YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

Tieto noviny distribuuje spoločnosť D. A. CZVEDLER, spol. s r. o. bezplatne.

Z OBSAHU:18. júna 2009 zasadalo mestské zastupiteľstvoNová výrobná hala v priemyselnom parku. Vodné autobusy na Dunaji?

Aj o tomto informoval pri-mátor mesta Károly Domsitz v správe o svojej činnosti za uplynulé obdobie, z ktorej sme sa dozvedeli, že staros-tovia okolitých obcí roko-vali o možnosti hromadnej autobusovej dopravy na Dunaji pomocou vodných autobusov. Projekt by sa mal realizovať v rámci programu cezhraničnej spolupráce za pomoci Trnavského samo-správneho kraja. Primátor informoval aj o tom, že ministerstvo spravodlivosti otvorilo v centre Samaria na Bratislavskej ceste kancelá-riu bezplatného právneho poradenstva. Domsitz uvie-dol aj to, že pokračujú roko-vania so spoločnosťou Istro-kapital Slovakia, ktorá má záujem vybudovať v našom meste zážitkové kúpele. Primátor informoval aj o výsledku výberových konaní na post riaditeľov škôl, od 1. júla je riaditeľkou Základ-nej umeleckej školy Štefa-na Németha-Šamorínskeho Irena Szűcsová, riaditeľkou Základnej školy Mateja Kor-vína bude aj v ďalšom obdo-bí Gabriella Bugár. Poslanci schválili správu audí-tora týkajúcu sa roku 2008, následne zmenili rozpočet mesta na rok 2009 z 12 715 562 eur (383 miliónov 069-ti-síc korún) na 13 466 127 eur. Rozpočet zostane naďalej vyrovnaný. Pri hodnotení rozpočtu za prvý štvrťrok

tohto roka bolo skonšta-tované, že príjmová časť rozpočtu sa plnila na 22,62 percent, výdavková na 8,96 percent. Poslanci schválili všeobec-ne záväzné nariadenie č. 4/2009, ktoré ustanovu-je podmienky jednorazo-vej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej pomoci a sociálnej pôžičky občanom s trvalým pobytom na území mesta Šamorín, ako aj nariadenie č. 5/2009 o poskytovaní finančných prostriedkov nazabezpečenie opatrení sociál-noprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Schválili aj všeobecne záväzné naria-denie č. 6/2009 o poskyto-vaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby. Toto nariadenie určuje aj podmienky verejné-ho stravovania a poplatky za

služby v domove dôchodcov. Nariadením č. 7/2009 poslanci zmenili nariadenie schválené 19. februára, ktoré sa týkalo názvov novovytvo-rených ulíc v Mliečne. K zme-ne došlo v dôsledku petície obyvateľov, v ktorej vyjadrili svoj nesúhlas s názvom ulice Hlučná ulica – Hangos utca. Táto ulica sa bude volať Dol-ná ulica – Alsó utca.Po schválení predaja a pre-nájmu niekoľkých pozem-kov poslanci schválili aj návrhy uznesení potreb-ných na predloženie žiados-tí o nenávratnú podporu na obnovu Materskej škôl-ky na Gazdovskom rade a verejného osvetlenia. Keď-že v rámci mikroregiónu je väčšia šanca na realizáciu projektu, poslanci súhlasi-li, aby sa Šamorín za ročný

Časť poslancov: Ladislav Kovács, Jozef Nagy a Róbert Keresztes

(Pokračovanie na strane 3)

Mesačník verejného života Bezplatné

Ročník XIX. číslo 7-8 Júl-august 2009

Askara v Hamuliakove – strana č. 5

V Hamuliakove, suse-diacej dedinke so Šamo-rínom sa v piatok večer 19. júna konala askara v rámci tunajších každo-ročných obecných sláv-ností.

Pre detský úsmev – strana č. 6 1. júna na Deň detí pripravil Baba klub všetkým malým deťom akciu s pestrým progra-mom. Konala sa v záhrade Materskej ško-ly na Poľovníckej ulici, kde sídli aj MC Baba klub. Juniáles v gymnáziu

– strana č. 11 5. júna bola aula šamo-rínskeho gymnázia odetá do slávnostného šatu, pretože Rodičov-ské združenie pri Gym-náziu M. R. Štefánika v Šamoríne v spolupráci s vedením školy zor-ganizovalo tradičný Juniáles

Page 2: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

2 AKTUALITY JÚL–AUGUST 2009

Vo voľbách do Európskeho parlamentu 6. júna spomedzi 16 kandidujúcich strán v Šamoríne získala najviac hlasov Strana maďarskej koalície. Z 10 654 oprávnených voličov prišlo voliť 2 149, z ktorých 1371 odovzdalo svoj hlas SMK. Najviac preferenčných hlasov, spolu 821 dostala Edit Bauer

Fotoreportáž: Helena Tóthová

Fotoreportáž Jána Čikovského z osláv 75. výročia organizovaného futbalu v Mliečne

Nepriaznivé počasie prerušilo program aj šamorínskych mažoretiekNespútaná radosť najmladších futbalistov

P O L Y G R A Fkreatívne a grafi cké štúdio

www.polygrafstudio.sk digitálna tlač

a ofsetová tlačoznámenia | vizitky | pozdravy | letákygrafi cké návrhy | produktové katalógykalendáre | knihy | peridiká

Kontakt: +421 918 908 847, info@polygrafstudio.sk

ogggk

s

ogg

skkk

Page 3: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 2009 3SAMOSPRÁVA

členský príspevok 670 eur stal členom Mikroregiónu Horný Žitný ostrov.Poslanci interpelácie nepredniesli a s podnetmi nevystúpili ani občania. V bode Rôzne však vyvolala dlhú a ostrú diskusiu správa hlavného kontrolóra o mest-skom kúpalisku. Správu

poslanci napokon vzali na vedomie. Poslanci rozhodli aj o tom, aby reštaurácia v kultúrnom stredisku, ktorá je dnes prázdna, bola obno-vená z mestských prostried-kov. Je potrebné urýchlene pripraviť štúdiu, aby sa prá-ce dali realizovať čo najskôr a vypísať výberové konanie na nájomcu. (on)

Nová výrobná hala v priemyselnom parku.

Vodné autobusy na Dunaji?(Dokončenie z 1. strany)

Výzva!Chceli by sme upozorniť a poprosiť občanov bývajúcich na sídliskách, aby kontajnery na separovaný odpad pou-žívali na určené účely, teda do kontajnerov s nápisom „Papier“ dávali iba papier, s nápisom „Plast“ iba plasty a s nápisom „Sklo“ hádzali láskavo iba sklo. Nenútime niko-ho, aby aj doma separoval odpad, ale žiadame občanov, aby v separovaní nebrzdili tých, ktorí sú ochotní (našťastie už väčšina občanov) separovať tým, že napĺňajú tieto kon-tajnery takým nevhodným odpadom, že sa nad tým zasta-ví zdravý rozum. Nedávno som mal „šťastie“ nazrieť do jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo. Iba ukážkovo by som vymenoval zopár vecí z jeho obsahu: hnilá tráva, rozsekané matrace, detské plienky aj so svojím „obsahom“, intímne, ale už vôbec nehygienické vložky, rozbité elektrické spotrebiče, špinavé handry, kuchynský odpad, oleje, tuky, a to všetko pekne pomiešané... Och, aby som nezabudol, bolo tam aj zopár sklenených fliaš.„Vôňa“ zdochnutej mačky by Vám pripadala oproti tomu ako parfém Chanel, čo sa šíril z tejto kopy „hnoja“.Vraj, že prasa je špinavé zviera? Tak potom druh človeka, ktorý vyžíva svoje degenerované vlastnosti v tom, že ničí prácu a snaženie poriadnych ľudí, je čo???

Ing. Arnold Kocsis, odborný referent životného prostredia

23. júna 2009 zablahoželal primátor mesta Károly Domsitz spoluobčanom, ktorí v júni oslávili 70., 75., 80., 85., 86. a vyššie narodeniny. Oslávenci sa na pravidelne organizova-nom stretnutí stretávajú s vedením mesta, na ktorom sa živo zaujímajú o udalosti v meste

Psí trus a iné drobnostiV poslednej dobe dosť často počujem pojem psie exkre-menty a jeho vulgárnejšie synoníma od naštvaných občanov bývajúcich na síd-liskách. Lebo tie krásne psie ..... (trus) akoby sa rodili na sídliskách nášho mesta. K ich narodeniu sú potrebné dve veci: pes – bez ohľadu na veľkosť – a jeden neporiadny majiteľ, ktorý čudne (han-blivo) otáča hlavu vždy na inú stranu, keď jeho miláčik vykonáva svoju veľkú potre-bu... Že k tomu dochádza práve pred vchodom do byto-vého domu, na chodníku alebo na detskom ihrisku, závisí len od svedomia, lepšie povedané, drzosti majiteľa psa. Ale všetkých majiteľov psov nemôžeme hádzať do jedného vreca. Sú aj takí, kto-rí venčia svojich miláčikov na menej frekventovaných miestach nášho mesta a, predstavte si, sú aj takí, kto-rí si po svojich miláčikoch aj pozbierajú túto špinu. Žiaľ, poriadnych je primálo, tak-že rozhorčenie občanov je oprávnené!Prečo nerobí už mesto niečo, prečo nie sú ohradené mest-ské parky a detské ihriská, prečo sa nezakryjú piesko-viská, kde sú policajti, prečo nepokutujú neporiadnych majiteľov psov? Týmito a ďal-šími podobnými otázkami sa obracajú obyvatelia na mest-ský úrad. A mesto je nútené vyplácať ťažké eurá, samo-zrejme zo spoločných peňa-zí, aby sa problém aspoň

čiastočne riešil. Lenže tento problém by sa vyriešil sám od seba, ak... ak by ľudia iba trošku rozmýšľali a nestálo by za veľkú námahu, ak by majiteľ so svojím psom zašiel niekoľko desiatok met-rov ďalej od vchodu bytovky, od ihriska, kde sa hrávajú deti – možno aj dieťa majiteľa psa. Lebo ten nešťastný pes nemôže za to, že má lenivého gazdu. A keď už pes nechá po sebe svoj „podpis“, tak existuje aj vrecúško na psie exkrementy, a prosím láska-vo, je to možné aj pozbie-rať do sáčku. A takto pekne zasáčkované psie exkrementy je možné hodiť do kontajnera na komunálny odpad. Žiaľ, keď sú na to niektorí majitelia psov upozornení, výsledkom je arogantná odpoveď. Kaž-dý, kto má riadne nahlásené-ho psa na mestskom úrade, má nárok na takéto vrecúška zdarma, ktoré vystačia na celý rok. Vyzdvihnúť ich je možné na MsÚ, ale samozrejme, tre-ba riadne nahlásiť aj psa. Iná téma. Od prvého júla sa rozšírila separácia odpadu v našom meste o ďalšiu komo-ditu. Občania, ktorí nevedeli, čo s použitým kuchynským olejom a tukom – a väčšinou to končilo vo WC a v mest-skej kanalizácii – , teraz už môžu odovzdávať na našom zbernom dvore v Šamoríne, kde je umiestnený špeciálny sud.

Ing. Arnold Kocsis,odborný referent životného

prostredia MsÚ

Page 4: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

4 VEREJNÝ ŽIVOT JÚL–AUGUST 2009

Stretli sa organizácie zdravotne postihnutých

6. júna v popoludňajších hodinách sa na strelnici stretli organizácie zdravotne postihnutých z okolia. Na stretnutí, ktoré organizovala Základná organizácia zdravotne postih-nutých v Šamoríne, nechýbalo jedlo, nápoje a dobrá hudba. Organizátori pripravili skutočné dobroty, guláš, pečienku, pečenú rybu, bohatý výber nápojov. Okrem priateľských rozhovorov zostal čas aj na šport a tanec.Na stretnutí, ako aj na doobedňajšom Dni detí sa zúčast-nil aj predseda Zväzu postihnutých civilizačnými choroba-mi Alojz Partel, ktorý predsedníčke šamorínskej základnej organizácie Alžbete Godányovej odovzdal Zlatú plaketu za obetavú prácu pre zdravotne postihnutých.

Text a foto: Helena Tóthová

Alojz Partel odovzdáva vyznamenanie Alžbete Godányovej

6. júna organizovala na strelnici Deň detí miestna organi-zácia zdravotne postihnutých. Deti doobeda súťažili, kreslili na asfalt (na fotografii), hrali sa, zabávali sa, slovom napriek zlému počasiu sa cítili v prírode dobre. Vedenie organizácie okrem darčekov, ktoré sa ušli všetkým účastníkom, zabezpe-čili aj občerstvenie (ti)

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 22. júna organizovala v klube dôchodcov lekársku prednášku. Výklad MUDr. Very Baculákovej o srdcovo-cievnych choro-bách si poslucháči vypočuli s veľkým záujmom

Foto: Koppány Kovács

6. júna, v deň volieb do Európskeho parlamentu, sa v Šamo-ríne konalo viacero podujatí. Okrem organizácie zdravot-ne postihnutých organizoval Deň detí aj hotel Kormorán v Čilistove, na Lagúne sa konala kanoistická súťaž, v kine zasa rockový koncert.Do Kormoránu prišlo na Deň detí mnoho záujemcov, deti si mohli vybrať z viacerých programov, mohli si pozrieť vystú-penie šaša Maroša, vďaka Big Horn Ranch z Rohoviec mohli jazdiť na koni... Helena Tóthová

Page 5: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 2009 5VEREJNÝ ŽIVOT

V Hamuliakove, susedia-cej dedinke so Šamorí-nom sa v piatok večer 19. júna konala askara v rámci tunajších každoročných obecných slávností. Konala sa popri pietnej spomienke na padlých vojakov I. a II. svetovej vojny. Pred šesťdesiatymi piatimi rokmi v roku 1944 bola aj odtiaľto deportovaná jediná tu žijúca osemčlenná židov-ská rodina Feigenbaum. Rodičia tejto rodiny Gábor (1881 – 1944) a Hedviga (1886 – 1944) sa so svo-jou dcérou a jej rodinou už nevrátili z koncentračného tábora smrti Osvienčim. Táto rodina vlastnila obchod a veľkostatok, na ktorom zamestnávala niektorých obyvateľov dediny, ktorí ich aj po mnohých rokoch mali v peknej a vďačnej spomien-ke ako ľudských a štedrých.Pôvod židovstva v kedysi prevažne maďarskej dedin-ke siaha až do polovice 18. storočia. V 19. storočí tu žila rodina Gabriela Blaua,

do ktorej sa v r. 1869 pri-ženil z ďalekého Bardejova Abraham Feigenbaum, a vzal si ich dcéru Netty. Ujal sa neskôr dedičstva a viedol tu statok, obchod a krčmu. Možno dodať, že ani jedno zo šiestich detí Abrahama a Netty (vrátane Gábora) s ich rodinami neprežilo šoa, mimo niektorých potomkov, ktorým sa podarilo nejako zachrániť.Askara (spomienková sláv-nosť na mŕtvych, spájajúca sa najmä s holokaustom) v Hamuliakove začala kon-certom židovských piesní v podaní umelca-kantora Erví-na Schönhausera na miest-nom námestí, pred súčasným rekonštruovaným Domom kultúry, kedysi obydlím rodiny Feigenbaum. Obec spolu z pozostalou rodinou na tomto dome odhalila Fei-genbaumovcom v roku 2004 pamätnú tabuľu.Naša spomienka pokračo-vala v miestnom parku pri

pamätníku padlým oboch vojen a pri pamätníku šoa, ktorý bol slávnostne odhale-ný v roku 2006 vedením obce a hosťom prof. Pavlom Meš-ťanom, riaditeľom bratislav-

ského Židovského múzea.Slávnostnými rečníkmi pri tohoročnej jubilejnej spo-mienke boli okrem staros-tu obce Jozefa Schnobla aj hostia za Židovskú obec Ing. Tibor Kornfeld a MUDr. Tibor Feldmár z Dunajskej Stredy. Odznela ešte jedna trúchlivá židovská pieseň Ervína Schönhausera a po

nej nasledoval kadiš, ktorý sa už tradične modlil dnes už 93 ročný Ing. Alexander Singer, syn tiež zahynulého posledného šamorínskeho rabína, Abrahama Jákoba Singera (1888 – 1944).Zdá sa, že takáto spo-mienková slávnosť, keďže tu nebola prvá, sa stala v Hamuliakove už tradíciou. Pre túto obec je výnimočné aj to, že má ako snáď jedna z mála na Slovensku aj Židov-skú ulicu (je na niekdajšom pozemku tejto rodiny), kto-rú miestne zastupiteľstvo pri pomenovávaní názvov ulíc zanechala pod týmto názvom tak, ako ju predtým všetci volali. Je to pre miest-ne obecné vedenie len na pochvalu.Rozišli sme sa po tejto aska-re s pocitom vďačnosti za ňu a zadosťučinenia pre tých, ktorí mučivo zahynu-li v plyne koncentračných táborov, nakoniec zhoreli v peciach a nemajú svoj hrob. Kiež je to mementom!

