Top Banner

Click here to load reader

40

ส่วนที่ 1 บทน า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า ...¸ª่วนที่

Jan 04, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • 1

  ส่วนที่ 1 บทน า

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการวางแผนพัฒนา โดยจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้ท ายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อใช้เป็นแนวทางหรือทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ของต าบลหนองพลับ ดังนี้ ต าบลหนองพลับเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และคงไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่น วิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นแนวทางหลักที่จะน าไปสู่พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาของต าบลหนองพลับ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น น าสู่หลักการในการท าโครงการบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี

  นอกจากนี้ แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

  1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ (พ.ศ.2559-2561) แผนพัฒนาสามปีที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ใช้การจัดท าต่อไปต้องมีลักษณะต่างๆ แบบเปิด

  กว้าง ดังนี้ 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ

  เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 4. เป็นเอกสารที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

  ดังนั้น โครงการที่บรรจุไปในแผนสามปี โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ

  1. ความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของกิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

  2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป

  1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

  แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เพ่ือประชุมพิจารณาร่วมกับประชาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็น หลักการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

 • 2

  เพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ดังนี้

  1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา หากมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้จะต้องก าหนดห้วงเวลาการดาเนินการที่สอดรับกัน

  2) พิจารณานาโครงการหรือกิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

  3) จัดล าดับความส าคัญของโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม 4) การพิจารณาก าหนดกิจกรรม ต้องค านึงถึง

  - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ทรัพยากรบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการพัฒนาได้

  5) แยกประเภทโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ - โครงการที่องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง - โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ - โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

  1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เป็นการจัดท าแผนพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ดังนั้น การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 9-2561) จึงได้พิจารณาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี เป็นหลัก โดยมีขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย

  ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน ส านักงานปลัดฯ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เขียนโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) โดยการก าหนดทรัพยากรด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในแต่ละปี เช่น งบประมาณ คน วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และน าเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติโครงการ เพ่ือชี้แจงต่อคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ ความส าคัญ ความจ าเป็น และภารกิจในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล แจ้งโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล หน่วยงานที่รับผิดชอบ และประชาคมทราบถึงกิจกรรมและก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

  ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง น าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เพ่ือประชุมพิจารณาร่วมกับประชาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็น หลักการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย

 • 3

  เพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ดังนี้

  1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา หากมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้จะต้องก าหนดห้วงเวลาการดาเนินการที่สอดรับกัน

  2) พิจารณานาโครงการหรือกิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี

  3) จัดลาดับความส าคัญของโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสม 4) การพิจารณาก าหนดกิจกรรม ต้องค านึงถึง

  - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ทรัพยากรบริหารอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดาเนินการพัฒนาได้

  5) แยกประเภทโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ - โครงการที่องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง - โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ - โครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

  ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดังนี้

  (1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (2) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ.2559 (3) บัญชีรายรับ –รายจ่ายจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (4) บัญชีรายรับ – รายจ่ายจริง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรี (6) นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ

  2) การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลักและมีรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมดังนี้ (1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สรุปผลการพัฒนาที่ผ่าน

  มาและน าเสนอท่ีประชุมซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรเอกชน และผู้น าชุมชนในต าบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินผลเป็น 2 ลักษณะ

  (2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อได้ประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ

  จัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของชุมชนในระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

 • 4

  (3) การจัดท าล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา เมื่อได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ที่ประชุม

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล จะร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการโดยวิธีการจัดเรียงความส าคัญ ก่อน – หลัง

  (4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี (พ.ศ.2559-2561) เมื่อได้มีการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา

  ขององค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมกันพิจารณาทบทวน และยืนยันการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Swot Analysis) แล้วน าแนวทางท่ีได้มาจัดท าเป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี พ.ศ.2559-2561)

  ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 1) เมื่อได้มีการจัดท าแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี (พ.ศ.2559-2561) แล้ว การพิจารณาคัดเลือก

  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จะพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 9-2561) โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

  2) เมื่อได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา ซึ่งการพิจารณาจะต้องพิจารณาในประเด็นดังนี้ คือ

  - กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้โครงการ /กิจกรรมที่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีโครงการ /กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ

  - จัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา

  - ความเชื่อมโยงของโครงการ /กิจกรรม ทั้งในด้านกระบวนการ การด าเนินงานและในด้านของผลการด าเนินการเพ่ือบรรลุโครงการ/กิจกรรมในปีต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม

  - การคัดเลือกโครงการ /กิจกรรม จากความจ าเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ

  ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาคัดเลือกโครงการตาม

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) น ามาจัดท ารายละเอียดโครงการประจ าปี พ.ศ.255 9-2561) โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ ) งบประมาณและที่มาระยะเวลาด าเนินการผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ โครงการ /กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า ประกอบด้วย โครงการ /กิจกรรม 3 ประเภท ตามแหล่งที่มาของงบประมาณคือ

  1. โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 2. โครงการ/กิจกรรมที่ขอเงินอุดหนุน/เงินถ่ายโอน ซึ่งมีลักษณะดังนี้ -เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณด าเนินการจ านวนมาก

 • 5

  -เป็นโครงการ/กิจกรรมที่จ าเป็นต้องใช้ทักษะ เทคนิค วิธีการด าเนินการ ที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล

  -เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน -เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนด 3. โครงการ/กิจกรรมที่อุดหนุนเงินให้กับหน่วยงานอื่น เช่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กลุ่มอาชีพ

  ฯลฯ ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี

  (พ.ศ.2559-2561) โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ บทที่ 1 บทน า บทที่ 2 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล บทที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา บทที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บทที่ 5 บัญชีโครงการพัฒนา บทที่ 6 การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ

  2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าเวทีประชาคมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์กรเอกชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 9-2561) และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

  3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 1) คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล น าเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

  ที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจเสนอขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

  3) เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนต าบล จะส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศใช้และน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

  1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) 1) ประโยชน์ของการจัดท าแผนสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับได้

  พิจารณาอย่างรอบคอบ ได้เห็นถึงความเชื่อมดยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่องมโยงและส่งผลทั้ง ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทาง

 • 6

  การด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ทั้งเรื่องเงิน คน วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการ เป็นตัวประสานในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุไปถึงแผนพัฒนาที่จะต้องจัดท าต่อไป

  2) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เป็นมาตรการที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) กับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

  ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอน กิจกรรมและองค์กรหรือหน่วยด าเนินงาน ขั้นตอน กิจกรรม องค์กร/หน่วยด าเนินงาน

  1. การเตรียมการวางแผน - เขียนโครงการขออนุมัติการจัดท าแผนฯ - ประชุมชี้แจงคณะผู้บริหารและส่วนราชการ

  ส านักงานปลัด อบต. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์ - สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการ - คัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา - ก าหนดโครงการ/กิจกรรม

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน ของ อบต. คณะกรรมการพัฒนาของ อบต. องค์กรเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  ขั้นตอน กิจกรรม องค์กร/หน่วยด าเนินงาน 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

  - การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา - การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา - การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา - การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2559 -2561)

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนของ อบต.

  .........................” ..........................

  4. การก าหนดวัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ข้อมูล

  - พิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี - พิจารณา ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

  .........................” .......................... .........................” ..........................

  5. การจัดท ารายละเอียด โครงการ/กิจกรรมพัฒนา

  - คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปี น ามาจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2561

  .........................” ..........................

  6. การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 -2561)

  - จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9- 2561) - การจัดท าเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและน าไปปรับปรุง เป็นแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป

  .........................” ..........................

  7. การอนุมัติและประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี

  - เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9- 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การ

 • 7

  (พ.ศ. 2559 -2561) พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ - เสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 - 25 61 ) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอขออนุมัติจากสภาฯ - น าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 255 9 - 2561) ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ แล้ว นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงนามประกาศใช้และน าไปปฏิบัติแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ

  บริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

  .........................” ..........................

