Sande Ths. Angellsgt. 22, Trondheim, tlf 73 99 04 00, Interoptik Brilleringen Sndre gt. 18,Trondheim, tlf 73 80 74 90, Interoptik Levanger Hkon den Godesgt. 16, tlf 74 08 13 54, Interoptik StjrdalKjpmannsgt. 32, tlf 74 82 48 42, Interoptik Orkanger Ur Optikk Oti-Senteret, tlf 72 48 40 40

  Antidoping-prosjektet iSr-TrndelagG Torigprosjekt somblepbe-gynt i 2011sometsamarbeidmellomfylkeskommunenogAnti-dopingNorge.G Bestrav foredragmed fokuspforebyggingavdopingbruk, ogenomfangskartlegginghvoreleversvarer skriftligpsprsml.G Disse skolenehardeltatt (slangt): Bysen,Charlottenlund,Fosen, Frya,Gauldal,Heimdal,Hemne,Hitra,Malvik,Meldal,Ork-dal, Rissa,Rros,Selbu,Skjetlein,Strinda,ThoraStorm,Tiller, Trond-heimKatedralskoleG Sr-Trndelagerdetenestefylket i landet somharet sliktprosjekt.

  FAKTA

  Vilpvirke: Politiker KarianneTung varmedpAntidopingNorgesforedragpBysen videregende.Hermtte huneleveneAndreasWold, SebastianyangenogMarteDamli. Foto: VEGARD EGGEN

  2 Leder

  Mandag 16. septem

  ber 2013

  MIDT-NORGESFRIE

  STEMME

  NyheterTips oss!

  - Telefon07200

  tips@adresseavisen.

  no MMS/SMS: Kod

  eord TIPS

  Sjefredaktr:Arne B

  lix

  Utviklingsredaktr:

  Kirsti Husby

  Nyhetsredaktr: Erle

  ndHansenJuvik

  Samfunnsredaktr:

  Stein ArneSther

  Redaktrfor nett og

  mobil:AtleBersvends

  en

  Redaktrog lederm

  edielab:Rolf Dyrnes

  Svendsen

  Adm. direktr:Tove

  Nedreberg

  Adresseavisen

  Norges eldste avis

  Hvermned

  belnnervidet

  bestetipsetmed

  inntil10000

  kroner.Neste

  gangblirdet

  kanskjedeg?

  NgrdetforWith

  Tidligere KrF-nestled

  er,OddAndersWith, v

  il vurdere melde seg

  ut av partiet, dersomd

  et gr i regjeringmed

  Fremskrittspartiet. I

  Frp sier sentrale perso

  ner at demtte ofre tid

  ligere leder, Carl I.

  Hagen, for kunne ko

  mme i regjering.Og fo

  rtsatt er det er stykke

  frem fr regjeringsfor

  handlingene begynner

  .

  LILLELEDEREN

  Mholdep

  handlingsregel

  Fremskrittspartiet

  har lenge argumenter

  t for at handlingsrege

  len,

  sombestemmer hvorm

  ye av avkastningen p

  oljepengene vre som

  kan brukesover statsb

  udsjettet, br bort.Vi h

  per de andre partiene

  p borgerlig side srg

  er for at det ikke skjer

  .En slik regel trengs fo

  r

  hindre atpengebruk

  en gr overstyr.

  Vi deler Frps kritikk a

  v regelen.Gjennom lan

  g tid er denblitt

  uthulet ogtilsidesatt.

  Den rdgrnne regjeri

  ngen har omgtt den

  systematisk.For ekse

  mpel gjennom

  kapitaloverfring til s

  tatlige selskaper. Slik

  ermilliarder overfrt

  til investeringer

  utenfor handlingsreg

  elen. I tillegg er

  avkastningen p oljefo

  ndet bruktp andre

  mter ennforutsatt.

  Noeavpoenget med

  handlingsregelen er

  hindre at statens

  lpende utgifter blse

  s opp til etniv som ik

  ke er brekraftig. Det

  kan gjre stor skade p

  landets konomi,n

  ringsliv og

  arbeidsmarked.Oljein

  ntektene varer dessute

  n ikke evig.Derfor

  bygger forvaltningen a

  v oljeformuen p en fe

  lles forstelse av at

  dette er verdier som fr

  emtidige generasjone

  r ogsm f del i.

  Den strste utfordr

  ingen medstore innte

  kter er fristelsen til

  bruke barelittmer p

  det somkan regnes so

  m samfunnskonomis

  k

  lnnsomt.Det er dett

  e argumentet Frp bru

  ker.Men hva som er

  samfunnskonomisk

  lnnsomt er svrt ofte

  et sprsml om

  politisk perspektiv, ik

  ke en objektiv sannhet

  . Snn setter en fast

  grense formaksimal b

  ruk av oljepengene det

  eneste objektive

  kriteriet vikjenner.De

  t er nettoppderfor han

  dlingsregelen er s

  viktig.

  Det er ikkedermed sa

  gt at de rdgrnnes de

  finisjon avden er den

  eneste riktige.Men at

  de rdgrnne har uthu

  let handlingsregelen

  er et drligargument f

  or avskaffe den.Det

  br tvert imot vre et

  argument for repare

  re og presisere den.V

  r tillit til politikerne er

  stor.Men det er naivt

  tro at pengebruken ik

  ke vil g over styr

  dersom vi fjerner den

  selvplagtebegrensnin

  gen som

  handlingsregelen utg

  jr.