Ján Hevera

Šamorín sa rozlúčil so svojím dlhoročným duchovným pastierom

28. júna, v nedeľu sa na ran-nej omši vedenie a obyvatelia mesta rozlúčili s dekanom Alexandrom Barcsekom, ktorý odchádza na zaslúžený dôchodok. Po skončení svä-tej omše sa primátor Károly Domsitz poďakoval dekano-vi – pápežskému prelátovi za

43-ročnú duchovnú službu v Šamoríne, za obrovské úsi-lie, ktoré vyvinul v záujme obnovy kostola a kláštora, za čo mu odovzdal Cenu primátora mesta. Prítomní sa k vyznamenaniu pripoji-li obrovským, neutíchajú-cim aplauzom. Potom Béla

Bugár spomínal na svoje detské zážitky z kostola a poďakoval sa dekanovi za jeho dlhoročnú starostli-vosť a príklad. Dekan sa s dojatím poďakoval za slová uznania, za lásku veriacich, veď ako povedal, Šamorínčania aj jemu pri-rástli k srdcu. Počas roz-

lúčky nezostalo suché ani jedno oko, dojatí ľudia si premietali uplynulých šty-ridsaťtri rokov. S pánom dekanom sa aj my lúči-me so slovami primátora: „Strávte nasledujúce roky v zdraví a sile, a keď bude-te mať možnosť, navštívte Šamorín.“

ASKARA V HAMULIAKOVE

Alexander Singer

Dekanovi Alexandrovi Barcsekovi sa za dlhoročnú službu v Šamoríne poďako-val aj zástupca primátora mesta Gabriel Bárdos

Page 6: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

6 BABA KLUB JÚL–AUGUST 2009

1. júna na Deň detí pri-pravil Baba klub všetkým malým deťom akciu s pes-trým programom. Kona-la sa v záhrade Materskej školy na Poľovníckej ulici, kde sídli aj MC Baba klub. Na začiatku sa predstavila Hudobná škôlka so svojim interaktívnym programom. Deti si pri hudbe zatanco-vali a zaspievali. Nasledovali hry a riekanky v maďarskom jazyku. Počas hudobného programu sa v záhrade usi-lovne pripravovali rôzne súťažné disciplíny. Táto dru-há, súťažná časť odštartova-la zdolávaním prekážkovej dráhy, v ktorej nechýbala šmykľavka, lavička, sieť z lán a ďalšie preliezky. Deti si poľahky poradili aj s ďalší-mi disciplínami. Zabavili sa najmä lovom rybiek, jazdou zručnosti a kolkami. Každý, kto sa zapojil, dostal medai-lu v podobe usmievajúceho sa smajlíka. Úsmevov bola plná záhrada.Počas celej akcie mohli malí umelci prispieť k vytvoreniu veselého vláčika, ktorému

pripájali vagóniky, vyrobe-né – nakreslené podľa vlast-ného umeleckého cítenia. Naopak detské tváričky zase štetcom ozdobili skúsené ruky tety umelkyne. Kto už nevládal, oddýchol si s lopatkou alebo bágrom v ruke na pieskovisku. Bolo hneď po ruke. Účastníci si mohli doplniť energiu chut-nými šamorínskymi koláčik-mi a bábovkami. Zo slad-kostí nechýbala ani cukrová vata. A ako darček dostali staršie deti obľúbený bubli-fuk. Menšie deti zase hračky do piesku. Dúhové bublin-ky o chvíľu za všeobecného nadšenia poletovali okolo. Vďaka slniečku, ktoré sa po upršanom ráne ukázalo, si mohli všetci vychutnať prí-jemné počasie ako stvorené pre tento deň. Na záver by sme chceli poďa-kovať všetkým, ktorí prispeli k úspechu akcie, a to naj-mä sponzorom za podpo-ru a mamičkám za účasť na programe a dobré nápady, ktoré vždy radi uvítame.

MC Baba klub

Pre detský úsmev Návšteva v Kráľovstve koní – alebo Andrejka a 40 šamorín-

skych kovbojov – tak by sa dala nazvať exkurzia Materského cen-tra Baba klub v pekne upra-venom areáli pre koníky v Šamoríne. Rodičia prejavili veľký záu-jem a aj vďaka krásnemu počasiu si mohlo asi 40 detí urobiť zaujímavú prehliadku týchto majestátnych zvie-rat. Keďže nás bolo viac ako dosť, rozdelili sme sa na dve skupinky. Prvú sku-pinku detí tak čakala jazda na poníkovi, na ktorú sa

už veľmi tešili. Druhá sku-pinka si išla pozrieť are-ál. Spoločnosť nám robila šarmantná trénerka, pani Andrea Dúbravská. Vďa-ka jej rozprávaniu sme sa dozvedeli o účele a fun-govaní jednotlivých častí areálu, veľa zaujímavostí o živote koníkov a starost-livosti o nich, ako aj ich temperamente a osobitých povahách. Pozreli sme si aj stajne. Bol to naozaj jedi-nečný zážitok vidieť koníky takto celkom zblízka. Deti sa zastavovali najmä pri malom týždňovom žriebät-ku, ktoré zvedavo vykúka-lo z boxu. Pozeralo sa na deti, ktoré ho obdivovali a hladkali. To všetko pod dohľadom svojej mamy – kobylky, ktorá hrdo stá-la hneď pri ňom. Niektoré deti si priniesli aj mrkvič-ku a tú dávali koníkom ako pochúťku. Na záver nám dievčatá predviedli osedla-

né koníky v kroku aj kluse v jazdiarni. A ako sa deťom páčila jazda na poníkovi? Véeeľ-mi. Každý dostal na chvíľu príležitosť stať sa malým kovbojom. S úsmevom či rešpektom si vyskúšali poväčšine svoju prvú jazdu v živote. Niektoré sa chceli povoziť znova a mamy im túto možnosť splnili. Naj-mladším jazdcom bol zrej-me 10-mesačný Marek, kto-rého poznáme ako veľkého,

šikovného šibala. Pohľad na deti vyzbrojené elegantný-mi klobúčikmi, šiltovkami, dozadu viazanými šatkami, slnečnými okuliarmi a koní-kov zároveň pripomenul aj slávne preteky v anglickom Ascote, kde sa účastníci, ako je známe, prezentujú najmä pozoruhodnými prikrývkami hlavy. Naše deti by sa tam určite nestratili. Šamorínske koníky nás prija-li medzi seba a pripravili nám nič netušiac krásne dopolud-nie. Dúfajme, že aj deťom, hoci aj takým maličkým, ten-to zážitok utkvie v pamäti a prispeje k úcte a láske k prí-rode a zvieratkám, ktorej by sme ich chceli naučiť. Veľká vďaka patrí prevádzkovate-ľovi zariadenia za ochotu a dobre organizovanú exkur-ziu, zamestnancom a tiež koníkom a psíkom, ktoré nás sprevádzali. Ďakujeme!

Zuzana Jakabíková, MC Baba klub

Page 7: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 2009 7ŠKOLSTVO

Vydarený hudobný projekt žiakov a absolventov ZUŠKrásne melódie z filmov a muzikálov

Koncertná sála Základnej umeleckej školy Štefana Németha-Šamorínskeho pat-rila 12. mája t. r. skladbám z filmov a muzikálov. Vyzdobe-né pódium kvetmi, horiacimi

sviečkami umocnilo ľúbezné melódie, ktoré si pripravili na tento nezvyčajný koncert absolventi I. stupňa ZUŠ a štúdia pre dospelých. Všet-ky skladby dopĺňala vizuálna projekcia krátkych zostri-hov fotografií z príslušných

filmov s označením údajovo autoroch filmu, hudby asamozrejme nechýbali údaje o účinkujúcich a učiteľoch, ktorí sa na príprave skladby podieľali. Celý nápad uskutoč-

niť takýto projekt sa zrodil v hlave Slavomíra Blažeka ešte na začiatku školského roka v septembri. Začal hrať klavír-ne skladby napríklad z filmuPán prsteňov, Titanic, Osobný strážca, Piráti z Karibiku ... (s tými aj napokon na koncerte

vystúpil), a oslovil učiteľku klavíra Zuzanu Takácsovú s nápadom usporiadať koncert s takýmto obľúbeným žán-rom. Jeho myšlienka dostala podporu a spolu zaangažo-vali ďalších žiakov a učiteľov. Na koncerte zazneli skladby zo 17 filmov a účinkovalo 11mladých umelcov v hre na kla-vír, priečnej a zobcovej flaute,saxofón, bicie a nechýbal ani spev. Okrem Zuzany Takácso-vej vďaka za prípravu patrí učiteľom ZUŠ A. Nagyovej, J. Ročekovi a Inke Galbáčovej,

ktorá sa ujala nielen sprievod-ného slova, ale aj zaspievala pieseň z filmu Mesto anjelov.Na záver, aj keď do projektu filmovej hudby nepatrí, vystú-pil komorný súbor Harmonia Classica pod vedením Brigi-ty Hegyiovej. V ich podaní zaznel Wonderland v aranžmá Mgr. Art. J. Ročeka. Zaplnená koncertná sála spolu s hosťa-mi z kubánskeho veľvyslanec-tva si doslova vychutnala krás-nu atmosféru koncertu.

(eka)FOTO: Ing. Elena Kompauerová

Pani riaditeľka, ďakujeme!Od roku 1991 sme sa stretávali s pani Ingrid Ginzeryo-vou na poste riaditeľky ZUŠ Štefana Németha-Šamorín-skeho. Počas jej pôsobenia v tejto funkcii sme si zvykli na neustály pozitívny posun školy v kvalite hudobného, výtvarného a v neposlednom rade aj tanečného vzde-lávania našich detí. Pani riaditeľka Ingrid Ginzeryová v spolupráci so skvelým zborom pedagógov podporili rast množstva talentov, takže mnohí pokračovali aj po skončení základnej umeleckej školy v umeleckej čin-nosti na profesionálnej úrovni. Isto nebolo jednoduché nájsť zdroje financií na zabezpečenie hladkého choduškoly. Pani riaditeľka vždy si uvedomovala nedostatoč-né finančné ohodnotenie pedagógov. Preto mala nazreteli aspoň vytvoriť kvalitné a príjemné prostredie. Zabezpečila sa postupná rekonštrukcia priestorov ško-ly, nakúpili sa nástroje, učebné pomôcky, teda všetko sa podmienilo pre vytvorenie kvalitnej práce pedagógov s deťmi. Spoločné úsilie sa odzrkadlilo vo vynikajúcich výsledkoch žiakov na domácich a zahraničných súťa-žiach. Vynikajúce organizačné schopnosti pani riaditeľ-ky vidieť v bohatej medzinárodnej spolupráci s maďar-skými, rakúskymi, českými a nemeckými umeleckými školami, umelcami a umeleckými telesami. Nemôžeme nespomenúť aj výbornú organizáciu a vysokú umelec-kú úroveň nedávneho 1. ročníka medzinárodnej súťa-že hry na flaute – Flautiada. Na usporiadanie hodnot-ných každoročných vianočných koncertov, ale aj iných v koncertnej sále školy, kostole i kultúrnom dome ako aj obľúbené koncerty pedagógov sa tešila celá šamo-rínska verejnosť. Vysoká latka kvality vyučovania a dobré meno školy sú výsledkom neúnavnej a svedomi-tej práce pani riaditeľky Ingrid Ginzeryovej. Keďže po júnovom konkurze na miesto riaditeľky ZUŠ od 1. júla 2009 dochádza k zmene, dovoľujeme si aj touto cestou poďakovať Ingrid Ginzeryovej za jej prínos, pracovné nasadenie a entuziazmus s akým po celý čas vykonávala túto náročnú úlohu. Veríme, že naša základná umelec-ká škola bude rovnako ďalej rozvíjať umelecké schop-nosti našich detí pod novým vedením.

