Top Banner

Click here to load reader

“น้ำดื่มที่ด เพียงไม กี่แก วต อ ... จากประสบการณ ตรงท ทดลองว จ ย การด

Jul 11, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • จากประสบการณตรงที่ทดลองวิจัย

  การด�มน้ำ กับกลุมอาสาสมัครรวมรอย

  “น้ำดื่มที่ดีเพียงไมกี่แกวตอวัน

  เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไปของคุณ”

  เผยมหัศจรรยสิ่งใกลตัวเพ�อชีวิตที่ดีกวา

  แพทยหญิง กาญจนา คูณรังษีสมบูรณ กุมารแพทย นายแพทยชำนาญการพิเศษ

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

  รวมสนับสนุนโครงการดีๆ โดย

  589/152 ชั้น 27 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร 1 ออฟฟศ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 Tel : 02-3992898 FAX : 02-3994345 www.japin.co.th

  บริษัท จาปน (กรุงเทพ) จำกัด

  พัฒนาคุณภาพชีวิต

  ชาย / หญิง

  ปวดทองรอบเดือน

  ปวดขอ ปวดหลัง

  นอนหลับยาก

  15 - 60 ป

  เวียนศีรษะ ไมเกรน

  แนนทอง ทองอืด ทองผูก

  ภูมิแพ ผ�นคัน คัดจมูก หอบหืด

 • 1

  “น�้ำดี สุขภำพดี” พัฒนำคุณภำพชีวิต ถอดควำมบรรยำยพิเศษ โครงกำรวิจัย “น�้ำดีสุขภำพดี”

  โดยแพทย์หญิงกำญจนำ คูณรังษีสมบูรณ์

  กุมำรแพทย์ นำยแพทย์ช�ำนำญกำรพิเศษสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์

  โรงแรมมณีนำรำคร เชียงใหม่

  วันเสำร์ที่ 12 มีนำคม 2554

  ก่อนอื่นก็ต้องกราบเรียนคุณเอเลน หวง ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด บริษัท

  จาปิน (กรุงเทพ) จำากัด สมาชิกจาปินและผู้มีเกียรติในเข้ามาในงานทุกท่าน ดิฉันก็รู้สึก

  เป็นเกียรติและรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้รับความสนใจเข้าร่วมประชุมมากมาย

  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ดิฉันก็ขอเริ่มการบรรยายในบรรยากาศที่เป็นกันเองถึง

  แม้ว่าจะเป็นการบรรยายในเชิงวิชาการ ทุกท่านสามารถยกมือถามได้ถ้าดิฉันพูดเร็ว

  หรือเกิดความไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจนตรงไหน ยกมือขึ้นถามได้เลยค่ะ

  ขอเริม่ต้นด้วยการมาทำาความรูจ้กันำา้พลงัแม่เหลก็กนันะคะ จดุประสงค์ทีท่ำา

  การศึกษาในครั้งนี้ขึ้นมา เนื่องจากดิฉันเคยมางานของจาปิน ก็มีคนมาแชร์

  ประสบการณ์ให้ฟัง ว่าดืม่นำา้ i WATER แล้ว ดแีบบนัน้ ดแีบบนี ้ดฉินักเ็ริม่สนใจว่า

  นำา้นีด้จีรงิหรอืไม่ และถ้าเราสามารถดแูลสขุภาพของเราได้ง่ายๆ ด้วยการด่ืมนำา้เยอะๆ

  ในแต่ละวัน มันเป็นอะไรท่ีทำาได้ง่ายมาก เพราะปกติมนุษย์เราต้องด่ืมนำ้าทุกวัน

  อยู่แล้ว และถ้านำ้ามีประโยชน์จริงต่อสุขภาพ ผลงานวิจัยครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ

  หลายๆ คน จึงสนใจทำาการศึกษาเรื่องนี้

  สำาหรับขอบเขตที่จะพูดในวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของประโยชน์และความ

  สำาคัญของนำ้า ว่านำ้ามีความสำาคัญต่อชีวิตของเราอย่างไรบ้าง และที่เขาพูดถึงผลึก

  ของนำ้า เคยได้ยินไหมคะ ปกติเราเห็นนำ้าก็จะเห็นเป็นนำ้าใสๆ แต่เขาว่ากันว่านำ้ามี

  ผลึกนี่มีจริงหรือเปล่า และนำ้ากลุ่มโมเลกุลเล็กหรือที่เรียกกันว่านำ้าพลังแม่เหล็ก

  เป็นอย่างไร

 • 2

  ตามที่หลายๆ ท่านได้กล่าวกัน นำ้าเป็นส่ิงสำาคัญต่อชีวิต เป็นคำากล่าวที่เป็น จรงิท่ีไม่สามารถปฏเิสธได้ ดฉินัจะขอพดูประโยชน์ของนำา้ให้ฟังเป็นประเด็นๆ ไปนะคะ - สร้างปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย - หล่อลื่นอวัยวะต่างๆ เช่น ดวงตา ข้อต่อ เยื่อหุ้มหัวใจ - ช่วยในการลำาเลียง โดยผ่านทางเลือด - ช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร - ช่วยในการขับถ่ายของเสีย ผ่านทางปัสสาวะ อุจจาระ หายใจ และเหงื่อ - ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกาย - รักษาสมดุลในร่างกาย - ช่วยทำาให้ผิวพรรณสดใส ร่างกายของคนเรานั้นมีส่วนประกอบหลักก็คือนำ้า ในแต่ละอวัยวะก็มีนำ้า เป็นส่วนประกอบที่แตกต่างกัน เช่น สมองมีนำ้าอยู่ 85% หัวใจ 75% ปอด 80% ตับ 90% กล้ามเนื้อ 75% และที่มากที่สุดก็คือเลือด 92%

  การที่เราจะรักษาควบคุมนำ้าในร่างกาย เราต้องมาดูกันว่าร่างกายของเรา ต้องการนำา้เท่าไร และมกีารสญูเสยีนำา้ไปอย่างไรบ้าง ปกตร่ิางกายของเราจะสญูเสีย นำ้าไปวันละประมาณ 2,500 cc. โดยแบ่งเป็น - ทางปัสสาวะประมาณ 1,500 cc. ต่อวัน - ทางอุจจาระประมาณ 200 cc. ต่อวัน - ทางเหงื่อประมาณ 500 cc. ต่อวัน - ทางละอองนำ้าในลมหายใจออกประมาณ 300 cc. ต่อวัน

  การที่เรามีการสูญเสียนำ้า ทำาให้ร่างกายของคนเรามีความต้องการนำ้า เพื่อ ความสมดุลของนำ้าในร่างกาย เราจึงควรดื่มนำ้าอย่างน้อยวันละ 1,500 cc. ซึ่งนำ้าดื่ม ในที่นี้คือนำ้าดื่มจริงๆ ไม่นับรวมเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น นม, ชา, กาแฟ หรือนำ้าในผัก นำ้าในผลไม้ นำ้าในผักหรือผลไม้ถือเป็นนำ้าในอาหาร ซึ่งมีประมาณวันละ 800 cc. และนำ้าที

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.