  Det er ikkeflaks, men

  gode retningslinjer og

  ansvarlig styring som

  har gjort atden norske

  oljeformuen har komm

  et hele samfunnet til

  gode p enbrekrafti

  gmte.Dettem vi ik

  ke sette i fare.

  Kanskade

  landetskonomi

  Vi trengeren regel so

  msetter klare begre

  nsninger

  for brukenav oljepen

  ger.

  Birken-syklist

  EnavdeltakerneiB

  irkebeinerrittet fikk

  tilsendtEPOfraEngl

  and,menbleavslr

  t.

  Mannenharn ftt e

  t forelegg

  p6000kroner for

  ha innfrt

  dopingmiddelet til No

  rge.

  Det var 16. august T

  ollvesenet

  beslagla enpakke med

  EPO, s-

  kalt bloddoping, som

  var sendt

  til en mann i 30-re

  ne fra Sr-

  Trndelag.De varslet

  politiet i

  Sr-Trndelag, som

  innkalte

  mannen tilavhr.

  Doping fraKina

  Mistenkte erkjente

  ha inn-

  frt EPO.Han bestilte

  dopingen

  fra et engelsk firma,og

  vi har av-

  dekket at betalingen h

  ar gtt til

  England. Det er snakk

  om EPO

  av kinesiskfabrikat, si

  er politi-

  betjent JonTorger Kon

  stad ved

  Sentrum politistasjon

  i Trond-

  heim.

  Stoffet blestoppet av

  tollvese-

  net 14 dager fr Birk

  ebeinerrit-

  tet mellomRena og L

  illeham-

  mer.Mannen, som er

  aktiv mos-

  jonist, syklet lpet,

  opplyser

  Konstad. Den mistenkte har

  forklart

  at stoffetvar innfr

  t til eget

  bruk, og utfra mengd

  en kan det

  stemme.Han har fork

  lart at m-

  let hans var bruke s

  toffet, men

  ikke fr Birken, sier Ko

  nstad.

  Breromseg

  AntidopingNorges net

  tsider be-

  skriver bloddoping

  som mis-

  bruk av teknikker og

  /eller stoff

  for ke den oksygen

  transpor-

  terende kapasiteten i

  blodet.

  EPO, ellerErytropoie

  tin, er et

  legemiddel somker

  produksjo-

  Blod-dopingG Bloddopingble tatt i br

  uk i

  utholdenhets-

  idretter i 1970-

  rene. Detble

  tatt blodprver

  i idretten frste

  gang under OL

  p Lillehammer

  i 1994.

  GEPO kom pdopinglista

  i1989Fakta:Antidoping N

  orge

  FAKTA

  Mandag 16. septem

  ber 2013

  Nyheter3

  Tidlig idag,pethem

  melig

  stediOslosentrum,s

  tartet

  defireborgerligepa

  rtiene

  pdenmestutfordre

  nde

  delenavregjeringsfo

  r-

  handlingene.

  Regjeringsforhand

  lingerNyheter

  side 2-13

  Trondheim side14-1

  5

  Utland side 20-21

  konomiside 24-27

  Folk side30-31

  Vret side 32

  Kultur side 2-9

  Tegneserier side11

  Meningerside12-15

  Fripenn side16

  Sport side2-9

  Radio/TVside14-15

  Kryss/Quiz/

  Sudoku side16

  DEL1DEL2

  DEL 3

  EPO:To slike pakkerm

  ed totalt tihetteglass

  meddopingmiddelet

  EPOble beslaglagt av

  Tollvesenet. Foto: POLI

  TIET / Illutsrasjonsfo

  to: NTB SCANPIX

  bestilte bloddoping

  nen av hemoglobin, et

  stoff i de

  rde blodcellene som

  frakter ok-

  sygen. Enkning av

  rde blod-

  celler gir bedre oksyg

  entilfrsel

  til musklene. Det bl

  ir dermed

  lettere yte bedre. B

  ruk av do-

  pingmidler rammes

  av bestem-

  melser i legemiddello

  ven, mens

  innfrsel straffes ette

  r narkoti-

  kaparagrafen i straffe

  loven.

  Farligebivirkninger

  Jeg kan ikke huske

  at vi har

  hatt en saksom gr p

  innfrsel

  av EPO tidligere her i

  distriktet.

  Men vi har hrt ryk

  ter og har

  mistanke om at bruk

  av EPO og

  andre dopingmidler b

  egynner

  bre om seg, selv blant

  mosjonis-

  ter.Dette er ikke enpo

  sitiv utvik-

  ling, sier Konstad,og

  legger til:

  Vi vil frst og frems

  t advare

  folk p grunn av den

  helsemes-

  sige risikoen bruk av

  slike do-

  pingmidler medfrer

  . Samtidig

  risikerer man en str

  affereak-

  sjon. Bdepoliti og

  tollmyn-

  dighet harstort fokus

  p innfr-

  sel av doping, sier p

  olitibetjen-

  ten, somogs jobb

  er med

  OperasjonGilde

  Europas

  strste dopingsak so

  m fortsatt

  er underetterforskn

  ing hos

  trondheimspolitiet.