Rodičia detí ZUŠ Š. Németha-Šamorínskeho

Kubánsky veľvyslanec na Slovensku David Paulovich s manželkou a spolupra-covníkmi

Inka Galbáčová spieva pieseň Mesto anjelov

Slavomír Blažek klavír, Lenka Horáková bicie a ich Osobný strážca

Page 8: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

8 HISTÓRIA JÚL–AUGUST 2009

Šamorín – Najvýznamnejšou lokalitou Žitného ostrova

Najvýznamnejšou lokalitou Žitného ostrova v stredo-veku bol Šamorín. Z hod-noverného písomného pra-meňa môžeme jeho minu-losť sledovať od roku 1287. Svoje meno pravdepodobne dostal od kostola Panny Márie, ktorý bol postave-ný najneskôr v polovici 13. storočia. Územie dnešné-ho mesta bolo pôvodne kráľovským majetkom. Jeho prvými obyvateľmi boli kráľovskí služobníci, ktorí zabezpečovali obra-nu Bratislavského hradu. Stredoveký vývoj Šamorína ovplyvnila nemecká koloni-zácia, ktorá sa uskutočnila po tatárskom pustošení. V dôsledku nej v osude mesta zohralo významnú úlohu okrem maďarského obyva-teľstva aj nemecké. Už lis-tina z roku 1340 spomína hostí a pôvodných obyvate-ľov, ktorí spoločne dostali na základe rozsudku kráľa Karola časť územia zvané-ho Marcmagyar. Šamorín bol síce kráľom darovaný v roku 1287 comesovi Karolo-vi, synovi Alexandra, ale už koncom tohto storočia sa dostal späť do kráľovských rúk. V roku 1392 Žigmund povolil obyvateľom, aby postavili prievoz a výťažky z neho slobodne používali. V tom istom roku dostali od kráľovnej Alžbety územie zvané Barrabásföld. V prvej polovici 15. storočia mu boli udelené ďalšie význam-né výsady.V roku 1405 kráľ Žigmund obyvateľom Šamorína daro-val tie isté slobody, ktorý-mi disponovala Bratislava. Podľa nich si obyvatelia mesta slobodne volili mest-ských predstaviteľov a rich-tár mesta slobodne súdil obyvateľov vo všetkých zále-žitostiach. V prípade nespo-kojnosti sporných strán s rozsudkom richtára v Šamo-ríne rozsudok vynášal rich-

tár Bratislavy, alebo po ňom kráľovský personál. Súčas-ne kráľovská listina z roku 1405 nariadila mestu, aby postavilo mestské hradby. Šamorínčania boli povinní podľa privilegiálnej listiny ročne zaplatiť do kráľovskej pokladnice 88 zlatých a ďal-ších 12 zlatých mali vynalo-žiť na postavenie mestských hradieb. Boli povinní dať kráľovi aj dar a to pozlátený strieborný kalich v hodno-te 50 zlatých a k tomu ešte peniaze v tej istej hodnote. Z výrobkov šamorínskych remeselníkov boli povinní zabezpečiť dary pre niekto-rých kráľovských hodnos-tárov. Táto povinnosť bola však len jednorazová. Ak panovník zavítal do mesta, pre jeho dvor bol Šamo-rín povinný zabezpečiť pohostenie. V roku 1405 oslobodil kráľ Žigmund Šamorínčanov aj od plate-nia mýta a cla a o niekoľko rokov neskôr, 29. septem-bra 1411, im udelil právo dvoch výročných trhov. Keďže mesto používalo tie isté práva ako Bratislava, od roku 1405 do roku 1492 sa zvyčajne nazýva „slobod-ným kráľovským mestom“. Pri uplatňovaní mestských práv pôsobovala Šamorínu dozaista ťažkosti blízkosť Bratislavy. V nepokojných rokoch 15. storočia viac-krát potvrdzovali panovníci privilégiá Šamorína a rozší-rili jemu pridelené územia. Matej Korvín v roku 1465 potvrdil jeho pôvodné výsa-dy a v roku 1468 mu daroval ďalšie územie. Napriek tej-to skutočnosti si Šamorín nevedel udržať svoj priaz-nivý vývoj, nepriaznivo na osud mesta vplývalo najmä oslabenie kráľovskej moci. V roku 1492 Vladisláv II. mesto zálohoval svätojur-ským a pezinským grófom a po tomto už nedosiahol svo-je pôvodné právne postave-

nie ani napriek tomu, že v roku 1513 mu boli opätov-ne potvrdené jeho výsady. Už v 16. storočí sa Šamorín označuje najmä ako privile-gované mestečko. Toto svo-je právne postavenie si udr-žal aj potom, čo sa v roku 1599 stal súčasťou dedičné-ho majetku Pálffyovcov. Vjednej sume sa vykúpil spod svojich povinností u zeme-pána. Táto suma spočiatku mala výšku 606, neskôr, od roku 1680 až 806 forintov. Šamorín po zaplatení tej-to sumy mohol slobodne využívať všetky svoje pred-chádzajúce výsady a tento stav trval až do polovice 19. storočia. Jeho právo na kona-nie trhov kráľ Karol III. v roku 1712 rozšíril o ďalšie dva a kráľ František I. v roku 1805 o ďal-ší výročný jarmok. Pálffyovci,ktorí boli zemepánmi výsadné-ho mestečka, len miestami zasahovali do jeho vnútor-ného života. Stávalo sa to najmä v dobe náboženských vojen, kedy zasiahli do voľ-by farára alebo miestneho richtára. Obyvatelia Šamo-rína mali slobodne volenú mestskú radu a mestskú obec, ktoré mohli rozho-dovať vo všetkých záležitos-tiach týkajúcich sa mesteč-ka. Mali aj právo meča, čiže richtár a spolu s ním súdia-ci prísažní mohli vyniesť aj trest smrti. Vynesenie také-hoto rozsudku nebolo však bežné, je známe, že takýto rozsudok vyniesli predstavi-telia Šamorína v roku 1691 v procese s bosorkami, kedy Jutku Nagy odsúdili na trest smrti upálením. Mestskí predstavitelia svoje súdne právo uplatňovali najmä v majetkovoprávnych záleži-tostiach. Šamorínčania boli povinní poslušnosťou voči vedeniu mesta a museli reš-pektovať nimi vydané naria-denia. Tieto zabezpečovali najmä bezpečnosť, verejný poriadok ako aj hospodársky

rast. Šamorín svoje samo-správne kompetencie, ktoré vyplývali z privilégií získa-ných v stredoveku, uplatňo-val až do 19. storočia. Panov-níci Uhorska jeho výsady pravidelne potvrdzovali.Posledná kráľovská listina, ktorú Šamorín dostal, pochá-dza z roku 1845, ňou kráľ Ferdinand V. povolil mesteč-ku aby na overenie nimi vydaných písomností použí-valo namiesto pečate s latin-ským kruhopisom pečať s maďarským kruhopisom. Na vývoj Šamorína už v stredo-veku priaznivo vplývala sku-točnosť, že ešte v 13. storočí bol centrom územia zvaného „Posonium Minor“. Napriek tomu, že toto menšie úze-mie už v 14. storočí stratilo svoju samostatnosť, Šamorín zostal počas stredoveku, ale aj po roku 1526 významným administratívnym centrom. Dôkazom tejto skutočnosti je aj to, že v mestečku často zasadali orgány Bratislavskej stolice a Šamorín bol aj cen-trom slúžnovského okresu. Neslávne známa bola väzni-ca stolice, ktorá sa nachádza-la v mestečku. Vykonávali sa tu aj zasadnutia župného súdu pod vedením podžupa-na, neskôr slúžneho. Šamo-rín zostal centrom slúžnov-ského okresu až do zrušenia župnej správy. Po roku 1923, po zavedení administratív-neho členenia v rámci Čes-koslovenska, zostal Šamorín okresným centrom. Tento stav trval s menšími zme-nami až do roku 1960. V druhej polovici 19. storočia sa stal aj sídlom okresného súdu, ktorý taktiež pracoval do roku 1960. V tom istom období v Šamoríne pôsobilo aj niekoľko hospodárskych inštitúcií a správnych úra-dov. (Pokračujeme)

Veronika Nováková,riaditeľka Štátneho okresného

archívu Šaľa

Page 9: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 2009 9KULTÚRA

HARLAN COBEN: DOBRE SA DRŽNaozaj poznáte vlastné deti? Tia a Mike Bayovci nechceli svo-je deti špehovať. No ich šestnásťročný syn Adam sa znepokojujúco zmenil – a keďže jeho najlepší kamarát Spencer Hill nedáv-no spáchal samovraždu, nemôžu potlačiť strach. Tak dajú synovi na počítač nainšta-lovať monitorovací program, aby vedeli, aké stránky navštevuje, s akými ľuďmi sa kontaktuje a o čom si s nimi píše. Nedozve-dia sa všetko – ale čo odhalia, vyzerá ako potvrdenie ich najhorších obáv. Betsy Hil-lová náhodou zistí, že posledná noc jej syna Spencera nebo-la taká, ako si myslela. Odrazu sa vynárajú otázky. Kto môže za smrť Spencera Hilla? A prečo z rodičovského domu náhle zmizol Adam Baye? Odpovede vedú len k ďalším záhadám. Zúfalí rodičia sa vrhajú do pátrania na vlastnú päsť, zatiaľ čo v ich okolí vyčíňa sadistický vrah.

GUIDO KNOPP: ZAJATCINa konci vojny, ktorá vzišla z nemeckej pôdy, bolo v zajatí antihitlerovskej koalície jedenásť miliónov nemeckých vojakov. A stá-tisíce civilistov: ženy, deti, starí ľudia museli ako odvlečení civilisti pracovať na šíravách Sovietskeho zväzu. Veľká časť celej jednej generácie z vlastnej skúsenosti vie, čo zna-mená byť zajatcom. Domov sa z nich vrátilo vyše desať miliónov. Prví – celkom starí, veľ-mi mladí alebo smrteľne chorí zajatci – pri-šli domov často už zopár týždňov po kapitulácii; poslední až o jedenásť rokov neskôr – po období hladu, odriekania, núte-ných prác. Vyše milióna zajatcov zomrelo. Ich stopy sa stratili – podobne ako stopy nespočetných vojakov, ktorí sú dodnes nezvestní. Spomienky zajatcov, ktorí prežili, nesú v sebe dra-matické a smutné, traumatické a tragické skúsenosti.

PAULO COELHO: VÍŤAZ JE SÁM Celebrity, kamery, honosné párty, červený koberec. Svoj dvanásty román, ktorý sa odohráva počas 24 hodín na filmovom festivale v Cannes,poňal Coelho ako panorámu súčasného sveta, ktorý je založený na svete hviezdičiek, falošnom pozlátku a zdaní, že toto je ten reálny život. Svet prepychu a lesku.Román „Víťaz je sám“ je písaný formou thrilleru, no sám Coelho tvrdí: „Toto nie je thriller, ale nekompromisný obraz sveta, v ktorom žijeme! Je to kritický pohľad na modernú spoločnosť, ktorej dominuje pop kultúra. Upred-nostňujeme slávu, moc a peniaze. Mnohí pritom veria, že toto sú jediné hodnoty, za ktorými sa oplatí ísť, a neuvedomujú si, že skutoční, zákulisní manipulátori zostávajú anonymní. Títo manipulátori vedia, že moc je najúčinnejšia, keď ju nik nevidí – až kým nie je neskoro a my už nevieme, ako von z pasce.

KURT VONNEGUT: RAŇAJKY ŠAMPIÓNOV Jedna z kultových kníh 20. storočia – prvý raz v slovenskom preklade – privedie čitateľa k Vonnegutovmu alteregu, spiso-vateľovi science fiction Kilgorovi Troutovi,ktorého poviedky uverejňujú výlučne por-nografické časopisy. Preto je Kilgore veľmiprekvapený, keď ho jeho úplne neznámy obdivovateľ a fanúšik Eliot Rosewater pozve na literárny festival v Midland City. Kilgore sa po krátkom váhaní vydáva naprieč Spoje-nými štátmi v ústrety Dwaynovi Hooverovi, o existencii ktorého zatiaľ nemá ani tuše-nia. Zvláštnym, jedinečným rozprávačským štýlom dospeje ku koncu, v ktorom nechá Kilgora Trouta stretnúť sa so Stvoriteľom vesmíru – samým Kurtom Vonne-gutom. Veď kto iný je pre Trouta Stvoriteľom vesmíru, než spisovateľ, ktorý ho stvoril?

Ponuka Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho

Vážení používatelia a návštevníci Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že počas letných prázdnin (júl-august) sa otváracia doba nemení,

avšak v sobotu bude knižnica zatvorená!

Tanečný odbor ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho pripravil 2. júna 2009 vydarený program – tanečnú akadémiu. Šamo-rínsky kultúrny dom roztancovali „malí a veľkí“ žiaci a pripravili pre divákov hodnotný umelecký zážitok. Krásne tanečnice svojím pohybom dokázali vyjadriť sprievodné piesneMalé tanečnice a tanečníci sa tiež nedali zahanbiť. Malé tučniačiky sa na pódiu výborne zabávali a zožali od publika zaslúže-ný potlesk Foto: Ing. Elena Kompauerová

Page 10: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

10 ŠKOLSTVO JÚL–AUGUST 2009

V Amerike, v Číne…..V dňoch 15. – 20. apríla sa žiak Gymnázia Milana Ras-tislava Štefánika v Šamorí-ne Matúš Tomlein zúčastnil medzinárodnej vedeckej súťaže pre žiakov stredných škôl, ktorá sa konala v meste Houston v americkom štáte Texas. Súťaž niesla názov I-SWEEEP, čo je skratkou z International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad (voľný preklad do slovenčiny: Medzinárodná olympiáda trvalo udržateľ-ného rozvoja z oblasti ener-getiky, inžinierstva a envi-ronmentalistiky). Súťaže sa zúčastnilo 1000 súťažiacich z celého sveta.Ako si sa dostal až tak ďale-ko, do Ameriky?– Do Ameriky som postúpil z Kongresu mladých bádate-ľov-technikov, ktorý sa konal v Tatranskej Štrbe, kde som obhajoval svoj projekt „Syn-kron – program na synchro-nizáciu priečinkov“. Tento projekt je o programe na synchronizáciu (zosúlade-nie) obsahu priečinkov na počítači, ktorý som založil a vyvíjam. Hodnotiacu komi-siu na projekte zaujalo najmä množstvo rozličných funkcií, ktoré program ponúka, jeho spracovanie a rozšírenosť programu na internete.Kto vás sprevádzal na ceste do Ameriky?– Sprevádzal nás pán RNDr. Ján Šípoš, Csc. z občianske-ho združenia Mladí vedci Slovenska.Ako prebiehala prezentácia vašich prác?– Obhajoba prác prebieha-la v obrovskej hale, kde mal každý súťažiaci vlastný stá-nok s plagátom o projekte. K stánkom chodila verejnosť, zástupcovia firiem a univerzíta hodnotiaca komisia, ktorí sa zaujímali o vystavované projekty. Týmto spôsobom som mal možnosť aj ja spo-znať práce iných súťažiacich, ktorých tam bolo naozaj veľ-ké množstvo. Program súťa-že bol oživený slávnostnými

predstaveniami, odbornými prednáškami a spoločenský-mi udalosťami.Získali ste aj ocenenie?– Na súťaži I-SWEEEP som získal čestné uznanie a 200 dolárov, čo ma potešilo a povzbudilo. Konkurencia bola veľká a všetky projekty boli veľmi zaujímavé. Víťaz-né miesta obsadili najmä Číňania a Američania.Ako sa ti páčil Houston?– Houston bol ohromujúci, mrakodrapy pôsobili majes-tátne a vďaka peknému poča-siu sme ho mali možnosť dobre pochodiť. Organizo-vaný bol aj výlet do centrály NASA, ktorou je Houston preslávený. Povozili nás po obrovskom areáli centrály, porozprávali nám zaujímavé príbehy a fakty, videli sme niektoré vyradené rakety a aj iné priestory výskumu NASA. Navštívili sme aj historickú Rice University a vypočuli si prednášky od profesorov vyučujúcich na univerzite. Výlety sme ukončili návšte-vou obrovského nákupného strediska Galeria. Stravovali sme sa americky, to zname-ná, že sme veľakrát obedovali v štýle McDonalds. Ale stále viac sme sa tešili domov na normálne slovenské jedlá.Myslíš, že táto súťaž bola pre teba dobrou skúsenos-ťou?– Súťaž na mňa urobila veľ-

mi dobrý dojem, bola dobre zorga-nizovaná, poskytla mi možnosť vidieť život v Amerike a spoznať zaujíma-vých ľudí. Chcel by som sa poďa-kovať pani profe-sorke Kuchárovej, ktorá ma upozor-nila a prihlásila na túto možnosť.Aké bude tvoje ďalšie pôsobe-nie vo vedeckých kruhoch?– (Smiech.) Nedávno som sa zúčastnil slo-

venského národného kola vedeckej súťaže EUCYS pre stredoškolákov a kvalifiko-val som sa na súťaž do Číny s názvom CASTIC (China

Adolescent Science & Tech-nology Innovation Contest). Súťaž sa bude konať v meste Jinan od 19. do 25. júla. V Číne budem obhajovať ten istý projekt ako v Amerike.Vieme, že veda nie je tvojou jedinou silnou stránkou, takisto si bol úspešný aj na olympiáde z angličtiny.– Áno, áno, cez okresné kolo som sa dostal na celoštát-ne kolo olympiády, ktorá sa konala 2. apríla 2009 v Bra-tislave, kde som sa umiestnil na siedmom mieste.Kto ťa na túto súťaž pripra-voval?– Pripravovala ma pani pro-fesorka Anna Lukyová a uči-teľka v jazykovej škole Lin-gua Suzanne Kiss. Takisto by som sa im chcel poďakovať. Ďakujem za rozhovor.

