Top Banner
WAAR ? Provinciaal Vormingscentrum Malle Smekenstraat 61, 2390 Malle Routebeschrijving: http://www.provant.be/leren/vormingscentra/campus_vesta/opleidingen/politie/ HOE INSCHRIJVEN ? Deelname aan de themadag kost 20 euro (incl drank,lunch, informatiepakket). Inschrijven uiterlijk voor 06 juni 2013. Deelname aan de themadag geeft recht op een vrijstelling voor een baremische opleiding, bij het volgen van een volledige dag. www.provant.be/leren/vormingscentra/campus_vesta/opleidingen/politie/ EPZ THEMADAG Alweer zes jaar geleden werd de visie op een "excellente politiezorg" voorgesteld tijdens een internationaal congres te Brussel. Een visie die ondertussen gemeengoed is geworden binnen het dagdagelijkse politiejargon. Maar worden deze woorden ook vergezeld van daden en resultaten op het terrein? Anno 2013 kent het Belgische politielandschap tal van initiatieven en goede praktijken, die begrippen zoals gemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurde politiezorg en optimale bedrijfsvoering trachten concreet te maken. U laten delen in de kennis en ervaringen blijft ons doel voor de themadag. Voor deze vijfde editie staan we voor de uitdaging om na te gaan of ons streven naar "excellente politiezorg" eveneens overeind blijft in een samenleving waar we "meer met minder" moeten doen. Woorden zoals partnerschap, burgerparticipatie, informatiegedreven werken, innovatie en creativiteit treden daarbij vaak op de voorgrond. Maar kunnen deze woorden in daden worden omgezet binnen de politieomgeving? PROGRAMMA 11 juni 2013 WAT ? Zie programma en overzicht van de hotspots. EPZ ZORG EXCELLENTE POLITIE EXCELLENTE POLITIEZORG 5° EDITIE THEMADAG EPZ ZORG EXCELLENTE POLITIE EXCELLENTE POLITIEZORG 5° EDITIE S T O P S T O H S P O H S K R O W T K R A M O F N I THEMADAG Samen met de Antwerpse Politieschool Campus VESTA heeft de werkgroep voor u een programma samengesteld, 2 met als thema " E PZ=EFFICIENT&EFFECTIEF!?”. Laat u inspireren door talrijke sprekers tijdens de hotspots, ontmoet vele collega's op de infomarkt en kom luisteren naar enkele hippe hotshots. Twitter mee via #E2PZ 09.00-09.30 u Onthaal 09.30-10.00 u Opening 10.15-11.15 u Eerste ronde workshops 11.15-12.15 u Bezoek Infostanden 12.15-13.30 u Lunch 13.30-14.30 u Tweede ronde workshops 14.30-15.30 u Derde ronde workshops 15.30-16.30 u Afsluiter - Gerd Bellemans 16.30-17.30 u Netwerking met een hapje en een drankje WANNEER ? Dinsdag 11 juni 2013 LEDEN VAN DE WERKGROEP Linda Ernon, verbindingsambtenaar provincie Antwerpen, medevoorzitster Katelijne Van Nerom beleidsadviseur DSE, medevoorzitster Anneleen Claus, DSE Marc Van Gestel, DSEF Tom Broekaert, DGJ Pascal Renes, PZ WOKRA Nick Cloet, WPS Wim Vanneste, PZ VLAS Chris Lamote, PZ KOUTER CAVC, DGS Patrick Verheyden, Campus VESTA IN PARTNERSCHAP MET DE POLITIESCHOOL CAMPUS VESTA IN PARTNERSCHAP MET DE POLITIESCHOOL CAMPUS VESTA DINSDAG 11 JUNI 2013 PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLE DINSDAG 11 JUNI 2013 PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLE 2 E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !? 2 E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !? 2 E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !? 2 E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !? Zie Google maps e 5 Editie e 5 Editie #E2PZ
4

5° EPZ themadag E2PZ = Efficiënt & Effectief

Jul 04, 2015

Download

Documents

Pascal Renes