  PLE.SOLBERG 986 2

  0134

  paal.solberg@adressavisen

  .no

  AntidopingNorgeh

  ar de

  siste rene rettet et

  mer

  rvkent blikkmot

  mosjonsarrangeme

  nter.

  Det er fordi vi ser e

  n kende

  prestisje knyttet til d

  enne type

  arrangementer. Vi h

  ar derfor

  vrt til stede p et k

  ende antall

  mosjonsarrangement

  er og kom-

  mer til fortsette, sie

  r kommu-

  nikasjonsleder Halvor

  H. Byfu-

  glien i AntidopingNo

  rge.

  Vi er kjent med at

  det fore-

  kommer saker som

  den i Sr-

  Trndelag.Det gjr

  at vi har

  grunn til vre rvk

  ne.

  Han opplyser at de k

  an foreta

  dopingkontroller nr

  de dukker

  opp pmosjonsarran

  gementer:

  Manmhuske at de

  tte er ar-

  rangementer

  med mange tu-

  sen deltagere.

  Det erderfor

  snakk om ta

  stikkprver, og

  vi har ikkeregis-

  trert mange po-

  sitive prver.

  Nr vi er til stede

  driver vi ogsmed info

  rmasjon.

  Iflge nettsidene til A

  ntidop-

  ing Norgeer det stor

  risiko for

  bivirkninger ved b

  loddoping.

  Det finneseksempler

  p dds-

  fall blantutholdenh

  etsutvere,

  som kan knyttes til u

  like former

  for bloddoping. Spesi

  elt er kom-

  binasjonenbloddopin

  g og vs-

  kemangelfarlig, ford

  i det frer

  til kt risiko for blodp

  ropp.

  HalvorH.Byfuglien

  Tar stikkprver

  Denmistenktehar

  forklartatstoffet

  var innfrt til egetb

  ruk.

  JONTORGERKONSTAD

  , politiet

  Aldrihrt omdopingi BirkenBirken-ar

  rangrenemener

  det ville vrt rart hvi

  s ingen

  deltakerebrt regle

  ne.

  Vi flgerde nasjona

  le og inter-

  nasjonalereglene til

  idrettsfor-

  bundene.S hvis L

  ance Arm-

  strong ville syklet B

  irkebeiner-

  rittet hadde han ikk

  e ftt lov,

  siden han er utestengt

  p livstid,

  sier Tone Lien,daglig

  leder i Bir-

  kebeinerrittet.

  Iflge henne har d

  e ingen

  kjennskaptil at Birke

  n-utvere

  har dopet seg under d

  e ulikeBir-

  ken-arrangementene,

  men leg-

  ger ikke skjul p at d

  et kan ha

  skjedd. Vi har 70000 deltak

  ere i l-

  pet av et r. Det ville

  vrt rart

  hvis ingengjorde noe

  ulovlig,

  siden det er smange

  , sier Lien.

  Sjekkerbakgrunn

  Hun forteller at det

  er Antido-

  ping Norge som str

  for testin-

  gen av deltakerne. D

  e har ikke

  noenplikttil vre d

  er,menblir

  invitert hvert r.

  Svidt jeg kan husk

  e har de

  vrt der hvert eneste

  ritt, siden

  det frst ble arrangert

  for tjue r

  siden, sierhun. Lien

  understre-

  ker at det ikke ndven

  digvis lig-

  ger en automatikk i

  at de ville

  kjent til atdeltakere h

  adde blitt

  tatt. Antidoping Norge h

  ar testet

  deltakere ibde elitek

  lassen og

  de ulike aldersklasse

  ne. Det vi

  vet er at detester p b

  akgunn av

  tips og resultatutvik

  ling. Hvor

  mange tester de tar

  aner jeg

  ikke, mende tar en g

  od del tes-

  ter, sier hun.

  Tester ikke

  Arrangrene av Enern

  -arrange-

  mentene,Flyktningr

  ennet,

  Rensfjellrennet og Pi

  legrimsrit-

  tet opplyser at det ikk

  e er fore-

  tatt noen dopingteste

  r tidligere

  p deres arrangement

  er, men at

  de forholder seg til reg

  lene til de

  nasjonale srforbund

  ene under

  Norges idrettsforbun

  d.

  Alle de fireunntatt Pil

  egrims-

  rittet forteller at de

  har vrt i

  kontaktmedAntidopi

  ngNorge.

  Nr vin hrer n

  oe snt

  skjer er dettydeligvis n

  dvendig

  at man tester p arra

  ngementer

  der amatrer deltar,

  sier renn-

  leder EvaWestrumKve

  li i Flykt-

  ningerennet.

  Vi har rom stende

  hvis An-

  tidoping Norge vil k

  omme og

  teste, legger hun til.