Inka Borárosová

Kto ťa pripravoval na súťaž?– Pripravovala ma pani pro-fesorka Baďanská, ktorej by som sa chcel poďakovať. Na každej hodine mi dávala extra cvičenia z gramatiky a vzala ma aj na jednu hodinu, ktorú mala s maturantmi.Ako táto súťaž prebiehala?– Na súťaži, ktorú organi-zovala IUVENTA Bratislava, som strávil dva dni. Konku-rencia bola veľká, pretože rozdiel medzi prvým a dru-hým miestom bol iba jeden bod. Testy boli veľmi rôz-norodé. Na rozprávanie nám zadali tri témy: znečisťova-nie, jedlo a cestovanie. Na všetky sme museli vyjadriť svoj názor.Aký napríklad?– Napríklad výhody a nevý-hody cestovania hromad-nou dopravou, či je zdravé stravovanie dôležité a pod. Hodnotila sa obsahová stránka, gramatika, plynu-

losť a pohotovosť odpovedí, slovná zásoba a kreativita. Skúšajúci boli zväčša dvaja až traja, z toho jeden skú-šajúci bol z Viedne, čo bola pre mňa nová skúsenosť lebo bolo dosť náročné mu porozumieť.Určite si musel obetovať tejto súťaži veľa voľného času, neľutuješ to? – Neľutujem, bol to dobrý pocit, len som, bohužiaľ, nemohol postúpiť, lebo v mojej vekovej kategórii sa už ďalej nepostupuje. A to mi je ľúto, pretože som zároveň prišiel o štipendium, vďa-ka ktorému by som mohol stráviť týždeň v Nemecku. Mojou nevýhodou bolo to, že ešte nemám 15 rokov. Chystáš sa zúčastniť sa aj budúci rok? – Jednoznačne áno, chys-tám sa aj o rok a dúfam, že budem znova úspešný. Ďakujem za rozhovor!

Inka Borárosová

Prvý na SlovenskuŽiak Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne Štefan Ziman z tercie A sa po víťazstvách na okresnom a krajskom kole zúčastnil na celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku, v ktorej už ani úspešnejší byť nemohol.

Page 11: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 2009 ŠKOLSTVO 11Výmenný pobyt je stále príjemnou realitou

Tento rok sme už siedmy-krát zorganizovali výmen-ný pobyt žiakov Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Šamoríne v družobnej ško-le Visser´t hooft lýcea v Lei-derdorpe. Záujem Holanďa-nov oproti minulým rokom rapídne vzrástol, napísali 25 motivačných listov v anglic-kom jazyku našim žiakom a piatim žiakom z Gymnázia I. Madácha v Šamoríne. 15. apríl bol deň nášho odle-tu do Amsterdamu. Skoro ráno rodiny dopravili svo-je deti na letisko vo Viedni. Ani sme sa nenazdali a po necelých 2 hodinách letu nás privítali učitelia a rodi-čia holandských detí. Prvá cesta viedla do školy, kde bolo privítanie a prezentá-cie Holanďanov o ich kraji-ne, zvykoch, móde, jedle a známych osobnostiach. Na druhý deň sme mali akti-vity v škole, navštívili sme Naturmuseum v Leidene a strávili športové popolud-nie na športovisku neďaleko školy. Piatok bol v znamení celodenného výletu do Den Haagu. Zastavili sme sa pri „Svetovom plameni mieru“, kde sme našli aj meno našej krajiny. Potom sme si v 3D kine pozreli dokument o Vincentovi van Goghovi. V starom meste sme navštívi-li Panorámu, obraz H. W. Mesdaga (1880) v priestore, ktorý predstavuje historický Haag. Nakoniec sme si pre-zreli nádvorie parlamentu, kde sme sa zvečnili na spo-ločnej fotografii. Večer sme

strávili na školskom večierku Oud Ade. Sobotu strávi-li žiaci v rodinách a podľa výberu alebo odporúčania si vybrali pobyt v hlavnom meste, na výstavách, špor-tových a iných aktivitách. V nedeľu popoludní sme sa stretli v lodenici Ade a podľa orientačného plánu sme sa preplavili pomedzi skleníky, vyskúšali svoje orientačné schopnosti v spleti širších či užších kanálov. V pondelok nás privítali v škole na akti-vite Čo vieš o Holandsku? a výtvarnej výchove, kde si žia-ci vyrobili sadrový odliatok ruky. Potom nás výletnou loďou odviezli do Leidenu a tam sme sa stretli na tradič-nom mieste – na hrade. 21. apríla sme prileteli domov a plní dojmov sme zača-li premýšľať a organizovať program pre Holanďanov. Pricestovali z Prahy autobu-som rovno do Šamorína. V škole sme im tentoraz my prezentovali zaujímavosti a krásy našej krajiny. Večer sme strávili na školskom večierku. Pretože na gymná-ziu sa práve konala rozlúčka maturantov so školou, naši holandskí priatelia spolu s nami prežili túto slávnostnú atmosféru. Nasledoval obed v školskej jedálni, čo bolo pre hostí nezvyklé, lebo oni školské jedálne nemajú. Pán profesor Domsitz z Gymná-zia I. Madácha v Šamoríne a jeho zverenci z lukostre-leckého krúžku predviedli Holanďanom svoje umenie. Kto chcel, mohol si svoju

šikovnosť aj vyskúšať. Tor-ta s vlajkami oboch štátov z kuchyne mamičky Maťa Hor-vátha všetkým veľmi chuti-la. V piatok sme navštívili Bratislavu, prezreli si Staré mesto a expozíciu v Prima-ciálnom paláci. V sobotu bol deň v rodinách a poobe-de sme sa stretli v Jelke pri mlyne, kde sme strávili čas športom, návštevou mlyna a pochutnali si na pečenom prasiatku, ktoré zabezpečil manžel pani Stankovskej. Pomohli aj ostatní rodičia, či už chlebom alebo drevom na vatru. V nedeľu nás čakal výlet do Viedne. Záhrady v Schönbrunne voňali jarou a najviac lákalo bludisko a výhľad na mesto. V starom meste sme si pozreli Hof-

burg a prešli sme až k Ste-phansdomu. Cesta na letisko už bola plná sĺz z rozlúčky.Pevne veríme, že výmenné pobyty budú pokračovať aj v budúcnosti a pre našich žiakov budú znamenať vážny krok k samostatnosti, orien-tácii v novom prostredí a adaptácii v hostiteľskej rodine.Už v septembri začneme s prípravou ďalšieho ročníka tejto výmennej akcie, ktorej sa každoročne zúčastňujú žiaci kvarty a kvinty. V prípa-de záujmu sa môžu prihlásiť žiaci iných tried.Touto cestou by sme ešte raz chceli poďakovať všetkým hostiteľským rodinám, ktoré umožnili pokračovať v zača-tej tradícii.

Ing. Janka Biskupičová

Juniáles v gymnáziu5. júna bola aula š a m o r í n s k e h o gymnázia odetá do slávnostné-ho šatu, preto-že Rodičovské združenie pri Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamo-ríne v spolupráci s vedením školy z o r g a n i z o v a l o tradičný Juniáles – stretnu-tie absolventov a priateľov školy. Prípravné práce zača-li už vo februári, pretože organizátori sa rozhodli zaujať opäť niečím novým a netradičným. Tak sa podari-lo, aby celú akciu moderoval Roman Juraško z Markízy, aby majstri Európy v sal-se Mário Kováč so svojou tanečnou partnerkou roz-tancovali celú sálu v rytme latinsko-amerických tancov. V programe vystúpil aj Erich „Boboš“ Procházka – bývalý žiak našej školy. Vďaka spon-zorom bola hodnotná tom-bola, ktorej výťažok venuje RZ na odmeny najlepším žiakom školy. Aby zabávajúci sa nezostali hladní a smädní, o občerstvenie sa výborne postaral p. Sípos so svojou firmou PAPI–HAMI.

Nesmierna vďaka patrí obe-tavým členkám výboru RZ – mamičkám – p. Borguľo-vej, Zimanovej, Plutzerovej, Frőhlichovej a manželom Vadóczovým, bez pomo-ci ktorých by sa táto akcia neuskutočnila. Všetci tí, ktorí ešte váhate, či o rok prísť na Juniáles, pozrite si foto na stránke školy www.gymmrssam.sk, a rozhodnutie bude jedno-značné. Milí absolventi a priatelia školy, nezabudnite, prvý júnový piatok si vždy rezer-vujte na stretnutie s bývalými spolužiakmi, učiteľmi a pria-teľmi pri príjemnej hudbe a skvelom občerstvení v aule šamorínskeho gymnázia. Už teraz sa na Vás tešíme!

PaedDr. Edita Lysinová,riaditeľka školy

Page 12: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

ŠKOLSTVO JÚL–AUGUST 2009

Najkrajšie zážitky zo stážíNaša škola, Súkromná stredná odborná škola SD Jednota v Šamoríne získala pre školský rok 2008/2009 grant v rámci programu Leonardo da Vinci – mobi-lity, zameraný na podporu získavania odborných zruč-ností žiakov vo významných strediskách cestovného ruchu v Európe, ktorý bol financovaný z prostriedkovEÚ. V rámci tohto programu vycestovali naši žiaci štu-dujúci v odboroch hotelo-vá akadémia, kuchár, resp. čašník na 4- až 8-týždennú odbornú stáž do rakúskych Álp (Wagrain), francúz-skych Dolomitov (Saint-Jori-oz), českého Harrachova či maďarského Balatónu.Podľa toho, aké uplatne-nie nájdu čerství absolventi odborného štúdia v praxi, sa hodnotí kvalita školy. Už dávno neplatí, že sebelep-šie teoretické vedomosti sú zárukou úspechu. Ak si teória nepotyká s praxou, je často zbytočná. Pre odborné školy toto pravidlo platí nie-koľkonásobne. V úsilí prepojiť školu s prak-tickým životom už niekoľko rokov organizuje Súkromná hotelová akadémia a Súk-romná stredná odborná škola v Šamoríne pre svojich budúcich absolventov pra-covné stáže v zahraničí. Žiaci spomínaných škôl tak majú príležitosť spoznať konkrét-ne gastronomické tradície medzinárodnej kuchyne. V neposlednom rade tiež majú

príležitosť zdokonaliť sa v cudzích jazykoch.Stalo sa pravidlom, že sa žiaci do destinácií opakova-ne vracajú. V prípade, že sa osvedčia, ponúknu im mož-nosť trvale u nich pracovať.Ponúkame postrehy aspoň niektorých z nich:

Naše „naj“ z Wagrainu Voláme sa Barbora, Dáša, Zuzka, Gábor, Dávid, Laci a sme žiaci, ktorí boli vybratí na stáž do štvorhviezdičko-vého hotela Wagrainerhaus v lyžiarskom stredisku Fla-chau v Rakúsku. V pamäti nám zostali spomienky na cestu do strediska, keď sme si vraveli: „Kam nás to vezú? Na koniec sveta?“ Po šiestich hodinách ces-ty autom sme dorazili do mestečka Wagrain, ktoré bolo ako vystrihnuté z pro-pagačnej brožúrky o lyžiar-skom raji. Malebné námestie, krásne domy, v každom možnosť ubytovať sa alebo najesť. Cesta viedla k lanov-ke Flying Mozart. Vodič nám pomohol s kuframi, ktorých bolo neúrekom – ako na dva mesiace v zime. Postupova-li sme až k lanovke. Cesta do výšky 1750 metrov nad morom trvala asi 15 minút. Tento čas sme prežívali plní strachu, obáv z nového prostredia. Prestúpili sme na ďalšiu lanovku s názvom Kogelbahn. Čím vyššie sme šli, tým viac nám stúpal adrenalin. Na konečnej nás čakal hotelový ratrák, ktorý nám pomohol do prudkého

kopca. Pamätáme si, že bola neuveriteľná hmla, nebolo vidieť ani na krok, čo nášmu strachu ešte pridávalo. Hneď potom, ako sme pri-šli do hotela, čakali nás tam

noví kolegovia a strach ustu-poval. Na druhý deň vyšlo slnko a celé Alpy a okolie sa ukázalo vo svojej majestátnej kráse. Množstvo zjazdoviek, plné lanovky, pohľad zhora ako z oblakov na zem. Začali sme sa zoznamovať s našou prácou, povinnosťami, jedál-nym a nápojovým lístkom a všetkými zvykmi tamojšej kuchyne. Začiatky boli zaujímavé, občas sme niečo vyliali, vysy-pali, zapálili pri podpaľovaní horiacej pasty na fondue, občas sme nerozumeli ani hosťom, ani kolegom. Ale stále to bolo lepšie a doko-nalejšie. A toto sú naše naj: • najúžasnejšie opaľovanie na horskom slnku, • najzábavnejšie cesty lanov-kou – náš spev sa niesol celou dolinou, • najhlbší sneh, do akého sa dá prepadnúť – až 7 metrov, • neopísateľné jazdy ratrá-kom v najstrmších kopcoch, aké poznáme, • najmilší kolegovia v práci, • najčistejšie prostredie, • najviac vyzdobené domy. Samozrejme, by ich bolo oveľa, oveľa viac. Ostáva nám ešte poďakovať sa vedeniu a pedagógom z našej školy, že nám umožnili všetko toto spoznať a zažiť.

Naše „naj“ z Francúzska Voláme sa Kristína a Dávid

a veľmi nás potešilo, že sme boli vybratí na zahraničnú stáž do Francúzska. Prileteli sme lietadlom a ešte sme išli dobrý kus cesty autom až do vysokohorského hotela K2.

Po príchode sme to veľmi ružovo nevideli, keďže všetci rozprávali veľmi rýchlo a navyše po francúzsky. Po čase sme si uvedomili, že im rozu-mieme a na konci stáže sme sa rozprávali bez najmenších obáv. Veľa sme toho zažili, no vyberieme len to „naj“. Dávid: • najdlhšia cesta,• najkrajšia príroda,• najviac snehu – aj 3 metre • najlepší šéf, akého som kedy mal, • najzaujímavejšie jedlá, aké som kedy jedol,• najmilší hostia, • najlepšie pracovné obleče-nie, • najvyššie tringelty, • najdrahšie cigarety. Kristína: • najlepší kolektív – vždy sme sa vedeli dohodnúť a všetci boli veľmi ochotní, • najkrajšie večere – sedeli sme všetci spolu, jedli sme spolu a povedali sme si, čo robíme dobre a čo sa nepo-darilo, snažili sme sa neopa-kovať chyby, • najlepšie diskotéky, • najväčší poriadok na praco-visku, • najpestrejší kolektív – Číňan, Talian, Bulhar, Fran-cúz a ja • najbelší sneh.