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. WAAR ?Provinciaal Vormingscentrum MalleSmekenstraat 61, 2390 MalleRoutebeschrijving:http://www.provant.be/leren/vormingscentra/campus_vesta/opleidingen/politie/HOE INSCHRIJVEN ?Deelname aan de themadag kost 20 euro (incl drank,lunch,informatiepakket).Inschrijven uiterlijk voor 06 juni 2013.Deelname aan de themadag geeft recht op een vrijstellingvoor een baremische opleiding, bij het volgen van eenvolledige dag.www.provant.be/leren/vormingscentra/campus_vesta/opleidingen/politie/EPZ THEMADAGAlweer zes jaar geleden werd de visie op een "excellentepolitiezorg"voorgesteldtijdenseeninternationaalcongresteBrussel. Een visie die ondertussen gemeengoed is gewordenbinnen het dagdagelijkse politiejargon. Maar worden dezewoorden ook vergezeld van daden en resultaten op hetterrein?Anno 2013 kent het Belgische politielandschap tal vaninitiatieven en goede praktijken, die begrippen zoalsgemeenschapsgerichte politiezorg, informatiegestuurdepolitiezorg en optimale bedrijfsvoering trachten concreet temaken.Ulatendelenindekennisenervaringenblijftonsdoelvoordethemadag.Voor deze vijfde editie staan we voor de uitdaging om na tegaan of ons streven naar "excellente politiezorg" eveneensovereindblijftineensamenlevingwaarwe"meermetminder"moeten doen. Woorden zoals partnerschap,burgerparticipatie, informatiegedreven werken, innovatie encreativiteittredendaarbijvaakopdevoorgrond.Maarkunnendeze woorden in daden worden omgezet binnen depolitieomgeving?PROGRAMMA 11 juni 2013WAT ?Zie programma en overzicht van de hotspots.E P ZZORGEXCELLENTEPOLITIEEXCELLENTE POLITIEZORG 5 EDITIETHEMADAGE P ZZORGEXCELLENTEPOLITIEEXCELLENTE POLITIEZORG 5 EDITIESTOPSTOHSPOHSKROWTKRAMOFNITHEMADAGSamen met de Antwerpse Politieschool Campus VESTAheeft de werkgroep voor u een programma samengesteld,2met als thema " E PZ=EFFICIENT&EFFECTIEF!?.Laat u inspireren door talrijke sprekers tijdens de hotspots,ontmoet vele collegas op de infomarkt en kom luisteren naarenkele hippe hotshots.Twitter mee via #E2PZ09.00-09.30 u Onthaal09.30-10.00 u Opening10.15-11.15 u Eerste ronde workshops11.15-12.15 u Bezoek Infostanden12.15-13.30 u Lunch13.30-14.30 u Tweede ronde workshops14.30-15.30 u Derde ronde workshops15.30-16.30 u Afsluiter - Gerd Bellemans16.30-17.30 u Netwerking met een hapje en een drankjeWANNEER ?Dinsdag 11 juni 2013LEDEN VAN DE WERKGROEPLinda Ernon, verbindingsambtenaar provincie Antwerpen,medevoorzitsterKatelijne Van Nerom beleidsadviseur DSE,medevoorzitsterAnneleen Claus, DSEMarc Van Gestel, DSEFTom Broekaert, DGJPascal Renes, PZ WOKRANick Cloet, WPSWim Vanneste, PZ VLASChris Lamote, PZ KOUTERCAVC, DGSPatrick Verheyden, Campus VESTAIN PARTNERSCHAP MET DE POLITIESCHOOL CAMPUS VESTAIN PARTNERSCHAP MET DE POLITIESCHOOL CAMPUS VESTADINSDAG 11 JUNI 2013PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLEDINSDAG 11 JUNI 2013PROVINCIAAL VORMINGSCENTRUM MALLE2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !?2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !?2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !?2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !?Zie Google mapse5 Editiee5 Editie#E2PZ

2. E P ZE P ZZORGEXCELLENTEPOLITIEWorkshop 4 Samen werken aan een veilig en efficintevenementenbeheerOrganisatie(s) CSD AntwerpenSpreker(s) Lee Vanrobays - Bart BruelemansVanaf 2008 stellen de politie- en hulpdiensten vast dat de stadAntwerpen exponentieel meer evenementen in de publieke ruimtetoelaat. Tijdens deze uiteenzetting bespreken we de integralebenadering vanuit een politioneel en multidisciplinair oogpunt omzowel de toevloed van evenementenaanvragen in goede banen teleiden als de kwaliteitsvolle dienstverlening op vlak van veiligheiden leefbaarheid te waarborgen.Workshop 1 Aanpak inbraken in woningWorkshop2 IntranetinPZRupelwerdvervolgdOrganisatie(s) PZ Klein BrabantSpreker(s) Kris HeymansHet opstarten van een efficinte en structurele aanpak van dediefstallen in gebouwen binnen de politiezone Klein-Brabant. Degentegreerde werkgroep diefstallen in gebouwen binnen hetkorps bereidt de jaarlijkse actieplannen voor alsook de nodige toolsvoor de operationele werking inzake diefstallen in gebouwen.Organisatie(s) PZ RupelSpreker(s) Ivo SchoetersMenigeen onder u woonde in 2010 de presentatie van de5 minuten briefing van de Lokale PolitieZone Rupel bij.Hoe staat het ondertussen met dit project ?Welke zijn de resultaten ?Van een bijna uitsluitend operationeel gegeven met datarechtstreeks uit ISLP, is het intranet uitgegroeid tot een systeemwaar ook beleidsmatig heel wat gegevens kunnen uitgehaaldworden. En dit alles met 1 druk op de knop!Workshop3 Veiligheidssturing n prestatiesturing,eenuitstekendematchOrganisatie(s) Politie Nederland - Eenheid Den HaagSpreker(s) Peter VersteeghPolitie Den Haag past een innovatief sturingsmodel toe dat past bijhaar nieuwe visie op effectieve politiezorg. Deze korpsvisie omvatmet name de succesvol gebleken ingredinten vanprobleemgericht werken, informatie-gestuurde politie enburgerparticipatie : The Best of Three Worlds.Workshop 5 Vlas - Franse nationale politieOrganisatie(s) PZ Vlas - Franse Nationale politieSpreker(s) Michal Cerisier - Patisson PhilippeInternationale samenwerking tegen grenscriminaliteit.In de grensstreek met Frankrijk heerst momenteel een ware plaagaan inbraken, home-jackings en andere vormen van criminaliteit.Hoog tijd voor de politiediensten in de grensstreek om de neuzen indezelfde richting te zetten. Onlangs werd het samen-werkingsakkoord gefficialiseerd tussen de Franse en deBelgische minister van binnenlandse zaken. PZ Vlas gaat nog eenstapje verder en werkt samen met de Franse nationale politie. Hoekwam deze samenwerking tot stand, welke zijn hierbij de kritischesuccesfactoren, welke problemen stelden zich en werden opgelostom uiteindelijk tot de effectieve samenwerking op het werkterrein tekomen, zijnde gezamenlijke patrouilles. Deze workshop verlooptgedeeltelijk in het Frans, gelet op de aanwezigheid vanhoofdcommissaris, Commissaire Divisionnaire CoordinateurFranais PATISSON Philippe van de Franse nationale politie.Workshop 6 Efficinte en effectieve politie-inzet bij voetbalwedstrijden op basis van de Europese aan-bevelingen inzake het gastheerschapsprincipeWorkshop 7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen :het DNA van de politiezorg ?Workshop 8 InfofluxPrivatebewaking-PolitieOrganisatie(s) PZ VlasSpreker(s) Bart CoussementOp 28 mei 2010 worden de aanbevelingen van het StandingCommittee van de Raad van Europa (Europese Conventie in-zakesupportersgeweld en wangedrag tijdens sportevenementen, meerbepaald bij voetbalwedstrijden) gepubliceerd. In dit documentworden de gastheerschapsprincipes vermeld en toegelicht. Eenwezenlijk onderdeel hiervan is de inzet van politie, waarbij een aantalvoorwaarden rond efficintie en effectiviteit verduidelijkt worden ...Hoe passen we dit toe in de PZ Vlas?Spreker(s) Marc Crispel - Liesbeth AvauxMaatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzameontwikkeling zijn containerbegrippen die te pas en te onpas wordengehanteerd in tal van organisaties. Wil men het niveau van degreenwashing en dure marketingtrucs overstijgen dan dienen MVOen Do gentegreerd te worden in de strategische aanpak van eenorganisatie. Is men bij de politie klaar voor deze integratie? Lopen wede mainstream achterna om wat mee te doen of doen we er zelfs ietsunieks mee. Aangepast aan onze eigen context en organisatie? Is depolitie klaar voor MVO?Organisatie(s) PZ Gent - SecuritasSpreker(s) Chris Bombeke - Hans MoorsDe informatievergaring is van wezenlijk belang voor politie. Deprivate sector kan door bijkomende oren en ogen op het terreindaarin een bijzonder meerwaarde betekenen.Het proefproject INFOLUX bij de lokale politie Gent is daareen uniek voorbeeld van en ook als proefproject .Organisatie(s) PZ Sint-Pietersleeuwe5 Editiee5 Editie2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !?2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !? 