  LORNSBJERKAN 926 0

  1376

  lorns.bjerkan@adresseav

  isen.no

  sporten | Mandag 10. juni 2013

  8 DOPINGAVSLRINGEN

  DEN UBDopingjeger Travis Tygart til VG om

  GRAND HOTELL (VG) Han sto imot drapstrusler,sksml og private etter-forskere i jakten p LanceArmstrong. Men frst n erden amerikanske doping-jegeren Travis Tygart virkelig frustrert.Det har gtt tte mneder sidenTygart offentliggjorde en tusensider lang rapport som fikk Lan-ce Armstrong til gi opp. Dentidligere Tour-kongen abdiserteog innrmmet relangt doping-misbruk.

  Den amerikanske advokatener knallhard i sin kritikk av in-ternasjonal sykkelsport. Der harman gjort lite for rydde opp ien dyptgende dopingkultur,mener Tygart.

  Ingenting har forandret seg.Det er ekstremt frustrerende. Desom har lest Armstrong-rappor-ten vr, som verdsetter de olym-piske verdiene, og bryr seg omhelsen til utverne, br vre ra-sende, sier han.

  UtmattelsesprosessTravis Tygart har akkurat an-kommet Norge. Sjefen for detamerikanske antidopingbyret,USADA, sitter i en sofa p GrandHotel. Han plages smtt av jet-lag, men snakker krystallklartog har blikket bestemt festet pVGs journalist.

  Han rister oppgitt p hodet.Fordi han mener ledelsen i syk-kelsporten svikter nr det gjel-der som mest.

  De virker kjre en utmat-telsesprosess der de ikke foretar

  seg noe. Tour deFrance fyllerhundre r i som-mer, folk er kan-skje fornyde og sgr hele saken iglemmeboken men uten at do-pingkulturen isporten har for-andret seg, sier Ty-gart.

  Han vil renskeopp i dopingkultu-ren, hele systemet ikke enkelttilfel-let Lance Arm-strong hevderhan. For at sykkel-

  sporten skal bli friskmeldt, mUCI danne en sannhetskommi-sjon der utvere og folk i sttteap-paratet kan skrifte i bytte motsvrt reduserte straffer.

  Ansatte i UCI m fristilles frataushetsplikten, mener Tygart vel vitende om at sykkelorganisa-sjonen tok imot store pengesum-mer fra Lance Armstrong former enn ti r siden.

  Nei til donasjonerDet internasjonale sykkelforbun-det takket ja til to sjenerse do-nasjoner fra Lance Armstrong

  Anders K.Christiansen

  KristerSrb

  FOTO

  MTTE GI TAPT:Lance Armstrongs livs-lgn holdt lenge, men tilslutt ble han innhentet avTravis Tygart. Foto: AFP

  SYV STRAKE: Lance Arm-strong viste alle ryggen fra 1999til 2005 i Tour de France. Til sluttkunne han skryte av sin syven-de strake triumf. Foto: AFP

  sporten | Mandag 10. juni 2013

  9

  BESTIKKELIGEm sykkelsporten han mener svikter, og drapstruslene han lever med

  for dryt ti r siden. Men da enrepresentant for Armstrong skalha fristet USADA med nrmerehalvannen million kroner i 2004,var svaret et helt annet.

  Travis Tygart og hans kolle-ger kunne knapt fatte hva de bleforelagt.

  Det kunne aldri falle oss inn si ja. Dersom vi gjr feil somkoster oss integriteten vr, er viferdige, sier han.

  Armstrong nekter fortsatt forat han sto bak tilbudet om en do-nasjon til USADA ret fr hanvant Tour de France for syvendegang.

  Tror du at UCI ikke foretarseg noe fordi resultatet kanvre skadelig for organisa-sjonen?

  Det er en logisk tanke. Jegvet ikke om det er rsaken, menjeg har fortsatt til gode hre etgodt argument for hvorfor ikkenoe som helst har skjedd.

  UCI har tidligere stttet ideenom en sannhetskommisjon, utenat noe har skjedd. Tygart hevderorganisasjonen knapt vil mteham.

  UCI m vekkN er han klar p at UCI mvekk som en instans som utfrerdopingprver:

  Den eneste rsaken jeg kanse, er at de vil kontrollere hvemsom testes, og hva det testes for eller hva det ikke testes for.Hvem som fr resultater ... Vivet at blodpassene til Lance ikkeble videresendt til ekspertpane-let i 2009 og 2010. Iallfall ikke alt.Og dataene tilsa at han dopetseg.

  Han er i Norge for promo-tere en konferanse p Idretts-hyskolen i formiddag. Antido-ping Norge fyller ti r, og jubi-lerer med bringe noen av ver-dens mest profilerte antidoping-forkjempere til landet.

  Travis Tygart er det strstenavnet av dem alle. Nylig blehan stemt inn p listen TimeMagazine lager over verdens 100mest innflytelsesrike personer.

  Dopingjegeren fra Florida sselv flere av Armstrongs Tourde France-seirer fra TV-stolen.Frst i 2010 klarte han ikke trop landsmannen lenger. Da had-de tidligere lagkamerat FloydLandis tatt kontakt og fortalt omomfattende dopingbruk p USPostal. Senere fulgte flere enn tiandre ryttere et-ter.

  Alle vitnem-

  ER OPPGITT OVER UCI: Travis Tygart mener det er hplst at Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har

  ansvaret for teste sykkelryttere. Det er bukken som passer havresekken, mener han.