Žiaci Súkromnej HA SD Jednota a Súkromnej SOŠ SD Jednota

Šamorín

12

Page 13: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 2009 13OZ AIN KARIM

„Čo ukrýva moje srdce?“

Vernisáž výstavy „Čo ukrý-va moje srdce?“Počas apríla deti kresli-li, písali básne či príbehy, prostredníctvom ktorých mohli akýmkoľvek spôso-bom vyjadriť, čo nosia v srd-ci. Všetky diela sme postup-ne zozbierali a vo vestibule Mestského kultúrneho stre-diska v Šamoríne sme vytvo-rili nádhernú sieň plnú vzác-nych exponátov. Slávnostné otvorenie výstavy sa konalo dňa 14. mája 2009 o 15.00 v Mestskom kultúrnom stre-disku. Predsedkyňa OZ AIN KARIM Mgr. Denisa Adam-kovičová privítala pozvaných hostí a vyjadrila vďačnosť za podporu tohto diela. Pre-hliadku výstavy sprevádzali hudobné skladby flautist-ky Zuzany Horváthovej zo Šamorína a boli prednese-né dve najkrajšie literárne spracovania. Toto bol však len začiatok dobrodružstva s deťmi, ktoré nás čakalo nasledujúce dni.Workshopy a tvorivé dielne pre detiKaždá škola, ktorá sa zapo-jila do projektu, mala mož-nosť zúčastniť sa so žiakmi prehliadky výstavy, psycho-logického workshopu a tvo-rivej dielne, kedy sme oso-bitným spôsobom poznávali bohatstvá detských sŕdc. Počas štyroch dní sa týchto aktivít zúčastnilo 350 žiakov základných škôl a Materskej škôlky v Mliečne. Psycholo-gické workshopy boli vedené odborníkmi zážitkovou for-mou a tvorivé dielne tema-ticky nadväzovali na dianie predchádzajúceho worksho-pu. Tých najmenších sme vo

fantázii sprevádzali pri chyta-ní motýľa túžby. Ako sa uká-zalo, deti nielenže samé sní-vajú, ale vedia aj priať a plniť sny druhým ľuďom. V dielni tak vyrábali motýľa, ktorého pripevnili na štipec, či dre-venú paličku ako ozdobu na kvetiny. Staršie deti mohli vo workshope zažiť, aké to je, keď človek kráča svetom v tme, vymýšľali spôsoby, ako môžu pomôcť druhým zahnať zo srdca tmu, a napo-kon v tvorivej dielni vyrobili svietniky pre vnášanie svetla a farieb do tmy. Iní objavili, že pokladom sú oni sami, a svojimi schopnosťami, vlast-nosťami i záľubami môžu potešiť druhých. Tí v dielni vytvárali autoportrét ako umelecké dielo – odraz seba. Tí najstarší sa zamýšľali nad tým, čo je dôležité pre budo-vanie jednoty, spoločenstva, rodiny, a v tomto duchu spoločne vyrobili v tvorivej dielni rodinný kalendár ako tipy na trávenie chvíľ – práce i oddychu – s celou rodinou. Každá skupina žiakov mala svoj špecifický workshop atvorivú dielňu. Okrem vyš-šie spomenutých výrobkov deti vyrobili aj otvárajúce sa kvetiny, darčekové krabičky a tašky, kvetináče a farebné kamene. Tieto všetky pokla-dy sme vyrábali pre ľudí zo sociálnych zariadení, ktorí už možno stratili rodinu, sú osamelí alebo smutní. Deň rodinyV sobotu 16. mája 2009 bol špeciálny deň v rámci projek-tu „Čo ukrýva moje srdce?“ Pred Mestským kultúrnym strediskom v Šamoríne sa zišlo asi 30 dobrovoľníkov v

žltých tričkách a s úsmevom na tvári. Od siedmej ráno pripravovali farbičky, lepid-lá, nožničky, papiere, kartó-ny, štipce, balóny, šnúru na prádlo, drevo, pílu a mnoho iných vecí potrebných, aby sa dalo tvoriť, súťažiť a zabá-vať sa na „Dni rodiny“.Dňa rodiny sa zúčastnilo 350 detí spolu s ich rodičmi, starými rodičmi a kamarát-mi. Tento deň bol určený pre nich, pretože sme slávili sviatok Medzinárodný deň rodiny.

Všetky aktivity sprevádzala moderátorka „Crnka“ a jej hudobný tím. Deťom sa veľ-mi páčil šašo, ktorý pre nich vytváral rôzne zvieratká a kvetinky z balónikov, taktiež dve dlhonohé Reklamky na choduliach, babka Rozpáv-kárka i dedo Vševedko. Na jednotlivých stanovištiach deti spolu s rodičmi tvorili rodinné fotoalbumy, odka-zovače, kvetináče, africké masky, ktoré si mohli zobrať so sebou domov ako spo-mienku na veselý deň stráve-ný v kruhu svojej rodiny. Deti s rodičmi súťažili v píle-ní dreva, lovení rybičiek, dojení, vešaní prádla, oblie-kaní, kočíkovaní cez prekáž-ky či lúštením hlavolamov alebo prechádzaním húsen-kovej dráhy. Bola otvorená aj výstava detských prác, ktorej sa tešili najmä rodičia, keď v tom bohatom výbere diel našli dielo svojho dieťaťa. Veríme, že všetkým sa Deň rodiny veľmi páčil a stretne-me sa na podobnej zábavnej

oslave rodín opäť o rok. „Super bolo, že bolo pre niektoré deti aj trochu ťažké strihať a lepiť tenké servítky na kvetináče, a tak im rodi-čia boli nepriamo prinútení pomáhať. Bolo krásne vidieť ako robia niečo spolu, a hlavne bolo krásne vidieť, ako sa spolu pri tom smejú. Bola som niekoľko hodín nahnutá cez stôl k deťom a na konci ma fakt boleli krí-že, no cítila som sa šťastná a naplnená.“ (Dobrovoľníčka z tvorivej dielne)Návšteva sociálnych zaria-deníTreťou fázou projektu bola návšteva sociálnych zariade-ní. V deťoch sme tak mohli podporiť túžbu aktívne pomáhať a súcit s trpiacimi. V spolupráci so ZŠ Mateja Bela a ZŠ Mateja Korvína zo Šamorína sme v júni vytvori-li dve skupiny detí – poslov za všetky deti, ktoré niečo v tvorivej dielni vytvorili. Jedna skupinka navštívila Charitný dom v Báči, kde výrobkami potešili choré rehoľné sestrič-ky. Druhá skupinka navštívila Domov dôchodcov v Šamo-ríne. Stretnutia boli sprevá-dzané diskusiou, kde deti predstavili vznik a význam jednotlivých výrobkov, ktoré im priniesli do daru.PoďakovanieÚsmevy na tvárach i konkrét-ne vyjadrenia vďaky boli pre nás potvrdením, že vynalože-ná námaha realizačného tímu celého projektu „Čo ukrýva moje srdce?“ mala zmysel. Ďakujeme všetkým, ktorí nás akokoľvek podporili. Osobit-ná vďaka patrí sponzorom, ktorí podporili tento projekt, riaditeľom ZŠ, pedagógom a dobrovoľníkom, ktorí s nami spolupracovali, každému, kto nás povzbudil či vyjadril žela-nie takýchto aktivít v blízkej budúcnosti. Stali sme sa sved-kami toho, že keď ľudia spoja svoje sily, tak vidia a zažíva-jú dobrá, ktoré bežne okolo seba veľmi nevidíme.

Mgr. Viera Florková,Občianske združenie AIN KARIM

V marci 2009 začalo Občianske združenie AIN KARIM reali-zovať projekt s názvom „Čo ukrýva moje srdce?“ určený pre žiakov základných škôl v meste Šamorín a jeho okolí. Vydali sme sa tak na cestu objavovania toho, čo ukrývajú srdcia detí, aké sú ich túžby, sny, bolesti i radosti. Do projektu sa zapojilo 7 škôl zo Šamorína (ZŠ Mateja Bela, ZŠ Mateja Kor-vína, ŠZŠ slovenská aj maďarská, Gymnázium I. Madácha, ZŠ Mliečno, ZUŠ) a ZŠ Kalinkovo. Projekt mal tri fázy: tvorba literárnych a výtvarných diel na základných školách, worksho-py a tvorivé dielne pre žiakov ZŠ, odnesenie tvorivých výrob-kov detí do sociálnych zariadení.

Page 14: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

14

Ak sa povie slovo rakovina, každý z nás zbystrí pozor-nosť a stáva sa pri tejto téme automaticky vnímavejší. Nikto z nás si nepripúšťa, že by práve jeho mal stretnúť osud mnohých, ktorí nema-li to šťastie nepoznať útrapy spájané s akýmkoľvek onko-logickým ochorením. Rakovina krčka maternice je druhým najčastejším typom rakoviny u žien, hneď po rakovine prsníka. V Sloven-skej republike je každoročne diagnostikovaných viac ako 500 žien s diagnózou rakovi-na krčka maternice. Môžeme skonštatovať, že každý druhý deň zomiera jedna Slovenka na túto chorobu.V súčasnosti je téma rakoviny krčka maternice preberaná na stránkach mnohých periodík. Avšak problém ako taký je pomerne starý a prvé poznat-ky o tomto ochorení pochá-dzajú už z roku 2000 pred naším letopočtom zo starého Egypta. V 19. storočí došlo k zásadnejšiemu objavu, že

existuje prí-činný vzťah medzi sexuál-nou aktivitou a rakovinou krč-ka maternice. Za úspechom tohto poznania bolo zistenie, že táto choro-ba u mníšok sa takmer nevyskytovala. To naštartova-lo cestu za lepším poznaním vírusov, ktoré spôsobujú rako-vinu krčka maternice. Potvrdil to i fakt, že Nobelovu cenu za rok 2008 získal nemecký vedec Harald zur Hausen, ktorý zistil, že rakovinu krč-ka maternice môžu vyvolávať vírusy, tzv. ľudské papiloma-vírusy (human papilomavirus, HPV).Rakovinu krčka maternice teda spôsobuje vírus, tzv. ľud-ský papilomavírus, ktorý je celosvetovo bežne prítomný. Vírusom HPV sa počas života môže nakaziť až 80% sexuálne aktívnych žien. Riziko infekcie

vzniká už pri prvom pohlav-nom styku, pričom k preno-su infekcie môže dôjsť aj bez úplného pohlavného styku, t. j. iba pri intímnom kontak-te s kožou v oblasti genitálií. Infikovaný pohlavný úd mužanespôsobuje u muža žiadne klinické príznaky, významne sa však podieľa na prenose infekcie HPV na ženu. To pla-tí aj opačne, prenos infekcie HPV z infikovanej ženy naneinfikovaného muža. Pretoje premorenosť HPV v popu-lácii tak vysoká. Riziko infikovania sa vírusomHPV je nebezpečné preto, lebo ide o proces, ktorý je dlho „neviditeľný“. Klinické prejavy infekcie závisia od typu HPV a od účinnosti imu-nitnej odpovede infikované-ho. Väčšina HPV infekcií je prechodného charakteru, t. j. postupne ustúpi v dôsledku imunitnej odpovede hostiteľa a obyčajne spontánne vymiz-ne v priebehu 6-24 mesiacov. Avšak niektoré z nich môžu pretrvávať a viesť k vzniku rakoviny krčka maternice.Práve sliznica krčka maternice je najčastejším miestom HPV infekcie. Vírusmi napadnuté bunky sliznice krčka materni-ce majú len obmedzený kon-takt s imunitným systémom ženy. V dôsledku toho nemu-sí dokázať odstrániť vírus z organizmu. Vtedy vzniká tzv. pretrvávajúca infekcia, ktorá s inými pridruženými rizikový-mi faktormi môže viesť k rako-vine krčka maternice.Chorobné zmeny na sliznici krčka maternice sa obyčajne diagnostikujú až po niekoľ-kých mesiacoch až rokoch (v priemere až o tri roky). Zme-

ny, ktoré napovedajú na prav-depodobný vývoj rakoviny, sa nazývajú prekancerózne (predrakovinové), tento stav sa však vyvíja aj desaťročia. Tieto zmeny (tzv. lézie) sú bežným okom neviditeľné, dajú sa zistiť len histologic-kým vyšetrením. Prekanceróza neznamená ešte rakovinu. Až pretrvávajúca infekcia onko-génnymi HPV typmi je nevy-hnutnou príčinou rakoviny krčka maternice. Za väčšinu prípadov tohto ochorenia sú zodpovedné onkogénne HPV typy 16 a 18.Súčasný životný štýl dokáže v mnohom prispievať k osla-bovaniu imunitného systému a tým aj k vzniku pretrváva-júcej HPV infekcie. Fajčenie, dlhodobé užívanie hormonál-nej antikoncepcie, striedanie sexuálnych partnerov sú fak-tory, ktoré sa môžu spolupo-dieľať na vzniku tohto ocho-renia. Správna životospráva preto môže do istej miery eliminovať všetky negatívne dopady na organizmus ženy. To však samozrejme nemu-sí stačiť. Vzhľadom na to, že doposiaľ neexistuje liek, ktorý by odstránil vírus z organiz-mu, ideálnym spôsobom, ako sa mu vyhnúť, je prevencia. Jednou z možností je ochrana očkovaním. Hlavný význam vakcín proti HPV infekcii je v tom, že dokážu ochrániť orga-nizmus ženy pred rakovino-tvornými vírusmi, najmä proti HPV typu 16 a 18, ktoré spô-sobujú až 70% prípadov rako-viny krčka maternice. Napriek tomu, že ide o pomerne vyso-ké percento, treba si uvedo-miť, že nejde o ochranu pred všetkými typmi ľudského papilomavírusu. Je preto pri-rodzené, že každá žena, kto-rá to myslí so svojím zdravím vážne, mala by sa zúčastňovať aj pravidelných cytologických vyšetrení u svojho gynekoló-ga. Iba takáto kombinovaná prevencia je najlepšou cestou, ako chrániť ženský organiz-mus pred touto zákernou cho-robou.