 • 8

  ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ

  ประวัติความเป็นมาของต าบล เดิมได้เล่าต่อกันมาว่า มีล าคลองน้ าธรรมชาติไหลผ่านหมู่บ้านต าบลนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าน าสินค้ามาแลกเปลี่ยนสินค้า โดยใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง ชาวบ้านนี้น าเรือผ่านมาบริเวณแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะพักบริเวณแห่งนี้ เพราะในบริเวณนี้จะมีหนองน้ าใหญ่อยู่ ต่อมารวมตัวกันจึงเรียกว่า “บ้านหนองพลับ” สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ

  ความหมายของสัญลักษณ์ 1. ต้นพลับ หมายถึง ที่มาของชื่อต าบล เนื่องจากมีต้นพลับต้นใหญ่ขึ้นอยู่ข้างล าคลองของหมู่บ้าน 2. ล าคลอง หมายถึง ล าคลองน้ าธรรมชาติไหลผ่านหมู่บ้าน

  “องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ” ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539

  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบการจัดท าโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง เว็ปไซค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ www.nongplab.go.th E-mail address : nongplab@nongplab.go.th

  โทรศัพท์ 0-3259-8178 โทรสาร 0-3259-8167

  2.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 2.1.1 สภาพทั่วไป

  1) ที่ตั้งและอาณาเขต (แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากจากอ าเภอ) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย ต าบลหนองพลับ อ าเภอเมือง

  จังหวัดเพชรบุรี อยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองเพชรบุรี ระยะห่างจากอ าเภอเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลหนองขนาน และต าบลหาดเจ้าส าราญ

  ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลนาพันสาม และต าบลหาดเจ้าส าราญ

  http://www.nongplab.go.th/mailto:nongplab@nongplab.go.th

 • 9

  ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลโพไร่หวาน และต าบลดอนยาง

  2) เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) จ านวน เนื้อท่ีประมาณ 10.717 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,698.12 ไร่ พ้ืนที่ท ากิน 6.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,896.13 ไร่ พ้ืนที่อยู่อาศัยและที่สาธารณะประโยชน์ 4.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,801.99 ไร่

  หมู่ที่ 1 บ้านสมอดาน พ้ืนที่ 0.91 ตร.กม. หรือ 570 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองส าโหรง พ้ืนที่ 1.06 ตร.กม. หรือ 660 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนทราย พ้ืนที่ 0.52 ตร.กม. หรือ 328 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านใหญ่ พื้นที่ 0.45 ตร.กม. หรือ 284 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ พ้ืนที่ 0.90 ตร.กม. หรือ 560 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนยี่กรอก พ้ืนที่ 1.04 ตร.กม. หรือ 650 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนขวาง พ้ืนที่ 2.46 ตร.กม. หรือ 1,537 ไร่

  3) แผนที่ที่ตั้งและอาณาเขตต าบลหนองพลับ

  4) ลักษณะภูมิประเทศ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ไม่มีภูเขา – ปุาไม้ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และคลองชลประทานตลอดทั้งปี พื้นท่ีต าบลหนองพลับแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นสองส่วน โดยมีแนวถนนสายเพชรบุรี – หาดเจ้าส าราญ พาดผ่านต าบล ฝั่งตะวันออกประกอบด้วย บ้านสมอดาน บ้านหนองส าโหรง บ้านดอนทราย บ้านใหญ่ บ้านเหนือ และบางส่วนของบ้านดอนยี่กรอก ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยบ้านดอนยี่กรอก และบ้านดอนขวาง

 • 10

  5) สภาพภูมิอากาศ ต าบลหนองพลับ อยู่ใกล้กับต าบลหาดเจ้า จึงได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฤดูฝน และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงท าให้มีอากาศหนาเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยทั่วไปต าบลหนองพลับมีฤดูกาล 3 ฤดู ดังนี้

  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์

  6) การปกครอง ประชากรในต าบลหนองพลับส่วนใหญ่ เป็นลาวโซ่ง หรือไทยทรงด า ยกเว้นบ้านสมอดาน หมู่ที่ 1 ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ลักษณะความเป็นอยู่ของชาวหนองพลับ มีการสร้างบ้านเรือนอาศัยกันอยู่เป็นกลุ่มตามหมู่บ้านต่างๆ จะมีการสร้างบ้านเรือนที่เห็นกระจัดกระจายอยู่บ้างตามความจ าเป็นของการถือครองพ้ืนที่ ลักษณะการสร้างบ้านเรือน เป็นบ้านไทยยกพ้ืนสูง มีใต้ถุนบ้านส าหรับนั่งเล่น และเก็บสิ่งของสัมภาระ เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพ ลักษณะความเป็นอยู่ในครอบครัว ยังเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ส่วนมาก นั่นก็คือ มีพ่อ แม่ ลูก เขย สะใภ้ และหลาน อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัว

  เมื่อถึงเทศกาลประเพณีไทยทรงด า ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีชาวลาวโซ่ง หรือไทยทรงด า จากหลายแห่ง ทั้งในและนอกต าบล มาท ากิจกรรมตามประเพณีของไทยทรงด า หรือลาวโซ่ง ที่หมู่บ้านดอนทราย หมู่ที่ 3 ต าบลหนองพลับ จนเป็นงานประจ าปีที่ยิ่งใหญ่ของต าบลหนองพลับ

  ต าบลหนองพลับ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายช่ือผู้น าท้องถิ่น ต าแหน่ง โทรศัพท์ 1 บ้านสมอดาน นายกิตติธร ทองใบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 0-8798-2532-8 2 บ้านหนองส าโหรง นายพุฒิ ทองใบ ก านันต าบลหนองพลับ 0-8736-6053-6 3 บ้านดอนทราย นายจรัญ เหล็กคม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 0-8537-8899-2 4 บ้านใหญ่ นางวีณา สามนคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 0-8917-8052-4 5 บ้านเหนือ นายพิน ค าหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 0-8392-9131-1 6 บ้านดอนยี่กรอก นายเสวก แก้วคัลณา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 0-8924-1551-6 7 บ้านดอนขวาง นายสังวาฬ จีนธ ู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 0-8954-9963-6

 • 11

  7) ประชากร จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ส านักงานทะเบียนอ าเภอ เมืองเพชรบุรี) ตรวจสอบแยกเป็นพ้ืนที่ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 พ้ืนที่ระดับต าบลหนองพลับ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 2,370 คน แยกเป็นชาย 1,126 คน หญิง 1,244 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 223.94 /ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 673 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบกับ ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

  ที่ ชื่อ / หมู่บ้าน จ านวนประชากร ณ พฤษภาคม 2557

  จ านวนประชากร ณ พฤษภาคม 2558

  จ านวนครัวเรือน ปี 2557

  จ านวนครัวเรือน ปี 2558 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

  1 บ้านสมอดาน 94 128 222 99 129 228 62 64 2 บ้านหนองส าโหรง 88 90 178 87 91 178 41 41 3 บ้านดอนทราย 177 196 373 176 194 370 113 114 4 บ้านใหญ ่ 64 77 141 64 74 138 37 37 5 บ้านเหนือ 74 98 172 76 97 173 50 87 6 บ้านดอนยี่กรอก 392 437 829 393 439 832 201 207 7 บ้านดอนขวาง 229 219 448 231 220 451 120 123

  รวม 1,118 1,245 2,363 1,126 1,244 2,370 624 673

  จะเห็นได้ว่าจ านวนประชากรภายในต าบลหนองพลับ มีอัตราที่เปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจ านวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในต าบล ฯลฯ ข้อมูลจาก ส านักทะเบียนอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

  ข้อมูล ณ วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

  ตารางแสดงจ านวนผู้มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

  ที ่ ชื่อ / หมู่บ้าน จ านวนผู้สูงอายุ

  (คน) จ านวนผู้พิการ

  (คน) จ านวนผู้ป่วยเอดส์

  (คน) รวม

  1 บ้านสมอดาน 34 3 - 37 2 บ้านหนองส าโหรง 23 2 2 27 3 บ้านดอนทราย 61 11 - 72 4 บ้านใหญ่ 26 2 - 28 5 บ้านเหนือ 31 3 - 34 6 บ้านดอนยี่กรอก 132 20 - 152 7 บ้านดอนขวาง 65 11 - 76

  รวม 375 52 2 426 หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

 • 12

  2.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) 1) การคมนาคม

  1. การคมนาคม มีถนนทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่ 1 (บ้านสมอดาน) ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้า-เพชรบุรี หมายเลข 3177