  32 SportFREDAG 22.

  NOVEMBER2013

  NR DEN INTERNASJ

  ONALE olympiske

  komit (IOC) n fortsette

  r lete ettergamle

  juksere, forteller det om e

  n stadig kende

  vilje til gjre idretten me

  r rettferdig. La g

  at det fremdeles vil bli m

  ange som slipper

  unna med jukset; det hjel

  per uansett at flere

  blir tatt.Akkurat det

  kommer til skje nr IOC

  med nye analysemetoder

  fortsetter arbeidet

  med reteste prvene fra

  vinterlekenei

  Torino. Liknende jobbing

  med prvenefra

  sommerlekene i 2004 og

  2010 utfr med

  svakere metoder ga ti avsl

  ringer, og enkelte

  av vinteridrettsutverne l

  igger ikke akkurat

  etter i juks.Det forteller

  resultatlistene fra Torino m

  ye

  om.

  FOR DER BLE FLERE av

  medaljevinnerne tatt

  bde fr og etter februar 2

  006. Halve det

  russiske jentelaget som v

  ant skistafetten,

  forsvant frasporten i ska

  m i

  lpet av et par

  sesonger. Det

  samme skjedde

  med den russis-

  ke langrenns-

  stjernen Jev-genij Demen

  -tjev.

  Litt ekstra

  spenning erdet knyttet t

  il lpere somfore-

  lpig har gtt fri. Som for

  eksempel Andrus

  Veerpalu; estlenderen so

  m i vres pgrunn

  av mer tekniske uoverens

  stemmelserfikk

  hevet dommen sin for bru

  k av veksthormon.

  DET VAR DEN TYSKE TV

  -stasjonen ARD

  som sist helgkommed ny

  heten om atdop-

  inglaboratoriene i Kln og

  Moskva takket

  vre nye metoder hadde

  funnet hundrevis

  av positive prver i gamle

  urintester. Det er

  denne metodikken som br

  ukes i gjennom-

  gangen av prvene fra To

  rino-OL.

  Den store fordelen ved d

  en nye metoden

  er at det skalte deteksjo

  nsvinduet; alts

  tida det er mulig oppda

  ge det forbudte

  middelet, erblitt atskillig

  strre. Da enkelte

  prver fra Torino-OL ble t

  estet for tre r

  siden, fant IOC ikke noe ga

  lt. N snakkes det

  om gode sjanser for fin

  ne stoffer som

  utverne benyttet seg av m

  ange mneder

  fr vinterlekene i Torino. I

  beste fall forandrer

  det spillet mot jukserne.

  NR IOC N GRAVER

  i kjelleren etter bevis

  for gamle synder skjer de

  t p hjemmebane i

  sveitsiske Lausanne. Prv

  ene er lagreti

  hovedkvarteret der.

  Flere hundreslike prver s

  kal retestes.I

  trd med denye retnings

  linjene for antidop-

  ingarbeidet vil testingen k

  onsentrere seg om

  de idretteneder jukset ka

  n gi strst resulta-

  ter. Det betyr for eksemp

  el en ekstra satsing

  p langrenn.P grunn av

  den gjeldende foreldelses

  fri-

  sten p tter, m arbeid

  et avsluttes ifor-

  kant av Sotsji-OL. Fra 201

  5 blir dennefristen

  kt til ti r. Det innebrer

  for eksempel

  ekstra tid tilenda en gjen

  nomgang avprve-

  ne fra sommer-OL i Beijin

  g, men da med

  denne nye, forbedrete test

  metoden.

  S blir vel jukserne tatt til

  slutt.

  Lite er bedrefor anti-

  dopingarbeidet enn at IOC

  rydder opp ikjelleren sin.

  De blir tatttil sluttKOMMENT

  AR

  Esten O. Sther

  eos@dagbladet.no

  Enkelte avvinteridretts

  -

  utverne ligger

  ikke akkurat

  etter i juks.

  Denne uka meldte den tys

  ke tv-kana-

  len ARD at Den internasjo

  nale olym-

  piske komit (IOC) vil

  reanalysere

  nedfryste dopingprver f

  ra tidligere

  OL. Bedre testmetoder ve

  d dopingla-

  boratoriene iKln og Mos

  kva har frt

  til at det er blitt funnet spo

  r av anabole

  steroider i hundrevis av ga

  mle doping-

  prver.For bare ett

  r siden ville prver

  som n er positive fram

  sttt som

  negative. Utviklingen

  gr med

  andre ord fort.

  Tester nordmenn

  IOC er imidlertid ikke de

  n eneste or-

  ganisasjonensom benytte

  r mulighe-

  ten til reanalysere gamle

  dopingpr-

  ver. Det skalnemlig ogs

  Antidoping

  Norge gjre. Vi komme

  r til reteste et ftall

  prver tatt av norske ut

  vere i trd

  medWADAs regelverk, s

  ier daglig le-

  der i Antidoping Norge,

  Anders Sol-

  heim, til Dagbladet.

  AntidopingNorge tar

  rundt

  2500 tester i ret, me

  n Solheim

  forteller atlangt fra al

  le prvene

  tas vare p. De sitter

  likevel p

  mange tester gjennomf

  rt innen-

  for foreldelsesfristen p

  tte r.