PharmDr. Leopold Barszcz

Očkovanie proti rakovine krčka maternice

SPRÁVY MESTSKEJ POLÍCIE • 26. mája hliadka MsP zasa-hovala proti občanom na Parkovej ul., ktorí verejne konzumovali alkohol a robili neporiadok. Prípad bol rie-šený v blokovom konaní. • 29. mája hliadka MsP rie-šila na Bratislavskej ceste rumunských občanov, ktorí bez povolenia vykonávali podomový predaj. Pre poru-šenie VZN bol prípad rieše-ný v blokovom konaní. • 30. mája hliadka MsP v nočných hodinách pristihla 3 osoby, ako prevracajú na Gazdovskom rade kontajner na smeti. Priestupok bol rie-šený v blokovom konaní. • 3. júna bol riešený prípad krádeže v obchodnom dome Billa.• 4. júna v nočných hodi-nách bola kontrolovaná oso-ba, u ktorej sa pri bezpeč-nostnej prehliadke našli dva kusy plastových injekčných striekačiek aj s ihlou, ako aj papierová skladačka s hne-

dým práškom. Prípad pre podozrenie z drogovej trest-nej činnosti bol postúpený na OO PZ Šamorín. • 6. júna počas hliadkovej činnosti bolo zistené, že sa neznáma osoba vlámala do kávomatu v budove SAD. Po páchateľovi vlámania sa pátra. • 8. júna na Čilistovskej ul. bolo riešené oznámenie občana, že sa na parkovisku nachádzajú pravdepodobne vraky motorových vozidiel. Pri miestnej obhliadke bolo zistené, že jedno z vozidiel je možné považovať za vrak a preto bola na vrak vozidla nalepená výzva na odstrá-nenie. Keďže výzva nebola rešpektovaná, vozidlo bolo z parkoviska odtiahnuté. • 9. júna bola riešená krádež tovaru v obchodnom dome Billa.• 23. júna boli riešené krá-deže tovaru v obchodnom dome Billa a Tesco.

VEREJNÝ ŽIVOT JÚL–AUGUST 2009

Page 15: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

15

Hasiči zasahovali

• 4. júna hasičská jednotka zo Šamorína bola vyslaná do obce Hviezdoslavov k požiaru auta. Obyvateľom domu a susedom sa do príchodu hasičov poda-rilo požiar lokalizovať. Našťastie sa požiar neroz-šíril na strechu domu, pod ktorou auto parkovalo.V ten istý deň hasiči museli odstrániť vyvrátené stromy z cesty medzi obca-mi Čukárska Paka a Veľká Paka. Stromy vyvrátil silný nárazový vietor.• 10. júna v poobedňajších hodinách bola hasičská jednotka vyslaná do mest-skej časti Mliečno, kde ved-ľa starej Hrušovskej cesty horel suchý porast.V ten istý deň hasiči zo Senca a Šamorína boli vyslaní k dopravnej nehode vozidla Škoda Favorit, kto-rá sa stala medzi obcami Dunajská Lužná a Alžbetin Dvor.• 11. júna sa stala vážna dopravná nehoda na ceste medzi obcami Štvrtok na Ostrove a Sása. Vodič vozi-dla VW Passat nezvládol riadenie a so svojím autom narazil do stromu. Privo-laní hasiči museli zo silne zdemolovaného auta vyslo-bodiť vodiča pomocou hydraulického zariadenia.• 13. júna hasičská jednot-ka bola vyslaná na technic-ký zásah do Liečebného ústavu v Čilistove auto-mobilovým rebríkom. Po prieskume bolo zistené, že

sa jedná o planý poplach.V ten istý deň v obci Štvr-tok na Ostrove došlo k dopravnej nehode náklad-ného a osobného auta. Pri zrážke na nákladnom aute sa poškodila nádrž na hydraulický olej. Hasi-či museli odčerpať desiat-ky litrov oleja a vytečený olej z vozovky likvidovať pomocou absorpčného materiálu. • 16. júna opäť horeli sme-ti, teraz na Veternej ulici v Šamoríne. • 17. júna hasičská jednot-ka bola vyslaná k požiaru strechy do obce Rovinka. Po príchode na miesto bolo prieskumom zistené, že v danom objekte nič nehorelo. Jednalo sa o pla-ný poplach.• 18. júna pri obci Rohovce sa stala dopravná nehoda. Čelne sa zrazili dve osobné autá.• 19. júna za obcou Štvr-tok na Ostrove smerom na Most pri Bratislave sa stala dopravná nehoda, pri kto-rej vozidlo vyletelo z cesty a následne spadlo do závla-hového kanála.• 25. júna krátko po dru-hej hodine rannej vzni-kol požiar v motorovom priestore osobného moto-rového vozidla. Privolaní hasiči požiar uhasili pomo-cou vysokotlakového prú-du vody. Plamene poškodi-li aj vedľa parkujúce auto.• 26. júna po dlhotrvajú-com silnom daždi voda

zatopila pivnice, garáže, dvory a cesty vo viacerých obciach okresu Dunajská Streda. Na výpomoc boli privolané aj hasičské jed-notky z okresov Galanta, Trnava a Malacky. Hasič-ské jednotky zo Šamorína so štyrmi hasičskými auta-mi a sedemnásťčlennou posádkou boli vyslané na pomoc do obcí Horný Bar a Vrakúň, kde do pol štvr-tej rannej nasledujúceho dňa pomáhali odstraňovať následky katastrofy.V ten istý deň bol šamorín-skym hasičom nahlásený požiar za obcou Kvetosla-vov. Po príchode na dané miesto bolo zistené, že nič nehorelo, znova sa jednalo o zneužitie jednotky.• 27. júna po silnom daždi v obci Hamuliakovo daž-ďová voda zaplavila pivni-ce. Privolaní hasiči vodu odčerpali pomocou turbo čerpadla.

• 28. júna hasičská jed-notka bola znovu vyslaná k požiaru budovy v Rovin-ke. Po príchode na miesto bolo zistené, že v objekte nedošlo k požiaru, len sil-no dymí z komína kotol-ne.• 29. júna v obci Dunaj-ská Lužná došlo k doprav-nej nehode, pri ktorej z poškodených vozidiel uni-kol olej na vozovku. Pri-volaní hasiči zabezpečili vozidlá proti vzniku požia-ru a z vozovky odstránili vytečený olej pomocou absorpčného materiálu.• 30. júna hasiči museli odstrániť vyvrátené stromy z cesty na Rybárskej ulici v Šamoríne. Stromy vyvrátil silný nárazový vietor.V ten istý deň po silnom daždi v obci Kalinkovo dažďová voda zaplavila pivnice. Privolaní hasiči vodu odčerpali pomocou turbo čerpadla.

Šamorínski hasiči od začiatku roka 2009 do 31. júna zasa-hovali v 112 prípadoch, z toho 48-krát pri požiaroch, v 28 prípadoch pri dopravných nehodách, 30-krát pri technických zásahoch a k zneužitiu jednotky (planému poplachu) došlo v šiestich prípadoch. V mesiaci jún zasahovali v 24 prípadoch.

PozvánkaDobrovoľný hasičský zbor v Šamoríne Vás pozýva na súťaž hasičských družstiev o Putovný pohár primá-

tora mesta Šamorín, ktorý sa uskutoční 5. septembra od 12.00 hodiny v hasičskej zbrojnici v Šamoríne. Na súťaži sa zúčastnia aj hasiči z Maďarska a z holand-

ského družobného mesta Leiderdorp.

Urobte viac pre svoje zdravie – to bol názov podujatia, ktoré 3. júna vo vestibule Mestského kultúrneho stredis-ka v Šamoríne organizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede. Záujemcovia, ktorí pri-chádzali počas celého dňa, si mohli dať bezplatne odme-rať krvný tlak, hladinu cukru a cholesterolu, kapacitu pľúc a obsah tukov v tele. Rady odborníkov boli zamera-né najmä na prevenciu ochorení pohybového ústrojen-stva, chrbtice a kĺbov

Deň zdravia

VEREJNÝ ŽIVOT JÚL–AUGUST 2009

Page 16: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 2009

Pár slov o nádejnej skupine

Kapela vznikla v roku 2006 na základe nápadov členov: Ferenc Csiba (bubny), Patrik Csiba (basgitara) a Balázs Horváth (doprovodná gita-ra). V tom istom roku sa k nim pripojili zo Šamorína Tomi Nagy (spevák) a Róbert Czajlik (sólová gitara), ktorý ale po štvrťročnom účin-kovaní opustil skupinu. V roku 2007 kapela našla nového sólového gitaristu v osobe Maťa Hrubého, odvtedy funguje v takejto pevnej zostave. Ich hudob-ný štýl je ťažko zaradiť, ale v prvom rade hrajú tvrdý metal. Vedľa prebratých pesničiek kapela sa pýši aj vlastnou tvorbou, ktorej majú čoraz viac. O začiat-koch, o doterajších úspe-choch a o plánoch sme sa pýtali členov skupiny. Kedy ste po prvýkrát siahli po hudobných nástrojoch? Kedy bol váš prvý amatérsky pokus?Balázs: – Prvý pokus sme mali v roku 2006, vtedy sme začali s hraním a vtedy pri-šiel aj nápad založiť si kape-lu.Feri: – Pred 4-5 rokmi som začal hrať na bubnoch. Bol som aj u učiteľa, ale nepáči-lo sa mi učenie z nôt, preto som sa radšej pokúšal sám naučiť hrať na bubnoch.Maťo: – Poriadne sa gitare venujem asi štyri roky. Hrám na gitare, ale celkovo to už ani nepočítam.Ktorá skladba vám najviac pristane z tých, ktoré hráte?Tomi: – Naša najobľúbe-nejšia pesnička je s názvom Halál (Smrť), ktorá je aj prvá vlastná skladba našej kapely.Koľko vlastných pesni-čiek máte? Kto je hlavným autorom skladieb? Môže-me očakávať nové, tvrdé a

divoké pesničky od kapely Apokryf?Maťo: – Doteraz máme 17-18 napísaných zložených, z toho hráme na koncertoch päť, ale máme strašne veľa nápadov v rámci skupiny.Paťo: – Väčšiu časť z pesni-čiek píšem ja a svojich nápa-

dov sa aj vytrvalo držím. Pri tvorbe nových piesní pomá-ha aj náš spevák, s Tomim sa podelíme o prácu na tex-toch.Balázs + Feri: – Momentálne sa snažíme koncentrovať na vlastné pesničky a vylepšiť ich tak, aby sme si mohli z nich postaviť celý koncertný program. Dôležité je aj to, aby skladby z hľadiska tech-niky boli dobré. Najväčšou odmenou je pre nás, keď sa skladby páčia ľudom.V akej nálade sa plynú skúšky? Viete dobre spolu-pracovať?Tomi: – Skúšky plynú skôr v pracovnom duchu. Je prav-da, že sa hádame veľa, ale potom z toho spravíme vtipy a ideme ďalej.Čo bolo doteraz vaším naj-väčším potešením? Kto-

rú udalosť považujete na zvratnú v živote kapely?Maťo: – Pre mňa najväčšia udalosť bola, že som prišiel do kapely. Silným zážitkom bol aj náš prvý koncert a odvtedy to už ide v pohode.Feri + Tomi: – Aj ja by som spomenul prvý koncert (A mol rock fest, 2007, Dunaj-ská Streda) a poriadne sme sa odviazali v Komárne (Klub Cyparis), kde bola pri koncerte „tvrdá“ zábava. Balázs + Paťo: – Pre nás oboch takou udalosťou bol

koncert v Báči pred kapelou Pokolgép. Tam sa zabáva-lo s nami najviac ľudí. Naša najväčšia radosť je aj to, že kapela sa aj po rokoch drží spolu a nikto zo skupiny nevypadol.Je niekto z hudobného prie-myslu, ktorému je kapela vďačná? Kto stojí pri vás za každých okolností?Tomi: – Ďakujeme skupinám Rómeó Vérzik, Konflikt,Devil Street 13, Eye Beyond Sight aj skupine Departed.Maťo: – Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nás pozvali koncertovať a dali nám možnosť predsta-viť sa.Balázs: – Veľa môžeme ďako-vať aj našim rodičom, ktorí vždy stáli pri nás s ohľadom na cestovanie a na našu apa-ratúru. Je aj jeden nevyhnut-

ný člen skupiny, Sipos Dávid (Lityi), ktorý, dúfame, čím skôr bude naším oficiálnymmanagerom.Aké sú reakcie zo strany poslucháčov? Chodieva-jú na vaše koncerty? Majú radi vašu hudbu?Maťo: – Všetko závisí od organizácie, od propagan-dy a od miesta, no občas aj od hladiny alkoholu v krvi. Doteraz je všetko také, ako sme čakali. Zatiaľ nie sme sklamaní z neúspechu.Tomi: – Sú partie, ktoré

chodia na koncerty a poznajú naše sklad-by, oni vedia spraviť poriadnu zábavu. Všímame si z času na čas aj nové tváre, kto-rým sa tiež páči táto hudba. Podľa mňa na to, že hráme takú tvrdú hudbu, prekva-pujeme poslucháčov celkom príjemne.Ako často máte kon-certy? Kam chodíte najčastejšie?Balázs: – Najviac vystúpení máme v lete, hlavne v okre-se Dunajská Streda. Koncertujeme približ-

ne dvakrát do mesiaca.Môžeme počítať s tým, že čoskoro vydáte prvé demo?Feri + Maťo: – Pracujeme na tom. S chalanmi sme sa rozhodli, že nahrávať bude-me vtedy, keď budeme mať materiál, ktorý aspoň stojí za počúvanie. Na to demo by sme dali iba naše pesničky, maximálne jednu pesničku z prebratých.Aké sú plány do budúcnosti?Maťo: – Najpodstatnejšia bude tá nahrávka. Ďalej sú podstatné aj všetky koncerty.Feri: – Dúfam, že s našimi pesničkami prilákame čo naj-viac ľudí na koncerty. Máme aj internetovú stránku www.apokryf.tym.sk, na ktorej nájdete všetky koncerty, veľa fotiek, nejaké videá a infor-mácie o tejto kapele.

Henrietta Takácsová

Sčasti to bolo pozvanie, sčasti to bola zvedavosť prísť do kul-túrneho domu v Lehniciach, ktorý je hlavným dejiskom skúšok kapely Apokryf. Členovia skupiny sú z Lehníc aj zo Šamorína. Kapela sa skladá z piatich rockerov, ktorí hrajú tvrdé metalové pesničky s čoraz väčším úspechom. S obrovskou odhodlanos-ťou sa snažia uplatniť sa medzi žitnoostrovskými skupinami.