3. Workshop 9 De gemeentelijke beheers- en beleidscyclusen de lokale politiezoneWorkshop 10 Vertaling van de CP3 in de praktijkWorkshop 11 De gentegreerde politie in de strijd tegen hetradicalisme en terrorisme - de detectie eninformatiedoorstromingvoorbijWorkshop12 Cameratoezicht:hoewerkthetindepraktijkOrganisatie(s) PZ Het HoutscheSpreker(s) Eva De GersemDe gemeenten worden decretaal verplicht een duidelijk financieelplan op te maken voor de periode 2013 - 2019.In het meerjarenplan, de beheers- en beleidscyclus (BBC), wordenook de middelen voor veiligheid, in de ruime zin van het woord,bepaald en toegewezenOrganisatie(s) PZ GrensleieSpreker(s) Ann DemuynckHet proces onthalen en behandelen van initile klachten enaangiften aan risicos onderworpen.Een praktische toepassing en opvolging aan de hand van deKinney-methode en het A3 jaarplan.Organisatie(s) FGP AntwerpenSpreker(s) Luc VanlouweDe Europese strategie ter bestrijding van radicalisme enrekrutering voor terrorisme omvat 4 pijlers.Binnen de pijler preventie organiseert de gentegreerde politie deopleiding COPPRA, gericht op preventie detectie eninformatiedoorstroming door een goede toepassing van deprincipes van de gemeenschapsgerichte en informatiegestuurdepolitiezorg.Organisatie(s) KathoSpreker(s) docenten KathoDe vraag naar politietoezicht op drukke plaatsen neemt toe. Omaan alle te vragen te kunnen voldoen beschikken politiezones nietaltijd over voldoende personeel en/of voldoende middelen. Hetcameratoezicht kan hier een efficint hulpmiddel zijn.Ook hier is het toezicht gebonden aan regels, normen enwetgevingen allerhande, in het bijzonder de Wet op de privacy.Katho heeft in deze materie onderzoek uitgevoerd wat resulteerdein een knap eindwerk van n van hun studenten. Een praktische,bruikbare studie en alvast een groot hulpmiddel voor al wiedergelijke vorm van toezicht overweegt.Workshop 13 Project Kern RechteroeverWorkshop14 Inpartnerschapgroeiennaarsucces...Workshop 15 Werken met vrijwilligersWorkshop16 DARK project aanpak criminaliteit tijdensdonkereperiodeOrganisatie(s) PZ AalstSpreker(s) Bart PardaensKern Rechteroever ligt, zoals de naam het weergeeft, op derechteroever van de Dender, dicht bij het centrum van de stadAalst. Het is een multiculturele wijk, waar veel subjectieveonveiligheid leeft. Een werkgroep onder cordinatie van de stadbeheert deze wijk beleidsmatig. Uiteraard is ook de wijkdienst vande Lokale Politie Aalst in deze werkgroep vertegenwoordigd. Vande politie verwacht men meer blauw op straat. Tijd voor actie vanuitde wijkdienst!Organisatie(s) PZ Geel Laakdal MeerhoutSpreker(s) Jos DelarbrePraktijkvoorbeeld van een preventief verkeersproject door dedienst preventie van de politiezone waarbij partnerschap -samenwerken met partners, feedback naar partners en doelgroeptoe n sociale media de succesfactor bleek te zijn.Collectieve participatie to grow for success.Organisatie(s) PZ Rhode & ScheldeSpreker(s) G. Van Hoecke - Yves AsselmanWerken met vrijwilligers binnen een (politie)organisatie isongetwijfeld een hot item.Binnen de politiezone Regio Rhode & Schelde wordt nochtans alsinds jaren constructief samengewerkt met burgers (vrijwilligers)die de politie bijstaan in heel wat taken: administratie, onderhoud,preventietaken, ondersteuning,...Organisatie(s) PZ KastzeSpreker(s) Filip Van SteenbergenBundel de krachten, besloot de projectgroep. Samen met deburger zijn we in staat veel performanter te werken. Met het projectDARK werd in de PZ KASTZE ingezet op Responsabilisering vande burger, met als doel de heterdaadkracht te verhogen.Tegelijkertijd werd de beschikbare capaciteit informatiegestuurdgeherorinteerd, werd ingezet op kwaliteitsverbetering van devaststellingen en op effectieve nazorg. Met een mooi resultaat alsgevolg Workshop17 RealTimeIntelligenceCenterWorkshop 18 Workschop Polinfo.be : online informatie-verspreiding binnen het korpsWorkshop19 Uitwisselen van goede praktijken en andereuitlegOrganisatie(s) Nationale Politie Eenheid AmsterdamSpreker(s) Eric KooijmanOrganisatie(s) KluwerSpreker(s) Van Herck EllenDe wetgeving correct toepassen, is een essentieel onderdeel vanpolitiewerk. Wetswijzigingen moeten daarbij nauwgezet opgevolgdworden. Via de online bibliotheek Polinfo.be heeft het volledige korpstoegang