  Hvis du ganger 2500me

  d tte, fr

  du 20 000 tester som vi h

  ar gjort de

  siste tte rene, s vi skulle

  hatt rime-

  lig stor fryserfor ta vare p

  alle dem,

  sier Solheim. Kommer d

  ere til velge prver

  for retestinghelt tilfeldig

  ?

  Det har jegikke lyst til

  svare p.

  Bedre utstyr

  Det er Norges laboratoriu

  m for dop-

  inganalyse som gjennomf

  rer reana-

  lyseringen for Antidoping

  Norge.

  Faglig ansvarlig for stero

  idanaly-

  se, IngunnHullstein, s

  ier at det

  dreier seg om en forbed

  ret testme-

  tode, og ikke ndvendig

  vis en ny.

  Det sprs hvordanman s

  er p det,

  men dette eregentlig inge

  n ny testme-

  tode eller tidligere ukjent

  e steroider.

  Metodene som brukes er

  veletablerte,

  men vi fr stadig bedre ogm

  er flsom-

  me instrumenter. Samtid

  ig klarer vi

  n finnenedbrytingss

  toffer, eller

  metabolitter,som ikke va

  r en del av

  analyseprogrammet tid

  ligere, sier

  Hullstein tilDagbladet.

  Norges laboratorium

  for dop-

  inganalyse har samme ty

  pe instru-

  menter somhar vrt br

  ukt i Kln

  og Moskva.Den norske

  unders-

  kelsen vil kunne pvis

  e bruk av

  steroideneOral-turina

  bol og Sta-

  nozolol i prver som ti

  dligere har

  vrt kategorisert som r

  ene.

  Nedbrytningsstoffene f

  ra Oral-

  turinabol ogstanozolol so

  m n kan

  underskes,har lengre s

  poringstid i

  kroppen ennde man analy

  serte tidli-

  gere, sier Hullstein.

  Om norske utvere har no

  e frykte,

  gjenstr se. Har noen j

  ukset, er det

  strre sjanse for bli tatt en

  nnoen gang.

  AntidopingNorge tar i

  bruk bedre instrumenter

  og en langt mer effektiv

  testmetodenr en rekke

  dypfryste prver n skal

  reanalyseres.

  Vi fr stadig bedre

  ogmer flsomme

  instrumenter.

  Ingunn Hullstein

  DOPING

  Henter doping-

  prver opp fra

  FRYSERENTekst: Pl M

  arius Tingve

  pmt@dagbladet.no

  KONSTANTKAMP: De

  t er ikke uvanlig at Antido

  ping Norge og leder Ande

  rs Solheim

  fr gamle dopingtester re

  analysert, men en bedre

  metode kann hjelpe me

  d felle

  gamle juksere.

  Foto: Stian Lysberg Solum

  / NTB Scanpix

  Gamle tester fra norske utv

  ere testes p nytt

  BEDREMETODE: Ingunn

  Hullstein, Norges labora-

  torium for dopinganalyse.

  32 Sport TORSDAG 13. JUNI 2013

  dan kampen mot doping erblitt et sprsml om detekti-varbeid. Jeg hper vi snart har pplass et formelt samarbeid iflere land mellom politi, an-tidoping og tollvesen. Det ervi avhengig av, sier han.

  Personlig svikLance er samtidig den per-sonen som dypest har skuf-fetWada-sjefen, p et privatog personlig niv. I 2001mtte jeg fjerne eilunge p grunn av kreft. Psykesenga fikk jeg boka It'sNot About The Bike. Bio-grafien om Armstrongskamp tilbake etter kreftenbetydde mye for meg. At jegmange r seinere skulle stoverfor ham som sjef forWada og se alle hans lgnerog juks komme for en dag, ervirkelig spesielt. Lance er den strstesvindleren i idrettens his-torie, sierWada-sjefen.Endrer regleneWada-presidenten fulgtemed i kulissene da Petar Vu-kicevics forhold til forbudtestoffer ble hndtert av Anti-doping Norge (ADN). Over-for Dagbladet skryter han avADNogmten ptalenemn-da hndterte saken: Det var interessant atnorske anti-dopingmyndig-heter uttalte at de trodde pe-postene, selv om saken blestoppet av foreldelsesfristenp tte r, sier Fahey.Til Dagbladet sier Fa-hey at han nsker en rege-lendring hvor forelde-lsesfristen flyttes fra ttetil 14 r. Men jeg sttter konsen-sus. Derfor ker vi fra tte tilti r. Den endringen iWada-koden trer i kraft i novem-ber, sier Fahey.Fahey fra New Zealand erfor tida i Norge for delta pen konferanse om antido-ping. Fahey er utdannet ju-rist og ble hentet til Wada i2007 for gi antidopingar-beidet en tydeligere og merkompromissls profil. Dentidligere politikeren er n in-ne i sitt siste r som presi-dent.

  President John Fahey i Detinternasjonale anti-doping-byret (WADA) mener ter-rorbalansen i kampen motdopere ikke handler omhvormange som testes,menhvem som testes og hvor-dan de etterforskes.Disse flges ekstra:h Utvere p vei tilbakefra skade.h Utvere som har trene-re/leger med ei fortid.h Utvere som gjr co-meback.h Utvere p lag eller franasjoner med drlig forhis-torie.