  2. มีถนนทางหลวงแผ่นดินตัดผ่านเขต อบต.หนองพลับ หมายเลข 3177 ไปสู่เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ 3. ถนนเส้นที่ 1 ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสมอดาน ถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าฯ จนถึงหมู่ที่ 4 บ้านใหญ่ ระยะทาง 2+200 กม. 4. ถนนเส้นที่ 2 ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหนือ ถนนคอนกรีต เชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าเข้าหมู่บ้าน ผ่านหมู่ 4 บ้านใหญ่ เชื่อมถึงหมู่ 2 บ้านหนองส าโหรง ถึงถนนลาดยางสายต าบลนาพันสาม 5. ถนนเส้นที่ 3 เชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 5 (เส้นที่ 2 ) ถึงหมู่ท่ี 3 (เส้นที่ 4) บ้านดอนทราย ถนนคอนกรีต 6. ถนนเส้นที่ 4 ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองพลับ ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างถนนสายหาดเจ้าเข้าหมู่บ้านผ่านที่ท าการ อบต. ถึงหมู่ 4 บ้านใหญ่ 7. ถนนเส้นที่ 5 ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองพลับ (เส้นที่ 4) ถึงถนนลาดยางสายต าบลนาพันสาม 8. ถนนลาดยางจากสะพานเข้าหมู่บ้าน (หมู่ที่ 3) เส้นที่ 4 เลียบคลองชลประทานไปยังต าบลนาพันสาม 9. ถนนคอนกรีตจากทางเข้าวัดธรรมรังสีต่อลาดยางเชื่อมกับต าบลดอนยาง 10. ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต่อจากถนนลาดยาง (สายที่ 7) เข้าหมู่บ้านหนองไม้นาค 11. ถนนลาดยางจากถนนสายหาดเจ้าส าราญเชื่อมต่อไปยังต าบลดอนยาง 12. ถนนคอนกรีตจากถนนหาดเจ้าฯเข้าไปจนถึงโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอกเชื่อมทางเข้าวัดธรรมรังสี 13. ถนนภายในหมู่บ้านเชื่อมจากถนนไปโรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก (เส้นที่ 10) ถนนลาดยางไปเชื่อมกับถนนไปต าบลหนองขนาน (เส้นที่ 12) 14. ถนนลาดยางจากถนนสายหาดเจ้าฯเข้าเขตต าบลหนองขนาน 15. ถนนลาดยางเชื่อมจากถนนไปเขตต าบลหนองขนาน (เส้นที่ 12) เชื่อมถนนลาดยางเส้นที่ 11

  16. ถนนคอนกรีตจากถนนหาดเจ้าฯเข้าเขตบ้านสมอลกต าบลหาดเจ้า

  2) การไฟฟ้า - จ านวนหมู่บ้านทีมีไฟฟูาเข้าถึง 7 หมู่บ้าน

  - จ านวนประชาชนที่ใช้ไฟฟูาโดยประมาณ 100 เปอร์เซ็นต ์

  3) แหล่งน้ า แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค

  ต าบลหนองพลับมีแม่น้ าคลองล าโพหรือคลอง D 18 ไหลผ่านในหมู่ 2 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 และผ่านหมู่ที่ 4 ไปยังต าบลนาพันสาม ทั้งยังมีคลองชลประทานตัดผ่านกลางต าบลหนองพลับ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 5 ผ่านหมู่ 3 และยังมีคลองซอยแยกเข้ามาสู่ หมู่ 2 และหมู่ 4 ส่วนหมู่ที่ 6 และหมู่ 7 ใช้แหล่งน้ าจากคลองท้ิงน้ าของชลประทานเชื่อมต่อมาจากต าบลดอนยาง

 • 13

  ตารางแสดงแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภคของประชาชนในเขต อบต.หนองพลับ

  หมู่ที่ ชื่อส่วนตัวหรือบ่อ

  สาธารณะ บ่อบาดาล ห้วย แม่น้ า คลอง

  1 - - - 1 1 2 3 - - - 1 3 - - - - 1 4 1 - - 1 - 5 - - - - 2 6 1 1 - - 1 7 - - - - 2

  2.3 ด้านเศรษฐกิจ

  1) การประกอบอาชีพ ต าบลหนองพลับโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่าง

  พอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันท าให้ชาวบ้านต าบลหนองพลับแห่งนี้มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท านา ส่วนที่เหลือเป็นอาชีพค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ท าสวน และรับราชการ จึงท าให้ข้าวและแตงโมเป็นพืชเศรษฐกิจของต าบลแห่งนี้ ส่วนจะเป็นการท านา กับท าไรแตงโม คือ สามารถท านาได้ปีละ 2-3 ครั้ง เนื่องจากมีคลองส่งน้ าของชลประทานไหล่ผ่านจ านวน 2 สาย

  2) รายได้ รายได้เฉลี่ย / คน / ปี (บาท) ของแต่ละหมู่บ้าน มีรายละเอียด ดังนี้

  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท) หมายเหตุ 1 บ้านสมอดาน 86,671 2 บ้านหนองส าโหรง 84,846 3 บ้านดอนทราย 78,369 4 บ้านใหญ่ 91,180 5 บ้านเหนือ 81,187 6 บ้านดอนยี่กรอก 70,602 7 บ้านดอนขวาง 73,590

  เฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปีของคนในเขตพื้นที่ต าบลหนองพลับ

  76,920

  หมายเหตุ ข้อมูลจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 • 14

  3) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ มีรายละเอียดดังนี้

  ประเภทธุรกิจ สถานที่ตั้ง / แห่ง

  รวม ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7

  โรงสีข้าว - - 2 - - 2 - 4 ปั๊มน้ ามันและก๊าซ (ขนาดเล็ก) 1 - - - - - - 1 ร้านเสริมสวย - - 1 - - - 2 3 ร้านซ่อมรถ - - 1 - - 3 - 4 ร้านขายส้มต า - 1 - - - - - 1 ร้านขายน้ าดื่ม - - - - - - 1 1 คลินิก - - - - - 1 - 1 ร้านซัก อบ รีด - - - - - 5 - 5 ร้านเกมส์ - - - - - 1 - 1 ตู้ชุมสายโทรศัพท์ - - 1 - - - - 1 กิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน - - 1 - - - - 1 ซุปเปอร์มาเก็ต - - - - - 1 - 1 ลานตากข้าว - - - - 1 - - 1 ร้านผลิตสมุนไพร - 2 - - - - - 2 ร้านขนมหวาน 3 1 2 - - - 2 8 เสาสัญญาณโทรคมนาคม - - - - - 2 - 2 ร้านค้าของช า - - 4 2 3 18 8 35 ร้านอาหาร - 1 1 - 1 2 - 5 บ้านเช่า - 1 - - - - - 1

  รวม 4 6 13 2 5 45 12 78

  4) กลุ่ม / กองทุนในต าบล กองทุนเงินล้าน จ านวน 5 กลุ่ม (ม.1-2 , ม.4 , ม.6-7) กองทุน SML จ านวน 3 กลุ่ม (ม.1 , ม.4 , ม.7) กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ านวน 1 กลุ่ม (ม.1) กองทุนสวัสดิการออมวันละบาทต าบลหนองพลับ จ านวน 2 กลุ่ม (ม.2 , ม.4) กองทุนหมู่บ้านบ้านดอนทราย จ านวน 1 กลุ่ม (ม.2) กองทุนปุ๋ยหมุนเวียน จ านวน 1 กลุ่ม (ม.5) กลุ่มท าขนมหวาน จ านวน 1 กลุ่ม (ม.1) กลุ่มปลูกแตงโมและไม้ดอกไม้ประดับ จ านวน 1 กลุ่ม (ม.1) กลุ่มอยู่ดีมีสุข จ านวน 2 กลุ่ม (ม.1 , ม.6) กลุ่มสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย จ านวน 1 กลุ่ม (ม.1) กลุ่มเลี้ยงหมู จ านวน 1 กลุ่ม (ม.2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จ านวน 1 กลุ่ม (ม.2) กลุ่มฌาปนกิจ จ านวน 1 กลุ่ม (ม.2)