tot alle gecordineerde wetgeving die relevant is voorpolitiediensten. De databank bevat ook bijna 300 praktische fichesover misdrijven, verkeersovertredingen en politietechnieken en deteksten uit de papieren politiepublicaties van Kluwer. De workshopbestaat uit een demonstratie van de opzoekmogelijkheden aan dehand van praktische voorbeelden.Organisatie(s) Federale Politie - DGS/DSISpreker(s) Karen Denoose - Graldine BomalHet project goede praktijken uitwisselen, dat van start is gegaan inhet kader van de strategische doelstelling betrokkenheid envervolgens gekoppeld werd aan het project Politie, een lerendeorganisatie, beoogt de harmonisatie en de bevordering van hetdelen van goede praktijken binnen de diensten van de gen-tegreerde politieIn de huidige snelle informatiesamenleving is er meer informatiebeschikbaar dan ooit. Maar hoe zorgen we ervoor dat depolitieagenten die naar een melding onderweg zijn, op tijd de juisteinformatie over de bijzonderheden van de melding krijgen zodat zij terplaatse niet verrast worden? Het Real Time Intelligence Center werktop de meldkamer en ondersteunt door bij meldingen in 40verschillende systemen te raadplegen. En dat binnen 5 minuten...e5 Editiee5 EditieSMPolBe=SocialeMediaPolitieBelgiOntdek wat Twitter / Facebook / Youtube / Pinterest / LinkedIn / QRcodes u te bieden heeft en maak kennis met het gebruik van socialemedia door politie via onze tweeps @RonnyDecuyper@DenoyettePhilip en @PascalRenes.De LinkedIn groep Politiezorg - Politie Belgi telt meer dan 1000leden! Kom snel naar de stand en wordt een actieve kennisdeler.Linked in2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !?2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !? 4. UitgeverijenKathoUniversiteitAntwerpenVVSG - vereniging steden en gemeentenDSIGPI NewsCepolE-laerningCentrex VerkeerCentrum voor PolitiestudiesSocial Media Corner(Start to LinkedIn-Facebook PZ Blankenberge-Politie App-Twitterwall)INFORMATIEMARKTTijdens de themadag zijn ook een aantal infostandenvoorzien, waar u kennis kan maken met een divers aanbodaan producten en projecten.Er is niemand van wie je niet iets zou kunnen lerene5 Editiee5 Editie7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen : het DNA van de politiezorg ?8. Infoflux Private bewaking - Politie9. De gemeentelijke beheers- en beleidscyclus en de lokale politiezone10. Vertaling van de CP3 in de praktijk11. De gentegreerde politie in de strijd tegen radicalisme en terrorisme12. Cameratoezicht : hoe werkt het in de praktijk13. Project Kern Rechteroever14. In partnerschap groeien naar succes...15. Werken met vrijwilligers16. DARK project aanpak criminaliteit tijdens donkere periode17. Real Time Intelligence Center18. Polinfo.be : online informatieverspreiding binnen het korps19. Uitwisselen van goede praktijken1. Aanpak inbraken in woning2. Intranet in PZ Rupel werd vervolgd3. Veiligheidssturing n prestatiesturing, een uitstekende match4. Samen werken aan een veilig en efficint evenementenbeheer5. Vlas - Franse nationale politie6. Efficinte en effectieve politie-inzet bij voetbalwedstrijden op basis van de Europese aanbevelingenInformatiemarktDuid n hotspot aan per ronde :10.15 - 11.15 uur :13.30 - 14.30 uur :14.30 - 15.30 uur :11.15 - 13.30 uur :Naam : .....Voornaam:....Functie: ....Organisatie : ...Stamnummer ..(voor het verkrijgen van het attest baremische opleiding)Adres:..........Plaats en Postcode :..E-mail:...Telefoon: ......Zal aanwezig zijn op het afsluitend netwerkmoment Ja / NeeInschrijving tegen uiterlijk DONDERDAG 6 juni 2013.De inschrijving is geldig na overschrijving van 20 euroop rekeningnummer 091-0187449-74 van Campus Vestamet vermelding themadag EPZ + stamnummerINSCHRIJVINGINSCHRIJVINGSFORMULIER THEMADAG 11 juniInschrijven viawww.provant.be/leren/vormingscentra/campus_vesta/opleidingen/politie/2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !?2E PZ = EFFICIENT & EFFECTIEF !?