  Dop-etterretning Marion Jones og LanceArmstrong hevdet begge atde var uskyldige fordi de vartestet s ofte, men aldri bletatt. Det betyr ingenting!Vinduet er s lite at dopingkan vre vanskelig spore.Begge er eksempler p atandre metoder m til, sierFahey til Dagbladet.I 2010 publiserte sports-avisa L'Equipe ei lekket listeover deltakerne i sykkelrittetTour de France, hvor hverrytter var plassert p en ska-la fra 0 til10 i forhold tilmu-lig dopingrisiko. Det er dentypemlrettet identifiseringav kandidater han mener eruunngelig. Det er ikke flere testerav tilfeldige utvere vi be-hver. Vi m bruke all et-terretning vi har p hvilkeutvere som br testes.Selektiv testing av visselagogvisseutverem til,sier Fahey.Men avslringen av LanceArmstrong viser ogs hvor-

  Slik skal dopingjegerne finneJUKSEMAKERNEWada-sjefen JohnFahey fr dopernetil skjelve.Han hevder det erviktigere hvemsom testes ennhvor mange somtestes.

  JAKTER VIDERE: John Fahey er klar p at dopingarbeidet m bevege seg i nye retninger. Han vil ha tett samar-

  beid mellom politi, antidoping og tollvesen.Foto: Espen Sandli

  Tekst: Espen Sandliesan@dagbladet.no

  - EI BLLE:Wada-president John Fahey kaller Lance Arm-strong ei blle, en svindler og en juksemaker - den strste iidrettens historie. Foto: AP Photo / NTB Scanpix

  DOPING

  Det er ikke flere dopingtester vi behver ...John Fahey,WADA-president

  7

  Tirsdag 9. april 2013

  kende dopingbruk

  Lovlig i dag:Men n kommer ny lov som sidestiller dopingbruk med narkotikabruk

  Tvedestrands lens-

  mannskontor beslag-

  legger stadig mer do-

  pingpreparater. Fore-

  lpig er det lite de

  kan gjre, ettersom

  verken besittelse eller

  bruk er forbudt. N

  kommer imidlertid en

  ny lov som endrer p

  dette.

  - Vi har gjort flere beslag i det

  siste, ogs p Vegrshei, sier

  politibetjent Torvild Sels ved

  Tvedestrand lensmannskon-

  tor.Beslagene de har foretatt

  har vrt gjort i kriminelle mil-

  jer, i forbindelse med mistan-

  ke om, eller etterforskning av,

  annen kriminalitet.LovligLeder ved narkotikaavsnittet

  i Arendal, Asbjrn Red, sier

  dopingpreparater er utbredt

  blant alle typer mennesker, og

  ikke bare i typiske kriminelle

  miljer.At beslagene vanligvis gj-

  res i kriminelle miljer, mener

  han kan forklares med at det

  er i disse miljene politiet of-

  test foretar ransakelser.

  Uansett er det lite politiet

  kan foreta seg, for dopingpre-

  parater befinner seg i en juri-

  disk grsone.- Preparatene er lovlig be-

  sitte og bruke, men ulovlig

  importere, kjpe eller selge.

  Frst nr det dreier seg om

  strre kvanta, har vi en egen

  paragraf for besittelse, sier

  han.Big businessRed sier dopingpreparatene

  har til hensikt gi mest mulig

  muskler p raskest mulig tid.

  Han tror spesielt unge lett lar

  seg tiltrekke av denne snar-

  veien til kt muskelmasse.

  Kjp av dopingpreparater

  kan gjres et utall steder p

  internett, men mange kjper

  ogs stoffet lokalt.- Dette er stor business

  med mye penger involvert, si-

  er Red.I rapporten Den organi-

  serte kriminaliteten i Norge

  som Kripos ga ut i slutten av

  januar i r, ansls det at det i

  Norge rlig omsettes doping-

  preparater for mellom 75 og

  300 millioner.I den samme rapporten blir

  det uttrykt bekymring for at

  dopingkriminalitet er med p

  finansiere annen krimina-

  litet, samt at doping er en inn-

  fallsport til annen krimina-

  litet.Ny lovEn ny lov, som sidestiller do-

  pingbruk med narkotikabruk,

  er imidlertid p trappene. I

  statsrd 22. mars ble lovfors-

  laget som endrer legemiddel-

  loven lagt frem.Loven kan bli vedtatt aller-

  ede fr sommeren.Etter lovendringen vil er-

  verv, bruk og besittelse av do-

  pingpreparater straffes p lik

  linje med narkotika.

  -Vi sender n et kraftig sig-

  nal om at doping ikke er greit.

  Doping er ikke bare helseska-

  delig for den som bruker det.

  Prrende sitter ogs igjen

  med bekymringer, sier helse-

  og omsorgsminister Jonas

  Gahr Stre i en pressemelding

  som ble sendt ut i forbindelse

  med lovforslaget.Fortvilte foreldre

  Kommunikasjonsleder Halvor

  Byfuglien i Antidoping Norge

  er glad det kommer en lov som

  forbyr bruk og besittelse.