 • 15

  กลุ่มเงินสะสม จ านวน 1 กลุ่ม (ม.2) กลุ่ม อสม. จ านวน 7 กลุ่ม (ม.1-7) กลุ่มแม่บ้าน จ านวน 3 กลุ่ม (ม.3 , ม.6-7) กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จ านวน 1 กลุ่ม (ม.3) กลุ่มเกษตรกรชาวนาหนองพลับ จ านวน 2 กลุ่ม (ม.3 , ม.6) กลุ่มออมสัจจะ จ านวน 2 กลุ่ม (ม.3 , ม.5) กลุ่มบทบาทสตรี / แม่บ้าน จ านวน 5 กลุ่ม (ม.3-7) กลุ่มโคเนื้อ จ านวน 1 กลุ่ม (ม.6) กลุ่มอาหารโคเนื้อ จ านวน 1 กลุ่ม (ม.6) กลุ่มออมทรัพย์การผลิตหมู่บ้าน จ านวน 1 กลุ่ม (ม.6) กลุ่มวัวลาน จ านวน 1 กลุ่ม (ม.6) กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 กลุ่ม (ม.6) กลุ่มกีฬาต่อต้านยาเสพติด จ านวน 1 กลุ่ม (ม.6) กลุ่มไทยทรงด า จ านวน 1 กลุ่ม (ม.7) กลุ่มเงินกู้ ศาลาหมู่ 7 จ านวน 1 กลุ่ม (ม.7)

  2.4 ด้านสังคม 1) การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

  - โรงเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ( กศน.) จ านวน 1 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง

  2) องค์กรทางศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัด 2 แห่ง

  1. วัดสมอดาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี จ านวนพระภิกษุ 4 รูป (นิกายธรรมยุทธ)

  2. วัดใหม่ธรรมรังสี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.หนองพลับ อ.เมือง จ.เพชรบุรี จ านวนพระภิกษุ 21 รูป (นิกายมหายาน)

  3) สาธารณสุข 1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองพลับ จ านวน 1 แห่ง 2) คลินิกเอกชน จ านวน 1 แห่ง

  4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 สมาชิก อปพร. จ านวน 43 คน อสม. จ านวน 58 คน

  2.5 ด้านการเมือง การบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ แบ่งการบริหารงานและการปกครองตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ได้มีการก าหนดการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ของนายก อบต. , รองนายก อบต. , ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนต่างๆ ไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 • 16

  1) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ซึ่งประกอบด้วย ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์

  1 นายนที เพ็งพิณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 089-0290924 2 นายนิมิตร นิ่มบรรเลง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 084-1243097 3 นายอเนก จีนธู รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 086-6116497 4 นายเกรียงไกร เมฆา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 089-4156753

  2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ซึ่งประกอบด้วย ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์

  1 นายพงศ์พันธ์ เทียนแย้ม ประธานสภา อบต.หนองพลับ 083-4956837 2 นายสมพงษ์ เอี่ยมอาษา รองประธานสภา อบต.หนองพลับ 086-0810124 3 นางเฉลิมขวัญ ชุ่มจิตต์ เลขานุการสภา อบต.หนองพลับ 085-2949260 4 นายธีรพงษ์ ทองใบ สมาชิก อบต. หมู่ 1 087-9828126 5 นายสน ตาลอ่อน สมาชิก อบต. หมู่ 2 086-7664456 6 นางหวานใจ เหล็กคม สมาชิก อบต. หมู่ 3 085-2309127 7 นางเฉลา ค้ าประเสริฐ สมาชิก อบต. หมู่ 3 083-3085181 8 นางถนอม ตอนสุข สมาชิก อบต. หมู่ 4 087-5304594 9 นางไพเราะ ปิ่นประเสริฐ สมาชิก อบต. หมู่ 4 083-2278895

  10 นางสาวประเนือง ทองค า สมาชิก อบต. หมู่ 5 090-9295146 11 นายชริน สังข์เสน่ห์ สมาชิก อบต. หมู่ 6 089-2586917 12 นายประธาน เรืองทอง สมาชิก อบต. หมู่ 6 081-9423411 13 นายฉลวย อุ่นอิน สมาชิก อบต. หมู่ 7 086-1684957 14 นายชื้น ให้นุช สมาชิก อบต. หมู่ 7 083-9220616

  3) พนักงาน / ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ พนักงานส่วนต าบล / ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป โดยมีปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและปฏิบัติตามค าสั่งนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามแบบแผนที่ก าหนด