16 HUDBA

Page 17: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

17VEREJNÝ ŽIVOT

Nový zákon o používaní elektronických registračných pokladníc

Minulý rok bol v Národ-nej rade SR schválený nový zákon č. 289/2008 Z. z., upravujúci používanie elek-tronických registračných pokladníc. Menšia časť usta-novení zákona, týkajúca sa najmä servisných organizá-cií, je účinná od 1. 9. 2008, ostatné ustanovenia sú účin-né od 1. 3. 2009.Aj napriek tomu, že nový zákon je v súčasnosti účin-ný, naďalej je možné použí-vať elektronickú registračnú pokladnicu certifikovanú vsúlade s vyhláškou č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vede-nia tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov. Zákon ponecháva podni-kateľom možnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu certifikovanú vsúlade s uvedenou vyhláškou a postupovať podľa tejto vyhlášky až do 31. decembra 2010. Taktiež servisná orga-nizácia môže postupovať podľa vyhlášky č. 55/1994 Z. z., avšak len u podnikateľa, ktorý naďalej používa elek-tronickú registračnú poklad-nicu certifikovanú v súlade svyhláškou. Povinnosť použí-vať na evidenciu tržieb elek-tronickú registračnú poklad-nicu certifikovanú v súlades novým zákonom č. 289/2008 Z. z., ako aj povinnosť postupovať výlučne podľa uvedeného zákona je daná od 1. januára 2011.Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v porovnaní s vyhláškou č. 55/1994 Z. z. zostal zacho-vaný rozsah služieb, pri kto-rých je povinnosť používať na účely evidencie tržieb elektronickú registračnú pokladnicu. Rovnako zostal zachovaný rozsah výnimiek z povinnosti evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici (napr. pri posky-tovaní služby občanmi s ťažkým zdravotným postih-nutím).Nový zákon č. 289/2008 Z.

z. však priniesol aj zmeny, z ktorých uvádzame:• nové, náročné technické požiadavky na funkcionali-tu elektronickej registračnej pokladnice;• zmeny v definíciách základ-ných pojmov – tržba, tovar, predajné miesto, ..., z kto-rých vyplynuli zmeny týka-júce sa povinnosti používať elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb (napr. povinnosť pou-žívať elektronickú registrač-nú pokladnicu na evidenciu tržieb v hotovosti alebo pri platbe inými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, t. j. aj hotovostná úhrada pohľa-dávky z predaja tovaru pod-lieha povinnosti evidencie

cez elektronickú registračnú pokladnicu);• zavedenie povinnosti evi-dovať v elektronickej regis-tračnej pokladnici akýkoľvek hotovostný vklad;• úprava postavenia a činností servisných organizácií súvi-siacich s používaním poklad-nice;• vedenie elektronického registra servisných organi-zácií Daňovým riaditeľstvom SR;• skrátenie lehoty pri povin-nosti podnikateľa oznámiť daňovému úradu ukončenie prevádzky elektronickej regis-tračnej pokladnice na 1 pra-covný deň;• označovanie pokladníc certifikovaných podľa záko-

na č. 289/2008 Z. z. novým ochranným prvkom – plom-bou. V tejto súvislosti infor-mujeme servisné organizá-cie, že plomby, ktoré spĺňajú náležitosti podľa zákona č. 289/2008 Z. z. sú k dispozícii na zakúpenie na Daňovom riaditeľstve SR pracovisko Trnava, Pekárska 40/A, 917 65 Trnava. Súčasne odpo-rúčame servisným organi-záciám predmetné plomby používať výlučne na označo-vanie pokladníc certifikova-ných v súlade so zákonom č. 289/2008 Z. z. Označovanie pokladníc certifikovanýchv súlade s vyhláškou č. 55/1994 Z. z. nie je potrebné.

Daňové riaditeľstvo SR,pracovisko Trnava

So Slovenskou poštou môže byť leto krajšieAni v čase dovolenky sa zákazníci Sloven-skej pošty, a. s. (SP) o doručenie svojich zásielok nemusia obávať. SP ponúka svojim klientom viacero možností, ako si počas neprítomnosti môžu príjem svojich zásielok zabezpečiť. Manžel, prípadne manželka adresáta môže počas jeho neprítomnosti preberať zásielky, ktoré pošta vydáva proti podpisu (napr. dopo-ručené listy, poistené listy, balíky a poštové poukazy), okrem zásielok určených do vlast-ných rúk adresáta. Ďalej môže tieto zásielky preberať splnomocnená osoba, rodič za malo-letého adresáta, opatrovník za adresáta, ktorý bol pozbavený spôsobilosti alebo osoby, kto-ré bývajú s adresátom v tom istom rodinnom dome/byte. Splnomocnenie si zákazníci SP môžu jednodu-cho vybaviť na ktorejkoľvek pošte vyplnením žiadosti SP, ktorá je k dispozícii na poštách a na www.posta.sk, pričom je nevyhnutné preukázať sa dokladom totožnosti. V splno-mocnení je možné uviesť, že sa vzťahuje aj na preberanie zásielok Do vlastných rúk. Spl-nomocnenec môže preberať poštu na doru-čovacom mieste adresáta (v byte) i na pošte, pričom zákazník môže na preberanie zásielok splnomocniť až 3 osoby. Na základe žiadosti pošta vystaví Preukaz splnomocnenca, ktorý stojí 2 € (alebo 3 €, ak je zaliaty do fólie). Ak si splnomocnenie vyhotoví zákazník sám, musí byť overené notárom. V tomto prípade sa spl-nomocnená osoba preukazuje pri preberaní zásielok týmto splnomocnením. Dovolenkárom, ktorí trávia leto na svojej cha-lupe na Slovensku, SP ponúka službu Dopo-

sielanie zásielok. Zásielky bude pošta doposie-lať na oznámenú adresu počas obdobia, ktoré si adresát určí. Doposielanie sa týka aj pošto-vých peňažných poukazov. O službu je možné požiadať na ktorejkoľvek pošte na tlačive poš-ty, ktoré je k dispozícii aj na www.posta.sk, naj-menej päť pracovných dní pred požadovaným začiatkom doposielania. K tejto žiadosti sa môžu so súhlasom adresáta pripojiť aj osoby, ktoré bývajú v tom istom byte. Za túto službu vyberá pošta od fyzických osôb cenu od 3,30 € za mesiac. Ak odosielateľ označí zásielky dis-pozíciou Nedoposielať, pošta pošle adresátovi na miesto jeho pobytu na dovolenke iba ozná-menie, že na pošte v mieste trvalého bydliska na neho čaká zásielka. Zásielku mu však pošta kvôli požiadavke odosielateľa (Nedoposielať) nemohla doručiť na inú poštu ako v mieste jeho trvalého bydliska.Pošta myslí aj na bezpečnosť svojich klien-tov. Preplnené schránky počas letných dovo-leniek často signalizujú zlodejom, že majiteľ schránky práve nie je doma. Ak zákazník nechce mať počas dovolenky preplnenú poš-tovú schránku, je tu možnosť, aby mu počas jeho neprítomnosti pošta nedoručovala zásiel-ky do poštovej schránky. Záujemca môže na svojej pošte požiadať o službu PostBOX, tzn. že si poštu po návrate z dovolenky prevezme pri priehradke pošty. Zásielky sú ukladané na pošte počas plynutia ich odbernej lehoty, kto-rá je štandardne 18 kalendárnych dní. Stačí na pošte vyplniť jednoduchú žiadosť. K žiadosti sa so súhlasom adresáta môžu pripojiť osoby, ktoré bývajú v tom istom byte. Táto služba je za poplatok 2 € za mesiac. (ts)

JÚL–AUGUST 2009

Page 18: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 200918

Prípravkári U-10 klubu FK Šamorín nezaháľali ani v mesiaci máj a jún! Dňa 17. mája sme sa zúčastnili tur-naja v Dunajskej Lužnej, kde po dvoch výhrach nad Vrakuňou a Lužnou ročník 2000 a prehrou s Lužnou 98 sme obsadili 2. miesto. 30. mája na pozvanie Novej Dedinky sme tamojší Deň detí oslávili tiež 2. miestom a už sme sa chystali na tur-

naj, ktorý sa mal uskutočniť u nás doma. Ten deň pri-šiel 6. júna, no nie na mest-skom ihrisku v Pomlé, ale na výborne upravenom ihrisku v Čilistove pri hoteli Kor-morán. Celé vedenie na čele s pánom riaditeľom Gajdo-šom nám vyšlo vo všetkom v ústrety, deťom zabezpečili občerstvenie, obed, zmrz-linu a pre prvé tri mužstvá viacposchodové torty! Po turnaji sme sa dohodli na

ďalšej spolupráci a poskytli nám ihrisko na tréningové účely! Za to im patrí veľ-ká vďaka, a na oplátku ich budeme reprezentovať po celom Slovensku ako aj v zahraničí! Ale vráťme sa k turnaju, na ktorom sme po troch výhrach a remíze skončili na 2. mieste s horším skóre za mužstvom Patiniec. Pred výbornou diváckou kuli-

sou chlapci odviedli výbor-ný výkon. Výborný výkon odviedla počas celého dňa aj rozhodkyňa Monika Szi-methová z Bratislavy. Spes-trením bol priateľský zápas 5-6 ročných detí predpríprav-ky FK Šamorín, ktorý si zme-rali sily s rovesníkmi z Karlo-vej Vsi. Najväčšou odmenou pre nich boli medaily, ktoré získali za bojovnosť. Dňa 10. júna sme sa zúčast-nili finále Majstrovstiev

Slovenska vo futsale U-11 v Martine, na ktoré sme sa prebojovali po úspešných zimných turnajoch. Pre chlapcov bol obrovský záži-tok hrať proti výberovým mužstvám. Naši hráči obsa-dili 3. miesto, ktoré je his-torickým úspechom klubu, veď byť tretím najlepším klubom U-11 na Slovensku nie je každodenná záleži-tosť! Vďaka patrí Slovenské-mu futsalovému zväzu, kto-

rý nám poskytol športovú halu Mladosť na prípravu, daroval nám futsalové lopty, zabezpečil občerstvenie a vitamíny pre chlapcov. Vďa-ka patrí pánovi Grendárovi, majiteľovi klubu Slovmatic Fo-Fo, ktorý nám bezplatne zabezpečil autobus so šofé-rom do Martina!Sezónu sme ukončili 2. roč-níkom FK Šamorín Cup dňa 13. júna.

Vedenie FK Šamorín

Po troch 2. miestach jedno 3., ale najcennejšie

Po minuloročnom úspe-chu a výborných ohlasoch u zúčastnených a verejnos-ti zorganizoval FK Šamo-rín aj v tomto roku turnaj futbalových prípraviek – 2. ročník FK Šamorín Cup-u. Tentokrát sa turnaj nekonal na mestskom futbalovom ihrisku v Pomlé, ale v Mie-rove. V sobotu 13. júna 2009 vybehli na trávnik pozvané mužstvá: FK Gabčíkovo, ŠK Nová Dedinka a, samozrej-me, domáci, FK Šamorín, ktorý tentokrát nasadil do turnaja dve mužstvá, FK „A“ a FK „B“. Našťastie sa v ten deň umúdrilo aj počasie, keďže niekoľko dní predtým len pršalo. Chlapci podali na ihrisku sympatické výko-ny. Hostia z Gabčíkova a Novej Dedinky priviedli na turnaj starších hráčov, ako má v zostave FK Šamorín. Napriek tomu odohrali s nimi naši hráči vyrovnané zápasy a o konečnom pora-dí rozhodoval až rozdiel strelených a inkasovaných gólov. Prvé tri mužstvá mali rovnaký počet bodov, naj-lepšie skóre dosiahli chlap-ci z Gabčíkova. Domáci, FK „B“ skončili na 3. mieste, FK „A“ na štvrtom. Sympatická a medzi deťmi obľúbená roz-hodkyňa Monika Szimetho-vá z Bratislavy sa postarala o bezproblémový priebeh zápasov. Po odohratí hlav-nej časti turnaja si zahrali zápas aj hráči predprípravky FK Šamorín, deti narodené v

roku 2002 a mladšie. Po nich sa na ihrisku predviedli aj rodičia hráčov.Tento turnaj je v našom klu-be už tradične považovaný za ukončenie aktuálnej sezó-ny. Po ukončení turnaja boli za predvedené výkony počas celej sezóny odmenení všetci hráči FK Šamorín. Zároveň boli vyhlásení aj najlepší hráči sezóny 2008/2009. Najlepším brankárom klubu bol vyhlásený Patrik Šimša, najlepším stredným obran-com Kristián Struhalík, naj-lepším pravým obrancom Marcel Jávorka, najlepším ľavým obrancom Tibor Len-gyel, najlepším ľavým útoč-níkom Csaba Gódány, naj-lepším pravým útočníkom Jožko Šípoš, ktorý bol tiež najlepším strelcom klubu v sezóne, súperom nastrieľal úctyhodných 110 gólov.Na záver dňa sme pre deti pripravili zábavné hry – pre-ťahovanie lanom, slalom s loptou, strely loptou na terč. Úspešný turnaj a sezó-nu sme zhodnotili pri výbor-nom guláši a grilovanej rybe. Touto cestou by som sa záro-veň chcel v mene hráčov, rodičov a funkcionárov FK Šamorín poďakovať vedeniu klubu z Mierova za poskyt-nutie futbalového ihriska, ktoré bude aj naším domá-cim ihriskom v oblastnej súťaži v sezóne 2009/2010.

Juraj Šoltés,predseda klubu FK Šamorín

FK Šamorín Cup 2009

ŠPORT

Page 19: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

JÚL–AUGUST 2009

6. júna 2009 sa konali Maj-strovstvá SR kadetov vo voľnom štýle zápasenia v Košiciach. Aj keď to nie je náš štýl zápa-senia, lebo sa venujeme gréc-korímskemu štýlu zápasenia, išli sme tam si to vyskúšať. Na moje veľké prekvapenie z päťčlenného tímu sme mali vo veľkom finále trojčlennézastúpenie. Nikolas Lakatoš technickou prevahou 6:0, 6:0 vyhral svoj finálový boj do 50kg. Do 69 kg sme videli vo finále Jusufa Ahmetiho, ktorýsvojím technickým zápasením uštval svojho súpera a stal sa majstrom Slovenska o veko-vú kategóriu vyššie. Do 85 kg nastúpil vo finále TamásSoós, kde mu titul unikol o vlások. Treba však spomenúť, že aj on zápasil o vekovú kate-góriu vyššie. Je veľmi pozitív-ne, že naši zápasníci dokázali poraziť zápasníkov z voľnoštý-liarskych veľmocí, ako Dunaj-plavba a Košice. Myslím si, že

sa ukázala kvalitná spoluprá-ca tréner-zápasník. Výsledky to veľmi potvrdzujú. Úspešní účastníci majstrovstva: Niko-las Lakatoš 1. miesto, Jusuf Ahmeti 1. miesto, Tamás Soós 2. miesto, Tomáš Czved-ler 5. miesto, Krisztián Simon 5. miesto.5. júna 2009 vycestovala druhá časť nášho klubu do Chorvátskej Bystrej, kde sa zúčastnila osláv 800. rokov Bystrej. Pri tejto príležitosti organizovali aj medzinárod-ný turnaj v zápasení. Naši členovia zabojovali a potvr-dili fakt, že šamorínske zápa-senie sa nestratí ani mimo republiky. Najlepšie sa darilo Denisovi Horváthovi a Dávi-dovi Čechovi, obaja získali zlatú medailu. Ďalšími úspeš-nými účastníkmi boli: Balázs Vincze 2. miesto, Miloš Csuvara 3. miesto, Márton Vaczulka 3. miesto.

Štefan Horváth,tréner ZK Gladiátor

FC ŠTK 1914 Šamorín sa zachránil v III. lige

Súťažný ročník 2008/2009 hodnotí Jozef Szabados, asistent trénera:– Začiatok ligy nám príliš nevyšiel, mali sme smolu, keď sa nám zranil kapitán Alexander Molnár hneď v prvom zápase a možno aj to ovplyvnilo náš ďalší prie-beh. Od hráčov, ktorí mali byť ťahúňmi, sme očakáva-li viac, no príliš nás nepo-tiahli. Viezlo sa to s nami počas sezóny, až ku koncu prišlo zlepšenie u jednot-livých hráčov, dostavili sa aj výsledky. Zlepšili sme sa herne i bodovo, hlavné bolo, že sme ako kolektív zabrali a zachránili sa. V našej hre sme mali na viac, reálne umiestnenie by bolo okolo desiateho miesta. V

dobrom svetle sa ukázali niektorí hráči z dorastu, ktorí podali solídny výkon. Ku koncu vyzdvihnem hlav-ne útočníka Ivana Buchela a mladého brankára Attilu Sükeho. V obrane sme hrali dobre, pokiaľ sme neinka-sovali. Potom sa ale hra roz-padla a dostávali sme lacné góly. Snáď asi najlepšími stretnutiami sezóny bol zápas doma proti D. Veste-niciam a v Ludaniciach.Kto strieľal góly? Mol-nár – 10, Buchel – 8, Kiss – 4, Boškovič – 2, Ovares, Murár, Šipoš, Szalai, Soós, Illés, Szőcs, Pongrácz po 1 – 1.V konečnej tabuľke sa naše mužstvo umiestnilo na 14. mieste.