  - Forbud er ikke alene en

  lsning, men det kan medfre

  at doping vil f hyere prio-

  ritet hos politiet, samt at det

  kan heve terskelen for bruk. I

  dag fr vi mange henvendelser

  fra fortvilte foreldre som blir

  mtt med men det er jo lov

  nr de advarer barna sine mot

  doping, sier Byfuglien til Tve-

  destrandsposten.Han forteller at de stadig

  mottar bekymringsmeldinger

  fra foreldre, politi og barne-

  vern. Inntrykket er at bruken

  av dopingmidler ker.

  - Brukerne ser ut til bli

  yngre, og bruken synes bre

  seg til stadig nye miljer, sier

  han.TestosteronEt av de mest vanlige prepa-

  ratene, og som stort sett er

  gjengangeren i beslagene som

  er gjort her i distriktet, er tes-

  tostereon.Kombinert med trening

  srger testosteron for rask og

  stor muskelvekst.Det finnes i forskjellige va-

  rianter, som kan inntas intra-

  venst, oralt eller pfres hu-

  den.Uansett mten de inntas

  p, er de ikke ufarlige. I tillegg

  kan de ha en del unskede bi-

  virkninger.Utvikler bryster

  Nr testosteron inntas, vil de-

  ler av stoffet normalt omdan-

  nes til det kvinnelige kjnns-

  hormonet stradiol.Dette stof-

  fet kan stimulere mannens

  brystkjertler, slik at det utvik-

  les bryster. Dette er irrever-

  sibelt, og kan kun kureres ved

  kirgurgiske inngrep.

  Varig hrtap, kviser og inn-

  skrumping av testikler er an-

  dre bivirkninger somkan ram-

  me menn.Kvinner risikerer f dy-

  pere stemme, menstruasjons-

  forstyrrelser og mer kropps-

  hr.For begge kjnn kan inn-

  tak av testosteron fre til ste-

  rilitet.I tillegg kan det forrsake

  hjerte- og karsykdommer,

  hyt blodtrykk samt psykiske

  problemer.Dess yngre brukeren er,

  dess strre er sjansen for bi-

  virkninger og varige skader.

  OLAV LOFTESNESolav@tvedestrandsposten.no

  Flytende testosteron: I forbindelse med et beslag p tte gram amfetamin (th), kom politiet i Tvedestrand nettopp over to flasker med flytende testoste-

  ron, som m inntas intravenst. Dette er bare et av flere dopingbeslag politiet i Tvedestrand har gjort i den senere tid. (FOTO: OLAV LOFTESNES)

  2 Leder

  Mandag 28.oktober 201

  3

  MIDT-NORGESFRIESTE

  MME

  NyheterTips oss! - T

  elefon 07200

  tips@adresseavisen.no

  MMS/SMS: Kodeord TIPSSj

  efredaktr:Arne Blix

  Utviklingsredaktr:Kirst

  i Husby

  Nyhetsredaktr: ErlendH

  ansen Juvik

  Samfunnsredaktr: Stein

  Arne Sther

  Redaktr for nett ogmo

  bil:Atle Bersvendsen

  Redaktr ogledermediel

  ab:Rolf Dyrnes Svendsen

  Adm. direktr:ToveNed

  reberg

  Adresseavisen

  Norges eldste avis

  Hvermnedbelnnervid

  etbestetipsetm

  ed

  inntil10000kroner.Nest

  egangblirdetkanskjedeg?

  BlinklysResultatene v

  ar nedslendedaNorges Au

  tomobilforbund (NAF)

  underskte bruk av retning

  sviser i en rundkjring i Tro

  ndheim.

  Bilfrere i Audi ogBMWva

  r aller drligst til bruke bl

  inklysene,

  iflgeNAF.Det er kanskje o

  verraskende for noen,men

  alle

  bilmodeller, inkludert kostb

  are tyske, leveresmed retnin

  gsvisere.

  LILLELEDEREN

  HestehandelomabortHelse- og om

  sorgsministerBentHie (H

  ) prver n finne en

  praktisk lsning for sikre

  at abortskende kvinner sk

  al bliminst

  mulig skadelidende nr for

  slaget blir vedtatt i Storting

  et. Det vil det

  bli, sidenHyre har signalis

  ert at partiet idenne saken v

  il bruke

  partipisken for f flertall.D

  et betyr at fastleger skal ku

  nne nekte

  henvise kvinner til abort.

  Dette er et eget punkt i sa

  marbeidsavtalenmellomde

  borgerlige.

  Hyre,Fremskrittspartiet o

  gKristelig Folkeparti er en

  ige omat det

  skal gis reservasjonsmuligh

  eter for fastleger.Dette var

  det eneste

  punktet i avtalen Venstre ik

  ke skrev under

  p.Reservasjonsretten er sv

  rt viktig for

  KrF,og er noepartiet har f

  tt for stille

  som sttteparti til Hyre/Fr

  p-regjeringen.

  KrF har funnet seg i levem

  ed abortloven,

  som i1975 blevedtatt etter e

  n lang og bitter

  politisk kamp.Menmotstan

  denmot abort