  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้ 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้

  1. ส านักงานปลัด ประกอบด้วยดังนี้ ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์

  1 นางเฉลิมขวัญ ชุ่มจิตต์ ปลัด อบต.หนองพลับ(นักบริหารงาน อบต.8) 085-2949260 2 นางสาวกมนทรรศน์ กลิ่นโพธิ์

  กลับ หัวหน้าส านักงานปลัด(นักบริหารงานทั่วไป7) 081-7443285

  3 นางสาวมนภัทร นิลสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 081-1909941 4 นางสาวณัฐธิดา จันธัญญะ บุคลากร 5 087-0130773 5 นางปรียาภา กุลทอง เจ้าพนักงานธุรการ 3 090-9783831 6 นางสาววรรณพร เพ็งพิณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 080-2710071

 • 17

  7 นางสาวเปรมวดี จีนธู คนงานทั่วไป 082-1115995 8 นายชาตรี ทองใบ พนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา 087-9307258

  2. ส่วนสวัสดิการสังคม ประกอบด้วยดังนี้ ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์

  1 นางสาวสุภาวิตา ทับทิมทอง นักพัฒนาชุมชน 6 090-9937838

  3. กองคลัง ประกอบด้วยดังนี้ ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์

  1 นางสาวกฤตภัค ผิวเหลือง ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง 7) 085-2951295 2 นางภัทรวัลลิ์ อ่วมพราหมณ์ นักวิชาการพัสดุ 6 089-8944576 3 นางศุกลรัตน์ บุญมี นักวิชาการเงินและบัญชี 6 086-3813912 4 นางวันเพ็ญ ตาละลักษณ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5 086-5151916

  4. ส่วนโยธา ประกอบด้วยดังนี้ ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์

  1 นายสมศักดิ์ สังข์ประเสริฐ หัวหน้าส่วนโยธา (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6) 087-4112202 2 นายกฤษติศักดิ์ ทองเทศ นายช่างโยธา 6 085-1215652

  5. ส่วนการศึกษา ประกอบด้วยดังนี้

  ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง โทรศัพท์ 1 นายจ าเริญ กิติยายาม หัวหน้าส่วนการศึกษา 088-9909159 2 นางสาวนัยนา นาคพูล ครูผู้ดูแลเด็ก 081-0136273 3 นางกฤชสร รินสอน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 092-4504387

  4) ระดับการศึกษาของบุคลากร มีรายละเอียดดังนี้

  ประเภท

  ระดับการศึกษาของบุตร

  รวม ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี สูงกว่า

  ปริญญาตรี ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

  1. พนักงานส่วนต าบล - - 1 - 1 4 1 6 13 2. ลูกจ้างประจ า - - - - - - - - - 3. พนักงานจ้างตามภารกิจ - - - - - 1 - - 1 4. พนักงานจ้างทั่วไป - - 1 - - 1 - - 2

  รวม - - 2 - 1 6 1 6 16

 • 18

  5) การบริหารงบประมาณ (การเปรียบเทียบงบประมาณ 2556 และงบประมาณ 2557) รายรับ

  รายรับ รายรับจริง ปี 2556

  รายรับจริง ปี 2557

  รายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร 67,019.00 74,100.98 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 29,954.50 23,692.20 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 162,135.05 183,315.84 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 44,900.00 42,512 หมวดรายได้จากทุน - 320

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 304,008.55 323,941.02 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร 12,496,465.15 11,620,824.18 รวมรายไดท่ี้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  12,496,465.15 11,620,824.18

  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,745,010.00 4,162,690 รวมรายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 4,745,010.00 4,162,690

  รวม 17,545,483.70 16,107,455.20

  รายจ่าย

  รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 2556

  รายจ่ายจริง ปี 2557

  จ่ายจากงบประมาณ งบกลาง 194,980.00 179,810.25 งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 4,305,653.00 5,242,542 งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุและ หมวดค่าสาธารณูปโภค

  3,198,888.68 3,571,579.31

  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,412,053.85 2,707,946.57 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 4,745,010.00 5,033,130 งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 18,000.00 710,403 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 749,248.87 1,079,100.48

  รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 15,623,834.40 18,524,511.61

 • 19

  2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อปท. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ป

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.