13. sezóna – najvydarenejšia pre sálovkárov FC FRANCO ŠAMORÍN!

Veľa vody pretieklo Dunajom, odkedy sa pár futsalových fana-tikov rozhodlo, že sa zapíše do Bratislavskej ligy v sálovom futbale. Piati z nich sme ešte stále aktívnymi hráč-mi a práve tento tri-násty rok bol pre nás a našich spoluhráčov najvydarenejší! Ale poďme pekne po pora-dí. Vlani v máji sme po veľkej dráme až v poslednom kole roz-hodli o tom, že Fran-co postúpilo do prvej Bratislavskej ligy. Po bujarých oslavách, ktoré nemali konca-kraja, sme v septembri s malou dušičkou naskočili do prvoligového koloto-ča, pretože tam boli veľmi skúsené a mladé mužstvá. Naše má priemer 37 rokov, ale po siedmich kolách sme boli na štvrtom mieste z dvadsiatich účinkujúcich. Nakoniec sme sa po základ-ných devätnástich kolách dostali do prvej desiny,

čo automaticky znamena-lo účasť aj v nasledujúcej sezóne. To nám umožnilo v play-off vyskúšať novéposily pre budúcu sezónu. Zo šamorínskych mužstiev sme najdlhšie účinkujúcim mužstvom vo futsale, vďa-ka nášmu bývalému bran-károvi, ale hlavne sponzo-rovi Františkovi Fulajtárovi (Fuli), bez ktorého pomoci by toto účinkovanie nebolo

možné. Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať za všetko, čo pre nás doteraz urobil, a sme veľmi hrdí, že môžeme na srdciach nosiť nápis FRANCO! V našej skupine účinkovalo ešte

jedno šamorínske muž-stvo, Piton, ktorému až v poslednom kole ušiel postup, ktorý sme mu priali, lebo sú to šikov-ní chalani! Ale aspoň zasa bude derby, v kto-rom im máme čo vra-cať, pretože nad nami dvakrát tesne zvíťazili v tejto sezóne! Nás môže tešiť fakt, že vo Francu hráme hráči, z ktorých len brankár Višan Riči hral predtým súťažne futbal, čiže sme samí amatéri. Napriek tomu sme potrápili oveľa skúsenejšie prvoligové mužstvá, a práve tento fakt nás ženie dopredu.

Dúfame, že aj štrnásty roč-ník bude taký úspešný, ako ten minulý, v ktorom sme si dali cieľ skončiť do devia-teho miesta!

FC Franco Šamorín

Horný rad zľava: Václav Barbosa (kolumbijský legionár), Tibor Lengyel, Richard Višan, Július Sauber (najlepší strelec), Jozef Csémy. Dolný rad zľava: Martin Méri, Ladislav Puha, Ing. Milan Hargaš, Zoltán Péterfi (kapitán)

Ďalšie úspechy šamorínskych zápasníkov

19ŠPORT

Page 20: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

20

4. mája 2009 sa narodila Nina Forgách, 6. mája Tomáš Erik László, 19. mája Ladislav Vollin, 22. mája Sára Mocsáriová, 24. mája Mátyás Galambos, 25. mája Péter Hecht, 28. mája Krisztina Csörgő, 1. júna Martin Štellár, 2. júna Sebastian Bišto, 3. júna Karolína Péderová a Elise Wintzer, 6. júna Lilian Stehlík, 8. júna Zoltán Érsek, 9. júna Gabriel Takács, 10. júna Dominika Kučerová, 11. júna Nikol Budinská, 12. júna Vittoris Severino, 14. júna Marek Kolesa, 16. júna Antal Bódis, 17. júna Sofia Pónya, 19. júna Csa-ba Szabó, 23. júna Bence Gyürki.Veľa šťastia, novorodenci!

NARODENIA

4. mája 2009 zomrel vo veku 74 rokov Juraj Németh, 7. mája vo veku 49 rokov Tibor Valacsay, 22. mája vo veku 72 rokov Mária Reicherová, 24. mája vo veku 69 rokov Vladimír Aschengeschwandtner, 27. mája vo veku 82 rokov Irena Világiová, 28. mája vo veku 54 rokov Ladislav Horváth, 29. mája vo veku 51 rokov Alexander Vízi, 11. júna vo veku 85 rokov Katarína Lukyová, 14. júna vo veku 69 rokov Alžbeta Ládiová, 18. júna vo veku 78 rokov Rudolf Krč, 21. júna vo veku 64 rokov Jozef Slama, 22. júna vo veku 70 rokov Magdaléna Šebáko-vá a vo veku 71 rokov Ale-xander Mészáros, 24. júna vo veku 90 rokov Terézia Pejchová.Česť ich pamiatke!

ÚMRTIA

Veľa zdravia, šťastia, poho-dy a lásky prajeme tým občanom mesta, ktorí v júli a v auguste dovŕšia 70., 75., 80., 85., 86 a viac rokov života: Eugen Honti, Katarína Csivreová, Štefan Gőcze, Izabela Sviteková,

NAŠI JUBILANTI

• 31. júl – Koncert skupiny Tankcsapda – mestský park Pomlé – 21. 00

• 18. august – Koncert skupiny KORMORÁN v divadelnej sále – 19.00

• 22. august – Pouličná zábava – Hlavné námestie. Organizátor: Občianske združenie IMMORTAL – 18.00

• 4. september – Koncert skupiny Pokolgép a Rómeó Vérzik – mestský park Pomlé – 20.00

Predpredaj vstupeniek v pokladni MsKS v pracovných dňoch od 16.00 do 19.00 hod.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

UZAVRELI MANŽELSTVO6. júna 2009: László Czafika Anita Királyi, András Molnár a Ildikó Horváth, 20. júna: Ján Baláž a Maria-na Péderová, Tamás Ballay a Denisa Horváth, 27. júna: Péter Kaczor a Margit Balla, František Zalka a Andrea Csáder.Gratulujeme!

Ilona Botló, Mária Almá-syová, Juliana Tóthová, Priska Hideghétyová, Oľga Kohušová, Štefan Lelkes, Štefan Czafik,Alexander Hobot, Štefan Bíró, Aurel Bartalos, Irena Húsvéthová, Jolana Csen-keyová, Alžbeta Rónayová, Gertrúda Kissová, Júlia Potocsiová, Ctibor Petrilla, Alexander Chudoba, Mária Kovácsová, Etela Tóthová, Alžbeta Csémyová, Mária Horváthová, Terézia Jane-ková, Alžbeta Horvátho-vá, Margita Kovácsovát, Alžbeta Sidová, Terézia Nagyová, Juliana Csiffá-ryová, Helena Egriová, Mária Feketeová, Katarína Holubová, František Peller, Rozália Galléová, Helena Molnárová, Peter Takács, Mária Lefflerová, Marga-réta Kirnerová, Mária Taká-csová, Alžbeta Malagyiová, Anna Stanková, Alžbeta Kalácsková, Mária Édelo-vá, Štefan Csóka, Jolana Góberová, Apollónia Lelkesová, Vilma Staníko-vá, Mária Vasiová, Vilma Dunayová, Alžbeta Brecs-ková, Helena Mészárosová, Alžbeta Brunczviková, Helena Tóthová, Karol Szijjártó, Mária Vavriková, Anna Krecsková, Pavol Šarišský, Anna Krutá, Mária Jasenická, Leontí-na Mokrá, Štefan Földes, Mária Csóková, Mária Kaluzová.

Šamorín a okolie – mesačník Mestského zastupiteľstva v Šamoríne. Vydáva: Mestské zastupiteľstvo. Za vydanie zodpovedá: Károly Domsitz, primátor mesta (tel.: 5900 418). Redaktorka: Helena Tóthová. Manažér a grafická úprava: Koppány Kovács. Jazyková úprava: Eszter K. Cséfalvay.

Adresa redakcie: Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín. Telefon: 562 81 61. Fax: 5900 400. E-mail: noviny@samorin.sk, redakcia@samorin.sk. Tlačová príprava: Wanted Design, Šamorín. Rozširuje: D. A. CZVEDLER spol. s r. o., Šamorín. Registračné číslo: EV 3096/09

SpomienkaDňa 26. júla 2009 uplynú 2 roky, čo nás vo veku 61 rokov náhle opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Ujhelyi Viliam.Všetci , kto ste ho poznali a mali radi, venuj-te mu tichú spomienku.Smútiaca rodina

SpomienkaČas plynie a žiaľ ostáva...Smutný je deň 18. august, kedy nás pred 4 rokmi navždy opustila naša láskavá mama

Anna Dvorská a 20. august, kedy nás pred 40 rokmi navždy opustil otec

Ján Dvorský. Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú Vierka, Janko, Bobek, Martin a Monika.

Notársky úrad JUDr. Dalmy Nürnbergerovej v Šamoríne si Vás dovoľuje informovať, že s účinnosťou od 01. 07. 2009 dochádza k zmene adresy sídla notár-

skeho úradu (pôvodná adresa Gazdovský rad 1998, 931 01 Šamorín).

Nová adresa: Hlavná 49 (1. poschodie), 931 01 Šamorín. Telefonický kontakt: 031 / 562 78 31

DROBNÝ INZERÁT• Dám do prenájmu byt v

Šamoríne. Tel.: 0903 759 927

Vyhotovenie vodovodných a kanalizačných prípojok, pretláčanie ciest, zemné a

výkopové práce. Tel. č.: 0910 966 058

Dám do prenájmu obchodné (20m2) a kancelárske (od 14 m2 do 25,5m2) priestory v centre Šamorína na

Bratislavskej ulici 68/A. Pri uzavretí nájomnej zmluvy

min. na 6 mesiacov = 3 mesiace zdarma. T. č.: 0905 682 099 alebo 0905 611 916

Ilustračná snímka

KALENDÁR UDALOSTÍ JÚL–AUGUST 2009

Page 21: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Page 22: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Práce na vodovodoch a kanalizácii v našom regióne napredujú

Tak ako sme obyvateľov regiónu Šamorín informovali už v pred-chádzajúcom období, stavebné práce na položení kanalizačných a vodovodných potrubí (vrátane budovania domových prípojok) pokračujú a zhotoviteľ sa snaží dohnať sklz. Investor (Západoslo-venská vodárenská spoločnosť) predpokladá, že stavebné práce na projekte budú ukončené do konca októbra 2009. Podobná situácia je aj pri čistiarňach odpa-dových vôd. Podľa harmonogra-mu prác by mal zhotoviteľ uviesť do predčasného užívania novú linku čistenia odpadových vôd na ČOV Zlaté Klasy, a to už v júli 2009. Dobrý progres je aj na ČOV Jelka a Veľké Úľany, kde prebieha inštalá-cia strojnotechnologických zaria-dení. Uvedenie do skúšobnej pre-vádzky investor predpokladá už v októbri. Očakáva sa, že začiatkom jesene začnú preberacie konania na viacerých objektoch, napr. vo-dovod Bellova Ves, Blahová, kde v týchto dňoch prebehli prebe-

racie skúšky na novom, svojím spôsobom atypickom vodojeme, ktorý je postavený zo sklolaminá-tových rúr, čím sa ušetrili peniaze ako aj čas a urýchlil sa celý proces výstavby. Čo sa týka konkrétnych čísiel, z 86 km stokových sietí je postavených približne 50 km. V súčasnosti prebieha inštalácia čerpacích staníc odpadových vôd, ktorých bude po ukončení prác 110 ks a budú prečerpávať odpadové vody od viac ako 5400 novonapojených nehnuteľností na verejnú kanalizáciu. Vodovo-dy vykazujú podobné priaznivé čísla, z celkovej dĺžky 56 km je k dnešnému dňu postavených 40 km.

ČOV Jelka

Page 23: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

WWW.SAMORIN.COM

Kon

verz

ný k

urz:

1 e

uro

= 30

,126

0 S

k

0905 666 653Šamorín - byty

112 000,- €

Výmera: 85 m2 Cena: 3 374 112 Sk

Supercena

Supercena

Bývajte v novom hotovom

dome s pozemkom už od:

Akcia na pozemky 56 €/m2 2107 709 €3.244.841,- Sk

Nový projekt - Hubice

82 000 €/2 470 332 Sk

SupercenyVýmera: 65 m2 Cena: 2 060 618 Sk

68 400,- €

Supercena

2 izb. bytu v Šamoríne

Rodinný dom v Macove

Výmera: 134 m2 Cena: 120 200 €/ 3 621 145 Sk

Nováulica: 37 €/m

2

1114 Sk/m2

yy 828882 000 828882 000 €€///

3333333337

Stavebné pozemky Macov

Prvé 2 pozemky len za 30 €/m2:Ostatné cena:

Nové byty Šamorína

Cena: info v RK

Supercena3 izbový

3 izbový

Kon

verz

ný k

urz:

1 e

uro

= 30

,126

0 S

kPredáme - SP v novej časti mesta Šamorín. Pozemky sa nachádzajú v tichej lokalite. IS: elektrina, plyn, voda, kanalizácia na pozemku. Rozloha: 663 m2.

Cena 120 €/m2, 3 615 Sk/m2

Pozemok v Šamoríne

Page 24: Nová výrobná hala v priemyselnom ... - Mesto Šamorínsamorin.sk/wp-content/uploads/2009/08/70-242-6414-2009_7-8_sl.pdf · jedného takto podivne naplneného kontajnera na sklo.

Redakcia nezodpovedá za obsah a jazykovú úpravu inzerátov. A hirdetések tartalmi és nyelvtani helyességéért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Otvorenie letnej terasyv Dobrej Bašte!

VYUŽITE JEDINEČNÚ ŠANCU NAJESŤ SA

ZADARMO!Všetky pracovné dni od pondelka

do piatku v čase od 1130 - do 1330 Vám ponúkame denné MENU 1+1 GRÁTIS:Vyberte si 1 jedlo z našej ponuky a také

isté dostanete k nemu ZADARMO!(Toto obedové menu platí len na 12 druhov vybraných jedál)

REŠTAURÁCIA DOBRÁ BAŠTATel.: +421 31 562 80 24 Mobil: +421 902 464 968

KVALITA, ktorú si teraz môže dovoliť už KAŽDÝ!!!

ZĽAVA 40% NA CELÝ JEDÁLNY LÍSTOK

(okrem polievok, predjedál, samostatných príloh a obalov na jedlo)

OBJEDNAJTE SI JEDLO TELEFONICKYALEBO OSOBNE, VEZMITE SI SO SEBOU

OSOBNE A MÁTE ZĽAVU 40%

(Zľava sa nesťahuje na akciové menu 1+1, ani na jedlá konzumované v reštaurácii Dobrá Bašta)


Related Documents